TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING"

Transcriptie

1 T.O. no : TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: Voorwegschool te Heemstede. Architect: Loet 43, 1741 BN Schagen Tel: Sperwerhof 132, 1742 EK Schagen IBAN: NL 28 RABO Tel: K.v.K BTW nr. NL B01

2 Opdrachtgever: STOPOZ Leidsevaart HT Haarlem tel Ontwerp: GeO architecten Loet BN Schagen tel.: Bijbehorende stukken: GeO architecten: Tekeningen volgens de tekeningenlijst d.d Pagina 2

3 00. ALGEMEEN Korte omschrijving van het werk: Aanbrengen geïsoleerde voorzetwanden, achterzet ramen, ventilatie, wandafwerking, nieuw plafond en vloerbedekking in het bestaande monumentale gedeelte van het schoolgebouw. Algemene projectgegevens: 1. Werkterrein: Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 2. onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 3. Buiten de op tekening aangegeven demarcatielijn worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 4. De leslokalen en de lerarenkamer worden voor aanvang van de werkzaamheden ontruimd door de opdrachtgever. 5. In goed samenspel met de betrokken derden bevordert de aannemer, dat zijnerzijds de uitvoering van de werken van derden niet wordt gehinderd of belemmerd. 6. De aannemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van (de plaats en afmeting) sparingen etc., welke door of namens de opdrachtgever worden opgegeven t.b.v. werken buiten het bestek. 7. Onder de directie wordt verstaan de opdrachtgever of door hem aangewezen personen. Stelposten: De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn in de betreffende paragraaf opgenoemd. Werkzaamheden door derden: Er worden geen werkzaamheden door derden uitgevoerd, alle op tekening en/of in deze technische omschrijving aangegeven werkzaamheden maken onderdeel uit van de aanbesteding en worden geacht te zijn opgenomen in de inschrijving van de aannemer. Aanbesteding/inschrijving: Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver de volgende gegevens overleggen: 1. verklaringen van de bevoegde belastingdienst en van de desbetreffende bedrijfsvereniging omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden voor de datum van inschrijving. Aannemersbegroting: De laagste inschrijver moet bij de aanbesteding een open begroting in een gesloten enveloppe bij de directie indienen. De open begroting heeft geen enkele Pagina 3

4 rechtskracht, doch dient als hulpmiddel bij bezuinigingen, bepaling van verrekenprijzen, etc. Het feit dat een open begroting is ingediend bestempelt een werk niet tot aangenomen werk. De opdrachtgever behoudt zich derhalve het recht om het werk niet aan de laagste inschrijver te gunnen dan wel op economische gronden het werk (niet) te gunnen. Fouten in de begroting als bijvoorbeeld meet-, tel-, prijs- en normfouten etc. worden niet vergoed. Eisen begroting: Aan de begroting worden de navolgende eisen gesteld: 1. opgave van het uurloon; 2. uitsplitsing van: de materiaal-, loon-, onderaannemings-, bouwplaats- en staart kosten en de BTW 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2012 met daarin opgenomen de UAV 2012, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV. Datum van aanvang Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV. Als datum van aanvang wordt aangehouden maandag 17 november. Datum van oplevering/onderhoudstermijn Het werk dient uiterlijk op 31 december 2014 geheel gebruiksklaar te worden opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 3. Kwaliteit van bouwstoffen De aannemer dient te streven naar materiaalkeuzes die een kwaliteitscertificaat bezitten. Als eerste dient een gecertificeerd product (BRL) gekozen te worden, daarna een genormeerd (NEN) product en als laatste een fabrikanten gebonden product. Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring: Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof moet worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen Pagina 4

5 openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkent had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. Garantie voor een onderdeel 1 jaar: - garantie op hang en sluitwerk binnendeuren 2 achtereenvolgende jaren: - garantie op schilder- en beitswerk, voor zover het de beschermingstechnische waarde en de fraaiheid betreft 5 achtereenvolgende jaren: - garantie dat kitwerken niet uitzakken, geen bestanddelen van het bindmiddel uittreden, niet losknippen, inwateren, scheuren of vlekken en hun elasticiteit en plasticiteit behouden - garantie op de verlijming van multiplex- en isolatieplaten op ondervloeren op onthechting - garantie op kromtrekken van houten beweegbare delen in binnen kozijnen, voor zover meer dan 10 mm. ten opzichte van de loodlijn sprake is - garantie op de tegelwerken 10 achtereenvolgende jaren: - garantie op waterdichtheid van de dakbedekking; - garantie op isolerende beglazing, op het beglazingssysteem, waterdichtheid van de beglazing, glasdoorzicht, vochtdichte afdichting van de beglazing; - te garanderen door de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. Algemeen tijdschema Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in werkbare dagen. Betaling De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met overwaarderegeling. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom. Meer- en minderwerk 1. De aannemer moet binnen 1 week na afgifte van een herziene of nieuwe tekening eventueel meerwerk melden. Na verloop van deze termijn wordt aangenomen dat het desbetreffende blad geen aanleiding tot meerwerk geeft. Pagina 5

6 2. Meer- of minderwerk mag pas worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de directie 3. De prijzen van meer- en minderwerk dienen als volgt te worden samengesteld: a) netto kosten van de bouwstoffen; b) netto kosten van het arbeidsloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de bedoelde bouwstoffen betrekking hebben; c) een aannemervergoeding, inhoudende de algemene kosten en winst en risico, gerekend volgens de in de aanneemovereenkomst en/of inschrijfbegroting overeengekomen percentages, over de in dit hoofdstuk onder a. en b. bedoelde netto kosten. VERZEKERINGEN Car-Verzekering door aannemer Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:2.500 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:2.500 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Pagina 6

7 05. Bouwplaatsvoorzieningen Algemeen De aannemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van wateroverlast tijdens de bouw fase. Plaatsen van voldoende schotten en dekzeilen tegen stofoverlast naar de nog in gebruik zijde ruimtes, uitvoering volgens aannemer, plaats in goed overleg met de opdrachtgever. Bouwplaats inrichting Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het bouwplaatsafval scheiden in : 1. gevaarlijk afval; 2. bitumineuze dakbedekking; 3. metalen; 4. steenachtig afval; 5. hout; 6. glas; 7. overig afval. Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. Loodsen en keten Het is niet toegestaan gebruik te maken van het nog in gebruik zijnde gedeelte van de school t.b.v. Schaftgelegenheid en toilet. De aannemer draagt zorg voor schaft en toilet voorzieningen. Schoonmaken en preventief onderhoud Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, putten enz.), het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden grondig schoongemaakt opleveren; 1. verpakking- en beschermingsmateriaal verwijderen 2. stickers, viltstift markeringen e.d. verwijderen 3. verfspatten verwijderen 4. ramen binnen en buiten wassen en zemen 5. vloer van marmoleum, linoleum, PVC, leoxx enz. stofzuigen en dweilen. 6. oppervlakken van gemoffeld, gecoat geëmailleerd metaal, roestvast staal, kunststof e.d. afnemen met vochtige doek en schoonmaak middel 7. stukadoorswerk schoonmaken en zo nodig sausen 8. de vloeren gestofzuigd. Pagina 7

8 Afsluiting en reclame De aannemer draagt zorg voor het plaatsen van een bouwhek rondom het gedeelte van de school waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en het terrein waar keten, containers enz. zijn geplaatst c.q. opgesteld. Het moet de volgende gegevens bevatten: 1. Hoogte: 2,0 meter 2. de ingang moet voldoende beveiligd zijn tegen de toetreding van onbevoegde; 3. op het hekwerk moeten bordjes hangen met de tekst: "verboden toegang voor onbevoegde". 10. STUT- EN SLOOPWERK: Het sloopwerk wordt bepaald door het verschil in bestaande en nieuwe toestand en zoals aangegeven op tekeningen en door de aannemer in het werk te aanschouwen. Tot de sloopwerkzaamheden horen onder andere: 1. De plafonds inclusief in/aan het plafond opgenomen armaturen in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. 2. De isolatie boven het plafond 3. De dakbedekking van het platte dak. 4. De vloerbedekking, onder/egalisatielaag en plinten in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. 5. gedeeltelijk demonteren van het hang en sluitwerk. 22. METSELWERK Ventilatie voorzieningen Aanbrengen van "spouwventilatie" d.m.v. muisdicht open stootvoegen. Stootvoegen voor het plaatsen van de voorzetwanden aanbrengen en controleren op doelmatige werking. Reinigen en hydrofoberen bestaand metselwerk De bestaande buitengevels (metselwerk, raamdorpels etc.) reinigen d.m.v. stoomcleanen en vervolgens hydrofoberen met een laag hydrofobeer middel. Hydrofobeer middel verzadigend aanbrengen d.m.v. bevloeien. 24. RUWBOUWTIMMERWERK Stelpost omtimmeren meterkast Ten behoeve van het omtimmeren c.q. aanpassen van de omtimmering van de bestaande meterkast een netto stelpost opnemen groot 500,-- (zegge vijfhonderd euro) Pagina 8

9 Beschietingen 1. Binnen aftimmeringen t.p.v. van de buitenkozijnen (dagstukken) en plafond koven uitvoeren in multiplex, fabricaat Fetim professional type Uniprime WBP verlijmd, dik 12 mm. waar nodig bevestigd op vurenhouten rachels/ribben. Dagstukken tochtdicht aansluiten op de buitenmuur d.m.v. celband en bouwschuim. Dagstukken afkitten op het kozijn. 2. de bestaande dakopstanden tegen het schuine dak vervangen door nieuwe hogere opstanden (i.v.m. isolatie). Opstanden uitvoeren in multiplex, fabricaat Fetim profesional, type Jumbo Okoume exterieur I watervast, dik 18 mm. 3. op de balklaag boven de leslokalen 1 t/m 3 van voor naar achter een baan underlayment dik 18 mm aanbrengen (1220 breed) t.b.v. plaatsen en onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie. Voorzetwanden De voorzetwanden (doorlopend als latei t.p.v. de kozijnen) op de assen 1, B en E samenstellen als hout skeletwand opbouw van binnen naar buiten: 1. Gipsplaat 9 mm 2. Constructieve plaat multiplex 9 mm 3. dampremmende folie 4. Stijl- en regelwerk 38x120 h.o.h. ca 600. T.p.v. wand aansluitingen onderling regelwerk zodanig uitvoeren dat koppeling op de stijlen kan plaatsvinden. 5. Isolatie, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL. dik 120 mm. Isolatie klemmend en goed aansluitend tussen het stijl- en regelwerk aanbrengen. 6. Dampopen waterkerende folie (gewapend) Isolatie 1. Ter plaatse van de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie plafondisolatie aanbrengen, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL. dik 140 mm. Isolatie klemmend en goed aansluiten tussen de bestaande plafondhangers c.q. verdiepingsbalklaag aanbrengen. Onder de balklaag c.q. plafondhangers een dampremmende folie aanbrengen afgetapet tegen de wanden en op de naden. 2. Ter plaatse van de kozijnkoven de koven volzetten met isolatie fabricaat Isovlas Oisterwijk BV type Isovlas PL. Tussen de isolatie en de beschieting een dampremmende folie aanbrengen afgetapet tegen de wanden en op de naden. 3. Ter plaatse van de aansluiting van het hellend dak met het plafond/de zoldervloer randisolatie aanbrengen, fabricaat Isovlas Oisterwijk BV Type Isovlas PL dik 140 mm. Isolatie van binnen uit aanbrengen goed aansluitend tegen het dakbeschot, muurplaat, buitenmuur en de plafondisolatie. Isolatie opsluiten d.m.v een dampremmende folie afgetapet tegen de wanden en op de naden en een multiplex aftimmering, fabricaat Fetim professional type Uniprime WBP. Pagina 9

10 30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Herstellen bestaande kozijnen Ten behoeve van het herstellen van de bestaande houten buitenkozijnen een netto stelpost op nemen groot 2000,-- (zegge twee duizend euro). Achterzetramen De buitenkozijnen in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van een achterzetraam. Achterzetraam per stuk uitvoeren met 3 schuiframen welke op elke willekeurige plaats achter elkaar geparkeerd kunnen worden (raam staat voor 2/3e open). - fabricaat: metaglas b.v. - type: horizontaal schuivend, ash-3 met drie rails i.p.v aantal schuivende delen: 3. - afmeting (bxh)(mm): in het werk ingemeten - materiaal kader: aluminium. - oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. - beglazing: voorgespannen blank floatglas. - afdichting: midden naadafdichting- en borstelprofiel. - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. Tussen dorpel stalen koker profiel gepoedercoat in nader te bepalen RAL kleur. Hang- en sluitwerk 1. De bestaande houten valramen (bovenlichten) voorzien van AXA remote raamopeners met afstandbediening. Indien nodig te monteren op houten uitvul klossen. 2. De bestaande stalen uitzetramen (bovenlichten) voorzien van AXA remote raamopeners met afstandbediening. Indien nodig te monteren op houten uitvul klossen. 3. De bestaande binnendeuren van de leslokalen, de lerarenkamer en het kantoor voorzien van nieuw hang en sluitwerk (scharnieren, sloten en beslag) conform bestaand. 33. DAKBEDEKKING Algemeen Tijdelijk dakbescherming aanbrengen van een dekzeil tegen wateroverlast tijdens de werkzaamheden, voldoende bevestigd tegen opwaaien. Sloopwerk Het bestaande dakbedekkingsysteem verwijderen tot op het dakbeschot en afvoeren. Pagina 10

11 Bitumineuze dakbedekking Platdak voorzien van een twee laagse gemineraliseerde APP dakbedekkingsysteem opbouw: 1. Dampremmende folie afgestemd op klimaatklasse 3 2. PIR isolatie Rc>= 3,50 3. Twee lagen APP dakbedekking mechanisch bevestigd Dakdetails Dakdetails uitvoeren conform dakdetails BDA. HWA's verdiept uivoeren. 35. NATUUR EN KUNSTSTEEN Vensterbanken De nieuwe vensterbanken uitvoeren in kunststeen, fabricaat Holonite kleur volgens nadere opgave architect. Vensterbanken afkitten t.p.v. de aansluiting met het kozijn en de dagstukken. 40. STUKADOORSWERK Pleisterwerk Alle wanden (nieuw en bestaand) in de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van wit pleisterwerk conform de Stabu standaard hoofdstuk 40 bijlage C tabel 13. Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN Paneelplafonds De leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van een nieuw systeemplafond. - Fabricaat: Rockfon Rockwool BV - Type: Krios 600x1200 in blokpatroon. - Systeem:zichtbaar systeem waarbij vlak inleg - Kleur: draagsysteem en panelen wit - Randafwerking: houten kantlat zwart en metalen L profiel, kantlat 5 mm verdiept aanbrengen. - Ophangsysteem: snelhangers - Waar nodig achterhout aanbrengen i.v.m. inbouw van installatie onderdelen. Pagina 11

12 45. AFBOUWTIMMERWERK Aftimmeringen 1. De leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie voorzien van nieuwe houten plinten fabrieksmatig gerond grenen, afm. 22x120 voorzien van profilering volgens nadere opgave architect. 2. Onder de nieuwe vensterbanken van de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie een houten aftimmerlijst aanbrengen fabrieksmatig gerond grenen, afm. 12x60 voorzien van profilering volgens nadere opgave architect. 3. Alle overige aftimmerwerkzaamheden benodigd voor een goede uitvoering van het werk. 46. SCHILDERWERK Algemeen Al het schilderwerk uitvoeren met de daarvoor geëigende producten fabricaat Sikkens dan wel Sigma. Voor het buitenschilderwerk dient een garantie afgegeven te worden voor een periode van 3 jaar. Voor het binnenschilderwerk dient een garantie afgegeven te worden voor een periode van 5 jaar. Buitenschilderwerk 1. Geheel overschilderen van de houten- en stalen buitenkozijnen van het gebouwdeel binnen de demarcatielijn. a. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. b. bestaande verflagen reinigen c. bestaande verflagen schuren d. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen e. bijwerken met grondverf f. geheel overschilderen een laag grondverf g. geheel overschilderen met twee lagen dekverf Binnenschilderwerk 1. Geheel overschilderen van de houten- en stalen buitenkozijnen van het gebouwdeel binnen de demarcatielijn h. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. i. bestaande verflagen reinigen j. bestaande verflagen schuren k. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen l. bijwerken met grondverf m. geheel overschilderen met twee lagen dekverf 2. Geheel overschilderen van de bestaande houten binnenkozijnen en deuren van de leslokalen (incl. berging lokaal 3), de lerarenkamer, de directie en de administratie. a. bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. Pagina 12

13 b. bestaande verflagen reinigen c. bestaande verflagen schuren d. waar nodig ondergrond repareren c.q. roest verwijderen e. bijwerken met grondverf f. geheel overschilderen met twee lagen dekverf 3. Nieuwe houten aftimmeringen dekkend schilderen. a. fabrieksmatig voorgegronde onderdelen bijwerken met grondverf b. niet voorgegronde onderdelen behandelen met twee lagen grondverf c. geheel afschilderen met twee lagen dekverf 4. Wanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie scanen en sausen. a. ondergrond reinigen, repareren en egaliseren b. 1 laag voorstrijk c. belijmen d. weefsel e. 2 lagen dekverf 48. BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING Tussenlaag Ten behoeve van de nieuwe vloerbedekking in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie de bestaande begane grondvloer voorzien van een uitvlak c.q. tussenlaag fabricaat Forbo flooring systems, systeem Forbo QuickFit aangebracht op een laag Forbo Foam e.e.a. conform voorschriften Forbo Elastische vloerbedekking De leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie voor zien van nieuwe vloerbedekking fabricaat Forbo flooring bv, type Marmoleum. Vloerbedekking over het gehele oppervlak geplakt op de tussenlaag. De vloerbedekking walsen en kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken. Naden tussen de banen thermisch gelast met lasdraad in bijpassende kleur. Kruipluiken Ter plaatse van de kruipluiken een omranding maken met behulp van metalen randprofielen zodanig dat deze bruikbaar blijven. Vloerluik ook voorzien van vloerbedekkingsysteem. 50. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN Appendages Ter plaatse van het platte dak nieuwe hemelwaterafvoeren aanbrengen, verdiept aangebracht in de nieuw aan te brengen dakisolatie. De bestaande hemelwater afvoerleiding indien nodig aanpassen zodanig dat deze weer aansluit op de nieuwe hemelwaterafvoeren. Pagina 13

14 51. BINNENRIOLERING Buisleidingen kunststof Binnenriolering uitvoeren in dikwandig PVC, voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, bochten en andere appendages volgend uit het ontwerp van het rioleringsplan. Binnenriolering boven peil waar mogelijk uit het zicht aanbrengen. 1. Ter plaatse van de units van het ventilatie systeem een condensafvoer aanbrengen en aansluiten op de bestaande binnenriolering. 2. Waar nodig i.v.m. het plaatsen van de voorzetwanden de aansluitpunten van de wastafels in de leslokalen omzetten zodanig dat de wasbakken minimaal 10 cm vrij hangen van de nieuwe voorzetwanden. 52 WATERINSTALLATIE 1. Ten behoeve van het over stucen van de wanden in de leslokalen bestaand leidingen gemonteerd op de wanden van de leslokalen demonteren/loshalen. Aansluitpunten in de wanden indien noodzakelijk voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de leidingen weer monteren. 2. Waar nodig i.v.m. het plaatsen van de voorzetwanden de aansluitpunten van de wastafels in de leslokalen omzetten zodanig dat de wasbakken minimaal 10 cm vrij hangen van de nieuwe voorzetwanden. 53 SANITAIR 1. Ten behoeve van het over stucen van de wanden in de leslokalen bestaand sanitair gemonteerd in of op de wanden van de leslokalen demonteren/loshalen. Aansluitpunten indien noodzakelijk voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard het sanitair weer monteren 60. VERWARMINGSINSTALLATIES De bestaande installatie als volgt aanpassen en uitbreiden: 1. De bestaande verwarming installatie van de leslokalen de, de directie en de administratie afkoppelen van de rest van de installatie zodanig dat de verwarming installatie in het gebouwdeel buiten de demarcatielijn volledig blijft functioneren 2. Bestaande radiatoren in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie verwijderen en afvoeren. Pagina 14

15 3. Bestaand leidingsysteem in de leslokalen geheel verwijderen, en ter plaatse van de beëindiging zodanig aanpassen dat de overgebleven installatie weer een gesloten geheel en goed functionerend geheel vormt. 4. Bestaande leidingen in de lerarenkamer, de directie en de administratie omleggen zodanig dat de voorzetwanden geplaatst kunnen worden. 5. Na montage van de nieuwe voorzetwanden in de lerarenkamer, de directie en de administratie nieuwe vlakke plaat radiatoren plaatsen. De afmeting van de radiatoren vaststellen conform berekening installateur in overleg met de architect. Radiatoren voorzien van thermosstatische radiatorknop en voetventiel. 61. VENTILATIE INSTALLATIES De leslokalen voorzien van een nieuw decentraal ventilatie systeem: fabricaat Klimaatgroep Holland type: Schoolconcept alles in een klimaatinstallatie per lokaal ventileren, verwarmen en koelen. aan te brengen conform ontwerp leveranciers. inclusief dakdoorvoeren door het schuine dak aan de binnenzijde van de daken (dakvlak naar het platte dak gekeerd). doorvoeren door isolatie en dampremmende lagen rond om passend aansluiten en de dampremmende laag aftapen op de doorvoer. 70. ELEKTRISCHE INSTALLATIES De bestaande installatie als volgt aanpassen en uitbreiden: 1. Ten behoeve van de klimaatinstallatie vanuit de meterkast nieuwe aansluitpunten maken ter plaatse van de units. Indien nodig nieuwe groepen aanbrengen in de meterkast. 2. ten behoeve van de nieuwe verlichting in de leslokalen,de lerarenkamer, de directie en de administratie de bestaande verlichting armaturen demonteren, bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen. Nieuwe inbouw armaturen, fabricaat Fagerhult type MultiFive Basic Beta inclusief de lichtbronnen (zij bijlage), plaatsen en aansluiten in/boven het nieuw aan te brengen systeem plafond. 3. De bestaande hanglampen in de lerarenkamer de directie en de administratie demonteren. Bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen en na montage nieuwe plafond de bestaande lampen weer terughangen. 4. Ten behoeve van het overstucen van de wanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie. bestaande aansluitpunten (elektra, data, cai etc.) en schakelaars gemonteerd in of op de wanden demonteren/loshalen. Inbouwdozen voorzien van opvulringen afgestemd op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk en voorzien van afdekdoppen. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de aansluitpunten en schakelaars weer monteren. Pagina 15

16 5. Ten behoeve van de nieuwe voorzetwanden in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie en de administratie, bestaande aansluitpunten (elektra, data, cai etc.) en schakelaars gemonteerd in of op de wanden demonteren/loshalen. In de nieuwe voorzetwanden nieuwe aansluitpunten maken d.m.v. inbouwdozen en leidingwerk weggewerkt in de wanden. Nadat het stucwerk voldoende is uitgehard de aansluitpunten, schakelaars enz. monteren 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 1. ten behoeve het overstucen van de wanden en het aanbrengen van nieuwe plafond in de leslokalen, de lerarenkamer, de directie, de administratie en de entree de bestaande installatie demonteren. De bedrading en aansluitpunten waar nodig aanpassen en nadat het nieuwe stucwerk en het nieuwe systeemplafond is aangebracht de installatie weer monteren en aansluiten in/boven het nieuw aan te brengen systeem plafond dan wel op de wanden. -EINDE- Pagina 16

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE

MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE BESTEK NR: 2009-03-01. Opdrachtgever: Stichting Molen de Vier Winden Auteur: P. Groen 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 1. Achtergronden

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. Van toepassing op opdrachtnemers van Bots Bouwgroep Liessel B.V. en Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V., vastgesteld op 1-2-2013 en gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie