letselschadetraject I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het Letsel & Schade 2009 nr. 2 S. de Lang en L. Polak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "letselschadetraject I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het Letsel & Schade 2009 nr. 2 S. de Lang en L. Polak"

Transcriptie

1 I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject S. de Lang en L. Polak Mr. S. de Lang en mr. L. Polak zijn advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort. Het Wetsvoorstel Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling beoogt te komen tot een Elektronisch Patiënten Dossier. Dit artikel beschrijft het Elektronisch Patiënten Dossier en bespreekt de mogelijke gevolgen van de invoering ervan voor de regeling van personenschade. 1. Inleiding Op 1 november 2008 ontvingen alle huishoudens in Nederland een brief van minister Klink met daarin informatie over het landelijk in te voeren Elektronisch Patiënten Dossier, hierna het EPD. De brief werd verstuurd in het kader van het wetsvoorstel Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling 1, hierna steeds het wetsvoorstel. In de brief werd zeer beknopt uitleg gegeven over de werking van het EPD. Daarnaast werd in de brief gewezen op de mogelijkheid om individueel bezwaar te maken tegen opneming van de medische gegevens in het landelijk systeem. Vooral dit laatste deed de vraag rijzen of de invoering van het EPD consequenties zou hebben voor een letselschadeslachtoffer. Uit de brief werd immers niet duidelijk of bijvoorbeeld ook de (medisch adviseur van) de verzekeraar toegang zou krijgen tot het EPD hetgeen grote gevolgen zou kunnen hebben voor het letselschadeproces. De vraag doet zich dan ook voor of het voor een letselschadeslachtoffer verstandig is om bezwaar te maken tegen het EPD. In dit artikel zal antwoord worden gegeven op deze vraag, waarbij ook in het kort de werking van het EPD zal worden besproken. De algemene bezwaren die voor een ieder gelden tegen invoering van het EPD zullen buiten beschouwing blijven, maar worden wel genoemd in de conclusie. 2. Wat is het EPD? Het EPD is een systeem voor elektronische uitwisseling van patiëntgegevens en bevat zelf geen medische gegevens. In tegenstelling tot wat velen denken is het EPD dan ook geen medische databank. Het EPD biedt slechts de mogelijkheid om via een centrale verbinding, het zogenaamde Landelijk Schakelpunt (LSP), de medische gegevens beschikbaar en inzichtelijk te maken voor zorgaanbieders. 2 Via het LSP wordt verwezen naar individuele gedigitaliseerde medische patiëntendossiers (bijvoorbeeld de digitale groene kaart van de huisarts), waarin de daadwerkelijke medische gegevens te vinden zijn. Deze eigenlijke gegevens blijven in beheer van de individuele zorgverlener, maar kunnen via het LSP worden opgevraagd en geraadpleegd. Met behulp van het EPD kunnen zorgverleners dus onderling medische gegevens uitwisselen. Regionaal gebeurt dit soms al 3, het landelijk EPD maakt uitwisseling van gegevens in heel Nederland mogelijk. 4 Volgens het wetsvoorstel heeft het EPD als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg. Zorgverleners kunnen met behulp van het EPD namelijk te allen tijde snel de actuele medische gegevens inzien als dat nodig is voor een goede behandeling van de patiënt, ongeacht waar deze zich bevindt. De minister verwacht dat hiermee de kans op medische fouten zal verminderen. Zo kan een specialist bijvoorbeeld meteen nagaan voor welke medicijnen een patiënt allergisch is en raakt de eigen huisarts direct op de hoogte van de bevindingen van een waarnemend huisarts. 3. Wettelijke basis van het EPD De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) 5 en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) 6 liggen aan de basis van de invoering van het EPD. De Wabb strekt ertoe het BSN in te voeren als algemeen persoonsnummer dat kan worden gebruikt door overheidsinstanties. 7 Voor het gebruik van het BSN in de zorg zijn aanvullende voorwaarden bovenop de Kamerstukken I 2008/09, , A. Verderop in dit artikel zal nader worden stilgestaan bij de vraag wie als zorgaanbieder wordt beschouwd. Vrij recent kwamen de regionale EPD s in opspraak. Zij zouden in strijd zijn met de privacy. Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad 27 mei Bespreking van de problematiek rond de regionale EPD s valt echter buiten het bestek van dit artikel. Waar in dit artikel over EPD wordt gesproken wordt gedoeld op dit landelijke ict-systeem waarmee gegevensuitwisseling mogelijk is. Kamerstukken II 2005/06, , nr. 2. Kamerstukken II 2005/06, , nr. 2. Het BSN is identiek aan het voormalig sofi-nummer. 12

2 Wabb nodig. Hiervoor dient de Wbsn-z. 8 De wetgever heeft voor introductie van het BSN in de zorg gekozen omdat dit persoonsgebonden nummer een betrouwbare bron is om de identiteit van een patiënt vast te stelen. Zorgvuldige vaststelling van de identiteit van een patiënt is een basale voorwaarde om het EPD betrouwbaar te laten functioneren. De wettelijke basis voor het gebruik van het BSN in de zorg wordt dus gelegd door de Wbsn-z. Op 8 april 2008 stemde de Eerste Kamer in met deze wet, welke van kracht werd op 1 juni De regelgeving omtrent het EPD moet worden opgenomen in een nieuw hoofdstuk van de Wbsn-z. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal de Wbsn-z worden hernoemd tot Wet landelijke elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. 9 Het wetsvoorstel regelt het praktische kader dat nodig is voor een landelijk werkend EPD. In het wetsvoorstel staat beschreven hoe de informatie-uitwisseling verloopt en hoe de infrastructuur is geregeld. Daarnaast bepaalt het wetsvoorstel de voorwaarden voor informatie-uitwisseling, zoals de zeggenschap van de patiënt en de voorwaarde dat de medische informatie afdoende beveiligd is. De randvoorwaarden zullen worden uitgewerkt bij lagere wet- en regelgeving. Met de invoering van de wet gaat er voor de beroepsbeoefenaren een wettelijke plicht gelden om gegevens in te voeren. 10 De wettelijke plicht geldt voor de beroepsbeoefenaar, tenzij de patiënt bezwaar heeft gemaakt. De wetgever heeft volgens de Memorie van Toelichting gekozen voor deze constructie van geen bezwaar vanwege het grote maatschappelijk belang en het doel van het EPD. 11 Indien de constructie gebaseerd zou zijn op toestemming van de patiënt in plaats van een geen bezwaar constructie zou dat leiden tot veel onvolledige EPD s, waardoor een landelijke werking niet te realiseren zou zijn. Het doel van invoering van het EPD zou dan niet gehaald worden. Naast bepalingen uit de nieuwe wet- en regelgeving blijft na inwerkingtreding van het wetsvoorstel de bestaande wetgeving op het gebied van patiëntenrechten gelden. Zo verandert er bijvoorbeeld niets aan het gezondheidsrechtelijke fundament dat medische persoonsgegevens in beginsel niet mogen worden verwerkt Wanneer wordt het EPD ingevoerd? Op 1 juni 2008 is de Wbsn-z in werking getreden. Vanaf 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht te werken volgens deze wet. De kern van de Wbsn-z is dat zorgaanbieders het BSN van patiënten opnemen in hun administratie en gebruiken bij de identificatie van de patiënt en de onderlinge uitwisseling van gegevens. 13 Met deze verplichting die per 1 juni 2009 geldt is het EPD nog geen feit. Daarvoor zal namelijk het landelijk schakelpunt opengesteld moeten worden. De geplande datum voor openstelling van het LSP is echter al enkele keren vooruit geschoven. Eerder gaf minster Klink aan dat het landelijk schakelpunt niet vóór 30 maart 2009 opengesteld zou worden in verband met het zorgvuldig verwerken van de ingediende bezwaarformulieren. Inmiddels heeft de minster aan de Tweede Kamer laten weten openstelling van het EPD niet vóór 1 juli 2009 te laten plaatsvinden. 14 De minister is van mening dat uitstel noodzakelijk is om te zorgen dat alle ingediende bezwaren zorgvuldig worden verwerkt. Op 25 maart 2009 hadden bijna een half miljoen mensen bezwaar gemaakt tegen het EPD. Minister Klink heeft laten weten dat dit aantal hoger is dan verwacht. 15 Het tijdschrift Medisch Contact maakte onlangs bekend dat zo n dertig procent van de artsen zelf bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD. Nog eens vijfentwintig procent van de artsen overweegt bezwaar te maken tegen het EPD. 16 Nu het percentage artsen dat bezwaar maakt tegen het EPD meer dan het tienvoudige is van andere burgers die bezwaar maken, lijken artsen weinig vertrouwen te hebben in het EPD. De datum waarop het EPD van start gaat is dan ook op dit moment 17 nog niet bekend. Wanneer het LSP eenmaal is opengesteld zal de toevoeging van medische gegevens aan het EPD gefaseerd plaatsvinden. De eerste stap zal bestaan uit het toevoegen van een professionele samenvatting van de huisartsengegevens en de medicatiegegevens. Gefaseerde invoering dient ervoor te zorgen dat risico s rondom de invoering worden geminimaliseerd en dat het vertrou Zo is in artikel 4 van de wbsn-z geregeld dat een zorgaanbieder het BSN van een cliënt dient te gebruiken om zijn identiteit vast te stellen. In de daarop volgende artikelen wordt onder meer geregeld wanneer en op welke wijze een zorgaanbieder dat moet doen. Kamerstukken II2007/09, , nr. 3, p. 22. Gebaseerd op het wetsvoorstel Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling. Kamerstukken II 2007/08, , nr. 3. De artikelen daarover uit de WGBO, 7:456 en 7:457 BW, en de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) blijven dan ook onverkort gelden. Op 25 maart 2009 gebruikte 80 % van de zorgaanbieders het BSN in de eigen administratie. Een derde van de zorgaanbieders gaf op 25 maart 2009 aan niet te verwachten vóór 1 juni 2009 klaar te zijn voor de verplichte invoering. Kamerstukken II 2008/ nr.55. Kamerstukken II 2008/ , nr. 55. Kamerstukken II 2008/ , nr. 55. Katzenbauer, M. Te vroeg voor het EPD Medisch Contact, 2009, 20, p Op 1 juni

3 wen onder toekomstige gebruikers wordt gewaarborgd. 18 In de toekomst zal het EPD geleidelijk worden uitgebreid met aanvullende medische informatie. Via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen steeds nieuwe onderdelen aan het EPD worden toegevoegd. Hiervoor moet de voorhangprocedure worden gevolgd. 19 De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wijst erop dat op deze manier het parlement steeds betrokken wordt bij een uitbreiding van het EPD. 5. Wie hebben toegang? De bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) verbieden het verwerken van medische persoonsgegevens. Daarnaast mag een zorgaanbieder in beginsel geen gegevens aan anderen 20 verstrekken over zijn patiënt. Het EPD lijkt op het eerste gezicht dus in strijd met bestaande regelgeving. 21 In het wetsvoorstel worden echter uitzonderingen op het geldende verbod op het verwerken van medische persoonsgegevens geregeld. Zo regelt het wetsvoorstel dat alle zorgverleners verplicht zijn zich aan te sluiten op het LSP. Door deze wettelijke verplichting wordt het beroepsgeheim doorbroken en kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt door het LSP. Voorwaarde is wel dat de te verwerken gegevens noodzakelijk zijn met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt. Deze inbreuk op de privacy is het grootste kritiekpunt op de invoering van het EPD. De minister heeft dan ook moeten zorgen voor een systeem dat voldoende waarborgen biedt om deze inbreuk niet groter te laten zijn dan strikt noodzakelijk. Zo heeft niet iedereen toegang tot het EPD en moet aan bepaalde voorwaarden woorden voldaan. In het hierna volgende zal worden aangeven wie toegang heeft, welke aanvullende voorwaarden worden gesteld en wat dit alles betekent voor het letselschadetraject. Alleen zorgaanbieders hebben toegang De artikelen13a tot en met 13j vormen het hart van het wetsvoorstel en spreken over zorgaanbieders die toegang kunnen krijgen tot het EPD. Het begrip zorgaanbieder wordt niet gedefinieerd in het wetsvoorstel. In de Wbsn-z is wel een definitie van de term zorgaanbieder gegeven (art. 1 sub c Wbsn-z). Onder zorgaanbieder wordt verstaan: (...) 1. zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Kwaliteitswet zorginstellingen; 2. degene die in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg staat ingeschreven of die een beroep uitoefent waarvan de opleiding krachtens artikel 34, eerste lid, van die wet is geregeld of aangewezen, en die zijn beroep uitoefent anders dan in het kader van een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het EPD is dus toegankelijk voor beroepsbeoefenaren in de zin van de wet BIG 22 en voor personen werkzaam bij een zorginstelling. Artikel 13f vormt de wettelijke basis voor zorgaanbieders om bestaande gegevens van de patiënt toe te kunnen voegen aan het EPD. De voorwaarden daarvoor zijn genoemd in 13f lid 2 en lid 3. Daarin is bepaald dat de zorgaanbieder die gegevens wil verwerken, dat alleen maar kan voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging en wanneer de patiënt geen bezwaar heeft gemaakt. In feite is deze bepaling niet nieuw ten opzichte van de huidige praktijk en volledig in lijn met de dossierplicht die al krachtens art. 7:454 BW geldt. Artikel 13h van het wetsvoorstel beperkt daadwerkelijke toegang tot het EPD tot de individuele beroepsbeoefenaar. Daaronder wordt alleen de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar verstaan. Toegang tot het EPD is er dus voor alle zorgaanbieders voor zover het gaat om het toevoegen van gegevens aan het EPD. Toegang is er slechts voor de individuele beroepsbeoefenaar voor zover het gaat om het gebruiken en raadplegen van gegevens uit het EPD. Aanvullende voorwaarden voor toegang Wanneer de patiënt geen bezwaar heeft gemaakt, worden zijn gegevens toegevoegd aan het LSP. Vanaf dat moment heeft dus alleen nog de individuele beroepsbeoefenaar toegang tot deze gegevens. Om de individuele Kamerstukken II 2007/ nr.4. Artikel 17b Wbsn-z. De voorhangprocedure houdt overigens in dat voordat de ontworpen AMvB van kracht wordt, de ministerraad de AMvB een bepaalde periode ter inzage moet leggen bij het parlement. Onder anderen dan de patiënt worden niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden (art. 7:457 lid 2 BW). De Wbp en de Wgbo kennen overigens wel uitzonderingen op het beroepsgeheim: Indien het verwerken van gegevens noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van de patiënt (artikel 21 lid 1 sub a Wbp); Indien de patiënt toestemming heeft gegeven ( artikel 23 lid 1 sub a Wbp en 7:457 BW); Indien er sprake is van een wettelijke verplichting (artikel 7:457 BW). Dus: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. 14

4 beroepsbeoefenaar te kunnen identificeren en toe te laten tot het EPD heeft deze een zogenaamde Zorgverleners Identificatie pas (UZI-pas) nodig. Het UZI abonneenummer is uniek en gekoppeld aan een individuele beroepsbeoefenaar. Dat een individuele beroepsbeoefenaar met een UZI-pas toegang heeft tot het EPD betekent niet dat elke beroepsbeoefenaar te allen tijde alle beschikbare EPD s kan raadplegen. Artikel 13h stelt namelijk als aanvullende voorwaarde dat alleen een beroepsbeoefenaar die de patiënt zorg verleent toegang heeft tot het EPD. Er moet met andere woorden sprake zijn van een behandelrelatie. Bij het opvragen van de gegevens uit het EPD door een beroepsbeoefenaar wordt de aanwezigheid van een behandelrelatie gecontroleerd. Het wetsvoorstel geeft echter niet aan wanneer er sprake is van een behandelrelatie. In de Memorie van Toelichting wordt slechts aangegeven hoe de aanwezigheid van een behandelrelatie wordt gecontroleerd. Dat gaat als volgt. In eerste instantie wordt er gekeken of de beroepsbeoefenaar eerder indexgegevens van de patiënt heeft vastgelegd. Als dit het geval is, zal de behandelrelatie aanwezig worden geacht. Wanneer er nog geen gegevens door de beroepsbeoefenaar zijn vastgelegd dan dient de beroepsbeoefenaar uitdrukkelijk te verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie, voordat toegang tot het EPD wordt verschaft. 23 Het bepalen van de aanwezigheid van een behandelrelatie ligt dus volledig in handen van de beroepsbeoefenaar. De patiënt heeft daar behoudens de mogelijkheid van bezwaar tegen het EPD geen zeggenschap over, althans niet op voorhand. Juist hierin schuilt een mogelijk risico voor een letselschadeslachtoffer, waarover later meer. Wie wanneer het EPD raadpleegt wordt elektronisch bijgehouden. Dit zijn de loggegevens. 24 Met behulp van deze loggegevens kan misbruik van het EPD achteraf worden opgespoord. Van artsen die het EPD wensen te gebruiken terwijl ze nog niet eerder indexgegevens van de betreffende patiënt hebben vastgelegd zal verlangd worden dat ze uitdrukkelijk verklaren dat er een behandelrelatie bestaat. Van deze groep gebruikers wordt een apart logbestand gemaakt. 25 Het gaat in dat soort gevallen bijvoorbeeld om spoedsituaties waarbij nog geen behandelrelatie kan worden aangetoond. Via de loggegevens kan achteraf toezicht worden gehouden op alle transacties. Over toezicht en handhaving en mogelijk misbruik later meer. Toegang in het kader van het letselschadetraject Voor het letselschadetraject betekent bovenstaande dat de verzekeraar geen toegang heeft tot het EPD. Ook de BIG- geregistreerde medisch adviseur van de verzekeraar heeft geen toegang. Tussen cliënt en medisch adviseur van de verzekeraar bestaat immers geen behandelrelatie. Ook met de eigen medisch adviseur bestaat er in beginsel geen behandelrelatie. Hetzelfde geldt voor de expertiserend arts. Toch bestaat er geen absolute waarborg voor een letselschadeslachtoffer dat zijn EPD-gegevens niet buiten zijn wil om kunnen worden ingezien. Zo zou er (1) een behandelrelatie kunnen worden gecreëerd en (2) kan een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar misbruik maken van zijn positie. (1) Het creëren van een behandelrelatie Zoals aangegeven is de term behandelrelatie in de wetsgeschiedenis niet nader omschreven. 26 Het is dan ook de vraag met welke beroepsbeoefenaren zo n relatie kan worden gecreëerd. In de eerste plaats kan deze behandelrelatie worden gecreëerd tussen de eigen BIG-geregistreerde medisch adviseur en het slachtoffer. Zeker in die gevallen waarin de medisch adviseur vanuit zijn expertise therapeutische suggesties aan het letselschadeslachtoffer geeft. In dergelijke gevallen vervaagt het verschil tussen behandelend arts en adviseur. Dat de eigen medisch adviseur een behandelrelatie kan claimen, hoeft overigens geen probleem te zijn. De eigen medisch adviseur staat immers aan de zijde van het slachtoffer. 27 Daarnaast kan een behandelrelatie met de eigen medisch adviseur de efficiëntie ten goede komen, omdat het tijdrovende opvragen van medische informatie door de belangenbehartiger dan niet meer nodig is. Het bestaan van een behandelrelatie met de eigen medisch adviseur kan wel leiden tot ongewenste situaties. Wanneer een medisch adviseur zichzelf toegang tot het EPD verschaft, loopt hij het risico dat hij kennis neemt van niet-relevante gegevens met als gevolg dat hij deze kennis niet (meer) kan negeren en zal MvT p. 11. Artikel 13d wetsvoorstel. Het loggen gebeurt via het LSP. Zoals geadviseerd door het College Bescherming Persoonsgegevens in haar advies over het voorstel tot wijziging van de Wet gebruik BSN in de zorg. De Raad van State gaat ervan uit dat er is sprake van een behandelrelatie wanneer het gaat om personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Zij motiveert dit verder niet. Kamerstukken II, 2007/08, , nr. 4, p. 16. Over de rol en positie van de eigen medisch adviseur bestaat overigens wel discussie. Zie bijvoorbeeld: A.J. Van, Redactioneel L&S, 2007, nr. 3, p. 3 en 4 en J.Quakkelaar en E. Wytema, Medisch adviseur of adviserend medicus, L&S 2007, nr. 4 p en A.J. Van De medisch adviseur: pleitbezorger of deskundige? L&S 2007, nr. 4 p

5 moeten omschrijven in zijn advies op basis van zijn professionele standaard. 28 Vervolgens zal deze informatie op grond van art. 21 Rv bij de wederpartij terechtkomen. 29 Ook tussen de expertiserend arts en het letselschadeslachtoffer kan in kader van een expertise (binnen- of buiten rechte) een behandelrelatie worden gecreëerd. 30 Bij expertises komt het slachtoffer meestal op consult waarbij hij wordt onderzocht. Tevens wordt de deskundige regelmatig gevraagd naar eventuele therapeutische suggesties. 31 Juist vanwege het lichamelijk onderzoek en de mogelijkheid van het geven van therapeutische suggesties kan er worden betoogd dat er tussen de expertiserend arts en het slachtoffer een behandelrelatie bestaat. Daarnaast kan de expertiserend arts er belang bij hebben om het EPD te raadplegen. Hij wil immers een zo gedegen mogelijk rapport opstellen. Wanneer hij bijvoorbeeld twijfels heeft bij een bepaald slachtoffer kan hij ter onderbouwing van zijn twijfel het EPD raadplegen. De expertiserend arts die dit doet neemt dan in een oogopslag kennis van alle beschikbare medische gegevens van het slachtoffer. Hij kan deze gegevens vervolgens niet meer negeren en zal deze gegevens zelfs moeten delen met de medisch adviseur van de wederpartij. 32 Het slachtoffer kan hier op voorhand behoudens bezwaar niets tegen ondernemen. Dit is een wezenlijk verschil met de huidige situatie waarin het slachtoffer vooraf altijd toestemming moet geven voor de verstrekking van medische informatie. (2) Misbruik door de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar De beroepsbeoefenaar kan dus zelf verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie. Hier heeft de patiënt geen zeggenschap over. Dit betekent dat de individuele beroepsbeoefenaar in theorie misbruik kan maken van het EPD. Slechts achteraf kan via de loggegevens worden nagegaan of een medisch adviseur ten onrechte een behandelrelatie heeft geclaimd. Een kwaadwillende verzekeraar kan dus te allen tijde toegang krijgen tot het EPD wanneer hij een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar zover krijgt om zijn Uzi-pas te gebruiken. De desbetreffende beroepsbeoefenaar kan immers verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie waarmee hij zichzelf toegang verschaft. Dat dit kan leiden tot zogenaamde fishing expeditions aan de kant van de verzekeraar behoeft geen nadere toelichting. Het letselschadeslachtoffer kan hier behoudens bezwaar tegen het EPD op voorhand niets tegen ondernemen. Er zijn uiteraard wel sancties verbonden aan het misbruiken van het EPD door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. In het hiernavolgende zal hier nog dieper op ingegaan worden. Hoewel waarborging van de privacy een van de pijlers vormt van het wetsvoorstel, blijkt op grond van het voorgaande dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Oorzaak is onder meer de onduidelijkheid over de uitleg van de term behandelrelatie. Voor de Tweede Kamer was deze onduidelijkheid reden om in ieder geval de verzekeringsarts en de bedrijfsarts expliciet uit te sluiten van toegang tot het EPD. 33 Ook de beroepsbeoefenaar die keuringen verricht als bedoeld in de Wet op de medische keuringen wordt voor een groot deel uitgesloten. 34 Het feit dat deze beroepsbeoefenaren expliciet zijn uitgesloten van toegang, impliceert dat er ook door de wetgever rekening wordt gehouden met het feit dat een ruime uitleg van het begrip behandelrelatie mogelijk is. Waarom niet is gekozen voor een meer uitputtende regeling blijft gissen. Wellicht dat de wetgever de mogelijkheid wil openlaten om in de toekomst het EPD voor andere doeleinden te kunnen gebruiken Handhaving Zoals aangegeven is het niet al te moeilijk om misbruik te maken van het EPD. Ook kan er buiten medeweten van de patiënt om een behandelrelatie worden gecreëerd. Behoudens het instellen van bezwaar tegen het EPD kan het slachtoffer daar op voorhand niets aan veranderen. De loggegevens kunnen ongeoorloofd gebruik aan het licht brengen. Van belang is te beseffen dat dit toezicht Het artsenoverleg van de WAA is bezig met het concipiëren van een gedragscode medisch adviseurs slachtoffers. In die beroepscode zou kunnen worden geregeld hoe de eigen medisch adviseur dient om te gaan met het EPD. Die beroepscode kan dan dienen als normering waar later aan getoetst kan worden door bijvoorbeeld de tuchtrechter. Rb. Assen, 27 februari 2008, LJN BC6711; JA 2008, 99, m.nt. A.J. Van. Ondanks het feit dat er volgens artikel 7:446 lid 4 BW geen behandelingsovereenkomst bestaat tussen de expertiserend arts en het slachtoffer. Zie ook de optionele vraag 4 in de IWMD-vraagstelling (www.rechten.vu.nl/iwmd) over het genezingsproces en de opstelling van betrokkene daarin, waarin de deskundige wordt gevraagd zich uit te laten over de behandelingen en therapieën die op het vakgebied van de deskundige geïndiceerd zijn. HR 22 februari 2008, LJN: BB3676 en HR 22 februari 2008, LJN:BB5626. Kamerstukken II 2008/09, , nr. 47. Kamerstukken II 2008/09, 31466, nr. 46. De expertiserend arts valt niet onder de Wet op de medische keuringen. Gedacht kan worden aan doeleinden als statistiek en epidemiologie. 16

6 steeds achteraf plaatsvindt. De toegang tot het EPD is dan inmiddels al verschaft aan de beroepsbeoefenaar. De minister is op de hoogte van deze mogelijkheid tot misbruik. In de Memorie van Toelichting heeft hij aangegeven dat het naar de huidige stand van de techniek en zonder maatregelen met relatief hoge kosten niet is uit te sluiten is dat een beroepsbeoefenaar via het LSP ook medische gegevens kan inzien van een persoon met wie een behandelrelatie ontbreekt. Vooralsnog vormt deze mogelijkheid geen belemmering voor invoering van het EPD. Het College bescherming persoonsgegevens heeft in zijn advies van 14 juni 2007 opgemerkt dat het onvoldoende is dat slechts achteraf kan worden vastgesteld dat iemand zijn boekje te buiten is gegaan. Bovendien is het volgens het College onbegonnen werk om alle loggegevens daadwerkelijk te controleren. 36 De minister heeft op deze opmerkingen van het College gereageerd door te wijzen op de mogelijkheid van de beheerder van het EPD om in te grijpen bij ongebruikelijk gegevensverkeer. De minister vindt het achteraf nagaan van de loggegevens een belangrijk instrument bij het controleren van de voorschriften rond de toegang tot het EPD. Hij geeft echter niet aan door wie en op welke wijze de miljoenen loggegevens gecontroleerd moeten worden. Alleen voor de patiënt lijkt daar een rol weggelegd. Een patiënt kan namelijk via het klantenloket een aanvraag doen voor inzage in de loggegevens behorend bij zijn EPD. Dit betekent dat zonder aanvraag van een individuele patiënt de loggegevens in beginsel niet gecontroleerd zullen worden. Het is gezien de opmerkingen van het College dan ook nog maar zeer de vraag of de door de Minister genoemde oplossingen voldoende zijn om misbruik daadwerkelijk tegen te gaan. Het is in ieder geval raadzaam om regelmatig de loggegevens te controleren. Sancties Op het opvragen van gegevens uit het EPD door een beroepsbeoefenaar die achteraf geen behandelrelatie blijkt te hebben met een patiënt, staan verschillende sancties. Zo kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd 37 en kan er op grond van het Wetboek van Strafrecht vervolging worden ingesteld op grond van computervredebreuk. Daarnaast kan er jegens de BIG-geregistreerde zorgverlener uiteraard altijd tot tuchtrechtelijke vervolging worden overgegaan. De minister heeft aangegeven dat hij niet kan aangeven of ongeoorloofd gebruik zal leiden tot doorhaling in het BIG-register. De tuchtrechter zal bij misbruik de norm van artikel 47 lid 1 onderdeel b wet BIG hanteren en bij de vraag naar welke maatregel passend is alle feiten en omstandigheden meewegen, aldus de minister. 38 De minister heeft wel aangekondigd een wijzigingsvoorstel in te dienen om ongeoorloofd gebruik van het EPD ook expliciet in een strafbepaling op te nemen. Deze strafbepaling zal voorzien in een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register, op te leggen door de strafrechter. Daarnaast heeft het de Tweede Kamer geopperd om ongeoorloofd gebruik van het EPD door zorgverzekeraars aanvullend te sanctioneren met de mogelijkheid voor de patiënt om bij misbruik direct over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Nu kan overstappen slechts eenmaal per jaar. Al met al is het maar zeer de vraag of de hierboven beschreven handhavingmechanismen voldoende zullen zijn. Afgezien van de vraag of er voldoende preventieve werking van uitgaat, is het belangrijk te beseffen dat in de letselschaderegeling het kwaad vaak al geschied zal zijn en dat dit kwaad maar zeer gedeeltelijk ongedaan kan worden gemaakt door oplegging van een sanctie Moet een letselschade slachtoffer bezwaar instellen? In het voorgaande zijn de risico s voor het slachtoffer in een letselschadezaak bij invoering van het EPD besproken. Zo is opgemerkt dat het wetsvoorstel niet duidelijk maakt met wie het slachtoffer allemaal een behandelrelatie kan hebben. Hierdoor kan bijvoorbeeld een expertiserend arts betogen dat er met het slachtoffer een behandelrelatie is ontstaan, met als gevolg dat de expertiserend arts onbedoeld toegang kan krijgen tot alle ook niet relevante gegevens. Daarnaast kan een verzekeraar vrij gemakkelijk toegang krijgen tot alle patiëntgegevens. Het voorgestelde handhavingsmechanisme kan dit op voorhand niet voorkomen. Invoering van het EPD kan dus grote gevolgen hebben voor de privacy in het letselschadeproces. Dit zou voor een letselschadeslachtoffer reden kunnen zijn om bezwaar te maken tegen opneming van zijn gegevens in het EPD. Hij sluit daarmee in ieder geval Advies van het College bescherming persoonsgegevens over het voorstel tot wijziging van de Wet gebruik BSN in de zorg, Wetsvoorstel, artikel 16a. Brief d.d. 30 januari 2009 van dr. A. Klink aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, betreffende de toelichting op de wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier, Kamerstukken II, 2008/ , nr. 21. Dit zegt overigens niets over de (civielrechtelijke) aansprakelijkheden rond het EPD. Zie hierover ondermeer M. Barendrecht, e.a., Aansprakelijkheden rond het EPD, Universiteit van Tilburg, april Barendrecht komt tot de conclusie dat de aansprakelijkheidsrisico s na invoering van het EPD grotendeels gelijk zullen zijn aan de reeds bestaande risico s. J. Meyst-Michels en S. Thiems zijn echter van mening dat de aansprakelijkheidsrisico s voor hulpverleners wel degelijk toenemen. Zie J. Meyst-Michels en S. Thiemes, Meer schadeclaims door EPD, medisch contact, 2009, 22, p

7 de beschreven risico s uit. Wel zal hij de nadelen van bezwaar dienen af te wegen tegen de voordelen. Overigens zijn er behoudens bijzondere situaties 40 weinig nadelen te bedenken voor het maken van bezwaar, bovendien kan het bezwaar te allen tijde worden ingetrokken. In dit artikel is enkel stil gestaan bij de specifieke risico s voor het letselschadeslachtoffer bij invoering van het EPD. De genoemde risico s kunnen uiteraard ook reden zijn voor anderen dan letselschadeslachtoffers om bezwaar te maken. De meer algemene redenen om bezwaar te maken tegen het EPD zijn buiten beschouwing gelaten. Deze redenen zijn de afgelopen maanden reeds uitvoerig in de media aan bod gekomen. Volledigheidshalve wijzen we hier onder meer op de technische beveiliging 41, de mogelijkheid van tunnelvisie bij artsen 42, de onduidelijkheid over de gebruiksdoelen van het EPD in de toekomst en de angst dat zorgverzekeraars op basis van informatie uit het EPD patiënten niet meer willen verzekeren. 43 Voor de auteurs van dit artikel zijn deze meer algemene kritiekpunten voldoende overtuigend geweest om bezwaar te maken tegen het EPD. Bezwaar kan overigens worden gemaakt via Zoals een opname op de Spoedeisende hulp waarbij sprake is van bepaalde allergieën. Volgens deskundigen kunnen hackers gemakkelijk toegang krijgen tot alle gegevens van het EPD. In de Verenigde Staten is vorig jaar een vergelijkbaar systeem gehackt en worden vele duizenden patiënten gechanteerd met openbaarmaking op internet van hun gegevens indien zij niet betalen, NRC Next 13 november 2008 en NRC Next 2 april 2009, Pas elektronisch dossier gekraakt. De mogelijkheid bestaat dat artsen zich bij het stellen van de diagnose te veel laten leiden door hetgeen reeds is opgenomen in het EPD. Katzenbauer, M. Te vroeg voor het EPD Medisch Contact, 2009, 20, p

I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject S. de Lang en L. Polak

I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject S. de Lang en L. Polak I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject S. de Lang en L. Polak Letsel & Schade 2009 nr. 2 Mr. S. de Lang en mr. L. Polak zijn advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort.

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

2.Toestemming om gegevens die beschikbaar zijn gesteld te mogen raadplegen.

2.Toestemming om gegevens die beschikbaar zijn gesteld te mogen raadplegen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 546 Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij

Nadere informatie

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Actueel - gedragscode EGiZ - wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg A GEWIJZIGD

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 1. Normen en standaarden voor zowel digitale dossiervorming en ontsluiting, als de overdracht van gegevens. Normen en standaarden voor digitale

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg Informatie voor zorgaanbieders BSN in de zorg Identificatie en opvragen BSN Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Privacy en letselschaderegeling

Privacy en letselschaderegeling Privacy en letselschaderegeling (workshop 1) 1 e ronde: 13.30 14.15 uur 2 e ronde: 14.30 15.15 uur 12 e PIV Jaarconferentie, vrijdag 30 maart 2012 mr. ir. Jørgen Simons Twee thema s 1. Inzage slachtoffer

Nadere informatie

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509)

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) 1 / 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Per email: postbus@eerstekamer.nl Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Rapport definitieve bevindingen

Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Ermel BV te Ermelo Z2013-129 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in 2012-2013 onderzoek

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1 v Privacyreglement PRIVACY REGLEMENT Kraamzorg Het Kraamnest 1. Doel van het privacyreglement Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op

Nadere informatie

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ.

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Justitie DATUM 2

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier 9 december 2009 dr. F. W. A. Brom dr.ir. G. Munnichs Thema 1 Kwaliteit gegevens Inleiding door dr. F.W.A. Brom Dames & Heren, Het EPD

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes!

Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes! Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes! Er was eens. Een kort verhaal door R.P. Wijne, 28 maart 2014 1 een patiënt 2 Medisch beroepsgeheim Hulpverleners hebben een beroepsgeheim: Art. 7:457 BW Art.

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsendienst Twente-Oost U.A. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsendienst Twente-Oost U.A. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG. Geachte heer Klink,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG. Geachte heer Klink, De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag datum

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Met dit voorstel van wet wordt uitvoering gegeven aan een aantal moties met betrekking tot de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Dit

Nadere informatie

Tweede Nota van Wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te vervallen.

Tweede Nota van Wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te vervallen. 32261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking Tweede Nota van Wijziging Het voorstel van wet

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 (Tekst geldend op: 19 02 2015) Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 4. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Geheimhouding van medische gegevens

Geheimhouding van medische gegevens Geheimhouding van medische gegevens Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP

Nadere informatie

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, hebben met belangstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 106 Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting Pagina 1 / 7 Samenvatting Deze regeling behandelt de wijze waarop er om moet worden gegaan met zorg- en persoonsgegevens. Het omvat onder meer voorwaarden betreffende het opnemen van zorg- en persoonsgegevens,

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Workshop Landelijk Congres Huiselijk Geweld 16 november 2009 Inhoud Waar hebben we het over Juridisch Kader Achtergrond Afweging: geheim doorbreken? Stappenplan Casusposities

Nadere informatie

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Privacy wetgeving in een notendop

Privacy wetgeving in een notendop Privacy wetgeving in een notendop Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (geldig tot 25 mei 2018) De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen.

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor

EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor Mensen gaan soms klakkeloos met hun gegevens om, kijk maar naar al die sociale netwerken. Daar wordt al het lief en leed gedeeld met iedereen. Maar hoe zal men straks

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie

Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie De Letselschade Raadsdag 2014 2 oktober 2014 Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie mr. Annelies Wilken Verzekeraars omzeilen beroepsgeheim Item NOS journaal 7 september 2014: http://www.npo.nl/nos-journaal/07-09-2014/pow_00723052?start_at=407

Nadere informatie

Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging

Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging V.10 Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging 1 Inleiding Als een arts (plotseling) stopt met zijn praktijk is het meestal de opvolger die de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland BSN in de zorg 13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland Jeannette Kuijper-Smit Project BSN in de zorg Ministerie van VWS Agenda Wat is BSN Gebruik BSN in de zorg Verantwoordelijkheden invoering BSN in

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum Bijlage(n) 19 september 2014 - Contactpersoon Doorkiesnummer Olfert Koning 033-4608949

Nadere informatie