Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : uur 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken Brief gemeente Schiedam d.d. 8 april 2013 Vervoerplannen 2014 keerlusvariant Brief gemeente Schiedam d.d. 22 april 2013 Tramverbinding in Schiedam Noord 3. Actielijst van de openbare vergadering van 6 maart 2013 Bijgevoegd: Actielijst van 6 maart Bijlagen Gevraagde beslissing: De actielijst van 6 maart 2013 vast te stellen 4. Evaluatie Totally Traffic januari-april 2013 Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing: De evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven 5. Bushaltetoegankelijkheid Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing Kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder 6. Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Bijgevoegd: Nota van Uitgangspunten Rail Rotterdam 2016 Gevraagde beslissing: Gelegenheid voor gemeenten om vragen te stellen over inhoud en/of proces en van onze kant de oproep om tijdig te reageren. 7. Jaarrekening 2012 Bijgevoegd: Agendapost Concept-jaarrekening 2012 Accountantsverslag jaarrekening 2012 Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur adviseren 8. Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Bijgevoegd: Agendapost Ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer Gevraagde beslissing: Kennis te nemen van de ontwerp beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer; Van de gelegenheid gebruik te maken de stadsregio eventuele aanvullende vragen ter verduidelijking te stellen; Vooruitlopend op de officiële gemeentelijke reactie inzichten met betrekking tot de beleidslijn met elkaar te delen.

2 9. Stand van zaken Vervoersautoriteit Mondeling Gevraagde beslissing: Ter informatie 10. Voortgang belangrijke dossiers Bijgevoegd: Voortgang belangrijke dossiers Gevraagde beslissing: Ter kennisname 11. Rondvraag en sluiting

3

4

5

6

7 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 mei 2013 Agendapunt 3 Concept-actielijst van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 6 maart 2013 Aanwezig zijn: mevrouw Baljeu (VZ, stadsregio), mevrouw Van Ginkel- van Maren (Albrandswaard), de heer Gebben (Barendrecht), de heer Van der Weg (Bernisse), mevrouw Roza de Pijper (Hellevoetsluis), de heer Prins (Krimpen aan den IJssel), de heer De Paepe (Lansingerland), de heer Keijzer (Maassluis), de heer Den Ouden (Ridderkerk), de heer Groeneweg (Schiedam), mevrouw Mourik (Spijkenisse), de heer Van Harten (Vlaardingen), en de heer Nieuwenhuijzen (Waterschap Hollandse Delta) Ambtelijke ondersteuning vanuit stadsregio: de heer Bavelaar, de heer Immerzeel en de heer Potters. Afwezig zijn: de heer Schipper (Brielle), de heer Eerdmans (Capelle aan den IJssel) en de heer Van Lith (Westvoorne). Actielijst nr Onderwerp Datum PHO S.v.z./ datum 1 Opening / mededelingen: Mevrouw Baljeu opent de vergadering. Mevrouw Baljeu deelt mede dat in het artikel van het FD over de stijging van de kosten voor het OV onjuiste cijfers zijn gebruikt. De krant baseert zich op een onderzoek van het SEO waarin een verkeerde vergelijking is gemaakt tussen cijfers. Bij eventuele vragen van buitenaf kunnen de gemeenten doorverwijzen naar de stadsregio. 2 Ingekomen stukken: Brief I&M inzake invulling bezuiniging Infrastructuurfonds + bijlagen Memo invulling bezuinigingen I&M en BDU + Brief bezwaar BDU. Uit de invulling van de bezuinigingen blijkt dat de projecten binnen deze regio geen echte vertraging oplopen. De projecten binnen onze regio zijn volgens de minister en staatssecretaris aangemerkt als zijnde van nationaal belang. 3 Actielijst van het portefeuillehoudersoverleg van 28 november 2012: Er zijn geen opmerkingen op de actielijst. De actielijst wordt vastgesteld. 4 Verkeersveiligheid Presentatie door de heer Gebben Ter kennisname De heer Gebben geeft, als ambassadeur Verkeersveiligheid binnen de stadsregio, een presentatie over de uitdagingen en activiteiten die op het gebied van verkeersveiligheid binnen deze regio worden ontplooid. Opgeroepen wordt om binnen de eigen gemeenten aandacht te houden voor verkeersveiligheid. Gemeenten kunnen hiervoor zelf contact opnemen met het ROV-ZH. 5 Procedure Vervoerplannen 2014 Gevraagde beslissing: Ter kennisname Naar aanleiding van eerder gestelde vragen deelt mevrouw Baljeu mede dat, indien noodzakelijk, Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

8 gemeenten de RET kunnen uitnodigen om de vervoerplannen toe te lichten. De portefeuillehouders pleitten voor transparantie gedurende het proces. Afgesproken wordt dat de stadsregio op 24/4 (na de bestuurlijke staf) de vervoerplannen naar de gemeenten zal toesturen, zodat deze in de gemeenteraden besproken kunnen worden. Daarna zal voorafgaand aan het DB, de stadsregio inzicht bieden in hoe is omgegaan met de door gemeenten gemaakte opmerkingen. Vervolgens worden de stukken in het DB besproken. Tevens zal in overleg met gemeenten besproken worden hoe de communicatie rondom de vervoerplannen georganiseerd moet worden Beginstand naar een toekomstvast OV (NTOV) Gevraagde beslissing: Ter kennisname De heer Den Ouden geeft aan dat het enthousiasme voor maatwerkvervoer alleen vanuit gemeentelijke kant lijkt te komen en niet meer vanuit de RET. De heer Bavelaar herkent dit signaal niet, maar zal hier in overleg met de RET aandacht voor vragen. De uitkomsten van dit overleg zullen teruggekoppeld worden aan de gemeente Ridderkerk. 6-3 De heer Groeneweg geeft aan dat er in het OV-net binnen Schiedam al flink is gesneden. De gemeente heeft reeds een aantal lokale alternatieve initiatieven aangedragen bij de stadsregio en verzoekt nu om ruimte om de besparingsmaatregelen uit stap 2 te heroverwegen. Hiervoor zal de gemeente ook een zienswijze indienen bij de stadsregio. Afgesproken wordt dat de stadsregio een overleg organiseert met Schiedam om dit te bespreken. De uitkomsten van dit overleg worden teruggekoppeld aan de overige gemeenten. 6-3 De heer Gebben meldt dat, in tegenstelling tot wat in de media is geschetst, de gemeente Barendrecht coöperatief staat tegenover snelheidsverhoging van lijn 25. Echter verkeersveiligheid is hierbij wel een scherpe randvoorwaarde. 7 Concessie Rail 2016 Gevraagde beslissing: Ter kennisname De stadsregio is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de concessieverlening Rail De stadsregio heeft besloten om in te besteden, maar tijdens de voorbereiding wordt ook aanbesteding als terugvaloptie meegenomen. De voorbereiding van de concessieverlening wordt door stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden gezamenlijk uitgevoerd. 8 Invoering wet Lokaalspoor Gevraagde beslissing: Ter instemming De stadsregio zal een overzicht met de lokale gevolgen van invoering wet Lokaalspoor voor gemeenten (inclusief financiële consequenties) toesturen naar de gemeenten. 6-3 De heer Keijzer onderschrijft dat de Hoekse Lijn een speerpunt is. Indien er geen Vervoerautoriteit tot stand komt, dan komen de bevoegdheden bij de rechtsopvolger van de stadsregio te liggen. Vooralsnog wordt hier geen overleg over gevoerd met provincie Zuid-Holland. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

9 9 Rapportage Wegenstudie Gevraagde beslissing: Ter kennisname en instemming De portefeuillehouders spreken de waardering uit over de uitgevoerde studie en nemen kennis van de rapportage en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De meeste vervolgacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten als wegbeheerder. De heer Den Ouden benadrukt dat een nieuwe verbinding van Nieuw Reijerwaard naar de A38 voor Ridderkerk onwenselijk is. De heer Gebben deelt mede dat Barendrecht ook nog schriftelijk zal reageren op de rapportage. Barendrecht wil graag met de stadsregio bespreken hoe de onderdoorgang onder de A29, ter ontlasting van de Kilweg, verder georganiseerd kan worden. 6-3 De heer Groeneweg blijft zorgen houden over mogelijk sluipverkeer op de Havenroute. De gemeente treedt hierover in overleg met de bewoners. De heer Van Harten geeft aan dat tolheffing in de Blankenburgtunnel kan zorgen voor ander uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen. De stadsregio zal in overleg met de gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan Stand van zaken Vervoerautoriteit Vooralsnog zijn er geen echte bedenkingen bij de vorming van de Vervoerautoriteit en staan de signalen op groen. Op 27 maart a.s. is er een bijeenkomst gepland waarin gemeenten/wegbeheerders hun visie en meningen kunnen uitten. Ondanks uitnodigingen van de stadsregio s houdt provincie Zuid-Holland zich afzijdig bij de vorming van de VA. 11 Stand van zaken belangrijke dossiers Voordat het vervolgproces voor de A13/16 wordt ingezet, wordt de uitspraak van de minister op 8 april a.s. afgewacht. Voorgesteld wordt om na de zomer weer de voortgang van Beter Benutten als apart agendapunt te bespreken Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De vergadering wordt gesloten. Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 10 april 2013 van uur tot uur, Stadshuis kamer 113. Actielijst portefeuillehoudersoverleg V&V 6 maart

10 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 6 maart 2013 agendapunt 4 Verkeersveiligheid stadsregio Rotterdam Jeroen Gebben Ambassadeur Verkeersveiligheid Vz Platform Verkeersveiligheid Z-H

11 Inhoud - Ongevallencijfers - Focusgroepen - Rollen en samenwerking - Best Practices inzet ROV-ZH - Doorkijk naar de toekomst

12 Ongevallencijfers doden ziekenhuisgewonden

13 Focusgroepen - Strategisch Plan Verkeersveiligheid Verminderde ongevallenregistratie - Landelijke zoektocht naar alternatieven - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid -> Focusgroepen: - Fietsers - Senioren - Jonge bestuurders

14 Rollen en samenwerking Rol Stadsregio:regievoerder en opsteller van het regionale verkeersveiligheidsbeleid, stimuleren regio gemeenten door subsidieverlening Rol ROV-ZH:Kennismanagement, advies, ondersteuning en communicatie, beheer en (beperkt) uitvoering verkeersveiligheidsprogramma's en projecten RPV: Regionaal Platform Verkeersveiligheid; ambtelijke overlegvorm voor verkeersveiligheid binnen regio Ambassadeur Verkeersveiligheid: pleitbezorging, dialoog, "Maak van de Nul een Punt"

15 Inzet en resultaten ROV-ZH 5,5 fte personeel = PZH werkbudget 2012: ,= stadsregio: ,=

16 Activiteiten Adviseren gemeenten Pleitbezorging Beheer VE-programma's Kennismanagement Communicatie / profilering Begeleiding / coördinatie / deelfinanciering maatschappelijke organisaties - > Bv. 8 adviezen RR in > 8 ambassadeurs, MVD01. - > Zie vlg. dia's - > Sites en infodagen - > Magazine, nieuwsflitsen e.d.

17 SCHOOL op SEEF Enkele resultaten: * Ruim 90 scholen (ruim leerlingen) bereikt met doorgaande praktische leerlijn groep scholen verkeerskalender : 5 scholen met verkeersveiligheidslabel Vernieuwingen 2012: Gezamenlijk programma, nog integraler en structureler Online stappenaanpak en ideeënbank schoolomgeving Workshop leerkrachten en complete ouderlijn Tientallen leermiddelen digitaal beschikbaar Een digitaal portaal - > ruim bezoeken p.m.

18 TotallyTraffic 15 keuzemodules 90 scholen bereikt in de regio 243 modules uitgevoerd, leerlingen bereikt voorbeeld: winnaar TT-award 2012 Overschie College

19 TotallyTraffic Vernieuwing 2013: serie doe-het-zelflessen Leerlingenportal en wedstrijd Zoals "Ik wil je zien!" Hoe zou jij dat doen?

20 Gemeente: doe mee! Rol gemeente in cruciaal: Aanjager, verbinder en wegbeheerder Veel projecten weinig of geen kosten dankzij middelen ROV-ZH en (co-) financiering stadsregio Aanmelden / info via: websites schoolopseef.nl en totallytraffic.nl

21 Vb. overige ROV-projecten en activiteiten *Coördinatie en deelfinanciering activiteiten Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert, Responsible Young Drivers en Fietsersbond Landelijke samenwerking + kwaliteitsslag en efficiency * Actueel: Campagne "Bob in de Sportkantine": min. 25 clubs (Voorne-Putten)

22 Doorkijk naar toekomst Positionering ROV-ZH: Behoud provinciebreed bureau en merk na 2013 of Inzet gemeenten: Van weg- naar verkeersbeheer Verbinding RO-infra-educatie Verbinding andere beleidsterreinen: onderwijs / welzijn etc Maak van de Nul een Punt: samen met onderwijs, ondernemers en wijken

23 MEMO Aan : Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Kopie aan : J.W. Immerzeel van : J.M. Potters telefoon : fax : adres : datum : 26 april 2013 DIV nr : betreft : Invloed tolheffing NWO op Regionale Wegenstudie 2012 Inleiding In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 maart 2013 is de regionale wegenstudie 2012 ter kennisname en instemming voorgelegd. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen gaven echter aan dat in de regionale wegenstudie geen rekening is gehouden met tolheffing op de Blankenburgverbinding. Deze tolheffing zou mogelijk voor andere uitkomsten voor het deelgebied Schiedam-Vlaardingen kunnen zorgen. De stadsregio Rotterdam bekijkt, in overleg met de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, hoe hiermee kan worden omgegaan. Invloed tolheffing Hoofdwegennet en onderliggend wegennet Conform deelrapport D Verkeersnota van de Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, heeft tolheffing op de Blankenburgverbinding weldegelijk invloed heeft op de verkeersintensiteit op de Blankenburgverbinding zelf en op de Beneluxcorridor. De conclusie van de verkeersnota is dat tolheffing conform tolvariant B (GE-scenario met tarieven 1,50 voor personenauto s, 6,00 voor vrachtauto s) het gebruik van de Blankenburgverbinding met ruim 40% vermindert. Het doelbereik voor de Beneluxcorridor is minder dan bij een variant zonder tolheffing, maar ook met een tolheffing op de Blankenburgverbinding voldoet de Beneluxcorridor aan de streefwaarde voor de reistijdfactor. De verkeersintensiteit op de A20 neemt ook iets af dan in de variant zonder tolheffing. Effecten op het onderliggend wegennet zijn er nauwelijks. Een definitief toltarief is echter nog niet bepaald. Aankomende periode zal Rijkswaterstaat starten met een nieuw onderzoek om tot een optimaal toltarief te komen. Geen andere conclusies, wel aanvulling op aanbevelingen In overleg tussen de gemeenten en de stadsregio is geconstateerd dat een tolheffing, los van het tarief, wel invloed heeft op de verkeersstromen op het hoofdwegennet en onder andere de aansluiting A4-Vijfsluizen, maar niet leidt tot andere conclusies van de regionale wegenstudie Wel wordt voorgesteld om de bestaande aanbevelingen uit de regionale wegenstudie 2012 als volgt aan te vullen: Voorgesteld wordt om in de vervolgstudie door de projectgroep Vijfsluizen ook een gevoeligheidsanalyse mee te nemen voor de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de aansluiting A4-Vijfsluizen. Voorgesteld wordt om de invloed van tolheffing op de Blankenburgverbinding op de doorstroming op het hoofdwegennet (o.a. A20 en Beneluxcorridor) inclusief terugslagrisico op het onderliggend wegennet, mee te nemen in het onderzoek van Rijkwaterstaat naar bepaling van het optimale toltarief. Meent Postbus AB Rotterdam 1

24 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 04 maart 2010 Onderwerp: Evaluatie Totally Traffic januari-april Gevraagde beslissing: 1. de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en de huidige subsidieregeling voor Totally Traffic voorlopig te handhaven. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en nu geen nadere conclusies te trekken en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Financiële consequenties: Geen. Verdere procedure: Evaluatie herhalen in het najaar en agenderen in portefeuillehoudersoverleg V&V van 27 november. Bijlage(n): geen. Toelichting: Aanleiding Vanaf 2013 wordt Totally Traffic na een periode van 3 jaar niet meer uitgevoerd door de stadregio, maar is het een regulier educatieproject dat voor subsidie in aanmerking komt. De regiogemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitrol van de modules van Totally Traffic op de middelbare scholen en kunnen hiervoor een subsidie van 50% aanvragen. Deze evaluatie beslaat de eerste 4 maanden van 2013 waarin de stadsregio geen opdrachten meer verleent en scholen niet meer actief benaderd in het kader van Totally Traffic. Eind 2012 zijn alle regiogemeenten via de op de hoogte gesteld dat het project Totally Traffic niet meer door de stadsregio zal worden uitgevoerd. Aan de gemeenten is medegedeeld dat scholen en aanbieders mogelijkerwijs met hen contact gaan opnemen voor de uitvoering van Totally Traffic. Ook de aanbieders zijn schriftelijk op de hoogte gesteld dat de uitvoering van Totally Traffic nu een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders is. De voormalig accounthouder Totally Traffic is wel beschikbaar voor vragen en het doorverwijzen van aanbieders, scholen en wegbeheerders. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 1

25 Zowel scholen, gemeenten als aanbieders hebben teleurgesteld gereageerd op het bericht dat Totally Traffic niet meer voor 100% door de stadsregio wordt georganiseerd en gefinancierd. Navraag bij de regiogemeenten leert dat Totally Traffic voornamelijk vanuit financiële redenen niet wordt over genomen. Het gebrek aan tijd wordt ook nadrukkelijk genoemd. De gemeenten hebben niet de ambtelijke capaciteit om zelf scholen te bezoeken en Totally Traffic toe te lichten. Ze laten dit aan de aanbieders van de modules over. Totally Traffic in de regiogemeenten In 2012 namen bijna 11 regiogemeenten met VO-scholen deel aan Totally Traffic. In totaal namen 41 scholen deel aan Totally Traffic en werden er 121 modules uitgevoerd. Omdat Totally Traffic niet meer centraal georganiseerd is, is er geen compleet beeld van het aantal uitgevoerde modules in de gemeenten De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Lansingerland hebben interesse getoond in de organisatie van Totally Traffic. Zij zijn benaderd door scholen of aanbieders van de modules. In de gemeente Rotterdam is het project in 2013 voortgezet en staan inmiddels 8 scholen ingepland voor 9 modules. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal uitgevoerde modules per school is dit jaar minder. In de gemeente Lansingerland (Bleiswijk) is eveneens 1 module van Totally Traffic uitgevoerd. Of er ook modules in Barendrecht en Ridderkerk zijn uitgevoerd is niet bekend. Modules van Totally Traffic Aan het beperkt aantal modules dat is uitgevoerd in de eerste 4 maanden van 2013 is te zien dat dit voornamelijk modules zijn van aanbieders die zelf actief de scholen benaderen. Dit zijn de modules van Team Alert, stichting de Hoop (alcohol en drugs) en de CED-groep. De gratis modules die voorheen als package deal door de accounthouder TT aan de scholen werden aangeboden, zijn dit jaar (nog) niet uitgevoerd. Totally Traffic Award In het schooljaar heeft het Overschie College in Rotterdam de TT Award gewonnen voor hun inzet voor verkeerseducatie. Dit jaar, schooljaar , is de Award opnieuw in de stadsregio gevallen; namelijk bij het Lentiz College aan de Willem de Zwijgerlaan in Vlaardingen. Alle scholen in de Provincie ZuidHolland die meegedaan hebben aan TT kunnen aangemeld worden en dan twee keer achter elkaar de Award binnenhalen in onze regio. Conclusie Op basis van het aantal uitgevoerde modules en de betrokkenheid van de regiogemeenten in de eerste 4 maanden van 2013, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de voortgang van Totally Traffic. De meeste scholen gebruiken de laatste weken van het schooljaar (juni-juli) om het activiteitenplan van het volgende schooljaar op te stellen. Ter promotie van Totally Traffic ontvangen de scholen in mei een nieuwsbrief met informatie over de modules. In de maanden juni, juli en september worden doorgaans de meeste modules aangevraagd en ingepland. Voorgesteld wordt de evaluatie in het najaar nogmaals uit te voeren en te agenderen in het portefeuillehouders overleg van november en de huidige subsidieregeling voorlopig te handhaven. Evaluatie Totally Traffic / / B&M / WvdH / 8 May 2013 Pagina 2

26 Portefeuillehoudersoverleg Vergadering 15 mei 2013 Agendapunt 05 maart 2010 Onderwerp: Stand van zaken bushaltetoegankelijkheid Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de stand van zaken bushaltetoegankelijkheid maart 2013 per wegbeheerder. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: In deze voortgangsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt voor onder andere mensen met een functiebeperking, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat de knelpunten daarbij zijn. Per maart 2013 zijn 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Financiële consequenties: Aan deze stand van zaken zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Wegbeheerders kunnen tot eind 2014 subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van bushaltes. Verdere procedure: Niet van toepassing. Bijlage(n): Geen. Toelichting: 1. Aanleiding De stadsregio Rotterdam maakt in 2013 drie keer een voortgangsrapportage over bushaltetoegankelijkheid. In de rapportages wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel bushaltes tot op heden toegankelijk zijn gemaakt, voor hoeveel bushaltes er uitvoeringsplannen zijn ingediend en wat knelpunten zijn van met name de wegbeheerders met het grootste verschil tussen de bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes. Om de doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind 2014 te behalen zijn eind 2011 versnellingsacties gestart omdat de realisatie achter bleef bij de doelstelling. 2. Stand van zaken realisatie toegankelijke bushaltes in maart 2013 Ontwikkelingen reeds toegankelijke bushaltes 2009 tot met maart 2013 In de periode tussen 2009 en maart 2013 zijn onderstaande bushaltes reeds toegankelijk gemaakt. Wegbeheerder Totaal wegbeheerders in stadsregio Rotterdam stand van zaken augustus 2009 stand van zaken maart 2010 stand van zaken april 2011 stand van zaken april 2012 stand van zaken maart * *de gemeente Spijkenisse kon geen actuele gegevens leveren en heeft daarom een inschatting gemaakt van het aantal toegankelijke bushaltes. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 1

27 Stand van zaken maart 2013 Per maart 2013 zijn er volgens de opgave van de wegbeheerders 323 bushaltes in de stadsregio Rotterdam toegankelijk gemaakt voor openbaar vervoerreizigers met bijvoorbeeld een functiebeperking. Dit is 29 % van de totale doelstelling van 1108 toegankelijke bushaltes eind Wegbeheerder Doelstelli ng eind 2014 Bijgestel de doelstell ing eind 2014 Gerealiseerde toegankelijke bushaltes t/m maart 2013 absoluut Procentueel t.o.v. bijgestelde doelstelling 2014 Verschil tussen bijgestelde doelstelling en gerealiseerde toegankelijke bushaltes in maart 2013 Aantal bushaltes in uitvoeringsplannen van wegbeheerders Albrandswaard % 0 n.v.t. Barendrecht % (t/m 2013) Bernisse % (t/m 2013) Brielle % -1 geen Capelle a/d IJssel % (t/m 2013) Hellevoetsluis % (t/m 2013) Krimpen a/d IJssel % (t/m 2013) Lansingerland % (t/m 2013) Maassluis % -9 2 (t/m 2013) Provincie Zuid % -2 geen Holland Ridderkerk % (t/m 2013) Rotterdam % (t/m 2013) Schiedam % (t/m 2013) Spijkenisse (schatting) 53% (t/m 2013) Vlaardingen % (t/m 2013) Westvoorne % (t/m 2013) Waterschap % Hollandse Delta (WSHD) Subtotaal: (t/m 2013) Nog nader in te vullen Totaal Uit de stand van zaken komt naar voren gekomen dat er voor 150 bushaltes uitvoeringsplannen zijn ingeleverd tot en met Dit betekent dat indien de wegbeheerders alle ingeleverde plannen uitvoeren, er in december % van de 1108 toegankelijk te maken bushaltes toegankelijk is. De wegbeheerder Albrandswaard voldoet nu al aan de gewijzigde doelstelling voor eind De wegbeheerders Barendrecht, Bernisse, Lansingerland en Ridderkerk zullen naar verwachting de gewijzigde doelstelling op tijd realiseren. Van de overige wegbeheerders wordt extra inzet verwacht om de gewijzigde doelstelling op tijd te realiseren. De wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam zullen de gewijzigde doelstelling niet realiseren indien er geen versnellingsmaatregelen plaatsvinden. Knelpunten Gemeente Rotterdam geeft aan dat op basis van de normbedragen per halteperron de bijdrage van stadsregio per langshalteperron minder dan 50% van de uitvoeringskosten bedraagt en bij een haltekom minder dan 25%. Gemeente Capelle aan den IJssel geeft aan dat zij last heeft van inpassingsproblemen, mede als gevolg van strijdigheden met Duurzaam Veilig. Daarnaast is er soms onvoldoende ruimte om (bestaande) haltekommen aan te passen. Gemeente Schiedam geeft als knelpunten beperkte financiële middelen en wijzigingen in de diensten (routering) aan. Vervolgacties Bij veel wegbeheerders heeft het toegankelijk maken van bushaltes geen hoge prioriteit. Een formele brief van de stadsregio aan de wegbeheerders kan helpen om de bushalte toegankelijkheid hoog op de agenda van de bestuurders te krijgen. Aparte gesprekken voeren met de wegbeheerders Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Schiedam over de specifieke knelpunten en het opstellen van een actieplan voor het treffen van versnellingsmaatregelen (bijv. via aanbesteding van haltes) om de bushaltes toegankelijk te maken. Eerste stand van zaken bushaltetoegankelijkheid 2013 / /B&M / JW / 15 mei 2013 Pagina 2

28 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013

29 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april 2013 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Strategische doelstellingen Concessie Rail Rotterdam december RET ook na 2016 concessiehouder Samen met Stadsgewest Haaglanden Doel en leeswijzer Nota van Uitgangspunten Waarvoor wordt een nieuwe concessie verleend? Taken en verantwoordelijkheden behorend tot de nieuwe concessie Concessieduur Verdeling taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van het OV-aanbod RET is opbrengstverantwoordelijk RET krijgt voldoende ontwikkelruimte Voldoende ruimte betekent geen vrijbrief Kwaliteit voor de reiziger staat voorop Kadernota OV is leidend Tram, metro en RandstadRail als ruggengraat van het OV-netwerk Met aandacht voor de hele OV-reis Een hoge betrouwbaarheid Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering Voldoende en comfortabel materieel Metro op termijn onder de vlag van R-net Klantvriendelijk personeel als visitekaartje Sociaal veilig OV als voorwaarde Inzet op actuele, digitale reisinformatie Tarieven en vervoerbewijzen Optimaal gebruik beschikbare strategische assets Inleiding Afbakening strategische assets Herverdeling taken en verantwoordelijkheden Eisen aan de inzet en het onderhoud van de strategische assets Alleen dagelijks onderhoud is onderdeel nieuwe concessie OV met een goede prijs-kwaliteitverhouding Stadsregio Rotterdam 1

30 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Goed opdrachtgeverschap Hoe verder Vervolgstappen Overleg en besluitvorming Planning Stadsregio Rotterdam 2

31 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december april Inleiding 1.1 Aanleiding In december 2016 eindigt de concessie Rail Rotterdam. De concessie regelt het vervoer op negen tram- en vijf metrolijnen, waaronder metrolijn E naar Den Haag (RandstadRail). De concessie is daarmee de grootste concessie in de regio Rotterdam. Dagelijks reizen circa mensen met de metro s en circa mensen met de trams. Het is belangrijk dat zij dat ook na december 2016 kunnen blijven doen. De stadsregio Rotterdam (hierna: de stadsregio) staat daarom voor de belangrijke opgave om tijdig een nieuwe concessie te verlenen: de Concessie Rail Rotterdam december 2016 (hierna: Concessie Rail Rotterdam 2016). 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken Sinds 2006, het jaar waarin de stadsregio de huidige concessie aan RET NV (hierna: de RET 1 ) heeft verleend, is er veel veranderd. Allereerst is er lange tijd onduidelijkheid geweest of de stadsregio de nieuwe concessie verplicht zou moeten aanbesteden, net zoals met het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. is gebeurd. Inmiddels is duidelijk dat de stadsregio vrij is hierin haar eigen keuze te maken 2 (meer hierover in paragraaf 1.4). Een tweede ontwikkeling is dat de stadsregio sinds 2012 te maken heeft met forse bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Omdat wij geen andere inkomsten hebben, betekent dit dat wij de bezuinigingen op moeten vangen door middelen efficiënter (meer aanbod per euro subsidie) en effectiever (meer opbrengsten uit het resterende aanbod) in te zetten. Het resultaat van de aanbesteding van het busvervoer in het concessiegebied Rotterdam e.o. bevestigt het beeld dat hier nog winst te behalen is. Ook uit de markt komen dergelijke signalen. Een derde ontwikkeling is dat de stadsregio meer taken en verantwoordelijkheden krijgt als het gaat om het beheer van en de veiligheid op het tram- en metrosysteem. Op dit moment heeft de stadsregio deze verantwoordelijkheden nog (vrijwel) volledig bij de RET neergelegd. Wetgeving 3 die thans in voorbereiding is, stelt op dit punt hardere eisen aan de stadsregio zelf (meer hierover in hoofdstuk 5). Ten slotte ziet het er naar uit dat de stadsregio is opgeheven op het moment dat de nieuwe concessie verleend moet worden dan wel van start gaat. De rechtsopvolger van de stadsregio zal de afspraken die de stadsregio in de nieuwe concessie heeft vastgelegd moeten respecteren, maar het is dan wel belangrijk dat deze afspraken maar voor één uitleg vatbaar zijn. Overigens hebben de gemeenten van de stadsregio evenals de gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden een duidelijke voorkeur uitgesproken om de taken en bevoegdheden van beide stadsregio s over te dragen aan een gezamenlijk op te richten Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag, mocht het tot opheffing van beide stadsregio s komen Naast RET NV zijn ook RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden Voertuigen BV betrokken bij de uitvoering van de concessie Rail Rotterdam. Wanneer we in het vervolg van deze nota over de RET spreken, doelen we steeds op RET NV in haar rol als (beoogde) concessiehouder Rail. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden d.d. 5 november Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor), Voorstel van wet d.d. 16 juli 2012 Bestuurlijke conferentie Vervoersautoriteit d.d. 19 december 2012 & Rapport Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 december Stadsregio Rotterdam 3

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december 2016 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3 Strategische

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013 Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam 24 juli 2013 1. Opgaven voor een gezonde OV-toekomst De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET streven naar een openbaarvervoersysteem in deze

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1619964 R-nummer : 87.1 Datum besluit B&W : 14 november 2017 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. H.2. Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 e vergadering, 13.04.2016, MRDH te Den Haag Aanwezige leden Th.J.A.M. de Bruijn, M.J. Rosier,

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr.

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr. Reg. nr. Zaaknr. Gemeente Brieiie _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü .GEMIÏNT): Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 15 september 2015 sector grondgebied zienswijze ontwerp Programma's

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GEMEENTE ~ lansingerland Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 Zaaknummer -2015-000694 Documentnummer DOC-2015-005157 Versie Auteur Gemeentesecretaris dhr. E.P. Kroet e.p.kroet@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven welke (grote) onderwerpen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH.

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH. METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 17 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 15 juni 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST 2017 Gemeenten Voorne- Putten in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST Een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Brielle,

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Bestuursconvenant Stadsregio Rotterdam Elektrisch

Bestuursconvenant Stadsregio Rotterdam Elektrisch Ondergetekenden: en, 1. De gemeente Albrandswaard ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hiertoe op G A 2. De gemeente Barendrecht ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hiertoe op G

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Concessiebesluit Rail Rotterdam

Concessiebesluit Rail Rotterdam Concessiebesluit Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 6.0 6 juli 2016 6.0 Inhoudsopgave 01 Overwegingen... 5 01.01 Concessieverlener

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag HTM Personenvervoer N.V. t.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM DEN HAAG Datum 16 juni

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 15 juni 2007 Ons kenmerk RWS/SDG/2007/903 Onderwerp Financiële gevolgen verschuiven aanvangsdatum

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie