Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : uur 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken Brief gemeente Schiedam d.d. 8 april 2013 Vervoerplannen 2014 keerlusvariant Brief gemeente Schiedam d.d. 22 april 2013 Tramverbinding in Schiedam Noord 3. Actielijst van de openbare vergadering van 6 maart 2013 Bijgevoegd: Actielijst van 6 maart Bijlagen Gevraagde beslissing: De actielijst van 6 maart 2013 vast te stellen 4. Evaluatie Totally Traffic januari-april 2013 Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing: De evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven 5. Bushaltetoegankelijkheid Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing Kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder 6. Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Bijgevoegd: Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Gevraagde beslissing: Gelegenheid voor gemeenten om vragen te stellen over inhoud en/of proces en van onze kant de oproep om tijdig te reageren. 7. Jaarrekening 2012 Bijgevoegd: Agendapost Concept-jaarrekening 2012 Accountantsverslag jaarrekening 2012 Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur adviseren 8. Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Bijgevoegd: Agendapost Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Gevraagde beslissing: Kennis te nemen van de ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer; Van de gelegenheid gebruik te maken de stadsregio eventuele aanvullende vragen ter verduidelijking te stellen; Vooruitlopend op de officiële gemeentelijke reactie inzichten met betrekking tot de beleidslijn met elkaar te delen.

2 9. Stand van zaken Vervoersautoriteit Mondeling Gevraagde beslissing: Ter informatie 10. Voortgang belangrijke dossiers Bijgevoegd: Voortgang belangrijke dossiers Gevraagde beslissing: Ter kennisname 11. Rondvraag en sluiting

3

4

5

6

7 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 mei 2013 Agendapunt 3 Concept-actielijst van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 6 maart 2013 Aanwezig zijn: mevrouw Baljeu (VZ, stadsregio), mevrouw Van Ginkel- van Maren (Albrandswaard), de heer Gebben (Barendrecht), de heer Van der Weg (Bernisse), mevrouw Roza de Pijper (Hellevoetsluis), de heer Prins (Krimpen aan den IJssel), de heer De Paepe (Lansingerland), de heer Keijzer (Maassluis), de heer Den Ouden (Ridderkerk), de heer Groeneweg (Schiedam), mevrouw Mourik (Spijkenisse), de heer Van Harten (Vlaardingen), en de heer Nieuwenhuijzen (Waterschap Hollandse Delta) Ambtelijke ondersteuning vanuit stadsregio: de heer Bavelaar, de heer Immerzeel en de heer Potters. Afwezig zijn: de heer Schipper (Brielle), de heer Eerdmans (Capelle aan den IJssel) en de heer Van Lith (Westvoorne). Actielijst nr Onderwerp Datum PHO S.v.z./ datum 1 Opening / mededelingen: Mevrouw Baljeu opent de vergadering. Mevrouw Baljeu deelt mede dat in het artikel van het FD over de stijging van de kosten voor het OV onjuiste cijfers zijn gebruikt. De krant baseert zich op een onderzoek van het SEO waarin een verkeerde vergelijking is gemaakt tussen cijfers. Bij eventuele vragen van buitenaf kunnen de gemeenten doorverwijzen naar de stadsregio. 2 Ingekomen stukken: Brief I&M inzake invulling bezuiniging Infrastructuurfonds + bijlagen Memo invulling bezuinigingen I&M en BDU + Brief bezwaar BDU. Uit de invulling van de bezuinigingen blijkt dat de projecten binnen deze regio geen echte vertraging oplopen. De projecten binnen onze regio zijn volgens de minister en staatssecretaris aangemerkt als zijnde van nationaal belang. 3 Actielijst van het portefeuillehoudersoverleg van 28 november 2012: Er zijn geen opmerkingen op de actielijst. De actielijst wordt vastgesteld. 4 Verkeersveiligheid Presentatie door de heer Gebben Ter kennisname De heer Gebben geeft, als ambassadeur Verkeersveiligheid binnen de stadsregio, een presentatie over de uitdagingen en activiteiten die op het gebied van verkeersveiligheid binnen deze regio worden ontplooid. Opgeroepen wordt om binnen de eigen gemeenten aandacht te houden voor verkeersveiligheid. Gemeenten kunnen hiervoor zelf contact opnemen met het ROV-ZH. 5 Procedure Vervoerplannen 2014 Gevraagde beslissing: Ter kennisname Naar aanleiding van eerder gestelde vragen deelt mevrouw Baljeu mede dat, indien noodzakelijk, Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

8 gemeenten de RET kunnen uitnodigen om de vervoerplannen toe te lichten. De portefeuillehouders pleitten voor transparantie gedurende het proces. Afgesproken wordt dat de stadsregio op 24/4 (na de bestuurlijke staf) de vervoerplannen naar de gemeenten zal toesturen, zodat deze in de gemeenteraden besproken kunnen worden. Daarna zal voorafgaand aan het DB, de stadsregio inzicht bieden in hoe is omgegaan met de door gemeenten gemaakte opmerkingen. Vervolgens worden de stukken in het DB besproken. Tevens zal in overleg met gemeenten besproken worden hoe de communicatie rondom de vervoerplannen georganiseerd moet worden Beginstand naar een toekomstvast OV (NTOV) Gevraagde beslissing: Ter kennisname De heer Den Ouden geeft aan dat het enthousiasme voor maatwerkvervoer alleen vanuit gemeentelijke kant lijkt te komen en niet meer vanuit de RET. De heer Bavelaar herkent dit signaal niet, maar zal hier in overleg met de RET aandacht voor vragen. De uitkomsten van dit overleg zullen teruggekoppeld worden aan de gemeente Ridderkerk. 6-3 De heer Groeneweg geeft aan dat er in het OV-net binnen Schiedam al flink is gesneden. De gemeente heeft reeds een aantal lokale alternatieve initiatieven aangedragen bij de stadsregio en verzoekt nu om ruimte om de besparingsmaatregelen uit stap 2 te heroverwegen. Hiervoor zal de gemeente ook een zienswijze indienen bij de stadsregio. Afgesproken wordt dat de stadsregio een overleg organiseert met Schiedam om dit te bespreken. De uitkomsten van dit overleg worden teruggekoppeld aan de overige gemeenten. 6-3 De heer Gebben meldt dat, in tegenstelling tot wat in de media is geschetst, de gemeente Barendrecht coöperatief staat tegenover snelheidsverhoging van lijn 25. Echter verkeersveiligheid is hierbij wel een scherpe randvoorwaarde. 7 Concessie Rail 2016 Gevraagde beslissing: Ter kennisname De stadsregio is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de concessieverlening Rail De stadsregio heeft besloten om in te besteden, maar tijdens de voorbereiding wordt ook aanbesteding als terugvaloptie meegenomen. De voorbereiding van de concessieverlening wordt door stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden gezamenlijk uitgevoerd. 8 Invoering wet Lokaalspoor Gevraagde beslissing: Ter instemming De stadsregio zal een overzicht met de lokale gevolgen van invoering wet Lokaalspoor voor gemeenten (inclusief financiële consequenties) toesturen naar de gemeenten. 6-3 De heer Keijzer onderschrijft dat de Hoekse Lijn een speerpunt is. Indien er geen Vervoerautoriteit tot stand komt, dan komen de bevoegdheden bij de rechtsopvolger van de stadsregio te liggen. Vooralsnog wordt hier geen overleg over gevoerd met provincie Zuid-Holland. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

9 9 Rapportage Wegenstudie Gevraagde beslissing: Ter kennisname en instemming De portefeuillehouders spreken de waardering uit over de uitgevoerde studie en nemen kennis van de rapportage en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De meeste vervolgacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten als wegbeheerder. De heer Den Ouden benadrukt dat een nieuwe verbinding van Nieuw Reijerwaard naar de A38 voor Ridderkerk onwenselijk is. De heer Gebben deelt mede dat Barendrecht ook nog schriftelijk zal reageren op de rapportage. Barendrecht wil graag met de stadsregio bespreken hoe de onderdoorgang onder de A29, ter ontlasting van de Kilweg, verder georganiseerd kan worden. 6-3 De heer Groeneweg blijft zorgen houden over mogelijk sluipverkeer op de Havenroute. De gemeente treedt hierover in overleg met de bewoners. De heer Van Harten geeft aan dat tolheffing in de Blankenburgtunnel kan zorgen voor ander uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen. De stadsregio zal in overleg met de gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan Stand van zaken Vervoerautoriteit Vooralsnog zijn er geen echte bedenkingen bij de vorming van de Vervoerautoriteit en staan de signalen op groen. Op 27 maart a.s. is er een bijeenkomst gepland waarin gemeenten/wegbeheerders hun visie en meningen kunnen uitten. Ondanks uitnodigingen van de stadsregio s houdt provincie Zuid-Holland zich afzijdig bij de vorming van de VA. 11 Stand van zaken belangrijke dossiers Voordat het vervolgproces voor de A13/16 wordt ingezet, wordt de uitspraak van de minister op 8 april a.s. afgewacht. Voorgesteld wordt om na de zomer weer de voortgang van Beter Benutten als apart agendapunt te bespreken Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De vergadering wordt gesloten. Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 10 april 2013 van uur tot uur, Stadshuis kamer 113. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

10 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 6 maart 2013 agendapunt 4 Verkeersveiligheid stadsregio Rotterdam Jeroen Gebben Ambassadeur Verkeersveiligheid Vz Platform Verkeersveiligheid Z-H

11 Inhoud - Ongevallencijfers - Focusgroepen - Rollen en samenwerking - Best Practices inzet ROV-ZH - Doorkijk naar de toekomst

12 Ongevallencijfers doden ziekenhuisgewonden

13 Focusgroepen - Strategisch Plan Verkeersveiligheid Verminderde ongevallenregistratie - Landelijke zoektocht naar alternatieven - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid -> Focusgroepen: - Fietsers - Senioren - Jonge bestuurders

14 Rollen en samenwerking Rol Stadsregio:regievoerder en opsteller van het regionale verkeersveiligheidsbeleid, stimuleren regio gemeenten door subsidieverlening Rol ROV-ZH:Kennismanagement, advies, ondersteuning en communicatie, beheer en (beperkt) uitvoering verkeersveiligheidsprogramma's en projecten RPV: Regionaal Platform Verkeersveiligheid; ambtelijke overlegvorm voor verkeersveiligheid binnen regio Ambassadeur Verkeersveiligheid: pleitbezorging, dialoog, "Maak van de Nul een Punt"

15 Inzet en resultaten ROV-ZH 5,5 fte personeel = PZH werkbudget 2012: ,= stadsregio: ,=

16 Activiteiten Adviseren gemeenten Pleitbezorging Beheer VE-programma's Kennismanagement Communicatie / profilering Begeleiding / coördinatie / deelfinanciering maatschappelijke organisaties - > Bv. 8 adviezen RR in > 8 ambassadeurs, MVD01. - > Zie vlg. dia's - > Sites en infodagen - > Magazine, nieuwsflitsen e.d.

17 SCHOOL op SEEF Enkele resultaten: * Ruim 90 scholen (ruim leerlingen) bereikt met doorgaande praktische leerlijn groep scholen verkeerskalender : 5 scholen met verkeersveiligheidslabel Vernieuwingen 2012: Gezamenlijk programma, nog integraler en structureler Online stappenaanpak en ideeënbank schoolomgeving Workshop leerkrachten en complete ouderlijn Tientallen leermiddelen digitaal beschikbaar Een digitaal portaal - > ruim bezoeken p.m.

18 TotallyTraffic 15 keuzemodules 90 scholen bereikt in de regio 243 modules uitgevoerd, leerlingen bereikt voorbeeld: winnaar TT-award 2012 Overschie College

19 TotallyTraffic Vernieuwing 2013: serie doe-het-zelflessen Leerlingenportal en wedstrijd Zoals "Ik wil je zien!" Hoe zou jij dat doen?

20 Gemeente: doe mee! Rol gemeente in cruciaal: Aanjager, verbinder en wegbeheerder Veel projecten weinig of geen kosten dankzij middelen ROV-ZH en (co-) financiering stadsregio Aanmelden / info via: websites schoolopseef.nl en totallytraffic.nl

21 Vb. overige ROV-projecten en activiteiten *Coördinatie en deelfinanciering activiteiten Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert, Responsible Young Drivers en Fietsersbond Landelijke samenwerking + kwaliteitsslag en efficiency * Actueel: Campagne "Bob in de Sportkantine": min. 25 clubs (Voorne-Putten)

22 Doorkijk naar toekomst Positionering ROV-ZH: Behoud provinciebreed bureau en merk na 2013 of Inzet gemeenten: Van weg- naar verkeersbeheer Verbinding RO-infra-educatie Verbinding andere beleidsterreinen: onderwijs / welzijn etc Maak van de Nul een Punt: samen met onderwijs, ondernemers en wijken

23 MEMO Aan : Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Kopie aan : J.W. Immerzeel van : J.M. Potters telefoon : fax : adres : datum : 26 april 2013 DIV nr : betreft : Invloed tolheffing NWO op Regionale Wegenstudie 2012 Inleiding In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 maart 2013 is de regionale wegenstudie 2012 ter kennisname en instemming voorgelegd. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen gaven echter aan dat in de regionale wegenstudie geen rekening is gehouden met tolheffing op de Blankenburgverbinding. Deze tolheffing zou mogelijk voor andere uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen kunnen zorgen. De stadsregio Rotterdam bekijkt, in overleg met de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, hoe hiermee kan worden omgegaan. Invloed tolheffing Hoofdwegennet en onderliggend wegennet Conform deelrapport D Verkeersnota van de Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, heeft tolheffing op de Blankenburgverbinding weldegelijk invloed heeft op de verkeersintensiteit op de Blankenburgverbinding zelf en op de Beneluxcorridor. De conclusie van de verkeersnota is dat tolheffing conform tolvariant B (GE-scenario met tarieven 1,50 voor personenauto s, 6,00 voor vrachtauto s) het gebruik van de Blankenburgverbinding met ruim 40% vermindert. Het doelbereik voor de Beneluxcorridor is minder dan bij een variant zonder tolheffing, maar ook met een tolheffing op de Blankenburgverbinding voldoet de Beneluxcorridor aan de streefwaarde voor de reistijdfactor. De verkeersintensiteit op de A20 neemt ook iets af dan in de variant zonder tolheffing. Effecten op het onderliggend wegennet zijn er nauwelijks. Een definitief toltarief is echter nog niet bepaald. Aankomende periode zal Rijkswaterstaat starten met een nieuw onderzoek om tot een optimaal toltarief te komen. Geen andere conclusies, wel aanvulling op aanbevelingen In overleg tussen de gemeenten en de stadsregio is geconstateerd dat een tolheffing, los van het tarief, wel invloed heeft op de verkeersstromen op het hoofdwegennet en onder andere de aansluiting A4-Vijfsluizen, maar niet leidt tot andere conclusies van de regionale wegenstudie Wel wordt voorgesteld om de bestaande aanbevelingen uit de regionale wegenstudie 2012 als volgt aan te vullen: Voorgesteld wordt om in de vervolgstudie door de projectgroep Vijfsluizen ook een gevoeligheidsanalyse mee te nemen voor de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de aansluiting A4-Vijfsluizen. Voorgesteld wordt om de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de doorstroming op het hoofdwegennet (o.a. A20 en Beneluxcorridor) inclusief terugslagrisico op het onderliggend wegennet, mee te nemen in het onderzoek van Rijkwaterstaat naar bepaling van het optimale toltarief. Meent Postbus AB Rotterdam 1

24 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 04 maart 2010 Onderwerp: Evaluatie Totally Traffic januari-april Gevraagde beslissing: 1. de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en nu geen nadere conclusies te trekken en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Financiële consequenties: Geen. Verdere procedure: Evaluatie herhalen in het najaar en agenderen in portefeuillehoudersoverleg V&V van 27 november. Bijlage(n): geen. Toelichting: Aanleiding Vanaf 2013 wordt Totally Traffic na een periode van 3 jaar niet meer uitgevoerd door de stadregio, maar is het een regulier educatieproject dat voor subsidie in aanmerking komt. De regiogemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitrol van de modules van Totally Traffic op de middelbare scholen en kunnen hiervoor een subsidie van 50% aanvragen. Deze evaluatie beslaat de eerste 4 maanden van 2013 waarin de stadsregio geen opdrachten meer verleent en scholen niet meer actief benaderd in het kader van Totally Traffic. Eind 2012 zijn alle regiogemeenten via de op de hoogte gesteld dat het project Totally Traffic niet meer door de stadsregio zal worden uitgevoerd. Aan de gemeenten is medegedeeld dat scholen en aanbieders mogelijkerwijs met hen contact gaan opnemen voor de uitvoering van Totally Traffic. Ook de aanbieders zijn schriftelijk op de hoogte gesteld dat de uitvoering van Totally Traffic nu een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders is. De voormalig accounthouder Totally Traffic is wel beschikbaar voor vragen en het doorverwijzen van aanbieders, scholen en wegbeheerders. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 1

25 Zowel scholen, gemeenten als aanbieders hebben teleurgesteld gereageerd op het bericht dat Totally Traffic niet meer voor 100% door de stadsregio wordt georganiseerd en gefinancierd. Navraag bij de regiogemeenten leert dat Totally Traffic voornamelijk vanuit financiële redenen niet wordt over genomen. Het gebrek aan tijd wordt ook nadrukkelijk genoemd. De gemeenten hebben niet de ambtelijke capaciteit om zelf scholen te bezoeken en Totally Traffic toe te lichten. Ze laten dit aan de aanbieders van de modules over. Totally Traffic in de regiogemeenten In 2012 namen bijna 11 regiogemeenten met VO-scholen deel aan Totally Traffic. In totaal namen 41 scholen deel aan Totally Traffic en werden er 121 modules uitgevoerd. Omdat Totally Traffic niet meer centraal georganiseerd is, is er geen compleet beeld van het aantal uitgevoerde modules in de gemeenten De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Lansingerland hebben interesse getoond in de organisatie van Totally Traffic. Zij zijn benaderd door scholen of aanbieders van de modules. In de gemeente Rotterdam is het project in 2013 voortgezet en staan inmiddels 8 scholen ingepland voor 9 modules. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal uitgevoerde modules per school is dit jaar minder. In de gemeente Lansingerland (Bleiswijk) is eveneens 1 module van Totally Traffic uitgevoerd. Of er ook modules in Barendrecht en Ridderkerk zijn uitgevoerd is niet bekend. Modules van Totally Traffic Aan het beperkt aantal modules dat is uitgevoerd in de eerste 4 maanden van 2013 is te zien dat dit voornamelijk modules zijn van aanbieders die zelf actief de scholen benaderen. Dit zijn de modules van Team Alert, stichting de Hoop (alcohol en drugs) en de CED-groep. De gratis modules die voorheen als package deal door de accounthouder TT aan de scholen werden aangeboden, zijn dit jaar (nog) niet uitgevoerd. Totally Traffic Award In het schooljaar heeft het Overschie College in Rotterdam de TT Award gewonnen voor hun inzet voor verkeerseducatie. Dit jaar, schooljaar , is de Award opnieuw in de stadsregio gevallen; namelijk bij het Lentiz College aan de Willem de Zwijgerlaan in Vlaardingen. Alle scholen in de Provincie ZuidHolland die meegedaan hebben aan TT kunnen aangemeld worden en dan twee keer achter elkaar de Award binnenhalen in onze regio. Conclusie Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 2

26 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 05 maart 2010 Onderwerp: Stand van zaken bushaltetoegankelijkheid Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: In deze voortgangsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt voor onder andere mensen met een functiebeperking, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat de knelpunten daarbij zijn. Per maart 2013 zijn 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Financiële consequenties: Aan deze stand van zaken zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Wegbeheerders kunnen tot eind 2014 subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van bushaltes. Verdere procedure: Niet van toepassing. Bijlage(n): Geen. Toelichting: 1. Aanleiding De stadsregio Rotterdam maakt in 2013 drie keer een voortgangsrapportage over bushaltetoegankelijkheid. In de rapportages wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat knelpunten zijn van met name de wegbeheerders met het grootste verschil tussen de bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes. Om de doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind 2014 te behalen zijn eind 2011 versnellingsacties gestart omdat de realisatie achter bleef bij de doelstelling. 2. Stand van zaken realisatie toegankelijke bushaltes in maart 2013 Ontwikkelingen reeds toegankelijke bushaltes 2009 tot met maart 2013 In de periode tussen 2009 en maart 2013 zijn onderstaande bushaltes reeds toegankelijk gemaakt. Wegbeheerder Totaal wegbeheerders in stadsregio Rotterdam stand van zaken augustus 2009 stand van zaken maart 2010 stand van zaken april 2011 stand van zaken april 2012 stand van zaken maart * *de gemeente Spijkenisse kon geen actuele gegevens leveren en heeft daarom een inschatting gemaakt van het aantal toegankelijke bushaltes. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 1

27 Stand van zaken maart 2013 Per maart 2013 zijn er volgens de opgave van de wegbeheerders 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt voor openbaar vervoerreizigers met bijvoorbeeld een functiebeperking. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind Wegbeheerder Doelstelli ng eind 2014 Bijgestel de doelstell ing eind 2014 Gerealiseerde toegankelijke bushaltes t/m maart 2013 absoluut Procentueel t.o.v. bijgestelde doelstelling 2014 Verschil tussen bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes in maart 2013 Aantal bushaltes in uitvoeringsplannen van wegbeheerders Albrandswaard % 0 n.v.t. Barendrecht % (t/m 2013) Bernisse % (t/m 2013) Brielle % -1 geen Capelle a/d IJssel % (t/m 2013) Hellevoetsluis % (t/m 2013) Krimpen a/d IJssel % (t/m 2013) Lansingerland % (t/m 2013) Maassluis % -9 2 (t/m 2013) Provincie Zuid % -2 geen Holland Ridderkerk % (t/m 2013) Rotterdam % (t/m 2013) Schiedam % (t/m 2013) Spijkenisse (schatting) 53% (t/m 2013) Vlaardingen % (t/m 2013) Westvoorne % (t/m 2013) Waterschap % Hollandse Delta (WSHD) Subtotaal: (t/m 2013) Nog nader in te vullen Totaal Uit de stand van zaken komt naar voren gekomen dat er voor 150 bushaltes uitvoeringsplannen zijn ingeleverd tot en met Dit betekent dat indien de wegbeheerders alle ingeleverde plannen uitvoeren, er in december % van de 1108 toegankelijk te maken bushaltes toegankelijk is. De wegbeheerder Albrandswaard voldoet nu al aan de gewijzigde doelstelling voor eind De wegbeheerders Barendrecht, Bernisse, Lansingerland en Ridderkerk zullen naar verwachting de gewijzigde doelstelling op tijd realiseren. Van de overige wegbeheerders wordt extra inzet verwacht om de gewijzigde doelstelling op tijd te realiseren. De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de gewijzigde doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Knelpunten Gemeente Rotterdam geeft aan dat op basis van de normbedragen per halteperron de bijdrage van stadsregio per langshalteperron minder dan 50% van de uitvoeringskosten bedraagt en bij een haltekom minder dan 25%. Gemeente Capelle aan den IJssel geeft aan dat zij last heeft van inpassingsproblemen, mede als gevolg van strijdigheden met Duurzaam Veilig. Daarnaast is er soms onvoldoende ruimte om (bestaande) haltekommen aan te passen. Gemeente Schiedam geeft als knelpunten beperkte financiële middelen en wijzigingen in de diensten (routering) aan. Vervolgacties Bij veel wegbeheerders heeft het toegankelijk maken van bushaltes geen hoge prioriteit. Een formele brief van de stadsregio aan de wegbeheerders kan helpen om de bushalte toegankelijkheid hoog op de agenda van de bestuurders te krijgen. Aparte gesprekken voeren met de wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam over de specifieke knelpunten en het opstellen van een actieplan voor het treffen van versnellingsmaatregelen (bijv. via aanbesteding van haltes) om de bushaltes toegankelijk te maken. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 2

28 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013

29 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Strategische doelstellingen Concessie Rail Rotterdam december RET ook na 2016 concessiehouder Samen met Stadsgewest Haaglanden Doel en leeswijzer Nota van Uitgangspunten Waarvoor wordt een nieuwe concessie verleend? Taken en verantwoordelijkheden behorend tot de nieuwe concessie Concessieduur Verdeling taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van het OV-aanbod RET is opbrengstverantwoordelijk RET krijgt voldoende ontwikkelruimte Voldoende ruimte betekent geen vrijbrief Kwaliteit voor de reiziger staat voorop Kadernota OV is leidend Tram, metro en RandstadRail als ruggengraat van het OV-netwerk Met aandacht voor de hele OV-reis Een hoge betrouwbaarheid Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering Voldoende en comfortabel materieel Metro op termijn onder de vlag van R-net Klantvriendelijk personeel als visitekaartje Sociaal veilig OV als voorwaarde Inzet op actuele, digitale reisinformatie Tarieven en vervoerbewijzen Optimaal gebruik beschikbare strategische assets Inleiding Afbakening strategische assets Herverdeling taken en verantwoordelijkheden Eisen aan de inzet en het onderhoud van de strategische assets Alleen dagelijks onderhoud is onderdeel nieuwe concessie OV met een goede prijs-kwaliteitverhouding Stadsregio Rotterdam 1

30 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Goed opdrachtgeverschap Hoe verder Vervolgstappen Overleg en besluitvorming Planning Stadsregio Rotterdam 2

31 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Inleiding 1.1 Aanleiding In december 2016 eindigt de concessie Rail Rotterdam. De concessie regelt het vervoer op negen tram- en vijf metrolijnen, waaronder metrolijn E naar Den Haag (RandstadRail). De concessie is daarmee de grootste concessie in de regio Rotterdam. Dagelijks reizen circa mensen met de metro s en circa mensen met de trams. Het is belangrijk dat zij dat ook na december 2016 kunnen blijven doen. De stadsregio Rotterdam (hierna: de stadsregio) staat daarom voor de belangrijke opgave om tijdig een nieuwe concessie te verlenen: de Concessie Rail Rotterdam december 2016 (hierna: Concessie Rail Rotterdam 2016). 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Sinds 2006, het jaar waarin de stadsregio de huidige concessie aan RET NV (hierna: de RET 1 ) heeft verleend, is er veel veranderd. Allereerst is er lange tijd onduidelijkheid geweest of de stadsregio de nieuwe concessie verplicht zou moeten aanbesteden, net zoals met het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. is gebeurd. Inmiddels is duidelijk dat de stadsregio vrij is hierin haar eigen keuze te maken 2 (meer hierover in paragraaf 1.4). Een tweede ontwikkeling is dat de stadsregio sinds 2012 te maken heeft met forse bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Omdat wij geen andere inkomsten hebben, betekent dit dat wij de bezuinigingen op moeten vangen door middelen efficiënter (meer aanbod per euro subsidie) en effectiever (meer opbrengsten uit het resterende aanbod) in te zetten. Het resultaat van de aanbesteding van het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. bevestigt het beeld dat hier nog winst te behalen is. Ook uit de markt komen dergelijke signalen. Een derde ontwikkeling is dat de stadsregio meer taken en verantwoordelijkheden krijgt als het gaat om het beheer van en de veiligheid op het tram- en metrosysteem. Op dit moment heeft de stadsregio deze verantwoordelijkheden nog (vrijwel) volledig bij de RET neergelegd. Wetgeving 3 die thans in voorbereiding is, stelt op dit punt hardere eisen aan de stadsregio zelf (meer hierover in hoofdstuk 5). Ten slotte ziet het er naar uit dat de stadsregio is opgeheven op het moment dat de nieuwe concessie verleend moet worden dan wel van start gaat. De rechtsopvolger van de stadsregio zal de afspraken die de stadsregio in de nieuwe concessie heeft vastgelegd moeten respecteren, maar het is dan wel belangrijk dat deze afspraken maar voor één uitleg vatbaar zijn. Overigens hebben de gemeenten van de stadsregio evenals de gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden een duidelijke voorkeur uitgesproken om de taken en bevoegdheden van beide stadsregio s over te dragen aan een gezamenlijk op te richten Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag, mocht het tot opheffing van beide stadsregio s komen Naast RET NV zijn ook RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden Voertuigen BV betrokken bij de uitvoering van de concessie Rail Rotterdam. Wanneer we in het vervolg van deze nota over de RET spreken, doelen we steeds op RET NV in haar rol als (beoogde) concessiehouder Rail. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden d.d. 5 november Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor), Voorstel van wet d.d. 16 juli 2012 Bestuurlijke conferentie Vervoersautoriteit d.d. 19 december 2012 & Rapport Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 december Stadsregio Rotterdam 3

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december 2016 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3 Strategische

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 2 * m 2015

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 2 * m 2015 ^ GGD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Rotterdam-Rijn mond ingekomen d.d. Staf directie Publieke Gezondheid en Zorg Afdeling Beleidscoördinatie Cluster Maatschappelijke ontwikkeling B00060 2 * m 2015 Aïc Bezoekadres:

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 1 Onderwerp: Lidmaatschap vereniging Amsterdam Airport Area Lodders, J. 1. kennis te nemen van de door de Statenfracties van ChristenUnie, SGP

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 0.4 17-06-2015 Baseline 1 Inhoudsopgave Toelichting bij

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand PURMEREND te Gemeente 2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand Stadsregio Amsterdam BEEMSTER GEMEENTE EDAM-VOLENDAM BESTUURLIJKE AFSPRAKEN PARTIJEN, te weten:. de gemeente Beemster, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Overleg: Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 10 september 2015 Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Gevraagde beslissing: Het verslag vaststellen Verslag:

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012)

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Datum: 28 maart 2012 Portefeuillehouder: P. IJssels Raadsbijeenkomst: 3 april

Nadere informatie

Consumentenbetrokkenheid binnen Nexus officieel van start. jaargang 12.#16. 3 oktober 2005. In deze editie:

Consumentenbetrokkenheid binnen Nexus officieel van start. jaargang 12.#16. 3 oktober 2005. In deze editie: jaargang 12.#16. 3 oktober 2005 In deze editie: > Consumentenbetrokkenheid binnen Nexus officieel van start > Regioraad stemt in met regionaal structuurplan RR2020 > Vergaderschema regioraad 2006 > Voortgang

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie