Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine"

Transcriptie

1 facultair magazine nummer 01 januari 2008 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Geregeld Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur

2 Heading Op pagina 13 van deze Geregeld leest u meer over het Promovendiboekje Heeft u vragen of opmerkingen, mail deze naar 4

3 Geregeld, facultair magazine van de FR > Colofon > Inhoudsopgave Geregeld Uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam Oplage: 450 exemplaren Eerstvolgende verschijning: maart 2008 (deadline kopij: 6 maart 2008) Redactie Mildred Ramzan Munish Ramlal Willem-Jan Verhoeven Xandra Kramer Aad Tinnenbroek Mijntje Lückerath-Rovers Hanz Zwart Van de Decaan 4 Erasmus Instituut Toezicht en Compliance 6 Interview professor Nicholas Dorn 8 JAR 13 Verslag Internationaliseringsreizen 14 Student-assistent Programma 16 Thom Holterman 19 EHBO 20 Personeelsnieuws 21 Vormgeving Jolanda Bloem Druk Drukkerij de Cirkel, Schiedam Reacties kunnen gezonden worden aan: Redactie Geregeld t.a.v. Mildred Ramzan Kamer: L5-025 Postbus DR Rotterdam of o.v.v. Geregeld Wilt u ook een bijdrage leveren aan Geregeld? U bent van harte uitgenodigd om uw artikel te mailen naar bovenstaand mailadres! 5

4 van de decaan Maak je beleid, of vertel je de waarheid? door: Marc Loth Maak je beleid, of vertel je de waarheid? Dat was het motto van de nieuwjaarsconference van Jan Jaap van der Wal. Natuurlijk heeft iedere serieuze bestuurder de pretentie beide te doen beleid te maken én de waarheid te vertellen en in zo verre is er geen tegenstelling. Maar toch zit er iets in deze vraag, omdat beleid per definitie toekomstgericht is en dus nog waarheid moet worden. Voor onze faculteit was 2007 het eerste jaar waarin de resultaten van het nieuw ingezette beleid zichtbaar werden, zowel voor onderzoek, onderwijs, als faciliteiten. Het vorig jaar ingevoerde kwaliteitssysteem onderzoek werpt zijn eerste vruchten af. Er is gemopperd op de Sanders kwalificatie, maar het systeem blijkt wel te werken. Het aantal Sanders kwalificaties neemt toe en het aantal publicaties stijgt. Maar ook de kwaliteit van het onderzoek stijgt, in die zin dat er meer focus is en dat het aantal internationale publicaties stijgt. Het recent ingevoerde puntensysteem is erop gericht deze ontwikkelingen verder te stimuleren. Daarvoor moeten we wel de registratie nog verbeteren. De aanmelding en het depot van publicaties bij de EUR repository RePub heeft een olievlekwerking, doordat de gedeponeerde publicaties ook te vinden zijn via google, SSRN, en andere relevante netwerken. Onder leiding van onze nieuwe onderzoeksdecaan Maarten Kroeze is een voortvarend beleid ingezet om ons aandeel in de tweede geldstroom te vergroten. In januari zijn 2 VENI aanvragen de deur uitgegaan. De onderzoeksprogramma s hebben in 2007 hard aan de weg getimmerd, met internationale congressen, een nieuwe bezetting van de Sanders wisselleerstoel, de jaarlijkse Winterlezing, en maar liefst 16 promoties. In 2007 was het weer een gaan en komen van hoge rechters, hoogleraren en andere gasten. Het was ook het jaar waarin ons eigen e journal werd gelanceerd (Erasmus Law Review), en waarin een nieuw interdisciplinair instituut van start ging (Erasmus Institute of Monitoring and Compliance). In 2008 begint het nieuwe onderzoeksprogramma van privaatrecht en rechtseconomie (Behavioral approaches to Tort and Contract), onder leiding van de collega s Van Boom, Lindenbergh, Van den Bergh en Faure. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ook op het gebied van onderwijs is veel te melden. In 2006 ging de aandacht vooral uit naar de internationalisering van het masteronderwijs, met 5 Engelstalige masters als resultaat (waaronder de onderzoeksmaster). De volgende stap in de internationalisering zou een Engelstalige bacheloropleiding zijn. Zoals Maastricht kiest voor de Europese dimensie, zo kiest Rotterdam voor de economische benadering. 6

5 Het doorbreken van de massaliteit vraagt niet alleen een cultuuromslag van studenten, maar ook van onszelf. Naast EMLE en EDLE zou een Europese bachelor in Law & Economics een sterke troef kunnen zijn. Nader marktonderzoek is hier gewenst. Uiteraard was 2007 vooral het jaar van de curriculum herziening. De Gids Hoger Onderwijs laat zien dat de rendementen van onze bacheloropleidingen Nederlands recht en Fiscaal recht bedroevend slecht zijn. Ons antwoord is drieledig: kleinschaliger, intensiever en beter onderwijs. Met de kleinschaligheid streven we naar een kleinere instroom van betere studenten. Daarom wordt per september a.s. een numerus fixus ingevoerd voor Nederlands recht (550 studenten) en Fiscaal recht (125 studenten), naast de bestaande fixus voor Criminologie (125 studenten). De tijd is er rijp voor. Met de intensivering streven we naar een betere inzet van onze studenten door kleinere groepen, meer contacturen, meer tijd per vak, en meer vaardighedentraining. Wij moeten onze studenten ook weer leren kennen. Het doorbreken van de massaliteit vraagt niet alleen een cultuuromslag van studenten, maar ook van onszelf. Wij moeten de studenten ook durven aanspreken op hun inzet en resultaten. Met vrijblijvendheid is niemand gediend, en zeker het academisch gehalte van de opleidingen niet. Al met al zijn we hard op weg om een betere en modernere faculteit te worden. Ons gebouw is daar echter niet op ingericht. Vandaar ook de plannen voor nieuwbouw, om smoel te geven aan onze faculteit, om betere publieksvoorzieningen te realiseren, en om ruimte te maken voor nieuwe activiteiten (zoals een mootcourt en een legal clinic). Dat kunnen we niet alleen, reden waarom we de banden met de Rotterdamse advocatuur aanhalen. De nieuwbouw is daarom niet alleen een kwestie van bakstenen en glas, maar biedt ook kansen op nieuwe en hechtere relaties in de regio. Ten slotte is een faculteit als de onze bovenal een gemeenschap van mensen. Er valt veel dynamiek te bespeuren, met zo n 15 nieuwe hoogleraren in ruim 3 jaar tijd. In het personeelsbeleid zijn wij steeds op zoek naar verbetering van de mogelijkheden, volgens het adagium de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Nieuwe activiteiten als de jeugdopleiding en het diversiteitsproject dragen daartoe bij. Wat velen opvalt is dat binnen onze faculteit bijzonder goede en professionele verhoudingen bestaan. Zo is de operatie van de curriculumherziening het afgelopen jaar buitengewoon prettig en zakelijk verlopen. Wij hebben veel om trots op te zijn, en er is nog genoeg te doen. Hopelijk wordt 2008 minstens zo n goed jaar als 2007! 7

6 Erasmus Instituut Toezicht en Compliance door: Mijntje Lückerath-Rovers Het Erasmus Instituut Toezicht en Compliance (EITC) is een initiatief van de FRG, RSM en FEW om interfacultair, hoogwaardig, onderzoek te doen op het gebied van toezicht en compliance. Daarnaast zal de verkregen kennis vertaald en uitgedragen worden aan belang hebbenden door middel van onderwijs, advies en publicaties. In deze Geregeld een overzicht van het ontstaan van het EITC, het mission statement, de praktische invulling en een kort verslag van de eerste interne onderzoeksbijeenkomst van 19 december Het begin In 2006 is een begin gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden voor interfacultaire samenwerking in het kader van een op te richten Instituut Toezicht en Compliance en het onderzoek dat daaruit voort vloeit. Dit heeft geleid tot het toekennen van een subsidie van het College van Bestuur om te starten met de voorbereidingen voor de oprichting van dit instituut. In 2007 is er vervolgens een dagelijks bestuur geformeerd. Dit bestaat uit drie leden van de FRG (Professor Henk van de Bunt, Professor Maarten Kroeze, Dr. Mijntje Lückerath), drie leden van de RSM (Professor Hans van Oosterhout, Professor Muel Kaptein en Dr. Ernst Verwaal) en een secretaris (Mr. Shelly Wu), en zal nog worden uitgebreid met minimaal één lid afkomstig van de FEW. Vanwege de wens om interfacultair samen te werken, om vele onderzoekers te interesseren voor deelname en om ook maatschappelijk relevant onderzoek te doen en onderwijs aan te kunnen bieden, hebben bijeenkomsten met onderzoekers van de FRG, FEW, RSM en FSW en tevens een expertmeeting met experts uit de praktijk plaatsgevonden. Professor Siewert Lindenberg Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er op vele gebieden samenwerking tussen de faculteiten mogelijk is, dat er veel interesse in elkaars onderzoeksthema s is (waar men niet van op de hoogte was) en dat er ook een grote concrete, gemeenschappelijke in teresse is voor het doen van onderzoek op het terrein van Toezicht en Compliance. Samenwerken aan een databank met verschillende onderzoeksgegevens werd ook als potentieel pluspunt van interfacultaire samenwerking gezien. Bijzonder waren ook de discussies over hoe breed definieer je compliance? en wat is dan interessante data in een databank?. Mission statement Dit inhoudelijke overleg heeft geleid tot een Research mission statement waarin alle betrokkenen zich goed konden vinden. Hierin zijn drie doelen geformuleerd: 1. het creëren van kennis op het gebied van toezicht en compliance door middel van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek vanuit de volgende disciplines: recht, economie, management en gedragswetenschappen. 2. het actief betrokken zijn met professionals en orga nisaties op het gebied van toezicht en compliance om zodoende zeker te zijn van de praktische relevantie van onderzoek en om even tuele middelen ter financiering van het onderzoek te kunnen verkrijgen. 3. het vertalen en uitdragen van de verkregen kennis aan belanghebbenden door middel van onderwijs en adviesdiensten. De praktische invulling Het bestuur van het EITC heeft, mede naar aanleiding van gesprekken met de onderzoekers en experts uit de praktijk, een aantal activiteiten opgezet om het instituut vorm te gaan geven. Momenteel wordt bijvoorbeeld de laatste hand gelegd aan het operationeel maken van een eigen website, is er een eerste interne onderzoeksbijeenkomst geweest, wordt er een eigen publicatiereeks ontwikkeld en thema-seminars gepland. Daarnaast onderzoekt professor Peter Diekman (FRG), in overleg met het bestuur van het EITC, de opzet en de haalbaarheid van een postinitiële master Toezicht en Compliance (zie hiervoor ook het interview met Peter Diekman in Geregeld no.7, 2007) Uit de gesprekken met de onderzoekers van verschillende faculteiten is verder gebleken dat er grote behoefte en interesse is voor regelmatige bijeenkomsten waarin onderzoek op het terrein van Toezicht en compliance wordt gepresenteerd. 8

7 Professor Abe de Jong Naast dat deze bijeenkomsten zeer leerzaam zijn, zorgen ze er ook voor dat de onderzoekers elkaar makkelijker kunnen vinden, leren kennen en dat raakvlakken van het onderzoek optimaal benut worden. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten op drie verschillende manieren worden ingevuld: de interne onderzoeks bijeenkomsten waar eigen onderzoek gepresenteerd wordt, de externe onderzoeksbijeenkomst waar toonaangevende sprekers van buiten worden uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren, en de seminars rondom een thema voor een breder publiek. In lijn met deze opzet wordt een publicatiereeks opgezet waarin zowel wetenschappelijk, als praktische (meer populariserende) artikelen en papers worden gepubliceerd. Eerste onderzoeksbijeenkomst december 2007 In december 2007 heeft de eerste interne onderzoeksbijeenkomst plaatsgevonden. Na een introductie over de huidige stand van zaken door Henk van de Bunt (FRG) en Muel Kaptein (RSM) zijn er drie presentaties gehouden over uiteenlopende onderwerpen. De eerste twee presentaties van respectievelijk professor Siewert Lindenbergh (FRG) en professor Abe De Jong (RSM) lieten zien waar onderzoek over faculteitsgrenzen heen en zelfs over universiteitsgrenzen toe kunnen leiden. Siewert Lindenbergh heeft samen met Dr. Peter Mascini (FSW) onderzoek gedaan naar preventie van arbeidsongevallen. Abe de Jong doet samen met onder andere Maarten Kroeze onderzoek naar corporate governance in Nederland in de 20e eeuw, waarbij meerdere universiteiten zijn betrokken. Peter Diekman eindigde het inhoudelijk gedeelte van de middag met een presentatie over het Know Your Customer principe binnen financiële dienstverlening en mogelijke onderzoeksvragen die daar uit kunnen voortkomen. Alle drie de presentaties gaven aanleiding voor discussie en vragen. Ter plekke werden nieuwe aanknopingspunten bedacht en mogelijke verdere verbreding van de onderwerpen besproken. De discussie is na enige tijd voortgezet in Siena waar een gezellige borrel plaatsvond met alle deelnemers. Daar werd bovendien een fotohoek ingericht zodat alle deelnemers voor het nieuwe logo van het EITC op de foto werden gezet. Deze foto s zullen op de website van het instituut worden geplaatst op de persoonlijke pagina van elke deelnemende onderzoeker. Dit zal een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid en de interfacultaire samenwerking van de deelnemers en het EITC. Al met al was het een interessante bijeenkomst waarin wederom duidelijk werd dat onderzoek op het gebied van toezicht en compliance een actueel onderwerp is dat zich uitstekend leent voor interfacultaire samenwerking. Naschrift Iedereen is welkom deel te nemen als onderzoeker aan het Erasmus Instituut Toezicht en Compliance. Indien u nog niet op de verzendlijst staat, of nog niet uw interesse kenbaar heeft gemaakt, kunt u een tje sturen aan Shelly Wu, secretaris van het EITC: door: Mijntje Lückerath-Rovers 9

8 Interview professor Nicholas Dorn door: Willem-Jan Verhoeven Nicholas Dorn will give his inaugural speech on Friday February 15, 2008 titled Conceptualising security: cosmopolitan, state, multilateral & market dynamics. Who is Nicholas Dorn and what are his aspirations in his chair International Safety and Governance? Can you tell a bit more about your background and your activities before your became professor at our faculty? First let me say how pleased I am to be working within the School of Law at Erasmus University and how honoured I feel on being appointed as Professor of International Safety and Governance. As for my background, I am a criminologist who is drawn to the overlaps and interactions between this discipline and international relations and, so the interdisciplinary emphasis at FRG attracts me very much. I studied at London University (BSc psychology), Middlesex (MA criminology) and Kent (PhD sociology). After that I worked in a research NGO [non-governmental organisation], researching European aspects of drug trafficking, policing and policies. I gained experience of working in international contexts, for example Pakistan. For the last five years I ve been researching for Cardiff University, working with colleagues throughout Europe on serious/organised crime, private security, and how security policies evolve. This led to some part time teaching here at Erasmus Rotterdam from 2005 and then on to my current appointment, which is 50/50 teaching and research. Can you give a short overview of what you are going to talk about on Friday 15 February? I am interested in the ways in which policies evolve in the fast-changing international context. In my inaugural lecture [oratie], I ll be talking about state and non-state actors in security policy-making. The title of my talk is Conceptualising security: cosmopolitan, state, multilateral & market dynamics. Most obviously, states are particularly concerned with managing challenges to themselves to their survival and reputation. States are supposed to have a monopoly of violence, so we can see why terrorism is so troubling even if it kills fewer people (in the USA) than car travel. Commonly used words to describe challenges to the state include threats and national security. The state perspective is the traditional way of understanding policy making. It looms very large in policy-making, but it has to make room for other perspectives, describing the ways in which security is shaped by multilateral, cosmopolitanism and market forces. Multilateral security policy-making involves bargaining between states, and patterns of cooperation and non-cooperation between them. It focuses upon, emphasises or constructs those problems that seem to call for collective action. The language here includes international cooperation and coalitions of the willing. Consider, for example, the United National and other international organisations, such as the Organisation for Economic Cooperation and Development, whose Financial Action Task Force coordinates international action against money laundering. Other examples include agreements to set up regimes against weapons proliferation of nuclear weapons, like the International Energy Authority or to set up international courts, such as the ICC, the International Criminal Court. All these institutions attain some degree of autonomy vis-à-vis states, and can limit their freedom of action. Also at the domestic level, some criminologists describe multilateral security arrangements, where the state is just one of many nodes in security provision. 10

9 Heading So you say that policies are made by states singly and in combination. You also mentioned non-state actors. What are they? There is the market the private sector. This can have strong influences on the public mood and on public policies, through marketing commercial security solutions. These include surveillance systems for homes, shopping districts or border guards. It is to be expected that commercial providers of particular types of security solutions, services and products will want to sell more of their products and services, by raising awareness of the problems and by pointing out what we can all do to protect ourselves. Not only individual citizens, but also states and international cooperation, increasingly look to the private sector for such solutions. and political boundaries. It emphasises what we have in common with each other, and stresses human rights. Cosmopolitanism involves language preferences for example, safety, a positive condition, rather than security, which is seen as a fear word. It emphasises negotiation between social and political groups in order to find common [shared] interests. There is a fastgrowing interest in this in the social sciences, for example Professor René van Swaaningen has referred to this in his recent oratie at FRG in autumn I ll be discussing cosmopolitanism in relation to its rivals, state security, multilateral cooperation and market-based security. In my view, cosmopolitanism seeks to build upon, and to go further than multilateralism, by criticising, transforming and/or building up institutions, so that they better serve common [shared] interests. Yes, cosmopolitanism does emphasise positive processes and objectives, even to the point of appearing rather utopian and woolly-minded. But also it can be very specific in its demands. The advantages or disadvantages, depending on your point of view are not just matters of cost. For example, private security can deal with internal problems inside companies, without having the embarrassment and loss of reputation that a police investigation and a court case might entail. The result is that things can be dealt with without law. It is not just the investigation that is privatised, so is the way of closing the problem. Internationally, the use of private contractors, for example in Iraq, may mean that the state is not responsible for the shooting of civilians. So, part of the solution that is supplied is actually evasion of legal responsibility. These are just some of several ways in which private security removes issues from the public sphere. Finally I come to the most exciting but possibly also most problematic perspective on security policy making, cosmopolitanism. This refers to the claim that there is a universal or shared morality, cutting across all social Is cosmopolitanism just a dream about a nicer future, or does it also say something about criminality and its control? Yes, cosmopolitanism does emphasise positive processes and objectives, even to the point of appearing rather utopian and woolly-minded. But also it can be very specific in its demands. It sees as harmful any action that sacrifices important common interests in order to favour sectional interests. So, for example, international markets demand for commodities, such as copper, diamonds or oil, has led some private security companies ( private military companies ) to make deals with local political leaders. The companies give armed support to certain local leaders, hoping to be paid off later, by having privileged access and rights to the commodities concerned. Then they can sell those rights to international mining companies or other investors. That is one way that security firms get money from poor countries. door: Willem-Jan Verhoeven 11

10 I am interested in the ways in which policies evolve in the fast-changing international context. NGOs [non governmental organisations] like Global Witness draw critical attention to these issues, so do public lawyers, criminologists and other critics. can be really useful in empirical research, as a broad framework to address difficult research questions. My third goal concerns students and teaching. door: Willem-Jan Verhoeven More broadly, serious and possibly irreversible changes in the natural environment, such as runaway climate change, have been re-conceptualised as security issues. Sudden climate changes have been implicated as causes in making different populations compete and clash over agricultural land in the Sudan. For a summary of this you can look up Darfur conflict on Wikipedia. Worse could occur if climate change speeds up. What this means is that markets and consumers can be coresponsible for massive insecurity problems, extending to civil wars and genocide. So, the hope is that cosmopolitan impulses, expressed through campaigning groups, NGOs and media, have the capacity to raise public awareness of such submerged issues. There are some biting criticisms of cosmopolitanism, however, in particular its Eurocentric/western origins and assumptions. Acknowledging the criticisms, I will be suggesting that cosmopolitanism is a key aspect in policy-making on international safety/security issues. It has become an important strand in the literature on politics, international relations, public law and (just catching up!) criminology. Maybe over the next decade it will mature into the most dynamic aspect. What are the main goals which you want to achieve with your chair International Safety and Governance? What are your plans as a teacher and want do you want to pass along to your students? Well, I want to do several things. I want to continue to network with other academics who are interested in developing ideas that cross disciplinary boundaries. Second, I want to explore to what extent these ideas The ideas that I ve mentioned about state, multilateral, cosmopolitan and market influences on policy can be linked to students lives. If you ask what the students will be doing after they leave university, then off course you find that some will be working in state agencies, such as the police. A few may enter multilateral organisations. Others will work in organisations that could be called cosmopolitan, such as campaigning bodies, or media, or university research and teaching. And of course many will work in the private sector, including some in private security. Those who work in one sector will interact with those who work in other sectors. The framework I am talking about is a real-world framework. Using it, I want to help students to see that their studies at FRG can help them to theorise their world. So, I want to position specific criminology issues within this framework of policy ideas. This should help students to connect their studies to their work-trajectory, as well as to their roles, rights and responsibilities in wider communities. Lastly, in relation to teaching and examination methods, I am trying to make some modest changes. For example, I found that students were attending the lectures and looking at me, but not reading the literature at least, not until just before exams. This made for a rather poor learning environment. So I made an assessed essay in the first part of the course, obliging students to read some literature early on. That really improved the opportunities for meaningful class discussion. There is more I would like to try, but some of it would involve structural chances in the manner in which the university works. For example, why cannot we have the exams separated widely out over time, so 12

11 Heading that students could prepare properly? That too would be in the interests of education. But here I begin to go beyond my function! Do you have other activities besides your chair at the Erasmus University Rotterdam? How do these activities complement each other? The good news for Erasmus students or staff is that they should not be shy about applying for positions in British universities. It s quite an open door, just like Erasmus Rotterdam University. I have what is sometimes called a portfolio of activities over several countries. I find the interchange between research and teaching to be very fruitful. I have a part time research appointment at Cardiff University, through which I work with colleagues on security in south-eastern Europe. This year, through a commercial consultancy, I am involved in some UK research into market regulation, and I have a consultancy with Ghent University on research funded by the Belgian Ministry of Science. And I am an expert working for the European Commission. And something that I haven t yet mentioned is that, within Erasmus University Rotterdam, I m doing pilot work with Professor Henk van de Bunt and with Clarissa Meerts on extortion and private security. This follows on from several previous bits of work on private security, recently published. Your chair has a strong international component and you have an appointment at an English University. According to you, what are the main differences between working at an English University and working at a Dutch University? The gender balance seems better at senior levels in UK universities than in some continental universities. Whilst many prestigious universities, including Erasmus Rotterdam, are now seriously trying to address gender imbalances, in the British universities the situation is already much better. I do not mean this as a negative, rather there is something here that should be understood. Turning to national background of teaching staff, the British universities benefit from a great influx of talented people, from all over Europe and beyond, all able to operate in a professional level in English. The good news for Erasmus students or staff is that they should not be shy about applying for positions in British universities. It s quite an open door, just like Erasmus Rotterdam University. As for students, the UK is only recently beginning to experience the higher level of students entering the universities that have been normal for continental universities for many years. So class sizes are still generally smaller in many UK universities, and student expectations of personal attention are higher in the UK. A disproportionately high proportion of middle class students get to university in the UK, and disproportionately few working class students. It is thought that this class profile is the result of social processes in the pre-university years. Those from more privileged backgrounds still manage to get into the older universities such as Oxford, Cambridge, London or smaller cities such as Bristol, where impressive medieval buildings mingle into the cityscape. These are also the destinations favoured by overseas students. Other students fight it out for places at redbrick [red brick] universities, some of which were planned as high-quality expansion of the university sector from the 1960s onwards and were built on specialist sites on the edges of town. 13

12 Then there are universities which grew out of lowerlevel technical colleagues or teaching training institutes, providing more vocationally-orientated degrees. Summarising, the UK university sector is rather mixed, just like its society, and this makes it difficult to draw strong comparisons with the Netherlands. Can you give a reason (or some reasons) why it would be interesting for Dutch students to do part of their study at an English University? What would make it interesting for Dutch colleagues to work for some time at an English University? I will mention two points where you will live, and who will teach you. Nearly all universities will have web pages with smiling young people, and from these sources you can be told that, in their university and town, you have a good night out, etc, which may even be true. Some will say you can stay with local families and that this will improve your English, which may not be true. If you need to tune your English up to an international level, this is more likely to be achieved through talking with other students, and from having to present oral and written academic work in English. More generally, the question of where you would live could be important, and being far from the university can be problematic and isolating. This is one key point. Students should look hard at the teaching staff see where the staff come from and what they are publishing. It should be possible in most cases to go on www to the journals mentioned, and to read the abstracts. If the staff do not list their publications, or if the publications are few and not in recognisable journals, then maybe some caution is justified. Look also at the names of staff and their backgrounds, where they did their own degrees and where they researched or taught before. Basically you are looking not only for quality, but also for diversity, which is a hallmark of an open and confident teaching and research environment. The same considerations go for any Dutch teaching staff thinking of working in the UK. Good luck! Some of Nicholas Dorn s recent publications are listed at and more at 14

13 JAR promovendigids 2008 uitgereikt aan Marc Loth Als de afgelopen facultaire nieuwjaarsborrel een thema had, dan was dit in de optiek van de Juridische AIO-vereniging Rotterdam althans de promotiecultuur. De afgelopen maanden hebben wij, naast het broodnodige onderzoek en onderwijs, hard gewerkt aan het samenstellen van een zogenaamd vademecum. De intentie hiervan was het zorgen voor een geactualiseerde gids voor beginnende promovendi. Voor deze promovendi kan het binnenkomen als jonge onderzoeker aan de rechtenfaculteit ervaren worden als het vinden van de weg in de Sahara in een zandstorm. Je moet ergens naartoe, maar het is niet duidelijk waarheen. Een weg is er niet. Wat zijn je rechten en wat je plichten? Wat wordt er van je verwacht? Om hierover wat meer duidelijkheid te verschaffen, leek het ons goed een gids samen te stellen, waarin de veelheid aan regelingen tot een ordelijk geheel zou worden gevormd. Een kaart van de Sahara als het ware. De hal van het L-gebouw werd door vele geïnteresseerden bezocht. Heftige discussies en gedragen voordrachten voerden de boventoon. Voor elk onderwerp kon de promovendus wel een discussiepartner vinden, vaak leidende tot nieuwe en verassende perspectieven op het onderzoek. Dat het niveau van de presentaties hoog was, mag hier niet onvermeld blijven. Het hoge niveau is immers wat verwacht mag worden van de jonge onderzoekers van de faculteit. Wel opvallend was het spectrum van onderzoeken: van rechtssociologische en rechtshistorische tot handelsrechtelijke en criminologische onderwerpen. Het ganse gamma van onderzoek op juridisch gebied was vertegenwoordigd, met als grote gemene deler het enthousiasme van de presenterende promovendi. Het begon allemaal enkele maanden geleden, toen wij een vademecum in handen kregen, samengesteld door een vorig JAR-bestuur. Deze gids stamde uit 1999 en was sterk verouderd, maar de opzet en de structuur bleken meer dan bruikbaar. Met dit vademecum voor promovendi uit 1999 zijn we aan de gang gegaan. Met de indeling als richtsnoer zijn besprekingen van CAO bepalingen aangepast aan de huidige regeling, de behandeling van het promotiereglement overgeheveld en herschreven, een overzicht van onderzoeksprogramma s ingevoegd en wat dies meer zij. Toen de facultaire faciliteiten aan de beurt waren, gebeurde het on verwachte. Personeel en Financiën bleek eenzelfde doel na te streven, namelijk het verbeteren van de informatie voorziening voor promovendi. Al snel konden de krachten worden gebundeld. De grote vernieuwing zou gaan liggen in twee zaken, namelijk ten eerste een koppeling aan een facultaire promovendiwebsite, waarin alle regelingen middels links en adressen in zichtelijk gemaakt zouden worden. De koppeling aan een website zou het boekje enige waarde voor de lange termijn geven, gezien de snel veranderende informatie. Ten tweede bevat het nieuwe boekje een volledig overzicht van alle promovendi, gerangschikt naar onderzoeksprogramma. Zowel programmaleiders als promovendi is de gelegenheid geboden zich in een kort stukje persoonlijk voor te stellen. Het resultaat mag er zijn, en mag met recht de naam Promovendi 2008 dragen. De promotiecultuur. De toepassing van dit woord op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is nooit relevanter dan tijdens de posterpresentatie. Promovendi worden éénmaal per jaar gevraagd hun onderzoek te presenteren ten overstaan van de faculteit, middels het toelichten van een poster waarop het onderzoek wordt gevisualiseerd. vlnr: Marc Loth, Jacob Giltaij en Pascal Kruit De promotiecultuur. Na de jaarlijkse nieuwjaarsrede van Decaan Loth mochten wij als JAR de gids presenteren aan de facul teit. Voorzitter Pascal Kruit hield een korte toespraak, waarna hij het eerste exemplaar van de promovendigids overhandigde aan Decaan Loth, bij uitstek een pleit bezorger van de promotiecultuur aan de faculteit. Of, om hemzelf te citeren uit het stuk dat hij schreef voor de gids: Er is veel meer een promotiecultuur ontstaan, waarin snel en goed promoveren als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het Faculteitsbestuur prijst zich daarmee gelukkig, maar realiseert zich terdege dat er nog genoeg te doen valt. Van onze kant zullen wij al wat mogelijk is daartoe bijdragen. De JAR onderschrijft het eerste, en hoopt bij het tweede een constructieve rol te kunnen spelen. De gids promo vendi 2008 zal hopelijk bijgedragen aan het in stand houden en bevorderen van de promotiecultuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wij willen in ieder geval iedereen die meegeholpen heeft aan de totstandkoming van de gids nogmaals bedanken. Het JAR-bestuur ; Pascal Kruit, Jacob Giltaij, Maarten Mussche en Marjolein Busstra door: Pascal Kruit 15

14 Verslag Internationaliseringsreizen Buitenlandse studenten interesseren voor onze Engelstalige masteropleidingen. Dat past in onze ambitie om een internationaal georiënteerde stadsuniversiteit van wereldformaat te zijn. Door het be zoeken van partner universiteiten in het buitenland en door aanwezig te zijn op beurzen kunnen we op een persoonlijke manier duidelijk maken wat Rotterdam te bieden heeft. Indonesië Holland Education Fair 2007 De jaarlijkse Holland Education Fair georganiseerd door het NUFFIC vond plaats van 24 november tot en met 3 december. Ook dit jaar is door onze faculteit aan deze beurs deelgenomen. Indonesië is altijd een goede leverancier van studenten voor onze Engelstalige programma s en de FRG onderhoudt al lange tijd contacten met partneruniversiteiten in Indonesië. Op woensdagavond 21 november vertrok ik samen met een collega van de RSM naar Jakarta. Ruim 22 uur later kwamen we aan op de luchthaven van Jakarta. Eenmaal buiten viel de hitte als een warme deken over ons heen, het was maar liefst 32 C, wat een verschil met Nederland waar de regen met bakken uit de hemel viel en het ongeveer 6 C was. Het is soms moeilijk voor te stellen dat mensen wel eens jaloers zijn op mijn buitenlandse dienstreizen. Master in Law and Economics (het laatste programma ook vanwege het bijbehorende Erasmus Mundus beurzenprogramma). Soms was het zo druk dat ik met groepjes tegelijk uitleg aan het geven was. Opvallend was ook dat veel mensen via alumni bij ons terechtkwamen. Ook het niveau van Engels van de meeste studenten was goed. Hierna vertrokken we per bus naar Bandung. Dat ook Indonesië in rap tempo aan het veranderen is was tijdens deze rit goed te zien. In plaats van de authentieke Indonesische stalletjes met eten en drinken langs de kant van de weg zoals we vorig jaar hadden gezien, troffen we nu KFC s, McDonalds en andere fast food ketens aan. De beurs in Bandung werd redelijk goed bezocht en ook al hebben veel mensen in deze stad een engineering achtergrond, er waren ook diverse Bachelor Rechten studenten die geinteresseerd waren in een vervolgstudie in Nederland. De volgende ochtend hadden we tijd om de stad te verkennen en brachten we onder andere een bezoek aan Sunda Kelapa, de haven van Jakarta, een gebied dat een paar dagen geheel onder water zou staan door een overstroming. s Middags was er een briefing over de beurs (en ontmoetten wij ook onze collega s van FEW) en s avonds waren alle beursdeelnemers thuis uitgenodigd bij de plaatsvervangend ambassadeur (overigens een EUR alumnus) van de Nederlandse ambassade. door: Anette van Sandwijk Zaterdagochtend werd de beurs feestelijk geopend met o.a. toespraken van de Nederlandse ambassadeur en de Indonesische minister van Onderzoek en Technologie en was er een traditionele dansuitvoering door een groep middelbare scholieren uit Atjeh (zie foto rechterpagina). Er kwamen tijdens de twee dagen in Jakarta veel kwalitatief goede en vooraf al goed geïnformeerde bezoekers naar de stand. Er was veel animo voor Business, Corporate and Maritime Law en de European Na de beursdag in Bandung moest er weer verder gereisd worden naar Yogyakarta. Op aanraden van een aantal andere beursdeelnemers hadden wij onze binnenlandse vlucht geannuleerd en een treinkaartje gekocht. De 7 uur durende rit in de trein (zeer luxe -Eksekutief klasse onze 1e klasse maar dan ook nog met maaltijden) was schitterend. We reden door het Op de beurs 16

15 vulkanische landschap, langs rijstvelden, door kleine dorpjes waar mensen langs de raillijn aan het zwaaien waren, kortom: veel meer gezien dan wanneer we met het vliegtuig waren gegaan. Dat vertrouwen daalde nog iets verder toen ik zag dat bij mijn stoel het reddingsvest niet onder mijn stoel zat, maar gewoon in de seat pocket voor mij (recent gebruikt?). Kortom; jaloers zijn op mijn buitenlandse dienstreizen is echt niet altijd nodig. Gelukkig gaf het oranje interieur een vertrouwd gevoel en uiteindelijk kwamen we veilig aan in Surabaya. Later las ik dat op 21 november jl. van een Batavia vliegtuig nog een stuk vleugel was afgebroken... De beurs in Surabaya was erg rustig. Wel was de vraag naar programma s over Constitutioneel recht opvallend groot. De beurs in Yogyakarta was minder goed (maar nog steeds druk) bezocht dan vorig jaar en ook het niveau van Engels was vrij laag: een Indonesische student tegen mij: Can I explain the programmes? Prima, ga je gang, of zal ik er wat over vertellen aan jou?. Ook werd ik uitgenodigd door een oud Indonesisch vrouwtje om volgend jaar tijdens de beurs bij haar te komen overnachten. Terugkijkend op de beurs kunnen we stellen dat voor de FRG beursbezoek een goede manier van studenten werven is in Indonesië. Veel studenten en ouders waarderen het persoonlijke contact en ik heb nu al de eerste aanmeldingen mee teruggenomen naar Rotterdam. Na Yogyakarta stond Surabaya op het programma en dit traject ging weer per vliegtuig. Nu was er van te voren al aangekondigd door het NUFFIC dat vliegen in Indonesie wat risicovol is, lees: alle Indonesische luchtvaartmaatschappijen staan op een Europese zwarte lijst. Afijn, vol vertrouwen liepen wij op het vliegtuig van Batavia Airways af. Een nadere inspectie van de buitenkant van het vliegtuig boezemde niet echt veel vertrouwen in, het leek alsof diverse delen recent aan elkaar waren gelast en ook de Traditionele dansuitvoering melding naast de ingang van het vliegtuig dat de Next Inspection Due November 2007 was terwijl het al december was, gaf ook niet echt veel vertrouwen. 17

16 Student-assistenten programma pionierswerk Het officiële startsein voor het student-assistent programma is woensdag 5 december 2007 gegeven met een uitgebreide lunch met de decaan. Via dit programma spant de faculteit zich in om de (etnische) diversiteit van mensen in de wetenschap te stimuleren. Per 1 december zijn bij diverse secties in totaal zes student-assistenten met ofwel een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of een Marokkaanse achtergrond aangesteld. De auteur heeft een organiserende rol binnen dit programma. In deze bijdrage wordt na enkele persoonlijk getinte desiderata verslag gedaan van de eerste (lunch)bijeenkomst en de inhoud van het programma. door: Munisch Ramlal Een persoonlijke indruk Ver van Paramaribo, in het landbouw district Nickerie, groeiden zowel mijn vader als mijn schoonvader op. Ze hebben toevalligerwijs bovendien bij elkaar in de klas op de kweekschool gezeten. Uit hun vertellingen van dat vroeger, zie ik voor mij hoe mijn ouders en grootouders op de rijstplantages werkten, badend in zweet onder een verzengende zon die hoog aan de hemel staat. Met een olielampje in de avond, na de dag op de markt te hebben gestaan of op de zusjes en broertjes te hebben gepast, probeerden zij de zwarte letters te onderscheiden van de zwarte duisternis. In Nederland anno 2008 is mijn schoonvader ICT-medewerker bij de Rabobank en mijn vader raadslid bij de gemeente Spijkenisse en hoofd van een afdeling bij het waterschap. De overgang van landbouwgemeenschap naar informatiegemeenschap hebben zij aan den lijve ondervonden. Mijn vrouw en ik grappen wel eens in de ochtendfile, dat als onze vaders hier in Nederland waren geboren, in gunstigere omstandigheden dan in Suriname, dan waren zij nu vermoedelijk minister of bankdirecteur... Het zijn volgens mij in aanzienlijke mate, de onvoorspelbare, maar tot op zekere hoogte wel kunstmatig creëerbare verzamelingen van omstandigheden van ons bescheiden menselijk hier en nu die bepalen wie wij denken of voelen te zijn. Dit samenraapsel van bewuste en onbewuste identificatie, deze looking-glass-achtige puzzeloplossingen in een immer doorrijdende trein, deze combinatie van ondoorgrondelijk complexe factoren, al deze zaken bestemmen ons. Het heeft mij sinds de eerste dag aan onze facul teit zowel verbaasd als verheugd hoezeer gevarieerd onze studentenpopulatie is: Turken, Hindoestanen, Marokkanen, Chinezen enzovoort. Op andere universiteiten is dat beeld, voor zover ik kan nagaan, minder divers. kaart Suriname Maar zo gemengd en divers als mensen op de begane grond van ons L-gebouw, zo tamelijk eenvormig schijnt mij de wetenschappelijke bezetting te zijn. En in een stad waar zelfs de Albert Heijn on-hollandse producten verkoopt zoals okra en halal-vlees, valt dat des te meer op. Maar de eenvormigheid is uitgebreider. Op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging, op de jaar vergaderingen van de Jonge Vereniging voor Administratief recht, op de Staatsrechtconferentie in december vorig jaar, op vrijwel elke conferentie die ik bezocht, zag ik eenzelfde eenvormigheid, in groot contrast tot de gekleurde studentenpopulatie aan onze faculteit. Ik herinner mij de woorden van een advocaat die ik tijdens de NJV sprak: Gek dat er nooit iemand van jullie groep bij is hè? Want wij staan er volledig voor open. Volgens mij had de beste man een slokje te veel op en drukte hij zich ongelukkig uit. Maar had hij een punt? Hoe zit het eigenlijk met de vertegenwoordiging van etnische groepen in de (rechts)wetenschap? Niet al te gelijkmatig zou ik zeggen. Zo blijkt ook uit onderzoek verricht in opdracht van het College van Bestuur. 1 Uit onderzoek van Groenendijk en Hahn naar doorstroom van rechtenstudenten naar de advocatuur wordt geconcludeerd dat bij docenten en begeleiders het besef moet rijpen dat niet alle (en vooral allochtone, toevoeging mr.) studenten van huis uit over voldoende hulpbronnen voor een succesvolle invulling van hun school- en beroepsloopbaan beschikken. 2 1 T.M. Timmers, De Erasmus Universiteit als smeltkroes van talent. Analyse van de personele ondervertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden aan de EUR, Rotterdam 2006 (te vinden op de website van de EUR, 2 K. Groenendijk & A. Hahn, Met recht geslaagd. Nederlandse juristen van Marokkaanse en Turkse afkomst, Den Haag: Sdu 2006, p

17 Ik vind dat organisaties zoals Labeur en Kaseur op onze campus goed werk verrichten en inspelen in het geval van gemis aan sociaal kapitaal (netwerk, ervaring van ouders tijdens hun eigen studie) bij allochtone rechtenstudenten. Maar hun werk schiet tekort voor wat betreft het wetenschappelijke discours. Ik ken trouwens maar weinig allochtone studenten die ooit een promotieverdediging hebben meegemaakt. En de eerste generatie allochtone Nederlander denkt bij promotie in eerste instantie aan salarisverhoging, terwijl dat bij promotieonderzoek eerder andersom is. Het student-assistenten programma Bij wijze van pilot (voor de gehele universiteit) is op 1 december 2007, na een uitgebreide selectieprocedure, een zestal student-assistenten aangesteld. En op woensdag 5 december verkeerden deze enthousiaste studentassistenten en onderzoekers in goed gezelschap met onze decaan in restaurant l Etage. Marc Loth heeft toen bij wijze van opening toegelicht op welke wijze en met welke bedoeling het programma tot stand is gekomen. Ongeveer een jaar terug deed onze decaan op de eerste Equal-bijeenkomst een aankondiging van het student-assistenten programma. Het programma houdt in dat een tweede- of derdejaars student vanuit de zogeheten STAM-groep (waarbij STAM staat voor Surinamers, Turken, Antillianen en Marokkanen) gekoppeld zou worden aan het onderzoek van een promovendus of promovenda. Op die wijze zou de student-assistent kennis kunnen maken met het doen van onderzoek. Tegelijkertijd wordt de jonge onderzoeker aangespoord om communicatieve aansturende eigenschappen te ontwikkelen door deze student-assistent op goede wijze te begeleiden: dum docemus discimus (terwijl wij onderwijzen/ instrueren leren wij (daarvan)). Bovendien wordt op deze wijze de omstandigheid voor meer interculturele dialoog in het leven geroepen. Deelnemende secties zijn strafrecht (met twee student-assistenten), criminologie, fiscaal recht, rechtssociologie en privaatrecht. Bij strafrecht zijn Mohammed Akhloufi en Saloua Estati aangesteld, beiden van Marokkaanse afkomst. Mohammed Aklhoufi zal (onder andere) Juan de Lange en Bas Leeuw ondersteunen in hun promotieonderzoek naar respectievelijk de toepassing van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de Nederlandse detentiesituatie en het fair trial beginsel in de Nederlandse grondwet?. Saloua Estati zal Gerben Smid en Bart Keupink ondersteunen. Nuriye Erbas, van Turkse afkomst, zal Fiore Geelhoed, (criminologie) ondersteunen die een promotieonderzoek doet naar radicalisering onder moslims, een onderwerp waarvoor veel interesse bestond tijdens de sollicitatiegesprekken. Reshma Gondal is van Hindoestaans-Surinaamse afkomst en heeft bijzondere interesse in het fiscale recht. Zij zal Arjen Schep ondersteunen bij zijn onderzoek naar lokale heffingen. Danielle Palm, van Antilliaanse afkomst, en Hanan Bakkali, die van Marokkaanse afkomst is, zullen bij de sectie privaatrecht kennismaken met verschillende lopende (promotie)onderzoeken. Fadoua el Moubarek ten slotte, zal binnen het onderzoeksprogramma recht en samenleving van de sectie rechtssociologie samen met Jean-Marc Piret (e.a.) de relatie tussen recht en religie bestuderen. Zes enthousiaste studenten kleuren dit jaar onze grijze gangen op de vierde, vijfde en zesde verdieping van het L-gebouw. Van tijd tot tijd zullen er bijeenkomsten worden gehouden waarin de studentassistenten (en onderzoekers) de mogelijkheid hebben om hun ervaringen te bespreken. Verder neem ik deze student-assistenten mee naar typisch wetenschappelijke rituelen zoals oraties en promoties. 19

18 Het eerste bezoek aan een promotie staat gepland op 24 januari: de promotie van Elaine Mak, mijn buurvrouw op de 6e, die promoveert op een rechtsvergelijkende dissertatie over de rechterlijke organisatie in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door de juiste omstandigheden in het leven te roepen kan invloed worden uitgeoefend op ont wikkelingen binnen organisaties. Het bieden van toegang tot en kennis van het reilen en zeilen binnen de kring van het rechtswetenschappelijke onderzoek 20 kan de overslaande vonk zijn voor nieuwe dromen en ambities waarnaar iemand wil streven en waarvan hij of zij niet eerder op de hoogte was. En op zijn beurt bieden zulke personen vervolgens weer inspiratie voor anderen; anderen die zichzelf in hem of haar kunnen herkennen. Het student-assistenten programma is naar mijn mening belangrijk pionierswerk in een pluriformer wordende samenleving. Het programma biedt ontplooiingsmogelijkheden en genereert een hoge mate van positieve energie achter het (etnische) diversiteitbeleid op de EUR.

19 Jeune et prometteur De laatste zin van mijn bijdrage getiteld Génial (zie Geregeld nr. 5, september 2007) besteedt aandacht aan de triomfantelijke verschijning van een van onze kippen met dertien kuikens op ons erf. Misschien vraagt iemand zich af wat er ondertussen met die kuikens is gebeurd. Wel, twee ervan zijn al snel spoorloos verdwenen; een ander is in een emmer met een laagje water verdronken. Weer een ander dacht dat die een van onze ezels (± 300 kg.) kon torsen. Vergissing! De rest is voorspoedig opgegroeid: 4 kippen en vijf hanen. De vier kippen hebben we inmiddels als overtallig aan een van onze buren gegeven. De hanen lopen hier nog rond en we hebben hen voorbestemd voor de coq au vin, zij gaan bij ons dus de pan in. Een van de hanen zullen we echter behouden om burgemeester van het erf te worden. Dat moet natuurlijk de mooiste en grootste van het stel zijn. We hebben er al een op het oog die duidelijk naast jeune, jong, ook prometteur, veelbelovend is. Hij kraaide het eerst en aan het einde van de nekveren verschijnt een tekening die duidelijk aan de Nederlandse burgemeestersketting doet denken. Wat dat betreft is er een toevallige samenloop in de tijd. Wij zijn met de verkiezing van onze erf-burgemeester, met als titel Karel IV, bezig, terwijl begin maart dit jaar de verkiezing van burgemeesters in de com- munes, de gemeenten plaatsvindt. De Franse regede burgemeestersverkiezing is, zoals bekend, anders dan in Nederland. Bovendien zijn er verschillen tussen de verkiezingen à la campagne, waar ik me op concentreer, en die in de grote Franse steden. Ik heb het dus over dorpen, de communes, waarvan de meeste slechts een paar honderd inwoners tellen. ling van Wie zich tot burgemeester (man/vrouw) wil laten benoemen stelt een lijst voor zichzelf op en gaat bij vrienden, kennissen, politieke verwanten langs om hen te bewegen op jouw lijst te gaan staan om in de gemeenteraad gekozen te worden. Het valt niet mee om zo n lijst samen te stellen in een gemeente met een veertigtal inwoners, zegt de burgemeester van die commune (La Motte-Feuilly). Het aantal raadsleden van de gemeenteraad kent een minimum en een maximum (variërend naar aantal inwoners van de commune). In veel gevallen is het zo dat een burgemeester zich met een equipe laat kiezen. Hij spreekt dan over ma liste, mijn lijst. Vandaar ook dat in een vraaggesprek met een zittende burgemeester door hem vaak over zijn con seillers, zijn raadslieden wordt gesproken, zijnde dus leden van de conseil municipal, de gemeenteraad. De plaatselijke bevolking kiest de leden van de gemeenteraad. De kiesgerechtigden hebben zich daarvoor als zodanig laten registreren. Is de gemeenteraad gekozen, dan wijst die uit zijn midden de burgemeester aan. Afhankelijk van de geschatte belasting aan werk, worden vervolgens een of meerdere adjoints-maire, zeg wethouders, door de raad aangewezen. De burgemeester, die tevens voorzitter van de raad is, en zijn adjoints ontvangen een (beperkte) financiële ver goeding voor hun werk. In de Écho du Berry, het regionale weekblad, is aan de zittende burgemeesters gevraagd of zij voor een nieuwe periode (van zes jaar) is de race zullen zijn. Voor onze streek komen op die manier 109 burgemeesters aan het woord. Natuurlijk zijn er die zich niet meer beschikbaarstelling. Ik ben nu 75 jaar en dat is een mooie leeftijd om te stoppen, nadat ik 25 jaar burgemeester ben ge weest (commune Reigny). Gelet op mijn leeftijd, zegt een ander, houd ik er mee op. Ik ben de 80 gepasseerd en ik zit nu al 40 jaar in de gemeenteraad, eerst als lid en daarna als burgemeester. (commune Lignerolles). Maar er zijn er ook die het karwei af willen maken (waar heb ik dat meer gehoord?). Die willen de dorpskern nog een opknapbeurt geven, bijvoorbeeld; die willen zich ook in het canton (de op de communes volgende bestuurslaag) laten gelden, zoals de burgemeester van Saint-Jeanvrin. Met name de laatste oogt jeune en manifesteert zich als prometteur. Wat dat aangaat is er niet erg veel verschil met wat op ons erf plaatsvindt. De aanstaande Karel IV kraait naar hartelust. Ik ben jeune et prometteur, laat het maar aan mij over de orde in het kippenhok te handhaven! En die andere hanen? Die zijn heel verdienstelijk voor de coq au vin. Door Thom Holterman (oud-docent Staats- en Bestuursrecht, ezelhouder in het departement Indre, Frankrijk) 21

20 Eerste Hulp Bij Ons In 2007 hebben vier collega s zich ingezet om het EHBO-diploma te behalen. Alle vier zijn ook daad werkelijk geslaagd. 19 november gingen zij op voor het algemene EHBO-diploma, waarna later nog de deelcertificaten reanimatie en AED (Automatische Externe Defibrillatie) zijn behaald. Reden genoeg om ze even in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. vlnr: Joost Steevens, André van der Schee, Barbara van Benten, Tineke van de Pas en Ruben Houweling Het streven is om binnen de faculteit per etage minimaal 2 EHBO-ers te krijgen. Op sommige etages vormt dat nog een probleem. Dus zijn we nog steeds op zoek naar belang stellenden die zich voor de volgende cursus in 2008 willen opgeven. De oplettende lezer heeft geconstateerd dat Maarten Mussche ontbreekt op de foto s. Pas nadat de foto s geschoten waren bleek dat de heer Mussche extern een cursus gevolgd had, maar wel bereid was zich bij het EHBO-team aan te sluiten. Waarvoor dank. Bij de volgende fotosessie zal hij zeker ook vastgelegd worden op de gevoelige plaat. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joan Groenendaal, toestel Het totale EHBO-team van de faculteit Rechtsgeleerdheid bestaat nu uit: vlnr: Monica van Dijk, Reini van de Sandt, Tineke van de Pas, Barbara van Benten, Ruben Houweling en André van der Schee ALARM door: Joan Groenendaal Over een calamiteit, zoals brand of een ongeval dient altijd de beveiligingsdienst te worden geïnformeerd. Alarmnummer Dit geldt ook als er melding is gemaakt via het landelijk alarmnummer Deze melding aan de beveiligings dienst is essentieel in verband met het snel toegang verlenen en wegwijs maken op de campus van hulpdiensten. 22 Reini van de Sandt Tineke van de Pas Barbara van Benten André van der Schee Monica van Dijk Ruben Houweling Maarten Mussche Capgroep Fiscaal Recht ( 4e etage) Capgroep Alg. Rechtswetenschappen ( 5e etage) Faculteitsbureau ( 5e etage) Faculteitsbureau ( 5e etage) Faculteitsbureau ( 5e etage) Capgroep Privaatrecht ( 7e etage) Capgroep Privaatrecht ( 7e etage)

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie