Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : uur 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken Brief gemeente Schiedam d.d. 8 april 2013 Vervoerplannen 2014 keerlusvariant Brief gemeente Schiedam d.d. 22 april 2013 Tramverbinding in Schiedam Noord 3. Actielijst van de openbare vergadering van 6 maart 2013 Bijgevoegd: Actielijst van 6 maart Bijlagen Gevraagde beslissing: De actielijst van 6 maart 2013 vast te stellen 4. Evaluatie Totally Traffic januari-april 2013 Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing: De evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven 5. Bushaltetoegankelijkheid Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing Kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder 6. Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Bijgevoegd: Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Gevraagde beslissing: Gelegenheid voor gemeenten om vragen te stellen over inhoud en/of proces en van onze kant de oproep om tijdig te reageren. 7. Jaarrekening 2012 Bijgevoegd: Agendapost Concept-jaarrekening 2012 Accountantsverslag jaarrekening 2012 Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur adviseren 8. Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Bijgevoegd: Agendapost Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Gevraagde beslissing: Kennis te nemen van de ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer; Van de gelegenheid gebruik te maken de stadsregio eventuele aanvullende vragen ter verduidelijking te stellen; Vooruitlopend op de officiële gemeentelijke reactie inzichten met betrekking tot de beleidslijn met elkaar te delen.

2 9. Stand van zaken Vervoersautoriteit Mondeling Gevraagde beslissing: Ter informatie 10. Voortgang belangrijke dossiers Bijgevoegd: Voortgang belangrijke dossiers Gevraagde beslissing: Ter kennisname 11. Rondvraag en sluiting

3

4

5

6

7 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 mei 2013 Agendapunt 3 Concept-actielijst van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 6 maart 2013 Aanwezig zijn: mevrouw Baljeu (VZ, stadsregio), mevrouw Van Ginkel- van Maren (Albrandswaard), de heer Gebben (Barendrecht), de heer Van der Weg (Bernisse), mevrouw Roza de Pijper (Hellevoetsluis), de heer Prins (Krimpen aan den IJssel), de heer De Paepe (Lansingerland), de heer Keijzer (Maassluis), de heer Den Ouden (Ridderkerk), de heer Groeneweg (Schiedam), mevrouw Mourik (Spijkenisse), de heer Van Harten (Vlaardingen), en de heer Nieuwenhuijzen (Waterschap Hollandse Delta) Ambtelijke ondersteuning vanuit stadsregio: de heer Bavelaar, de heer Immerzeel en de heer Potters. Afwezig zijn: de heer Schipper (Brielle), de heer Eerdmans (Capelle aan den IJssel) en de heer Van Lith (Westvoorne). Actielijst nr Onderwerp Datum PHO S.v.z./ datum 1 Opening / mededelingen: Mevrouw Baljeu opent de vergadering. Mevrouw Baljeu deelt mede dat in het artikel van het FD over de stijging van de kosten voor het OV onjuiste cijfers zijn gebruikt. De krant baseert zich op een onderzoek van het SEO waarin een verkeerde vergelijking is gemaakt tussen cijfers. Bij eventuele vragen van buitenaf kunnen de gemeenten doorverwijzen naar de stadsregio. 2 Ingekomen stukken: Brief I&M inzake invulling bezuiniging Infrastructuurfonds + bijlagen Memo invulling bezuinigingen I&M en BDU + Brief bezwaar BDU. Uit de invulling van de bezuinigingen blijkt dat de projecten binnen deze regio geen echte vertraging oplopen. De projecten binnen onze regio zijn volgens de minister en staatssecretaris aangemerkt als zijnde van nationaal belang. 3 Actielijst van het portefeuillehoudersoverleg van 28 november 2012: Er zijn geen opmerkingen op de actielijst. De actielijst wordt vastgesteld. 4 Verkeersveiligheid Presentatie door de heer Gebben Ter kennisname De heer Gebben geeft, als ambassadeur Verkeersveiligheid binnen de stadsregio, een presentatie over de uitdagingen en activiteiten die op het gebied van verkeersveiligheid binnen deze regio worden ontplooid. Opgeroepen wordt om binnen de eigen gemeenten aandacht te houden voor verkeersveiligheid. Gemeenten kunnen hiervoor zelf contact opnemen met het ROV-ZH. 5 Procedure Vervoerplannen 2014 Gevraagde beslissing: Ter kennisname Naar aanleiding van eerder gestelde vragen deelt mevrouw Baljeu mede dat, indien noodzakelijk, Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

8 gemeenten de RET kunnen uitnodigen om de vervoerplannen toe te lichten. De portefeuillehouders pleitten voor transparantie gedurende het proces. Afgesproken wordt dat de stadsregio op 24/4 (na de bestuurlijke staf) de vervoerplannen naar de gemeenten zal toesturen, zodat deze in de gemeenteraden besproken kunnen worden. Daarna zal voorafgaand aan het DB, de stadsregio inzicht bieden in hoe is omgegaan met de door gemeenten gemaakte opmerkingen. Vervolgens worden de stukken in het DB besproken. Tevens zal in overleg met gemeenten besproken worden hoe de communicatie rondom de vervoerplannen georganiseerd moet worden Beginstand naar een toekomstvast OV (NTOV) Gevraagde beslissing: Ter kennisname De heer Den Ouden geeft aan dat het enthousiasme voor maatwerkvervoer alleen vanuit gemeentelijke kant lijkt te komen en niet meer vanuit de RET. De heer Bavelaar herkent dit signaal niet, maar zal hier in overleg met de RET aandacht voor vragen. De uitkomsten van dit overleg zullen teruggekoppeld worden aan de gemeente Ridderkerk. 6-3 De heer Groeneweg geeft aan dat er in het OV-net binnen Schiedam al flink is gesneden. De gemeente heeft reeds een aantal lokale alternatieve initiatieven aangedragen bij de stadsregio en verzoekt nu om ruimte om de besparingsmaatregelen uit stap 2 te heroverwegen. Hiervoor zal de gemeente ook een zienswijze indienen bij de stadsregio. Afgesproken wordt dat de stadsregio een overleg organiseert met Schiedam om dit te bespreken. De uitkomsten van dit overleg worden teruggekoppeld aan de overige gemeenten. 6-3 De heer Gebben meldt dat, in tegenstelling tot wat in de media is geschetst, de gemeente Barendrecht coöperatief staat tegenover snelheidsverhoging van lijn 25. Echter verkeersveiligheid is hierbij wel een scherpe randvoorwaarde. 7 Concessie Rail 2016 Gevraagde beslissing: Ter kennisname De stadsregio is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de concessieverlening Rail De stadsregio heeft besloten om in te besteden, maar tijdens de voorbereiding wordt ook aanbesteding als terugvaloptie meegenomen. De voorbereiding van de concessieverlening wordt door stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden gezamenlijk uitgevoerd. 8 Invoering wet Lokaalspoor Gevraagde beslissing: Ter instemming De stadsregio zal een overzicht met de lokale gevolgen van invoering wet Lokaalspoor voor gemeenten (inclusief financiële consequenties) toesturen naar de gemeenten. 6-3 De heer Keijzer onderschrijft dat de Hoekse Lijn een speerpunt is. Indien er geen Vervoerautoriteit tot stand komt, dan komen de bevoegdheden bij de rechtsopvolger van de stadsregio te liggen. Vooralsnog wordt hier geen overleg over gevoerd met provincie Zuid-Holland. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

9 9 Rapportage Wegenstudie Gevraagde beslissing: Ter kennisname en instemming De portefeuillehouders spreken de waardering uit over de uitgevoerde studie en nemen kennis van de rapportage en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De meeste vervolgacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten als wegbeheerder. De heer Den Ouden benadrukt dat een nieuwe verbinding van Nieuw Reijerwaard naar de A38 voor Ridderkerk onwenselijk is. De heer Gebben deelt mede dat Barendrecht ook nog schriftelijk zal reageren op de rapportage. Barendrecht wil graag met de stadsregio bespreken hoe de onderdoorgang onder de A29, ter ontlasting van de Kilweg, verder georganiseerd kan worden. 6-3 De heer Groeneweg blijft zorgen houden over mogelijk sluipverkeer op de Havenroute. De gemeente treedt hierover in overleg met de bewoners. De heer Van Harten geeft aan dat tolheffing in de Blankenburgtunnel kan zorgen voor ander uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen. De stadsregio zal in overleg met de gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan Stand van zaken Vervoerautoriteit Vooralsnog zijn er geen echte bedenkingen bij de vorming van de Vervoerautoriteit en staan de signalen op groen. Op 27 maart a.s. is er een bijeenkomst gepland waarin gemeenten/wegbeheerders hun visie en meningen kunnen uitten. Ondanks uitnodigingen van de stadsregio s houdt provincie Zuid-Holland zich afzijdig bij de vorming van de VA. 11 Stand van zaken belangrijke dossiers Voordat het vervolgproces voor de A13/16 wordt ingezet, wordt de uitspraak van de minister op 8 april a.s. afgewacht. Voorgesteld wordt om na de zomer weer de voortgang van Beter Benutten als apart agendapunt te bespreken Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De vergadering wordt gesloten. Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 10 april 2013 van uur tot uur, Stadshuis kamer 113. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

10 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 6 maart 2013 agendapunt 4 Verkeersveiligheid stadsregio Rotterdam Jeroen Gebben Ambassadeur Verkeersveiligheid Vz Platform Verkeersveiligheid Z-H

11 Inhoud - Ongevallencijfers - Focusgroepen - Rollen en samenwerking - Best Practices inzet ROV-ZH - Doorkijk naar de toekomst

12 Ongevallencijfers doden ziekenhuisgewonden

13 Focusgroepen - Strategisch Plan Verkeersveiligheid Verminderde ongevallenregistratie - Landelijke zoektocht naar alternatieven - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid -> Focusgroepen: - Fietsers - Senioren - Jonge bestuurders

14 Rollen en samenwerking Rol Stadsregio:regievoerder en opsteller van het regionale verkeersveiligheidsbeleid, stimuleren regio gemeenten door subsidieverlening Rol ROV-ZH:Kennismanagement, advies, ondersteuning en communicatie, beheer en (beperkt) uitvoering verkeersveiligheidsprogramma's en projecten RPV: Regionaal Platform Verkeersveiligheid; ambtelijke overlegvorm voor verkeersveiligheid binnen regio Ambassadeur Verkeersveiligheid: pleitbezorging, dialoog, "Maak van de Nul een Punt"

15 Inzet en resultaten ROV-ZH 5,5 fte personeel = PZH werkbudget 2012: ,= stadsregio: ,=

16 Activiteiten Adviseren gemeenten Pleitbezorging Beheer VE-programma's Kennismanagement Communicatie / profilering Begeleiding / coördinatie / deelfinanciering maatschappelijke organisaties - > Bv. 8 adviezen RR in > 8 ambassadeurs, MVD01. - > Zie vlg. dia's - > Sites en infodagen - > Magazine, nieuwsflitsen e.d.

17 SCHOOL op SEEF Enkele resultaten: * Ruim 90 scholen (ruim leerlingen) bereikt met doorgaande praktische leerlijn groep scholen verkeerskalender : 5 scholen met verkeersveiligheidslabel Vernieuwingen 2012: Gezamenlijk programma, nog integraler en structureler Online stappenaanpak en ideeënbank schoolomgeving Workshop leerkrachten en complete ouderlijn Tientallen leermiddelen digitaal beschikbaar Een digitaal portaal - > ruim bezoeken p.m.

18 TotallyTraffic 15 keuzemodules 90 scholen bereikt in de regio 243 modules uitgevoerd, leerlingen bereikt voorbeeld: winnaar TT-award 2012 Overschie College

19 TotallyTraffic Vernieuwing 2013: serie doe-het-zelflessen Leerlingenportal en wedstrijd Zoals "Ik wil je zien!" Hoe zou jij dat doen?

20 Gemeente: doe mee! Rol gemeente in cruciaal: Aanjager, verbinder en wegbeheerder Veel projecten weinig of geen kosten dankzij middelen ROV-ZH en (co-) financiering stadsregio Aanmelden / info via: websites schoolopseef.nl en totallytraffic.nl

21 Vb. overige ROV-projecten en activiteiten *Coördinatie en deelfinanciering activiteiten Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert, Responsible Young Drivers en Fietsersbond Landelijke samenwerking + kwaliteitsslag en efficiency * Actueel: Campagne "Bob in de Sportkantine": min. 25 clubs (Voorne-Putten)

22 Doorkijk naar toekomst Positionering ROV-ZH: Behoud provinciebreed bureau en merk na 2013 of Inzet gemeenten: Van weg- naar verkeersbeheer Verbinding RO-infra-educatie Verbinding andere beleidsterreinen: onderwijs / welzijn etc Maak van de Nul een Punt: samen met onderwijs, ondernemers en wijken

23 MEMO Aan : Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Kopie aan : J.W. Immerzeel van : J.M. Potters telefoon : fax : adres : datum : 26 april 2013 DIV nr : betreft : Invloed tolheffing NWO op Regionale Wegenstudie 2012 Inleiding In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 maart 2013 is de regionale wegenstudie 2012 ter kennisname en instemming voorgelegd. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen gaven echter aan dat in de regionale wegenstudie geen rekening is gehouden met tolheffing op de Blankenburgverbinding. Deze tolheffing zou mogelijk voor andere uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen kunnen zorgen. De stadsregio Rotterdam bekijkt, in overleg met de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, hoe hiermee kan worden omgegaan. Invloed tolheffing Hoofdwegennet en onderliggend wegennet Conform deelrapport D Verkeersnota van de Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, heeft tolheffing op de Blankenburgverbinding weldegelijk invloed heeft op de verkeersintensiteit op de Blankenburgverbinding zelf en op de Beneluxcorridor. De conclusie van de verkeersnota is dat tolheffing conform tolvariant B (GE-scenario met tarieven 1,50 voor personenauto s, 6,00 voor vrachtauto s) het gebruik van de Blankenburgverbinding met ruim 40% vermindert. Het doelbereik voor de Beneluxcorridor is minder dan bij een variant zonder tolheffing, maar ook met een tolheffing op de Blankenburgverbinding voldoet de Beneluxcorridor aan de streefwaarde voor de reistijdfactor. De verkeersintensiteit op de A20 neemt ook iets af dan in de variant zonder tolheffing. Effecten op het onderliggend wegennet zijn er nauwelijks. Een definitief toltarief is echter nog niet bepaald. Aankomende periode zal Rijkswaterstaat starten met een nieuw onderzoek om tot een optimaal toltarief te komen. Geen andere conclusies, wel aanvulling op aanbevelingen In overleg tussen de gemeenten en de stadsregio is geconstateerd dat een tolheffing, los van het tarief, wel invloed heeft op de verkeersstromen op het hoofdwegennet en onder andere de aansluiting A4-Vijfsluizen, maar niet leidt tot andere conclusies van de regionale wegenstudie Wel wordt voorgesteld om de bestaande aanbevelingen uit de regionale wegenstudie 2012 als volgt aan te vullen: Voorgesteld wordt om in de vervolgstudie door de projectgroep Vijfsluizen ook een gevoeligheidsanalyse mee te nemen voor de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de aansluiting A4-Vijfsluizen. Voorgesteld wordt om de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de doorstroming op het hoofdwegennet (o.a. A20 en Beneluxcorridor) inclusief terugslagrisico op het onderliggend wegennet, mee te nemen in het onderzoek van Rijkwaterstaat naar bepaling van het optimale toltarief. Meent Postbus AB Rotterdam 1

24 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 04 maart 2010 Onderwerp: Evaluatie Totally Traffic januari-april Gevraagde beslissing: 1. de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en nu geen nadere conclusies te trekken en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Financiële consequenties: Geen. Verdere procedure: Evaluatie herhalen in het najaar en agenderen in portefeuillehoudersoverleg V&V van 27 november. Bijlage(n): geen. Toelichting: Aanleiding Vanaf 2013 wordt Totally Traffic na een periode van 3 jaar niet meer uitgevoerd door de stadregio, maar is het een regulier educatieproject dat voor subsidie in aanmerking komt. De regiogemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitrol van de modules van Totally Traffic op de middelbare scholen en kunnen hiervoor een subsidie van 50% aanvragen. Deze evaluatie beslaat de eerste 4 maanden van 2013 waarin de stadsregio geen opdrachten meer verleent en scholen niet meer actief benaderd in het kader van Totally Traffic. Eind 2012 zijn alle regiogemeenten via de op de hoogte gesteld dat het project Totally Traffic niet meer door de stadsregio zal worden uitgevoerd. Aan de gemeenten is medegedeeld dat scholen en aanbieders mogelijkerwijs met hen contact gaan opnemen voor de uitvoering van Totally Traffic. Ook de aanbieders zijn schriftelijk op de hoogte gesteld dat de uitvoering van Totally Traffic nu een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders is. De voormalig accounthouder Totally Traffic is wel beschikbaar voor vragen en het doorverwijzen van aanbieders, scholen en wegbeheerders. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 1

25 Zowel scholen, gemeenten als aanbieders hebben teleurgesteld gereageerd op het bericht dat Totally Traffic niet meer voor 100% door de stadsregio wordt georganiseerd en gefinancierd. Navraag bij de regiogemeenten leert dat Totally Traffic voornamelijk vanuit financiële redenen niet wordt over genomen. Het gebrek aan tijd wordt ook nadrukkelijk genoemd. De gemeenten hebben niet de ambtelijke capaciteit om zelf scholen te bezoeken en Totally Traffic toe te lichten. Ze laten dit aan de aanbieders van de modules over. Totally Traffic in de regiogemeenten In 2012 namen bijna 11 regiogemeenten met VO-scholen deel aan Totally Traffic. In totaal namen 41 scholen deel aan Totally Traffic en werden er 121 modules uitgevoerd. Omdat Totally Traffic niet meer centraal georganiseerd is, is er geen compleet beeld van het aantal uitgevoerde modules in de gemeenten De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Lansingerland hebben interesse getoond in de organisatie van Totally Traffic. Zij zijn benaderd door scholen of aanbieders van de modules. In de gemeente Rotterdam is het project in 2013 voortgezet en staan inmiddels 8 scholen ingepland voor 9 modules. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal uitgevoerde modules per school is dit jaar minder. In de gemeente Lansingerland (Bleiswijk) is eveneens 1 module van Totally Traffic uitgevoerd. Of er ook modules in Barendrecht en Ridderkerk zijn uitgevoerd is niet bekend. Modules van Totally Traffic Aan het beperkt aantal modules dat is uitgevoerd in de eerste 4 maanden van 2013 is te zien dat dit voornamelijk modules zijn van aanbieders die zelf actief de scholen benaderen. Dit zijn de modules van Team Alert, stichting de Hoop (alcohol en drugs) en de CED-groep. De gratis modules die voorheen als package deal door de accounthouder TT aan de scholen werden aangeboden, zijn dit jaar (nog) niet uitgevoerd. Totally Traffic Award In het schooljaar heeft het Overschie College in Rotterdam de TT Award gewonnen voor hun inzet voor verkeerseducatie. Dit jaar, schooljaar , is de Award opnieuw in de stadsregio gevallen; namelijk bij het Lentiz College aan de Willem de Zwijgerlaan in Vlaardingen. Alle scholen in de Provincie ZuidHolland die meegedaan hebben aan TT kunnen aangemeld worden en dan twee keer achter elkaar de Award binnenhalen in onze regio. Conclusie Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 2

26 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 05 maart 2010 Onderwerp: Stand van zaken bushaltetoegankelijkheid Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: In deze voortgangsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt voor onder andere mensen met een functiebeperking, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat de knelpunten daarbij zijn. Per maart 2013 zijn 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Financiële consequenties: Aan deze stand van zaken zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Wegbeheerders kunnen tot eind 2014 subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van bushaltes. Verdere procedure: Niet van toepassing. Bijlage(n): Geen. Toelichting: 1. Aanleiding De stadsregio Rotterdam maakt in 2013 drie keer een voortgangsrapportage over bushaltetoegankelijkheid. In de rapportages wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat knelpunten zijn van met name de wegbeheerders met het grootste verschil tussen de bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes. Om de doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind 2014 te behalen zijn eind 2011 versnellingsacties gestart omdat de realisatie achter bleef bij de doelstelling. 2. Stand van zaken realisatie toegankelijke bushaltes in maart 2013 Ontwikkelingen reeds toegankelijke bushaltes 2009 tot met maart 2013 In de periode tussen 2009 en maart 2013 zijn onderstaande bushaltes reeds toegankelijk gemaakt. Wegbeheerder Totaal wegbeheerders in stadsregio Rotterdam stand van zaken augustus 2009 stand van zaken maart 2010 stand van zaken april 2011 stand van zaken april 2012 stand van zaken maart * *de gemeente Spijkenisse kon geen actuele gegevens leveren en heeft daarom een inschatting gemaakt van het aantal toegankelijke bushaltes. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 1

27 Stand van zaken maart 2013 Per maart 2013 zijn er volgens de opgave van de wegbeheerders 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt voor openbaar vervoerreizigers met bijvoorbeeld een functiebeperking. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind Wegbeheerder Doelstelli ng eind 2014 Bijgestel de doelstell ing eind 2014 Gerealiseerde toegankelijke bushaltes t/m maart 2013 absoluut Procentueel t.o.v. bijgestelde doelstelling 2014 Verschil tussen bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes in maart 2013 Aantal bushaltes in uitvoeringsplannen van wegbeheerders Albrandswaard % 0 n.v.t. Barendrecht % (t/m 2013) Bernisse % (t/m 2013) Brielle % -1 geen Capelle a/d IJssel % (t/m 2013) Hellevoetsluis % (t/m 2013) Krimpen a/d IJssel % (t/m 2013) Lansingerland % (t/m 2013) Maassluis % -9 2 (t/m 2013) Provincie Zuid % -2 geen Holland Ridderkerk % (t/m 2013) Rotterdam % (t/m 2013) Schiedam % (t/m 2013) Spijkenisse (schatting) 53% (t/m 2013) Vlaardingen % (t/m 2013) Westvoorne % (t/m 2013) Waterschap % Hollandse Delta (WSHD) Subtotaal: (t/m 2013) Nog nader in te vullen Totaal Uit de stand van zaken komt naar voren gekomen dat er voor 150 bushaltes uitvoeringsplannen zijn ingeleverd tot en met Dit betekent dat indien de wegbeheerders alle ingeleverde plannen uitvoeren, er in december % van de 1108 toegankelijk te maken bushaltes toegankelijk is. De wegbeheerder Albrandswaard voldoet nu al aan de gewijzigde doelstelling voor eind De wegbeheerders Barendrecht, Bernisse, Lansingerland en Ridderkerk zullen naar verwachting de gewijzigde doelstelling op tijd realiseren. Van de overige wegbeheerders wordt extra inzet verwacht om de gewijzigde doelstelling op tijd te realiseren. De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de gewijzigde doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Knelpunten Gemeente Rotterdam geeft aan dat op basis van de normbedragen per halteperron de bijdrage van stadsregio per langshalteperron minder dan 50% van de uitvoeringskosten bedraagt en bij een haltekom minder dan 25%. Gemeente Capelle aan den IJssel geeft aan dat zij last heeft van inpassingsproblemen, mede als gevolg van strijdigheden met Duurzaam Veilig. Daarnaast is er soms onvoldoende ruimte om (bestaande) haltekommen aan te passen. Gemeente Schiedam geeft als knelpunten beperkte financiële middelen en wijzigingen in de diensten (routering) aan. Vervolgacties Bij veel wegbeheerders heeft het toegankelijk maken van bushaltes geen hoge prioriteit. Een formele brief van de stadsregio aan de wegbeheerders kan helpen om de bushalte toegankelijkheid hoog op de agenda van de bestuurders te krijgen. Aparte gesprekken voeren met de wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam over de specifieke knelpunten en het opstellen van een actieplan voor het treffen van versnellingsmaatregelen (bijv. via aanbesteding van haltes) om de bushaltes toegankelijk te maken. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 2

28 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013

29 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Strategische doelstellingen Concessie Rail Rotterdam december RET ook na 2016 concessiehouder Samen met Stadsgewest Haaglanden Doel en leeswijzer Nota van Uitgangspunten Waarvoor wordt een nieuwe concessie verleend? Taken en verantwoordelijkheden behorend tot de nieuwe concessie Concessieduur Verdeling taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van het OV-aanbod RET is opbrengstverantwoordelijk RET krijgt voldoende ontwikkelruimte Voldoende ruimte betekent geen vrijbrief Kwaliteit voor de reiziger staat voorop Kadernota OV is leidend Tram, metro en RandstadRail als ruggengraat van het OV-netwerk Met aandacht voor de hele OV-reis Een hoge betrouwbaarheid Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering Voldoende en comfortabel materieel Metro op termijn onder de vlag van R-net Klantvriendelijk personeel als visitekaartje Sociaal veilig OV als voorwaarde Inzet op actuele, digitale reisinformatie Tarieven en vervoerbewijzen Optimaal gebruik beschikbare strategische assets Inleiding Afbakening strategische assets Herverdeling taken en verantwoordelijkheden Eisen aan de inzet en het onderhoud van de strategische assets Alleen dagelijks onderhoud is onderdeel nieuwe concessie OV met een goede prijs-kwaliteitverhouding Stadsregio Rotterdam 1

30 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Goed opdrachtgeverschap Hoe verder Vervolgstappen Overleg en besluitvorming Planning Stadsregio Rotterdam 2

31 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Inleiding 1.1 Aanleiding In december 2016 eindigt de concessie Rail Rotterdam. De concessie regelt het vervoer op negen tram- en vijf metrolijnen, waaronder metrolijn E naar Den Haag (RandstadRail). De concessie is daarmee de grootste concessie in de regio Rotterdam. Dagelijks reizen circa mensen met de metro s en circa mensen met de trams. Het is belangrijk dat zij dat ook na december 2016 kunnen blijven doen. De stadsregio Rotterdam (hierna: de stadsregio) staat daarom voor de belangrijke opgave om tijdig een nieuwe concessie te verlenen: de Concessie Rail Rotterdam december 2016 (hierna: Concessie Rail Rotterdam 2016). 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Sinds 2006, het jaar waarin de stadsregio de huidige concessie aan RET NV (hierna: de RET 1 ) heeft verleend, is er veel veranderd. Allereerst is er lange tijd onduidelijkheid geweest of de stadsregio de nieuwe concessie verplicht zou moeten aanbesteden, net zoals met het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. is gebeurd. Inmiddels is duidelijk dat de stadsregio vrij is hierin haar eigen keuze te maken 2 (meer hierover in paragraaf 1.4). Een tweede ontwikkeling is dat de stadsregio sinds 2012 te maken heeft met forse bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Omdat wij geen andere inkomsten hebben, betekent dit dat wij de bezuinigingen op moeten vangen door middelen efficiënter (meer aanbod per euro subsidie) en effectiever (meer opbrengsten uit het resterende aanbod) in te zetten. Het resultaat van de aanbesteding van het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. bevestigt het beeld dat hier nog winst te behalen is. Ook uit de markt komen dergelijke signalen. Een derde ontwikkeling is dat de stadsregio meer taken en verantwoordelijkheden krijgt als het gaat om het beheer van en de veiligheid op het tram- en metrosysteem. Op dit moment heeft de stadsregio deze verantwoordelijkheden nog (vrijwel) volledig bij de RET neergelegd. Wetgeving 3 die thans in voorbereiding is, stelt op dit punt hardere eisen aan de stadsregio zelf (meer hierover in hoofdstuk 5). Ten slotte ziet het er naar uit dat de stadsregio is opgeheven op het moment dat de nieuwe concessie verleend moet worden dan wel van start gaat. De rechtsopvolger van de stadsregio zal de afspraken die de stadsregio in de nieuwe concessie heeft vastgelegd moeten respecteren, maar het is dan wel belangrijk dat deze afspraken maar voor één uitleg vatbaar zijn. Overigens hebben de gemeenten van de stadsregio evenals de gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden een duidelijke voorkeur uitgesproken om de taken en bevoegdheden van beide stadsregio s over te dragen aan een gezamenlijk op te richten Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag, mocht het tot opheffing van beide stadsregio s komen Naast RET NV zijn ook RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden Voertuigen BV betrokken bij de uitvoering van de concessie Rail Rotterdam. Wanneer we in het vervolg van deze nota over de RET spreken, doelen we steeds op RET NV in haar rol als (beoogde) concessiehouder Rail. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden d.d. 5 november Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor), Voorstel van wet d.d. 16 juli 2012 Bestuurlijke conferentie Vervoersautoriteit d.d. 19 december 2012 & Rapport Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 december Stadsregio Rotterdam 3

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december 2016 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3 Strategische

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 0.4 17-06-2015 Baseline 1 Inhoudsopgave Toelichting bij

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014 Notitie Werk en inkomen Regionaal Bureau Zelfstandigen Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen Datum : 24 september 2014 Betreft : Regionale ondersteuning ondernemers in zwaar weer (De Rotterdamse

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Overleg: Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 10 september 2015 Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Gevraagde beslissing: Het verslag vaststellen Verslag:

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM003406i Portefeuillehouder: J. Binnekamp Titel : Provinciaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie