Henneptienden: Heemraden versus de Ambachtsheren van Ouderkerk en Krimpen aan de IJssel in de 17 e Eeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Henneptienden: Heemraden versus de Ambachtsheren van Ouderkerk en Krimpen aan de IJssel in de 17 e Eeuw"

Transcriptie

1 HistorischeEncyclopedieKrimpenerwaardH.E.K.,36ejaargang2012,nr.4pp Onderstaandeversieomvatalleendetekst. Henneptienden:HeemradenversusdeAmbachtsherenvanOuderkerken KrimpenaandeIJsselinde17 e Eeuw J.B.(Hans)Opschoor 1 In1657werdendoorheemradenvanOuderkerkaandeIJsselenKrimpenaandeIJssel processenaangespannentegenhunambachtsheer,lodewijkvannassau,voor respectievelijkhethofvanhollandendehogeraad,overdehenneptiendenindebeide ambachten.hetzaltwaalfjaardurenvoorereenuitspraakkomt,inhetkrimpense proces.voorouderkerkwasdezekwestieeensteenindeambachtelijkevijverdienog decennialangrimpelingenzouopleveren.dehenneptienden,restantenvanhet inmiddelsgrotendeelsverlatenfeodalesysteem,haddenoverigensallangtotonrust geleid,ookindekrimpenerwaard.inditartikelwilikstilstaanbijdeconflictenoverde henneptiendeninouderkerkenkrimpen,endieplaatsenineenhistorischenregionaal perspectief,waarbijookdeoud vaderlandsrechtelijkekantaandachtkrijgt.voorwat betreftdetailsindatkaderfocusseerikopouderkerk,geziendenasleepdiedekwestie overdehenneptiendendaarheeftgekregen. Bestuurlijkeeneconomischecontext OuderkerkenKrimpenwarenambachtenindeheerlijkheidvandeLek,diein1342van degraafvanhollandwerdverkregendoorjanvanpolanen,overgingopdenassausen in1584wastoegevallenaanprinsmaurits. 2 DienszoonLodewijkvanNassauwasheer vandeheerlijkheidvan1627tot1665,entegelijkookambachtsheervanouderkerk,de beidekrimpens(enstormpolder),lekkerkerkenzuidbroek.alindeaktevan1342is sprakevandetiendendietotdeheerlijkerechtenbehoorden.vandietweeambachten wasouderkerkhetgrootste.in1672warener300weerbaremanneninhetambachtals geheel,watduidtopeenbevolkingvanca.1200mensen. 3 Hetambachtomvattede poldersdenesse,decrommeengeer,endezijde,intotaalzo n1650ha(zo n1026 dijkmorgens)groot.deeconomierustteprimairopdelandbouwendedaaraan gelieerdedienstverlenendeenambachtelijkebedrijvigheid;endaarnaastopde binnenvaartensteenbakkerij.dielandbouwbetrofoorspronkelijkakkerbouw,maar dezewerdsteedsmeerverdrongendoorveeteelt.in1525werdvoorouderkerkkoren 1Prof.Dr.J.B.Opschoor, s 2 Voordebriefvan1342,ziehetOudArchief(hiernaoa)vanKrimpenaandeIJssel(hiernaKaY)inhet StreekarchiefMiddenHollandteGouda(hiernaSAMH):SAMHoaKaY,ac846,inv.nr.24(eencopievan ca.1600)enhetarchiefnassaulaleq(hierna:nll),toegangsnummer inv.nr205inhetnationaal Archief(hiernaNA).De heerlijkheid De Leck was leengoed van het graafschap Holland en bestond uit de ambachten Lekkerkerk, Zuidbroek, Krimpen a/d IJssel en a/d Lek, Ouderkerk a/d IJssel, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Brandwijk en Gijbeland, Bleskensgraaf en Ridderkerk. Nadat in 1413 Lekkerkerk een hoge heerlijkheid was geworden, werdendeambachtenafzonderlijkvermeld.detitelvan heervandeleckbleef echteringebruik. 3 ZieookB.Ibelings,2011:VerzoektotverlagingvandebedeaanslagdoorVlistenBonrepasin1582. HistorischeEncyclopedieKrimpenerwaardHEK,35 e jrg.nr1,p.4. 1

2 verbouwdopnogmaar30morgen; 4 hetoverigelandwasvoornamelijkweide en hooiland.dieveeteeltwasnietalleengerichtopproductenalskaasenboter,maarook opmestvoor industriële gewassenalshopen inhetbijzonderindekrimpenerwaard hennep. 5 Metdiemestwerdenkleineakkertjesofwerven(meestalbijdeboerderijen gelegen)geschiktgemaaktvoorcontinuteeltmethennep(afb.1). 6 Deze hennepwerven warenomgevendoorsloten(waarindestengelswerdengeweektom devezelseruittehalen),envaakdooreenrandvanbomen,(alswindopvangenomde hennepvezelstekunnendrogen).indehollandsewaardenwerdzoeenspecifieke bedrijfsvormontwikkeld,diewelwordtaangeduidals hennep weidebedrijf. 7 Afb.1:HennepwerventeLopik,1607(landmeterJanRutgerszvandenBergh) Dehennepwerdnaverwerkinggeleverdaandetouwslagerijenofwerddoorverkocht aanhandelaren.demeestetouwslagerijenoflijnbanenlagenindedorpenlangsde HollandscheIJsselendeLek(afb.2).DehennepteeltbegonindeKrimpenerwaardal voor1350,maarwastoenvannoggeringebetekenis(hennepwordtdanooknietinde aktevan1342vermeld).tussenca.1450en1650groeidedehennepteeltsterk.daarna vlaktediegroeiweeraf,endehennepteeltverdweentenslottevrijwelgeheelnade opkomstvandestoomscheepvaart. DeambachtsheerlijkheidOuderkerkopdeIJsselomvattevanoudsookde korentiende ensmaltiendenvanlandinde ZevenViertelen endehalvekoren ensmaltiendenvan depolderdenesse; 8 deanderehelftvandelaatstgenoemdekwamaande koninklijke majesteit toe,alsgraafvanholland). 9 OokindeadministratievandeTiendePenningen ( ) 10 issprakevaneenhenneptiende(somsapart,somssamenmetde korentiende)endaarnaastvaneentiendeopbuitendijksland(wellichtlater Coolwijkse tienden geheten).voorhetambachtkrimpenaandeijsselgoldensoortgelijke bepalingen.deambachtsheerbenoemdevoorhetbestuurendejurisdictieinhet ambachteenschout(eenvasteaanstelling)eneenaantalschepenen(inhetgevalvan OuderkerkenKrimpen:heemraden)dieuithetambachtafkomstigwarenenvooreen jaarinhunambtkwamen,opvoordrachtvandeaftredendeheemraden. 4CatharinaL.vanGroningen,1996:DeKrimpenerwaard.RijksdienstvoordeMonumentenzorg,Zeist/ WaandersUitgevers,Zwolle(tweededruk). 5Voormeeroverdehennepteelt:zieR.B.Fels,M.HoogendoornenP.M.Stoppelenburg,Holland,2002: Touw:hennepteeltentouwfabricageinhetGroeneHart.GroeneHartProducties,Woerden. 6J.M.Rommers,1985: HennepakkersindeKrimpenerwaard,in:HEK,10dejrg.nr.1, H.Hoogendoorn,HennepteeltenTouwfabricageinhetGroeneHart.In:Felse.a.a.w.,p.21. 8C.C.J.Lans,1988:RepertoriumopdelenenvandeLek, OnsVoorgeslacht(hierna:OV)43.De Nessewaseenoudepolder;deZevenViertelenomvattenlandindepoldersDeGeerenDeZijde.Alin 1408wordendieviertelenexplicietgenoemd,zieB.D.Keijzer,1981:TiendboekvanhetlandvandeLek 1408,OVNr.352,36 e jrg.,p Hetwoord viertel lijkthierbetrekkingtehebbenopde zogenaamdetiendblokkenwaarinhetlandindegeerendezijdewasonderverdeeld:ermoeten inderdaadzevenvanzulkeblokkenzijngeweest:4indegeeren3indezijde.dezeviertelendienenniet tewodenverwardmetdezeven kwartieren dieinlatertijdjaarlijksde(zeven)heemradenzouden leverenvoorhetgerechtvanouderkerk 9SAMH,NadereToegangen(hierna:NT)nr.3201,opbasisvanSAMHoraOuderkerkaandeIJssel, (hierna:ouy)ac998,inv.nr.2.ook:samh,nt520,waarinopgenomenderekenkamervande Grafelijkheidmeto.a.detiendenvanOuderkerk. 10 De tiendepenning waseen16e eeuwsebelastingopinkomstenuitzakenzoalslanden,huizen,sluizen, veren,tiendenenrenten,gehevendoordestatenvanholland,gehevenin

3 3 LodewijkvanNassauhadplannenmetzijnheerlijkheden.In1648kochthijbijvoorbeeld de(daarvoorinerfpachtgehouden)visserijenindelek,ijsselenmerwedevande eigenaars:deoudmunsterendedomteutrecht.dathijzijnrechtenindeheerlijkheid intensieverwildeexploiteren,wasalduidelijkuitzijninteressevoordehenneptienden diebleekkortnadathijhetambachtvanzijnbroerhadgeërfd(in1631):in1635hadhij inouderkerkhenneptiendengekocht(dealgenoemde CoolwijkseTienden )vande StatenvanHolland. 11 ZijnvaderMauritswashemindiebelangstellingtrouwensvoor watbetreftdekrimpensetiendenalvoorgegaanin1613(ziehierondervoorde processenhierover). Afb.2:Hennepvezelsopwegnaareentouwbaan(AdriaenPieterszvanderVenne, ) Tienden Hettiendrechtwasonderdeelvanhetfeodaleleenstelsel;hetkwamdelandheertoe,die hetaanzijnonderdanenofaankerkenkonschenken,verpachtenenverkopen.inhet DuitsekeizerrijkwerdzoooktiendrechtverleendaandegravenvanHollandenishet, vanuitdekerkofdegrafelijkheid,verderalsonderleenbijambachtsherenenlaterdoor verkoopookbijparticulierenterechtgekomen. Detiendewaseenzakelijkrechtrustendopeenlandofhuiskrachtenswelkede rechthebbendeaanspraakheeftopeenevenredigdeelvanopdatlandgroeiende gewassenofgeborendieren. 12 Tiendenwerdengehevenovero.a. koren (tarwe,gerst, enookhennepenvlas;de grote of grove tienden),overgroentenendergelijke(de kleine of smalletienden ),enoverveeengevogelte( krijtendetienden en kriekende tienden).deheer(ofdegeneaanwiehijzijntiendrechthaduitbesteedofverpacht de tiendenaar)kreegelketiende(ofelfde)schoof,ofhet tiende kalf,etc.,vandiegenendie tiendplichtigwaren(afb.3).deinninggebeurdeaanvankelijkinnatura,waarbijde tiendenaarzijndeelvaneenoogstopdeveldengingophalen.inlateretijdenwerdde tiendedikwijlsverpacht.laterwerddetiendevoldaaninklinkendemunt.voorde verpachtingwerdhetlandwaarvooreentiendrechtgold,verdeeldinzogenaamde tiendblokken dieafzonderlijkwerdenverpacht.hettiendrechtispasafgeschaftmetde Tiendwetuit1907. Afb.3:Inningtiendeninoudetijden(deelgravure;bron:VanderSchelling,1727) 11NANlL,toeg.nr ,inv.nr412, (film).StatenverkopenaanLodewijk seeckere thiendekenvancoornendehennipthiendengelegenindendorpevanouderkerkopdeijssel,perjaar4 5 guldenopleverend,voor150pond.samhonagouda(hierna:gda)nr.237fol152,dd situeertdezecoolwijksetiendenbuitendijksindezijde.coolwijkwasdebeheerdervanhetkantoorvanm dezogenaamdegeestelijkegoederentedelft,vanwaaruitdevandekerkovergenomengoederenen zakelijkerechtenwerdenbeheerdna J.Kosters,1899:HetOudeTiendrecht(proefschrift).DenHaag,Mouton&Co,p.165.

4 Detienden(ofdesommenverkregendoordeverpachtingervan)warenonderdeelvan deinkomstenvande(ambachts )heren,opbasisvanhunhouderschapvanhetland. Bezienvanuithetperspectiefvandeboerenstondentiendenenerfpachtennaast belastingentengunstevanvanhet gemeneland (deprovincie)zoalsdegewone ( ordinaris )verpondingen(eenbelastingopbasisvanlandoppervlak),deimpostenof accijnzen(optalvangoederenzoalszeepenbier),debuitengewone( extraordinaris ) belastingen(zoalsbijvoorbeelddetiendeofhonderdstepenningen).aandeze landsheerlijkeenprovincialelastenkunnennogde omslagen wordentoegevoegd waarmeeindeambachtendegemaaktekostenwerdenverrekendvoorpolderbeheeren dergelijke,meestalooknaarratovandegebruiktegrondoppervlakte. HetambachtKrimpenaandeIJsselbrachtdeheerrond1585inkomstenvanzo n120 pond(waarschijnlijk:guldens),waarvanca.1/3uitdetienden. 13 VolgensdeTiende Penningvan1561zoudendetiendeninOuderkerkvoorintotaalzo n30guldens verpachtzijn,watneerkomtopongeveer1%vandetotaleopbrengstenofinkomstenuit vermogenindatambacht.dereguliereverpondingzourond1600volgenseenzeer globaleschattingquaordevangroottehettienvoudigemoetenhebbenopgebracht(dan welgekost)vandewaardevandetienden(enlaterinde17 e eeuwzoudieopbrengst oplopentotongeveerhetdubbele).accijnzenbrachtengemiddeldbijnadriemaalzoveel opalsdeverponding.bijdetiendengaathetdusrond1650omeenrelatiefgeringe afdrachtdoorde16 e en17 e eeuwsegrondgebruikers,vergelekenmethunoverige grondgebondenlasten.watkrimpenbetreft,iserinteressanteinformatiebewaard geblevenvoorhettoennogzelfstandigeambachtstormpolder.blijkensdeadministratie vanlodewijkvannassauvoordatambachtbrachtdeverpachtingvandegrovetienden indeperiode hemgemiddeldperjaar180guldensop(waarvanwellichtzo n 80uitalleenaluitdehenneptiende). 14 Ronddiebedragenzitophetonderliggende niveauvandeafzonderlijketiendblokkenoverdejarenheeneenflinkevariatie:van 50%tot200%vandiegemiddelden.VoorhetveelgrotereKrimpenzullennavenant hogerepachtopbrengstenhebbengegoldendanvoorstormpolder. InOuderkerkbrachtendehenneptiendenrond1530zo n4stuiversperhondop(1 hond=10x10roeofbijna40x40m).in1527werddelagenesseverpachtvoor3 pondendezevenviertelenvoor4pond(samendus42guldens)opeengeschatte hond. 15.Inde10 e PenningenbrachtendeOuderkerksetiendeninde16 e eeuwnog steedsdergelijkebedragenop;voordehenneptiendewerdrondhetmiddenvandie eeuwperhondwel9stuiversgerekend.dietiendenhaddeneenwaardedienognietde helftwasvandievanhetschoutambt(80guldens).deverpachtingvanalleende henneptiendebrachtinouderkerkrond1665veelmeerop:datkontoenwelzo n175 guldenbelopen. 16 DehenneptiendevanStormpolderleverdegemiddeldca.90guldens op.daarinisbegrependeopbrengstvandeafzonderlijkeverpachtingvandedubieuze henneptiendenin1659diewerdenbetwistdoordeheemraden;lodewijkhadtochkans 13SAMH,oaKrimpenaandeIJssel(hierna:KaY),ac0846,Inleiding.Daarwordtenonderscheidgemaakt tussendekorentiendemeteenopbrengstvan40pond(ofgulden)endehenneptiendemeteenopbrengst vanruim2gulden.hetisdenkbaar(enzelfswaarschijnlijk)dateengrootdeelvandehenneptiendeals korentiende isverantwoord. 14,Lans:KrimpenerwaardinUtrecht;ArchiefHuisBeverweerdnr.297,akte1316ennr298,akte DehenneptiendeninOuderkerk,inSAMHNT3201(opbasisvanoaOUYac998inv.nr.2) 16NANlL,RekeningvanderentmeesterAdriaanSchiltmanover1676,inv.nr.341:dehalve(hennep ) tiendeindenessebrachtaandeambachtsheertoen36guldensop,dehenneptiendeindezevenviertelen 136guldens;deCoolwijkseTiendewasindatjaarnietbezaaidgeweest. 4

5 geziendienogteverpachtenvoor10gulden. 17 Degenoemdebedragenwerden gebaseerdoptaxatiesvandeopbrengstenindetiendblokken,waarbijnatuurlijkhet bestaanvanvrijstellingeneenopbrengstdrukkendeffecthad. TiendeninhetOudvaderlandsrecht Vanafde15 e eeuwbreiddehetaantalgewassenendierenwaarvantiendenwerden gehevenenormuit,waardoordietiendenalseen zeerdrukkendelast werden aangemerkt. Hettiendrechtwasgewordeneensoortgeorganiseerderoofen afzetterij..., 18 waartoevooraldegeestelijkheidhebzuchtigbijdroeg, 19 maarwaaraanook deadelmeedeed(zieafb.3). 20 Inmiddelswasookdebasisvoordevertiendingaan veranderingonderhavig:optalvanplaatsenwassprakevannieuwlandendaarnaast warenernieuwegewasseninteeltgenomen.omdatbijvoorbeeldeengewasalshennep nietalszodanigindeoudeakteswerdvermeld(daarwasimmersdegroteregewassen alleensprakevan korentiendes ),ontstonderruimtevoorinterpretatieverschillen inzakedetiendplicht.daarmeewerdookdoordeboeren creatief omgegaan. KarelVwildeverderespanningenvoorkomen.In1520verordineerdehijperplakkaat dathetnietwastoegestaannieuwetiendenteheffenandersdandiewelketiendenaars...overveertichjarenendedaertevoorenghewoonlyckhebbengheweestteheffen..., maerhentevredenhoudenmettenordinarisethiendenenderechtenbijhenghehadt endeontfangen,...verbiedende...allenonsenondersatenyetanderstebetalenden voors.gheestelyckeluydenofandere,dandevoorschreveoudeghewoonlyckeende ordinariserechtenendethienden...(mechelen,1oktober1520). 21 Vantoenafaan konmennietmeerwillekeurigtiendenclaimen.ditplakkaatisookgeïnterpreteerdals hetstellenvaneenverjaringvan40jaar;anderenzagenereentenietdoenvanalle nieuwetiendheffingna1480.echtduidelijkwashetplakkaatdusniet.in1529(op19 april)vaardigtkareleennieuwplakkaatuitwaarinhetvorigenaderwordt geïnterpreteerd(ofteruggedraaid):(i)opeerderonbezaaidelandenofopnieuwland kunnentiendengehevenworden(mitsditstrooktmetgebruikeneldersindestreek); (ii)ookoverbepaaldenieuwegewassen(waarondertrouwens kennep )oplandwaar meneerdertiendbaregewassenzaaidewarentiendenverschuldigd ookalzaaidemen er40jaarofmeereerderdienieuwegewassenniet tenzijeroudevrijstellingenopdie landenofgewassenlagen. 22 Opdezewijzewerdalduswatooiteen korentiende heette, uitgebreidmetmoderneregewassenzoalsdievanhennepenanderezaden 17ArchiefHuisBeverweerda.w.Daarinzijnvoordebetreffendeperiodetweeafzonderlijkeadministraties vanverpachtingendoorlodewijkgevonden;ikneemaan,datdienaastelkaarstaanendusdienente wordenopgeteld. 18B.Tukker RouwertBoer,1983:Henneptiendenofhennepbelasting,BinnenwaardVol.1,afl.1,p J.vandeGraft,1856:Geschiedenisderwetgevingopdetiendenhiertelande,inzonderheidinHolland enzeeland.proefschrifthoogeschoolteleyden,middelburg:j.c.enw.altorffer,p A.A.J.Meylink,1850:Pleit memorienuitgesprokenvoorhetprovinciaalgeregtshofvanzuidhollanden voordenhoogenraaddernederlandenoverhettiendrecht,denhaag:vanlangenhuysen,p.52duidde detiendenaanals debuitdesadels. 21J.vandeGraft,1856:Geschiedenisderwetgevingopdetiendenhiertelande,inzonderheidinHolland enzeeland.proefschrifthoogeschoolteleyden,middelburg:j.c.enw.altorffer,1856,p.53 58;zieook hetgrootplacaetenboeckvandestatengeneraalendestatenvanhollandenwestfriesland(cau,c.red., 1658,col ). 22,tenwarenochtans,datdeselvehofsteden,oftlandendaerafspecialycken,byprivilegieofte uytgevingebevrytwaren (P.vanderSchelling,1727:HollandsTiend Recht.DeelII:Bylaagenen Bewyzen.Rotterdam:PhilippusLose,p.79) oftebysententie geabsolveertwaren. 5

6 producerendeplanten,enwerdvoornieuwlanddetiendbaarheidgeregeld.welwerd metditkeizerlijkplakkaateenanderedeurwijdopengezet endatisnietonopgemerkt gebleven.erbleefsprakevangeschillenenprocessenoverdetiendentussenboeren(en namenshen:deheemraden)intalvanambachten,enhetgezag. 23 Sinds1573isindelatereRepubliekdekerkhettiendrechtontnomendoordeStaten vanholland,dievanaf1616ookdegrafelijkheidovernamen,inclusiefdeadministratie enhetbeheervandetiendendiedaarmeesamenhingen.datlietdeambachtsherenhun verkregenrechtenoptiendenonverlet,endiesituatielagindeambachtennogsteeds potentieelgevoelig,zoalsblijkuitdehiernatebesprekenprocessen.daarinwerdniet hettiendrechtopnieuwegewassenoflandenmeerterdiscussiegesteld,maarwerd vooralingezoomdophetbestaanenhetbezitvanvrijstellingen. Vooreengoedbegripvanwaterindehiernatebehandelenprocessenover henneptiendenspeelde,kanwordenteruggegrepenophethollandsrechtals beschrevendoorhugodegroot.dezebehandelthettiendrechtalsdeelvanhetzakelijk recht. 24 Zakenzijn:alleniet menselijkedingenwaarmensenbelangbijhebben.bezit ( possessie )ishethoudenvaneenzaakteneigenbate.bezitkanslaanoplichamelijke zaken,enoponlichamelijke(rechten,vrijhedenenzomeer;danspreektmenwelvan possessievelquasi ).Eigendomishetrechtoptoebehorenvaneenzaak,losvande vraagofdeeigenaarookbezitteris.eenbezitterheefteenrechtomhettebezitte behouden.hetbeginselis:menblijftinzijnbezittotdatmendoorderechterdaaruit wordtgewezen.ingedingenomeenzaakwerddebezittergehoudendegedaagdete zijn;deeiserdiendeeenbewijsvanbeterrechtteleverenomzijnclaimtedoen zegevieren.wileenanderiemanddiensbezitontnemendanstoorthijdieiemandinzijn rustigenvredigbezit;endergelijkestoring(turbatie)wasstrafbaar.bezitkanworden overgedragen,bijvoorbeelddoorverkoop,schenking,oferfenis.verjaringiseenvorm vantenietgaanvanbezitingevalvanniet gebruikervan.bijverjaringvanclaimsop onroerendgoedgoldinhetalgemeeneentermijnvan30jaarofeenderdevanhonderd jaar.diegenediehettiendrechtvooreenbepaaldgewasopeistineenbepaaldgebied, moetkunnenaantonendathijdatrechtgedurende40jaarheeftgenoten.hettiendrecht gingverlorenalsgedurendeeenaantaljarenhetrechtnietwasuitgeoefendterwijlerin dieperiodeweltiendplichtigegewassenwarengeteeld. Hetplakkaatvan1520schreefvoordatkwestiesomtrenttiendenzoudenvallenonder degewoneraadvanhetlandwaarinzijzichvoordeden(endusnietmeervoor geestelijkerechters!) hierhethofvanholland(deoorspronkelijkegrafelijke rechtsinstantie,zieafb.4)enlaterookdehogeraad.hethofdiendeenerzijdsalseen beroepsinstantievoorzakendieindejurisdictiesvandeheerlijkheden(dehogeende lage)endebaljuwschappenaandeordewarengeweest,enanderzijdsalsinstantievoor bezitszaken,zoalsrondtienden.bezitwordtbeschermd,tenzijeeneiserkanvaststellen dathetdoordehuidigebezittergebrekkigisbezeten:wanneerhet(i)metgeweld,(ii) heimelijkof(iii) terbede wasverkregen.devorderingvaneenbezittertegenovereen verstoorderkanzijn:eenmandement(=bevelschrift)vanmaintenue,strekkendtot handhaving,stijvingensterkinginhetbezit.gedaagdemoetdanhinder,turbatieen 23 Ziedevonnissene.d.inVanderSchelling,a.w.. 24H.DeGroot,1632:InleidingtotdeHollandscherechts geleertheyd.deelivanfockemaandreaes.j.en LJvanApeldoorn,1939:InleidingtotdeHollandscherechts geleertheyd,gouda,metnamehoofdstuk44. Voorannotaties:zieS.J.FockemaAndreaeenApeldoorn,L.J.vana.w.,DeelII,blz.226ff. 6

7 empechement( densuppliantinzijnpossessie aangedaan ) kost enschadeloosaf doen,metinterdictievangelijckenmeertedoen.iemandkanookuitzijnbezitworden gewezen,alsheteigendomsrechtdatvergt.wasmenineersteinstantieuitbezit ontzet,dankoneenex bezitterdieditonterechtvondeen mandementvanspolie vrageninhogerberoep,gerichtopteruggave(herstel, relief of restablissement )en schadeloosstelling.minderzwaarwasdeprocedurevandecomplainte.dievergde: bezit(rustigenvrediggedurendejaarendag,desnoodsdoorschepenenofheemraden gestaafd)enstoornisofontzetting(binnenhetvoorafgaandejaar).lieteenbezittereen rechtlopengedurende(een)jaaren(een)dag,danvervieleneventueleclaims. Afb.4HetHofvanHollandinzitting(HugodeGroot1634) In1660bepaaldendeStatenvanHollanddatalshetzijdeHogeRaaddanwelhetHof vanhollandeenmandementverleentinbezitszaken,hetanderehofzichvandiezaken zalonthouden. 25 DepleidooienvoorHofenRaadomvatteneenviertalpositioneringen vandeprocureursvanbeidezijden(eis,antwoord,repliekendupliek)waaropeen uitspraakkonvolgen.alsermeerinformatienodigwasdankoneen appointement disposief (ofwel:een voorlopige beschikking)volgen,inafwachtingvaneendefinitief vonnis. Processeninzakehenneptienden:voorgeschiedenis EenvooronsdoelbelangrijkezaakvannogvoordeplakkatenvanKarelVbetrofde zogenaamderaaphorsterhenneptiendeinwassenaar,in Deboerendaar haddenvoorelkaargekregendatdetiendenietzouwordengeïnd(deeiserzou oogluikingedoen )omdatdeboerendehennepslechtsvooreigengebruikzouden verbouwen.overigenshaddeeiserzichweltenprincipalezijnrechtvoorbehouden. Laterbleek,datdeboerenslinkssteedsmeerhennepwarengaanverbouwen(enter marktbrachten)waardoordeeiserzichmeerenmeergefoptvoelde(zijnoogluiking kwamhemop grooteschadeenachterdeel testaan).hethofoordeeldedatdeboeren overhennepnetzogoedalsoverdeanderesoortenkorentiendendiendenaftedragen. OoknadeplakkatenvanKarelVzijnveleprocessengevoerd,vooraloverdevraagof specifiekelandenofwervenookonderdieplichtvallen,gezienbestaandeprivilegesof vrijstellingen.inhollandisbijvoorbeeldgeprocedeerdinzaketiendenindeopnieuw bedijkteriederwaard. 27 Ookiserveeltedoenoverdevrijheidvantiendplicht, bijvoorbeeldindelandenronddelek.zobepaaldehethandvestvanottoland(1570): 25M.Ch.leBaillyenChr.M.O.Verhas,2006:HogeRaadvanHolland,ZeelandenWest Friesland( ).Verloren,Hilversum,p HofvanHolland(hierna:HvH),sententieinzakezekerehenneptiendeninhetambachtvanWassenaar, dd.12februari1495(invanderschelling,a.w.). 27HvHinzakedehenneptiendeninOudenNieuwRiederwaard,1540,BijlageTinV.d.Schellinga.w.;zie ookkeverlingbuisman,f. OngehoorzameIngelanden:TiendprocesenindeReijerwaardsepoldersinde vijftiendeenzestiendeeeuw.in:b.wouda(red),2004:ingelandenalsuitbaters:sociaal economische studiesnaaroud ennieuw Reijerwaard,eenpolderopeenZuid Hollandseiland.Hilversum:Verloren, p

8 Allehuyswervenenalleanderehenniplanddatvrijgeweestisbijtijdenvanwijlenheer Roeland,heeretotLiesveld(=ca1545 JBO),diezullenvrijblijvenvantiendenen anderewervenendelandendatmenseederttothenniplandgemaaktheeftendenog makenzalendebezaaytwerdzalbetalenvanelkenhontvierstuyvers.ineenzaakover dehenneptiendenvanslingerlandvoordegroteraadtemechelenwerdgesprokenvan de possessievandevrijheidvangeenkennip Tiendentebetalen,waarbijde bewonerswelbereidwarendehenneptiendeaftedragenvangewassenopwervenbij dekampenenveldeninhetambachtwaarmenweltiendschuldigis;erwordtvrijheid enexcemptiegeclaimdvanhennepgeteeldopwervenaan/oplanddatnietanderszins ingebruikisgenomen. 28 DeSlingelandseboerenkrijgengeengelijk.Eenzelfdelottrof deboereninalphen,in DeoudstemijbekendekwestieindeKrimpenerwaardinzakedehenneptiendeiseen zaakdiedoorambachtsheerjanvanvlietvanbergambachtwerdaangespannenvoor hethofvanholland(uitspraak1518,dusnogvoorheteersteplakkaatvankeizer Karel) 30 :hemwerdtoegewezendatdeinwonersmoestenbetalendetiendevanhennep enraapzaad,gelijkvanalleanderezadenenvruchten. 31 Eenvolgendeuitspraakzethet tiendrechtop4stuiversperhond. 32 Dekwestieblijktdaarnanoglangtotzakenteleiden voorhethof,totaanhetbeginvande17 e eeuw(1604,1608).verderisereensententie vanhethofin1525dieinhoudtdatdeingelandenvanrozendaalbijhaastrechtniet gehoudenzijnhenneptiendentegeven;zijhaddenzichberoepenopde40jaaruithet eersteplakkaatvankarelvdiedebezittervandekoninklijke(grafelijke)tiendenaldaar niethadkunnenweerleggen. 33 InBerkenwoudespeeldein1539eenzaaktussende achterleenheerende gezworenenvanberkkou waarbijnamensde gemeneburen van hetambachtwordtaangevoerddoorhenenhunvoorzaten noitbymenschen gedenken tiendenwarenbetaald,naargewoonteenkrachtensdekeizerlijkeplakkaten, overhennepdiewasgeteeldopgronddienooit anderegreinenvankoorn hadden voortgebracht.hierwerdenbepaaldestukkenlanddusuitgezonderd.deboerenworden inhetgelijkgesteld. 34 Inde17 e eeuwzijnerzaken,o.a.overhetbezitenvrijstellingen vanhenneptiendeninlekkerkerk(1602),zuidbroek(1602),stolwijk(1605)ensteijn (1614).Delaatstgenoemdekwestiebekijkenwewatuitvoeriger.Vooringelandenvan Stein(bijHaastrecht)werdeenberoepopoudevrijstellingenofvrijhedenaangevoerd tegeneenvoorgenomeninningvandetiendedooreendoorgouda(deeigenaar) ingehuurdeverpachter.hethoflegdein1614degedaagdenoptiendentemoeten betalen(ookoverhennep)diesinds1560wasgeteelt,ookalsdatopnieuwegrond geschieddeofalsdehennepopoudegrondinplaatskwamvaneenandergewas, behalve datonderdeselandennietbegrepen,maervandevoors.tiendenexempt endevrijsallenwesendehuiswerven,metkennipbesaeit,totsulkengrootealsdie warententiydevandeinstitutievandesenprocesse Vonnis,GroteRaadMechelen, ,VanderSchellinga.w.,annexX,p HvHSententieaangaandedetiendenvanVlas Raap,kennip,enrond enplatzaad,enanderezaadente Alfen,1537,BijlageRinVanderSchellinga.w... 30ErzoueenouderesententievanhetHofvanHollandzijnvan9november1502,metdezelfdestrekking (genoemdopwww.familievandendool.info/index.hph?section=93,geraadpleegd21juni2012). 31NA,Heerlijkheid s Heeraartsberg,toeg.Nr ,inv.nr NA,Heerlijkheid s Heeraartsberg,toeg.Nr ,inv.nr.271,dd.9december HvHsententiedd.23januari1525,opgenomenalsbijlageNinVanderSchellinga.w. 34HvH,sententiedd ,opgenomenalsannexSinVanderSchellinga.w.. 35HvH,19juni1614alsinVanderSchellinga.w.. 8

9 Inbeidegevallen(BergambachtenStein)wordtgeheelinKarelsvoetsporengetreden, maarerwordteenvoorbehoudgemaaktvoordezogenaamde huiswerven,ditkan indicatiefzijnvooreenbrederbestaandepraktijkwaarinwervenbijboerderijen vrijgesteldwaren.hetpuntzalookeenrolspelen,bijdehiernatebesprekenprocessen inkrimpenenouderkerk. DehenneptiendeinKrimpenaandeIJsselvoorHogeRaad( )enHof (1631) Tegen1613wenstPrinsMaurits,detoenkersverseheervanKrimpenaandeIJssel,een vertiendingvandehennepinzijnambacht.blijkbaardwonghijdeinningdaarvanaf(zie onder).daaropkwamhettoteenprocesvoordehogeraad,vandeheemradenvan Krimpenmedenamensdegemeneburenenlandgenoten. 36 Mauritsclaimdedaarbijhet (bezitvanhet)volledigetiendrechtzonderuitzonderingen,ennoemdedehenneptienden daarbijmetname,onderverwijzingnaarzijnrechtopdetiendenblijkensdeaktevan verkoopvandeheerlijkheidaanjanvanpolanenvan Indeloopvandeeerstehelft van1613werdenverklaringeningewonnenvanoudekrimpenarendiealsstrekking haddendatdehennepwervenlangsdegehelehogedijkinkrimpenaandeijsselaltijdmet hennepbezaaidwarengeweestendaternimmertiendenwerdenafgedragen(of equivalentendaarvan).ditallesleiddetoteensneltussenvonnis,waarindeprinsalwordt veroordeeldtothetvergoedenvanalle turbel,hinder,crotenletsel deimpetranten t onrechtgedaen,eneenverbodditweertedoen. 38 In1616kwamhettoteen (provisioneel)vonnisvandehogeraad. 39 Daarwerdbepaald: Hethof adjudicieert [deimpetranten]derecredentievannietmeertebetalenaenhoochgemeltenzijne Excellentie..tijendennochijtandersindeplaetsevandientegevenvoorhaere hennipwerven onderdenysseldijckgelegen,diezijbewijsensullenvoorveertich jaerenheerwaartsmethennipbesaijtgeweestendegeenetiendennochijetandersin plaetsevandienbetaelttehebben. Daarmeekwamereenbewijslastteliggenbijde Krimpenaren,opbasiswaarvaneenlatervonniszoukunnenvolgen.Ofdiedaarwataan deden,valtnietexplicietuitdearchieventehalen. Vervolgensbleefhet18jaarrustig.Maarin1631,poneerdeambachtsheerLodewijk (Maurits zoonenopvolgeralsambachtsheer)voorhethofvanhollanddatingelanden enpachtersinmiddelsakkoordzoudenzijngegaanmethenneptiendenophunhuis en dijkwerven,endaterdusvertiendkonworden.hijverkreegineersteinstantiedaarvoor inderdaadtoestemming.blijkbaarwashijvanmeningdatdeingelandendoortezwijgen waarhetgingomhetbewijzenvanhunvrijstellingen(andersdandoordealin1613 afgelegdeverklaringen),infeitetoestemdenmetdetiendplichtigheidoverhun dijkwerven.maartegenoverditmandementkwamendeheemradenmeteenappelbij hethof.datherriep,opgrondvanhetappel,bijsententieenhersteldedeoudevrijheid 36SAMHoaKaY,ac846,invnr27. 37SAMHoaKaY,ac846,invnr24. 38HogeRaad(hiernaHR)dd (inheteind vonnisvan1669wordtverwezennaarhrdd ,maardatlijktdezeuitspraaktezijn). 39NAHR708dd (SententieinzakeHeemradenCrimpenopdeYsselmedewegensgemene buren,ingezetenenenlantgenoten,impetrantenincasvanmainctenueversusmauritsprincevan Orangien,ambachtsheerCrimpen).Daaraanvoorafgaandeensententiedd metde gebruikelijkebepalingeninzaketurbelenletsel,schadevergoedingenverbodvanherhaling. 9

10 vandeingelanden. 40 Aanditproceswerdtrouwensookmeegedaandooringezetenenof heemradenvananderepolders,zoalsdepolderhogeenlagenesseteouderkerk. 41 Dooroudereingelandenvandiepolderwerdverklaarddathunhuis enhennepwerven tussendeijsseldijkendebackweteringweliswaarmethennepbezaaidwarengeweest, maardatdaarovernooittiendenwarenbetaald;ditwerdbekrachtigddoorvoormalige innersvandehenneptiendeinouderkerk. 42 Alsgezegd,intweedeinstantierevoceert hethofhetaanvankelijkaanlodewijkverleendemandement.deappellantnamensde Ouderkerksepolderswerdhiervanafzonderlijkverwittigd. 43 Sindsdienheeftdeambachtsheerdeingelandeninfeitegelatenin"derustigeenvredige possessievangeentiendentebetalen".welzoudeambachtsheertegendatvonnisvan hethofhebbengeappelleerdbijdehogeraad,maarhijheeftdatappelnooitdoorgezet endekwestieverderongemoeidgelaten(aldusdeouderkerkseprocesstukkenuit1657, waarbijdeprocureurvandeheemradenlodewijkeenkoekjevaneigendeegserveert: doortezwijgenzouhijeigenlijkhebbentoegestemd).maaraandierustkwameeneind, inbeideambachten,dooreenabrupteactievandekantvanlodewijk,gevolgddoor snelleactiesvandekantvandeingelandenenhunheemradeninzowelouderkerkals KrimpenaandeIJssel.WevolgenhiernadeOuderkerksezaakeerst,aandehandvande origineleverklaringenvandeprocureurs,omdaarna,opbasisvanhetuitgebreide vonnis,dekrimpensezaaktebezien. DeOuderkerksehenneptiendenvoorhetHofvanHolland(vanaf1657) In1657verpachtteLodewijkvanNassaudehenneptiendeninhetambacht.Hijhadop eenaantalhennepakkersinderdaadeenrechtvanoudsher(metnameindenesseenin dezevenviertelen),ensinds1635ookopde Coolwijksetienden.In1657heefthijalle hennepwervendaaronderwillenlatenvallen,inclusiefdehuis endijkwerven.waarom hijditdeed,isnietbekend;waaromhijdatopdatmomentdeed,evenmin.weldeedhij hetzelfdeinkrimpenaandeijssel(ziehierna).hoedanook,dezeverpachtingvielniet goed.op2augustus1657rekesteerdenbijhethofvanhollandeendrietalouderkerkse heemradenvandepoldersdenesseendezijde.voorlaatstgenoemdepolderwas CornelisJansz(optSchoor)heemraad;deanderetweewarenJanJacobsenArijen PietersznamensDeNesse.Deheemradentradenopnamensdeeigenaarsofgebruikers vandehuiswerven. 44 Zijtekendenprotestaantegendeverpachtingdoorambachtsheer Lodewijkeneisten'mandementpenael'(eendwingendeuitspraak,meteenstrafop niet naleving)tegendeambachtsheer.hetgingmetnameomdezogenaamde'huis en dijkwervengelegen'tussendeijsseldijkendebackwetering,de'oudewerven'tussen kerkwegendezijdenseboezemendewervenindezogenaamdevrijehoekvande Zijde,waarover noijteenigehenneptiendengegevenofgehevenzijn (vandaarookdie naam VrijeHouck ) 45.Metditrekeststartteeenprocesvoorhetgenoemdehof NAHvHinv.nr.696aktenr.153dd InSAMHonaGDA90fol94,dd gevenzijvolmachtals(mede )eisersinditproces. 42SAMHonaGDA90fol.98, NAHvHinv.nr.696,sententie154,dd SAMHonaGDA392/53,dd ZieSAMHonaGAOUY ,waarindiversegewezenheemradenverklarennooit gehoordtehebbendatooitenigetiendenissubjectgeweestnochookbetaaltenhebbenvanaldeoude wervengeleegensoowelaandezuidzijdealsaandenoordzijdevandeoudelandsewegtewetenvande 10

11 11 Afb.5:Aanhef Eismetmiddelen in:cornelisjanszoptschoorc.s.contralodewijkvannassau,hofvan Holland,december1657 De eis (afb.5)namensde impetranten (deeisendeheemraden)kwameropneerdat allegenoemdewervenzoudenmoetenwordenverklaard"vrijenexemptvanenige hennepofteanderethijendenofookijetwasandersinplaetsvandien"tezijn,conform defeitelijkesituatiesindszeerlangetijd(hun possessiedieexcedeertdememorievan mensen ).Indit ouderegtendepossessie hadlodewijkdemensenbehorentelaten. De"pretense"verpachtingvandetiendenin1657waskwalijk,tenonrechteen"bij nieuwicheijt"gedaan.geëistwerd,datdeze"costeloosendeschadeloos"zouworden tenietgedaaneneistendeheemraden interdictievangelijckenmeertedoen.verder eistenzijeenexplicieteverklaringdatdegenoemdewerven vrij&exempt warenvan tiendplicht. Inhet antwoord (in1658)claimdedeambachtsheerdataanhem"universeel"tienden toekwamen(datwilzeggen:vooralletiendbaregewassen,opalzijnland),dusinclusief henneptienden,dieookalmeerdanhonderdjaarwerdenverpacht,gecollecteerden doorhemenzijnambtsvoorgangersontvangen.erzounooitenigeuitzonderingopzijn verleendofgeclaimd,nochbetreffendehetgewas,nochbetreffendespecifiekewerven. Erwasbijdeverpachtingvan1657volgensdeverwerendepartijgeensprakevan nieuwigheden.deeisvandeheemradenwas impertinent eneenaantalaangevoerde argumentenwarenonjuistofnietwaar.zowerddeomschrijvingvanhuis en dijkwervenaangevochten,evenalsdeliggingvandebackwetering,decoolwijkse TiendenendeZevenViertelen. 47 NamensdeambachtsheerwerdgeëistdathetHofzou verklarendathijdehenneptiendenmagheffenofverpachtenookopdehuis en dijkwervenofanderewervenwaarvoorvrijstellingwerdgeclaimd. Indedanvolgende repliek namensdeheemraden(injuli1658)werdgestelddathet rechtvandeambachtsheeroptiendenbuitenkijfstaat,maardatdeuniversaliteitervan ingedingis.deeisersontkendendeze:volgensaantoonbaregewoontegoldzijnietvoor degenoemdewerven.mendeedhierbijoverigensgeenberoepopuitzonderingop grondvanschriftelijkvastgelegdetitelsofconcessies,maarop possessiedieexcedeert dememorievanmensen vanhet(gewoonte )recht vangeentiendenbetaaldte hebben".erwerdgerefereerdaanhethierbovenbesprokenvonnisvanhethofvan Hollanduit1631inzakedeKrimpensehenneptienden.Sindsdienheeftdeambachtsheer deingelandengelatenin"derustigeenvredigepossessievangeentiendentebetalen". Deprocureurbleefdanookbijzijnoorspronkelijkeeis. kerkwegtotaanhethecklandtoe(o waarts).idemindecrommeendezijde.ookindeloopvanhet proceswerdenhierovernogverklaringeningezameld;ziesamhonagda237152dd Voordeprocesstukken,zieNAHvH1345dd enlater. 47IndeprocesstukkenbevindenzichooktweeverslagenvanbezoekenvancommissarissenvandeHoge Raadomzichdelocalegeografieeigentemakenenzichterplekketevergewissenvandeomvangvanhet probleem( demonstratiesvoorcommissarissen ).Hetisopvallenddatdierapportennietonderling stroken.

12 Daaropvolgttenslotte(inmei1659 mennamdetijd!)de dupliek namensde ambachtsheer.weerwerddeoudeverleibriefuit1342gememoreerd,enopnieuwwerd geponeerddatdetiendenaltijdverpachtzijngeweest sonderaffsonderingofte onderscheijt enzonderuitsluitingvanwerven.datin1657bijdeverpachtingnuwel explicietdehuis endijkwervenwarengenoemd,wasnieteenactiedenovo(diede ingelandenhadgeturbeerd)maarwasgedaanomnuduidelijktemakendatookdie wervenonderdetiendplichtvielen,zodatdeambachtsheernietzelfindiensgoedrecht opalletiendengeturbeerdzouworden.aangevoerdwerddatdeingelandenzouden moetenbewijzendaterplakkatenvandenlandewarendiehenimmuniteitvantienden overdewervenzoudengeven,endatdiewerven40jaarachtereenvolgensmet tiendbaregewassenbezaaidzoudenzijngeweestzonderdatdeheerdetienden verpachtofgenotenzouhebben.ervielenpregnantetermenalsde naecktephantasie waaraandeingelandenkennelijkleden.deprocureurontkendebovendienderelevantie vanhetkrimpensevonnisinditgeval(hetgingimmersomanderepersonenenom anderetienden).opnieuwconcludeerdehijtotafwijzingvandegeproponeerde excepties. Toteenuitspraakishetindezezaaknooitgekomen,voorzovermijbekend.Inmiddels warenerookanderekwestiesgerezentussendeheemradenendeambachtsheer, waarschijnlijkuitvloeiselsvanderuzieoverdehenneptienden.ineeninterneafweging in1662hebbendeheemradenvastgesteldwelkevandezereeksvanprocessenvoorwat henbetrofdoorgezetzoudenwordendanwelgestaakt.hethennepproceszoudoorzou kunnengaan,maardekostenervanmoestendoordedirectbelanghebbendenworden gedragen. 48 Daarnawerdhetstilrondditproces,opeentoevalligevermeldingineen documentinhetarchiefnassaulalecquit1677(!)na,waarinwerdgememoreerddat erindatjaargeentiendenzijngeïndvandedijk enhuiswerven,wegenseen(verder nietomschreven) appointement vanhethofvanholland. 49 Datappointementhebik nietteruggevonden.welwaserondertusseneenuitspraakineenanalogezaakinhet naburigekrimpenaandeijssel,enweluit1669.daarhadlodewijk,ooksinds1657, eenkwestiemetdeheemraden,ookoverdehenneptienden.mogelijkhielddat appointementwaaraanin1677werdgerefereerdeenverwijzinginnaardeuitspraakin dekrimpensezaakenhadhethofdeouderkerksezaakterustegelegd.hoedanook,de henneptiendeopdedijk enhuiswervenwerdblijkbaarnietmeergeheven. DeKrimpensehenneptiendenvoordeHogeRaad( ) DankzijhetuitvoerigearrestvandeHogeRaadindeKrimpensezaak 50 kunnenweons eenbeeldvormenvanhoeditsoortkwestiesinwerkelijkheidverliepen,wateenfraai 48NA oraOUY10dd (film).Overigensisinhetderechtszakenindejaren betreffendedossier(SAMH98625)eendocumenttevinden(vermoedelijkdd ), Nota geheten,waaruitblijktdatindeomslagover1657(dd )detotdangemaaktekostenvoorhet procesvande kemptiendentegensdenambachtsheer,metnamedesalariskostenvooradvokatenen procureursin1657,alsnogniettenlastezijngebrachtvandeingezetenenvandecrommeomdatdit proceshennietaanging,maaroverdeanderepoldersisomgeslagenvoor6stuiverspermorgen,losvan degewoneomslag.ikneemaandatalletoenbekendekostenhiermeegedektwerden. 49RekeningvanRentmeesterAdriaanSchiltmanover1676:NA,NlL,Inv.nr341.In1703isernogeen vermeldingdatdanvanoudewervengeentiendenopbrengstis,maarvannieuwewervenwel(samh,ona Ouderkerk6499,inv.nr59dd ). 50NAHR761dd (dictumookinhetgemeentelijkedossier,SAMHoaOUYac986inv.nr.25). 12

13 (zijhetenigszinsanekdotisch)doorkijkjeoplevertnaarambachtelijkwelenweeinde 17 e eeuw. OokinKrimpenaandeIJsselwildeLodewijkzijntiendenin1657gaanverpachtenover eengroterareaal,inclusiefdeeerdernietdaaronderbegrepenwerven.dekrimpense heemradenmaaktendaaropperplakkaatbekend(eindjuli1657)dathuningelandenen gebruikersvanhetlandgeentiendenverschuldigdwaren;deverpachtingwaseen "notoirenieuwicheidendeeenturbatievandeoudeendeimmemorialepossessievel quasi".ditwasconformhuninterpretatievanhetvonnisvanhethofvanhollanduit 1631(ziehierboven).Beginaugustus1657werdinKrimpennamensLodewijkvan Nassauaangekondigddatdeverpachtingvandetiendeninmiddelstochhad plaatsgevonden.daaropwerdendeheemradenopgeroepenteverschijnenvoorde schoutendestadhoudervanlodewijkom,voordewervendietiendvrijheidzouden hebbenverkregen,tebewijzendatze40jaarmethennepbezaaidwarengeweestzonder daterafdrachtvantiendenhadplaatsgevonden.ondertussenwasopverzoekvan Lodewijkde examinatie vandieeventuelebewijzentrouwensalinganggezet,enwel doordehogevierschaarvanzuidholland 51 ;dezebewijzenwerdennietgevonden. 52 Het doelwasnatuurlijkom,vandiewervenwaarvanvrijstellingnietkonwordenbewezen, alsnogdetiendentegaanclaimen.deheemradenverklaardendatdeschouten rentmeester(degebroedersjoostenjacobschiltman)nietbevoegdwarenditte onderzoeken.ikvermoeddatditeenreflectiewasvanhetgeenindeuitspraakvan1631 wasbepaald,namelijkdatditbewijsdiendetewordenoverlegdaanhethofvan Holland.Op25augustusvaardigdeLodewijkeenbeveluitdatmenhadtebetalentenzij hetgevraagdebewijsalsnogwerdgeleverddoordeingelanden.datgebeurdeblijkbaar niet.daaropkomenlodewijkcumsuisindaadkrachtigeactie.op22september verschenenopdekrimpensedijkenendreveneenluitenantvandezuidhollandse baljuw,decolfdrager(eenbeëdigdegerechtsbodemeteenstafdiedeaanwezigheidvan hetgerechtzichtbaarmaakte)vandevierschaartedordrecht,plusdiverse "welgemonteerdedienders",sommigemetgeladenkarabijnenhouwmessenaande zijde,anderemetgeladenroeren.menkwamnietalleenvooreenpartijtjevlagvertoon, maargreepookdaadwerkelijkin.dekolfdragerzouhebbengezegd:"wijgaande henniptiendennoghaleneneenszienwiehetonsbelettenzal".enzogeschiedde.van diegebeurtenissenzijngetuigenverklaringenbewaardgebleven,zoalsdiewaarinde vrouwvaneenrotterdamseschipperdieinkrimpenvoordewallag,verklaartgeziente hebbendatdegenoemdekolfdragerendezijnenvandewerfvaneneneeltge Heijndricxszhaarhennepuitdestruiken hebbengetrockenendegevoerddeelfde schoofendedatsijdeselveookoverdedijkineenschuithebbengedragen (afb.6)die schuitlagkennelijkindehollandseijssel,bijneeltje sland.neeltgewastrouwens bepaaldnietdeenigediehaarhennepzozagwordenafgevoerd. Vervolgenswarenheemradenop5oktoberweernaardeHogeRaadgegaaneneisten eenmandementpenaeltegenlodewijkmetherstel(het beletten vandezeinningvan detienden,was,zoalsdekolfdrageralhadzienaankomen,nietmeermogelijk).de 51DeHogeVierschaarteDordrecht(ondereenbaljuw)waseeninstantietussendeheemradenende grafelijkheid,voorzuidelijkholland.deheerlijkheiddelekhaddehogegerechtigheidaandevierschaar tedordrechtgedelegeerd. 52Nogeenjaarlater,in1658,legtschoutSchiltmanschriftelijkvastdatdeboerennooithunalin1616 opgelegdebewijslasttenaanzienvandevrijstellingenzoudenhebbenvoldaan,endaterderhalvetienden kondenwordengeheven;insamhoakay,ac0846,inv.nr32. 13

14 heemradenberiepenzichopdeeerderbesprokenoudezaak(uit1616)voordehoge Raad 53 enhieldenvolgeentiendenschuldigtezijnvoordiehennepwervenwaarvan bewezenkonwordendatzealsindsveertigjarenmethennepbezaaidgeweestzijnen datdaarovergeentiendenbetaaldwaren.zijmoesten"exemptgelijkvanalleoude tijdenenbuitenmemorie"blijven.erwerdopgewezendatdesententievan1616 inhielddatdeheer(toen)weltiendenmochtheffenalshetbewijsnietwerdgeleverd, maardatmauritsdesententiehaddenlatenrusten,ondanksdatditbewijsnooitkwam. Lodewijk sprocureurvoerdeaandatwegensonderandereoorlogeninhetoosten) vermoedelijkdoelthijopactiesindeindischearchipel)ermeerhennepwordtgeplant enernieuwewervenzijngemaakt,diezekertiendplichtigwaren.lodewijkwildenuzijn verkregenrechtnemenendusgaanheffenopdiewervendiegeenvrijheidvantienden hadden.aancommissarissenwasondertussengetoonddatoudedijkwervenalsopeen kaartvastgelegd,altijdmethennepbeplant,tiendvrijwarengeweest.opkleinevariaties na,verlooptdeargumentatievanbeidezijdengelijkaandiewelkeookinhet Ouderkerkseproceswerdgevolgd. Afb.6:Hetopredenvandekolfdragergedocumenteerd IndeKrimpensezaakkomthettoteenvonnis,enweltwaalfjaarnadathetproces begon:op10mei1669(afb.7) 54.InzijnuitspraakverbiedtdeHogeRaadde ambachtsheerhetverpachtenvantiendenvandewerven,veroordeelthijhemomde gevolgenvandeheffing costendeschadeloosafftedoen,enordonneerthijpartijentot hetaanwijzenvandewervenalsvallendonderdesententievan OverigensisteRotterdamnotarieelvastgelegddatinjulivan1669doorrentmeester JacobSchiltmandeKrimpensetiendenzijn geveild. 56 Wasdatdereguliereverpachting, ofkreeglodewijkzolangzamerhandgenoegvanzijntienden? DeuitspraakoverhetconflictoverdehenneptiendeninKrimpenzalookinhet Ouderkerkseconflicthebbengegolden.MenvondhetinOuderkerkinelkgevalde moeitewaardomhet dictum overdekrimpensekwestietebewareninhetarchiefover deouderkerkserechtszaken.almetallijkendeheemradeninbeideambachtenhetdus metsuccesvoorhuningelandentehebbenopgenomen. NasleepenConclusies 53NAHRinv.nr.708dd (SententieinzakeHeemradenCrimpenopdeYsselversusMaurits princevanorangien,ambachtsheercrimpen): Hethof adjudicieert[deimpetranten]derecredentie van..geenetijendennochijtandersindeplaetsevandientegevenvoorhaerehennipwerven diezij bewijsensullenvoorveertichjaerenheerwaartsmethennipbesaijtgeweestendegeenetiendennoch ijetandersinplaetsevandienbetaelttehebben. 54ZiebijvoorbeldSAMHGAOUY Meijlinka.w.inzijnPleit memorieovertiendrechtvatdezeuitspraakalsvolgtsamen:deprinsvan OranjewordtinKrimpendehenneptiendontzegd,omdatdeingelandensinds40jaarwelhungrond haddenbeteeld,maarnimmertiendbetaaldhadden.datiseenhelderesamenvatting(albetreftditnietde prinsvanoranje,maardienszoonlodewijk). 56GemeenteArchiefRotterdam(hierna:GAR)R daminvnr398aktenr.218/479,dd

15 15 DekwestiestussendeambachtsheerendeheemradenvanOuderkerkenKrimpenaan deijsselvan stondenineenlangetraditievangeschillenover henneptiendenindelagelanden.gingendieaanvankelijkvooralovervragendie samenhingenmethetuitbreidenvandetiendplichtnaarnieuwofnieuwinontginning genomenlandennaarnieuwegewassen,nadeplakkatenvankarelvuitdeeerstehelft vande16 e eeuwverschoofdeaandachtnaargeschillenovervrijstellingenvan tiendplicht,dieplaatselijkwarenontstaanofopzijnminstwerdengeclaimd.geziende aardvanhetboerenbedrijfindekrimpenerwaardishetgeenwonderdateenflinkdeel vandejuridischkwestiesoverhenneptiendenvanuitambachtenindiewaardwerden aangekaart. Afb.7Dictum(vonnis)HogeRaadinzaakKrimpensehenneptienden,10mei1669 TerugkijkendisereenconsistentvastgehoudenlijnindeuitsprakenvanhetHofvan HollandenookdeHogeRaadindezezaken:erkansprakezijnvanregionaaloflokaal geldendevrijstellingen,ookalzijndiealsregelnietexplicieteneenduidig gedocumenteerd;plaatselijkegebruikenzijndanbepalend.ooitgegunderechtenop tiendenkunnendoorverjaringhunkrachtverliezenenovergaaninrechtenvanboeren omzondertiendplichthunbedrijfuittevoeren.daarbijlijktereenvrijalgemeneusance tezijngeweest(eninprocessenooktewordenonderkendenaanvaard)omde productieop werven dichtbijdeboerderijen(enaanvankelijkwellichtprimair aangelegdomtevoorzienindeeigenbehoeftesvandeboeren)alsniet tiendplichtigte zien.anderslagdatbijteeltenopverderweggelegenpercelen:dielijkenvanoudsher (ensindskarelsplakkaten:onbetwist)alstiendplichtigtezijngezienindienhetland vielbinnendeinfeodaletijdengegundetienden.weldiendendebelanghebbendente kunnenaantonendatvandewervenwaaroverzijvrijheidvantiendenclaimdenvan oudsher( mensenheugenis )ofinelkgevalinde40jarenvoorafgaandaanhetgeschil geentienden(ofeendaaraanequivalentgeldbedrag)warengehevenofgegeven.dat daarbijvooralheemradeninhetgedingtraden,hoeftnietteverwonderen:zijkonden wordengezienalsrepresentantenvandeingelandenindepolderswaarinde tiendkwestiespeelden,entegelijkertijdwarenzijtypischdeinstantiewaarinkennis overlokaleeigendomsverhoudingenenzakelijkerechtenwasbelichaamd:lopende kadasters,alshetware,enblijkbaarooksprekende.indehierbesprokenprocessen latenzijzichondersteunenmetverklaringenvanoud heemradenenandereoude ingelanden.alin1616wordt(indekrimpensezaak)diebewijsplichtalseen voorwaardegeformuleerdvoorhetgeldenvanvrijstelling.danallijktdetoenmalige ambachtsheer(prinsmaurits)tebegrijpendathijhiermeeaanhetkortsteeindtrekt. Ooknahetvonnisoverdezelfdetiendenin1631lijktdittegeldenvoorzijnzoon Lodewijk,ineenzaakdiedoorKrimpenseheemradenwordtgevoerdinassociatiemet Ouderkerksecollega s:hijappelleertnogweltegendatvonnismaarzetdatappelniet voort.tothijhetruim25jaarlaternogeensprobeert,in1657,enslinksedraaigevend aandeafwezigheidvanhemovertuigendbewijsvanvrijstelling.wehebbengezien,dat dittochweerslechtvoorhemafliep,alwasernogsteedsdejuridischeadderonderhet grasdatditbewijsnogwelgeleverdmoestworden.ofdatnuwelofnietisgebeurd,we wetendatdeambachtsheerhethoofdvermoeidindeschootlegde,zodatde henneptelendeingelandenvoorhun vrijgestelde huiswerveninelkgevalfeitelijkhun zinkregen.

16 Vrijstellingenbestondenkennelijkalseensoortlokaalgevormdgewoonterecht.De17 e eeuwseprocessendaaroverkomennietaltijdtothardeconclusies;inhetkrimpense gevalwaserweleensententiemaarzelfsdieeindigdemetdevraagnaarbewijzen zonderdatduidelijkwordtofdatookisgebeurdenafdoendewerdgevonden.indat lichtishetnietbevreemdenddatnogin1839dehaagsearrondissementsrechtbank moestoordelendateenvermeendtiendrechtvervaltalseentiendplichtigedooreen aanhoudendeweigeringgedurendedetijddievoorverjaringisbepaald vrijdom heeft doordatdetiendhefferzijnrechtniettegendetiendplichtigehaddoengelden. Datisniethetenigelosseeindje.Deprocessendiedeambachtenvoerdentegenhun heerkosttenveelgeld.deheemradenwildendiekosten omslaan overdeingelanden. InKrimpenwasdaarin1659algedoeover:sommigeingelandenweigerdenineerste instantiedieomslagtebetalen.hetlijktdaarmeteensisseraftelopen.inouderkerk daarentegenliephetmisenontstondenerprocessenvoordehogeraad;eenjaarlater waserweeronenigheidensommigeingelandengingenzelfsnaardestatenvanholland; ookin1660ginghetfoutmethetomslaanvandekosten.eenuitspraakhieroverliettot 1671opzichwachten, 57 maarinhetambachtsudderdehetconflictdoortotin EnparallelaanditalleswarenerinOuderkerkalin1658ookkwestiesontstaanmetde ambachtsheeroverdebenoemingvannieuweheemraden,diejarenvoortsleepten. Tweevandeheemradendieookbijhethennepprocesbetrokkenwaren,spandeneen zaakaan,eveneensbijdehogeraad.hetzoutot1663durenvoordezekwestietoteen eindkwam. Definancieel economischebetekenisvandeuitsprakenismoeilijkinteschatten.de ambachtsheerliepeendeelvanzijtiendenmis,enzijningelandenhieldendatdusdusin hunzak.naarzichlaataanziengingdatopjaarbasisombedragenindeordegroottevan enkelehonderdenguldens.datwasnietgering,maarhetzalnognietindebuurt gekomenzijnvandeomslagvandeambachtskosten,dieindieperiodezo n500guldens ofmeerbeliep.hetisnavrantdatdewegensproceskostenverhoogdeomslagindejaren nadehennep enbenoemingsprocessenenkeleduizendenguldensbeliepen,alleenalin Ouderkerk. 59 Geenwonderdatergeharrewarontstondoverwiedaarvoormoest opdraaien.enwatditallesnogverergerde:hetalgemeneeconomischeklimaatzatniet mee.erwasalgedurendedehele17 e eeuwsprakevanoplopendebelastingdruk(die verdubbeldezelfsindeloopvandieeeuw)enna1650verslechterdedeeconomische conditiesophetplatteland,doordalendeopbrengstendieeenagrarischecrisiszouden inluidendietotinde18 e eeuwzoudoorlopen.inditkillerwordendeeconomische klimaatwarennieuwetiendennatuurlijkzeeronwelkom,enhogeomslagenwaarmen debatennietvanzietofondervindt,eveneens. 57NA,HvHRekesten,invnr3025,dd NA,HR,Dictums,invnr901,dd SAMH,oaOuderkerk,RekeningenvandeDorpskosten,ac986,inv.nr

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816 RekenGroen Titel Onderdeel Versie Rekenmodule Tijd 201100816 da ad 1_TIJD Er bestaan verschillende eenheden van tijd. eew secode iei wee a wa i waie decei 1. Schrijf de tijdseenheden die hierboven staan

Nadere informatie

en niet-bedoelde situatie zonder dat er uitzicht geboden kan worden op het afschudden van de onvoorziene en ongewenste gevolgen van die situatie.

en niet-bedoelde situatie zonder dat er uitzicht geboden kan worden op het afschudden van de onvoorziene en ongewenste gevolgen van die situatie. De rechtbank (zie r.o. 3.4.) vindt dus, redenerend binnen de grenzen van de blote belastingwetgeving, geen onzorgvuldigheid aan de kant van de fiscus: niet bij het verlenen van de voorlopige teruggaaf

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.1771 (038.06) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 november 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Blijf jij cool als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Uitdagend en veelzijdig Vrijwilliger bij de brandweer Wil jij je steentje bijdragen en als vrijwilliger aan de slag? Maar dan wel iets

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed Inhoudsopgave 1. Voordelen van scheiding van tafel en bed... 3 2. Wat kost een scheiding van tafel en bed?... 4 3. Wat zijn de consequenties van

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 19 d.d. 1 april 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, en mr. drs. M.L. Hendrikse, mr. M.M. Mendel, dr. D.F. Rijkels en dr. B.C. de Vries) 1. Procedure

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Aangeslotene.

Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-055 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting WAM-verzekering. Schorsing

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6)

De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6) De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6) Tom Versélewel de Witt Hamer In het jaar 1196 stichtten de graaf van Nijmegen, Alardus, en diens vrouw Uda in Nijmegen een hospitaal, dat zij met landgoederen begiftigden.

Nadere informatie

uw klacht en de ombudsman

uw klacht en de ombudsman uw klacht en de ombudsman over de ombudsman De Financial Ombudsman Service kan het overnemen als u een klacht heeft ingediend bij een financieel bedrijf en u niet tevreden bent met de uitkomst. Het kost

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. 1 Er was onvoldoende voeding, de arbeidsomstandigheden waren slecht, verzekeren tegen ziektekosten was nauwelijks

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

Zoekopdrachten bij Het water komt. **

Zoekopdrachten bij Het water komt. ** Module 1 De geschiedenis van de Delta. 1 Strijd tussen land en water 2 Overstromingen door de eeuwen heen 3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 4 Waterbeheer. Blz. 4 Achter de duinen had je veengronden

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG LET OP: DIT IS EEN VOORBEELDVERSLAG EN IS DUS ERG BEKNOPT! NAAM: VOORNAAM & ACHTERNAAM KLAS: 1M1 - SCHOOL VAK: BIOLOGIE DOCENT: MEVROUW SMIT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..

Nadere informatie

Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland?

Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? Ingezetene Vraag: Kan je ingeschreven blijven in Nederland wanneer je in Thailand verblijft en om de 8 maanden even terug gaat naar Nederland? (lezersvraag

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting In Nederland is het Cerebro Vasculair Accident (CVA= hersenbloeding of herseninfarct) de derde doodsoorzaak. Van degenen die getroffen worden door een CVA overleeft ongeveer 75%. Veel van

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie