Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : uur 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken Brief gemeente Schiedam d.d. 8 april 2013 Vervoerplannen 2014 keerlusvariant Brief gemeente Schiedam d.d. 22 april 2013 Tramverbinding in Schiedam Noord 3. Actielijst van de openbare vergadering van 6 maart 2013 Bijgevoegd: Actielijst van 6 maart Bijlagen Gevraagde beslissing: De actielijst van 6 maart 2013 vast te stellen 4. Evaluatie Totally Traffic januari-april 2013 Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing: De evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven 5. Bushaltetoegankelijkheid Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing Kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder 6. Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Bijgevoegd: Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Gevraagde beslissing: Gelegenheid voor gemeenten om vragen te stellen over inhoud en/of proces en van onze kant de oproep om tijdig te reageren. 7. Jaarrekening 2012 Bijgevoegd: Agendapost Concept-jaarrekening 2012 Accountantsverslag jaarrekening 2012 Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur adviseren 8. Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Bijgevoegd: Agendapost Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Gevraagde beslissing: Kennis te nemen van de ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer; Van de gelegenheid gebruik te maken de stadsregio eventuele aanvullende vragen ter verduidelijking te stellen; Vooruitlopend op de officiële gemeentelijke reactie inzichten met betrekking tot de beleidslijn met elkaar te delen.

2 9. Stand van zaken Vervoersautoriteit Mondeling Gevraagde beslissing: Ter informatie 10. Voortgang belangrijke dossiers Bijgevoegd: Voortgang belangrijke dossiers Gevraagde beslissing: Ter kennisname 11. Rondvraag en sluiting

3

4

5

6

7 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 mei 2013 Agendapunt 3 Concept-actielijst van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 6 maart 2013 Aanwezig zijn: mevrouw Baljeu (VZ, stadsregio), mevrouw Van Ginkel- van Maren (Albrandswaard), de heer Gebben (Barendrecht), de heer Van der Weg (Bernisse), mevrouw Roza de Pijper (Hellevoetsluis), de heer Prins (Krimpen aan den IJssel), de heer De Paepe (Lansingerland), de heer Keijzer (Maassluis), de heer Den Ouden (Ridderkerk), de heer Groeneweg (Schiedam), mevrouw Mourik (Spijkenisse), de heer Van Harten (Vlaardingen), en de heer Nieuwenhuijzen (Waterschap Hollandse Delta) Ambtelijke ondersteuning vanuit stadsregio: de heer Bavelaar, de heer Immerzeel en de heer Potters. Afwezig zijn: de heer Schipper (Brielle), de heer Eerdmans (Capelle aan den IJssel) en de heer Van Lith (Westvoorne). Actielijst nr Onderwerp Datum PHO S.v.z./ datum 1 Opening / mededelingen: Mevrouw Baljeu opent de vergadering. Mevrouw Baljeu deelt mede dat in het artikel van het FD over de stijging van de kosten voor het OV onjuiste cijfers zijn gebruikt. De krant baseert zich op een onderzoek van het SEO waarin een verkeerde vergelijking is gemaakt tussen cijfers. Bij eventuele vragen van buitenaf kunnen de gemeenten doorverwijzen naar de stadsregio. 2 Ingekomen stukken: Brief I&M inzake invulling bezuiniging Infrastructuurfonds + bijlagen Memo invulling bezuinigingen I&M en BDU + Brief bezwaar BDU. Uit de invulling van de bezuinigingen blijkt dat de projecten binnen deze regio geen echte vertraging oplopen. De projecten binnen onze regio zijn volgens de minister en staatssecretaris aangemerkt als zijnde van nationaal belang. 3 Actielijst van het portefeuillehoudersoverleg van 28 november 2012: Er zijn geen opmerkingen op de actielijst. De actielijst wordt vastgesteld. 4 Verkeersveiligheid Presentatie door de heer Gebben Ter kennisname De heer Gebben geeft, als ambassadeur Verkeersveiligheid binnen de stadsregio, een presentatie over de uitdagingen en activiteiten die op het gebied van verkeersveiligheid binnen deze regio worden ontplooid. Opgeroepen wordt om binnen de eigen gemeenten aandacht te houden voor verkeersveiligheid. Gemeenten kunnen hiervoor zelf contact opnemen met het ROV-ZH. 5 Procedure Vervoerplannen 2014 Gevraagde beslissing: Ter kennisname Naar aanleiding van eerder gestelde vragen deelt mevrouw Baljeu mede dat, indien noodzakelijk, Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

8 gemeenten de RET kunnen uitnodigen om de vervoerplannen toe te lichten. De portefeuillehouders pleitten voor transparantie gedurende het proces. Afgesproken wordt dat de stadsregio op 24/4 (na de bestuurlijke staf) de vervoerplannen naar de gemeenten zal toesturen, zodat deze in de gemeenteraden besproken kunnen worden. Daarna zal voorafgaand aan het DB, de stadsregio inzicht bieden in hoe is omgegaan met de door gemeenten gemaakte opmerkingen. Vervolgens worden de stukken in het DB besproken. Tevens zal in overleg met gemeenten besproken worden hoe de communicatie rondom de vervoerplannen georganiseerd moet worden Beginstand naar een toekomstvast OV (NTOV) Gevraagde beslissing: Ter kennisname De heer Den Ouden geeft aan dat het enthousiasme voor maatwerkvervoer alleen vanuit gemeentelijke kant lijkt te komen en niet meer vanuit de RET. De heer Bavelaar herkent dit signaal niet, maar zal hier in overleg met de RET aandacht voor vragen. De uitkomsten van dit overleg zullen teruggekoppeld worden aan de gemeente Ridderkerk. 6-3 De heer Groeneweg geeft aan dat er in het OV-net binnen Schiedam al flink is gesneden. De gemeente heeft reeds een aantal lokale alternatieve initiatieven aangedragen bij de stadsregio en verzoekt nu om ruimte om de besparingsmaatregelen uit stap 2 te heroverwegen. Hiervoor zal de gemeente ook een zienswijze indienen bij de stadsregio. Afgesproken wordt dat de stadsregio een overleg organiseert met Schiedam om dit te bespreken. De uitkomsten van dit overleg worden teruggekoppeld aan de overige gemeenten. 6-3 De heer Gebben meldt dat, in tegenstelling tot wat in de media is geschetst, de gemeente Barendrecht coöperatief staat tegenover snelheidsverhoging van lijn 25. Echter verkeersveiligheid is hierbij wel een scherpe randvoorwaarde. 7 Concessie Rail 2016 Gevraagde beslissing: Ter kennisname De stadsregio is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de concessieverlening Rail De stadsregio heeft besloten om in te besteden, maar tijdens de voorbereiding wordt ook aanbesteding als terugvaloptie meegenomen. De voorbereiding van de concessieverlening wordt door stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden gezamenlijk uitgevoerd. 8 Invoering wet Lokaalspoor Gevraagde beslissing: Ter instemming De stadsregio zal een overzicht met de lokale gevolgen van invoering wet Lokaalspoor voor gemeenten (inclusief financiële consequenties) toesturen naar de gemeenten. 6-3 De heer Keijzer onderschrijft dat de Hoekse Lijn een speerpunt is. Indien er geen Vervoerautoriteit tot stand komt, dan komen de bevoegdheden bij de rechtsopvolger van de stadsregio te liggen. Vooralsnog wordt hier geen overleg over gevoerd met provincie Zuid-Holland. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

9 9 Rapportage Wegenstudie Gevraagde beslissing: Ter kennisname en instemming De portefeuillehouders spreken de waardering uit over de uitgevoerde studie en nemen kennis van de rapportage en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De meeste vervolgacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten als wegbeheerder. De heer Den Ouden benadrukt dat een nieuwe verbinding van Nieuw Reijerwaard naar de A38 voor Ridderkerk onwenselijk is. De heer Gebben deelt mede dat Barendrecht ook nog schriftelijk zal reageren op de rapportage. Barendrecht wil graag met de stadsregio bespreken hoe de onderdoorgang onder de A29, ter ontlasting van de Kilweg, verder georganiseerd kan worden. 6-3 De heer Groeneweg blijft zorgen houden over mogelijk sluipverkeer op de Havenroute. De gemeente treedt hierover in overleg met de bewoners. De heer Van Harten geeft aan dat tolheffing in de Blankenburgtunnel kan zorgen voor ander uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen. De stadsregio zal in overleg met de gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan Stand van zaken Vervoerautoriteit Vooralsnog zijn er geen echte bedenkingen bij de vorming van de Vervoerautoriteit en staan de signalen op groen. Op 27 maart a.s. is er een bijeenkomst gepland waarin gemeenten/wegbeheerders hun visie en meningen kunnen uitten. Ondanks uitnodigingen van de stadsregio s houdt provincie Zuid-Holland zich afzijdig bij de vorming van de VA. 11 Stand van zaken belangrijke dossiers Voordat het vervolgproces voor de A13/16 wordt ingezet, wordt de uitspraak van de minister op 8 april a.s. afgewacht. Voorgesteld wordt om na de zomer weer de voortgang van Beter Benutten als apart agendapunt te bespreken Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De vergadering wordt gesloten. Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 10 april 2013 van uur tot uur, Stadshuis kamer 113. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

10 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 6 maart 2013 agendapunt 4 Verkeersveiligheid stadsregio Rotterdam Jeroen Gebben Ambassadeur Verkeersveiligheid Vz Platform Verkeersveiligheid Z-H

11 Inhoud - Ongevallencijfers - Focusgroepen - Rollen en samenwerking - Best Practices inzet ROV-ZH - Doorkijk naar de toekomst

12 Ongevallencijfers doden ziekenhuisgewonden

13 Focusgroepen - Strategisch Plan Verkeersveiligheid Verminderde ongevallenregistratie - Landelijke zoektocht naar alternatieven - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid -> Focusgroepen: - Fietsers - Senioren - Jonge bestuurders

14 Rollen en samenwerking Rol Stadsregio:regievoerder en opsteller van het regionale verkeersveiligheidsbeleid, stimuleren regio gemeenten door subsidieverlening Rol ROV-ZH:Kennismanagement, advies, ondersteuning en communicatie, beheer en (beperkt) uitvoering verkeersveiligheidsprogramma's en projecten RPV: Regionaal Platform Verkeersveiligheid; ambtelijke overlegvorm voor verkeersveiligheid binnen regio Ambassadeur Verkeersveiligheid: pleitbezorging, dialoog, "Maak van de Nul een Punt"

15 Inzet en resultaten ROV-ZH 5,5 fte personeel = PZH werkbudget 2012: ,= stadsregio: ,=

16 Activiteiten Adviseren gemeenten Pleitbezorging Beheer VE-programma's Kennismanagement Communicatie / profilering Begeleiding / coördinatie / deelfinanciering maatschappelijke organisaties - > Bv. 8 adviezen RR in > 8 ambassadeurs, MVD01. - > Zie vlg. dia's - > Sites en infodagen - > Magazine, nieuwsflitsen e.d.

17 SCHOOL op SEEF Enkele resultaten: * Ruim 90 scholen (ruim leerlingen) bereikt met doorgaande praktische leerlijn groep scholen verkeerskalender : 5 scholen met verkeersveiligheidslabel Vernieuwingen 2012: Gezamenlijk programma, nog integraler en structureler Online stappenaanpak en ideeënbank schoolomgeving Workshop leerkrachten en complete ouderlijn Tientallen leermiddelen digitaal beschikbaar Een digitaal portaal - > ruim bezoeken p.m.

18 TotallyTraffic 15 keuzemodules 90 scholen bereikt in de regio 243 modules uitgevoerd, leerlingen bereikt voorbeeld: winnaar TT-award 2012 Overschie College

19 TotallyTraffic Vernieuwing 2013: serie doe-het-zelflessen Leerlingenportal en wedstrijd Zoals "Ik wil je zien!" Hoe zou jij dat doen?

20 Gemeente: doe mee! Rol gemeente in cruciaal: Aanjager, verbinder en wegbeheerder Veel projecten weinig of geen kosten dankzij middelen ROV-ZH en (co-) financiering stadsregio Aanmelden / info via: websites schoolopseef.nl en totallytraffic.nl

21 Vb. overige ROV-projecten en activiteiten *Coördinatie en deelfinanciering activiteiten Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert, Responsible Young Drivers en Fietsersbond Landelijke samenwerking + kwaliteitsslag en efficiency * Actueel: Campagne "Bob in de Sportkantine": min. 25 clubs (Voorne-Putten)

22 Doorkijk naar toekomst Positionering ROV-ZH: Behoud provinciebreed bureau en merk na 2013 of Inzet gemeenten: Van weg- naar verkeersbeheer Verbinding RO-infra-educatie Verbinding andere beleidsterreinen: onderwijs / welzijn etc Maak van de Nul een Punt: samen met onderwijs, ondernemers en wijken

23 MEMO Aan : Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Kopie aan : J.W. Immerzeel van : J.M. Potters telefoon : fax : adres : datum : 26 april 2013 DIV nr : betreft : Invloed tolheffing NWO op Regionale Wegenstudie 2012 Inleiding In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 maart 2013 is de regionale wegenstudie 2012 ter kennisname en instemming voorgelegd. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen gaven echter aan dat in de regionale wegenstudie geen rekening is gehouden met tolheffing op de Blankenburgverbinding. Deze tolheffing zou mogelijk voor andere uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen kunnen zorgen. De stadsregio Rotterdam bekijkt, in overleg met de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, hoe hiermee kan worden omgegaan. Invloed tolheffing Hoofdwegennet en onderliggend wegennet Conform deelrapport D Verkeersnota van de Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, heeft tolheffing op de Blankenburgverbinding weldegelijk invloed heeft op de verkeersintensiteit op de Blankenburgverbinding zelf en op de Beneluxcorridor. De conclusie van de verkeersnota is dat tolheffing conform tolvariant B (GE-scenario met tarieven 1,50 voor personenauto s, 6,00 voor vrachtauto s) het gebruik van de Blankenburgverbinding met ruim 40% vermindert. Het doelbereik voor de Beneluxcorridor is minder dan bij een variant zonder tolheffing, maar ook met een tolheffing op de Blankenburgverbinding voldoet de Beneluxcorridor aan de streefwaarde voor de reistijdfactor. De verkeersintensiteit op de A20 neemt ook iets af dan in de variant zonder tolheffing. Effecten op het onderliggend wegennet zijn er nauwelijks. Een definitief toltarief is echter nog niet bepaald. Aankomende periode zal Rijkswaterstaat starten met een nieuw onderzoek om tot een optimaal toltarief te komen. Geen andere conclusies, wel aanvulling op aanbevelingen In overleg tussen de gemeenten en de stadsregio is geconstateerd dat een tolheffing, los van het tarief, wel invloed heeft op de verkeersstromen op het hoofdwegennet en onder andere de aansluiting A4-Vijfsluizen, maar niet leidt tot andere conclusies van de regionale wegenstudie Wel wordt voorgesteld om de bestaande aanbevelingen uit de regionale wegenstudie 2012 als volgt aan te vullen: Voorgesteld wordt om in de vervolgstudie door de projectgroep Vijfsluizen ook een gevoeligheidsanalyse mee te nemen voor de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de aansluiting A4-Vijfsluizen. Voorgesteld wordt om de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de doorstroming op het hoofdwegennet (o.a. A20 en Beneluxcorridor) inclusief terugslagrisico op het onderliggend wegennet, mee te nemen in het onderzoek van Rijkwaterstaat naar bepaling van het optimale toltarief. Meent Postbus AB Rotterdam 1

24 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 04 maart 2010 Onderwerp: Evaluatie Totally Traffic januari-april Gevraagde beslissing: 1. de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en nu geen nadere conclusies te trekken en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Financiële consequenties: Geen. Verdere procedure: Evaluatie herhalen in het najaar en agenderen in portefeuillehoudersoverleg V&V van 27 november. Bijlage(n): geen. Toelichting: Aanleiding Vanaf 2013 wordt Totally Traffic na een periode van 3 jaar niet meer uitgevoerd door de stadregio, maar is het een regulier educatieproject dat voor subsidie in aanmerking komt. De regiogemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitrol van de modules van Totally Traffic op de middelbare scholen en kunnen hiervoor een subsidie van 50% aanvragen. Deze evaluatie beslaat de eerste 4 maanden van 2013 waarin de stadsregio geen opdrachten meer verleent en scholen niet meer actief benaderd in het kader van Totally Traffic. Eind 2012 zijn alle regiogemeenten via de op de hoogte gesteld dat het project Totally Traffic niet meer door de stadsregio zal worden uitgevoerd. Aan de gemeenten is medegedeeld dat scholen en aanbieders mogelijkerwijs met hen contact gaan opnemen voor de uitvoering van Totally Traffic. Ook de aanbieders zijn schriftelijk op de hoogte gesteld dat de uitvoering van Totally Traffic nu een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders is. De voormalig accounthouder Totally Traffic is wel beschikbaar voor vragen en het doorverwijzen van aanbieders, scholen en wegbeheerders. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 1

25 Zowel scholen, gemeenten als aanbieders hebben teleurgesteld gereageerd op het bericht dat Totally Traffic niet meer voor 100% door de stadsregio wordt georganiseerd en gefinancierd. Navraag bij de regiogemeenten leert dat Totally Traffic voornamelijk vanuit financiële redenen niet wordt over genomen. Het gebrek aan tijd wordt ook nadrukkelijk genoemd. De gemeenten hebben niet de ambtelijke capaciteit om zelf scholen te bezoeken en Totally Traffic toe te lichten. Ze laten dit aan de aanbieders van de modules over. Totally Traffic in de regiogemeenten In 2012 namen bijna 11 regiogemeenten met VO-scholen deel aan Totally Traffic. In totaal namen 41 scholen deel aan Totally Traffic en werden er 121 modules uitgevoerd. Omdat Totally Traffic niet meer centraal georganiseerd is, is er geen compleet beeld van het aantal uitgevoerde modules in de gemeenten De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Lansingerland hebben interesse getoond in de organisatie van Totally Traffic. Zij zijn benaderd door scholen of aanbieders van de modules. In de gemeente Rotterdam is het project in 2013 voortgezet en staan inmiddels 8 scholen ingepland voor 9 modules. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal uitgevoerde modules per school is dit jaar minder. In de gemeente Lansingerland (Bleiswijk) is eveneens 1 module van Totally Traffic uitgevoerd. Of er ook modules in Barendrecht en Ridderkerk zijn uitgevoerd is niet bekend. Modules van Totally Traffic Aan het beperkt aantal modules dat is uitgevoerd in de eerste 4 maanden van 2013 is te zien dat dit voornamelijk modules zijn van aanbieders die zelf actief de scholen benaderen. Dit zijn de modules van Team Alert, stichting de Hoop (alcohol en drugs) en de CED-groep. De gratis modules die voorheen als package deal door de accounthouder TT aan de scholen werden aangeboden, zijn dit jaar (nog) niet uitgevoerd. Totally Traffic Award In het schooljaar heeft het Overschie College in Rotterdam de TT Award gewonnen voor hun inzet voor verkeerseducatie. Dit jaar, schooljaar , is de Award opnieuw in de stadsregio gevallen; namelijk bij het Lentiz College aan de Willem de Zwijgerlaan in Vlaardingen. Alle scholen in de Provincie ZuidHolland die meegedaan hebben aan TT kunnen aangemeld worden en dan twee keer achter elkaar de Award binnenhalen in onze regio. Conclusie Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 2

26 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 05 maart 2010 Onderwerp: Stand van zaken bushaltetoegankelijkheid Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: In deze voortgangsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt voor onder andere mensen met een functiebeperking, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat de knelpunten daarbij zijn. Per maart 2013 zijn 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Financiële consequenties: Aan deze stand van zaken zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Wegbeheerders kunnen tot eind 2014 subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van bushaltes. Verdere procedure: Niet van toepassing. Bijlage(n): Geen. Toelichting: 1. Aanleiding De stadsregio Rotterdam maakt in 2013 drie keer een voortgangsrapportage over bushaltetoegankelijkheid. In de rapportages wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat knelpunten zijn van met name de wegbeheerders met het grootste verschil tussen de bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes. Om de doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind 2014 te behalen zijn eind 2011 versnellingsacties gestart omdat de realisatie achter bleef bij de doelstelling. 2. Stand van zaken realisatie toegankelijke bushaltes in maart 2013 Ontwikkelingen reeds toegankelijke bushaltes 2009 tot met maart 2013 In de periode tussen 2009 en maart 2013 zijn onderstaande bushaltes reeds toegankelijk gemaakt. Wegbeheerder Totaal wegbeheerders in stadsregio Rotterdam stand van zaken augustus 2009 stand van zaken maart 2010 stand van zaken april 2011 stand van zaken april 2012 stand van zaken maart * *de gemeente Spijkenisse kon geen actuele gegevens leveren en heeft daarom een inschatting gemaakt van het aantal toegankelijke bushaltes. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 1

27 Stand van zaken maart 2013 Per maart 2013 zijn er volgens de opgave van de wegbeheerders 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt voor openbaar vervoerreizigers met bijvoorbeeld een functiebeperking. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind Wegbeheerder Doelstelli ng eind 2014 Bijgestel de doelstell ing eind 2014 Gerealiseerde toegankelijke bushaltes t/m maart 2013 absoluut Procentueel t.o.v. bijgestelde doelstelling 2014 Verschil tussen bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes in maart 2013 Aantal bushaltes in uitvoeringsplannen van wegbeheerders Albrandswaard % 0 n.v.t. Barendrecht % (t/m 2013) Bernisse % (t/m 2013) Brielle % -1 geen Capelle a/d IJssel % (t/m 2013) Hellevoetsluis % (t/m 2013) Krimpen a/d IJssel % (t/m 2013) Lansingerland % (t/m 2013) Maassluis % -9 2 (t/m 2013) Provincie Zuid % -2 geen Holland Ridderkerk % (t/m 2013) Rotterdam % (t/m 2013) Schiedam % (t/m 2013) Spijkenisse (schatting) 53% (t/m 2013) Vlaardingen % (t/m 2013) Westvoorne % (t/m 2013) Waterschap % Hollandse Delta (WSHD) Subtotaal: (t/m 2013) Nog nader in te vullen Totaal Uit de stand van zaken komt naar voren gekomen dat er voor 150 bushaltes uitvoeringsplannen zijn ingeleverd tot en met Dit betekent dat indien de wegbeheerders alle ingeleverde plannen uitvoeren, er in december % van de 1108 toegankelijk te maken bushaltes toegankelijk is. De wegbeheerder Albrandswaard voldoet nu al aan de gewijzigde doelstelling voor eind De wegbeheerders Barendrecht, Bernisse, Lansingerland en Ridderkerk zullen naar verwachting de gewijzigde doelstelling op tijd realiseren. Van de overige wegbeheerders wordt extra inzet verwacht om de gewijzigde doelstelling op tijd te realiseren. De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de gewijzigde doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Knelpunten Gemeente Rotterdam geeft aan dat op basis van de normbedragen per halteperron de bijdrage van stadsregio per langshalteperron minder dan 50% van de uitvoeringskosten bedraagt en bij een haltekom minder dan 25%. Gemeente Capelle aan den IJssel geeft aan dat zij last heeft van inpassingsproblemen, mede als gevolg van strijdigheden met Duurzaam Veilig. Daarnaast is er soms onvoldoende ruimte om (bestaande) haltekommen aan te passen. Gemeente Schiedam geeft als knelpunten beperkte financiële middelen en wijzigingen in de diensten (routering) aan. Vervolgacties Bij veel wegbeheerders heeft het toegankelijk maken van bushaltes geen hoge prioriteit. Een formele brief van de stadsregio aan de wegbeheerders kan helpen om de bushalte toegankelijkheid hoog op de agenda van de bestuurders te krijgen. Aparte gesprekken voeren met de wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam over de specifieke knelpunten en het opstellen van een actieplan voor het treffen van versnellingsmaatregelen (bijv. via aanbesteding van haltes) om de bushaltes toegankelijk te maken. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 2

28 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013

29 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Strategische doelstellingen Concessie Rail Rotterdam december RET ook na 2016 concessiehouder Samen met Stadsgewest Haaglanden Doel en leeswijzer Nota van Uitgangspunten Waarvoor wordt een nieuwe concessie verleend? Taken en verantwoordelijkheden behorend tot de nieuwe concessie Concessieduur Verdeling taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van het OV-aanbod RET is opbrengstverantwoordelijk RET krijgt voldoende ontwikkelruimte Voldoende ruimte betekent geen vrijbrief Kwaliteit voor de reiziger staat voorop Kadernota OV is leidend Tram, metro en RandstadRail als ruggengraat van het OV-netwerk Met aandacht voor de hele OV-reis Een hoge betrouwbaarheid Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering Voldoende en comfortabel materieel Metro op termijn onder de vlag van R-net Klantvriendelijk personeel als visitekaartje Sociaal veilig OV als voorwaarde Inzet op actuele, digitale reisinformatie Tarieven en vervoerbewijzen Optimaal gebruik beschikbare strategische assets Inleiding Afbakening strategische assets Herverdeling taken en verantwoordelijkheden Eisen aan de inzet en het onderhoud van de strategische assets Alleen dagelijks onderhoud is onderdeel nieuwe concessie OV met een goede prijs-kwaliteitverhouding Stadsregio Rotterdam 1

30 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Goed opdrachtgeverschap Hoe verder Vervolgstappen Overleg en besluitvorming Planning Stadsregio Rotterdam 2

31 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Inleiding 1.1 Aanleiding In december 2016 eindigt de concessie Rail Rotterdam. De concessie regelt het vervoer op negen tram- en vijf metrolijnen, waaronder metrolijn E naar Den Haag (RandstadRail). De concessie is daarmee de grootste concessie in de regio Rotterdam. Dagelijks reizen circa mensen met de metro s en circa mensen met de trams. Het is belangrijk dat zij dat ook na december 2016 kunnen blijven doen. De stadsregio Rotterdam (hierna: de stadsregio) staat daarom voor de belangrijke opgave om tijdig een nieuwe concessie te verlenen: de Concessie Rail Rotterdam december 2016 (hierna: Concessie Rail Rotterdam 2016). 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Sinds 2006, het jaar waarin de stadsregio de huidige concessie aan RET NV (hierna: de RET 1 ) heeft verleend, is er veel veranderd. Allereerst is er lange tijd onduidelijkheid geweest of de stadsregio de nieuwe concessie verplicht zou moeten aanbesteden, net zoals met het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. is gebeurd. Inmiddels is duidelijk dat de stadsregio vrij is hierin haar eigen keuze te maken 2 (meer hierover in paragraaf 1.4). Een tweede ontwikkeling is dat de stadsregio sinds 2012 te maken heeft met forse bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Omdat wij geen andere inkomsten hebben, betekent dit dat wij de bezuinigingen op moeten vangen door middelen efficiënter (meer aanbod per euro subsidie) en effectiever (meer opbrengsten uit het resterende aanbod) in te zetten. Het resultaat van de aanbesteding van het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. bevestigt het beeld dat hier nog winst te behalen is. Ook uit de markt komen dergelijke signalen. Een derde ontwikkeling is dat de stadsregio meer taken en verantwoordelijkheden krijgt als het gaat om het beheer van en de veiligheid op het tram- en metrosysteem. Op dit moment heeft de stadsregio deze verantwoordelijkheden nog (vrijwel) volledig bij de RET neergelegd. Wetgeving 3 die thans in voorbereiding is, stelt op dit punt hardere eisen aan de stadsregio zelf (meer hierover in hoofdstuk 5). Ten slotte ziet het er naar uit dat de stadsregio is opgeheven op het moment dat de nieuwe concessie verleend moet worden dan wel van start gaat. De rechtsopvolger van de stadsregio zal de afspraken die de stadsregio in de nieuwe concessie heeft vastgelegd moeten respecteren, maar het is dan wel belangrijk dat deze afspraken maar voor één uitleg vatbaar zijn. Overigens hebben de gemeenten van de stadsregio evenals de gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden een duidelijke voorkeur uitgesproken om de taken en bevoegdheden van beide stadsregio s over te dragen aan een gezamenlijk op te richten Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag, mocht het tot opheffing van beide stadsregio s komen Naast RET NV zijn ook RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden Voertuigen BV betrokken bij de uitvoering van de concessie Rail Rotterdam. Wanneer we in het vervolg van deze nota over de RET spreken, doelen we steeds op RET NV in haar rol als (beoogde) concessiehouder Rail. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden d.d. 5 november Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor), Voorstel van wet d.d. 16 juli 2012 Bestuurlijke conferentie Vervoersautoriteit d.d. 19 december 2012 & Rapport Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 december Stadsregio Rotterdam 3

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Opties voor een verdere verdieping van de Westerschelde worden meegenomen in het project «Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium»,

Opties voor een verdere verdieping van de Westerschelde worden meegenomen in het project «Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium», 1 (zie blz. 1284) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begrotingen van Verkeer

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 15 juni 2009 Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie