COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU ANALYTIQUE"

Transcriptie

1 CRABV 54 COM 184 CRABV 54 COM 184 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE Dinsdag Mardi Voormiddag Matin

2 N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdh VB FDF PTB-GO! PP Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Open Vlaamse Liberalen en Democraten socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen centre démocrate Humaniste Vlaams Belang Fédéralistes démocrates francophones Parti du Travail de Belgique Gauche d Ouverture! Parti Populaire Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 Parlementair stuk van de 54 e zittingsperiode + basisnummer en DOC /000 Document parlementaire de la 54 e législature, suivi du n de volgnummer base et du n consécutif QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte) CRABV Beknopt Verslag (witte kaft) CRABV Compte Rendu Analytique (couverture blanche) CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (witte kaft) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (couverture blanche) PLEN Plenum PLEN Séance plénière COM Commissievergadering COM Réunion de commission MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) MOT Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 CRABV 54 COM /06/2015 i INHOUD Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de bankentaks" (nr. 2975) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de vergoeding van letselschade en materiële schade" (nr. 3129) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de houding van de bank BNP Paribas Fortis bij het begin van de Griekse crisis" (nr. 3579) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de auteursrechten op geëmbedde YouTubevideo's" (nr. 3751) Sprekers: Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, SOMMAIRE 1 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "la taxe bancaire" (n 2975) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 2 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le dédommagement des dégâts corporels et des dégâts matériels" (n 3129) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 3 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "l'attitude de la banque BNP Paribas Fortis au début de la crise grecque" (n 3579) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 4 Question de M. Peter Dedecker au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les droits d'auteur liés à l'intégration de vidéos YouTube" (n 3751) Orateurs: Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur Samengevoegde vragen van 5 Questions jointes de 5 - mevrouw Fabienne Winckel aan de viceeersteminister Handel, over "de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3899) - de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3916) Sprekers: Fabienne Winckel, Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-eersteminister en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel 5 - Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi sur l'action en réparation collective" (n 3899) 5 - M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'action en réparation collective" (n 3916) Orateurs: Fabienne Winckel, Peter Dedecker, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 5 5

4 ii 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de viceeersteminister Handel, over "de actualisatie van het KB Freya van 12 januari 2007" (nr. 3947) Sprekers: Brecht Vermeulen, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de gestandaardiseerde medische vragenlijst voor de toekenning van een schuldsaldoverzekering" (nr. 3910) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de controles met betrekking tot de gestandaardiseerde informatiefiches van de kredietinstellingen" (nr. 3950) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister Handel, over "de controles met betrekking tot de wanbetalingen bij hypothecaire kredieten" (nr. 3952) Sprekers: Karine Lalieux, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de microondernemingen" (nr. 3528) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de commerciële 'extra' garantie" (nr. 3529) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, 7 Question de M. Brecht Vermeulen au vice-premier l'économie et extérieur, sur "l'actualisation de l'arrêté royal Freya du 12 janvier 2007" (n 3947) Orateurs: Brecht Vermeulen, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 8 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le questionnaire médical standardisé en vue de l'octroi d'une assurance solde restant dû" (n 3910) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 9 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les contrôles relatifs aux fiches d'information standardisées des établissements de crédit" (n 3950) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 9 Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les contrôles relatifs aux défaillances de crédits hypothécaires" (n 3952) Orateurs: Karine Lalieux, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 10 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "les micro-entreprises" (n 3528) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 11 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "la garantie commerciale, dite extra" (n 3529) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des

5 CRABV 54 COM /06/2015 iii Consommateurs, chargé du Commerce extérieur Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "het groene licht van de Commissie voor de invoer en de vermarkting van ggo's" (nr. 3972) Sprekers: Gwenaëlle Grovonius, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de reviewwebsites" (nr. 3978) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 12 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vicepremier Commerce extérieur, sur "l'autorisation par la Commission de l'importation et de la commercialisation d'ogm" (n 3972) Orateurs: Gwenaëlle Grovonius, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 14 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les sites internet sur lesquels les consommateurs donnent leur avis" (n 3978) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur Samengevoegde vragen van 15 Questions jointes de 15 - de heer Georges Gilkinet aan de viceeersteminister Handel, over "het uitstellen van de invoering van het risicolabel voor financiële producten" (nr. 3980) - mevrouw Karin Temmerman aan de viceeersteminister Handel, over "het uitstel van het risicolabel voor beleggingsproducten" (nr. 4124) Sprekers: Karin Temmerman, voorzitter van de sp.a-fractie, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 15 - M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le report de la mise en place du label de risque pour les produits financiers" (n 3980) 15 - Mme Karin Temmerman au vice-premier l'économie et extérieur, sur "le report du label de risque pour les produits de placement" (n 4124) Orateurs: Karin Temmerman, présidente du groupe sp.a, Kris Peeters, vice-premier l'économie et extérieur Samengevoegde vragen van 17 Questions jointes de 17 - de heer Benoît Friart aan de vice-eersteminister en Consumenten, belast met, over "de handel met Japan" (nr. 4335) - de heer Werner Janssen aan de viceeersteminister Handel, over "het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Japan" (nr. 4351) Sprekers: Benoît Friart, Werner Janssen, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met 17 - M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le commerce avec le Japon" (n 4335) 17 - M. Werner Janssen au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord de libre-échange nippo-européen" (n 4351) Orateurs: Benoît Friart, Werner Janssen, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 17 17

6 iv 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 raag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de omzetting in Belgisch recht van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU" (nr. 4010) Sprekers: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de mobiele banking-apps" (nr. 4074) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de pop-upstores" (nr. 4165) Sprekers: Fabienne Winckel, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de viceeersteminister Handel, over "de rampzalige situatie bij het OIVO" (nr. 4242) Sprekers: Jean-Marc Nollet, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de tariferingsbureaus" (nr. 4265) Sprekers: Johan Klaps, Kris Peeters, viceeersteminister en minister van Werk, 19 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier Commerce extérieur, sur "la transposition de la directive comptable 2013/34/UE en droit belge" (n 4010) Orateurs: Caroline Cassart-Mailleux, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 20 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les applications bancaires pour la téléphonie mobile" (n 4074) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur 21 Question de Mme Fabienne Winckel au vicepremier Commerce extérieur, sur "le phénomène des popup stores" (n 4165) Orateurs: Fabienne Winckel, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 22 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier l'économie et extérieur, sur "la situation catastrophique du CRIOC" (n 4242) Orateurs: Jean-Marc Nollet, Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur 24 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les bureaux de tarification" (n 4265) Orateurs: Johan Klaps, Kris Peeters, vicepremier Commerce extérieur

7 CRABV 54 COM /06/ COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 02 JUNI 2015 Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 02 JUIN 2015 Matin De openbare vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée. 01 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de bankentaks" (nr. 2975) Karine Lalieux (PS): De banken zullen een nieuwe bijdrage moeten betalen, die voor miljoen euro bedraagt en voor miljoen euro. We steunen die maatregel, die een billijke tegenprestatie vormt voor de redding van de financiële instellingen die zich aan casinokapitalisme schuldig hebben gemaakt met het geld van de Belgische spaarders. De vrees bestaat evenwel dat de banken die kosten op de cliënten zullen afwentelen, en dat is onaanvaardbaar. Zal u actie ondernemen, voor zover dat in uw macht ligt? U moet opnieuw onderhandelen over de inhoud van het gentlemen s agreement, waarin werd vastgelegd dat de cliënt recht heeft op een bepaald aantal gratis verrichtingen, en u moet de evolutie van de tarieven die voor de bankdiensten worden aangerekend, door het Prijzenobservatorium laten analyseren Minister Kris Peeters (Frans): Ik heb het Prijzenobservatorium opgedragen de evolutie van de prijzen van bepaalde bankdiensten van nabij te La réunion publique est ouverte à 10 h 27 par M. Jean-Marc Delizée, président. 01 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "la taxe bancaire" (n 2975) Karine Lalieux (PS): Les banques vont devoir s'acquitter d'une nouvelle contribution, de 70 millions d'euros pour 2014 et de 100 millions en Nous soutenons cette mesure, juste retour du sauvetage des institutions financières ayant joué au casino avec l'argent des épargnants belges. Mais les banques ne manqueront pas de reporter ces coûts sur les clients et c est inacceptable. Ferez-vous ce qui est en votre pouvoir? Revoyez à la hausse le gentlemen s agreement qui prévoit un certain nombre d'opérations gratuites et faites analyser l'évolution des tarifs des services bancaires par l'observatoire des prix Kris Peeters, ministre (en français): J'ai chargé l'observatoire des prix de suivre de près l'évolution des prix de certains services bancaires et

8 2 volgen en te analyseren. 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 de produire une analyse. Overeenkomstig het gentlemen s agreement van 2004 omvat de dienstverlening 24 gratis verrichtingen Karine Lalieux (PS): Welke kalender zult u volgen? Minister Kris Peeters (Frans): De resultaten zouden bekendgemaakt moeten worden in het kwartaalverslag van september van het Prijzenobservatorium Karine Lalieux (PS): U zult het gentlemen s agreement eerder dus niet herzien Minister Kris Peeters (Frans): Nee, want we zullen daarbij ook rekening moeten houden met de PSD-richtlijn (Payment Services Directive). 02 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de vergoeding van letselschade en materiële schade" (nr. 3129) Karine Lalieux (PS): Volgens het Grondwettelijk Hof moeten verzekeraars bij een ongeval waarbij er minstens twee personen betrokken zijn en de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld, zowel de materiële schade als de letselschade vergoeden, want anders schenden ze het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel. Zal die beslissing de uitbetalingen door de verzekeraars sterk doen toenemen? Als dat het geval is, moet men voorkomen dat de premies mee stijgen. Volgens de verzekeraars heeft die beslissing tot gevolg dat personen die bij een ongeval betrokken zijn, bewust geen aansprakelijkheid laten vaststellen om zowel een materiële als een letselschadevergoeding te kunnen claimen. Zult u de draagwijdte van het kwestieuze artikel inperken? Minister Kris Peeters (Frans): Ik heb geen cijfers daarover, maar ik ben wel van plan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aan te passen Karine Lalieux (PS): De verzekeraars hebben de vrees geuit dat een en ander fraude in de hand zal werken, maar kunnen geen cijfers Le gentlemen's agreement de 2004 prévoit que les clients puissent bénéficier de 24 transactions gratuites Karine Lalieux (PS): Quel est votre calendrier? Kris Peeters, ministre (en français): Les résultats devraient paraître dans le rapport trimestriel de l'observatoire, en septembre Karine Lalieux (PS): Vous ne reverrez donc pas le gentlemen's agreement avant cela Kris Peeters, ministre (en français): Non car il faudra aussi tenir compte pour cela de la directive PSD (Payment Services Directive). 02 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "le dédommagement des dégâts corporels et des dégâts matériels" (n 3129) Karine Lalieux (PS): Selon la Cour constitutionnelle, quand la responsabilité ne peut être établie lors d'un accident impliquant deux personnes au moins, les assureurs doivent dédommager les dégâts tant matériels que corporels, sous peine de violer le principe d'égalité et de non-discrimination. Cette décision risque-t-elle d'augmenter fortement le décaissement des assureurs? Si c'est le cas, il faut éviter une augmentation des primes. Selon les assurances, cette décision pousserait les accidentés à ne pas déterminer les responsabilités dans le but de bénéficier d'un dédommagement matériel et corporel. Comptez-vous limiter la portée de l'article incriminé? Kris Peeters, ministre (en français): Je ne dispose pas de chiffres en la matière, mais je prévois une modification de la loi relative à l'assurance obligatoire en responsabilité en matière de véhicules automoteurs Karine Lalieux (PS): Les assurances crient à la fraude alors qu'elles ne peuvent fournir aucun chiffre. J'espère un projet de loi mais aussi un vrai

9 CRABV 54 COM /06/ voorleggen. Ik kijk uit naar het wetsontwerp maar hoop ook op een echt debat. De voorzitter: De vragen nrs 3179 van mevrouw Jadin et 3407 Van mevrouw Dierick worden omgezet in schriftelijke vragen. 03 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de houding van de bank BNP Paribas Fortis bij het begin van de Griekse crisis" (nr. 3579) Karine Lalieux (PS): Le Soir meldde op 28 maart dat BNP Paribas Fortis zijn klanten zou hebben misleid met de verkoop van Griekse activa. Griekenland was namelijk officieel in recessie en de geruchten dat het inderdaad niet solvabel meer was, waren bevestigd. Fortis was enkele maanden tevoren door BNP Paribas gekocht maar bleef echter Griekse obligaties verkopen aan zijn Belgische klanten alsof het over degelijke, Duitse Bunds ging. Is dit geen zuiver bedrog? Volgens het onderzoek van Le Soir waren er in de bank zelf waarschuwingen afgegeven, maar is er geen actie ondernomen. Het product werd pas in december uit het aanbod verwijderd. De spaarders die vertrouwen hebben gesteld in de bank waren echter hun geld kwijt. Heeft BNP een beoordelingsfout gemaakt of wilde de bank zich gewoon zo snel mogelijk van die bepaalde obligaties ontdoen? Als een dergelijke situatie zich vandaag zou voordoen, zou de FSMA, die de consument van financiële producten moet beschermen, zijn rol dan opnemen? Hoever staat het met de koninklijke besluiten betreffende de transparantie van financiële producten, die deze maand in werking moeten treden? Minister Kris Peeters (Frans): De FSMA analyseert de situatie. Op dit moment kunnen er nog geen conclusies getrokken worden. De controleautoriteit moet erop toezien dat de gebruikers van financiële producten op een correcte en billijke manier behandeld worden. De openbare aanbieding van Grieks overheidspapier is niet onderworpen aan de wet van débat. Le président: Les questions n os 3179 de Mme Jadin et 3407 de Mme Dierick sont transformées en questions écrites. 03 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "l'attitude de la banque BNP Paribas Fortis au début de la crise grecque" (n 3579) Karine Lalieux (PS): Selon une enquête publiée dans Le Soir du 28 mars, BNP Paribas Fortis aurait abusé ses clients concernant la vente d'actifs en lien avec la Grèce, alors que ce pays était officiellement entré en récession et que les inquiétudes se confirmaient quant à l'insolvabilité du pays. La banque Fortis, rachetée quelques mois plus tôt par BNP Paribas, continuait à vendre à ses clients belges des obligations grecques comme s'il s'agissait de robustes bunds allemands. Ne peut-on considérer qu'il y a eu tromperie pure et simple? Selon l'enquête, à l'intérieur même de la banque, des avertissements ont été émis sans que la banque ne réagisse. Ce n'est qu'en décembre que l'offre a été retirée. Les épargnants qui ont fait confiance à cette banque en furent pour leurs frais. S'agit-il d'une erreur de jugement de BNP ou d'une volonté de se délester d'obligations devenues encombrantes? Si une telle situation se présentait aujourd'hui, la FSMA jouerait-elle son rôle de protection des consommateurs de produits financiers? Où en sont les arrêtés concernant la transparence de produits financiers, qui doivent entrer en vigueur ce mois-ci? Kris Peeters, ministre (en français): Une analyse est menée par la FSMA. À ce stade, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. L'autorité de contrôle doit s'assurer que les consommateurs de produits financiers sont traités de manière correcte et équitable. L'offre publique de titres de la dette grecque n'est pas soumise à la loi du 16 juin L'arrêté royal

10 4 02/06/2015 CRABV 54 COM juni Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij nietprofessionele cliënten zal op 12 juni aanstaande in werking treden. Er wordt nog altijd onderhandeld over de uitsluiting van bepaalde producten van de PRIIP s-verordening (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) en de modellen van de essentiële-informatiedocumenten zijn nog niet beschikbaar. Op mijn verzoek heeft de FSMA overleg gepleegd over de wijziging van dat koninklijk besluit dat ertoe strekt onze regelgeving op de toekomstige EUregels af te stemmen. Ik zal er de nodige conclusies uit trekken met betrekking tot de regulering van de uitgifte van overheidsschuldpapier door de minst solvabele landen Karine Lalieux (PS): De banken lijken zich weinig aan te trekken van hun informatieplicht met betrekking tot de risico s en de naleving van het beleggersprofiel. Spaarders hebben zeer veel geld verloren. Vele burgers hebben daar een trauma van opgelopen en de schuld is als gevolg daarvan met 20 procent gestegen. De banken lijken niet te willen evolueren. We moeten de schroeven aandraaien. Ik hoop dat u om snel werk maakt van de koninklijke besluiten. De voorzitter: Vraag nr van mevrouw Dierick wordt omgezet in een schriftelijke vraag. 04 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de auteursrechten op geëmbedde YouTubevideo's" (nr. 3751) Peter Dedecker (N-VA): Sabam wil dat personen of organisaties die een YouTubevideo op hun eigen site embedden, daarvoor een vergoeding betalen. Nochtans ontvangt Sabam al rechtstreeks een vergoeding van YouTube. Een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie stelt bovendien dat embedden geen probleem is als het gaat om inhoud die op de bronsite al vrij beschikbaar is. De minister heeft de maatregel on hold gezet en voor overleg gepleit. Wat is de stand van zaken? Wat is het standpunt van de controledienst van de FOD? du 25 avril 2014 qui impose certaines obligations en matière d'informations lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail entrera en vigueur le 12 juin prochain. Les mesures d'exclusion du règlement PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) sont toujours en discussion et les modèles de fiches d'informations ne sont pas encore disponibles. À ma demande, la FSMA a organisé une consultation sur une modification de cet arrêté royal visant à s'aligner sur les règles européennes à venir. J en tirerai des conclusions quant à l'encadrement des émissions de titres de dettes publiques faites par des pays plus faibles en termes de solvabilité Karine Lalieux (PS): Les banques ne semblent pas se préoccuper de leur devoir d'information quant au risque ni du respect du profil de l'investisseur. Des épargnants ont perdu énormément d'argent. Cela a causé un traumatisme parmi la population et augmenté la dette de 20 %. Les banques ne semblent pas vouloir évoluer. Il faut serrer la vis. Je vous demande d'agir rapidement en ce qui concerne les arrêtés royaux. Le président: La question n 3662 de Mme Dierick est transformée en question écrite. 04 Question de M. Peter Dedecker au vicepremier Commerce extérieur, sur "les droits d'auteur liés à l'intégration de vidéos YouTube" (n 3751) Peter Dedecker (N-VA): La SABAM veut que les personnes ou les organisations qui intègrent une vidéo You Tube sur leur propre site paient une redevance à cet effet. Or la SABAM perçoit déjà directement une redevance auprès de You Tube. De plus, la Cour de justice de l'union européenne considère, dans plusieurs arrêts, que l'intégration de vidéos ne constitue pas un problème s'il s'agit de contenus qui étaient déjà librement accessibles sur le site source. Le ministre a instauré une pause et préconisé la négociation. Quel est l'état d'avancement du dossier? Quelle est la position du service de contrôle du SPF?

11 CRABV 54 COM /06/ Minister Kris Peeters (Nederlands): Sinds enkele jaren hanteert Sabam een tarief voor on demand streaming. Ik heb met Sabam overlegd en er is afgesproken om ter zake een reflectieperiode in te lassen. Tijdens die periode zal Sabam gebruikers niet langer verzoeken voorafgaandelijk toestemming te vragen voor het embedded linken van dergelijke filmpjes op hun blog of website. Er zal ook overleg worden gepleegd met onder meer bloggers. Na de reflectieperiode zullen wij nogmaals dit probleem op de agenda plaatsen. De controledienst Beheersvennootschappen kan een waarschuwingsprocedure instellen, indien er wordt geoordeeld dat het Sabam-tarief niet langer een wettelijke grondslag heeft. Een van de mogelijke sancties is dan een vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Sabam kan dan worden verzocht het tarief in kwestie stop te zetten. Aangezien Sabam voorlopig geen bloggers meer zal aanspreken die een embedded link aanbieden en dus niet rechtstreeks beschermde werken uploaden, is er momenteel geen noodzaak om een waarschuwingsprocedure op te starten. De controledienst zal nu de wettelijke grondslag van betrokken tarief onderzoeken. Volgende week is er over deze aangelegenheid overleg gepland tussen mijn kabinet en Sabam Peter Dedecker (N-VA): Als het overleg niet tot resultaten leidt, moet de minister de waarschuwingsprocedure als stok achter de deur kunnen gebruiken. 05 Samengevoegde vragen van - mevrouw Fabienne Winckel aan de viceeersteminister Handel, over "de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3899) - de heer Peter Dedecker aan de viceeersteminister Handel, over "de rechtsvordering tot collectief herstel" (nr. 3916) Fabienne Winckel (PS): Sinds 1 september 2014 kunnen consumenten die zich benadeeld voelen door de niet-naleving van de Belgische of Europese consumptieregels een rechtsvordering tot collectief herstel indienen via een erkende instantie Kris Peeters, ministre (en néerlandais): La SABAM pratique depuis quelques années un tarif pour le streaming à la demande. J ai convenu avec cette Société de droits d auteur d instaurer une période de réflexion au cours de laquelle, la SABAM ne demandera plus aux utilisateurs d obtenir l autorisation préalable pour intégrer des vidéos YouTube sur leur blog ou leur site internet. Une concertation sera également organisée notamment avec les blogueurs. Nous reviendrons sur ce problème au terme de la période de réflexion. S il estime que le tarif pratiqué par la SABAM ne repose plus sur aucune base légale, le service de contrôle des sociétés de gestion peut initier une procédure d avertissement. Une action en cessation introduite auprès du président du tribunal de première instance de Bruxelles est l une des sanctions possibles dans ce cas. Il peut alors être demandé à la SABAM de ne plus appliquer le tarif en question. Étant donné que la SABAM exonère provisoirement du paiement de droits d auteur les internautes qui proposent un lien de contenu intégré sur leur blog et téléchargent donc des œuvres n étant pas directement protégées, il n y a pas lieu, pour l instant, d entamer de procédure d avertissement. Le service de contrôle va maintenant étudier la base légale du tarif pratiqué par la SABAM. Une concertation à ce sujet est prévue la semaine prochaine entre mon cabinet et la SABAM Peter Dedecker (N-VA): Si la concertation s avère infructueuse, le ministre doit pouvoir utiliser la procédure d avertissement comme moyen de pression. 05 Questions jointes de - Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi sur l'action en réparation collective" (n 3899) - M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'action en réparation collective" (n 3916) Fabienne Winckel (PS): Depuis le 1 er septembre 2014, les consommateurs qui se sentent lésés en matière de non-respect des règles belges ou européennes de consommation peuvent introduire une action collective via un organisme

12 6 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 zoals Test-Aankoop. Die classactions moeten een toename van het aantal klachten voorkomen, de gerechtskosten beperken en de rechtbanken ontlasten. Er moet nog een besluit worden uitgevaardigd om te bepalen welke vergoeding de vereffenaar die een gehomologeerd akkoord of een rechterlijke beslissing moet uitvoeren, zal ontvangen. Kunnen er bij ontstentenis van dat besluit rechtsvorderingen tot collectief herstel worden ingesteld? Hoeveel werden er reeds ingesteld en waarop hadden ze betrekking? Zijn er problemen met betrekking tot de interpretatie van de wet? Komt er een evaluatie van de wet? Binnen welke termijn? Kan de gecentraliseerde ombudsdienst een rol spelen in die procedure? Peter Dedecker (N-VA): N-VA is voorstander van deze wet, maar die moet dan wel naar behoren kunnen functioneren. Een individuele schadelijder kan pas vergoed worden nadat de rechtbank een schadeafwikkelaar heeft aangeduid uit een lijst die door de rechtbank wordt bijgehouden. Een dergelijke lijst is er echter nog altijd niet en dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom er nog geen enkele procedure tot collectief herstel werd opgesteld. Hoe zal de minister zorgen voor de praktische omkadering van de wet, zodat die eindelijk ten volle kan worden toegepast? Minister Kris Peeters (Nederlands): Nog voor het reces wil ik een KB met de berekeningswijze van de vergoeding van de schadeafwikkelaar voorleggen aan de Raad van State. Hoewel dit ook nu al mogelijk is, werd er nog geen enkele rechtsvordering tot collectief herstel ingeleid. Bepaalde organisaties hebben ze wel al aangekondigd. Het is overigens de bevoegde rechtbank die de lijst van schadeafwikkelaars opstelt. (Frans) Mevrouw Winckel, het is aan de consumentenorganisaties en de bemiddelingsdiensten om gebruik te maken van de wettelijke middelen indien ze dat passend achten. (Nederlands) Die mogelijkheden zijn ook zonder bijkomende maatregelen al voldoende bekend. (Frans) De laatste vraag heeft betrekking op een reconnu, tel Test-Achats. Ces class actions visent à éviter une multiplication des plaintes, à limiter les frais de justice et à désengorger les tribunaux. Un arrêté doit encore être pris pour fixer les règles de rémunération du liquidateur chargé de l'exécution d'un accord homologué ou d'une décision du juge. Dans ces conditions, les actions en réparation collective peuvent-elles être intentées? Combien y en a-t-il eu et sur quoi portaient-elles? La loi présente-t-elle des difficultés d'interprétation? Une évaluation de la loi est-elle prévue et dans quels délais? Le dispositif de médiation centralisé peut-il jouer un rôle dans cette procédure? Peter Dedecker (N-VA): La N-VA est favorable à cette loi mais à condition qu elle puisse être normalement opérante. Une personne lésée à titre individuel ne peut être indemnisée qu après que le tribunal a désigné un liquidateur sur une liste tenue à jour par le tribunal. Toutefois, cette liste n existe toujours pas et il ne faut pas chercher ailleurs le motif principal de l absence à ce jour de la moindre procédure de réparation collective. Comment le ministre veillera-t-il à doter cette loi d un encadrement pratique afin qu elle puisse enfin être appliquée dans toute sa dimension? Kris Peeters, ministre (en néerlandais): J'ai l'intention, avant les vacances d'été, de soumettre au Conseil d'état un arrêté royal définissant le mode de calcul de l'indemnité du liquidateur. Aucune action en réparation collective n'a encore été intentée bien que cette possibilité existe déjà actuellement. Certaines organisations ont cependant déjà annoncé leur volonté d'introduire une action de ce type. Il appartient par ailleurs au tribunal compétent de dresser une liste des liquidateurs. (En français) Madame Winckel, il revient aux organisations de consommateurs et aux services de médiation de mettre à profit les possibilités légales s'ils le jugent opportun. (En néerlandais) Par ailleurs, ces possibilités sont assez connues, même en l'absence de mesures supplémentaires. (En français) La dernière question porte sur une

13 CRABV 54 COM /06/ evaluatie. (Nederlands) Drie jaar na de inwerkingtreding, dus eind 2016 of begin 2017, zal ook deze commissie over het evaluatieverslag kunnen debatteren Fabienne Winckel (PS): Ik zal hierop terugkomen in Peter Dedecker (N-VA): Wij vinden de lijst van organisaties die vandaag vorderingen kunnen instellen tot collectief herstel, te beperkt. Ook vele kleine zelfstandigen kunnen immers samen slachtoffer zijn. Ik hoop dat dit ook aan bod komt tijdens de evaluatie Minister Kris Peeters (Nederlands): Zeer zeker. 06 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de actualisatie van het KB Freya van 12 januari 2007" (nr. 3947) Brecht Vermeulen (N-VA): Het KB van 12 januari 2007 het zogenaamde KB-Freya komt tegemoet aan de kritiek op de misbruiken in vastgoedmakelaarscontracten, maar bevat toch nog enkele lacunes. De sector, meer bepaald de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB), is vragende partij voor een actualisatie van dit KB. évaluation. (En néerlandais) Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, donc fin 2016 ou début 2017, cette commission pourra également débattre du rapport d'évaluation Fabienne Winckel (PS): Je reviendrai sur le sujet en Peter Dedecker (N-VA): Nous trouvons que la liste des associations autorisées à intenter des actions en réparation collective est actuellement trop limitée. En effet, bon nombre de petits indépendants peuvent également subir collectivement un dommage. J espère que ce point sera aussi abordé au cours de l évaluation Kris Peeters, ministre (en néerlandais): Il le sera. L incident est clos. 06 Question de M. Brecht Vermeulen au vicepremier Commerce extérieur, sur "l'actualisation de l'arrêté royal Freya du 12 janvier 2007" (n 3947) Brecht Vermeulen (N-VA): L'arrêté royal du 12 janvier 2007 l'arrêté royal "Freya" rencontre les critiques formulées en ce qui concerne les abus commis dans le cadre de contrats d'agents immobiliers, mais il comprend tout de même encore quelques lacunes. Le secteur, plus précisément la Confédération des Immobiliers (CIB), est demandeur d'une actualisation de cet arrêté royal. Is de minister van die vraag op de hoogte? Zal hij het toepassingsgebied van het KB verruimen tot alle andere beroepsbeoefenaars die gelast kunnen worden met de verkoop- of verhuurovereenkomsten van een onroerend goed? Welke aanpassingen worden eventueel overwogen? Is bijvoorbeeld de verplichting van een handgeschreven adres nog wel van deze tijd? Minister Kris Peeters (Nederlands): De diensten van de FOD Economie bevestigen dat zij vanwege CIB een vraag om actualisatie van dit KB hebben ontvangen. Ik ben bereid om een evaluatie te laten uitvoeren en het besluit te actualiseren. Ik heb de FOD Economie opdracht gegeven om mij een uitvoerige analyse te bezorgen, zodat ik een beslissing kan nemen over eventuele aanpassingen. Le ministre est-il au fait de cette demande? Compte-il étendre le champ d'application de l'arrêté royal à l'ensemble des autres praticiens professionnels qui peuvent être chargés des contrats de vente ou de location d'un bien immobilier? Quelles adaptations sont éventuellement envisagées? L'obligation de mentionner une adresse manuscrite, par exemple, se justifie-t-elle toujours aujourd'hui? Kris Peeters, ministre (en néerlandais): Les services du SPF Économie confirment avoir reçu du CIB une demande d actualisation de cet arrêté royal. Je suis disposé à faire évaluer et à actualiser cet arrêté. J ai chargé le SPF Économie de me soumettre une analyse détaillée sur laquelle je me fonderai pour décider, le cas échéant, d adaptations éventuelles.

14 8 02/06/2015 CRABV 54 COM Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de gestandaardiseerde medische vragenlijst voor de toekenning van een schuldsaldoverzekering" (nr. 3910) Karine Lalieux (PS): Het uitvoeringsbesluit van de wet Partyka-Lalieux zou op 1 januari 2015 van kracht worden en een gestandaardiseerde medische vragenlijst bevatten, die echter nog steeds niet klaar is. Het gebeurt dat mensen die ziek zijn geweest geen schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten omdat er een buitensporige bijpremie wordt opgelegd. Wanneer iemand volledig genezen is, is dat bijzonder choquerend. Zolang er geen gestandaardiseerde vragenlijst bestaat, moeten de cliënten antwoorden op door de banken opgestelde vragenlijsten, die vaak een loopje nemen met de privacy. Hoe staat het met die vragenlijst? Is hij conform de geest van de wet? Hoeveel gevallen werden er voorgelegd aan het tariferingsbureau? Werden er in die gevallen aanvaardbare premies voorgesteld? Minister Kris Peeters (Frans): De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De wetgever biedt de Koning de mogelijkheid om de gestandaardiseerde medische vragenlijst inhoudelijk te definiëren. Op 16 april keurde het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering een gestandaardiseerde vragenlijst goed na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verzekeraars kunnen een andere vragenlijst hanteren, voor zover het Opvolgingsbureau zijn fiat geeft. De sinds 1 januari ingediende 187 aanvragen werden verwerkt; 80 ervan werden afgehandeld. De besluitvorming bij het Opvolgingsbureau gebeurt bij consensus, en ik word daarvan niet in kennis gesteld Karine Lalieux (PS): Ik begrijp niet hoe het komt dat de verzekeraars nog een eigen vragenlijst kunnen opstellen. Dat was niet de bedoeling. Om te kunnen oordelen hoe efficiënt de wet is en of een eventuele wetswijziging aangewezen is, zouden we moeten weten wat het Opvolgingsbureau in die 80 afgehandelde dossiers beslist heeft. 07 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "le questionnaire médical standardisé en vue de l'octroi d'une assurance solde restant dû" (n 3910) Karine Lalieux (PS): L'arrêté d'exécution de la loi Partyka-Lalieux devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2015 et comporter un questionnaire médical standardisé qui n'est toujours pas décidé. Certaines personnes, ayant été malades, ne peuvent contracter une assurance solde restant dû en raison d'une surprime disproportionnée. Dans les cas de rémission totale, c'est particulièrement choquant. En l'absence de questionnaire standard, les clients répondent à des questionnaires intrusifs établis par les banques. Où en est l'établissement de ce questionnaire? Estil conforme à l'esprit de la loi? Combien de cas ontils été soumis au bureau de tarification et comportent-ils des propositions de primes acceptables? Kris Peeters, ministre (en français): Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier Le législateur laisse au Roi la possibilité de fixer le contenu du questionnaire médical standardisé. Le 16 avril, le Bureau du suivi de la tarification (BST) a adopté un questionnaire standardisé après avoir obtenu l avis de la Commission de protection de la vie privée. Les assureurs peuvent utiliser un autre questionnaire, pour autant qu il soit approuvé par le BST. Les 187 demandes introduites depuis le 1 er janvier ont été traitées et 80 ont été clôturées. Les décisions du BST sont prises par consensus et je n en ai pas connaissance Karine Lalieux (PS): Je ne comprends pas pourquoi les assureurs peuvent encore établir leur propre questionnaire. Ce n'était pas prévu. Pour juger de l'efficacité de la loi et de l'utilité d'une éventuelle modification, il faudrait savoir comment se sont clôturés les 80 cas.

15 CRABV 54 COM /06/ Minister Kris Peeters (Frans): Ik meen begrepen te hebben dat de verzekeraars een andere vragenlijst kunnen gebruiken, zolang de vragen maar zijn goedgekeurd door het Opvolgingsbureau voor de tarifering. 08 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de controles met betrekking tot de gestandaardiseerde informatiefiches van de kredietinstellingen" (nr. 3950) Karine Lalieux (PS): De FSMA controleert de gestandaardiseerde informatiefiches waarover kredietinstellingen moeten beschikken bij de commercialisering van de gereglementeerde spaarrekeningen. Elke vorm van reclame die zij daarvoor maken, moet vooraf door de FSMA worden goedgekeurd. Welke controles voert de FSMA uit? Hoe vaak werden er al sancties opgelegd? Minister Kris Peeters (Frans): In 2014 heeft de FSMA 196 aanvragen behandeld van kredietinstellingen die hun informatiefiches wilden laten goedkeuren en 217 documenten en sites gecontroleerd die verband hielden met het maken van reclame voor gereglementeerde spaarrekeningen. De FSMA heeft twee keer een onderzoek geopend naar mogelijke overtredingen en dat heeft telkens geleid tot een minnelijke schikking met de instellingen in kwestie. Op de website van de FSMA worden die feiten vermeld en ook de juridische kwalificatie ervan. Men heeft de voorkeur gegeven aan een minnelijke schikking gelet op de aard van de feiten en ook om geen procedure te hoeven instellen Karine Lalieux (PS): De duidelijkheid van de spaarrekeningen is zeker een aandachtspunt, op dat vlak is er nog werk aan de winkel. U zou er goed aan doen ons daarbij te betrekken. 09 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de controles met betrekking tot de wanbetalingen bij hypothecaire kredieten" (nr. 3952) Kris Peeters, ministre (en français): J'ai cru comprendre que les assureurs pouvaient proposer d'autres questions pour autant que leur formulation soit approuvée par le bureau de tarification. 08 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "les contrôles relatifs aux fiches d'information standardisées des établissements de crédit" (n 3950) Karine Lalieux (PS): La FSMA contrôle les fiches d'information standardisées mises à disposition par les établissements de crédit lors de la commercialisation des comptes d'épargne réglementés. Toute autre publicité à cet effet doit également être soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Quels sont les contrôles en la matière? Combien de sanctions ont-elles été prononcées? Kris Peeters, ministre (en français): En 2014, la FSMA a traité 196 demandes d'établissements de crédit relatives à l'approbation de documents d'information et 217 publicités et sites faisant la promotion de comptes d'épargne réglementés. La FSMA a ouvert deux enquêtes sur des faits susceptibles de constituer une infraction, qui ont conduit à des règlements transactionnels avec les établissements concernés. Son site web reprend les faits constatés et leur qualification juridique. La transaction a été préférée en raison de la nature des faits et de l'économie de procédure induite Karine Lalieux (PS): Il reste du travail en matière de lisibilité des comptes d'épargne. Impliquez-nous. 09 Question de Mme Karine Lalieux au vicepremier Commerce extérieur, sur "les contrôles relatifs aux défaillances de crédits hypothécaires" (n 3952)

16 10 02/06/2015 CRABV 54 COM Karine Lalieux (PS): Het aantal achterstallige hypothecaire kredieten is met 6 procent of met kredieten toegenomen. Daar is een bedrag van 1,267 miljard mee gemoeid en dat is een stijging met 12,4 procent. De gemiddelde betalingsachterstand bedraagt euro. In 2008 ging het slechts om euro en in vergelijking met dat jaar gaat het dus om een stijging met 90 procent. Wat zijn de gevolgen van die toename voor de consument? Hoeveel personen zien zich genoodzaakt hun eigendom te verkopen? In hoeveel gevallen ging men over tot inbeslagname of gedwongen verkoop? De hypotheekwet moet worden herbekeken. Er liggen wetsvoorstellen ter tafel Minister Kris Peeters (Frans): Op welke bronnen baseert u zich en naar welke periodes verwijst u? Karine Lalieux (PS): Die cijfers zijn afkomstig van de FOD Economie en van Test- Aankoop Minister Kris Peeters (Frans): Uit de statistieken die de Nationale Bank eind april heeft bekendgemaakt, blijkt dat er in vergelijking met vorig jaar 5,9 procent meer wanbetalers zijn, terwijl het aantal contracten met 1,8 procent is gestegen. Het zou gaan over personen. Ik kan niet bevestigen hoeveel consumenten hun goed moesten verkopen, noch hoeveel beslagleggingen en gedwongen verkopen er zijn geweest. Febelfin raamt het aantal gedwongen verkopen op 500 à Ik zal dat cijfer natrekken Karine Lalieux (PS): We moeten ons opnieuw over die wet op het hypothecair krediet buigen en daartoe hebben we informatie nodig, die Assuralia en Febelfin moeten kunnen verkrijgen bij de banken. Wat het verstrekken van het hypothecair krediet betreft, is er echt een probleem op het stuk van de bescherming van de consument. De voorzitter: De vragen nrs 4053, 4370, 4633 en 4634 van mevrouw Lalieux zijn uitgesteld. 10 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de microondernemingen" (nr. 3528) Karine Lalieux (PS): Le nombre de crédits hypothécaires défaillants a augmenté de 6 %, soit de crédits, les montants se chiffrent à 1,267 milliard, soit une augmentation de 12,4 %, et l'arriéré moyen est de euros contre euros en 2008, ce qui représente une hausse de 90 %. Quelles sont les conséquences de ces augmentations pour les consommateurs? Combien d'entre eux sont-ils obligés de vendre leur bien? Combien y a-t-il eu de saisies et de ventes forcées? La loi hypothécaire doit être retravaillée; il y a des propositions de loi sur la table Kris Peeters, ministre (en français): Sur quelles sources vous basez-vous et à quelles périodes faites-vous référence? Karine Lalieux (PS): Ces chiffres viennent du SPF Économie et de Test-Achats Kris Peeters, ministre (en français): Les statistiques publiées par la Banque nationale fin avril font état d'une augmentation de 5,9 % par rapport à l'an dernier, tandis que le nombre de contrats a augmenté de 1,8 %; personnes seraient concernées. Je ne puis vous confirmer le nombre de consommateurs obligés de vendre leur bien ou de saisies et de ventes forcées. Une estimation de Febelfin chiffre le nombre de ventes forcées entre 500 et Je vérifierai Karine Lalieux (PS): Il importe de nous pencher à nouveau sur cette loi hypothécaire et, pour ce faire, il faut des données, qu'assuralia ou Febelfin devraient pouvoir collecter auprès des banques. Il y a vraiment un problème de protection par rapport à l'accessibilité des prêts hypothécaires. L incident est clos. Le président: Les questions n os 4053, 4370, 4633 et 4634 de Mme Lalieux sont reportées. 10 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de Commerce extérieur, sur "les micro-entreprises" (n 3528)

17 CRABV 54 COM /06/ Caroline Cassart-Mailleux (MR): Hebt u het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ontvangen over de vraag of het aangewezen is om de nieuwe categorie van de micro-ondernemingen in België in te voeren, over de drempels die er voor de kleine ondernemingen moeten gelden, en over een administratieve vereenvoudiging voor de kleine ondernemingen? Kunt u inmiddels antwoorden op mijn vragen van 3 februari over de voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om een verlichting van de administratieve verplichtingen te genieten en over het aantal ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen (cf. Beknopt Verslag 54 COM 78, blz. 25)? Minister Kris Peeters (Frans): Er is een voorontwerp van wet opgesteld waarin rekening wordt gehouden met het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het voorontwerp wordt deze week besproken op een vergadering met de diverse kabinetten, en zal nog vóór het parlementair reces aan de regering worden voorgelegd. Zo'n bedrijven zullen micro-ondernemingen worden op grond van de vooropgestelde criteria. Ik ben het eens met het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, die voorstander is van het behoud van de verplichtingen inzake openbaarmaking Caroline Cassart-Mailleux (MR): Ik ben blij dat er vorderingen worden gemaakt in dit dossier. Gelet op het aantal vennootschappen waarop die regeling betrekking heeft, gaat het om een ingrijpende wijziging! De administratieve vereenvoudiging is een belangrijk punt. Onze kmo's hebben daar echt nood aan, maar zonder de potentiële zwakke punten. De openbaarmaking van bepaalde cijfers is absoluut noodzakelijk, al was het maar om over de nodige inlichtingen te beschikken wanneer men een samenwerking wil aangaan tussen kmo's. 11 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk,, over "de commerciële 'extra' garantie" (nr. 3529) Caroline Cassart-Mailleux (MR): Voor materiële consumptiegoederen geldt er een wettelijke garantie van twee jaar, waarvan niet kan worden afgeweken. Sinds enkele jaren bieden tal Caroline Cassart-Mailleux (MR): Avez-vous reçu l'avis du Conseil Central de l'économie sur l'opportunité de reprendre la nouvelle catégorie de micro-entreprises en Belgique, sur les seuils à appliquer aux petites sociétés et sur la simplification administrative pour les petites sociétés? Êtes-vous en mesure de répondre à mes questions du 3 février sur les conditions à remplir pour bénéficier de l allègement et sur le nombre d'entreprises visées (voir Compte rendu analytique 54 COM 78, p. 25)? Kris Peeters, ministre (en français): Un avant-projet de loi a été élaboré, tenant compte de l avis du Conseil Central de Économie. Il fera l objet d une réunion inter-cabinets, cette semaine, et sera soumis au gouvernement avant les vacances parlementaires. Quelque entreprises deviendront des micro-sociétés selon les critères définis. Je partage l'avis du Conseil Central de l'économie, qui préconise le maintien des obligations de publication Caroline Cassart-Mailleux (MR): Je me réjouis que ce dossier puisse progresser. Vu le nombre de sociétés, c est une modification importante! Je retiens comme critère la simplification administrative. Nos PME en ont réellement besoin, mais sans travers. La publication de certains chiffres est indispensable, ne fût-ce que pour qu'on puisse se renseigner au moment d établir une collaboration entre PME. 11 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'emploi, de Commerce extérieur, sur "la garantie commerciale, dite extra" (n 3529) Caroline Cassart-Mailleux (MR): Une garantie légale de deux ans s'applique sur les biens de consommation corporels. Il n'est pas possible d'y déroger. Or, depuis quelques années, beaucoup

18 12 02/06/2015 CRABV 54 COM 184 van winkels evenwel een commerciële garantie aan, die in verscheidene Europese landen gratis is, maar niet in België. Die commerciële garantie levert de consument geen extra voordelen op, maar zadelt hem wel op met extra kosten. Het is niet ondenkbaar dat sommige weinig scrupuleuze handelaars de consumenten niet inlichten over het bestaan van de wettelijke garantie. Wat is uw standpunt hierover? Worden er controles uitgevoerd? Zo niet, zou het niet verstandig zijn om daar werk van te maken? Zo ja, welke resultaten leverden de controles de voorbije jaren op? Welke instrumenten bestaan er om de consumenten te informeren over het bestaan van de wettelijke garantie? Zullen er gerichte sensibiliseringscampagnes op touw gezet worden? Minister Kris Peeters (Frans): De commerciële waarborg moet de consumenten een meerwaarde bieden ten opzichte van de wettelijke garantie, anders zou die waarborg als misleidend kunnen worden beschouwd. Dat betekent echter niet dat de commerciële waarborg ook langer moet lopen. De Economische Inspectie heeft tussen 1 oktober 2014 en 31 maart 2015 een onderzoek uitgevoerd, maar is nog niet klaar met haar verslag. De inspectie heeft aan de internet Sweep Day deelgenomen, de controleactie van de Europese lidstaten met betrekking tot de naleving van de garantiewetgeving: er werden problemen vastgesteld bij 45 procent van de gecontroleerde websites. Op de website van de FOD Economie vindt men een praktische brochure en een overzicht van de FAQ s over de garantieregels. De diensten van de FOD Economie beantwoorden telefonisch en schriftelijk vragen hieromtrent. Momenteel zit er geen informatiecampagne in de pijplijn Caroline Cassart-Mailleux (MR): Ik ben er zeker van dat er misbruik bestaat. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. De consument komt niet altijd op het idee om de website van de FOD Economie te raadplegen. Misschien kan de consument daarop worden geattendeerd? 12 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Werk, d'enseignes proposent une garantie commerciale, qui s'avère gratuite dans plusieurs pays européens mais pas en Belgique. Elle n'apporte rien de plus au consommateur, si ce n'est des frais supplémentaires. On peut imaginer que certains professionnels peu scrupuleux n'informent pas les consommateurs de l'existence de la garantie légale. Quelle est votre position à cet égard? Existe-t-il des contrôles dans ce domaine? À défaut, ne serait-il pas judicieux d'en instaurer? Et s'il en existe, quels ont été les résultats engrangés au cours des dernières années? Quels sont les outils destinés à informer les consommateurs de l'existence de la garantie légale? Des campagnes ciblées sont-elles prévues afin de sensibiliser les consommateurs? Kris Peeters, ministre (en français): La garantie commerciale doit offrir au consommateur un plus par rapport à la garantie légale. Sinon, elle pourrait être considérée comme trompeuse. Ceci ne veut pas dire que la durée de la garantie commerciale doit nécessairement être plus longue. L'Inspection économique a mené une enquête entre le 1 er octobre 2014 et le 31 mars 2015, dont le rapport n'est pas encore finalisé. L'Inspection a également participé au Sweep Day européen en matière de garantie: 45 % des sites contrôlés présentaient des défauts. Le site internet du SPF Économie propose une brochure didactique. Les services du SPF Économie fournissent par écrit et par téléphone des réponses à des questions en la matière. Aucune campagne d'information n'est actuellement planifiée Caroline Cassart-Mailleux (MR): Je suis certaine qu'il y a des abus. Je suis curieuse de connaître les résultats de l'enquête. Le consommateur ne pense pas toujours à consulter le site du SPF Économie. Peut-être un message peutil lui être donné? 12 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier

19 CRABV 54 COM /06/ , over "het groene licht van de Commissie voor de invoer en de vermarkting van ggo's" (nr. 3972) Gwenaëlle Grovonius (PS): De Europese Commissie heeft recentelijk groen licht gegeven voor de invoer en de vermarkting van zeventien ggo's en twee genetisch gemodificeerde bloemen. Officieel hebben de lidstaten het recht ze te weigeren, maar in de praktijk lijkt een nationaal verbod niet zo vanzelfsprekend. Zult u gebruik maken van de mogelijkheid die de lidstaten wordt geboden om de invoer en vermarkting van die ggo's op het Belgische grondgebied te weigeren, met inbegrip van de verwerkte producten of de producten die met die ggo's gekweekt zijn, ook wanneer ze van de interne Europese markt afkomstig zijn? Zult u zorgen voor wetgeving om de aanwezigheid van ggo's in melk, eieren of vlees verplicht te vermelden op het etiket? Zal u pleiten voor een versterking van het toezicht op de traceerbaarheid van de levensmiddelen? Welk standpunt verdedigt u in het kader van de onderhandelingen over het TTIP over de kwestie van de ggo's? Bevat het onderhandelingsmandaat voldoende waarborgen met betrekking van de bescherming van de consumenten en producenten tegenover multinationals zoals Monsanto? Minister Kris Peeters (Frans): Wat een eventuele weigering en de etikettering betreft, dient u uw vraag tot de minister van Volksgezondheid te richten. De controles op de ggo's worden door het FAVV uitgevoerd. Minister Borsus is daarvoor bevoegd. De Commissie leidt de onderhandelingen over het TTIP op grond van het mandaat dat zij daarvoor van de Raad heeft gekregen. Eurocommissaris Cecilia Malmström zei op 12 mei dat zij erop zou toezien dat de bestaande Europese regelgeving in geen enkel geval door de onderhandelingen in gevaar zouden worden gebracht en dat het TTIP niet zou leiden tot wijzigingen in de Europese wetten over met hormonen behandeld rundvlees of ggo's. Het zou ongepast zijn haar intenties daarover in twijfel te trekken Gwenaëlle Grovonius (PS): U hebt ondanks de dreigingen in dezen nauwelijks aandacht voor de bescherming van de consument! Commerce extérieur, sur "l'autorisation par la Commission de l'importation et de la commercialisation d'ogm" (n 3972) Gwenaëlle Grovonius (PS): La Commission européenne vient d'autoriser l'importation et la commercialisation de dixsept OGM et de deux fleurs génétiquement modifiées. Si, officiellement, les États membres ont le droit de les refuser, dans la pratique, une interdiction nationale semble difficile à mettre en place. Allez-vous utiliser la possibilité offerte aux États membres de refuser l'importation et la commercialisation de ces OGM sur le territoire belge, en ce compris des produits transformés ou élevés avec ces OGM, même issus du marché intra-européen? Allez-vous activer une législation d'étiquetage sur la présence d'ogm pour le lait, les œufs ou encore la viande? Allez-vous plaider pour un renforcement des contrôles de traçabilité des aliments? Dans le cadre des négociations du TTIP, quelle position défendezvous sur la question des OGM? Le mandat de négociation contient-il suffisamment de garanties face à des multinationales comme Monsanto? Kris Peeters, ministre (en français): Il appartient à la ministre de la Santé publique de fournir une réponse quant à un éventuel refus et à l'étiquetage. Des contrôles sur les OGM sont effectués par l'afsca. C'est le ministre Borsus qui est compétent en cette matière. Les négociations concernant le TTIP sont menées par la Commission sur la base d'un mandat donné par le Conseil. La Commissaire Cecilia Malmström a dit, le 12 mai, s'assurer que rien dans les négociations ne puisse mettre en péril les règles européennes existantes et que le TTIP ne modifie pas les lois européennes sur le bœuf traité aux hormones ou sur les OGM. Il serait inapproprié de mettre en doute ses intentions Gwenaëlle Grovonius (PS): Vous ne vous préoccupez guère de la protection des consommateurs face à de telles menaces!

20 14 02/06/2015 CRABV 54 COM Vraag van de heer Johan Klaps aan de viceeersteminister Handel, over "de reviewwebsites" (nr. 3978) Johan Klaps (N-VA): Consumenten kunnen op reviewwebsites een beoordeling geven over een product of dienst. Volgens de pers wil de minister deze websites laten analyseren door de FOD Economie omdat ze niet neutraal zouden zijn en zouden worden aangestuurd door degenen die erop worden beoordeeld. Volgens de minister kan de FOD optreden tegen Belgische sites of bedrijven die in België gevestigd zijn. De vraag is of dat ook mogelijk is tegen internationale reviewwebsites die misleidende informatie verspreiden. Voldoet de huidige wetgeving? Bestaat het probleem ook in andere Europese landen en hoe is de wetgeving daar? Is er naast misleiding ook sprake van oneerlijke concurrentie? Minister Kris Peeters (Nederlands): In de Europese wetgeving geldt het principe van het land van oorsprong. De Economische Inspectie heeft geen jurisdictie voor ondernemingen in het buitenland die een website uitbaten die ook in België toegankelijk is. Alleen wanneer de website economische activiteiten in België ontplooit, kan zij optreden. Bij inbreuken op de regels die tot het consumentenacquis behoren, kan België bijstand vragen aan andere EU-lidstaten om op te treden tegen ondernemingen die daar actief zijn. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 2005/29 maakt deel uit van het consumentenacquis. Deze richtlijn werd omgezet in Belgisch recht, namelijk in Boek VI van het Wetboek Economisch Recht. Oneerlijke handelspraktijken zijn in het algemeen verboden, dus ook valse getuigenissen op reviewwebsites. Door een onderneming betaalde redactionele inhoud die eigenlijk reclame is, is verboden. Ondernemingen mogen zich ook niet op bedrieglijke wijze voordoen als consument. Het probleem bestaat ook in andere landen. Het gaat immers om grensoverschrijdende diensten van 13 Question de M. Johan Klaps au vice-premier l'économie et extérieur, sur "les sites internet sur lesquels les consommateurs donnent leur avis" (n 3978) Johan Klaps (N-VA): Les consommateurs peuvent donner leur avis sur un produit ou un service sur des sites internet conçus pour cela. La presse rapporte que le ministre a l intention de demander au SPF Économie de procéder à une analyse de ces sites qui manqueraient d objectivité et seraient administrés par ceux qui y sont évalués. Selon le ministre, le SPF peut agir contre les sites ou les entreprises établis en Belgique. La question est de savoir si des actions analogues sont possibles contre des sites étrangers qui diffusent des informations trompeuses. La législation actuelle offre-t-elle une parade suffisante? Le problème existe-t-il également dans d autres pays européens et que prévoit la législation de ces pays? Outre ce problème de tromperie, peut-on également parler de concurrence déloyale? Kris Peeters, ministre (en néerlandais): En droit européen, c est le principe du pays d origine qui prévaut. L Inspection économique n est dès lors pas compétente pour intenter des actions contre des entreprises établies à l étranger et exploitant un site internet également accessible en Belgique, mais elle peut en revanche le faire si le site internet développe des activités économiques en Belgique. Lorsque des règles qui font partie de l acquis de protection des consommateurs sont enfreintes, la Belgique peut demander l'aide d'autres États membres de l'union européenne pour intervenir contre les entreprises qui y sont actives. La directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur fait partie de cet acquis. Elle a été transposée en droit belge, notamment dans le livre VI du Code de droit économique. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites en règle générale et les faux témoignages sur des sites sur lesquels les consommateurs donnent leur avis le sont dès lors aussi. Il est interdit, en effet, d'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que l'entreprise a financé celle-ci elle-même. De même, les entreprises ne peuvent pas se présenter faussement comme un consommateur. Ce problème se pose aussi dans d'autres pays. Il s'agit, en effet, de services fournis par la société de

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Nous avons une série de questions. Mme Lalieux est présente, elle va pouvoir entamer les hostilités.

Nous avons une série de questions. Mme Lalieux est présente, elle va pouvoir entamer les hostilités. COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 2 JUNI 2015 Voormiddag COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2936/001 DOC 53 2936/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juillet 2013 9 juli 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 3, 2, de l arrêté royal

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 november 2007 29 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0359/001 DOC 54 0359/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1033/003 DOC 51 1033/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 mai 2004 19 mei 2004 PROJET DE LOI introduisant l assistance mutuelle dans le domaine

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 047 CRABV 54 COM 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 707 CRIV 50 COM 707 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des droits de succession en ce qui concerne les biens affectés à l enseignement

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des droits de succession en ce qui concerne les biens affectés à l enseignement DOC 54 1256/001 DOC 54 1256/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 juli 2015 13 juillet 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek der successierechten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0363/001 DOC 54 0363/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs DOC 53 2717/001 DOC 53 2717/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2013 20 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2008 30 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 336 CRABV 51 COM 336 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques DOC 54 1411/001 DOC 54 1411/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2015 21 octobre 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE om het proactief opsporen van cannabisplantages

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 DOC 54 0208/001 DOC 54 0208/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1149/001 DOC 53 1149/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er février 2011 1 februari 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l accessibilité

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2543/001 DOC 51 2543/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juin 2006 9 juni 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant l article 64 de la loi spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 1 februari 2008 1 er février 2008 WETSVOORSTEL houdende de verplichting personen die de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la définition de la notion de séjour légal

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la définition de la notion de séjour légal DOC 53 2084/001 DOC 53 2084/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 février 2012 27 februari 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code de la nationalité

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0989/001 DOC 54 0989/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 maart 2015 25 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Belgische

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil DOC 54 0599/001 DOC 54 0599/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2014 12 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 2277bis van het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek DOC 54 0458/001 DOC 54 0458/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0986/001 DOC 51 0986/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 156 CRABV 54 COM 156 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE COMMISSION DE LA JUSTICE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2778/001 DOC 53 2778/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 avril 2013 26 april 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant, en ce qui concerne la zone cyclable,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1014/001 DOC 54 1014/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 10 april 2015 10 avril 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1013/001 DOC 53 1013/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 janvier 2011 12 januari 2011 PROPOSITION DE LOI portant modification de l article 53

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 075 CRABV 54 COM 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 juli 2008 9 juillet 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de anti-misbruikbepaling

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 maart 2009 20 mars 2009 WETSONTWERP houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 54 0413/001 DOC 54 0413/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 546 CRABV 54 COM 546 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen DOC 51 1844/003 DOC 51 1844/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 juillet 2005 4 juli 2005 PROJET DE LOI relative aux pensions des travailleurs indépendants

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie