de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien heb je wel van deze Pieten je nieuwe racket of tennisschoenen voor Sinterklaas gekregen. Werd er in de vorige editie van het clubblad nog gesproken over de herfst, dan is het nu al winter met gevoelstemperaturen van - 15 tot - 20 graden en met sneeuw en ijzel. Met als gevolg, weer niet kunnen tennissen. De activiteitenkalender van 2011 staat ook weer op de site van TC Westerbork vermeld. In deze editie staan veel artikelen met betrekking tot de algemene ledenvergadering van 31 januari Kom ook op deze ledenvergadering, zodat je ook weet wat er speelt binnen de vereniging en niet alleen op de banen. Tot ziens Inhoudsopgave 3 Van de voorzitter 7 Agenda algemene ledenvergadering 8 Notulen algemene ledenvergadering Vervolg notulen 10 Flyer Rondje Midden Drenthe 11 Jeugdhoek 11 Klaverjascompetitie verslag + Contributie Jaarverslag algemeen Jaarverslag Accommodatie commissie 13 Regels omtrent opzegging 13 Wintertoss zondagmiddag 14 Jaarverslag Technische + Jeugdcommissie 15 Jaarverslag PR + Clubhuiscommissie 16 Uitslag Grote Clubactie 18 Bestuur TCW 18 Bardienst Barrooster

2 Woonaccent Makelaars Westerbork Westerbork Diekeveenseweg 6 Op een unieke locatie, aan de rand van Westerbork bieden wij u met veel genoegen een zeer fraaie villa met inpandig, verwarmd en profes sioneel zwembad en infrarood sauna op een kavel van 978 m2 aan. Het afwerkingniveau van de villa is buitengewoon hoog! De woning is gebouwd in 1997 en er zijn hoogwaardige bouwmaterialen gebruikt. Gebruiksgemak en comfort hebben bij de bouw voorop gestaan. Ook is de woning voorzien van een gecertificeerde alarminstallatie. Het zwembad is professioneel aangelegd en verwarmd en verkeert in een zeer goede staat. Een glazen pui richting de tuin maakt het genieten hier optimaal!! De woning is gelegen op één van de allermooiste plekje van Westerbork, aan een doodlopende hofje met vrijstaande landhuizen en villa s. Vraagprijs ,- k.k. altijd open op woonaccent.nl Woonaccent Makelaars Westerbork B.G. Van Weezelplein 7, 9431 AG Westerbork telefoon: (0593)

3 Van de voorzitter Van de voorzitter december 2010 Zoals aangekondigd is het verslag van de 2 studenten Sportmanagement in dit clubblad opgenomen. De dames waren goed te spreken over de inrichting van de vereniging, statuten, commissies, clubblad etc. Vanuit de enquête onder de leden waren de reacties ook voornamelijk positief; de enige echte kritische noot, als die er al was, was gericht op de kleedkamers en toiletten. We zijn ons er van bewust dat daar nog verbetering mogelijk is maar op dit moment ligt de focus even niet op verdere (ver)bouwplannen. Eerst consolideren en daarna weer verder, als dat gewenst is. Op verzoek van de tennisleraren zijn we met hen in bespreking of de samenwerkingsvorm moet wijzigen. De wens is er namelijk om als ZZP er aan de slag te gaan om zo vanuit eigen ondernemerschap de lessen te gaan verzorgen. Daar zitten natuurlijk wat nieuwe kanten aan qua verantwoordelijkheden, lesplanning en indeling, incasso, continuïteit etc. We melden het zodra daar duidelijkheid over is. Alle commissies hebben hun jaarverslag opgesteld, de penningmeester is het jaar financieel aan het afronden en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 31 januari is opgesteld. In dit blad leest u er meer over. Als de club u aan het hart gaat en als u suggesties ter verbetering heeft, hoeft u natuurlijk niet te wachten tot op een ledenvergadering. Op of op kunt u altijd terecht met uw opmerkingen en vragen die direct het bestuur aan gaan. Meer specifieke vragen over lessen, bardiensten, contributies etc. en andere kleine ongemakken kunt u rechtsreeks aankaarten bij de diverse commissies (zie ook onze website www. tcwesterbork.nl voor informatie) of via Op zondag 16 januari is er de traditionele zondagtoss met aansluitend nieuwjaarsreceptie. De activiteitenkalender voor 2011 is weer opgesteld en we nodigen iedereen uit om weer volop mee te doen aan competities, toernooien, clubkampioenschappen, de toss, het klaverjassen, de jeugdactiviteiten etc. Voor elk wat wils. Vraag ook eens aan een buurman/vrouw of vriend om een keer te komen spelen of om les te nemen. We kunnen met de 5e baan en een licht dalend ledental best weer wat nieuwe leden gebruiken. Tot slot nog dank aan alle vrijwilligers, clubbladbezorgers, commissieleden, bestuursleden voor de geweldiger inzet in Als we in 2011 ook zo samen optrekken wordt het vast weer een goed jaar voor de vereniging. Alvast prettige feestdagen en tot op de ledenvergadering. Fokke Boomsma 3

4 4

5 5

6 6

7 Agenda Alv Het bestuur van TC Westerbork nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van TC Westerbork, maandag 31 januari 2011, aanvang uur locatie clubhuis TC Westerbork, Homaat 1, Westerbork Indien om uur het vereiste quorum, te weten een tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten. Om uur volgt dan conform de statuten artikel 16, lid 3 opnieuw een opening, waartoe deze oproep tevens geldt. Agenda 1. opening 2. mededelingen en ingekomen stukken 3. notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 januari jaarverslagen bestuur en commissies 5. rekening en verantwoording 2010 bevinding kascommissie 2010 benoeming kascommissie 2011 zie toelichting 6. begroting 2011 en vaststelling contributie zie toelichting 7. pauze 8. bestuursverkiezing 9. benoeming leden van de diverse commissies 10. rondvraag 11. sluiting N.B. Eventuele ingewikkelde vragen betreffende de agendapunten 5 en 6 dienen, zoals afgesproken tijdens de alv van 10 januari 2005, tenminste 7 dagen voor de vergadering, dus uiterlijk 24 januari 2011, schriftelijk of per bij de penningmeester ingeleverd te worden. Bijlagen: de stukken betreffende agendapunt 4 zijn in de clubkrant van december 2010 afgedrukt de informatie betreffende de agendapunten 5 en 6 wordt uiterlijk 15 januari 2010 gepubliceerd op de website van TC Westerbork Toelichting van de secretaris op enkele agendapunten: ad 5 in de kascommissie hebben zitting Aafko Takens en Corlien Kroes, reserve is Jappie van der Kramer. Aafko Takens is aftredend. Tijdens de vergadering zal een nieuwe kascommissie worden benoemd. ad 6 contributie 2011 Het bestuur stelt voor de contributie als volgt te wijzigen: senioren nu 93 zal worden 96 studenten nu 52 zal worden 54 junioren nu 52 zal worden 54 junioren met een pakketkeuze lidmaatschap en lessen 155 ad 10 bestuursverkiezing: Zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement artikel 15. Het rooster van benoeming en aftreden ziet er als volgt uit: naam benoemd in aftreden in herkiesbaar Fokke Boomsma ja Wout Tabbers, penningmeester n.v.t. Eddie Achterberg, secretaris n.v.t. Berdi Wijnbergen, voorzitter TC n.v.t. Marchris Nomden, voorz. Clubh.cie ja Jakob van der Heide, voorz. Acc.cie ja Erik Buist, voorzitter PR cie n.v.t. Volgens de Statuten artikel 9 lid 3: Het bestuur stelt de algemene vergadering voor Fokke Boomsma opnieuw te benoemen als voorzitter. Volgens het Huishoudelijk Reglement artikel 6: Het bestuur stelt voor Marchris Nomden en Jakob van der Heide te herbenoemen. Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van vijf seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering. ad 10 benoeming leden van de diverse commissies, zoals geregeld in de Statuten artikel 12 lid 2.j en het Huishoudelijk Reglement artikel 10. Het bestuur stelt voor de volgende leden in de diverse commissies te benoemen: accommodatiecommissie: Jakob van der Heide (voorzitter), Otto Bultje, Wout Schuurmans, Colin de Rover, Hilco Wolters, Kajan Nengerman en Jan Müller clubhuiscommissie: Marchris Nomden (voorzitter), Greet Elting, Bea Polman, Gert Struik, Lanita Brunsting, Gea Zuidema, Simone van Aalderen en Feiko Manders commissie in- en externe betrekkingen: Erik Buist (voorzitter), Janny Kisteman, Lotty Struik technische commissie: Berdi Wijnbergen(voorzitter), Lennart de Vroom, Gerard Koolschijn, Daniëlle Hagelaars, Richard Heslinga, Maarten Oostenbrink en Natalie Stort jeugdcommissie: Marc Brouwer (voorzitter), Janet Stam, Annette Witterholt, Joske Hagelaars, Bert Dries en Gerina Neutel afgetreden commissieleden zijn: clubhuiscommissie: Carla de Vogel, Grietje Goor, Klazien Oostenbrink en Ramon Gall technische commissie: Olaf van Kampen en Jan Neutel, namens het bestuur, Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork 7

8 Notulen Algemene Ledenvergadering Tennis Club Westerbork maandag 25 januari 2010 in het clubhuis 1. voorzitter Hans Sarvaas opent de vergadering om uur nadat is vastgesteld, dat het vereiste quorum aanwezig is. 2. mededelingen en ingekomen stukken aanwezig 36 leden afwezig met kennisgeving 27 leden 3. notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 januari 2009 de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld 4. jaarverslagen bestuur en commissies de jaarverslagen worden goedgekeurd en vastgesteld. Enige opmerkingen betreffende de jeugd vallen onder punt 7 van de agenda. 5. rekening en verantwoording 2009 de kascommissie, bestaande uit Cor van Kal en Aafko Takens, verklaart alle stukken te hebben bekeken en stelt voor penningmeester Wout Tabbers décharge te verlenen. Hiermee gaat de vergadering akkoord. de nieuwe kascommissie zal bestaan uit Aafko Takens en Corlien Kroes met als reserve Jappie van der Kramer vragen over posten en de verwerking daarvan in de jaarrekening worden door Wout Tabbers beantwoord, waarna de vergadering akkoord gaat met de rekening en verantwoording over begroting 2010 Wout Tabbers legt uit, dat de begroting, zoals deze nu is gepresenteerd, is gemaakt zoals de laatste jaren gebruikelijk was. Als de vergadering akkoord zal gaan met het bestuursvoorstel tot uitbreiding en renovatie van het park dan zal te zijner tijd een nieuwe begroting worden opgemaakt waarbij rekening zal worden gehouden met : rentelasten en afschrijving van de renovatie geschatte levensduur van de verschillende componenten gesplitste opname in de resultatenrekening hiermee gaat de vergadering akkoord. Zodra deze begroting gereed is, zal daarvan bericht worden gegeven in het clubblad vaststelling contributie de contributie voor 2010 wordt vastgesteld als volgt : senioren 93 studenten 52 junioren 52 junioren met een pakketkeuze lidmaatschap en lessen 155 (een pakket bestaat uit 13 lessen in het voorjaar en 12 lessen in het najaar) zomerleden de vergadering gaat akkoord met de afschaffing van het begrip zomerleden Jan Neutel verzoekt het bestuur de mogelijkheid te onderzoeken om de banen beschikbaar te stellen voor toeristisch tennissen, gezien het mogelijke financiële voordeel dat daarmee te behalen is. Het bestuur zegt toe zich hierover te beraden. 7. presentatie jaarplannen de plannen van de accomodatiecommissie zijn afhankelijk van de beslissing over agendapunt 8 de commissie in- en externe betrekkingen meldt, dat er voldoende advertenties in het clubblad staan, zodat daarvoor geen acquisitie meer wordt gedaan voor een eventuele nieuwe baan al een potentiële sponsor is gevonden de commissie op de ingeslagen weg voort gaat de technische commissie organiseert weer de trainingen, de competities en de bekende toernooien, maar ook dit jaar het Midden- Drenthetoernooi hoewel de clubhuiscommissie dit jaar geen après-ski zal organiseren, gaat de commissie ook dit jaar in dezelfde samenstelling door al tijdens de behandeling van agendapunt 4, de jaarverslagen, vroeg onder anderen Cor van Kal naar de visie van de jeugdcommissie qua training en opleiding en een eventueel beleidsplan Marc Brouwer verwees naar het jeugdbeleidsplan , destijds opgesteld naar aanleiding van de destijds enorme daling van het aantal jeugdleden. Het doel was onder andere door schooltennis meer jeugdleden te verwerven een grotere binding van de jeugdleden met de vereniging het betrekken van de oudere jeugd bij de organisatie door trainingen het niveau te verhogen Nu wordt met de nieuwe trainer Feike Pieters gewerkt aan meer prestatief tennis van de jeugd. De jeugdcommissie zal dit jaar: met twee teams competitie spelen in de herfst een clinic houden eerder met schooltennis starten om meer leden te werven in Westerbork in samenwerking met de KNLTB een clinic straattennis organiseren de bestaande recreatieve, speelse activiteiten met de jeugd voortzetten de bestaande toernooien ook weer organiseren op verzoek van enkelen uit de vergadering het beleidsplan van maart 2007 aanpassen Uit de vergadering komt de vraag om in de toekomst alle jaarplannen meer als beleidsplan uit te werken en daar een vast agendapunt van te maken. Het bestuur constateert, dat behoudens de genoemde opmerkingen, de vergadering tevreden is met de jaarplannen van de diverse commissies. 8

9 8. parkuitbreiding en renovatie Hans Sarvaas meldt, dat TC Westerbork de toezegging van een gemeentelijke subsidie, groot , heeft verkregen voor de uitbreiding van het park met een extra baan in De accomodatiecommissie onder leiding van Jakob van der Heide heeft een gedetailleerd onderzoek verricht inzake een advies voor baanrenovatie en baankeuze. Van dit rapport hebben de leden via de website kennis kunnen nemen. Voorzitter verklaart, na vragen vanuit de vergadering, dat formeel een vijfde baan apart zou kunnen worden aangelegd. Maar praktisch en financieel is het beter om beide projecten tegelijk uit te voeren. Het gebruik van de banen is in de vereniging intensiever geworden en de kwaliteit van de bestaande banen wordt toch steeds minder. Ook kan worden verwacht, dat de subsidiëring in de sport zal verminderen. Penningmeester Wout Tabbers verklaart, dat de vereniging drie geldstromen kent, te weten contributies, baromzet en sponsoren. De te verwachten kasstromen zijn zodanig, dat rente en aflossing kunnen worden voldaan. Hij vraagt om een maximaal krediet van , waarvan rente en aflossing zo mogelijk parallel zullen lopen met de levensduur van de nieuwe banen. Hiermee wordt niet de gehele liquiditeit in de nieuwe banen gestoken. Jan Neutel geeft aandacht aan de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers. Die mogelijkheid wordt door het bestuur onderzocht, maar dat moet in samenwerking gaan met de werkzaamheden van een toekomstige aannemer. Hans Sarvaas vraagt namens het bestuur de Algemene Ledenvergadering goedkeuring de renovatie en uitbreiding van de vijf banen aan te besteden en de aanleg uit te voeren conform de keuze in het rapport Advies Baanrenovatie en Baankeuze, baantype D. De vergadering geeft de goedkeuring. Het bestuur vraagt tevens de Algemene Ledenvergadering, conform de statuten artikel 10 lid 3, goedkeuring een lening aan te gaan tot maximaal voor renovatie en uitbreiding van het park en onroerende zaken. Ook hieraan geeft de vergadering de goedkeuring. 9. pauze 10. bestuursverkiezing Hans Sarvaas treed af als voorzitter, na zes jaar de voorzittershamer met veel genoegen gehanteerd te hebben. Jakob van der Heide bedankt Hans voor de inzet, deskundigheid en prettige samenwerking gedurende deze periode, waarin de vereniging weer tot volle bloei is gekomen. De vergadering gaat eenstemmig akkoord met de benoeming van Fokke Boomsma tot voorzitter van TC Westerbork, waarna Fokke de vergadering bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De vergadering is ook akkoord met de herbenoeming van Berdi Wijnbergen en Erik Buist als bestuurslid. 11. benoeming leden van de diverse commissies De commissies worden met instemming van de vergadering als volgt samengesteld: accomodatiecommissie Jakob van der Heide (voorzitter), Otto Bultje, Wout Schuurmans, Colin de Rover, Hilco Wolters, Jan Müller en Kajan Nengerman clubhuiscommissie Marchris Nomden (voorzitter), Greet Elting, Grietje Goor,Klazien Oostenbrink, Bea Polman, Carla de Vogel, Gert Struik en Ramon Gall commissie in- en externe betrekkingen Erik Buist (voorzitter), Janny Kisteman en Lotty Struik technische commissie Berdi Wijnbergen (voorzitter), Jan Neutel, Lennart de Vroom, Gerard Koolschijn, Daniëlle Hagelaars en Richard Heslinga jeugdcommissie Marc Brouwer (voorzitter), Janet Stam, Annette Witterholt, Joske Hagelaars, Bert Dries en Olaf van Kampen De nieuwe voorzitter zegde de afgetreden commissieleden dank voor hun inzet ten bate van de tennisclub en overhandigde de aanwezige Henri Vierhoven een, in verband met de extreme kou ingepakt, boeket. 12. rondvraag Annette Stok vraagt om op het mooi nieuwe afhangbord alleen met KNLTB-pasjes af te hangen deze waaien nu nog van het bord, er wordt naar een oplossing gezocht of lessers of anderen, die net van een baan komen direct weer iemand van een andere baan mogen wisselen het bestuur zoekt naar de juiste formulering van het reglement Henri Vierhoven vraagt of het mogelijk zal zijn om tijdens de renovatie van de banen op een ander park te spelen in de voorlopige planning gebeurt de renovatie in de manden juli en augustus, maar de mogelijkheid ergens anders te spelen wordt bekeken of het bestuur zich wil beraden op een eventuele vrije baan tijdens een toss en/of tijdens de lessen Jappie van der Kramer vraagt het video/fotoscherm meer te gebruiken 13. om uur sluit voorzitter Fokke Boomsma de vergadering Westerbork, 26 januari 2010 Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork 9

10 Rondje Midden-Drenthe Info Wanneer Inschrijven 2011 In januari 2011 gaat het weer beginnen! Het jaarlijks terugkerende BSWHA toernooi, of ook wel RondjeMiddenDrenthe-toernooi. Voor alle jeugdleden van de deelnemende clubs t/m 12/13 jaar (basisschool) die kunnen spelen op een mini, driekwart of hele baan Zaterdag 15 januari in Smilde Zaterdag 5 februari in Westerbork Zaterdag 19 maart in Beilen We gaan niet vóór uur van start! Opgave: Voor alle drie dagen (één verhindering mag) bij de jeugdcommissie van je eigen club o.v.v. naam, leeftijd, mini/driekwart/heel veld Opgeven voor 19 december Kosten zijn 2,- (eenmalig) Jij komt toch ook? Beilen, Smilde, Hooghalen, Westerbork en Appelscha organiseert 10

11 Jeugdhoek Pietentoernooi De afsluiting van 2010, wat betreft de activeiten, is net als voorgaande jaren druk bezocht. Jullie mochten een vriend(in) uitnodigen om mee te doen aan dit toernooi. Het was nog spannend of het wel volledig door kon gaan of in afgeslankte vorm maar gelukkig bleef de sneeuw nog een paar dagen weg en konden we onder zonnige omstandigheden spelen. Bert had weer een prima indeling gemaakt en zo konden op alle banen continue gespeeld worden. Tijdens de eerste wedstrijden was er een hoop kabaal vanaf de skatebaan maar daar werd weinig aandacht aan besteed totdat er opeens 6 pieten te voorschijn kwamen en wel zin hadden in een potje tennis. Zelfs met een echte klimpiet, want binnen enkele seconden zat deze al boven op de hekken om snel de poort voor de andere pieten open te doen. De pieten hebben erg goed geholpen tijdens de wedstrijden met tellen, kinderen helpen en ze konden zelf ook aardig tennissen. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle winnaars kregen een lekkere chocoladeletter. De pieten hadden nog meer prijzen in hun zak zitten, alleen voor wie. Die rare klimpiet had wel wat moeite met de uitspraak van het woord kilometer zeg. Hij begreep de afkoring niet helemaal goed dus mompelde maar wat. Maar waar ging dit dan over? Tijdens het kampeerweekend hadden de kinderen ballonnen opgelaten en een verdwaalde piet had deze helemaal gevonden in Noord-Duitsland. Maar van wie was deze dan? Merel Stam was de gelukkige en kreeg een mooi boek van Piet. En nog waren de cadeaus niet op. In september hebben heel veel kinderen loten verkocht voor de Grote Clubactie. Dit jaar hebben we een record aantal loten met z n allen verkocht, met een opbrengst van wel En? Wie had de meeste loten verkocht? Wel 43 stuks: Ruben Bergman! Hij kreeg een bioscoopbon van de pieten. De zak was leeg, eindelijk. De vergeetpiet herinnerde zich nog wat, of toch niet? Lekker hoor, als je bijna alles vergeet. Nee, ze wist het nog. De hulppiet had ergens op het park nog een zak met cadeautjes neergelegd dus gingen alle pieten snel op zoek en na lang zoeken werd de zak op de zolder gevonden. Iedereen kreeg een wel erg luidruchtig presentje: een opwindbare tol die geluid en licht geeft. De pieten moesten weer door naar de volgende klus en na een afscheidlied was het met een broodje knak een prima afsluiting van een geslaagd toernooi. Rondje Midden-Drenthe Ook dit jaar organiseren we het RMD. Elders in het clubblad kun je de flyer vinden. We zullen alle jeugdleden nog per mail hierover informeren. Maar noteer alvast de volgende data: 15 januari in Smilde, 5 februari in Westerbork en de afsluitende dag op 19 maart in Beilen. Verjaardagen Annemarijn de Jonge 11 december 11 jaar Robin van Kuilenburg 28 december 13 jaar Mies Jagersma 11 januari 9 jaar Nienke Koops 12 januari 9 jaar Lisanne Greveling 02 februari 18 jaar Iris van Kal 03 februari 18 jaar Lisa Postma 18 februari 10 jaar Sebastiaan Heidotting 18 februari 13 jaar Nick Oosterhuis 23 februari 8 jaar Van harte gefeliciteerd! Activiteiten 15-01, 5-02 en RMD t/m 12 jaar Veel plezier op de baan en met de komende activiteiten Klaverjascompetitie Zaterdag 13 november is de tweede ronde van het klaverjassen gespeeld. Ondanks de afwezigheid van een aantal vaste spelers (verjaardagen en/of andere verplichtingen) kon er toch met een leuke groep geklaverjast worden. Het was al snel duidelijk dat de familie van der Heide voor de prijzen speelde. Na het bijwerken van de laatste punten kon de uitslag om half 12 bekend gemaakt worden. Marijke eindigde op de eerste plek, zij koos uit de prijzen een hanging basket gevuld met allerlei soorten vogelvoer. Jacob werd tweede en nam een grote pot Drentse mosterd mee. Angela Velthuis tenslotte kreeg voor de derde plaats een pak met geurkaarsjes. De poedelprijs tenslotte was dit keer voor Annette Stok. Misschien dat het klavertje vier, dat zij won, haar de volgende keer meer geluk brengt. Na het kaarten bleef iedereen nog gezellig even nazitten. Het was een geslaagde avond. Hopelijk zijn de vaste spelers volgende keer ook weer aanwezig. Maar natuurlijk is iedereen, die klaverjassen leuk vindt welkom. Volgende rondes: 18 december opgeven voor 15 december. 15 januari - opgeven voor 12 januari. Opgeven bij: Annette Stok tel of via de mail: Contributie 2011 Van de Penningmeester Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2011 te verhogen met een kleine inflatiecorrectie. Onder voorbehoud van goedkeuring Algemene Ledenvergadering zullen de contributies voor 2011 worden vastgesteld op: Senioren Junioren *) Studenten *) Voor junioren met een pakketkeuze, lidmaatschap en lessen De contributie wordt 1 februari via automatische incasso geïnd. Voor de leden die geen machtiging hebben afgegeven geldt: Betaal uiterlijk voor 1 februari 2011! Is op die datum de betaling niet ontvangen, dan volgt een rekening, verhoogd met 3,00 administratiekosten. Als u nog geen machtiging hebt afgeven, zouden wij het zeer op prijs stellen deze alsnog te mogen ontvangen. Het machtigingsformulier kan bij de penningmeester worden opgevraagd. Wout Tabbers 11

12 jaarverslag van het bestuur van TC Westerbork over 2010 Het bestuur stond in 2010 onder leiding van de in januari nieuw gekozen voorzitter Fokke Boomsma en bestond verder uit Wout Tabbers (penningmeester), Eddie Achterberg (secretaris), Berdi Wijnbergen (voorzitter technische commissie), Marchris Nomden (voorzitter clubhuiscommissie), Jakob van der Heide (voorzitter accommodatiecommissie) en Erik Buist (voorzitter commissie in- en externe betrekkingen). Het bestuur heeft in 2010 twaalf keer vergaderd, deze vergaderingen werden ook bijgewoond door Marc Brouwer (voorzitter jeugdcommissie). De algemene ledenvergadering is gehouden op maandag 25 januari 2010 in het clubhuis. Evenals vorige jaren is er ook dit jaar veelvuldig overleg geweest tussen enkele commissies van de tennisverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe met aansluitend een BSHW-overleg op 18 november 10 in Hooghalen. Door de gemeente Midden-Drenthe is in 2009 een subsidie van toegezegd voor de aanleg van een vijfde tennisbaan op ons park. Voorwaarde was onder andere, dat de aanleg van deze baan in 2010 gerealiseerd zou worden. Het bestuur heeft de leden in de algemene ledenvergadering van januari 2010 voorgesteld om alle overige banen eveneens te renoveren. De algemene ledenvergadering heeft het bestuur toestemming verleend om de renovatie van de bestaande banen, de aanleg van een vijfde baan en de daarbij komende vernieuwingen en werkzaamheden te doen uitvoeren. Het bestuur werd gemachtigd daartoe een lening aan te gaan tot maximaal De Rabobank stelde als voorwaarde voor de financiering, dat de Stichting Waarborgfonds Sport garant zou staan voor 50% van de lening en de gemeente voor de andere 50%. Hoewel de gemeente hierop afwijzend heeft beschikt, stond het Waarborg Fonds Sport toch garant voor 50% van deze lening. Uiteindelijk bleek de afwijzing door de gemeente geen beletsel om de financiering rond te krijgen. En toen ook het Rabobank Projectenfonds een schenking toezegde van kon ook een dubbele minibaan in de uitvoering worden meegenomen. Door de huidige eisen van de KNLTB, grotere uitloop e.d., moesten de hekken ook verplaatst worden. Er is eveneens een nieuw toegangshek geplaatst. Jakob van der Heide, voorzitter van de accommodatiecommissie, heeft een team spelers van TC Westerbork samengesteld, welk team diverse baansoorten op enige parken heeft beoordeeld door daar op te spelen. Na afwegen van de ervaringen en de te maken kosten is een degelijk en uitgebreid bestek gemaakt en is aan meerdere aannemers prijs opgevraagd.. De opdracht is gegund aan Bouma Sport en Groen. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 28 juni en de heropening van het park vond plaats op 18 september Tijdens de werkzaamheden is Jakob van der Heide opgetreden als projectleider en Colin de Rover als opzichter namens TC Westerbork. Veel leden hebben zich de laatste weken voor de opening ingezet voor de diverse nodige werkzaamheden, waardoor De Beperkte Slag, volgens een van onze leden, er nu uitziet als de Koninklijke Westerbork. Het bestuur bedankt nogmaals eenieder die heeft meegewerkt voor de geweldige inzet. Ook gaat onze dank naar de zusterverenigingen Smalhorst en Hooghalen voor de mogelijkheid, dat onze leden tijdens de renovatie konden tennissen op hun park. t Kyllot had helaas geen plaats doordat de tennisclub uit Appelscha daar al te gast was. In de nacht van 18 februari is weer ingebroken in het clubhuis. De daders zijn gepakt en door de rechter veroordeeld om de schade van 1550 te betalen. Een dader heeft echter hoger beroep aangetekend. De voor februari geplande commissiemiddag voor vrijwilligers is in verband met de weersomstandigheden verplaatst naar 6 juni. De populaire Ladiesevening was weer geslaagd (naar ik heb vernomen), maar de Men Only en de clubkampioenschappen dubbel konden door de renovatie geen plaats vinden, door de inzet van commissieleden en vrijwilligers zijn alle andere toernooien en activiteiten, zowel voor jeugd als senioren, toch weer succesvol afgerond. De Kei van TC Westerbork is dit jaar in verband met zijn buitengewone inzet uitgereikt aan Jakob van der Heide. Ook een uitvloeisel van de renovatie en daardoor geringere speelmogelijkheden is het opzeggen als lid van enkelen die toch al weinig speelden. Daardoor is ons ledental iets lager als het vorig jaar om deze tijd. Maar de deelname van de leden aan de gespeelde toernooien, competities, clubkampioenschappen enkel en mix en de diverse tossen, alsook de opkomst als er gevraagd wordt om vrijwilligers voor te verrichten werkzaamheden, geeft aan dat het enthousiasme en de sfeer in de vereniging goed zijn. Het bestuur dankt de vrijwilligers en commissieleden voor hun inzet en hoopt, dat ook 2011 een jaar zal zijn met veel sportieve strijd en plezier op De Beperkte Slag. Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork. 12

13 Jaarverslag Accommodatie Jaarverslag Accommodatiecommissie 2010 Het zal jullie wel opgevallen zijn, dat het jaar 2010, voor de accommodatiecommissie geheel in het teken stond van de baanrenovatie. In het vorige jaarverslag spraken we van voorbereidingen voor de baanrenovatie medio 2010/2011 maar omdat de gemeente Midden-Drenthe ons geen mogelijkheid bood om de bijdrage van ,= mee te nemen naar 2011 bleef ons niets anders over om de banen al in 2010 te renoveren en uit te breiden. Baanrenovatie en aanleg vijfde baan Nadat iedereen kennis had kunnen nemen van het adviesrapport om te komen tot een baansoort keuze, is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 januari 2010 unaniem besloten om de tennisbanen om te bouwen naar zogenaamde Zandkunstgras banen, beter bekend als het type SmashCourt. Bewust is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen voor de term Baansoort type D omdat dat de mogelijkheid gaf om een meervoudige aanbesteding te organiseren. SmashCourt is een merknaam net als TennisProVision, Advantage Red Court, AA Tennisrood en zijn allemaal banen van hetzelfde type qua opbouw. Bij alle baansoort leveranciers, is offerte aangevraagd. Tussen de hoogste en de laagste aanbieder zat een verschil van ca ,= inclusief btw. Dat heeft geresulteerd in het feit, dat de keus is gevallen op het merk AA Tennisrood. Het werk is daarom gegund aan Bouma Sport en Groen te Tynaarlo. Hoewel de accommodatiecommissie, over dit onderwerp veel kan schrijven, denken wij er beter aan te doen om te verwijzen naar verschillende publicaties in ons clubblad als wel de website. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat doordat er enige financiële ruimte is ontstaan door het werk te gunnen aan de laagste aanbieder en de bijdrage van het projectenfonds van de Rabobank Westerbork, de mogelijkheid is ontstaan om iets verder te gaan dan alleen het ombouwen van vier tennisbanen en de aanleg van een vijfde baan. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd door de aannemer maar ook een groot aantal leden hebben op de vrijwilligersdagen van zaterdag 4 en 11 september verschrikkelijk veel werk verzet. Het waren twee fantastische zaterdagen. We hebben stinkend ons best gedaan om er wat van te maken, het resultaat heeft u allen kunnen bewonderen. Als voorzitter van de accommodatiecommissie wil ik daarom iedereen, en niemand uitgezonderd daarvoor hartelijk bedanken. Vergaderingen regulier De accommodatiecommissie heeft vergaderd op: januari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, oktober november Belangrijkste onderwerpen, hoe kan het ook anders, de baanrenovatie. Bouwvergaderingen Het bouwteam bestaande uit De heer Bijkerk van Bouma Sport en Groen, Colin de Rover, Kajan Nengerman en Jakob van der Heide hebben vergaderd op: juni, juli, juli, juli, augustus Ook hier het voornaamste onderwerp de baan renovatie. Werkplan 2011 Op dit moment heeft de accommodatiecommissie, geen concrete werkplannen, simpelweg omdat daar de noodzaak niet voor aanwezig is. Wel stelt de accommodatiecommissie zich ten doel: 1. Het in optimale conditie houden van de banen en het park; 2. Het ontwikkelen van methoden en hulpmiddelen om de banen in optimale conditie te houden; 3. De leden er van bewust te maken wat hun bijdrage kan zijn om de banen in optimale conditie te houden. De accommodatiecommissie Regels omtrent opzegging In de eerste kamer is een wet aangenomen betreffende opzeggen van abonnementen. Hierin wordt onder andere vermeld dat verenigingen moeten vermelden op welke wijze het lidmaatschap opgezegd kan worden. Ook geldt dat een lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt voor een jaar. De informatie voor opzegging moet kenbaar gemaakt worden aan de leden. Vandaar: Enige regels lidmaatschap TC Westerbork: het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaats vindt opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris of per aan opzegging dient te geschieden minimaal vier weken voor het einde van het jaar wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingjaar verschuldigd Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork Wintertoss zondagmiddag Dames, heren, tennissers! De wintercompetitie en wintertoss is weer van start. Voor de wintertoss kunt u vast de volgende data noteren: Zondagmiddag, uur Namens de CHC, Gert Struik 16 januari nieuwjaarsborrel 19 februari maart

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie