COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU ANALYTIQUE"

Transcriptie

1 CRABV 54 COM 184 CRABV 54 COM 184 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE Dinsdag Mardi Voormiddag Matin

2 N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdh VB FDF PTB-GO! PP Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Open Vlaamse Liberalen en Democraten socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen centre démocrate Humaniste Vlaams Belang Fédéralistes démocrates francophones Parti du Travail de Belgique Gauche d Ouverture! Parti Populaire Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 Parlementair stuk van de 54 e zittingsperiode + basisnummer en DOC /000 Document parlementaire de la 54 e législature, suivi du n de volgnummer base et du n consécutif QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte) CRABV Beknopt Verslag (witte kaft) CRABV Compte Rendu Analytique (couverture blanche) CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (witte kaft) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (couverture blanche) PLEN Plenum PLEN Séance plénière COM Commissievergadering COM Réunion de commission MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) MOT Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 CRABV 54 COM /06/2015 i INHOUD Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de bankentaks" (nr. 2975) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de vergoeding van letselschade en materiële schade" (nr. 3129) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de houding van de bank BNP Paribas Fortis bij het begin van de Griekse crisis" (nr. 3579) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de auteursrechten op geëmbedde YouTubevideo's" (nr. 3751) Sprekers: Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, SOMMAIRE 1 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "la taxe bancaire" (n 2975) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 2 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le dédommagement des dégâts corporels et des dégâts matériels" (n 3129) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 3 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "l'attitude de la banque BNP Paribas Fortis au début de la crise grecque" (n 3579) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 4 Question de M. Peter Dedecker au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les droits d'auteur liés à l'intégration de vidéos YouTube" (n 3751) Orateurs: Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur Samengevoegde vragen van 5 Questions jointes de 5 - mevrouw Fabienne Winckel aan de viceeersteminister Handel, over "de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3899) - de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3916) Sprekers: Fabienne Winckel, Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-eersteminister en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel 5 - Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi sur l'action en réparation collective" (n 3899) 5 - M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'action en réparation collective" (n 3916) Orateurs: Fabienne Winckel, Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 5 5

4 ii 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de viceeersteminister Handel, over "de actualisatie van het KB Freya van 12 januari 2007" (nr. 3947) Sprekers: Brecht Vermeulen, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de gestandaardiseerde medische vragenlijst voor de toekenning van een schuldsaldoverzekering" (nr. 3910) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de controles met betrekking tot de gestandaardiseerde informatiefiches van de kredietinstellingen" (nr. 3950) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de controles met betrekking tot de wanbetalingen bij hypothecaire kredieten" (nr. 3952) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de microondernemingen" (nr. 3528) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de commerciële 'extra' garantie" (nr. 3529) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, 7 Question de M. Brecht Vermeulen au vice-premier l'économie et extérieur, sur "l'actualisation de l'arrêté royal Freya du 12 janvier 2007" (n 3947) Orateurs: Brecht Vermeulen, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 8 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le questionnaire médical standardisé en vue de l'octroi d'une assurance solde restant dû" (n 3910) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 9 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les contrôles relatifs aux fiches d'information standardisées des établissements de crédit" (n 3950) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 9 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les contrôles relatifs aux défaillances de crédits hypothécaires" (n 3952) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 10 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "les micro-entreprises" (n 3528) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 11 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "la garantie commerciale, dite extra" (n 3529) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des

5 CRABV 54 COM /06/2015 iii Consommateurs, chargé du Commerce extérieur Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "het groene licht van de Commissie voor de invoer en de vermarkting van ggo's" (nr. 3972) Sprekers: Gwenaëlle Grovonius, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de reviewwebsites" (nr. 3978) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 12 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vicepremier Commerce extérieur, sur "l'autorisation par la Commission de l'importation et de la commercialisation d'ogm" (n 3972) Orateurs: Gwenaëlle Grovonius, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 14 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les sites internet sur lesquels les consommateurs donnent leur avis" (n 3978) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur Samengevoegde vragen van 15 Questions jointes de 15 - de heer Georges Gilkinet aan de viceeersteminister Handel, over "het uitstellen van de invoering van het risicolabel voor financiële producten" (nr. 3980) - mevrouw Karin Temmerman aan de viceeersteminister Handel, over "het uitstel van het risicolabel voor beleggingsproducten" (nr. 4124) Sprekers: Karin Temmerman, voorzitter van de sp.a-fractie, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 15 - M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le report de la mise en place du label de risque pour les produits financiers" (n 3980) 15 - Mme Karin Temmerman au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le report du label de risque pour les produits de placement" (n 4124) Orateurs: Karin Temmerman, présidente du groupe sp.a, Kris Peeters, vice-premier l'économie et extérieur Samengevoegde vragen van 17 Questions jointes de 17 - de heer Benoît Friart aan de vice-eersteminister en Consumenten, belast met, over "de handel met Japan" (nr. 4335) - de heer Werner Janssen aan de viceeersteminister Handel, over "het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Japan" (nr. 4351) Sprekers: Benoît Friart, Werner Janssen, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met 17 - M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le commerce avec le Japon" (n 4335) 17 - M. Werner Janssen au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord de libre-échange nippo-européen" (n 4351) Orateurs: Benoît Friart, Werner Janssen, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 17 17

6 iv 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 raag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de omzetting in Belgisch recht van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU" (nr. 4010) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de mobiele banking-apps" (nr. 4074) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de pop-upstores" (nr. 4165) Sprekers: Fabienne Winckel, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de viceeersteminister Handel, over "de rampzalige situatie bij het OIVO" (nr. 4242) Sprekers: Jean-Marc Nollet, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de tariferingsbureaus" (nr. 4265) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 19 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "la transposition de la directive comptable 2013/34/UE en droit belge" (n 4010) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 20 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les applications bancaires pour la téléphonie mobile" (n 4074) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 21 Question de Mme Fabienne Winckel au vicepremier Commerce extérieur, sur "le phénomène des popup stores" (n 4165) Orateurs: Fabienne Winckel, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 22 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier l'économie et extérieur, sur "la situation catastrophique du CRIOC" (n 4242) Orateurs: Jean-Marc Nollet, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 24 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les bureaux de tarification" (n 4265) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur

7 CRABV 54 COM /06/ COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 02 JUNI 2015 Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 02 JUIN 2015 Matin De openbare vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée. 01 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de bankentaks" (nr. 2975) Karine Lalieux (PS): De banken zullen een nieuwe bijdrage moeten betalen, die voor miljoen euro bedraagt en voor miljoen euro. We steunen die maatregel, die een billijke tegenprestatie vormt voor de redding van de financiële instellingen die zich aan casinokapitalisme schuldig hebben gemaakt met het geld van de Belgische spaarders. De vrees bestaat evenwel dat de banken die kosten op de cliënten zullen afwentelen, en dat is onaanvaardbaar. Zal u actie ondernemen, voor zover dat in uw macht ligt? U moet opnieuw onderhandelen over de inhoud van het gentlemen s agreement, waarin werd vastgelegd dat de cliënt recht heeft op een bepaald aantal gratis verrichtingen, en u moet de evolutie van de tarieven die voor de bankdiensten worden aangerekend, door het Prijzenobservatorium laten analyseren Minister Kris Peeters (Frans): Ik heb het Prijzenobservatorium opgedragen de evolutie van de prijzen van bepaalde bankdiensten van nabij te La réunion publique est ouverte à 10 h 27 par M. Jean-Marc Delizée, président. 01 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "la taxe bancaire" (n 2975) Karine Lalieux (PS): Les banques vont devoir s'acquitter d'une nouvelle contribution, de 70 millions d'euros pour 2014 et de 100 millions en Nous soutenons cette mesure, juste retour du sauvetage des institutions financières ayant joué au casino avec l'argent des épargnants belges. Mais les banques ne manqueront pas de reporter ces coûts sur les clients et c est inacceptable. Ferez-vous ce qui est en votre pouvoir? Revoyez à la hausse le gentlemen s agreement qui prévoit un certain nombre d'opérations gratuites et faites analyser l'évolution des tarifs des services bancaires par l'observatoire des prix Kris Peeters, ministre (en français): J'ai chargé l'observatoire des prix de suivre de près l'évolution des prix de certains services bancaires et

8 2 volgen en te analyseren. 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 de produire une analyse. Overeenkomstig het gentlemen s agreement van 2004 omvat de dienstverlening 24 gratis verrichtingen Karine Lalieux (PS): Welke kalender zult u volgen? Minister Kris Peeters (Frans): De resultaten zouden bekendgemaakt moeten worden in het kwartaalverslag van september van het Prijzenobservatorium Karine Lalieux (PS): U zult het gentlemen s agreement eerder dus niet herzien Minister Kris Peeters (Frans): Nee, want we zullen daarbij ook rekening moeten houden met de PSD-richtlijn (Payment Services Directive). 02 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de vergoeding van letselschade en materiële schade" (nr. 3129) Karine Lalieux (PS): Volgens het Grondwettelijk Hof moeten verzekeraars bij een ongeval waarbij er minstens twee personen betrokken zijn en de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld, zowel de materiële schade als de letselschade vergoeden, want anders schenden ze het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel. Zal die beslissing de uitbetalingen door de verzekeraars sterk doen toenemen? Als dat het geval is, moet men voorkomen dat de premies mee stijgen. Volgens de verzekeraars heeft die beslissing tot gevolg dat personen die bij een ongeval betrokken zijn, bewust geen aansprakelijkheid laten vaststellen om zowel een materiële als een letselschadevergoeding te kunnen claimen. Zult u de draagwijdte van het kwestieuze artikel inperken? Minister Kris Peeters (Frans): Ik heb geen cijfers daarover, maar ik ben wel van plan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aan te passen Karine Lalieux (PS): De verzekeraars hebben de vrees geuit dat een en ander fraude in de hand zal werken, maar kunnen geen cijfers Le gentlemen's agreement de 2004 prévoit que les clients puissent bénéficier de 24 transactions gratuites Karine Lalieux (PS): Quel est votre calendrier? Kris Peeters, ministre (en français): Les résultats devraient paraître dans le rapport trimestriel de l'observatoire, en septembre Karine Lalieux (PS): Vous ne reverrez donc pas le gentlemen's agreement avant cela Kris Peeters, ministre (en français): Non car il faudra aussi tenir compte pour cela de la directive PSD (Payment Services Directive). 02 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "le dédommagement des dégâts corporels et des dégâts matériels" (n 3129) Karine Lalieux (PS): Selon la Cour constitutionnelle, quand la responsabilité ne peut être établie lors d'un accident impliquant deux personnes au moins, les assureurs doivent dédommager les dégâts tant matériels que corporels, sous peine de violer le principe d'égalité et de non-discrimination. Cette décision risque-t-elle d'augmenter fortement le décaissement des assureurs? Si c'est le cas, il faut éviter une augmentation des primes. Selon les assurances, cette décision pousserait les accidentés à ne pas déterminer les responsabilités dans le but de bénéficier d'un dédommagement matériel et corporel. Comptez-vous limiter la portée de l'article incriminé? Kris Peeters, ministre (en français): Je ne dispose pas de chiffres en la matière, mais je prévois une modification de la loi relative à l'assurance obligatoire en responsabilité en matière de véhicules automoteurs Karine Lalieux (PS): Les assurances crient à la fraude alors qu'elles ne peuvent fournir aucun chiffre. J'espère un projet de loi mais aussi un vrai

9 CRABV 54 COM /06/ voorleggen. Ik kijk uit naar het wetsontwerp maar hoop ook op een echt debat. De voorzitter: De vragen nrs 3179 van mevrouw Jadin et 3407 Van mevrouw Dierick worden omgezet in schriftelijke vragen. 03 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de houding van de bank BNP Paribas Fortis bij het begin van de Griekse crisis" (nr. 3579) Karine Lalieux (PS): Le Soir meldde op 28 maart dat BNP Paribas Fortis zijn klanten zou hebben misleid met de verkoop van Griekse activa. Griekenland was namelijk officieel in recessie en de geruchten dat het inderdaad niet solvabel meer was, waren bevestigd. Fortis was enkele maanden tevoren door BNP Paribas gekocht maar bleef echter Griekse obligaties verkopen aan zijn Belgische klanten alsof het over degelijke, Duitse Bunds ging. Is dit geen zuiver bedrog? Volgens het onderzoek van Le Soir waren er in de bank zelf waarschuwingen afgegeven, maar is er geen actie ondernomen. Het product werd pas in december uit het aanbod verwijderd. De spaarders die vertrouwen hebben gesteld in de bank waren echter hun geld kwijt. Heeft BNP een beoordelingsfout gemaakt of wilde de bank zich gewoon zo snel mogelijk van die bepaalde obligaties ontdoen? Als een dergelijke situatie zich vandaag zou voordoen, zou de FSMA, die de consument van financiële producten moet beschermen, zijn rol dan opnemen? Hoever staat het met de koninklijke besluiten betreffende de transparantie van financiële producten, die deze maand in werking moeten treden? Minister Kris Peeters (Frans): De FSMA analyseert de situatie. Op dit moment kunnen er nog geen conclusies getrokken worden. De controleautoriteit moet erop toezien dat de gebruikers van financiële producten op een correcte en billijke manier behandeld worden. De openbare aanbieding van Grieks overheidspapier is niet onderworpen aan de wet van débat. Le président: Les questions n os 3179 de Mme Jadin et 3407 de Mme Dierick sont transformées en questions écrites. 03 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "l'attitude de la banque BNP Paribas Fortis au début de la crise grecque" (n 3579) Karine Lalieux (PS): Selon une enquête publiée dans Le Soir du 28 mars, BNP Paribas Fortis aurait abusé ses clients concernant la vente d'actifs en lien avec la Grèce, alors que ce pays était officiellement entré en récession et que les inquiétudes se confirmaient quant à l'insolvabilité du pays. La banque Fortis, rachetée quelques mois plus tôt par BNP Paribas, continuait à vendre à ses clients belges des obligations grecques comme s'il s'agissait de robustes bunds allemands. Ne peut-on considérer qu'il y a eu tromperie pure et simple? Selon l'enquête, à l'intérieur même de la banque, des avertissements ont été émis sans que la banque ne réagisse. Ce n'est qu'en décembre que l'offre a été retirée. Les épargnants qui ont fait confiance à cette banque en furent pour leurs frais. S'agit-il d'une erreur de jugement de BNP ou d'une volonté de se délester d'obligations devenues encombrantes? Si une telle situation se présentait aujourd'hui, la FSMA jouerait-elle son rôle de protection des consommateurs de produits financiers? Où en sont les arrêtés concernant la transparence de produits financiers, qui doivent entrer en vigueur ce mois-ci? Kris Peeters, ministre (en français): Une analyse est menée par la FSMA. À ce stade, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. L'autorité de contrôle doit s'assurer que les consommateurs de produits financiers sont traités de manière correcte et équitable. L'offre publique de titres de la dette grecque n'est pas soumise à la loi du 16 juin L'arrêté royal

10 4 02/06/2015 CRABV 54 COM juni Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij nietprofessionele cliënten zal op 12 juni aanstaande in werking treden. Er wordt nog altijd onderhandeld over de uitsluiting van bepaalde producten van de PRIIP s-verordening (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) en de modellen van de essentiële-informatiedocumenten zijn nog niet beschikbaar. Op mijn verzoek heeft de FSMA overleg gepleegd over de wijziging van dat koninklijk besluit dat ertoe strekt onze regelgeving op de toekomstige EUregels af te stemmen. Ik zal er de nodige conclusies uit trekken met betrekking tot de regulering van de uitgifte van overheidsschuldpapier door de minst solvabele landen Karine Lalieux (PS): De banken lijken zich weinig aan te trekken van hun informatieplicht met betrekking tot de risico s en de naleving van het beleggersprofiel. Spaarders hebben zeer veel geld verloren. Vele burgers hebben daar een trauma van opgelopen en de schuld is als gevolg daarvan met 20 procent gestegen. De banken lijken niet te willen evolueren. We moeten de schroeven aandraaien. Ik hoop dat u om snel werk maakt van de koninklijke besluiten. De voorzitter: Vraag nr van mevrouw Dierick wordt omgezet in een schriftelijke vraag. 04 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de auteursrechten op geëmbedde YouTubevideo's" (nr. 3751) Peter Dedecker (N-VA): Sabam wil dat personen of organisaties die een YouTubevideo op hun eigen site embedden, daarvoor een vergoeding betalen. Nochtans ontvangt Sabam al rechtstreeks een vergoeding van YouTube. Een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie stelt bovendien dat embedden geen probleem is als het gaat om inhoud die op de bronsite al vrij beschikbaar is. De minister heeft de maatregel on hold gezet en voor overleg gepleit. Wat is de stand van zaken? Wat is het standpunt van de controledienst van de FOD? du 25 avril 2014 qui impose certaines obligations en matière d'informations lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail entrera en vigueur le 12 juin prochain. Les mesures d'exclusion du règlement PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) sont toujours en discussion et les modèles de fiches d'informations ne sont pas encore disponibles. À ma demande, la FSMA a organisé une consultation sur une modification de cet arrêté royal visant à s'aligner sur les règles européennes à venir. J en tirerai des conclusions quant à l'encadrement des émissions de titres de dettes publiques faites par des pays plus faibles en termes de solvabilité Karine Lalieux (PS): Les banques ne semblent pas se préoccuper de leur devoir d'information quant au risque ni du respect du profil de l'investisseur. Des épargnants ont perdu énormément d'argent. Cela a causé un traumatisme parmi la population et augmenté la dette de 20 %. Les banques ne semblent pas vouloir évoluer. Il faut serrer la vis. Je vous demande d'agir rapidement en ce qui concerne les arrêtés royaux. Le président: La question n 3662 de Mme Dierick est transformée en question écrite. 04 Question de M. Peter Dedecker au vicepremier Commerce extérieur, sur "les droits d'auteur liés à l'intégration de vidéos YouTube" (n 3751) Peter Dedecker (N-VA): La SABAM veut que les personnes ou les organisations qui intègrent une vidéo You Tube sur leur propre site paient une redevance à cet effet. Or la SABAM perçoit déjà directement une redevance auprès de You Tube. De plus, la Cour de justice de l'union européenne considère, dans plusieurs arrêts, que l'intégration de vidéos ne constitue pas un problème s'il s'agit de contenus qui étaient déjà librement accessibles sur le site source. Le ministre a instauré une pause et préconisé la négociation. Quel est l'état d'avancement du dossier? Quelle est la position du service de contrôle du SPF?

11 CRABV 54 COM /06/ Minister Kris Peeters (Nederlands): Sinds enkele jaren hanteert Sabam een tarief voor on demand streaming. Ik heb met Sabam overlegd en er is afgesproken om ter zake een reflectieperiode in te lassen. Tijdens die periode zal Sabam gebruikers niet langer verzoeken voorafgaandelijk toestemming te vragen voor het embedded linken van dergelijke filmpjes op hun blog of website. Er zal ook overleg worden gepleegd met onder meer bloggers. Na de reflectieperiode zullen wij nogmaals dit probleem op de agenda plaatsen. De controledienst Beheersvennootschappen kan een waarschuwingsprocedure instellen, indien er wordt geoordeeld dat het Sabam-tarief niet langer een wettelijke grondslag heeft. Een van de mogelijke sancties is dan een vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Sabam kan dan worden verzocht het tarief in kwestie stop te zetten. Aangezien Sabam voorlopig geen bloggers meer zal aanspreken die een embedded link aanbieden en dus niet rechtstreeks beschermde werken uploaden, is er momenteel geen noodzaak om een waarschuwingsprocedure op te starten. De controledienst zal nu de wettelijke grondslag van betrokken tarief onderzoeken. Volgende week is er over deze aangelegenheid overleg gepland tussen mijn kabinet en Sabam Peter Dedecker (N-VA): Als het overleg niet tot resultaten leidt, moet de minister de waarschuwingsprocedure als stok achter de deur kunnen gebruiken. 05 Samengevoegde vragen van - mevrouw Fabienne Winckel aan de viceeersteminister Handel, over "de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3899) - de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3916) Fabienne Winckel (PS): Sinds 1 september 2014 kunnen consumenten die zich benadeeld voelen door de niet-naleving van de Belgische of Europese consumptieregels een rechtsvordering tot collectief herstel indienen via een erkende instantie Kris Peeters, ministre (en néerlandais): La SABAM pratique depuis quelques années un tarif pour le streaming à la demande. J ai convenu avec cette Société de droits d auteur d instaurer une période de réflexion au cours de laquelle, la SABAM ne demandera plus aux utilisateurs d obtenir l autorisation préalable pour intégrer des vidéos YouTube sur leur blog ou leur site internet. Une concertation sera également organisée notamment avec les blogueurs. Nous reviendrons sur ce problème au terme de la période de réflexion. S il estime que le tarif pratiqué par la SABAM ne repose plus sur aucune base légale, le service de contrôle des sociétés de gestion peut initier une procédure d avertissement. Une action en cessation introduite auprès du président du tribunal de première instance de Bruxelles est l une des sanctions possibles dans ce cas. Il peut alors être demandé à la SABAM de ne plus appliquer le tarif en question. Étant donné que la SABAM exonère provisoirement du paiement de droits d auteur les internautes qui proposent un lien de contenu intégré sur leur blog et téléchargent donc des œuvres n étant pas directement protégées, il n y a pas lieu, pour l instant, d entamer de procédure d avertissement. Le service de contrôle va maintenant étudier la base légale du tarif pratiqué par la SABAM. Une concertation à ce sujet est prévue la semaine prochaine entre mon cabinet et la SABAM Peter Dedecker (N-VA): Si la concertation s avère infructueuse, le ministre doit pouvoir utiliser la procédure d avertissement comme moyen de pression. 05 Questions jointes de - Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi sur l'action en réparation collective" (n 3899) - M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'action en réparation collective" (n 3916) Fabienne Winckel (PS): Depuis le 1 er septembre 2014, les consommateurs qui se sentent lésés en matière de non-respect des règles belges ou européennes de consommation peuvent introduire une action collective via un organisme

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING BELGISCHE KAMER VAN

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING BELGISCHE KAMER VAN CRABV 53 COM 822 CRABV 53 COM 822 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE

Nadere informatie

CRIV 51 COM 588 CRIV 51 COM 588 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie DOC 53 3071/013 DOC 53 3071/013 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 décembre 2013 PROJET DE LOI 2 december 2013 WETSONTWERP contenant le budget général des

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 50 COM 1035 CRABV 50 COM 1035 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003 QRVA 53 003 QRVA 53 003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 287 CRIV 52 COM 287 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033 QRVA 53 33 QRVA 53 33 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

CRABV 53 COM 915 CRABV 53 COM 915

CRABV 53 COM 915 CRABV 53 COM 915 CRABV 53 COM 915 CRABV 53 COM 915 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG REUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L'INTERIEUR,

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 394 CRIV 53 COM 394 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 861 CRIV 52 COM 861 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 785 CRIV 52 COM 785 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 075 CRIV 54 COM 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036 QRVA 53 36 QRVA 53 36 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 PLEN 047 CRIV 54 PLEN 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 158 CRIV 54 COM 158 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie