Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data?"

Transcriptie

1 Alumnimagazine Tilburg University Frank Met all ratio doe je bosman lev tekort Nieuwe column: alumna in India Cloud: waar gaat h met onze data? Terug in tijd: oprichting Plato

2 22 Frank Bosman column Ad Vingerhoets until untiltickertape tickertape until until hoofdverhaal hoofdverhaal until we until we meet meetagain again Universiteit Universiteit organiseert organiseert teach-in teach-in stunte stunte krijgt krijgt voor voor scriptie scriptie Universiteit Universiteit organiseert organiseert teach-in teach-in stunte stunte krijgt krijgt voor voor script script universiteit kiest voor gelse baming tilburg university, universiteit lanceert eig spellingcontrole t anre anre universiteit, universiteit, in in staat staat in in media media publieke publieke bat. bat. Dat Dat bleek bleek onlangs onlangs uit uit nieuw nieuw vergelijkd vergelijkd onrzoek onrzoek De De universiteit universiteit heeft heeft er er in in zijn zijn og og baat baat bij bij om om op op netnetvlies vlies te te staan staan bij bij media media samwerking samwerking met met weekblad weekblad Elsevier. Elsevier. En En daar daar is is uniuni- ons ons onrwijs onrwijs daar. daar. SciceWorks SciceWorks baseer baseer als als gaat gaat om om aanwezigheid aanwezigheid door door onrzoeksonrzoeks- adviesadviesbureau bureau SciceWorks, SciceWorks, in in versiteit versiteit maar maar wat wat trots trots op, op, badrukt badrukt communicatiecommunicatie- marketingdirecteur marketingdirecteur WalWalther ther Verhoev. Verhoev. De De mediamediaexposure exposure universiteit universiteit verdubbel verdubbel afgelop afgelop drie drie jaar, jaar, vertelt vertelt hij. hij. Verhoev Verhoev gelooft gelooft dat dat dit dit te te mak mak heeft heeft met met politieke politieke economieconomische sche issues issues die die op op ogblik ogblik spel. spel. Dit Dit zijn zijn onrwerp onrwerp om om voorel voorel te te butt. butt. publiek. publiek. Uiteinlijk Uiteinlijk profiteprofiter r alle alle wetschapsgebi wetschapsgebi score score op op aantal aantal vermeldinvermelding g in in lanlijke lanlijke dagblan dagblan aantal aantal optrs optrs op op radio radio televisie. televisie. Daarbij Daarbij hieln hieln onrzoekers onrzoekers reking reking met met aantal aantal wetschappelijk wetschappelijk mewerkers. mewerkers. In In rubriek rubriek Onrnem Onrnem SamwerSamwerking king scoor scoor Tilburg Tilburg minr minr goed, goed, erkt erkt Verhoev. Verhoev. De De biomedische biomedische richting richting scoorn scoorn daar daar hoogst. hoogst. Overall Overall nam nam we we echter echter er er niet niet minr minr r r voor voor trots trots op op veelvuldige veelvuldige aanwezigaanwezig- terdam. terdam. Dat Dat mag mag gerust gerust geweldige geweldige prestatie prestatie worn worn heid heid in in media, media, volgs volgs VerVerhoev. hoev. We We blek, blek, meer meer dan dan Wat Watis is publieke publiekebelang belang religie religi chrischristdom? tdom?volgs VolgsErik ErikBorgman, Borgman,lekdomilekdominicaan nicaan hoogleraar hoogleraartheologie theologie religie, religie, is is tegdraads tegdraadsgeloof geloofmaatschappelijk maatschappelijk onmisbaar. onmisbaar.het Hetis is grondslag grondslag samleving, samleving,stelt stelthij hijin inoverlop Overlopnaar naar Barbar. Barbar.De Deheers heerspublieke publiekeopinie opiniedoceert doceertvolgs volgs Borgman Borgmandat datje jegeloof geloofniet niette teveel veelmoet moetlat latzi. zi.gelovig Gelovig met met tegdraadse tegdraadseming minggeln gelnals alsprobleem. probleem.volgs Volgs Tilburgse Tilburgsehoogleraar hoogleraarkomt komtze zeaversie aversievoort voortuit uit liberale liberale nkfout, nkfout,waarbij waarbijreligie religiewordt wordtgezi gezials als privékwestie. privékwestie. Christ Christ kerk kerkgaan gaandaar daarin inmee me lat latzich zichzo zoveel veel te tegemakkelijk gemakkelijkwegdrukk wegdrukkin in marge marge samleving. samleving. Borgman Borgmanbetoogt betoogtechter echterdat dat tegdraads tegdraadsgeloof geloofmaatmaatschappelijk schappelijkonmisbaar onmisbaaris. is.levsbeschouwelijke Levsbeschouwelijk religieuze religieuze botsing botsingzijn zijnvolgs volgshem hemg gbedreiging bedreigingvoor voor goe goe samleving, samleving,maar maarmogelijkh mogelijkhom omze zetelks telksopnieuw opnieuw vorm vormte tegev. gev.daarom Daarommoet moetier ierzijn zijneig eigvisie visieop op goe goelev levongehinrd ongehinrdnaar naarvor vorkunn kunnbrg. brg. GevoeliGe materie universiteit universiteit met met technische technische waar waar Tilburgse Tilburgse Universiteit Universiteit buitgewoon buitgewoon goed goed mee mee uit uit voet voet kan. kan. Dk Dk aan: aan: financiële financiële crises crises populapopularisering risering in in politiek. politiek. Toch Toch is is Boek: Boek: Pleidooi Pleidooi voor voor tegdraads tegdraads gelov gelov tiu op je telefoon vijf vijf plek plek in, in, na na Delft, Delft, UvA, UvA, Waging Waging RotRot- Sinds Sinds11augustus augustusbeschikbaar beschikbaarin in appstore appstore Apple: Apple: istunt istunttiu. TiU.Stunt Stuntmet met iphone iphonekunn kunnvia viaze ze goemd. goemd. applicatie applicatieonr onrmeer meerhun huncollegecollege- ttamrooster ttamrooster alumni alumni actueel actueel visitekaartje lat zwev voor ik overhandig Bij Bij Best BestGraduates, Graduates, top top met methigh high pottials pottials Memory MemoryMagazine, Magazine,staat staatdit ditjaar jaar bijzonre bijzonrealumnus. alumnus.het Hetgaat gaatom omkoos Koos Lin Lin(26). (26).De Devoormalige voormaligemasterstunt masterstunt International InternationalEconomics Economicsand andfinance Financewerkt werkt tegwoordig tegwoordigin in haute hautefinance, finance,bij bijprivate private equity-firma equity-firmahal HALInvestmts. Investmts.Hij Hijliep liepstage stagebij bij Lehman LehmanBrothers, Brothers,ging gingniet nietop op aanbieding aanbieding in in vertrok vertrok dag dagvoor voor wereldberoem wereldberoem faillissemt. faillissemt. Frank bosman Met all ratio doe je lev tekort nieuwe Column: alumna in india Cloud: waar gaat h met onze data? Wat Watdoe doeje jeprecies preciesbij bijhal HALInvestmts? Investmts? Als Alsassociate associatemaak maakik ikel eluit uit investeinvesteringsteam: ringsteam:we wemak makfinanciële financiël strategische strategische analyses analyses bedrijv bedrijvwereldwijd wereldwijn spel spel belangrijke belangrijkerol rolin in hele heleevtuele evtueleinvesteinvesteringsproces. ringsproces.mijn mijnwerk werksluit sluitdus dusprima primaaan aanbij bij mijn mijnin in afgeron afgeronmaster. master.het Hetleuke leukeis isdat dat we weinvester investerin inheel heeluitlop uitlopbedrijv: bedrijv: terug in tijd: oprichting plato optiekkets optiekkets dagblan, dagblan,tot totbaggerbaggermaatschappij maatschappij organisaties organisatiesin in olieolie- gasbranche. gasbranche. Hoe Hoekwam kwamje jebij bij Best BestGraduates? Graduates? Ik Ikkreeg kreeg mailing, mailing,schreef schreefmij mijin in verwachtverwachtte teer erverr verrniks niks..ik Ikwas wasvooral vooralbieuwd bieuwd waar waarik ikzou zoueindig. eindig.dat Datwerd werddus dusplaats plaats twaalf. twaalf.of ofzo n zo nlijst lijstook ookecht echtiets ietsvoorstelt? voorstelt?tja, Tja, persoonlijk persoonlijktil tilik iker erniet nietal alte tezwaar zwaaraan, aan,want want top top10 10bestaat bestaatvooral vooraluit uitms msafkomstig afkomstig zelf zelforganisaties organisatiesals als juryl. juryl.wat Watdat dat betreft betreftis is toch tochvoornamelijk voornamelijkreclame reclamevoor voor elnem elnembedrijv. bedrijv.desalniettemin Desalnietteminleuk leukom om ze zeerkning erkningte tekrijg. krijg. Je Jewerk werkis iséén éénpassie, passie,goochel goochelis is anre. anre. Hoe Hoelang langdoe doeje jedat datal? al? Dat Datbegon begonal alop opmijn mijnelf, elf,to toik ikgegrep gegrep werd werddoor door tv-shows tv-shows Hans HansKazàn. Kazàn.Ik Ikll goochelboekjes goochelboekjesbij bij bibliotheek, bibliotheek,kocht kochtmijn mijn BlackBerry BlackBerryof of Android-smartphone. Android-smartphone. BAs van r schot eerste eerstetrucs trucs bezocht bezochtlater laterzelfs zelfsgoochelcongoochelcongress. gress.ik Ikkreeg kreeger ersteeds steedsmeer meerhandigheid handigheidin. in. En Enuiteinlijk uiteinlijktrad tradik iktijns tijnsmijn mijnstunttijd stunttijd wekelijks wekelijksop, op,tijns tijnsverjaardag, verjaardag,op opschol schol tijns tijnsbedrijfsfeest. bedrijfsfeest.ik Ikvind vind heerlijk heerlijk om omms mste tevermak vermakmet met schijnbaar schijnbaar onmogelijke. onmogelijke.helaas Helaasschiet schiet goochel goocheler er door doordrukte druktesteeds steedsvaker vakerbij bijin. in. Ga Gaje jejouw jouwgoochelcarrière goochelcarrièreooit ooitnog nogoppakk? oppakk? Als Alsik ikweer weerwat watmeer meertijd tijdheb: heb:zeker. zeker.hoewel Hoewel ik ikme medan danvooral vooralzou zouwill willricht richtop opgoochelgoochelwedstrijn wedstrijnin inplaats plaats betaal betaaloptrs. optrs. op opdie diemanier manierkun kunje jeje jeecht echtverr verrontwikkeontwikkel. l.trouws: Trouws:waarom waarommijn mijntwee tweepassies passiesniet niet combiner? combiner?tijns Tijns business businessmeeting meeting visitekaartje visitekaartjelat latzwev zwevvoor voorik ik overhanoverhandig. dig.of of briefje briefje ti tieuro euroomtover omtoverin in briefje briefje vijf, vijf, prima primaijsbreker. ijsbreker (+ 22) COVER Frank Bosman, theoloog jaar raadpleg, raadpleg,uitslag uitslagcheck check campusplattegrond campusplattegrond bekijk. bekijk.later Laterdit ditjaar jaaris is app appook ookbeschikbaar beschikbaarvoor voorbezitters bezitters TICKERTAPE 4 Laatste nieuws alumni universiteit reality lab Als onrzoeker stress emoties, b je geïnteresseerd in manier om die gevoels op te wekk. Je wilt immers bestur wat er bijvoorbeeld gebeurt als iemand onr stress komt te staan. Of je bt geïnteresseerd in welk opzicht lichamelijke veranring bij persoon die zich heel erg schaamt anrs zijn dan bij iemand die heel erg bang is. Ik heb wat zitt nank kwam op paar heftige ieën. Het klinkt allemaal misschi beetje wild, maar lijkt me wel haalbaar. Als eerste dacht ik situatie medische keuring te creër. En dan zou ik zogaam dokter proefpersoon lat vertell dat hij aan ernstige ziekte lijdt. Dat moet toch flink wat stress oplever, lijkt me. En nog anr ie is, om overval in sce te zett: proefperson ergs uitnodig dan plotseling paar li met wap lat opduik. Dergelijke levsechte situaties lijk me geschikter om meer over stress te wet te kom dan nu gebruikelijke onrzoeksmethon. Om stress op te wekk, lat onrzoekers proefperson moeilijke sommetjes mak of naar of anr filmfragmt kijk. Of ze lat proefpersoon iets over zichzelf vertell. Ook heel erg stressrijk! Wie over zulke methon leest, vraagt zich af waarom we inrdaad niet vaker onrzoek do naar echte stressituaties. Of, zoals we dat in wetschap noem: ecologisch vali stresssituaties. Toch is er g haar op mijn hoofd die daaraan nkt (overigs, in mijn specifieke geval is dit niet zo n sterke uitspraak). Stel dat ik zou will, dan zou ik niet s kunn do. Ik moet goedkeuring hebb hele strge ethische commissie. Dit zal zonr twijfel als zeer onethisch worn bestempeld. Er kom Kamervrag, er dreigt ontslag. Heel Nerland valt over me h. Ongetwijfeld zal ook nog worn verwez naar nazipraktijk. Vingerhoets moet aan schandpaal. Waarom kom ik dan met twee voorbeeln die ik noem? Die zijn ontld aan programma Boobytrap dat jar gel op Nerlandse televisie te zi was. Notoire grappmakers konn op ze manier s flink worn teruggepakt door ms uit hun omgeving die te graz war gom. En er zijn ook tegwoordig diverse voorbeeln televisie waar ms in stressvolle situaties worn gebracht, zoals onlangs De Confrontatie NCRV. Daarin gaat slachtof- fer misdrijf, sam met cameraploeg, onaangekondigd op bezoek bij dar. Wetschappers die thuis zijn in slachtofferhulp, zoals Antony Pemberton onze universiteit, noemn programma in Brabants Dagblad volstrekt onverantwoord. Maar er is g bre maatschappelijke ophef over ontstaan. Blijkbaar zijn er twee geschein wereln met ier zijn eig wett. Omdat kritiek op televisie of in kunst wordt geassocieerd met csuur, mag heel veel, tzij volksstamm er aanstoot aan nem. Terwijl wetschappers roomser dan paus ( zichzelf) moet zijn. Wat wil ik nu? Dat wetschappers zelf mog als televisiemakers? Dat nu ook weer niet. Wetschappers moet zich blijv houn aan hoge ethische norm. Maar misschi is aardig om wetschappers in televisieprogramma confronter sces uit reality-televisie te lat duin. Of is zo n format saai moet ik me gewoon maar tot mijn eig vak beperk? Het Het is is zaterdag zaterdag 22 juli juli In In grote grote zaal zaal in in Lonn Lonn hebb hebb zich zich toehoorrs toehoorrs verzameld. verzameld. Ze Ze luister luister naar naar live live interview interview met met SloSlo- vse vse filosoof filosoof psychoanalyticus psychoanalyticus Slavoj Slavoj Žižek Žižek WikiLeaks WikiLeaks voorman voorman Julian Julian Assange. Assange. De De laatste laatste draagt draagt elektronische elektronische kelband kelband wege wege zijn zijn voorarrest. voorarrest. Žižek Žižek waarschuwt waarschuwt publiek. publiek. Hij Hij stelt stelt dat dat wat wat tot tot nu nu toe toe publieke publieke ruimte ruimte was, was, zoals zoals web, web, hard hard op op weg weg is is om om geprivatiseerd geprivatiseerd te te worn. worn. En En weg weg waarlangs waarlangs dat dat gebeurt, gebeurt, is is volgs volgs hem hem Maar Maar voor voor we we aan aan rgelijke rgelijke vergaan vergaan conclusies conclusies toe toe zijn, zijn, moet moet we we eerst eerst terug terug naar naar esstie. esstie. Wat Wat is is cloud cloud precies? precies? Cloud Cloud computing computing is is Dat Dat kan kan opslagcapaciteit opslagcapaciteit voor voor data data zijn zijn of of rere- kkracht kkracht processor processor of of programmatuur. programmatuur. Dit Dit alles alles is is dan dan niet niet meer meer fysiek fysiek aanwezig, aanwezig, bijvoorbeeld bijvoorbeeld op op schijf schijf computer computer thuis, thuis, maar maar in in vaak vaak die die cloud cloud computing. computing. Hij Hij vindt vindt dat dat er er levsgroot levsgroot gevaar gevaar bestaat bestaat dat dat er er overal overal clouds clouds onbek onbek datacters. datacters. Daar Daar staan staan servers, servers, opslagsystem, opslagsystem, daar daar draait draait online online software. software. zal zal worn worn geweerd. geweerd. Als Als voorbeeld voorbeeld noemt noemt hij hij exclusieve exclusieve contract contract dat dat Apple Apple met met onrneming onrneming mediamagnaat mediamagnaat Rupert Rupert Murdoch Murdoch afsloot afsloot voor voor praktijk praktijk is is dat dat blarprogramma blarprogramma (browser) (browser) op op pc, pc, laptop, laptop, smartphone smartphone of of tablet. tablet. De De snelle snelle opkomst opkomst tablets tablets die die nu nu plaatsvindt, plaatsvindt, is is logische logische ontstaan, ontstaan, die die worn worn gedomineerd gedomineerd door door bedrijv bedrijv overh overh waaruit waaruit onwelgevallige onwelgevallige informatie informatie levering levering nieuws nieuws voor voor iphones iphones anre anre mobiele mobiele apparat. apparat. Abonnemt Abonnemt Wat Wat nodig nodig is is om om daar daar toegang toegang toe toe te te krijg, krijg, is is internetverbinding internetverbinding soort soort vster. vster. In In gevolg gevolg opkomst opkomst cloud cloud computing. computing. Want Want tablets tablets zijn zijn iale iale voorur voorur of of toegangspoort toegangspoort naar naar cloud. cloud. Lekker Lekker licht licht gemakkelijk. gemakkelijk. All All hoogstnoodzakelijke hoogstnoodzakelijke zit zit er er op op geïnstalleerd geïnstalleerd Het Het is is vraag vraag hoeveel hoeveel waar waar je je moet moet hecht hecht aan aan allerlei allerlei angstbeeln angstbeeln over over big big brother-toestann. brother-toestann. rest rest trek trek je je als als dist dist uit uit cloud. cloud. Tot Tot zover zover min min of of meer meer fysieke fysieke kmerk kmerk te te bezi. bezi. duct duct naar naar dist. dist. Software Software koop koop je je niet niet meer, meer, Of Of cloud cloud ons ons transformeert transformeert tot tot brave, brave, slecht slecht geïnformeer geïnformeer big big brother-burgers, brother-burgers, valt valt nog nog maar maar 7 ze ze technologie. technologie. Inhoulijk Inhoulijk betekt betekt cloud cloud comcomputing puting dat dat er er verschuiving verschuiving plaatsvindt plaatsvindt propro- 7 COLUMN Ad Vingerhoets over extreme tvexperimt HOOFDVERHAAL De kans gevar cloud computing Studie? Bachelor Business Studies. Daarna Master Logistics/Operations Managemt, met aanvulld aantal vakk uit master Strategic Managemt. Werk? Als Customer Team Logistics Manager initieer beheer ik logistieke project bij Procter & Gamble in Rotterdam. Zo nk ik sam met onze klant na over inzet efficiënt transport. JaarSalariS? Tuss zestig- negtigduizd euro. Wat heb Je GemiSt in Je Studie? Niets: combinatie interessante colleges in teams werk aan interessante echte cases was voor mij perfect. E taal als Spaans misschi, maar dat kon je naast je studie volg. ColleGeS die Je zijn bijgeblev? We mocht keer, als praktijkopdracht, eerste vestiging Starbucks in Nerland inricht. De topmanager wees ons groepje als winnaar aan. TijdgoT verzamelnaam verzamelnaam samstelling samstelling voor voor techtechniek, niek, die die mogelijk mogelijk mak mak om om op op afstand afstand it-functionaliteit it-functionaliteit aan aan te te roep roep te te gebruik. gebruik. Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties welbevinn Tilburg University Krista Oudheusn Woont met echtgoot Roland drie (stief) kinr in Hellouw Langzaam maar zeker helt gehele it-landschap over naar cloud computing. steeds meer computerkracht balt sam in over hele planeet versprei datacters. tegelijk nem zorg over maatschappelijke implicaties hier toe. in hoeverre rak we controle over onze eig data kwijt? hoe erg is dat? tekst: tekst:fred fredteuniss teuniss foto: getty getty images images foto: Tilburg Tilburg University University is is koploper koploper foto: erik Burgt tilburg Profiteert crises foto: Ton Ton ToEmEn ToEmEn foto: AlumnimAgAzine van Tilburg university Studie? Bachelor Business Studies Master Strategic Managemt. Werk? Tot mijn zwangerschapsverlof fulltime als customer ctre manager voor Europa bij Shell Chemicals, straks voor vier dag in commerciële functie. Bij Shell heb ik orm naar mijn zin: internationaal, veel mogelijkh, je krijgt al snel veel verantwoorlijkh. JaarSalariS? Zo n zestig- tot negtigduizd euro. uitdaging? Als customer ctre manager gaf ik leiding aan zesti person met zo n zes verschill nationaliteit. Ontzettd leerzaam! Minr leuk is dat je soms te mak kreeg met persoonlijke problem ms in je team. tilburg of hellouw? Tilburg heeft echte Brabantse gezelligheid, maar in onze verbouw boerrij in pittoreske Hellouw bevalt uitstekd! Tussdoor heb ik ook nog in Lonn Amsterdam gewoond. had Je nu opnieuw zelf Studie Gekoz? Zeker, heeft me bre acamische basis gegev. Uiteinlijk gaat ook meer om juiste instelling juiste capaciteit. ContaCt? Vooral met mijn vaste vridinngroep acht mein, ondanks dat we over hele wereld verspreid won werk. in 1987 k tilburg slechts twee stuntveriging corps St. Olof roeiveriging Vidar. er was ruimte voor meer smak. Plato sprong in dit gat. Dat werd op veriging zonr ontgroing waarbij iere stunt, stropdas tot geitwollsok, zich thuis moest voel. niek Keul (1954) ingelise Romers (1966) blikt onlangs terug op oprichting. ik kwam er na mijn afstur nog vaak. tot ze me met u begonn aan te sprek. eveline roks Single, woont in Bangkok Hoe is alumni uit bepaal richting of lichting vergaan na hun studietijd? Deze keer aan woord: vridinn Marieke, Krista Eveline (all 28). De voormalig stunt Business Studies hebb wat wereld gezi. Studie? Business Studies, daarna Master Strategic Managemt. Werk? Voor World Food Programme Verig Naties. Nams DSM b ik getacheerd in Bangkok. Van daaruit werk ik als projectmanager rijstfortificatie. Het doel: vitamin mineral aan rijst toevoeg zo gezondheid verbeter. JaarSalariS? Normaal ook tuss zestig negtigduizd euro, maar momteel krijg ik buitlandtoelage. Globetrotter? Na mijn studie heb ik onr meer in VS, Europa, Afrika Azië gewoond gewerkt. Ik houd avontuur werk in minr ontwikkel lann. FruStratie? In ze wereld heb je lange am nodig. Er spel veel verschill kracht, vaak is ingewikkeld om te begrijp hoe beslissing worn gom. Warme herinnering? Aan dynamische colleges Supply Chain Strategie Bart Vos Eric Dooms. Daarnaast natuurlijk aan mijn stunthuis uitgaan in Tilburg. MarieKe tromp Woont in Harrwijk sam met Peter TIJDGENOTEN Drie jonge alumni met internationale ambitie TeksT: TeksT:sara saraterburg Terburg Opricht stur ging niet echt sam OprichtingsavOnd OprichtingsavOnd Bijna Bijnain in kiem kiemgesmoord gesmoord aantal aantalactieve actieverechtstunt, rechtstunt, waaronr waaronrniek Niek keul keulwil wilin in jar jartachtig tachtiggraag graag nieuwe nieuwestuntstuntveriging verigingopricht. opricht.hun Huneerste eerstepoging poging mislukte. mislukte.van Vankeul keulvertelt: vertelt: Preges, Preges, afkorting afkorting Prettig Prettiggestoord, gestoord,kwam kwamniet niet grond. grond.we Wewar warto tomet mette teweinig weinig man man hadn hadnte teveel veelwerk. werk. De Dedoor door zelf zelfgroep groepopgerichte opgerichtefilmveriging filmveriging socrates socratesbleek bleekwel wellevsvatbaar. levsvatbaar.na Na twee tweejaar jaarwaagn waagn bestuursl bestuursl socrates socrates nieuwe nieuwepoging pogingom om grotere grotere veriging verigingop opte tericht. richt.ze Zelanceern lanceern Plato: Plato:Plezierige Plezierig Leuke Leukeactiviteit activiteitvoor voor Tilburg Tilburg Omstrek. Omstrek. Deze Dezekeer keerpakt pakt we we groots grootsaan. aan.we Webeplakt beplakt glaz glaz gang gangtuss tuss tomalige tomaligegebouw gebouwaa bbmet metposters posters plaatst plaatst oproep oproep in inunivers. univers. Het Hetaantal aantalstunt stuntdat dat oprichtingsavond oprichtingsavondbezoekt, bezoekt,overtreft overtreft stoutste stoutstedrom drom Van Vankeul. keul. We We gokt goktop op20 20tot tot50 50aanmelding, aanmelding,maar maar er erversch verschdie dieavond avond stunt stunt in incampuscafé campuscaféde DePuf. Puf.Tachtig Tachtigactieve actieve verigingsl verigingslvereld vereldover overzo n zo nzev zev commissies commissiesging gingaan aan slag slagmet met vinn vinn bierbrouwer, bierbrouwer,sponsor, sponsor, drankleverancier drankleverancier pand. pand. alle alleoprichters oprichters Plato Platowar waractieve actievestunstunt, t,die diein inverschill verschillran ran commissies commissies zat. zat.ze Zewist wist aanpakk. aanpakk.het Hetaantal aantal l l veriging verigingsteeg steegdan danook ooksnel snelnaar naar Toch Tochkwam kwamplato Platobijna bijnaniet nietverr verrdan danhaar haar jarig jarigbestaan bestaanin in Van Vankeul: keul: pand pand vinn vinnbleek bleek orme ormeopgave. opgave.locaties Locatieswar war te teduur duurof ofals alsketst ketstaf afwege wege verwachte verwachte geluidsoverlast. geluidsoverlast.er erzat zatvoor voorons onsniets nietsanrs anrsop op dan dan café cafénaar naarcafé caféte tetrekk. trekk. Onr Onrmeer meerde De spoel, spoel,the Theelephant elephant La LaCabane Cabanebi bitijlijk tijlijk onrdak. onrdak. Door Doordat datgesjouw, gesjouw,liep liep laantal laantal snel snelterug terugtot totkele keletitall, titall,vertelt verteltvan Vankeukeul. l.na Naanrhalf anrhalfjaar jaarkeert keert tij, tij,als alsplato Plato pand pandcasino Casinoaan aan st. st.josephstraat Josephstraatbetrekt. betrekt.van Van keul keulmaakte maaktedat datniet nietmeer meermee; mee;hij hijstuer stuer af afin in De Deeerste eerstejar jarna namijn mijnafstur afstur kwam kwamik iknog nogregelmatig regelmatigbij bijplato Plato tot totze zeme memet met u u begonn begonnaan aante tesprek! sprek! Daarna Daarnanodig nodig bestuur bestuurhem hemnog nogwel weluit uitals alsspreker. spreker. Dan Dangaf gaf ik iktips tipsaan aanplaton Platondie dievoor voor eerst eerstgroep groep stunt stuntbegeleidn begeleidn sprak sprakik ikover overgroepsgroepsdynamiek. dynamiek. De Deveriging verigingbeleeft beleeftgoe goetijn tijnin in Casino, Casino,met metfeest, feest,belgische belgischebieravonn, bieravonn,mr. Mr. Plato-verkiezing Plato-verkiezing activiteit activiteitvoor voornieuwe nieuwe stunt stunttijns tijns TIk. TIk.In In verhuis verhuis ververiging igingnaar naarakameia akameiaaan aan schouwburgring. schouwburgring UNTIL WE MEET AGAIN Het ontstaan Plezierige Leuke Activiteit voor Tilburg Omstrek

3 until inhoud oog voor maatschappij colofon Until is periodieke uitgave Tilburg University Stichting Professor Cobbhag. Dit magazine beoogt bann met alumni te versterk. Gehele of geeltelijke overname artikel is all toegestaan na schriftelijke toestemming hoofdredacteur. Het acamisch jaar is bij Tilburg University geopd door hoogleraar Ernst Hirsch Ballin. Hij pleitte ervoor om stil te staan bij onze missie: Unrstanding Society, in bijzonr bij beoefing recht. Inlevingsvermog in maatschappelijke realiteit is volgs hem buitgewoon belangrijk esstieel voor functioner rechtsstaat. Je moet verr kijk dan je eig overtuiging, faculteit of leefgebied. Wie waarheid in pacht nkt te hebb og sluit voor wat er verr nog in maatschappij gebeurt, zit op dood spoor. Daarom is Unrstanding Society als ambitie onze universiteit zo n juiste keuze. Iemand met op og voor wat er in morne maatschappij gebeurt, is Frank Bosman. De jonge Tilburgse theoloog met wie u in ze Until interview leest, sleepte dit jaar titel meest spraakmak theoloog 2011 in wacht. Bosman wordt in juryrapport omschrev als angry young man : Hij blogt twittert alsof zijn lev er af hangt je vraagt je wel s af: heeft hij nog lev naast social media? Bosman is ook regelmatig in krant op radio te vinn. Hij werkt aan nieuwe verpakking voor ou christelijke verhal. Hij schrijft over games, vioclips, boek, film, soaps, reclame, noem maar op. Allemaal uiting die wat zegg over hoe wij op dit momt nk over zak als lief, trouw, dood, feest of verantwoorlijkheid. Bosman gaat daarbij op zoek naar levsbeschouwelijke religieuze lag die daaronr zitt. Ook universiteit is voortdurd bezig met die maatschappelijke realiteit. Die dwingt ons soms tot zak, die lang onnkbaar war. Zo help steeds meer universiteit hun stunt op weg in hun loopbaan. Dat is goed voor stunt én universiteit: carrières inkoms alumni worn meer meer gebruikt als criterium in universitaire rankings. E rect initiatief waarmee Tilburg University overgang tuss studie loopbaan wil verklein, is Tilburg University Career Portal. Deze website gaat stunt help bij vinn baan. Via portal wil universiteit aanbod stages, afstueropdracht starterfuncties verig. Ook will we huidige versnipper aanbod op gebied loopbaanonrsteuning bij elkaar brg. In ze Until leest u hierover over vele anre inspirer initiatiev bijkomst. uitgever Communicatie Marketing, Tilburg University hoofdredactie Walther Verhoev bladmanagemt Tonke V redactieraad Jan Boelhouwer, Hein Coppes, Clems Diek, Pam Dupont, Anne-Marie Hartog, Arno Herweijer, Ewoud Jans, Bob Kuijck, Roel Lauwerier, Annemeike Tan, Dieuwke Turhout, Michelle te Veldhuis, Aniek Verhoev bladformule, redactie-coördinatie eindredactie Joost Bijlsma (Magma Publicaties) art direction vormgeving Patrick Hoogberg (Curve bno) auteurs Joost Bijlsma, Ire Herbers, Willem Leeuw, Joost Peters, Sara Terburg, Fred Teuniss, Dieuwke Turhout, Ad Vingerhoets, José r Waern fotograf Erik r Burgt, Ton Toem, Vinct n Hoog druk Koninklijke BDU, Grafisch bedrijf redactieadres Postbus le Tilburg meer informatie over alumniactiviteit Ik ws u veel leesplezier, Hein Oorschot Voorzitter College Bestuur stunt help bij vinn baan. Via portal wil universiteit aanbod stages, afstueropdracht starterfuncties verig. Ook wil ze huidige versnipper aanbod op gebied carrière (evemt, carrière-advies, workshops, lezing) bij elkaar brg. Tilburg University wil meer betek voor loopbaan haar stunt. Maar vraag is hoe? Wat verwacht pottieel afgestuern arbeidsmarkt wat verwacht markt h? En welke hulp kan universiteit hierbij bi? MaatschappijvreeMd Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waasdorp weet hoe haz lop. Hij is oprichter directeur Intelligce Group in Rotterdam. Zijn onrzoeks- adviesbureau is specialist op gebied arbeidsmarktcommunicatie bedrijf helpt werkgevers om beter talt Hier, waar Het gebeurt te werv. Waasdorp, die veel praat met zowel alumni als stunt, nkt dat huidige lichting veel geluk heeft. Stunt die nu afstur zijn schaars er is volop werk. Maar stunt is ook verwd niet zo n beetje ook. De Het schijnt mselijk iets te zijn, alumnus nu is niet over paard getild, hij is over manege gesmet, zo formuleert Waasdorp. T eerste zitt ze qua salariseis aan bovkant wat bedrijv will betal. T twee will ze in plaats fulltime, maar 36 uur of minr werk t r staat kwaliteit afstuerrs onr druk. Doordat ze steeds minr externe stages lop, ontbreekt ze aan goe skills ervaring. Ms kom te nat achter or op arbeidsmarkt. Dat is heel groot probleem waar universiteit zelf bet aan zijn. Waasdorp vindt dat universiteit externe stage veel meer zoun moet stimuler. Ook alumnus Ré Jans kt arbeidsmarkt goed. Hij is directeur 6P Consultancy, organisatieadviesbureau, gevestigd te Eindhov. In zijn ontmoeting met afstuerlichting mist hij voorl stagelop ook. Stunt zijn nog zo maatschappijvreemd. Ze wet onvoldo hoe om daar te will zijn waar gebeurt. Als je in mo zit, gebeurt in Milaan, internet bracht je rechtstreeks naar Silicon Valley bankiers vertrokk met keltje Lonn of New York. Dat was to. Anno 2011 kraakt, hapert schuurt werelconomie, aan westerse kant wereld althans. De textielindustrie die Tilburg lang gel al verliet, is ook Italië aan verlat. Banglash, China India, daar gebeurt! En voor internet, ICT aanverwante zak als hackers helpsk bel je in naar Bangalore of Beijing. En bankier... ach. E beetje bankier anno nu vertaalt zich in microkrediet. Juist ja, ook al in Azië. The Economist kopte ze zomer nog met s werelds gevaarlijkste grs op voorpagina: die tuss Pakistan India. Tuss Der Eerste wereld, tuss anarchie mocratie. Maar minsts zo bepald is verhouding tuss wereldmacht China wereldmacht India. Communisme versus mocratie, zoals dat zo graag in pers wordt uitgemet. Is dat dan place to be? Maar inrdaad, groei gebeurt hier. Wildgroei, zou ik zelfs durv zegg. De economische groei, levsverwachting, geletterdheid, opleidingsniveau, besteedbaar inkom. En in kielzog wat beschaving heet, daarmee ook bevolkingsaantall, nationale ego, internetaansluiting, vervuiling aantal diabetespatiënt. Voordat je neiging krijgt om koorts- Maar inrdaad, groei gebeurt Hier. wildgroei, zou ik zelfs durv zegg. achtig baan te gaan zoek in Mumbai of Shanghai, om je sttje te gaan bijdrag aan werelconomie, wereldgezondheid, wereldvoedseldistributie of msrecht zowel IMF, als WHO, als WFP als Amnesty International zijn vooralsnog onmisbaar is misschi toch handig om ev via LinkedIn op zoek te gaan naar bekn. Wie weet wil je meer wet alumni, die je zijn voorgegaan naar waar allemaal gebeurt. Mogelijk kom je dan bij mij uit: alumna Letterfaculteit sinds 2010 woonachtig in New Delhi, India. Om je gemakkelijk te mak om op hoogte te blijv regio in opkomst hoe is om te werk in zo vreem cultuur, schrijf ik af nu hier column. nerland nerland heeft heeft afgelop afgelop ti ti jaar jaar onrnemerschap onrnemerschap omarmd. omarmd. uit uit Global Global trepreurship trepreurship monitor monitor bleek bleek onlangs onlangs dat dat 7,2 7,2 proct proct nerlanrs nerlanrs tuss tuss jaar jaar starter starter is is of of plann plann heeft heeft om om bedrijf bedrijf op op te te richt. richt. ti ti jaar jaar gel gel behoor behoor nog nog maar maar 4,9 4,9 proct proct tot tot diezelf diezelf categorie. categorie. belangrijk belangrijk aanel aanel in in groei groei hebb hebb vrouw. vrouw. in in eerste eerste cnium cnium ze ze eeuw eeuw nam nam perctage perctage vrouwelijke vrouwelijke starters starters op op onrnemersmarkt onrnemersmarkt toe: toe: naar naar proct proct (onrzoek (onrzoek eim). eim). until until interview interview twee twee vrouwelijke vrouwelijke alumni alumni die die stap stap al al hebb hebb gezet. gezet. Ire IreHerbers Herbers ninke ninke peijs peijs,, afgestuerd afgestuerd bedrijfseconoom bedrijfseconoom met met passie passie voor voor mo, mo, werkte werkte ti ti jaar jaar in in bank- bank- verver- Alle Alle knis knis ervaring ervaring kom kom pas. pas. Dankzij Dankzij mijn mijn werk werk in in bankwez bankwez Weddingplanner, Weddingplanner,waar waardie die suikerroze suikerrozeswitch? switch? Bovdi Bovdi is is alles alles wat wat ik ik doe doe mijn mijn eig eig verdiste. verdiste. Ik Ik b b g g rartje rartje in in weet weet ik ik hoe hoe bank bank naar naar je je geheel, geheel, maar maar kom kom met met alle alle aspect aspect bedrijfsvoebedrijfsvoe- ICT-project ICT-project gebruik gebruik ik. ik. Elk Elk evt evt dat dat ik ik voor voor klant klant merschap? merschap? Je Je eig eig draai draai eraan eraan kunkunn n gev. gev. Sinds Sinds ik ik onon- bedrijf bedrijf kijk kijk betreff betreff financiering financiering of of garangaranties. ties. Ook Ook ervaring ervaring met met organiseer, organiseer, pak pak ik ik op op als als project. project. Wat Watbezielt bezieltje jeom om goed goedsalaris salaris op opte tegev gevvoor voor onzeker onzeker bestaan? bestaan? ik ik mijn mijn werk werk niet niet tot tot aan aan mijn mijn psioleeftijd psioleeftijd wil wil do, do, wist wist ik ik dat dat g g zin zin had had om om te te blijv. blijv. Ik Ik heb heb altijd altijd iets iets met met mo mo gehad, gehad, maar maar koos koos voor voor economie economie omdat omdat ik ik daar daar later later alle alle kankant t mee mee op op zou zou kunn. kunn. Profetische Profetischeblik. blik.hoe Hoeisis om omje je ze ze weddingplanner. weddingplanner. Lie Lie is is grotje grotje op op onronrnemersmarkt: nemersmarkt: haar haar bedrijf bedrijf schap schap lief lief is is gemaakt. gemaakt. Absoluut. Absoluut. Ik Ik werk werk met met prachtig prachtig product, product, met met kleding kleding die die met met vakmanvakman- eig eigbedrijf bedrijfte terunn? runn? lie lie volkers-willems volkers-willems,, Haal Haalje ju numeer meervoldoing voldoinguit uitje je werk werkdan daneerst? eerst? doorzettingsvermog doorzettingsvermog getuigt. getuigt. hartje hartje D D Bosch. Bosch. Van Vanbankproduct bankproductvia viacomputers computers naar naardameskleding. dameskleding.g Glogische logische stap stap Do Do wat wat je je hart hart je je ingeeft. ingeeft. Zodra Zodra ik ik me me realiseer realiseer dat dat Dieuwke Turhout, alumna Taalwetschapp. Verblijft met man twee dochters in New Delhi, India. Het Het voelt voelt heel heel zelfsprezelfsprekd. kd. Maar Maar anr anr zegg zegg dat dat lef, lef, daadkracht daadkracht zekeringswez zekeringswez ICT-proICT-pro- jectmanagemt. jectmanagemt. In In op op ze ze Outfit Outfitby byninke, Ninke, exclusieve exclusieve mozaak mozaak in in afgestuerd afgestuerd als als vrijetijdwevrijetijdwetschapper, tschapper, werkte werkte onr onr meer meer bij bij Selexyz Selexyz als als online online Het Het grootste grootste voorel voorel is is dat dat ik ik nu nu werk werk met met glimglim- Prachtige PrachtigePlann Plann bestaat bestaat sinds sinds april april dat dat mijn mijn vorige vorige baan baan minr minr bij bij me me paste. paste. Het Het is is bevrijbevrijnd nd dat dat ik ik nu nu iets iets doe doe waar waar Grote Grote feest feest organiser, organiser, geeft geeft me me ergie ergie ik ik draai draai er er mijn mijn hand hand niet niet voor voor schap schaponweerstaanbaar onweerstaanbaarmaakt? maakt? De De orme orme vrijheid vrijheid Universitair Universitairgeschooln geschoolnstaan staan niet nietals alspractici practicibekd. bekd.zijn Zijnze ze eiglijk eiglijkwel welopgewass opgewassteg teg bruidspaar, bruidspaar, ook ook familie familie raakt raakt er er in in wolk wolk Is Is onrnemerschap onrnemerschaper ervoor voor ier? ier? Nee! Nee! Sommige Sommige ms ms werk werk om om te te lev lev anr anr lev lev om om te te werwer- k. k. Maar Maar is is werk werk g g noodzakelijk noodzakelijk kwaad kwaad zie zie je je kans, kans, th th go go for for it! it! Meer Meerwet: wet:www.ninke.nl. ik ik helemaal helemaal achter achter sta. sta. Zijn Zijner ernal? nal? Ik Ik mis mis directe directe collega s. collega s. En Enisiser eriets ietsdat dat onrnemeronrnemer- Bruiloft Bruiloft zijn zijn hele hele specispeciale ale dag. dag. Niet Niet all all ik ik dat dat ontzettd ontzettd graag. graag. Oké, Oké,maar maarwaarom waaromspecifiek specifiek bruiloft? bruiloft? rneem rneem heeft heeft werk werk voor voor winkel winkel winkel, winkel, dat dat b b ik. ik. lach. lach. Ik Ik zit zit heel heel goed goed in in mijn mijn vel vel realiseer realiseer me me nu nu pas pas om. om. Mijn Mijn hele hele lev lev al al doe doe ring ring in in aanraking. aanraking. Wat Watisiser erzo zomooi mooiaan aan onrneonrne- mij mij anre anre betekis. betekis. Het Het is is meer meer met met mijzelf mijzelf als als persoon persoon verwev. verwev. Ik Ik b b of ofmeer meerin in onrnemerschap onrnemerschap gerold, gerold,wat watzijn zijn voorl voorl ze zestap? stap? marketeer. marketeer. Tegwoordig Tegwoordig is is ik ik vind vind geweldig geweldig om om met met gelukkige gelukkige ms ms te te werk. werk. Weddingplanner Weddingplanner is is mijn mijn specialiteit, specialiteit, maar maar ik ik organiseer organiseer ook ook surprisesurpriseparty s, party s, kraamfeest kraamfeest jubilea jubilea hoor. hoor. Hoe Hoegroot grootisis markt? markt? Elk Elk jaar jaar worn worn er er ongeveer ongeveer huwelijk huwelijk geslot, geslot, waar waar met met hulp hulp weddingplanner. weddingplanner. Er Er zijn zijn nu nu zo n zo n weddingplanweddingplanners ners in in Nerland. Nerland. eig eig verantwoorlijkheid, verantwoorlijkheid, maakt maakt me me gelukkig. gelukkig. onrnemerschap? onrnemerschap? Mijn Mijn studie studie heeft heeft me me bepaal bepaal nkwijze nkwijze geleerd geleerd heeft heeft me me als als persoon persoon gevormd. gevormd. Daar Daar b b ik ik erg erg blij blij mee. mee. Maar Maar ik ik b b g g theoreticus theoreticus daar daar kwam kwam ik ik tijns tijns schrijv schrijv mijn mijn scriptie scriptie snel snel achter. achter. Ik Ik b b toch toch meer meer ms ms praktijk. praktijk. Meer Meerwet: wet: JuVat JuVat lustrumviering lustrumviering Datum: Datum:27 27oktober oktober Dit Ditnajaar najaarviert viertjuvat JUVAT vijf vijflustrum. lustrum.om Omdie dier r kl klwe we traditionele traditionele JUVAT-dag JUVAT-dagextra extrafeestelijk feestelijk aan aan sluit sluitwe wedie dieaf afmet met speciaal speciaallustrumdiner lustrumdiner -feest. -feest.ook Ookis iser er lustrumlustrumbunl bunlin in maak. maak.nare Nare informatie informatievia viajuvat.nl. JUVAT.nl. Dante Dantecafé café datum: datum:18 18november november januari januari De Devolg volgbijkomst bijkomst Dante Dantecafé caféis isop op18 18 november novembermet metwillem WillemMarie Marie speelman speelman(dracht (Dracht1960). 1960). Op Op20 20januari januari komt komtralf ralf bolier boliervertell vertellover overzijn zijn stunttijd stunttijn hoe hoehij hijnu nuin in lev levstaat. staat. nb nbin In Dante-bestuur Dante-bestuur heeft heeft bestuurswisseling bestuurswisseling plaatsgevonn: plaatsgevonn:rob robkuiper Kuiper (oud-stunt (oud-stuntreligiewetreligiewetschapp) schapp) Marie MarieLouise Louise Luijbrechts Luijbrechts(oud-letterstu(oud-letterstunt) nt)hebb hebbafscheid afscheidgogom, m,rachel rachelhöpper Höpperis isin in plaats plaats rob robgekom. gekom.naar naar verging verging Marie MarieLouise Louise wordt wordtnog noggezocht. gezocht. DialOGOs DialOGOs De Deafscheidsoratie afscheidsoratie Uit Uitstof stof As Asop op27 27mei mei erelid erelidprof. prof.dr. dr. Wim WimWer Werwerd werddoor doorvel vel beluisterd. beluisterd.tijns Tijns receptie receptie bon bonnams namsdialogos Dialogosrachel rachel Höpper Höpper Hannie Hanniebouwhuis bouwhuis teking tekingaan, aan,vervaardigd vervaardigd door doorbea beavoogt. Voogt.Het Hetging gingom om bijbels bijbelstafereel, tafereel,waarbij waarbij VaPt VaPt scheind scheindhoogleraar hoogleraarals als lustrumviering lustrumvieringpsycholopsycholo- Christusfiguur Christusfiguurstaat staatafgeafgeg gtilburg tilburg beeld, beeld,te temidn midn discipel discipel Datum: Datum:18 18november november luisteraars, luisteraars, herkbaar herkbaarals als Het Hetpartemt partemtpsychologie Psychologie collega s collega s l l Dialogos. Dialogos. viert vierthaar haarveertigste veertigsteverjaarverjaarcontact: dag.dit Ditgebeurt gebeurtsam sammet met versity.edu. versity.edu. Veriging Veriging Afgestuer Afgestuer noso noso Psycholog PsychologTilburg Tilburg(VAPT) (VAPT) noso, noso, bestuurskundige bestuurskundige die die25 25jaar jaarbestaat. bestaat.de Deviering viering alumniveriging alumniveriging Tilburg Tilburg vindt vindtplaats plaatsop op18 18november november University, University,organiseer organiseer99 ( (dus dusniet nietop op25 25november november mei meiin ind DHaag Haaghaar haareerste eerste zoals zoalseerr eerrgoemd). goemd).om Om bijkomst bijkomstsinds sindshaar haardoordoor uur uurstart start feestelijk feestelijk start startin injuli juli Met Met mooie mooie samkom samkomop op Tilburgse Tilburgse opkomst opkomst dinerspeeches dinerspeeches campus campusmet met terugblik. terugblik. hoogleraar hoogleraargabriël Gabriël n n Voor Vooralumni alumniis iser eronr onrmeer meer brink topambtaar topambtaarrichard richard forum forumwaarin waarinalumni alumniuit uit brink Zwol Zwolwas was successuccespraktijk praktijkaan aan woord woordkom. kom. volle volleactiviteit. activiteit. De Dedag dagwordt wordtafgeslot afgeslotmet met Meer Meerinfo: info:nosotilburg.nl Nosotilburg.nl buffet. buffet. Meer Meerinfo: info:vapt.nl VAPT.nl 21 COLUMN Nieuw: Dieuwke Turhout uit New Delhi Zijn Bauer-fans minr zaam? is beetje raar maar toch waar. our die populair tertainmt houn, zoals musicals, cabaret Frans Bauer, blijk gelukkiger minr zaam dan our die elitaire activiteit onrnem, zoals museumbezoek, opera of balletvoorstelling. De Tilburgse vrijetijdswetschapper vera toepoel heeft dat aangetoond. haar onrzoek bestond uit lat invull vraglijst door represtatieve groep nerlanrs. Daaruit kwam naar vor dat 55-plussers minr vaak anre ms ontmoet dan 55-minners, dat zij significant vaker zaam zijn. Maar: our die populaire culturele activiteit Bestaat goed kunstverkoopweer? Jazeker. Wie kunstwerk wil lat veil, kan dat beste op mooie, zonnige winterdag do. Dergelijke dag brg kunstkopers in goe stemming waardoor ze vlot twee tot drie proct meer neertell dan op anre dag. Dat heeft Rachel Pownall Tilburg University met kele collega-onrzoekers vastgesteld. Ze legn verkoopcijfers Lonnse veilinghuiz Sotheby s Christie s 1990 tot 2007 naast data Brits weerinstituut ontkt invloed die weer heeft. De wetschappers steln vast dat prijsopdrijv effect stral dag vooral meetbaar is in winter. Dan werkt (plotseling) mooi weer blijkbaar meest op gemoed ms. Pownall beveelt aan haar studie te herhal in gebied met anre klimatologische omstandigh, om te zi of daar ook zoneffect optreedt. Werkt prestatiebeloning? Het lijkt er wel op. eric gesaeth nam in zijn promotieonrzoek aan Tilburg University relatie tuss beloning CEO s hun onrnemingsprestaties bij Topman Niek Hoek Delta Lloyd kreeg in 2009 forse prestatiebeloning in opties uitgekeerd Nerlandse Britse beursgoteer- financiële risico is voor baas zelf, als bedrijv onr loep. Dat ed hij doelstelling niet worn gehaald. Wat via zelf ontwikkel compsation bleek? Onrneming die hun CEO alrisk inx. Die geeft aan hoe groot l extra belon als onrnemingsdoel worn gehaald, prester doorgaans beter. Engesaeth plaatst daarbij wel kantteking dat prestatiebeloning ook kan lein tot nem te grote risico s, wat natuurlijk averechts kan werk voor onrneming. Uit zijn onrzoek komt verr naar vor dat CEO s die langer op hun plek zitt, beter in staat zijn lager beloningsrisico uit te onrhanl. Nog conclusie is dat vrouwelijke topbestuurrs minr in verband worn gebracht met excessieve bonus. Voor West-Europa onrzocht Engesaeth daarnaast beloning topmanagemt net onr raad bestuur. Daaruit blijkt onr meer dat loyaliteit niet echt loont: managers buit verdi meer ALUMNI NIEUWS Actualiteit voor alumni, veriging universiteit NaTUUr BETEr af DaNkzij VErDragEN? onrnem, gav aan gelukkiger minr zaam te zijn dan our die meer highbrow-uitstapjes mak. Toepoel stelt in haar conclusies dat zinnig zou zijn om laagdrempelige cultuur meer te subsidiër. nu gaat cultuursubsidie all naar highbrowkunst, terwijl veel ms gelukkiger zijn met gratis bioscoopkaartje. Sam meezing met volkszanger of giet film is gezelliger zorgt voor meer contact dan kijk naar serieus toneelstuk, waarbij je stil moet zijn. ook museumbezoek is meer voor jezelf all gaat zaamheid dus niet teg, stelt onrzoekster. UNDERSTANDING SOCIETY Dat valt teg. De vijf belangrijkste internationale verdrag die gericht zijn op bescherming plant- diersoort ontber effectiviteit. Ze miss op dit momt capaciteit om probleem waarvoor ze in lev zijn geroep op te loss. Dat stelt Karin Baakman in haar promotieonrzoek aan Tilburg University. Zij analyseer Werelrfgoedverdrag, Biodiversiteitsverdrag, CiTeS verdrag ramsar Bonn met door haar zelf ontwikkel test. Deze omvat ti elemt die bepald zijn voor effectiviteit, zoals aantal verdragspartij, opgom maatregel mate waarin ze zijn geïmplemteerd. G kel verdrag scoort voldo op alle ti elemt. grote makke is tekortschiet financiele midl voor implemtatie, naleving handhaving verdrag. is meln ongeval goed voor je cv? Door Door reorganisatie reorganisatieb bje jemin min Túúrlijk, zul je nk. Maar nee, verantwoorlijkheidsgevoel wordt afgestraft. Wie bedrijfsongeval rapporteert, loopt grotere kans op ontslag. Dat hebb twee Tilburgse onrzoekers Jan Boone Jan ours ontkt, met behulp unieke data oostrijkse bedrijv. Waarom ze dat wiln wet? Al wat langer was bekd dat aantal ongelukk op werkplek toeemt bij hoogconjunctuur. voor hand ligg verklaring leek te zijn dat er in tijn groei meer harr gewerkt wordt (door meer UN1103_Wetschap-u vroeg.indd FEATURE UNIVERSITEIT Career Portal wil kloof met arbeidsmarkt slecht UNTil WETENsCHap U vroeg? FoTo: AnP/Arie KieViT Merkte bij scriptie dat ik g theoreticus b Dante Dante FOTO: ANP/EPA/SCANPIX NORWAY u w universiteit lanceert in september Tilburg University Career Portal. Deze portal, die Tilburg Matchpoint zal verg, moet Mijn zaak is verlgstuk Mezelf Meestersactiviteit: Meestersactiviteit: apmanagemt apmanagemt Datum: Datum:99oktober, oktober,dierpark Dierpark Amersfoort Amersfoort Zoals Zoalsgebruikelijk gebruikelijkluin luinwe we nieuwe nieuwewerkwerk- collegejaar collegejaar weer weerin inmet met activiteit activiteitvoor voor alumni. alumni.dit Ditjaar jaaris isdat dat interinteractieve actieveworkshop workshopapstrek Apstrek op op werkvloer. werkvloer.je Jekrijgt krijgtin indiedierpark rparkamersfoort Amersfoort kans kans krijgt krijgtom ommeer meerte teler lerover over jezelf jezelfals alsms ms g g om omje jeh, h,door doormidl midl kijk kijknaar naaronze onze nev nev ap. ap. uitgelez uitgelezactiviteit activiteit om ommet metje jehele helegezin gezinte tekom! kom! Inschrijv Inschrijvkan kanvia FoTo: ShUTTerSToCK foto: franco gori TeksT: Ire Herbers asset asset marketing marketing FoTo: AnP/roBin UTreChT Het gros afstuerrs is niet helemaal klaar voor loopbaan in bedrijfslev. Dat zijn althans bevinding twee alumni in recruitmt. Tilburg University wil stunt help bij dicht kloof tuss theorie praktijk, onr meer via internetsite met carrière-onrsteuning. until until alumni alumni nieuws nieuws Nieuws Nieuws uit uit verenigingen verenigingen selectie selectieuit uitde Deactiviteit activiteit De DealuMniveriginaluMniveriging. g.kijk kijkvoor voormeer MeerinforMatie informati activiteit activiteit De De veriging verigingop: op:tilburguniversity.edu/nl/alumni. tilburguniversity.edu/nl/alumni. FoTo: hh/ko VerheiJD SteedS meer alumni kiez voor onrnemerschap FoTo: hh/friso KeUriS column Dieuwke until until feature feature Universiteit wil grotere rol in loopbaan EErstE hulp bij arbeidsmarkt onervar ms), wat kans op ongelukk vergroot. Maar Boone Van ours vonn dat slecht te rijm met bevinding dat aantal dolijke ongelukk níet afneemt bij recessie. Zij ontwikkeln daarom anre theorie. Volgs h stijgt aantal melding tijns hoogconjunctuur omdat ms ongevall dan durv te meln. in tijn recessie stek ze hun hoofd liever niet bov maaiveld. Blijkbaar voel ze aan dat meln hun kans op ontslag vergroot. WAT VOOR DADER DOET DIT? Anrs Breivik, die bloedbad aanrichtte in Noorweg, is g typische lone wolf. Dat is verkeerd beeld. Want ie lone wolf wordt gebruikt bij seksmisdan, waarbij dar, beetje uitgestot, als roofdier op zoek gaat naar prooi. Zo n misdadiger hanlt vaak uit impuls slaat toe op onverhoeds momt. Dat is bij Breivik niet zo. Deze aanslagpleger uit Noorweg is ling die hanl uit overtuiging die hij in loop r jar heeft opge- bouwd. Hij is heel stelselmatig bezig geweest. Breivik schafte zich material aan zowel voor orm zware bomaanslag in ctrum als afzichtelijke schietpartij op eiland. En hij heeft zijn overtuiging op papier gezet. Dat past typisch in klassieke schema overtuigingsdar die er lang mee bezig is geweest zijn daad voor zichzelf heeft gerationaliseerd. Voor ms om zo n aanslagpleger h komt daad uit niets. Ezame overtuigingsdars do alles om hun spor af te kk te voorkom dat omgeving erachter komt. Dat is ook r dat Breivik niet eerr bij politie in beeld kwam. Als zoiets niet in groepsverband wordt beraamd, is lastig om in te grijp. Dan zou je verregaand intelligce-systeem moet opbouw rond alle mogelijke kwetsbare person object. Emeritus (per 30 september) hoogleraar Cyrille Fijnaut, bij BNR Nieuwsradio :56 UN1103_Wetschap-u vroeg.indd U VROEG? Wetschapsrubriek geeft antwoord :56 UN1103_Backcover.indd :57 32 BACKCOVER Drama in Noorweg

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY 01 14 JAN-HEIN KUIJPERS OVER TILBURGSE TIJD: VRIJHEID STOND AMBITIE NIET IN DE WEG EMERITI HELPEN TOEKOMSTIGE LEIDERS IN AFRIKA OP TE LEIDEN PLANNEN TILBURGS PRETPARK

Nadere informatie

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY 01 13 PEPIJN VAN BOMMEL CAFÉ EN UNIVERSITEIT VORMDEN MIJ BETTINE VRIESEKOOP CHINA WACHT NIET TOT WIJ WAKKER WORDEN TILBURGSE CAMPUS WEER EVEN TYPISCH TACHTIG HOE KOEN

Nadere informatie

Geert-Jan Knoops. Ook met de beste rechters houd je dwalingen. Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse

Geert-Jan Knoops. Ook met de beste rechters houd je dwalingen. Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse Alumnimagazine van Tilburg University 04 10 Geert-Jan Knoops Ook met de beste rechters houd je dwalingen Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse belastingdienst SCHEIDEN: ONLINE OF

Nadere informatie

jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren

jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren Alumni magazine van de Universiteit van Tilburg 01 10 jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren Onthulling: student 1000 was niet student 1000 Frans Seda (1926-2009): groot staatsman Jan Hommen was

Nadere informatie

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010 Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 2 2009/2010 Een Meervoudige Kijk op Fiscaliteit Fiscale Bedrijvendag 2010 Ga voor Goud! Niet-Fiscalisten aan het woord Kantoorinterview

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 1 2009/2010 The Show Must Go On! Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview KPMG Meijburg & Co De fiscale bijdrage

Nadere informatie

Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting

Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting Aan slag als Leiding! Wat je wet moet om als leiding aan slag te gaan bij Scouting Er wacht je e fantastische uitdaging! Je gaat aan slag als leiding bij Scouting. Misschi is Scouting helemaal nieuw voor

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

No. 3, SEPTEMBER 2011 zevende jaargang. 3 Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven. Freriks van Studio20tien in Lemelerveld

No. 3, SEPTEMBER 2011 zevende jaargang. 3 Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven. Freriks van Studio20tien in Lemelerveld No. 3, SEPTEMBER 2011 zeven jaargang 3 Ilse Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Freriks Studio20tien in Lemelerveld Als je bedrijf je leven is......dan weet uw accountant ook wat u bezighoudt.

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

Kennis cashen. Onafhankelijk magazine van Tilburg University. Het toverwoord valorisatie Kraaien in het Babylab

Kennis cashen. Onafhankelijk magazine van Tilburg University. Het toverwoord valorisatie Kraaien in het Babylab Het toverwoord valorisatie Kraaien in het Babylab Onderzoek is geen commercie Slechte student spiekt meer Kennis cashen Onafhankelijk magazine van Tilburg University no. 17 30 juni 2011 20. Kwestie tekst

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier

De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier 1 2 3 4 De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier Een persoonlijk verhaal door Irmgard Bomers 5 6 7 8 9 Voorwoord In dit e-boek neem ik je mee op een ontdekkingstocht

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen. 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing

Nadere informatie

Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP

Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP Voorwoord Een lange weg Hoe kan het toch dat er al enige tijd meer vrouwen afstuderen dan mannen aan de Nederlandse

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

KENNIS ALS WATER 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk Colofon Kennis als water Vier vragen over leven lang leren en wat huiswerk Stichting Nederland Kennisland Juni 2004 Deze publicatie is financieel

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Durf je dromen waar te maken!

Durf je dromen waar te maken! Durf je dromen waar te maken! Jacques Kraaijeveld Durf je dromen waar te maken! Dertig poldergoeroes over management, marketing & succes 2011 Tekstbureau To The Point Uitgave: Tekstbureau To The Point

Nadere informatie