Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004

2 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). De Belgische nationale jaarrekeningen worden in drie delen gepubliceerd. Een eerste publicatie verschijnt in april van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar en bevat een eerste raming van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen. Deze raming is gebaseerd op de kwartaalrekeningen. De jaarrekeningen van het geheel van de institutionele sectoren, met inbegrip van alle tabellen die betrekking hebben op de overheid, alsook de analyse van de verschillende bedrijfstakken, verschijnen in een tweede publicatie in oktober van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar. In december ten slotte, verschijnt een derde publicatie met aanvullende informatie. Jaarlijks verschijnen twee ramingen van de jaarrekeningen van de overheid, waarvan de resultaten worden gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België. Een eerste raming wordt eind maart gepubliceerd in de vorm van tabellen van ontvangsten en uitgaven van de overheid. De tweede raming, die normaliter in juni wordt verspreid, bevat de volledige rekeningen van de overheid, die ook worden opgenomen in de publicatie van de nationale rekeningen van de maand oktober. In het kader van de uitwerking van de occasionele herziening van 2005 heeft het INR er de voorkeur aan gegeven alle publicaties van de volgens de nieuwe methode opgestelde gegevens zo dicht mogelijk op elkaar te laten volgen en is er beslist de tweede publicatie van de jaarrekeningen van de overheid naar eind augustus te verschuiven. Deze publicatie bevat de gegevens m.b.t. de overheidsfinanciën voor de periode Ze bestaat uit een korte toelichting bij de meest recente ontwikkelingen, een aantal methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid en een deel tabellen met de statistische gegevens. Wat dit laatse deel betreft, bevat het eerste hoofdstuk de overheidsontvangsten en -uitgaven volgens een op Europees niveau uitgewerkt schema. Het tweede hoofdstuk bestaat uit de rekeningen van de verschillende subsectoren van de overheid, terwijl in het derde een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de diverse fiscale en parafiscale ontvangsten per ontvangende subsector. Het vierde hoofdstuk ten slotte, verschaft informatie over de verschillende sociale uitkeringen van de overheid. De rekeningen zijn opgesteld op basis van de op 27 juli 2005 beschikbare gegevens. EInstituut voor de nationale rekeningen -- Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet--commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding. ISSN

3 Voorwoord De rekeningen van de overheid worden opgesteld volgens het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze methodologie vormt de statistische referentie voor alle lidstaten van de Europese Unie. De rekeningen van de overheid zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. Het opmaken van deze rekeningen is slechts mogelijk dankzij de medewerking van talrijke diensten van de federale overheid en van de gemeenschaps-- en gewestoverheden, die bijdragen aan de samenstelling van de basisinformatie. Deze nieuwe publicatie heeft betrekking op de laatste tien jaar, namelijk de periode Voor de gebruikers van lange reeksen zijn de tabellen vanaf het referentiejaar 1970 beschikbaar via Belgostat on line op de internetsite van de Nationale Bank van België. Zoals aangekondigd in de publicatie INR «Nationale rekeningen, Deel 2, Gedetailleerde rekeningen en tabellen » van oktober 2004, worden in 2005 belangrijke wijzigingen aangebracht in de nationale rekeningen, waarvan sommige een weerslag hebben op de rekeningen van de overheid. Deze publicatie is de eerste in het kader van de herziening 2005 van de nationale rekeningen. Om de belangrijkste publicaties van de nationale rekeningen, na hun herziening, zoveel mogelijk te bundelen, heeft de Raad van het INR besloten om de publicatie van de rekeningen van de overheid te verschuiven van eind juni naar eind augustus, tijdstip waarop de data uiterlijk aan Eurostat moeten worden meegedeeld. Het deel «Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid» levert informatie over de aard van de methodologische wijzigingen en de gevolgen ervan op het financieringssaldo van de overheid. Bij het opmaken van de overheidsrekeningen wordt het INR geconfronteerd met een gebrek aan kwaliteit van de basisgegevens aangaande de lagere overheid: de gegevens zijn onvolledig en te laat beschikbaar. Het INR heeft er bij de politieke gezagdragers reeds op aangedrongen om initiatieven te nemen teneinde de toestand te verbeteren. Voor de macro--economische statistieken in het algemeen en de nationale rekeningen in het bijzonder is het immers noodzakelijk dat adequate basisgegevens voor de lokale financiën tijdig beschikbaar zijn. We stellen echter vast dat op korte termijn geen enkele belangrijke verbetering mag worden verwacht. De bevoegde instanties worden bijgevolg verzocht om hun inspanningen terzake op te voeren. 3

4 Het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen heeft tijdens zijn vergadering van 29 augustus 2005 de methodologische wijzigingen goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen Lambert Verjus Brussel, augustus

5 Inhoudstafel Voorwoord 3 Commentaar 9 Tabellen Overzichtstabellen Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gezamenlijke overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de federale overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gemeenschappen en gewesten Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de lagere overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen Rekeningen Overheid (S.13) Federale overheid (S.1311) Gemeenschappen en gewesten (S.1312) Lagere overheid (S.1313) Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Belastingen en werkelijke sociale premies per soort Ontvangen door de overheid (S.13) Ontvangen door de federale overheid (S.1311) Ontvangen door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) Ontvangen door de lagere overheid (S.1313) Ontvangen door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Ontvangen door de instellingen van de Europese Unie (S.212) Geheven ter financiering van andere subsectoren Uitsplitsingen van de sociale uitkeringen Betaald door de overheid (S.13) 90 5

6 4.2 Betaald door de federale overheid (S.1311) Betaald door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) Betaald door de lagere overheid (S.1313) Betaald door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) 94 Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid Occasionele revisie 2005: oorsprong van de revisies in verband met de rekeningen van de overheid Door de Europese Commissie gevraagde aanpassingen Aanpassingen op initiatief van het INR Occasionele revisie 2005: overzicht van de elementen met een impact op de rekeningen van de overheid Occasionele revisie 2005: gedetailleerde bespreking van de elementen in verband met de overheidsrekeningen De toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs De behandeling van de compensatie voor het Verenigd Koninkrijk Het verbruik van vast kapitaal De originelen De door niet--ingezetenen betaalde douanerechten en het haveneffect Sectorwijziging van de pensioenfondsen van instellingen uit de overheidssector Sectorwijziging van de regionale maatschappijen voor openbaar vervoer (SRWT, TEC, De Lijn en MIVB) Sectorwijziging van «De Scheepvaart» (DS), «Waterwegen en Zeekanaal» (WZ) en «l Office wallon des déchets» Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen Rekening van de instellingen zonder winstoogmerk (IZW s) ten behoeve van huishoudens Wijziging in de classificatie van sommige belastingen Andere methodologische elementen Het begrip fiscale en parafiscale druk De financiën van de lokale overheid Wijzigingen aan de tabellen Tabellen «1. Overzichtstabellen» Tabellen 2, 3 en Publicaties van het INR en contactpersonen Gedetailleerde nationale rekeningen Kwartaalrekeningen en eerste raming van de jaaraggregaten Rekeningen van de overheid Aanbod-- en gebruikstabellen 112 6

7 5. Regionale rekeningen: aggregaten per bedrijfstak en rekening van de huishoudens Historische reeksen Contactpersonnen 113 Algemene opmerking 115 Conventionele tekens 117 7

8

9 Commentaar Voor de gezamenlijke overheid vertoont het financieringssaldo dat wordt opgesteld in het kader van de buitensporige--tekortenprocedure in 2004 een evenwicht, terwijl het in de versie van april 2005 een overschot van 0,1 pct. bbp te zien gaf. Dit verschil is te verklaren door de herziening van de rekeningen van de lagere overheid. De primaire uitgaven zijn met 1,3 pct. bbp gedaald en beliepen in ,3 pct. bbp. De rentelasten van hun kant, daalden met 0,6 pct. bbp. De ontvangsten zakten met 1,9 pct. bbp en kwamen uit op 50,2 pct. bbp. De daling van de primaire uitgaven is vooral toe te schrijven aan de kapitaaluitgaven (0,9 pct.bbp). Deze laatste waren in 2003 tijdelijk gestegen door de belangrijke investeringssteun voor de NMBS en de terugbetaling van de verplichte bijdragen ten laste van de producenten van dieren, als gevolg van het vonnis van 21 oktober 2003 van het Europees Hof van Justitie. Daarnaast werden de brutovorming van vast kapitaal en de andere netto--aankopen van niet--financiële activa beïnvloed door verkopen van onroerende activa (gebouwen, netwerk van verlichtingskabels en terreinen) die belangrijker waren dan in 2003 en die, conform het ESR 1995, geboekt worden als negatieve uitgaven. De vermindering van de rentelasten is te verklaren door de daling, in procenten bbp, van de overheidsschuld en van de impliciete rentevoet. De daling van de ontvangsten is volledig te wijten aan de evolutie van de niet--fiscale en niet--parafiscale ontvangsten, die met 2,1 pct. bbp zijn teruggelopen. De ontvangsten van 2003 waren gunstig beïnvloed door de storting van Belgacom van een bedrag van 5 miljard euro (1,9 pct. bbp), als tegenprestatie voor de overname door de federale overheid van de pensioenverplichtingen van deze onderneming. De fiscale en parafiscale ontvangsten stegen van hun kant met 0,2 pct. bbp. Specifieke factoren verklaren waarom het totaal van de fiscale en parafiscale ontvangsten in 2004, ondanks nieuwe maatregelen tot verlichting van de sociale bijdragen, toeneemt in pct bbp. Eerst en vooral is er het effect van de eenmalige bevrijdende aangifte geweest (496 miljoen euro of 0,2 pct. bbp). Voorts werden sommige indirecte belastingen (verhoging van de accijnzen op tabak, invoering van het cliquetsysteem voor de accijnzen op benzine en diesel, verhoging van de bijdrage op het omzetcijfer van de farmaceutische industrie) verhoogd. Anderzijds heeft de verlaging op 1 januari 2004 van het tarief dat geldt voor de schenkingsrechten op roerende goederen in het Vlaamse Gewest de overdracht van vermogen in de vorm van schenkingen aangemoedigd, zodat de ontvangsten uiteindelijk gestegen zijn. Ten slotte zijn de fiscale en parafiscale ontvangsten tussen 2003 en 2004 ten belope van 0,1 pct. bbp opgedreven door een factor van statistische aard, nl. de verschuiving tussen BTW en bni--middelen als gevolg van de Europees geharmoniseerde boekingswijze van de financiering van de EU. Deze factor heeft tegelijk de ontvangsten en de uitgaven doen stijgen, maar heeft het financieringssaldo niet beïnvloed. 9

10 TABEL 1 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VAN DE OVERHEID in miljoenen euro's Totale ontvangsten waarvan: Fiscale en parafiscale ontvangsten Totale uitgaven Primaire uitgaven waarvan: Beloning van werknemers Sociale uitkeringen Rentelasten Primair saldo Financieringssaldo volgens de buitensporige-tekortenprocedure in procenten bbp Totale ontvangsten Totale uitgaven Primaire uitgaven Rentelasten Primair saldo Financieringssaldo volgens de buitensporige- tekortenprocedure 49,9 50,6 51,0 52,1 50,2 49,8 49,9 51,0 52,0 50,2 43,1 43,4 45,1 46,6 45,3 6,7 6,6 5,9 5,4 4,8 6,8 7,2 5,9 5,5 4,8 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 De indirecte belastingen zijn gestegen van 12,9 naar 13,2 pct. bbp. De directe belastingen bleven stabiel op 17,0 pct. bbp. De sociale bijdragen liepen terug, namelijk met 0,4 pct. bbp, en kwamen in 2004 uit op 14,3 pct. bbp. Deze laatste evolutie is het gevolg van nieuwe maatregelen tot verlichting van de sociale bijdragen en van een vermindering van het aandeel van de loonsom in het bbp. De kapitaalbelastingen zijn met 0,3 pct. bbp gestegen tot 0,8 pct. bbp. Dit is het gevolg van de eenmalige bevrijdende aangifte en de toename van de schenkingsrechten. De evolutie van het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid is het resultaat van uiteenlopende ontwikkelingen naar gelang van de subsectoren. 10

11 TABEL 2 FINANCIERINGSSALDO VAN DE SUBSECTOREN VAN DE OVERHEID VOLGENS DE BUITENSPORIGE-TEKORTENPROCEDURE in miljoenen euro's Federale overheid (S.1311) Gemeenschappen en gewesten (S.1312) Lagere overheid (S.1313) Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Gezamenlijke overheid (S.13) in procenten bbp Federale overheid (S.1311) Gemeenschappen en gewesten (S.1312) Lagere overheid (S.1313) Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Gezamenlijke overheid (S.13) -0,4-0,8-0,2 0,3-0,1 0,2 0,8-0,1 0,0 0,2-0,3 0,0-0,1 0,0-0,1 0,5 0,7 0,5-0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 Het overschot van de federale overheid veranderde in een tekort, namelijk van 770 naar miljoen euro, een vermindering met 0,4 pct. bbp. Een en ander is het gevolg van het feit dat het saldo van 2003 positief beïnvloed was door de bovengemelde storting van Belgacom. Daarnaast werden de overdrachten naar de sociale zekerheid verhoogd en de gewesten profiteerden van een overdracht van ongeveer 440 miljoen euro als compensatie voor het verlies van de mogelijkheid om leningen met fiscale voordelen aan te gaan voor de herfinanciering van de leningen die het ALESH voor hun rekening beheerde. De rekening van de gemeenschappen en gewesten, die in 2003 in evenwicht was, sloot in 2004 met een overschot van 0,2 pct. het bbp. Omgekeerd sloot de rekening van de lagere overheid met een tekort van 0,1 pct. bbp, terwijl ze in 2003 nog in evenwicht was. De rekeningen van 2004 werden sterk beïnvloed door de liberalisering van de energiemarkten. De Vlaamse gemeenten leden een belangrijk verlies aan dividenden, dat slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door de opbrengst van de ELIA--belasting. Anderzijds behaalden sommige Vlaamse gemeenten ontvangsten uit de verkoop van hun netwerk van verlichtingskabels aan de intercommunales. De Waalse gemeenten heffen sinds 2004 een retributie voor het gebruik van het openbaar domein door het elektriciteitsnet. Het tekort van 0,2 pct. bbp van de wettelijke--sociale--verzekeringsinstellingen veranderde in een evenwicht. Deze evolutie is te verklaren door de toename van de overdrachten afkomstig van de federale overheid. 11

12

13 Tabellen

14

15 1. Overzichtstabellen

16 1.1 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,7 Directe belastingen , , , , , , , , , ,1 Huishoudens , , , , , , , , , ,8 Vennootschappen 5.028, , , , , , , , , ,2 Andere sectoren 115,2 109,2 134,6 135,1 206,4 284,3 237,2 277,1 345,2 273,1 Indirecte belastingen , , , , , , , , , ,3 Werkelijke sociale premies , , , , , , , , , ,2 Kapitaalbelastingen 761,2 830,3 816,0 956, , , , , , ,1 Toegerekende sociale premies 4.218, , , , , , , , , ,1 Ontvangen rente 1.023,3 939,7 802,7 773,5 756,4 781, ,0 874,1 790,4 650,6 Ander inkomen uit vermogen 1.222, , , , , , , , , ,5 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 617,8 667,8 608,1 776,4 890,1 796,2 982,4 939, ,5 918,1 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 2.654, , , , , , , , , ,8 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 92,4 86,0 474,7 50,1 437,3 97,1 218,3 141, ,6 295,8 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,6 16 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,9 Beloning van werknemers , , , , , , , , , ,9 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 6.451, , , , , , , , , ,6 Subsidies aan bedrijven 2.628, , , , , , , , , ,5 Sociale uitkeringen , , , , , , , , , ,1 In geld , , , , , , , , , ,4 In natura door marktproducenten , , , , , , , , , ,7 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 2.153, , , , , , , , , ,7 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 779,9 778,5 596,3 626,5 633,4 625,4 652,8 661,0 662,4 660,7 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 953, , , , , , , , , ,4 Rentelasten , , , , , , , , , ,7 Kapitaaluitgaven 5.888, , , , , , , , , ,2 Bruto-investeringen in vaste activa 3.960, , , , , , , , , ,5 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -224,7-228,5-11,3-189,1 30,1 1,2-381,4-130,1 38,5-203,2 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 2.152, , , , , , , , , ,9 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,8 Brutobesparingen , ,8 959, , , , , , , ,1 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) , , , , ,0 105, ,0-165,0 89,3-248,2 Primair saldo 9.380, , , , , , , , , ,5 p.m. Vorderingenoverschot (+) / of -tekort (-) volgens de Procedure van Buitensporige Tekorten , , , , ,3 211, ,3-31,9 217,2 4,7

17 1.2 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE FEDERALE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,4 Directe belastingen , , , , , , , , , ,8 Huishoudens , , , , , , , , , ,5 Vennootschappen 4.907, , , , , , , , , ,2 Andere sectoren 115,2 109,2 134,6 135,1 206,4 284,3 237,2 277,1 345,2 273,1 Indirecte belastingen , , , , , , , , , ,4 Werkelijke sociale premies 1.180, , , , , , , , , ,9 Kapitaalbelastingen 114,5 93,1 103,0 112,4 129,2 132,9 133,5 83,6 98,4 614,3 Toegerekende sociale premies 1.622, , , , , , , , , ,3 Ontvangen rente 653,2 602,9 535,2 492,9 464,1 527,5 744,1 592,6 577,6 445,9 Ander inkomen uit vermogen 370,1 575,7 489,9 446,0 71,2 548,3 749,7 570,4 451,7 223,9 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 333,2 330,4 320,2 411,3 457,6 400,2 502,9 517,8 536,0 454,2 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 386,5 400,0 444,3 499,5 533,6 533,3 800,0 841,0 917,6 973,7 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 264,0 220,8 203,1 230,6 247,1 249,7 236,5 287,2 333,7 195,5 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 2,3 13,7 398,9 9,1 17,0 14,6 158,0 67, ,1 164,1 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 1,7 5,7 4,0 3,5 6,0 6,1 176,0 4,4 3,2 3,2 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,2 17 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,9 Beloning van werknemers 5.932, , , , , , , , , ,8 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 1.775, , , , , , , , , ,8 Subsidies aan bedrijven 1.393, , , , , , , , , ,4 Sociale uitkeringen 5.190, , , , , , , , , ,7 In geld 4.162, , , , , , , , , ,8 In natura door marktproducenten 1.028, , , , , , , , ,5 133,9 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 288,6 255,1 243,9 238,1 265,3 283,6 350,8 382,6 450,8 449,6 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 705,0 698,5 517,1 540,2 535,7 520,4 519,6 516,7 519,4 513,4 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 928, , , , , , , , , ,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden , , , , , , , , , ,9 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 8.992, , , , , , , , , ,3 Rentelasten , , , , , , , , , ,2 Kapitaaluitgaven 1.505, , , , , , , , , ,1 Bruto-investeringen in vaste activa 616,0 668,7 577,9 534,5 606,9 575,8 318,4 535,0 406,9 404,5 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -200,6-211,5 10,3-185,1 28,8-0,2-410,6-156,9 17,7-37,2 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 841,3 891, , , , ,3 864,5 989, ,0 365,6 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 249,1 93,5 94,3 109,2 180,2 426, ,3 46,8 146,2 676,2 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,2 Brutobesparingen , , , , , ,3-472,9 565, ,4-39,5 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) , , , , , , ,0-692,8 641,5-667,0

18 1.3 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 1.989, , , , , , , , , ,6 Directe belastingen 21,9 32,5 17,0 24,3 24,6 20,2 82,8 813, , ,3 Huishoudens 21,9 32,5 17,0 24,3 24,6 20,2 82,8 813, , ,3 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 1.320, , , , , , , , , ,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 28,5 29,5 Kapitaalbelastingen 646,7 737,2 713,0 843,9 893, , , , , ,8 Toegerekende sociale premies 1.743, , , , , , , , , ,6 Ontvangen rente 48,9 30,3 38,0 62,1 122,2 90,7 131,8 132,9 88,6 105,6 Ander inkomen uit vermogen 24,3 49,4 41,9 71,7 66,8 52,1 47,9 77,8 92,2 109,9 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 139,0 172,4 140,9 234,4 286,4 242,8 260,0 239,2 282,4 276,2 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1.252, , , , , , , , , ,1 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden , , , , , , , , , ,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 2.090, , , , , , , , , ,7 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 5,3 4,6 9,3 17,0 28,0 16,9 29,2 20,3 25,8 22,1 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 126,1 38,0 32,4 52,2 38,9 32,6 49,5 31,8 134,5 491,0 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,8 18 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,3 Beloning van werknemers , , , , , , , , , ,9 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 2.415, , , , , , , , , ,4 Subsidies aan bedrijven 862,5 946,7 845,4 916,4 852,5 877,4 811,6 845,4 893,0 910,8 Sociale uitkeringen 2.895, , , , , , , , , ,1 In geld 2.105, , , , , , , , , ,8 In natura door marktproducenten 789,6 818,6 896,4 885, , , , , , ,3 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 1.421, , , , , , , , , ,9 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 48,7 48,3 45,9 50,0 56,6 60,9 77,2 83,6 82,9 85,4 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 24,8 11,0 43,6 61,1 59,6 55,1 53,5 75,8 76,8 78,4 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 5.144, , , , , , , , , ,4 Rentelasten 755,5 694,9 728,7 797,2 715,5 723,5 769,1 660,1 668,9 605,7 Kapitaaluitgaven 3.399, , , , , , , , , ,6 Bruto-investeringen in vaste activa 1.666, , , , , , , , , ,4 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -9,0-6,2-8,8 1,6 3,7 8,2-3,5 3,7 4,7-184,8 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.260, , , , , , , , , ,7 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 481,2 463,4 471,2 455,5 568,1 619,6 637,5 492,9 469,3 501,3 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,6 Brutobesparingen 956, , , , , , , , , ,9 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) ,2-818,9-270,8 695,6 921,2 610, ,3-390,6 63,0 684,2

19 1.4 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE LAGERE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 4.416, , , , , , , , , ,4 Directe belastingen 1.801, , , , , , , , , ,5 Huishoudens 1.801, , , , , , , , , ,5 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 2.533, , , , , , , , , ,9 Werkelijke sociale premies 81,3 73,6 22,0 18,3 18,3 22,8 21,8 20,2 20,0 20,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 840,9 860,7 890,1 924,0 908,2 912,1 955,9 991, , ,4 Ontvangen rente 171,4 150,0 154,8 183,4 120,2 126,2 164,4 132,4 114,7 116,6 Ander inkomen uit vermogen 828,4 930,0 953,6 982, , , , ,3 957,9 681,7 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 134,4 127,6 108,4 114,9 123,2 126,3 219,2 181,8 186,1 187,4 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 953, , , , , , , , , ,1 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 42,1 74,4 74,4 83,0 94,5 94,4 77,5 95,0 145,3 141,6 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 5.882, , , , , , , , , ,4 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 84,8 67,7 66,5 24,0 45,2 45,8 31,1 53,0 149,9 109,6 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 579,7 494,1 501,7 481,1 578,1 911,8 574,0 506,2 480,1 514,7 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,9 19 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,9 Beloning van werknemers 7.054, , , , , , , , , ,0 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 1.655, , , , , , , , , ,2 Subsidies aan bedrijven 273,1 302,8 297,2 331,2 333,8 333,1 436,3 450,3 443,0 443,0 Sociale uitkeringen 1.541, , , , , , , , , ,7 In geld 1.313, , , , , , , , , ,4 In natura door marktproducenten 228,0 233,0 258,4 241,4 254,3 362,9 363,6 384,4 423,7 445,3 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 274,9 300,1 317,2 354,9 414,1 447,1 481,0 513,9 529,7 552,6 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 26,2 31,7 33,3 36,3 41,1 44,1 56,0 60,7 60,1 61,9 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 108,8 104,2 104,8 129,7 115,7 116,5 137,8 161,4 138,6 182,5 Rentelasten 775,3 733,6 612,5 470,8 494,9 526,8 653,1 587,9 670,9 697,1 Kapitaaluitgaven 1.663, , , , , , , , , ,4 Bruto-investeringen in vaste activa 1.640, , , , , , , , , ,2 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -15,1-10,8-12,8-5,6-2,4-6,8 32,7 23,1 16,1 18,8 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 37,6 86,3 100,7 139,1 135,8 116,8 108,8 149,0 381,8 334,3 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 0,0 3,7 2,3 1,8 3,6 3,9 3,3 2,7 2,3 6,1 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,4 Brutobesparingen 1.559, , , , ,7 915, , , , ,6 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) 561,1 387,2 261,2 222,3 44,6-726,6-69,3-343,0-31,3-353,5

20 1.5 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE WETTELIJKE-SOCIALE-VERZEKERINGSINSTELLINGEN Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,3 Directe belastingen 456,2 511,9 705,1 800,0 796,6 783,6 853,3 894,9 948,9 992,5 Huishoudens 334,8 393,5 484,2 569,8 582,1 601,5 670,5 690,1 749,6 766,5 Vennootschappen 121,4 118,4 220,9 230,2 214,5 182,1 182,8 204,8 199,3 226,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 329,8 338,9 732,1 738,4 752,1 833,9 844,8 977,8 991, ,0 Werkelijke sociale premies , , , , , , , , , ,8 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 10,8 11,4 11,2 11,0 11,7 12,6 13,5 15,2 16,0 16,8 Ontvangen rente 319,4 316,1 293,2 280,2 300,1 307,3 386,6 383,1 348,0 327,6 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 11,2 37,4 38,6 15,8 22,9 26,9 0,3 1,1 5,0 0,3 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 62,2 63,6 58,4 60,2 67,2 66,0 73,6 56,1 60,9 63,9 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 2.234, , , , , , , , , ,3 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 6.060, , , , , , , , , ,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 347,1 19,8 0,0 0,0 26,8 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 22,8 22,8 29,7 29,7 128,9 99, ,6 0,0 0,0 174,7 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,9 20 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,3 Beloning van werknemers 874,4 919,8 883,6 908,5 942,5 949, , , , ,2 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 605,3 607,7 648,4 661,3 660,3 661,2 701,1 740,5 779,8 800,2 Subsidies aan bedrijven 99,6 117,2 130,0 202,3 417,1 548,9 640,3 607,6 747,7 903,3 Sociale uitkeringen , , , , , , , , , ,6 In geld , , , , , , , , , ,4 In natura door marktproducenten , , , , , , , , , ,2 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 168,5 96,4 76,7 71,8 144,6 135,7 161,1 136,4 161,7 236,6 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inlomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 50,8 44,2 49,6 78,7 143,1 168,1 158,1 175,3 151,9 170,4 Rentelasten 151,1 118,8 160,7 117,8 131,0 94,1 18,0 7,8 5,9 3,8 Kapitaaluitgaven 51,3 62,3 73,9 112,8 82,9 78,7 313,6 85,7 126,7 63,7 Bruto-investeringen in vaste activa 37,8 41,1 42,8 46,8 56,6 52,9 122,8 74,7 112,5 49,4 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 13,5 21,2 31,1 66,0 26,3 25,8 19,8 11,0 14,2 14,3 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,8 Brutobesparingen -173,4-523,1 797,9 955, , ,0 704, ,1-484,0-22,9 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) -201,8-562,6 753,6 872, , , , ,4-583,9 88,1

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2012 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Rekeningen van de overheid Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De rekeningen

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2005 COM(2005) 653 definitief 2005/0253 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 789 definitief 2003/0296 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de opstelling van niet-financiële

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009 Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 0.8 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid

Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid Integrale versie Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid Sinds 2001 bestaan er op Europees vlak twee officiële definities van het financieringssaldo van de overheid: het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

De nationale rekeningen en het ESR 2010

De nationale rekeningen en het ESR 2010 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Hans De Dyn (NBB) ESR 2010: structuur van de uiteenzetting Inleiding De wijzigingen in de cijfers 2 / 41 ESR 2010: een belangrijke

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren documentatienota CRB 2016-0513 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren CRB 2016-0513 ED/BC/LVN 03.02.2016 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren Contactpersoon : Bastien.castiaux@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Methodologische nota

Methodologische nota Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Lijst van gebruikte begrippen

Lijst van gebruikte begrippen Lijst van gebruikte begrippen Afschrijvingen De waardevermindering van machines, gebouwen, vervoermiddelen, software en andere duurzame productiemiddelen door normale technische slijtage en economische

Nadere informatie

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dit is 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie Sociaal Economische Trends 213 De Nederlandse economie Werkloosheid 24-211 Beschikbaar inkomen Stromen huishoudens duren sinds 212 Werkloosheidsduren op basis van de Enquête toegenomen beroepsbevolking

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 1995-2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 1995-2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 1995-2004 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen van België

Nadere informatie

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen 0t07 07 Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen, torrekeningen, 2007 Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel . De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel Achtergronddocument bij: SAFFIER II (CPB-document 217) 7 januari 2011 Henk Kranendonk 2 1 Inleiding De gps-matrix

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2015

Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim *

Nadere informatie

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Luc Van Meensel Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën DS.16.08.374_NL Structuur

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.5.2003 COM(2003) 242 definitief 2003/0095 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende financiële kwartaalrekeningen

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2014

Nationale rekeningen 2014 Nationale rekeningen 2014 å Nationale rekeningen 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens 2014/8 Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/241 Inleiding Het onderwerp van dit webartikel betreft de regionale inkomensrekeningen van de huishoudens. De basisreeksen

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Den Haag, 9 november, 2012 Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2011 16,9 miljard euro.

Nadere informatie

Methodologische aspecten

Methodologische aspecten Integrale versie Methodologische aspecten In de volgende toelichting worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van de satellietrekening van de IZW s beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerde

Nadere informatie

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties 2 november 2004 Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Drs. F. Arkesteijn In 2003 daalden de inkomsten van

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen

Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen 1.1 Inleiding Het systeem van nationale rekeningen geeft een kwantitatieve beschrijving van het economische proces binnen een land en de economische

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 15.30-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie vrijdag 16 december 2016 B / 12 2016 NGO-ENS B / 12 Opgave

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2012 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen van België worden

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Nederlands spaaroverschot

Nederlands spaaroverschot Sociaal Economische Trends 213 De Nederlandse economie Werkloosheid 24-211 Nederlands spaaroverschot Stromen neemt en duren af Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 217 3 Wendy Smits

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

1 De economische kringloop

1 De economische kringloop 1 De economische kringloop Wat is Marco-economonie? Studie van het verband tussen Gezinnen Bedrijven Overheid Buitenland Welke soorten economische vraagstukken hebben we? Productie Werkloosheid Inflatie

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

De efficiëntie van de overheid in België

De efficiëntie van de overheid in België De efficiëntie van de overheid in België MOVI-Colloquium Vlaanderen "anders" bekeken Brussel, 11 mei 2007 N. De Batselier Directeur Nationale Bank van België Inhoudstafel 1. Inleiding: waarom is een efficiënte

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 29 september 2005 Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004 Drs. F. Arkesteijn Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/hoofdstuk 19 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015 Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 215 Eerste jaar vennootschapsbelasting op intercommunales levert verwachte 2 miljoen EUR op De Belgische intercommunales

Nadere informatie

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11)

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11) Integrale versie 2. Methodologie: aangepaste raming van de toegevoegde waarde en de investeringen tegen lopende prijzen van de niet--financiële ondernemingen voor het laatste jaar 2.1 Toegevoegde waarde

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie