Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63"

Transcriptie

1 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

2 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens (AV 23) - Achtergrondstudies en verkenningen 25 Elektronische overheid en privacy (AV25) - Privacyverordening Gemeentelijk informatiebeveiligingsnorm (GIBN) - Baseline informatiebeveiliging - Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid Overwegende dat het programma Samen DOEN in de buurt wordt uitgevoerd in opdracht van B&W (15 november 2011), bekrachtigd door een besluit van het bestuurlijk team van stad en stadsdelen (5 december 2011); de wijze waarop de partijen die samenwerken binnen het programma Samen DOEN in de buurt is beschreven in het samenwerkingsconvenant Samen DOEN in de buurt; het voor het programma Samen DOEN in de buurt noodzakelijk is om persoonsgegevens, te verwerken; de wijze waarop de ondersteuning aan huishoudens en de registratie van persoonsgegevens plaatsvinden, is beschreven in een privacyprotocol en uniforme werkwijze; het programma Samen DOEN in de buurt na met partijen gesproken te hebben een privacy protocol en een uniforme werkwijze heeft opgesteld; stelt de directeur van het programma Samen DOEN in de buurt het volgende privacyprotocol vast dat vervolgens door partijen die het samenwerkingsconvenant ondertekenen en op die basis samenwerken met het programma Samen DOEN wordt gehanteerd; - 2 -

3 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 3. Dossier: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. 4. Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 5. Programmadirecteur: Directeur van het programma Samen DOEN in de buurt, aangesteld door het college van burgemeester en wethouders, verantwoordelijkheid afleggend aan de coördinerend wethouder Jeugdzaken 6. Buurtteam: het in een buurt werkende team die de aanpak van het programma Samen DOEN in de buurt uitvoert. Het buurtteam bestaat uit medewerkers met één van de volgende functies: a. Teamleider: de coördinator van het team. b. Buurtteammedewerker: de medewerker die contact legt en onderhoudt met het huishouden en het ondersteunt. c. Teamassistent: praktische ondersteuner van het team. 7. Programmateam: de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het programma Samen DOEN en die niet behoren tot de medewerkers van een buurtteam. 8. Beheerder: degene aan wie door de verantwoordelijke het (technische) beheer over de applicatie alsmede het onderhoud van de applicatie is opgedragen. De beheerder is InfoRing, tevens de leverancier van de applicatie. De beheerder kan worden aangemerkt als bewerker in de zin van de Wbp, gezien het feit dat de beheerder uitvoerend verantwoordelijk is voor het afschermen en vernietigen van persoonsgegevens binnen de applicatie en bijbehorende ICT-omgeving. 9. Klachtcoördinator: degene die onder het gezag van de programmadirecteur belast is met het afhandelen van klachten. 10. Privacycoördinator: degene die onder het gezag van de programmadirecteur belast is met de borging van de privacy en dient als contactpersoon richting de CPA en het CBP. 11. Informatiebeveiligingscoördinator: degene die onder het gezag van de programmadirecteur is belast met de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging. Tot de taken behoren onder meer het opstellen van het informatiebeveiligingsplan, het bewaken van het plan, het adviseren van het management over beveiliging, risico s en te nemen maatregelen en het inventariseren en rapporteren van beveiligingsincidenten

4 12. Derde: iedere, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. 13. Partijen: alle organisaties die samenwerken binnen het programma Samen DOEN in de buurt en die het samenwerkingsconvenant hebben ondertekend. 14. Applicatie RIS: het registratieprogramma Samen DOEN in de buurt waarin ten behoeve van het programma Samen DOEN in de buurt persoonsgegevens worden verwerkt. 15. Autorisatiebesluit: een besluit, door de programmadirecteur genomen, over wie de beheerder van de applicatie RIS is en wie als gebruiker met welke toegangsrechten wordt toegelaten tot de persoonsgegevens en de applicatie RIS. 16. Toestemming van de betrokkene : elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

5 Hoofdstuk 2 Protocol Artikel 1 De verantwoordelijkheid voor Samen DOEN in de buurt De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkenen binnen het programma Samen DOEN in de buurt is belegd bij de programmadirecteur, daartoe gemandateerd door het college van B&W en de stadsdelen van de gemeente Amsterdam. De programmadirecteur treedt in deze op als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Artikel 2 Doel van de gegevensverwerking 1. Het doel van de gegevensverwerking is: a. risico s rondom kwetsbare huishoudens in beeld brengen, b. de eigen kracht van huishoudens optimaal inzetten en verbeteren, c. effectief gecoördineerde hulp aan kwetsbare huishoudens verlenen, d. ter beoordeling en evaluatie van de individuele aanpak, e. ter beoordeling en evaluatie van de werkwijze. 2. Het einddoel van iedere ondersteuning is om er voor te zorgen dat het huishouden en ieder lid van het huishouden voldoende zelfredzaam is. 3. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, op basis waarvan de gegevens verzameld worden, en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 5. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor beleidsmatige, historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De gegevens worden in dat geval geanonimiseerd en er zal schriftelijk worden verantwoord welke voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Artikel 3 Grondslag voor de verwerking 1. Verwerking van persoonsgegevens binnen het programma Samen DOEN in de buurt is gebaseerd op een van de grondslagen vastgelegd in artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens. 2. In alle gevallen wordt gevraagd om ondubbelzinnige toestemming van betrokkene tot gegevensverwerking. Indien de persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter uitvoering van een wettelijke taak of van een publiek belang, wordt aan de betrokkene meegedeeld op welke grondslag - bij het ontbreken van toestemming - de persoonsgegevens verwerkt worden. 3. In het kader van de werkzaamheden die het programma Samen DOEN uitvoert en waaraan instellingen meewerken onder meer door ondertekening van het Samenwerkingsconvenant gelden in ieder geval de wettelijke taken op basis waarvan partijen hun werkzaamheden verrichten - 5 -

6 en het publieke belang op grond van de beslissing van B&W van 15 november 2011, zie bijlage 1, voor het uitvoeren van het programma Aanpak kwetsbare huishoudens, nu genoemd programma Samen DOEN in de buurt. 4. Als bijlage IV wordt aangehecht een overzicht van de wettelijke taken en het publieke belang op basis waarvan partijen die het Samenwerkingsconvenant ondertekenen, persoonsgegevens registreren. Deze bijlage wordt aangepast indien de samenstelling van de partijen dit vergt. Artikel 4 Geheimhoudingsplicht 1. De personen die kennis mogen nemen van persoonsgegevens uit de dossiers binnen het programma Samen DOEN in de buurt zijn gehouden, met inachtneming van beroeps- of ambtsgeheim, tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 2. Alle personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, tekenen daartoe de Overeenkomst geheimhouding persoonsgegevens (zie bijlage II) en voorafgaand aan de autorisatie tot de applicatie RIS het formulier Autorisatie RIS (zie bijlage III). Artikel 5 Bewaartermijnen 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 2. De persoonsgegevens zijn onderdeel van documenten, dossiers of bestanden. Conform de op de Archiefwet 1995 gebaseerde Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf januari 1996 wordt de informatie waarop dit reglement betrekking heeft maximaal 5 jaar bewaard (volgens categorie 2.9 van de Selectielijst), gemeten na het laatst gesloten contact. 3. De bewaartermijn vangt aan direct na het laatste contact met betrokkene(n) dat heeft geleid tot het sluiten van het dossier. 4. Na de bewaartermijn worden de gegevens alleen nog geanonimiseerd bewaard. 5. In het geval dat een betrokkene zijn / haar toestemming voor het verwerken van gegevens intrekt gedurende de ondersteuning vanuit binnen het programma Samen DOEN in de buurt, wordt het betreffende dossier per direct gesloten. Sluiting van het dossier valt samen met het laatst gesloten contact. De eisen gesteld in dit artikel zijn dan eveneens van toepassing, tenzij betrokkene een verzoek indient ter verwijdering van zijn / haar persoonsgegevens. 6. Indien dit voor het doel van de verwerking noodzakelijk is, kan de programmadirecteur, in bijzondere gevallen gemotiveerd bij besluit de bewaartermijn, genoemd in het tweede lid, verlengen. Dit wordt gemeld aan betrokkene

7 Artikel 6 Beveiligen van persoonsgegevens 1. De verantwoordelijke zorgt, in samenwerking met de informatiebeveiligingscoördinator en de privacycoördinator, voor een passend niveau van beveiliging van de verwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de verwerking en de te beschermen gegevens, de daarmee samenhangende risico s en de stand van de techniek. 2. De verantwoordelijke legt minstens passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, enige vorm van onrechtmatige verwerking, ongeautoriseerde kennisneming en onnodige verzameling en verdere verwerking van gegevens. 3. De verantwoordelijke kan de taak met betrekking tot het nemen van technische maatregelen uitbesteden aan de beheerder. De verantwoordelijke draagt zorg dat de beheerder voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen. De verantwoordelijke ziet tevens toe op de naleving van die maatregelen. Dit is vastgelegd in het beheer- en onderhoudscontract. 4. Voor de vaststelling van de passende maatregelen zullen de AV 23, de GIBN en de baseline informatiebeveiliging als uitgangspunt worden genomen. Artikel 7 Beveiligingsniveau persoonsgegevens 1. De technische en organisatorische maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, deze worden bepaald aan de hand van de risicoklasse van persoonsgegevens. 2. Op grond van de Wbp en AV23 valt de verwerking van persoonsgegevens binnen het programma Samen DOEN in de buurt binnen risicoklasse II: a. de verwerking van persoonsgegevens kan bijzondere persoonsgegevens bevatten, b. de complexiteit van de verwerking is laag, omdat per persoon uitsluitend gegevens worden vastgelegd conform art. 8 van dit protocol, c. de vastlegging is gebaseerd op toestemming van de betrokkene of indien deze niet wordt verkregen en registratie desondanks plaatsvindt op de uitvoering van een wettelijke taak of op de uitvoering van een publiekrechtelijke taak die registratie van deze gegevens rechtvaardigt. Artikel 8 Soorten van gegevens Van betrokkenen, zijnde leden van een huishouden, medewerkers van partijen en personen uit het netwerk van leden van het huishouden worden, de volgende gegevens verwerkt:. Gegevensgebied Gegevens Doel Leden van een huishouden voorletters, voorvoegsels, geslachtsnaam, opgemaakte naam, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, (correspondentie) adresgegevens, telefoonnummer (mobiel, vast), adres, relatie omschrijving. Omschrijving van de eigen verlenen van diensten aan leden van een huishouden.

8 mogelijkheden en beperkingen, doelen en wensen 1. Voortgang van de aanpak, datum plan van aanpak, veiligheidscheckvragen, cliënttevredenheid. Personen uit het netwerk van het huishouden Contactregistratie Ketenregistratie Regieregistratie voorletters, voorvoegsels, geslachtsnaam, opgemaakte naam, geslacht, (correspondentie)adresgegevens, telefoonnummer (mobiel, vast), adres. gesprek- & afsprakenverslag 2, voor- en achternaam gesprekdeelnemers, datum en wijze contact. organisatiegegevens, voor- en achternaam, telefoon en , functie medewerker en gegevens over de diensten, producten en afspraken. Monitoren van afspraken. organisatiegegevens, voor- en achternaam, telefoon en , functie medewerker en gegevens over de doelen van de aanpak, prestatie-indicatoren Care4. inwinnen van informatie. verlenen van diensten aan leden van een huishouden. afstemmen van dienstverlening aan leden van een huishouden met partijen. afstemmen van dienstverlening aan leden van een huishouden met partijen. Voortgangsinformatie zelfredzaamheidmatrix 3. resultaatgericht en effectief maken van dienstverlening aan leden van een huishouden 1 De mogelijkheden en belemmeringen worden beschreven aan de hand van de gevolgen die dit voor de betrokkenen met zich mee brengt, zonder daarvan de medische, psychiatrische, strafrechtelijke enz. oorzaak te vermelden. 2 Deze gesprek- & afsprakenverslagen bevatten geen persoonsgegevens, enkel gegevens die relevant zijn voor de integrale aanpak. 3 De zelfredzaamheidmatrix is een scorekaart waarop de mate van (on)zelfstandigheid van een volwassen (> 18 jaar) persoon kan worden aangegeven en bijgehouden. De score loopt van 1=slecht tot 5=goed. Er zijn 11 domeinen waarop die score geven wordt. De matrix wordt ontwikkeld tot een instrument dat advies geeft of de aanpak geschikt is voor de situatie waarin de potentiële betrokkenen verkeren

9 Artikel 9 Bijzondere persoonsgegevens 1. Er vindt geen verwerking plaats van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 2. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is, vindt deze plaats uitsluitend met ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van de betrokkene. 3. Het burgerservicenummer wordt niet verwerkt, ook niet na het verkrijgen van schriftelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Artikel 10 Herkomst van de gegevens 1. De in artikel 8 en artikel 9 van het protocol genoemde gegevens worden verkregen van de betreffende personen zelf of, na toestemming van betrokkenen, van derden. Artikel 11 Aanmelden van een potentieel huishouden 1. Aanmelding van een potentieel huishouden kan op de volgende wijzen geschieden binnen het programma Samen DOEN in de buurt: a. Partijen of derden kunnen een cliënt aanmelden bij het programma Samen DOEN in de buurt. Bij de aanmelding worden alleen gegevens verstrekt over de betrokkene die nodig zijn om een eerste gesprek aan te kunnen knopen: naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en reden van de aanmelding. Bij de reden van aanmelding kan een partij ook de ZRM-scoregegevens van betrokkene verstrekken. b. Betrokkenen kunnen zich melden bij het buurtteam met het verzoek om gebruik te kunnen maken van ondersteuning vanuit het programma Samen DOEN in de buurt. Van de betrokkene wordt gevraagd gegevens te verstrekken, die in het kader van deze ondersteuning noodzakelijk en relevant zijn. c. Derden kunnen bij het buurtteam aangeven dat zij zich zorgen maken over een persoon. Informatie die aan derden gevraagd wordt te verstrekken, betreft alleen die gegevens die nodig zijn om een eerste gesprek aan te kunnen knopen: de naam en het adres van de betrokkene. Aanvullend worden eventueel de contactgegevens van de derde vastgelegd. Artikel 12 Toegang tot gegevens 1. Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend diegenen die daartoe krachtens het autorisatiebesluit gemachtigd zijn, dit besluit is vastgesteld door de programmadirecteur. Het - 9 -

10 verwerken van de gegevens is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de taak en de werkzaamheden van de geautoriseerde personen en is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening. 2. De programmadirecteur beschikt over een totaaloverzicht van de geautoriseerde personen (conform vorige lid) met daarbij de vermelding van de teams waarvan zij deel uitmaken, zodat duidelijk is welke gegevens zij kunnen raadplegen. 3. Autorisatie en toegang tot de Applicatie RIS wordt verleend na ondertekening van de overeenkomst geheimhouding persoonsgegevens en het formulier Autorisatie RIS op verzoek van de programmadirecteur door de applicatiebeheerder. 4. Enkel daarvoor geautoriseerde gebruikers kunnen gegevens in de applicatie RIS toevoegen of ontsluiten, conform het autorisatiebesluit zijn de volgende machtigingen afgegeven: a. De programmadirecteur en de leden van het programmateam hebben geen toegang tot de individuele gegevens van personen. Zij hebben alleen toegang tot die onderdelen van de applicatie RIS die betrekking hebben op het genereren van managementinformatie. b. De klachtcoördinator en de (klacht)behandelaar hebben geen toegang tot de individuele gegevens van personen. Zij krijgen enkel toegang tot de individuele gegevens van personen voor zover deze betrekking hebben op een ingediend verzoek om informatie, een verzoek om inzage, een verzoek om verbetering, aanvulling verwijdering of afscherming, een verzoek om opgave van de deelnemers of derden aan wie mededeling is gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming of een verzoek om verzet en bij escalatie. c. De privacycoördinator heeft geen toegang tot de individuele gegevens van personen. De coördinator heeft toegang tot de applicatie RIS zover noodzakelijk om de privacy te kunnen waarborgen. d. De informatiebeveiligingscoördinator heeft geen toegang tot individuele gegevens van personen. e. De beheerder heeft geen toegang tot individuele gegevens van personen. Om het (technisch) beheer en onderhoud over de applicatie RIS te kunnen uitvoeren, heeft de beheerder enkel toegang tot de applicatie RIS zonder zichtbare persoonsgegevens. Dit staat vastgelegd in het beheer- en onderhoudscontract. f. De applicatiebeheerder RIS heeft geen toegang tot individuele gegevens van personen. Om het (technisch) beheer en onderhoud over de applicatie RIS te kunnen uitvoeren, heeft de applicatiebeheerder RIS enkel toegang tot de applicatie RIS zonder zichtbare persoonsgegevens. Tevens kan de applicatiebeheerder RIS autorisaties verlenen aan de gebruikers op verzoek van de programmadirecteur. g. De teamleider heeft toegang tot de gegevens van de betrokkenen, voor zover zij behoren tot cliënten van het buurtteam waarvan de teamleider ook deel uitmaakt, om zicht te hebben op de inhoud van de dienstverlening aan de betrokkenen. De teamleider is verantwoordelijk voor het juist instrueren van de teamleden met betrekking tot het gebruik van de applicatie RIS en houdt toezicht op een deugdelijk gebruik. h. Elke buurtteammedewerker heeft toegang tot de gegevens van betrokkenen, die behoren tot cliënten van het buurtteam waarvan de buurtteammedewerker deel uitmaakt, om een integrale dienstverlening mogelijk te maken. De buurtteammedewerker heeft uitsluitend kijkrechten, tenzij hij in de applicatie RIS is aangemerkt als teamlid voor het betreffende dossier. In dat geval heeft hij ook schrijfrechten

11 i. De teamassistent heeft toegang tot de gegevens van de betrokkenen, voor zover zij behoren tot cliënten van het buurtteam waarvan de teamassistent deel uitmaakt. De teamassistent kan zowel gegevens inzien als bewerken om toe te zien of in de applicatie RIS op een verantwoorde manier persoonsgegevens vastgelegd worden en om te ondersteunen bij het invoeren van gegevens indien nodig. Tevens kan de teamassistent op verzoek van de teamleider de schrijfrechten voor een dossier toekennen aan buurtteammedewerkers en op verzoek van de programmadirecteur nieuwe buurtteammedewerkers toegang verschaffen tot de applicatie RIS op grond van de autorisatie RIS. j. Partijen hebben geen toegang tot gegevens. Met medewerkers van partijen (niet zijnde buurtteammedewerkers) kunnen relevante gegevens gedeeld worden, indien dit noodzakelijk is voor de integrale aanpak van het programma Samen DOEN in de buurt en enkel na schriftelijke toestemming van de betrokkene, zoals bepaald in artikel 13. k. Betrokkenen hebben geen toegang tot de applicatie RIS, maar kunnen een verzoek tot recht op inzage indienen bij een medewerker van het buurtteam. l. Derden hebben geen toegang tot gegevens. 5. Elke poging (geslaagd of niet) om toegang te krijgen tot de applicatie RIS met persoonsgegevens wordt vastgelegd in een logbestand. Dit logbestand heeft een voldoende lange bewaartijd, zodat een analyse van bijzonderheden kan worden gemaakt en hierover kan worden gerapporteerd. Artikel 13 Het verstrekken van gegevens 1. Persoonsgegevens mogen niet aan derden worden verstrekt, tenzij: a. De betrokkene schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens aan derden b. De betrokkene verzoekt om gegevens te verstrekken aan derden, hiervoor geeft de betrokkene schriftelijk toestemming, waarin de gegevens en personen nauwkeurig staan omschreven. c. De verstrekking vereist wordt op grond van een wettelijk voorschrift. d. Er dringende en gewichtige redenen zijn voor de verstrekking van individuele persoonsgegevens. Deze beoordeling wordt gelaten aan de programmadirecteur en dient onder vermelding van de redenen en de gemaakte afweging te worden vastgelegd in de applicatie RIS. 2. Persoonsgegevens worden niet verstrekt indien de verstrekker weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat de gegevens zullen worden benut voor een doel dat niet verenigbaar is met het doel van de verwerking. 3. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats voor zover dit in strijd zou komen met de geheimhoudingsplicht van de medewerkers van het programma Samen DOEN in de buurt. 4. Van elke gegevensverstrekking wordt een melding gemaakt in de applicatie RIS, tevens wordt de schriftelijke toestemming dan wel de wettelijke grondslag dan wel het besluit van de programmadirecteur toegevoegd aan de melding

12 5. Gegevens kunnen worden verstrekt aan andere gemeentelijke registratiesystemen omdat de Gemeente Amsterdam aantal wettelijke taken op het gebied van het monitoren van kwetsbaren heeft. De voorwaarden voor een dergelijke verstrekking zijn: a. anonieme verstrekking, zodat de bron niet tot personen herleidbaar is, b. resultaten van het onderzoek zijn niet tot personen herleidbaar, c. mocht een onderzoeker de betrokkene zelf willen onderzoeken, dan is daar alsnog een schriftelijke toestemming van de betrokkenen of diens wettelijk vertegenwoordiger voor vereist. Artikel 14 Melding verwerking persoonsgegevens 1. De programmadirecteur draagt zorg voor een juiste melding van de verwerking van persoonsgegevens die voor het verwezenlijken van de doeleinden van het programma Samen DOEN in de buurt bestemd is bij de CPA en het CBP, tenzij de melding conform Wbp en het vrijstellingsbesluit in aanmerking komt voor vrijstelling van melding. Artikel 15 Informatieverstrekking 1. Direct bij het eerste contact zal aan de betrokkene de volgende informatie mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt: a. de identiteit van de buurtteammedewerker, b. de taak, de werkwijze en het doel van het programma Samen DOEN in de buurt, c. het doel van de gegevensverwerking, d. de rechten van de betrokkene, waaronder het indienen van klachten, het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens en het recht van verzet, e. de door betrokkene te ondertekenen verklaring indien deze instemt met de verwerking van de persoonsgegevens, f. de verkregen contactgegevens en de aard van de signalering van het potentiële huishouden. 2. Van de informatieverstrekking wordt melding gemaakt in de applicatie RIS

13 Artikel 16 Recht op inzage 1. Iedere betrokkene heeft, conform Wbp) het recht een verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens in te dienen. Indien de betrokkene een minderjarige is die nog geen 16 jaar is of onder curatele is gesteld, wordt het verzoek ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. De identiteit van de verzoeker wordt aan de hand van een identiteitsbewijs vastgesteld. 2. De afhandeling van een verzoek van een betrokkene om inzage in zijn gegevens wordt uitgevoerd conform de procedure Afhandeling verzoeken, verzet en bezwaren m.b.t. persoonsgegevens zoals vastgelegd in de uniforme werkwijze. Artikel 17 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 1. De betrokkene die in kennis gesteld is van verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan (conform Wbp) aan de programmadirecteur schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, indien de gegevens: a. feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn, b. voor het doel van verwerking onnodig of niet ter zake dienend zijn, c. in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 2. De afhandeling van een verzoek zoals bedoeld in lid 1 wordt uitgevoerd conform de procedure Afhandeling verzoeken, verzet en bezwaren m.b.t. persoonsgegevens zoals vastgelegd in de uniforme werkwijze. Artikel 18 Recht van verzet 1. De betrokkene kan schriftelijk verzet aantekenen bij de programmadirecteur tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. 2. De afhandeling van een verzoek van een betrokkene conform lid 1 wordt uitgevoerd conform de procedure Afhandeling verzoeken, verzet en bezwaren m.b.t. persoonsgegevens zoals vastgelegd in de uniforme werkwijze. Artikel 19 Rechtsbescherming (indienen bezwaar) 1. Tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om informatie, een verzoek om inzage, een verzoek om verbetering, aanvulling verwijdering of afscherming, een verzoek om opgave van de deelnemers of derden aan wie mededeling is gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming of een verzoek om verzet, kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar maken bij de programmadirecteur binnen zes weken na de bekendmaking van dat besluit. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing

14 Artikel 20 Klachtrecht 1. Ambtshalve of op verzoek van een betrokkene kan het CBP een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van de verwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de WBP en het protocol. Artikel 21 Sancties 1. Overtreding van het voorliggende protocol kan voor gebruikers en andere medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het programma Samen DOEN in de buurt leiden tot: a. Disciplinaire maatregelen conform het ambtenarenreglement indien deze van toepassing is op betreffend persoon. b. Ontneming van de autorisatie en bevoegdheden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegeven voor het programma Samen DOEN in de buurt. c. Beëindiging van de overeenkomst die op deze arbeidsrelatie van toepassing is. Artikel 22 Slotbepalingen 1. Dit protocol kan door een ieder worden geraadpleegd op de internetsite van de gemeente Amsterdam onder het programma Samen DOEN in de buurt. 2. Dit protocol wordt voorgelegd aan de CPA ter advisering en treedt inwerking na een positief advies van de CPA en vaststelling door de programmadirecteur; het vervangt vanaf dat moment alle eventuele voorgaande afspraken en het protocol d.d. september Dit protocol treedt voor de duur van de huidige organisatie van het programma Samen DOEN in de buurt in werking beginnend, met terugwerkende kracht, op 16 september Indien nodig, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en regelgeving of in de werkwijze van het programma Samen DOEN in de buurt, zal voorliggend protocol aan de nieuwe situatie getoetst worden. Eventuele aanpassingen van het protocol worden vooraf met partijen die deelnemen aan het samenwerkingsconvenant besproken. Nadat het protocol opnieuw is vastgesteld maakt het onderdeel uit van de wijze waarop partijen samenwerking binnen het Programma Samen DOEN en conformeren partijen die het samenwerkingsconvenant ondertekenen zich dan ook aan het gewijzigde protocol. 5. Dit protocol kan worden aangehaald als privacyprotocol programma Samen DOEN in de buurt

15 Bijlage I Grondslag publiekrechtelijke taak artikel 8 onder e Wpb 4 18 A0 Onderwerp Integrale aanpak kwetsbare huishoudens met meervoudige problematiek Het college van burgemeester en wethouders besluit 1. In te stemmen met de integrale aanpak kwetsbare huishoudens waarvan de zes belangrijkste kenmerken zijn: Eigenkracht: de eigen kracht is leidend principe bij de uitvoering. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de eigen kracht en het netwerk van de huishoudens zodat alleen gebruik gemaakt hoeft te worden van (overheids-) voorzieningen als dat nodig is Eén: er wordt steeds gewerkt op basis van 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur, 1 budget Domeinen komen samen: de aanpak gaat door alle domeinen heen: Jeugd, armoede, veiligheid, zorg en werk Vraaggericht: er wordt steeds geredeneerd vanuit de behoeften en problemen van het huishouden Integrale financiering: budgetten ontschotten Regisseur: heeft doorzettingsmacht, bepaalt samen met huishouden welke inzet voor welk domein nodig is, leveranciers hebben leverplicht Businesscase: het maatschappelijk en financieel rendement van de aanpak worden in beeld gebracht en vervolgens gemonitord met een businesscase zoals weergegeven in de bijlagen: a. Update Uitwerking integrale aanpak kwetsbare huishoudens b./c. Indicatieve Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Kolenkit en Resultaten indicatieve MKBA Kolenkit (van adviesbureau LPBL) d. Nulmeting kwetsbare huishoudens (van Bijleveld Advies) 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 4 miljoen voor deze aanpak uit de stelpost Sociaal Domein. 3. Kennis te nemen van het feit dat in januari het definitieve programmaplan volgt, alsmede het aantal huishoudens waarop de aanpak zich in 2012 richt. 4 Bijlage I is een deel van 8 pagina s grote B&W Flap

16 Bestuurlijke achtergrond In de kadernota 2012 is de integrale aanpak risicogezinnen aangekondigd alsmede dat er 4 miljoen beschikbaar is voor deze aanpak vanuit de stelpost Sociaal Domein. In de BAAK is een onderbouwing aangeleverd voor de aanpak. Mede naar aanleiding van de motie kwetsbare groepen (nr. 679) van raadslid Ulichki inzake de kadernota 2012 is in de BAAK gevraagd om op 15 november 2011 een aanscherping te leveren van de aanpak in de vorm van een MKBA/nulmeting alsmede een update van de aanpak aangepast aan de actuele inzichten. De aanpak is verbreed van risicogezinnen naar kwetsbare huishoudens. Onderbouwing besluit Uitkomsten advies Bestuursdienst/DMC: akkoord nvt Behandeling in raadscommissie en/ of gemeenteraad 14 dec Commissie JIF onder uitnodiging van de commissies KSZ en WPA 21/22 december gemeenteraad Financiële onderbouwing De middelen worden gedekt uit de in de Kadernota opgenomen Stelpost Sociaal Domein: kwetsbare huishoudens 4 miljoen. Geheimhouding nvt Voorlichting en communicatie

17 Opnemen in de besluitenlijst. nvt Stukken a. Update Uitwerking integrale aanpak kwetsbare huishoudens b. Indicatieve MKBA Kolenkit van LPBL c. Resultaten indicatieve MKBA Kolenkit d. Nulmeting kwetsbare huishoudens, Bijleveld Advies Nvt Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en adres) Masja Cohen, , Besluit college van burgemeester en wethouders

18 Bijlage II Overeenkomst geheimhouding persoonsgegevens Bijlage III Autorisatie RIS Bijlage IV Brief toestemming betrokkene

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 Artikel 0. Begripsbepalingen Artikel 1. Het Reglement Artikel 2. KISS en het doel van

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport)

Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport) Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport) Artikel 0. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Begripsbepalingen Het

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman Privacyreglement BON-holding BV Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze gedragscode wordt in aansluiting en aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten.

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten. Privacy reglement Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. biedt integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagers

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Privacyreglement Divers

Privacyreglement Divers TITEL: PenO privacyreglement Divers Documenteigenaar Hoofd P&O Versie 3.0 Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: 1.0 Sjannie van Hoorn 1.1 Barend Nieuwendijk 2.0 Sjannie van

Nadere informatie

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK Privacyreglement SKOzoK Versie november 2016 1 Privacyreglement SKOzoK Dit reglement heeft betrekking op alle scholen, vallende onder het bevoegd gezag van SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs

Nadere informatie

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid Inez Zorg Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Persoonsgegevens... 3 1.2 Persoonsregistratie... 3 1.3 Bestand... 3 1.4 Zorg... 4 1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie...

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Privacy Reglement Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer verwerking leerling gegevens. Geactualiseerde versie maart 2014

Privacy Reglement Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer verwerking leerling gegevens. Geactualiseerde versie maart 2014 Geactualiseerde versie maart 2014 Artikel 0 Doel Reglement Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer hecht veel waarde aan het integer omgaan met de gorte hoeveelheid aan gegevens die

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Reglement persoonsgegevens

Reglement persoonsgegevens Reglement persoonsgegevens NWO-reglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens opgenomen in NWO-bestanden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Wbp: Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

Milo: wegbereiders in communicatie

Milo: wegbereiders in communicatie Privacyreglement Persoonsgegevens Cliënten 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie