Arbocatalogus Fysieke belasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbocatalogus Fysieke belasting"

Transcriptie

1 Arbocatalogus Fysieke belasting

2 Inhoudsopgave Fysieke belasting in de Arbowet Norm voor trillingen Norm voor bestraten P 90 norm afvalinzameling Voldoen aan wetgeving en normen Jurisprudentie 6 Bijlagen 1. Actualisatie van de P 90 norm 8 2

3 3 In dit webdocument komen de wettelijke eisen en normen voor fysieke belasting aan de orde. Tevens wordt ingegaan op beschikbare jurisprudentie over fysieke belasting Fysieke belasting in de Arbowet De wetgeving geeft algemene doelbepalingen voor fysieke belasting. De Arbowet is een raamwet. Dat betekent dat er in de wet betrekkelijk weinig harde bepalingen zijn te vinden. In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels om arbeidsrisico s tegen te gaan. De werkgever dient de werknemer periodiek in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan (Arbowet art. 18). Om de risico s af te wenden geeft de wetgeving aan waar eventueel ingegrepen moet worden (Arbobesluit art. 5.3): de organisatie van de arbeid; de inrichting van de arbeidsplaats; de productie- en werkmethode; de toepassing van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De wetgeving reikt samengevat de volgende zaken aan: De fysieke belasting mag geen gevaren met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit art. 5.2). Indien de gevaren van fysieke belasting niet kunnen worden voorkomen, dan dienen de gevaren zoveel als mogelijk is, worden beperkt. De veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting moeten worden beoordeeld (Arbobesluit 5.3). De gevaren moeten geïnventariseerd worden (eventueel als onderdeel van de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RIE)) (Arbowet art. 5, Arbobesluit art. 5.3). Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen (Arbobesluit art. 5.4). De werknemers moeten adequate voorlichting ontvangen over de risico s van hun werk en over hoe het werk gezond uitgevoerd kan worden (Arbowet art. 8, Arbobesluit art. 5.5). De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van risico s als gevolg van de arbeid (Arbowet art. 8.4). De werknemer is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen (Arbowet art. 11.) De wet verlangt dat knelpunten volgens de arbeidshygiënische strategie aangepakt worden. Knelpunten worden dan bij de bron aangepakt, zodat de oorzaak van het probleem wordt weggenomen (bijvoorbeeld de tilhandeling overbodig maken). Als aanpak bij de bron niet mogelijk is, kunnen technische maatregelen worden genomen (het gebruik van tilhulpmiddelen die de handeling minder fysiek belastend maken) en als dit ook niet kan, organisatorische maatregelen (rouleren, zodat men minder lang tilhandelingen hoeft te verrichten). Op de laatste plaats - in principe als tijdelijke noodmaatregelen, totdat betere oplossingen voorhanden zijn - moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) verstrekt worden Norm voor trillingen Voor trillingen geldt wel een wettelijke grenswaarde. In het Arbobesluit staan een actiewaarde en een grenswaarde voor dagelijkse blootstelling aan lichaams- en hand-armtrillingen. Hand-armtrillingen zijn trillingen die via de handen op het lichaam worden overgedragen. Lichaamstrillingen zijn trillingen die via een steunvlak (de stoel of de vloer) het lichaam als geheel in trilling brengen. De volgende grenzen zijn vastgelegd: 3

4 Lichaams- trillingen Sinds juli 2005 moet elke werkgever inventariseren of en in welke mate trillingen tijdens het werk voorkomen. Dit moet in de RIE staan. Als de actiewaarde wordt overschreden, dient de werkgever een Plan van Aanpak met maatregelen (technisch of organisatorisch) op te stellen en uit te voeren. Dit om blootstelling aan trillingen en daarmee gepaard gaande risico s tot een minimum te beperken. De grenswaarden voor blootstelling mogen niet overschreden worden. Mocht dit toch gebeuren, dan moet de werkgever direct maatregelen nemen om de blootstelling tot beneden deze grenswaarde terug te dringen Norm voor bestraten Hand- armtrillingen Actiewaarde 0,5 m/s 2 2,5 m/s 2 Grenswaarde 1,15 m/s 2 5 m/s 2 Deze waarden gelden voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag. Machinaal straten Voor bestraten geldt de norm die bepaalt dat machinaal straten verplicht is voor oppervlakten vanaf 1500 m 2. Werkgevers en werknemers van de stratenmakerbranche werden het in 2006 eens over deze norm 1, die uitgangspunt is voor de controles door de Arbeidsinspectie. De norm is ook aan de sector gemeenten opgelegd. Tenzij het door de aard of eigenschappen van het materiaal, of de specifieke situatie ter plaatse, niet mogelijk is de norm te hanteren. Deze afspraak is gebaseerd op de stand der techniek van In de toekomst kunnen - door technische innovaties mogelijk ook kleinere oppervlakken machinaal bestraat worden. Dit kan leiden tot bijstelling van de gemaakte afspraken. Bij bestraten geldt als uitgangspunt: zoveel mogelijk gebruikmaken van machinale en mechanische technieken. Dit geldt ook voor herbestraten, maar de hiervoor beschikbare machinale en mechanische technieken zijn nog niet volledig uitontwikkeld. Herbestraten mag daarom voorlopig nog volledig handmatig worden uitgevoerd. Als de Arbeidsinspectie (in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties) vindt dat de stand der techniek het machinaal herbestraten mogelijk maakt, kan dit leiden tot bijstelling van de afspraken. Straatstenen en stoeptegels In de beleidsregel Tillen op bouwplaatsen is het volgende opgenomen: Straatstenen zwaarder dan 4 kg worden niet handmatig verwerkt. Stoeptegels zwaarder dan 9 kg worden niet handmatig verwerkt. Deze beleidsregel komt te vervallen als de arbocatalogus voor de bouw gereed is. In deze catalogus nemen we de normstelling over, zodat deze regel voor stratenmakers bij gemeente blijft gelden P 90 norm afvalinzameling De huisvuilbeladers hebben te maken met veel fysiek zware factoren. Ze moeten veel lopen, tillen, draaien duwen en trekken. Ter bescherming van fysieke overbelasting zijn er normen vastgesteld voor het dagelijks tillen of verplaatsen van zakken en containers de P 90 norm. De P 90 wil zeggen dat de werkzaamheden zo georganiseerd zijn en zo op de mens toegesneden dat bij een gemiddelde populatie, 90% van deze groep de werkzaamheden zonder schade voor hun gezondheid tot de pensioengerechtigde leeftijd kan uitvoeren. De afgrenzing van de fysieke belasting van een belader is gebaseerd op het rapport Arbeidsbelasting van huisvuilbeladers bij reinigingsdiensten. In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek verricht door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. 2 Dit onderzoek naar de arbeidsbelasting van huisvuilbeladers is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Reinigings- en Afvalverwijderingsdeskundigen (NVRD) en gesubsidieerd door het Ministerie van SZW in de periode september april 1993 uitgevoerd. 1 Persbericht Ministerie van SZW, 12 juli 2006 Met de hand bestraten taboe bij grote projecten 2 Stassen ARA, Markslag AMT, Frings-Dresen MHW, Kemper HCG, De Looze MP, Toussaint HM Arbeidsbelasting van huisvuilbeladers bij reinigingsdiensten: conclusies, richtlijnen en aanbevelingen. Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag. 4

5 De P90-norm per 1 januari 1998: Beladersnormen per dag in tonnen/ colli Leeftijd B.T. ZB B.T. ZS B.T. MC B.T. WC 18 tot 30 jr. 4,9 12,8T-829C 3,8 8,8T-1257C 5,5 11,3T-514C 6,0 15,2T-138C 30 t/m 39 jr. 3,6 9,3T-1329C 2,8 6,4T- 914C 4,0 8,3T-377C 5,4 13,7T-125C ouder dan 39 jr. 2,3 5,8T- 829C 1,7 4,0T- 571C 2,5 5,2T-236C 3,4 8,6T- 78C B.T. = netto belaadtijd in uren ZB = zakken buitenwijk ZS = zakken stadswijk MC = minicontainers WC = wijkcontainers Toelichting op de normen Bij de P 90 norm gaat het in beginsel om een uurnorm. Er zal om pragmatische redenen per dag gemeten worden. De normen gelden per persoon op basis van een acht urige werkdag. Uitgangspunt daarbij is dat de belasting per persoon over de werkdag verdeeld wordt. Per dagdeel zal men dus ongeveer een evenredig deel van de norm moeten hanteren. Dit wil zeggen bij een ½ of een ¼ dag beladen, moet ook een ½ respectievelijk een ¼ van de norm gehanteerd worden. Indien niet een hele dag gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij een halve vrije dag of indien men s middags voor het einde van de dag klaar is, moet de norm evenredig verlaagd worden. Bij het vermeerderen van de werkdag naar negen uur of meer mag de norm niet evenredig verhoogd worden. Het begrip werkdag is bedoeld zonder verplichte pauzes. Middelen tussen twee of meer dagen is eveneens niet toegestaan. Bij het meer beladen van het beladingsmaximum per dag kan dit de volgende of andere dagen niet worden gecompenseerd door dan minder te beladen. Dit geldt ook voor het omgekeerde. De norm op basis van een acht urige werkdag blijft de grens. Op basis van de resultaten en de in de literatuur bestaande normen met betrekking tot de toelaatbare belasting van het zuurstoftransportsysteem van een acht urige werkdag zijn richtlijnen opgesteld voor het beladen van zakken, mini- en wijkcontainers. De richtlijnen worden geformuleerd in termen van: - De maximaal toelaatbare duur van de taak beladen per werkdag. - Het maximaal toelaatbare tonnage en het maximaal aantal colli dat per werkdag mag worden opgehaald. - De leeftijdsindeling < 30 jaar, 30 t/m 39 jaar en 39 jaar. Uitzonderingen beladingsmaxima Algemeen Indien men wil afwijken van de P 90 norm zal minimaal hetzelfde beschermingsniveau moeten worden bereikt, bovendien zal er een degelijke onderbouwing moeten zijn. De onderbouwing zal uit een wetenschappelijk onderzoek moeten bestaan, gelijkwaardig aan het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 3 Taakroulatie Op basis van een acht urige werkdag en bij een voertuigbezetting van minimaal drie personen, die afwisselend laden en het voertuig besturen, mag een ieder zijn individuele maximum tonnage cq. aantal colli beladen. Oudere werknemers Beladers geboren voor 1 juli 1956 mogen de norm van een 30- tot 39-jarige aanhouden mits zij periodiek, doch minstens éénmaal per jaar, gezondheidskundig worden onderzocht. Indien dit onderzoek leidt tot een lagere belastingsnorm, dan moet het lagere beladingsmaximum direct voor de betreffende belader worden ingevoerd. 3 Als preventief hulpmiddel om gezondheidseffecten van arbeidsrisico s vroegtijdig te signaleren en de gezondheid van de werknemers te bewaken en te bevorderen is het PAGO voor huisvuilbeladers ontwikkeld. Het PAGO bestaat uit een vragenlijst, een aantal gezondheidstests en een specifieke test voor fysieke belasting. De normering van een leeftijdscategorie op het individu kan worden bijgesteld indien de resultaten van het PAGO dat aangeven. Meer informatie over het PAGO voor huisvuilbeladers, is te vinden op 5

6 Wettelijke basis: Arbowet: Artikel 5 beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie en plan van aanpak. Arbobesluit: artikel 5.2 voorkomen van gevaren (fysieke belasting), artikel 5.3 beperken van gevaren en inventarisatie en evaluatie (fysieke belasting) en artikel 5.5 voorlichting (fysieke belasting). Taakroulatie Bij taakroulatie neemt de kwaliteit van het werk in het algemeen toe. Door het afwisselend besturen en beladen van het inzamelvoertuig ontstaan regelmatig fysieke herstelperiodes. Gelet hierop en tegemoet komend aan wensen uit de branche worden bij taakroulatie de beladingsmaxima per persoon gehanteerd, waarbij het volgende uitgangspunt in acht wordt genomen: Het individuele beladingsmaximum mag niet worden overschreden. Bij zakken en minicontainers Het hanteren van de beladingsmaxima per persoon bij taakroulatie geldt uitsluitend bij het rouleren van de beladersfunctie en de chauffeursfunctie op het inzamelvoertuig (met steeds twee beladers achter het voertuig) en op basis van een acht urige werkdag. Zij geldt dus niet indien een belader rouleert met andere functies binnen het bedrijf. In die gevallen geldt het uitgangspunt dat de werkdag met betrekking tot het beladen is ingekort en zal het beladingsmaximum dus evenredig moeten worden teruggebracht. Bij wijkcontainers In dit geval zijn de beladingsmaxima gebaseerd op een belader die bij het beladen hulp van de chauffeur krijgt. Het beladen van een voertuig met wijkcontainers door één persoon overschrijdt het toegestane beladingsmaximum! De in de tabellen vermelde beladingsmaxima voor wijkcontainers gelden voor het laden door twee beladers. Indien twee beladers en de bestuurder hun taken rouleren, mag het betreffende beladingsmaximum met 50% worden verhoogd. dat bij hen het zogenoemde healthy workers effect een rol speelt en dat deze beladers een zwaardere belasting aan kunnen dan de populatie waarvan in het wetenschappelijk onderzoek is uitgegaan. Door gemeente Delft is een aanpassing op de norm gedaan voor 140 liter containers. Deze wordt in bijlage 1 weergegeven. Deze norm is niet verplichtend voor andere gemeenten. De tabel van de gemeente Delft is niet gevalideerd Voldoen aan wetgeving en normen Paragrafen 3.1. tot en met 3.4. geven weer, aan welke minimale wettelijke eisen en normen voor fysieke belasting gemeenten moeten voldoen. Deze arbocatalogus biedt kennis, instrumenten, oplossingen, voorlichtingsmateriaal en voorbeelden van goede praktijken om tegemoet te komen aan deze vereisten en fysieke belasting aan te pakken. Gemeenten zullen maatwerkoplossingen moeten vinden. Belangrijke basisinstrumenten hierbij zijn de RIE Gemeenten en het digitale oplossingenboek fysieke belasting. Zie verder webdocument Jurisprudentie In Nederland krijgen jaarlijks meer dan werknemers een beroepsziekte. De WIA, de opvolger van de WAO, geeft beperkte mogelijkheden op een uitkering. In de praktijk worden slachtoffers van beroepsziekten vaak ontslagen en belanden ze in de bijstand. In een aantal gevallen wordt daarom getracht de schade veroorzaakt door een beroepsziekte te verhalen op de werkgever. Dan spreken we over een letselschade. In een letselschade zaak is de volgorde: naming-blaming-claiming. Naming Allereerst moet objectief door een medicus vastgesteld worden dat daadwerkelijk sprake is van een ziektebeeld, met andere woorden: er dient een diagnose gesteld te worden. Oudere werknemers Bij bedrijven waar de leeftijd van de beladers overwegend boven de 40 jaar ligt, kunnen, bij het in acht nemen van de beladingsmaxima, personele capaciteitsproblemen ontstaan. In veel gevallen hebben deze oudere beladers dit werk reeds voor een geruime periode gedaan. Daarbij is het aannemelijk Blaming De tweede fase is dat vastgesteld dient te worden dat het ziektebeeld een beroepsziekte betreft waarbij een oorzaak-gevolg relatie bestaat tussen het werk en de klacht. Tevens dient dan vastgesteld te worden of de werkgever verwijtbaar gehandeld heeft. Tegenwoordig wordt hier het principe van de omge- 6

7 keerde bewijslast toegepast: de werkgever moet aan kunnen tonen dat aan alle wettelijke verplichtingen voldaan is. Hieronder volgt een voorbeeld van casuïstiek betreffende letselschadezaken over fysieke belasting in Nederland uit 2001: Claiming De derde stap is het vaststellen van de schade. In veel letselschadezaken ontstaat verwarring omdat getroffenen vaak met het claimen willen beginnen. Claimen betreft echter de afrondende fase nadat oorzaak gevolg en schuldvraag vastgesteld zijn. Vaak wordt hier van smartengeld gesproken. De vergoedingen in de vorm van smartengeld bedragen maximaal De vergoeding voor gederfde inkomsten en noodzakelijke uitgaven kan sterk oplopen. Iemand die op zijn dertigste arbeidsongeschikt verklaard wordt en kan aantonen dat daarmee ten minste sprake is van 30 jaar inkomstenderving en van 30 jaar extra kosten maken (bijvoorbeeld voor schoonmaakwerk thuis of tuinonderhoud) kan hier een claim voor indienen. Te claimen bedragen kunnen als gevolg hiervan sterk oplopen. In Nederland wordt de overgrote meerderheid van dergelijke zaken uiteindelijk geschikt voor een bedrag tussen de en De reden dat er in Nederland geen sprake is van Amerikaanse toestanden is voornamelijk dat door rechters rekening gehouden wordt met de werkelijke schade. Een voorbeeld: als een medewerker 1500 euro verdiende en zijn WIAuitkering hem 1100 euro oplevert, is de daadwerkelijke schade slechts 400 euro per maand. Met dat bedrag wordt vervolgens gerekend. Een vrouw werkt gedurende langere tijd als vuilnismedewerker. De P 90 norm bepaalt dat medewerkers indien zij een bepaalde leeftijdsgrens overschrijdenminder zakken mogen tillen en minder containers mogen verplaatsen. De vrouw heeft een zaak aangespannen omdat zij, gezien haar leeftijd, het beladingmaximum van 30 tot en met 39-jarigen aan diende te houden. Zij betoogt dat zij een eigen werkindeling heeft die minstens net zo veel bescherming biedt waarbij zij meer zakken kan tillen dan de norm voorschrijft. De rechter wijst de vordering af op grond van de destijds geldende wet en regelgeving. Het door appellante in hoger beroep gevoerde betoog - dat de in de eis opgenomen P 90 norm een ongerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie inhoudt, slaagt niet. De rechtbank heeft onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2001 in zaak no /1 - met juistheid overwogen dat het onderscheid naar leeftijd dat de P 90 norm maakt, gelet op het doel waarvoor de voorschriften zijn en konden worden gegeven, niet ongerechtvaardigd is. De reden die hier achter ligt is dat voor beroepen met specifieke eisen in een aantal gevallen bijzondere beschermingsmaatregelen gerechtvaardigd zijn. Geconcludeerd kan worden dat de P 90 normering leidend is in de uitspraak van de rechtbank. Als gemeente is het belangrijk om medewerkers in te roosteren volgens de leeftijdsindeling en bijbehorende tonnage en/of colli uit de P 90 norm. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat gemeenten aan moeten kunnen tonen dat men aan de minimale wettelijke verplichtingen voldoet. 7

8 Bijlage 1 Actualisatie van de P 90 norm De P 90 norm gaat niet in op de grootte van de containers (140, 240, of 280 liter). De norm geldt voor al deze containers. De gemeente Delft ging met een audit na of dit terecht is (zie hiervoor webdocument 6 goede praktijken van gemeenten). De P 90 norm dateert uit Na die tijd vonden veranderingen plaats in werkwijzen en grootte van aanbiedplaatsen. In 2009 vindt daarom overleg plaats met betrokken partijen uit de afvalinzameling en reiniging, de Arbeidsinspectie en de Universiteit van Amsterdam over een gewenste actualisatie van de P 90 norm. Het A+O fonds Gemeenten neemt de resultaten hiervan op in deze deelarbocatalogus. Ter informatie voor gemeenten is de door de gemeente Delft opgestelde norm voor 140 liter containers opgenomen. Deze norm is niet verplichtend voor andere gemeenten. De onderstaande tabel van de gemeente Delft is nog niet gevalideerd. Aangepaste P 90 norm van de gemeente Delft voor minicontainers 140 liter: Beladersnormen per dag in tonnen / colli Leeftijd Minicontainers 140 liter Ton / colli 18 tot 30 jaar 11,3 / tot 40 jaar 8,3 / jaar en ouder 5,2 / 295 8

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid standaard April 1999 Deze standaard is in opdracht van het Lisv uitgevoerd door Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. De uitvoering

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf CAO Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF van 1 januari

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand

Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 5 1.2 Doel en opzet van het onderzoek 5 1.3 Wijze van onderzoek 6 1.4 Opbouw van

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie