Gedragscode voor de medewerkers van Evonik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode voor de medewerkers van Evonik"

Transcriptie

1 Gedragscode voor de medewerkers van Evonik

2 Inhoudsopgave Doelstelling en toepassingsgebied 4 Gedragsregels binnen het bedrijf 6 Bedrijfsvoering 6 Zakelijke contacten 8 Belangenconflicten 10 Insider Trading 11 Vertrouwelijkheid van interne informatie waarborgen 12 Politiek engagement 12 Giften 13 Gelijke behandeling en omgang met elkaar 13 Vakthema s 14 Antitrustwetgeving 14 Internationale handel en exportcontrole 14 Belastingrecht 15 Milieubescherming, veiligheid en gezondheidszorg 15 Gegevensbescherming 16 Veiligheid van informatietechnologie 16 Gedragscode in de praktijk 17

3 3 Beste medewerk(st)ers, Het succes van een onderneming is grotendeels gebaseerd op vertrouwen, niet alleen op dat van de zakenpartners, aandeelhouders en van het grote publiek, maar vooral ook op dat van haar medewerkers. Vertrouwen komt niet vanzelf; we moeten het met transparantie, betrouwbaarheid en fairheid verdienen. Met dit in het achterhoofd hebben we deze gedragscode voor alle medewerkers van Evonik opgesteld. Deze code moet ons leiden en ondersteunen in onze dagelijkse werkzaamheden. Markten en culturen komen dichter bij elkaar en de na te leven regelgevingen maken de uitdagingen steeds groter en complexer. Bij vragen of belangenconflicten staan de Compliance Officers in het concern steeds voor u klaar. Dr. Klaus Engel Voorzitter van de Vorstand van Evonik Industries AG De gedragscode is bindend voor alle medewerkers van Evonik en geldt wereldwijd in het bedrijfsleven, in het openbare leven en in de omgang met overheidsinstanties en instellingen, maar ook in de dagelijkse samenwerking binnen het concern. Ik verwacht van ieder van u een consequente naleving en omzetting van de regels in onze gedragscode, terwijl u verantwoordelijkheid opneemt voor uw eigen gedrag. Alleen zo kunnen we onze ondernemingscultuur geloofwaardig vertegenwoordigen en overal een erkende en betrouwbare partner zijn.

4 4 Doelstelling en toepassingsgebied De gedragscode is de ruggengraat van onze onderneming. Juan Carlos Guzman, Regional President Spanje & Portugal, Granollers, Spanje Het begrip Compliance betekent het geheel van alle maatregelen die nageleefd moeten worden om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, haar organisatorische eenheden en haar medewerkers¹ voldoen aan de geldende wetgeving. Daarnaast garandeert Compliance dat alle bedrijfstransacties uitgevoerd worden in overeenstemming met sociale regels en waarden die moreel en ethisch aanvaardbaar zijn. Het Compliance systeem van het Evonik-concern (hierna Evonik genoemd) dient om schade te voorkomen of te beperken, om inbreuken tijdig te ontdekken en te corrigeren en om te voldoen aan de wettelijke organisatorische verplichtingen. Deze gedragscode vat de belangrijkste beleidsprincipes en -normen van Evonik samen. Alle medewerkers dienen hiermee vertrouwd te zijn. De code schetst ook de fundamentele ethische en wettelijke verplichtingen van de medewerkers van Evonik en verleent hen een stevige basis voor een correct professioneel gedrag. Naast de naleving van wettelijke bepalingen, andere regels en normen, is ethisch handelen van grote waarde binnen Evonik. Dit is gebaseerd op de concernwaarden van Evonik, de Guiding Principles en de stijl van personeelsmanagement, die ons gedrag bepalen, zowel intern in de omgang met elkaar als extern in het contact met zakenpartners en publieke instellingen. ¹ Hierna worden begrippen als medewerker en werknemer en andere begrippen die niet geslachtsneutraal zijn zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt.

5 5 Iedere medewerker is verantwoordelijk voor Compliance, met de steun van het management en de voorbeeldfunctie van alle leidinggevenden. Daarnaast dient Compliance als vertrouwen scheppende maatregel om het internationale imago van ons concern en haar medewerkers te beschermen. Het bevordert een cultuur van wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid en integriteit. Het toepassingsgebied van deze gedragscode omvat alle organisatorische eenheden van Evonik en alle participatiemaatschappijen, waarvan Evonik direct of indirect meer dan 50 procent van de aandelen bezit of een dominante invloed kan uitoefenen. Bij alle andere participaties doet Evonik al het mogelijke om verplichtingen na te leven die vergelijkbaar zijn met deze gedragscode. Deze gedragscode kan verder verduidelijkt worden in concernrichtlijnen, die in het hele concern op het Intranet te vinden zijn. Daarnaast kunnen de afdelingen specifieke richtlijnen en regels uitvaardigen die in overeenstemming moeten zijn met de gedragscode. Het is de taak van de chef om zichzelf en zijn medewerkers op de hoogte te houden van de concernrichtlijnen en afdelingsspecifieke regels die belangrijk zijn voor hun persoonlijk handelen. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat ons gedrag binnen en buiten de onderneming het visitekaartje van Evonik is. Anna Andreeva, Compliance Officer Rusland, Moskou, Rusland Het is de opdracht van elke medewerker om de gedragscode na te leven.

6 6 Gedragsregels binnen het bedrijf Bedrijfsvoering We verwerpen elke vorm van corruptie en nemen afstand van dubieuze zaken. En dit onafhankelijk van culturele verschillen. Dr. Dahai Yu, Lid van de Vorstand, Essen, Duitsland Naleving van alle wetten en voorschriften Omdat Evonik internationaal actief is, is het concern onderworpen aan een groot aantal nationale en supranationale wetten. Alle bedrijfsactiviteiten en -processen van Evonik moeten dan ook zodanig geleid worden, dat ze beantwoorden aan alle toepasselijke wetten, vrijwillig aangegane verplichtingen en andere bindende voorschriften, waarop een activiteit van Evonik van toepassing is. Indien dit in sommige gevallen niet volstaat, passen we hogere maatstaven toe. Een medewerker mag geen instructie uitvaardigen die hiervan afwijkt en die leidt tot een schending van de hier genoemde beleidsverklaringen in de uitoefening van een bedrijfsactiviteit. Preventief juridisch advies Om onnodige risico s te vermijden die kunnen leiden tot een overtreding van de geldende wetten of richtlijnen, is het noodzakelijk om eerst intern juridisch advies in te winnen vooraleer enige actie ondernomen wordt. De naleving van wetten, overeenkomsten en vrijwillig aangegane verplichtingen is voor ons een topprioriteit.

7 7 Omkoping Evonik verbiedt iedere actieve of passieve vorm van omkoping met geld of waardevolle voorwerpen of een poging hiertoe. Geschenken, entertainment en andere gunsten Geschenken, gunsten, traktaties en andere voordelen mogen in het kader van de wettelijke en arbeidsrechtelijke grenzen alleen gegeven of aangenomen worden indien ze niet buiten de gebruikelijke zakelijke praktijken van de desbetreffende regio vallen, geen buitensporige waarde hebben en niet als omkoping kunnen worden beschouwd. Indien er twijfel bestaat, dienen medewerkers de goedkeuring van hun directe chef of Compliance Officer te vragen. Gebruik van activa en financiële middelen van de onderneming Het gebruik van bedrijfsactiva voor privédoeleinden is principieel verboden. Uitzonderingen kunnen door de chef of door aparte regelingen goedgekeurd worden (bv. ondernemingsovereenkomst, cao, arbeidscontract). Ondernemingseigendom behoort toe aan de onderneming. Ik vraag vooraf of ik het voor privédoeleinden mag gebruiken. Vitali Klein, Technical Service Manager, Darmstadt, Duitsland

8 8 Integriteit van de verslaggeving Alle onkostenrekeningen, boekhoudcontroles, financiële verslagen, onderzoeks- en verkooprapporten, milieu- en veiligheidsverslagen en andere concerndocumenten moeten de relevante feiten en de ware aard van een transactie correct, eenduidig en tijdig voorstellen. Integriteit en eerlijkheid maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden en ondernemingsbestuur. Olena Stratiyenko, Legal Administrative Assistant, Parsippany, NJ, USA Alle betrokken medewerkers zijn verplicht om, met medewerking van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor financiële verslaggeving en controle, op een vertrouwensbasis samen te werken met de financiële controleurs van Evonik en geen van de benodigde informatie achter te houden. Externe communicatie Officiële standpunten, vooral tegenover de media, mogen bij Evonik alleen maar ingenomen worden door personen die hiervoor uitdrukkelijk bevoegd zijn. Zakelijke contacten Gelijke en faire behandeling We behandelen alle zakenpartners op een eerlijke en faire manier. De keuze van leveranciers en dienstverleners gebeurt volgens een procedure op basis van objectieve en begrijpelijke criteria. Opdrachten worden zoveel mogelijk en zinvol gesloten op basis van verschillende offertes. Bij de keuze van onze leveranciers letten we erop dat zij voldoen aan de beginselen van deze gedragscode.

9 9 Zakelijke incentives Typische zakelijke incentives zijn prestatiegebonden provisies, rabatten, prijskortingen en dergelijke. Zij moeten met grote omzichtigheid gebruikt worden om de naleving van de verschillende wettelijke regelingen te verzekeren. De zakelijke incentives dienen grondig en juist gedocumenteerd te zijn. Betalingen De betaling van ontvangen leveringen en prestaties moet direct aan de contractant gebeuren. De betaling vindt gewoonlijk plaats in het land waarin het bedrijf van de contractant gevestigd is. De volledige of gedeeltelijke betaling in contanten is verboden, behalve wanneer het om heel kleine bedragen gaat. Bij afwijkende betalingsovereenkomsten dient de bevoegde bedrijfsjurist geraadpleegd te worden. Een faire en gelijke behandeling zijn belangrijk! In elk opzicht. Kamaludin, Managing Director, Cikarang, Indonesië We behandelen al onze zakenpartners eerlijk en fair.

10 10 Belangenconflicten Alleen als iedereen eraan meewerkt om belangenconflicten te vermijden, kunnen we schade aan de onderneming voorkomen. Sachin Arte, Regional Sales Manager, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten Nevenberoep Evonik juicht het sociale engagement van haar medewerkers toe in de jeugdwerking, volwassenenvorming, sport, liefdadigheidsinstellingen, kerkelijke en culturele organisaties, ook wanneer de medewerkers daarvoor een passende beloning/vergoeding ontvangen. Nevenberoepen van gelijk welke aard mogen de verplichting van de medewerkers om zich volledig voor Evonik in te zetten niet in het gedrang brengen. De uitoefening van een nevenberoep van niet geringe omvang kan voorafgaande toestemming vereisen en moet daarom aan de directe chef of de bevoegde personeelsafdeling voorgelegd worden. Significante financiële belangen in concurrenten, klanten en leveranciers Een medewerker, met inbegrip van zijn naaste familieleden, mag in naam van zichzelf of een derde partij geen activiteiten uitvoeren die essentiële kernelementen van de Evonikbusiness betreffen en die in strijd zijn met of ingaan tegen de belangen van Evonik. In geval van twijfel moet dit met de Compliance Officer afgestemd worden. Significante financiële belangen, ook die van naaste familieleden, in een dochteronderneming, concurrent, klant of leverancier dienen aan de chef en de Compliance Officer gemeld te worden. Naaste familieleden zijn levenspartners en minderjarige kinderen. Vanaf een aandelenbezit van 5 procent spreken we van een significant financieel belang.

11 11 Sluiten van overeenkomsten en andere business transacties In principe mogen geen zaken gedaan worden met naaste familieleden van een concernmedewerker. In sommige gevallen kunnen zij wel toegestaan worden door de chef van de medewerker of het Comité van toezicht van het concern. Daarbij moet verzekerd worden dat de betrokken concernmedewerker niet aan de besluitvorming meewerkt. Insider Trading Enkele nationale wetten verbieden het gebruik van informatie die niet voor het publiek bestemd is of nog niet publiek bekend is in verband met de aankoop en verkoop van waardepapieren (bv. aandelen, obligaties) en het ongeoorloofd doorgeven van zulke informatie. Deze gedragscode verbiedt ook het gebruik van insiderinformatie over Evonik of andere firma s die werd verkregen bij het sluiten van een overeenkomst, hetzij in het voordeel van de medewerker hetzij in het voordeel van een derde, evenals het ongeoorloofd doorgeven van zulke informatie.

12 12 Vertrouwelijkheid van interne informatie waarborgen Alle bedrijfs- en zakelijke informatie moet geheim blijven en mag niet prijsgegeven worden aan onbevoegde derden tijdens en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Goede service betekent voor mij dat vertrouwelijke informatie, vooral van onze klanten, beschermd wordt. Alessandra Rocha, Customer Service, São Paulo, Brazilië Het directe of indirecte gebruik van vertrouwelijke zakelijke informatie tijdens en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor persoonlijk winstbejag, in het voordeel van derden of in het nadeel van Evonik, is verboden. Medewerkers van Evonik zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens actief te beschermen tegen toegang door derden in overeenstemming met de bestaande richtlijnen. Politiek engagement Het politieke en burgerlijke engagement van ondernemingen en hun medewerkers is onontbeerlijk voor het functioneren van de economie en de onderneming. Daarom wordt dit engagement van de medewerkers toegejuicht en bevorderd. Evonik respecteert ook de vrijheid van haar medewerkers om hun eigen politieke beslissingen te nemen. Er mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse druk in welke vorm dan ook worden uitgeoefend op medewerkers om een politieke bijdrage te leveren of een politieke partij of de politieke kandidatuur van wie dan ook te ondersteunen. Medewerkers van Evonik moeten hun politieke mandaten aan de Compliance Officer melden.

13 13 Giften Giften zijn financiële of materiële bijdragen om culturele, sociale, religieuze, wetenschappelijke, politieke en communautaire doelen te steunen. Afhankelijk van hun grootte vereisen giften in naam van Evonik de goedkeuring van het bevoegde Comité van toezicht. Gelijke behandeling en omgang met elkaar De medewerkers van Evonik behandelen elkaar eerlijk en met respect. Bij de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten dienen alle medewerkers de nationale en culturele verschillen en rechten van alle individuen waarmee ze in contact komen te respecteren. Het bedrijfsbeleid van Evonik staat geen discriminatie van medewerkers, sollicitanten of zakenpartners toe op grond van leeftijd, ras, religie, huidskleur, geslacht, invaliditeit, nationale afkomst, afstamming, burgerlijke staat of seksuele geaardheid. Intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd, noch tegenover medewerkers noch tegenover zakenpartners. Ik ben er trots op dat mijn onderneming de gelijke behandeling van alle medewerkers tot standaard maakt. Nina Fassbender, International Sales, Marl, Duitsland We waarderen en respecteren nationale en culturele diversiteit.

14 14 Vakthema s Antitrustwetgeving Het is een fundamenteel principe van het beleid van Evonik dat alle medewerkers zaken doen volgens de geldende antitrustwetgeving die voor de bedrijfsactiviteiten van Evonik van kracht is. Over het algemeen verbiedt de geldende antitrustwetgeving overeenkomsten en handelingen die de handel kunnen afremmen of de concurrentie beperken. Tot de inbreuken op deze wetten behoren bv. afspraken onder concurrenten voor het vastleggen of controleren van prijzen, voor het boycotten van bepaalde leveranciers of klanten, voor het verdelen van klanten of markten, of voor de beperking van de productie of verkoop van producten. Internationale handel en exportcontrole Evonik steunt volledig alle inspanningen van de internationale gemeenschap om de productie en verspreiding van chemische, biologische en atoomwapens en de bijhorende lanceringsystemen te verhinderen. Daarom houdt Evonik zich aan alle toepasselijke internationale handels- en douanevoorschriften. De verantwoorde omgang met het milieu en natuurlijke hulpbronnen is voor ons een elementair bestanddeel van verantwoord ondernemerschap.

15 15 Belastingrecht Als internationaal actief concern houdt Evonik zich aan alle belastingvoorschriften in binnen- en buitenland. Verrekenprijzen worden vastgelegd volgens de erkende OESO-principes, anders gezegd op basis van de marktvoorwaarden. Internationaal ingeschakelde medewerkers zijn verplicht om de belangrijke persoonlijke fiscale verplichtingen na te leven volgens detacheringrichtlijnen die in het hele concern van toepassing zijn. Medewerkers mogen niet ingaan op verzoeken van zakenpartners om hun belastingschuld te verminderen. Milieubescherming, veiligheid en gezondheidszorg De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de mens en het verantwoorde gebruik van het milieu en natuurlijke hulpbronnen zijn voor Evonik essentiële principes van verantwoord ondernemen. Gebaseerd op de naleving van wetten en overeenkomsten werkt Evonik aan de continue verbetering van de prestaties en managementsystemen op dit gebied. Overal ter wereld hebben we hetzelfde doel: zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Desmond Lim, ESHQ Manager, Singapore

16 16 Met persoonlijke informatie gaan we gewetensvol om. Michael Seeger, Coördinator gegevensbescherming, Essen, Duitsland Gegevensbescherming De verantwoorde bewaking van persoonlijke informatie is altijd al één van de kernwaarden geweest uit respect voor de privacy van mensen. Het recht van medewerkers en zakenpartners om zelf te bepalen welke persoonlijke informatie ze ter beschikking willen stellen, dient altijd beschermd te worden. Het onbevoegd inwinnen, verwerken en doorgeven van persoonlijke informatie van medewerkers en zakenpartners is verboden. Veiligheid van informatietechnologie Bij Evonik wordt een groot aantal bedrijfsprocessen door IT-systemen ondersteund. Daarnaast worden grote hoeveelheden informatie digitaal verwerkt en via het net doorgegeven. Door het intensieve gebruik van informaticasystemen zijn de activiteiten van Evonik sterk afhankelijk van hun goede functionering en beschikbaarheid en van de integriteit van de beschikbare gegevens. Risico s die hieruit ontstaan, worden nog versterkt door het risico op verlies, diefstal of onopgemerkte wijziging van informatie. De medewerkers van Evonik moeten daarom de gebruikte IT-systemen en de gegevens hiervan met de nodige zorg behandelen.

17 17 Gedragscode in de praktijk Verantwoordelijkheden De Chief Compliance Officer is over het hele concern bevoegd voor de uitvoering van deze gedragsregels, tenzij de verantwoordelijkheid voor specifieke vakthema s is overgedragen aan het hoofd van de betrokken afdeling. Hij staat in voor een onafhankelijke en objectieve behandeling van alle punten waarop hij attent gemaakt wordt. De Chief Compliance Officer rapporteert direct aan de voorzitter van de Vorstand maar is niet aan zijn technische instructies gebonden. Om een wereldwijde uitvoering van de gedragscode te verzekeren, nemen de Regional Presidents en de Regional Heads of de personen die door de Business Units aangesteld werden, ook de functie van de Compliance Officer voor de respectievelijke regio of Business Unit op zich. In deze functie rapporteren zij aan het hoofd van de Business Unit of Service Unit en ook aan de Chief Compliance Officer. Wanneer u vragen heeft of aan iets twijfelt, helpen de Compliance Officers u graag verder. Jörg Hoffmann, Chief Compliance Officer, Essen, Duitsland De Compliance Officer staat als contactpersoon ter beschikking van alle werknemers om hun vragen te beantwoorden en over de gedragsregels te adviseren. Hij of zij neemt nota van alle binnenkomende informatie en behandelt deze met de grootste zorgvuldigheid. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, voor zover dit door de wet wordt toegelaten. Katrien Van den Eeckhout zal voor Antwerpen als contactpersoon optreden (tel , Indien de Compliance Officer voldoende vermoedens heeft van een inbreuk op de regels van deze gedragscode, kan hij ook andere concernafdelingen zoals concerncontrole en de juridische afdeling inschakelen om de zaak op te helderen. Hij dient hierbij de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie in acht te nemen.

18 18 De medewerkers van de Compliance Officer hebben een absolute zwijgplicht. Het contacteren van de Compliance Officer zal voor de betrokken medewerker geen nadelige gevolgen hebben, tenzij hij de wet of de gedragscode heeft overtreden. Als manager is het voor mij vanzelfsprekend om een goed voorbeeld te zijn. Op deze manier help ik mijn medewerkers om zich goed te gedragen. Claus-Peter Weber, Hoofd Corporate Audit, Essen, Duitsland Informatie- en controleplicht van de chefs Alle chefs dienen ervoor te zorgen en te controleren dat hun medewerkers regelmatig geïnformeerd worden over de inhoud van deze gedragscode. Chefs moeten een voorbeeld stellen door deze normen na te leven en toe te passen. Verder dienen zij er in hun domein op te letten dat hun medewerkers deze richtlijnen opvolgen. Meldingsplicht van de medewerkers bij kennisname van afwijkingen Indien een concernmedewerker overtredingen van deze gedragscode opmerkt, moet hij de Compliance Officer hiervan op de hoogte brengen. In geval van gegronde verdenking moet de chef geïnformeerd worden. Elke medewerker is verplicht om inbreuken op de gedragscode te melden.

19 19 Sancties en gevolgen Overtredingen van deze gedragscode kunnen disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben en volgens de geldende nationale wetten, lokale arbeidswetten en interne bedrijfsregels bestraft worden. Verplichting van alle medewerkers Elke medewerker moet een exemplaar van de gedragscode krijgen. Voor zover dit mogelijk en aangewezen is, moeten de medewerkers verplicht worden om deze code na te leven door collectieve overeenkomsten. Anders moet elke medewerker een verklaring ondertekenen waarin hij bevestigt dat hij de gedragscode ontvangen heeft en de regels en normen die hierin vermeld staan, zal respecteren. In dit geval moet de verklaring in het personeelsdossier bewaard worden. Opleiding De medewerkers worden in het hele concern regelmatig over actuele Compliance thema s geïnformeerd. Rond thema s zoals export- en terrorismecontrole, antitrustwetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu bestaan er voor vastgelegde groepen van personen speciale opleidingen, waaraan de deelname verplicht kan zijn. De deelname aan deze opleidingen wordt gedocumenteerd. Compliance als thema bij concernvestigingen De directie van elke Evonik-vestiging is verplicht om minstens eenmaal per jaar het thema Compliance, de uitgevoerde opleidingsmaatregelen en vastgestelde afwijkingen als agendapunt te behandelen op een vergadering van de directie en/of de Raad van Toezicht.

20 Evonik Industries AG Rellinghauser Straße Essen Germany telefoon fax

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Bedrijfsprincipes Ethiek

Bedrijfsprincipes Ethiek Bedrijfsprincipes Ethiek Gedragscode Doel van de gedragscode In deze gedragscode hebben wij onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd, met als

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Benelux stand oktober 2005 1 Het om te gaan met de Codex WashTec Ethische Code (Codex) Deze codex geldt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Bedrijfsprincipes Ethiek

Bedrijfsprincipes Ethiek Bedrijfsprincipes Ethiek Gedragscode 01 Doel van de gedragscode In deze gedragscode hebben wij onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd, met

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen

ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen Inhoudsopgave ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG 4 Corporate Governance: Grondbeginselen van 20 Wij gaan

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Beste collega s. Gisbert Rühl Voorzitter van de Raad van Bestuur

Beste collega s. Gisbert Rühl Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedragscode VOORWOORD Beste collega s In de onderhavige gedragscode, waarop onze ondernemingscultuur is gebaseerd, worden onze ethische ondernemingsbeginselen weergegeven. Ons ideaal, dat wij zeer hoog

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Als bedrijf en medewerker handelen we vanuit:

Als bedrijf en medewerker handelen we vanuit: RWE gedragscode RWE Gedragscode 4 Inhoud Onze gedragscode 5 I. Toepassingen en uitgangspunten 7 II. Gedrag in overeenstemming met de wet 10 III. Externe betrekkingen 12 IV. Gedrag tegenover de politiek

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners CODE OF CONDUCT voor leveranciers en Business Partners Versie: 2.0 Geldig vanaf: 01.01.2015 Contactgegevens: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München, Duitsland

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer.

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. GEDRAGSCODE NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. De Duitse en Engelse versies van het document zijn de enige bindende versies. innogy Gedragsregels

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode integriteit AM

Gedragscode integriteit AM Gedragscode integriteit AM Inleiding Deze gedragscode is opgesteld door AM en volgt de gedragscode van de (groot) aandeelhouder Koninklijke BAM Groep nv. Deze gedragscode is op onderdelen aangepast aan

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Code of Conduct. De Gedragscode van HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Waarden creëren vanuit visie.

Code of Conduct. De Gedragscode van HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Waarden creëren vanuit visie. Code of Conduct My MY Business BUSINESS our OUR ethics ETHICS De Gedragscode van HOCHTIEF Aktiengesellschaft Waarden creëren vanuit visie. Inhoud Voorwoord...3 Principes...5 Belangenverstrengelingen en

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ)

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) Gedragscode BOBOZ (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene gedragsregels 4. Gedragsregels 5. Gedragsregels

Nadere informatie