Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data?"

Transcriptie

1 Alumnimagazine Tilburg University Frank Met all ratio doe je bosman lev tekort Nieuwe column: alumna in India Cloud: waar gaat h met onze data? Terug in tijd: oprichting Plato

2 22 Frank Bosman column Ad Vingerhoets until untiltickertape tickertape until until hoofdverhaal hoofdverhaal until we until we meet meetagain again Universiteit Universiteit organiseert organiseert teach-in teach-in stunte stunte krijgt krijgt voor voor scriptie scriptie Universiteit Universiteit organiseert organiseert teach-in teach-in stunte stunte krijgt krijgt voor voor script script universiteit kiest voor gelse baming tilburg university, universiteit lanceert eig spellingcontrole t anre anre universiteit, universiteit, in in staat staat in in media media publieke publieke bat. bat. Dat Dat bleek bleek onlangs onlangs uit uit nieuw nieuw vergelijkd vergelijkd onrzoek onrzoek De De universiteit universiteit heeft heeft er er in in zijn zijn og og baat baat bij bij om om op op netnetvlies vlies te te staan staan bij bij media media samwerking samwerking met met weekblad weekblad Elsevier. Elsevier. En En daar daar is is uniuni- ons ons onrwijs onrwijs daar. daar. SciceWorks SciceWorks baseer baseer als als gaat gaat om om aanwezigheid aanwezigheid door door onrzoeksonrzoeks- adviesadviesbureau bureau SciceWorks, SciceWorks, in in versiteit versiteit maar maar wat wat trots trots op, op, badrukt badrukt communicatiecommunicatie- marketingdirecteur marketingdirecteur WalWalther ther Verhoev. Verhoev. De De mediamediaexposure exposure universiteit universiteit verdubbel verdubbel afgelop afgelop drie drie jaar, jaar, vertelt vertelt hij. hij. Verhoev Verhoev gelooft gelooft dat dat dit dit te te mak mak heeft heeft met met politieke politieke economieconomische sche issues issues die die op op ogblik ogblik spel. spel. Dit Dit zijn zijn onrwerp onrwerp om om voorel voorel te te butt. butt. publiek. publiek. Uiteinlijk Uiteinlijk profiteprofiter r alle alle wetschapsgebi wetschapsgebi score score op op aantal aantal vermeldinvermelding g in in lanlijke lanlijke dagblan dagblan aantal aantal optrs optrs op op radio radio televisie. televisie. Daarbij Daarbij hieln hieln onrzoekers onrzoekers reking reking met met aantal aantal wetschappelijk wetschappelijk mewerkers. mewerkers. In In rubriek rubriek Onrnem Onrnem SamwerSamwerking king scoor scoor Tilburg Tilburg minr minr goed, goed, erkt erkt Verhoev. Verhoev. De De biomedische biomedische richting richting scoorn scoorn daar daar hoogst. hoogst. Overall Overall nam nam we we echter echter er er niet niet minr minr r r voor voor trots trots op op veelvuldige veelvuldige aanwezigaanwezig- terdam. terdam. Dat Dat mag mag gerust gerust geweldige geweldige prestatie prestatie worn worn heid heid in in media, media, volgs volgs VerVerhoev. hoev. We We blek, blek, meer meer dan dan Wat Watis is publieke publiekebelang belang religie religi chrischristdom? tdom?volgs VolgsErik ErikBorgman, Borgman,lekdomilekdominicaan nicaan hoogleraar hoogleraartheologie theologie religie, religie, is is tegdraads tegdraadsgeloof geloofmaatschappelijk maatschappelijk onmisbaar. onmisbaar.het Hetis is grondslag grondslag samleving, samleving,stelt stelthij hijin inoverlop Overlopnaar naar Barbar. Barbar.De Deheers heerspublieke publiekeopinie opiniedoceert doceertvolgs volgs Borgman Borgmandat datje jegeloof geloofniet niette teveel veelmoet moetlat latzi. zi.gelovig Gelovig met met tegdraadse tegdraadseming minggeln gelnals alsprobleem. probleem.volgs Volgs Tilburgse Tilburgsehoogleraar hoogleraarkomt komtze zeaversie aversievoort voortuit uit liberale liberale nkfout, nkfout,waarbij waarbijreligie religiewordt wordtgezi gezials als privékwestie. privékwestie. Christ Christ kerk kerkgaan gaandaar daarin inmee me lat latzich zichzo zoveel veel te tegemakkelijk gemakkelijkwegdrukk wegdrukkin in marge marge samleving. samleving. Borgman Borgmanbetoogt betoogtechter echterdat dat tegdraads tegdraadsgeloof geloofmaatmaatschappelijk schappelijkonmisbaar onmisbaaris. is.levsbeschouwelijke Levsbeschouwelijk religieuze religieuze botsing botsingzijn zijnvolgs volgshem hemg gbedreiging bedreigingvoor voor goe goe samleving, samleving,maar maarmogelijkh mogelijkhom omze zetelks telksopnieuw opnieuw vorm vormte tegev. gev.daarom Daarommoet moetier ierzijn zijneig eigvisie visieop op goe goelev levongehinrd ongehinrdnaar naarvor vorkunn kunnbrg. brg. GevoeliGe materie universiteit universiteit met met technische technische waar waar Tilburgse Tilburgse Universiteit Universiteit buitgewoon buitgewoon goed goed mee mee uit uit voet voet kan. kan. Dk Dk aan: aan: financiële financiële crises crises populapopularisering risering in in politiek. politiek. Toch Toch is is Boek: Boek: Pleidooi Pleidooi voor voor tegdraads tegdraads gelov gelov tiu op je telefoon vijf vijf plek plek in, in, na na Delft, Delft, UvA, UvA, Waging Waging RotRot- Sinds Sinds11augustus augustusbeschikbaar beschikbaarin in appstore appstore Apple: Apple: istunt istunttiu. TiU.Stunt Stuntmet met iphone iphonekunn kunnvia viaze ze goemd. goemd. applicatie applicatieonr onrmeer meerhun huncollegecollege- ttamrooster ttamrooster alumni alumni actueel actueel visitekaartje lat zwev voor ik overhandig Bij Bij Best BestGraduates, Graduates, top top met methigh high pottials pottials Memory MemoryMagazine, Magazine,staat staatdit ditjaar jaar bijzonre bijzonrealumnus. alumnus.het Hetgaat gaatom omkoos Koos Lin Lin(26). (26).De Devoormalige voormaligemasterstunt masterstunt International InternationalEconomics Economicsand andfinance Financewerkt werkt tegwoordig tegwoordigin in haute hautefinance, finance,bij bijprivate private equity-firma equity-firmahal HALInvestmts. Investmts.Hij Hijliep liepstage stagebij bij Lehman LehmanBrothers, Brothers,ging gingniet nietop op aanbieding aanbieding in in vertrok vertrok dag dagvoor voor wereldberoem wereldberoem faillissemt. faillissemt. Frank bosman Met all ratio doe je lev tekort nieuwe Column: alumna in india Cloud: waar gaat h met onze data? Wat Watdoe doeje jeprecies preciesbij bijhal HALInvestmts? Investmts? Als Alsassociate associatemaak maakik ikel eluit uit investeinvesteringsteam: ringsteam:we wemak makfinanciële financiël strategische strategische analyses analyses bedrijv bedrijvwereldwijd wereldwijn spel spel belangrijke belangrijkerol rolin in hele heleevtuele evtueleinvesteinvesteringsproces. ringsproces.mijn mijnwerk werksluit sluitdus dusprima primaaan aanbij bij mijn mijnin in afgeron afgeronmaster. master.het Hetleuke leukeis isdat dat we weinvester investerin inheel heeluitlop uitlopbedrijv: bedrijv: terug in tijd: oprichting plato optiekkets optiekkets dagblan, dagblan,tot totbaggerbaggermaatschappij maatschappij organisaties organisatiesin in olieolie- gasbranche. gasbranche. Hoe Hoekwam kwamje jebij bij Best BestGraduates? Graduates? Ik Ikkreeg kreeg mailing, mailing,schreef schreefmij mijin in verwachtverwachtte teer erverr verrniks niks..ik Ikwas wasvooral vooralbieuwd bieuwd waar waarik ikzou zoueindig. eindig.dat Datwerd werddus dusplaats plaats twaalf. twaalf.of ofzo n zo nlijst lijstook ookecht echtiets ietsvoorstelt? voorstelt?tja, Tja, persoonlijk persoonlijktil tilik iker erniet nietal alte tezwaar zwaaraan, aan,want want top top10 10bestaat bestaatvooral vooraluit uitms msafkomstig afkomstig zelf zelforganisaties organisatiesals als juryl. juryl.wat Watdat dat betreft betreftis is toch tochvoornamelijk voornamelijkreclame reclamevoor voor elnem elnembedrijv. bedrijv.desalniettemin Desalnietteminleuk leukom om ze zeerkning erkningte tekrijg. krijg. Je Jewerk werkis iséén éénpassie, passie,goochel goochelis is anre. anre. Hoe Hoelang langdoe doeje jedat datal? al? Dat Datbegon begonal alop opmijn mijnelf, elf,to toik ikgegrep gegrep werd werddoor door tv-shows tv-shows Hans HansKazàn. Kazàn.Ik Ikll goochelboekjes goochelboekjesbij bij bibliotheek, bibliotheek,kocht kochtmijn mijn BlackBerry BlackBerryof of Android-smartphone. Android-smartphone. BAs van r schot eerste eerstetrucs trucs bezocht bezochtlater laterzelfs zelfsgoochelcongoochelcongress. gress.ik Ikkreeg kreeger ersteeds steedsmeer meerhandigheid handigheidin. in. En Enuiteinlijk uiteinlijktrad tradik iktijns tijnsmijn mijnstunttijd stunttijd wekelijks wekelijksop, op,tijns tijnsverjaardag, verjaardag,op opschol schol tijns tijnsbedrijfsfeest. bedrijfsfeest.ik Ikvind vind heerlijk heerlijk om omms mste tevermak vermakmet met schijnbaar schijnbaar onmogelijke. onmogelijke.helaas Helaasschiet schiet goochel goocheler er door doordrukte druktesteeds steedsvaker vakerbij bijin. in. Ga Gaje jejouw jouwgoochelcarrière goochelcarrièreooit ooitnog nogoppakk? oppakk? Als Alsik ikweer weerwat watmeer meertijd tijdheb: heb:zeker. zeker.hoewel Hoewel ik ikme medan danvooral vooralzou zouwill willricht richtop opgoochelgoochelwedstrijn wedstrijnin inplaats plaats betaal betaaloptrs. optrs. op opdie diemanier manierkun kunje jeje jeecht echtverr verrontwikkeontwikkel. l.trouws: Trouws:waarom waarommijn mijntwee tweepassies passiesniet niet combiner? combiner?tijns Tijns business businessmeeting meeting visitekaartje visitekaartjelat latzwev zwevvoor voorik ik overhanoverhandig. dig.of of briefje briefje ti tieuro euroomtover omtoverin in briefje briefje vijf, vijf, prima primaijsbreker. ijsbreker (+ 22) COVER Frank Bosman, theoloog jaar raadpleg, raadpleg,uitslag uitslagcheck check campusplattegrond campusplattegrond bekijk. bekijk.later Laterdit ditjaar jaaris is app appook ookbeschikbaar beschikbaarvoor voorbezitters bezitters TICKERTAPE 4 Laatste nieuws alumni universiteit reality lab Als onrzoeker stress emoties, b je geïnteresseerd in manier om die gevoels op te wekk. Je wilt immers bestur wat er bijvoorbeeld gebeurt als iemand onr stress komt te staan. Of je bt geïnteresseerd in welk opzicht lichamelijke veranring bij persoon die zich heel erg schaamt anrs zijn dan bij iemand die heel erg bang is. Ik heb wat zitt nank kwam op paar heftige ieën. Het klinkt allemaal misschi beetje wild, maar lijkt me wel haalbaar. Als eerste dacht ik situatie medische keuring te creër. En dan zou ik zogaam dokter proefpersoon lat vertell dat hij aan ernstige ziekte lijdt. Dat moet toch flink wat stress oplever, lijkt me. En nog anr ie is, om overval in sce te zett: proefperson ergs uitnodig dan plotseling paar li met wap lat opduik. Dergelijke levsechte situaties lijk me geschikter om meer over stress te wet te kom dan nu gebruikelijke onrzoeksmethon. Om stress op te wekk, lat onrzoekers proefperson moeilijke sommetjes mak of naar of anr filmfragmt kijk. Of ze lat proefpersoon iets over zichzelf vertell. Ook heel erg stressrijk! Wie over zulke methon leest, vraagt zich af waarom we inrdaad niet vaker onrzoek do naar echte stressituaties. Of, zoals we dat in wetschap noem: ecologisch vali stresssituaties. Toch is er g haar op mijn hoofd die daaraan nkt (overigs, in mijn specifieke geval is dit niet zo n sterke uitspraak). Stel dat ik zou will, dan zou ik niet s kunn do. Ik moet goedkeuring hebb hele strge ethische commissie. Dit zal zonr twijfel als zeer onethisch worn bestempeld. Er kom Kamervrag, er dreigt ontslag. Heel Nerland valt over me h. Ongetwijfeld zal ook nog worn verwez naar nazipraktijk. Vingerhoets moet aan schandpaal. Waarom kom ik dan met twee voorbeeln die ik noem? Die zijn ontld aan programma Boobytrap dat jar gel op Nerlandse televisie te zi was. Notoire grappmakers konn op ze manier s flink worn teruggepakt door ms uit hun omgeving die te graz war gom. En er zijn ook tegwoordig diverse voorbeeln televisie waar ms in stressvolle situaties worn gebracht, zoals onlangs De Confrontatie NCRV. Daarin gaat slachtof- fer misdrijf, sam met cameraploeg, onaangekondigd op bezoek bij dar. Wetschappers die thuis zijn in slachtofferhulp, zoals Antony Pemberton onze universiteit, noemn programma in Brabants Dagblad volstrekt onverantwoord. Maar er is g bre maatschappelijke ophef over ontstaan. Blijkbaar zijn er twee geschein wereln met ier zijn eig wett. Omdat kritiek op televisie of in kunst wordt geassocieerd met csuur, mag heel veel, tzij volksstamm er aanstoot aan nem. Terwijl wetschappers roomser dan paus ( zichzelf) moet zijn. Wat wil ik nu? Dat wetschappers zelf mog als televisiemakers? Dat nu ook weer niet. Wetschappers moet zich blijv houn aan hoge ethische norm. Maar misschi is aardig om wetschappers in televisieprogramma confronter sces uit reality-televisie te lat duin. Of is zo n format saai moet ik me gewoon maar tot mijn eig vak beperk? Het Het is is zaterdag zaterdag 22 juli juli In In grote grote zaal zaal in in Lonn Lonn hebb hebb zich zich toehoorrs toehoorrs verzameld. verzameld. Ze Ze luister luister naar naar live live interview interview met met SloSlo- vse vse filosoof filosoof psychoanalyticus psychoanalyticus Slavoj Slavoj Žižek Žižek WikiLeaks WikiLeaks voorman voorman Julian Julian Assange. Assange. De De laatste laatste draagt draagt elektronische elektronische kelband kelband wege wege zijn zijn voorarrest. voorarrest. Žižek Žižek waarschuwt waarschuwt publiek. publiek. Hij Hij stelt stelt dat dat wat wat tot tot nu nu toe toe publieke publieke ruimte ruimte was, was, zoals zoals web, web, hard hard op op weg weg is is om om geprivatiseerd geprivatiseerd te te worn. worn. En En weg weg waarlangs waarlangs dat dat gebeurt, gebeurt, is is volgs volgs hem hem Maar Maar voor voor we we aan aan rgelijke rgelijke vergaan vergaan conclusies conclusies toe toe zijn, zijn, moet moet we we eerst eerst terug terug naar naar esstie. esstie. Wat Wat is is cloud cloud precies? precies? Cloud Cloud computing computing is is Dat Dat kan kan opslagcapaciteit opslagcapaciteit voor voor data data zijn zijn of of rere- kkracht kkracht processor processor of of programmatuur. programmatuur. Dit Dit alles alles is is dan dan niet niet meer meer fysiek fysiek aanwezig, aanwezig, bijvoorbeeld bijvoorbeeld op op schijf schijf computer computer thuis, thuis, maar maar in in vaak vaak die die cloud cloud computing. computing. Hij Hij vindt vindt dat dat er er levsgroot levsgroot gevaar gevaar bestaat bestaat dat dat er er overal overal clouds clouds onbek onbek datacters. datacters. Daar Daar staan staan servers, servers, opslagsystem, opslagsystem, daar daar draait draait online online software. software. zal zal worn worn geweerd. geweerd. Als Als voorbeeld voorbeeld noemt noemt hij hij exclusieve exclusieve contract contract dat dat Apple Apple met met onrneming onrneming mediamagnaat mediamagnaat Rupert Rupert Murdoch Murdoch afsloot afsloot voor voor praktijk praktijk is is dat dat blarprogramma blarprogramma (browser) (browser) op op pc, pc, laptop, laptop, smartphone smartphone of of tablet. tablet. De De snelle snelle opkomst opkomst tablets tablets die die nu nu plaatsvindt, plaatsvindt, is is logische logische ontstaan, ontstaan, die die worn worn gedomineerd gedomineerd door door bedrijv bedrijv overh overh waaruit waaruit onwelgevallige onwelgevallige informatie informatie levering levering nieuws nieuws voor voor iphones iphones anre anre mobiele mobiele apparat. apparat. Abonnemt Abonnemt Wat Wat nodig nodig is is om om daar daar toegang toegang toe toe te te krijg, krijg, is is internetverbinding internetverbinding soort soort vster. vster. In In gevolg gevolg opkomst opkomst cloud cloud computing. computing. Want Want tablets tablets zijn zijn iale iale voorur voorur of of toegangspoort toegangspoort naar naar cloud. cloud. Lekker Lekker licht licht gemakkelijk. gemakkelijk. All All hoogstnoodzakelijke hoogstnoodzakelijke zit zit er er op op geïnstalleerd geïnstalleerd Het Het is is vraag vraag hoeveel hoeveel waar waar je je moet moet hecht hecht aan aan allerlei allerlei angstbeeln angstbeeln over over big big brother-toestann. brother-toestann. rest rest trek trek je je als als dist dist uit uit cloud. cloud. Tot Tot zover zover min min of of meer meer fysieke fysieke kmerk kmerk te te bezi. bezi. duct duct naar naar dist. dist. Software Software koop koop je je niet niet meer, meer, Of Of cloud cloud ons ons transformeert transformeert tot tot brave, brave, slecht slecht geïnformeer geïnformeer big big brother-burgers, brother-burgers, valt valt nog nog maar maar 7 ze ze technologie. technologie. Inhoulijk Inhoulijk betekt betekt cloud cloud comcomputing puting dat dat er er verschuiving verschuiving plaatsvindt plaatsvindt propro- 7 COLUMN Ad Vingerhoets over extreme tvexperimt HOOFDVERHAAL De kans gevar cloud computing Studie? Bachelor Business Studies. Daarna Master Logistics/Operations Managemt, met aanvulld aantal vakk uit master Strategic Managemt. Werk? Als Customer Team Logistics Manager initieer beheer ik logistieke project bij Procter & Gamble in Rotterdam. Zo nk ik sam met onze klant na over inzet efficiënt transport. JaarSalariS? Tuss zestig- negtigduizd euro. Wat heb Je GemiSt in Je Studie? Niets: combinatie interessante colleges in teams werk aan interessante echte cases was voor mij perfect. E taal als Spaans misschi, maar dat kon je naast je studie volg. ColleGeS die Je zijn bijgeblev? We mocht keer, als praktijkopdracht, eerste vestiging Starbucks in Nerland inricht. De topmanager wees ons groepje als winnaar aan. TijdgoT verzamelnaam verzamelnaam samstelling samstelling voor voor techtechniek, niek, die die mogelijk mogelijk mak mak om om op op afstand afstand it-functionaliteit it-functionaliteit aan aan te te roep roep te te gebruik. gebruik. Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties welbevinn Tilburg University Krista Oudheusn Woont met echtgoot Roland drie (stief) kinr in Hellouw Langzaam maar zeker helt gehele it-landschap over naar cloud computing. steeds meer computerkracht balt sam in over hele planeet versprei datacters. tegelijk nem zorg over maatschappelijke implicaties hier toe. in hoeverre rak we controle over onze eig data kwijt? hoe erg is dat? tekst: tekst:fred fredteuniss teuniss foto: getty getty images images foto: Tilburg Tilburg University University is is koploper koploper foto: erik Burgt tilburg Profiteert crises foto: Ton Ton ToEmEn ToEmEn foto: AlumnimAgAzine van Tilburg university Studie? Bachelor Business Studies Master Strategic Managemt. Werk? Tot mijn zwangerschapsverlof fulltime als customer ctre manager voor Europa bij Shell Chemicals, straks voor vier dag in commerciële functie. Bij Shell heb ik orm naar mijn zin: internationaal, veel mogelijkh, je krijgt al snel veel verantwoorlijkh. JaarSalariS? Zo n zestig- tot negtigduizd euro. uitdaging? Als customer ctre manager gaf ik leiding aan zesti person met zo n zes verschill nationaliteit. Ontzettd leerzaam! Minr leuk is dat je soms te mak kreeg met persoonlijke problem ms in je team. tilburg of hellouw? Tilburg heeft echte Brabantse gezelligheid, maar in onze verbouw boerrij in pittoreske Hellouw bevalt uitstekd! Tussdoor heb ik ook nog in Lonn Amsterdam gewoond. had Je nu opnieuw zelf Studie Gekoz? Zeker, heeft me bre acamische basis gegev. Uiteinlijk gaat ook meer om juiste instelling juiste capaciteit. ContaCt? Vooral met mijn vaste vridinngroep acht mein, ondanks dat we over hele wereld verspreid won werk. in 1987 k tilburg slechts twee stuntveriging corps St. Olof roeiveriging Vidar. er was ruimte voor meer smak. Plato sprong in dit gat. Dat werd op veriging zonr ontgroing waarbij iere stunt, stropdas tot geitwollsok, zich thuis moest voel. niek Keul (1954) ingelise Romers (1966) blikt onlangs terug op oprichting. ik kwam er na mijn afstur nog vaak. tot ze me met u begonn aan te sprek. eveline roks Single, woont in Bangkok Hoe is alumni uit bepaal richting of lichting vergaan na hun studietijd? Deze keer aan woord: vridinn Marieke, Krista Eveline (all 28). De voormalig stunt Business Studies hebb wat wereld gezi. Studie? Business Studies, daarna Master Strategic Managemt. Werk? Voor World Food Programme Verig Naties. Nams DSM b ik getacheerd in Bangkok. Van daaruit werk ik als projectmanager rijstfortificatie. Het doel: vitamin mineral aan rijst toevoeg zo gezondheid verbeter. JaarSalariS? Normaal ook tuss zestig negtigduizd euro, maar momteel krijg ik buitlandtoelage. Globetrotter? Na mijn studie heb ik onr meer in VS, Europa, Afrika Azië gewoond gewerkt. Ik houd avontuur werk in minr ontwikkel lann. FruStratie? In ze wereld heb je lange am nodig. Er spel veel verschill kracht, vaak is ingewikkeld om te begrijp hoe beslissing worn gom. Warme herinnering? Aan dynamische colleges Supply Chain Strategie Bart Vos Eric Dooms. Daarnaast natuurlijk aan mijn stunthuis uitgaan in Tilburg. MarieKe tromp Woont in Harrwijk sam met Peter TIJDGENOTEN Drie jonge alumni met internationale ambitie TeksT: TeksT:sara saraterburg Terburg Opricht stur ging niet echt sam OprichtingsavOnd OprichtingsavOnd Bijna Bijnain in kiem kiemgesmoord gesmoord aantal aantalactieve actieverechtstunt, rechtstunt, waaronr waaronrniek Niek keul keulwil wilin in jar jartachtig tachtiggraag graag nieuwe nieuwestuntstuntveriging verigingopricht. opricht.hun Huneerste eerstepoging poging mislukte. mislukte.van Vankeul keulvertelt: vertelt: Preges, Preges, afkorting afkorting Prettig Prettiggestoord, gestoord,kwam kwamniet niet grond. grond.we Wewar warto tomet mette teweinig weinig man man hadn hadnte teveel veelwerk. werk. De Dedoor door zelf zelfgroep groepopgerichte opgerichtefilmveriging filmveriging socrates socratesbleek bleekwel wellevsvatbaar. levsvatbaar.na Na twee tweejaar jaarwaagn waagn bestuursl bestuursl socrates socrates nieuwe nieuwepoging pogingom om grotere grotere veriging verigingop opte tericht. richt.ze Zelanceern lanceern Plato: Plato:Plezierige Plezierig Leuke Leukeactiviteit activiteitvoor voor Tilburg Tilburg Omstrek. Omstrek. Deze Dezekeer keerpakt pakt we we groots grootsaan. aan.we Webeplakt beplakt glaz glaz gang gangtuss tuss tomalige tomaligegebouw gebouwaa bbmet metposters posters plaatst plaatst oproep oproep in inunivers. univers. Het Hetaantal aantalstunt stuntdat dat oprichtingsavond oprichtingsavondbezoekt, bezoekt,overtreft overtreft stoutste stoutstedrom drom Van Vankeul. keul. We We gokt goktop op20 20tot tot50 50aanmelding, aanmelding,maar maar er erversch verschdie dieavond avond stunt stunt in incampuscafé campuscaféde DePuf. Puf.Tachtig Tachtigactieve actieve verigingsl verigingslvereld vereldover overzo n zo nzev zev commissies commissiesging gingaan aan slag slagmet met vinn vinn bierbrouwer, bierbrouwer,sponsor, sponsor, drankleverancier drankleverancier pand. pand. alle alleoprichters oprichters Plato Platowar waractieve actievestunstunt, t,die diein inverschill verschillran ran commissies commissies zat. zat.ze Zewist wist aanpakk. aanpakk.het Hetaantal aantal l l veriging verigingsteeg steegdan danook ooksnel snelnaar naar Toch Tochkwam kwamplato Platobijna bijnaniet nietverr verrdan danhaar haar jarig jarigbestaan bestaanin in Van Vankeul: keul: pand pand vinn vinnbleek bleek orme ormeopgave. opgave.locaties Locatieswar war te teduur duurof ofals alsketst ketstaf afwege wege verwachte verwachte geluidsoverlast. geluidsoverlast.er erzat zatvoor voorons onsniets nietsanrs anrsop op dan dan café cafénaar naarcafé caféte tetrekk. trekk. Onr Onrmeer meerde De spoel, spoel,the Theelephant elephant La LaCabane Cabanebi bitijlijk tijlijk onrdak. onrdak. Door Doordat datgesjouw, gesjouw,liep liep laantal laantal snel snelterug terugtot totkele keletitall, titall,vertelt verteltvan Vankeukeul. l.na Naanrhalf anrhalfjaar jaarkeert keert tij, tij,als alsplato Plato pand pandcasino Casinoaan aan st. st.josephstraat Josephstraatbetrekt. betrekt.van Van keul keulmaakte maaktedat datniet nietmeer meermee; mee;hij hijstuer stuer af afin in De Deeerste eerstejar jarna namijn mijnafstur afstur kwam kwamik iknog nogregelmatig regelmatigbij bijplato Plato tot totze zeme memet met u u begonn begonnaan aante tesprek! sprek! Daarna Daarnanodig nodig bestuur bestuurhem hemnog nogwel weluit uitals alsspreker. spreker. Dan Dangaf gaf ik iktips tipsaan aanplaton Platondie dievoor voor eerst eerstgroep groep stunt stuntbegeleidn begeleidn sprak sprakik ikover overgroepsgroepsdynamiek. dynamiek. De Deveriging verigingbeleeft beleeftgoe goetijn tijnin in Casino, Casino,met metfeest, feest,belgische belgischebieravonn, bieravonn,mr. Mr. Plato-verkiezing Plato-verkiezing activiteit activiteitvoor voornieuwe nieuwe stunt stunttijns tijns TIk. TIk.In In verhuis verhuis ververiging igingnaar naarakameia akameiaaan aan schouwburgring. schouwburgring UNTIL WE MEET AGAIN Het ontstaan Plezierige Leuke Activiteit voor Tilburg Omstrek

3 until inhoud oog voor maatschappij colofon Until is periodieke uitgave Tilburg University Stichting Professor Cobbhag. Dit magazine beoogt bann met alumni te versterk. Gehele of geeltelijke overname artikel is all toegestaan na schriftelijke toestemming hoofdredacteur. Het acamisch jaar is bij Tilburg University geopd door hoogleraar Ernst Hirsch Ballin. Hij pleitte ervoor om stil te staan bij onze missie: Unrstanding Society, in bijzonr bij beoefing recht. Inlevingsvermog in maatschappelijke realiteit is volgs hem buitgewoon belangrijk esstieel voor functioner rechtsstaat. Je moet verr kijk dan je eig overtuiging, faculteit of leefgebied. Wie waarheid in pacht nkt te hebb og sluit voor wat er verr nog in maatschappij gebeurt, zit op dood spoor. Daarom is Unrstanding Society als ambitie onze universiteit zo n juiste keuze. Iemand met op og voor wat er in morne maatschappij gebeurt, is Frank Bosman. De jonge Tilburgse theoloog met wie u in ze Until interview leest, sleepte dit jaar titel meest spraakmak theoloog 2011 in wacht. Bosman wordt in juryrapport omschrev als angry young man : Hij blogt twittert alsof zijn lev er af hangt je vraagt je wel s af: heeft hij nog lev naast social media? Bosman is ook regelmatig in krant op radio te vinn. Hij werkt aan nieuwe verpakking voor ou christelijke verhal. Hij schrijft over games, vioclips, boek, film, soaps, reclame, noem maar op. Allemaal uiting die wat zegg over hoe wij op dit momt nk over zak als lief, trouw, dood, feest of verantwoorlijkheid. Bosman gaat daarbij op zoek naar levsbeschouwelijke religieuze lag die daaronr zitt. Ook universiteit is voortdurd bezig met die maatschappelijke realiteit. Die dwingt ons soms tot zak, die lang onnkbaar war. Zo help steeds meer universiteit hun stunt op weg in hun loopbaan. Dat is goed voor stunt én universiteit: carrières inkoms alumni worn meer meer gebruikt als criterium in universitaire rankings. E rect initiatief waarmee Tilburg University overgang tuss studie loopbaan wil verklein, is Tilburg University Career Portal. Deze website gaat stunt help bij vinn baan. Via portal wil universiteit aanbod stages, afstueropdracht starterfuncties verig. Ook will we huidige versnipper aanbod op gebied loopbaanonrsteuning bij elkaar brg. In ze Until leest u hierover over vele anre inspirer initiatiev bijkomst. uitgever Communicatie Marketing, Tilburg University hoofdredactie Walther Verhoev bladmanagemt Tonke V redactieraad Jan Boelhouwer, Hein Coppes, Clems Diek, Pam Dupont, Anne-Marie Hartog, Arno Herweijer, Ewoud Jans, Bob Kuijck, Roel Lauwerier, Annemeike Tan, Dieuwke Turhout, Michelle te Veldhuis, Aniek Verhoev bladformule, redactie-coördinatie eindredactie Joost Bijlsma (Magma Publicaties) art direction vormgeving Patrick Hoogberg (Curve bno) auteurs Joost Bijlsma, Ire Herbers, Willem Leeuw, Joost Peters, Sara Terburg, Fred Teuniss, Dieuwke Turhout, Ad Vingerhoets, José r Waern fotograf Erik r Burgt, Ton Toem, Vinct n Hoog druk Koninklijke BDU, Grafisch bedrijf redactieadres Postbus le Tilburg meer informatie over alumniactiviteit Ik ws u veel leesplezier, Hein Oorschot Voorzitter College Bestuur stunt help bij vinn baan. Via portal wil universiteit aanbod stages, afstueropdracht starterfuncties verig. Ook wil ze huidige versnipper aanbod op gebied carrière (evemt, carrière-advies, workshops, lezing) bij elkaar brg. Tilburg University wil meer betek voor loopbaan haar stunt. Maar vraag is hoe? Wat verwacht pottieel afgestuern arbeidsmarkt wat verwacht markt h? En welke hulp kan universiteit hierbij bi? MaatschappijvreeMd Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waasdorp weet hoe haz lop. Hij is oprichter directeur Intelligce Group in Rotterdam. Zijn onrzoeks- adviesbureau is specialist op gebied arbeidsmarktcommunicatie bedrijf helpt werkgevers om beter talt Hier, waar Het gebeurt te werv. Waasdorp, die veel praat met zowel alumni als stunt, nkt dat huidige lichting veel geluk heeft. Stunt die nu afstur zijn schaars er is volop werk. Maar stunt is ook verwd niet zo n beetje ook. De Het schijnt mselijk iets te zijn, alumnus nu is niet over paard getild, hij is over manege gesmet, zo formuleert Waasdorp. T eerste zitt ze qua salariseis aan bovkant wat bedrijv will betal. T twee will ze in plaats fulltime, maar 36 uur of minr werk t r staat kwaliteit afstuerrs onr druk. Doordat ze steeds minr externe stages lop, ontbreekt ze aan goe skills ervaring. Ms kom te nat achter or op arbeidsmarkt. Dat is heel groot probleem waar universiteit zelf bet aan zijn. Waasdorp vindt dat universiteit externe stage veel meer zoun moet stimuler. Ook alumnus Ré Jans kt arbeidsmarkt goed. Hij is directeur 6P Consultancy, organisatieadviesbureau, gevestigd te Eindhov. In zijn ontmoeting met afstuerlichting mist hij voorl stagelop ook. Stunt zijn nog zo maatschappijvreemd. Ze wet onvoldo hoe om daar te will zijn waar gebeurt. Als je in mo zit, gebeurt in Milaan, internet bracht je rechtstreeks naar Silicon Valley bankiers vertrokk met keltje Lonn of New York. Dat was to. Anno 2011 kraakt, hapert schuurt werelconomie, aan westerse kant wereld althans. De textielindustrie die Tilburg lang gel al verliet, is ook Italië aan verlat. Banglash, China India, daar gebeurt! En voor internet, ICT aanverwante zak als hackers helpsk bel je in naar Bangalore of Beijing. En bankier... ach. E beetje bankier anno nu vertaalt zich in microkrediet. Juist ja, ook al in Azië. The Economist kopte ze zomer nog met s werelds gevaarlijkste grs op voorpagina: die tuss Pakistan India. Tuss Der Eerste wereld, tuss anarchie mocratie. Maar minsts zo bepald is verhouding tuss wereldmacht China wereldmacht India. Communisme versus mocratie, zoals dat zo graag in pers wordt uitgemet. Is dat dan place to be? Maar inrdaad, groei gebeurt hier. Wildgroei, zou ik zelfs durv zegg. De economische groei, levsverwachting, geletterdheid, opleidingsniveau, besteedbaar inkom. En in kielzog wat beschaving heet, daarmee ook bevolkingsaantall, nationale ego, internetaansluiting, vervuiling aantal diabetespatiënt. Voordat je neiging krijgt om koorts- Maar inrdaad, groei gebeurt Hier. wildgroei, zou ik zelfs durv zegg. achtig baan te gaan zoek in Mumbai of Shanghai, om je sttje te gaan bijdrag aan werelconomie, wereldgezondheid, wereldvoedseldistributie of msrecht zowel IMF, als WHO, als WFP als Amnesty International zijn vooralsnog onmisbaar is misschi toch handig om ev via LinkedIn op zoek te gaan naar bekn. Wie weet wil je meer wet alumni, die je zijn voorgegaan naar waar allemaal gebeurt. Mogelijk kom je dan bij mij uit: alumna Letterfaculteit sinds 2010 woonachtig in New Delhi, India. Om je gemakkelijk te mak om op hoogte te blijv regio in opkomst hoe is om te werk in zo vreem cultuur, schrijf ik af nu hier column. nerland nerland heeft heeft afgelop afgelop ti ti jaar jaar onrnemerschap onrnemerschap omarmd. omarmd. uit uit Global Global trepreurship trepreurship monitor monitor bleek bleek onlangs onlangs dat dat 7,2 7,2 proct proct nerlanrs nerlanrs tuss tuss jaar jaar starter starter is is of of plann plann heeft heeft om om bedrijf bedrijf op op te te richt. richt. ti ti jaar jaar gel gel behoor behoor nog nog maar maar 4,9 4,9 proct proct tot tot diezelf diezelf categorie. categorie. belangrijk belangrijk aanel aanel in in groei groei hebb hebb vrouw. vrouw. in in eerste eerste cnium cnium ze ze eeuw eeuw nam nam perctage perctage vrouwelijke vrouwelijke starters starters op op onrnemersmarkt onrnemersmarkt toe: toe: naar naar proct proct (onrzoek (onrzoek eim). eim). until until interview interview twee twee vrouwelijke vrouwelijke alumni alumni die die stap stap al al hebb hebb gezet. gezet. Ire IreHerbers Herbers ninke ninke peijs peijs,, afgestuerd afgestuerd bedrijfseconoom bedrijfseconoom met met passie passie voor voor mo, mo, werkte werkte ti ti jaar jaar in in bank- bank- verver- Alle Alle knis knis ervaring ervaring kom kom pas. pas. Dankzij Dankzij mijn mijn werk werk in in bankwez bankwez Weddingplanner, Weddingplanner,waar waardie die suikerroze suikerrozeswitch? switch? Bovdi Bovdi is is alles alles wat wat ik ik doe doe mijn mijn eig eig verdiste. verdiste. Ik Ik b b g g rartje rartje in in weet weet ik ik hoe hoe bank bank naar naar je je geheel, geheel, maar maar kom kom met met alle alle aspect aspect bedrijfsvoebedrijfsvoe- ICT-project ICT-project gebruik gebruik ik. ik. Elk Elk evt evt dat dat ik ik voor voor klant klant merschap? merschap? Je Je eig eig draai draai eraan eraan kunkunn n gev. gev. Sinds Sinds ik ik onon- bedrijf bedrijf kijk kijk betreff betreff financiering financiering of of garangaranties. ties. Ook Ook ervaring ervaring met met organiseer, organiseer, pak pak ik ik op op als als project. project. Wat Watbezielt bezieltje jeom om goed goedsalaris salaris op opte tegev gevvoor voor onzeker onzeker bestaan? bestaan? ik ik mijn mijn werk werk niet niet tot tot aan aan mijn mijn psioleeftijd psioleeftijd wil wil do, do, wist wist ik ik dat dat g g zin zin had had om om te te blijv. blijv. Ik Ik heb heb altijd altijd iets iets met met mo mo gehad, gehad, maar maar koos koos voor voor economie economie omdat omdat ik ik daar daar later later alle alle kankant t mee mee op op zou zou kunn. kunn. Profetische Profetischeblik. blik.hoe Hoeisis om omje je ze ze weddingplanner. weddingplanner. Lie Lie is is grotje grotje op op onronrnemersmarkt: nemersmarkt: haar haar bedrijf bedrijf schap schap lief lief is is gemaakt. gemaakt. Absoluut. Absoluut. Ik Ik werk werk met met prachtig prachtig product, product, met met kleding kleding die die met met vakmanvakman- eig eigbedrijf bedrijfte terunn? runn? lie lie volkers-willems volkers-willems,, Haal Haalje ju numeer meervoldoing voldoinguit uitje je werk werkdan daneerst? eerst? doorzettingsvermog doorzettingsvermog getuigt. getuigt. hartje hartje D D Bosch. Bosch. Van Vanbankproduct bankproductvia viacomputers computers naar naardameskleding. dameskleding.g Glogische logische stap stap Do Do wat wat je je hart hart je je ingeeft. ingeeft. Zodra Zodra ik ik me me realiseer realiseer dat dat Dieuwke Turhout, alumna Taalwetschapp. Verblijft met man twee dochters in New Delhi, India. Het Het voelt voelt heel heel zelfsprezelfsprekd. kd. Maar Maar anr anr zegg zegg dat dat lef, lef, daadkracht daadkracht zekeringswez zekeringswez ICT-proICT-pro- jectmanagemt. jectmanagemt. In In op op ze ze Outfit Outfitby byninke, Ninke, exclusieve exclusieve mozaak mozaak in in afgestuerd afgestuerd als als vrijetijdwevrijetijdwetschapper, tschapper, werkte werkte onr onr meer meer bij bij Selexyz Selexyz als als online online Het Het grootste grootste voorel voorel is is dat dat ik ik nu nu werk werk met met glimglim- Prachtige PrachtigePlann Plann bestaat bestaat sinds sinds april april dat dat mijn mijn vorige vorige baan baan minr minr bij bij me me paste. paste. Het Het is is bevrijbevrijnd nd dat dat ik ik nu nu iets iets doe doe waar waar Grote Grote feest feest organiser, organiser, geeft geeft me me ergie ergie ik ik draai draai er er mijn mijn hand hand niet niet voor voor schap schaponweerstaanbaar onweerstaanbaarmaakt? maakt? De De orme orme vrijheid vrijheid Universitair Universitairgeschooln geschoolnstaan staan niet nietals alspractici practicibekd. bekd.zijn Zijnze ze eiglijk eiglijkwel welopgewass opgewassteg teg bruidspaar, bruidspaar, ook ook familie familie raakt raakt er er in in wolk wolk Is Is onrnemerschap onrnemerschaper ervoor voor ier? ier? Nee! Nee! Sommige Sommige ms ms werk werk om om te te lev lev anr anr lev lev om om te te werwer- k. k. Maar Maar is is werk werk g g noodzakelijk noodzakelijk kwaad kwaad zie zie je je kans, kans, th th go go for for it! it! Meer Meerwet: wet:www.ninke.nl. ik ik helemaal helemaal achter achter sta. sta. Zijn Zijner ernal? nal? Ik Ik mis mis directe directe collega s. collega s. En Enisiser eriets ietsdat dat onrnemeronrnemer- Bruiloft Bruiloft zijn zijn hele hele specispeciale ale dag. dag. Niet Niet all all ik ik dat dat ontzettd ontzettd graag. graag. Oké, Oké,maar maarwaarom waaromspecifiek specifiek bruiloft? bruiloft? rneem rneem heeft heeft werk werk voor voor winkel winkel winkel, winkel, dat dat b b ik. ik. lach. lach. Ik Ik zit zit heel heel goed goed in in mijn mijn vel vel realiseer realiseer me me nu nu pas pas om. om. Mijn Mijn hele hele lev lev al al doe doe ring ring in in aanraking. aanraking. Wat Watisiser erzo zomooi mooiaan aan onrneonrne- mij mij anre anre betekis. betekis. Het Het is is meer meer met met mijzelf mijzelf als als persoon persoon verwev. verwev. Ik Ik b b of ofmeer meerin in onrnemerschap onrnemerschap gerold, gerold,wat watzijn zijn voorl voorl ze zestap? stap? marketeer. marketeer. Tegwoordig Tegwoordig is is ik ik vind vind geweldig geweldig om om met met gelukkige gelukkige ms ms te te werk. werk. Weddingplanner Weddingplanner is is mijn mijn specialiteit, specialiteit, maar maar ik ik organiseer organiseer ook ook surprisesurpriseparty s, party s, kraamfeest kraamfeest jubilea jubilea hoor. hoor. Hoe Hoegroot grootisis markt? markt? Elk Elk jaar jaar worn worn er er ongeveer ongeveer huwelijk huwelijk geslot, geslot, waar waar met met hulp hulp weddingplanner. weddingplanner. Er Er zijn zijn nu nu zo n zo n weddingplanweddingplanners ners in in Nerland. Nerland. eig eig verantwoorlijkheid, verantwoorlijkheid, maakt maakt me me gelukkig. gelukkig. onrnemerschap? onrnemerschap? Mijn Mijn studie studie heeft heeft me me bepaal bepaal nkwijze nkwijze geleerd geleerd heeft heeft me me als als persoon persoon gevormd. gevormd. Daar Daar b b ik ik erg erg blij blij mee. mee. Maar Maar ik ik b b g g theoreticus theoreticus daar daar kwam kwam ik ik tijns tijns schrijv schrijv mijn mijn scriptie scriptie snel snel achter. achter. Ik Ik b b toch toch meer meer ms ms praktijk. praktijk. Meer Meerwet: wet: JuVat JuVat lustrumviering lustrumviering Datum: Datum:27 27oktober oktober Dit Ditnajaar najaarviert viertjuvat JUVAT vijf vijflustrum. lustrum.om Omdie dier r kl klwe we traditionele traditionele JUVAT-dag JUVAT-dagextra extrafeestelijk feestelijk aan aan sluit sluitwe wedie dieaf afmet met speciaal speciaallustrumdiner lustrumdiner -feest. -feest.ook Ookis iser er lustrumlustrumbunl bunlin in maak. maak.nare Nare informatie informatievia viajuvat.nl. JUVAT.nl. Dante Dantecafé café datum: datum:18 18november november januari januari De Devolg volgbijkomst bijkomst Dante Dantecafé caféis isop op18 18 november novembermet metwillem WillemMarie Marie speelman speelman(dracht (Dracht1960). 1960). Op Op20 20januari januari komt komtralf ralf bolier boliervertell vertellover overzijn zijn stunttijd stunttijn hoe hoehij hijnu nuin in lev levstaat. staat. nb nbin In Dante-bestuur Dante-bestuur heeft heeft bestuurswisseling bestuurswisseling plaatsgevonn: plaatsgevonn:rob robkuiper Kuiper (oud-stunt (oud-stuntreligiewetreligiewetschapp) schapp) Marie MarieLouise Louise Luijbrechts Luijbrechts(oud-letterstu(oud-letterstunt) nt)hebb hebbafscheid afscheidgogom, m,rachel rachelhöpper Höpperis isin in plaats plaats rob robgekom. gekom.naar naar verging verging Marie MarieLouise Louise wordt wordtnog noggezocht. gezocht. DialOGOs DialOGOs De Deafscheidsoratie afscheidsoratie Uit Uitstof stof As Asop op27 27mei mei erelid erelidprof. prof.dr. dr. Wim WimWer Werwerd werddoor doorvel vel beluisterd. beluisterd.tijns Tijns receptie receptie bon bonnams namsdialogos Dialogosrachel rachel Höpper Höpper Hannie Hanniebouwhuis bouwhuis teking tekingaan, aan,vervaardigd vervaardigd door doorbea beavoogt. Voogt.Het Hetging gingom om bijbels bijbelstafereel, tafereel,waarbij waarbij VaPt VaPt scheind scheindhoogleraar hoogleraarals als lustrumviering lustrumvieringpsycholopsycholo- Christusfiguur Christusfiguurstaat staatafgeafgeg gtilburg tilburg beeld, beeld,te temidn midn discipel discipel Datum: Datum:18 18november november luisteraars, luisteraars, herkbaar herkbaarals als Het Hetpartemt partemtpsychologie Psychologie collega s collega s l l Dialogos. Dialogos. viert vierthaar haarveertigste veertigsteverjaarverjaarcontact: dag.dit Ditgebeurt gebeurtsam sammet met versity.edu. versity.edu. Veriging Veriging Afgestuer Afgestuer noso noso Psycholog PsychologTilburg Tilburg(VAPT) (VAPT) noso, noso, bestuurskundige bestuurskundige die die25 25jaar jaarbestaat. bestaat.de Deviering viering alumniveriging alumniveriging Tilburg Tilburg vindt vindtplaats plaatsop op18 18november november University, University,organiseer organiseer99 ( (dus dusniet nietop op25 25november november mei meiin ind DHaag Haaghaar haareerste eerste zoals zoalseerr eerrgoemd). goemd).om Om bijkomst bijkomstsinds sindshaar haardoordoor uur uurstart start feestelijk feestelijk start startin injuli juli Met Met mooie mooie samkom samkomop op Tilburgse Tilburgse opkomst opkomst dinerspeeches dinerspeeches campus campusmet met terugblik. terugblik. hoogleraar hoogleraargabriël Gabriël n n Voor Vooralumni alumniis iser eronr onrmeer meer brink topambtaar topambtaarrichard richard forum forumwaarin waarinalumni alumniuit uit brink Zwol Zwolwas was successuccespraktijk praktijkaan aan woord woordkom. kom. volle volleactiviteit. activiteit. De Dedag dagwordt wordtafgeslot afgeslotmet met Meer Meerinfo: info:nosotilburg.nl Nosotilburg.nl buffet. buffet. Meer Meerinfo: info:vapt.nl VAPT.nl 21 COLUMN Nieuw: Dieuwke Turhout uit New Delhi Zijn Bauer-fans minr zaam? is beetje raar maar toch waar. our die populair tertainmt houn, zoals musicals, cabaret Frans Bauer, blijk gelukkiger minr zaam dan our die elitaire activiteit onrnem, zoals museumbezoek, opera of balletvoorstelling. De Tilburgse vrijetijdswetschapper vera toepoel heeft dat aangetoond. haar onrzoek bestond uit lat invull vraglijst door represtatieve groep nerlanrs. Daaruit kwam naar vor dat 55-plussers minr vaak anre ms ontmoet dan 55-minners, dat zij significant vaker zaam zijn. Maar: our die populaire culturele activiteit Bestaat goed kunstverkoopweer? Jazeker. Wie kunstwerk wil lat veil, kan dat beste op mooie, zonnige winterdag do. Dergelijke dag brg kunstkopers in goe stemming waardoor ze vlot twee tot drie proct meer neertell dan op anre dag. Dat heeft Rachel Pownall Tilburg University met kele collega-onrzoekers vastgesteld. Ze legn verkoopcijfers Lonnse veilinghuiz Sotheby s Christie s 1990 tot 2007 naast data Brits weerinstituut ontkt invloed die weer heeft. De wetschappers steln vast dat prijsopdrijv effect stral dag vooral meetbaar is in winter. Dan werkt (plotseling) mooi weer blijkbaar meest op gemoed ms. Pownall beveelt aan haar studie te herhal in gebied met anre klimatologische omstandigh, om te zi of daar ook zoneffect optreedt. Werkt prestatiebeloning? Het lijkt er wel op. eric gesaeth nam in zijn promotieonrzoek aan Tilburg University relatie tuss beloning CEO s hun onrnemingsprestaties bij Topman Niek Hoek Delta Lloyd kreeg in 2009 forse prestatiebeloning in opties uitgekeerd Nerlandse Britse beursgoteer- financiële risico is voor baas zelf, als bedrijv onr loep. Dat ed hij doelstelling niet worn gehaald. Wat via zelf ontwikkel compsation bleek? Onrneming die hun CEO alrisk inx. Die geeft aan hoe groot l extra belon als onrnemingsdoel worn gehaald, prester doorgaans beter. Engesaeth plaatst daarbij wel kantteking dat prestatiebeloning ook kan lein tot nem te grote risico s, wat natuurlijk averechts kan werk voor onrneming. Uit zijn onrzoek komt verr naar vor dat CEO s die langer op hun plek zitt, beter in staat zijn lager beloningsrisico uit te onrhanl. Nog conclusie is dat vrouwelijke topbestuurrs minr in verband worn gebracht met excessieve bonus. Voor West-Europa onrzocht Engesaeth daarnaast beloning topmanagemt net onr raad bestuur. Daaruit blijkt onr meer dat loyaliteit niet echt loont: managers buit verdi meer ALUMNI NIEUWS Actualiteit voor alumni, veriging universiteit NaTUUr BETEr af DaNkzij VErDragEN? onrnem, gav aan gelukkiger minr zaam te zijn dan our die meer highbrow-uitstapjes mak. Toepoel stelt in haar conclusies dat zinnig zou zijn om laagdrempelige cultuur meer te subsidiër. nu gaat cultuursubsidie all naar highbrowkunst, terwijl veel ms gelukkiger zijn met gratis bioscoopkaartje. Sam meezing met volkszanger of giet film is gezelliger zorgt voor meer contact dan kijk naar serieus toneelstuk, waarbij je stil moet zijn. ook museumbezoek is meer voor jezelf all gaat zaamheid dus niet teg, stelt onrzoekster. UNDERSTANDING SOCIETY Dat valt teg. De vijf belangrijkste internationale verdrag die gericht zijn op bescherming plant- diersoort ontber effectiviteit. Ze miss op dit momt capaciteit om probleem waarvoor ze in lev zijn geroep op te loss. Dat stelt Karin Baakman in haar promotieonrzoek aan Tilburg University. Zij analyseer Werelrfgoedverdrag, Biodiversiteitsverdrag, CiTeS verdrag ramsar Bonn met door haar zelf ontwikkel test. Deze omvat ti elemt die bepald zijn voor effectiviteit, zoals aantal verdragspartij, opgom maatregel mate waarin ze zijn geïmplemteerd. G kel verdrag scoort voldo op alle ti elemt. grote makke is tekortschiet financiele midl voor implemtatie, naleving handhaving verdrag. is meln ongeval goed voor je cv? Door Door reorganisatie reorganisatieb bje jemin min Túúrlijk, zul je nk. Maar nee, verantwoorlijkheidsgevoel wordt afgestraft. Wie bedrijfsongeval rapporteert, loopt grotere kans op ontslag. Dat hebb twee Tilburgse onrzoekers Jan Boone Jan ours ontkt, met behulp unieke data oostrijkse bedrijv. Waarom ze dat wiln wet? Al wat langer was bekd dat aantal ongelukk op werkplek toeemt bij hoogconjunctuur. voor hand ligg verklaring leek te zijn dat er in tijn groei meer harr gewerkt wordt (door meer UN1103_Wetschap-u vroeg.indd FEATURE UNIVERSITEIT Career Portal wil kloof met arbeidsmarkt slecht UNTil WETENsCHap U vroeg? FoTo: AnP/Arie KieViT Merkte bij scriptie dat ik g theoreticus b Dante Dante FOTO: ANP/EPA/SCANPIX NORWAY u w universiteit lanceert in september Tilburg University Career Portal. Deze portal, die Tilburg Matchpoint zal verg, moet Mijn zaak is verlgstuk Mezelf Meestersactiviteit: Meestersactiviteit: apmanagemt apmanagemt Datum: Datum:99oktober, oktober,dierpark Dierpark Amersfoort Amersfoort Zoals Zoalsgebruikelijk gebruikelijkluin luinwe we nieuwe nieuwewerkwerk- collegejaar collegejaar weer weerin inmet met activiteit activiteitvoor voor alumni. alumni.dit Ditjaar jaaris isdat dat interinteractieve actieveworkshop workshopapstrek Apstrek op op werkvloer. werkvloer.je Jekrijgt krijgtin indiedierpark rparkamersfoort Amersfoort kans kans krijgt krijgtom ommeer meerte teler lerover over jezelf jezelfals alsms ms g g om omje jeh, h,door doormidl midl kijk kijknaar naaronze onze nev nev ap. ap. uitgelez uitgelezactiviteit activiteit om ommet metje jehele helegezin gezinte tekom! kom! Inschrijv Inschrijvkan kanvia FoTo: ShUTTerSToCK foto: franco gori TeksT: Ire Herbers asset asset marketing marketing FoTo: AnP/roBin UTreChT Het gros afstuerrs is niet helemaal klaar voor loopbaan in bedrijfslev. Dat zijn althans bevinding twee alumni in recruitmt. Tilburg University wil stunt help bij dicht kloof tuss theorie praktijk, onr meer via internetsite met carrière-onrsteuning. until until alumni alumni nieuws nieuws Nieuws Nieuws uit uit verenigingen verenigingen selectie selectieuit uitde Deactiviteit activiteit De DealuMniveriginaluMniveriging. g.kijk kijkvoor voormeer MeerinforMatie informati activiteit activiteit De De veriging verigingop: op:tilburguniversity.edu/nl/alumni. tilburguniversity.edu/nl/alumni. FoTo: hh/ko VerheiJD SteedS meer alumni kiez voor onrnemerschap FoTo: hh/friso KeUriS column Dieuwke until until feature feature Universiteit wil grotere rol in loopbaan EErstE hulp bij arbeidsmarkt onervar ms), wat kans op ongelukk vergroot. Maar Boone Van ours vonn dat slecht te rijm met bevinding dat aantal dolijke ongelukk níet afneemt bij recessie. Zij ontwikkeln daarom anre theorie. Volgs h stijgt aantal melding tijns hoogconjunctuur omdat ms ongevall dan durv te meln. in tijn recessie stek ze hun hoofd liever niet bov maaiveld. Blijkbaar voel ze aan dat meln hun kans op ontslag vergroot. WAT VOOR DADER DOET DIT? Anrs Breivik, die bloedbad aanrichtte in Noorweg, is g typische lone wolf. Dat is verkeerd beeld. Want ie lone wolf wordt gebruikt bij seksmisdan, waarbij dar, beetje uitgestot, als roofdier op zoek gaat naar prooi. Zo n misdadiger hanlt vaak uit impuls slaat toe op onverhoeds momt. Dat is bij Breivik niet zo. Deze aanslagpleger uit Noorweg is ling die hanl uit overtuiging die hij in loop r jar heeft opge- bouwd. Hij is heel stelselmatig bezig geweest. Breivik schafte zich material aan zowel voor orm zware bomaanslag in ctrum als afzichtelijke schietpartij op eiland. En hij heeft zijn overtuiging op papier gezet. Dat past typisch in klassieke schema overtuigingsdar die er lang mee bezig is geweest zijn daad voor zichzelf heeft gerationaliseerd. Voor ms om zo n aanslagpleger h komt daad uit niets. Ezame overtuigingsdars do alles om hun spor af te kk te voorkom dat omgeving erachter komt. Dat is ook r dat Breivik niet eerr bij politie in beeld kwam. Als zoiets niet in groepsverband wordt beraamd, is lastig om in te grijp. Dan zou je verregaand intelligce-systeem moet opbouw rond alle mogelijke kwetsbare person object. Emeritus (per 30 september) hoogleraar Cyrille Fijnaut, bij BNR Nieuwsradio :56 UN1103_Wetschap-u vroeg.indd U VROEG? Wetschapsrubriek geeft antwoord :56 UN1103_Backcover.indd :57 32 BACKCOVER Drama in Noorweg

4 Universiteit organiseert teach-in Stunte krijgt 10 voor scriptie universiteit kiest voor gelse baming tilburg unive Tilburg profiteert crises Tilburg University is koploper als gaat om aanwezigheid in media publieke bat. Dat bleek onlangs uit nieuw vergelijkd onrzoek door onrzoeks- adviesbureau SciceWorks, in samwerking met weekblad Elsevier. En daar is universiteit maar wat trots op, badrukt communicatie- marketingdirecteur Walther Verhoev. De mediaexposure universiteit verdubbel afgelop drie jaar, vertelt hij. Verhoev gelooft dat dit te mak heeft met politieke economische issues die op ogblik spel. Dit zijn onrwerp waar Tilburgse Universiteit buitgewoon goed mee uit voet kan. Dk aan: financiële crises popularisering in politiek. Toch is er niet minr r voor trots op veelvuldige aanwezigheid in media, volgs Verhoev. We blek, meer dan anre universiteit, in staat om voorel te butt. De universiteit heeft er in zijn og baat bij om op netvlies te staan bij media publiek. Uiteinlijk profiter alle wetschapsgebi ons onrwijs daar. SciceWorks baseer score op aantal vermelding in lanlijke dagblan aantal optrs op radio televisie. Daarbij hieln onrzoekers reking met aantal wetschappelijk mewerkers. In rubriek Onrnem Samwerking scoor Tilburg minr goed, erkt Verhoev. De universiteit met technische biomedische richting scoorn daar hoogst. Overall nam we echter vijf plek in, na Delft, UvA, Waging Rotterdam. Dat mag gerust geweldige prestatie worn goemd. foto: anp/ Ronald Naar Boek: Pleidooi voor tegdraads gelov Wat is publieke belang religie christdom? Volgs Erik Borgman, lekdominicaan hoogleraar theologie religie, is tegdraads geloof maatschappelijk onmisbaar. Het is grondslag samleving, stelt hij in Overlop naar Barbar. De heers publieke opinie doceert volgs Borgman dat je geloof niet te veel moet lat zi. Gelovig met tegdraadse ming geln als probleem. Volgs Tilburgse hoogleraar komt ze aversie voort uit liberale nkfout, waarbij religie wordt gezi als privékwestie. Christ kerk gaan daar in mee lat zich zo veel te gemakkelijk wegdrukk in marge samleving. Borgman betoogt echter dat tegdraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Levsbeschouwelijke religieuze botsing zijn volgs hem g bedreiging voor goe samleving, maar mogelijkh om ze telks opnieuw vorm te gev. Daarom moet ier zijn eig visie op goe lev ongehinrd naar vor kunn brg. alumni actueel visitekaartje lat zwev voor ik Bij Best Graduates, top 100 met high pottials Memory Magazine, staat dit jaar bijzonre alumnus. Het gaat om Koos Lin (26). De voormalige masterstunt International Economics and Finance werkt tegwoordig in haute finance, bij private equity-firma HAL Investmts. Hij liep stage bij Lehman Brothers, ging niet op aanbieding in vertrok dag voor wereldberoem faillissemt. Wat doe je precies bij HAL Investmts? Als associate maak ik el uit investeringsteam: we mak financiële strategische analyses bedrijv wereldwijd spel belangrijke rol in hele evtuele investeringsproces. Mijn werk sluit dus prima aan bij mijn in 2009 afgeron master. Het leuke is dat we invester in heel uitlop bedrijv: optiekkets dagblan, tot baggermaatschappij organisaties in olie- gasbranche. Hoe kwam je bij Best Graduates? Ik kreeg mailing, schreef mij in verwachtte er verr niks. Ik was vooral bieuwd waar ik zou eindig. Dat werd dus plaats twaalf. Of zo n lijst ook echt iets voorstelt? Tja, persoonlijk til ik er niet al te zwaar aan, want top 10 bestaat vooral uit ms afkomstig zelf organisaties als juryl. Wat dat betreft is toch voornamelijk reclame voor elnem bedrijv. Desalniettemin leuk om ze erkning te krijg. Je werk is één passie, goochel is anre. Hoe lang doe je dat al? Dat begon al op mijn elf, to ik gegrep werd door tv-shows Hans Kazàn. Ik l goochelboekjes bij bibliotheek, kocht mijn

5 until tickertape Universiteit organiseert teach-in Stunte krijgt 10 voor script rsity, universiteit lanceert eig spellingcontrole t TiU op je telefoon Sinds 1 augustus beschikbaar in appstore Apple: istunt TiU. Stunt met iphone kunn via ze applicatie onr meer hun college- ttamrooster raadpleg, uitslag check campusplattegrond bekijk. Later dit jaar is app ook beschikbaar voor bezitters BlackBerry of Android-smartphone. foto: ton toem overhandig eerste trucs bezocht later zelfs goochelcongress. Ik kreeg er steeds meer handigheid in. En uiteinlijk trad ik tijns mijn stunttijd wekelijks op, tijns verjaardag, op schol tijns bedrijfsfeest. Ik vind heerlijk om ms te vermak met schijnbaar onmogelijke. Helaas schiet goochel er door drukte steeds vaker bij in. Ga je jouw goochelcarrière ooit nog oppakk? Als ik weer wat meer tijd heb: zeker. Hoewel ik me dan vooral zou will richt op goochelwedstrijn in plaats betaal optrs. Op die manier kun je je echt verr ontwikkel. Trouws: waarom mijn twee passies niet combiner? Tijns business meeting visitekaartje lat zwev voor ik overhandig. Of briefje ti euro omtover in briefje vijf, prima ijsbreker. BAs r schot

6 Stunte krijgt 10 voor scriptie Universiteit organiseert teachvoor gelse baming tilburg university, universi Voor haar afstuerconcert kreeg zangtalt Florieke Beel (24) examcommissie allerhoogst haalbare cijfer: ti. Zing is echter niet haar ige interesse. Naast haar studie aan Utrechtse conservatorium volgt ze ook nog master Marketing Managemt in Tilburg. Foto: guido koppes Altijd al will zing? Ik begon bij kinrkoor, later volgn diverse bandjes ging ik op zangles. Het conservatorium was me wege carrièreperspectiev echter brug te ver. Bedrijfseconomie in Tilburg werd, maar in mijn r jaar kriebel toch zo sterk dat ik me ook nog inschreef aan conservatorium hier. Die combinatie was behoorlijk pittig, zeker in eerste jaar. Toch ging je goed af Uiteinlijk wel ja. Na drie jaar b ik geswitcht naar conservatorium in Utrecht daar heb ik mijn bachelordiploma gehaald. Hoe dat in zijn werk gaat? Je geeft soloconcert uur, voor volle zaal én voor examcommissie. Enorm spannd. Ik zong onr anre Habanera, beroem aria uit opera Carm. To eindcijfer kwam, begon hele zaal te klapp te schreeuw. En nu: fulltime zing? Het liefst zou ik mijn hobby mijn werk mak. Nu al zing ik behoorlijk vaak met kor orkest: door hele land, zelfs al keer in Athe. Ik b echter ook nog bezig om Marketing Managemt én mijn zangmaster in Utrecht af te ronn, dus wie weet wat toekomst brgt. E functie in directie conservatorium, lijkt me wel wat. Kan ik mijn twee interesses combiner. Tikkie anrs De TIK-week: welke alumnus nkt er niet met weemoed aan terug? Toch is aan dit instituut iets gewijzigd. Dit jaar verdw facultaire introducties. En ook Welcome Week voor uitwisselingsstunt ging dit jaar op in alou TIK. We sprek woordvoerr Onno Brouns TIK-week bij start introductieweek op maandagochtd. Dat do we op Koningsplein. Kijk: op ze podia vinn straks allerlei optrs plaats, muziek tot theater, vertelt Brouns. Hij verwacht dat nieuwe opzet, midn in ctrum, elnemers zal aansprek. Op diverse locaties kunn circa drieduizd TIK-elnemers giet dansworkshops straatartiest. En bij ze standjes hier kunn ze straks informatie hal over alles nog wat. De levdige informatiemarkt is nieuwe programmaonrl. Op terrein legg mewerkers ze ochtd laatste hand aan opbouw markt. Terwijl we verr lop, blikt Brouns kort vooruit naar week die voor ons ligt. Vanavond is er grote barbecue opingsfeest in 013. Verr is er ook op wosdag vrijdag volop ruimte voor ontspanning knismaking. Op dinsdag donrdag zijn faculteit opleiding aan zet met eig programma. Dat is duilijke veranring met voorgaan jar, to faculteit hun eig introkamp organiseern. De TIK-week wordt traditioneel afgeslot met befaam biercantus. Die heeft nooit ter discussie gestaan, bezweert Brouns. Het is al jar populairste onrl. Wat is er nu mooier dan met je nieuwe vrin te zing te proost? We hebb geprobeerd programma te vernieuw, met behoud ou TIK-sfeer. Zilver Griffel voor boek Kinruniversiteit E grote eer onlangs voor Kinruniversiteit Tilburg: Ik! Wie is dat? won Zilver Griffel in categorie Informatief. Het bekroon boek maakt filosofie toegankelijk voor leerling uit hoogste groep basisschool. Daarbij kom vrag voorbij, zoals: weet regworm wie hij is? Wie b je eiglijk? En wat maakt jou nu juist jou? B je wel wie je wilt zijn, of speel je rol? En hoe weet je wat je wilt? Door naar anr te kijk te luister? Of door zelf te filosofer? Ik! Wie is dat? spoort lezer aan om na te nk over zulke levsvrag. Het boek maakt lastige thema s zoals zelfbewustzijn, intiteit, groepsdynamica, evolutie, religie zingeving toegankelijk. Aan uitgave werkt onr anre theoloog Erik Borgman hoogleraar sociale wetschapp Arie Ruijter mee. In boek vertell bovdi aantal basisschoolleerling over zichzelf, hun lev ambities. foto: ton toem 6

7 column Ad Vingerhoets Gevoelige materie foto: erik r Burgt Reality lab Als onrzoeker stress emoties, b je geïnteresseerd in manier om die gevoels op te wekk. Je wilt immers bestur wat er bijvoorbeeld gebeurt als iemand onr stress komt te staan. Of je bt geïnteresseerd in welk opzicht lichamelijke veranring bij persoon die zich heel erg schaamt anrs zijn dan bij iemand die heel erg bang is. Ik heb wat zitt nank kwam op paar heftige ieën. Het klinkt allemaal misschi beetje wild, maar lijkt me wel haalbaar. Als eerste dacht ik situatie medische keuring te creër. En dan zou ik zogaam dokter proefpersoon lat vertell dat hij aan ernstige ziekte lijdt. Dat moet toch flink wat stress oplever, lijkt me. En nog anr ie is, om overval in sce te zett: proefperson ergs uitnodig dan plotseling paar li met wap lat opduik. Dergelijke levsechte situaties lijk me geschikter om meer over stress te wet te kom dan nu gebruikelijke onrzoeksmethon. Om stress op te wekk, lat onrzoekers proefperson moeilijke sommetjes mak of naar of anr filmfragmt kijk. Of ze lat proefpersoon iets over zichzelf vertell. Ook heel erg stressrijk! Wie over zulke methon leest, vraagt zich af waarom we inrdaad niet vaker onrzoek do naar echte stressituaties. Of, zoals we dat in wetschap noem: ecologisch vali stresssituaties. Toch is er g haar op mijn hoofd die daaraan nkt (overigs, in mijn specifieke geval is dit niet zo n sterke uitspraak). Stel dat ik zou will, dan zou ik niet s kunn do. Ik moet goedkeuring hebb hele strge ethische commissie. Dit zal zonr twijfel als zeer onethisch worn bestempeld. Er kom Kamervrag, er dreigt ontslag. Heel Nerland valt over me h. Ongetwijfeld zal ook nog worn verwez naar nazipraktijk. Vingerhoets moet aan schandpaal. Waarom kom ik dan met twee voorbeeln die ik noem? Die zijn ontld aan programma Boobytrap dat jar gel op Nerlandse televisie te zi was. Notoire grappmakers konn op ze manier s flink worn teruggepakt door ms uit hun omgeving die te graz war gom. En er zijn ook tegwoordig diverse voorbeeln televisie waar ms in stressvolle situaties worn gebracht, zoals onlangs De Confrontatie NCRV. Daarin gaat slachtoffer misdrijf, sam met cameraploeg, onaangekondigd op bezoek bij dar. Wetschappers die thuis zijn in slachtofferhulp, zoals Antony Pemberton onze universiteit, noemn programma in Brabants Dagblad volstrekt onverantwoord. Maar er is g bre maatschappelijke ophef over ontstaan. Blijkbaar zijn er twee geschein wereln met ier zijn eig wett. Omdat kritiek op televisie of in kunst wordt geassocieerd met csuur, mag heel veel, tzij volksstamm er aanstoot aan nem. Terwijl wetschappers roomser dan paus ( zichzelf) moet zijn. Wat wil ik nu? Dat wetschappers zelf mog als televisiemakers? Dat nu ook weer niet. Wetschappers moet zich blijv houn aan hoge ethische norm. Maar misschi is aardig om wetschappers in televisieprogramma confronter sces uit reality-televisie te lat duin. Of is zo n format saai moet ik me gewoon maar tot mijn eig vak beperk? Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties welbevinn Tilburg University

8 Langzaam maar zeker helt gehele it-landschap over naar cloud computing. Steeds meer computerkracht balt sam in over hele planeet versprei datacters. Tegelijk nem zorg over maatschappelijke implicaties hier toe. In hoeverre rak we controle over onze eig data kwijt? En hoe erg is dat? Tekst: Fred Teuniss Het is zaterdag 2 juli In grote zaal in Lonn hebb zich toehoorrs verzameld. Ze luister naar live interview met Slovse filosoof psychoanalyticus Slavoj Žižek WikiLeaks voorman Julian Assange. De laatste draagt elektronische kelband wege zijn voorarrest. Žižek waarschuwt publiek. Hij stelt dat wat tot nu toe publieke ruimte was, zoals web, hard op weg is om geprivatiseerd te worn. En weg waarlangs dat gebeurt, is volgs hem die cloud computing. Hij vindt dat er levsgroot gevaar bestaat dat er overal clouds ontstaan, die worn gedomineerd door bedrijv overh waaruit onwelgevallige informatie zal worn geweerd. Als voorbeeld noemt hij exclusieve contract dat Apple met onrneming mediamagnaat Rupert Murdoch afsloot voor levering nieuws voor iphones anre mobiele apparat. Abonnemt Het is vraag hoeveel waar je moet hecht aan allerlei angstbeeln over big brother-toestann. Of cloud ons transformeert tot brave, slecht geïnformeer big brother-burgers, valt nog maar te bezi. Maar voor we aan rgelijke vergaan conclusies toe zijn, moet we eerst terug naar esstie. Wat is cloud precies? Cloud computing is verzamelnaam samstelling voor techniek, die mogelijk mak om op afstand it-functionaliteit aan te roep te gebruik. Dat kan opslagcapaciteit voor data zijn of rekkracht processor of programmatuur. Dit alles is dan niet meer fysiek aanwezig, bijvoorbeeld op schijf computer thuis, maar in vaak onbek datacters. Daar staan servers, opslagsystem, daar draait online software. Wat nodig is om daar toegang toe te krijg, is internetverbinding soort vster. In praktijk is dat blarprogramma (browser) op pc, laptop, smartphone of tablet. De snelle opkomst tablets die nu plaatsvindt, is logische gevolg opkomst cloud computing. Want tablets zijn iale voorur of toegangspoort naar cloud. Lekker licht gemakkelijk. All hoogstnoodzakelijke zit er op geïnstalleerd rest trek je als dist uit cloud. Tot zover min of meer fysieke kmerk ze technologie. Inhoulijk betekt cloud computing dat er verschuiving plaatsvindt product naar dist. Software koop je niet meer,

9 until hoofdverhaal foto: getty images

10 maar neem je steeds vaker af als dist voor vast bedrag per maand. Muziek koop je niet meer als cd of mp3, maar als luisterdist op basis abonnemt. Kijk maar naar Spotify.com. De muziek is er nog wel te koop, maar als overgangsaanbod. Want waarom zou je nummers kop als zij altijd overal online beschikbaar zijn? De kern nieuwe businessmol is dus abonnemt. De verschuiving naar dist betekt ook dat geografische grz vervag. Goe software kun je uit Australië, Chili of Azerbeidjan betrekk. Het aanbod beschikbare applicaties neemt daardoor spectaculair toe. Hierdoor ontwikkelt zich orme online distfabriek iere onrneming ier individu staat nu voor uitdaging om daar optimale mix uit op te diep. Nieuwe verdimoll De impact cloud computing is orm, stelt alumnus Bart Bogaert. De Tilburgse wetschapper gelooft dat allesbehalve mogril is. Het is in zijn og fom dat alomtegwoordig zal worn. Cloud computing zal clit-server verdimoll. Daarbij selecter redacties contt (tekst, beeld geluid, red.) bewerk die. En vervolgs wordt dit aan lezer, kijker of luisteraar verstrekt via zeer kapitaalintsieve distributiesystem, zoals krant, radiozrs televisie. Terwijl dat via web allang veel goedkoper kan. Iere wereldburger kan tegwoordig zijn eig tv- of radiozr beginn teg fractie kost, die dat in ou wereld met zich zou hebb meegebracht. En dat dankzij cloud computing-techniek. YouTube bijvoorbeeld is cloud service voor conttdistributie. Maar er zijn er veel meer. Als je die inzet gebruik maakt citiz journalists dan worn nieuwe vorm productie distributie mogelijk. Ohmy News in Zuid-Korea is daar goed voorbeeld. Alle productie loopt bij dit alternatieve nieuwskanaal via cloud-dist. Er is kleine vakredactie die Bart Bogaert, wetschapper alumnus: Iere wereldburger kan tegwoordig zijn eig tv- of radiozr beginn teg fractie kost, die dat in ou wereld met zich zou hebb meegebracht technologie, die tot dusver dominant was, gaan verdring. De performance, die je kunt bereik met cloud computing, afgezet teg kost er, overtreft die clit-server technologie. En ze superioriteit baant uiteinlijk weg. Dat is economische wetmatigheid. De techniek, waarop cloud computing berust, zijn op zichzelf niet zo nieuw. Maar door opkomst internet, hebb ze nieuwe dimsie gekreg. En je ziet cloud zo ongeveer af jaar 2000 langzaamaan doorbrek. Bogaert wijd zijn proefschrift Cloud Contt Conttion aan stress, die dit nieuwe fom oproept bij mediabedrijv. Tot nu toe hebb meeste traditionele mediabedrijv cloud computing nog niet geadopteerd. Ze houn vast aan ou

11 until hoofdverhaal Controle Cloud computing brgt in oog spring voorl: lagere kost, meer mogelijkh innocoördineert, maar vrijwel al nieuws komt vele duizn freelance mewerkers. Informatiekostje Niet all productie distributie tekst, beeld geluid veranrt drastisch door opkomst cloud computing, ook consumptie daar. Volgs Bogaert gaan we toe naar wereld waarin consumt voor groot el zelf zijn eig informatiekostje bij elkaar scharrelt. Hij haalt in zijn proefschrift onrzoek uit 2008 aan, waaruit blijkt dat stijds al meer dan 40 proct totale mediaconsumptie buit traditionele kanal om verliep, lees: via web. Niet all public clouds, zoals Facebook of G-mail, zijn sterk in opkomst, aldus Bogaert, maar ook private of terprise clouds. Dat zijn vergelijkbare omgeving ze zijn gebaseerd op zelf techniek, maar zij zijn afgeslot publieke web. Voor veel onrneming is dit eerste vorm toepassing cloud computing. Ook Erik Ommer alumnus Martin n Berg, samstellers boek Seize the Cloud, vinn dat impact cloud computing moeilijk kan worn overschat. Zij zi ze ontwikkeling als vier grote golf IT na mainframe, clit-server web. De cloud zal in hun og grote gevolg hebb voor IT-mewerkers. De cloud neemt hun beheertak voor groot el over, wat betekt dat zij anre roll krijg, zoals die inkoper of innovatiemanager. Deze nieuwe IT-mewerker onrzoekt introduceert nieuwe businessmoll uit knis mornste technologie. En dit is bepaald g vrijblijv mogelijkheid, conclur auteurs, maar dwing noodzaak. Want wie zich niet laat meeslep in slipstream cloud, wordt op gevoelige concurrtieachterstand gezet. Kijk maar naar Spotify.com. De muziek is er nog wel te koop, maar als overgangsaanbod. Want waarom zou je nummers kop als zij altijd overal online beschikbaar zijn? vatie. Maar er zijn ook minr aangame implicaties, zoals inbreuk op privacy verlies controle over je informatie. To jij al je gegevs nog lekker overzichtelijk op har schijf je thuis-pc opsloeg, was één ding volstrekt duilijk; als je dat wil, dan kon je erbij. Datzelf geldt voor data op servers opslagsystem binn bedrijv. Maar in cloud is dat helemaal niet meer zo zelfsprekd, signaleert Ot Daal, directeur Bits of Freedom in Nerland. De controle over toegang tot die gegevs ligt bij cloud-aanbier. Je bt afhankelijk geworn dis beleid. Meestal zijn er goe mogelijkh om je eig data weer te downloan, maar soms is dat tamelijk lastig. Gegevs uit Facebook Twitter, bijvoorbeeld, kun je wel op anre plek foto: hh/joost n Broek

12 opslaan, maar daarvoor heb je aparte applicaties nodig. Erg gemakkelijk is dat dus niet. Ook kunn er voor aanbier dist commerciële r zijn om toegang tot data te beperk. Zo blokkeer Facebook onlangs mogelijkheid om vrinlijst te exporter naar concurrer toepassing, zoals Google+. De cloud is verr luilekkerland voor hackers, waarschuwt Van Daal. Simpelweg wege schaal gegevsopslag die daarin plaatsvindt. Dat is nog wat anrs dan wat data op individuele pc thuis. Je kunt er rustig uitgaan dat er vaker inbraakpoging zull worn gedaan in cloud-databases dan in minr gectraliseer omgeving. De remedie? Encryptie. Dat is versleutel gegevs, zodat informatiedief er niets mee kan. Maar cryptie wordt nog veel te weinig toegepast, oorelt Van Daal. Dat komt amper grond. En in geval social networks werkt dit natuurlijk niet. Die gegevs zijn juist bedoeld om op bloot op web te staan. Als al die gegevs ctraal onversleuteld worn opgeslag in grote datacters, dan vormt dat groot beveiligingsrisico, vindt hij. Dat risico zou kunn worn beperkt door data ctraal op te slaan binn wijdvertakt netwerk elnem computers. Ot Daal, directeur Bits of Freedom: De controle over toegang tot jouw gegevs ligt bij cloud-aanbier. Je bt afhankelijk geworn dis beleid. Informatiegegiss Privacy is niet ige zorg. Er zijn ook twijfels over vrijheid informatievergaring. Op clouds kunn door aanbier namelijk filters worn aangebracht. Je krijgt dan uitsluitd of hoofdzakelijk die informatie te zi, waar aanbier cloud aanneemt dat die relet voor jou is. Dit gebeurt meer meer met behulp business intelligce software die in grote hoeveelh informatiepatron kan ontkk. Waar om gaat, is dat jij zelf dan niet langer ge bt die aangeeft wat relet is, want dat wordt overgo- De cloud is luilekkerland voor hackers, wege schaal gegevsopslag die daarin plaatsvindt. m door vorm kunstmatige intelligtie. Dat kan ontzettd handig zijn, maar ook heel erg creepy worn. Zo was er laatst veel ophef over filtering die Google toepast bij zoekopdracht. Ms, die zelf zoekwoord intypt blek totaal verschill zoekresultat voorgeschoteld te krijg, die war aangepast aan hun persoonlijke profiel. Let wel, profiel dat niet zijzelf hadn samgesteld, maar Google wel buit hun mewet om. Dit betekt dat je (via ze gepersonaliseer zoekresultat) nog maar el immse hoeveelheid contt op web kunt bekijk. Google bepaalt welk el. Zo n profiel kan informatiegegis worn. E soortgelijke bauw ontwikkeling beschrijft sociologe Sherry Turkle in haar nieuwste boek Alone Together (2011). Veel jonge ms, die zij interview, blijk ernstig gebukt te gaan onr druk hun digitale intiteit op social media-sites als Facebook MSN. Ze moet die continu bijwerk check. Onr al dat digitale contact voel zij zich vaak zaam verlat. En ze hebb in toem mate moeite met gesprekk IRL (in real life). Als er confronter vraag wordt gesteld, ontwijk ze die door hun mobiel te pakk te vlucht in digitale parallelwerkelijkheid. Al die parallelwerkelijkh zijn clouds. Turkle stond altijd bekd als voorvechtster digitale revolutie, maar met haar laatste boek laat ze zi dat ze inmidls zeer bezorgd is over keerzijn daar. De grootste zorg is misschi nog wel of mocratische controlemechanism gelijke tred houn met razdsnelle technologische ontwikkeling. De kans bestaat dat geaceer techniek, zoals cloud computing, worn misbruikt door machtige onrneming politieke elites. E organisatie als Wikileaks wil dat informatie altijd vrijelijk, integraal, overal, in zijn oorspronkelijke vorm voor ier toegankelijk blijft. Als dat lukt, zijn we pas echt in wolk

13 Krista Oudheusn Woont met echtgoot Roland drie (stief) kinr in Hellouw Studie? Bachelor Business Studies. Daarna Master Logistics/Operations Managemt, met aanvulld aantal vakk uit master Strategic Managemt. Werk? Als Customer Team Logistics Manager initieer beheer ik logistieke project bij Procter & Gamble in Rotterdam. Zo nk ik sam met onze klant na over inzet efficiënt transport. Jaarsalaris? Tuss zestig- negtigduizd euro. Wat heb je gemist in je studie? Niets: combinatie interessante colleges in teams werk aan interessante echte cases was voor mij perfect. E taal als Spaans misschi, maar dat kon je naast je studie volg. Colleges die je zijn bijgeblev? We mocht keer, als praktijkopdracht, eerste vestiging Starbucks in Nerland inricht. De topmanager wees ons groepje als winnaar aan. Eveline Roks Single, woont in Bangkok TijdgotHoe is alumni uit bepaal richting of lichting vergaan na hun studietijd? Deze keer aan woord: vridinn Marieke, Krista Eveline (all 28). De voormalig stunt Business Studies hebb wat wereld gezi. Studie? Bachelor Business Studies Master Strategic Managemt. Werk? Tot mijn zwangerschapsverlof fulltime als customer ctre manager voor Europa bij Shell Chemicals, straks voor vier dag in commerciële functie. Bij Shell heb ik orm naar mijn zin: internationaal, veel mogelijkh, je krijgt al snel veel verantwoorlijkh. Jaarsalaris? Zo n zestig- tot negtigduizd euro. Uitdaging? Als customer ctre manager gaf ik leiding aan zesti person met zo n zes verschill nationaliteit. Ontzettd leerzaam! Minr leuk is dat je soms te mak kreeg met persoonlijke problem ms in je team. Tilburg of Hellouw? Tilburg heeft echte Brabantse gezelligheid, maar in onze verbouw boerrij in pittoreske Hellouw bevalt uitstekd! Tussdoor heb ik ook nog in Lonn Amsterdam gewoond. Had je nu opnieuw zelf studie gekoz? Zeker, heeft me bre acamische basis gegev. Uiteinlijk gaat ook meer om juiste instelling juiste capaciteit. Contact? Vooral met mijn vaste vridinngroep acht mein, ondanks dat we over hele wereld verspreid won werk. Marieke Tromp Woont in Harrwijk sam met Peter Studie? Business Studies, daarna Master Strategic Managemt. Werk? Voor World Food Programme Verig Naties. Nams DSM b ik getacheerd in Bangkok. Van daaruit werk ik als projectmanager rijstfortificatie. Het doel: vitamin mineral aan rijst toevoeg zo gezondheid verbeter. Jaarsalaris? Normaal ook tuss zestig negtigduizd euro, maar momteel krijg ik buitlandtoelage. Globetrotter? Na mijn studie heb ik onr meer in VS, Europa, Afrika Azië gewoond gewerkt. Ik houd avontuur werk in minr ontwikkel lann. Frustratie? In ze wereld heb je lange am nodig. Er spel veel verschill kracht, vaak is ingewikkeld om te begrijp hoe beslissing worn gom. Warme herinnering? Aan dynamische colleges Supply Chain Strategie Bart Vos Eric Dooms. Daarnaast natuurlijk aan mijn stunthuis uitgaan in Tilburg

14 In 1987 k Tilburg slechts twee stuntveriging corps St. Olof roeiveriging Vidar. Er was ruimte voor meer smak. Plato sprong in dit gat. Dat werd op veriging zonr ontgroing waarbij iere stunt, stropdas tot geitwollsok, zich thuis moest voel. Niek Keul (1954) Ingelise Romers (1966) blikt onlangs terug op oprichting. Ik kwam er na mijn afstur nog vaak. Tot ze me met u begonn aan te sprek. Tekst: Sara Terburg Opricht stur Oprichtingsavond E aantal actieve rechtstunt, waaronr Niek Keul wil in jar tachtig graag nieuwe stuntveriging opricht. Hun eerste poging mislukte. Van Keul vertelt: Preges, afkorting Prettig Gestoord, kwam niet grond. We war to met te weinig man hadn te veel werk. De door zelf groep opgerichte filmveriging Socrates bleek wel levsvatbaar. Na twee jaar waagn bestuursl Socrates nieuwe poging om grotere veriging op te richt. Ze lanceern Plato: Plezierige Leuke Activiteit voor Tilburg Omstrek. Deze keer pakt we groots aan. We beplakt glaz gang tuss tomalige gebouw A B met posters plaatst oproep in Univers. Het aantal stunt dat oprichtingsavond bezoekt, overtreft stoutste drom Van Keul. We gokt op 20 tot 50 aanmelding, maar er versch die avond 150 stunt in campuscafé De Puf. Tachtig actieve verigingsl vereld over zo n zev commissies ging aan slag met vinn bierbrouwer, sponsor, drankleverancier pand

15 until we meet again ging niet echt sam Bijna in kiem gesmoord Alle oprichters Plato war actieve stunt, die in verschill ran commissies zat. Ze wist aanpakk. Het aantal l veriging steeg dan ook snel naar 300. Toch kwam Plato bijna niet verr dan haar jarig bestaan in Van Keul: E pand vinn bleek orme opgave. Locaties war te duur of als ketst af wege verwachte geluidsoverlast. Er zat voor ons niets anrs op dan café naar café te trekk. Onr meer De Spoel, The Elephant La Cabane bi tijlijk onrdak. Door dat gesjouw, liep laantal snel terug tot kele titall, vertelt Van Keul. Na anrhalf jaar keert tij, als Plato pand Casino aan St. Josephstraat betrekt. Van Keul maakte dat niet meer mee; hij stuer af in De eerste jar na mijn afstur kwam ik nog regelmatig bij Plato tot ze me met u begonn aan te sprek! Daarna nodig bestuur hem nog wel uit als spreker. Dan gaf ik tips aan Platon die voor eerst groep stunt begeleidn sprak ik over groepsdynamiek. De veriging beleeft goe tijn in Casino, met feest, Belgische bieravonn, Mr. Plato-verkiezing activiteit voor nieuwe stunt tijns TIK. In 2007 verhuis veriging naar Akameia aan Schouwburgring

16 Onze vergaring war nogal structuurloos eindig vaak pas om drie uur s nachts Lief in commissie Rechtstunt Ingelise Romers bezocht op 17 november 1987 oprichtingsavond Plato. Romers: Ik was lid FIC, facultaire introductiecommissie. De oprichting nieuwe stuntveriging wil ik zeker niet miss. Ik k Niek al FIC, waar hij ook tijd in heeft gezet. Maar geïnteresseerd in elkaar war we to nog niet. To Van Keul zich tijns bewuste avond opwierp als voorzitter activiteitcommissie Plato vroeg hij wie zich bij hem will voeg. Romers aarzel g momt. Glimlachd: Ik kon twee vlieg in klap slaan: in leukste commissie gaan zitt én bij Niek in buurt kom. De vonk sloeg bij hem na twee dag ook over. Sindsdi zijn ze stel. De twee trouwn in 1996 won sam met hun drie dochters in Tilburg. Zij is jurist bij gemte Tilburg. Hij werkt bij GITP als manager sior trainer onrnemingsran hun overlegpartners

17 until we meet again Dochters Romers Van Keul prat nog vaak over Plato, ook met hun dochters. Romers: Ik vertel ze dat stur mooiste tijd je lev is. Van Keul: En als ze lid zoun worn Olof, dan vinn wij dat ook prima. Het juristpaar is nog altijd bevrid met anre Platon uit die begintijd. Romers: E vridin pest mij nog af toe met wintersporttrip die niet doorging. Mijn commissie organiseer busreis naar Arnn. We zoun daar gaan langlauf. De bus was betaald, was hartje winter, maar er was g sneeuw te bekn. We bliez tochtje af moest elnemers hun geld terug gev. Door al dat georganiseer verliep haar studie niet echt vlot. E veriging opricht stur ging niet echt sam. Onze vergaring war nogal structuurloos eindig vaak pas om drie uur s nachts. Onr got veel wijn bedacht we wildste ieën om ons volg ochtd af te vrag wat we eiglijk besprok hadn. Ze ed uiteinlijk acht jaar over haar studie stuer in 1992 af. Als onze dochters lid zoun worn Olof, dan vinn we dat ook prima

18 Universiteit wil grotere rol in loopbaan Eerste hulp bij arbeidsmarkt Het gros afstuerrs is niet helemaal klaar voor loopbaan in bedrijfslev. Dat zijn althans bevinding twee alumni in recruitmt. Tilburg University wil stunt help bij dicht kloof tuss theorie praktijk, onr meer via internetsite met carrière-onrsteuning. Tekst: Ire Herbers Uw universiteit lanceert in september Tilburg University Career Portal. Deze portal, die Tilburg Matchpoint zal verg, moet stunt help bij vinn baan. Via portal wil universiteit aanbod stages, afstueropdracht starterfuncties verig. Ook wil ze huidige versnipper aanbod op gebied carrière (evemt, carrière-advies, workshops, lezing) bij elkaar brg. Tilburg University wil meer betek voor loopbaan haar stunt. Maar vraag is hoe? Wat verwacht pottieel afgestuern arbeidsmarkt wat verwacht markt h? En welke hulp kan universiteit hierbij bi? Maatschappijvreemd Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waasdorp weet hoe haz lop. Hij is oprichter directeur Intelligce Group in Rotterdam. Zijn onrzoeks- adviesbureau is specialist op gebied arbeidsmarktcommunicatie bedrijf helpt werkgevers om beter talt te werv. Waasdorp, die veel praat met zowel alumni als stunt, nkt dat huidige lichting veel geluk heeft. Stunt die nu afstur zijn schaars er is volop werk. Maar stunt is ook verwd niet zo n beetje ook. De alumnus nu is niet over paard getild, hij is over manege gesmet, zo formuleert Waasdorp. T eerste zitt ze qua salariseis aan bovkant wat bedrijv will betal. T twee will ze in plaats fulltime, maar 36 uur of minr werk t r staat kwaliteit afstuerrs onr druk. Doordat ze steeds minr externe stages lop, ontbreekt ze aan goe skills ervaring. Ms kom te nat achter or op arbeidsmarkt. Dat is heel groot probleem waar universiteit zelf bet aan zijn. Waasdorp vindt dat universiteit externe stage veel meer zoun moet stimuler. Ook alumnus Ré Jans kt arbeidsmarkt goed. Hij is directeur 6P Consultancy, organisatieadviesbureau, gevestigd te Eindhov. In zijn ontmoeting met afstuerlichting mist hij voorl stagelop ook. Stunt zijn nog zo maatschappijvreemd. Ze wet onvoldo hoe

19 until feature

20 echte wereld is. Ze zijn gewd te consumer, te reager. Jarlang kreg ze immers punt voor kopieergedrag, voor dat te do wat doct ze vroeg. Het zelf creër kans, invtief met mogelijkh omgaan, dat zijn competties die nog geheel in grondverf staan. Het zijn juist ze competties, die tell op arbeidsmarkt. Wat Waasdorp Jans verwonrt, is snelheid waarmee zelfbewuste sollicitant panikeert. Jans: Bij beetje tegwind gev ze op. Waasdorp: Hebb ze ti briev geschrev niet direct drie uitnodiging, dan is er stress. Tuss werkgevers stunt heerst volgs hem geratiekloof. De werkgever begrijpt not op zang stunt niet (hoezo 32 uur werk aan begin je carrière?) stunt heeft g sjoege wat markt hem of haar verwacht. Van bul naar baan Wat moet Tilburg University do om kloof tuss stunt arbeidsmarkt te verklein? De universiteit kan volgs twee alumni stunt help om juiste baan te vinn. Bijvoorbeeld door ze uit te legg hoe arbeidsmarkt werkt, hoe werkgevers naar h kijk wat markt verwacht. En dat is volgs Elke Schrij, één initiator carrièreportal, precies wat Tilburg University tracht te do. Het Stunt Career Cter universiteit bereidt Tilburgse stunt voor op loopbaan én arbeidsmarkt. Het ctrum biedt informatie, workshops, training meetings die stunt help te ontkk welke baan beste bij ze past via welke weg ze werk kunn zoek. Daarnaast is er aanbod De alumnus nu is niet over paard getild, hij is over manege gesmet career counseling voor geïnteresseer stunt. Naast verwerv loopbaaninzicht opdo vaardigh gaat carrièrectrum ook over ontwikkel competties zoals onrhanl conflictmanagemt over pad bul naar baan. Wat betreft dat laatste mak we stunt wegwijs in mogelijkh om vacatures op arbeidsmarkt te vinn. De Career Portal gaat start als vacaturebank met stageplekk, starterfuncties afstueropdracht. Het maakt huidige aanbod aan Career Services Tilburg University compleet door behalve voorbereiding op arbeidsmarkt te bi, al tijns studie brug te slaan naar aanbod op arbeidsmarkt. De portal verigt stunt, doct, bedrijv alumni er zal speciale aandacht zijn voor groei groep internationale stunt omdat voor h erg lastig is om toegang te krijg tot Nerlandse arbeidsmarkt. Tilburg University biedt stunt hulp bij transitie naar realiteit, maar tot op h was aanbod te versnipperd. De toekomstige Career Portal brgt snippers bij elkaar maakt carrièreaanbod op termijn compleet. Zij wil uitgroei tot startpunt alle carrièregerelateer zak universiteit. Alumni Ook voor alumnus of alumna kan Career Portal nut zijn. Alumni bedrijv die mewerkers stagiaires zoek of onrzoeksproject will lat uitvoer krijg via portal directe toegang tot Tilburgse pool stunt. De carrièreportal is instrumt waar stunt werkgevers elkaar zonr bemidling vinn. Schrij nodigt alumni harte uit om hun stages, afstueropdracht starterfuncties af september op Career Portal te plaats. Tegelijk kunn ze hun knis arbeidsmarkt met stunt l. Het team achter Career Portal staat op voor verfriss ieën suggesties die dit initiatief tot succes kunn mak. Voor meer informatie over Career Portal:

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Zo draai je Android-apps op de pc

Zo draai je Android-apps op de pc Zo draai je Android-apps op de pc Deels overgenomen uit Computerworld Via de BlueStacks Android App Player kun je Android-apps op je pc laten draaien. Wij leggen je uit hoe je de software installeert,

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland!

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland! Bijna niet te geloven, maar iedereen leest Uniek in Nederland! Het is bijna niet te geloven, maar iedereen leest Brabants Centrum! Brabants Centrum is al 70 jaar dé krant van Boxtel met een bereik van

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT OP C K IE CON UN GS IN EP T 2013-2014 Geel ID Bachelor in het Bedrijfsmanagement LE ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit

Nadere informatie

Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN. Olympische spelen 2028 in nederland De Urbanisten

Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN. Olympische spelen 2028 in nederland De Urbanisten Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN Olympische spel 2028 in nederland De Urbanist EEn gouden kans voor de nederlandse delta Olympische droom Doepel Strijkers Architects Doepel Strijkers Architects In

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG Hoogbegaafden zijn snelle denkers. Ze leggen snel verbanden waardoor ze vaak snel en ver vooruit kunnen kijken. Ze verwerken grote hoeveelheden informatie in één keer, regelmatig

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media

Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media Anke Eyck Infonomics & New Media Hogeschool Zuyd, Maastricht Gebruikersonderzoek Designing the Daily Digital User Centred Design Huidige nieuwsconsument

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

DE GROENE PAREL. Beste ouders en leerlingen. Jaargang 6 nr.2

DE GROENE PAREL. Beste ouders en leerlingen. Jaargang 6 nr.2 DE GROENE PAREL Jaargang 6 nr.2 Beste ours leerling Hartelijk welkom op onze groe campus! Op ze infodag kan u met eig og vaststell wat onze leerling allemaal wat onze te bi heeft. E programma van wat u

Nadere informatie

DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN

DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN E-blog DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN In zelfvertrouwen Veel professionals zijn introvert (zeker 1 op de 3 mensen). Introverte professionals zijn net als mooie ijsbergen.

Nadere informatie

Heemstede slaat z n vleugels uit

Heemstede slaat z n vleugels uit Heemstede slaat z n vleugels uit 36 Een volksoproer heeft ervoor gezorgd dat het ambtelijk apparaat van de gemeente Heemstede nu geldt als een lichtend voorbeeld van Het Nieuwe Werken. Bouwplannen voor

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl Dit essay is gepubliceerd in het boek Dynamic Food (2013). Dynamic Food is een reizend platform dat onderzoek doet naar en informatie verzamelt over de relatie tussen stad en platteland. In 2050 zal 75%

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Automotive Energy Innovators

Automotive Energy Innovators Automotive Energy Innovators Inhoudsopgave Inhoudsopgave DEOdrive... 4 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)... 5 Specificaties DEOdrive DEOdrive DEOdrive... 6 4 4 4 Hoe Fuel werkt Fuel Fuel Cell het? Cell

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Mijn nieuwe school, een nieuwe start.

Mijn nieuwe school, een nieuwe start. Mijn nieuwe school, een nieuwe start. Naam: Mijn oude school weerbaar.info Mijn nieuwe school Als je naar het middelbaar onderwijs gaat is alles nieuw. Je klasgenoten, de docenten, de school, de regels

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen.

Inhoud. Voorwoord. Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen. 1 Inhoud Voorwoord Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen. Tip 4. Ga hem niet verzorgen of bemoederen. Tip 5. Leer van het verleden en kies opnieuw.

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht Inleiding Tijdens de SLB les van 10 december 2012 hebben wij de opdracht gekregen om een vijftal vacatures te zoeken die in ons vakgebied kan liggen. Wij moesten beargumenteren waarom wij hier graag zouden

Nadere informatie

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd.

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd. 9. Ziek zdmast 9. Ziek zdmast 9.1. ZIEK Zdmast VAN ZENDMASTEN medisch onverklaar gezondheidsklacht? Digitale 9.1. ZENDMASTEN techniek krijg VERANTWOORDELIJK steeds meer ingang VOOR MEDISCH gezondheidsproblem

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

WERK ZE! Lesmateriaal voor reïntegratie

WERK ZE! Lesmateriaal voor reïntegratie ld be e or Vo WERK ZE! Lesmateriaal voor reïntegratie Stichting Lezen & Schrijven t 070 302 26 60 www.lezenenschrijven.nl Auteur Elma Draaisma Vormgeving 7Causes Eindeloos Medeauteurs en klankbordgroep

Nadere informatie

Nationaal Ondernemers Onderzoek. Tabellenrapportage. Januari 2007

Nationaal Ondernemers Onderzoek. Tabellenrapportage. Januari 2007 Nationaal Ondernemers Onderzoek Tablrapportage Januari 2007 Nijmeg (hoofdkantoor) Amsterdam t +31 (0)24-350 27 97 Waalkade 5 Nieuwezijds Voorburgwal 21 f +31 (0)24-350 27 98 6511 XP Nijmeg 1012 RC Amsterdam

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt LEADERSHIP CHALLENGE 2012 14, 15, 16 september de Nudge Leadership Challenge is een samenwerking van met deelnemers van onder andere Een beetje

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Guy Coenen. 10 Tips om online geld te verdienen met freelance thuiswerk

Guy Coenen. 10 Tips om online geld te verdienen met freelance thuiswerk Guy Coenen 10 Tips om online geld te verdienen met freelance thuiswerk 2015 Inleiding Hoe kun je van huis uit geld verdienen met je computer? Wat zijn de beste manieren om freelance bij te verdienen? In

Nadere informatie

T A S K. Wim Dubbink. Winst & Verlies. over zelfverbetering en morele excuses TASK. 13 mei 2015

T A S K. Wim Dubbink. Winst & Verlies. over zelfverbetering en morele excuses TASK. 13 mei 2015 T A S K Wim Dubbink 13 mei 2015 Winst & Verlies over zelfverbetering en morele excuses Waarom is een wethouder corrupt? Waarom schendt een Tweede Kamerlid de integriteitsregels? Waarom speculeert een directeur

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie <

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie < www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagda 2015-2018 Voor e aantrekkelijk, gezond bereikbaar Rotterdam > e discussiotitie < In afgelop jar is hard gewerkt om luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeter door

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Het beeldscherm verdringt het theater naar de marge

Het beeldscherm verdringt het theater naar de marge Constant Meijers Het beeldscherm verdringt het theater marge Het neemt laatste anrhalf jaar omg aan me aan het nk zet: steeds vaker hoor ik voorstelling niet doorgaan, of zo weinig publiek trekk doorgaan

Nadere informatie

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32 Documentatie WD32 Christine van Woensel M32 Ontwerpkeuzes per device resolutie Desktop (1025 1600px & 769 1024px): Tablet (481 768px): Smartphone (321 480px & tot 320px): Algemeen: Alle ontwerpen voor

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Counseling opleiding, lesmaand 6

Counseling opleiding, lesmaand 6 Counseling opleiding, lesmaand 6 Inhoudsopgave Les 6a Doordringen tot de kern Socrates Les 6b Functioneren Functioneringsschema De filosoof De machine als metafoor In beweging zijn Het bewuste functioneren

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Tijd: 45 50 minuten Kop Introductie Introduceer de opdracht kort: Informatie opzoeken op internet gaat snel en is gemakkelijk toegankelijk. Soms is het niet

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Keuzeverslag Mijn keuze is ITM Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Klas : IP110 Emailadres : Naziers001@hva.nl Datum : 18/10/2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 2 3 Wie ben ik... 3

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie