Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen."

Transcriptie

1

2 Gelijke kansen voor iedereen Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen. Kieskeurig Op 10 juni kunt u de toekomst mee vorm geven. Uw keuze is belangrijk. Ze bepaalt mee de samenleving van morgen. De samenleving van de 21ste eeuw. Want die is nu begonnen. En we moeten duidelijke keuzes maken rond nieuwe uitdagingen, zoals de toenemende economische druk, nieuwe gezinsvormen, de globalisering, de vergrijzing en de klimaatwijziging. We hebben dan ook 4 ambitieuze plannen neergeschreven: De wereld is van iedereen. Elk kind schoon kind. Samen voor een nieuw sociaal model. Het klimaatplan. Bent u benieuwd naar ons engagement? U kunt de andere plannen opvragen via of via onze website ONS KLIMAAT: ACTIE IS NOODZAKELIJK 2 AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN, VOORTBOUWEN OP DE GELEGDE FUNDAMENTEN 6 HET sp.a KLIMAATPLAN WONEN EN WERKEN IN ENERGIEZUINIGE GEBOUWEN 10 ENGERGIEZUINIGE APPARATEN EN MATERIALEN 18 EEN INTELLIGENT GEBRUIK VAN MOBILITEIT 24 EEN OVERHEID DIE HET GOEDE VOORBEELD GEEFT 34 ZUINIGERE INDUSTRIËLE PROCESSEN 42 EEN NIEUW SOORT ENERGIENETWERK 48 MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEOPWEKKING 52 MEER ONDERZOEK NAAR NIEUWE TECHNOLOGIEËN 60 TOTAAL BUDGET OVER 4 JAAR 62 HET KLIMAATPLAN

3 Ons klimaat: actie is noodzakelijk Sinds de industriële revolutie zijn we steeds meer broeikasgassen gaan uitstoten. Die houden de warmtestraling van de zon vast. Sinds het begin van de industriële revolutie is de temperatuur op aarde al 0,74 C gestegen. Dit heeft gevolgen voor de voedselproductie, de waterhuishouding in heel wat gebieden, de verspreiding van planten- en diersoorten en het voorkomen van hittegolven en tropische stormen. Het Rode Kruis schat dat er momenteel 10 miljoen mensen op de vlucht zijn voor natuurrampen. Uit onderzoek blijkt dat de CO2-concentratie zeker onder de 450 ppm (parts per million, of het aantal deeltjes per miljoen) moet blijven willen we catastrofes vermijden. De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent verminderen in de industrielanden. Als andere ontwikkelde landen zich niet engageren zal de EU eenzijdig voor een reductie van 20 procent zorgen. sp.a wil dat Europa ambitieuzer is. We moeten er absoluut voor zorgen dat de temperatuur wereldwijd niet meer dan 2 C stijgt tegenover pre-industriële niveaus. De EU moet zich engageren om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent te verminderen, ongeacht wat de rest van de wereld doet. Indien we 20 procent efficiënter omspringen met onze energie en 20 procent energie betrekken uit hernieuwbare bronnen zal naar schatting al 28 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. Dit leidt tot een jaarlijkse energiebesparing met voor Europa het astronomische bedrag van 100 miljard. HET KLIMAATPLAN

4 Vandaag pleiten sommigen voor technologische avonturen om het klimaat te redden. Zo wil de nucleaire lobby alles zetten op kerncentrales van de vierde generatie. In afwachting wil men de huidige kernreactoren langer open houden. Omdat de bestaande kerncentrales al werden afgeschreven, kan de exploitant van kerncentrales eigenhandig de elektriciteitsprijs bepalen waardoor investeerders in schone technologieën geen investeringszekerheid hebben. sp.a wil schone technologieën investeringszekerheid geven. Daarom moet de onzekerheid die wordt gezaaid over de kernuitstap eindigen. Door zich in het verleden ondubbelzinnig achter het Kyotoprotocol te scharen bouwde Europa een voorsprong uit op vlak van energiezuinige technologieën. Voor windenergie bijvoorbeeld hebben Europese bedrijven 60 procent van de wereldmarkt in handen. Ook ons land heeft hier een rol in te spelen. Zo n voorloperbeleid vergroot de kans dat onze bedrijven straks in de rest van de wereld een rol gaan spelen die het niveau van onze kleine regio ver overstijgt. HET KLIMAATPLAN

5 Ambitieuze doelstellingen, voortbouwen op de gelegde fundamenten sp.a vindt dat de EU zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent moet verlagen om ervoor te zorgen dat de temperatuurstijging wereldwijd gemiddeld minder dan 2 C bedraagt. Tegen 2050 vereist dit naar alle waarschijnlijkheid een reductie met 80 procent. Ook bij de huidige Kyotodoelstellingen (7,5 procent broeikasgasreductie tegen ) zien we dat vele maatregelen tijd vergen om resultaat af te werpen. Vele maatregelen die werden genomen beginnen pas nu de eerste resultaten op te leveren. Met de energie-intensieve industrie sloot de Vlaamse overheid een benchmarkconvenant af. Hierin verbinden de energie-intensieve bedrijven zich er toe de meest energiezuinige technologie ter wereld aan te wenden. Met kleinere bedrijven sloot de Vlaamse regering een auditconvenant af om hun energiebesparingspotentieel in kaart te brengen. Voor gebouwen geldt vanaf 1 januari 2006 een nieuwe energieprestatieregelgeving. Aan de distributienetbeheerders werd een jaarlijkse energiebesparingdoelstelling opgelegd. Zij moeten via premies hun klanten aanzetten tot investeringen in rationeel energiegebruik (REG). Ook op vlak van de duurzame energieopwekking werd pas de laatste jaren een structureel kader uitgewerkt. Vanaf 2002 is elke elektriciteitsleverancier in Vlaanderen verplicht om een minimumhoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te leveren. En eind 2004 lanceerde sp.a het Windkracht 10-plan met 10 maatregelen om de juridische en administratieve hinderpalen voor meer windenergie uit de weg te ruimen. Verhoudingsgewijs blijft het aandeel van deze hernieuwbare energie in de totale energiemarkt nog vrij klein. De ambitie is echter groot: Vlaanderen wil tegen 2010 een aandeel van 6 procent, Wallonië zelfs 8 procent, en tegen 2015 moet 12 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. HET KLIMAATPLAN

6 Het sp.a klimaatplan Het sp.a klimaatplan gaat uit van 30 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Europa tegen Nieuwe gebouwen, toestellen en voertuigen moeten aan energieverbruiksnormen beantwoorden die het energieverbruik via energielabels zichtbaar maken. De ontwikkeling van voorlopertechnologie moet worden aangemoedigd door een compensatie van de meerkost (via premies, fiscale aftrek of subsidies) en door een groen aankoopbeleid van een voorbeeldige overheid. De energieverliezen van bestaande gebouwen moeten zichtbaar worden gemaakt via energiescans of energie-audits en via een energiecertificering van gebouwen bij verkoop of verhuur. Het wegwerken van deze energieverliezen moet worden aangemoedigd via premies en fiscale maatregelen, goedkope leningen en het helpen uitvoeren van deze investeringen via (gemeentelijke) energiebesparingsbedrijven. Langs de aanbodzijde moet de opwekking veel efficiënter gebeuren en moet veel meer gebruikgemaakt worden van hernieuwbare grondstoffen. Daarvoor wil sp.a ook een ingrijpende reorganisatie van onze energie-infrastructuur. HET KLIMAATPLAN

7 wonen en werken in energiezuinige gebouwen 4.1 Een grootschalig e-novatieprogramma voor bestaande woningen De 4,5 miljoen bestaande woningen die ons land rijk is, gebruiken voor hun verwarming ongeveer 20 procent van de energie in België. De besparing door alle niet-geïsoleerde woningen in België te isoleren wordt geraamd op 10 miljoen ton CO2. Aangezien het Belgische woningenpark slechts langzaam wordt vernieuwd moeten we het bestaande park e-noveren (renoveren op vlak van energieprestaties)

8 12 M e e r energiescans Bij een energiescan wordt het huis kort bezocht door een deskundige. Hij of zij inspecteert de gebouwschil (beglazing, aanwezigheid van isolatie ), de verwarmingsinstallatie, de thermostaat en ondervraagt de bewoners over enkele gewoonten in verband met energie. Op basis van deze vaststellingen wordt dan een advies gegeven. Momenteel voeren de distributienetbeheerders gratis energiescans uit in Vlaanderen in de periode scans leveren bijvoorbeeld 187,5 voltijdse jobs op. E-novatie met de renovatiepremie Sinds kort voerde de Vlaamse regering een renovatiepremie in voor eigenaars van woningen met een bescheiden inkomen. Om te vermijden dat mensen hun huis renoveren maar nalaten het te isoleren, wil sp.a de renovatiepremie koppelen aan de mate waarin men de energieprestaties van de woning verbetert. R e c h t op een energiezuinige woning sp.a wil dat huurders het recht krijgen de huiseigenaar te verzoeken om energiebesparende maatregelen uit te voeren indien uit het energieprestatiecertificaat zou blijken dat de woning een te groot energieverbruik heeft. Op termijn mogen woningen waarvan het energiegebruik slecht is niet meer worden verhuurd voor bepaalde investeringen worden uitgevoerd. E e n Alliantie voor Arbeid en Milieu Naar het voorbeeld van Duitsland moet ook in ons land een Alliantie voor Arbeid en Milieu worden afgesloten tussen werkgevers en werknemers uit bouwsector, milieuverenigingen en overheid. Een onderdeel van deze alliantie is het gebouwensaneringsprogramma. Hiervoor werden in Duitsland in banen gecreëerd (2004), woningen gerenoveerd en 1 miljoen ton CO2 vermeden. Het pact moet ook zorgen voor bijkomende opleidingen en bijscholing in de bouwsector, voor het stimuleren van de aanwerving van bijkomend personeel in kleine bouwbedrijven en voor het inzetten van sociale economie voor e-novatieprogramma s voor doelgroepen. E e n grootschalig programma voor dakisolatie en b e g l a z i n g sp.a wil dat een grootschalig actieprogramma voor beglazing en dak- en zoldervloerisolatie wordt uitgewerkt. Doelstelling moet zijn dat iedereen op zes jaar tijd zijn of haar woning kan uitrusten met dergelijke isolatie. Daarvoor worden renteloze leningen voorzien. S o c i a l e woningen moeten worden ge-enoveerd sp.a wil dat er een investeringsmaatschappij wordt opgericht die optreedt als ESCO (energy services company) voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze ESCO voert energie-audits uit, plant alle energiebesparende maatregelen, voert ze uit en financiert ze. 13

9 4.2. Nieuwe woningen moeten steeds e ne r g i e z u i ni g e r w o r d e n E e n E60-woning mag niet meer kosten Sinds de invoering van de EPB-regeling (Energieprestaties en Binnenklimaat) werden de normen op vlak van energieprestaties strenger. In plaats van de vroegere isolatienormen wordt er nu een globaal E-peil berekend. Dit E-peil mag voor een nieuwbouwwoning maximum 100 bedragen (E100). Wie verder gaat dan E100 en een E60-woning wil bouwen, schrikt soms terug van de meerkost. sp.a wil dat die meerkost wordt gesubsidieerd. Aangezien een E60- woning 40 procent minder energie verbruikt betekent dit een jaarlijkse CO2-reductie van ton. P a s s i e f h u i z e n moeten steeds meer ingang vinden Passiefhuizen zijn woningen die zo goed geïsoleerd zijn dat ze geen verwarmingsinstallatie nodig hebben. De afgelopen tien jaar zijn in Europa meer dan passiefhuizen gebouwd. Er is een meerkost verbonden aan de bouw van een passiefhuis, gemiddeld 7 à 12 procent. Om passiefhuizen te stimuleren wil sp.a een duidelijk keurmerk invoeren en de hinderpalen in de bouwreglementering wegwerken. Daarnaast willen we ook de meerkost van passiefhuizen subsidiëren. N i e u w e sociale woningen moeten passiefhuizen zijn Als we de consument willen aanbevelen om de totale kost van een nieuw te bouwen huis te bekijken, dan moet de overheid daarin het voorbeeld geven. Op termijn moet in de sociale woningbouw de passiefhuisstandaard algemeen worden toegepast

10 4.3. CO2-neutrale kantoorgebouwen en woonwijken H a a l b a a r h e i d s s t u d i e s In uitvoering van de Europese richtlijn, verplicht het Vlaams energiebesparingsdecreet al om bij de (ver)nieuwbouw van grotere bouwvolumes alternatieve energievoorzieningsystemen te onderzoeken. Wij willen aan het lijstje van verplicht te onderzoeken technieken, ook de bouw volgens de passiefhuisstandaard toevoegen. Dat geldt ook voor nieuwe woonwijken. 16 E-60 voor nieuwe kantoorgebouwen Op korte termijn willen we dan ook de E60-norm opleggen voor kantoorgebouwen. Samen met de ervaring die wordt opgedaan met de bouw van kantoorgebouwen in de passiefhuisstandaard, verkleint dit de extra stap om te komen tot volledige CO2-neutrale kantoorgebouwen. 17

11 Energiezuinige apparaten en materialen 5.1. Een Europees ene rgielabeling sys teem Als consument kopen wij tal van gebruikstoestellen waarvan we bij de aankoop geen idee hebben van de energiekost die het toestel met zich meebrengt. Een elektrische spaarlamp gebruikt bijvoorbeeld slechts een vijfde van een gewone gloeilamp. LED s gebruiken nog minder. Californië en Australië hebben al een verbod op gloeilampen, Europa moet volgen. 18 Het bestaande Europese systeem van energielabels moet worden uitgebreid en moet op een dynamische wijze naar boven worden herijkt. 19

12 5.2. Strenge, opschuivende normen in Europa Binnen de Europese besluitvorming stellen we ons als concreet doel om tegen 2008 nieuwe normen te hebben voor de 14 prioritaire productgroepen: boilers, waterverwarmingsinstallaties, computers, beeldschermen, televisies, stand-by schakelaars, batterijladers, kantoorverlichting, straatverlichting, airconditioning voor binnenhuis, elektrische motoren, commerciële koelinstallaties, koelapparaten voor privaat gebruik en wastoestellen. België moet hierbij ijveren voor een dynamisch systeem waarbij de procent beste presteerders een A-label krijgen en waarbij de productgroepen op zeer regelmatige basis opnieuw geëvalueerd en herijkt worden Een fiscaal beleid dat energievreters ontmoedigt De federale overheid moet op een systematische wijze de A-labels fiscaal bevoordelen en apparaten en toestellen die overmatig veel energie verbruiken bestraffen (labels E, F, ). Samen met het toekennen van aankooppremies voor deze apparaten door de distributienetbeheerders, moet dit ervoor zorgen dat de best presterende toestellen in ieders bereik komen. 21

13 5.4. Een doorgedreven sensibili satiebelei d De overheid moet informatiecampagnes voeren en zal in het overheidsaankoopbeleid enkel nog kiezen voor A-labels in die productgroepen waar labels toegepast worden

14 Een intelligent gebruik van mobiliteit 6.1. De organisatie van ons vervoerssys teem verbete ren L o c a t i e b e l e i d, bedrijfsvervoerplannen en m o b i l i t e i t s c o n v e n a n t e n Voor de inplanting van transportgenererende activiteiten moeten locatievoorwaarden worden opgemaakt. Naar analogie van de milieueffectrapportage, worden deze activiteiten onderworpen aan een mobiliteitseffectenrapportage. Tegen 2010 wil sp.a dat ieder bedrijf of elke vestiging met meer dan 100 werknemers een bedrijfsvervoerplan opstelt. 24

15 D i s t r i b u t i e c e n t r a concentreren Aangezien België een logistiek centrum is binnen Europa, is het van belang dat de grote logistieke spelers een multimodale vestiging krijgen in de grote mainports, zoals Zaventem en de Antwerpse haven. Multimodaliteit vereist immers een behandeling van een groot volume aan goederen. Slechts door goederenvolumes te bundelen kunnen rendabele spoor- en binnenvaartshuttles worden ingelegd naar knooppunten in het achterland Investeren in de structuur van ons transportsys teem Het openbaar vervoer blijft een belangrijk middel om de CO2-uitstoot van ons transport te beperken. Bijkomende investeringen zijn nodig om de groei van het openbaar vervoer op te vangen en te versterken. Op vlak van goederentransport zien we dat het vervoer per trein deze trend niet volgt, terwijl ook de groei van de binnenscheepvaart vertraagt. Dit vergt belangrijke investeringen in efficiëntie en overslag tussen de verschillende transportmodi

16 6.3. V e r g r o e n i ng v a n h e t t r a ns p o r t D e belasting op inverkeerstelling afhankelijk m a k e n van CO2-uitstoot De Belasting op de InVerkeerstelling (BIV) is momenteel gebaseerd op de zogenaamde fiscale PK s, een maat voor het vermogen van de motor. Wij willen dat de BIV CO2-afhankelijk wordt gemaakt. Dat stimuleert de aankoop van CO2-zuinige wagens, en kan de stijgende verkoop van gulzige terreinwagens, 4X4 s en SUV s indammen. E e n bijdrage op brandstof sp.a wil de belastingen op auto s verschuiven van belastingen op het bezit van een wagen naar een belasting op het verbruik. Zo n belasting wordt best gedifferentieerd naar type wagen, sociale criteria, plaats en moment van het wagengebruik, enzovoort. Tot een dergelijke slimme kilometerheffing technisch en operationeel mogelijk is, wil sp.a de verkeersbelasting ( ) afschaffen en vervangen door een accijnsverhoging op diesel en benzine. D e Europese CO2-norm voor wagens verstrengen t o t 120 g/km Met het oog op het terugdringen van de CO2-emissies van personenvoertuigen koos de Europese Unie voor een systeem van vrijwillige akkoorden met de autoconstructeurs. Omdat de vrijwillige aanpak duidelijk tekortschoot moet er dringend een Europese wetgeving komen die de doelstelling van 120 g/km tegen 2012 uitwerkt. C a r s h a r i n g blijven promoten Autodelen is een systeem waarbij een aantal auto s in een stad ter beschikking staat van mensen die op het systeem aangesloten zijn of dit in onderling overleg organiseren. Momenteel wordt autodelen georganiseerd in 6 Vlaamse steden en in Brussel. sp.a wil autodelen binnen 5 jaar in elke Vlaamse centrumstad uitbouwen. Carsharen moet ook worden gepromoot bij privébedrijven. D e bedrijfswagenvloot vergroenen sp.a wil dat de belasting op bedrijfswagens wordt vergroend door het extralegale voordeel te berekenen volgens de CO2-uitstoot van bedrijfswagens. Op 4 jaar tijd moet de CO2-uitstoot van de bedrijfswagenvloot met minstens 20 procent teruglopen. 29

17 30 E e n alternatief voor de bedrijfswagen Heel wat bedrijven bieden aan een gedeelte van hun werknemers een bedrijfswagen aan als extralegaal voordeel. sp.a wil dat bedrijven ook een alternatief aanbieden, waarin een autodeelabonnement, openbaar vervoer (ook internationaal), taxi en fietsverhuur zitten. D e aftrekbaarheid van brandstofkosten aan b a n d e n leggen Een firmawagen rijdt jaarlijks dubbel zoveel als een niet-firmawagen. Dat heeft te maken met de zogenaamde tankkaart die ook privé gebruikt wordt. Bedrijven kunnen die voor 100 procent aftrekken. Vanaf 2011 moet de aftrekbaarheid tot 75 procent worden beperkt. M e e r duurzame biobrandstoffen Naast efficiëntere motoren, zorgt ook een vergroening van de motorbrandstoffen voor een vermindering van de CO2-uitstoot door het transport. In 2003 werd op Europees niveau een richtlijn overeen gekomen, die bepaalt dat tegen 2010 het aandeel van de biobrandstoffen moet verhoogd worden tot 5,75 procent. sp.a wil dat optrekken tot 10 procent Fietsen als gezond en milieuvriendelijk alternatief De overheid blijft een sleutelrol spelen in het aanleggen en verbeteren van de fietsinfrastructuur. Andere flankerende maatregelen zoals het plaatsen van degelijke fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen en haltes van openbaar vervoer, moeten worden verlengd. 31

18 6.3. Vliegverkeer alleen waar nodig en milieuvriendelijker Vliegen veroorzaakt een grote en steeds stijgende CO2-uitstoot. In sommige gevallen zijn er perfecte alternatieven voor korte vluchten. Op deze verbindingen moet het vliegverkeer worden ontmoedigd. Daarom wil sp.a alle vluchten met een afstand van minder dan 150 km verbieden. Ook moet de oneerlijke concurrentie worden aangepakt, waarbij kerosine vrijgesteld is van accijnzen en vliegtickets van BTW. 32 Binnenlandse vluchten vallen onder het Kyotoprotocol, internationale niet. En precies die vluchten nemen in aantal toe. Het is dan ook dringend nodig om de emissies van luchtvaart onder controle te krijgen. De Europese Unie moet het huidige systeem van emissiehandel uitbreiden tot de luchtvaart. 33

19 Een overheid die het goede voorbeeld geeft 7.1. Een Kyotonorm voor elk openbaar bestuur sp.a wil dat de aanpak van het energieverbruik door openbare besturen minder vrijblijvend wordt. Om die reden willen wij een wettelijk verplichte Kyotonorm voor alle openbare besturen, gekoppeld aan een systeem van energieboekhouding en -rapportage. Gemeenten moeten autonome energiebesparingbedrijven oprichten. Die kunnen inwoners gratis energiescans aanbieden of kunnen energiezuinige oplossingen aanbieden aan groepen inwoners, bijvoorbeeld door lagere prijzen te bedingen bij de aankoop van energiebesparende toestellen (bv. condensatieketels of isolerende beglazing

20 7.2. E-70 moet de norm worden voor nieuwe schoolgebouwen 7.3. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 15 jaar nemen sp.a wil dat nieuwe scholen volgens de E70-standaard worden gebouwd. Uit simulaties blijkt dat de meerinvestering zich al na 4,7 jaar terugbetaalt door de verminderde energiefactuur. De CO2-besparing bedraagt ton CO2 per jaar. Uit een studie van Ingenium in 45 Vlaamse overheidsgebouwen blijkt dat 25 procent CO2 kan worden bespaard door alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd kleiner dan 15 jaar

21 7.4. Innovatief aanbesteden door de overheid Indien de overheid zich meer gaat opstellen als innovatieve klant dan kan dit de vraagzijde voor duurzame technologie aanzienlijk versterken. Op korte termijn kunnen gewestelijke en federale overheden en overheidsbedrijven zich als launching customer engageren op verscheidene vlakken, bijvoorbeeld: Microwarmtekrachtkoppeling in openbare gebouwen, thermische zonnewarmte in openbare zwembaden en verzorgingsinstellingen, de vermindering van het gebruik van grondstoffen via moderne technologieën, hybride wagens en plug-in-wagens, het vervangen van de klassieke PC op het werk door een systeem waarbij de eindgebruikers aangesloten zijn op krachtige centrale computers Delcredere mag geen klimaatvervuilers meer verzekeren Enerzijds koopt België emissierechten in het buitenland door ontwikkelingslanden te helpen met het installeren van milieuvriendelijke technologie. Anderzijds verzekert de nv Delcredere risicovolle investeringen van Belgische bedrijven in het buitenland, in een aantal gevallen ook van investeringen in vervuilende installaties, zoals steenkoolcentrales. sp.a wil dat klimaatvriendelijkheid een expliciete doelstelling wordt bij het toekennen van kredietverzekeringen door de Delcrederedienst. 39

22 7.6. Een energie-efficiënte ontwikkeling ss amenwerking Ons ontwikkelingssamenwerking dient doordrongen te worden van maatregelen die een zuinig en alternatief gebruik van energie waarborgen. Het criterium energiezuinige technologie en hernieuwbare energie dient een vooraanstaande plaats te krijgen bij het afsluiten van contracten voor infrastructuurwerken en het aankopen van materiaal. 40 België moet in zijn internationaal beleid ook het beschermen van bos wereldwijd tot een prioriteit maken. In Europa moet worden geijverd voor een verbod op niet-duurzaam gekapt hout. De overheden mogen zelf enkel hout met een duurzaamheidslabel gebruiken. In Congo moet België ijveren voor een verlenging van het moratorium op nieuwe kapconcessies en een versterking van goed bestuur in de bosbouwsector. 41

23 Zuinigere industriële processen 8.1. Binnenlandse tender CO2- besparing Het is absurd dat wij emissierechten aankopen in het buitenland als we zelf goedkoper in ons land de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. sp.a wil dat er een fonds wordt gecreëerd voor het realiseren van bijkomende dalingen van broeikasgasemissies door een offertevraag te organiseren, waarbij intekenaars CO2-reductie uitvoeren met een lagere of gelijke kostprijs dan de gangbare prijs op de Europese markt van emissierechten. De middelen van dit fonds moeten komen uit het budget dat momenteel voorbehouden is voor de aankoop van buitenlandse emissierechten

24 8.2. Stimuleren van industriële ecosystemen 8.3. Uitbreiden en verfijnen Europese regelgeving rond broeikasgassen Door onderling samen te werken (bijvoorbeeld door restwarmte uit te wisselen met naburige bedrijven) kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie nog verbeteren. sp.a wil dergelijke industriële ecosystemen stimuleren door ook subsidies toe te kennen voor collectieve infrastructuur zoals stoomleidingen, stadsverwarmingsnetten gevoed met industriële overschotwarmte... Het Europese systeem van emissiehandel zorgt ervoor dat de bedrijven een incentive hebben om hun emissies te reduceren. In 2007 zal de discussie van start gaan over de herziening van de richtlijn over het Europese systeem van emissiehandel. Om de milieuwinst te vergroten moet het toepassingsgebied naar bijkomende sectoren en andere broeikasgassen worden uitgebreid, zoals N2O (distikstofoxide)

25 8.4. Nieuwe Europese kwaliteitsnormen voor brandstoffen In het komende jaar zal binnen de Europese instellingen de discussie van start gaan over nieuwe kwaliteitsnormen voor brandstoffen. Onze doelstelling hierbij is om te komen tot een substantiële vermindering van de impact van de brandstoffen op klimaatwijziging en luchtkwaliteit

26 Een nieuw soort energienetwerk 9.1. Slimme meters 48 Het Europees hoogspanningsnet moet verder worden uitgebouwd om de uitwisseling van hernieuwbare energie mogelijk te maken. De midden- en laagspanningsnetten evolueren van een strak hiërarchisch éénrichtingsverkeer naar een intelligent netwerk van verbruikers en kleinere producenten waarin energie zowel bottom-up als top-down wordt uitgewisseld. Gezinnen zullen zelf hun elektriciteit opwekken via zonnepanelen en microwarmtekrachtcentrales en hun overschot leveren aan het net. Dit betekent dat het netwerk moet evolueren naar een elektriciteitsinternet, waarbij op vele plaatsen geleverd wordt op en afgenomen wordt van het net. Door middel van slimme metering kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Slimme meters kunnen communiceren met slimme apparaten en ze op zo n manier sturen dat ze op momenten van piekvraag energie opwekken en in dalperiodes stroom afnemen. sp.a wil dat rond de uitbouw van slimme netten en slimme meters de volgende jaren proefprojecten worden opgezet. 49

27 9.2. Lange afstandkabels in de Noordzee 50 De Europese Unie heeft de realisatie van een offshore netwerk voor de aansluiting van windenergieparken in de Noordzee opgenomen in de lijst van haar prioritaire netwerken. Het zou zich kunnen uitstrekken van de Baltische en Duitse kusten tot Schotland, Zuid-Engeland, Nederland en de Zuidelijke Noordzee voor onze kust. De hoeveelheid windenergie die hiermee gepaard kan gaan, zou tot een beslissende doorbraak kunnen leiden van windenergie in onze globale energievoorziening. Onze bijdrage tot dit ambitieus maar veelbelovend Europees project kan ertoe leiden dat ons land opnieuw zijn historische pioniersrol in de windenergie opneemt. Door de aanleg van ringkabel(s) ontstaat in de Noordzee één soort gigantische elektriciteitscentrale van waaruit stabiele elektriciteit kan worden afgenomen. 51

28 Milieuvriendelijke energieopwekking Grote bedrijven tot bondgenoot maken sp.a wil dat de doelstelling voor groene stroom stapsgewijs wordt verhoogd van 6 procent in 2010 naar 12 procent in Ondanks de vaststelling dat het voor energie-intensieve bedrijven een meerkost betekent wil sp.a dat zij niet langer worden vrijgesteld van de groene stroomverplichtingen. De meerkost willen we echter volledig compenseren door een subsidie voor deze groenestroomcertificaten voor grote, energie-intensieve bedrijven uit een fonds dat wordt gefinancierd met de opbrengst van de Mottenballentaks

29 10.2. Mottenballentaks Bevorderen mic rowarmtek rachtk oppeling De exploitanten van kerncentrales en steenkoolcentrales boeken met hun afgeschreven centrales reusachtige winsten. Bovendien durft geen enkele concurrent te investeren in een markt waar een monopolist de prijs steeds kan verlagen omdat hij dergelijke superwinsten boekt. sp.a wil deze superwinsten belasten. Dit kan door een heffing in te voeren: de zogenaamde mottenballentaks. Dit geld kan worden geïnvesteerd in een fonds dat kan worden gebruikt om de energiereconversie die we nodig hebben te financieren. Microwarmtekrachtkoppelingsinstallaties (µ-wkk) zijn verwarmingsketels die tegelijkertijd warmte (voor sanitair water of voor de verwarming) en elektriciteit produceren. Dit betekent een verlaging van het totale energieverbruik met ongeveer vijftien procent. Weliswaar is micro-wkk vandaag nog vrij duur (4.000 per toestel), maar men verwacht dat de prijs snel zal dalen. De overheid heeft dus een rol te spelen bij het aantrekken van de markt, deels door subsidiëring, maar vooral door het organiseren van een goede samenwerking met gas- en elektriciteitssector, installateurs van verwarmingsketels en financiers (derde partijfinanciering). Tegen 2009 moeten er minstens microwarmtekrachtkoppelingsinstallaties (µ-wkk) geïnstalleerd zijn, tegen

30 10.4. Investeringszekerheid voor wie zonnecellen zet Europese normen energie-efficiëntie e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e Zonnecellen zijn de technologie van de toekomst. Belgische bedrijven (SCR Sibelco, IMEC ) nemen immers een koploperspositie in in de ontwikkeling van zonneceltechnologie. sp.a wil dat een gedeelte van de Vlaamse ecologiesteun aan ondernemingen gereserveerd blijft voor bedrijven die investeren in zonnecellen. Aangezien de verliezen bij de opwekking van elektriciteit 66 procent bedragen is het besparingspotentieel hier enorm. Tegen 2008 zal de Europese Commissie nieuwe minimumnormen voorstellen voor de energie-efficiëntie van elektriciteitsproductie. In het kader van de richtlijn op het gebied van warmtekrachtkoppeling is er nog veel ruimte om de productieverliezen terug te dringen

31 10.6. Certificering van biomassa en biobrands toffen Biobrandstoffen en biomassa kunnen op korte termijn een substantieel aandeel van de fossiele transportbrandstoffen vervangen. Maar de toenemende vraag naar suikerriet, soja of palmolie kan leiden tot ontbossing of tot een verminderde productie van voedingsgewassen. Het zal dus nodig zijn om garanties te hebben naar de duurzame productie van deze biobrandstof- en biomassastromen. sp.a wil dat er, naar analogie van producten uit duurzaam bosbeheer ook een certificering van biomassa en biobrandstoffen komt

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol

Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol REKENHOF Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2009 REKENHOF Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie