EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance"

Transcriptie

1 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Verhoogd risico Sluit een D&O verzekering af voor bestuursleden Health Care Governance Professionalisering van het toezicht groeit Talent aantrekken Leg de focus op wat mensen goed kunnen Nummer 1 / September 12 LEADERSHIP Compliance, steeds belangrijker voor de hogere echelons van het bedrijfsleven PASSEND LEIDERSCHAP CRUCIAAL VOOR SUCCESVOL VERANDEREN Leadership and Corporate Governance at Nyenrode Business Universiteit

2 2 SEPTEMBER 2012 VOORWOORD Corporate governance, effectief bestuur, zou volgens hoogleraar Mijntje Lückerath vaker moeten gaan om de gezamenlijk bijdrage van bestuurders en commissarissen aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Dit vraagt om leiderschap waar ondernemen, advies en toezicht elkaar in evenwicht houden. Corporate governance Helaas wordt corporate governance vaak als synoniem gebruikt voor toezicht. Dat is jammer want daardoor ligt de focus heel erg op controle, terwijl wat mij betreft corporate governance zich vooral zou moeten richten op de vraag hoe bestuurders en commissarissen gezamenlijk kunnen bijdragen aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Met de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen bedoel ik hier de license to operate van de onderneming. De vraag die men zich moet stellen nog voordat de strategie wordt bepaald: Waar wil deze onderneming in uitblinken? Wanneer is deze onderneming succesvol? Ram Charan heeft daar een inspirerend boek over geschreven onder de aansprekende titel: Boards that Deliver. Hij geeft aan dat governance te vaak gaat over de input, processen en structuren, terwijl het vaker zou moeten gaan om de output, wat is de toegevoegde waarde van bestuurders en commissarissen aan de onderneming. Natuurlijk ieder vanuit zijn eigen rol, maar daarin wel als een team opererend. Vertrouwen De belangrijkste partijen in corporate governance zijn de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de relevante belanghebbenden waaronder aandeelhouders. De governance driehoek. Drie leidende theorieën in corporate governance beschrijven ieder een ander uitgangspunt voor de onderlinge relaties in deze governance driehoek. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de ene theorie gebaseerd is op wantrouwen (de agencytheory), het andere op vertrouwen (de stewardshiptheory) en de laatste op het beheersen van de belangrijkste relaties, binnen en buiten de onderneming (de resource dependency theory). De agentschapstheorie gaat er bijvoorbeeld vanuit dat commissarissen vooral toezicht moeten houden op de bestuurders ten behoeve van de aandeelhouder. Als je dit controle mechanisme niet hebt, zullen, volgens deze theorie, bestuurders vooral hun eigen belang nastreven dat niet perse gelijk is aan die van onderneming, laat staan van de aandeelhouder of andere belanghebbenden. De stewardshiptheorie daarentegen gaat er vanuit dat bestuurders, als rentmeester van andermans belangen, uit eigen beweging datgene zullen doen wat goed is voor de onderneming en daarmee voor de relevan- te belanghebbenden. Deze theorie gaat dus veel meer uit van vertrou- wen. Teveel controle is niet nodig en, sterker nog, zal de bestuurders hinderen in het goed uitvoeren van hun taak. Bestuurders worden geacht het best in staat te zijn de on- derneming te besturen, daarom zijn ze ook benoemd, en commis- sarissen kunnen daar waarde aan toevoegen vanuit hun eigen expertise en achtergrond. In deze theorie is de adviserende rol van de commissaris belangrijker dan zijn toe- zichthoudende rol. Tot slot richt de resource dependency theorie zich op de bestuurders en commissaris- sen die gezamenlijk een rol hebben in het beheersen van de bronnen, lees relaties, waar de organisatie van afhankelijk is. Bestuurders en commissarissen die sterke banden hebben met verschillenden groe- pen belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het uitdragen van de ondernemingswaar- den, of zijn in staat om informatie te halen en brengen bij de verschil- lende groepen. Ze fungeren als het ware als een linking pin tussen on- dernemingen en belanghebbenden. Rollen Waarom is het goed deze achtergrond even te schetsen? Omdat de- ze theorieën terug te zien zijn in de praktijk en het goed is daar alert op te zijn. Binnen de ene onderne- ming is controle nu eenmaal, soms tijdelijk, noodzakelijker dan advies. Daarnaast kunnen rollen el- kaar ook afwisselen in een korte periode, zelfs binnen één vergade- ring. En wat betreft het beheersen van relaties, waarom is het anders zo belangrijk om bijvoorbeeld in je RvC ook commissarissen te hebben met specifieke internationale ervaring of expertise? Niet zozeer vanwege de controle, maar ook vanwege de waarde die zij toevoegen bij het analyseren van strategische keuzes en het inschatten van specifieke risico s. Ram Charan wijst er in het eerder genoemde boek dan ook op dat de wijze waarop de commissarissen hun toezichtrol uitoefenen een groot effect heeft op de slagkracht van de onderneming. Als de RvC zich bijvoorbeeld vooral richt op toezicht en op de naleving van regelgeving en steeds opnieuw daarover gedetailleerde informatie vraagt, zal dit ook de bestuurders dwingen naar het vooral afleggen van verantwoording. Als commissarissen echter verder kijken en ook de kritische voorwaarden voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen in hun rol PROFIEL Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Haar onderzoek richt zich specifiek de rol van de Raad van Commissarissen in relatie tot de Raad van Bestuur en alle relevante stakeholders. Haar oratie had als titel Mores Leren. Soft Controls in Corporate Governance en werd onlangs op de website van Harvard s Corporate Governance Forum geplaatst. Zij geeft leiding aan het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) en is mede academisch verantwoordelijk voor het New Board Program. Ze is lid van verschillende redacties en tevens zelf commissaris bij Achmea en bij de ASN Beleggingsfondsen. FOTO: EVELYN JACQ betrekken, zullen ook bestuurders eerder vooruit kijken en zich focussen op deze kritische voorwaarden. Idealiter is wat mij betreft de agentschapstheorie achterhaald. Governance op basis van wantrouwen lijkt mij geen goede uitgangspositie. Toch zien we nog steeds incidenten om ons heen waardoor de roep om meer en steviger toezicht alleen nog maar toeneemt. Wetgeving wordt ingevoerd om bepaalde kaders te scheppen waarin we geacht worden ons toezicht uit te oefenen. Incidenten zijn echter nooit te voorkomen en zullen er altijd zijn. Veel belangrijker is het, wat mij betreft, om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Zodat we vanzelf meer richting de andere twee theorieën opschuiven. Wie is, als een steward voor de belanghebbenden, in staat het bedrijf te leiden? Kan je als commissaris voldoende afstand nemen om niet op de bestuurderstoel te gaan zitten, maar toch kritisch en betrokken blijven? Hoe creëer je een sfeer van onderling vertrouwen waarbij het delen van dilemma s gewaardeerd wordt, maar waar dit vertrouwen ook niet meteen onder druk komt te staan na kritische vragen? Leiderschap Dit vraag ook wel wat van de mensen die op deze posities zitten. Het gaat hier om leiderschap waarbij, naast de eerder genoemde afwisseling in rollen, zowel bestuurders als commissarissen ook bereid zijn kritisch hun eigen functioneren te evalueren. Kortom, effectief bestuur legt een grote nadruk op het selecteren van de juiste mensen. Hierbij kunnen ondernemingen niet vroeg genoeg beginnen met te investeren in de benodigde leiderschapskwaliteiten, ook op dit terrein. Het zorgt er voor dat toekomstige leiders, voorbereid zijn op de specifieke eisen aan de relaties binnen de governance driehoek, bij de onvermijdelijke dilemma s hun eigen weg kunnen kiezen. Niet opgelegd door wet- en regelgeving maar vanuit een combinatie van vertrouwen, een gezonde kritische houding en met gevoel voor de diverse belanghebbenden. Het doet me dan ook veel genoegen dat in deze special corporate governance, leiderschap en talentmanagement als een geheel wordt gepresenteerd. Ik wens u veel leesplezier. MIJNTJE LÜCKERATH WIJ RADEN AAN PAGINA 12 Bert van der Wijk Managing partner bij BJW Signium International Het is belangrijk dat een commissaris het spel kent, het liefst doordat hij zelf statutaire verantwoordelijkheden heeft of heeft gehad. Hij moet op dat niveau kunnen denken en opereren PAGINA 15 Dr. Ivo Matser RM CEO van TSM Business School FOTO: MICHIEL GOUDSWAARD Toekomstige leiders moeten hun referentiekader verbreden: niet alleen denken in business, maar zich ook verdiepen in zaken als technologie, de maatschappij, ecologie en mens en gedrag We make our readers succeed! LEADERSHIP 1E EDITIE, SEPTEMBER 2012 Managing Director: Marc Reineman Editorial Manager: Stella van der Werf Business Development Manager: Bart Gabriëls Senior Project Manager: Daniëlle Vreeken Telefoon: Gedistribueerd: Het Financieele Dagblad, september 2012 Drukkerij: Dijkman Offset Mediaplanet contact informatie: Telefoon: Fax: De inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid van het FD. VOLG ONS OOK OP: Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bijlagen die zich richten op een specifiek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar.

3 INSPIRATIE SEPTEMBER PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDER dwangsommen en milieuschades. Verzekeraars zijn er nog niet helemaal uit hoe om te gaan met dit soort nieuwe risico s. Het is niet gemakkelijk om hier een premie voor te bepalen. De vraag is ook of dat wel wenselijk is, want het gaat om zaken die te maken hebben met de openbare orde en goede zeden. De boete is juist bedoeld om pijn toe te brengen. Contractueel hebben sommige bestuurders vastgelegd dat het bedrijf de boete betaalt. Maar in het geval van een failliet bedrijf gaat die vlieger niet op. En niet alle organisaties kiezen daarvoor, aldus Leerink. Aandeelhouders die ook bestuurder zijn zullen vaak wel beslissen zo n boete te vergoeden, maar de raad van toezicht van een woningbouwcorporatie zou ervoor kunnen kiezen om de aansprakelijk gestelde directeur niet te vrijwaren. Dan kunnen ze zeggen dat er met de rest van de organisatie niets mis is. Een totale boete van 1,3 miljoen voor vijf commissarissen van een uitgeverij, wegens het niet naleven van voorschriften. Een geldstraf van euro voor de directeur van een financiële dienstverlener, verantwoordelijk voor onrechtmatige deur-aan-deur-verkoop van polissen. Een boete van euro voor twee voormalig bestuurders van een energiebedrijf, omdat het overstappers geen eindafrekening stuurde en zo geld achterhield. Het is duidelijk: persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders in Nederland rukt op. Pieter Leerink en Ruurd van Eck, beide partner bij advocatenkantoor JPR, vertellen wat er gebeurt als de NMa of de AFM op de stoep staat. PIETER LEERINK Partner bij JPR Sinds 2007 is het in Nederland mogelijk bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Waar eerst alleen de NMa of de AFM boetes konden opleggen, staat de mogelijkheid van het beboeten van een feitelijk leidinggever van overtredingen inmiddels ook in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat iedere gemeente boetes of dwangsommen kan opleggen aan een bestuurder zelf of op hem de kosten van herstel van de gevolgen van de overtreding kan verhalen. Van Eck: Als een bedrijf wordt aangesproken blijft de pijn op afstand, vooral bij bestuurders in loondienst. De overheid heeft daar een weg omheen gevonden. Persoonlijke gevolgen geven vaak een grotere aansporing de regels te volgen. Verzekering Een bestuurder kan zich verzekeren tegen aansprakelijkheid. Zo n verzekering sluit uiteraard gevallen van opzet en persoonlijke bevoordeling uit, maar ook aansprakelijkheid voor boetes, Niet kunnen sturen Wat gebeurt er allemaal als een bestuurder met een calamiteit te maken krijgt? Een bestuurder die in een situatie zit waarin hij niet kan sturen, vindt dat natuurlijk erg frustrerend. Er komt heel veel op je af: politie, officier van justitie, gemeente, verzekeraar, pers. Het is alsof je met 140 op de snelweg rijdt, niet wetend of je links of rechts moet, gassen of remmen, terwijl je wel ziet dat je elk moment ergens op kan knallen. Je hebt een expert nodig die zegt wat je kunt verwachten, welke gegevens je moet aanleveren, hoe het proces verder zal verlopen. Het is handig om een deskundige met een netwerk te kiezen, want zo n situatie heeft veel kanten: bestuursrecht, strafrecht, civiele aansprakelijkheid, persmanagement. Vaak is in het begin ook niet duidelijk wat er is gebeurd of wie daar schuldig aan is. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met overheidsinstanties die zelf ook een belang hebben, legt Van Eck uit. Pers en publiek verlangen openheid van de overheid. Er is een stadion ingestort, maar er was toch een inspecteur langs geweest? Er is waterverontreiniging geconstateerd, maar het waterschap heeft toch zuiveringsinstallaties? Dus die overheid gaat echt niet meteen zeggen: het zou weleens aan ons kunnen liggen. Werk mee Openheid vanuit het bedrijf kan in zo n situatie meer opleveren dan menig bestuurder denkt. Onlangs heb ik een zaak begeleid waarin RUURD VAN ECK Partner bij JPR mijn cliënt had besloten tot volledige openheid, een lokale journalist zat overal bij en mocht alles weten. De burgemeester riep tijdens de persconferentie: Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Nou ja, dan weet de burger dat hij onder de tafel moet gaan zitten. Wij wisten zeker dat er geen gevaar was, maar konden het ook uitleggen. Dat soort dingen zijn ook van belang voor je aandeelhouderswaarde en voor je positie in het proces. Als van jou het beeld ontstaat van een schurk die zijn mond houdt, gaat het hele proces van toezicht en handhaving daarna anders. Je kunt ervan uitgaan dat de instanties alles zullen vinden wat er te vinden valt, want het betreft doorgaans traceerbare feiten. Houd je je mond, dan gaan ze alleen maar doorvragen. Zo n onderzoek werkt stagnerend op de bedrijfsvoering, dus je wilt het zo snel mogelijk afgehandeld hebben. Daarom is het goed, strategisch en sturend, om mee te werken, aldus Van Eck. In the lead Leerink benadrukt dat ook leiderschap in dit soort processen veel uitmaakt: Om als bestuurder in the lead te zijn moet je calamiteiten voorbereiden: als er iets gebeurt, vertelt Piet ze alles over de boekhouding, Jan over de milieuaspecten en Henk staat de pers te woord. Je moet ook weten wie je gaat bellen. Dit geldt natuurlijk voor grote bedrijven, maar die hebben dit soort dingen meestal wel geregeld. Maar het geldt net zo goed voor kleine bedrijven. Die hebben vaak eindeloos gebouwd aan hun naam, en dan kan het met zo n calamiteit allemaal misgaan. MARIE-LOUISE SCHONEWILLE

4 4 SEPTEMBER 2012 RONDETAFEL EFFECTIEF OPEREREN IN D Van Julius Caesar tot Steve Jobs en alles daar tussenin: over goed of effectief leiderschap wordt al zo lang nagedacht als de mens samenleeft. Maar hoe het eraan toegaat in een hedendaagse boardroom van een toponderneming, kunnen maar weinig mensen uit eigen ervaring vertellen. Zeven jaar geleden startte Nyenrode Business Universiteit haar New Board Program, dat beoogt die kennis over te dragen op nieuwe bestuurders. Speciaal voor deze bijlage gingen drie alumni van het programma om de tafel zitten. Hoe ziet effectief leiderschap er volgens hen uit? Een CEO, een commissaris en een secretaris nemen plaats aan de ovale tafel in een sierlijk zaaltje op Kasteel Nyenrode in Breukelen. Margot Scheltema is na haar financiële carrière bij Shell tegenwoordig toezichthouder bij onder andere TNT, Triodos Bank, ASR Verzekeringen, Schiphol en het Rijksmuseum. Paul van Gelder begon zijn loopbaan bij de marine en vervulde daarna verschillende directiefuncties in de energiesector, leidend tot zijn huidige baan als CEO van Gasunie en commissaris bij het Energy Delta Institute. En Gwendolyn van Tunen werkte voor Philips, de SVB en Hoogovens alvorens ze veertien jaar geleden in dienst van ABN Amro kwam, waar ze nu secretaris is. Het gesprek wordt geleid door professor Fred Lachotzki, zelf voormalig bestuurder en momenteel, samen met professor Mijntje Lückerath, academisch verantwoordelijk voor het New Board Program. Lachotzki: Nyenrode is een plek waar we proberen vragen en inzichten te formuleren om daarmee leiders te kunnen afleveren met kennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Wat verstaan jullie om te beginnen onder leidinggeven? Van Tunen: Richting geven. Een toekomst creëren voor degenen voor wie je op dat moment verantwoordelijk bent. Maar ook het goede voorbeeld zijn en een rechte rug houden als het er echt om gaat. Over dat laatste hebben we in het New Board Program ook veel gediscussieerd. Mijn specifieke rol als secretaris is daarnaast om de ideale omstandigheden te creëren waarin er leiding gegeven kan worden, door zaken bij bestuurders weg te halen. Van Gelder: Ik denk daarnaast dat het voor een raad van bestuur belangrijk is om zaken in perspectief te plaatsen. Je moet je visie kunnen uitleggen aan mensen. Essentieel vind ik ook het selecteren van thema s waarop je wil sturen, terwijl de wereld om je heen verandert. Intuïtie over de samenleving, politiek en economie is een belangrijk element in leiderschap. Scheltema: Voor een raad van commissarissen ligt het vinden van de juiste mensen volgens mij bovenop de stapel. Heb je bestuurders die ervoor gaan zorgen dat het hele programma van dat bedrijf, de stra- tegie en alles dat daaronder hangt, voor elkaar komt? Waarom is goed leiderschap belangrijk? Van Tunen: De toegevoegde waarde van goed leiderschap, ook van de RvC, is essentieel voor het succes van een onderneming. Daar komt nogal wat bij kijken, dus het begint met het besef waar je als commissaris verantwoordelijk voor bent. Van Gelder: Gasunie heeft een publieke functie, iedereen moet er warm bij zitten en de industrie Margot Scheltema Toezichthouder bij onder andere TNT, Triodos Bank, ASR Verzekeringen, Schiphol en het Rijksmuseum FOTO: moet kunnen rekenen op een onverstoorde gasvoorziening. Daarbij hebben we natuurlijk verantwoordelijkheden naar onze aandeelhouder, de Nederlandse Staat, en naar ons personeel. Daarom proberen we de belangen van alle stakeholders op een evenwichtige manier proberen te behartigen. Dat stakeholdermodel is voor ons leidend. Scheltema: Het is volgens mij ook het enige model dat houdbaar is op de lange termijn. Maar bedrijven hebben verschillende achtergronden, sommigen moeten ernaartoe groeien. Schiphol is bijvoorbeeld goed vergelijkbaar met Gasunie, maar Shell niet. Dat heeft eigenlijk in de Brent Spar-discussie (1995, red.) pas de waarde van andere dan traditionele stakeholders, zoals milieuorganisaties, omarmd. Van Tunen: Als je geen rekening houdt met alle partijen ga je het uiteindelijk verliezen, daar zijn voldoende voorbeelden van. Het gaat om het zoeken van de balans tussen die belangen. Naar mijn persoonlijke mening heeft ook de financiële industrie daar nog wel wat te leren. Scheltema: Een goed voorbeeld van een uit het lood geslagen industrietak door gebrek aan evenwichtig stakeholderbeleid is de verzekeringssector. Bij het verkopen van risicovolle beleggingsverzekeringen is de klant veronachtzaamd. Dat heeft zeer dure consequenties gehad. Als ik praat met studenten over industry shapers, bedrijven die hun sector mede vormgeven, noemen zij altijd Apple. Toch krijgt het bedrijf nu ook kritiek, bijvoorbeeld op de arbeidsomstandigheden van productielocaties in China. Paul van Gelder CEO van Gasunie en commissaris bij het Energy Delta Institute FOTO: RONDETAFELGESPREK Van links naar rechts: Margot Scheltema; Fred Lachotzki; Paul van Gelder; Gwendolyn van Tunen. FOTO: Zou Apple ook industry shaper geweest zijn als zij meer rekening had gehouden met stakeholders? Van Tunen: Waarschijnlijk wel. Het succes van Apple zit niet zozeer in de productiecapaciteit, als wel in marketing en het creëren van iets dat iedereen wil hebben. Scheltema: Ik denk dat zo n moreel kompas vroeg of laat soms kennelijk later dan je zou willen bij elk bedrijf wijst naar wat de juiste route was geweest. Misschien doen ze nu wat met die kritiek, en gaat het goed. Doen ze er niets aan, dan kan het exploderen, met misschien over een paar jaar een gigantisch incident dat uiteindelijk alleen maar meer geld kost. Van Gelder: In deze tijd van internet en sociale media zijn de snelheid en verspreidingsgraad van communicatie zo hoog, dat je als leiding van een onderneming verplicht bent om te reageren, en sneller dan in het verleden. Je ziet ook dat Apple dat ook doet. Ze trekken toch iets van dat multiplestakeholdermodel naar zich toe. Margot gebruikt de term vroeg of laat. Langetermijndenken is dus nodig. Op

5 SEPTEMBER E TOP VAN EEN BEDRIJF ganisatie? Zijn dit niet alleen mooie woorden op papier? Scheltema: Dit is dus het moeilijke tweede deel: je moet kijken of het leeft, of mensen zich ernaar gedragen. Daar moet een commissaris vragen over stellen. Een verzekeraar kan zeggen: klanten staan centraal. Daar kan niemand tegen zijn. Maar vervolgens zie je misschien wel dat mensen eerder dan normaal hun verzekering opzeggen. Hoe kan het dat wij de klant centraal stellen, terwijl we zien dat ze weglopen? Ook een goede thermometer is het personeesltevredenheidonderzoek. Het bedrijf zegt talent te willen aantrekken, maar als er veel vragen zijn over het leiderschap, moet de commissaris dat aankaarten. welke termijnen denken jullie? Van Tunen: Op verschillende termijnen. Sowieso moet je een langetermijnvisie creëren om continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen. Je kunt het je niet permitteren om alleen een jaar of twee jaar verder te kijken, je zult een visie over vijf jaar of misschien langer moeten hebben, afhankelijk van de industrie waar je in zit. En die visie en toekomst zul je continu moeten vertalen naar periodes die dichterbij zijn, die overzichtelijk zijn voor de rest van de organisatie. Dat is je rol als hoogste leiding: continu de toekomst creëren. Met andere woorden: een onderneming kan goed overgedragen worden aan de volgende generatie door een evenwichtig stakeholderbeleid, waarin het morele kompas soms bijgesteld moet worden. Scheltema: En daarom vind ik het zoeken naar de juiste mensen, met hun eigen normenkader en niet alleen maar het kader dat de omgeving hanteert, zo belangrijk. Ik ben commissaris bij een Zwitsers chemisch bedrijf, dat zo n zestig jaar Gwendolyn van Tunen Secretaris bij ABN Amro FOTO: geleden kwikafval loosde in een kanaaltje. Dat was weliswaar een afgesloten kanaaltje, dus het kwik kon nergens heen, maar op een gegeven moment heeft de overheid dat kanaal uitgebaggerd. Al die modder is over het land verspreid, opeens zat dat kwik overal. Destijds was dat niet verboden, terwijl je nu denkt: hoe haal je het in je hoofd? Ik denk dat je dus altijd zelf moet afwegen: al is dit toegestaan, vind ik het ook goed? Als commissaris moet je daarop toezien. Is er een normenkader dat wij met elkaar belangrijk vinden, hoe ziet dat eruit en hoe dragen we dat in de organisatie uit? Hoe weet je zeker dat het met dat normenkader binnen de RvB en de RvC echt goed zit? En hoe krijg je dat vervolgens geïnstitutionaliseerd in de onderneming? Scheltema: Ik vind de eerste vraag niet zo moeilijk. Hoe krijg je het scherp? Je schrijft het op, je praat erover, en dan word je het eens over een document waarin staat hoe je met klanten, aandeelhouders en werknemers omgaat. Van Tunen: Erover praten, ik denk dat dat het belangrijkste element is. Dat je echt met elkaar doorleeft wat je bedoelt, wat je echt wilt, welke betekenis die woorden hebben. Scheltema: Maar uiteindelijk is dat toch een beetje theoretisch. Veel moeilijker is daarom de vraag hoe je ervoor zorgt dat het toegepast wordt. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid hiervoor? Van Gelder: In mijn beleving bij de raad van bestuur. Binnen een managementfilosofie leg je vast hoe je wilt dat er leiding gegeven wordt in het bedrijf, welk soort managers je rond wilt zien lopen. En de RvB kijkt vervolgens ook naar de uitvoering. Dat kan alleen door te streven naar een platte organisatie. Je kunt de effectiviteit van beleid proberen te meten, maar veel belangrijker is het om een goede dialoog te hebben. Dat betekent dat de RvB probeert dicht bij de divisies of businessunits te staan en communicatielijnen op te tuigen. Van Tunen: En de RvC moet daar de juiste vragen over stellen. Die moet toetsen bij zo n RvB: wat is de echte inhoud, wat is de vertaling, hoe dicht staan jullie echt bij die or- Fred Lachotzki Academisch verantwoordelijk voor het New Board Program. FOTO: Hoe gaat een commissaris daarbij om met zijn intuïtie? Speelt dat een rol of is toezicht houden alleen een rationeel proces? Scheltema: Dat speelt wel een rol. Ik reageer er vaak laat op, kijk eerst of het voortduurt, omdat ik ook vind dat je voorzichtig moet zijn met te snel uit de heup schieten. Maar gerelateerd daaraan heb ik wel een vraag aan Paul en Gwendolyn. Hoeveel voorbereiding zit er in het verzamelen van informatie voor een RvC? Ik heb bij sommige bedrijven weleens het gevoel dat het zo ontzettend geregisseerd is. Van Tunen: Nou, geregisseerd... ik denk dat er veel aandacht aan wordt besteed. Een RvB neemt die vergaderingen erg serieus, dus er wordt nagedacht over wat het detailniveau van de informatie zou moeten zijn, wat de echte vragen en discussiepunten moeten zijn. Dat verbetert de kwaliteit van de vergadering. Van Gelder: Die informatiestroom moet goed geregisseerd worden, maar niet gefilterd. Afrekenen vind ik een vervelend woord, daar doen we niet aan. Maar ik vind het niet erg om kritische vragen te krijgen en zelfs niet om aangesproken te worden op bepaalde tekortkomingen. Dat is alleen maar goed voor de vergadering en de dialoog. Maar daarvoor moet je volledig transparant zijn. Scheltema: De agenda s van die vergaderingen zitten soms zo propvol, dat transparantie ook noodzakelijk is om de zaken met een hoge risicofactor eruit te kunnen pakken. Van Gelder: Daarom vind ik het contact tussen interne auditors en de RvC essentieel, al is het bespreken van een risicomatrix wellicht niet het leukste onderwerp op de RvC-agenda. In mijn ogen moeten commissarissen ook kennis hebben van het speelveld van een onderneming. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak complex, maar daar komen wel de risico s uit voort. Om een goede toezichthouder te zijn moet je er veel effort in steken én erkennen dat niet alles je zal liggen. Dat was voor mij een belangrijk inzicht uit het New Board Program. MARIE-LOUISE SCHONEWILLE

6 Vrouwen moeten hun kansen grijpen bijeenkomsten van het vrouwennetwerk er niet alleen om kennis uit te wisselen. De bedoeling is juist ook om elkaar te stimuleren uitdagingen aan te gaan en barrières te doorbreken. En om krachten te bundelen. Natuurlijk blijft de balans tussen werk en privé een favoriet thema. Maar dat staat niet centraal. Het platform sterkt vrouwen en maakt ze wijzer, aldus Ploumen. Zelf ben ik dankzij dit netwerk bewuster; ik durf meer en stel me niet afwachtend op. Vrouwen moeten veel meer hun kansen grijpen. APG investeert bewust in het waarborgen van een goede balans tussen werk en privé. Een goed voorbeeld is flexibiliteit in werklocatie en werktijden. Het geeft vrouwen (en ook mannen) de nodige bewegingsvrijheid, meent Ploumen. Talent naar de Top Het netwerk is opgericht als één van de instrumenten om de kwantitatieve doelstelling, die de RvB van APG zich heeft gesteld door het ondertekenen van de charter Talent naar de Top, te bereiken. Die doelstelling is dat het aandeel vrouwen in de top (tot en met de derde managementlaag) in procent is. APG is volgens ingewijden een goede werkgever voor vrouwen. Van Sundert beaamt dit: Dat ik in deze functie niet vijf dagen per week op kantoor aanwezig hoef te zijn, is in vergelijking met andere landen uniek. Dit biedt mij voldoende flexibiliteit mijn baan goed te combineren met mijn gezin. APG faciliteert dit door je te beoordelen op je resultaten en het technisch mogelijk te maken om plaatsen tijdonafhankelijk je werk te doen. Daarnaast werkt ons team erg goed samen. Wel is het een druk leven en dat vraagt om een goede planning. Maar ik haal erg veel positieve energie uit mijn werk. Energie waardoor ik ook privé veel leuke dingen onderneem. Beter profileren Ook zijn er binnen APG voldoende (opleidings)mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Dankzij het vrouwennetwerk zijn er bijvoorbeeld workshops waarin vrouwen leren om zichzelf beter te profileren. Het is erg prettig dat de leidinggevenden deze initiatieven volop steunen. Als bestuurslid van het netwerk krijg ik de ruimte me sterk te maken voor de positie van vrouwen. En het mooie is dat er voor vrouwen die zelf initiatief nemen heel veel mogelijk is binnen APG, vindt Van Sundert. Annick Ploumen APG, één van de grootste pensioenuitvoerders, heeft veel aandacht voor de positie van vrouwen. Medewerkers en ervaringsdeskundigen Annick Ploumen en Ingrid van Sundert kunnen dit beamen. APG zorgt voor de uitvoering van de pensioenen van ruim 4,5 miljoen mensen en heeft zo n 4000 medewerkers. Ongeveer 40 procent daarvan is vrouw. Het thema Vrouwen naar de Top staat hoog op de agenda bij APG. Een toename van vrouwen op topposities draagt bij aan een verbetering van de bedrijfsvoering. Voor het evenwicht in een organisatie is het belangrijk dat er diversiteit is en dat de man vrouwverhouding in balans is. Helaas gaat dit proces, dat voor een groot deel cultureel bepaald is, in mijn ogen nog wat te langzaam, zegt Annick Ploumen. Ze is als verandermanager werkzaam bij dochteronderneming Loyalis. Netwerk van vrouwen Een speciaal vrouwennetwerk binnen APG houdt het thema op de agenda. Uitgangspunt van het netwerk is dat vrouwen veel van elkaar kunnen leren. Toch zijn de Doordat APG zich heeft gecommitteerd raakt het thema Vrouwen aan de Top steeds meer verankerd in de bedrijfsprocessen, meent Ploumen. Bij APG zit in de selectiecommissie voor een topfunctie minimaal één vrouw, en voor elke topfunctie moeten vrouwelijke kandidaten worden voorgedragen. Ook wordt bij werving opgelet of we een genderneutraal profiel uitzetten. Hoewel ik geen fan ben van positieve discriminatie lijkt een quotum vooralsnog wel noodzakelijk, zodat meer vrouwen de top kunnen bereiken. En het blijven werken aan bewustzijn. De werknemers in een bedrijf moeten toch een afspiegeling zijn van de samenleving. Ik heb de hoop dat het bekleden van topposities door vrouwen steeds vanzelfsprekender wordt. Plaats- en tijdonafhankelijk werken Collega Ingrid van Sundert is Senior Manager Portfolio bij APG Asset Management. Van Sundert is positief over het toenemend aantal vrouwen in topfuncties. Ik zie vooruitgang, al kan het nog beter. Vooral in de financiële wereld zie ik steeds meer vrouwen op invloedrijke posities. In de pool van externe managers waarvoor ik zelf mede verantwoordelijk ben, heb ik de afgelopen jaren ook teams geselecteerd met vrouwen op belangrijke posities, vanuit de filosofie dat in een beleggingsteam diversiteit een belangrijk element is. Wanneer je immers vanuit verschillende perspectieven naar een beleggingsportefeuille kijkt, levert dit inzichten op die je kunnen helpen het risicoprofiel beter in kaart te brengen. Een van de best presterende externe beleggingsteams waar ik mee werk, wordt niet alleen geleid door een vrouw maar kent tevens een relatief hoog percentage vrouwen onder de belangrijkste besluitvormers. Leuk detail is overigens dat dit team ook hoog scoort op diversiteit als we kijken naar factoren zoals nationaliteit en opleiding. Ook bij APG Asset Management zie je het aantal vrouwen op belangrijke posities toenemen. Erg goed, want vrouwen bekijken zaken nu eenmaal wat anders dan mannen en dat kan nuttig zijn. Ingrid van Sundert

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS 6426 BTB Corporate advertentie-banner 266x50mm.indd 1 03-05-12 09:18 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Overdracht familiebedrijf De crisis biedt volop

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2012

Bedrijfsjuristen Monitor 2012 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 2 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 3 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 4 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 Inhoud 7 Voorwoord 11 Legal Outlook 2013 and Beyond - De top 6 juridische onderwerpen

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden Uit 10 antwoorden op 10 vragen aan 10 deskundigen blijkt dat corruptie volledig uitbannen een illusie is, maar dat vermindering van corruptie wel van groot belang is. Hieruit volgt de verplichting voor

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris Toezicht op vastgoed inhoud voorwoord COLOFON De commissaris is een magazine dat zich richt op commissarissen van genoteerde en niet-genoteerde

Nadere informatie

Serie over samen werken aan effectiever toezicht

Serie over samen werken aan effectiever toezicht Serie over samen werken aan effectiever toezicht Nr.1 2014 DIVERSITEIT IN DE RVC THEORIE RONDETAFELGESPREK PRAKTIJk www.bdo.nl/commissarissen DE dialoog TIJD VOOR DIVERSITEIT Als voorzitter van een Raad

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

solidair of solitair pensioensector

solidair of solitair pensioensector Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Group betreft voor energie. Ook in de lucht. De lucht is blauw omdat de stofdeeltjes en de moleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema:

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema: AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2011 thema: Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie