1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Modellenbank Inleiding U kunt het gewenste model ook eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De inhoudsopgave is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken. Per rubriek vindt u de modellen onderverdeeld op en het nummer waaronder u het model kunt vinden in de Modellenbank. De hoofdrubriek Juridisch is onderverdeeld in 6 sub-rubrieken naar soort recht. In deze rubriek vindt u ook de modellen inzake de sociale zekerheid en de formulieren van de Kamer van Koophandel. De hoofdrubriek Fiscaal is naar belastingsoort ingedeeld in 7 subrubrieken. In deze rubriek vindt u ook de modellen inzake het formeel belastingrecht. De hoofdrubriek Pensioen is onderverdeeld in twee sub-rubrieken pensioen en lijfrente en stamrechten. De hoofdrubrieken Accountancy en Kantoororganisatie zijn niet nader onderverdeeld. 1. Juridisch 1.1 Arbeidsrecht arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd E.002 arbeidsovereenkomst DGA E.114 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd E.003 oproepcontract voor bepaalde tijd E.063 freelance overeenkomst/ overeenkomst van opdracht E.009 min-max-overeenkomst voor bepaalde tijd E.111 aanzegbrief bij verlenging arbeidsovereenkomst E.290 aanzegbrief bij beëindiging arbeidsovereenkomst E.393 vaststellingsovereenkomst ontslag bedrijfseconomische redenen E.380 vaststellingsovereenkomst bij verstoorde arbeidsrelatie E.233 vaststellingsovereenkomst ontslag wegens bedrijfsbeëindiging E.244 vaststellingsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid E.434 vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ontslag E.401 opzegging arbeidsovereenkomst E.067 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Engelstalig) E.103 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Engelstalig) E.039 aanvulling arbeidsovereenkomst gebruik computer E.312 aanvulling arbeidsovereenkomst inrichting werkplek E.313 aanvulling arbeidsovereenkomst inzake (het privégebruik van) de ter E.293 beschikking gestelde auto aanvulling arbeidsovereenkomst fietsregeling E.314 gebruikersovereenkomst mobiele telefoon E.329 detacheringsovereenkomst E.086 modelbrief getuigschrift arbeidsovereenkomst E.282 notitie ontslagvergoeding beëindiging dienstbetrekking E.037 1

2 modelbrief ontslag op staande voet E.066 protestbrief/verweer tegen ontslag op staande voet E.016 (overzicht) verlofvormen E.078 stageovereenkomst E.349 reglement personeelsfonds E Sociale zekerheid checklist controle ZW-uitkeringen voor premie Werkhervattingskas 2015 E.195 checklist controle uitkeringen WGA-flex voor premie Werkhervattingskas 2015 E.196 notitie regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA E.115 stroomschema (inkomenskortingen) ao-verzekeringen E.232 vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ontslag E.401 aanvraag ZEZ-uitkering E.397 aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap WGA E.388 aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap ZW E.389 aanvraag inkomen- / loonsuppletie E.438 aanvraag deskundigenoordeel door werknemer E.439 wijzigingsformulier WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering E.440 vaststellingsformulier voor plan van aanpak WIA E.441 opgaaf eindevaluatie plan van aanpak WIA aan UWV E.442 wijzigingsformulier bijstelling plan van aanpak WIA E.443 opgaaf eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA aan UWV E.444 oordeel werknemer aan UWV over re-integratietraject E.445 aanvraag verlenging no-riskpolis E.446 doelgroepverklaring E.447 wijzigingsformulier ZW-uitkering of toeslag E.448 aanvraag no-riskpolis ivm belemmering tijdens opleiding E.449 bezwaarschrift werknemer tegen beslissing UWV E.450 machtiging voor bezwaarprocedure bij UWV E.451 aanvraag vergoeding vervoer E.452 aanvraag ondersteuning startende ondernemer bij re-integratie E.453 aanvraag jobcoach E.454 vastlegging re-integratieplan E.455 wijziging vrijwillige verzekering buitenland E.456 aanvraag gemachtigde vrijwillige verzekering E.457 aanvraag voortzetting vrijwillige verzekering bij terugkeer E.458 aanmelding vrijwillige verzekering binnenland E.459 aanmelding vrijwillige verzekering buitenland E.460 aanvraag toeslag op een uitkering E.461 aanvraag proefplaatsing E.462 opgaaf gewerkte uren E Ondernemingsrecht geldleningsovereenkomst E.011 2

3 vof/firma/ maatschapsovereenkomst E.006 overeenkomst ontbinding firma/maatschap E.021 managementovereenkomst E.018 aandeelhoudersovereenkomst E.001 overeenkomst informele kapitaalstorting E.008 rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV E.241 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekening-courant tussen BV s E.022 checklist pakket met stappenplan en modelcontracten/brieven mbt liquidatie E.087 van BV koop en verkoop van een onderneming E.381 notulen AV E.004 checklist faillissement BV E.007 voorovereenkomst oprichting BV zonder holding E.369 intentieverklaring oprichting BV bij inbreng eenmanszaak E.367 voorovereenkomst oprichting BV met holding E.370 intentieverklaring oprichting BV met holding bij inbreng eenmanszaak E.368 omzetting rechtspersoon E.357 notulen AV met certificaathouders E.014 notulen AV agiostorting omzetting lening E.050 notulen AV bij terugbetaling agio E.084 notulen AV start pensioenregeling E.400 notulen AV eigenwoninglening bij de BV E.504 model cessie van een vordering E.005 overeenkomst tot verpanding van een vordering E.346 geheimhoudingsverklaring E.010 CV-akte E.225 stemovereenkomst aandeelhouders E.025 meewerkovereenkomst E.300 model achtergestelde geldlening E.075 aanmaningsbrief aan een debiteur E.242 model kwijtschelding van een schuld E.104 model intern regresrecht E.356 algemene voorwaarden administratiekantoor E.218 fondsreglement VBI E Huur- en pachtrecht huurovereenkomst bedrijfsruimte E.013 modelbrief huurprijsherziening bedrijfsruimte E.406 huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte E.106 huurovereenkomst woning E.012 gebruiksovereenkomst woning E.112 huurovereenkomst roerende zaken E.405 3

4 huurovereenkomst vakantiewoning E.281 huurovereenkomst kamer E.243 model verhuur onderneming E.299 modelbrief verzet huurder tegen voorstel verhuurder E.407 indeplaatsstellingsovereenkomst huur E.402 modelbrief van huurder aan verhuurder met verzoek om indeplaatsstelling E.403 pachtovereenkomst E Overige juridische modellen checklist testament E.089 schenkingsovereenkomst E.023 koopovereenkomst roerende zaken E.017 model verpanding roerende zaken E.026 bruikleenovereenkomst E.034 borgtochtovereenkomst E.249 overeenkomst borgstellingsvergoeding DGA E.292 model gedragscode - en internetgebruik E.107 checklist emigratie/ detachering juridische en fiscale aandachtspunten E.308 bijhouden huwelijkse voorwaarden E.092 fiscale en civiele aspecten van huwelijkse voorwaarden E Formulieren Kamer van Koophandel 1 (inschrijving eenmanszaak) E (inschrijving vof of cv) E.252 2a (inschrijving openbare maatschap) E (inschrijving BV of NV) E (inschrijving BV of NV in oprichting) E (inschrijving coöperatie of waarborgmij.) E (inschrijving stichting / vereniging of VvE E (inschrijving buitenlands lichaam) E (inschrijving onderneming rechtspersoon) E (inschrijving nevenvestiging) E.259 9a (inschrijving vestiging rechtspersoon zonder commerciële activiteiten) E (inschrijving vennoot) E a (inschrijving maat) E (inschrijving functionaris rechtspersoon) E (inschrijving overige functionarissen) E (inschrijving gevolmachtigde) E (wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens) E (wijziging vennootschaps- of rechtspersoonsgegevens) E (wijziging functionarisgegevens) E b (inschrijving einde rechtspersoon) E.322 4

5 17a (inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap) E (aanvulling op andere formulieren) E (inschrijving aandeelhouders niet volgestorte aandelen) E (inschrijving EESV) E (inschrijving bestuurder EESV) E (inschrijving functionaris stichting/ vereniging of VvE zonder onderneming) E (inschrijving Europese NV (SE)) E (inschrijving Europese CV (SCE)) E (inschrijving publiekrechtelijke rechtspersoon) E (inschrijving functionaris publiekrechtelijke rechtspersoon) E (inschrijving kerkelijke organisatie) E (inschrijving overige privaatrechtelijke rechtspersonen) E (inschrijving functionaris overige privaatrechtelijke rechtspersonen) E Fiscaal 2.1 Inkomstenbelasting rekenmodel auto privé - zakelijk voor de IB-ondernemer E.240 rekenmodel auto privé - zakelijk voor de DGA E.350 rekenmodel auto privé - zakelijk voor de werknemer E.373 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekenmodel bij geldleningsovereenkomst DGA-BV (zie ook E.408) E.409 rekenmodel omslagpunt eenmanszaak of BV E.124 checklist inbreng onderneming in BV E.040 intentieverklaring oprichting BV met holding bij inbreng eenmanszaak E.368 voorovereenkomst oprichting BV met holding E.370 intentieverklaring oprichting BV bij inbreng eenmanszaak E.367 voorovereenkomst oprichting BV zonder holding E.369 verzoek inbreng onderneming in BV (artikel 3.65 Wet IB 2001) E.035 verzoek doorschuiving onderneming artikel 3.63 Wet IB 2001 E.030 verzoek geruisloze doorschuiving bij overlijden E.469 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij vererving E.475 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij verdeling nalatenschap E.476 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij schenking E.477 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij vererving / verdeling E.478 nalatenschap bijlage geruisloze doorschuiving AB-claim bij schenking (rekenmodel) E.479 rekenmodel berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng E.095 berekening goodwill (eenvoudig) E.212 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht IB-onderneming E.420 5

6 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 meerwaardeclausule E.019 verzoek doorschuiving artikel 3.64 Wet IB E.365 verzoek verlenging termijn geconserveerde stakingswinst E.335 stroomschema eindafrekening artikel 3.61 Wet IB E.057 verzoek geruisloze doorschuiving ontbinding BV/NV (art Wet IB 2001) E.339 verzoek terugwerkende kracht ruisende inbreng E.055 verzoek aandelenfusie artikel 4.41 Wet IB 2001 E.419 (stappenplan) aandelenfusie (artikel 3.55 Wet IB) E.081 verzoek beschikking aandelenfusie (artikel 3.55, lid 7 Wet IB) E.205 verzoek beschikking juridische fusie E.481 verzoek beschikking juridische splitsing E.482 verzoek doorschuiving AB-claim bij juridische fusie en doorschuiving E.483 verkrijgingsprijs verzoek doorschuiving AB-claim bij juridische splitsing en doorschuiving E.484 verkrijgingsprijs model verhuur onderneming E.299 verzoek voorlopige verliesverrekening IB (of Vpb) E.486 berekening belastinglatentie E.221 rekenmodel partner in de zaak E.190 aandachtspunten meewerkaftrek E.188 aandachtspunten bij reële arbeidsbeloning E.189 meewerkovereenkomst E.300 aandachtspunten man/vrouw firma E.351 adviesbrief partner in de zaak E.192 stroomschema waarde onttrekking woning E.294 (stappenplan) agrarische bedrijfsoverdracht E.073 pachtovereenkomst E.234 wijziging pachtovereenkomst E.285 verzoek wijziging pachtprijs E.286 verzoek doorschuiven pachtersvoordeel (zakelijke verpachting) E.283 verzoek doorschuiven pachtersvoordeel (onzakelijke verpachting) E.284 stroomschema landbouwvrijstelling E.228 fiscale vrijstellingen voor de paardenhouderij E.506 notitie mogelijke afschaffing landbouwregeling E.423 verzoek opteren bosbouwvrijstelling (artikel 3.11, lid 1 Wet IB 2001) E.337 verzoek achterwege laten bosbouwvrijstelling (artikel 3.11, lid 2 Wet IB 2001) E.338 verzoek belastingheffing naar tonnage E.366 kostcontract E.287 verzoek berekening belastingschade bij onteigening E.379 stroomschema ondernemersfaciliteiten Wet IB 2001 E.301 verzoek vaststelling verlies durfkapitaal bij kwijtschelding E.465 notitie willekeurige afschrijvingen E.382 verzoek willekeurige afschrijving bij verplichtingen tussen verwanten E.468 6

7 verzoek willekeurige afschrijving starter bij aangaan verplichtingen tussen E.466 gerechtigden tot een nalatenschap notitie investeringsaftrek en betalingscriterium E.317 verzoek afwijkende verdeelsleutel investeringsaftrek bij E.480 samenwerkingsverbanden verzoek ambtshalve vermindering bij verzuim toepassing EIA en MIA E.470 verzoek investeringsaftrek bij gerechtigden nalatenschap E.216 verzoek investeringsaftrek transacties naaste verwanten E.217 verzoek bij samenloop investeringsaftrek en HIR E.109 stroomschema HIR aanwendingsmogelijkheden E.102 verzoek verlenging termijn herinvestering E.334 verzoek afzien desinvesteringsbijtelling in zicht van overlijden E.467 verzoek geruisloze terugkeer uit de BV E.309 notitie commanditaire vennootschap E.224 model kwijtschelding van een schuld E.104 checklist AB-houderschap E.227 verzoek beschikking omzetting verlies bij einde AB in belastingkorting E.386 verzoek vaststellen verkrijgingsprijs ab E.305 verzoek uitstel van betaling bij vervreemding ab E.344 verzoek belastingvrije dividendfaciliteit box 2 (art.4.12a Wet IB) E.082 verzoek doorschuiving ab-claim bij geruisloze terugkeer E.310 overeenkomst borgstellingsvergoeding DGA E.292 stroomschema werkruimteregeling E.304 werkruimte in de woning van de ondernemer E.512 checklist IB-aangifte (dossierstuk) E.083 checklist opvragen gegevens IB-aangifte 2014 E.098 rekenmodel familielening eigen woning E.494 adviesbrief familielening eigen woning met bijbehorende checklist E.496 notitie familielening E.497 omslagpunt Hillen (wel/niet aflossen eigenwoningschuld) E.096 notitie eigenwoninglening bij de BV E.502 rekenmodel voordeel eigenwoninglening bij de BV E.503 notulen eigenwoninglening bij de BV E.504 adviesbrief eigenwoninglening bij de BV E.505 stroomschema voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning E.058 stroomschema overgangsrecht kapitaalverzekering E.068 overzichten/schema s vrijstelling kapitaalverzekering E.085 stroomschema omzetting stakingswinst in lijfrente E.072 stroomschema emigratie en lijfrentevoorzieningen E.214 rekenmodel jaarruimte lijfrente E.061 stroomschema factor A E.052 (overzicht) fiscaal toegestane lijfrentesoorten E.064 stroomschema fiscale regimes lijfrenteverzekeringen E.054 verzoek saldoverklaring lijfrente E.377 7

8 stroomschema overgangsrecht lijfrenteverzekering E.069 fiscale en sociale kerncijfers 2014 E.200 checklist IB-aspecten echtscheiding E.206 checklist fiscale aspecten huwelijkse voorwaarden E.207 notitie kosten levensonderhoud kinderen E.358 rekenmodel specifieke zorgkosten 2014 en 2015 E.410 notitie monumentenpanden E.345 bezwaarschrift tegen box-3-heffing E.413 rekenmodel beleggen in de BV of box 3 E.071 rekenmodel beleggen in VBI of box 3 E.247 verzoek VBI E.296 machtiging VBI E.414 fondsreglement VBI E.513 checklist emigratie/ detachering juridische en fiscale aandachtspunten E.308 machtiging elektronische aangifte E.029 stroomschema vergrijpboete aanslagen IB (of Vpb) E.024 stroomschema uitreiking van aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 verzoek middeling E.464 aanvraag gezamenlijke taxatie E.411 notitie fiscale behandeling medisch specialisten vanaf 1 januari 2015 E Vennootschapsbelasting rekenmodel omslagpunt eenmanszaak of BV E.124 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 model rekening-courant tussen BV s E.022 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekenmodel bij geldleningsovereenkomst DGA-BV (zie ook E.408) E.409 notitie eigenwoninglening bij de BV E.502 rekenmodel voordeel eigenwoninglening bij de BV E.503 notulen eigenwoninglening bij de BV E.504 adviesbrief eigenwoninglening bij de BV E.505 berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng E.095 pakket met stappenplan en modelcontracten/brieven mbt liquidatie van BV E.087 verzoek fiscale eenheid Vpb (artikel 15 Wet Vpb) E.036 checklist fiscale eenheid Vpb E.041 formulier bij verzoek fiscale eenheid Vpb (62a gegevens moedermaatschappij) E.047 formulier bij verzoek fiscale eenheid Vpb (62b) E.074 verzoek fiscale eenheid Vpb (62c) E.076 verzoek verbreking fiscale eenheid E.120 verzoek meegeven verlies bij verbreking fiscale eenheid Vpb (art. 15af, lid 3 Wet E.032 Vpb) verzoek voorkoming verbreking fiscale eenheid (bij juridische fusie) E.307 stroomschema voorwaarden fusievormen en herstructurering E.128 8

9 notitie omzetting rechtspersoon E.357 checklist faillissement BV E.007 verzoek beschikking verliesverrekening 20a, lid 10 Vpb E.328 verzoek voorlopige verliesverrekening Vpb (of IB) E.486 stappenplan geruisloze terugkeer uit BV E.291 adviesbrief DGA terugkeer uit de BV E.495 intentieverklaring terugkeer uit BV (art. 14c Wet Vpb) E.027 verzoek doorschuiving ab-claim bij geruisloze terugkeer E.310 verzoek geruisloze doorschuiving bij ontbinding BV/NV (artikel 3.98 wet IB) E.339 ingeval van geruisloze terugkeer uit de BV intentieverklaring/voorovereenkomst bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb) E.015 verzoek beschikking bedrijfsfusie (artikel 14, lid 9 Vpb) E.203 verzoek beschikking bedrijfsfusie (artikel 14, lid 8 Vpb) E.204 verzoek aandelenfusie artikel 4.41 Wet IB 2001 E.419 stroomschema renteaftrekbeperking vanaf 1 januari 2013 E.127 stroomschema renteaftrekbeperking thin capitalisation E.129 notitie investeringsaftrek en betalingscriterium E.317 verzoek toepassing investeringsaftrek gelieerde lichamen en personen E.371 verzoek bij samenloop investeringsaftrek en HIR E.109 stroomschema HIR aanwendingsmogelijkheden E.102 verzoek verlenging termijn herinvestering E.334 overzicht (fiscale) marktrente en indexatie E.404 stroomschema vergrijpboete Vpb (of IB) E.024 managementovereenkomst E.018 stroomschema uitstel van betaling E.396 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 machtiging elektronische aangifte E.029 aanvraag gezamenlijke taxatie E Loonheffingen notitie vergoedingen en verstrekkingen/ WKR E.038 aanvulling arbeidsovereenkomst inzake (het privégebruik van) de ter E.293 beschikking gestelde auto modelbrief voor werkgever met aandachtspunten auto van de zaak E.275 voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto E.062 voorbeeldafspraak verbod privégebruik personenauto in autoverhuurbranche E.341 rittenstaat voorkoming bijtelling (bestel)auto v/d zaak (excelversie) E.020 eenvoudige rittenregistratie voor bestelauto s (excelversie) E.306 aanvraag verklaring geen privégebruik E.288 verzoek wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto E.289 notitie reiskosten eigen vervoer werknemer E.333 stroomschema gouden handdruk (algemeen) E.090 stroomschema gouden handdruk en RVU-toets E.093 9

10 notitie ontslagvergoeding beëindiging dienstbetrekking E.037 notitie regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA E.115 verzoek doorbetaaldloonregeling loonbelasting E.277 rekenmodel eigen bijdrage auto DGA E.302 voorbeeldafspraak vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto (wordversie) E.303 aanvraag G-rekening E.390 stroomschema werkkostenflow E.198 cliëntenbrief werkkostenregeling korte versie E.199 cliëntenbrief werkkostenregeling uitgebreide versie E.210 overzicht gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere E.211 waarde draaiboek werkkostenregeling E.213 rekenmodel inventarisatie werkkostenregeling E.215 berekening vrije ruimte (forfait) werkkostenregeling E.219 advies werkgever werkkostenregeling E.220 notitie doorsparen in de levensloopregeling of afkoop E.125 rekenmodel levensloopregeling E.059 adviesbrief levensloopregeling afkopen of niet E.031 opgaaf gegevens voor de loonheffingen E.235 opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten- en scholierenregeling E.245 bezwaarschrift tegen aangifte loonheffing (ivm crisisheffing) E.208 stroomschema boete bij suppletie LH (of btw) E.046 notitie 30%-regeling vanaf 2012 E.342 verzoek toepassing 30%-regeling E.348 adviesbrief werkgever 30%-regeling E.491 begeleidende brief toezending beschikking 30%-regeling E.492 reglement personeelsfonds E.331 verzoek verrekening btw-teruggaaf met aangifte loonheffingen E Schenk- en erfbelasting schenkingsovereenkomst E.023 rekenmodel optimaal schenken volgens schenkingsplan E.100 rekenhulp schenk- en erfbelasting E.250 berekening fictief vruchtgebruik E.485 checklist afwikkeling nalatenschap E.499 meerwaardeclausule E.019 checklist testament E.089 schenkingsovereenkomst eigen woning E.230 renteafspraken tussen erfgenamen E.418 stroomschema BOF schenk- en erfbelasting E.395 verzoek voorwaardelijke vrijstelling/conserverende aanslag BOF E.417 verzoek aangifte herziening conserverende aanslag successierecht E.343 verzoek niet vervallen faciliteit BOF (na verboden handeling binnen 5 jaar) E

11 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht IB-onderneming E.420 stroomschema uitstel van betaling E.396 machtiging elektronische aangifte E.029 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E Omzetbelasting stroomschema btw-heffing privégebruik (bestel)auto van de zaak (regels per 1 E.045 juli 2011) rekenmodel btw-heffing privégebruik (bestel)auto van de zaak (regels per 1 juli E )) bezwaarschrift btw-heffing privégebruik auto 2011 E.435 stroomschema btw-correctie privégebruik auto ondernemer tot 1 juli 2011 E.033 nadere motivering bezwaarschrift btw privégebruik auto E.080 bezwaarschrift btw privégebruik auto E.201 pro forma bezwaarschrift btw privégebruik auto 2013 E.105 stroomschema vermogensetikettering auto en btw E.051 stroomschema verhoging btw-tarief m.i.v. 1 oktober 2012 E.432 stroomschema plaats van dienst btw E.391 stroomschema toepassing verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen E.202 overzicht 6%-tarief werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar E.209 ouderdomsverklaring woning btw E.426 stroomschema fiscale eenheid btw E.053 verzoek fiscale eenheid btw E.237 verzoek verbreking/wijziging fiscale eenheid btw E.352 notitie herziening en herrekening in de btw E.231 optieverzoek btw-belaste levering E.238 verklaring na optie belaste levering onroerende zaak E.364 stroomschema btw bij verhuur onroerende zaak E.077 stroomschema vrijstelling OVB bij samenloop met btw E.056 stroomschema vermindering maatstaf van heffing OVB E.079 inkoopverklaring gebruikte goederen (margeregeling) E.276 stroomschema maatstaf van heffing btw bij verkoop gebruikte goederen E.065 verzoek vergunning verleggingsregeling bij invoer uit niet EU-land (artikel 23 E.117 Wet OB) landbouwverklaring btw E.359 verzoek optie belast ondernemerschap land-, bos-, tuinbouw en veehouders E.372 verzoek ontheffing administratieve verplichtingen btw E.354 veehandelsverklaring voor toepassing veehandelsregeling E.042 verzoek toepassing veehandelsregeling voor veehandelaren E.049 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Nederlandstalig) E.239 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Engelstalig) E.336 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Duitstalig) E

12 stroomschema boete bij suppletie btw E.046 stroomschema uitstel van betaling E.396 verzoek verrekening btw-teruggaaf met volgende btw-aangifte E.332 verzoek verrekening btw-teruggaaf met aangifte loonheffingen E.385 machtiging elektronische aangifte E.029 standaard bezwaarschrift btw-vrijstelling voor arts-acupuncturist (met E.110 bijbehorende checklist) verzoeken toepassing kasstelsel of factuurstelsel E.362 notitie gelangensbestätigung nultarief bij uitvoer Duitsland E.355 overzicht btw-tarieven EU m.i.v. 1 januari 2015 E.425 modelformulier opdracht tot uitvoer uit de EU of tot opslag in een entrepot E.493 margeregeling/ verzoek toepassing individuele regeling ipv globalisatie E.278 margeregeling /verzoek globalisatie ipv individuele regeling E.279 margeregeling /verzoek verrekening negatieve jaarwinstmarge bij globalisatie E.280 notitie fiscale behandeling medisch specialisten vanaf 1 januari 2015 E Overige belastingen model dividendnota E.126 stroomschema vermindering maatstaf van heffing OVB E.079 stroomschema vrijstelling OVB bij samenloop met btw E.056 rekenmodel BPM-calculator bij invoer en uitvoer E.236 rekenmodel Duitse grondbelasting E.048 fiscale vrijstellingen voor de paardenhouderij E.506 verzoek aanpassen eigen bijdrage 2014 zorg zonder verblijf en/of Wmo E.316 verzoek aanpassing eigen bijdrage zorg met verblijf 2015 E.471 verzoek aanpassing eigen bijdrage AWBZ/ Wmo vanwege E.473 letselschadevergoeding betalingsregeling eigen bijdrage zorg vanwege verkoop woning E.474 verzoek aanpassing eigen bijdrage 2014 zorg met verblijf E Formeel belastingrecht vaststellingsovereenkomst E.116 standaard bezwaarschrift E.101 standaard beroepsschrift E.108 notitie voorkomen van boetes E.424 verweerschrift en incidenteel hoger beroep E.383 checklist proceshandelingen inzake kostenvergoedingen bij bezwaar- en E.363 beroepsschriften beroepsschrift in cassatie E.248 verzoek sprongcassatie E.347 volmacht bezwaar en beroep E.099 verzoek toepassing hardheidsclausule E

13 notitie belastingcontrole E.113 notitie FIOD op bezoek E.246 notitie invordering belastingschulden E.330 stroomschema uitstel van betaling E.396 overzicht rechtsmiddelen tegen invorderings- en executiemaatregelen E.375 Ontvanger (overzicht) verzuim- en vergrijpboete E.070 stroomschema verzuimboeten E.392 stroomschema ambtshalve verlenen verminderingen / teruggaven (vanaf 2011) E.430 verzoek kwijtschelding belasting en/of premie voor particulieren E.340 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 stroomschema vierde tranche AWB E.384 overzicht griffierechten E Pensioen 3.1 Pensioen checklist / intakeformulier pensioentoezegging DGA in eigen beheer E.088 notulen AV start pensioenregeling E.400 fiscale kerncijfers 2015 pensioen en lijfrente E.200 overeenkomst overdracht pensioen E.398 hoofdlijnen wijziging fiscaal pensioenkader per 1 januari 2014 E.361 uitnodiging pensioengesprek DGA E.374 checklist gegevens voor DGA-pensioen E.376 financieringsovereenkomst (pensioen) E.387 waardeoverdracht pensioen E.399 model afzien van pensioen E.416 modelbrief bij afzien van stamrecht en pensioen E.415 voorbeeldtekst pensioenvoorziening in jaarrekening E.437 overzicht (fiscale) marktrente en indexatie E.404 pensioenbrief eindloon (beperkt) E.422 pensioenbrief middelloon (beperkt) E.429 pensioenbrief eindloon (uitgebreid) E.431 pensioenbrief middelloon (uitgebreid) E.433 aanvullende overeenkomst pensioenbrieven 2014 E Lijfrente en stamrechten gerichte stamrechtovereenkomst (gouden handdruk) E.123 gerichte lijfrenteovereenkomst (omzetting stakingswinst/ FOR) E.118 direct ingaande lijfrenteovereenkomst (omzetting stakingswinst/ FOR) E.119 direct ingaande stamrechtovereenkomst (gouden handdruk) E.122 stroomschema factor A E

14 notitie afkoop stamrecht E.060 afkoopovereenkomst bestaande stamrechtaanspraken E.094 gezondheidsverklaring E.226 adviesbrief afkoop stamrecht bij eigen BV E.229 rekenmodel jaarruimte lijfrente E.061 fiscale kerncijfers 2015 pensioen en lijfrente E.200 stroomschema fiscale regimes lijfrenteverzekeringen E.054 (overzicht) fiscaal toegestane lijfrentesoorten E.064 stroomschema overgangsrecht lijfrenteverzekering E.069 stroomschema verschillen bancaire lijfrente en verzekeringslijfrente E.394 stroomschema omzetting stakingswinst in lijfrente E.072 verzoek saldoverklaring lijfrente E.377 stroomschema emigratie en lijfrentevoorzieningen E.214 stroomschema voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning E.058 stroomschema overgangsrecht kapitaalverzekering E.068 overzichten/schema s vrijstelling kapitaalverzekering E Accountancy opdrachtbevestiging advies uitkeringstoets E.488 aanbiedingsbrief advies uitkeringstoets E.489 werkset advisering uitkeringstoets E.091 stappenplan due diligence / overnameonderzoek E.295 checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling E.131 checklist instructie vastleggingen E.132 opdrachtbevestiging overige administratieve dienstverlening E.133 stroomschema C-cliënt E.134 verklaring administratieve dienstverlening E.135 checklist adviesdossier E.136 checklist compliance jaardossier E.137 checklist compliance permanent dossier E.138 checklist fiscaal jaardossier IB E.139 checklist fiscaal jaardossier Vpb/ dividendbelasting E.140 checklist fiscaal permanent dossier IB E.141 checklist jaarrekeningdossier E.142 checklist permanent dossier E.143 checklist personeelsdossier E.144 checklist salarisdossier E.145 checklist afwerkmemo beoordelingsopdracht E.146 checklist bedrijfsverkenning beoordelingsopdracht E.147 checklist onafhankelijkheid E.148 voorbeeld cliëntgerichte onafhankelijkheidsverklaring E.149 opdrachtbevestiging beoordelingsopdracht E

15 plan van aanpak beoordelingsopdracht E.151 stroomschema werkprogramma beoordelingsopdracht E.152 checklist inspectie afgeronde opdracht E.153 checklist jaarevaluatie kwaliteitssysteem E.154 model internet- en instructie E.155 formulier klachtenprocedure E.156 formulier planning E.157 verklaring fundamentele beginselen E.158 checklist voortgangsplanning E.159 checklist nieuwe cliënt E.160 modelbrief collegiaal overleg E.161 plan van aanpak samenstelopdracht E.168 checklist bedrijfsverkenning samenstelopdracht E.165 opdrachtbevestiging samenstelopdracht E.162 overzicht op te leveren stukken kolommenbalans jaarrekening E.163 voorbeeld offerte opdrachten E.164 formulier initiële cijferbeoordeling E.166 formulier materialiteitsberekening E.167 rapportbegeleidingsformulier (RBF) E.169 checklist afrondende cijferbeoordeling E.170 attentielijst E.171 checklist fiscaal E.172 reviewlijst E.173 afwerkmemo E.174 begeleidend schrijven bij het conceptrapport E.175 begeleidend schrijven bij het definitieve rapport E.176 modelbrief bevestiging bij de jaarrekening E.177 checklist minimumvoorschriften jaarverslag kleine rechtspersoon E.178 checklist rapportbespreking E.179 checklist werkprogramma samenstelling (kort) E.185 checklist werkprogramma samenstelling (lang) E.186 Geheimhoudingsverklaring leveranciers E.187 voorbeeldtekst pensioenvoorziening in de jaarrekening E Kantoororganisatie checklist indiensttreding werknemer E.180 checklist introductie nieuwe medewerker E.181 checklist uitdiensttreding werknemer E.182 formulier beoordelingsgesprek E.183 formulier functioneringsgesprek E

Inhoudsopgave Modellenbank. Inleiding

Inhoudsopgave Modellenbank. Inleiding Inhoudsopgave Modellenbank Inleiding U kunt het gewenste model ook eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De inhoudsopgave is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken. Per rubriek vindt u de modellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Modellenbank

Inhoudsopgave Modellenbank Inhoudsopgave Modellenbank U kunt het gewenste model eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De modellen zijn onderverdeeld op titel/onderwerp en het nummer waaronder u het model kunt vinden in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Modellenbank

Inhoudsopgave Modellenbank Inhoudsopgave Modellenbank U kunt het gewenste model eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De modellen zijn onderverdeeld op titel/onderwerp en het nummer waaronder u het model kunt vinden in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Versie 050416 Inleiding Inleiding Kantoorvoering Kantooropzet Model algemene voorwaarden NBA Model brief introductie nieuwe Algemene Voorwaarden Model waarnemingsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV

Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV Inhoudsopgave Modellenbibliotheek Auxilium Adviesgroep BV De vaktechnische modellen zijn volop in ontwikkeling. Raadpleeg geregeld onze website voor de actuele inhoud. ACCOUNTANCY 1. Samenstellen Checklist

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod

De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod Arbeidsrecht 1. Arbeidsovereenkomst 2. Contract of employment 3. Getuigschrift 4. Ontslag op staande voet gegeven 5. Ontslag op staande voet genomen

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Zakendoen. Brieven & Contracten Inhoudsopgave. 1.1. Bestellen & verkopen

Inhoudsopgave. Deel 1 - Zakendoen. Brieven & Contracten Inhoudsopgave. 1.1. Bestellen & verkopen Deel 1 - Zakendoen 1.1. Bestellen & verkopen 1.1.1. Algemene Leveringsvoorwaarden...2 1.1.2. Algemene voorwaarden dienstverlening...8 1.1.3. Afwijzen algemene voorwaarden...11 1.1.4. Koopovereenkomst roerende

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2 Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting Ho o f d s t u k 1: Be g r i p........................................................................ 2 Systematiek IB; wat komt in de

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

[ Bijeenkomst CEB Lettele]

[ Bijeenkomst CEB Lettele] [ Bijeenkomst CEB Lettele] Dinsdag 28 januari 2014 Peter Coppens (belastingadviseur) Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Wat staat er op het (keuze-)menu? 1. Successiewet

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting Voorwoord.............................................................................. XIII Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting Hoofdstuk 1: Begrip......................................................................

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7 Inhoudsopgave Voorwoord..................................................... VII Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1 Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?........ 7 1.1. Inleiding..................................................

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1- Zakendoen. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudsopgave. 1.1. Bestellen & verkopen. 1.2.

Inhoudsopgave. Deel 1- Zakendoen. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudsopgave. 1.1. Bestellen & verkopen. 1.2. Voorwoord..................................................................... 1 Deel 1- Zakendoen 1.1. Bestellen & verkopen Algemene leveringsvoorwaarden... 4 Algemene voorwaarden van dienstverlening...

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Ledenavond LTO 10 november 2014 Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Bedrijfsovername Juridische en fiscale aspecten van bedrijfsovername. Onderwerpen! Aanvang maatschap/firma!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen? Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker? Checklist personeelsadvertentie... 4 Overzicht interne vacatures... 7 Melding vacature UWV WERKbedrijf... 9 Ontvangstbevestiging sollicitatie...

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1 Voorwoord... 1 Deel 1 Zakendoen 1.1. Bestellen & verkopen Algemene leveringsvoorwaarden... 4 Algemene voorwaarden van dienstverlening... 10 De zwarte en de grijze lijst van onredelijk bezwarende algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V INHOUDSOPGAVE Woord vooraf / V HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1 1.1.2 Wat zijn belastingen? / 3 1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel:

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

P E R M A N E N T D O S S I E R. Cliëntcode / naam : PERMANENT DOSSIER

P E R M A N E N T D O S S I E R. Cliëntcode / naam : PERMANENT DOSSIER PM 1.0 M V 1.01 W-gegevens bedrijfshuishouding 1.02 egevens bankiers, advocaten, notarissen 1.03 tamgegevens cliënt 1.1 M BUU 1.11 tatuten/firmacontract/maatschapscontract 1.12 Uittreksel inschrijving

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Visser & Visser. Samen kom je verder..

Visser & Visser. Samen kom je verder.. Visser & Visser Samen kom je verder.. Uitdagingen voor de Arbeidsmarktregio Gorinchem Hans Freije, wethouder gemeente Gorinchem Prinsjesdagontbijt - 27 september 2017 Partnerschap onderwijs en bedrijfsleven

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van april 2014 (nr. 2014/2) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van april 2014 (nr. 2014/2) komen de volgende onderwerpen aan de orde: N I E U W S B R I E F In deze nieuwsbrief van april 2014 (nr. 2014/2) komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Dividend uitkeren: bij partners twee maal verlaagd tarief box 2 in 2014 2. Vaste kostenvergoedingen

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie