CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V."

Transcriptie

1 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter Inhoudsopgave 1.Algemenevoorwaarden 2.Definitiesentoepasselijkheid 3.Prijzen 4.Offertes/bestelling/annulering 5.Laagsteprijsgarantie 6.Eigendomsrecht 7.Betaling 8.Leveringen 9.Retour,ruilen 10.Garantiealgemeen 11.Reclames 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 14.Overmacht 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 17.Contact CONSUMENTENVOORWAARDENVANKAMPEERHALDEVRIJBUITERB.V. 1.Algemenevoorwaarden 1.1Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopiedereaanbieding,offerteenovereenkomsttussenKampeerhaldeVrijbuiter,hiernate noemen: Gebruiker,eneenKlantwaaropGebruikerdezevoorwaardenvantoepassingheeftverklaard,voorzovervandezevoorwaarden nietdoorpartijenuitdrukkelijkenschriftelijkisafgeweken. 1.1DealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruikerliggeniniederevestigingvanGebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar, wordenopverzoekvandeklantkosteloostoegezondenénzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl. 1.2DezealgemeneverkoopvoorwaardenzijngedeponeerdbijdeKamervanKoophandelvoorNoordNederland. 1.3Steedsgeldtdeversievandealgemeneverkoopvoorwaardenzoalsdieisgedeponeerdtentijdevanhettotstandkomenvande koopovereenkomst. 1.4Indieneenbepalingvandealgemeneverkoopvoorwaarden(gedeeltelijk)vernietigbaarisofwordt,blijvendeoverigebepalingen volledigvankracht.gebruikerendeklantzullendaninoverlegtredenomeennieuwebepalingtervervangingvandeoorspronkelijke bepalingovereentekomen,waarbijzoveelmogelijkmethetdoelenstrekkingvandevernietigdebepalingrekeningwordtgehouden. 2.Definitiesentoepasselijkheid 2.1Indezealgemeneverkoopvoorwaardenwordtverstaanonder: a.kampeerhaldevrijbuiter Allerechtspersonen,feitelijkenstatutairgevestigdinNederlanddieonderdeeluitmakenvanKampeerhaldeVrijbuiter,meerinhet bijzonderdekampeerhaldevrijbuiterb.v.,kampeerhaldevrijbuitergoudab.v.enkampeerhaldevrijbuiterroermondb.v.,hierna gezamenlijktenoemen: Gebruiker. b.klant IederenatuurlijkeofrechtspersoonmetwieGebruikereenovereenkomstaangaat,danweldaaroveronderhandelt. c.overeenkomst IedereovereenkomstdietussenGebruikerendeklanttotstandkomt,elkewijzigingdaarvanofaanvullingdaarop. d.algemeneverkoopvoorwaarden DezealgemeneverkoopvoorwaardenvanGebruiker. e.kassabon Metkassabonwordtbedoeld: DeoriginelekassabonvanGebruiker.

2 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter MetdekassabonkandoorGebruikerinspecifiekegevallenwordengelijkgesteldeenbankafschriftofrekeningvaneen creditcardmaatschappijwaaruitisoptemakenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht.anderedoordewet toegelatenmethodenomaantetonenwaar,wanneerenvoorwelkeprijseenbepaaldproductisgekocht,zijnuiteraardooktoegestaan. f.non conformiteit Eenproductisnon conform(=gebrekkig)alshetproductniet(meer)deeigenschappenbezitdiedekoperopgrondvande koopovereenkomstmochtverwachten.hetisnadewettelijke enfabrieksgarantieperiodeaandekoperomhetbewijsvandenonconformiteitteleverenéndekoperdienttevensaantetonendathetproductnormaalisgebruikt.normaleslijtageenonheilvanbuitenaf leidtnooittotnon conformiteit. g.economischelevensduur Meteconomischelevensduurwordtbedoelddeperiodewaarnaeenproductisverouderd.Nadeeconomischelevensduurkanhetproduct nogsteedswordengebruikt(nbdeperiodetotdathetproductechtdefectiswordtdetechnischelevensduurgenoemd). 3.Prijzen 3.1Deverkoopprijsluidtineuro'sinclusiefbtwmaarexclusiefdeeventuelewettelijkverplichteverwijderingsbijdrageenexclusief eventueleverzend ofbezorgkosten. 3.2DeverkoopprijzenstaanvermeldopdeprijskaartjesdieaandeindevestigingenvanGebruikeraangebodenproductenzijngehecht, danwelopofbovenhetschapwaardebetreffendeproductendoorgebruikerzijngeplaatst. 3.3Productendienietindividueelzijngeprijsd,wordengeachtgeëtaleerdtezijnbijdeprijskaartenvanhetbetreffendeproduct. 3.4Deconsumentkangeennakomingeisenvoorprijzenmeteenschrijffoutwelkeeenkennelijkeverschrijvingbetreffen. 3.5Overeengekomenprijzenzijngebaseerdopdeophetmomentvanaanbiedingbekendzijndekostprijsfactoren,koersen,belastingen, invoerrechten,etc.ingevalvanverhogingvanéénofmeervandezefactorenzijnwijgerechtigddeovereengekomenprijs dienovereenkomstigaantepassen,althansindienéénenandernietvoorzienbaarwasbijhetsluitenvandeovereenkomstende prijsverhogingredelijkis.indiendeprijsverhogingplaatsvindtbinnen3maandennahetsluitenvandeovereenkomstisonzeklantbevoegd demetonsgeslotenovereenkomstteontbindenmiddelseenschriftelijkeverklaringtenzijdieprijsverhoginghetgevolgisvangewijzigde wettelijkevoorschriften. 4.Offertes/bestelling/annulering 4.1Alonzeofferteszijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkmondelingofschriftelijkandersvermeld. 4.2Eenaanbodkandooronswordeningetrokken,voordathetisaanvaard. 4.3Indienonzeofferteeentermijnvooraanvaardingkent,zijnwijgerechtigddirectnadeont vangstbinnendedooronsgesteldetermijnvandeaanvaardingdoordeklantonsaanbodte herroepen. 4.4GebruikerkannietaanzijnoffertesofaanbiedingenwordengehoudenindiendeKlantredelijkerwijskanbegrijpendatdeoffertesof aanbiedingen,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevat. 4.5VoorbesteldewantnietuitvoorraadgeleverdeproductenisGebruikergerechtigdeenaanbetalingvan10%vandekoopprijstevragen. 4.6IndiendebestellingwordtgeannuleerdisGebruikergerechtigdannuleringskosteninrekeningtebrengenenteverrekenenmethet aanbetaaldebedrag.dedooronsberekendeannuleringskostenbedragen10%vandeovereengekomenprijsmeteenminimumvan 25,. 5.Laagsteprijsgarantie 5.1DeGebruikerhanteerteenlaagsteprijsgarantie.Wanneerdeklantbinnen8dagennazijnaankoophetzelfdeproducteldersvooreen lagereprijskankopen,kandeklantgebruikmakenvandelaagsteprijsgarantiemits; a.hetartikelidentiekisenvanhetzelfdemerk.ookmoethetdezelfdegarantievoorwaardenhebben. b.hetprijsverschildoorgebruikercontroleerbaarisdoormiddelvaneenprijslijst,advertentie,schriftelijkebevestigingvandeaanbieder en/offysiekecontrolebijdebetreffendeaanbieder. c.debetreffendeaanbiederisinnederlandgevestigd.

3 d.hetproductwordtaangebodenineenopenbaartoegankelijkewinkel,dusnietviainternet. 5.2Uitgeslotenzijnaanbiedingenvan(opheffings)uitverkopen,faillissementsverkoop,groothandelsverkoop,afwijkende leveringsvoorwaarden(bijv.ophetterreinvantoelatinginnederland,garantieen/ofservice),demomodellen,beschadigdeproducten,etc. 5.3Delaagsteprijsaanvraagdientschriftelijktewordenaangevraagd. 6.Eigendomsrecht 6.1Gebruikerblijfteigenaarvanhetverkochteproductzolangdeklantnietvolledigheeftvoldaanaanalzijnbetalingsverplichtingenjegens Gebruiker,metinbegripvanhetgeenhijinverbandmethettekortschieteninzijnverplichtingenverschuldigdmochtwordenbovende hoofdsom,totdatdeklantalleverplichtingenuitdemetgebruikergeslotenovereenkomst(en)deugdelijkisnagekomen. 6.2Indiendegeleverdezaken,nasommatie,nietbetaaldwordenzijnwijgerechtigddiezakenterugtenemen.Alledaaraanverbonden kosten,gerechtelijkeenbuitengerechtelijke(gefixeerdop15%vandefactuurwaarde),alsmedeschadealsgevolgvanwaardevermindering vandeteruggenomenzakenzijnvoorrekeningvandeklant. 7.Betaling 7.1Deklantdienthetaankoopbedragvolledigtevoldoenophetmomentvanaflevering. 7.2Zakendiedooronsofeentransporteurbijonzeklantenwordenbezorgd,dienenonverwijldbijafleveringtewordenbetaald,inclusief, voorzoverzulksisovereengekomen,debezorgkosten. 7.3Betalingdientincontanten,pinbetaling,ofbancairdanweldedooronsinhetverkeergebrachtecadeaubonnenplaatstevinden,tenzij voorafgaandandersschriftelijkisovereengekomen.betalingpercreditcardisalleentoegestaan,alsdeklanteenidentiteitsbewijstoont. Gebruikeriszichgehoudenom 5, inrekeningtebrengenbijeentransactieonderde 100,. 8.Leveringen 8.1DesgewenstkandeklantgebruikmakenvandeleverservicevandeGebruiker.Voorleveringvanproductenkunnenleveringskosten doorgebruikerinrekeningwordengebrachtaandeklant.dehoogtevandezeeventueleleveringskostenisondermeerafhankelijkvande afstandtussendevestigingvandegebruikerwaarhetproductisgekocht,hetafleveradresalsmedehetaantalteleverenproductenende wijzevanlevering.onzeverkoopmedewerkerinformeertdeklantexactoverdebezorgkosten,alsmedeofdegebruikerakkoordgaatmet deleveringbijhetopstellenvandekoopovereenkomst/factuur. 8.2Voordatdeleveringvandeproductenplaatsvindt,dientdeklantdegegevensopdeaankoopfactuurtecontroleren(naam,adres, postcode,woonplaatsentelefoonnummer).indiendegegevensnietjuistzijn,moetdeklantdirectcontactopnemenmetgebruiker. 8.3WanneerdeklantgebruikwilmakenvandeleverservicevanGebruikerwordterafgesprokenwanneerdeproductenbijdeklant wordenafgeleverd,danweldatoverdedagvanafleveringdoorgebruikerlatercontactzalwordenopgenomenmetdeklant. 8.4Wanneerdeklantnietopdeafgesprokendatumvandeleverafspraakaanwezigis,zullendeleverkostenhiervanwordenberekendaan deklant.indiendeklantalsnogzijnproductenwillatenleverendoordeleverservicevangebruikerzulleneropnieuwleverkostenaande klantinrekeningwordengebracht. 8.5Leveringgeschiedtvanafonzevestigingsplaatsofdeplaatsbijovereenkomstbepaald.Dekostenvantransportkomennietvoor rekeningvandeklant,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen. 8.6Deklantwordtverzocht,voordeleveringplaatsvindt,deentreeofdoorgangvanzijnwoningvrijtemakenvanobstakels(opderoute naardeuiteindelijkeplaatsvanhetproduct),omzobeschadigingentevoorkomen.deleverservicestrekttotdeeerstedoorgangtenzij andersovereengekomen. 8.7Leveringopeenmetdeklantovereengekomenafleveradresstrektingeengevalverderdantothetmeteenvrachtautobereikbare punt,dathetmeestnabijdeovereengekomenafleveringsplaatsisgelegen. ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

4 8.8Opgegevenlevertijdenzijnbijbenaderingenzullennimmerzijntebeschouwenalsfataletermijnen,tenzijuitdrukkelijkandersis overeengekomen.bijniettijdigeleveringdienenwijderhalveschriftelijkingebreketewordengesteld,waarbijonseenredelijketermijn gelatenwordtomalsnogtepresteren.onzeklantisgerechtigdindienwijbinnendieredelijketermijnnietpresterendeovereenkomstte ontbinden. 8.9Ingevalvanfaillissement,surséancevanbetalingofbijbeslagleggingonderdeklantofopzakenofrechtenvanonzeklantonderderden zijnwijgerechtigddeleveringzondernadereaankondigingtebeëindigen,danwelopteschorten. 8.10Wijzijngerechtigddezakenvoorrekeningenrisicovandeklantopteslaan,indiendezelaatsteingebrekeblijftdeproductenin ontvangsttenemen,enwijaanonzeklantschriftelijkhebbenmedegedeelddatdebesteldezakenvoorafleveringgereedzijnen afgezonderdzijnvanderestvanonzevoorraad. 8.11Indienwijhettransportverzorgengaathetrisicovoordegoederenopdeklantoverzodrahettransportmiddelopdeplaatsvan leveringisaangekomenendegoederenindemachtvandeklantzijngebracht. 8.12Gebruikeradviseertdeklantombijafleveringvandeproductendezedirecttecontrolerenopjuistheid,volledigheideneventuele externebeschadigingen.opdezewijzekangebruikeringevalvaneenonvolledigeofverkeerdelevering,ofingevalvanbeschadigingen aandegeleverdeproductensnelzorgdragenvooreenaanvullingopofvervangingvandelevering. 8.13Bijeventuelegebrekendiegeconstateerdzijnnalevering,dientdeklantzelfhetaangekochteartikeltereclameren. 9.Retour,ruilen 9.1DeklantkanbijelkevestigingvanGebruikereenaangekochtproductomruilenonderdehierondergenoemdevoorwaarden. 9.2RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkbinnennegentigdagennaaankoop. Uitzonderingopdezetermijnzijnschoenenwelkeeenperiodevan8dagengehanteerdword.Gebruikerisalleengehoudeneenverzoek totrestitutievandekoopprijstehonoreren,indiendeklantbinnennegentigdagennaaankoopterugbetalingvandekoopprijsofomruil verlangt,zonderdatersprakeisvaneendefect,enaandevolgendevoorwaardenvoldoet: a.deklantmoetgelijktijdigdeoriginelekassabonoverleggen. b.hetproductdientaangekochttezijnbijeenvestigingvangebruiker. c.hetproductmoetcompleetenonbeschadigdindeorigineleverpakkingzijnverpakt. d.hetproductisongebruikt.(voorschoenengeldtdatdezenietbuitengebruiktzijnindezeperiode) 9.3Uitgeslotenvanretourenomruilingzijn: a.badkleding. b.speciaalbesteldeartikelen. c.artikelendieperstrekkendemeterverkochtworden. d.hygiënischeproducten. 9.4Ookuitgeslotenvanretourenomruilingzijnproductendieenigeveranderinghebbenondergaan indebreedstezinvanhetwoord doortoedoenvandeklantofderden.bijeengeschilheeftgebruikerhetrechtomeenonderzoektelatenverrichtendoordeleverancier vanhetproductzondervoorafgaandaandatonderzoektezijngehoudentotomruilingofterugbetalingvanhetaankoopbedrag. 9.5RetourneringvaneenbijGebruikergekochtproducttegenrestitutievandekoopprijsismogelijkmetoriginelekassabon.Indien Gebruikeruitcoulanceoverwegingen,dusgeheelvrijblijvend,nietteminbereidishetbijGebruikergekochteproductzonderoriginele kassabonterugtenemen,geschiedtditalleentegenruilingvooreenandergebruikerproductoftegenuitreikingvaneentegoedbon. Hierbijzaltenminsteaandenavolgendevoorwaardenvoldaandienentezijn: a.hetproductisophetmomentvanruilingbijgebruikerinhetassortimentopgenomen. b.deklantvoldoetaandevoorwaardenzoalsdiestaanbeschrevenbijartikel9.2b,c,dentoonteenorigineelengeldiglegitimatiebewijs, waarbijdeklantgebruikerindegelegenheidsteltdaarvaneenfotokopietemaken. c.voorzovereentegoedbonwordtuitgereikt,wordtdaaropdeprijsvanhetbetreffendeproductaangehoudententijdevandeomruiling. 9.6Tegoedbonnenkunnenniettegencontantgeldwordeningewisseld.Vooreeneventueelrestbedragnaverzilveringvaneentegoedbon, ontvangtdeklanteennieuwetegoedbon. 10.Garantiealgemeen ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

5 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 10.1GebruikerhoudtzichaanallewettelijkeverplichtingendieinNederlanddwingendgeldenvoorgarantie. 10.2DeklantkanalleengarantieclaimenbijGebruikerwanneerhetproductisaangekochtbijeenvestigingvanGebruiker. 10.3Degarantietermijnvangtaanophetmomentvanaflevering.Dekassabon(zieartikel2 definitiesentoepasselijkheid)dientals garantiebewijs,daarbijuitgezonderdisdeaankoopvaneenvoortentwaarbijdekassabonalsmedehetmeegegevengarantieboekwordt gezienalsgarantiebewijs. 10.4Gebruikerisnietverplichttothetverlenenvangarantie,indienersprakeisvanondeskundiggebruik,vanbuitenafkomendeonheilin debreedstezinenwanneergebrekenzijnontstaandoordemontage. 10.5DedoorGebruikerteleverenzakenvoldoenaandegebruikelijkeeisenennormendiedaaraanophetmomentvanlevering redelijkerwijsgesteldkunnenwordenenwaarvoorzijbijnormaalgebruikinnederlandzijnbestemd.deinditartikelgenoemdegarantieis vantoepassingopzakendiebestemdzijnvoorhetgebruikbinnennederland.bijgebruikbuitennederlanddientdeklantzelfteverifiëren ofhetgebruikdaarvangeschiktisvoorhetgebruikaldaarenofdezevoldoenaandevoorwaardendiedaaraangesteldworden.gebruiker kanindatgevalanderegarantie enoverigevoorwaardenstellenterzakevandeteleverenzakenofuittevoerenwerkzaamheden. 10.6IndientijdenshetonderzoekblijktdatgetrachtishetproductteherstellendoorderdenofeendoorGebruikernieterkend servicecentrum,isgarantieuitgeslotenbehalvealsheteenvoorlopigeennoodzakelijkevoorzieningbetreft,waarbijdenoodzaakter beoordelingvangebruikeris. 10.7Iederevormvangarantiekomttevervallenindieneengebrekisontstaanalsgevolgvanofvoortvloeituitonoordeelkundigof oneigenlijkgebruikdaarvanofgebruiknadehoudbaarheidsdatum,onjuisteopslagofonderhouddaaraandoordeklanten/ofdoor derdenwanneer,zonderschriftelijketoestemmingvangebruiker,deklantofderdenaandezaakwijzigingenhebbenaangebrachtdanwel hebbengetrachtaantebrengen,daaraananderezakenwerdenbevestigddiedaaraannietbevestigddienentewordenofindiendeze werdenver ofbewerktopeenanderedandevoorgeschrevenwijze.deklantkomtevenminaanspraakopgarantietoeindienhetgebrek isontstaandoorofhetgevolgisvanomstandighedenwaargebruikergeeninvloedopkanuitoefenen,daaronderbegrepen weersomstandigheden(zoalsbijvoorbeelddochnietuitsluitend,extremeregenvaloftemperaturen)etcetera. 10.8TotvervangingvandedoorGebruikergeleverdeproductdoornieuweproductenisdeGebruikernietgehouden,indiendegeleverde producteninmiddelsdoordeklantisgebruikt.gebruikerzal,voorzovereengeconstateerdgebrekvooronsrisicokomt,ditgebrek herstellen.indienherstelmogelijkis,isgebruikernietgehoudendedoorgebruikergeleverdeproductentevervangen. 10.9Gebruikerisnietaansprakelijkvoorgeringeafwijkingenen/ofgeringekleurverschillenindedoorGebruikergeleverdeproducten,voor zoverdezeafwijkingendedoorgebruikergeleverdezaaknietwezenlijkandersmakendandeovereengekomenzaak Indienvaststaatdateenproductnon conformisendienaangaandetijdigisgereclameerd,danzalgebruikerhetnon comforme productbinnenredelijketermijnnaretourontvangstdaarvandanwel,indienretourneringredelijkerwijzenietmogelijkis,schriftelijke kennisgevingterzakevanhetgebrekdoordeklant,terkeuzevangebruiker,vervangenofzorgdragenvoorhersteldaarvandanwel vervangendevergoedingdaarvooraandeklantvoldoen.gebruikermagzelfdekeuzemakenvoorherstelofvervanging.ingevalvan vervangingisdewederpartijgehoudenomdevervangenproductaangebruikerteretournerenendeeigendomdaaroveraangebruiker teverschaffen,tenzijgebruikerandersaangeeft Nadegarantieperiodemaartijdensdeeconomischelevensduurvaneenproduct,moetdeklantkunnenaantonendateenproduct non conformisenhetproductjuistisgebruikt. Afhalenvanreparaties 10.12ReparatieskunnenalleenopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerwordenafgegeven GebruikerisnietgehoudentecontrolerenofdepersoondieopvertoonvanhetorigineleafgiftebewijsvanGebruikerdeproducten afhaalt,ookderechtmatigeeigenaaris BijverliesvanhetorigineleafgiftebewijszalGebruikerdealdannietgerepareerdeproductenuitsluitendafgevenopvertoonvaneen geldiglegitimatiebewijsopnaamvandepersoondievolgensdeadministratievangebruikerhettereparerenproductheeftafgegeven, waarbijdegenediehetproductafhaaltvoorontvangstdienttetekenen. 11.Reclames 11.1ReclamesterzakevanbuitenwaarneembaregebrekendienenbinnenachtdagennaleveringaanGebruikertewordenkenbaar gemaakt. 11.2Reclameswegenstentijdevandeleveringnietzichtbaregebrekendienenbinnenachtdagennaontdekkingdanwelbinnenacht dagennadatdiegebrekenredelijkerwijsontdektbehoordentezijnaangebruikertewordenkenbaargemaakt.

6 ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter 11.3DedoorGebruikeraanzijnklantengeleverdezakendienenonmiddellijkdoordekantentewordengecontroleerd.Tentenmogendoor deklantenwordenopgezetengeïnspecteerdopdegazonsrondgebruikerzijnbedrijf. Dedoordeklantengemaaktereiskosten,vanwelkegrondeook,wordendoorGebruikernietvergoed. 12.Beschermingpersoons en/ofbedrijfsgegevens 12.1Gebruikerleeftdewettelijkevoorschriftenmetbetrekkingtotdebeschermingvanpersoonsgegevens,zoalsvastgelegdindeWet Persoonsregistratiesen/ofdeWetBeschermingPersoonsgegevens,na.Indieneenklantzijnpersoonlijkegegevenswenstintezien, corrigerenofverwijderen,kandeklanthierovermetgebruikercontactopnemen.gebruikerzaldeklantallegewensteinformatie verstrekkenenindiendoordeklantgewenstdegegevensaanpassenofverwijderen. 12.2DedoordeklantverstrektegegevenswordendoorGebruikergebruiktvoorhetverwerkenvandeovereenkomstenenopgenomenin hetklantenbestand. 13.Vrijwaringenaansprakelijkheid 13.1Indirecteschade,gevolgschade,bedrijfsschade,vertragingsschade,inkomensschade,immateriëleschade,letselschade,enschade wegensverliesvangegevens,zijnvanvergoedinguitgesloten,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.2Gebruikerisnooitverdergaandaansprakelijkdanhetbedragvandekoopsomvanhetproductexclusiefbtw,waardoorschadeis veroorzaakt,voorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen,terwijlbijgebrekevanrechtsgeldigheidvandezebeperkingde schadesteedswordtbeperkttothetbedragdatterzakedoordeaansprakelijkheidsverzekeraarvangebruikerwordtuitgekeerd,verhoogd metheteigenrisicoperschadegeval,steedsvoorzovernietinstrijdmetdwingendrechtelijkebepalingen. 13.3Hetrechtopschadevergoedingvervalt,indiendeschadenietbinnenredelijketermijnnaontdekking,isgemeld. 13.4Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatbijvervoervanproductdoordeklantzelf. 13.5Gebruikerisnietaansprakelijkvoorschadedieontstaatalsgevolgvannietnormaalgebruikenverstaatditalsschadeontstaandoor onheilvanbuitenaf. 13.6DeklantisverplichtingevalvanschadeclaimsomGebruikerinstaattestellendaarnaareenonderzoekintestellenendaarbijzo nodigexternedeskundigeninteschakelen.deklantisverplichtomalhetmogelijketedoenteneindedeschadezobeperktmogelijkte houden. 13.7Gebruikerissteedsgerechtigdleveranciersenanderepartijendiebijdeschadeclaimbetrokkenzijn,invrijwaringopteroepenen doorklantengeledenschadeopdieleveranciersenanderepartijenteverhalen. 13.8GebruikeraanvaardtaansprakelijkheidvoorschadevoorzoverdezekrachtensdewetvoorGebruikerzijnrisicokomt. 14.Overmacht 14.1IngevalvanovermachtaandezijdevanGebruikerheeftdeklantslechtsrechtopenige(schade)vergoedingindienGebruikerin verbandmethaartekortkomingeenvoordeelgenietdatgebruikerbijbehoorlijkenakomingnietzouhebben.dehoogtevande (schade)vergoedingbedraagtmaximaalhetbetreffendevoordeelvangebruiker. 14.2GebruikerisnietgehoudentothetnakomenvanenigeverplichtingjegensdeKlantindienhijdaartoegehinderdwordtalsgevolgvan eenomstandigheiddienietistewijtenaanschuld,ennochkrachtensdewet,eenrechtshandelingofinhetverkeergeldendeopvattingen voorzijnrekeningkomt. 14.3Als overmacht wordenondermeerbeschouwd:alleonvrijwilligebedrijfsstoringenofbelemmeringenzoalsstormschadeenonder anderenatuurrampen,brand,belemmeringendoorderden,geheleofgedeeltelijkewerkstakingen,explosie,oproer,oorlog,nagenoeg algemeneziektevanwerknemers,hetnietofnietdeugdelijk,ofniettijdigpresterenvanbinnen enbuitenlandsetoeleveringsbedrijvenen verderinhetalgemeenalleomstandigheden,gebeurtenissen,oorzakenengevolgendiebuitenonzecontroleofzeggenschapvallen.

7 15.Geschillenbeslechtingentoepasselijkrecht 15.1OpalleovereenkomstenenaanbiedingenishetNederlandsrechtvantoepassing. 15.2AllegeschillentussenGebruikerenklantnaaraanleidingvanoffertesofovereenkomstenofbetalingenuitwelkenhoofdedanook, waaropdezevoorwaardenvantoepassingzijn,zullenwordenbeslechtdoorhetabsoluutbevoegderechterteassen,danwelde,naar keuzevanonzeklant,derechtervandienswoonplaats. 16.Algemeneverkoopvoorwaarden 16.1GebruikerkentalgemeneverkoopvoorwaardendieGebruikerenhaarklanteninachtmoetennemen,omzakenmetelkaartekunnen doen.onzealgemeneverkoopvoorwaardenliggeniniederevestigingvangebruikerterinzage,zijnterplekkeopvraagbaar,wordenopuw verzoekkosteloostoegezondenenzijntevensteraadplegenopwww.vrijbuiter.nl.wezijneronsechtervanbewustdatonzealgemene verkoopvoorwaardenzijnopgeschrevenineenwatofficieelnederlands.daaromisgebruikermeerdanwelwillenduheteenenander persoonlijktoetelichten. 16.2Gebruikerhoudtzichaandewet.Onzealgemeneverkoopvoorwaardenhebbenwedaartoeuitgebreidgetoetst.Tochkanhet voorkomendatuhetnieteensbentmetonzevoorwaardenofdezeandersinterpreteert.indiendithetgevalisverwijzenwijugraagnaar ConsuWijzer,waarupraktischeadviezenvindtenuookeenklachtkuntindienen.Kijkdaarvoorophunwebsitewww.consuwijzer.nl.Alsu hetantwoordopuwvraagdaarnietkuntvinden,dankuntubellenmet(088) Methetmeldenvanuwklachtgeeftueen signaalafaandetoezichthoudersophetgebiedvanconsumentenrecht.consuwijzerregistreertiederemeldingenzorgtervoordatdeze bijdejuistetoezichthouderterechtkomt. 17.Contact Ingevalvanvragen,opmerkingenofproblemenbetreffendedeVrijbuiter,kuntucontactmetonsopnemen.Ukuntonsalsvolgtbereiken: KampeerhaldeVrijbuiter Kanaalstraat LRRODEN Daarnaastkuntugebruikmakenvanhetcontactformulieroponzewebsitewww.vrijbuiter.nl ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter

Algemene voorwaarden Stichting YEYE

Algemene voorwaarden Stichting YEYE Algemenevoorwaarden StichtingYEYE Algemeen Definities Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: YEYE:StichtingYEYEgevestigdteAmsterdam,ingeschrevenbijdeKamervan KoophandelteAmsterdam(KvK nummer:43338007) Wederpartij:denatuurlijkepersoonofrechtspersoonmetwieYEYEeenovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer Algemenevoorwaarden TrouwenenMeer Contactgegevens: TrouwenenMeer Postbus603 3440APWoerden Telefoon: 0646603879 E mail: susan@trouwenenmeer.nl Website: www.trouwenenmeer.nl KvKUtrecht: 30250566 Definities:

Nadere informatie

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende#

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende# ! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1. Indezealgemenevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgende betekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkandersisaangegevenofuitdecontextandersblijkt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008 AlgemeneVoorwaardenV.1.0Oktober2008 AlgemeneVoorwaarden Artikel1.Definities Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder gebruiker NagtzaamConsultancy,enonder opdrachtgever dewederpartijvandegebruikerofteweldeklant/leverancier.tezamenwordengebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.' 2.'SOS:'studievereniging'Studiekring'over'Strafrecht.' 3.'Bestuur:'het'bestuur'van'de'Studiekring'over'Strafrecht.'

Nadere informatie

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING'

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' ALGEMENE'VOORWAARDEN' Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' KRUISWERK'ACHTERHOEK' Artikel'1' 'Algemeen 1.1#In#deze#algemene#verkoop2#en#leveringsvoorwaarden#hebben#de#

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' Postbus9520 2300RALeiden E:bestuur@sos8leiden.nl W:www.sos8leiden.nl ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

Algemene'voorwaarden'

Algemene'voorwaarden' Algemene'voorwaarden' Artikel'1:'Algemeen' 1.# Deze#algemene#voorwaarden#zijn#van#toepassing#op,#en#maken#deel#uit#van,#alle#aanbiedingen#van#Frank#Vogel# financieel#advies#bv#en#alle#overeenkomsten,#inclusief#eventuele#vervolgopdrachten,#gesloten#tussen#frank#vogel#financieel#

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl)

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Algemene voorwaarden Deviant Systems (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Adres: Darwinstraat 17 6718XR, Ede Tel: (0031) 318-762610 Mail: info@deviantsystems.nl Kvk nummer: 09162076

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Consumenten)

Algemene Voorwaarden (Consumenten) Algemene Voorwaarden (Consumenten) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen te Dongen, Kamer van Koophandel 54489822 en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie mei 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen Even voorstellen Natasja Ausema (1980) Communicatie / Verzekering / Rechten Transport / Logistiek / Automotive Verbintenissenrecht en verzekering Bedrijfsjurist garantieverzekeraar Autotrust te Assen We

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke

Nadere informatie

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher!

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher! ActievoorwaardenFreeCityFlightvoucher DeFreeCityFlightvouchergeeftdehouderervanrechtopeengratis*retourvluchtnaaréénvande volgendebestemmingen:nice,venetië,berlijn,londen,kopenhagenenbarcelona,mitswordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "MBshop": MightyBrightyShop, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENEVOORWAARDEN SmartOfficeSupport Begrippen Opdrachtnemer:TrudydeBruinhandelendonderdenaamSmartOfficeSupport. Locatie:AdresdoorOpdrachtgeveralswerkruimteaangewezen. Opdrachtgever:WederpartijOpdrachtnemer;zij/hijdiedeopdrachtverstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden gebaseerd op de versie mei 2013 van ICTWaarborg ook in te zien via www.ictwaarborg.nl Robin Krooshof Services - REDMIJNPC Postadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden

Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Algemene Voorwaarden van MP Corporation, gevestigd te Malden Versie geldig vanaf 01-01-2014 Deze versie is geldig totdat een recentere versie beschikbaar komt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 2 van 7. Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij (Robin Krooshof Services en ICTWaarborg)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten. Versie 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden ICTWaarborg Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS ALGEMENEINHUURVOORWAARDEN ZUWEHOFPOORTZIEKENHUIS Inhoudsopgave 1.Definities 2.Toepasselijkheid 3.InschrijvingKVK,VAR 4.Totstandkomenopdrachtovereenkomst 5.Uitvoeringdiensten/opteleverenproducttijdensovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres

Algemeen Identiteit van de opdrachtnemer Naam (opdrachtnemer) Handelend onder Vestigingsadres Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Algemene Voorwaarden 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vanitan. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop DpRg/AV/206 FC webshop 19 01 2009 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Filmclub: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN RUITERSPORT-EN DIERENSPECIAALZAAK NAALDEN Gevestigd te Rucphen handelsregister Breda onder nummer 20007981 ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ComputerVerzekeren.nl onderdeel van Robiz-Computer.nl (hierna: ComputerVerzekeren.nl)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. I. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen.

Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen. Algemene voorwaarden Van der Toolen & Van Oorschot, Regisseurs in bedrijfsverzekeringen. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DEN HAAG ONDER NUMMER 52242293 Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V.

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemeen De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien Innoverde de inkopende partij is. De hierna volgende inkoopconsignatievoorwaarden

Nadere informatie

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: M.J. Penders, SjoShop h/o Babygoodluck.com,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden. Op alle diensten en leveringen van KOPPENOL AUTOMATISERING zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Waarborg van toepassing, zoals hieronder vermeld. Bovendien zijn de onderstaande Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN. GM kozijnen : GM kozijnen V.O.F.

1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN. GM kozijnen : GM kozijnen V.O.F. 1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN GM kozijnen : Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie GM kozijnen een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt onder het redigeerbureau verstaan: Maatschap, gevestigd te Sanne van Havelteplein 31, 2712 EX, Zoetermeer.

In deze algemene voorwaarden wordt onder het redigeerbureau verstaan: Maatschap, gevestigd te Sanne van Havelteplein 31, 2712 EX, Zoetermeer. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt onder het redigeerbureau verstaan: Scriptly Maatschap, gevestigd te Sanne van Havelteplein 31, 2712 EX, Zoetermeer. Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van C.K. Beijer Holding, Calculatie en Adviesbureau BV, in deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, statutair gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Fruit Factor B.V. statutair gevestigd te Ridderkerk kantoorhoudende aan Handelsweg 120, 2988 DC Ridderkerk Inschrijving bij de Kamer van Koophandel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl)

Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl) Daddysbrand.nl Algemene voorwaarden H. de Gooijer Beheer BV (handelend onder de naam Daddysbrand.nl) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Daddysbrand.nl: een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Algemeen 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan,

Nadere informatie

Quickscan Algemene Voorwaarden. : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl

Quickscan Algemene Voorwaarden. : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl Quickscan Algemene Voorwaarden Onze referentie Klant Adres E-mail Plaats en datum : Voorbeeld : Voorbeeldklant : Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats : voorbeeld@provider.nl : Alkmaar, heden Algemene

Nadere informatie

DailyBeans KVK 50568221 2010 Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden

DailyBeans KVK 50568221 2010 Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DailyBeans zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden')

Nadere informatie

leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum.

leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR. 09070238 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen.

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Online Dresses and More. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Always Beautiful Nails (AB Nails), gevestigd te Haarlem.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Always Beautiful Nails (AB Nails), gevestigd te Haarlem. ALGEMENE VOORWAARDEN van Always Beautiful Nails (AB Nails), gevestigd te Haarlem. Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Definities 1. Onder AB Nails wordt verstaan: Always Beautiful Nails (AB Nails), gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOHHR TILBURG

ALGEMENE VOORWAARDEN VOHHR TILBURG ALGEMENE VOORWAARDEN VOHHR TILBURG 1. ALGEMEEN 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 1.1.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015.

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Vestigingsadres Bob Smit GALLERY Slaak 20 3061 CS Rotterdam Contactgegevens Tel.: +31 (0)6 24876594 E-mail: info@bobsmit.com

Nadere informatie

3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij wordt door P. Hendriks Uden B.V. uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij wordt door P. Hendriks Uden B.V. uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN P. Hendriks Uden B.V. te Uden Algemeen Artikel 1 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die P. Hendriks Uden B.V., kantoorhoudende te Uden, sluit met

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene consumenten voorwaarden graaggedaan.nl (geldend per 28 juni 2013)

Algemene consumenten voorwaarden graaggedaan.nl (geldend per 28 juni 2013) Inhoudsopgave Algemene consumenten voorwaarden graaggedaan.nl (geldend per 28 juni 2013) Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities Artikel 2 - Afwijking en Aanpassing voorwaarden Artikel 3 - Aangeboden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015 Algemene voorwaarden Mijnpost Shop 2015 Inhoud Algemene voorwaarden 3 1. Definities 4 2. Toepasselijkheid 6 3. Registratie en Bestelling 7 4. Totstandkoming Overeenkomst 8 5. Prijzen en betaling 9 6. Conformiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Limited-Arts-Nijmegen voor zakelijke afnemers

Algemene voorwaarden van Limited-Arts-Nijmegen voor zakelijke afnemers Algemene voorwaarden van Limited-Arts-Nijmegen voor zakelijke afnemers Inhoudsopgave Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - Artikel 5 - Artikel 6 - Artikel 7 - Artikel 8 - Artikel 9 - Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst

Nadere informatie

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE)

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage, dossier 853563275. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013

Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013 Algemene Voorwaarden van BOUWBEDRIJF VAN PELT & H.O.N. TERRASOVERKAPPINGKOPEN.NL gevestigd te RIJEN Versie geldig vanaf 23-2.2013 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie