VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE"

Transcriptie

1 VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE

2 INHOUD Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid 4 De PBM-richtlijn naleven 6 Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico s 6 Handschoenen van intermediair ontwerp - voor middelzware risico s 6 Handschoenen van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico s 7 Strengere normen in Europa 8 Normen voor handschoenen 9 Norm EN Algemene vereisten inzake veiligheidshandschoenen Norm EN Handschoenen die beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen. Norm EN Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico s. Norm EN Handschoenen die beschermen tegen thermische risico s Norm EN Handschoenen die beschermen tegen koude Norm EN Handschoenen die beschermen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting Al de steun die u nodig hebt om de veiligste keuze te maken 21 De garantie van Ansell Healthcare 22 3

3 MEER AANDACHT VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID De Europese Akte beperkt zich niet alleen tot het wegwerken van handelsbarrières, maar streeft in heel Europa ook een beter sociaal beleid en een grotere welvaart na. De Akte pleit er specifiek voor om de gezondheid en de veiligheid van alle Europese werknemers op hun werkplaats te verbeteren. Het engagement om de beste praktijken die momenteel in de Unie gangbaar zijn, tot de hele Unie uit te breiden, werd in een wettelijk bindende Kaderrichtlijn (89/391/EEC) vastgelegd. Die tekent niet alleen de algemene krachtlijnen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid uit, maar verplicht de werkgever ook om voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers op hun werkplaats te zorgen. Die richtlijn wordt aangevuld door vijf deelrichtlijnen, waarvan één direct het gebruik van beschermhandschoenen regelt. De Richtlijn 89/656/EEC betreffende Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Vier artikels uit de Richtlijn verdienen speciale aandacht vermits zij aanzienlijke verantwoordelijkheden op de schouders van de werkgevers leggen: ARTIKEL 3 bepaalt dat vooraleer er een PBM gekozen wordt, er eerst een basisbeoordeling uitgevoerd moet worden om het risico te identificeren en te evalueren. Waar mogelijk moet het risico beperkt of weggewerkt worden door de werkwijze op de werkplaats aan te passen. Die optie moet altijd verkozen worden boven het gebruik van een PBM. Volgens ARTIKEL 4 moet de werkgever zijn werknemers op de hoogte brengen van de risico s op de werkplaats. Tegelijk moet hij hun aangepaste, goed passende en aan de EU-normen beantwoordende PBM ter beschikking stellen, en hun correcte instructies geven voor het gebruik daarvan. Hij moet er verder voor zorgen dat de PBM uitsluitend worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor de fabrikant ze bestemd heeft en met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant. 4

4 ARTIKEL 5 verplicht de werkgever om: 1. De gevaren op de werkplek te onderzoeken en het risiconiveau voor de werknemers te evalueren. 2. Te bepalen welke eigenschappen de handschoenen moeten bezitten om de werknemers te beschermen. 3. Ervoor te zorgen dat alle handschoenen die op de werkplaats gebruikt worden, aan de PBM-richtlijn beantwoorden en aan de EN-normen die van toepassing zijn, voldoen. 4. De verdiensten van de verschillende beschikbare soorten bescherming te vergelijken. 5. Een volledig rapport bij te houden van de beoordeling en de redenen voor de selectie van een specifiek handschoentype. Als het risico verandert, op gelijk welke manier - bijvoorbeeld door de invoering van nieuwe chemische stoffen of industriële processen - dan moet de beoordeling herhaald worden. ARTIKEL 6, ten slotte, verplicht de lidstaten om schriftelijke regels op te stellen die bepalen in welke situaties op de werkplaats het gebruik van PBM verplicht is. De werkgevers moeten uiteraard op de hoogte zijn van die regels en ze toepassen. Om aan de nieuwe voorschriften te voldoen, moet u handschoenen kiezen die aan de bovenstaande Richtlijn voldoen, en aan de veiligheidsnormen die van kracht zijn beantwoorden. Daarnaast moeten de handschoenen ook aantoonbaar van goede kwaliteit zijn en het best geschikt zijn voor de taak in kwestie. Alle industriële producten van Ansell Healthcare voldoen aan die vereisten en onze experts zullen u graag adviseren zodat u de veiligste keuze maakt. 5

5 DE PBM-RICHTLIJN 89/686/EEC NALEVEN De Richtlijn deelt de handschoenen in twee klassen in die met twee risiconiveaus overeenstemmen: een minimaal en een dodelijk of onomkeerbaar risico. Een risico dat tussen die twee niveaus valt, kan als middelzwaar omschreven worden. Om met de Richtlijn 89/656/EEC in orde te zijn, moet u het risiconiveau bepalen en handschoenen uit de juiste categorie selecteren. Om u bij die selectie te helpen, werd een markeringssysteem ontwikkeld. Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico s Bij handschoenen van eenvoudig ontwerp die bescherming bieden tegen beperkte risico s, zoals huishoudhandschoenen, mogen de fabrikanten zelf de handschoenen testen en certificeren. Handschoenen van die klasse vertonen de volgende CE-markering: Handschoenen van intermediair ontwerp - voor middelzware risico s Handschoenen die ontworpen zijn om bescherming te bieden tegen middelzware risico s, bijv. handschoenen voor algemene manipulatietaken met een goede snij-, perforatie- en schuurweerstand, moeten door een Erkende Keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. Alleen die organisaties mogen een CE-markering verlenen zonder dewelke de handschoenen niet verkocht mogen worden. Elke erkende organisatie heeft haar eigen identificatienummer. De naam en het adres van de erkende organisatie dat het product certificeert moeten op de gebruiksaanwijzingen van de handschoenen vermeld staan. 6

6 Handschoenen van intermediair ontwerp vertonen de volgende CE-markering: Handschoenen van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico s Handschoenen die ontworpen zijn om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico s, bijv. chemicaliën, moeten ook door een Erkende Organisatie getest en gecertificeerd worden. Daarnaast moet het systeem voor kwaliteitszorg dat de fabrikant gebruikt om de homogeniteit van de productie te garanderen, apart gecontroleerd worden. De organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met een nummer dat naast de CE-markering vermeld moet worden (in dit geval, 0493). Handschoenen van complex ontwerp vertonen de volgende CE-markering: 0493 Opgelet: de oorspronkelijke PBM-Richtlijn 89/686/EEC werd geamendeerd door de Richtlijn 93/95/EEC en door de Richtlijnen 93/68/EEC en 95/58 EEC betreffende de CE-markering. 7

7 STRENGERE NORMEN IN EUROPA De richtlijn betreffende Persoonlijke Beschermingsmiddelen streeft in de eerste plaats een grotere veiligheid op de werkplaats na. Daartoe worden normen voor de productie en het gebruik uitgevaardigd die in de hele Unie van toepassing zijn. Dat is de opdracht van het Comité voor Europese Normalisatie (CEN). Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale standaardisatie-instellingen van elke lidstaat en de EVA, en uit vertegenwoordigers van belangrijke Europese PBM-producenten. Uiteraard heeft Ansell Healthcare een actieve rol gespeeld bij het opstellen van de normen voor beschermhandschoenen, en bij de herzieningen daarvan. Als u meer uitleg over deze Richtlijnen of meer informatie over de test- en certificatieprocedures wenst, kunt u contact opnemen met onze Technische Dienst. 8

8 NORMEN VOOR HANDSCHOENEN Norm EN 420: 2003 ALGEMENE VEREISTEN INZAKE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TOEPASSINGSGEBIED Deze norm definieert de algemene vereisten inzake ontwerp en uitvoering, onschadelijkheid, comfort en doeltreffendheid, markering en informatie die voor alle beschermhandschoenen gelden. Die norm kan ook voor armbeschermers gelden. De belangrijkste punten vindt u hieronder. Voor sommige handschoenen, die voor zeer gespecialiseerde toepassingen ontworpen zijn (bijv. handschoenen voor chirurgen of elektriciens), gelden andere strenge en taakgebonden normen. (Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar.) DEFINITIE Een handschoen is een persoonlijk beschermingsmiddel dat de hand of een gedeelte van de hand tegen gevaren beschermt. Ze kan ook een gedeelte van de voorarm en de arm bedekken. Een prestatieniveau is een getal (tussen 0 en 4) dat duidelijk maakt hoe een handschoen in een specifieke test gepresteerd heeft en dat het resultaat van die test weergeeft. Niveau 0 betekent dat de handschoen ofwel niet getest werd ofwel onder het minimale prestatieniveau blijft. Een prestatieniveau X betekent dat de testmethode niet geschikt is voor de handschoen in kwestie. Hogere getallen dan 0 stemmen overeen met hogere prestatieniveaus. VEREISTEN UITVOERING EN ONTWERP VAN HANDSCHOENEN Handschoenen moeten de grootst mogelijke bescherming bieden in de voorspelbare omstandigheden van het eindgebruik. Wanneer de handschoen naden bevat, mag de sterkte van die naden de algemene prestaties van de handschoen niet beperken. 9

9 ONSCHADELIJKHEID De handschoenen zelf mogen geen gevaren opleveren voor de gebruiker De ph van de handschoen moet tussen 3.5 en 9.5 liggen Het gehalte aan chroom (VI) moet zo laag zijn, dat dit niet te detecteren is (< 10 ppm) Handschoenen in natuurrubber moeten volgens EN getest worden op proteïnes die vrij kunnen komen. WASINSTRUCTIES Als er wasinstructies gegeven worden, mag het prestatieniveau niet verminderd zijn na het maximum aanbevolen wascycli. ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN Antistatische handschoenen die ontworpen zijn om het risico van elektrostatische ontladingen te beperken, moeten getest worden volgens EN 1149 De gemeten testwaarden moeten op de gebruiksaanwijzingen vermeld worden Een elektrostatisch pictogram mag NIET gebruikt worden. MAAT (ZIE DE TABEL HIERONDER) Handschoenen met een kleinere lengte dan de minimumlengte, moeten als vervaardigd voor speciale toepassingen aangeduid worden. BEWEEGLIJKHEID Indien vereist moet de prestatie aangeduid worden zoals in de tabel hieronder. ABSORPTIE EN TRANSMISSIE VAN WATERDAMP Indien vereist moeten de handschoenen waterdamp doorlaten (5 mg/cm 2.h) Als de handschoenen geen waterdamp mogen doorlaten, moet het transmissieniveau toch minstens 8 mg/cm2 gedurende 8 uur zijn. MARKERING EN INFORMATIE Markering van de handschoen Elke handschoen moet gemarkeerd zijn met: - De naam van de fabrikant - De naam en de maat van de handschoen - De CE-markering - Aangepaste pictogrammen met de relevante prestatieniveaus en de referentie van de EN-norm. De markering moet tijdens de hele levensduur van de handschoen leesbaar blijven. Wanneer de handschoen wegens haar specifieke eigenschappen niet gemarkeerd kan worden, moet die markering aangebracht worden op de directe verpakking van de handschoen. Markering van de directe verpakking van de handschoenen Naam en adres van de fabrikant of vertegenwoordiger Naam en maat van de handschoen 10

10 CE-markering Gebruiksinformatie - Eenvoudig ontwerp: uitsluitend voor minimale risico s - Intermediair of complex ontwerp: relevante pictogrammen - Wanneer de bescherming tot een deel van de hand beperkt is, moet dat vermeld worden (bijv. alleen bescherming van de handpalm) Een adres of telefoon waar verdere informatie verkrijgbaar is. Gebruiksaanwijzingen (moeten geleverd worden wanneer de handschoen op de markt gebracht wordt). Naam en adres van de fabrikant of vertegenwoordiger Benaming van de handschoen Beschikbare maten CE-markering Was- en opslaginstructies Gebruiksaanwijzingen en -beperkingen Een lijst met de bestanddelen in de handschoen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken Een lijst met alle bestanddelen van de handschoen moet op verzoek beschikbaar zijn Naam en adres van de Erkende Organisatie die het product gecertificeerd heeft. Maten Handschoenmaat Past voor handenmaat Omtrek / lengte van hand (mm) Minimumlengte van de handschoen (mm) / / / / / / Beweeglijkheid Prestatieniveau Kleinste diameter van een pin die met de handschoen opgeraapt kan worden, 3 keer/30 seconden (mm)

11 NORM EN 374: 2003 HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN TOEPASSINGSGEBIED Deze norm specificeert het vermogen van de handschoenen om de gebruiker tegen chemicaliën en/of microorganismen te beschermen. DEFINITIES Penetratie Penetratie is de beweging van een chemisch product en/of micro-organisme doorheen poreuze materialen, naden, gaatjes of andere tekortkomingen in het materiaal van een beschermhandschoen op niet-moleculair niveau. Permeatie De rubber en plastic lagen in handschoenen fungeren niet altijd als een barrière voor vloeistoffen. Soms gedragen ze zich als sponsen. Ze zuigen vloeistoffen op zodat die met de huid in contact komen. Daarom is het nodig de doorbraaktijden te meten. Dit is de tijd die de gevaarlijke vloeistof nodig heeft om tot de huid door te dringen. VEREISTEN Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen gespecificeerd in EN 420. Penetratie: een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en/of waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd in overeenstemming met een Aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Prestatieniveau Aanvaardbaar kwaliteitsniveau Inspectieniveaus Niveau 3 < 0.65 G1 Niveau 2 < 1.5 G1 Niveau 1 < 4.0 S4 12

12 A B C Het pictogram chemisch bestendig moet gepaard gaan met een code van 3 cijfers. Die code verwijst naar de codeletters van 3 chemicaliën (uit een lijst van 12 standaardchemicaliën) waarvoor er een doorbraaktijd van minstens 30 minuten bereikt werd. CODELETTER CHEMISCHE STOF CAS-NUMMER CATEGORIE A Methanol Primaire alcohol B Aceton Keton C Acetonitril Nitrilsamenstelling D Dichloormethaan Gechloreerde paraffine E Koolstofdisulfide F Tolueen Zwavel met organische stoffen Aromatische koolwaterstof G Diethylamine Amine H Tetrahydrofuran Heterocyclisch en ethersamenstelling I Ethylacetaat Ester J n-heptaan Verzadigde koolwaterstof K Natriumhydroxide 40% Anorganische base L Zwavelzuur 96% Anorganisch mineraal zuur Permeatie: Elke chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt geklasseerd volgens de doorbraaktijd (prestatieniveaus van 0 tot 6). Gemeten doorbraaktijd Gemeten doorbraaktijd Beschermingsindex Beschermingsindex > 10 minuten Klasse 1 > 120 minuten Klasse 4 > 30 minuten Klasse 2 > 240 minuten Klasse 5 > 60 minuten Klasse 3 > 480 minuten Klasse 6 13

13 Het pictogram Laag chemisch bestendig of Waterdicht wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest. Het pictogram Micro-organisme moet gebruikt worden wanneer de handschoen bij de penetratietest op zijn minst een prestatieniveau 2 haalt. Waarschuwing: deze gegevens over de chemicaliën weerspiegelen niet noodzakelijk de feitelijke doorbraaktijd op de werkplaats. 14

14 NORM EN 388: 2003 HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN MECHANISCHE RISICO S TOEPASSINGSGEBIED Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren. DEFINITIE EN VEREISTEN De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico. a b c d Het pictogram mechanische risico s gaat samen met een code van 4 cijfers: a. schuurweerstand gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren. b. snijweerstand gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het handschoenstaal te snijden. c. scheurweerstand gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren. d. perforatieweerstand gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van standaardafmetingen te doorboren. 15

15 In al die gevallen stemt [0] overeen met het laagste prestatieniveau, bijv.: TEST BEOORDELING PRESTATIENIVEAU a. Schuurweerstand (cycli) < b. Snijweerstand (factor) < c. Scheurweerstand (newton) < d. Perforatieweerstand (newton) < Die prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan naast het pictogram op de directe verpakking van de handschoenen. 16

16 NORM pr EN 407: 2004 Wordt momenteel herzien HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN THERMISCHE RISICO S TOEPASSINGSGEBIED Deze norm specificeert de thermische weerstand van veiligheidshandschoenen tegen hitte en/of vuur. DEFINITIE EN VEREISTEN De aard en de mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks van zes prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen. a b c d e f Het pictogram hitte en vlam gaat samen met een getal van zes cijfers: a. weerstand tegen ontvlambaarheid (prestatieniveau 0-4) b. weerstand tegen contacthitte (prestatieniveau 0-4) c. weerstand tegen geleidingshitte (prestatieniveau 0-4) d. weerstand tegen stralingshitte (prestatieniveau 0-4) e. weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (prestatieniveau 0-4) f. weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal (prestatieniveau 0-4) De handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand. 17

17 Weerstand tegen ontvlambaarheid: gebaseerd op de tijd dat het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd is. De naden van de handschoen mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet lossen. Weerstand tegen contacthitte: gebaseerd op het temperatuurbereik ( C) waarbij de drager gedurende minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een EN-niveau van 3 of hoger behaald wordt, moet het product minstens een EN-niveau van 3 in de ontvlambaarheidstest halen. In het andere geval wordt het maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid. Weerstand tegen geleidingshitte: gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft. Weerstand tegen stralingshitte: gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft. Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal: het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft. Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal: het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de handschoen de test niet doorstaan. 18

18 NORM EN 511: 1994 HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN DE KOUDE TOEPASSINGSGEBIED Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude tot -50 C beschermen. DEFINITIE EN VEREISTEN De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen. a b c Het pictogram koude gaat samen met een getal van 3 cijfers: a. weerstand tegen geleidingskoude (prestatieniveau 0-4) b. weerstand tegen contactkoude (prestatieniveau 0-4) c. doordringbaarheid voor water (0 or 1) Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand. Weerstand tegen geleidingskoude: gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding. Weerstand tegen contactkoude: gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt. Doordringbaarheid voor water: 0 = penetratie van water na 30 minuten blootstelling 1 = geen penetratie van water. 19

19 NORM EN 421: 1994 HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN IONISERENDE STRALING EN RADIOACTIEVE BESMETTING TOEPASSINGSGEBIED Die norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. DEFINITIE EN VEREISTEN De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat naar de specifieke beschermende eigenschappen verwijst. Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gedefinieerd in EN 374 doorstaan. Handschoenen die in verpakkingskamers gebruikt worden, moeten een hoge weerstand tegen de transmissie van waterdamp bieden. Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd zijn. Materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, kunnen vervormd worden door hun reactie op ozonbarstjes. Die test is optioneel en kan gebruikt worden als een hulpmiddel om handschoenen te selecteren die tegen ioniserende straling bestand moeten zijn. 20

20 AL DE STEUN DIE U NODIG HEBT OM DE VEILIGSTE KEUZE TE MAKEN Ansell Healthcare past niet alleen de hierboven vermelde procedures toe, maar voert ook frequent kwaliteitscontroles uit die strenger zijn dan door de wet voorgeschreven. (Meer bepaald wordt elke stap van het productieproces zorgvuldig gecontroleerd om de meest constante productiekwaliteit in de sector te garanderen.) Onze documentatie bevat een meer gedetailleerde beschrijving van elke handschoen, samen met gebruiksaanbevelingen. Als u echter van mening bent dat u bij uw keuze nog meer hulp nodig hebt, dan sturen we graag een expert-adviseur om het gebruik van uw handschoenen in uw dagelijks werk te onderzoeken en om u de beste specificatie aan te bevelen. Vergeet niet dat u krachtens Artikel 5 van de PBM-Richtlijn verplicht bent te bewijzen dat u uw personeel de veiligste en best geschikte bescherming biedt die verkrijgbaar is. Als u speciale behoeften hebt, raden wij u met aandrang aan om gebruik te maken van de unieke, praktijkgerichte adviezen van Ansell. 21

21 DE GARANTIE VAN ANSELL HEALTHCARE Elke handschoen die u bij ons koopt, is gecertificeerd volgens de PBM-richtlijn 89/686/EEC en de relevante ENnormen. Ze is tevens CE-gemarkeerd. U kunt er zeker van zijn dat elk beschermingsproduct dat u bij Ansell koopt, vervaardigd, getest, verpakt en gedocumenteerd werd in overeenstemming met de Europese wetgeving die van kracht is. Niemand weet meer over beschermhandschoenen dan Ansell. Wanneer u beschermproducten van de allerhoogste kwaliteit koopt, neemt u niet alleen de beste beslissing voor uw werknemers, maar komt u ook uw wettelijke verplichtingen na. 22

22 Ansell Limited is een internationale leider op het vlak van beschermende producten. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, telt meer dan medewerkers en neemt een vooraanstaande positie in op de markt voor condooms en voor handschoenen in natuurlatex en synthetische polymeren. Ansell is actief in drie belangrijke segmenten: Occupational Healthcare, handbescherming voor de industriële markt; Professional Healthcare, chirurgische en onderzoekshandschoenen voor medisch personeel en Consumer Healthcare, condooms en huishoudhandschoenen. Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2)

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen 3 meer aandacht voor gezondheid en veiligheid De Europese Akte beperkt zich niet alleen tot het wegwerken van handelsbarrières, maar streeft in heel

Nadere informatie

WETGEVING EN NORMEN. Handschoenen worden in drie categorieën opgedeeld volgens de risico s waartegen ze moeten beschermen.

WETGEVING EN NORMEN. Handschoenen worden in drie categorieën opgedeeld volgens de risico s waartegen ze moeten beschermen. In deze HandschoenenWijzer vindt u een duidelijk overzicht welke handschoen u bij welke toepassing het best kunt gebruiken, zodat de kans op ongelukken flink gereduceerd kan worden. Armen en handen zijn

Nadere informatie

Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen

Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen 1 Algemeen Contact met vaste, vloeibare of gasvormige chemische stoffen zoals o.a. zuren, logen, oliën, vetten, bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen,

Nadere informatie

Meten is verbeteren. Onmogelijk?

Meten is verbeteren. Onmogelijk? Meten is verbeteren Meten is verbeteren Ansell, een wereldleider in beschermende producten, presenteert Guardian. Het is een unieke tool voor industriële ondernemingen. Zij kunnen er hun veiligheid mee

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

V E I L I G H E I D. Centexbel INFO. HiViSAFE : objectief zichtbaar & zichtbaar objectief!

V E I L I G H E I D. Centexbel INFO. HiViSAFE : objectief zichtbaar & zichtbaar objectief! V E I L I G H E I D Centexbel INFO Nummer 10 van 21 december 2009 HiViSAFE : objectief zichtbaar & zichtbaar objectief! Klimaatconferentie in Kopenhagen : Vlaams Textielbedrijf toont de weg! Colofon Verantwoordelijke

Nadere informatie

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light 1 2 INDEX... Pagina Belangrijk...7 Certificaten en goedkeuringen...8 Beschrijving van de pakken...8 EG-typegoedkeuring...8 NFPA-goedkeuring...9

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen Versie 1.0 13/12/2010 Versiecontrole Document opgesteld door:

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1 DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN Deel 1 : Inleiding Voorwoord 1. De geschiedenis van de Europese Unie 2. Regelgeving van de Europese Unie 3. De CE markeringsrichtlijn 4. De richtlijnen

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA VAN DE BOEKHOUDSOFTWARE - Technische nota van het IAB - Voorwoord

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6

BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6 BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid Versie 6 Een toelichting op de belangrijkste veranderingen tussen Versies 5 en 6 Het British Retail Consortium (BRC) publiceerde Versie 6 van de BRC voedselveiligheidsnorm

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

Instructies Cleanroom gebruik

Instructies Cleanroom gebruik Instructies Cleanroom gebruik Inleiding In industrieën, zoals de farmaceutische-, elektronische- en food-industrie, is het noodzakelijk om gedurende de productie bepaalde producten te beschermen tegen

Nadere informatie