Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging

2 Stichting Synergos Stratumsedijk 28a 5611 NE Eindhoven T (040) F (040)

3 Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie Functieonderzoek Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie Functieonderzoek Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB) Financiële administratie & Salarisadministratie Informatisering & Automatisering Facilitair & Logistiek Personeel & Organisatie Management & Advisering Datamanagement & Onderzoek Synergos Zorgbedrijven BV Justus Medisch Centrum (Justus) Medische diagnostiek voor derden Medische keuringen Medische expertises Centrale Productie Laboratorium Bloedafnamedienst Dienstencentrum Afsprakencentrum Synergos Staf Kwaliteit, Arbo, Milieu Planning & Control Communicatie CV Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB) Praktijkondersteuning Organiseren en leveren ketenzorg /zorgstraten

4

5 In beweging Jaarverslag 2008

6 4

7 In beweging Het jaar 2008 kenmerkte zich door de ommezwaai richting klant. Hoogtepunt hierbij was het behalen van een organisatie brede ISO 9001-certificering. Een prestatie waar we trots op zijn. Want hierbij werden niet alleen de voor de hand liggende bedrijfsonderdelen geaudit, maar ook onze medische onderzoeksbezigheden, zoals echografie en röntgenonderzoeken. Van onze patiënten kregen we ook een positieve beoordeling. Een dit jaar gestart patiënttevredenheidsonderzoek wees uit dat zij buitengewoon tevreden waren over de dienstverlening en gastgerichtheid van Synergos. Aanbevelingen - zoals vroegere openingstijden van bloedafnamelocaties - zijn ter harte genomen en zo veel als mogelijk overgenomen. De beweging die wij richting klant inzetten, vergt substantiële investeringen: financieel, maar ook qua inzet van alle medewerkers. Dankzij een sterke focus op kosten en efficiency lukte het om ons financiële resultaat al aan het begin van het jaar te versterken. Hierdoor ontstond weer ruimte voor de nodige investeringen met name op ICT-gebied. Ook de aanschaf van twee monsterverdeelstations in het laboratorium werd zo mogelijk. Dankzij deze robots konden wij de kwaliteit en snelheid blijven garanderen van de inmiddels sterk toegenomen vraag naar diagnostiek. Veel aandacht ging ook uit naar de samenwerking op laboratoriumgebied met het Sint Jans Gasthuis in Weert. Deze samenwerking heeft erin geresulteerd dat per 1 maart 2009 het laboratorium van dit ziekenhuis is overgedragen aan Synergos. Met tevredenheid kunnen wij terugkijken naar de mijlpalen die zijn bereikt op weg naar een innovatieve en flexibele organisatie. In 2009 gaan we onverminderd door met ons te richten op de klantvraag en de ondersteuning van onze klanten. Gedrevenheid, inzet en een hoog ambitieniveau kenmerken onze organisatie. Kwaliteiten, die we vooral te danken hebben aan onze medewerkers. Daarvoor zijn we hen veel dank verschuldigd. Eindhoven, 26 maart 2009 dr. Jules J. Keyzer Voorzitter Raad van Bestuur dr. Luc M. Harms MHA Lid Raad van Bestuur 5

8 6

9 Inhoudsopgave In beweging 5 Strategie en resultaten 9 Strategie Ontwikkeling en resultaten Profiel van stichting Synergos 16 Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Eerstelijns Facilitair Bedrijf Justus Medisch Centrum CV PoZoB Externe relaties en samenwerkingsverbanden Visie en missie 20 Prestaties 21 Financieel-economisch Per bedrijfsonderdeel Kwaliteit, Arbo en Milieu 26 Sociaal jaarverslag 28 Governance 30 Verslag Raad van Toezicht 33 Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekening 34 Geconsolideerde balans Geconsolideerde exploitatierekening Geconsolideerde kasstroomoverzicht Toelichting en accountantsverklaring Bijlagen: 38 Overzicht van externe relaties Overzicht van wetenschappelijke activiteiten Gebruikte afkortingen en overzicht SAN-leden 7

10 8

11 Strategie en resultaten Strategie 2007 was het jaar waarin de strategie was gericht op het versterken van de slagkracht in relatie tot groei, kwaliteitsontwikkeling, innovatie en kostenbeheersing. Op basis van dit stevige fundament heeft de strategie in 2008 zich kunnen richten op de klant. Vanuit een innovatieve, flexibele organisatie zijn medewerkers uitgedaagd zich op de klantvraag te richten. Klanten Onze strategie ten opzichte van onze klanten laat zich als volgt samenvatten: Huisartsen en verloskundigen: gericht op totale dienstverlening. Patiënten: gericht op hospitality, ofwel gastgerichtheid. Zorgverzekeraars: gericht op een goede prijskwaliteitverhouding. Synergos huisartsenzorggroepen bij de ontwikkeling, organisatie en de uitvoering van zorgstraten en zijn wij nauw betrokken bij bijscholing en kwaliteitsborging. Door het als preferred partner - van huisartsen, zorggroepen en verloskundigen - bieden van de beste totaaloplossing, verwachten wij ons aandeel in de markt verder uit te breiden. Deze beweging naar de klant zal ook zijn weerslag vinden in het uitbreiden van het zorggebied en het aangaan van meer samenwerkingsverbanden. Synergos wil diagnostiek dicht bij de patiënt brengen. Hierin onderscheiden wij ons van ziekenhuizen. Klanttevredenheid In een markt waarin de concurrentie steeds toeneemt zullen wij ons moeten onderscheiden op de vlakken waar wij kunnen Ieder van deze drie klantgroepen beoordeelt ons vanuit een eigen oogpunt. Zo beoordeelt de patiënt ons meer op klantgerichtheid dan op kwaliteit van de resultaten. Bij de aanvragers ligt dat net andersom, terwijl de zorgverzekeraars gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding. We willen de verwachtingen van al onze klanten overtreffen. Om dit doel te realiseren, moeten wij vanuit de klantvraag gaan kijken om te zien wat die verwachtingen zijn. Totaaloplossingen voor zorggroepen De aardverschuiving, die zich in korte tijd in de eerste lijn heeft afgespeeld, waarbij nu het merendeel van alle huisartsen opereert vanuit zorggroepen, biedt nieuwe uitdagingen voor Synergos. Er liggen kansen met de ondersteuning bij het inrichten en opstarten van zorggroepen en bij het versterken van de marktpositie van de eerstelijnshulp met name in de chronische zorg. Wanneer deze zorg goed is ingericht binnen de eerste lijn kunnen patiënten profiteren van zorg dicht bij huis en kunnen huisartsen hun patiënten langer behandelen. Groei dankzij tevreden klanten We hebben een flinke groei in het aantal bloedanalyses doorgemaakt dit jaar. Ik veronderstel dat dit komt doordat onze klanten bij ons de service en kwaliteit vinden die zij zoeken. Toch schuilt er een gevaar in een snelle groei: het kan ten koste gaan van de kwaliteit. Zo hadden wij in de zomer een tekort aan bloedafnamemedewerksters. In korte tijd zijn er toen nieuwe mensen aangenomen en opgeleid, zodat we onze servicegraad op peil konden houden. Door dit jaar nog meer te focussen op kwaliteit en de klantbeleving is het ons gelukt het aantal klachten te verminderen van tien per week naar slechts één per maand! Esther Talboom, directeur Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch Synergos wil kwalitatief hoogwaardige totaaloplossingen aan klanten bieden. Dit gaat verder dan enkel het verrichten van een onderzoek of een meting: het betreft de totale organisatie rondom onderzoek, meting en rapportage. Zo ondersteunt 9

12 excelleren. Daarbij is het essentieel om te weten hoe onze klanten ons beoordelen. Bij onze aanvragers houden wij de vinger aan de pols door middel van raadpleging van de twee Raden van Advies Eerstelijnsdiagnostiek met huisartsen en de twee Klankbordgroepen Verloskundigen. Daarnaast zal een periodiek af te leggen klanttevredenheidsmeting onder onze patiënten moeten uitwijzen hoe wij kunnen inspelen op de klantvraag en streven naar een verbeterde dienstverlening. Efficiency Het verhogen van de efficiency en de opbrengsten blijft in deze tijd van steeds toenemende concurrentie van groot belang. In de toekomst zullen we te maken krijgen met zogenaamde vrije prijzen. Dat betekent dat we per product moeten kunnen concurreren met andere aanbieders. Dat brengt een aantal risico s met zich mee. Onderzoeken, die financieel aantrekkelijk zijn, kunnen we verliezen aan de concurrentie en we kunnen juist meer onderzoeken op ons bord krijgen, waar geld bij moet. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat we een meer kostenbewuste organisatie worden. Elke afdeling weet aan de hand van de periodiek verstrekte managementrapportage welke kosten ze maken en welke opbrengsten daar tegenover staan. Zorgprogramma op maat Onze huisartsenmaatschap is aangesloten bij CHRONOS voor het zorgprogramma voor diabetici. In 2008 is dit programma verder uitgebreid: het DCH roept nu viermaal per jaar onze patiënten op voor onderzoek. Naar volle tevredenheid van allen, zeker nadat het programma voor wat betreft onze patiënten is aangepast. Dankzij de elektronische rapportage hebben we alle gegevens op een voor ons goed bruikbare manier snel bij de hand. Helemaal mooi zou een koppeling zijn tussen DCH en het ziekenhuis. Dan zouden gegevens van onze patiënten voor de specialisten beschikbaar zijn, en andersom. Dick Engelen, huisarts, Gezondheidscentrum Noord, s-hertogenbosch ICT Het ICT-beleid is gericht op het ondersteunen en mogelijk maken van oplossingen die voldoen aan de klantvraag. Op ICT-gebied wordt gewerkt aan de connectiviteit tussen alle systemen, waardoor snellere rapportage mogelijk is en papierloos kan worden gewerkt. Ook zal er gekeken worden hoe ICT kan worden ingezet om patiënten steeds meer te betrekken in het zorgproces. Hier liggen voor Synergos belangrijke ontwikkelingsen ondersteuningskansen. 10

13 Ontwikkelingen en resultaten Na een voor Synergos roerig 2007 startte 2008 met een duidelijke focus op bezuinigingen om de tegenvallende resultaten over 2007 te compenseren en daarmee het tij te keren. Deze kostenfocus - die gepaard ging met een stijgende omzet - wierp al in de eerste helft van het verslagjaar zijn vruchten af. Hierdoor konden de beoogde en nodige investeringen gedaan worden om de klant centraal te stellen en om de organisatie in de pas te laten blijven lopen met de groei. Geïnvesteerd werd in twee monsterverdeelstations in het laboratorium, ICT-applicaties en -connectiviteit en het bijscholen van afdelingshoofden en -managers in hun nieuwe rol als integraal verantwoordelijke kenmerkte zich als een jaar waarin veel werk werd verzet om de interne organisatie in te richten op een manier waarop wij een partner in de zorgketen konden worden. Wij willen een partner zijn die kijkt naar de vraag van de klant en daar een passende oplossing voor vindt en niet langer de winkel waar onze klanten slechts de tentoongestelde producten kunnen kopen. Deze verschuiving van een product- naar klantgerichte organisatie is een proces dat niet in één dag voltooid is. Dat wij echter op het goede pad zitten, is duidelijk gebleken uit de geboekte resultaten over De omzet steeg met 13%: ruim boven de begrootte groei van 10%. Mede dankzij de uitbreiding van ons werkgebied naar Noord-Limburg en de samenwerking met een nieuwe zorggroep zijn ook de productieverwachtingen voor 2009 goed. Het Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch realiseerde een exponentiële groei met name in het laboratoriumonderzoek. Wanneer in 2009 de nog lopende projecten ook zijn afgerond zal de beweging naar de klantvraag als vertrekpunt van ons handelen volbracht zijn. Dit weerspiegelt zich in een flexibele organisatie waarin onze vier pijlers - betrouwbaar, zakelijk, samenwerking en respect - onverminderd van kracht blijven. Klantgerichtheid ISO 9001:2000 Een belangrijke stap in het klantgericht denken was het behalen van de ISO 9001:2000-certificering voor de hele organisatie. De ISO 9001-norm legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg. De norm is er op gericht binnen organisaties de klanttevredenheid te verhogen. Het volstaat dus niet een product te leveren dat exact voldoet aan de gestelde eisen, maar het product (of de dienst) moet ook minimaal aan zijn verwachting voldoen. Voor Synergos geldt de ISO-certificering als minimale eis: er mag nooit twijfel zijn over de kwaliteit van de producten die wij leveren. Aanvragers Met de klantvraag als basis voor alle ICT-ontwikkelingen binnen Synergos werd in 2008 gewerkt aan een omgeving ter verbetering van de aanvraaglogistiek en rapportage. Snellere, betere en beter traceerbare rapportage, one-stop shopping, een papierloze omgeving en de mogelijkheid voor onze klanten zelf via internet afspraken te plannen waren en blijven daarbij belangrijke speerpunten. Zo kan ICT de toenemende individuele en heterogene vraag naar diagnostiek ondersteunen, mogelijk maken en verbeteren. Real-time uitslagen dankzij Cyberlab Dit jaar werd Cyberlab gelanceerd: de via internet toegankelijke kijkdoos van de uitslagen (zowel laboratorium- als functieonderzoeken). Eind 2008 hadden ruim 200 artsen toegang tot Cyberlab. Voordeel van Cyberlab is dat een arts niet alleen de status van een order kan zien, maar ook een bijna real-time koppeling heeft met het uitslagensysteem van Synergos. Dit scheelt onze aanvragers veel tijd en werk aan bijvoorbeeld telefoontjes naar het Diagnostisch Centrum. Bovendien zijn uitslagen overal op elk gewenst moment oproepbaar. Snelle en efficiënte elektronische rapportage Dankzij de brede uitrol van Cyberlab werd het mogelijk voor artsen direct (deel)uitslagen te zien. Gekozen werd dan ook om geen deelrapportages meer te sturen, maar één digitaal rapport wanneer een order helemaal voltooid is. Van onze 280 belangrijkste aanvragers ontvingen nog maar 45 huisartsen aan het einde van het jaar een papieren rapportage. Dankzij deze nieuwe rapportage kunnen onderzoeksresultaten sneller en efficiënter verwerkt worden. In plaats van enveloppen met papieren uitslagen per post, worden uitslagen zodra ingevoerd in het GLIMS-laboratoriuminformatiesysteem verstuurd naar de aanvrager. Uitslagen kunnen direct in het HIS opgenomen worden. Een pilot met elektronische echo- en bloedonderzoek rapportage voor verloskundigen werd ook met succes afgerond. De snelheid van de rapportage van echo s wint hier veel mee: de uitslagen zijn binnen enkele uren van het onderzoek verzonden. Gedetailleerdere digitale echorapportage Begin september 2008 werd een nieuw rapportagesysteem ingevoerd voor de uitslagen van zwangerschaps en gynaecologische echoscopische onderzoeken. Deze rapportage, onderdeel van het automatiseringsprogramma Mosos van de firma Buro Medische Automatisering (BMA), is veel uitgebreider en gedetailleerder dan rapportage tot dan toe. Naast een verslag van de diverse onderdelen van het echoscopisch onderzoek zijn nu ook de groeicurven opgenomen. De nieuwe rapportages 11

14 Punctuele en plezierige ontvangst Sinds vorig jaar word ik viermaal per jaar opgeroepen vanuit het dienstencentrum van Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch voor onderzoek. Daarvóór ging ik voor dergelijk onderzoek naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de binnenstad. Op de oproep staat een afspraak gepland, maar die kan je zo nodig veranderen. De ruime openingstijden van het DCH zijn een groot voordeel. Voor mij is het DCH op mijn fiets goed bereikbaar, maar ze geven tevens nog een lijst mee met bloedafnamelocaties in de omgeving waar je ook terecht kunt. Ik ben telkens goed ontvangen en ik heb nooit hoeven wachten! Ze werken punctueel en dat vind ik erg plezierig. Nico van Rooij, diabetespatiënt nieuwe Mosos-rapportage in 2009 ook elektronisch ontvangen. Bovendien zal de digitale versie van de Mosos-rapportage vanaf begin 2009 ook via Cyberlab beschikbaar zijn. Focus op de klant Om tot een nog meer gerichte afstemming met onze klanten te komen over hun wensen, werden in 2008 verdere stappen gezet voor het structureel in kaart brengen van de klantvraag. Specifiek voor dit doel werd een nieuwe afdeling ingericht: Klantrelatie & Marketing. Deze afdeling zal niet alleen kijken naar de zorgvraag, maar ook naar de behoefte aan facilitaire ondersteuning bij huisartsenpraktijken. Het in 2009 in te voeren relatiemanagementsysteem E-synergy zal de afstemming op de klant vereenvoudigen en ondersteunen door middel van klantendossiers waarin alle communicatie, inclusief klachten, eenvoudig per klant te registreren is. Patiënten Door te weten wat onze patiënten van ons verlangen kunnen we proactief reageren om verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Dit jaar werden vier patiënttevredenheidsmetingen uitgevoerd: in totaal enquêtes verspreid over 99 locaties. Er was een responspercentage van 47%. De gemeten algemene tevredenheid onder de patiënten was stabiel over het jaar met een score van rapportcijfer 8. Ook was met rapportcijfer 8,3 waardering voor de bejegening. Een aantal patiënten gaf aan graag duidelijker te woord te worden gestaan tijdens het onderzoek. In 2009 zal extra aandacht besteed worden aan het verduidelijken van de informatievoorziening. De patiënttevredenheidsmeting zal in 2009 tweemaal worden uitgevoerd. voldoen aan de hiervoor geldende landelijke kwaliteitsnorm. Het academisch ziekenhuis Maastricht (azm) werkt sinds dit jaar ook met Mosos. Met behulp van dit programma zullen Synergos, het Leids Universitair Medisch Centrum en het azm vanaf komend jaar de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek en de echorapportages in beeld brengen. Hierdoor zal het inzicht in en de kwaliteit van echoscopisch onderzoek toenemen. Ook voor de follow-up bij zwangeren biedt Mosos veel voordelen. Daar waar na echoscopisch onderzoek zwangeren nu nog een formulier meekrijgen om in te vullen na de geboorte van hun kind, zullen zij in de toekomst zelf kunnen inloggen via het web en over hun kind verslag doen. Verloskundigen en huisartsen die al de elektronische versie van het oude echoverslag kregen, zullen naar verwachting de Ons streven is om diensten zo dicht mogelijk bij onze klanten te leveren. In 2008 waren 24 prikposten in de regio s-hertogenbosch (2007: 15). Een Diabetesbus - al in gebruik in de regio Eindhoven - werd in 2008 ook ingezet in de regio van s-hertogenbosch. Dit jaar nam het aantal locaties waar ECG s worden gemaakt toe en in Boxtel werd een bloedafnamelocatie uitgebreid. Patiënten kunnen hier nu ook terecht voor longfunctieonderzoek, diabetes spreekuur en ECG-onderzoek. Patiënten met chronische ziektebeelden (diabetes, astma/copd en cardiovasculair risico) werden in 2008 ondergebracht in een nieuw geautomatiseerd oproepsysteem. Eenduidige uitnodigingen en herinneringen, toegang tot een centraal nummer voor vragen en het verzetten van afspraken waren hiervan de grote voordelen voor de patiënten. 12

15 Uitbreiding werkgebied en samenwerking Zorggroepen Synergos wil als partner van zorggroepen geïntegreerde zorg mogelijk maken. Dat kan door het bieden van een brede dienstverlening: diagnostiek en ondersteuning voor zorggroepen en het aanbieden van onderzoeken op decentrale locaties. In 2008 werd deze focus op maatwerk voor zorggroepen verder uitgewerkt. Via een abonnementensysteem hebben wij goed in kunnen spelen op de toename van de vraag vanuit de eerste lijn bij de begeleiding en behandeling van patiënten met (sub-)chronische aandoeningen, met name diabetes, astma/copd en cardiovasculair risico. Synergos zorgt dat de patiënten regelmatig worden opgeroepen voor onderzoek, voert de onderzoeken uit en rapporteert aan de huisarts. Eind 2008 waren bijna actieve abonnementen (2007: ) en het aantal inschrijvingen stijgt al jaren gestaag. De forse toename van diabetesabonnementen is mede dankzij de zorggroep Chronos, waarvoor sinds dit jaar ruim patiënten viermaal per jaar worden opgeroepen. In 2008 startte BeRoEmd een vergelijkbare samenwerking met het Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch voor de ondersteuning van diabetespatiënten. Samen werken aan innovatieve zorg In dit gebied waar de tweedelijns zorg op behoorlijke geografische afstand is en er bovendien sprake is van vergrijzing, kunnen wij veel voor onze patiënten betekenen. Pantaleon is een innovatief gezondheidscentrum. Synergos is als preferred supplier een pro-actieve partner gebleken. Een frisse organisatie die ons helpt met het bedenken en opzetten van nieuwe projecten. En dat is voor ons belangrijk. Immers, als wij goede zorgprogramma s hebben kunnen wij onze patiënten beter en langer behandelen. En dat betekent voor de oudere patiënten veel: dankzij laagdrempelige zorg om de hoek kunnen zij ook langer zelfstandig blijven. Wat dat betreft zijn de ambities van Pantaleon als gezondheidscentrum hoog - zo kijken we naar de mogelijkheid hier poliklinische zorg te bieden. De specialisten komen naar de patiënten toe! Frank van Kemenade, huisarts Gezondheidscentrum Pantaleon, Helden-Panningen Penitentiaire instellingen Groeikansen zijn te vinden op gebieden waar wij in excelleren. Zo is onze kennis op het gebied van urinecontroles in de verslavingszorg groot. In september werden met twee penitentiaire instellingen contracten ondertekend voor urinecontroles op drugsgebruik. Noord-Limburg Als onderdeel van ons streven diagnostiek dichter bij de klant en de patiënt te brengen, werd in juli 2008 een samenwerking aangegaan met een huisartsengroep in Helden-Panningen. In dit uitgestrekte gebied met circa inwoners waren patiënten tot voorheen genoodzaakt ver te reizen naar diagnostische voorzieningen in Venlo of Weert. Dankzij de samenwerking met Synergos kunnen klanten nu dagelijks bij de bloedafnamelocatie in het gezondheidscentrum Pantaleon terecht voor bloedafname. In mei 2008 werd een intentieverklaring ondertekend met het Stint Jans Gasthuis in Weert voor het outsourcen van alle laboratoriumactiviteiten aan Synergos. Wanneer dit zijn beslag krijgt in 2009 zal ons afzetgebied aanmerkelijk vergroten en onze diagnostische activiteiten toenemen. Dexa-projecten Mede als gevolg van de vergrijzing is osteoporose de snelst groeiende chronische ziekte in Nederland. In 2008 werden twee Dexa-pilots - onder toezicht van het Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch in samenwerking met de Kringapotheken - met succes uitgevoerd op perifere locaties. Samenwerking met echokamers ziekenhuizen De discussie over verloskundige zorg woedde in 2008 in volle hevigheid. Een van de belangrijkste vraagstukken betrof de verbetering en snelheid van handelen bij samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Als expertisecentrum op het gebied van 13

16 echoscopisch onderzoek, kan Synergos een brug tussen deze twee slaan. Sinds 2007 werkt Synergos samen met het Máxima Medisch Centrum op het gebied van echoscopische screening. Verwacht wordt dat samenwerking met andere ziekenhuizen zijn beslag zal krijgen in Overleg met verloskundigen In 2008 werd voor verloskundigen een pilot-counselingtraject opgezet in samenwerking met Stichting Robuust. Doel van het project is deskundigheidsbevordering bij verloskundigen door feedback over hun counselingactiviteiten bij prenatale screening. Efficiency verbetering Grotere capaciteit en snellere diagnostiek In de zomer nam het laboratorium twee monsterverdeelstations in gebruik. Dit was nodig om de groei in diagnostisch onderzoek aan te kunnen tegen een concurrerende prijs, met behoud van de kwaliteit van het onderzoek. Andere voordelen zijn: een kortere doorlooptijd en het automatiseren van handelingen die arbotechnisch gezien niet meer verantwoord zijn. In totaal werd dankzij de robots 15% bespaard op arbeidskosten. Voor de klant betekent het dat monsters sneller geanalyseerd worden, waardoor uitslagen eerder beschikbaar komen. Beoordeling röntgen- en echobeelden op afstand De invoering van een nieuwe versie van het zogeheten PACSsysteem in januari 2008 maakte het beoordelen van röntgen en echobeelden op afstand mogelijk. Het opvragen van onderzoeken afkomstig van het Diagnostisch Centrum Eindhoven of s-hertogenbosch is daardoor locatie-onafhankelijk geworden. Bovendien is het fysiek archiveren van onderzoeken niet meer nodig met als gevolg een aanmerkelijke besparing op print- en aanverwante kosten. Verbeterde aanvraaglogistiek Een pilot werd uitgevoerd rondom de verbetering van de efficiency en kwaliteit bij het diagnostisch werk. Hiertoe werd een nieuwe verwerking van het aanvraagformulier getest: deze wordt gescand en in een elektronisch archief beschikbaar gemaakt via een webapplicatie. Tevens worden de orders na het scannen automatisch ingevoerd in het laboratoriuminformatiesysteem GLIMS. De nieuwe verwerkingsmethode zal in 2009 worden ingevoerd. Daarnaast zal de aanvraaglogistiek in 2009 ook verbeteren wanneer het aanvraagformulier volledig digitaal bij de aanvrager beschikbaar wordt gemaakt. Hiermee zal het gehele proces (van aanvraag tot uitslag) geautomatiseerd worden. Onderzoeken kunnen via een webapplicatie gepland worden en orders worden automatisch in GLIMS aangemaakt. In 2009 zullen zwangeren eveneens de mogelijkheid krijgen zelf online een afspraak te maken. Efficiency door transparantie Om maximaal te kunnen inspelen op de klantvraag is het noodzakelijk de externe vraag af te wegen tegen interne mogelijkheden. De benodigde transparantie in processen, kosten en opbrengsten werd in 2008 mogelijk door een nieuwe managementrapportage. Daarnaast werden de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd. Door afdelingshoofden en managers meer te betrekken bij de bedrijfsvoering worden zij in staat gesteld om waarde toe te voegen aan de operationele processen en deze ook beter te laten aansluiten op de klantvraag. De verkregen transparantie is ook belangrijk wanneer straks vrije prijzen komen: dan weten we precies waar kosten uit bestaan en waar we aan efficiency kunnen winnen zonder de kwaliteit in gevaar te brengen. 14

17 15

18 Profiel van stichting Synergos Stichting Synergos levert sinds 1985 medische diagnostiek en faciliteiten voor klanten in de eerstelijnsgezondheidszorg. De hoofdactiviteit - diagnostiek - gebeurt meestal op aanvraag van huisartsen en verloskundigen tegen geldende NZa-tarieven. Binnen Synergos onderscheiden we een aantal primaire bedrijfsprocessen: diagnostiek, uitgevoerd binnen de Diagnostische Centra in s-hertogenbosch en Eindhoven waarbinnen ook het laboratorium is gehuisvest, facilitaire dienstverlening aangeboden via het Eerstelijns Facilitair Bedrijf en specifieke medische diensten aangeboden via Justus Medisch Centrum. Stichting Synergos treedt ook op als beherend vennoot in de Commanditaire Vennootschap Praktijkondersteuning Zuidoost- Brabant (PoZoB). Eind 2008 bedroeg het totaal aantal medewerkers 452 (2007: 422). Daarnaast houdt Synergos zich bezig met het: Leveren van diagnostiek aan andere partijen dan huisartsen en verloskundigen. Bieden van facilitaire diensten aan organisaties in de eerstelijnsgezondheidszorg. Uitvoeren van medische keuringen. Verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Exploiteren van gezondheidscentra. Aangaan van samenwerkingsverbanden met medisch specialisten, strategische partners en gezaghebbende organisaties in de gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van onze diagnostiek wordt gewaarborgd. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) en Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) leveren op aanvraag van huisartsen en verloskundigen diagnostiek aan patiënten en zorgverzekeraars. Ook leveren de twee centra diagnostiekondersteunende diensten: Bloedafname en de logistiek van bloedmonsters vanuit de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. De logistiek van bloedmonsters wordt niet alleen voor de eigen organisatie geregeld, maar ook voor andere instellingen in de regio. De tweede diagnostiekondersteunende activiteit vindt plaats vanuit het Dienstencentrum van Synergos. Op verzoek van huisartsen worden chronische patiënten begeleid en periodiek uitgenodigd voor diagnostiek. Deze diagnostiek is volgens de geldende kwaliteitsrichtlijnen geprotocolleerd. Daarbij gaat het om patiënten met diabetes, astma/copd en hart- en vaatrisico s. De eerstelijnscentra in Heerlen en Deurne bieden voornamelijk zwangerschapsechoscopie en prenatale screening aan. De exploitatie van de Diagnostische Centra is afgestemd met zorgverzekeraar UVIT en CZ. De overige zorgverzekeraars volgen deze afspraak. Synergos declareert rechtstreeks aan alle zorgverzekeraars. Eerstelijns Facilitair Bedrijf Dit onderdeel levert ondersteuning van de bedrijfsvoering aan de eigen organisatie en aan externe klanten. Externe klanten van Synergos zijn onder meer: Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHOKO); CV Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant; Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE). Synergos Zorgbedrijven BV is opgericht als houdstermaatschappij voor gezondheidscentra en huisartsenpraktijken die ervoor hebben gekozen onderdeel van Synergos te zijn. Daarnaast levert de afdeling Management & Advisering op structurele of tijdelijke basis management voor diverse eerstelijns organisaties. Justus Medisch Centrum Justus Medisch Centrum organiseert en verzorgt diensten op het gebied van gezondheidszorg, die niet worden gefinancierd door de zorgverzekeraars. Daaronder vallen rijbewijskeuringen, verzekeringskeuringen, verplichte en vrijwillige bedrijfskeuringen en health checks, voornamelijk in opdracht van bedrijven. Ook dit jaar was er veel vraag naar medische expertise in opdracht van medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen en de advocatuur. Voor diagnostische verrichtingen wordt intern een beroep gedaan op beide diagnostische centra. CV PoZoB De Commanditaire Vennootschap Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant is een vennootschap door en voor huisartsen. De vennootschap richt zich op de organisatie van praktijkondersteuning en zorgstraten van de deelnemende huisartsen. PoZoB ontwikkelde met succes zorgstraten voor diabetespatiënten, voor patiënten met een chronische luchtwegaandoening 16

19 Standaardisatie als opmaat voor kwaliteitsverbetering (astma/copd) en chronisch hartfalen. Synergos treedt op als beherend vennoot op verzoek van de deelnemende huisartsen. Omdat de zeggenschap van Synergos in PoZoB sterk beperkt is, valt PoZoB buiten de jaarrekening. Externe relaties en samenwerkingsverbanden De strategische koers voor de komende jaren is gericht op het aanbieden van totaaloplossingen voor onze klanten. Om dit doel te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat wij een duidelijk beeld hebben van wat onze omgeving van ons verlangt. Vandaar ook dat Synergos vele vruchtbare relaties, niet alleen met aanvragers, patiënten, zorgverzekeraars en andere klanten, maar ook met leveranciers en branche- en overheidsorganisaties heeft. Wij streven ernaar met al onze externe klanten een hechte, bestendige relatie op te bouwen, op basis van wederzijds vertrouwen. In de zorgketen is standaardisatie van groot belang: alleen als iedereen in de gegevensstromen dezelfde taal spreekt, zorg je voor afstemming en draag je daadwerkelijk bij aan het vergroten van kwaliteit. Huisartsen vragen dagelijks veel onderzoeken aan. Dankzij de constructieve samenwerking met Synergos hebben we steeds meer intelligente elektronische rapportage die aansluit op de uiteenlopende systemen van de huisartsen in de regio. Intelligent omdat de aanvragers zelf de data kunnen bewerken om bijvoorbeeld het verloop van een ziekte in beeld te brengen. De wil van Synergos om te innoveren en de expliciete bereidheid dat daadwerkelijk te doen, stemt ook hoopvol voor de komende jaren waarin verdere landelijke standaardisatie zijn beslag zal krijgen. Han Paul Spiers, huisarts en coördinator Zorg en Informatisering SGE Raad van Advies Eerstelijnsdiagnostiek Om te kunnen voldoen aan het verwachtingspatroon van onze klanten moeten we uiteraard een goed beeld hebben van hun wensen. De Raden van Advies Eerstelijnsdiagnostiek ondersteunen ons daarbij. Alle leden hiervan zijn actief in een medische functie. In de regio Eindhoven bestaat de Raad van Advies sinds 1990, in de regio s-hertogenbosch sinds De Raden van Advies maken een duurzame inhoudelijke samenwerking mogelijk. Synergos zoekt op die manier de dialoog met professionals uit het veld om zodoende adequaat te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en vragen uit de markt. Klankbordgroep Verloskundigen Bij prenatale screening is het belangrijk dat regelmatig overleg plaatsvindt tussen de verloskundigen en de leverancier van diagnostiek. Synergos biedt screening aan op Downsyndroom in het eerste trimester van de zwangerschap alsook screening bij 20-weken, het zogenaamde Structureel Echoscopisch Onderzoek. Screening vindt plaats op de locaties Eindhoven, s-hertogenbosch, Deurne en Heerlen en wordt uitgevoerd in samenwerking met het academisch ziekenhuis Maastricht als regionaal centrum. De Klankbordgroep Verloskundigen vormt de brug tussen Synergos en de verloskundigen als klant. Vertegenwoordigers van Kring Eindhoven, Geldrop en De Kempen die aangesloten zijn bij het overleg komen gedurende het jaar regelmatig bijeen onder supervisie van een gynaecoloog en in aanwezigheid van het hoofd van de afdeling, een artsechoscopist, als vertegenwoordigers van het Diagnostisch Centrum. De regionale kring van verloskundigen s-hertogenbosch werkt eveneens nauw samen met Synergos in een klankbordgroep. Hierin hebben vier verloskundigen uit de regio zitting, twee gynaecologen namens de maatschappen Gynaecologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, plus een echoscopist en een gynaecoloog namens het Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch. Om de kwaliteit en service aan verloskundigen in de toekomst te kunnen blijven waarborgen zijn de klankbordgroepen een zeer waardevol en praktisch medium. Een compleet overzicht van onze relaties met specialistenmaatschappen is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. 17

20 Samenwerkingsverbanden Mede om de strategische doelstellingen - waaronder de borging van kwaliteit - te kunnen realiseren is Synergos een groot voorstander van meer samenwerking in de zorg. Dit werd ook in 2008 in praktijk gebracht in meerdere actieve samenwerkingsverbanden: Met Máxima Medisch Centrum bestaat een joint venture in de Trombosedienst Regio Eindhoven. Een samenwerking bestaat met stichting PAMM voor het delen van logistieke capaciteit. Als deelnemer in de stichting RHECO neemt stichting Synergos deel aan regionale ICT-afstemming en -projecten. De regionale bloedafnamedienst werkt voor het Máxima Medisch Centrum, het Catharina-ziekenhuis, de Trombosedienst Regio Eindhoven en derden. Synergos heeft een vergunning van het academisch ziekenhuis Maastricht om structureel echoscopische onderzoeken (20-weken echo) en screeningsonderzoeken naar het syndroom van Down uit te voeren. Met het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis geldt een afspraak voor wederzijdse uitbesteding. Het laboratorium van Daadwerkelijk leveren wat je belooft Eind 2008 is de afdeling Klantrelatie & Marketing opgezet. Hiermee hopen we huisartsen en verloskundigen beter te kunnen bedienen. Relatiemanagers van de afdeling treden de zorggroepen pro-actief tegemoet. Samen met de klant kijkt de relatiemanager op welke wijze Synergos de eerstelijn kan ondersteunen of bijstaan in het bieden van de beste zorg. Binnen een paar maanden is een nieuw klantvolgsysteem operationeel. Hiermee kunnen de afdelingen beter op elkaar worden afgestemd, zodat de klant de diensten en kwaliteit krijgt die overeengekomen zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je daadwerkelijk levert wat je belooft en waar de klant behoefte aan heeft. Synergos en het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis gebruiken gezamenlijk één laboratoriumsysteem (GLIMS). Een samenwerkingsovereenkomst met Fontys Hogescholen heeft als doel gestructureerde stagemogelijkheden te bieden. Het samenwerkingsverband met zorggroep Chronos in s-hertogenbosch werd versterkt. Met zorggroep BeRoEmd werd een vergelijkbare samenwerking aangegaan voor het inrichten van een zorgstraat voor diabetespatiënten. Met de KNO-artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch werd een samenwerkingsovereenkomst getekend om audiometrie te laten beoordelen. Met de zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH) werd een samenwerking aangegaan voor het leveren van verpleegkundig management. Vanaf juni 2008 levert Synergos expertise en ondersteuning bij de exploitatie van het laboratorium van het Sint Jans Gasthuis in Weert. In samenwerking met CZ en PoZoB is een project gestart met betrekking tot facilitaire dienstverlening aan huisartsen. De voorbereiding is gemaakt samen met nog vier huisartsenlaboratoria tot het opzetten van een nieuw bedrijf Diagnostiek Nederland teneinde landelijke klanten vanuit één frontoffice te kunnen bedienen. In de gebouwen van Synergos in Eindhoven is een aantal zelfstandige instellingen gevestigd, waarmee een samenwerkingsrelatie bestaat: - Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid; - Andromed BV (landelijke instelling voor medischfarmaceutische contractresearch; - Koninklijke Nederlandse Maaatschappij ter bevordering der Pharmacie, Departement Zuidoost-Brabant; - Huisartsenkring Zuidoost-Brabant; - Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg; - Centrale Huisartsenposten; - Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken; - Polikliniek Prenatale Diagnostiek van het azm. Ineke Roothans, relatie manager, afdeling Klantrelatie & Marketing Synergos 18

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum +

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum + Maastricht Universitair Medisch Centrum + INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2012 Maastricht UMC Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 1 Verslag Raad van Toezicht... 3 1 Algemene informatie... 4 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden Jaarverslag 2008 dagelijks verbonden dagelijks verbonden naamsverandering 2008 Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige service

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie