Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. versie vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. versie vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid versie

2 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 2

3 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en doel Begrenzing plangebied Voorgeschiedenis...8 Hoofdstuk 2 Het ontwerp Eindbeeldstudie Oostelijke Ringweg De geschiedenis van de Oostelijke Ringweg De Oostelijke Ringweg nu en in de toekomst Algemeen wegbeeld Het ontwerp voor de aansluiting Beijum Zuid - De Hunze Openbare ruimte Groenstructuur...15 Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit Archeologie Ecologie Water Milieu Geluid Luchtkwaliteit Externe Veiligheid (transport, bedrijven/instellingen en buisleidingen) Bodem Kabels en leidingen...26 Hoofdstuk 4 Juridische toelichting Algemeen Geldende bestemmingsplannen en overige regelingen Toelichting op de artikelen Artikelsgewijze toelichting...27 Hoofdstuk 5 Participatie Inspraak Overleg...29 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid / exploitatie...33 Regels...35 Hoofdstuk 1 Inleidende regels...36 Artikel 1 Begrippen...36 Artikel 2 Wijze van meten...38 Artikel 3 Uitmetingsverschillen...39 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels...40 Artikel 4 Verkeer...40 Artikel 5 Leiding - Hoogspanningsverbinding...41 Artikel 6 Waarde - Archeologie Hoofdstuk 3 Algemene regels...44 Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling...44 Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening...45 Artikel 9 Algemene afwijkingsbevoegdheid...46 Artikel 10 Algemene gebruiksregels...47 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...48 Artikel 11 Overgangsrecht...48 Artikel 12 Slotregel...49 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 3

4 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 4

5 Toelichting gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 5

6 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De Oostelijke Ringweg in Groningen ondergaat tussen 2010 en 2015 een ingrijpende reconstructie. Gelijkvloerse kruisingen worden ongelijkvloers en de zes aansluitingen voor de ontsluiting van omliggende gebieden worden gewijzigd en verbeterd. Daarmee wordt het capaciteitsprobleem aangepakt, de verkeersveiligheid vergroot en wordt Groningen beter bereikbaar vanuit de regio. De aansluiting van de Oostelijke Ringweg op De Hunze en Beijum-zuid is een onderdeel van dit grote project. Doel van dit bestemmingsplan is om de reconstructie van deze aansluiting planologisch mogelijk te maken. 1.2 Begrenzing plangebied Op basis van het door de provincie Groningen gemaakte ontwerp voor de aansluiting en de grenzen van de omliggende bestemmingsplannen is de grens van het plangebied bepaald. Het plangebied omvat de kruising alsmede een gedeelte van enkele honderden meters van de Oostelijke Ringweg aan weerszijden van de aansluiting. De in een later stadium te maken bestemmingsplannen voor de aansluitingen Kardinge en Beijum-noord - Groningerweg zullen op dit plangebied aansluiten. Op onderstaand kaartje wordt de plangrens aangegeven. In het zuidoosten is de plangrens zodanig gelegd, dat daarbinnen een volledig archeologisch waardevol terrein kon worden opgenomen. Dit om verdeling van dit terrein over twee bestemmingsplannen te voorkomen. begrenzing plangebied gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 7

8 1.3 Voorgeschiedenis In 1998 heeft de provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen een inventarisatie en analyse laten uitvoeren naar de Ringweg van Groningen (Visie Ringweg Groningen, 1998). Uit de analyse blijkt dat er zich, ondanks de investeringen in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, in toenemende mate capaciteitsproblemen (gaan) voordoen op de Ringweg en dat de inrichting van de Ringweg niet overeenkomt met de inrichtingseisen van een regionale stroomweg conform Duurzaam Veilig Verkeer. Het kernprobleem bij zowel de capaciteitsproblemen, als het niet voldoen aan de inrichtingseisen, ligt voornamelijk bij de vele aansluitingen en het feit dat een groot gedeelte van de aansluitingen en knooppunten gelijkvloers is uitgevoerd. Op basis van deze analyse is een visie ontwikkeld waarin wordt ingezet op enerzijds minder aansluitingen op de Ringweg en anderzijds op het ongelijkvloers maken van de resterende aansluitingen. Aangezien de Oostelijke Ringweg onderdeel uitmaakt van deze wegenstructuur, is ook voor deze weg een maatregelenpakket geformuleerd. In 2006 is een overeenkomst bereikt met de minister over de overname van de N46 (Oostelijke Ringweg Groningen en Eemshavenweg) door de provincie Groningen van het Rijk. De overeenkomst is een belangrijke impuls om versneld de bereikbaarheid van Groningen vanuit de regio te verbeteren. Per 1 januari 2007 is de N46 officieel overgedragen aan de provincie Groningen. Onderdeel van de afspraken met het Rijk is dat de provincie Groningen zorg draagt voor het onderhoud en voor het opwaarderen van de N46 tot een (stads)stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Het opwaarderen van de N46 dient in de periode tot 2015 zijn beslag te krijgen. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 8

9 Hoofdstuk 2 Het ontwerp 2.1 Eindbeeldstudie Oostelijke Ringweg In 2009 hebben Provinciale Staten het visiedocument Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen. Dit rapport bevat een studie voor de toekomstige inrichting van de Oostelijke Ringweg en bevat zowel een totaalbeeld als deelontwerpen voor de diverse aansluitingen. Daarnaast zijn in het rapport de resultaten van diverse onderzoeken opgenomen. Als provinciale weg, gelegen in de stad Groningen, hebben zowel de provincie als de gemeente een direct belang bij het goed functioneren van de Oostelijke Ringweg. Bij de totstandkoming van het eindbeeld zijn de provincie Groningen en de gemeente Groningen daarom gezamenlijk opgetrokken. Gebruik is gemaakt van kennis en expertise van beide organisaties maar ook van daarbuiten. Integraliteit was daarbij het uitgangspunt. Naast verkeerskundigen zijn ondermeer ook ecologen, landschappers, stedenbouwkundigen en milieukundigen betrokken. Naast het oplossen van de verkeerskundige knelpunten wordt tevens ingezet op verbetering van de groen- en ecostructuur, verfraaiing van de omgeving en beperken van de geluidsoverlast en uitstoot. Tijdens het proces is veel aandacht besteed aan wat er leeft in de omgeving. Zo zijn er vanaf de start klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd, waarbij inbreng gevraagd is vanuit de omgeving. Voor deze bijeenkomsten zijn de wijkraden, bewoners- en bedrijventerreinorganisaties, maar ook partijen zoals de ANWB en de Kamer van Koophandel uitgenodigd. Aanvullend op de klankbordgroepbijeenkomsten zijn tijdens openbare informatieavonden de plannen besproken met een bredere groep belanghebbenden en belangstellenden. Ook is een aantal individuele gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven. 2.2 De geschiedenis van de Oostelijke Ringweg Eind jaren zeventig is door de gemeente Groningen het rapport "Groningen Groeistad" opgesteld. In dit rapport wordt de gewenste infrastructuur beschreven voor de ontsluiting van de noord- en oostzijde van de bestaande stad, maar vooral de in voorbereiding zijnde nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Groningen Groeistad ging verder op de lijn die met het verkeerscirculatieplan uit dezelfde periode is ingezet, namelijk het zoveel mogelijk weren van (doorgaand) verkeer in de (binnen)stad, onder de voorwaarden dat een sluitende Ringweg het interlokale en doorgaande verkeer verwerkt. In Groningen Groeistad werden drie mogelijkheden aangegeven voor de aanleg van de Oostelijke Ringweg, namelijk een hooggelegen weg, een op maaiveld gelegen weg en een ingegraven weg. Daarbij werd voorgesteld de Ringweg geheel ongelijkvloers uit te voeren. Volgend op "Groningen Groeistad" werd het "Voorontwerp Oostelijke Ringweg Groningen" uitgebracht. In dit ontwerp is om stedenbouwkundige redenen, zoals de relatie met de stad en vrije zichtlijnen, gekozen voor een verdiepte ligging. Bij een verdiepte ligging van de Ringweg was de stellingname dat de relatie tussende wijken Beijum en Lewenborg en de stad het meest gewaarborgd zou blijven. In het ontwerp zijn de principes vanuit "Groningen Groeistad", om de auto- en fietsontsluiting los te koppelen, geconsolideerd. Door de verdiepte ligging van de Ringweg vormen de ongelijkvloerse fietskruisingen voor de fietsers een minder grote barrière. De opvallendste wijziging ten opzichte van hetgeen in "Groningen Groeistad" is beschreven, is dat de aansluitingen met de Oostelijke Ringweg in het ontwerp gelijkvloers zijn. Uitzondering hierop zijn de aansluitingen Beijum Noord en Rijksweg N360. Deze aansluitingen zijn vanwege de hoogteligging van de bruggen over het Boterdiep en het Damsterdiep wel ongelijkvloers uitgevoerd. De keuze voor het realiseren van gelijkvloerse aansluitingen is onder druk van het Rijk gemaakt. Destijds hanteerde Rijkswaterstaat richtlijnen ten aanzien van de inrichting van de verschillende typen wegen (autosnelweg, autoweg, stadsautoweg, etc.). De Oostelijke Ringweg viel in de categorie stadsautoweg en diende daarom gelijkvloers te worden. Om toch de capaciteit te waarborgen is bij de kruispunten gekozen voor de opvallende vormgeving met drie opstelstroken voor rechtdoor. Uiteindelijk is begin jaren tachtig de Oostelijke Ringweg gerealiseerd conform dit ontwerp. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 9

10 De grootste verandering sinds de aanleg van de Oostelijke Ringweg is dat begin jaren '90 voor het autoverkeer een gelijkvloerse aansluiting met Kardinge is toegevoegd. Behoudens de introductie van een "groene golf" in 2007, waarbij de verkeersregelinstallaties op de verschillende aansluitingen beter op elkaar afgestemd zijn, zijn er verder geen andere noemenswaardige veranderingen doorgevoerd in de verkeersfunctionaliteit van de Oostelijke Ringweg. Waar de weg relatief weinig is veranderd, heeft de omgeving van de Oostelijke Ringweg daarentegen de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan ten opzichte van de ontwikkelingen die in 1980 waren voorzien. Het gaat om de nieuwe bedrijventerreinen Noorderhoogebrug, Ulgersmaborg en Driebond, de nieuwe woonwijken de Hunze en Ruischerwaard en het transferium en leisuregebied Kardinge. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld het "tijdelijke karakter" van de gelijkvloerse aansluiting met de Groningerweg N361, zoals benoemd in "Groningen Groeistad", in een ander perspectief is komen te staan. Het afgelopen decennium zijn nieuwe beleidslijnen als Kolibri, P+R, parkeerbeleid, infrastructuuruitbreiding in de Eemskanaalzone en dergelijke aan het verkeers- en vervoersbeleid toegevoegd. Maar de filosofie achter het autosysteem is in de basis nog steeds gestoeld op het "Verkeerscirculatieplan" en het ruimtelijke concept van de compacte stad dat sinds de jaren '70 gevoerd is. De doorgaande verkeersbewegingen in de stad worden beperkt ten behoeve van de stedelijke leefbaarheid met de Ringweg als aantrekkelijk alternatief voor het verkeer. Volledig nieuwe hoofdautostructuren in de stad zijn niet aan de orde, maar het beter benutten van bestaande structuren des te meer. In de "Netwerkanalyse Regio Groningen Assen" van 2006 en de nota "Duurzame Mobiliteit" van 2007 is dit beleid recentelijk nogmaals benadrukt. Gezien de almaar groeiende druk van het autoverkeer en de daarmee gepaard gaande doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen, is het moment aangebroken om de capaciteit van de hoofdstructuur (Ringweg) te verhogen om de aantrekkelijkheid van de Ringweg als alternatief te behouden. Een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg is daarbij een logische stap. Gebeurt dit niet dan is de grens van de bereikbaarheidsstrategie snel bereikt. 2.3 De Oostelijke Ringweg nu en in de toekomst Er is gezocht naar mogelijkheden om de aansluitingen met de Oostelijke Ringweg ongelijkvloers te maken, dan wel te optimaliseren. Op dit traject zijn zes aansluitingen voor de ontsluiting van de omliggende gebieden aanwezig. Dit zijn de aansluitingen Rijksweg N360, Lewenborg/Ulgersmaborg, Kardinge, Beijum Zuid/De Hunze, Beijum Noord/De Hunze en Groningerweg N361. Van deze aansluitingen zijn de Rijksweg N360 en Beijum Noord/De Hunze ongelijkvloers uitgevoerd, waarbij in beide situaties de Ringweg over de betreffende aansluiting heen gaat. De overige aansluitingen zijn gelijkvloers en met verkeerslichten geregeld. Ter hoogte van de gelijkvloerse aansluitingen zijn meerdere rijstroken per rijrichting beschikbaar. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 10

11 Overeenkomstig de principes vanuit Groningen Groeistad, zijn de auto- en fietsontsluiting van de omliggende wijken losgekoppeld. Dit houdt in dat voor het fietsverkeer dat de Oostelijke Ringweg moet kruisen aparte ongelijkvloerse voorzieningen (fietsviaduct of fietstunnel) zijn gerealiseerd. Op maar liefst zeven locaties kan de Ringweg conflictvrij gepasseerd worden. Aan de oostzijde van de Ringweg is op Kardinge een transferium aanwezig. Op dit openbaar vervoerknooppunt halteren diverse buslijnen van stads- en streekvervoer. De belangrijkste aan- en afvoerroute loopt via het Oosterhamriktracé. Ter hoogte van de Oostelijke Ringweg is in het verlengde van dat tracé een viaduct aangelegd waarop de busbaan is gelegen. Op deze wijze kan het openbaar vervoer van en naar het transferium de Ringweg conflictvrij passeren. Een beperkt aantal buslijnen maakt gebruik van de Oostelijke Ringweg zelf. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de aansluitingen Beijum Zuid/ De Hunze en Groningerweg N361. De gehele Oostelijke Ringweg ligt opgesloten tussen grondwallen. Deze grondwallen functioneren als geluidscherm. Ook maakt deze zogenaamde groene vallei onderdeel uit van de stedelijke ecologische structuur. Langs de Ringweg loopt een ecologische groenverbinding en ook grenst de weg aan waardevol ecologisch gebied en waardevol water. De Ringweg vormt daarbij overigens op enkele punten wel een barrière in de ecologische verbindingen. Het gedeelte tussen de aansluitingen Lewenborg/Ulgersmaborg en Beijum Zuid/De Hunze is verdiept in een bemalen polder aangelegd. De omliggende wijken en bedrijventerreinen liggen op dat gedeelte tussen de 1,5 en 2 meter hoger dan de Ringweg. Voor de gehele Ringweg geldt dat de omliggende woonwijken niet op de Ringweg zijn georiënteerd, zoals dat bijvoorbeeld bij de Westelijke Ringweg wel het geval is (met uitzondering van bedrijventerrein Ulgersmaborg-zuid). Hierdoor is de Oostelijke Ringweg in zijn omgeving een op zichzelf staande structuur. De Oostelijke Ringweg is een belangrijke schakel in de wegenstructuur van Groningen. Dit betekent dat deze weg veelvuldig gebruikt wordt door het autoverkeer. Er rijden in de huidige situatie circa tot motorvoertuigen per etmaal over de Ringweg. Uit prognoses blijkt dat het einde van de groei nog lang niet in zicht is. Voor de situatie in 2020 zou het aantal motorvoertuigen per etmaal, mede als gevolg van de ontwikkeling van Meerstad en de intensivering van het gebruik van Kardinge, al tussen de circa en liggen. Dit betekent dat, bij een ongewijzigde situatie, de dagelijkse filevorming rond de aansluitingen in de toekomst alleen maar erger wordt. De Oostelijke Ringweg kan daardoor niet meer functioneren als stroomweg, wat naast lokale problemen ook zijn effect zal hebben op de bereikbaarheid van de regio. Ook op het gebied van verkeersonveiligheid zal de situatie verslechteren. Nu al is jaarlijks sprake van tientallen ongevallen rond de (gelijkvloerse) aansluitingen, waarbij ook regelmatig letselslachtoffers te betreuren zijn. Een aantal van de aansluitingen zijn zogenaamde black spots. Dat wil zeggen dat in een periode van 3 jaar meer dan 6 letselongevallen hebben plaats gevonden of meer dan 12 ongevallen zonder letselschade. Bij een gelijkblijvende inrichting van de aansluitingen zal door de groei van het verkeer ook het aantal ongevallen toenemen. Kortom, naast een vlottere doorstroming zijn er positieve neveneffecten te verwachten op het gebied van verkeersveiligheid, groen- en ecostructuur. 2.4 Algemeen wegbeeld Verkeerskundige inrichting De Oostelijke Ringweg wordt in het eindbeeld uitgevoerd als een (stads)stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Net als op de andere delen van de ringwegenstructuur geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. De weg heeft net als nu in beide richtingen twee rijstroken voor het doorgaande verkeer. In het eindbeeld behoudt de rijbaan van de Oostelijke Ringweg ook zijn hoogteligging. Aangezien de Ringweg ter hoogte van de aansluitingen Rijksweg N360, Beijum Noord/De Hunze en Groningerweg N361 hooggelegen is, gaan de kruisende wegen hier onder de Ringweg door. Op de overige aansluitingen Lewenborg/Ulgersmaborg, Kardinge en Beijum Zuid/De Hunze, is dit juist omgekeerd. Daar gaan de kruisende wegen over de Ringweg heen. Autoverkeer tussen de aanliggende wijken kan in deze situatie de Oostelijke Ringweg conflictvrij kruisen. Voor openbaar vervoer en fietsverkeer was dit al zo en dat zal in het eindbeeld ook zo blijven. Door de beperkte afstand tussen de aansluitingen zal bij de nieuwe aansluitingsvormen de oprit van de ene aansluiting al snel overgaan in de afrit van de andere aansluiting. Langs de twee rijstroken voor het doorgaande verkeer komt daardoor in beide richtingen een derde rijstrook te liggen die gebruikt wordt voor het in- en uitvoegende verkeer. Dit is een zogenaamd weefvak. Als voorwaarde is echter gesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 11

12 dat de Oostelijke Ringweg binnen de bestaande, aan weerszijden gelegen, grondwallen moet blijven. Voor de aanleg van de weefvakken is het daarom noodzakelijk de middenberm van de Oostelijke Ringweg te versmallen. De doorgaande rijstroken komen dan dichter tegen elkaar aan te liggen, waardoor aan de zijkanten meer ruimte ontstaat voor de weefvakken. Daar waar de op- en afritten aansluiten op het wegennet in de aanliggende gebieden wordt in principe uitgegaan van een rotonde. Van rotondes is bewezen dat dit verkeersveilige oplossingen zijn. Wel is voor ieder deelproject, waaronder de aansluiting Beijum Zuid, specifiek gekeken of een rotonde de meest wenselijke oplossing is, aangezien rotondes ook nadelen hebben (zie de volgende paragraaf). Landschappelijke inpassing Het huidige beeld van de weg wordt gekenmerkt door de lagere ligging van de weg ten opzichte van het maaiveld en de grote hoeveelheid beplanting op de taluds en grondwallen. Hierdoor wordt de weg ervaren als een groene vallei, maar er is nog niet sprake van een consistent beeld. In het eindbeeld van de Oostelijke Ringweg blijft dit beeld gehandhaafd en wordt dit versterkt. Als uitwerking van het Ecologisch Structuurplan wordt namelijk rondom de Oostelijke Ringweg ruimte gecreëerd voor natuurontwikkeling. In het eindbeeld is nieuwe beplanting in de vorm van struiken en bomen voorzien. Extra ten opzichte van de huidige situatie is dat de weg aan beide zijden begeleid gaat worden door een bomenrij die op een constante breedte uit de rand van de weg geplaatst wordt. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 12

13 Op het talud en aan de achterzijde daarvan komen heesters. Bij de aansluitingen loopt de bomenstructuur met de op- en afritten mee tot aan de kruisende weg. Rondom de ongelijkvloerse aansluitingen wordt ook speciale en van het gangbare assortiment afwijkende beplanting aangebracht. De gekozen beplanting zorgt voor een extra accent op de aansluiting. De aansluiting krijgt hierdoor een uniek uiterlijk, waardoor herkenning optreedt in de reeks van aansluitingen op de Oostelijke Ringweg. Ter hoogte van Kardinge wordt de begeleidende bomenrij onderbroken om de visuele koppeling te maken met de daar aanwezige ruimtelijke structuur. Bomen komen in deze zone terug in de vorm van groepjes die verspreid door het gebied geplaatst worden. Samen met de heesterclums zorgen ze voor een begeleiding van de weg met een totaal andere uitstraling, zodat de confrontatie tussen de Oostelijke Ringweg en Kardinge goed tot uiting komt. De boomsoorten en struiken die gekozen worden zijn inheems en hebben naast een karakteristieke uitstraling een positieve bijdrage aan de ecologie. De heesters fungeren als stepping stones, zodat er voor fauna voldoende beschutting is op een bereikbare afstand. De heesters worden zo geplaatst dat ze de kleine zoogdieren richting twee nieuwe ecopassages leiden. Deze passages zijn noodzakelijk om de dieren een veilige route te bieden naar de andere kant van de weg. Aangezien in dit gebied ook sprake is van grotere zoogdieren is het noodzakelijk een raster parallel aan de Oostelijke Ringweg te plaatsen, dat er voor zorgt dat er geen dieren op de weg komen. 2.5 Het ontwerp voor de aansluiting Beijum Zuid - De Hunze Bij Beijum Zuid/De Hunze wordt de aansluiting vormgegeven als half klaverblad. Het bestaande fietsviaduct in de route Heerdenpad ligt namelijk dusdanig dicht op deze aansluiting, dat een Haarlemmermeeraansluiting niet inpasbaar is. De op- en afritten zouden de fietsstructuur doorkruisen en dat is, gezien de omvang van de fietsstroom van circa fietsers per dag op deze route, niet acceptabel. Het half klaverblad wordt daarom aan de zuidzijde van het fietsviaduct gerealiseerd. De op- en afritten van het half klaverblad aan de oostzijde komen uit op de busbaan vanuit Kardinge. Busbaan en afrit gaan vanaf hier gecombineerd verder naar de Emingaheerd. De verkeersveiligheid is op de kruising van op- en afritten met de busbaan een belangrijk aandachtspunt. Het ontwerp voorziet in een haakse aansluiting van de afrit op de busbaan zodat oprijdend verkeer goed zicht heeft. De kruising is voorzien van middengeleiders om de kruising te benadrukken. Busverkeer vanuit de richting Kardinge dat de ringweg op wil moet omrijden via de rotonde en kan niet linksaf slaan Dit is gedaan om de kruising met de op- en afritten zo eenvoudig en daarmee overzichtelijk mogelijk te houden. Verkeer dat van de afrit komt moet linksaf afslaan en voorrang verlenen. Dit past in het algemene verwachtingspatroon en verkleint de kans dat mensen zonder te kijken doorrijden. De as van de ringweg verschuift circa 8 meter naar het zuidwesten om ruimte te maken voor de op- en afritten aan de oostzijde. Doordat de nieuwe ringweg smaller is dan de huidige (smallere middenberm en het ontbreken van opstelvakken voor de verkeerslichten) verschuift de kant van het asfalt aan de Hunzezijde niet verder naar het westen. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 13

14 het ontwerp voor de nieuwe aansluiting De kruisingen van de op- en afritten met de Emingaheerd en Berlageweg worden uitgevoerd als rotondes. Rotondes zijn verkeersveiliger dan voorrangskruisingen en met verkeerslichten geregelde kruisingen. De kruising met de Emingaheerd is bovendien te druk voor een voorrangskruising, waardoor het verkeer niet verwerkt kan worden. Verkeerslichten hebben als nadeel dat er ruimte nodig is voor opstelstroken waardoor de Emingeheerd breder wordt en dichter naar de woningen toe komt. Ook hebben de verkeerslichten als nadeel dat de bussen van Kardinge naar Lauwersoog de oprit richting het noorden niet kunnen bereiken. Dit weegt in dit geval zwaarder dan het grotere ruimtegebruik van rotondes op de kruising zelf. Ten aanzien van geluidoverlast en uitstoot is het beeld minder eenduidig. Bij rotondes rijdt het verkeer ter plaatse van de kruising dichter bij de woningen langs wat negatief werkt. De gemiddelde snelheid gaat echter als gevolg van de rotonde omlaag wat weer positief is voor lucht en geluid. Daarmee is het geen doorslaggevend element in de keuze voor het type kruising. De Berlageweg wordt iets verlegd in zuidelijke richting. Hiermee wordt een rechtstand gecreëerd voor de fietsoversteek over de Berlageweg waardoor automobilisten beter zicht hebben op het fietsverkeer. Het bestaande fietsviaduct over de ringweg wordt afgebroken. De middenpeiler staat in de weg, het viaduct voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen voor aanrijdbeveiliging en de viaducten passen niet in de nieuwe beeldtaal voor de ringweg. Het nieuwe fietsviaduct wordt gecombineerd met het autoviaduct. Deze koppeling is tevens gewenst vanuit sociale veiligheid en zicht op het fietspad. Aan weerszijden van de ringweg worden de geluidswallen verhoogd van ca. 2 meter nu naar minimaal 4 meter boven de ringweg. Langs de busbaan wordt de geluidswal verlengd en verhoogd van ca. 2 meter tot 3 meter boven de busbaan. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 14

15 de nieuwe situatie gezien in zuidoostelijke richting 2.6 Openbare ruimte de nieuwe situatie gezien vanuit Beijum Groenstructuur De reconstructie vraagt om een verantwoorde landschappelijke inpassing van de weg en de ongelijkvloerse kruising in zijn omgeving. Structuurdrager Het beeld van de weg wordt gekenmerkt door de lage ligging van de weg ten opzichte van het maaiveld, de grote hoeveelheid beplanting op de taluds en geluidswallen, en een bomenrij aan beide zijden van de weg. De weg wordt ervaren als een groene vallei. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 15

16 Standaard profiel Gezien vanaf de weg is er een zone van twee meter voorzien van gras dat extensief beheerd wordt. Vier meter uit de kant van de weg wordt een bomenrij geplant bestaande uit drie soorten die gemengd geplant wordt. Bij de kruisingen loopt de boomstructuur met de op- en afritten mee tot aan de kruisende weg. Onder de bomen tot boven aan de geluidswal wordt een bodembedekkende beplanting aangebracht zodat de boomkroon zich vrij in de ruimte kan ontwikkelen. Boven op de geluidswal wordt opgaand bosplantsoen aangebracht. Achter de eerste rij bosplantsoen komt een wildraster dat ervoor zorgt dat de zoogdieren niet de weg oversteken maar via ecoducten en faunatunnels de weg passeren. De toegepaste beplanting is van genetisch inheemse oorsprong. groenontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 16

17 De ongelijkvloerse kruising De kruising krijgt een unieke inrichting zodat ze een eigen 'adres' krijgt zoals ook de andere kruisingen op de Oostelijke Ringweg. In de kommen die tussen de op- en afritten ontstaan wordt een ecologisch oninteressant gebied gecreëerd waardoor de oversteekbewegingen van zoogdieren niet bevorderd worden. De ruimtes tussen de op- en afritten van het viaduct worden ingezaaid met een eenzijdige grassoort die extensief beheerd worden. Een aantal opvallende bomen van een exotische soort vormt een groep ter markering en 'adressering' van de kruising. De rotondes en overige groenvakken krijgen een inrichting met lage beplanting die aansluit bij het stedelijke karakter van de omgeving. Groenbeleid Het beleid voor groen in de Gemeente Groningen is neergelegd in een aantal documenten: 1. het Bomenstructuurplan; 2. de Groenstructuurvisie Groene pepers; 3. de Algemene Plaatselijke Verordening en de Nota Kapbeleid. 1. Bomenstructuurplan In het in 2002 door de raad e Bomenstructuurplan is per straat aangegeven welke bomenstructuren voor de stad waardevol zijn. De bomen langs dit gedeelte van de Oostelijke Ringweg vormen geen onderdeel van de bomenhoofd- of -nevenstructuur. 2. Groenstructuurvisie Groene pepers Het groen langs de Ringweg is belangrijk voor de ecologie, leefbaarheid, vermindering van fijnstof en voor de tempering van de opwarming van de stad. Het groen langs de Ringweg is 'basisgroen' zoals in 2009 is in de Groenstructuurvisie Groene Pepers. Als groen uit de basisstructuur gekapt wordt, moet deze volgens de Groenstructuurvisie één op één worden gecompenseerd. In eerste instantie moet dit binnen de projectgrens worden gecompenseerd. Als dat niet mogelijk is, moet compensatie worden gevonden in de nabijheid van de locatie waar het groen wordt gekapt. 3. de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 en de Nota Kapbeleid In de APVG 2009 en de daarbij horende in 2010 e Nota Kapbeleid is wanneer bomen (potentieel) monumentaal zijn. Langs dit gedeelte van de Ringweg staat geen monumentaal groen omdat het nog niet ouder dan 50 jaar is. Wel staat er potentieel monumentaal groen zoals in de Boom Effect Analyse nader gespecificeerd. Voor potentieel monumentale bomen geldt een hoge inspanningsverplichting deze te behouden. Gevolgen: Boom Effect Analyse Op basis van het hiervoor beschreven groenplan en een uitvoerige inventarisatie is een Boom Effect Analyse (BEA) 1 gemaakt van het groen dat moet wijken en het groen dat na de reconstructie wordt aangeplant. Wanneer het ontwerp verder op detailniveau is uitgewerkt, wordt de definitieve BEA gemaakt. Op basis hiervan wordt de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden aangevraagd. Eén van de criteria, waaraan de aanvraag volgens de APVG wordt getoetst is het verkrijgen van de dringende redenen. In de 'Nota Kapbeleid 2010', die beleidsregels bevat voor de beoordeling van vergunningaanvragen, is dit criterium nader uitgewerkt. Volgens de nota mag een dringende reden in elk geval worden aangenomen wanneer B&W en/of de raad zich aan de hand van een BEA of groenparagraaf heeft uitgesproken over bepaalde projecten, waarbij groenbelangen betrokken zijn, en het belang van bomen daarbij adequaat en zorgvuldig in beeld is gebracht. Groencompensatie De gevolgen op basis van het ontwerp zijn in de BEA, in lijsten en op tekeningen aangegeven. De 1 Oostelijke Ringweg, Groningen. Bomeneffectanalyse Beijum-Zuid. Nationale Bomenbank, 8 maart 2011 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 17

18 gevolgen zijn in onderstaande tabel samengevat. De genoemde aantallen kunnen na detaillering van het ontwerp (op uitvoerings-/besteksniveau) globaal met 20% positief of negatief afwijken. De hierna opgegeven aantallen/oppervlakte zijn globaal omdat de analyse is gemaakt op basis van het nader te detailleren groenplan. Groenbalans op basis van het groenplan Beplanting Aanwezig Vellen Compensatie Groenbalans Bomen 152 st ca. 26 st * ca ca. 174 st. Singels 218 are ( m2) ca. 201 are ( m2) ca. 170 are ( m2) -/- ca. 32 are ( m2) Haag 2292 m1 ca. 556 m1 ca. 461 m1 -/- ca. 95 m1. Hakhout 3,2 are - - (320 m2) * Naast de 26 bomen die moeten wijken ten behoeve van de herinrichting, moeten er 8 bomen worden geveld in verband met de slechte conditie. Deze worden ook gecompenseerd. Hiermee wordt in eerste instantie niet voldaan aan de 1:1 herplantverplichting zoals in de Groenstructuurvisie is. Het aantal te kappen bomen wordt ruim en de te kappen singels en hagen worden gedeeltelijk gecompenseerd. Als uitwerking op het genoemde ontwerp zal de 1:1 compensatie wel worden gerealiseerd door het verbreden van de singels op de geluidswallen en door enkele andere terreintjes naast de ringweg te beplanten. Hiermee wordt wel voldaan aan de compensatieverplichtingen. Parkgebied tussen Fossemaheerd en busbaan Een deel van de busbaan schuift circa 15 meter op richting de Fossemaheerd om ruimte te maken voor de op- en afritten. Het parkgebied dat veelvuldig gebruikt wordt door de bewoners wordt hiermee noodgedwongen kleiner. Om de aantasting van het gebied te beperken wordt de te verhogen geluidwal langs de busbaan steiler (verhouding vertikaal : horizontaal van 2:3 in plaats van 1:2) aangelegd dan gebruikelijk. Daarnaast wordt ingezet op een hogere kwaliteit van het gebied door het aanleggen van extra bosplantsoen en het planten van fruitbomen. Het wandelpad langs de huidige geluidwal zal mee verplaatst worden en komt langs de nieuwe geluidwal te liggen. Wijze van herplant Bij het uitwerken van het groenplan zullen de soorten en maten van de beplanting nader worden aangegeven. Er worden bomen van de eerste grootte geplant die meer dan 18 meter hoog worden. Belangrijk voor het goed groeien van bomen is de inrichting van een volwaardige ondergrondse groeiplaatsinrichting. De grootte van deze groeiplaats bepaalt hoe oud de bomen kunnen worden. Deze ondergrondse groeiplaats zal per boom in dit project minimaal 50 m 3 groot zijn. In dit stadium is niet aan te geven waar de kabels en leidingen komen te liggen. Met de uitwerking van het tracé waar deze kabels en leidingen komen te liggen wordt rekening gehouden met de benodigde groeiplaatsinrichting. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 18

19 Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten 3.1 Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit De duurzaamheidsvisie van de gemeente Groningen is gebaseerd op het beleidskader van de gemeente Groningen dat is uitgewerkt in 'het Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl' en de 'Routekaart Groningen Energieneutraal+ 2025'. Vastgelegd is hoe de leefomgevingskwaliteit duurzaam ontwikkeld kan worden en hoe de gemeente zich gereed maakt voor de effecten van klimaatverandering. Duurzaamheid bestaat uit de twee volgende onderdelen: leefomgevingskwaliteit en energie. Leefomgevingskwaliteit De leefomgevingkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de totale afweging over ruimtelijke plannen binnen de gemeente. Naast de milieuitems maken groen, water en ecologie ook onderdeel uit van de leefomgevingskwaliteit. Hieraan wordt in hun eigen paragrafen aandacht besteed. Daar waar nodig worden onderzoeken verricht en is aangegeven wat gedaan kan worden om de directe negatieve gevolgen voor de omgeving te beperken. Energie In het bestemmingsplan is geen ruimtelijk relevant onderdeel opgenomen voor wat betreft energie. Dit betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn in het plangebied voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een warmtenet of een groengasleiding. Dit is echter niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Indien in het plangebied, om wat voor reden dan ook, zonnepanelen worden gebruikt dan kan dit omdat deze onder de Wabo vergunningvrij zijn. Ook kleine windmolens, tot 15 meter, vallen onder de algemene afwijkingsbevoegdheden. Hiervoor is ruimte in het plangebied. In het bestemmingsplan kunnen alleen ruimtelijk relevante aspecten van het onderdeel energie van duurzaamheid worden gerealiseerd. Een bestemmingsplan regelt namelijk het gebruik van de (bovenen onder)grond, (oppervlakte)water en de opstallen en bepaalt de bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan fungeert als toetsingskader voor omgevingsaanvragen voor bouw, aanleg of sloop. Andere aspecten van duurzaamheid, die niet ruimtelijk relevant zijn, worden geregeld in publiekprivate samenwerking, convenanten, het programma van eisen, het exploitatieplan en de anterieure (privaatrechtelijke) overeenkomst. 3.2 Archeologie Inleiding In 1992 is door de Nederland het 'verdrag van Valetta' ondertekend, in de volksmond ook wel 'verdrag van Malta' genoemd. Het verdrag van Malta is wettelijk vertaald met een ingrijpende wijziging in de Monumentenwet '88 en enkele andere wetten, zoals de ontgrondingenwet en de woningwet. Hierin wordt de verantwoordelijkheid voor een goede omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden bij de gemeenten gelegd. De bescherming van die waarden dient te worden meegenomen in de ruimtelijke ordening, d.w.z. de bestemmingsplannen. Elk bestemmingsplan dient vanaf 1 september 2007 daarom een paragraaf archeologie te bevatten, waarin wordt aangegeven welke archeologische waarden in het plan aanwezig, dan wel te verwachten zijn. Daarnaast dient het bestemmingsplan regels te bevatten om eventueel aanwezige archeologische waarden te beschermen. Die regels kunnen in enkele, op archeologische gronden geselecteerde, gebieden aan een 'omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden' worden verbonden. Daarmee wordt de aanvrager van een dergelijke vergunning verantwoordelijk voor behoud van archeologisch erfgoed. De Monumentenwet 1988 en de erfgoedverordening van de gemeente en dit bestemmingsplan beschrijven vervolgens de procedure. Om de verwachte archeologische waarden in het plangebied Beijum-zuid in kaart te brengen, is door bureau de Steekproef een archeologisch onderzoek verricht door middel van boringen. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 19

20 de locaties van de proefboringen De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat zich in het noordelijk gedeelte van het plangebied, bij de aansluiting afslag Beijum-zuid intacte archeologische waarden zouden kunnen bevinden. Op vier plekken is hier een bewoningshorizont aangetroffen, die erop kan wijzen dat zich in de buurt nederzettingen kunnen bevinden. De kans dat deze nederzettingen zich binnen de grenzen van het bestemmingsplan bevinden is echter klein. Borg Ulgersma Het onderzoek van de Steekproef heeft zich tevens gericht op de archeologische overblijfselen van de borg Ulgersma ter hoogte van het recreatiegebied Kardinge. Een gedeelte van het trace loopt namelijk over de locatie van het terrrein van de vroegere borg Ulgersma. Deze borg maakt deel uit van een gordel van borgen die lagen tussen Oosterhogebrug en Noorderhogebrug. Borg Ulgersma was de meest belangrijke hiervan. In 1670 wordt het huis Ulgersma te Noorddijk bewoond door Ulger Ulgersma (de jonge) en zijn vrouw Else Jarges. De borg wordt, voor het Selwerder gericht, in 1682 door 'de gezamenlijke erfgenamen' aan de predicanten der stad verkocht voor de somma van ƒ 6350,-. We lezen dat de borg is versien met verscheidenen schoone Caemeren en allerhande gerief, alsmede 37 grazen land onder de borg behorende, waar in 's hoff met treffelijcke vruchtbomen beplant, alsmede grachten en singel en de meijers behuisinge en schuire soo op het land is staende, daer in sal sijn begrepen en versmolten, met al sijn gewas, geboomten, planten en plantagien wat naeme het selve mag hebben. Ene Gesworen Cornelis Star verkocht de borg Ulgersma onder Noorddijk, bestaande in een behuizing, schathuis en boerenwoning, voorts met hoven, singels, grachten en vijvers, groot in het geheel 58 grazen in 1744 aan advocaat Abraham Frijlinck, wiens zoon Hindrik het erft in In 1787 plaatsten deze eigenaars een advertentie waarin ze sloop van de borg Ulgersma te koop aanboden. Op de Hottingakaart (hieronder) staat de borg nog in volle glorie overeind. Dik vijftig jaar later zijn op de kadastrale minute uit 1830 nog dezelfde omgrachtingen te zien, en bouwwerken, maar die lijken anders van vorm (herbouw?). Op dat moment is het terrein eigendom van Oncko de Rheeden van Swinderen. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid 20

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat

Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat NL.IMRO.0037.PB1011-on01 Juli 2011 blz. 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 7 2.1 Aanleiding

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Nota Reactie en Commentaar studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Nota Reactie en Commentaar studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Nota Reactie en Commentaar studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Inleiding In november 2008 hebben het college van Gedeputeerde Staten (GS) en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar mogelijke alternatieve vestigingsmogelijkheden McDonalds

Verkennend onderzoek naar mogelijke alternatieve vestigingsmogelijkheden McDonalds Verkennend onderzoek naar mogelijke alternatieve vestigingsmogelijkheden McDonalds Eemnes, mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding McDonalds Nederland B.V. is voornemens een nieuwe horecavoorziening, bestaande

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits 9 juni 2014 1 1. Inleiding De eerste stap in de procedure van het bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening transport gevaarlijke stoffen Fanerweg (N980) ten behoeve van nieuwbouw op de Zonnehuislocatie te Zuidhorn

Groepsrisicoberekening transport gevaarlijke stoffen Fanerweg (N980) ten behoeve van nieuwbouw op de Zonnehuislocatie te Zuidhorn Groepsrisicoberekening transport gevaarlijke stoffen Fanerweg (N980) ten behoeve van nieuwbouw op de Zonnehuislocatie te Zuidhorn Opdrachtgever: L. Leewering, gemeente Zuidhorn Opgesteld door: W. Niessink

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

- 1. Ruimtelijke Onderbouwing. Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad. Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen

- 1. Ruimtelijke Onderbouwing. Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad. Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen Ruimtelijke Onderbouwing Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen Utrecht, - 1 Ruimtelijke onderbouwing 1 Aanleiding 2 Gebiedsbeschrijving

Nadere informatie

TOELICHTING PLANNEN DOOR PATRICIA ROZENBLAD

TOELICHTING PLANNEN DOOR PATRICIA ROZENBLAD Verslag Directie Concernzaken Afdeling Communicatie Contact Mw P. Rozenblad T 070-441 65 09 E pe.rozenblad@pzh.nl Aanwezig Bewoners Burgemeester Elsenweg, Burgemeester Elsenpark en Kranenburglaan. Patricia

Nadere informatie

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan Ontwerp-tracébesluit OTB-procedure gaat van start Het verkeer op het gemeentelijke wegennet rondom de aansluiting op de Noord Brabantlaan

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6 Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning T.b.v. de aanleg van tijdelijke verkeersvoorzieningen in Watergang versie 1.1 1 april 2011 Inleiding De gemeente moet groot onderhoud uitvoeren aan

Nadere informatie