TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING"

Transcriptie

1 T.O. no : TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: Voorwegschool te Heemstede. Architect: Loet 43, 1741 BN Schagen Tel: Sperwerhof 132, 1742 EK Schagen IBAN: NL 28 RABO Tel: K.v.K BTW nr. NL B01

2 Opdrachtgever: STOPOZ Leidsevaart HT Haarlem tel Ontwerp: GeO architecten Loet BN Schagen tel.: Bijbehorende stukken: GeO architecten: Tekeningen volgens de tekeningenlijst d.d Pagina 2

3 00. ALGEMEEN Korte omschrijving van het werk: Aanbrengen geïsoleerde voorzetwanden, achterzet ramen, ventilatie, wandafwerking, nieuw plafond en vloerbedekking in het bestaande monumentale gedeelte van het schoolgebouw. Algemene projectgegevens: 1. Werkterrein: Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 2. onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 3. Buiten de op tekening aangegeven demarcatielijn worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 4. De leslokalen en de lerarenkamer worden voor aanvang van de werkzaamheden ontruimd door de opdrachtgever. 5. In goed samenspel met de betrokken derden bevordert de aannemer, dat zijnerzijds de uitvoering van de werken van derden niet wordt gehinderd of belemmerd. 6. De aannemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van (de plaats en afmeting) sparingen etc., welke door of namens de opdrachtgever worden opgegeven t.b.v. werken buiten het bestek. 7. Onder de directie wordt verstaan de opdrachtgever of door hem aangewezen personen. Stelposten: De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn in de betreffende paragraaf opgenoemd. Werkzaamheden door derden: Er worden geen werkzaamheden door derden uitgevoerd, alle op tekening en/of in deze technische omschrijving aangegeven werkzaamheden maken onderdeel uit van de aanbesteding en worden geacht te zijn opgenomen in de inschrijving van de aannemer. Aanbesteding/inschrijving: Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver de volgende gegevens overleggen: 1. verklaringen van de bevoegde belastingdienst en van de desbetreffende bedrijfsvereniging omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden voor de datum van inschrijving. Aannemersbegroting: De laagste inschrijver moet bij de aanbesteding een open begroting in een gesloten enveloppe bij de directie indienen. De open begroting heeft geen enkele Pagina 3

4 rechtskracht, doch dient als hulpmiddel bij bezuinigingen, bepaling van verrekenprijzen, etc. Het feit dat een open begroting is ingediend bestempelt een werk niet tot aangenomen werk. De opdrachtgever behoudt zich derhalve het recht om het werk niet aan de laagste inschrijver te gunnen dan wel op economische gronden het werk (niet) te gunnen. Fouten in de begroting als bijvoorbeeld meet-, tel-, prijs- en normfouten etc. worden niet vergoed. Eisen begroting: Aan de begroting worden de navolgende eisen gesteld: 1. opgave van het uurloon; 2. uitsplitsing van: de materiaal-, loon-, onderaannemings-, bouwplaats- en staart kosten en de BTW 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2012 met daarin opgenomen de UAV 2012, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV. Datum van aanvang Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV. Als datum van aanvang wordt aangehouden maandag 17 november. Datum van oplevering/onderhoudstermijn Het werk dient uiterlijk op 31 december 2014 geheel gebruiksklaar te worden opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 3. Kwaliteit van bouwstoffen De aannemer dient te streven naar materiaalkeuzes die een kwaliteitscertificaat bezitten. Als eerste dient een gecertificeerd product (BRL) gekozen te worden, daarna een genormeerd (NEN) product en als laatste een fabrikanten gebonden product. Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring: Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof moet worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen Pagina 4

5 openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkent had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. Garantie voor een onderdeel 1 jaar: - garantie op hang en sluitwerk binnendeuren 2 achtereenvolgende jaren: - garantie op schilder- en beitswerk, voor zover het de beschermingstechnische waarde en de fraaiheid betreft 5 achtereenvolgende jaren: - garantie dat kitwerken niet uitzakken, geen bestanddelen van het bindmiddel uittreden, niet losknippen, inwateren, scheuren of vlekken en hun elasticiteit en plasticiteit behouden - garantie op de verlijming van multiplex- en isolatieplaten op ondervloeren op onthechting - garantie op kromtrekken van houten beweegbare delen in binnen kozijnen, voor zover meer dan 10 mm. ten opzichte van de loodlijn sprake is - garantie op de tegelwerken 10 achtereenvolgende jaren: - garantie op waterdichtheid van de dakbedekking; - garantie op isolerende beglazing, op het beglazingssysteem, waterdichtheid van de beglazing, glasdoorzicht, vochtdichte afdichting van de beglazing; - te garanderen door de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. Algemeen tijdschema Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in werkbare dagen. Betaling De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met overwaarderegeling. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom. Meer- en minderwerk 1. De aannemer moet binnen 1 week na afgifte van een herziene of nieuwe tekening eventueel meerwerk melden. Na verloop van deze termijn wordt aangenomen dat het desbetreffende blad geen aanleiding tot meerwerk geeft. Pagina 5

6 2. Meer- of minderwerk mag pas worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de directie 3. De prijzen van meer- en minderwerk dienen als volgt te worden samengesteld: a) netto kosten van de bouwstoffen; b) netto kosten van het arbeidsloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de bedoelde bouwstoffen betrekking hebben; c) een aannemervergoeding, inhoudende de algemene kosten en winst en risico, gerekend volgens de in de aanneemovereenkomst en/of inschrijfbegroting overeengekomen percentages, over de in dit hoofdstuk onder a. en b. bedoelde netto kosten. VERZEKERINGEN Car-Verzekering door aannemer Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:2.500 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:2.500 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Pagina 6

7 05. Bouwplaatsvoorzieningen Algemeen De aannemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van wateroverlast tijdens de bouw fase. Plaatsen van voldoende schotten en dekzeilen tegen stofoverlast naar de nog in gebruik zijde ruimtes, uitvoering volgens aannemer, plaats in goed overleg met de opdrachtgever. Bouwplaats inrichting Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het bouwplaatsafval scheiden in : 1. gevaarlijk afval; 2. bitumineuze dakbedekking; 3. metalen; 4. steenachtig afval; 5. hout; 6. glas; 7. overig afval. Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. Loodsen en keten Het is niet toegestaan gebruik te maken van het nog in gebruik zijnde gedeelte van de school t.b.v. Schaftgelegenheid en toilet. De aannemer draagt zorg voor schaft en toilet voorzieningen. Schoonmaken en preventief onderhoud Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, putten enz.), het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden grondig schoongemaakt opleveren; 1. verpakking- en beschermingsmateriaal verwijderen 2. stickers, viltstift markeringen e.d. verwijderen 3. verfspatten verwijderen 4. ramen binnen en buiten wassen en zemen 5. vloer van marmoleum, linoleum, PVC, leoxx enz. stofzuigen en dweilen. 6. oppervlakken van gemoffeld, gecoat geëmailleerd metaal, roestvast staal, kunststof e.d. afnemen met vochtige doek en schoonmaak middel 7. stukadoorswerk schoonmaken en zo nodig sausen 8. de vloeren gestofzuigd. Pagina 7

8 Afsluiting en reclame De aannemer draagt zorg voor het plaatsen van een bouwhek rondom het gedeelte van de school waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en het terrein waar keten, containers enz. zijn geplaatst c.q. opgesteld. Het moet de volgende gegevens bevatten: 1. Hoogte: 2,0 meter 2. de ingang moet voldoende beveiligd zijn tegen de toetreding van onbevoegde; 3. op het hekwerk moeten bordjes hangen met de tekst: "verboden toegang voor onbevoegde". 10. STUT- EN SLOOPWERK: Het sloopwerk wordt bepaald door het verschil in bestaande en nieuwe toestand en zoals aangegeven op tekeningen en door de aannemer in het werk te aanschouwen. Tot de sloopwerkzaamheden horen onder andere: 1. De plafonds inclusief in/aan het plafond opgenomen armaturen in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. 2. De isolatie boven het plafond 3. De dakbedekking van het platte dak. 4. De vloerbedekking, onder/egalisatielaag en plinten in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. 5. gedeeltelijk demonteren van het hang en sluitwerk. 22. METSELWERK Ventilatie voorzieningen Aanbrengen van "spouwventilatie" d.m.v. muisdicht open stootvoegen. Stootvoegen voor het plaatsen van de voorzetwanden aanbrengen en controleren op doelmatige werking. Reinigen en hydrofoberen bestaand metselwerk De bestaande buitengevels (metselwerk, raamdorpels etc.) reinigen d.m.v. stoomcleanen en vervolgens hydrofoberen met een laag hydrofobeer middel. Hydrofobeer middel verzadigend aanbrengen d.m.v. bevloeien. 24. RUWBOUWTIMMERWERK Stelpost omtimmeren meterkast Ten behoeve van het omtimmeren c.q. aanpassen van de omtimmering van de bestaande meterkast een netto stelpost opnemen groot 500,-- (zegge vijfhonderd euro) Pagina 8

9 Beschietingen 1. Binnen aftimmeringen t.p.v. van de buitenkozijnen (dagstukken) en plafond koven uitvoeren in multiplex, fabricaat Fetim professional type Uniprime WBP verlijmd, dik 12 mm. waar nodig bevestigd op vurenhouten rachels/ribben. Dagstukken tochtdicht aansluiten op de buitenmuur d.m.v. celband en bouwschuim. Dagstukken afkitten op het kozijn. 2. de bestaande dakopstanden tegen het schuine dak vervangen door nieuwe hogere opstanden (i.v.m. isolatie). Opstanden uitvoeren in multiplex, fabricaat Fetim profesional, type Jumbo Okoume exterieur I watervast, dik 18 mm. 3. op de balklaag boven de leslokalen 1 t/m 3 van voor naar achter een baan underlayment dik 18 mm aanbrengen (1220 breed) t.b.v. plaatsen en onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie. Voorzetwanden De voorzetwanden (doorlopend als latei t.p.v. de kozijnen) op de assen 1, B en E samenstellen als hout skeletwand opbouw van binnen naar buiten: 1. Gipsplaat 9 mm 2. Constructieve plaat multiplex 9 mm 3. dampremmende folie 4. Stijl- en regelwerk 38x120 h.o.h. ca 600. T.p.v. wand aansluitingen onderling regelwerk zodanig uitvoeren dat koppeling op de stijlen kan plaatsvinden. 5. Isolatie, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL. dik 120 mm. Isolatie klemmend en goed aansluitend tussen het stijl- en regelwerk aanbrengen. 6. Dampopen waterkerende folie (gewapend) Isolatie 1. Ter plaatse van de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie plafondisolatie aanbrengen, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL. dik 140 mm. Isolatie klemmend en goed aansluiten tussen de bestaande plafondhangers c.q. verdiepingsbalklaag aanbrengen. Onder de balklaag c.q. plafondhangers een dampremmende folie aanbrengen afgetapet tegen de wanden en op de naden. 2. Ter plaatse van de kozijnkoven de koven volzetten met isolatie fabricaat Isovlas Oisterwijk BV type Isovlas PL. Tussen de isolatie en de beschieting een dampremmende folie aanbrengen afgetapet tegen de wanden en op de naden. 3. Ter plaatse van de aansluiting van het hellend dak met het plafond/de zoldervloer randisolatie aanbrengen, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL dik 140 mm. Isolatie van binnen uit aanbrengen goed aansluitend tegen het dakbeschot, muurplaat, buitenmuur en de plafondisolatie. Isolatie opsluiten d.m.v een dampremmende folie afgetapet tegen de wanden en op de naden en een multiplex aftimmering, fabricaat Fetim professional type Uniprime WBP. Pagina 9

10 30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Herstellen bestaande kozijnen Ten behoeve van het herstellen van de bestaande houten buitenkozijnen een netto stelpost op nemen groot 2000,-- (zegge twee duizend euro). Achterzetramen De buitenkozijnen in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van een achterzetraam. Achterzetraam per stuk uitvoeren met 3 schuiframen welke op elke willekeurige plaats achter elkaar geparkeerd kunnen worden (raam staat voor 2/3e open). - fabricaat: metaglas b.v. - type: horizontaal schuivend, ash-3 met drie rails i.p.v aantal schuivende delen: 3. - afmeting (bxh)(mm): in het werk ingemeten - materiaal kader: aluminium. - oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. - beglazing: voorgespannen blank floatglas. - afdichting: midden naadafdichting- en borstelprofiel. - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. Tussen dorpel stalen koker profiel gepoedercoat in nader te bepalen RAL kleur. Hang- en sluitwerk 1. De bestaande houten valramen (bovenlichten) voorzien van AXA remote raamopeners met afstandbediening. Indien nodig te monteren op houten uitvul klossen. 2. De bestaande stalen uitzetramen (bovenlichten) voorzien van AXA remote raamopeners met afstandbediening. Indien nodig te monteren op houten uitvul klossen. 3. De bestaande binnendeuren van de leslokalen, de lerarenkamer en het kantoor voorzien van nieuw hang en sluitwerk (scharnieren, sloten en beslag) conform bestaand. 33. DAKBEDEKKING Algemeen Tijdelijk dakbescherming aanbrengen van een dekzeil tegen wateroverlast tijdens de werkzaamheden, voldoende bevestigd tegen opwaaien. Sloopwerk Het bestaande dakbedekkingsysteem verwijderen tot op het dakbeschot en afvoeren. Pagina 10

11 Bitumineuze dakbedekking Platdak voorzien van een twee laagse gemineraliseerde APP dakbedekkingsysteem opbouw: 1. Dampremmende folie afgestemd op klimaatklasse 3 2. PIR isolatie Rc>= 3,50 3. Twee lagen APP dakbedekking mechanisch bevestigd Dakdetails Dakdetails uitvoeren conform dakdetails BDA. HWA's verdiept uivoeren. 35. NATUUR EN KUNSTSTEEN Vensterbanken De nieuwe vensterbanken uitvoeren in kunststeen, fabricaat Holonite kleur volgens nadere opgave architect. Vensterbanken afkitten t.p.v. de aansluiting met het kozijn en de dagstukken. 40. STUKADOORSWERK Pleisterwerk Alle wanden (nieuw en bestaand) in de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van wit pleisterwerk conform de Stabu standaard hoofdstuk 40 bijlage C tabel 13. Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN Paneelplafonds De leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van een nieuw systeemplafond. - Fabricaat: Rockfon Rockwool BV - Type: Krios 600x1200 in blokpatroon. - Systeem:zichtbaar systeem waarbij vlak inleg - Kleur: draagsysteem en panelen wit - Randafwerking: houten kantlat zwart en metalen L profiel, kantlat 5 mm verdiept aanbrengen. - Ophangsysteem: snelhangers - Waar nodig achterhout aanbrengen i.v.m. inbouw van installatie onderdelen. Pagina 11

12 45. AFBOUWTIMMERWERK Aftimmeringen 1. De leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van nieuwe houten plinten fabrieksmatig gerond grenen, afm. 22x120 voorzien van profilering volgens nadere opgave architect. 2. Onder de nieuwe vensterbanken van de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie een houten aftimmerlijst aanbrengen fabrieksmatig gerond grenen, afm. 12x60 voorzien van profilering volgens nadere opgave architect. 3. Alle overige aftimmerwerkzaamheden benodigd voor een goede uitvoering van het werk. 46. SCHILDERWERK Algemeen Al het schilderwerk uitvoeren met de daarvoor geëigende producten fabricaat Sikkens dan wel Sigma. Voor het buitenschilderwerk dient een garantie afgegeven te worden voor een periode van 3 jaar. Voor het binnenschilderwerk dient een garantie afgegeven te worden voor een periode van 5 jaar. Buitenschilderwerk 1. Geheel overschilderen van de houten- en stalen buitenkozijnen van het gebouwdeel binnen de demarcatielijn. a. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. b. bestaande verflagen reinigen c. bestaande verflagen schuren d. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen e. bijwerken met grondverf f. geheel overschilderen een laag grondverf g. geheel overschilderen met twee lagen dekverf Binnenschilderwerk 1. Geheel overschilderen van de houten- en stalen buitenkozijnen van het gebouwdeel binnen de demarcatielijn h. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. i. bestaande verflagen reinigen j. bestaande verflagen schuren k. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen l. bijwerken met grondverf m. geheel overschilderen met twee lagen dekverf 2. Geheel overschilderen van de bestaande houten binnenkozijnen en deuren van de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie. a. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. Pagina 12

13 b. bestaande verflagen reinigen c. bestaande verflagen schuren d. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen e. bijwerken met grondverf f. geheel overschilderen met twee lagen dekverf 3. Nieuwe houten aftimmeringen dekkend schilderen. a. fabrieksmatig voorgegronde onderdelen bijwerken met grondverf b. niet voorgegronde onderdelen behandelen met twee lagen grondverf c. geheel afschilderen met twee lagen dekverf 4. Wanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie scanen en sausen. a. ondergrond reinigen, repareren en egaliseren b. 1 laag voorstrijk c. belijmen d. weefsel e. 2 lagen dekverf 48. BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING Tussenlaag Ten behoeve van de nieuwe vloerbedekking in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie de bestaande begane grondvloer voorzien van een uitvlak c.q. tussenlaag fabricaat Forbo flooring systems, systeem Forbo QuickFit aangebracht op een laag Forbo Foam e.e.a. conform voorschriften Forbo Elastische vloerbedekking De leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie voor zien van nieuwe vloerbedekking fabricaat Forbo flooring bv, type Marmoleum. Vloerbedekking over het gehele oppervlak geplakt op de tussenlaag. De vloerbedekking walsen en kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken. Naden tussen de banen thermisch gelast met lasdraad in bijpassende kleur. Kruipluiken Ter plaatse van de kruipluiken een omranding maken met behulp van metalen randprofielen zodanig dat deze bruikbaar blijven. Vloerluik ook voorzien van vloerbedekkingsysteem. 50. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN Appendages Ter plaatse van het platte dak nieuwe hemelwaterafvoeren aanbrengen, verdiept aangebracht in de nieuw aan te brengen dakisolatie. De bestaande hemelwater afvoerleiding indien nodig aanpassen zodanig dat deze weer aansluit op de nieuwe hemelwaterafvoeren. Pagina 13

14 51. BINNENRIOLERING Buisleidingen kunststof Binnenriolering uitvoeren in dikwandig PVC, voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, bochten en andere appendages volgend uit het ontwerp van het rioleringsplan. Binnenriolering boven peil waar mogelijk uit het zicht aanbrengen. 1. Ter plaatse van de units van het ventilatie systeem een condensafvoer aanbrengen en aansluiten op de bestaande binnenriolering. 2. Waar nodig i.v.m. het plaatsen van de voorzetwanden de aansluitpunten van de wastafels in de leslokalen omzetten zodanig dat de wasbakken minimaal 10 cm vrij hangen van de nieuwe voorzetwanden. 52 WATERINSTALLATIE 1. Ten behoeve van het over stucen van de wanden in de leslokalen bestaand leidingen gemonteerd op de wanden van de leslokalen demonteren/loshalen. Aansluitpunten in de wanden indien noodzakelijk voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de leidingen weer monteren. 2. Waar nodig i.v.m. het plaatsen van de voorzetwanden de aansluitpunten van de wastafels in de leslokalen omzetten zodanig dat de wasbakken minimaal 10 cm vrij hangen van de nieuwe voorzetwanden. 53 SANITAIR 1. Ten behoeve van het over stucen van de wanden in de leslokalen bestaand sanitair gemonteerd in of op de wanden van de leslokalen demonteren/loshalen. Aansluitpunten indien noodzakelijk voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard het sanitair weer monteren 60. VERWARMINGSINSTALLATIES De bestaande installatie als volgt aanpassen en uitbreiden: 1. De bestaande verwarming installatie van de leslokalen de, de directie en de administratie afkoppelen van de rest van de installatie zodanig dat de verwarming installatie in het gebouwdeel buiten de demarcatielijn volledig blijft functioneren 2. Bestaande radiatoren in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie verwijderen en afvoeren. Pagina 14

15 3. Bestaand leidingsysteem in de leslokalen geheel verwijderen, en ter plaatse van de beëindiging zodanig aanpassen dat de overgebleven installatie weer een gesloten geheel en goed functionerend geheel vormt. 4. Bestaande leidingen in de lerarenkamer, de directie en de administratie omleggen zodanig dat de voorzetwanden geplaatst kunnen worden. 5. Na montage van de nieuwe voorzetwanden in de lerarenkamer, de directie en de administratie nieuwe vlakke plaat radiatoren plaatsen. De afmeting van de radiatoren vaststellen conform berekening installateur in overleg met de architect. Radiatoren voorzien van thermosstatische radiatorknop en voetventiel. 61. VENTILATIE INSTALLATIES De leslokalen voorzien van een nieuw decentraal ventilatie systeem: fabricaat Klimaatgroep Holland type: Schoolconcept alles in een klimaatinstallatie per lokaal ventileren, verwarmen en koelen. aan te brengen conform ontwerp leveranciers. inclusief dakdoorvoeren door het schuine dak aan de binnenzijde van de daken (dakvlak naar het platte dak gekeerd). doorvoeren door isolatie en dampremmende lagen rond om passend aansluiten en de dampremmende laag aftapen op de doorvoer. 70. ELEKTRISCHE INSTALLATIES De bestaande installatie als volgt aanpassen en uitbreiden: 1. Ten behoeve van de klimaatinstallatie vanuit de meterkast nieuwe aansluitpunten maken ter plaatse van de units. Indien nodig nieuwe groepen aanbrengen in de meterkast. 2. ten behoeve van de nieuwe verlichting in de leslokalen,de lerarenkamer, de directie en de administratie de bestaande verlichting armaturen demonteren, bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen. Nieuwe inbouw armaturen, fabricaat Fagerhult type MultiFive Basic Beta inclusief de lichtbronnen (zij bijlage), plaatsen en aansluiten in/boven het nieuw aan te brengen systeem plafond. 3. De bestaande hanglampen in de lerarenkamer de directie en de administratie demonteren. Bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen en na montage nieuwe plafond de bestaande lampen weer terughangen. 4. Ten behoeve van het overstucen van de wanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. bestaande aansluitpunten (elektra, data, cai etc.) en schakelaars gemonteerd in of op de wanden demonteren/loshalen. Inbouwdozen voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de aansluitpunten en schakelaars weer monteren. Pagina 15

16 5. Ten behoeve van de nieuwe voorzetwanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie, bestaande aansluitpunten (elektra, data, cai etc.) en schakelaars gemonteerd in of op de wanden demonteren/loshalen. In de nieuwe voorzetwanden nieuwe aansluitpunten maken d.m.v. inbouwdozen en leidingwerk weggewerkt in de wanden. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de aansluitpunten, schakelaars enz. monteren 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 1. ten behoeve het overstucen van de wanden en het aanbrengen van nieuwe plafond in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie, de administratie en de entree de bestaande installatie demonteren. De bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen en nadat het nieuwe stucwerk en het nieuwe systeemplafond is aangebracht de installatie weer monteren en aansluiten in/boven het nieuw aan te brengen systeem plafond dan wel op de wanden. -EINDE- Pagina 16

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM

HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM betreft: Begeleiding Prijsvormingfase werknummer: 20110201 locatie: Hobbemastraat Arnhem onderdeel: WERKOMSCHRIJVING & AFWERKSTAAT datum: 03-06-2011 1/9 INHOUDOPGAVE INHOUDOPGAVE...

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE PRODUCTSPECIFICATIES Algemeen - Dak - Zijwangen - Afwatering dakkapel - Front - Boeideel - Kozijn - HRR++ Glas - Rolluiken Technische

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

A3 297 x 420 BA-401. Opdrachtgever. Project. Datum 16-06-2014. Fase Bouwaanvraag. D:\Temp\Revit\1214_Kooiplein_Waaier_2013_t.vandervelden.

A3 297 x 420 BA-401. Opdrachtgever. Project. Datum 16-06-2014. Fase Bouwaanvraag. D:\Temp\Revit\1214_Kooiplein_Waaier_2013_t.vandervelden. Project Kooiplein, verbouwing De Waaijer Opdrachtgever Kooiplein Leiden C.V. Fase Bouwaanvraag Onderdeel Principe details Schaal 1 : 5 KCAP Architects&Planners Piekstraat 27 3071 EL Rotterdam (NL) T +31

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00 Koperskeuzelijst binnendeuren 30310 Standaard binnendeurkozijn beg grond 420,00 Standaard binnendeurkozijnen tpv begane grond in de woning uitvoeren ; bovenlicht wordt vervangen door een wand. totaal 4

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING

WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING Opsteller bouwkundig : Paraaf : Opsteller installaties : Paraaf : Bouwkundig Teken en Adviesbureau West Terschelling, 11 januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE: 0. ALGEMENE

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen.

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Fam. de Wit. Uitbreiding woning

Fam. de Wit. Uitbreiding woning Fam. de Wit Uitbreiding woning Projectnummer : 2013-08-3 Adres : Dorpstraat 120 Postcode Plaats : 8107 AB : Broekland Kostenpeildatum : 12-08-2013 Pagina 1 / 9 Projectnummer : 2013-08-3 2Jours On-line

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

Bouw- & Projectbureau

Bouw- & Projectbureau nota van inlichtingen Bouw- & Projectbureau Op woensdag 16 september 2009 verstrekte inlichtingen ten behoeve van het verbouwen van de beganegrond en de 1 e verdieping van het Ondernemershuis aan de Vaillantlaan

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Voorblad Peildatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49 Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Bouwkostenbegroting JOEB te Egmond Binnen. Gewijzigde

Nadere informatie

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl betreft MATERIALEN EN KLEUREN projectnummer 2009155AA - INHOUD ONDERDEEL BLADNR. materialen en kleuren BUITEN 1 t/m 5 materialen en kleuren BINNEN 15 terreinverhardingen tegels terrassen begane grond bestrating,

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd

Nadere informatie

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF project 12.06 verbouwing en nieuwbouw CPO project Akkerstraat Eindhoven opdrachtgever CPO-vereniging Akkerstraat De Schrijver datum 12 maart 2015 UITVOERING

Nadere informatie

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK STANDAARD KEUZELIJST MEER EN MINDERWERK Project Werknummer Datum Bouwnummer : 8 woningen Bloemenvallei te BerkelEnschot : 914.053 : 18052015 : PERSOONLIJKE GEGEVENS KOPER(S) Naam : Adres (huidig) : Postcode

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BA-00 BENVS. fam. Doddema Dreeuwing 16 9461 HV GIETEN VOGELPERSPECTIEF 3D IMPRESSIE VOORGEVEL

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BA-00 BENVS. fam. Doddema Dreeuwing 16 9461 HV GIETEN VOGELPERSPECTIEF 3D IMPRESSIE VOORGEVEL AANAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERBOU OONHUIS EN 2 BIJGEBOUEN ADRES: LEMFERDINGERLAAN 3-9765 AR - PATERSOLDE FAM. DODDEMA DREEUING 16-9461 HV - GIETEN TEKENINGENLIJST NR. NAAM SCHAAL DATUM REVISIE 1 REVISIE

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN ALGEMEEN: -CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN UITSLUITEND CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR -BOUWFYSICA EN BRANDVEILIGHEID CONFORM RAPPORTAGES -VOOR ALLE MATERIALEN EN ONDERDELEN TE ALLEN TIJDE DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Olympic Technische Omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met optie III OLYMPIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

ACCOMMODATIE EN OPSLAG

ACCOMMODATIE EN OPSLAG INDEX 1 SCHAFTWAGENS SCHAFTWAGEN PL................. 2 SCHAFTWAGEN W................ 3 SCHAFTWAGEN W MET TOILET........ 4 SCHAFTWAGEN W MET KEUKEN/TOILET. 4 TOILETWAGENS TOILETWAGEN W..................

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Groene keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: BOUWKOSTEN BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 Bouwbedrijf Heimensen bv, Postbus 327, 3880 AH PUTTEN Bouwbedrijf Noordersluis Pagina:2 Totaal Totaal Totaal Totaal uur-

Nadere informatie

3 e Nota van aanvulling wijziging 22-02-2013

3 e Nota van aanvulling wijziging 22-02-2013 Verbouw tolde Stadhus te Genemuiden 3 e Nota van aanvulling wijziging 22-02-2013 Vragen aannemers Algemeen A h.4 oplevering Vervallen De datum van gunning nader te bepalen. Overigens behoudt de opdrachtgever

Nadere informatie

1. ProSilence Voorzetramen Akoestische Glasisolatie

1. ProSilence Voorzetramen Akoestische Glasisolatie 1. ProSilence Voorzetramen Akoestische isolatie Bezoekadres: Jan Tademaweg 19 2031 CT Haarlem Telefoon: 023 531 90 36 Fax: 023 534 10 22 E-mail: info@isoglas.nl 1. ProSilence Voorzetramen Akoestische isolatie

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

: Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011

: Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011 pagina 1 van 6 Projectomschrijving Bloknummer Datum : Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011 Onderdeel Materiaal / omschrijving Kleur Woning (buitenzijde)

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

OFFERTE 0 PROJECTINFORMATIE Opdrachtgever: - Prijzen: Architect: - excl. B.T.W. Constructies: - Calculatienr. VD 0311-C Uitbreiding woning

OFFERTE 0 PROJECTINFORMATIE Opdrachtgever: - Prijzen: Architect: - excl. B.T.W. Constructies: - Calculatienr. VD 0311-C Uitbreiding woning OFFERTE 0 PROJECTINFORMATIE Opdrachtgever: - Prijzen: Architect: - excl. B.T.W. Constructies: - Calculatienr. VD 0311-C Project 1 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 1.1 ALGEMEEN 1.1 excl. rijplaten op

Nadere informatie

Offerte. De Groene Ambassade Haarlem. Offertenummer: OF.15.04.0665. IJmuiden, 09-04-2015. Betreft: Offerte Erker(s) Geachte heer en/of mevrouw,

Offerte. De Groene Ambassade Haarlem. Offertenummer: OF.15.04.0665. IJmuiden, 09-04-2015. Betreft: Offerte Erker(s) Geachte heer en/of mevrouw, OF.15.04.0665 pagina 1 van 10 De Groene Ambassade Haarlem Offertenummer: OF.15.04.0665 IJmuiden, 09-04-2015 Betreft: Offerte Erker(s) Geachte heer en/of mevrouw, Naar aanleiding van uw aanvraag en ons

Nadere informatie

Klaassen dakkapellen haalt meer uit uw zolder!

Klaassen dakkapellen haalt meer uit uw zolder! Klaassen dakkapellen haalt meer uit uw zolder! Méér kubieke meters en méér licht maken uw zolder tot een functioneel bruikbaar verblijf. Slaapkamer, speelplaats, hobbyruimte, studeerplek of washok. Zomaar

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie