Schoolgids B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs"

Transcriptie

1 Schoolgids B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven 1

2 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, In deze schoolgids geven we u informatie over de Protestants Christelijke Basisschool "De Weidebloem". Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: De identiteit van de school Het beleid van de school De organisatie van het onderwijs Het is voor u, als ouder / verzorger, belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. De schoolgids staat op onze website. Als u toch vragen hebt, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht of de directie. U kunt altijd bij ons terecht met uw vragen/opmerkingen. Wij wensen, uw kinderen en u een fijne tijd op onze school toe en hopen op een goede samenwerking. Vriendelijke groeten, het team van De Weidebloem. Augustus 2014 Schweitzerstraat AV Hoogeveen Postbus BB Hoogeveen Tel

3 Inhoud Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3, 4 Algemeen 5 1. De school Korte historische schets Het gebouw Het ontruimingsplan Het schoolplein Plattegrond van de school Vereniging PricoH te Hoogeveen Waar staat onze school voor Identiteit Doel van ons onderwijs Kindvisie Onderwijsvisie 9 3. Organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie Taken van teamleden Activiteiten voor kinderen Omgang met Bijbel en liedboek Activiteiten voor kleuters Basisvaardigheden Wereld oriënterende vakken Expressieactiviteiten Muzikale vorming Lichamelijk opvoeding Drama-onderwijs Computeronderwijs Kunstmenu Zorg voor de kinderen Zorg voor het jonge kind Opvang van nieuwe leerlingen Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Werkbeoordeling Verslaggeving per kind Leerling bespreking in het team Leerling bespreking met ouders Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Plus klas Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Huiswerk Logopedie Schoolarts Sociaal Emotionele Ontwikkeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 18 3

4 5. De leraren Vervanging Scholing De ouders Ouderparticipatie Inspraak De Schoolvereniging De Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Ouderraad Ouderactiviteiten Overblijfregeling Contacten school / ouders Algemeen Nieuwsbrief Ouderavond Inloop uur Huisbezoek Schoolkalender Informatieavond per groep Ouderpanel Website Privacy Facebook en Twitter Privacy leerlingenlijsten, foto s, etc. website, Ouderbijdrage / schoolfonds Schoolverzekering Vervoer Klachtenprocedure Time-out, schorsing- en verwijdering beleid Verhuizing Vertrouwenspersoon De ontwikkeling van het onderwijs Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Waar zijn we nu mee bezig? Waar zijn we in juni 2015? Welke actie wordt er ondernomen? Zorg voor de relatie school en omgeving Kwaliteitsbewaking Kwaliteitsverbetering m.b.v. beoordeling De resultaten van het onderwijs Doelstellingen/ uitgangspunten Resultaten van het onderwijs 30 Overzicht schoolverlaters groep Toetsen overzicht Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Vakantieregeling Schoolverzuim/vrij vragen 34 4

5 Algemeen 1. De school 1.1 Korte historische schets In het begin van de jaren '70 is de wijk De Weide gebouwd. In 1975 is er een kleuterschool gebouwd. Door de snelle groei van de wijk werd een paar jaar later, in 1978, de lagere school gebouwd. De samenvoeging van deze twee schooltypes heeft plaatsgevonden op 1 augustus 1985 bij de totstandkoming van de basisschool. De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving. Enkele ouders van kinderen van buiten de wijk hebben voor onze school gekozen. In de periode is de wijk gerenoveerd; huizen zijn gerenoveerd, de infrastructuur is veranderd en er zijn diverse kwaliteitsimpulsen, zoals nieuwe beplanting en nieuwe bestrating, gerealiseerd Het gebouw Het schoolgebouw telt 13 groepsruimten, een gemeenschappelijke ruimte en enkele nevenruimten zoals: het documentatiecentrum, de orthotheek, de personeelskamer, een kamer voor de interne begeleiders, een spreekkamer en directiekamer. De gemeenschappelijke ruimte is voorzien van een podium. Deze ruimte wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, nl.: - toneelvoorstellingen - vergaderingen - ouderavonden - stilte gebied - overblijven Het gebouw wordt tevens gebruikt door de buurtbewoners als vergaderruimte, seniorenrestaurant en voor buurtfeesten. Dit onder het motto: De school als sociaal kruispunt van de wijk. Twee lokalen worden gebruikt door Partou. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met deze organisatie voor Buiten Schoolse Opvang. Een ander lokaal wordt door de peuterspeelzaal De Bloementuin gebruikt Ontruimingsplan Voor het ontruimen van de school, in geval van een calamiteit, hebben we een plan opgesteld. Alle geledingen zijn in het ontruimingsplan opgenomen. Er wordt regelmatig geoefend Het schoolplein We vinden het belangrijk dat kinderen zich in hun spel op verschillende manieren kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school. Daarom hebben we ons schoolplein ingericht met verschillende speeltoestellen. Periodiek worden de speeltoestellen gekeurd. Ons plein heeft na schooltijd een buurtfunctie voor kinderen van 1 t/m 16 jaar. 5

6 1.4. Plattegrond van de school. M= Magazijn T=Toilet kinderen PT=Personeelstoilet K=Keuken S= Speelhuisje onderbouw Personeelskamer IB Magazijn Lokaal 12 Directeur SEO Administratief Medew. PT Peuterspeelzaal De Bloementuin Lokaal 11 Hoofdingang Lokaal 1 Magazijn Toilet Keuken Podium Schoolzaal M T T Lokaal 10 Ingang 3 en 4 Lokaal 2 Lokaal 3 Toiletten Bibliotheek Kop. App. Toiletten T Patio Mag. S Magazijn Lokaal 9 BSO Toilet Lokaal 4 Lokaal 5 T Lokaal 6 Lokaal 7 PT Orthoteek Lokaal 8 Ingang gr. 1 en 2 6

7 Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen De vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen heeft 8 basisscholen onder haar beheer. Onze school is er één van. De Vereniging wil zonder winstoogmerk werkzaam zijn in het belang van het Protestants Christelijk Onderwijs te Hoogeveen. Ze tracht dit doel te bereiken door: 1. het stichten en instandhouden van scholen voor basisonderwijs 2. samenwerking met andere organisaties, die het belang van het protestants christelijk onderwijs dienen. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat ouders / verzorgers van de kinderen die onze scholen bezoeken, lid worden van onze vereniging. Door lidmaatschap kunnen de ouders/verzorgers mede de ontwikkeling in de scholen bepalen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging via de nieuwsbrief. Ook kunt u tijdens de ledenvergadering uw stem laten horen. Op alle scholen liggen opgavenformulieren. De contributie bedraagt minimaal 5,00 per jaar. U kunt uw contributie overmaken via de Rabobank te Hoogeveen, banknummer NL84RABO , onder vermelding van: contributie en het jaar van lidmaatschap. U bent dan lid van de vereniging. Het secretariaat van de vereniging is 's morgens te bereiken. Telefoon: Adres: PricoH (Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen) Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen. Meer informatie over de vereniging vindt u op: 7

8 2. Waar staat onze school voor 2.1. Identiteit De Protestants Christelijke Basisschool De Weidebloem is een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen. Onze school is een leef- en werkgemeenschap in de geest die Christus ons heeft voorgeleefd. De normen en waarden, die vanuit het evangelie worden aangegeven, proberen we toe te passen in onze tijd. Aan de identiteit wordt niet alleen gestalte gegeven door geestelijke liederen te zingen en Bijbelverhalen te vertellen, maar vooral ook door ons dagelijks handelen. De kinderen bij ons op school hebben ontmoetingen met andere wereldgodsdiensten. Het kader waarbinnen dit aan de orde wordt gesteld is de christelijke traditie. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten vinden wij verrijkend: onze schooldeuren staan open voor alle kinderen, waarvan de ouders/verzorgers de uitgangspunten, de christelijke identiteit van de school onderschrijven of ten minste respecteren. Door het gesprek, het uitwisselen van ervaringen en belevingen en door het verkrijgen van kennis willen wij de kinderen leren kritisch te zijn, zodat ze op latere leeftijd zelf een keuze kunnen maken met betrekking tot hun geloofsovertuiging en beleving Doel van ons onderwijs Het einddoel van ons onderwijs is, dat ieder kind onderwijs aangeboden heeft gekregen, dat voldoet aan de gestelde kerndoelen en hierdoor een gedegen basis heeft om op zijn / haar niveau vervolgonderwijs te gaan volgen. We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs De Weidebloem verlaten, ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, bereikt hebben: zich de instrumentele vaardigheden, lezen, rekenen en schrijven, hebben eigen gemaakt. Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen wijze om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. In onze oefenplaats helpen / begeleiden en ondersteunen wij de kinderen naar zelfstandigheid. Wij vinden het van wezenlijk belang dat het totale kind zich ontwikkelt. Daarom schenken wij veel aandacht aan de sociale, emotionele, cognitieve, creatieve en culturele ontwikkeling. Wij zien onze school als een kleine wereld, waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Daarom is onze school ingericht als een tweede woonhuis zodat kinderen zich er thuis voelen. We geven boeiend onderwijs. Boeiend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen nieuwsgierig worden. Als een kind nieuwsgierig is, komt het tot leren. Kinderen leren niet voor een toets maar leren voor het leven. Belangrijk hierbij is dat we in onze kleine wereld verbinding met elkaar hebben, elkaar kennen en respectvol met elkaar omgaan. 8

9 Kindvisie Kinderen kunnen veel dingen zelf. Daarom wordt er vanaf groep 1 gewerkt aan de bevordering van zelfstandigheid. Heel geleidelijk wordt de zelfstandige leerhouding uitgebreid. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen keuzes kunnen maken. In groep 1 starten we daarom met taakwerkjes en keuzewerkjes. In de hogere groepen breiden we dit uit met dag- en weektaken. Met deze vormen stimuleren we het maken van keuzes. Kinderen moeten vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden. Daarom laten wij de kinderen veel succeservaringen opdoen. Vertrouwen in jezelf is een voorwaarde om goed te functioneren in de samenleving. Positive Behaviour Support (PBS). Wij zijn een PBS school. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. De normen en waarden respect, verantwoordelijk en veiligheid staan centraal. Kindvisie (puntsgewijs samengevat) uitgangspunt is de leerling, de onderwijsbehoefte van het kind samenwerken, elkaar helpen de leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. kinderen die meer mogelijkheden hebben, krijgen extra opdrachten. duidelijke en eenduidige regels zelfstandig werken keuzes maken Visie ( puntsgewijs samengevat ) een veilige leef- en werkgemeenschap is voor kinderen, ouders / verzorgers en teamleden een oefenplaats is voor vorming en scholing ruimte biedt voor de ontwikkeling van kinderen werkt aan de totale ontwikkeling van het kind zorg heeft voor kinderen, ouders en teamleden ouders / verzorgers en teamleden bij elkaar brengt om samen het kind te laten bloeien toegankelijk is voor ouders een plaats is waar deskundige mensen werken voorwaarden scheppend is voor teamleden om goed les te kunnen geven 9

10 3. Organisatie van het onderwijs 3.1. Schoolorganisatie De inrichting van onze schoolorganisatie vloeit voort uit onze visie op het kind. We kiezen in onze organisatie voor een indeling in groepen waarbij de leeftijd als norm wordt gehanteerd. Het geeft ons als leerkrachten een evenwichtig overzicht op de ontwikkeling van de leeftijdsgroep. Wij denken hierdoor de leerlingen in hun ontwikkeling beter te kunnen begeleiden. Om hier inhoud aan te kunnen geven, zijn er de volgende afspraken gemaakt: a. De leerlingen worden op leeftijd over de groepen verdeeld. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal leerkrachten dat voor dat schooljaar beschikbaar is. b. Waar nodig zal in groepen ondersteuning worden aangeboden. c. Voor zover dat mogelijk is, houden we de kinderen met pedagogische en/of didactische problemen, bij ons op school. d. Kinderen die een aangepast programma hebben, worden binnen de groep begeleid. e. Als het enigszins mogelijk is, komen er structureel niet meer dan twee leerkrachten voor de groep Taken van teamleden De eerste verantwoordelijkheid van de leerkracht ligt in de groep. De leerkracht heeft een lesgevende taak en daarnaast ook taken zoals voorbereiding, buitenschoolse activiteiten, huisbezoeken, enz. Er zijn bij ons op school ook leerkrachten die een speciale taak binnen onze schoolorganisatie hebben. Zij worden voor een deel uitgeroosterd. De speciale taken zijn: - Een intern begeleider; zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten waar het gaat om zorgkinderen. - Een ICT- coördinator; hij houdt zich bezig met het systeembeheer, computerbeheer, leerkrachtbegeleiding m.b.t. het leerlingvolgsysteem en begeleiding, invoering en uitvoering van nieuwe onderwijsondersteunende programma's. - Gedragsspecialist / kindercoach. Zij coördineert alle activiteiten m.b.t. de sociale emotionele ontwikkeling. - Een interne cultuur coördinator. Zij coördineert alle culturele activiteiten. - Een rekencoördinator. Zij coördineert het rekenonderwijs - Een dramaspecialist basisonderwijs. Zij coördineert het dramaonderwijs. - Een specialist filosofie. Zij coördineert de lessen filosofie. 10

11 3.3. Activiteiten voor kinderen Omgang met Bijbel en liedboek In de godsdienstige vorming, maar ook daar buiten, willen we in woord en daad Gods woord doorgeven aan de kinderen. Dat betekent dat we bewust normen en waarden aan kinderen doorgeven die hierbij aansluiten. Het geheel geeft richting aan onze identiteit. Als richtlijn voor het vertellen van de Bijbelse verhalen volgen we Kind op Maandag. Er wordt door de kinderen in de groep 8 in de Startbijbel gelezen. We hebben ook contact met de kerken. We doen dit via de commissie Kerk-School. Deze commissie organiseert diensten waarin het thema, dat op school behandeld is, centraal staat. Ook is het mogelijk om een predikant in de groep uit te nodigen of met een groep kinderen een kerkgebouw te bezoeken. De predikant legt dan uit wat de verschillende onderdelen betekenen Activiteiten voor kleuters De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn speelwerklokalen, d.w.z. grote lokalen. De kinderen hebben veel ruimte om te werken en te spelen. We beginnen iedere morgen en middag in de kring. Deze kring neemt een belangrijke plaats in, want we komen daar steeds in terug. Godsdienstige vorming, taalontwikkeling, muzikale vorming, instructie van de opdrachten en het fruit eten doen we allemaal in de kring. In het lokaal bevinden zich hoeken, zoals een poppenhoek, bouwhoek, constructiehoek, ontdekhoek, taal/leeshoek en knutselhoek, waarin de kinderen spelend kunnen leren. Kinderen kiezen aan de hand van het arbeid-naar-keuzebord in welke hoek ze spelend willen leren. We werken in de groepen 1 en 2 met thema's. Na ieder thema krijgen de kinderen hun gemaakte werk in een 'heen-en-weermap' mee naar huis. Ook ontvangen de ouders / verzorgers een informatiebrief waarin staat wat de kinderen op school hebben gedaan. In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen om te gaan met taken. In iedere groep hangt een takenbord. Het kind kan hierop zien welke taak hij of zij die dag heeft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om dingen zelf te doen, bv. zelf je spullen pakken en weer opruimen, zelf uit- en aankleden, enz. We noemen dit zelfredzaamheid. In groep 2 leren de kinderen zelfstandig te werken. Ze kunnen dan ongeveer 30 minuten zelf werken zonder de leerkracht te storen. De leerkracht heeft dan tijd om een kind extra hulp te geven of om te observeren. 11

12 Basisvaardigheden Onder basisvaardigheden verstaan we vakken zoals lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze vaardigheden heeft een kind nodig om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht bestee d aan de voorbereidende activiteiten om te kunnen beginnen met het leren lezen, schrijven en rekenen. We gebruiken voor de voorbereidende lees en rekenactiviteiten de methode Kleuterplein en DORR. Op een speelse wijze maken kinderen kennis met diverse onderdelen op het gebied van taal en rekenen. Als een kind wil leren lezen is die mogelijkheid aanwezig. Groep 3 In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen, rekenen en schrijven. Bij ons op school worden de letters onder andere met behulp van gebarentaal geleerd. Voor het leren lezen gebruiken we de methode: Veilig leren lezen. Groepen 4 t/m 8 De aangeboden leerstof wordt in de groepen 4 t/m 8 verder uitgebreid. Hiervoor worden voor de vakken lezen, taal, rekenen en schrijven methoden gebruikt. Basisstof, extra stof en aangepast programma. Aanvankelijk krijgen alle leerlingen de basisleerstof aangeboden. Wij weten dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben. Daarom krijgen de kinderen die de basisleerstof goed en vlot beheersen extra leerstof. De kinderen die de leerstof moeilijk vinden, krijgen in overleg met de ouders een aangepast programma Wereldoriënterende vakken Onder wereldoriënterende vakken verstaan we de vakken die te maken hebben met de wereld om ons heen. Groep 1 t/m 4 Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is het belangrijk dat ze stap voor stap de wereld leren ontdekken. Bij ons op school willen we de kinderen helpen met het ontdekken van de directe leef- en woonomgeving door in te spelen op hetgeen de kinderen naar voren brengen, door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Dat houdt in dat de leerkracht, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhaal van een kind over de trein, activiteiten organiseert die te maken hebben met dit thema. Naast de onderwerpen die ingebracht worden door de kinderen, hebben we ook geplande activiteiten. Tevens wordt er gewerkt rondom feestdagen en jaargetijden. Groep 5 t/m 8 In de groepen 5 t/m 8 worden voor wereldoriënterende vakken, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, methoden gebruikt. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen in boeken lezen over de wereld om hen heen. De leerkrachten organiseren daarom ook excursies/uitstapjes. De kinderen bezoeken regelmatig de bibliotheek in school. Onder begeleiding van de leerkracht worden er lees- en documentatieboeken gekozen. 12

13 Project door de gehele school Wij hebben twee projecten per jaar. Een aantal leerkrachten bereiden deze projecten voor. In de voorgaande jaren hebben gewerkt aan de volgende projecten: De wereld, Muziek, Voeding, de Kinderboekenweek, het Koninklijk Huis en de Olympische Spelen Expressieactiviteiten In alle groepen wordt veel gedaan aan expressieactiviteiten. Meestal maken de kinderen naar aanleiding van een onderwerp bij bijv. wereldverkenning een verwerkingsopdracht. Daarbij worden tal van expressievormen gebruikt. In blokken van vier weken vindt het creatief uur plaats. Dan wordt er gekookt, geverfd, getimmerd etc. Ouders ondersteunen de leerkrachten bij deze activiteiten Muzikale Vorming De muzieklessen bestaan grotendeels uit het zingen van liedjes. We gebruiken de methode: Moet je doen. De coördinator muziek onderwijs initieert en stimuleert het muziek onderwijs Lichamelijke opvoeding. In alle groepen wordt bewegingsonderwijs gegeven. De lessen worden gegeven in de gymzaal. De groepen 1 en 2 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs in de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week lichamelijke opvoeding. Alle lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door de eigen leerkracht Drama lessen. In de groepen worden dramalessen gegeven. De methode Moet je doen wordt hiervoor gebruikt. De coördinator stimuleert en initieert het geheel Computeronderwijs. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 werken regelmatig op de computer. De kinderen maken taaloefeningen, spellingsoefeningen, etc Kunstmenu. Het kunstmenu is een project waarin kinderen kunstontmoetingen en kunstervaringen hebben. De kinderen gaan bijv. naar het theater, doen aan beeldende vorming en leren kunst begrijpen. De interne cultuur coördinator (ICC) stimuleert, initieert en coördineert dit Engels. In alle groepen wordt het vak Engels gegeven. De wereld waarin de kinderen leven verengelst snel. Daarom gegeven we onderricht in de Engelse taal. We gebruiken de methode Take it Easy. 13

14 4. Zorg voor de kinderen 4.1 Zorg voor het jonge kind Wij hebben zorg voor alle kinderen. Het jonge kind vraagt extra zorg. Daarom hebben wij kleine onderbouwgroepen en gaan de kinderen in de groepen 1 de gehele week naar school met uitzondering van de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. Daarnaast geven we extra ondersteuning in de onderbouw in de vorm van tutorleerlingbegeleiding (een ouder kind helpt een jonger kind) Opvang van nieuwe leerlingen a. Opvang van 4-jarigen: Wanneer kinderen bij ons op school komen, zijn ze vier jaar. De meeste kinderen hebben de peuterspeelzaal bezocht en zijn daar in aanraking gekomen met andere kinderen. ad. 1) Inschrijven van het kind. De ouders die hun kind bij ons willen laten inschrijven, hebben eerst een informatief gesprek met de directeur. Ook krijgen de ouders een infokalender, de brochure Zorgverbreding en een aanmeldingsformulier om lid te worden van de Vereniging. Ouders hebben meld en informatieplicht. Dit houdt in dat ouders /verzorgers informatie geven over hun kind. ad. 2) Vertrouwd raken met de school. We vinden het belangrijk dat het kind een geleidelijke overgang maakt van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Daarom mag het kind voordat het vier jaar wordt, vijf keer komen kijken. De eerste keer is dat fruit eten met de ouders. De dag na hun 4e verjaardag komen de kinderen op school. Kinderen die ongeveer 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school. Dit vindt plaats in overleg met de ouders /verzorgers. De directie meldt de inschrijving bij de leerplichtambtenaar. b. Opvang verhuiskinderen: Wanneer een kind van een andere school komt, wordt het kind ingeschreven. Het onderwijskundig rapport dat de leerling van de vorige school heeft meegekregen, wordt aan de leerkracht gegeven. Mochten er ondanks dit rapport nog vragen zijn, dan wordt contact opgenomen met de betrokken school. De directie meldt de inschrijving bij de gemeente en stuurt een bericht van inschrijving naar de directie van de vorige school Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Werkbeoordeling De kinderen zijn in alle groepen dagelijks met verschillende opdrachten bezig. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Dagelijks wordt gekeken hoe het kind werkt en wat het resultaat daarvan is. Periodiek worden er toetsen afgenomen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en vakken. We gebruiken hiervoor de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. 14

15 4.3.2 Verslaggeving per kind We vinden het belangrijk dat we van alle kinderen de ontwikkeling volgen. Daarom is er voor ieder kind een Kind Informatie Map gemaakt (KIM). Hierin worden alle gegevens, zoals toetsen, observatieverslagen en rapporten bewaard. Tevens is per kind een digitaal leerling-dossier. In de rapporten, die twee keer per schooljaar met de ouders worden besproken, wordt een weergave van de ontwikkeling gegeven Leerlingbespreking in het team De leerkrachten spreken regelmatig over de ontwikkeling van het kind. Onze interne begeleider begint het schooljaar met een spreekuurtje. Tijdens dit gesprek worden de kinderen besproken met de nieuwe leerkracht van het kind. We doen dit omdat we de nieuwe leerkracht optimaal willen informeren over de ontwikkeling van het kind. De interne begeleider houdt voor alle groepsleerkrachten in het voorjaar nogmaals een spreekuurtje. Groepsbesprekingen Naast de bovenstaande gesprekken hebben we in de maand november en in de maand maart van het schooljaar groepsbesprekingen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 bespreken de kinderen van de onderbouw. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 bespreken de kinderen van de bovenbouw. Dit alles gebeurt onder leiding van de interne begeleider. Kindbesprekingen Een kind wordt besproken in een kindbespreking als de ontwikkeling van het kind niet goed verloopt. Tijdens een kindbespreking wordt naar alle aspecten gekeken; sociale ontwikkeling, intellectuele ontwikkeling, motorische ontwikkeling etc. Dit gesprek vindt plaats onder leiding van de interne begeleider. Voor meer informatie over de zorgstructuur, zorgverbreding, verwijzen we naar de brochure Zorgverbreding. De brochure staat op onze website Leerlingbespreking met ouders We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs dat hun kind(eren) op school krijg(en). Nog meer betrekken we de ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind(eren). Rapportspreekuur De ouders en kinderen ontvangen twee keer per schooljaar het rapport: in januari / februari en in juni / juli. Het rapport wordt dan tijdens het tien-minuten-gesprek met de ouders besproken. Eind november is er voor ouders gelegenheid om tijdens het tussentijds spreekuurtje van gedachten te wisselen over de voortgang van hun kind. Dit gesprek heeft een informeel karakter. Contact n.a.v. kindbespreking Voor de kinderen die in een kindbespreking besproken zullen worden, heeft de leerkracht voorafgaand aan het gesprek contact met de ouders. We vinden het heel belangrijk dat ouders die een kind hebben waarvan de ontwikkeling niet naar wens verloopt, deelnemen in het proces van het herkennen van het probleem. Dus zal er regelmatig contact zijn tussen leerkracht en ouders. We leggen de afspraken schriftelijk vast. 15

16 4.4. Passend onderwijs, speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften De manier waarop we met kinderen met een speciale hulpvraag omgaan, staat beschreven in de brochure Zorgverbreding. Hierin staat wat we bedoelen met extra hulp, wanneer die gegeven wordt, hoe de betrokkenheid van ouders is en hoe er wordt gerapporteerd. Verwijzing naar en plaatsing op de sbo school (speciale school voor basisonderwijs) of een SO school ( speciaal onderwijs) vindt plaats via de Commissie van Arrangeren. Meer informatie vindt u in de brochure Zorgverbreding. Het document Zorgbeleid voor kinderen met specifieke behoeften is afgestemd op Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Voor meer informatie verwijzen we naar 4.5 Plus klas / meerbegaafde kinderen Voor meer begaafde kinderen hebben we een Plus klas. De kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen iedere woensdag o.a. Engels, Spaans, wiskunde, filosofie en wereld oriënterende vakken. In de groep kunnen meerbegaafde kinderen ook werken met opdrachten uit de Pittige Torens en de Level-boxen Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs In de Gemeente Hoogeveen is er een gemeenschappelijke toelatingsregeling van het voortgezet onderwijs voor leerlingen van de basisscholen. Hoe verloopt de toelatingsprocedure: Augustus / September : Informatie over de toelatingsprocedure door de leerkracht van groep 8. September / Oktober : Eerste oriënterend gesprek met ouders, kind en leerkracht tijdens het huisbezoek. November : Tweede gesprek ouders, kind en de leerkracht tijdens het tussentijds spreekuur / voorlopig advies op grond van M6,M7 en B8. 12 en 16 februari 2015 :Kinderen met ouders bekijken de scholen voor voortgezet onderwijs Uiterlijk 13 maart 2015 : Kinderen worden aangemeld bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De basisschool geeft advies. In een onderwijskundig rapport staat een toelichting. Het onderwijskundig rapport wordt besproken met de ouders. 20 mei 2015 : Ouders/verzorgers krijgen bericht van inschrijving van het voortgezet onderwijs. Mei : De leerkracht van groep 8 heeft een gesprek met docenten van voortgezet onderwijs: De warme overdracht. 17 juni 2015 : Kinderen worden door het voortgezet onderwijs uitgenodigd om kennis te komen maken. Schooleindtoets. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer we kinderen de schooleindtoets maken. We zullen de ouder / verzorgers via de nieuwsbrief over de eindtoets informeren. 16

17 4.6. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Onderwijs geven hoeft zich niet te beperken tot de ruimte van ons schoolgebouw. Om die reden worden elk jaar voor meerdere groepen excursies georganiseerd. Naast de excursies neemt onze school ook deel aan diverse sportactiviteiten. Het schoolvoetbaltoernooi, het korfbaltoernooi en de sportdag zijn jaarlijks terugkerende sportactiviteiten Huiswerk Op onze school wordt huiswerk gegeven. In groep 8 heeft het huiswerk ten doel om de overstap naar het voortgezet onderwijs niet te groot te laten worden. Ook in andere groepen krijgen kinderen opdrachten mee voor thuis. Het huiswerk beperkt zich tot het maken van een werkstuk, voorbereiden van een spreekbeurt, spelling en topografie Logopedie Een aantal keren per jaar komt er een logopedist op school. De leerlingen van groep 2 worden gescreend. De logopedist bekijkt de kinderen en geeft advies. Zij / hij behandelt niet zelf, maar zal zo nodig verwijzen naar een particuliere logopedist. Uiteindelijk bepaalt u als ouders/verzorgers zelf wat u met het advies doet Schoolarts / de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool Uw kind is tot zijn 4 de jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg(jgz) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente. Op veel scholen werkt ook een logopediste vanuit de GGD. De screening Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij onder andere toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas gehaald door de assistente maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige. Spreekuren De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool of op een nabijgelegen locatie. 17

18 De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden? Vragen? Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg Postbus 144, 9400 AC Assen Telefoon (ma-vr uur). Vaccinaties De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. NB Deze vaccinaties worden niet op school gegeven! 4.10 Sociaal Emotionele Ontwikkeling We vinden het belangrijk dat we het kind ook bij de sociaal emotionele ontwikkeling begeleiden. Voor dit onderwerp hebben we een coördinator sociaal emotionele ontwikkeling, gedragsspecialist, aangesteld. Zij begeleidt leerkrachten bij groepsprocessen in de groepen, heeft ontluchtingsgesprekken met kinderen, geeft opvoedingsondersteunende cursussen aan ouders/verzorgers en geeft een sociale weerbaarheidstraining aan kinderen. We werken met de methode Leefstijl. Deze methode besteedt structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij handelen in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens de meldcode. Het team heeft over dit onderwerp een training gevolgd. 18

19 5. De leraren 5.1. De vervanging Wanneer een groepsleerkracht niet in staat is om les te geven worden de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van lesuitval: er wordt een beroep gedaan op een parttime leerkracht. er wordt een beroep gedaan op een door de vereniging geselecteerde invalkracht. Indien niemand beschikbaar is, wordt gezocht naar een interne oplossing. Dit kan zijn: kinderen verdelen over andere groepen inzetten van leerkrachten die op dat moment geen lesgevende taak hebben leerkrachten inzetten die op dat moment ADV of BAPO hebben. Bij aanvang van een vervangingsperiode zal de invalleerkracht door de directie worden begeleid. In de klassenmap, die in alle groepen aanwezig is, staan praktische onderdelen zoals de namenlijst, liedlijst, plattegrond en een verslag van de werkzaamheden beschreven Scholing We vinden het belangrijk dat het schoolteam regelmatig cursussen volgt. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en blijven we in gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs. Jaarlijks wordt afgesproken welke nascholingsactiviteiten het hele team zal volgen. De keuze voor de te volgen cursus (cursussen) moet zijn afgestemd op de ontwikkelingen die in onze school plaatsvinden. Ook zijn er leerkrachten die een nascholingscursus volgen en vervolgens de andere teamleden, die de cursus niet hebben gevolgd, hierover informeren. De interne begeleiders worden regelmatig bijgeschoold tijdens de bijeenkomsten van alle interne begeleiders van alle scholen in Hoogeveen. De IB-ers informeren vervolgens het team. Jaarlijks volgen de leerkrachten met een EHBO diploma een opfriscursus. Ook de leerkrachten met een Bedrijf Hulp Verlening - certificaat volgen periodiek een herhalingscursus. De schoolleiding neemt elk jaar deel aan een nascholingsactiviteit die betrekking heeft op het management. Dit gebeurt in overleg met de algemeen directeur / bestuurder. Alle nascholingsactiviteiten worden beschreven in een jaarplan. Dit plan wordt besproken in de medezeggenschapsraad en vervolgens vastgesteld. Alle kosten voor nascholing worden door de school betaald. 19

20 6. De ouders 6.1. Ouderparticipatie We vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers, waar mogelijk, betrokken zijn bij het onderwijs dat op onze school wordt gegeven. Wij zijn voor kinderen en ouders/verzorgers een open school. Dat betekent dat we altijd open staan voor vragen en/of suggesties van ouders m.b.t. de schoolorganisatie en het wel en wee rondom het kind. Sommige ouders / verzorgers willen meedenken over het te voeren beleid op school. Zij zijn bijvoorbeeld lid van de Medezeggenschapsraad (MR). Anderen willen meer praktisch helpen en worden lid van de ouderraad (OR). Weer anderen vinden het belangrijk om schooloverstijgend te denken en geven zich op als bestuurslid van de schoolvereniging Inspraak Bij de inspraak gaat het om twee verschillende manieren van inspraak: a. formele inspraak. b. informele inspraak. ad.a. De schoolvereniging is een formele instantie. De besluiten die hier genomen worden, hebben dikwijls te maken met wetgeving van de overheid. Het bestuur van de vereniging beheert gelden en toetst onderdelen waarop men door de overheid wordt aangesproken ( formatie, schoolwerkplan, schoolgids e.d.). Hetzelfde kan gezegd worden van de medezeggenschapsraad. De MR is een wettelijk verplichte instantie. In het directe verlengde daarvan is er inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). ad.b. De ouderraad is een orgaan met informele inspraak. Naast de advisering aan de MR houdt de OR zich bezig met praktische zaken in en om de school De Schoolvereniging PricoH Als u lid wordt van de schoolvereniging kunt u op verenigingsniveau gebruik maken van de mogelijkheid tot formele inspraak. U kunt dan invloed hebben op de besluitvorming van het schoolbestuur. Jaarlijks is er een ledenvergadering. U kunt ook bestuurslid worden. U bent dan direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken De Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: a. een oudergeleding, gekozen door ouders. b. een personeelsgeleding, gekozen door het team. De taak van de MR is o.a.: in overleg met de schoolleiding, instemming of advies geven over beleidszaken voorstellen / initiatieven aan de schoolleiding geven en standpunten kenbaar maken over zaken die de school aangaan. Elk lid van de oudergeleding zit drie jaar in de MR. Volgens een rooster van aftreden vinden verkiezingen plaats. De MR houdt zich bezig met het vaststellen van de begroting m.b.t. de ouderbijdrage, het schoolplan, de formatie en andere beleidsdelen. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van wat besproken is in de MR. De MR staat altijd open voor suggesties, tips en opmerkingen van ouders/verzorgers. 20

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum 1 Schoolgids It Finster 2005-2006 INHOUD bladzijde: Voorwoord ---- ---3 Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school ----

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie