1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Arbeidsrecht titel/onderwerp"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Modellenbank Inleiding U kunt het gewenste model ook eenvoudig en snel vinden via deze inhoudsopgave. De inhoudsopgave is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken. Per rubriek vindt u de modellen onderverdeeld op en het nummer waaronder u het model kunt vinden in de Modellenbank. De hoofdrubriek Juridisch is onderverdeeld in 6 sub-rubrieken naar soort recht. In deze rubriek vindt u ook de modellen inzake de sociale zekerheid en de formulieren van de Kamer van Koophandel. De hoofdrubriek Fiscaal is naar belastingsoort ingedeeld in 7 subrubrieken. In deze rubriek vindt u ook de modellen inzake het formeel belastingrecht. De hoofdrubriek Pensioen is onderverdeeld in twee sub-rubrieken pensioen en lijfrente en stamrechten. De hoofdrubrieken Accountancy en Kantoororganisatie zijn niet nader onderverdeeld. 1. Juridisch 1.1 Arbeidsrecht arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd E.002 arbeidsovereenkomst DGA E.114 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd E.003 oproepcontract voor bepaalde tijd E.063 freelance overeenkomst/ overeenkomst van opdracht E.009 min-max-overeenkomst voor bepaalde tijd E.111 aanzegbrief bij verlenging arbeidsovereenkomst E.290 aanzegbrief bij beëindiging arbeidsovereenkomst E.393 vaststellingsovereenkomst ontslag bedrijfseconomische redenen E.380 vaststellingsovereenkomst bij verstoorde arbeidsrelatie E.233 vaststellingsovereenkomst ontslag wegens bedrijfsbeëindiging E.244 vaststellingsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid E.434 vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ontslag E.401 opzegging arbeidsovereenkomst E.067 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Engelstalig) E.103 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Engelstalig) E.039 aanvulling arbeidsovereenkomst gebruik computer E.312 aanvulling arbeidsovereenkomst inrichting werkplek E.313 aanvulling arbeidsovereenkomst inzake (het privégebruik van) de ter E.293 beschikking gestelde auto aanvulling arbeidsovereenkomst fietsregeling E.314 gebruikersovereenkomst mobiele telefoon E.329 detacheringsovereenkomst E.086 modelbrief getuigschrift arbeidsovereenkomst E.282 notitie ontslagvergoeding beëindiging dienstbetrekking E.037 1

2 modelbrief ontslag op staande voet E.066 protestbrief/verweer tegen ontslag op staande voet E.016 (overzicht) verlofvormen E.078 stageovereenkomst E.349 reglement personeelsfonds E Sociale zekerheid checklist controle ZW-uitkeringen voor premie Werkhervattingskas 2015 E.195 checklist controle uitkeringen WGA-flex voor premie Werkhervattingskas 2015 E.196 notitie regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA E.115 stroomschema (inkomenskortingen) ao-verzekeringen E.232 vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ontslag E.401 aanvraag ZEZ-uitkering E.397 aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap WGA E.388 aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap ZW E.389 aanvraag inkomen- / loonsuppletie E.438 aanvraag deskundigenoordeel door werknemer E.439 wijzigingsformulier WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering E.440 vaststellingsformulier voor plan van aanpak WIA E.441 opgaaf eindevaluatie plan van aanpak WIA aan UWV E.442 wijzigingsformulier bijstelling plan van aanpak WIA E.443 opgaaf eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA aan UWV E.444 oordeel werknemer aan UWV over re-integratietraject E.445 aanvraag verlenging no-riskpolis E.446 doelgroepverklaring E.447 wijzigingsformulier ZW-uitkering of toeslag E.448 aanvraag no-riskpolis ivm belemmering tijdens opleiding E.449 bezwaarschrift werknemer tegen beslissing UWV E.450 machtiging voor bezwaarprocedure bij UWV E.451 aanvraag vergoeding vervoer E.452 aanvraag ondersteuning startende ondernemer bij re-integratie E.453 aanvraag jobcoach E.454 vastlegging re-integratieplan E.455 wijziging vrijwillige verzekering buitenland E.456 aanvraag gemachtigde vrijwillige verzekering E.457 aanvraag voortzetting vrijwillige verzekering bij terugkeer E.458 aanmelding vrijwillige verzekering binnenland E.459 aanmelding vrijwillige verzekering buitenland E.460 aanvraag toeslag op een uitkering E.461 aanvraag proefplaatsing E.462 opgaaf gewerkte uren E Ondernemingsrecht geldleningsovereenkomst E.011 2

3 vof/firma/ maatschapsovereenkomst E.006 overeenkomst ontbinding firma/maatschap E.021 managementovereenkomst E.018 aandeelhoudersovereenkomst E.001 overeenkomst informele kapitaalstorting E.008 rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV E.241 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekening-courant tussen BV s E.022 checklist pakket met stappenplan en modelcontracten/brieven mbt liquidatie E.087 van BV koop en verkoop van een onderneming E.381 notulen AV E.004 checklist faillissement BV E.007 voorovereenkomst oprichting BV zonder holding E.369 intentieverklaring oprichting BV bij inbreng eenmanszaak E.367 voorovereenkomst oprichting BV met holding E.370 intentieverklaring oprichting BV met holding bij inbreng eenmanszaak E.368 omzetting rechtspersoon E.357 notulen AV met certificaathouders E.014 notulen AV agiostorting omzetting lening E.050 notulen AV bij terugbetaling agio E.084 notulen AV start pensioenregeling E.400 notulen AV eigenwoninglening bij de BV E.504 model cessie van een vordering E.005 overeenkomst tot verpanding van een vordering E.346 geheimhoudingsverklaring E.010 CV-akte E.225 stemovereenkomst aandeelhouders E.025 meewerkovereenkomst E.300 model achtergestelde geldlening E.075 aanmaningsbrief aan een debiteur E.242 model kwijtschelding van een schuld E.104 model intern regresrecht E.356 algemene voorwaarden administratiekantoor E.218 fondsreglement VBI E Huur- en pachtrecht huurovereenkomst bedrijfsruimte E.013 modelbrief huurprijsherziening bedrijfsruimte E.406 huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte E.106 huurovereenkomst woning E.012 gebruiksovereenkomst woning E.112 huurovereenkomst roerende zaken E.405 3

4 huurovereenkomst vakantiewoning E.281 huurovereenkomst kamer E.243 model verhuur onderneming E.299 modelbrief verzet huurder tegen voorstel verhuurder E.407 indeplaatsstellingsovereenkomst huur E.402 modelbrief van huurder aan verhuurder met verzoek om indeplaatsstelling E.403 pachtovereenkomst E Overige juridische modellen checklist testament E.089 schenkingsovereenkomst E.023 koopovereenkomst roerende zaken E.017 model verpanding roerende zaken E.026 bruikleenovereenkomst E.034 borgtochtovereenkomst E.249 overeenkomst borgstellingsvergoeding DGA E.292 model gedragscode - en internetgebruik E.107 checklist emigratie/ detachering juridische en fiscale aandachtspunten E.308 bijhouden huwelijkse voorwaarden E.092 fiscale en civiele aspecten van huwelijkse voorwaarden E Formulieren Kamer van Koophandel 1 (inschrijving eenmanszaak) E (inschrijving vof of cv) E.252 2a (inschrijving openbare maatschap) E (inschrijving BV of NV) E (inschrijving BV of NV in oprichting) E (inschrijving coöperatie of waarborgmij.) E (inschrijving stichting / vereniging of VvE E (inschrijving buitenlands lichaam) E (inschrijving onderneming rechtspersoon) E (inschrijving nevenvestiging) E.259 9a (inschrijving vestiging rechtspersoon zonder commerciële activiteiten) E (inschrijving vennoot) E a (inschrijving maat) E (inschrijving functionaris rechtspersoon) E (inschrijving overige functionarissen) E (inschrijving gevolmachtigde) E (wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens) E (wijziging vennootschaps- of rechtspersoonsgegevens) E (wijziging functionarisgegevens) E b (inschrijving einde rechtspersoon) E.322 4

5 17a (inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap) E (aanvulling op andere formulieren) E (inschrijving aandeelhouders niet volgestorte aandelen) E (inschrijving EESV) E (inschrijving bestuurder EESV) E (inschrijving functionaris stichting/ vereniging of VvE zonder onderneming) E (inschrijving Europese NV (SE)) E (inschrijving Europese CV (SCE)) E (inschrijving publiekrechtelijke rechtspersoon) E (inschrijving functionaris publiekrechtelijke rechtspersoon) E (inschrijving kerkelijke organisatie) E (inschrijving overige privaatrechtelijke rechtspersonen) E (inschrijving functionaris overige privaatrechtelijke rechtspersonen) E Fiscaal 2.1 Inkomstenbelasting rekenmodel auto privé - zakelijk voor de IB-ondernemer E.240 rekenmodel auto privé - zakelijk voor de DGA E.350 rekenmodel auto privé - zakelijk voor de werknemer E.373 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekenmodel bij geldleningsovereenkomst DGA-BV (zie ook E.408) E.409 rekenmodel omslagpunt eenmanszaak of BV E.124 checklist inbreng onderneming in BV E.040 intentieverklaring oprichting BV met holding bij inbreng eenmanszaak E.368 voorovereenkomst oprichting BV met holding E.370 intentieverklaring oprichting BV bij inbreng eenmanszaak E.367 voorovereenkomst oprichting BV zonder holding E.369 verzoek inbreng onderneming in BV (artikel 3.65 Wet IB 2001) E.035 verzoek doorschuiving onderneming artikel 3.63 Wet IB 2001 E.030 verzoek geruisloze doorschuiving bij overlijden E.469 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij vererving E.475 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij verdeling nalatenschap E.476 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij schenking E.477 verzoek geruisloze doorschuiving AB-claim bij vererving / verdeling E.478 nalatenschap bijlage geruisloze doorschuiving AB-claim bij schenking (rekenmodel) E.479 rekenmodel berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng E.095 berekening goodwill (eenvoudig) E.212 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht IB-onderneming E.420 5

6 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 meerwaardeclausule E.019 verzoek doorschuiving artikel 3.64 Wet IB E.365 verzoek verlenging termijn geconserveerde stakingswinst E.335 stroomschema eindafrekening artikel 3.61 Wet IB E.057 verzoek geruisloze doorschuiving ontbinding BV/NV (art Wet IB 2001) E.339 verzoek terugwerkende kracht ruisende inbreng E.055 verzoek aandelenfusie artikel 4.41 Wet IB 2001 E.419 (stappenplan) aandelenfusie (artikel 3.55 Wet IB) E.081 verzoek beschikking aandelenfusie (artikel 3.55, lid 7 Wet IB) E.205 verzoek beschikking juridische fusie E.481 verzoek beschikking juridische splitsing E.482 verzoek doorschuiving AB-claim bij juridische fusie en doorschuiving E.483 verkrijgingsprijs verzoek doorschuiving AB-claim bij juridische splitsing en doorschuiving E.484 verkrijgingsprijs model verhuur onderneming E.299 verzoek voorlopige verliesverrekening IB (of Vpb) E.486 berekening belastinglatentie E.221 rekenmodel partner in de zaak E.190 aandachtspunten meewerkaftrek E.188 aandachtspunten bij reële arbeidsbeloning E.189 meewerkovereenkomst E.300 aandachtspunten man/vrouw firma E.351 adviesbrief partner in de zaak E.192 stroomschema waarde onttrekking woning E.294 (stappenplan) agrarische bedrijfsoverdracht E.073 pachtovereenkomst E.234 wijziging pachtovereenkomst E.285 verzoek wijziging pachtprijs E.286 verzoek doorschuiven pachtersvoordeel (zakelijke verpachting) E.283 verzoek doorschuiven pachtersvoordeel (onzakelijke verpachting) E.284 stroomschema landbouwvrijstelling E.228 fiscale vrijstellingen voor de paardenhouderij E.506 notitie mogelijke afschaffing landbouwregeling E.423 verzoek opteren bosbouwvrijstelling (artikel 3.11, lid 1 Wet IB 2001) E.337 verzoek achterwege laten bosbouwvrijstelling (artikel 3.11, lid 2 Wet IB 2001) E.338 verzoek belastingheffing naar tonnage E.366 kostcontract E.287 verzoek berekening belastingschade bij onteigening E.379 stroomschema ondernemersfaciliteiten Wet IB 2001 E.301 verzoek vaststelling verlies durfkapitaal bij kwijtschelding E.465 notitie willekeurige afschrijvingen E.382 verzoek willekeurige afschrijving bij verplichtingen tussen verwanten E.468 6

7 verzoek willekeurige afschrijving starter bij aangaan verplichtingen tussen E.466 gerechtigden tot een nalatenschap notitie investeringsaftrek en betalingscriterium E.317 verzoek afwijkende verdeelsleutel investeringsaftrek bij E.480 samenwerkingsverbanden verzoek ambtshalve vermindering bij verzuim toepassing EIA en MIA E.470 verzoek investeringsaftrek bij gerechtigden nalatenschap E.216 verzoek investeringsaftrek transacties naaste verwanten E.217 verzoek bij samenloop investeringsaftrek en HIR E.109 stroomschema HIR aanwendingsmogelijkheden E.102 verzoek verlenging termijn herinvestering E.334 verzoek afzien desinvesteringsbijtelling in zicht van overlijden E.467 verzoek geruisloze terugkeer uit de BV E.309 notitie commanditaire vennootschap E.224 model kwijtschelding van een schuld E.104 checklist AB-houderschap E.227 verzoek beschikking omzetting verlies bij einde AB in belastingkorting E.386 verzoek vaststellen verkrijgingsprijs ab E.305 verzoek uitstel van betaling bij vervreemding ab E.344 verzoek belastingvrije dividendfaciliteit box 2 (art.4.12a Wet IB) E.082 verzoek doorschuiving ab-claim bij geruisloze terugkeer E.310 overeenkomst borgstellingsvergoeding DGA E.292 stroomschema werkruimteregeling E.304 werkruimte in de woning van de ondernemer E.512 checklist IB-aangifte (dossierstuk) E.083 checklist opvragen gegevens IB-aangifte 2014 E.098 rekenmodel familielening eigen woning E.494 adviesbrief familielening eigen woning met bijbehorende checklist E.496 notitie familielening E.497 omslagpunt Hillen (wel/niet aflossen eigenwoningschuld) E.096 notitie eigenwoninglening bij de BV E.502 rekenmodel voordeel eigenwoninglening bij de BV E.503 notulen eigenwoninglening bij de BV E.504 adviesbrief eigenwoninglening bij de BV E.505 stroomschema voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning E.058 stroomschema overgangsrecht kapitaalverzekering E.068 overzichten/schema s vrijstelling kapitaalverzekering E.085 stroomschema omzetting stakingswinst in lijfrente E.072 stroomschema emigratie en lijfrentevoorzieningen E.214 rekenmodel jaarruimte lijfrente E.061 stroomschema factor A E.052 (overzicht) fiscaal toegestane lijfrentesoorten E.064 stroomschema fiscale regimes lijfrenteverzekeringen E.054 verzoek saldoverklaring lijfrente E.377 7

8 stroomschema overgangsrecht lijfrenteverzekering E.069 fiscale en sociale kerncijfers 2014 E.200 checklist IB-aspecten echtscheiding E.206 checklist fiscale aspecten huwelijkse voorwaarden E.207 notitie kosten levensonderhoud kinderen E.358 rekenmodel specifieke zorgkosten 2014 en 2015 E.410 notitie monumentenpanden E.345 bezwaarschrift tegen box-3-heffing E.413 rekenmodel beleggen in de BV of box 3 E.071 rekenmodel beleggen in VBI of box 3 E.247 verzoek VBI E.296 machtiging VBI E.414 fondsreglement VBI E.513 checklist emigratie/ detachering juridische en fiscale aandachtspunten E.308 machtiging elektronische aangifte E.029 stroomschema vergrijpboete aanslagen IB (of Vpb) E.024 stroomschema uitreiking van aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 verzoek middeling E.464 aanvraag gezamenlijke taxatie E.411 notitie fiscale behandeling medisch specialisten vanaf 1 januari 2015 E Vennootschapsbelasting rekenmodel omslagpunt eenmanszaak of BV E.124 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 model rekening-courant tussen BV s E.022 overeenkomst van geldlening eigen woning DGA BV E.408 rekenmodel bij geldleningsovereenkomst DGA-BV (zie ook E.408) E.409 notitie eigenwoninglening bij de BV E.502 rekenmodel voordeel eigenwoninglening bij de BV E.503 notulen eigenwoninglening bij de BV E.504 adviesbrief eigenwoninglening bij de BV E.505 berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng E.095 pakket met stappenplan en modelcontracten/brieven mbt liquidatie van BV E.087 verzoek fiscale eenheid Vpb (artikel 15 Wet Vpb) E.036 checklist fiscale eenheid Vpb E.041 formulier bij verzoek fiscale eenheid Vpb (62a gegevens moedermaatschappij) E.047 formulier bij verzoek fiscale eenheid Vpb (62b) E.074 verzoek fiscale eenheid Vpb (62c) E.076 verzoek verbreking fiscale eenheid E.120 verzoek meegeven verlies bij verbreking fiscale eenheid Vpb (art. 15af, lid 3 Wet E.032 Vpb) verzoek voorkoming verbreking fiscale eenheid (bij juridische fusie) E.307 stroomschema voorwaarden fusievormen en herstructurering E.128 8

9 notitie omzetting rechtspersoon E.357 checklist faillissement BV E.007 verzoek beschikking verliesverrekening 20a, lid 10 Vpb E.328 verzoek voorlopige verliesverrekening Vpb (of IB) E.486 stappenplan geruisloze terugkeer uit BV E.291 adviesbrief DGA terugkeer uit de BV E.495 intentieverklaring terugkeer uit BV (art. 14c Wet Vpb) E.027 verzoek doorschuiving ab-claim bij geruisloze terugkeer E.310 verzoek geruisloze doorschuiving bij ontbinding BV/NV (artikel 3.98 wet IB) E.339 ingeval van geruisloze terugkeer uit de BV intentieverklaring/voorovereenkomst bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb) E.015 verzoek beschikking bedrijfsfusie (artikel 14, lid 9 Vpb) E.203 verzoek beschikking bedrijfsfusie (artikel 14, lid 8 Vpb) E.204 verzoek aandelenfusie artikel 4.41 Wet IB 2001 E.419 stroomschema renteaftrekbeperking vanaf 1 januari 2013 E.127 stroomschema renteaftrekbeperking thin capitalisation E.129 notitie investeringsaftrek en betalingscriterium E.317 verzoek toepassing investeringsaftrek gelieerde lichamen en personen E.371 verzoek bij samenloop investeringsaftrek en HIR E.109 stroomschema HIR aanwendingsmogelijkheden E.102 verzoek verlenging termijn herinvestering E.334 overzicht (fiscale) marktrente en indexatie E.404 stroomschema vergrijpboete Vpb (of IB) E.024 managementovereenkomst E.018 stroomschema uitstel van betaling E.396 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 machtiging elektronische aangifte E.029 aanvraag gezamenlijke taxatie E Loonheffingen notitie vergoedingen en verstrekkingen/ WKR E.038 aanvulling arbeidsovereenkomst inzake (het privégebruik van) de ter E.293 beschikking gestelde auto modelbrief voor werkgever met aandachtspunten auto van de zaak E.275 voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto E.062 voorbeeldafspraak verbod privégebruik personenauto in autoverhuurbranche E.341 rittenstaat voorkoming bijtelling (bestel)auto v/d zaak (excelversie) E.020 eenvoudige rittenregistratie voor bestelauto s (excelversie) E.306 aanvraag verklaring geen privégebruik E.288 verzoek wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto E.289 notitie reiskosten eigen vervoer werknemer E.333 stroomschema gouden handdruk (algemeen) E.090 stroomschema gouden handdruk en RVU-toets E.093 9

10 notitie ontslagvergoeding beëindiging dienstbetrekking E.037 notitie regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA E.115 verzoek doorbetaaldloonregeling loonbelasting E.277 rekenmodel eigen bijdrage auto DGA E.302 voorbeeldafspraak vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto (wordversie) E.303 aanvraag G-rekening E.390 stroomschema werkkostenflow E.198 cliëntenbrief werkkostenregeling korte versie E.199 cliëntenbrief werkkostenregeling uitgebreide versie E.210 overzicht gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere E.211 waarde draaiboek werkkostenregeling E.213 rekenmodel inventarisatie werkkostenregeling E.215 berekening vrije ruimte (forfait) werkkostenregeling E.219 advies werkgever werkkostenregeling E.220 notitie doorsparen in de levensloopregeling of afkoop E.125 rekenmodel levensloopregeling E.059 adviesbrief levensloopregeling afkopen of niet E.031 opgaaf gegevens voor de loonheffingen E.235 opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten- en scholierenregeling E.245 bezwaarschrift tegen aangifte loonheffing (ivm crisisheffing) E.208 stroomschema boete bij suppletie LH (of btw) E.046 notitie 30%-regeling vanaf 2012 E.342 verzoek toepassing 30%-regeling E.348 adviesbrief werkgever 30%-regeling E.491 begeleidende brief toezending beschikking 30%-regeling E.492 reglement personeelsfonds E.331 verzoek verrekening btw-teruggaaf met aangifte loonheffingen E Schenk- en erfbelasting schenkingsovereenkomst E.023 rekenmodel optimaal schenken volgens schenkingsplan E.100 rekenhulp schenk- en erfbelasting E.250 berekening fictief vruchtgebruik E.485 checklist afwikkeling nalatenschap E.499 meerwaardeclausule E.019 checklist testament E.089 schenkingsovereenkomst eigen woning E.230 renteafspraken tussen erfgenamen E.418 stroomschema BOF schenk- en erfbelasting E.395 verzoek voorwaardelijke vrijstelling/conserverende aanslag BOF E.417 verzoek aangifte herziening conserverende aanslag successierecht E.343 verzoek niet vervallen faciliteit BOF (na verboden handeling binnen 5 jaar) E

11 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht BV E.421 notitie voorbereiding bedrijfsoverdracht IB-onderneming E.420 stroomschema uitstel van betaling E.396 machtiging elektronische aangifte E.029 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E Omzetbelasting stroomschema btw-heffing privégebruik (bestel)auto van de zaak (regels per 1 E.045 juli 2011) rekenmodel btw-heffing privégebruik (bestel)auto van de zaak (regels per 1 juli E )) bezwaarschrift btw-heffing privégebruik auto 2011 E.435 stroomschema btw-correctie privégebruik auto ondernemer tot 1 juli 2011 E.033 nadere motivering bezwaarschrift btw privégebruik auto E.080 bezwaarschrift btw privégebruik auto E.201 pro forma bezwaarschrift btw privégebruik auto 2013 E.105 stroomschema vermogensetikettering auto en btw E.051 stroomschema verhoging btw-tarief m.i.v. 1 oktober 2012 E.432 stroomschema plaats van dienst btw E.391 stroomschema toepassing verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen E.202 overzicht 6%-tarief werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar E.209 ouderdomsverklaring woning btw E.426 stroomschema fiscale eenheid btw E.053 verzoek fiscale eenheid btw E.237 verzoek verbreking/wijziging fiscale eenheid btw E.352 notitie herziening en herrekening in de btw E.231 optieverzoek btw-belaste levering E.238 verklaring na optie belaste levering onroerende zaak E.364 stroomschema btw bij verhuur onroerende zaak E.077 stroomschema vrijstelling OVB bij samenloop met btw E.056 stroomschema vermindering maatstaf van heffing OVB E.079 inkoopverklaring gebruikte goederen (margeregeling) E.276 stroomschema maatstaf van heffing btw bij verkoop gebruikte goederen E.065 verzoek vergunning verleggingsregeling bij invoer uit niet EU-land (artikel 23 E.117 Wet OB) landbouwverklaring btw E.359 verzoek optie belast ondernemerschap land-, bos-, tuinbouw en veehouders E.372 verzoek ontheffing administratieve verplichtingen btw E.354 veehandelsverklaring voor toepassing veehandelsregeling E.042 verzoek toepassing veehandelsregeling voor veehandelaren E.049 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Nederlandstalig) E.239 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Engelstalig) E.336 afhaalverklaring bij intracommunautaire transacties (Duitstalig) E

12 stroomschema boete bij suppletie btw E.046 stroomschema uitstel van betaling E.396 verzoek verrekening btw-teruggaaf met volgende btw-aangifte E.332 verzoek verrekening btw-teruggaaf met aangifte loonheffingen E.385 machtiging elektronische aangifte E.029 standaard bezwaarschrift btw-vrijstelling voor arts-acupuncturist (met E.110 bijbehorende checklist) verzoeken toepassing kasstelsel of factuurstelsel E.362 notitie gelangensbestätigung nultarief bij uitvoer Duitsland E.355 overzicht btw-tarieven EU m.i.v. 1 januari 2015 E.425 modelformulier opdracht tot uitvoer uit de EU of tot opslag in een entrepot E.493 margeregeling/ verzoek toepassing individuele regeling ipv globalisatie E.278 margeregeling /verzoek globalisatie ipv individuele regeling E.279 margeregeling /verzoek verrekening negatieve jaarwinstmarge bij globalisatie E.280 notitie fiscale behandeling medisch specialisten vanaf 1 januari 2015 E Overige belastingen model dividendnota E.126 stroomschema vermindering maatstaf van heffing OVB E.079 stroomschema vrijstelling OVB bij samenloop met btw E.056 rekenmodel BPM-calculator bij invoer en uitvoer E.236 rekenmodel Duitse grondbelasting E.048 fiscale vrijstellingen voor de paardenhouderij E.506 verzoek aanpassen eigen bijdrage 2014 zorg zonder verblijf en/of Wmo E.316 verzoek aanpassing eigen bijdrage zorg met verblijf 2015 E.471 verzoek aanpassing eigen bijdrage AWBZ/ Wmo vanwege E.473 letselschadevergoeding betalingsregeling eigen bijdrage zorg vanwege verkoop woning E.474 verzoek aanpassing eigen bijdrage 2014 zorg met verblijf E Formeel belastingrecht vaststellingsovereenkomst E.116 standaard bezwaarschrift E.101 standaard beroepsschrift E.108 notitie voorkomen van boetes E.424 verweerschrift en incidenteel hoger beroep E.383 checklist proceshandelingen inzake kostenvergoedingen bij bezwaar- en E.363 beroepsschriften beroepsschrift in cassatie E.248 verzoek sprongcassatie E.347 volmacht bezwaar en beroep E.099 verzoek toepassing hardheidsclausule E

13 notitie belastingcontrole E.113 notitie FIOD op bezoek E.246 notitie invordering belastingschulden E.330 stroomschema uitstel van betaling E.396 overzicht rechtsmiddelen tegen invorderings- en executiemaatregelen E.375 Ontvanger (overzicht) verzuim- en vergrijpboete E.070 stroomschema verzuimboeten E.392 stroomschema ambtshalve verlenen verminderingen / teruggaven (vanaf 2011) E.430 verzoek kwijtschelding belasting en/of premie voor particulieren E.340 stroomschema uitreiking aangiftebiljet voor de aanslagbelastingen E.436 stroomschema vierde tranche AWB E.384 overzicht griffierechten E Pensioen 3.1 Pensioen checklist / intakeformulier pensioentoezegging DGA in eigen beheer E.088 notulen AV start pensioenregeling E.400 fiscale kerncijfers 2015 pensioen en lijfrente E.200 overeenkomst overdracht pensioen E.398 hoofdlijnen wijziging fiscaal pensioenkader per 1 januari 2014 E.361 uitnodiging pensioengesprek DGA E.374 checklist gegevens voor DGA-pensioen E.376 financieringsovereenkomst (pensioen) E.387 waardeoverdracht pensioen E.399 model afzien van pensioen E.416 modelbrief bij afzien van stamrecht en pensioen E.415 voorbeeldtekst pensioenvoorziening in jaarrekening E.437 overzicht (fiscale) marktrente en indexatie E.404 pensioenbrief eindloon (beperkt) E.422 pensioenbrief middelloon (beperkt) E.429 pensioenbrief eindloon (uitgebreid) E.431 pensioenbrief middelloon (uitgebreid) E.433 aanvullende overeenkomst pensioenbrieven 2014 E Lijfrente en stamrechten gerichte stamrechtovereenkomst (gouden handdruk) E.123 gerichte lijfrenteovereenkomst (omzetting stakingswinst/ FOR) E.118 direct ingaande lijfrenteovereenkomst (omzetting stakingswinst/ FOR) E.119 direct ingaande stamrechtovereenkomst (gouden handdruk) E.122 stroomschema factor A E

14 notitie afkoop stamrecht E.060 afkoopovereenkomst bestaande stamrechtaanspraken E.094 gezondheidsverklaring E.226 adviesbrief afkoop stamrecht bij eigen BV E.229 rekenmodel jaarruimte lijfrente E.061 fiscale kerncijfers 2015 pensioen en lijfrente E.200 stroomschema fiscale regimes lijfrenteverzekeringen E.054 (overzicht) fiscaal toegestane lijfrentesoorten E.064 stroomschema overgangsrecht lijfrenteverzekering E.069 stroomschema verschillen bancaire lijfrente en verzekeringslijfrente E.394 stroomschema omzetting stakingswinst in lijfrente E.072 verzoek saldoverklaring lijfrente E.377 stroomschema emigratie en lijfrentevoorzieningen E.214 stroomschema voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning E.058 stroomschema overgangsrecht kapitaalverzekering E.068 overzichten/schema s vrijstelling kapitaalverzekering E Accountancy opdrachtbevestiging advies uitkeringstoets E.488 aanbiedingsbrief advies uitkeringstoets E.489 werkset advisering uitkeringstoets E.091 stappenplan due diligence / overnameonderzoek E.295 checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling E.131 checklist instructie vastleggingen E.132 opdrachtbevestiging overige administratieve dienstverlening E.133 stroomschema C-cliënt E.134 verklaring administratieve dienstverlening E.135 checklist adviesdossier E.136 checklist compliance jaardossier E.137 checklist compliance permanent dossier E.138 checklist fiscaal jaardossier IB E.139 checklist fiscaal jaardossier Vpb/ dividendbelasting E.140 checklist fiscaal permanent dossier IB E.141 checklist jaarrekeningdossier E.142 checklist permanent dossier E.143 checklist personeelsdossier E.144 checklist salarisdossier E.145 checklist afwerkmemo beoordelingsopdracht E.146 checklist bedrijfsverkenning beoordelingsopdracht E.147 checklist onafhankelijkheid E.148 voorbeeld cliëntgerichte onafhankelijkheidsverklaring E.149 opdrachtbevestiging beoordelingsopdracht E

15 plan van aanpak beoordelingsopdracht E.151 stroomschema werkprogramma beoordelingsopdracht E.152 checklist inspectie afgeronde opdracht E.153 checklist jaarevaluatie kwaliteitssysteem E.154 model internet- en instructie E.155 formulier klachtenprocedure E.156 formulier planning E.157 verklaring fundamentele beginselen E.158 checklist voortgangsplanning E.159 checklist nieuwe cliënt E.160 modelbrief collegiaal overleg E.161 plan van aanpak samenstelopdracht E.168 checklist bedrijfsverkenning samenstelopdracht E.165 opdrachtbevestiging samenstelopdracht E.162 overzicht op te leveren stukken kolommenbalans jaarrekening E.163 voorbeeld offerte opdrachten E.164 formulier initiële cijferbeoordeling E.166 formulier materialiteitsberekening E.167 rapportbegeleidingsformulier (RBF) E.169 checklist afrondende cijferbeoordeling E.170 attentielijst E.171 checklist fiscaal E.172 reviewlijst E.173 afwerkmemo E.174 begeleidend schrijven bij het conceptrapport E.175 begeleidend schrijven bij het definitieve rapport E.176 modelbrief bevestiging bij de jaarrekening E.177 checklist minimumvoorschriften jaarverslag kleine rechtspersoon E.178 checklist rapportbespreking E.179 checklist werkprogramma samenstelling (kort) E.185 checklist werkprogramma samenstelling (lang) E.186 Geheimhoudingsverklaring leveranciers E.187 voorbeeldtekst pensioenvoorziening in de jaarrekening E Kantoororganisatie checklist indiensttreding werknemer E.180 checklist introductie nieuwe medewerker E.181 checklist uitdiensttreding werknemer E.182 formulier beoordelingsgesprek E.183 formulier functioneringsgesprek E

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)

(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken) 1 Overzicht van juridische- en fiscale onderwerpen van de business helpdesk van Albert A. van Daalen, partner bij Claassen,Moolenbeek&Partners, waarover gratis informatie en/of modellen per e-mail kunnen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2 Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting Ho o f d s t u k 1: Be g r i p........................................................................ 2 Systematiek IB; wat komt in de

Nadere informatie