Schoolgids B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs"

Transcriptie

1 Schoolgids B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven 1

2 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, In deze schoolgids geven we u informatie over de Protestants Christelijke Basisschool "De Weidebloem". Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: De identiteit van de school Het beleid van de school De organisatie van het onderwijs Het is voor u, als ouder / verzorger, belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. De schoolgids staat op onze website. Als u toch vragen hebt, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht of de directie. U kunt altijd bij ons terecht met uw vragen/opmerkingen. Wij wensen, uw kinderen en u een fijne tijd op onze school toe en hopen op een goede samenwerking. Vriendelijke groeten, het team van De Weidebloem. Augustus 2014 Schweitzerstraat AV Hoogeveen Postbus BB Hoogeveen Tel

3 Inhoud Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3, 4 Algemeen 5 1. De school Korte historische schets Het gebouw Het ontruimingsplan Het schoolplein Plattegrond van de school Vereniging PricoH te Hoogeveen Waar staat onze school voor Identiteit Doel van ons onderwijs Kindvisie Onderwijsvisie 9 3. Organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie Taken van teamleden Activiteiten voor kinderen Omgang met Bijbel en liedboek Activiteiten voor kleuters Basisvaardigheden Wereld oriënterende vakken Expressieactiviteiten Muzikale vorming Lichamelijk opvoeding Drama-onderwijs Computeronderwijs Kunstmenu Zorg voor de kinderen Zorg voor het jonge kind Opvang van nieuwe leerlingen Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Werkbeoordeling Verslaggeving per kind Leerling bespreking in het team Leerling bespreking met ouders Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Plus klas Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Huiswerk Logopedie Schoolarts Sociaal Emotionele Ontwikkeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 18 3

4 5. De leraren Vervanging Scholing De ouders Ouderparticipatie Inspraak De Schoolvereniging De Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Ouderraad Ouderactiviteiten Overblijfregeling Contacten school / ouders Algemeen Nieuwsbrief Ouderavond Inloop uur Huisbezoek Schoolkalender Informatieavond per groep Ouderpanel Website Privacy Facebook en Twitter Privacy leerlingenlijsten, foto s, etc. website, Ouderbijdrage / schoolfonds Schoolverzekering Vervoer Klachtenprocedure Time-out, schorsing- en verwijdering beleid Verhuizing Vertrouwenspersoon De ontwikkeling van het onderwijs Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Waar zijn we nu mee bezig? Waar zijn we in juni 2015? Welke actie wordt er ondernomen? Zorg voor de relatie school en omgeving Kwaliteitsbewaking Kwaliteitsverbetering m.b.v. beoordeling De resultaten van het onderwijs Doelstellingen/ uitgangspunten Resultaten van het onderwijs 30 Overzicht schoolverlaters groep Toetsen overzicht Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Vakantieregeling Schoolverzuim/vrij vragen 34 4

5 Algemeen 1. De school 1.1 Korte historische schets In het begin van de jaren '70 is de wijk De Weide gebouwd. In 1975 is er een kleuterschool gebouwd. Door de snelle groei van de wijk werd een paar jaar later, in 1978, de lagere school gebouwd. De samenvoeging van deze twee schooltypes heeft plaatsgevonden op 1 augustus 1985 bij de totstandkoming van de basisschool. De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving. Enkele ouders van kinderen van buiten de wijk hebben voor onze school gekozen. In de periode is de wijk gerenoveerd; huizen zijn gerenoveerd, de infrastructuur is veranderd en er zijn diverse kwaliteitsimpulsen, zoals nieuwe beplanting en nieuwe bestrating, gerealiseerd Het gebouw Het schoolgebouw telt 13 groepsruimten, een gemeenschappelijke ruimte en enkele nevenruimten zoals: het documentatiecentrum, de orthotheek, de personeelskamer, een kamer voor de interne begeleiders, een spreekkamer en directiekamer. De gemeenschappelijke ruimte is voorzien van een podium. Deze ruimte wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, nl.: - toneelvoorstellingen - vergaderingen - ouderavonden - stilte gebied - overblijven Het gebouw wordt tevens gebruikt door de buurtbewoners als vergaderruimte, seniorenrestaurant en voor buurtfeesten. Dit onder het motto: De school als sociaal kruispunt van de wijk. Twee lokalen worden gebruikt door Partou. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met deze organisatie voor Buiten Schoolse Opvang. Een ander lokaal wordt door de peuterspeelzaal De Bloementuin gebruikt Ontruimingsplan Voor het ontruimen van de school, in geval van een calamiteit, hebben we een plan opgesteld. Alle geledingen zijn in het ontruimingsplan opgenomen. Er wordt regelmatig geoefend Het schoolplein We vinden het belangrijk dat kinderen zich in hun spel op verschillende manieren kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school. Daarom hebben we ons schoolplein ingericht met verschillende speeltoestellen. Periodiek worden de speeltoestellen gekeurd. Ons plein heeft na schooltijd een buurtfunctie voor kinderen van 1 t/m 16 jaar. 5

6 1.4. Plattegrond van de school. M= Magazijn T=Toilet kinderen PT=Personeelstoilet K=Keuken S= Speelhuisje onderbouw Personeelskamer IB Magazijn Lokaal 12 Directeur SEO Administratief Medew. PT Peuterspeelzaal De Bloementuin Lokaal 11 Hoofdingang Lokaal 1 Magazijn Toilet Keuken Podium Schoolzaal M T T Lokaal 10 Ingang 3 en 4 Lokaal 2 Lokaal 3 Toiletten Bibliotheek Kop. App. Toiletten T Patio Mag. S Magazijn Lokaal 9 BSO Toilet Lokaal 4 Lokaal 5 T Lokaal 6 Lokaal 7 PT Orthoteek Lokaal 8 Ingang gr. 1 en 2 6

7 Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen De vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen heeft 8 basisscholen onder haar beheer. Onze school is er één van. De Vereniging wil zonder winstoogmerk werkzaam zijn in het belang van het Protestants Christelijk Onderwijs te Hoogeveen. Ze tracht dit doel te bereiken door: 1. het stichten en instandhouden van scholen voor basisonderwijs 2. samenwerking met andere organisaties, die het belang van het protestants christelijk onderwijs dienen. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat ouders / verzorgers van de kinderen die onze scholen bezoeken, lid worden van onze vereniging. Door lidmaatschap kunnen de ouders/verzorgers mede de ontwikkeling in de scholen bepalen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging via de nieuwsbrief. Ook kunt u tijdens de ledenvergadering uw stem laten horen. Op alle scholen liggen opgavenformulieren. De contributie bedraagt minimaal 5,00 per jaar. U kunt uw contributie overmaken via de Rabobank te Hoogeveen, banknummer NL84RABO , onder vermelding van: contributie en het jaar van lidmaatschap. U bent dan lid van de vereniging. Het secretariaat van de vereniging is 's morgens te bereiken. Telefoon: Adres: PricoH (Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen) Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen. Meer informatie over de vereniging vindt u op: 7

8 2. Waar staat onze school voor 2.1. Identiteit De Protestants Christelijke Basisschool De Weidebloem is een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen. Onze school is een leef- en werkgemeenschap in de geest die Christus ons heeft voorgeleefd. De normen en waarden, die vanuit het evangelie worden aangegeven, proberen we toe te passen in onze tijd. Aan de identiteit wordt niet alleen gestalte gegeven door geestelijke liederen te zingen en Bijbelverhalen te vertellen, maar vooral ook door ons dagelijks handelen. De kinderen bij ons op school hebben ontmoetingen met andere wereldgodsdiensten. Het kader waarbinnen dit aan de orde wordt gesteld is de christelijke traditie. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten vinden wij verrijkend: onze schooldeuren staan open voor alle kinderen, waarvan de ouders/verzorgers de uitgangspunten, de christelijke identiteit van de school onderschrijven of ten minste respecteren. Door het gesprek, het uitwisselen van ervaringen en belevingen en door het verkrijgen van kennis willen wij de kinderen leren kritisch te zijn, zodat ze op latere leeftijd zelf een keuze kunnen maken met betrekking tot hun geloofsovertuiging en beleving Doel van ons onderwijs Het einddoel van ons onderwijs is, dat ieder kind onderwijs aangeboden heeft gekregen, dat voldoet aan de gestelde kerndoelen en hierdoor een gedegen basis heeft om op zijn / haar niveau vervolgonderwijs te gaan volgen. We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs De Weidebloem verlaten, ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, bereikt hebben: zich de instrumentele vaardigheden, lezen, rekenen en schrijven, hebben eigen gemaakt. Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen wijze om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. In onze oefenplaats helpen / begeleiden en ondersteunen wij de kinderen naar zelfstandigheid. Wij vinden het van wezenlijk belang dat het totale kind zich ontwikkelt. Daarom schenken wij veel aandacht aan de sociale, emotionele, cognitieve, creatieve en culturele ontwikkeling. Wij zien onze school als een kleine wereld, waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Daarom is onze school ingericht als een tweede woonhuis zodat kinderen zich er thuis voelen. We geven boeiend onderwijs. Boeiend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen nieuwsgierig worden. Als een kind nieuwsgierig is, komt het tot leren. Kinderen leren niet voor een toets maar leren voor het leven. Belangrijk hierbij is dat we in onze kleine wereld verbinding met elkaar hebben, elkaar kennen en respectvol met elkaar omgaan. 8

9 Kindvisie Kinderen kunnen veel dingen zelf. Daarom wordt er vanaf groep 1 gewerkt aan de bevordering van zelfstandigheid. Heel geleidelijk wordt de zelfstandige leerhouding uitgebreid. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen keuzes kunnen maken. In groep 1 starten we daarom met taakwerkjes en keuzewerkjes. In de hogere groepen breiden we dit uit met dag- en weektaken. Met deze vormen stimuleren we het maken van keuzes. Kinderen moeten vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden. Daarom laten wij de kinderen veel succeservaringen opdoen. Vertrouwen in jezelf is een voorwaarde om goed te functioneren in de samenleving. Positive Behaviour Support (PBS). Wij zijn een PBS school. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. De normen en waarden respect, verantwoordelijk en veiligheid staan centraal. Kindvisie (puntsgewijs samengevat) uitgangspunt is de leerling, de onderwijsbehoefte van het kind samenwerken, elkaar helpen de leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. kinderen die meer mogelijkheden hebben, krijgen extra opdrachten. duidelijke en eenduidige regels zelfstandig werken keuzes maken Visie ( puntsgewijs samengevat ) een veilige leef- en werkgemeenschap is voor kinderen, ouders / verzorgers en teamleden een oefenplaats is voor vorming en scholing ruimte biedt voor de ontwikkeling van kinderen werkt aan de totale ontwikkeling van het kind zorg heeft voor kinderen, ouders en teamleden ouders / verzorgers en teamleden bij elkaar brengt om samen het kind te laten bloeien toegankelijk is voor ouders een plaats is waar deskundige mensen werken voorwaarden scheppend is voor teamleden om goed les te kunnen geven 9

10 3. Organisatie van het onderwijs 3.1. Schoolorganisatie De inrichting van onze schoolorganisatie vloeit voort uit onze visie op het kind. We kiezen in onze organisatie voor een indeling in groepen waarbij de leeftijd als norm wordt gehanteerd. Het geeft ons als leerkrachten een evenwichtig overzicht op de ontwikkeling van de leeftijdsgroep. Wij denken hierdoor de leerlingen in hun ontwikkeling beter te kunnen begeleiden. Om hier inhoud aan te kunnen geven, zijn er de volgende afspraken gemaakt: a. De leerlingen worden op leeftijd over de groepen verdeeld. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal leerkrachten dat voor dat schooljaar beschikbaar is. b. Waar nodig zal in groepen ondersteuning worden aangeboden. c. Voor zover dat mogelijk is, houden we de kinderen met pedagogische en/of didactische problemen, bij ons op school. d. Kinderen die een aangepast programma hebben, worden binnen de groep begeleid. e. Als het enigszins mogelijk is, komen er structureel niet meer dan twee leerkrachten voor de groep Taken van teamleden De eerste verantwoordelijkheid van de leerkracht ligt in de groep. De leerkracht heeft een lesgevende taak en daarnaast ook taken zoals voorbereiding, buitenschoolse activiteiten, huisbezoeken, enz. Er zijn bij ons op school ook leerkrachten die een speciale taak binnen onze schoolorganisatie hebben. Zij worden voor een deel uitgeroosterd. De speciale taken zijn: - Een intern begeleider; zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten waar het gaat om zorgkinderen. - Een ICT- coördinator; hij houdt zich bezig met het systeembeheer, computerbeheer, leerkrachtbegeleiding m.b.t. het leerlingvolgsysteem en begeleiding, invoering en uitvoering van nieuwe onderwijsondersteunende programma's. - Gedragsspecialist / kindercoach. Zij coördineert alle activiteiten m.b.t. de sociale emotionele ontwikkeling. - Een interne cultuur coördinator. Zij coördineert alle culturele activiteiten. - Een rekencoördinator. Zij coördineert het rekenonderwijs - Een dramaspecialist basisonderwijs. Zij coördineert het dramaonderwijs. - Een specialist filosofie. Zij coördineert de lessen filosofie. 10

11 3.3. Activiteiten voor kinderen Omgang met Bijbel en liedboek In de godsdienstige vorming, maar ook daar buiten, willen we in woord en daad Gods woord doorgeven aan de kinderen. Dat betekent dat we bewust normen en waarden aan kinderen doorgeven die hierbij aansluiten. Het geheel geeft richting aan onze identiteit. Als richtlijn voor het vertellen van de Bijbelse verhalen volgen we Kind op Maandag. Er wordt door de kinderen in de groep 8 in de Startbijbel gelezen. We hebben ook contact met de kerken. We doen dit via de commissie Kerk-School. Deze commissie organiseert diensten waarin het thema, dat op school behandeld is, centraal staat. Ook is het mogelijk om een predikant in de groep uit te nodigen of met een groep kinderen een kerkgebouw te bezoeken. De predikant legt dan uit wat de verschillende onderdelen betekenen Activiteiten voor kleuters De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn speelwerklokalen, d.w.z. grote lokalen. De kinderen hebben veel ruimte om te werken en te spelen. We beginnen iedere morgen en middag in de kring. Deze kring neemt een belangrijke plaats in, want we komen daar steeds in terug. Godsdienstige vorming, taalontwikkeling, muzikale vorming, instructie van de opdrachten en het fruit eten doen we allemaal in de kring. In het lokaal bevinden zich hoeken, zoals een poppenhoek, bouwhoek, constructiehoek, ontdekhoek, taal/leeshoek en knutselhoek, waarin de kinderen spelend kunnen leren. Kinderen kiezen aan de hand van het arbeid-naar-keuzebord in welke hoek ze spelend willen leren. We werken in de groepen 1 en 2 met thema's. Na ieder thema krijgen de kinderen hun gemaakte werk in een 'heen-en-weermap' mee naar huis. Ook ontvangen de ouders / verzorgers een informatiebrief waarin staat wat de kinderen op school hebben gedaan. In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen om te gaan met taken. In iedere groep hangt een takenbord. Het kind kan hierop zien welke taak hij of zij die dag heeft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om dingen zelf te doen, bv. zelf je spullen pakken en weer opruimen, zelf uit- en aankleden, enz. We noemen dit zelfredzaamheid. In groep 2 leren de kinderen zelfstandig te werken. Ze kunnen dan ongeveer 30 minuten zelf werken zonder de leerkracht te storen. De leerkracht heeft dan tijd om een kind extra hulp te geven of om te observeren. 11

12 Basisvaardigheden Onder basisvaardigheden verstaan we vakken zoals lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze vaardigheden heeft een kind nodig om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht bestee d aan de voorbereidende activiteiten om te kunnen beginnen met het leren lezen, schrijven en rekenen. We gebruiken voor de voorbereidende lees en rekenactiviteiten de methode Kleuterplein en DORR. Op een speelse wijze maken kinderen kennis met diverse onderdelen op het gebied van taal en rekenen. Als een kind wil leren lezen is die mogelijkheid aanwezig. Groep 3 In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen, rekenen en schrijven. Bij ons op school worden de letters onder andere met behulp van gebarentaal geleerd. Voor het leren lezen gebruiken we de methode: Veilig leren lezen. Groepen 4 t/m 8 De aangeboden leerstof wordt in de groepen 4 t/m 8 verder uitgebreid. Hiervoor worden voor de vakken lezen, taal, rekenen en schrijven methoden gebruikt. Basisstof, extra stof en aangepast programma. Aanvankelijk krijgen alle leerlingen de basisleerstof aangeboden. Wij weten dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben. Daarom krijgen de kinderen die de basisleerstof goed en vlot beheersen extra leerstof. De kinderen die de leerstof moeilijk vinden, krijgen in overleg met de ouders een aangepast programma Wereldoriënterende vakken Onder wereldoriënterende vakken verstaan we de vakken die te maken hebben met de wereld om ons heen. Groep 1 t/m 4 Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is het belangrijk dat ze stap voor stap de wereld leren ontdekken. Bij ons op school willen we de kinderen helpen met het ontdekken van de directe leef- en woonomgeving door in te spelen op hetgeen de kinderen naar voren brengen, door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Dat houdt in dat de leerkracht, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhaal van een kind over de trein, activiteiten organiseert die te maken hebben met dit thema. Naast de onderwerpen die ingebracht worden door de kinderen, hebben we ook geplande activiteiten. Tevens wordt er gewerkt rondom feestdagen en jaargetijden. Groep 5 t/m 8 In de groepen 5 t/m 8 worden voor wereldoriënterende vakken, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, methoden gebruikt. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen in boeken lezen over de wereld om hen heen. De leerkrachten organiseren daarom ook excursies/uitstapjes. De kinderen bezoeken regelmatig de bibliotheek in school. Onder begeleiding van de leerkracht worden er lees- en documentatieboeken gekozen. 12

13 Project door de gehele school Wij hebben twee projecten per jaar. Een aantal leerkrachten bereiden deze projecten voor. In de voorgaande jaren hebben gewerkt aan de volgende projecten: De wereld, Muziek, Voeding, de Kinderboekenweek, het Koninklijk Huis en de Olympische Spelen Expressieactiviteiten In alle groepen wordt veel gedaan aan expressieactiviteiten. Meestal maken de kinderen naar aanleiding van een onderwerp bij bijv. wereldverkenning een verwerkingsopdracht. Daarbij worden tal van expressievormen gebruikt. In blokken van vier weken vindt het creatief uur plaats. Dan wordt er gekookt, geverfd, getimmerd etc. Ouders ondersteunen de leerkrachten bij deze activiteiten Muzikale Vorming De muzieklessen bestaan grotendeels uit het zingen van liedjes. We gebruiken de methode: Moet je doen. De coördinator muziek onderwijs initieert en stimuleert het muziek onderwijs Lichamelijke opvoeding. In alle groepen wordt bewegingsonderwijs gegeven. De lessen worden gegeven in de gymzaal. De groepen 1 en 2 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs in de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week lichamelijke opvoeding. Alle lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door de eigen leerkracht Drama lessen. In de groepen worden dramalessen gegeven. De methode Moet je doen wordt hiervoor gebruikt. De coördinator stimuleert en initieert het geheel Computeronderwijs. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 werken regelmatig op de computer. De kinderen maken taaloefeningen, spellingsoefeningen, etc Kunstmenu. Het kunstmenu is een project waarin kinderen kunstontmoetingen en kunstervaringen hebben. De kinderen gaan bijv. naar het theater, doen aan beeldende vorming en leren kunst begrijpen. De interne cultuur coördinator (ICC) stimuleert, initieert en coördineert dit Engels. In alle groepen wordt het vak Engels gegeven. De wereld waarin de kinderen leven verengelst snel. Daarom gegeven we onderricht in de Engelse taal. We gebruiken de methode Take it Easy. 13

14 4. Zorg voor de kinderen 4.1 Zorg voor het jonge kind Wij hebben zorg voor alle kinderen. Het jonge kind vraagt extra zorg. Daarom hebben wij kleine onderbouwgroepen en gaan de kinderen in de groepen 1 de gehele week naar school met uitzondering van de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. Daarnaast geven we extra ondersteuning in de onderbouw in de vorm van tutorleerlingbegeleiding (een ouder kind helpt een jonger kind) Opvang van nieuwe leerlingen a. Opvang van 4-jarigen: Wanneer kinderen bij ons op school komen, zijn ze vier jaar. De meeste kinderen hebben de peuterspeelzaal bezocht en zijn daar in aanraking gekomen met andere kinderen. ad. 1) Inschrijven van het kind. De ouders die hun kind bij ons willen laten inschrijven, hebben eerst een informatief gesprek met de directeur. Ook krijgen de ouders een infokalender, de brochure Zorgverbreding en een aanmeldingsformulier om lid te worden van de Vereniging. Ouders hebben meld en informatieplicht. Dit houdt in dat ouders /verzorgers informatie geven over hun kind. ad. 2) Vertrouwd raken met de school. We vinden het belangrijk dat het kind een geleidelijke overgang maakt van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Daarom mag het kind voordat het vier jaar wordt, vijf keer komen kijken. De eerste keer is dat fruit eten met de ouders. De dag na hun 4e verjaardag komen de kinderen op school. Kinderen die ongeveer 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school. Dit vindt plaats in overleg met de ouders /verzorgers. De directie meldt de inschrijving bij de leerplichtambtenaar. b. Opvang verhuiskinderen: Wanneer een kind van een andere school komt, wordt het kind ingeschreven. Het onderwijskundig rapport dat de leerling van de vorige school heeft meegekregen, wordt aan de leerkracht gegeven. Mochten er ondanks dit rapport nog vragen zijn, dan wordt contact opgenomen met de betrokken school. De directie meldt de inschrijving bij de gemeente en stuurt een bericht van inschrijving naar de directie van de vorige school Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Werkbeoordeling De kinderen zijn in alle groepen dagelijks met verschillende opdrachten bezig. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Dagelijks wordt gekeken hoe het kind werkt en wat het resultaat daarvan is. Periodiek worden er toetsen afgenomen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en vakken. We gebruiken hiervoor de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. 14

15 4.3.2 Verslaggeving per kind We vinden het belangrijk dat we van alle kinderen de ontwikkeling volgen. Daarom is er voor ieder kind een Kind Informatie Map gemaakt (KIM). Hierin worden alle gegevens, zoals toetsen, observatieverslagen en rapporten bewaard. Tevens is per kind een digitaal leerling-dossier. In de rapporten, die twee keer per schooljaar met de ouders worden besproken, wordt een weergave van de ontwikkeling gegeven Leerlingbespreking in het team De leerkrachten spreken regelmatig over de ontwikkeling van het kind. Onze interne begeleider begint het schooljaar met een spreekuurtje. Tijdens dit gesprek worden de kinderen besproken met de nieuwe leerkracht van het kind. We doen dit omdat we de nieuwe leerkracht optimaal willen informeren over de ontwikkeling van het kind. De interne begeleider houdt voor alle groepsleerkrachten in het voorjaar nogmaals een spreekuurtje. Groepsbesprekingen Naast de bovenstaande gesprekken hebben we in de maand november en in de maand maart van het schooljaar groepsbesprekingen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 bespreken de kinderen van de onderbouw. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 bespreken de kinderen van de bovenbouw. Dit alles gebeurt onder leiding van de interne begeleider. Kindbesprekingen Een kind wordt besproken in een kindbespreking als de ontwikkeling van het kind niet goed verloopt. Tijdens een kindbespreking wordt naar alle aspecten gekeken; sociale ontwikkeling, intellectuele ontwikkeling, motorische ontwikkeling etc. Dit gesprek vindt plaats onder leiding van de interne begeleider. Voor meer informatie over de zorgstructuur, zorgverbreding, verwijzen we naar de brochure Zorgverbreding. De brochure staat op onze website Leerlingbespreking met ouders We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs dat hun kind(eren) op school krijg(en). Nog meer betrekken we de ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind(eren). Rapportspreekuur De ouders en kinderen ontvangen twee keer per schooljaar het rapport: in januari / februari en in juni / juli. Het rapport wordt dan tijdens het tien-minuten-gesprek met de ouders besproken. Eind november is er voor ouders gelegenheid om tijdens het tussentijds spreekuurtje van gedachten te wisselen over de voortgang van hun kind. Dit gesprek heeft een informeel karakter. Contact n.a.v. kindbespreking Voor de kinderen die in een kindbespreking besproken zullen worden, heeft de leerkracht voorafgaand aan het gesprek contact met de ouders. We vinden het heel belangrijk dat ouders die een kind hebben waarvan de ontwikkeling niet naar wens verloopt, deelnemen in het proces van het herkennen van het probleem. Dus zal er regelmatig contact zijn tussen leerkracht en ouders. We leggen de afspraken schriftelijk vast. 15

16 4.4. Passend onderwijs, speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften De manier waarop we met kinderen met een speciale hulpvraag omgaan, staat beschreven in de brochure Zorgverbreding. Hierin staat wat we bedoelen met extra hulp, wanneer die gegeven wordt, hoe de betrokkenheid van ouders is en hoe er wordt gerapporteerd. Verwijzing naar en plaatsing op de sbo school (speciale school voor basisonderwijs) of een SO school ( speciaal onderwijs) vindt plaats via de Commissie van Arrangeren. Meer informatie vindt u in de brochure Zorgverbreding. Het document Zorgbeleid voor kinderen met specifieke behoeften is afgestemd op Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Voor meer informatie verwijzen we naar 4.5 Plus klas / meerbegaafde kinderen Voor meer begaafde kinderen hebben we een Plus klas. De kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen iedere woensdag o.a. Engels, Spaans, wiskunde, filosofie en wereld oriënterende vakken. In de groep kunnen meerbegaafde kinderen ook werken met opdrachten uit de Pittige Torens en de Level-boxen Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs In de Gemeente Hoogeveen is er een gemeenschappelijke toelatingsregeling van het voortgezet onderwijs voor leerlingen van de basisscholen. Hoe verloopt de toelatingsprocedure: Augustus / September : Informatie over de toelatingsprocedure door de leerkracht van groep 8. September / Oktober : Eerste oriënterend gesprek met ouders, kind en leerkracht tijdens het huisbezoek. November : Tweede gesprek ouders, kind en de leerkracht tijdens het tussentijds spreekuur / voorlopig advies op grond van M6,M7 en B8. 12 en 16 februari 2015 :Kinderen met ouders bekijken de scholen voor voortgezet onderwijs Uiterlijk 13 maart 2015 : Kinderen worden aangemeld bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De basisschool geeft advies. In een onderwijskundig rapport staat een toelichting. Het onderwijskundig rapport wordt besproken met de ouders. 20 mei 2015 : Ouders/verzorgers krijgen bericht van inschrijving van het voortgezet onderwijs. Mei : De leerkracht van groep 8 heeft een gesprek met docenten van voortgezet onderwijs: De warme overdracht. 17 juni 2015 : Kinderen worden door het voortgezet onderwijs uitgenodigd om kennis te komen maken. Schooleindtoets. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer we kinderen de schooleindtoets maken. We zullen de ouder / verzorgers via de nieuwsbrief over de eindtoets informeren. 16

17 4.6. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Onderwijs geven hoeft zich niet te beperken tot de ruimte van ons schoolgebouw. Om die reden worden elk jaar voor meerdere groepen excursies georganiseerd. Naast de excursies neemt onze school ook deel aan diverse sportactiviteiten. Het schoolvoetbaltoernooi, het korfbaltoernooi en de sportdag zijn jaarlijks terugkerende sportactiviteiten Huiswerk Op onze school wordt huiswerk gegeven. In groep 8 heeft het huiswerk ten doel om de overstap naar het voortgezet onderwijs niet te groot te laten worden. Ook in andere groepen krijgen kinderen opdrachten mee voor thuis. Het huiswerk beperkt zich tot het maken van een werkstuk, voorbereiden van een spreekbeurt, spelling en topografie Logopedie Een aantal keren per jaar komt er een logopedist op school. De leerlingen van groep 2 worden gescreend. De logopedist bekijkt de kinderen en geeft advies. Zij / hij behandelt niet zelf, maar zal zo nodig verwijzen naar een particuliere logopedist. Uiteindelijk bepaalt u als ouders/verzorgers zelf wat u met het advies doet Schoolarts / de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool Uw kind is tot zijn 4 de jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg(jgz) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente. Op veel scholen werkt ook een logopediste vanuit de GGD. De screening Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij onder andere toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas gehaald door de assistente maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige. Spreekuren De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool of op een nabijgelegen locatie. 17

18 De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden? Vragen? Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg Postbus 144, 9400 AC Assen Telefoon (ma-vr uur). Vaccinaties De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. NB Deze vaccinaties worden niet op school gegeven! 4.10 Sociaal Emotionele Ontwikkeling We vinden het belangrijk dat we het kind ook bij de sociaal emotionele ontwikkeling begeleiden. Voor dit onderwerp hebben we een coördinator sociaal emotionele ontwikkeling, gedragsspecialist, aangesteld. Zij begeleidt leerkrachten bij groepsprocessen in de groepen, heeft ontluchtingsgesprekken met kinderen, geeft opvoedingsondersteunende cursussen aan ouders/verzorgers en geeft een sociale weerbaarheidstraining aan kinderen. We werken met de methode Leefstijl. Deze methode besteedt structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij handelen in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens de meldcode. Het team heeft over dit onderwerp een training gevolgd. 18

19 5. De leraren 5.1. De vervanging Wanneer een groepsleerkracht niet in staat is om les te geven worden de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van lesuitval: er wordt een beroep gedaan op een parttime leerkracht. er wordt een beroep gedaan op een door de vereniging geselecteerde invalkracht. Indien niemand beschikbaar is, wordt gezocht naar een interne oplossing. Dit kan zijn: kinderen verdelen over andere groepen inzetten van leerkrachten die op dat moment geen lesgevende taak hebben leerkrachten inzetten die op dat moment ADV of BAPO hebben. Bij aanvang van een vervangingsperiode zal de invalleerkracht door de directie worden begeleid. In de klassenmap, die in alle groepen aanwezig is, staan praktische onderdelen zoals de namenlijst, liedlijst, plattegrond en een verslag van de werkzaamheden beschreven Scholing We vinden het belangrijk dat het schoolteam regelmatig cursussen volgt. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en blijven we in gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs. Jaarlijks wordt afgesproken welke nascholingsactiviteiten het hele team zal volgen. De keuze voor de te volgen cursus (cursussen) moet zijn afgestemd op de ontwikkelingen die in onze school plaatsvinden. Ook zijn er leerkrachten die een nascholingscursus volgen en vervolgens de andere teamleden, die de cursus niet hebben gevolgd, hierover informeren. De interne begeleiders worden regelmatig bijgeschoold tijdens de bijeenkomsten van alle interne begeleiders van alle scholen in Hoogeveen. De IB-ers informeren vervolgens het team. Jaarlijks volgen de leerkrachten met een EHBO diploma een opfriscursus. Ook de leerkrachten met een Bedrijf Hulp Verlening - certificaat volgen periodiek een herhalingscursus. De schoolleiding neemt elk jaar deel aan een nascholingsactiviteit die betrekking heeft op het management. Dit gebeurt in overleg met de algemeen directeur / bestuurder. Alle nascholingsactiviteiten worden beschreven in een jaarplan. Dit plan wordt besproken in de medezeggenschapsraad en vervolgens vastgesteld. Alle kosten voor nascholing worden door de school betaald. 19

20 6. De ouders 6.1. Ouderparticipatie We vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers, waar mogelijk, betrokken zijn bij het onderwijs dat op onze school wordt gegeven. Wij zijn voor kinderen en ouders/verzorgers een open school. Dat betekent dat we altijd open staan voor vragen en/of suggesties van ouders m.b.t. de schoolorganisatie en het wel en wee rondom het kind. Sommige ouders / verzorgers willen meedenken over het te voeren beleid op school. Zij zijn bijvoorbeeld lid van de Medezeggenschapsraad (MR). Anderen willen meer praktisch helpen en worden lid van de ouderraad (OR). Weer anderen vinden het belangrijk om schooloverstijgend te denken en geven zich op als bestuurslid van de schoolvereniging Inspraak Bij de inspraak gaat het om twee verschillende manieren van inspraak: a. formele inspraak. b. informele inspraak. ad.a. De schoolvereniging is een formele instantie. De besluiten die hier genomen worden, hebben dikwijls te maken met wetgeving van de overheid. Het bestuur van de vereniging beheert gelden en toetst onderdelen waarop men door de overheid wordt aangesproken ( formatie, schoolwerkplan, schoolgids e.d.). Hetzelfde kan gezegd worden van de medezeggenschapsraad. De MR is een wettelijk verplichte instantie. In het directe verlengde daarvan is er inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). ad.b. De ouderraad is een orgaan met informele inspraak. Naast de advisering aan de MR houdt de OR zich bezig met praktische zaken in en om de school De Schoolvereniging PricoH Als u lid wordt van de schoolvereniging kunt u op verenigingsniveau gebruik maken van de mogelijkheid tot formele inspraak. U kunt dan invloed hebben op de besluitvorming van het schoolbestuur. Jaarlijks is er een ledenvergadering. U kunt ook bestuurslid worden. U bent dan direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken De Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: a. een oudergeleding, gekozen door ouders. b. een personeelsgeleding, gekozen door het team. De taak van de MR is o.a.: in overleg met de schoolleiding, instemming of advies geven over beleidszaken voorstellen / initiatieven aan de schoolleiding geven en standpunten kenbaar maken over zaken die de school aangaan. Elk lid van de oudergeleding zit drie jaar in de MR. Volgens een rooster van aftreden vinden verkiezingen plaats. De MR houdt zich bezig met het vaststellen van de begroting m.b.t. de ouderbijdrage, het schoolplan, de formatie en andere beleidsdelen. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van wat besproken is in de MR. De MR staat altijd open voor suggesties, tips en opmerkingen van ouders/verzorgers. 20

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Montessorischool de Trinoom

Nieuwsbrief Montessorischool de Trinoom Nieuwsbrief Montessorischool de Trinoom Jaargang 16 Nummer 19 12 juni 2017 Nieuwlandstraat 241 2729 EB Zoetermeer Telefoon: (079)3431733 info@montessoridetrinoom.nl www.montessoridetrinoom.nl Agenda: 15

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Vandalisme: Het met opzet vernielen of schade toebrengen aan andermans bezittingen

Vandalisme: Het met opzet vernielen of schade toebrengen aan andermans bezittingen Gedragsprotocol 1. achtergrond en doelstellingen 2. definiëring van begrippen 3. de schoolregels 4. categorieën van ongewenst gedrag 5. verplichte en mogelijke acties bij de vijf categorieën. 1. Achtergrond

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop Huishoudelijk Reglement Ouderraad van PCBS Maranatha Te Nieuwkoop PCBS Maranatha Ladderhaak 7 2421NK Nieuwkoop Tel: 0172-520055 E-mail: info@maranathaschool.nl A. Algemeen Huishoudelijk Reglement Ouderraad

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje MR. mei MR De Waterkant, Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam, Pagina 1

Informatieboekje MR. mei MR De Waterkant, Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam, Pagina 1 Informatieboekje MR mei 2011 MR De Waterkant, Bilderdijkpark 18, 1052 SC Amsterdam, mr@dewaterkant.net Pagina 1 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, In dit boekje vindt u informatie over de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1 Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet Begrippen Artikel 1 Bevoegd gezag: Het bestuur van de school, in casu: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, hierna te noemen: BOOR; Overblijfvereniging:

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie