CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V."

Transcriptie

1 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter Inhoudsopgave 1.Algemenevoorwaarden 2.Definitiesentoepasselijkheid 3.Prijzen 4.Offertes/bestelling/annulering 5.Laagsteprijsgarantie 6.Eigendomsrecht 7.Betaling 8.Leveringen 9.Retour,ruilen 10.Garantiealgemeen 11.Reclames 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 14.Overmacht 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 17.Contact CONSUMENTENVOORWAARDENVANKAMPEERHALDEVRIJBUITERB.V. 1.Algemenevoorwaarden 1.1Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopiedereaanbieding,offerteenovereenkomsttussenKampeerhaldeVrijbuiter,hiernate noemen: Gebruiker,eneenKlantwaaropGebruikerdezevoorwaardenvantoepassingheeftverklaard,voorzovervandezevoorwaarden nietdoorpartijenuitdrukkelijkenschriftelijkisafgeweken. 1.1DealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruikerliggeniniederevestigingvanGebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar, wordenopverzoekvandeklantkosteloostoegezondenénzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl. 1.2DezealgemeneverkoopvoorwaardenzijngedeponeerdbijdeKamervanKoophandelvoorNoordNederland. 1.3Steedsgeldtdeversievandealgemeneverkoopvoorwaardenzoalsdieisgedeponeerdtentijdevanhettotstandkomenvande koopovereenkomst. 1.4Indieneenbepalingvandealgemeneverkoopvoorwaarden(gedeeltelijk)vernietigbaarisofwordt,blijvendeoverigebepalingen volledigvankracht.gebruikerendeklantzullendaninoverlegtredenomeennieuwebepalingtervervangingvandeoorspronkelijke bepalingovereentekomen,waarbijzoveelmogelijkmethetdoelenstrekkingvandevernietigdebepalingrekeningwordtgehouden. 2.Definitiesentoepasselijkheid 2.1Indezealgemeneverkoopvoorwaardenwordtverstaanonder: a.kampeerhaldevrijbuiter Allerechtspersonen,feitelijkenstatutairgevestigdinNederlanddieonderdeeluitmakenvanKampeerhaldeVrijbuiter,meerinhet bijzonderdekampeerhaldevrijbuiterb.v.,kampeerhaldevrijbuitergoudab.v.enkampeerhaldevrijbuiterroermondb.v.,hierna gezamenlijktenoemen: Gebruiker. b.klant IederenatuurlijkeofrechtspersoonmetwieGebruikereenovereenkomstaangaat,danweldaaroveronderhandelt. c.overeenkomst IedereovereenkomstdietussenGebruikerendeklanttotstandkomt,elkewijzigingdaarvanofaanvullingdaarop. d.algemeneverkoopvoorwaarden DezealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruiker. e.kassabon Metkassabonwordtbedoeld: DeoriginelekassabonvanGebruiker.

2 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter MetdekassabonkandoorGebruikerinspecifiekegevallenwordengelijkgesteldeenbankafschriftofrekeningvaneen creditcardmaatschappijwaaruitisoptemakenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht.anderedoordewet toegelatenmethodenomaantetonenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht,zijnuiteraardooktoegestaan. f.non conformiteit Eenproductisnon conform(=gebrekkig)alshetproductniet(meer)deeigenschappenbezitdiedekoperopgrondvande koopovereenkomstmochtverwachten.hetisnadewettelijke enfabrieksgarantieperiodeaandekoperomhetbewijsvandenonconformiteitteleverenéndekoperdienttevensaantetonendathetproductnormaalisgebruikt.normaleslijtageenonheilvanbuitenaf leidtnooittotnon conformiteit. g.economischelevensduur Meteconomischelevensduurwordtbedoelddeperiodewaarnaeenproductisverouderd.Nadeeconomischelevensduurkanhetproduct nogsteedswordengebruikt(nbdeperiodetotdathetproductechtdefectiswordtdetechnischelevensduurgenoemd). 3.Prijzen 3.1Deverkoopprijsluidtineuro'sinclusiefbtwmaarexclusiefdeeventuelewettelijkverplichteverwijderingsbijdrageenexclusief eventueleverzend ofbezorgkosten. 3.2DeverkoopprijzenstaanvermeldopdeprijskaartjesdieaandeindevestigingenvanGebruikeraangebodenproductenzijngehecht, danwelopofbovenhetschapwaardebetreffendeproductendoorgebruikerzijngeplaatst. 3.3Productendienietindividueelzijngeprijsd,wordengeachtgeëtaleerdtezijnbijdeprijskaartenvanhetbetreffendeproduct. 3.4Deconsumentkangeennakomingeisenvoorprijzenmeteenschrijffoutwelkeeenkennelijkeverschrijvingbetreffen. 3.5Overeengekomenprijzenzijngebaseerdopdeophetmomentvanaanbiedingbekendzijndekostprijsfactoren,koersen,belastingen, invoerrechten,etc.ingevalvanverhogingvanéénofmeervandezefactorenzijnwijgerechtigddeovereengekomenprijs dienovereenkomstigaantepassen,althansindienéénenandernietvoorzienbaarwasbijhetsluitenvandeovereenkomstende prijsverhogingredelijkis.indiendeprijsverhogingplaatsvindtbinnen3maandennahetsluitenvandeovereenkomstisonzeklantbevoegd demetonsgeslotenovereenkomstteontbindenmiddelseenschriftelijkeverklaringtenzijdieprijsverhoginghetgevolgisvangewijzigde wettelijkevoorschriften. 4.Offertes/bestelling/annulering 4.1Alonzeofferteszijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkmondelingofschriftelijkandersvermeld. 4.2Eenaanbodkandooronswordeningetrokken,voordathetisaanvaard. 4.3Indienonzeofferteeentermijnvooraanvaardingkent,zijnwijgerechtigddirectnadeont vangstbinnendedooronsgesteldetermijnvandeaanvaardingdoordeklantonsaanbodte herroepen. 4.4GebruikerkannietaanzijnoffertesofaanbiedingenwordengehoudenindiendeKlantredelijkerwijskanbegrijpendatdeoffertesof aanbiedingen,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevat. 4.5VoorbesteldewantnietuitvoorraadgeleverdeproductenisGebruikergerechtigdeenaanbetalingvan10%vandekoopprijstevragen. 4.6IndiendebestellingwordtgeannuleerdisGebruikergerechtigdannuleringskosteninrekeningtebrengenenteverrekenenmethet aanbetaaldebedrag.dedooronsberekendeannuleringskostenbedragen10%vandeovereengekomenprijsmeteenminimumvan 25,. 5.Laagsteprijsgarantie 5.1DeGebruikerhanteerteenlaagsteprijsgarantie.Wanneerdeklantbinnen8dagennazijnaankoophetzelfdeproducteldersvooreen lagereprijskankopen,kandeklantgebruikmakenvandelaagsteprijsgarantiemits; a.hetartikelidentiekisenvanhetzelfdemerk.ookmoethetdezelfdegarantievoorwaardenhebben. b.hetprijsverschildoorgebruikercontroleerbaarisdoormiddelvaneenprijslijst,advertentie,schriftelijkebevestigingvandeaanbieder en/offysiekecontrolebijdebetreffendeaanbieder. c.debetreffendeaanbiederisinnederlandgevestigd.

3 d.hetproductwordtaangebodenineenopenbaartoegankelijkewinkel,dusnietviainternet. 5.2Uitgeslotenzijnaanbiedingenvan(opheffings)uitverkopen,faillissementsverkoop,groothandelsverkoop,afwijkende leveringsvoorwaarden(bijv.ophetterreinvantoelatinginnederland,garantieen/ofservice),demomodellen,beschadigdeproducten,etc. 5.3Delaagsteprijsaanvraagdientschriftelijktewordenaangevraagd. 6.Eigendomsrecht 6.1Gebruikerblijfteigenaarvanhetverkochteproductzolangdeklantnietvolledigheeftvoldaanaanalzijnbetalingsverplichtingenjegens Gebruiker,metinbegripvanhetgeenhijinverbandmethettekortschieteninzijnverplichtingenverschuldigdmochtwordenbovende hoofdsom,totdatdeklantalleverplichtingenuitdemetgebruikergeslotenovereenkomst(en)deugdelijkisnagekomen. 6.2Indiendegeleverdezaken,nasommatie,nietbetaaldwordenzijnwijgerechtigddiezakenterugtenemen.Alledaaraanverbonden kosten,gerechtelijkeenbuitengerechtelijke(gefixeerdop15%vandefactuurwaarde),alsmedeschadealsgevolgvanwaardevermindering vandeteruggenomenzakenzijnvoorrekeningvandeklant. 7.Betaling 7.1Deklantdienthetaankoopbedragvolledigtevoldoenophetmomentvanaflevering. 7.2Zakendiedooronsofeentransporteurbijonzeklantenwordenbezorgd,dienenonverwijldbijafleveringtewordenbetaald,inclusief, voorzoverzulksisovereengekomen,debezorgkosten. 7.3Betalingdientincontanten,pinbetaling,ofbancairdanweldedooronsinhetverkeergebrachtecadeaubonnenplaatstevinden,tenzij voorafgaandandersschriftelijkisovereengekomen.betalingpercreditcardisalleentoegestaan,alsdeklanteenidentiteitsbewijstoont. Gebruikeriszichgehoudenom 5, inrekeningtebrengenbijeentransactieonderde 100,. 8.Leveringen 8.1DesgewenstkandeklantgebruikmakenvandeleverservicevandeGebruiker.Voorleveringvanproductenkunnenleveringskosten doorgebruikerinrekeningwordengebrachtaandeklant.dehoogtevandezeeventueleleveringskostenisondermeerafhankelijkvande afstandtussendevestigingvandegebruikerwaarhetproductisgekocht,hetafleveradresalsmedehetaantalteleverenproductenende wijzevanlevering.onzeverkoopmedewerkerinformeertdeklantexactoverdebezorgkosten,alsmedeofdegebruikerakkoordgaatmet deleveringbijhetopstellenvandekoopovereenkomst/factuur. 8.2Voordatdeleveringvandeproductenplaatsvindt,dientdeklantdegegevensopdeaankoopfactuurtecontroleren(naam,adres, postcode,woonplaatsentelefoonnummer).indiendegegevensnietjuistzijn,moetdeklantdirectcontactopnemenmetgebruiker. 8.3WanneerdeklantgebruikwilmakenvandeleverservicevanGebruikerwordterafgesprokenwanneerdeproductenbijdeklant wordenafgeleverd,danweldatoverdedagvanafleveringdoorgebruikerlatercontactzalwordenopgenomenmetdeklant. 8.4Wanneerdeklantnietopdeafgesprokendatumvandeleverafspraakaanwezigis,zullendeleverkostenhiervanwordenberekendaan deklant.indiendeklantalsnogzijnproductenwillatenleverendoordeleverservicevangebruikerzulleneropnieuwleverkostenaande klantinrekeningwordengebracht. 8.5Leveringgeschiedtvanafonzevestigingsplaatsofdeplaatsbijovereenkomstbepaald.Dekostenvantransportkomennietvoor rekeningvandeklant,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen. 8.6Deklantwordtverzocht,voordeleveringplaatsvindt,deentreeofdoorgangvanzijnwoningvrijtemakenvanobstakels(opderoute naardeuiteindelijkeplaatsvanhetproduct),omzobeschadigingentevoorkomen.deleverservicestrekttotdeeerstedoorgangtenzij andersovereengekomen. 8.7Leveringopeenmetdeklantovereengekomenafleveradresstrektingeengevalverderdantothetmeteenvrachtautobereikbare punt,dathetmeestnabijdeovereengekomenafleveringsplaatsisgelegen. ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

4 8.8Opgegevenlevertijdenzijnbijbenaderingenzullennimmerzijntebeschouwenalsfataletermijnen,tenzijuitdrukkelijkandersis overeengekomen.bijniettijdigeleveringdienenwijderhalveschriftelijkingebreketewordengesteld,waarbijonseenredelijketermijn gelatenwordtomalsnogtepresteren.onzeklantisgerechtigdindienwijbinnendieredelijketermijnnietpresterendeovereenkomstte ontbinden. 8.9Ingevalvanfaillissement,surséancevanbetalingofbijbeslagleggingonderdeklantofopzakenofrechtenvanonzeklantonderderden zijnwijgerechtigddeleveringzondernadereaankondigingtebeëindigen,danwelopteschorten. 8.10Wijzijngerechtigddezakenvoorrekeningenrisicovandeklantopteslaan,indiendezelaatsteingebrekeblijftdeproductenin ontvangsttenemen,enwijaanonzeklantschriftelijkhebbenmedegedeelddatdebesteldezakenvoorafleveringgereedzijnen afgezonderdzijnvanderestvanonzevoorraad. 8.11Indienwijhettransportverzorgengaathetrisicovoordegoederenopdeklantoverzodrahettransportmiddelopdeplaatsvan leveringisaangekomenendegoederenindemachtvandeklantzijngebracht. 8.12Gebruikeradviseertdeklantombijafleveringvandeproductendezedirecttecontrolerenopjuistheid,volledigheideneventuele externebeschadigingen.opdezewijzekangebruikeringevalvaneenonvolledigeofverkeerdelevering,ofingevalvanbeschadigingen aandegeleverdeproductensnelzorgdragenvooreenaanvullingopofvervangingvandelevering. 8.13Bijeventuelegebrekendiegeconstateerdzijnnalevering,dientdeklantzelfhetaangekochteartikeltereclameren. 9.Retour,ruilen 9.1DeklantkanbijelkevestigingvanGebruikereenaangekochtproductomruilenonderdehierondergenoemdevoorwaarden. 9.2RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkbinnennegentigdagennaaankoop. Uitzonderingopdezetermijnzijnschoenenwelkeeenperiodevan8dagengehanteerdword.Gebruikerisalleengehoudeneenverzoek totrestitutievandekoopprijstehonoreren,indiendeklantbinnennegentigdagennaaankoopterugbetalingvandekoopprijsofomruil verlangt,zonderdatersprakeisvaneendefect,enaandevolgendevoorwaardenvoldoet: a.deklantmoetgelijktijdigdeoriginelekassabonoverleggen. b.hetproductdientaangekochttezijnbijeenvestigingvangebruiker. c.hetproductmoetcompleetenonbeschadigdindeorigineleverpakkingzijnverpakt. d.hetproductisongebruikt.(voorschoenengeldtdatdezenietbuitengebruiktzijnindezeperiode) 9.3Uitgeslotenvanretourenomruilingzijn: a.badkleding. b.speciaalbesteldeartikelen. c.artikelendieperstrekkendemeterverkochtworden. d.hygiënischeproducten. 9.4Ookuitgeslotenvanretourenomruilingzijnproductendieenigeveranderinghebbenondergaan indebreedstezinvanhetwoord doortoedoenvandeklantofderden.bijeengeschilheeftgebruikerhetrechtomeenonderzoektelatenverrichtendoordeleverancier vanhetproductzondervoorafgaandaandatonderzoektezijngehoudentotomruilingofterugbetalingvanhetaankoopbedrag. 9.5RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkmetoriginelekassabon.Indien Gebruikeruitcoulanceoverwegingen,dusgeheelvrijblijvend,nietteminbereidishetbijGebruikergekochteproductzonderoriginele kassabonterugtenemen,geschiedtditalleentegenruilingvooreenandergebruikerproductoftegenuitreikingvaneentegoedbon. Hierbijzaltenminsteaandenavolgendevoorwaardenvoldaandienentezijn: a.hetproductisophetmomentvanruilingbijgebruikerinhetassortimentopgenomen. b.deklantvoldoetaandevoorwaardenzoalsdiestaanbeschrevenbijartikel9.2b,c,dentoonteenorigineelengeldiglegitimatiebewijs, waarbijdeklantgebruikerindegelegenheidsteltdaarvaneenfotokopietemaken. c.voorzovereentegoedbonwordtuitgereikt,wordtdaaropdeprijsvanhetbetreffendeproductaangehoudententijdevandeomruiling. 9.6Tegoedbonnenkunnenniettegencontantgeldwordeningewisseld.Vooreeneventueelrestbedragnaverzilveringvaneentegoedbon, ontvangtdeklanteennieuwetegoedbon. 10.Garantiealgemeen ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

5 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 10.1GebruikerhoudtzichaanallewettelijkeverplichtingendieinNederlanddwingendgeldenvoorgarantie. 10.2DeklantkanalleengarantieclaimenbijGebruikerwanneerhetproductisaangekochtbijeenvestigingvanGebruiker. 10.3Degarantietermijnvangtaanophetmomentvanaflevering.Dekassabon(zieartikel2 definitiesentoepasselijkheid)dientals garantiebewijs,daarbijuitgezonderdisdeaankoopvaneenvoortentwaarbijdekassabonalsmedehetmeegegevengarantieboekwordt gezienalsgarantiebewijs. 10.4Gebruikerisnietverplichttothetverlenenvangarantie,indienersprakeisvanondeskundiggebruik,vanbuitenafkomendeonheilin debreedstezinenwanneergebrekenzijnontstaandoordemontage. 10.5DedoorGebruikerteleverenzakenvoldoenaandegebruikelijkeeisenennormendiedaaraanophetmomentvanlevering redelijkerwijsgesteldkunnenwordenenwaarvoorzijbijnormaalgebruikinnederlandzijnbestemd.deinditartikelgenoemdegarantieis vantoepassingopzakendiebestemdzijnvoorhetgebruikbinnennederland.bijgebruikbuitennederlanddientdeklantzelfteverifiëren ofhetgebruikdaarvangeschiktisvoorhetgebruikaldaarenofdezevoldoenaandevoorwaardendiedaaraangesteldworden.gebruiker kanindatgevalanderegarantie enoverigevoorwaardenstellenterzakevandeteleverenzakenofuittevoerenwerkzaamheden. 10.6IndientijdenshetonderzoekblijktdatgetrachtishetproductteherstellendoorderdenofeendoorGebruikernieterkend servicecentrum,isgarantieuitgeslotenbehalvealsheteenvoorlopigeennoodzakelijkevoorzieningbetreft,waarbijdenoodzaakter beoordelingvangebruikeris. 10.7Iederevormvangarantiekomttevervallenindieneengebrekisontstaanalsgevolgvanofvoortvloeituitonoordeelkundigof oneigenlijkgebruikdaarvanofgebruiknadehoudbaarheidsdatum,onjuisteopslagofonderhouddaaraandoordeklanten/ofdoor derdenwanneer,zonderschriftelijketoestemmingvangebruiker,deklantofderdenaandezaakwijzigingenhebbenaangebrachtdanwel hebbengetrachtaantebrengen,daaraananderezakenwerdenbevestigddiedaaraannietbevestigddienentewordenofindiendeze werdenver ofbewerktopeenanderedandevoorgeschrevenwijze.deklantkomtevenminaanspraakopgarantietoeindienhetgebrek isontstaandoorofhetgevolgisvanomstandighedenwaargebruikergeeninvloedopkanuitoefenen,daaronderbegrepen weersomstandigheden(zoalsbijvoorbeelddochnietuitsluitend,extremeregenvaloftemperaturen)etcetera. 10.8TotvervangingvandedoorGebruikergeleverdeproductdoornieuweproductenisdeGebruikernietgehouden,indiendegeleverde producteninmiddelsdoordeklantisgebruikt.gebruikerzal,voorzovereengeconstateerdgebrekvooronsrisicokomt,ditgebrek herstellen.indienherstelmogelijkis,isgebruikernietgehoudendedoorgebruikergeleverdeproductentevervangen. 10.9Gebruikerisnietaansprakelijkvoorgeringeafwijkingenen/ofgeringekleurverschillenindedoorGebruikergeleverdeproducten,voor zoverdezeafwijkingendedoorgebruikergeleverdezaaknietwezenlijkandersmakendandeovereengekomenzaak Indienvaststaatdateenproductnon conformisendienaangaandetijdigisgereclameerd,danzalgebruikerhetnon comforme productbinnenredelijketermijnnaretourontvangstdaarvandanwel,indienretourneringredelijkerwijzenietmogelijkis,schriftelijke kennisgevingterzakevanhetgebrekdoordeklant,terkeuzevangebruiker,vervangenofzorgdragenvoorhersteldaarvandanwel vervangendevergoedingdaarvooraandeklantvoldoen.gebruikermagzelfdekeuzemakenvoorherstelofvervanging.ingevalvan vervangingisdewederpartijgehoudenomdevervangenproductaangebruikerteretournerenendeeigendomdaaroveraangebruiker teverschaffen,tenzijgebruikerandersaangeeft Nadegarantieperiodemaartijdensdeeconomischelevensduurvaneenproduct,moetdeklantkunnenaantonendateenproduct non conformisenhetproductjuistisgebruikt. Afhalenvanreparaties 10.12ReparatieskunnenalleenopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerwordenafgegeven GebruikerisnietgehoudentecontrolerenofdepersoondieopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerdeproducten afhaalt,ookderechtmatigeeigenaaris BijverliesvanhetorigineleafgiftebewijszalGebruikerdealdannietgerepareerdeproductenuitsluitendafgevenopvertoonvaneen geldiglegitimatiebewijsopnaamvandepersoondievolgensdeadministratievangebruikerhettereparerenproductheeftafgegeven, waarbijdegenediehetproductafhaaltvoorontvangstdienttetekenen. 11.Reclames 11.1ReclamesterzakevanbuitenwaarneembaregebrekendienenbinnenachtdagennaleveringaanGebruikertewordenkenbaar gemaakt. 11.2Reclameswegenstentijdevandeleveringnietzichtbaregebrekendienenbinnenachtdagennaontdekkingdanwelbinnenacht dagennadatdiegebrekenredelijkerwijsontdektbehoordentezijnaangebruikertewordenkenbaargemaakt.

6 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 11.3DedoorGebruikeraanzijnklantengeleverdezakendienenonmiddellijkdoordekantentewordengecontroleerd.Tentenmogendoor deklantenwordenopgezetengeïnspecteerdopdegazonsrondgebruikerzijnbedrijf. Dedoordeklantengemaaktereiskosten,vanwelkegrondeook,wordendoorGebruikernietvergoed. 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 12.1Gebruikerleeftdewettelijkevoorschriftenmetbetrekkingtotdebeschermingvanpersoonsgegevens,zoalsvastgelegdindeWet Persoonsregistratiesen/ofdeWetBeschermingPersoonsgegevens,na.Indieneenklantzijnpersoonlijkegegevenswenstintezien, corrigerenofverwijderen,kandeklanthierovermetgebruikercontactopnemen.gebruikerzaldeklantallegewensteinformatie verstrekkenenindiendoordeklantgewenstdegegevensaanpassenofverwijderen. 12.2DedoordeklantverstrektegegevenswordendoorGebruikergebruiktvoorhetverwerkenvandeovereenkomstenenopgenomenin hetklantenbestand. 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 13.1Indirecteschade,gevolgschade,bedrijfsschade,vertragingsschade,inkomensschade,immateriëleschade,letselschade,enschade wegensverliesvangegevens,zijnvanvergoedinguitgesloten,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.2Gebruikerisnooitverdergaandaansprakelijkdanhetbedragvandekoopsomvanhetproductexclusiefbtw,waardoorschadeis veroorzaakt,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen,terwijlbijgebrekevanrechtsgeldigheidvandezebeperkingde schadesteedswordtbeperkttothetbedragdatterzakedoordeaansprakelijkheidsverzekeraarvangebruikerwordtuitgekeerd,verhoogd metheteigenrisicoperschadegeval,steedsvoorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.3Hetrechtopschadevergoedingvervalt,indiendeschadenietbinnenredelijketermijnnaontdekking,isgemeld. 13.4Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatbijvervoervanproductdoordeklantzelf. 13.5Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatalsgevolgvannietnormaalgebruikenverstaatditalsschadeontstaandoor onheilvanbuitenaf. 13.6DeklantisverplichtingevalvanschadeclaimsomGebruikerinstaattestellendaarnaareenonderzoekintestellenendaarbijzo nodigexternedeskundigeninteschakelen.deklantisverplichtomalhetmogelijketedoenteneindedeschadezobeperktmogelijkte houden. 13.7Gebruikerissteedsgerechtigdleveranciersenanderepartijendiebijdeschadeclaimbetrokkenzijn,invrijwaringopteroepenen doorklantengeledenschadeopdieleveranciersenanderepartijenteverhalen. 13.8GebruikeraanvaardtaansprakelijkheidvoorschadevoorzoverdezekrachtensdewetvoorGebruikerzijnrisicokomt. 14.Overmacht 14.1IngevalvanovermachtaandezijdevanGebruikerheeftdeklantslechtsrechtopenige(schade)vergoedingindienGebruikerin verbandmethaartekortkomingeenvoordeelgenietdatgebruikerbijbehoorlijkenakomingnietzouhebben.dehoogtevande (schade)vergoedingbedraagtmaximaalhetbetreffendevoordeelvangebruiker. 14.2GebruikerisnietgehoudentothetnakomenvanenigeverplichtingjegensdeKlantindienhijdaartoegehinderdwordtalsgevolgvan eenomstandigheiddienietistewijtenaanschuld,ennochkrachtensdewet,eenrechtshandelingofinhetverkeergeldendeopvattingen voorzijnrekeningkomt. 14.3Als overmacht wordenondermeerbeschouwd:alleonvrijwilligebedrijfsstoringenofbelemmeringenzoalsstormschadeenonder anderenatuurrampen,brand,belemmeringendoorderden,geheleofgedeeltelijkewerkstakingen,explosie,oproer,oorlog,nagenoeg algemeneziektevanwerknemers,hetnietofnietdeugdelijk,ofniettijdigpresterenvanbinnen enbuitenlandsetoeleveringsbedrijvenen verderinhetalgemeenalleomstandigheden,gebeurtenissen,oorzakenengevolgendiebuitenonzecontroleofzeggenschapvallen.

7 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 15.1OpalleovereenkomstenenaanbiedingenishetNederlandsrechtvantoepassing. 15.2AllegeschillentussenGebruikerenklantnaaraanleidingvanoffertesofovereenkomstenofbetalingenuitwelkenhoofdedanook, waaropdezevoorwaardenvantoepassingzijn,zullenwordenbeslechtdoorhetabsoluutbevoegderechterteassen,danwelde,naar keuzevanonzeklant,derechtervandienswoonplaats. 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 16.1GebruikerkentalgemeneverkoopvoorwaardendieGebruikerenhaarklanteninachtmoetennemen,omzakenmetelkaartekunnen doen.onzealgemeneverkoopvoorwaardenliggeniniederevestigingvangebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar,wordenopuw verzoekkosteloostoegezondenenzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl.wezijneronsechtervanbewustdatonzealgemene verkoopvoorwaardenzijnopgeschrevenineenwatofficieelnederlands.daaromisgebruikermeerdanwelwillenduheteenenander persoonlijktoetelichten. 16.2Gebruikerhoudtzichaandewet.Onzealgemeneverkoopvoorwaardenhebbenwedaartoeuitgebreidgetoetst.Tochkanhet voorkomendatuhetnieteensbentmetonzevoorwaardenofdezeandersinterpreteert.indiendithetgevalisverwijzenwijugraagnaar ConsuWijzer,waarupraktischeadviezenvindtenuookeenklachtkuntindienen.Kijkdaarvoorophunwebsitewww.consuwijzer.nl.Alsu hetantwoordopuwvraagdaarnietkuntvinden,dankuntubellenmet(088) Methetmeldenvanuwklachtgeeftueen signaalafaandetoezichthoudersophetgebiedvanconsumentenrecht.consuwijzerregistreertiederemeldingenzorgtervoordatdeze bijdejuistetoezichthouderterechtkomt. 17.Contact Ingevalvanvragen,opmerkingenofproblemenbetreffendedeVrijbuiter,kuntucontactmetonsopnemen.Ukuntonsalsvolgtbereiken: KampeerhaldeVrijbuiter Kanaalstraat LRRODEN Daarnaastkuntugebruikmakenvanhetcontactformulieroponzewebsitewww.vrijbuiter.nl ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

Algemene voorwaarden Stichting YEYE

Algemene voorwaarden Stichting YEYE Algemenevoorwaarden StichtingYEYE Algemeen Definities Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: YEYE:StichtingYEYEgevestigdteAmsterdam,ingeschrevenbijdeKamervan KoophandelteAmsterdam(KvK nummer:43338007) Wederpartij:denatuurlijkepersoonofrechtspersoonmetwieYEYEeenovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008 AlgemeneVoorwaardenV.1.0Oktober2008 AlgemeneVoorwaarden Artikel1.Definities Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder gebruiker NagtzaamConsultancy,enonder opdrachtgever dewederpartijvandegebruikerofteweldeklant/leverancier.tezamenwordengebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer Algemenevoorwaarden TrouwenenMeer Contactgegevens: TrouwenenMeer Postbus603 3440APWoerden Telefoon: 0646603879 E mail: susan@trouwenenmeer.nl Website: www.trouwenenmeer.nl KvKUtrecht: 30250566 Definities:

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.' 2.'SOS:'studievereniging'Studiekring'over'Strafrecht.' 3.'Bestuur:'het'bestuur'van'de'Studiekring'over'Strafrecht.'

Nadere informatie

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING'

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' ALGEMENE'VOORWAARDEN' Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' KRUISWERK'ACHTERHOEK' Artikel'1' 'Algemeen 1.1#In#deze#algemene#verkoop2#en#leveringsvoorwaarden#hebben#de#

Nadere informatie

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende#

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende# ! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1. Indezealgemenevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgende betekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkandersisaangegevenofuitdecontextandersblijkt:

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' Postbus9520 2300RALeiden E:bestuur@sos8leiden.nl W:www.sos8leiden.nl ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

Algemene'voorwaarden'

Algemene'voorwaarden' Algemene'voorwaarden' Artikel'1:'Algemeen' 1.# Deze#algemene#voorwaarden#zijn#van#toepassing#op,#en#maken#deel#uit#van,#alle#aanbiedingen#van#Frank#Vogel# financieel#advies#bv#en#alle#overeenkomsten,#inclusief#eventuele#vervolgopdrachten,#gesloten#tussen#frank#vogel#financieel#

Nadere informatie

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging.

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Ja-maar...wat koop ik daarvoor? Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Als je je bestelling vooraf betaalt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden voor de schelpdierhandel, hierna te noemen de algemene voorwaarden, zijn

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Particulieren)

Algemene voorwaarden (Particulieren) Particulieren Zakelijk Algemene voorwaarden (Particulieren) Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij vinden dat dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web. Opgemaakt: 21 augustus 2015, te De Lutte 1. Afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen)

Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen) Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen) MetJeMobiel Accessoires E-mailadres: MetJeMobiel@gmail.com Postadres: Kopvoornvijver

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web. Opgemaakt: 21 augustus 2015, te De Lutte Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 - Definities Verkoper: Koper: Professional: Consument: Overeenkomst op Afstand: Dag: Herroepingsrecht: Bedenktijd: Yori meubels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Den Helder

Algemene Voorwaarden PC Den Helder Algemene Voorwaarden PC Den Helder Identiteit van de Opdrachtnemer Naam (Opdrachtnemer) : PC Den Helder Handelend onder: PC Den Helder Vestigingsadres: Wezenstraat 1c 1781 GJ Den Helder Postadres: Wezenstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GALERIE VONC

ALGEMENE VOORWAARDEN GALERIE VONC ALGEMENE VOORWAARDEN GALERIE VONC Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. "het Kunstwerk": het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon. 2. "de Kunstenaar": de maker van

Nadere informatie

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher!

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher! ActievoorwaardenFreeCityFlightvoucher DeFreeCityFlightvouchergeeftdehouderervanrechtopeengratis*retourvluchtnaaréénvande volgendebestemmingen:nice,venetië,berlijn,londen,kopenhagenenbarcelona,mitswordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RPC Systems bij consumentenkoop en klein zakelijk.

Algemene voorwaarden RPC Systems bij consumentenkoop en klein zakelijk. Algemene Voorwaarden RPC Systems Coevorden Versie Februari 2013 RPC Systems hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Consumenten)

Algemene Voorwaarden (Consumenten) Algemene Voorwaarden (Consumenten) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen te Dongen, Kamer van Koophandel 54489822 en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENEVOORWAARDEN SmartOfficeSupport Begrippen Opdrachtnemer:TrudydeBruinhandelendonderdenaamSmartOfficeSupport. Locatie:AdresdoorOpdrachtgeveralswerkruimteaangewezen. Opdrachtgever:WederpartijOpdrachtnemer;zij/hijdiedeopdrachtverstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl)

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Algemene voorwaarden Deviant Systems (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Adres: Darwinstraat 17 6718XR, Ede Tel: (0031) 318-762610 Mail: info@deviantsystems.nl Kvk nummer: 09162076

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie mei 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "MBshop": MightyBrightyShop, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Versie geldig vanaf 01-01-2014 Deze versie is geldig totdat een recentere versie beschikbaar komt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALLETHA B.V., GEVESTIGD TE (5692 DL) SON AAN HET EKKERSRIJT 4429, KVK-NUMMER 17127660

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden gebaseerd op de versie mei 2013 van ICTWaarborg ook in te zien via www.ictwaarborg.nl Robin Krooshof Services - REDMIJNPC Postadres:

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 2 van 7. Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij (Robin Krooshof Services en ICTWaarborg)

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Alle afspraken op schrift Artikel 2. Het aanbod Artikel 3. De prijs Artikel 4. Betaling

Algemene voorwaarden Artikel 1. Alle afspraken op schrift Artikel 2. Het aanbod Artikel 3. De prijs Artikel 4. Betaling Algemene voorwaarden Artikel 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk

Nadere informatie

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen Even voorstellen Natasja Ausema (1980) Communicatie / Verzekering / Rechten Transport / Logistiek / Automotive Verbintenissenrecht en verzekering Bedrijfsjurist garantieverzekeraar Autotrust te Assen We

Nadere informatie

wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op definanciële markt.

wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op definanciële markt. Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cruydt-Hoeck v.o.f.

Algemene Voorwaarden Cruydt-Hoeck v.o.f. Algemene Voorwaarden Cruydt-Hoeck v.o.f. (Versie 01 januari 2015) Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS ALGEMENEINHUURVOORWAARDEN ZUWEHOFPOORTZIEKENHUIS Inhoudsopgave 1.Definities 2.Toepasselijkheid 3.InschrijvingKVK,VAR 4.Totstandkomenopdrachtovereenkomst 5.Uitvoeringdiensten/opteleverenproducttijdensovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009 Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma Thorma Kachels Nederland v.o.f, gevestigd te 9247 TS Ureterp, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunsthandel en Galerie De Bleyenhoeve

Algemene voorwaarden Kunsthandel en Galerie De Bleyenhoeve Algemene voorwaarden Kunsthandel en Galerie De Bleyenhoeve Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. â œhet Kunstwerkâ : het artikel/werk zoals dat omschreven is op onze website

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap MyDiagnostick Medical gevestigd te Maastricht, Nederland. 1 Algemeen... 1 2 Aanbiedingen... 2 3 Prijzen... 2 4 Overeenkomst... 2 5 Levering... 3 6 Betaling...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BEN DE WILD PRODUCTIONS BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BEN DE WILD PRODUCTIONS BV Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ben de Wild Productions BV: Ben de Wild Productions BV Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna Klijn VOF. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene informatie Compuwijs

Algemene voorwaarden Algemene informatie Compuwijs Algemene voorwaarden Speciaal voor u hebben wij onze algemene voorwaarden zo consumentvriendelijke en gemakkelijk leesbaar gemaakt. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Repairspot. Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Algemene Voorwaarden Repairspot. Artikel 1. Alle afspraken op schrift Algemene Voorwaarden Repairspot. Artikel 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop gevestigd en kantoorhoudend te Duiven Naturana webshop is een onderdeel van Naturana Nederland B.V. gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SunnyTent BV - consumenten

Algemene Voorwaarden SunnyTent BV - consumenten SunnyTent BV Dr. Rauppstraat 24 5571 CG Bergeijk E.: info@sunnytent.com I.: www.sunnytent.com Bank: NL11 INGB 0006 4883 46 KvK-nr. 60.68.90.56 Algemene Voorwaarden SunnyTent BV - consumenten Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CD-ROM-LAND webshop

Algemene voorwaarden CD-ROM-LAND webshop Algemene voorwaarden CD-ROM-LAND webshop Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop DpRg/AV/206 FC webshop 19 01 2009 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Filmclub: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vanitan. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite

Nadere informatie

PCF Holland BV, Apolloweg 138, 8239 DA Lelystad (0320) Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

PCF Holland BV, Apolloweg 138, 8239 DA Lelystad (0320) Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities PCF Holland BV, Apolloweg 138, 8239 DA Lelystad (0320) 25 21 26 Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities 1. Diensten: werkzaamheden inzake plaagdiermanagement, faunamanagement en dierziektebeheersing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Leveringsvoorwaarden i-phone-shop.nl Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van i-phone-shop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Groningen op 23 november ) Toepasselijkheid

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Groningen op 23 november ) Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Groningen op 23 november 2001 1) Toepasselijkheid a) Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 3 Leveringstermijnen, verpakking en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 3 Leveringstermijnen, verpakking en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (koop)overeenkomst tussen Exphairo, statutair gevestigd te Hengelo (O) en ingeschreven

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Algemene Voorwaarden 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MadebySoraya

Algemene voorwaarden MadebySoraya Algemene voorwaarden MadebySoraya Inleiding MadebySoraya biedt haar producten en diensten aan onder de volgende algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: RheoClean BV gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade, Euregiopark 16C, 6467 JE. 2. koper: een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal Identiteit van de ondernemer: Het Alkristal Viviane Tuerlinckx Bresstraat 7 2018 Antwerpen Belgium 0032 (0)3 216 15 77 te bereiken van dinsdag tot

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ComputerVerzekeren.nl onderdeel van Robiz-Computer.nl (hierna: ComputerVerzekeren.nl)

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold Betaling Bij vooruitbetaling van het totale bedrag, dient u het bedrag zoals vermeld op de orderbevestiging, de volgende werkdag (er kan nog een correctie volgen, bv andere prijs, niet leverbaar enz.)

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. A.P. Productions

AlgemeneVoorwaarden. A.P. Productions AlgemeneVoorwaarden A.P. Productions Dit zijn de algemene voorwaarden van A.P. Productions ( Opdrachtnemer ). Het adres van A.P. Productions is Wattstraat 11 1521 TE Wormerveer, met het KvK-nummer 64344940.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORTUS TAAL- februari 2009

ALGEMENE VOORWAARDEN ORTUS TAAL- februari 2009 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ortus taal, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als moeilijke kleine lettertjes. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTKeurmerk

Algemene Voorwaarden ICTKeurmerk Algemene Voorwaarden ICTKeurmerk Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door ICT Waarborg en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ICTKeurmerk. In het geval dat de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. I. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie