CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V."

Transcriptie

1 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter Inhoudsopgave 1.Algemenevoorwaarden 2.Definitiesentoepasselijkheid 3.Prijzen 4.Offertes/bestelling/annulering 5.Laagsteprijsgarantie 6.Eigendomsrecht 7.Betaling 8.Leveringen 9.Retour,ruilen 10.Garantiealgemeen 11.Reclames 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 14.Overmacht 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 17.Contact CONSUMENTENVOORWAARDENVANKAMPEERHALDEVRIJBUITERB.V. 1.Algemenevoorwaarden 1.1Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopiedereaanbieding,offerteenovereenkomsttussenKampeerhaldeVrijbuiter,hiernate noemen: Gebruiker,eneenKlantwaaropGebruikerdezevoorwaardenvantoepassingheeftverklaard,voorzovervandezevoorwaarden nietdoorpartijenuitdrukkelijkenschriftelijkisafgeweken. 1.1DealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruikerliggeniniederevestigingvanGebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar, wordenopverzoekvandeklantkosteloostoegezondenénzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl. 1.2DezealgemeneverkoopvoorwaardenzijngedeponeerdbijdeKamervanKoophandelvoorNoordNederland. 1.3Steedsgeldtdeversievandealgemeneverkoopvoorwaardenzoalsdieisgedeponeerdtentijdevanhettotstandkomenvande koopovereenkomst. 1.4Indieneenbepalingvandealgemeneverkoopvoorwaarden(gedeeltelijk)vernietigbaarisofwordt,blijvendeoverigebepalingen volledigvankracht.gebruikerendeklantzullendaninoverlegtredenomeennieuwebepalingtervervangingvandeoorspronkelijke bepalingovereentekomen,waarbijzoveelmogelijkmethetdoelenstrekkingvandevernietigdebepalingrekeningwordtgehouden. 2.Definitiesentoepasselijkheid 2.1Indezealgemeneverkoopvoorwaardenwordtverstaanonder: a.kampeerhaldevrijbuiter Allerechtspersonen,feitelijkenstatutairgevestigdinNederlanddieonderdeeluitmakenvanKampeerhaldeVrijbuiter,meerinhet bijzonderdekampeerhaldevrijbuiterb.v.,kampeerhaldevrijbuitergoudab.v.enkampeerhaldevrijbuiterroermondb.v.,hierna gezamenlijktenoemen: Gebruiker. b.klant IederenatuurlijkeofrechtspersoonmetwieGebruikereenovereenkomstaangaat,danweldaaroveronderhandelt. c.overeenkomst IedereovereenkomstdietussenGebruikerendeklanttotstandkomt,elkewijzigingdaarvanofaanvullingdaarop. d.algemeneverkoopvoorwaarden DezealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruiker. e.kassabon Metkassabonwordtbedoeld: DeoriginelekassabonvanGebruiker.

2 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter MetdekassabonkandoorGebruikerinspecifiekegevallenwordengelijkgesteldeenbankafschriftofrekeningvaneen creditcardmaatschappijwaaruitisoptemakenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht.anderedoordewet toegelatenmethodenomaantetonenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht,zijnuiteraardooktoegestaan. f.non conformiteit Eenproductisnon conform(=gebrekkig)alshetproductniet(meer)deeigenschappenbezitdiedekoperopgrondvande koopovereenkomstmochtverwachten.hetisnadewettelijke enfabrieksgarantieperiodeaandekoperomhetbewijsvandenonconformiteitteleverenéndekoperdienttevensaantetonendathetproductnormaalisgebruikt.normaleslijtageenonheilvanbuitenaf leidtnooittotnon conformiteit. g.economischelevensduur Meteconomischelevensduurwordtbedoelddeperiodewaarnaeenproductisverouderd.Nadeeconomischelevensduurkanhetproduct nogsteedswordengebruikt(nbdeperiodetotdathetproductechtdefectiswordtdetechnischelevensduurgenoemd). 3.Prijzen 3.1Deverkoopprijsluidtineuro'sinclusiefbtwmaarexclusiefdeeventuelewettelijkverplichteverwijderingsbijdrageenexclusief eventueleverzend ofbezorgkosten. 3.2DeverkoopprijzenstaanvermeldopdeprijskaartjesdieaandeindevestigingenvanGebruikeraangebodenproductenzijngehecht, danwelopofbovenhetschapwaardebetreffendeproductendoorgebruikerzijngeplaatst. 3.3Productendienietindividueelzijngeprijsd,wordengeachtgeëtaleerdtezijnbijdeprijskaartenvanhetbetreffendeproduct. 3.4Deconsumentkangeennakomingeisenvoorprijzenmeteenschrijffoutwelkeeenkennelijkeverschrijvingbetreffen. 3.5Overeengekomenprijzenzijngebaseerdopdeophetmomentvanaanbiedingbekendzijndekostprijsfactoren,koersen,belastingen, invoerrechten,etc.ingevalvanverhogingvanéénofmeervandezefactorenzijnwijgerechtigddeovereengekomenprijs dienovereenkomstigaantepassen,althansindienéénenandernietvoorzienbaarwasbijhetsluitenvandeovereenkomstende prijsverhogingredelijkis.indiendeprijsverhogingplaatsvindtbinnen3maandennahetsluitenvandeovereenkomstisonzeklantbevoegd demetonsgeslotenovereenkomstteontbindenmiddelseenschriftelijkeverklaringtenzijdieprijsverhoginghetgevolgisvangewijzigde wettelijkevoorschriften. 4.Offertes/bestelling/annulering 4.1Alonzeofferteszijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkmondelingofschriftelijkandersvermeld. 4.2Eenaanbodkandooronswordeningetrokken,voordathetisaanvaard. 4.3Indienonzeofferteeentermijnvooraanvaardingkent,zijnwijgerechtigddirectnadeont vangstbinnendedooronsgesteldetermijnvandeaanvaardingdoordeklantonsaanbodte herroepen. 4.4GebruikerkannietaanzijnoffertesofaanbiedingenwordengehoudenindiendeKlantredelijkerwijskanbegrijpendatdeoffertesof aanbiedingen,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevat. 4.5VoorbesteldewantnietuitvoorraadgeleverdeproductenisGebruikergerechtigdeenaanbetalingvan10%vandekoopprijstevragen. 4.6IndiendebestellingwordtgeannuleerdisGebruikergerechtigdannuleringskosteninrekeningtebrengenenteverrekenenmethet aanbetaaldebedrag.dedooronsberekendeannuleringskostenbedragen10%vandeovereengekomenprijsmeteenminimumvan 25,. 5.Laagsteprijsgarantie 5.1DeGebruikerhanteerteenlaagsteprijsgarantie.Wanneerdeklantbinnen8dagennazijnaankoophetzelfdeproducteldersvooreen lagereprijskankopen,kandeklantgebruikmakenvandelaagsteprijsgarantiemits; a.hetartikelidentiekisenvanhetzelfdemerk.ookmoethetdezelfdegarantievoorwaardenhebben. b.hetprijsverschildoorgebruikercontroleerbaarisdoormiddelvaneenprijslijst,advertentie,schriftelijkebevestigingvandeaanbieder en/offysiekecontrolebijdebetreffendeaanbieder. c.debetreffendeaanbiederisinnederlandgevestigd.

3 d.hetproductwordtaangebodenineenopenbaartoegankelijkewinkel,dusnietviainternet. 5.2Uitgeslotenzijnaanbiedingenvan(opheffings)uitverkopen,faillissementsverkoop,groothandelsverkoop,afwijkende leveringsvoorwaarden(bijv.ophetterreinvantoelatinginnederland,garantieen/ofservice),demomodellen,beschadigdeproducten,etc. 5.3Delaagsteprijsaanvraagdientschriftelijktewordenaangevraagd. 6.Eigendomsrecht 6.1Gebruikerblijfteigenaarvanhetverkochteproductzolangdeklantnietvolledigheeftvoldaanaanalzijnbetalingsverplichtingenjegens Gebruiker,metinbegripvanhetgeenhijinverbandmethettekortschieteninzijnverplichtingenverschuldigdmochtwordenbovende hoofdsom,totdatdeklantalleverplichtingenuitdemetgebruikergeslotenovereenkomst(en)deugdelijkisnagekomen. 6.2Indiendegeleverdezaken,nasommatie,nietbetaaldwordenzijnwijgerechtigddiezakenterugtenemen.Alledaaraanverbonden kosten,gerechtelijkeenbuitengerechtelijke(gefixeerdop15%vandefactuurwaarde),alsmedeschadealsgevolgvanwaardevermindering vandeteruggenomenzakenzijnvoorrekeningvandeklant. 7.Betaling 7.1Deklantdienthetaankoopbedragvolledigtevoldoenophetmomentvanaflevering. 7.2Zakendiedooronsofeentransporteurbijonzeklantenwordenbezorgd,dienenonverwijldbijafleveringtewordenbetaald,inclusief, voorzoverzulksisovereengekomen,debezorgkosten. 7.3Betalingdientincontanten,pinbetaling,ofbancairdanweldedooronsinhetverkeergebrachtecadeaubonnenplaatstevinden,tenzij voorafgaandandersschriftelijkisovereengekomen.betalingpercreditcardisalleentoegestaan,alsdeklanteenidentiteitsbewijstoont. Gebruikeriszichgehoudenom 5, inrekeningtebrengenbijeentransactieonderde 100,. 8.Leveringen 8.1DesgewenstkandeklantgebruikmakenvandeleverservicevandeGebruiker.Voorleveringvanproductenkunnenleveringskosten doorgebruikerinrekeningwordengebrachtaandeklant.dehoogtevandezeeventueleleveringskostenisondermeerafhankelijkvande afstandtussendevestigingvandegebruikerwaarhetproductisgekocht,hetafleveradresalsmedehetaantalteleverenproductenende wijzevanlevering.onzeverkoopmedewerkerinformeertdeklantexactoverdebezorgkosten,alsmedeofdegebruikerakkoordgaatmet deleveringbijhetopstellenvandekoopovereenkomst/factuur. 8.2Voordatdeleveringvandeproductenplaatsvindt,dientdeklantdegegevensopdeaankoopfactuurtecontroleren(naam,adres, postcode,woonplaatsentelefoonnummer).indiendegegevensnietjuistzijn,moetdeklantdirectcontactopnemenmetgebruiker. 8.3WanneerdeklantgebruikwilmakenvandeleverservicevanGebruikerwordterafgesprokenwanneerdeproductenbijdeklant wordenafgeleverd,danweldatoverdedagvanafleveringdoorgebruikerlatercontactzalwordenopgenomenmetdeklant. 8.4Wanneerdeklantnietopdeafgesprokendatumvandeleverafspraakaanwezigis,zullendeleverkostenhiervanwordenberekendaan deklant.indiendeklantalsnogzijnproductenwillatenleverendoordeleverservicevangebruikerzulleneropnieuwleverkostenaande klantinrekeningwordengebracht. 8.5Leveringgeschiedtvanafonzevestigingsplaatsofdeplaatsbijovereenkomstbepaald.Dekostenvantransportkomennietvoor rekeningvandeklant,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen. 8.6Deklantwordtverzocht,voordeleveringplaatsvindt,deentreeofdoorgangvanzijnwoningvrijtemakenvanobstakels(opderoute naardeuiteindelijkeplaatsvanhetproduct),omzobeschadigingentevoorkomen.deleverservicestrekttotdeeerstedoorgangtenzij andersovereengekomen. 8.7Leveringopeenmetdeklantovereengekomenafleveradresstrektingeengevalverderdantothetmeteenvrachtautobereikbare punt,dathetmeestnabijdeovereengekomenafleveringsplaatsisgelegen. ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

4 8.8Opgegevenlevertijdenzijnbijbenaderingenzullennimmerzijntebeschouwenalsfataletermijnen,tenzijuitdrukkelijkandersis overeengekomen.bijniettijdigeleveringdienenwijderhalveschriftelijkingebreketewordengesteld,waarbijonseenredelijketermijn gelatenwordtomalsnogtepresteren.onzeklantisgerechtigdindienwijbinnendieredelijketermijnnietpresterendeovereenkomstte ontbinden. 8.9Ingevalvanfaillissement,surséancevanbetalingofbijbeslagleggingonderdeklantofopzakenofrechtenvanonzeklantonderderden zijnwijgerechtigddeleveringzondernadereaankondigingtebeëindigen,danwelopteschorten. 8.10Wijzijngerechtigddezakenvoorrekeningenrisicovandeklantopteslaan,indiendezelaatsteingebrekeblijftdeproductenin ontvangsttenemen,enwijaanonzeklantschriftelijkhebbenmedegedeelddatdebesteldezakenvoorafleveringgereedzijnen afgezonderdzijnvanderestvanonzevoorraad. 8.11Indienwijhettransportverzorgengaathetrisicovoordegoederenopdeklantoverzodrahettransportmiddelopdeplaatsvan leveringisaangekomenendegoederenindemachtvandeklantzijngebracht. 8.12Gebruikeradviseertdeklantombijafleveringvandeproductendezedirecttecontrolerenopjuistheid,volledigheideneventuele externebeschadigingen.opdezewijzekangebruikeringevalvaneenonvolledigeofverkeerdelevering,ofingevalvanbeschadigingen aandegeleverdeproductensnelzorgdragenvooreenaanvullingopofvervangingvandelevering. 8.13Bijeventuelegebrekendiegeconstateerdzijnnalevering,dientdeklantzelfhetaangekochteartikeltereclameren. 9.Retour,ruilen 9.1DeklantkanbijelkevestigingvanGebruikereenaangekochtproductomruilenonderdehierondergenoemdevoorwaarden. 9.2RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkbinnennegentigdagennaaankoop. Uitzonderingopdezetermijnzijnschoenenwelkeeenperiodevan8dagengehanteerdword.Gebruikerisalleengehoudeneenverzoek totrestitutievandekoopprijstehonoreren,indiendeklantbinnennegentigdagennaaankoopterugbetalingvandekoopprijsofomruil verlangt,zonderdatersprakeisvaneendefect,enaandevolgendevoorwaardenvoldoet: a.deklantmoetgelijktijdigdeoriginelekassabonoverleggen. b.hetproductdientaangekochttezijnbijeenvestigingvangebruiker. c.hetproductmoetcompleetenonbeschadigdindeorigineleverpakkingzijnverpakt. d.hetproductisongebruikt.(voorschoenengeldtdatdezenietbuitengebruiktzijnindezeperiode) 9.3Uitgeslotenvanretourenomruilingzijn: a.badkleding. b.speciaalbesteldeartikelen. c.artikelendieperstrekkendemeterverkochtworden. d.hygiënischeproducten. 9.4Ookuitgeslotenvanretourenomruilingzijnproductendieenigeveranderinghebbenondergaan indebreedstezinvanhetwoord doortoedoenvandeklantofderden.bijeengeschilheeftgebruikerhetrechtomeenonderzoektelatenverrichtendoordeleverancier vanhetproductzondervoorafgaandaandatonderzoektezijngehoudentotomruilingofterugbetalingvanhetaankoopbedrag. 9.5RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkmetoriginelekassabon.Indien Gebruikeruitcoulanceoverwegingen,dusgeheelvrijblijvend,nietteminbereidishetbijGebruikergekochteproductzonderoriginele kassabonterugtenemen,geschiedtditalleentegenruilingvooreenandergebruikerproductoftegenuitreikingvaneentegoedbon. Hierbijzaltenminsteaandenavolgendevoorwaardenvoldaandienentezijn: a.hetproductisophetmomentvanruilingbijgebruikerinhetassortimentopgenomen. b.deklantvoldoetaandevoorwaardenzoalsdiestaanbeschrevenbijartikel9.2b,c,dentoonteenorigineelengeldiglegitimatiebewijs, waarbijdeklantgebruikerindegelegenheidsteltdaarvaneenfotokopietemaken. c.voorzovereentegoedbonwordtuitgereikt,wordtdaaropdeprijsvanhetbetreffendeproductaangehoudententijdevandeomruiling. 9.6Tegoedbonnenkunnenniettegencontantgeldwordeningewisseld.Vooreeneventueelrestbedragnaverzilveringvaneentegoedbon, ontvangtdeklanteennieuwetegoedbon. 10.Garantiealgemeen ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

5 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 10.1GebruikerhoudtzichaanallewettelijkeverplichtingendieinNederlanddwingendgeldenvoorgarantie. 10.2DeklantkanalleengarantieclaimenbijGebruikerwanneerhetproductisaangekochtbijeenvestigingvanGebruiker. 10.3Degarantietermijnvangtaanophetmomentvanaflevering.Dekassabon(zieartikel2 definitiesentoepasselijkheid)dientals garantiebewijs,daarbijuitgezonderdisdeaankoopvaneenvoortentwaarbijdekassabonalsmedehetmeegegevengarantieboekwordt gezienalsgarantiebewijs. 10.4Gebruikerisnietverplichttothetverlenenvangarantie,indienersprakeisvanondeskundiggebruik,vanbuitenafkomendeonheilin debreedstezinenwanneergebrekenzijnontstaandoordemontage. 10.5DedoorGebruikerteleverenzakenvoldoenaandegebruikelijkeeisenennormendiedaaraanophetmomentvanlevering redelijkerwijsgesteldkunnenwordenenwaarvoorzijbijnormaalgebruikinnederlandzijnbestemd.deinditartikelgenoemdegarantieis vantoepassingopzakendiebestemdzijnvoorhetgebruikbinnennederland.bijgebruikbuitennederlanddientdeklantzelfteverifiëren ofhetgebruikdaarvangeschiktisvoorhetgebruikaldaarenofdezevoldoenaandevoorwaardendiedaaraangesteldworden.gebruiker kanindatgevalanderegarantie enoverigevoorwaardenstellenterzakevandeteleverenzakenofuittevoerenwerkzaamheden. 10.6IndientijdenshetonderzoekblijktdatgetrachtishetproductteherstellendoorderdenofeendoorGebruikernieterkend servicecentrum,isgarantieuitgeslotenbehalvealsheteenvoorlopigeennoodzakelijkevoorzieningbetreft,waarbijdenoodzaakter beoordelingvangebruikeris. 10.7Iederevormvangarantiekomttevervallenindieneengebrekisontstaanalsgevolgvanofvoortvloeituitonoordeelkundigof oneigenlijkgebruikdaarvanofgebruiknadehoudbaarheidsdatum,onjuisteopslagofonderhouddaaraandoordeklanten/ofdoor derdenwanneer,zonderschriftelijketoestemmingvangebruiker,deklantofderdenaandezaakwijzigingenhebbenaangebrachtdanwel hebbengetrachtaantebrengen,daaraananderezakenwerdenbevestigddiedaaraannietbevestigddienentewordenofindiendeze werdenver ofbewerktopeenanderedandevoorgeschrevenwijze.deklantkomtevenminaanspraakopgarantietoeindienhetgebrek isontstaandoorofhetgevolgisvanomstandighedenwaargebruikergeeninvloedopkanuitoefenen,daaronderbegrepen weersomstandigheden(zoalsbijvoorbeelddochnietuitsluitend,extremeregenvaloftemperaturen)etcetera. 10.8TotvervangingvandedoorGebruikergeleverdeproductdoornieuweproductenisdeGebruikernietgehouden,indiendegeleverde producteninmiddelsdoordeklantisgebruikt.gebruikerzal,voorzovereengeconstateerdgebrekvooronsrisicokomt,ditgebrek herstellen.indienherstelmogelijkis,isgebruikernietgehoudendedoorgebruikergeleverdeproductentevervangen. 10.9Gebruikerisnietaansprakelijkvoorgeringeafwijkingenen/ofgeringekleurverschillenindedoorGebruikergeleverdeproducten,voor zoverdezeafwijkingendedoorgebruikergeleverdezaaknietwezenlijkandersmakendandeovereengekomenzaak Indienvaststaatdateenproductnon conformisendienaangaandetijdigisgereclameerd,danzalgebruikerhetnon comforme productbinnenredelijketermijnnaretourontvangstdaarvandanwel,indienretourneringredelijkerwijzenietmogelijkis,schriftelijke kennisgevingterzakevanhetgebrekdoordeklant,terkeuzevangebruiker,vervangenofzorgdragenvoorhersteldaarvandanwel vervangendevergoedingdaarvooraandeklantvoldoen.gebruikermagzelfdekeuzemakenvoorherstelofvervanging.ingevalvan vervangingisdewederpartijgehoudenomdevervangenproductaangebruikerteretournerenendeeigendomdaaroveraangebruiker teverschaffen,tenzijgebruikerandersaangeeft Nadegarantieperiodemaartijdensdeeconomischelevensduurvaneenproduct,moetdeklantkunnenaantonendateenproduct non conformisenhetproductjuistisgebruikt. Afhalenvanreparaties 10.12ReparatieskunnenalleenopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerwordenafgegeven GebruikerisnietgehoudentecontrolerenofdepersoondieopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerdeproducten afhaalt,ookderechtmatigeeigenaaris BijverliesvanhetorigineleafgiftebewijszalGebruikerdealdannietgerepareerdeproductenuitsluitendafgevenopvertoonvaneen geldiglegitimatiebewijsopnaamvandepersoondievolgensdeadministratievangebruikerhettereparerenproductheeftafgegeven, waarbijdegenediehetproductafhaaltvoorontvangstdienttetekenen. 11.Reclames 11.1ReclamesterzakevanbuitenwaarneembaregebrekendienenbinnenachtdagennaleveringaanGebruikertewordenkenbaar gemaakt. 11.2Reclameswegenstentijdevandeleveringnietzichtbaregebrekendienenbinnenachtdagennaontdekkingdanwelbinnenacht dagennadatdiegebrekenredelijkerwijsontdektbehoordentezijnaangebruikertewordenkenbaargemaakt.

6 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 11.3DedoorGebruikeraanzijnklantengeleverdezakendienenonmiddellijkdoordekantentewordengecontroleerd.Tentenmogendoor deklantenwordenopgezetengeïnspecteerdopdegazonsrondgebruikerzijnbedrijf. Dedoordeklantengemaaktereiskosten,vanwelkegrondeook,wordendoorGebruikernietvergoed. 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 12.1Gebruikerleeftdewettelijkevoorschriftenmetbetrekkingtotdebeschermingvanpersoonsgegevens,zoalsvastgelegdindeWet Persoonsregistratiesen/ofdeWetBeschermingPersoonsgegevens,na.Indieneenklantzijnpersoonlijkegegevenswenstintezien, corrigerenofverwijderen,kandeklanthierovermetgebruikercontactopnemen.gebruikerzaldeklantallegewensteinformatie verstrekkenenindiendoordeklantgewenstdegegevensaanpassenofverwijderen. 12.2DedoordeklantverstrektegegevenswordendoorGebruikergebruiktvoorhetverwerkenvandeovereenkomstenenopgenomenin hetklantenbestand. 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 13.1Indirecteschade,gevolgschade,bedrijfsschade,vertragingsschade,inkomensschade,immateriëleschade,letselschade,enschade wegensverliesvangegevens,zijnvanvergoedinguitgesloten,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.2Gebruikerisnooitverdergaandaansprakelijkdanhetbedragvandekoopsomvanhetproductexclusiefbtw,waardoorschadeis veroorzaakt,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen,terwijlbijgebrekevanrechtsgeldigheidvandezebeperkingde schadesteedswordtbeperkttothetbedragdatterzakedoordeaansprakelijkheidsverzekeraarvangebruikerwordtuitgekeerd,verhoogd metheteigenrisicoperschadegeval,steedsvoorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.3Hetrechtopschadevergoedingvervalt,indiendeschadenietbinnenredelijketermijnnaontdekking,isgemeld. 13.4Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatbijvervoervanproductdoordeklantzelf. 13.5Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatalsgevolgvannietnormaalgebruikenverstaatditalsschadeontstaandoor onheilvanbuitenaf. 13.6DeklantisverplichtingevalvanschadeclaimsomGebruikerinstaattestellendaarnaareenonderzoekintestellenendaarbijzo nodigexternedeskundigeninteschakelen.deklantisverplichtomalhetmogelijketedoenteneindedeschadezobeperktmogelijkte houden. 13.7Gebruikerissteedsgerechtigdleveranciersenanderepartijendiebijdeschadeclaimbetrokkenzijn,invrijwaringopteroepenen doorklantengeledenschadeopdieleveranciersenanderepartijenteverhalen. 13.8GebruikeraanvaardtaansprakelijkheidvoorschadevoorzoverdezekrachtensdewetvoorGebruikerzijnrisicokomt. 14.Overmacht 14.1IngevalvanovermachtaandezijdevanGebruikerheeftdeklantslechtsrechtopenige(schade)vergoedingindienGebruikerin verbandmethaartekortkomingeenvoordeelgenietdatgebruikerbijbehoorlijkenakomingnietzouhebben.dehoogtevande (schade)vergoedingbedraagtmaximaalhetbetreffendevoordeelvangebruiker. 14.2GebruikerisnietgehoudentothetnakomenvanenigeverplichtingjegensdeKlantindienhijdaartoegehinderdwordtalsgevolgvan eenomstandigheiddienietistewijtenaanschuld,ennochkrachtensdewet,eenrechtshandelingofinhetverkeergeldendeopvattingen voorzijnrekeningkomt. 14.3Als overmacht wordenondermeerbeschouwd:alleonvrijwilligebedrijfsstoringenofbelemmeringenzoalsstormschadeenonder anderenatuurrampen,brand,belemmeringendoorderden,geheleofgedeeltelijkewerkstakingen,explosie,oproer,oorlog,nagenoeg algemeneziektevanwerknemers,hetnietofnietdeugdelijk,ofniettijdigpresterenvanbinnen enbuitenlandsetoeleveringsbedrijvenen verderinhetalgemeenalleomstandigheden,gebeurtenissen,oorzakenengevolgendiebuitenonzecontroleofzeggenschapvallen.

7 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 15.1OpalleovereenkomstenenaanbiedingenishetNederlandsrechtvantoepassing. 15.2AllegeschillentussenGebruikerenklantnaaraanleidingvanoffertesofovereenkomstenofbetalingenuitwelkenhoofdedanook, waaropdezevoorwaardenvantoepassingzijn,zullenwordenbeslechtdoorhetabsoluutbevoegderechterteassen,danwelde,naar keuzevanonzeklant,derechtervandienswoonplaats. 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 16.1GebruikerkentalgemeneverkoopvoorwaardendieGebruikerenhaarklanteninachtmoetennemen,omzakenmetelkaartekunnen doen.onzealgemeneverkoopvoorwaardenliggeniniederevestigingvangebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar,wordenopuw verzoekkosteloostoegezondenenzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl.wezijneronsechtervanbewustdatonzealgemene verkoopvoorwaardenzijnopgeschrevenineenwatofficieelnederlands.daaromisgebruikermeerdanwelwillenduheteenenander persoonlijktoetelichten. 16.2Gebruikerhoudtzichaandewet.Onzealgemeneverkoopvoorwaardenhebbenwedaartoeuitgebreidgetoetst.Tochkanhet voorkomendatuhetnieteensbentmetonzevoorwaardenofdezeandersinterpreteert.indiendithetgevalisverwijzenwijugraagnaar ConsuWijzer,waarupraktischeadviezenvindtenuookeenklachtkuntindienen.Kijkdaarvoorophunwebsitewww.consuwijzer.nl.Alsu hetantwoordopuwvraagdaarnietkuntvinden,dankuntubellenmet(088) Methetmeldenvanuwklachtgeeftueen signaalafaandetoezichthoudersophetgebiedvanconsumentenrecht.consuwijzerregistreertiederemeldingenzorgtervoordatdeze bijdejuistetoezichthouderterechtkomt. 17.Contact Ingevalvanvragen,opmerkingenofproblemenbetreffendedeVrijbuiter,kuntucontactmetonsopnemen.Ukuntonsalsvolgtbereiken: KampeerhaldeVrijbuiter Kanaalstraat LRRODEN Daarnaastkuntugebruikmakenvanhetcontactformulieroponzewebsitewww.vrijbuiter.nl ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

Algemene voorwaarden Stichting YEYE

Algemene voorwaarden Stichting YEYE Algemenevoorwaarden StichtingYEYE Algemeen Definities Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: YEYE:StichtingYEYEgevestigdteAmsterdam,ingeschrevenbijdeKamervan KoophandelteAmsterdam(KvK nummer:43338007) Wederpartij:denatuurlijkepersoonofrechtspersoonmetwieYEYEeenovereenkomst

Nadere informatie

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende#

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende# ! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1. Indezealgemenevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgende betekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkandersisaangegevenofuitdecontextandersblijkt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer Algemenevoorwaarden TrouwenenMeer Contactgegevens: TrouwenenMeer Postbus603 3440APWoerden Telefoon: 0646603879 E mail: susan@trouwenenmeer.nl Website: www.trouwenenmeer.nl KvKUtrecht: 30250566 Definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008 AlgemeneVoorwaardenV.1.0Oktober2008 AlgemeneVoorwaarden Artikel1.Definities Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder gebruiker NagtzaamConsultancy,enonder opdrachtgever dewederpartijvandegebruikerofteweldeklant/leverancier.tezamenwordengebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.' 2.'SOS:'studievereniging'Studiekring'over'Strafrecht.' 3.'Bestuur:'het'bestuur'van'de'Studiekring'over'Strafrecht.'

Nadere informatie

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING'

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' ALGEMENE'VOORWAARDEN' Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' KRUISWERK'ACHTERHOEK' Artikel'1' 'Algemeen 1.1#In#deze#algemene#verkoop2#en#leveringsvoorwaarden#hebben#de#

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' Postbus9520 2300RALeiden E:bestuur@sos8leiden.nl W:www.sos8leiden.nl ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.'

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl)

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Algemene voorwaarden Deviant Systems (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Adres: Darwinstraat 17 6718XR, Ede Tel: (0031) 318-762610 Mail: info@deviantsystems.nl Kvk nummer: 09162076

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Consumenten)

Algemene Voorwaarden (Consumenten) Algemene Voorwaarden (Consumenten) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen te Dongen, Kamer van Koophandel 54489822 en haar

Nadere informatie

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen Even voorstellen Natasja Ausema (1980) Communicatie / Verzekering / Rechten Transport / Logistiek / Automotive Verbintenissenrecht en verzekering Bedrijfsjurist garantieverzekeraar Autotrust te Assen We

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie mei 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke

Nadere informatie

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher!

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher! ActievoorwaardenFreeCityFlightvoucher DeFreeCityFlightvouchergeeftdehouderervanrechtopeengratis*retourvluchtnaaréénvande volgendebestemmingen:nice,venetië,berlijn,londen,kopenhagenenbarcelona,mitswordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden gebaseerd op de versie mei 2013 van ICTWaarborg ook in te zien via www.ictwaarborg.nl Robin Krooshof Services - REDMIJNPC Postadres:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "MBshop": MightyBrightyShop, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENEVOORWAARDEN SmartOfficeSupport Begrippen Opdrachtnemer:TrudydeBruinhandelendonderdenaamSmartOfficeSupport. Locatie:AdresdoorOpdrachtgeveralswerkruimteaangewezen. Opdrachtgever:WederpartijOpdrachtnemer;zij/hijdiedeopdrachtverstrekt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Versie geldig vanaf 01-01-2014 Deze versie is geldig totdat een recentere versie beschikbaar komt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS ALGEMENEINHUURVOORWAARDEN ZUWEHOFPOORTZIEKENHUIS Inhoudsopgave 1.Definities 2.Toepasselijkheid 3.InschrijvingKVK,VAR 4.Totstandkomenopdrachtovereenkomst 5.Uitvoeringdiensten/opteleverenproducttijdensovereenkomst

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Algemene Voorwaarden 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vanitan. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop DpRg/AV/206 FC webshop 19 01 2009 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Filmclub: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ComputerVerzekeren.nl onderdeel van Robiz-Computer.nl (hierna: ComputerVerzekeren.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. I. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen.

Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen. Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DEN HAAG ONDER NUMMER 52242293 Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V.

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemeen De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien Innoverde de inkopende partij is. De hierna volgende inkoopconsignatievoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden. Op alle diensten en leveringen van KOPPENOL AUTOMATISERING zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Waarborg van toepassing, zoals hieronder vermeld. Bovendien zijn de onderstaande Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: M.J. Penders, SjoShop h/o Babygoodluck.com,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN. GM kozijnen : GM kozijnen V.O.F.

1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN. GM kozijnen : GM kozijnen V.O.F. 1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN GM kozijnen : Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie GM kozijnen een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van C.K. Beijer Holding, Calculatie en Adviesbureau BV, in deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, statutair gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Fruit Factor B.V. statutair gevestigd te Ridderkerk kantoorhoudende aan Handelsweg 120, 2988 DC Ridderkerk Inschrijving bij de Kamer van Koophandel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl)

Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl) Daddysbrand.nl Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Daddysbrand.nl: een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Quickscan Algemene Voorwaarden. : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl

Quickscan Algemene Voorwaarden. : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl Quickscan Algemene Voorwaarden Onze referentie Klant Adres E-mail Plaats en datum : Voorbeeld : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl : Alkmaar, heden Algemene

Nadere informatie

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Algemeen 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan,

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen.

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Online Dresses and More. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015.

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Vestigingsadres Bob Smit GALLERY Slaak 20 3061 CS Rotterdam Contactgegevens Tel.: +31 (0)6 24876594 E-mail: info@bobsmit.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015 Algemene voorwaarden Mijnpost Shop 2015 Inhoud Algemene voorwaarden 3 1. Definities 4 2. Toepasselijkheid 6 3. Registratie en Bestelling 7 4. Totstandkoming Overeenkomst 8 5. Prijzen en betaling 9 6. Conformiteit

Nadere informatie

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE)

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage, dossier 853563275. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de bij BEWUST WINKELEN.NL aangesloten winkeliers Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "Winkelier":

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013

Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013 Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Aanbod en overeenkomst

1. Algemeen. 2. Aanbod en overeenkomst 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper terzake van de levering van zaken en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden - In deze

Nadere informatie

2.1. Alle aanbiedingen door Verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2.1. Alle aanbiedingen door Verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend. Algemene Verkoopvoorwaarden Fruit Factor B.V. statutair gevestigd te Ridderkerk kantoorhoudende aan Handelsweg 120, 2988 DC Ridderkerk Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, nr. 59687789 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Gedeponeerd: onder nummer 34387911, Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Gedeponeerd: onder nummer 34387911, Kamer van Koophandel te Amsterdam. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LogoYourKey.nl. Gedeponeerd: onder nummer 34387911, Kamer van Koophandel te Amsterdam. Artikel 1 Definitie Lid 1: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Heiploeg International B.V. Toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomsten Prijzen

Heiploeg International B.V. Toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomsten Prijzen 1 Verkoopvoorwaarden van Heiploeg International B.V., statutair gevestigd te Zoutkamp, kantoorhoudende aan de Panserweg 14 te Zoutkamp (hierna: "Heiploeg") zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE. 2. koper: een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (Versie 2014.0)

ALGEMENE VOORWAARDEN (Versie 2014.0) ALGEMENE VOORWAARDEN (Versie 2014.0) Artikel 1. Definities 1. Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Verkoper zich verbindt een zaak te geven en de Koper om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (als wel verkoop en leveringsvoorwaarden) van Lifestyle Trading VOF gevestigd te Doetinchem.

Algemene voorwaarden (als wel verkoop en leveringsvoorwaarden) van Lifestyle Trading VOF gevestigd te Doetinchem. Algemene voorwaarden (als wel verkoop en leveringsvoorwaarden) van Lifestyle Trading VOF gevestigd te Doetinchem. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Lifestyle Trading: De vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REVOCARE

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REVOCARE ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REVOCARE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "Revocare": RevoCare BV, ingeschreven in het

Nadere informatie

3.9 3.10 Artikel 4. Prijzen. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Artikel 5. Verpakking. 5.1 5.2 Artikel 6. Uitvoering. 6.1 6.2 6.3 6.4

3.9 3.10 Artikel 4. Prijzen. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Artikel 5. Verpakking. 5.1 5.2 Artikel 6. Uitvoering. 6.1 6.2 6.3 6.4 Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken en uitvoering van werkzaamheden door Next Door Systems B.V. te Emmeloord (Nederland). Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen. Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt / 1

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen. Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt / 1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN P&P PROJECTS B.V., GEVESTIGD TE WASAWEG 16 C, 9723 JD TE GRONINGEN (Gedeponeerd onder nummer 02053225 Kamer van Koophandel te Groningen). Artikel 1. Definitie

Nadere informatie

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid Algemene Voorwaarden van www.hurtta-winkel.nl hierna te noemen Wolvers. hurtta-winkel.nl is de domeinnaam van Hondensalon Wolvers gevestigd in Den Haag. Versie geldig vanaf 01-01-2011 1. Algemeen 1.1 Deze

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SUPERTAPE PACKAGING BV TE ETTEN-LEUR

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SUPERTAPE PACKAGING BV TE ETTEN-LEUR ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SUPERTAPE PACKAGING BV TE ETTEN-LEUR zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te s-hertogenbosch I. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van H.o. EL Berro (hierna: EL Berro) zijn bij uitsluiting van eventuele andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING MIJN GROENE STAD VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING MIJN GROENE STAD GEVESTIGD DEN HAAG

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING MIJN GROENE STAD VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING MIJN GROENE STAD GEVESTIGD DEN HAAG ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING MIJN GROENE STAD VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING MIJN GROENE STAD GEVESTIGD DEN HAAG Artikel 1: Toepasselijkheid/ Algemeen. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Macknife Nederland

Leveringsvoorwaarden Macknife Nederland Leveringsvoorwaarden Macknife Nederland Definities Aanbieder/opdrachtnemer: Slijperij J.M. van Rangelrooij/ Macknife Nederland gevestigd van Musschenbroekstraat 4, 2522 AP Den Haag. Ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1- Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1- Algemeen Algemene Voorwaarden Artikel 1- Algemeen De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van Black Elegance. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene en Ethische Voorwaarden van Legacy Consultancy (AEV)

Algemene en Ethische Voorwaarden van Legacy Consultancy (AEV) Algemene en Ethische Voorwaarden van Legacy Consultancy (AEV) Inhoud Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 Algemeen... 1 Artikel 3 Offertes... 1 Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking...

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door AV-Outlet.nl 2. Afwijkende bepalingen zijn slechts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van ROOSTERSHOP, onderdeel van STAAL- en IJZERWARENSHOP B.V., gevestigd te Valkenswaard. KvK 59035315

Algemene Voorwaarden van ROOSTERSHOP, onderdeel van STAAL- en IJZERWARENSHOP B.V., gevestigd te Valkenswaard. KvK 59035315 Algemene Voorwaarden van ROOSTERSHOP, onderdeel van STAAL- en IJZERWARENSHOP B.V., gevestigd te Valkenswaard. KvK 59035315 Versie geldig vanaf 01/02/2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie