Sprekende Cijfers '08. Kantorenmarkten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sprekende Cijfers '08. Kantorenmarkten"

Transcriptie

1 Sprekende Cijfers '08 Kantorenmarkten

2 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2008 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm worden openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V. Deze rapportage is verkrijgbaar bij: Dynamis B.V. Afdeling Research Postbus AE Amersfoort 0031 (0) pagina 2 van 128 januari 2008

3 Voorwoord Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars viert dit jaar haar 15 jarig bestaan. Dynamis is ooit begonnen als een vrijwillig samenwerkingsverband met gelijkgezinde bedrijfsmakelaars en is inmiddels uitgegroeid tot een professionele full-service dienstverlener met elf partners verspreid over heel Nederland. Gedegen marktonderzoek is het fundament van onze dienstverlening. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Dynamis naast een professionaliseringsslag van het samenwerkingsverband ook op het gebied van research aanzienlijke stappen heeft gemaakt. Elf jaar geleden, in het voorjaar van 1997 werd de rapportage Sprekende Cijfers voor het eerst gepubliceerd en bevatte gedetailleerde analyses van vraag en aanbod op de kantorenmarkten in de Randstad. In de jaren daarna is deze rapportage uitgebreid tot een landelijk overzicht van de kantorenmarkt. In 2004 werd aan deze kantorenmarkt-rapportage, de rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten toegevoegd. Het afgelopen jaar heeft Dynamis de Sprekende Cijfers reeks aangevuld met de rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten. Voor u ligt alweer de twaalfde editie van ons oudste researchproduct, namelijk Sprekende Cijfers Kantorenmarkten. In dit rapport worden de ontwikkelingen op de kantorenmarkt over 2007 in beeld gebracht. Veranderingen in aanbod, opname, voorraad en huurprijzen staan centraal, evenals de nieuwbouwontwikkelingen die in elke regio plaatsvinden of plaats zullen vinden. Ten slotte belichten wij in het themakatern uitgebreid de gevolgen van de kredietcrisis op de Nederlandse vastgoedmarkt. Met deze uitgave en onze andere Sprekende Cijfers uitgaven hopen wij u te ondersteunen bij het nemen van belangrijke vastgoedbeslissingen. Onze diepgaande kennis en jarenlange ervaring stellen wij daarbij graag ter beschikking. drs. Annelou de Groot Directeur Dynamis ir. Jaap van Rhijn Voorzitter Dynamis Foreword This year Dynamis Real Estate Consultants and Estate Agents celebrates its 15th anniversary. Dynamis started as a voluntarily cooperation between like-minded commercial real estate agents, and has by now grown into a professional full-service service provider with eleven partners all over the Netherlands. The services we provide are founded on solid market research. So it goes without saying that Dynamis, besides professionalization of its partnership, has set major steps in the field of research. Eleven years ago, in the spring of 1997, the Speaking Figures report was published for the first time and contained detailed analyses of office space market demand and supply in the Randstad conurbation. In the following years this reporting was extended to include a national office space market overview. In 2004 the Speaking Figures report was added to this office space market reporting, and today Dynamis has included its Speaking Figures series with the Speaking Figures Commercial Space Market Report. You are now reading the twelfth edition of our very first research product, Speaking Figures Office Space Markets. The report pictures the developments in the office space market in Changes in supply, take-up, stock, and rental prices are central, as well as the developments in new constructions which are taking place in each region, or are planned to take place. Finally, in the theme section we extensively highlight the effects of the credit crisis for the Dutch real estate market. Through this publication and our other Speaking Figures publications we hope to support you in taking important real estate decisions. We are happy to share with you our profound knowledge and many-years experience. Drs. Annelou de Groot General Manager Dynamis Ir. Jaap van Rhijn Chairman Dynamis januari 2008 pagina 3 van 128

4 pagina 4 van 128 januari 2008

5 Inhoud Voorwoord / Foreword 3 Inleiding / Introduction 6 Thema: Kredietcrisis en de Nederlandse Vastgoedmarkt 7 1. Nederland in The Netherlands in Regio Amsterdam en Almere Regio Den Haag Regio Rotterdam en Drechtsteden Regio Utrecht en Amersfoort Brabantse Stedenrij (Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg) Knooppunt Arnhem-Nijmegen Groningen, Leeuwarden en Assen Apeldoorn, Deventer en Zwolle Twente (Enschede, Hengelo) Maastricht en Parkstad Limburg /Heerlen 114 Bijlagen: 121 I Doel en aanpak onderzoek II Begrippen januari 2008 pagina 5 van 128

6 Inleiding Sprekende Cijfers Kantorenmarkten geeft u inzicht in de ontwikkelingen binnen 23 regionale kantorenmarkten in Nederland. In deze editie worden aan de hand van de door de Dynamis-partners gegenereerde data de ontwikkelingen in 2007 uitgebreid geanalyseerd. De 23 kantoorregio s waarbinnen de Dynamis-partners actief zijn geven een representatief beeld van de gehele Nederlandse kantorenmarkt en de gebruikte data zijn dan ook voldoende valide om gerichte uitspraken te doen. Deze rapportage heeft niet alleen tot doel een numeriek overzicht te geven van de aanbod- en vraagzijde van de markt, maar poogt daarnaast door middel van een beschrijvend relaas u het unieke marktgevoel te geven van de betreffende regionale of lokale kantorenmarkt. De rapportage heeft niet voor niets de naam Sprekende Cijfers meegekregen! De wijze waarop deze twaalfde editie is gemaakt is gelijk aan voorgaande edities. Doordat de verschillende Dynamis-partners op uniforme wijze werken zijn de regio s goed met elkaar te vergelijken. Transparantie is nog steeds waar Dynamis prat op gaat; vandaar ook dat u opnieuw onze cijfers op kunt vinden. Dynamis, heeft zoals gebruikelijk, een themakatern opgenomen in deze rapportage. Dit jaar is gekozen voor het thema kredietcrisis. Wat houdt nu eigenlijk de kredietcrisis in en wat zou dat voor Nederland kunnen betekenen? Welke gevolgen heeft de kredietcrisis voor de kantorenmarkt in Nederland? Verschillende experts geven hun visie op deze materie. Tot slot willen we alle research-medewerkers door het hele land bedanken die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze rapportage. Door jullie nauwkeurigheid en lokale marktkennis is het mogelijk een dergelijk goed product te maken. Sprekende Cijfers is hét bewijs dat een landelijk netwerk en een uniforme werkwijze kunnen zorgen voor een complete rapportage. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen. drs. Frank M. van der Sluys Research Manager Dynamis Mark de Graaf MSc RE Junior Research Manager Dynamis Introduction Speaking Figures Office Space Markets provides you with insights into the developments in 23 regional office space markets in the Netherlands. In this issue 2007 developments are extensively analyzed based on the data generated by the Dynamis partners. The 23 office regions in which the Dynamis partners are involved offer a representative picture of the complete Dutch office space market; therefore the information that has been applied is sufficiently reliable for focused conclusions to be drawn. This report is not only meant to provide an overview of the supply and demand side of the market, but -through a descriptive telling- also aims to give you the unique market feeling of the relevant regional or local office space market. Otherwise we would not have named it Speaking Figures! The way this twelfth edition has been set up is the same as for previous editions. As the various Dynamis partners operate in a uniform way the regions definitely are comparable. Dynamis still prides on its transparency; therefore you can again find our figures at As usual Dynamis has included a theme section in this report. This year we chose the credit crisis theme. What in fact is the credit crisis, and what would it mean for the Netherlands? How would the credit crisis impact the office space market in the Netherlands? Various experts give their vision on this matter. Finally, we would like to thank our research staff all over the country who have contributed to the production of this report. Your accuracy and knowledge of the local market have enabled us to make such a valuable product. Speaking Figures is the very proof of a national network and a uniform practice being able to ensure a complete report. We hope you enjoy reading it and are happy to answer any critical questions you may have. Drs. Frank M. van der Sluys Research Manager Dynamis Mark de Graaf MSc RE Junior Research Manager Dynamis januari 2008 pagina 6 van 128

7 Thema: Kredietcrisis en de Nederlandse vastgoedmarkt

8 Kredietcrisis en de Nederlandse Vastgoedmarkt Een tour d horizon van de subprime sector in Amerika naar de Nederlandse kantorenmarkt De Azië crisis hebben we zonder al te veel kleerscheuren overleefd. De Rusland crisis idem. De LTCM crisis, het mega hedgefund dat tien jaar geleden de grote investment banks in haar val dreigde mee te sleuren, wie heeft het er nog over? De wederopbouw van Koeweit na de bezetting door Irak zou zeker tien jaar gaan duren. Niet veel meer van gehoord, de laatste jaren. Is de credit crunch van 2007, aangestoken door de beroerde huizenmarkt in de Verenigde Staten en de wel erg gemakkelijk afgegeven hypotheekleningen ook zo n verschijnsel van voorbijgaande aard? Of is hier werkelijk something rotten in the state of the credit markets? Is de Nederlandse markt voor onroerend goed gevoelig voor de subprime crisis? Of biedt een shake out in de sector juist kansen voor de betere fondsen en portefeuilles? Erwin Langewis,analist Financial Markets van NIBC In dit themakatern een tour d horizon over de omvang en de diepgang van de huidige financiële crisis, onderzoek naar de raakvlakken van de crisis met de nationale en internationale vastgoedmarkten en enkele - uiteraard tegenstrijdige, bekende en minder bekende - meningen en gezichtspunten. Waar gaat het eigenlijk over en wat moeten we ermee? Als we de ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen jaren nader bekijken, ligt er inmiddels een wereldwijde, fijn vertakte structuur van risicospreiding op kredieten, valuta s en risico s voor van alles en nog wat. In theorie kon je een mandje maken van sneeuwverzekeringen voor wintersporters, met de Noordpool als plaats van uitgifte en dit, voorzien van credit ratings, doorplaatsen naar institutionele beleggers. Kon. De financiële markten zijn in de loop van 2007 dermate risico-avers geworden dat zelfs A-grade banken elkaar geen geld meer toevertrouwen, of alleen tegen extreem hoge tarieven. Het gaat dus al lang niet meer om het subprime segment van de hypothekenmarkt in de Verenigde Staten alleen. Subprime is alleen de zwakste schakel. Wereldwijd is er de laatste jaren exorbitant veel krediet verleend, met name voor huizen en commercieel vastgoed. In Amerika lijkt het virus te zijn overgeslagen naar de prime hypotheken en de commercial mortgage backed securities, zegt analist Financial Markets van NIBC, Erwin Langewis. Jaap van Duijn, voormalig directielid en fondsmanager bij de Robeco Groep Jaap van Duijn, voormalig directielid en fondsmanager bij de Robeco Groep, stelt daar tegenover: In de reële economie is er weinig van te merken, kijk naar de detailhandelsverkopen in de VS. Het zijn niet allemaal dubieuze debiteuren. Het gaat om die laatste paar procent die voor hun hond ook nog een creditcard kregen aangebonden en die hebben daar nu last van. De onroerend goedfondsen hebben inmiddels een behoorlijke afwaardering laten zien. Nu de premies er uit zijn vind ik ze juist weer aantrekkelijk geworden. pagina 8 van 128 januari 2008

9 Kredietbubbel? Over één ding zijn Van Duijn en Langewis het kennelijk wel eens: er is teveel krediet verleend in de westerse wereld. Hoeveel teveel en waar zitten de risico s? Het netwerk van overdracht van risico s is dermate fijn vertakt geraakt dat niemand die vraag nauwkeurig kan beantwoorden. Wat heeft de Britse hypothekenportefeuille van Northern Rock te maken met het Amerikaanse subprime segment, of nog gekker, een Duitse Landesbank? Een korte terugblik: Het securitiseren van kredieten door banken in de Verenigde Staten gaat al terug naar de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Gebundelde kredietportefeuilles werden in risicoklassen verdeeld en doorgeplaatst naar investeerders met een behoefte aan een hoger rendement dan een staatslening. De laatste jaren wordt in de VS vrijwel alles gesecuritiseerd waar sprake is van een zeker onderpand en een zekere cash flow: naast hypotheken voor woonhuizen en commercieel vastgoed werden Asset Backed securities (ABS) ontwikkeld voor bijvoorbeeld autokredieten, credit cards en lease auto vloten. In Nederland werden de Collateralised Debt Obligations (CDO) of Asset and Mortgage Backed Securities (ABS en MBS) zo n tien jaar geleden voor het eerst in de professionele markt gezet. De toenmalige semi-overheidsbank NIB was een van de eerste banken die haar hypotheekportefeuilles (huizen, schepen, vliegtuigen) op deze manier onderbracht bij institutionele beleggers. Groot voordeel voor de bank is dat hiermee ruimte op de balans wordt gecreëerd voor nieuwe kredietverlening. De belegger was in eerste instantie vooral de institutionele belegger (verzekeraar, pensioenfonds) die op deze manier het risico en het gewenste rendement van de investeringen beter kon differentiëren, zonder meteen een eigen hypotheekbedrijf te hoeven opzetten. Hedge en private equity fondsen volgden, veelal om fricties tussen de aanzwellende stroom nieuw schuldpapier uit te nutten. De omvang van deze secundaire en tertiaire handel in schulden levert inmiddels duizelingwekkende cijfers en getallen op. In het eerste kwartaal van 2007, toen de marktomstandigheden nog gunstig waren, werd volgens De Nederlandsche Bank (DNB), mondiaal een recordbedrag aan met onderpand gedekt schuldpapier (CDO) uitgegeven van in totaal EUR 180 miljard (1). De onderliggende bedragen van alle uitstaande schuldderivaten hadden volgens DNB eind 2006 inmiddels een omvang aangenomen van 415 biljoen US dollar ( miljard) (2). (1) DNB - Kwartaalbericht september 2007 (2) DNB - Statistisch Bulletin september 2007 januari 2008 pagina 9 van 128

10 Subprime Vergeleken met deze totaalbedragen is de zogenoemde subprime hypothekenmarkt in de Verenigde Staten relatief gering, waarbij subprime door DNB wordt gedefinieerd als huishoudens die over een negatieve krediethistorie beschikken (in Nederland: BKR codering), dan wel niet kunnen aantonen dat ze aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen. Door de enorme groei van de laatste jaren in de VS gaat het inmiddels echter wel over circa miljard US dollar aan uitstaande subprime hypotheekleningen, waarvan zo n tweederde is gesecuritiseerd. Het subprime segment van de Amerikaanse hypothekenmarkt bleek in het voorjaar van 2007 de zwakste schakel in het mondiale stelsel van gesecuritiseerde schuldtitels, waarvoor een aantal aanwijsbare oorzaken te vinden is. Enerzijds konden Amerikaanse hypotheekverstrekkers hun kredietvoorwaarden versoepelen, omdat de vraag naar hoger renderende (en dus meer riskante) beleggingsvormen de laatste jaren sterk is toegenomen. Aan de andere kant stegen ook de huizenprijzen in de VS, waardoor ook de minder kredietwaardige huishoudens zich lieten verleiden tot meer risicovolle hypotheekvormen. Met name de adjustable rate mortgages (ARMs) blijken nu de boosdoener, na een korte rentevaste periode tegen een lage rente nemen de lasten schoksgewijs toe door hogere rente of aflossingspercentages). In 2005 en 2006 bestond ruim de helft van alle nieuwe hypotheken in de VS uit deze niet-traditionele hypotheekvormen en bijna 70 % van alle uitstaande subprime hypotheken zijn een of andere vorm van ARM (3). Bij dalende huizenprijzen en stijgende rente (of andersom) is er geen overwaarde om verdere financiering te voeden en stapelen de betalingsachterstanden zich hier snel op. Dit leidde tot gedwongen verkopen op een schaal die in decennia niet was voorgekomen en tot faillissementen van hypotheekverstrekkers, zoals van de op een na grootste (niet-bancaire) verstrekker van subprime leningen in de VS, New Century Financial. (3) DNB - Kwartaalbericht juni 2007 pagina 10 van 128 januari 2008

11 Fall Out Plotseling begon de financiële wereld te beseffen dat tegenover een hoog rendement ook wel degelijk concrete risico s stonden. Maar wie loopt nu precies welk risico? Dat een bedrijf als New Century Financial in de problemen komt is niet moeilijk uit te leggen, maar een oerdegelijke, overheidsgegarandeerde Duitse Landesbank? In navolging van Amerikaanse banken beginnen ook Europese collega s stroppen te melden. Aan wie kun je als bank nog geld uitlenen met de zekerheid dat deze collega morgen nog fier overeind staat, of in ieder geval zijn kredietwaardigheid geen averij heeft opgelopen. Kern van de huidige crisis op de financiële markten is dan ook het wegvallen van het vertrouwen, gekoppeld aan het vooruitzicht dat het einde nog niet in zicht is. En dat vertrouwen is - of was - in belangrijke mate gebaseerd op de beoordeling van de specialisten op dit gebied, de credit rating agencies. Als spinnen in het web bij het doorplaatsen van gesecuritiseerde schulden zitten de credit rating agencies, Moody s, Fitch en Standard & Poor s. Dankzij de hoge graad van securitisatie kopen de meeste eindbeleggers, waar ook ter wereld, papier van een bepaalde asset class met bijbehorende rating die aangeeft wat het risico is. Het omvallen van de eerste leningverstrekkers in de VS in het voorjaar van 2007 was nog geen reden voor groot alarm in de financiële wereld. Wel toen deze agencies de eerste residential mortgage backed securities in status verlaagden. Gedurende de zomer volgden meerdere herzieningen en bijgaande grafiek van Fitch laat zien dat in de herfst een ware bonanza plaats vond van downgrades, inclusief producten met - tot dan toe - de hoogste kredietwaardigheid. Een downgrade van een obligatie of andere lening betekent niet alleen dat het risico groter blijkt dan aanvankelij gedacht, maar ook dat er teveel voor betaald is. Omdat niemand meer bereid is die prijs te betalen, valt de handel aanvankelijk stil. Iedereen blijft met z n rommel zitten en de eerste kwartaalcijfers duiken op waarin mark-to-market waarderingen neerwaarts moeten worden bijgesteld. Maar hoeveel? De prijs is immers niet of nauwelijks te bepalen als niemand er een cent voor over heeft. Banken zetten eenmaal gestructureerde producten vaak apart in een structured investment vehicle of SIV en financieren dit met korte leningen op de kapitaalmarkt. Gezien de gerezen onzekerheden over de waardering van die beleggingen is de belangstelling van andere financiële instellingen om hier geld in te stoppen nihil, tenzij tegen zeer hoge prijzen. De ene na de andere bank, ook in Nederland, heeft dergelijke SIV s de afgelopen maanden weer teruggenomen op de eigen balans. Een van de gevolgen daarvan is dat het de mogelijkheden tot het creëren van nieuwe kredietverlening beperkt. Er wordt inmiddels gesproken van een credit crunch. januari 2008 pagina 11 van 128

12 Beter opletten De rating agencies reageren deels schuldbewust. De executive managing director voor global structured finance ratings van Standard & Poor s, Joanne Rose, gaat op 1 november 2007 tijdens een teleconference over de hypothekencrisis, in op drie aspecten: Het is inmiddels duidelijk dat sommige van onze aannames op het terrein van Amerikaanse residential mortgage backed securities (RMBS) in de subprime sector onvoldoende bestand waren tegen de werkelijke gang van zaken. Er wordt hard gewerkt om voortaan beter op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen, maar daar moeten volgens haar de marktpartijen ook beter aan gaan meewerken. Het wekt geen verbazing dat aanbieders (van gesecuritiseerde producten) soms terughoudend zijn om ons toegang te geven tot alle gegevens en, belangrijker, ze zijn terughoudend om alle gegevens beschikbaar te stellen zodat men het goed kan vergelijken. Ook geeft Rose toe dat er beter over het product ratings gecommuniceerd kan worden, maar bovenal stelt ze dat een rating vooral niet overschat moet worden. Wij leveren alleen een wederzijds overeengekomen convergentiepunt van opinies over krediet. Individuele investeerders en plaatsers van leningen mogen het niet volledig met onze opinie eens zijn, maar ze zijn het er wel over eens dat deze opinie een goed uitgangspunt is om de discussie te starten. (4) Het klinkt heel vriendelijk, maar ze had ook kunnen zeggen dat de eindbelegger geen moment aan discussie heeft gedacht en blind een pakketje subprime heeft gekocht omdat het rendement er zo aardig uit zag. De Amerikaanse huizenprijzen gingen toch al jaren omhoog? (4) Olievlek Niet meer dus. De vraag naar woningen in de VS is eind 2007 met 30% gedaald ten opzichte van een jaar eerder en de voorraad onverkochte woningen gestegen naar een record van 4,5 miljoen stuks. Wat is nu de werkelijke waarde van een Amerikaanse hypotheek CDO? Een markt is er niet meer en de historische modellen om het risico van wanbetaling en gedwongen verkoop te berekenen moeten met het oplopen van problemen op de Amerikaanse woningmarkt voortdurend worden bijgesteld. Hoe bereken je zoiets? De ene uitgever van CDO s is de andere niet en daarnaast kan het aandeel van subprime leningen in de, voor de CDO samengestelde pool van onroerend goed, volgens Moody s variëren van 1 tot 88%. De tot begin 2007 verstrekte en vervolgens gesecuritiseerde hypotheken zien het omslagpunt van renteverhoging op z n vroegst ergens in 2008 tegemoet, in een naar verwachting verder verzwakte economische omgeving. Tussen vraag en aanbod van het schuldpapier gaapt een prijsgat van minstens 10%. Het is misschien geen rocket science, maar de achterkant van een sigarendoos is beslist te klein. Gaandeweg drong nu ook het besef door dat als de Amerikaanse hypotheekderivaten voor particuliere woningen massaal neerwaarts kunnen worden bijgesteld, dat ook kan gebeuren met andere asset classes. De kredietcrisis wordt breder en hier komt ook commercieel vastgoed in het vizier. pagina 12 van 128 januari 2008

13 Kantoren VS De ziekte op de Amerikaanse huizenmarkt heeft inmiddels die van het commerciële vastgoed serieus geïnfecteerd. Over de maand september al rapporteerde Moody s Investor Service een daling van de waarde van het commerciële vastgoed in de VS met 1,2%. Dat was veel in een maand tijd, zeker als ook de bezettingsgraad van de gebouwen fors afneemt en de vraag naar kantoren van het tweede op het derde kwartaal met 16% blijkt gedaald. Gezien de problemen op de kapitaalmarkten verwacht Moody s een verdere verslechtering voor een langere periode. Vastgoedfondsen (Real Estate Investment Trust - REIT) in de VS doen het zo mogelijk nog beroerder. Na vier uitbundige jaren, met een uitschieter van 45% return voor kantorenfondsen vorig jaar - stonden deze fondsen eind juli 2007 al gemiddeld 10% in het rood (jaar-op-jaar). Kantoren zijn meer gevoelig voor economische afkoeling en voor het risico van stijgende kapitaalkosten, verklaart een managing director van LaSalle Investment Management in Chicago (met een beheer van 44 miljard dollar aan vastgoed en gerelateerde effecten) tegen de Amerikaanse vakpers (5). Op de Amerikaanse REIT kantorenmarkt zijn eind 2007 twee trends waarneembaar: sommige fondsen positioneren zich voor een koopjesjacht wanneer zwaar gefinancierde collega s in de problemen komen vanwege de krediet crisis, anderen proberen zo snel mogelijk van schulden af te komen en de balans te versterken. De crisis in de financiële sector laat zich extra voelen op de hot spots van de Amerikaanse kantorenmarkt. Alleen al in de maand oktober verloren in en rond Manhattan mensen hun werk in de financiële dienstverlening. Het enige lichtpuntje lijkt hier dat er weinig nieuwbouw in de pijplijn zit. (5) National Real Estate Investor januari 2008 pagina 13 van 128

14 Nederland Kan zoiets als een subprime crisis in Nederland plaatsvinden? En kan het virus vervolgens overslaan naar ander vastgoed? De harde cijfers wijzen nog niet in die richting, maar mogelijk zijn er minder harde cijfers die deze conclusie ondergraven. De Nederlandse bankentoezichthouder DNB was de afgelopen decemberdagen nogal pessimistisch gestemd over de macro-economische gevolgen van de internationale schuldencrisis, maar publiceerde eerder dat jaar redelijk geruststellende cijfers over de specifiek Nederlandse hypothekenmarkt. Ongeveer 1 op de 5 Nederlandse hypotheekleningen is gesecuritiseerd en deze 20 procent bevindt zich in het prime segment, het bovenste deel van de markt (tussen prime en subprime bevindt zich overigens een groot en gevarieerd middensegment). Een Nederlandse variant van de Amerikaanse subprime hypotheek bestaat niet of nauwelijks. Wel signaleert de toezichthouder dat enkele, vooral buitenlandse, leningverstrekkers zich op de markt van niet-kredietwaardige huishoudens hebben begeven, maar volgens Het Financieele Dagblad verstrekten deze nieuwkomers in 2006 slechts 0,4% van het totaal aantal hypotheken. Van sterk toenemende betalingsproblemen is in Nederland al evenmin sprake. Het aantal wanbetalingen op hypotheken is in Nederland in 2006 weliswaar toegenomen met 34% tot 797 gevallen, maar dat is nog geen 0,05% van alle uitstaande hypotheken. Als we dat vergelijken met de subprime hypotheken in de VS per eind 2006: ongeveer 13% met betalingsproblemen, oftewel 5% van alle uitstaande hypotheken. Wel lopen vooral starters op de woningmarkt, en jongere gezinnen in het algemeen, een hoger risico dan gemiddeld. Zo heeft de groep tot 30 jaar relatief de hoogste hypotheekschuld ten opzichte van de onderpandwaarde (loan-to-value ratio), de hoogste maandelijkse hypotheeklast ten opzichte van het netto inkomen (woonquote) en de kortste rentevaste periode. DNB: Dit kan in combinatie met een eventuele afkoeling van de huizenmarkt een deel van deze huishoudens in betalingsproblemen brengen. Deze jongste groep hypotheekgevers vormt overigens slechts 5,5% van alle woningbezitters met hypotheek. pagina 14 van 128 januari 2008

15 300 miljard tekort Bij de leeftijdsgroep daar boven (30-39 jaar) gaat het echter al om bijna 30 % van het totaal en juist deze groep scoort weer het slechtst op twee andere indicatoren, de hypotheekschuld ten opzichte van het bruto-inkomen (loan-to-income ratio) en totale schuld ten opzichte van het bruto loon (schuldratio). Volgens het NIBUD - en ook gemeten naar de per 1 januari 2007 in werking getreden Gedragscode Hypothecaire Financieringen - zijn bij bestaande leningen aan jongere gezinnen, met name de loan-to-value en de loan-to-income ratio s gemiddeld ruim te hoog. Er blijken dus wel degelijk kanttekeningen te plaatsen bij het optimistische beeld van DNB. Nederland kent weliswaar geen ARM hypotheken, maar wel tophypotheken en die waren in de VS, tot voor kort, heel ongebruikelijk. De hypotheekschulden als percentage van het netto nationaal inkomen liggen in Nederland ruim hoger dan in de Verenigde Staten, 120% tegenover 90%, zegt analist Erwin Langewis van NIBC in september 2007 in een onderzoeksrapport over de Nederlandse hypotheekmarkt. Zolang daar voldoende besparingen tegenover staan is dat geen probleem. Maar particulieren hebben al een paar jaar een negatieve spaarquote. Wanneer alle Nederlandse huishoudens hun schulden optellen en aftrekken van hun spaarbankboekje komen ze 300 miljard euro te kort. Dit terwijl schulden en spaargeld begin jaren negentig nog in evenwicht waren. Moral hazard Langewis wijst in dit rapport ook op een ander Nederlands fenomeen, waar makkelijk aan voorbij gelopen wordt: het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De hypotheekgevers betalen aanvankelijk weliswaar een premie voor de verzekering, maar die premie is over de jaren steeds te laag geweest. Het jaarverslag van het Fonds over 2006 wijst uit dat er voor 90 miljard Euro wordt gegarandeerd op basis van de Nationale Hypotheek Garantie, terwijl er maar 371 miljoen Euro aan reserve is, oftewel 41 basispunten van het totaal. Dat is een potentieel probleem, want het gaat hier wel om de huishoudens die het grootste risico lopen bij een economische neergang of een terugslag op de huizenmarkt, zoals we nu zien in de Verenigde Staten. Het moral hazard probleem waar de regering van president Bush eind 2007 mee worstelde zou dus in Nederland een minder vrijblijvend karakter krijgen, mochten de reserves van het WEW uitgeput raken. Langewis in hetzelfde rapport: De Amerikaanse leningverstrekkers konden hun gang gaan met het oprekken van hun praktijken in de subprime markt, omdat ze de risico s via securitisatie konden doorplaatsen, deels naar het buitenland. Leningverstrekkers werden als het ware aangemoedigd om risico s te veronachtzamen, zo veel mogelijk leningen te verstrekken en meer riskante vormen van leningen te introduceren. Maar als in Nederland de reserves van de WEW op zijn, zijn de staat en de lokale overheden verplicht rentevrije leningen ter beschikking te stellen om de leningverstrekkers te compenseren. Je zou je kunnen afvragen in hoeverre deze overheidsgarantie voor de lage en middeninkomens tot marktrisico s heeft geleid die we nu nog niet kunnen overzien. januari 2008 pagina 15 van 128

16 Kantoren Immuun? In de laatste dagen van 2007 daalden weliswaar de economische prognoses voor 2008, maar van een doemscenario was nu ook weer geen sprake. Een rechtstreekse infectie van een huizencrisis naar een kantorencrisis, zoals we inmiddels zien in de VS, is daarom voor Nederland vooralsnog koffiedik kijken. Toch zijn er, naast de macro-economische invloed van de credit crunch ook specifieke invloeden van de subprime crisis op de kantorenmarkt te noteren. Door het stijgen van de rentekosten zijn ook hier in Nederland - en Europa - beleggers in onroerend goed schulden aan het aflossen en proberen nieuw vermogen aan te trekken. Hedgefonden en private equitypartijen staan even aan de zijlijn en overnames vinden plaats door aandelenruil, in plaats van cash, denk aan de overname van Rodamco door Unibail, zegt Frank Verschuuren, partner in Dynamis. Over de hele linie zie je dat partijen hun leverage proberen te verlagen. Het handelscircuit en partijen die vroeger vol financierden zijn op dit moment exit. Partijen met voldoende liquide middelen plukken daar de vruchten van, aldus Verschuuren. De onroerend goed analisten van ING Real Estate noemen in de eerste plaats de oplopende kosten voor de financiering voor de kapitaalintensieve vastgoedfondsen als nieuw fenomeen. In de tweede plaats eisen beleggers een hoger aanvangsrendement op onroerend goed vanwege de toenemende aantrekkelijkheid van minder risicovolle beleggingen, zoals obligaties. Ook in de waarderingsmodellen van vastgoedfondsen tikt een hoger renteniveau door richting lagere kasstromen en uiteraard kan een hogere rente de economische groei beïnvloeden en daarmee de vraag naar vastgoed. Frank Verschuuren, Directeur Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis januari 2008 pagina 16 van 128

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed Sprekende Cijfers 14 Kantorenmarkten Vastgoedconsultants en makelaars 2 Plaatsnaam Kantorenmarkten 2014 14 Kantorenmarkten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Tilburg University Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland 14 Vastgoedconsultants Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en Makelaars Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

De subprime kredietcrisis

De subprime kredietcrisis De subprime kredietcrisis April 8 Kennis en Economisch Onderzoek & Financial Markets Research Inhoudsopgave Samenvatting In de buurt van de bodem? Aanleiding Huizen- en hypotheekmarkt VS Financiële markten

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Sectorupdate november 2008

Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Sectorupdate november 2008 Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven Sectorupdate november 2008 Voorwoord 3 Samenvatting sectorvisies 4 Macro-economische visie 6 Het ontstaan van de kredietcrisis 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Erasmus School of Economics Department of Economics Bachelorthesis Rotterdam: 17 juli 2009 Supervisor:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd jaargang 4 februari 2014 10 04 Diversificatie 09 Op ontdekkingsreis 20 Nieuwe kansen 24 Beursgenoteerd Vastgoedbeleggers nemen voorzichtig risico s en kijken verder dan de gebaande paden Beleggen in vastgoed

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten Tweede kwartaal '07

Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten Tweede kwartaal '07 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Tweede kwartaal '07 Na een zeer sterk eerste kwartaal op de kantorenmarkt valt het tweede kwartaal van 2007 tegen. De opname in de 23 onderzochte kantoorregio s neemt

Nadere informatie

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3 FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 3 FGH B a n k N.V. FGH vastgoedbericht 23. de realiteit regeert 3 Trends

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie