CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V."

Transcriptie

1 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter Inhoudsopgave 1.Algemenevoorwaarden 2.Definitiesentoepasselijkheid 3.Prijzen 4.Offertes/bestelling/annulering 5.Laagsteprijsgarantie 6.Eigendomsrecht 7.Betaling 8.Leveringen 9.Retour,ruilen 10.Garantiealgemeen 11.Reclames 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 14.Overmacht 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 17.Contact CONSUMENTENVOORWAARDENVANKAMPEERHALDEVRIJBUITERB.V. 1.Algemenevoorwaarden 1.1Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopiedereaanbieding,offerteenovereenkomsttussenKampeerhaldeVrijbuiter,hiernate noemen: Gebruiker,eneenKlantwaaropGebruikerdezevoorwaardenvantoepassingheeftverklaard,voorzovervandezevoorwaarden nietdoorpartijenuitdrukkelijkenschriftelijkisafgeweken. 1.1DealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruikerliggeniniederevestigingvanGebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar, wordenopverzoekvandeklantkosteloostoegezondenénzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl. 1.2DezealgemeneverkoopvoorwaardenzijngedeponeerdbijdeKamervanKoophandelvoorNoordNederland. 1.3Steedsgeldtdeversievandealgemeneverkoopvoorwaardenzoalsdieisgedeponeerdtentijdevanhettotstandkomenvande koopovereenkomst. 1.4Indieneenbepalingvandealgemeneverkoopvoorwaarden(gedeeltelijk)vernietigbaarisofwordt,blijvendeoverigebepalingen volledigvankracht.gebruikerendeklantzullendaninoverlegtredenomeennieuwebepalingtervervangingvandeoorspronkelijke bepalingovereentekomen,waarbijzoveelmogelijkmethetdoelenstrekkingvandevernietigdebepalingrekeningwordtgehouden. 2.Definitiesentoepasselijkheid 2.1Indezealgemeneverkoopvoorwaardenwordtverstaanonder: a.kampeerhaldevrijbuiter Allerechtspersonen,feitelijkenstatutairgevestigdinNederlanddieonderdeeluitmakenvanKampeerhaldeVrijbuiter,meerinhet bijzonderdekampeerhaldevrijbuiterb.v.,kampeerhaldevrijbuitergoudab.v.enkampeerhaldevrijbuiterroermondb.v.,hierna gezamenlijktenoemen: Gebruiker. b.klant IederenatuurlijkeofrechtspersoonmetwieGebruikereenovereenkomstaangaat,danweldaaroveronderhandelt. c.overeenkomst IedereovereenkomstdietussenGebruikerendeklanttotstandkomt,elkewijzigingdaarvanofaanvullingdaarop. d.algemeneverkoopvoorwaarden DezealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruiker. e.kassabon Metkassabonwordtbedoeld: DeoriginelekassabonvanGebruiker.

2 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter MetdekassabonkandoorGebruikerinspecifiekegevallenwordengelijkgesteldeenbankafschriftofrekeningvaneen creditcardmaatschappijwaaruitisoptemakenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht.anderedoordewet toegelatenmethodenomaantetonenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht,zijnuiteraardooktoegestaan. f.non conformiteit Eenproductisnon conform(=gebrekkig)alshetproductniet(meer)deeigenschappenbezitdiedekoperopgrondvande koopovereenkomstmochtverwachten.hetisnadewettelijke enfabrieksgarantieperiodeaandekoperomhetbewijsvandenonconformiteitteleverenéndekoperdienttevensaantetonendathetproductnormaalisgebruikt.normaleslijtageenonheilvanbuitenaf leidtnooittotnon conformiteit. g.economischelevensduur Meteconomischelevensduurwordtbedoelddeperiodewaarnaeenproductisverouderd.Nadeeconomischelevensduurkanhetproduct nogsteedswordengebruikt(nbdeperiodetotdathetproductechtdefectiswordtdetechnischelevensduurgenoemd). 3.Prijzen 3.1Deverkoopprijsluidtineuro'sinclusiefbtwmaarexclusiefdeeventuelewettelijkverplichteverwijderingsbijdrageenexclusief eventueleverzend ofbezorgkosten. 3.2DeverkoopprijzenstaanvermeldopdeprijskaartjesdieaandeindevestigingenvanGebruikeraangebodenproductenzijngehecht, danwelopofbovenhetschapwaardebetreffendeproductendoorgebruikerzijngeplaatst. 3.3Productendienietindividueelzijngeprijsd,wordengeachtgeëtaleerdtezijnbijdeprijskaartenvanhetbetreffendeproduct. 3.4Deconsumentkangeennakomingeisenvoorprijzenmeteenschrijffoutwelkeeenkennelijkeverschrijvingbetreffen. 3.5Overeengekomenprijzenzijngebaseerdopdeophetmomentvanaanbiedingbekendzijndekostprijsfactoren,koersen,belastingen, invoerrechten,etc.ingevalvanverhogingvanéénofmeervandezefactorenzijnwijgerechtigddeovereengekomenprijs dienovereenkomstigaantepassen,althansindienéénenandernietvoorzienbaarwasbijhetsluitenvandeovereenkomstende prijsverhogingredelijkis.indiendeprijsverhogingplaatsvindtbinnen3maandennahetsluitenvandeovereenkomstisonzeklantbevoegd demetonsgeslotenovereenkomstteontbindenmiddelseenschriftelijkeverklaringtenzijdieprijsverhoginghetgevolgisvangewijzigde wettelijkevoorschriften. 4.Offertes/bestelling/annulering 4.1Alonzeofferteszijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkmondelingofschriftelijkandersvermeld. 4.2Eenaanbodkandooronswordeningetrokken,voordathetisaanvaard. 4.3Indienonzeofferteeentermijnvooraanvaardingkent,zijnwijgerechtigddirectnadeont vangstbinnendedooronsgesteldetermijnvandeaanvaardingdoordeklantonsaanbodte herroepen. 4.4GebruikerkannietaanzijnoffertesofaanbiedingenwordengehoudenindiendeKlantredelijkerwijskanbegrijpendatdeoffertesof aanbiedingen,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevat. 4.5VoorbesteldewantnietuitvoorraadgeleverdeproductenisGebruikergerechtigdeenaanbetalingvan10%vandekoopprijstevragen. 4.6IndiendebestellingwordtgeannuleerdisGebruikergerechtigdannuleringskosteninrekeningtebrengenenteverrekenenmethet aanbetaaldebedrag.dedooronsberekendeannuleringskostenbedragen10%vandeovereengekomenprijsmeteenminimumvan 25,. 5.Laagsteprijsgarantie 5.1DeGebruikerhanteerteenlaagsteprijsgarantie.Wanneerdeklantbinnen8dagennazijnaankoophetzelfdeproducteldersvooreen lagereprijskankopen,kandeklantgebruikmakenvandelaagsteprijsgarantiemits; a.hetartikelidentiekisenvanhetzelfdemerk.ookmoethetdezelfdegarantievoorwaardenhebben. b.hetprijsverschildoorgebruikercontroleerbaarisdoormiddelvaneenprijslijst,advertentie,schriftelijkebevestigingvandeaanbieder en/offysiekecontrolebijdebetreffendeaanbieder. c.debetreffendeaanbiederisinnederlandgevestigd.

3 d.hetproductwordtaangebodenineenopenbaartoegankelijkewinkel,dusnietviainternet. 5.2Uitgeslotenzijnaanbiedingenvan(opheffings)uitverkopen,faillissementsverkoop,groothandelsverkoop,afwijkende leveringsvoorwaarden(bijv.ophetterreinvantoelatinginnederland,garantieen/ofservice),demomodellen,beschadigdeproducten,etc. 5.3Delaagsteprijsaanvraagdientschriftelijktewordenaangevraagd. 6.Eigendomsrecht 6.1Gebruikerblijfteigenaarvanhetverkochteproductzolangdeklantnietvolledigheeftvoldaanaanalzijnbetalingsverplichtingenjegens Gebruiker,metinbegripvanhetgeenhijinverbandmethettekortschieteninzijnverplichtingenverschuldigdmochtwordenbovende hoofdsom,totdatdeklantalleverplichtingenuitdemetgebruikergeslotenovereenkomst(en)deugdelijkisnagekomen. 6.2Indiendegeleverdezaken,nasommatie,nietbetaaldwordenzijnwijgerechtigddiezakenterugtenemen.Alledaaraanverbonden kosten,gerechtelijkeenbuitengerechtelijke(gefixeerdop15%vandefactuurwaarde),alsmedeschadealsgevolgvanwaardevermindering vandeteruggenomenzakenzijnvoorrekeningvandeklant. 7.Betaling 7.1Deklantdienthetaankoopbedragvolledigtevoldoenophetmomentvanaflevering. 7.2Zakendiedooronsofeentransporteurbijonzeklantenwordenbezorgd,dienenonverwijldbijafleveringtewordenbetaald,inclusief, voorzoverzulksisovereengekomen,debezorgkosten. 7.3Betalingdientincontanten,pinbetaling,ofbancairdanweldedooronsinhetverkeergebrachtecadeaubonnenplaatstevinden,tenzij voorafgaandandersschriftelijkisovereengekomen.betalingpercreditcardisalleentoegestaan,alsdeklanteenidentiteitsbewijstoont. Gebruikeriszichgehoudenom 5, inrekeningtebrengenbijeentransactieonderde 100,. 8.Leveringen 8.1DesgewenstkandeklantgebruikmakenvandeleverservicevandeGebruiker.Voorleveringvanproductenkunnenleveringskosten doorgebruikerinrekeningwordengebrachtaandeklant.dehoogtevandezeeventueleleveringskostenisondermeerafhankelijkvande afstandtussendevestigingvandegebruikerwaarhetproductisgekocht,hetafleveradresalsmedehetaantalteleverenproductenende wijzevanlevering.onzeverkoopmedewerkerinformeertdeklantexactoverdebezorgkosten,alsmedeofdegebruikerakkoordgaatmet deleveringbijhetopstellenvandekoopovereenkomst/factuur. 8.2Voordatdeleveringvandeproductenplaatsvindt,dientdeklantdegegevensopdeaankoopfactuurtecontroleren(naam,adres, postcode,woonplaatsentelefoonnummer).indiendegegevensnietjuistzijn,moetdeklantdirectcontactopnemenmetgebruiker. 8.3WanneerdeklantgebruikwilmakenvandeleverservicevanGebruikerwordterafgesprokenwanneerdeproductenbijdeklant wordenafgeleverd,danweldatoverdedagvanafleveringdoorgebruikerlatercontactzalwordenopgenomenmetdeklant. 8.4Wanneerdeklantnietopdeafgesprokendatumvandeleverafspraakaanwezigis,zullendeleverkostenhiervanwordenberekendaan deklant.indiendeklantalsnogzijnproductenwillatenleverendoordeleverservicevangebruikerzulleneropnieuwleverkostenaande klantinrekeningwordengebracht. 8.5Leveringgeschiedtvanafonzevestigingsplaatsofdeplaatsbijovereenkomstbepaald.Dekostenvantransportkomennietvoor rekeningvandeklant,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen. 8.6Deklantwordtverzocht,voordeleveringplaatsvindt,deentreeofdoorgangvanzijnwoningvrijtemakenvanobstakels(opderoute naardeuiteindelijkeplaatsvanhetproduct),omzobeschadigingentevoorkomen.deleverservicestrekttotdeeerstedoorgangtenzij andersovereengekomen. 8.7Leveringopeenmetdeklantovereengekomenafleveradresstrektingeengevalverderdantothetmeteenvrachtautobereikbare punt,dathetmeestnabijdeovereengekomenafleveringsplaatsisgelegen. ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

4 8.8Opgegevenlevertijdenzijnbijbenaderingenzullennimmerzijntebeschouwenalsfataletermijnen,tenzijuitdrukkelijkandersis overeengekomen.bijniettijdigeleveringdienenwijderhalveschriftelijkingebreketewordengesteld,waarbijonseenredelijketermijn gelatenwordtomalsnogtepresteren.onzeklantisgerechtigdindienwijbinnendieredelijketermijnnietpresterendeovereenkomstte ontbinden. 8.9Ingevalvanfaillissement,surséancevanbetalingofbijbeslagleggingonderdeklantofopzakenofrechtenvanonzeklantonderderden zijnwijgerechtigddeleveringzondernadereaankondigingtebeëindigen,danwelopteschorten. 8.10Wijzijngerechtigddezakenvoorrekeningenrisicovandeklantopteslaan,indiendezelaatsteingebrekeblijftdeproductenin ontvangsttenemen,enwijaanonzeklantschriftelijkhebbenmedegedeelddatdebesteldezakenvoorafleveringgereedzijnen afgezonderdzijnvanderestvanonzevoorraad. 8.11Indienwijhettransportverzorgengaathetrisicovoordegoederenopdeklantoverzodrahettransportmiddelopdeplaatsvan leveringisaangekomenendegoederenindemachtvandeklantzijngebracht. 8.12Gebruikeradviseertdeklantombijafleveringvandeproductendezedirecttecontrolerenopjuistheid,volledigheideneventuele externebeschadigingen.opdezewijzekangebruikeringevalvaneenonvolledigeofverkeerdelevering,ofingevalvanbeschadigingen aandegeleverdeproductensnelzorgdragenvooreenaanvullingopofvervangingvandelevering. 8.13Bijeventuelegebrekendiegeconstateerdzijnnalevering,dientdeklantzelfhetaangekochteartikeltereclameren. 9.Retour,ruilen 9.1DeklantkanbijelkevestigingvanGebruikereenaangekochtproductomruilenonderdehierondergenoemdevoorwaarden. 9.2RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkbinnennegentigdagennaaankoop. Uitzonderingopdezetermijnzijnschoenenwelkeeenperiodevan8dagengehanteerdword.Gebruikerisalleengehoudeneenverzoek totrestitutievandekoopprijstehonoreren,indiendeklantbinnennegentigdagennaaankoopterugbetalingvandekoopprijsofomruil verlangt,zonderdatersprakeisvaneendefect,enaandevolgendevoorwaardenvoldoet: a.deklantmoetgelijktijdigdeoriginelekassabonoverleggen. b.hetproductdientaangekochttezijnbijeenvestigingvangebruiker. c.hetproductmoetcompleetenonbeschadigdindeorigineleverpakkingzijnverpakt. d.hetproductisongebruikt.(voorschoenengeldtdatdezenietbuitengebruiktzijnindezeperiode) 9.3Uitgeslotenvanretourenomruilingzijn: a.badkleding. b.speciaalbesteldeartikelen. c.artikelendieperstrekkendemeterverkochtworden. d.hygiënischeproducten. 9.4Ookuitgeslotenvanretourenomruilingzijnproductendieenigeveranderinghebbenondergaan indebreedstezinvanhetwoord doortoedoenvandeklantofderden.bijeengeschilheeftgebruikerhetrechtomeenonderzoektelatenverrichtendoordeleverancier vanhetproductzondervoorafgaandaandatonderzoektezijngehoudentotomruilingofterugbetalingvanhetaankoopbedrag. 9.5RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkmetoriginelekassabon.Indien Gebruikeruitcoulanceoverwegingen,dusgeheelvrijblijvend,nietteminbereidishetbijGebruikergekochteproductzonderoriginele kassabonterugtenemen,geschiedtditalleentegenruilingvooreenandergebruikerproductoftegenuitreikingvaneentegoedbon. Hierbijzaltenminsteaandenavolgendevoorwaardenvoldaandienentezijn: a.hetproductisophetmomentvanruilingbijgebruikerinhetassortimentopgenomen. b.deklantvoldoetaandevoorwaardenzoalsdiestaanbeschrevenbijartikel9.2b,c,dentoonteenorigineelengeldiglegitimatiebewijs, waarbijdeklantgebruikerindegelegenheidsteltdaarvaneenfotokopietemaken. c.voorzovereentegoedbonwordtuitgereikt,wordtdaaropdeprijsvanhetbetreffendeproductaangehoudententijdevandeomruiling. 9.6Tegoedbonnenkunnenniettegencontantgeldwordeningewisseld.Vooreeneventueelrestbedragnaverzilveringvaneentegoedbon, ontvangtdeklanteennieuwetegoedbon. 10.Garantiealgemeen ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

5 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 10.1GebruikerhoudtzichaanallewettelijkeverplichtingendieinNederlanddwingendgeldenvoorgarantie. 10.2DeklantkanalleengarantieclaimenbijGebruikerwanneerhetproductisaangekochtbijeenvestigingvanGebruiker. 10.3Degarantietermijnvangtaanophetmomentvanaflevering.Dekassabon(zieartikel2 definitiesentoepasselijkheid)dientals garantiebewijs,daarbijuitgezonderdisdeaankoopvaneenvoortentwaarbijdekassabonalsmedehetmeegegevengarantieboekwordt gezienalsgarantiebewijs. 10.4Gebruikerisnietverplichttothetverlenenvangarantie,indienersprakeisvanondeskundiggebruik,vanbuitenafkomendeonheilin debreedstezinenwanneergebrekenzijnontstaandoordemontage. 10.5DedoorGebruikerteleverenzakenvoldoenaandegebruikelijkeeisenennormendiedaaraanophetmomentvanlevering redelijkerwijsgesteldkunnenwordenenwaarvoorzijbijnormaalgebruikinnederlandzijnbestemd.deinditartikelgenoemdegarantieis vantoepassingopzakendiebestemdzijnvoorhetgebruikbinnennederland.bijgebruikbuitennederlanddientdeklantzelfteverifiëren ofhetgebruikdaarvangeschiktisvoorhetgebruikaldaarenofdezevoldoenaandevoorwaardendiedaaraangesteldworden.gebruiker kanindatgevalanderegarantie enoverigevoorwaardenstellenterzakevandeteleverenzakenofuittevoerenwerkzaamheden. 10.6IndientijdenshetonderzoekblijktdatgetrachtishetproductteherstellendoorderdenofeendoorGebruikernieterkend servicecentrum,isgarantieuitgeslotenbehalvealsheteenvoorlopigeennoodzakelijkevoorzieningbetreft,waarbijdenoodzaakter beoordelingvangebruikeris. 10.7Iederevormvangarantiekomttevervallenindieneengebrekisontstaanalsgevolgvanofvoortvloeituitonoordeelkundigof oneigenlijkgebruikdaarvanofgebruiknadehoudbaarheidsdatum,onjuisteopslagofonderhouddaaraandoordeklanten/ofdoor derdenwanneer,zonderschriftelijketoestemmingvangebruiker,deklantofderdenaandezaakwijzigingenhebbenaangebrachtdanwel hebbengetrachtaantebrengen,daaraananderezakenwerdenbevestigddiedaaraannietbevestigddienentewordenofindiendeze werdenver ofbewerktopeenanderedandevoorgeschrevenwijze.deklantkomtevenminaanspraakopgarantietoeindienhetgebrek isontstaandoorofhetgevolgisvanomstandighedenwaargebruikergeeninvloedopkanuitoefenen,daaronderbegrepen weersomstandigheden(zoalsbijvoorbeelddochnietuitsluitend,extremeregenvaloftemperaturen)etcetera. 10.8TotvervangingvandedoorGebruikergeleverdeproductdoornieuweproductenisdeGebruikernietgehouden,indiendegeleverde producteninmiddelsdoordeklantisgebruikt.gebruikerzal,voorzovereengeconstateerdgebrekvooronsrisicokomt,ditgebrek herstellen.indienherstelmogelijkis,isgebruikernietgehoudendedoorgebruikergeleverdeproductentevervangen. 10.9Gebruikerisnietaansprakelijkvoorgeringeafwijkingenen/ofgeringekleurverschillenindedoorGebruikergeleverdeproducten,voor zoverdezeafwijkingendedoorgebruikergeleverdezaaknietwezenlijkandersmakendandeovereengekomenzaak Indienvaststaatdateenproductnon conformisendienaangaandetijdigisgereclameerd,danzalgebruikerhetnon comforme productbinnenredelijketermijnnaretourontvangstdaarvandanwel,indienretourneringredelijkerwijzenietmogelijkis,schriftelijke kennisgevingterzakevanhetgebrekdoordeklant,terkeuzevangebruiker,vervangenofzorgdragenvoorhersteldaarvandanwel vervangendevergoedingdaarvooraandeklantvoldoen.gebruikermagzelfdekeuzemakenvoorherstelofvervanging.ingevalvan vervangingisdewederpartijgehoudenomdevervangenproductaangebruikerteretournerenendeeigendomdaaroveraangebruiker teverschaffen,tenzijgebruikerandersaangeeft Nadegarantieperiodemaartijdensdeeconomischelevensduurvaneenproduct,moetdeklantkunnenaantonendateenproduct non conformisenhetproductjuistisgebruikt. Afhalenvanreparaties 10.12ReparatieskunnenalleenopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerwordenafgegeven GebruikerisnietgehoudentecontrolerenofdepersoondieopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerdeproducten afhaalt,ookderechtmatigeeigenaaris BijverliesvanhetorigineleafgiftebewijszalGebruikerdealdannietgerepareerdeproductenuitsluitendafgevenopvertoonvaneen geldiglegitimatiebewijsopnaamvandepersoondievolgensdeadministratievangebruikerhettereparerenproductheeftafgegeven, waarbijdegenediehetproductafhaaltvoorontvangstdienttetekenen. 11.Reclames 11.1ReclamesterzakevanbuitenwaarneembaregebrekendienenbinnenachtdagennaleveringaanGebruikertewordenkenbaar gemaakt. 11.2Reclameswegenstentijdevandeleveringnietzichtbaregebrekendienenbinnenachtdagennaontdekkingdanwelbinnenacht dagennadatdiegebrekenredelijkerwijsontdektbehoordentezijnaangebruikertewordenkenbaargemaakt.

6 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 11.3DedoorGebruikeraanzijnklantengeleverdezakendienenonmiddellijkdoordekantentewordengecontroleerd.Tentenmogendoor deklantenwordenopgezetengeïnspecteerdopdegazonsrondgebruikerzijnbedrijf. Dedoordeklantengemaaktereiskosten,vanwelkegrondeook,wordendoorGebruikernietvergoed. 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 12.1Gebruikerleeftdewettelijkevoorschriftenmetbetrekkingtotdebeschermingvanpersoonsgegevens,zoalsvastgelegdindeWet Persoonsregistratiesen/ofdeWetBeschermingPersoonsgegevens,na.Indieneenklantzijnpersoonlijkegegevenswenstintezien, corrigerenofverwijderen,kandeklanthierovermetgebruikercontactopnemen.gebruikerzaldeklantallegewensteinformatie verstrekkenenindiendoordeklantgewenstdegegevensaanpassenofverwijderen. 12.2DedoordeklantverstrektegegevenswordendoorGebruikergebruiktvoorhetverwerkenvandeovereenkomstenenopgenomenin hetklantenbestand. 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 13.1Indirecteschade,gevolgschade,bedrijfsschade,vertragingsschade,inkomensschade,immateriëleschade,letselschade,enschade wegensverliesvangegevens,zijnvanvergoedinguitgesloten,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.2Gebruikerisnooitverdergaandaansprakelijkdanhetbedragvandekoopsomvanhetproductexclusiefbtw,waardoorschadeis veroorzaakt,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen,terwijlbijgebrekevanrechtsgeldigheidvandezebeperkingde schadesteedswordtbeperkttothetbedragdatterzakedoordeaansprakelijkheidsverzekeraarvangebruikerwordtuitgekeerd,verhoogd metheteigenrisicoperschadegeval,steedsvoorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.3Hetrechtopschadevergoedingvervalt,indiendeschadenietbinnenredelijketermijnnaontdekking,isgemeld. 13.4Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatbijvervoervanproductdoordeklantzelf. 13.5Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatalsgevolgvannietnormaalgebruikenverstaatditalsschadeontstaandoor onheilvanbuitenaf. 13.6DeklantisverplichtingevalvanschadeclaimsomGebruikerinstaattestellendaarnaareenonderzoekintestellenendaarbijzo nodigexternedeskundigeninteschakelen.deklantisverplichtomalhetmogelijketedoenteneindedeschadezobeperktmogelijkte houden. 13.7Gebruikerissteedsgerechtigdleveranciersenanderepartijendiebijdeschadeclaimbetrokkenzijn,invrijwaringopteroepenen doorklantengeledenschadeopdieleveranciersenanderepartijenteverhalen. 13.8GebruikeraanvaardtaansprakelijkheidvoorschadevoorzoverdezekrachtensdewetvoorGebruikerzijnrisicokomt. 14.Overmacht 14.1IngevalvanovermachtaandezijdevanGebruikerheeftdeklantslechtsrechtopenige(schade)vergoedingindienGebruikerin verbandmethaartekortkomingeenvoordeelgenietdatgebruikerbijbehoorlijkenakomingnietzouhebben.dehoogtevande (schade)vergoedingbedraagtmaximaalhetbetreffendevoordeelvangebruiker. 14.2GebruikerisnietgehoudentothetnakomenvanenigeverplichtingjegensdeKlantindienhijdaartoegehinderdwordtalsgevolgvan eenomstandigheiddienietistewijtenaanschuld,ennochkrachtensdewet,eenrechtshandelingofinhetverkeergeldendeopvattingen voorzijnrekeningkomt. 14.3Als overmacht wordenondermeerbeschouwd:alleonvrijwilligebedrijfsstoringenofbelemmeringenzoalsstormschadeenonder anderenatuurrampen,brand,belemmeringendoorderden,geheleofgedeeltelijkewerkstakingen,explosie,oproer,oorlog,nagenoeg algemeneziektevanwerknemers,hetnietofnietdeugdelijk,ofniettijdigpresterenvanbinnen enbuitenlandsetoeleveringsbedrijvenen verderinhetalgemeenalleomstandigheden,gebeurtenissen,oorzakenengevolgendiebuitenonzecontroleofzeggenschapvallen.

7 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 15.1OpalleovereenkomstenenaanbiedingenishetNederlandsrechtvantoepassing. 15.2AllegeschillentussenGebruikerenklantnaaraanleidingvanoffertesofovereenkomstenofbetalingenuitwelkenhoofdedanook, waaropdezevoorwaardenvantoepassingzijn,zullenwordenbeslechtdoorhetabsoluutbevoegderechterteassen,danwelde,naar keuzevanonzeklant,derechtervandienswoonplaats. 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 16.1GebruikerkentalgemeneverkoopvoorwaardendieGebruikerenhaarklanteninachtmoetennemen,omzakenmetelkaartekunnen doen.onzealgemeneverkoopvoorwaardenliggeniniederevestigingvangebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar,wordenopuw verzoekkosteloostoegezondenenzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl.wezijneronsechtervanbewustdatonzealgemene verkoopvoorwaardenzijnopgeschrevenineenwatofficieelnederlands.daaromisgebruikermeerdanwelwillenduheteenenander persoonlijktoetelichten. 16.2Gebruikerhoudtzichaandewet.Onzealgemeneverkoopvoorwaardenhebbenwedaartoeuitgebreidgetoetst.Tochkanhet voorkomendatuhetnieteensbentmetonzevoorwaardenofdezeandersinterpreteert.indiendithetgevalisverwijzenwijugraagnaar ConsuWijzer,waarupraktischeadviezenvindtenuookeenklachtkuntindienen.Kijkdaarvoorophunwebsitewww.consuwijzer.nl.Alsu hetantwoordopuwvraagdaarnietkuntvinden,dankuntubellenmet(088) Methetmeldenvanuwklachtgeeftueen signaalafaandetoezichthoudersophetgebiedvanconsumentenrecht.consuwijzerregistreertiederemeldingenzorgtervoordatdeze bijdejuistetoezichthouderterechtkomt. 17.Contact Ingevalvanvragen,opmerkingenofproblemenbetreffendedeVrijbuiter,kuntucontactmetonsopnemen.Ukuntonsalsvolgtbereiken: KampeerhaldeVrijbuiter Kanaalstraat LRRODEN Daarnaastkuntugebruikmakenvanhetcontactformulieroponzewebsitewww.vrijbuiter.nl ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 180323110000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 1. Algemeen 2. Overeenkomst 3. Elektronische communicatiemiddelen 4. Betalingen 5. Verplichtingen Wederpartij 6 Aansprakelijkheid Verasec 7. Overmacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.P. KUNZELER-LEMMEN, H.O.D.N. FRUCTOOSJE, LACTOOSJE EN/OF GLUTOOSJE, GEVESTIGD TE 5961 EN HORST AAN DE TOONHENDRIKSSTRAAT 4, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 58785221

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de freelancer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de freelancer opdraagt werkzaamheden te verrichten. Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de schrijver/vertaler (verder te noemen de freelancer) en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden HOOFDSTUK 1 DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Pro-Active IT: Pro-Active IT B.V. (PAIT) een in Amsterdam gevestigde onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN P.H.T.H. HOLTHUIJSEN EN E.P.J. VAN DER VLIET, H.O.D.N. HALA SCHEKAR, GEVESTIGD TE 5915 HM VENLO AAN DE LINNAEUSWEG 80, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 63249537 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van C.K. Beijer Holding, Calculatie en Adviesbureau BV, in deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, statutair gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie