Jaarverslag ondernemingsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ondernemingsraad"

Transcriptie

1 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

2 Colofon Bureau Medezeggenschap VU medisch centrum Hoogbouw 3 H 22 De Boelelaan HV Amsterdam Postbus MB Amsterdam Telefoon (020) Redactie: Cie. Communicatie ondernemingsraad i.s.m. Peter de Haan Grafische vormgeving: Gerda Lieftink DPC VUmc Amsterdam Voorjaar 2014

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Algemeen 5 2. Personeel 8 3. Organisatie 9 4. Reorganisatie Zorg Bestuur Opleiding Financiën Bijlagen 19 Jaarverslag ondernemingsraad

4 Voorwoord Afsluiten en opnieuw beginnen zijn twee items, die m.b.t. VUmc typerend zijn voor Afsluiten van het verscherpt toezicht van de IGZ op heel VUmc. Dit jaar was ook een afsluiting van de zittingsperiode van de Ondernemingsraad (OR), die sinds 2008 was ingesteld. Begin 2012 was deze periode van de OR met een jaar verlengd in afwachting van de fusie met GGZinGeest. Dit is anders gelopen dan verwacht, en het draaiboek voor verkiezing van een nieuwe OR werd later in 2012 in werking gesteld. Inderdaad was er, voor het eerst sinds vele jaren, een verkiezing nodig. Voor de 21 zetels stelden zich 30 kandidaten verkiesbaar. Er werd geflyerd, overal hingen posters met namen van kandidaten en er werd flink gediscussieerd over de rol van de medezeggenschap in VUmc. De verkiezing was voor het eerst in de VUmc geschiedenis digitaal. De commissie communicatie, tevens de kiescommissie, had in samenwerking met het bureau medezeggenschap alles in orde gemaakt. De uitslag was op 19 maart Het opkomst percentage van 21% was weliswaar niet echt hoog te noemen, maar er heerste wel een verkiezingskoorts. De 21 nieuw verkozen leden waren na de uitslag verheugd. Na de installatie van de nieuwe raad op 2 april ging men alras aan de slag met het ondernemingsraadswerk. Tijdens de OR scholing van 11 en 12 april werd door de OR leden het dagelijks bestuur gekozen. Dit was een goede start van de groep, die voor de helft uit oude - en voor de helft uit nieuwe leden bestond. Afscheid is nog zo n woord waarmee 2013 getypeerd kan worden. Afscheid van mijn voorganger Inge Schadee-Eestermans, die ruim 10 jaar voorzitter is geweest van de OR. Dit afscheid werd met een middagsymposium in de kapel gehouden. Ook de interim bestuurders Frans Corstens en Fred Plukker namen in de zomer van 2013 afscheid. Dit was mogelijk omdat er nieuwe bestuurders voor de R.v.B. benoemd werden door de R.v.T. Over deze benoemingen heeft de OR zijn advies uitgebracht. Bij de R.v.T. zijn enkele nieuwe leden benoemd. Met deze leden zijn door de ondernemingsraad kennismakinggesprekken gevoerd. Na het zomerreces is de kennismaking en het overleg met de bestuursleden Wouter Bos en Chris Polman verwachtingsvol voortgezet. Met de decaan Wim Stalman is, als eindverantwoordelijke voor het project Elektronisch patiëntendossier VUmc AMC, het overleg geïntensiveerd. Dankzij onvermoeibare ondersteuning van medewerkers van het bureau medezeggenschap en input van alle OR leden, maar vooral van de commissie communicatie ligt het jaarverslag van de Ondernemingsraad van 2013 voor u. Het geeft u goed inzicht waar de OR dit eerste jaar van de zittingsperiode de nadruk op heeft gelegd. Dit zijn vooral de grote projecten: alliantie met het AMC nieuw digitale dossier EVA bezuiniging voor interne prestatie bekostiging. Maar ook de advies- en instemmingsverzoeken vindt u terug. Kortom het totale OR werk. Speciale dank wil ik hierbij uitbrengen aan Peter de Haan, voormalig OR lid, die ons geweldig met dit jaarverslag heeft geholpen. Ik wens u veel leesplezier en mocht u hierna nog vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen. Willy Arjaans, voorzitter Ondernemingsraad 4 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

5 1 Algemeen Verkiezingen Verkiezing nieuw Dagelijks Bestuur OR Mede in verband met een mogelijke fusie van VUmc en GGZinGeest had de Ondernemingsraad (OR) in het voorjaar van 2012 besloten haar zittingstermijn, die in 2012 afliep, te verlengen tot en met maart In november 2012, toen duidelijk werd dat de fusie tussen beide instellingen niet doorging, zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 12 maart 2013 verkiezingen te houden met als sluitingsdatum 19 maart. De verantwoordelijkheid voor de verkiezingen viel onder de verkiezingscommissie. Om de verkiezingen goed te laten verlopen heeft de verkiezingscommissie een draaiboek samengesteld. Nieuw bij deze verkiezingen was de mogelijkheid om digitaal een stem op kandidaten voor de OR uit te brengen. Op 19 maart bleek bij de sluiting van de verkiezing dat het opkomstpercentage 21% was en werd de kiesdeler op 77 stemmen gezet. In bijlage I is integraal het op 19 maart opgemaakte proces verbaal van de verkiezingen opgenomen. De gekozen OR-leden zijn op 1 april geïnstalleerd. Uit het midden van de OR is tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling van de OR een tijdelijk dagelijks bestuur (DB) gekozen. In de vergadering van 1 mei heeft de OR een nieuw dagelijks bestuur gekozen, dat tot het voorjaar 2014 zal functioneren. De samenstelling van het dagelijks bestuur per 1 mei 2013 is in bijlage II weergegeven. Samenstelling van de OR per Gewone leden Per 1 juni heeft Roel Blanken (NU 91) zijn lidmaatschap van de OR opgezegd. De vrijgekomen zetel is per 1 juni door Agnieszka Kloos (NU 91) bezet. er 1 november heeft Hubert Passial (vrije lijst) de OR verlaten. Zijn plaats is ingenomen door Michel van Ginkel. Zie bijlage III die de samenstelling van de OR per weergeeft. 5

6 Buitenleden De OR maakt ook gebruik van buitenleden. In de tabel III over de samenstelling van de OR per zijn de beide buitenleden vermeld. Werkwijze Ondernemingsraad In opdracht van het DB worden, voorafgaand aan besluitvorming in een plenaire OR vergadering, onderwerpen, die instemming dan wel advies van de OR behoeven, door apart daartoe in het leven geroepen commissies (zie hierna) behandeld. Aan de hand van geformuleerde opdrachten werken deze commissies onderwerpen uit volgens een BOB procedure. De commissies werken opdrachten middels Beeld- en Oordeelsvorming (eerste fase BOB procedure) opdrachten uit en koppelen het resultaat ervan terug naar het DB. Uitgewerkte opdrachten komen vervolgens in de plenaire vergadering voor behandeling en Besluitvorming (laatste fase BOB procedure). Taakstelling van de ingestelde commissies Ook door de nieuwe OR zijn een viertal commissies ingesteld met een taakstelling. In de taakstelling van deze commissies is door de nieuwe OR geen verandering aangebracht. Cie. Personeel & Organisatie (P&O); taakstelling: Human Resource Management en Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Cie. Fusies, Samenwerkingsverbanden en Reorganisaties /Financieel Economisch Beleid (FSR&FEB); taakstelling: financieelen economisch beleid en het aangaan van samenwerkingsverbanden/fusies en reorganisaties Cie. Onderwijs en Onderzoek (O&O); taakstelling: Onderwijs en Onderzoek Cie. Communicatie; taakstelling: Public Relations & verkiezingen Speerpunten De OR heeft eveneens als voorgaande jaren daar waar mogelijk, extra aandacht besteed aan de in voorgaande verslagjaren geformuleerde speerpunten. Deze speerpunten zijn: Alliantie. Prestatie bekostiging EVA Bezuinigingen Bureau Medezeggenschap Het Bureau Medezeggenschap biedt ondersteuning aan en verricht de administratie voor de OR en haar verbonden gremia. Ook is bij het Bureau de studentenraad van de Medische Faculteit van het VUmc ondergebracht. De personeelssamenstelling van het Bureau Medezeggenschap heeft in het verslagjaar geen wijziging ondergaan. Voor deze samenstelling van het Bureau wordt verwezen naar bijlage IV. Communicatie De OR profileert zich op het Intranet van VUmc. Op de eigen intranetpagina s is informatie, zoals publicaties, agenda s, verslagen en bulletins van de OR, te vinden. Ook staat daar in het kort informatie over de Wet op de Ondernemingsraden en welke rechten/plichten voor de OR uit deze wet voortvloeien. Evenals voorgaande jaren kon het reilen en zeilen van de OR in 2013 gevolgd worden via nieuws items in de Tracer in de rubriek Aan de ORde maar ook via Intranet. Daarnaast was algemene informatie, zoals contactgegevens, samenstelling en vergaderdata van de OR op de website van het ziekenhuis te vinden. Nieuw is de Facebook pagina van de OR. Scholing /Congressen Nieuw gekozen leden hebben op 4 april 2013 een introductiecursus Wegwijs in de WOR gevolgd. Punten die in deze introductiecursus behandeld werden waren: doel bevoegdheden en faciliteiten van de OR conform de WOR. 6 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

7 De OR heeft gebruik gemaakt van scholing. Tweedaagse scholingscursussen voor OR leden zijn gevolgd op 11 en 12 april alsmede op 3 en 4 oktober. Tijdens de scholingsdagen in april zijn de volgende punten aan de orde gesteld: de OR als team het nieuwe werken onderhandelen. Het belangrijkste thema tijdens de scholingsdagen op 3 en 4 oktober was: hoe als nieuw aangetreden OR een team te vormen? Een aspect hierbij was de integratie van oude en nieuwe leden, en ook hoe met de belangrijke issues in VUmc slagvaardig om kan worden gegaan. Als uitgangspunt hiertoe werd gebruik gemaakt van een uit de IT-sector afkomstige methode, genaamd de scrum. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er keuzes gemaakt worden op inhoud (wat zijn de belangrijke thema s), op organisatie (in welke vorm kunnen wij effectief en efficiënt zijn, ofwel met wat voor taakverdeling en specialisatie het gestelde doel halen) en op samenwerking (in wat voor groep functioneren wij goed). Gedurende twee dagen heeft de OR zich getraind als een (zelfsturend) team op zoek naar de juiste vorm voor medezeggenschap in VUmc en de onderlinge verbindingen tussen de commissies. Themadagen Het dagelijks bestuur, de cie FSR&FEB, de cie Communicatie en de cie Personeel en Organisatie hebben respectievelijk op 22 mei, 12 september, 18 september en 13 november een themadag gevolgd. Algemene gang van zaken vergadering met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Op 2 juli en 3 december heeft de OR overleg gehad met de voltallige Raad van Bestuur (R.v.B.) en leden Raad van Toezicht (R.v.T. ). Tijdens deze algemene gang van zaken vergadering zijn de volgende zaken aan de orde gesteld: Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) Alliantie AMC-VUmc Pan Amsterdams Technology Transfer Office Bezuinigingen Investeringen Jaarplan/begroting 2014 Visie op toekomst VUmc Convenant R.v.T. - OR Interne prestatiebekostiging. Kengetallen over de werkzaamheden van de OR In het overzicht staan gegevens over de door de OR verrichte werkzaamheden vermeld. De OR is 42 maal plenair bij elkaar geweest naar aanleiding van 45 adviesaanvragen en 13 instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft de OR overleg gepleegd met de R.v.B. (7 maal) alsmede met de afzonderlijke hoofden van stafdiensten en divisiebesturen (twee maal). Het totaal aantal gedeclareerde uren op basis van plenaire vergaderingen en aan commissiewerk is Gedeclareerde uren 6764 Adviesaanvragen 45 Instemmingsaanvragen 13 In- en uitgaande stukken 1600 OR leden 21 Commissies 4 Plenaire vergaderingen 42 Algemene gang van zaken 2 vergadering met R.v.B. en R.v.T. Overlegvergadering met de R.v.B. 7 Regulier overleg met divisiebesturen en 26 hoofden stafdiensten Commissievergaderingen 168 Gezamenlijke scholingsdagen 4 Commissie scholingsdagen 4 Jaarverslag ondernemingsraad

8 2 Personeel Integraal gezondheidsmanagement (Santé Q Evalua) Santé Q Evalua staat voor een pilot onderzoek op gebied van Integraal gezondheidsmanagement (IGM). Met IGM wordt beoogd de gezondheid, fitheid, inzetbaarheid en de motivatie van de medewerker te bepalen en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lijst met vragen over de gezondheidssituatie van de medewerker. De uitkomst wordt grofweg in drie kleuren (groen = goed, oranje = let op en rood = advies om er iets aan te doen) weergegeven. De afdeling P&O wil hiermee een enquête uitzetten onder 2000 medewerkers en hoopt op een respons van 50%. Voor de medewerker is er een keuzevrijheid om mee te doen dan wel bij deelname geen actie te ondernemen. Het onderzoek is volledig anoniem opgezet. De OR heeft na beantwoording van zijn gestelde vragen ingestemd met het onderzoek (Sante Q Evalua). Instemmingsaanvragen bereikbaarheidsdiensten De OR heeft naar aanleiding van het verzoek van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen ingestemd met de aanvraag voor bereikbaarheidsdiensten van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen. Mede in het kader van het Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) heeft de OR instemming verleend aan de uitbreiding en aanpassing van de dienstverlening van de afdeling Informatie- Communicatietechnologie. Risico Inventarisatie en Evaluatie In bijlage V is een overzicht gemaakt van de instemming met de plannen van aanpak, die bij een Risico Inventarisatie en Evaluatie behoren. De VUmc-code De VUmc-code is een alomvattende code, die aangeeft wat VUmc verstaat onder gedrag dat past bij de geformuleerde kernwaarden. De VUmc-code is niet vrijblijvend. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan deze code houden. De medewerker kan hierop worden aangesproken. De R.v.B. stelde voor deze VUmc-code toe te passen tijdens het jaargesprek en een 360 graden feedback gesprek. De OR heeft geen instemming gegeven om de VUmccode te hanteren bij jaargesprekken en 360 graden feedback gesprekken. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de OR van mening was dat de code niet direct thuis hoort bij een jaargesprek of 360 graden feedback gesprek. 8 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

9 3 Organisatie Samenwerkingsovereenkomst tussen VUmc en stichting GGZinGeest Begin mei ontving de OR een adviesaanvraag m.b.t. een samenwerkingsovereenkomst tussen VU medisch centrum en stichting GGZ ingeest. Bij deze adviesaanvraag was de samenwerkingsovereenkomst en de akte van statutenwijziging toegevoegd. Belangrijke bijlagen, zoals een huurcontract, ontbraken bij de samenwerkingsovereenkomst. De concept huurovereenkomst maakte destijds deel uit van het adviestraject met betrekking tot de kredietovereenkomst, die nodig was voor financiering van de bouw van de Westflank en was naar de mening van de OR noodzakelijk om tot een wel overwogen advies te komen. In zijn advies heeft de OR laten weten aan de R.v.B. dat het ontbreken van deze huurovereenkomst alsmede een overeenkomst voor kosten de OR te weinig informatie bezat om over de samenwerkingsovereenkomst te adviseren Alliantie AMC-VUmc Al vanaf 2011 werken de raden van bestuur van het AMC en het VUmc aan een samenwerking tussen beide instellingen. Hierbij streven AMC en VUmc naar verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, op Europees niveau excellentie in onderzoek en onderwijs en een doelmatiger gebruik van menskracht en middelen. Het voornemen van beide instellingen is op een aantal gebieden (EVA, klinische chemie en infrastructuur, research, onderwijs en opleiding) nauw samen te werken. Dit jaar is de bestaande samenwerking tussen AMC en VUmc een nieuwe fase ingegaan. In de alliantieplannen namen lateralisatie van patiëntenzorg (het aan een instelling toewijzen van specialisatie op een goed omschreven vakgebied) een prominente plaats in. In dit geval was sprake van een uitruil van het Vrouw- Kindcentrum (naar AMC) tegen de Neurochirurgie (naar VUmc). De basiszorgfunctie en de opleidingsfunctie van de instelling zouden door de genoemde lateralisatie in hoge mate worden aangetast, waarbij het bestaande karakter van het VUmc als universitair medisch centrum drastisch wijzigt. Dit heeft geleid tot wijziging in de planvorming en ligt de nadruk meer op de mogelijke gevolgen voor: 1. Personeel (fte s) 2. Patiëntenstromen (aantallen, soorten en euro s) 3. Vergunningen 4. Spoedeisende hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP) 5. Eerstelijns en transmurale zorg 6. Inkomsten 7. Imagoverandering van het VUmc. Middels opdrachten voor samenwerking zal een en ander worden onderzocht. Dit betreft: - het samen ontwikkelen van een Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) - het op beide locaties vormen van één academisch centrum op het terrein van de oncologie - samenwerking op het gebied van infrastructuur - het aangaan van samenwerking op het gebied van Klinische Chemie - de inrichting van de research - de samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding - de oprichting van een Vrouw-Kindcentrum - de concentratie van klinische neurowetenschappen. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, met uitzondering van EVA, zal de OR tzt adviseren dan wel instemmen.. Businesscase voor de alliantie Zowel landelijke, regionale als financiële overwegingen werken een alliantie met het AMC in de hand. Aan de hand van het versterken van de academische gezondheidszorg zowel landelijk, regionaal als plaatselijk zullen de te maken keuzes beoordeeld worden. Met de R.v.B. is afgesproken dat het overleg over de voortgang van de alliantie met het AMC moet resulteren in een overeenstemmingsverplichting. De OR heeft in zijn advies over het uitwerken van de businesscase voor de alliantie mbt locatie en organisatieprofielen, die een rol spelen, de R.v.B. laten weten dat de OR op de keuze van het bureau geen invloed kan uitoefenen. De OR heeft aangegeven om met de werkzaamheden, zoals vastgelegd in de adviesaanvraag, door te gaan. Jaarverslag ondernemingsraad

10 PAN-Amsterdams Technology Transfer Office Om een gezamenlijk en sterke positie bij het aantrekken van onderzoeksgelden te bewerkstelligen is een verregaande samenwerking tussen de VU/VUmc en UVA/AMC voorgesteld door een PAN-Amsterdams Technology Transfer Office op te richten. Hiertoe was reeds in 2012 een zogenaamde kwartiermaker benoemd, die het PAN- Amsterdams Technolgy Transfer Office gestalte moest geven. Uit het uiteindelijke plan van de kwartiermaker bleek dat de ambities moeilijk verwezenlijkt konden worden. Daarom was voorgesteld om voor het PAN-Amsterdamse Technology Transfer Office een directeur te benoemen, die zowel de basisdienstverlening aan onderzoekers als dedicated dienstverlening aan directeuren van onderzoekinstituten bevordert. De OR heeft in zijn advies laten weten akkoord te gaan met het profiel van een directeur voor het bestuurlijk overleg voor het PAN- Amsterdams Technology Transfer Office met mandaat vanuit de beide R.v.B. s en dat t.a.v. het beleid van de te benoemen directeur en de wijze waarop aan het PAN-Amsterdams Technology Transfer Office vorm wordt gegeven inzicht verkregen moet worden middels rapportages. TOPwerk (voortzetting van Het Nieuwe Werken) De OR volgt nauwgezet de vorderingen bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een visie om het werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat hierbij dus niet om enkel om profijt t.a.v. gebruik van het aantal vierkante meters, maar om de medewerker centraal te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. De organisatie heeft Het Nieuwe Werken omhelst als TOPwerk. De invoering van TOPwerk verloopt niet altijd vlekkeloos. Het draadloos internet werkt nog niet altijd perfect, iets dat voor de verhoogde mobiliteit van groot belang is. Een nadeel is ook dat in ruimtes binnen het VUmc, waar werknemers hun werkplek hebben, er veel geluidsoverlast is, de temperatuur nogal eens te hoog is en het licht als te fel ervaren wordt. Bovengenoemde factoren veroorzaken mogelijk productieverlies en roepen stressreacties bij de werknemers op. Amsterdams Proton Therapy Center De OR moest constateren dat informatie over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de verstrekking van een vergunning op basis van de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen, de financiële prognose en de businesscase, ontbrak. Om een gewogen advies te kunnen uitbrengen was de ontbrekende informatie echter van doorslaggevende betekenis. Vanwege de tijdsdruk voor het indienen van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen kon de OR niet beschikken over alle relevante gegevens. Daar de OR geen zwaarwegende argumenten had tegen de oprichting van deze BV ten behoeve van het Amsterdams Proton Therapy Center werd in positieve zin geadvieerd. 10 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

11 4 Reorganisatie Wijziging in de reorganisatiecode Bij de totstandkoming van de vernieuwde reorganisatiecode heeft de OR zijn standpunten naar voren kunnen brengen. Met name geldt dit bij de totstandkoming van een procedure ter verbetering en aanpassing bij reorganisaties en mogelijke preventieve maatregelen (preventieve mobiliteit) om boventalligheid te voorkomen. Naar de mening van de OR zou in de vernieuwde reorganisatiecode, ook de preventieve mobiliteit opgenomen moet worden. Dit zou een goede basis kunnen zijn om tijdig maatregelen te kunnen treffen als nog niet goed duidelijk is wat precies de gevolgen van een reorganisatie zullen zijn voor medewerkers. De OR heeft moeten afzien van een paragraaf over preventieve mobiliteit daar in overleg met vakbonden in het sociaal beleidskader preventieve mobiliteit is opgenomen. Door het toevoegen van een toetsing door de directeur Personeel en Organisatie en een evaluatiefase werd een juiste procesgang gegarandeerd en kunnen onnodige procedurele fouten voorkomen worden. De OR heeft mede op basis hiervan met de wijziging in de reorganisatiecode ingestemd. Dienst Informatie Communicatie Technologie De reden van de reorganisatie was gelegen in het feit dat achterstand in serviceverlening was opgetreden. Door in het functioneren en besturen van de afdeling een efficiëntieslag te maken zal de kwaliteit van de dienstverlening toe moeten nemen. Middels geplande uitbreiding van FTE s voor de dienst, een financiële injectie en budgetverhoging is o. a. voor de geplande implementatie van EVA, een raamwerk geschapen. De OR heeft in het advies laten uitkomen dat er veel aandacht besteed moet worden aan zorgvuldigheid van het proces, dat leidt tot voltooiing van de reorganisatie. Hierbij werd o.a. gedacht aan functiewijzigingen en functiewaardering. Samenvoegen van de afdeling Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk Er waren vergevorderde plannen om een juridische fusie tot stand te laten komen tussen VU medisch centrum (VUmc) en GGZInGeest. Met deze fusie zou ook de oprichting van een nieuwe divisie (nr VII) een feit worden. In de nieuwe divisie zouden ondermeer de afdeling Medische Psychologie/Medisch Maatschappelijk Werk (MPSY/MMW) worden ondergebracht. Vooruitlopend op bovengenoemde fusie en de overgang van de afdeling MPSY/MMW naar de nieuwe divisie VII, was het plan om de afdeling MPSY/ MMW reeds van divisie III, waar het ondergebracht was, naar divisie II te doen verhuizen. Doordat de fusie niet doorging bleef de vraag over of het nog steeds wenselijk was om de afdelingen MPSY/MMW hiërarchisch onder te brengen bij divisie II. De OR heeft aan de hand van een overdrachtsdocument in positieve zin geadviseerd over de administratieve overdracht van MPSY/MMW van divisie III naar divisie II. Afdeling Crediteurenadministratie In 2009 heeft de OR in positieve zin geadviseerd over de uitbesteding van de crediteurenadministratie en daarmee samenhangende reorganisatie van de afdeling. De OR heeft een aanvulling op de adviesaanvraag over de reorganisatie crediteurenadministratie van de dienst Bestuurlijke Informatie en Zorgadministratie volgend op de adviesaanvraag van 2009 ontvangen. Tevens heeft hij nog aanvullende informatie gekregen met betrekking tot de dienstverlening (Service Level Agreement) en het transitieplan outsourcing crediteurenadministratie. Daarnaast is met de R.v.B. afgesproken dat de OR periodieke rapportages ontvangt of de geleverde prestaties voldoen aan de normen voor de Crediteurenadministratie (kritieke prestatie indicatoren). In het advies over de voorgestelde outsourcing van de crediteurenadministratie heeft de OR laten weten dat aan het behoud van 2 fte s moet worden voldaan. Jaarverslag ondernemingsraad

12 Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg Gezien de vele negatieve publiciteit over het VUmc in 2012 en het verscherpt toezicht van de IGZ is naar het functioneren van het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg onderzoek verricht. Dit heeft geleid tot een rapport Werken aan kwaliteit: reorganisatieplan Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg. Dit rapport diende als uitgangspunt om het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg middels een reorganisatie om te vormen naar de dienst Zorgsupport. De OR plaatste kanttekeningen bij dit rapport. Deze betroffen o.a. 1. het duaal management, 2. gerede twijfels met betrekking tot de onderbouwing dat alle medewerkers competenties missen. 3. de onvoldoende borging van de primaire processen na de reorganisatie. 4. het niet rechtstreeks beleggen van de kwaliteit en veiligheid bij de R.v.B., o.l.v. de portefeuillehouder Patiëntenzorg. 5. de medisch professionele gerichtheid, zoals beschreven in het reorganisatieplan voor IOP, waarbij de rol van de verpleegkundigen tekort wordt gedaan. 6. het verkeerd aanwenden van assessments. In het kader van een reorganisatie mogen assessments alleen gebruikt worden voor loopbaanontwikkeling. Op 12 december 2013 heeft de OR in zijn advies kanttekeningen geplaatst bij de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie. Voor de R.v.B. was dit geen aanleiding haar mening t.a.v. de reorganisatie te veranderden en bleef zij bij haar standpunt. De OR heeft naar aanleiding van de toelichting op het besluit van de R.v.B. om bij haar standpunt t.o.v. de reorganisatie te blijven geen behoefte gehad om in gesprek te gaan met de R.v.B., daar dit in feite neer zou komen op een herhaling van standpunten. De OR heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het besluit. Wel heeft de OR een dringend beroep op de R.v.B. gedaan om daadwerkelijk de communicatie binnen de afdeling Klinische Chemie kritisch te volgen, zeker als hierbij ook gedacht wordt aan de uitwerking van een opdracht betreffende de samenwerking van afdelingen klinische chemie in het kader van de alliantie. Op basis van antwoorden op de door de OR gestelde vragen en na ruggenspraak met het Stafconvent en de Verpleegkundig adviesraad (VAR) heeft de OR in positieve zin geadviseerd. Hiermee heeft hij, gezien de overgenomen adviezen van de OR, vertrouwen in de R.v.B. uitgesproken om het reorganisatieplan uit te voeren. Reorganisatie afdeling Klinische Chemie De OR heeft naar aanleiding van een adviesaanvraag over de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie menig overleg gevoerd met betrokken afdeling/ manager en de verantwoordelijke van Personeel en Organisatie (P&O). Naar zijn mening heeft de OR constructief willen bijdragen aan mogelijke oplossingen (samenwerking met AMC) voor de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie 12 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

13 5 Zorg Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) Op 4 april is aan de OR de gunningleidraad voor Europese aanbesteding en de bijbehorende businesscase 2.0 van het EVA-project voorgelegd. Zowel de gunningleidraad als de businesscase 2.0 voor het EVA project zijn pas ontvangen nadat de aanbesteding reeds gestart was. Voor het businesscase 2.0 deel is advies gevraagd, dit in tegenstelling tot de gunningleidraad. In de businesscase 2.0 werd verwezen naar het Masterplan EVA, dat reeds in 2012 is vastgesteld. Een advies aan de OR over dit Masterplan EVA, waarin de inrichting van het elektronisch patiëntendossier, de gekozen inrichting van het project zelf en de financiële en personele gevolgen zijn beschreven, is destijds niet gevraagd. De OR betreurt dit hooglijk en heeft in zijn advies naar voren gebracht dat als hij destijds nog over het Masterplan EVA nog wezenlijk invloed had kunnen uitoefenen op de gunningleidraad en het businessplan 2.0. Naar aanleiding van dit advies zijn voor het vervolgtraject met de R.v.B. afspraken gemaakt over advisering/instemming door de OR m.b.t.(deel)investeringen, welke voortvloeien uit de voor te leggen businesscases 3.0 en 4.0, alsmede over het implementatieplan dat mogelijke gevolgen heeft voor het personeel en de organisatie. Tevens is met de R.v.B. afgesproken om de vorderingen op het gebied van EVA regelmatig te evalueren en/of te actualiseren. In september is de businesscase 3.0 alsmede de samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke inkoop, installatie en implementatie van EVA ter advisering aan de OR voorgelegd. De OR was van mening dat de haar voorgelegde investering in EVA noodzakelijk en reëel was en zorgvuldig is ingebed binnen de financiering. Hij bracht in positieve zin geadviseerd over de investering, de onderliggende businesscase 3.0 en het besluit om in het kader van EVA een duurzame samenwerking met het AMC aan te gaan. Overheveling van de afdeling Longchirurgie van de afdeling Heelkunde naar de afdeling Cardio-thoracale chirurgie. In november 2012 ontving de OR, vooruitlopend op het definitieve plan, een adviesaanvraag betreffende het voorgenomen besluit tot overheveling van de afdeling longchirurgie van de afdeling heelkunde naar de afdeling cardio-thoracale chirurgie. De OR stelde vast dat het traject rondom de overheveling van de longchirurgie zich sinds de adviesaanvraag op 14 november 2012 kenmerkte door te beperkte, te trage, incomplete en deels incorrecte informatievoorziening van de kant van de R.v.B.. Dat heeft de OR grote zorgen gebaard. Met betrekking tot de personele consequenties van het plan tot overheveling heeft de OR in zijn advies geschreven dat tenminste in de personele situatie onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden. Daarnaast vergde het veel tijd de besluitvorming rondom de personele invulling bij de longchirurgie en dat bood mede daardoor te veel ruimte voor een discussie over de acceptatie van collegae op de werkvloer. In de ogen van de OR was dit niet gewenst was en het gevolg hiervan was dat de R.v.B. in dit opzicht een weinig daadkrachtige indruk heeft gemaakt. Jaarverslag ondernemingsraad

14 6 Bestuur Benoeming leden Raad van Toezicht Nadat in december 2012 drie leden van de R.v.T. aftraden bestond de R.v.T. op 1 januari 2013 nog slechts uit twee leden te weten de voorzitter Prof. Dr. C. Veerman en het lid mevr. J Rijsdijk. Dat was de reden dat begin januari 2013 een versnelde procedure was opgestart om twee leden voor de R.v.T. (Dijkhuizen en Geerlings) te benoemen. Voorafgaand aan de benoeming van twee nieuwe leden is gesproken over het profiel van de gehele R.v.T.. De OR heeft, gezien de in december 2012 ontstane situatie, bij de versnelde procedure de voorwaarde gesteld dat bij de benoeming van de overige drie kandidaten openbare werving, advisering over profielen van alle leden van de R.v.T. en het houden van een kennismakingsgesprek met de kandidaat zal plaatsvinden. Bij de werving en selectie van de drie resterende te benoemen leden van de R.v.T. is naast de wet Bestuur en Toezicht ook de UMC governancecode gevolgd. Voor de drie openstaande vacatures zijn profielen vastgesteld, advertenties geplaatst en heeft de OR met de kandidaten kennismakingsgesprekken gehouden. De OR heeft op de voorstellen tot invulling van de vacatures met Prof. Dr. E.C. Klasen, Prof. Mr. A. Ottow en Mr. J.C. Burggraaf in positieve zin geadviseerd. Daar de R.v.T. zowel toezicht houdt over het VUmc als over de VU is een gezamenlijk orgaan opgericht om benoemingen van leden voor de R.v.T. af te stemmen. Dit orgaan is bij elkaar geweest voor de benoeming (eind december 2013) van een nieuwe voorzitter van de R.v.T. Bij deze benoeming is op het punt van openbare werving afgeweken van de bovenvermelde procedure. De OR heeft daarmee ingestemd alsmede met de profielschets. Over de nieuw te benoemen voorzitter (de heer Kuijken) heeft de OR in positieve zin geadviseerd. Benoeming leden Raad van Bestuur Naar de mening van de R.v.T. is de optimale omvang van de R.v.B. van het VUmc in de context van het mogelijk samenvoegen van de Raden van Bestuur van het AMC en het VUmc gesteld op drie leden. Na het opstappen van twee leden van de R.v.B. in 2012 staan na een tijdelijke invulling nog twee vacatures open. De OR heeft voor de invulling van deze twee vacatures een adviesaanvraag met de bijbehorende profielen voor de voorzitter en lid met portefeuille patiëntenzorg toegestuurd gekregen. De OR was van mening dat het VUmc het best gediend is door het werven van nieuwe bestuurders, die op geen enkele wijze werkzaam zijn binnen het VUmc cq VU, waardoor zij met een frisse blik tegen het VUmc en zijn uitdagingen aan kunnen kijken. De OR was bereid na te denken over interne kandidaten. Indien er moverende redenen waren om op korte termijn in de vacatures te voorzien, was de OR bereid over interne kandidaten te adviseren indien hij ook over de integrale samenhang van alle nieuw te benoemen leden van de R.v.B. kon adviseren. Op basis van hem toegestuurde informatie over de genoemde integrale samenhang binnen de R.v.B. heeft de OR in positieve zin geadviseerd over de benoeming van de voorzitter (drs W. Bos) en lid van de R.v.B. met aandachtsgebied patiëntenzorg (Prof. Dr. Ch. Polman). 14 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

15 Verzoek om bindend advies in het geschil tussen de R.v.B. van VUmc en de Ondernemingsraad van VUmc Naar de mening van de OR heeft de R.v.B. ten onrechte geen advies gevraagd over door de R.v.B. genomen besluiten t.a.v. a) de opdrachtverstrekking aan KPMG tot het uitvoeren van een high level due diligence onderzoek i.h.k. van de alliantie VUmc/AMC en b) het uitvoeren van een economisch onderzoek ter voorbereiding op een mogelijke concentratiemelding van de samenwerking VUmc/AMC bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)door SEO. De OR was na raadpleging van een juridisch adviesbureau de mening toegedaan dat de R.v.B. het voornemen tot bovenvermelde opdrachten aan hem had dienen voor te leggen, een en ander op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. De R.v.B. was deze mening niet toegedaan. De R.v.B. en OR VUmc hebben omtrent dit specifieke geval een bindend advies gevraagd over de uitleg van de WOR aan Prof. dr. mr. E. Verhulp, directeur van Arbeidsmarktresearch UvA BV. De OR heeft gedurende het adviestraject van Prof. dr. mr. E. Verhulp nogmaals advies gevraagd aan het eerder vermelde juridisch bureau. Op geleide van dit laatste advies bleef de OR bij haar standpunt dat beide hierboven genoemde besluiten als adviesplichtig in de zin van artikel 25 lid sub n dienen te worden beschouwd en dat hem dus ten onrechte niet om advies werd gevraagd door het VUmc. Ten aanzien van de opdracht aan SEO Een eventuele melding aan de ACM kan slechts worden gezien als de uitvoering van het voorgenomen besluit tot het aangaan van de alliantie. Het al dan niet (moeten) melden is geen aspect dat een rol speelt bij de besluitvorming rondom het aangaan van de alliantie. Gelet op het bovenstaande luidde het bindende advies dat het (voorgenomen) besluit tot het verstrekken van een adviesopdracht aan KMPG ten onrechte niet ter advisering aan de OR is voorgelegd en dat het (voorgenomen) voorgenomen besluit advies te vragen aan SEO terecht niet ter advisering aan de OR is voorgelegd. Ten aanzien van de opdrachtverstrekking aan KPMG De besluitvorming omtrent de alliantie zal, in ieder geval omtrent de bestuurlijke fusie, en mede en wellicht zelfs in belangrijke mate, gebaseerd zijn op het advies van KPMG. Het aangaan van een bestuurlijke fusie is een besluit in de zin van art. 25 lid 1 sub a WOR. Daarmee is er sprake van verband tussen de adviesopdracht en de adviesplicht. De R.v.B. heeft dan ook ten onrechte het (voorgenomen) besluit tot het verstrekken van de adviesopdracht aan KPMG niet ter advisering aan de OR voorgelegd. Jaarverslag ondernemingsraad

16 7 Opleiding Overdracht van de praktijkopleiding verpleegkunde Binnen het VUmc zijn de verpleegkundige opleidingen over de instelling versnipperd. Daar de ontwikkelingen binnen de verpleging erg snel gaan is een actief opleidingsbeleid gewenst. Voor dit actief opleidingsbeleid is het gewenst dat de praktijkopleiders, werkzaam op de afdelingen, naar het Instituut Onderwijs en Opleiding (IOO) worden overgeplaatst. De OR heeft bij de overgang van de praktijkdeskundigen een aantal vragen gesteld over: - inschaling en salariëring - waarderingsprincipe - de introductie van de praktijkopleiders binnen het IOO. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. De OR heeft vervolgens positief geadviseerd over de overgang van de praktijkopleiders naar IOO. Wel heeft de OR in het advies opmerkingen geplaatst bij de normfuncties van junior en senior opleider binnen het IOO. Onderwijs en Examenreglement In bijlage VI wordt een overzicht gegeven van de Onderwijs- en Examenreglementen, waar de OR mee ingestemd heeft. Voor het opleiding- en examenreglement voor de opleidingen geneeskunde en research masters alsmede het reglement voor het voorbereidingsjaar zij-instroom geneeskunde is voor de instemming een planning gemaakt. 16 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

17 8 Financiën Aanbestedingen De OR heeft met betrekking tot zijn formele positie bij de besluitvorming over (Europese) aanbestedingen en investeringen informatie van de R.v.B. gekregen. Dit betrof: een voorstel voor de interpretatie van het adviesrecht t.a.v. investeringen, die mogelijk gepaard kunnen gaan met (Europese) aanbestedingen. een voorstel voor de betrokkenheid van de OR bij (Europese) aanbestedingen. Met de R.v.B. zijn onderstaande afspraken gemaakt: - de OR wordt om advies gevraagd over een investeringsbeslissing boven de 10 miljoen. Het bedrag van 10 miljoen is een richtsnoer een investeringsbeslissing net onder het bedrag van 10 miljoen wordt in overleg óók aan de OR voorgelegd. Dit geldt ook voor een investering onder de 10 miljoen die van strategische impact is op VUmc of anderszins als belangrijk kan worden gekenmerkt de adviesrechten van de OR kunnen niet ondermijnd worden door een investering op te knippen in deelinvesteringen, die per deelinvestering onder de grens van 10 miljoen liggen. De OR zal gefaseerd betrokken worden bij meerjareninvesteringsprogramma s. Er worden hierbij vooraf afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de OR. Ombuigingsprogramma De OR heeft een voorstel voor het opstarten van een organisatiebreed ombuigingsprogramma ontvangen. Het doel van dit ombuigingsprogramma is te komen tot kostenreductie tijdig en succesvol uit te voeren. Het ombuigingsprogramma zal in samenhang met de andere vier grote strategische verandertrajecten binnen VUmc: - Alliantie met het AMC, - EVA, - Lean en - Interne prestatiebekostiging worden uitgevoerd. Belangrijke randvoorwaarden voor het laten slagen van dit ombuigingsprogramma zijn: geïntegreerde benadering van kosten en kwaliteit om te zorgen dat besparingen gepaard gaan met gelijke of betere kwaliteit draagvlak creëren onder medisch specialisten, wetenschappers,verantwoordelijke/lijn management en andere medewerkers/professionals het implementeren van een professioneel programmamanagement om te zorgen dat de gewenste besparingen ook daadwerkelijk bereikt worden binnen de gestelde tijdslijnen een heldere inzicht krijgen in de huidige kostenbasis (en het aantal FTE s) per divisie/afdeling, als basis voor het bereiken van de gewenste kostenbesparingen. Er is over 2 jaar een totale kostenreductieprogramma ontwikkeld van in totaal 30 miljoen Euro. Dit betekent dat er zowel in 2014 als in miljoen bespaard moet worden. De bezuiniging van 15 miljoen in 2014 valt samen met de invoering van interne prestatiebekostiging. Zowel de bezuiniging als de interne prestatiebekostiging hebben invloed op de begroting van divisies en diensten. Stafdiensten krijgen een bezuinigingsdoelstelling opgelegd van 4%. Divisies krijgen afhankelijk van de uitkomsten van de interne prestatiebekostiging een gedifferentieerde doelstelling opgelegd. Het kostenreductieprogramma kan leiden tot reorganisaties en dus tot boventalligheid. De alliantie met het AMC en EVA hebben een grote impact op de organisatie en het personeel. De OR heeft zich voorgenomen om op een constructieve manier, die tevens voldoende ruimte laat voor kritiek, de bezuinigingen te volgen. Kaderbrief De OR heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging van de R.v.B. om te reageren op de conceptkaderbrief De OR heeft bij deze conceptkaderbrief een aantal opmerkingen geplaatst. Zo betreurt hij het, dat de taakgroep bezuinigingen/ombuigingen voor deze kaderbrief nog geen bijdrage heeft kunnen leveren. De komende jaren moet al fors bezuinigd worden en het ontbreken van een gedegen voorstel vanuit de taakgroep maakt dat er mogelijk vertragingen optreden, met alle risico s van dien. Jaarverslag ondernemingsraad

18 Daarnaast is deze conceptkaderbrief voor de OR teleurstellend daar in de brief geen verbinding met de kaderbrief 2013 is gemaakt en een vooruitblik voor 2014 om een lange termijn visie zichtbaar te maken niet is verwoord. Van de kaderbrief bleef dan weinig anders over dan een opsomming van maatregelen en richtlijnen. Ook onduidelijkheid over prioritering binnen de onderwerpen en de onderlinge afhankelijkheid van verschillende onderwerpen droeg niet bij tot helderheid. De onderwerpen alliantie en prestatiebekostiging hebben weinig effect op de keuzes die gemaakt worden binnen de bezuinigingen. De OR heeft laten weten dat bezuinigingen zo gekozen zouden moeten worden dat de productie van de divisies niet daal. Een verdere inkomstendaling op dit moment ongewenst is en een negatieve financieeleconomische spiraal in stand houdt. Het op peil houden van de productie is daarnaast ook van groot belang, omdat het compenserende transitiebedrag komend jaar voor de laatste keer zal worden uitgekeerd. De OR was van mening dat bij het uitwerken van de Strategisch Personeel Planning (SPP) niet enkel gefocust kan worden op een formatieplaatsenplan. De OR denkt hierbij aan concretisering van de kwaliteitseisen die bij strategische personeelsplanning waardoor het SPP toetsbaar wordt. 18 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

19 9 Bijlagen Bijlage I: Proces verbaal digitale verkiezingen OR-VUmc 19 maart Opkomstpercentage: 21% 2. Kiesdeler (aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door aantal kandidaten, directe plaatsing bij behalen van dit aantal stemmen: 77) Beschikbare zetels: 21 Lijst ABVAKABO FNV Aantal uitgebrachte stemmen, lijst per kandidaat gekozen niet gekozen 466 Alice Lindner 117 gekozen Andy Higgs 91 gekozen Guus Mollet 73 gekozen Janneke Vos 70 gekozen Erik van Halsema 69 gekozen Carmelita Burleson 23 gekozen Nelson da Silva Rodrigues 13 niet gekozen Adem Heuvelink 10 niet gekozen Totaal aantal zetels lijst ABVAKABOFNV: 6 Lijst NU 91 Aantal uitgebrachte stemmen, lijst per kandidaat gekozen niet gekozen 234 Willy Arjaans 79 gekozen Nijen Hermans 66 gekozen Roel Blanken 48 gekozen Agnieszka Kloos 41 niet gekozen Totaal aantal zetels lijst NU 91: 3 Lijst AC/FBZ Jan Rauwerda 91 gekozen Totaal aantal zetels lijst AC/FBZ: 1 Lijst Marleen Hendriks Marleen Hendriks 130 gekozen Totaal aantal zetels lijst Marleen Hendriks 1 Lijst Klaske van den Berg gekozenklaske van den Berg 95 gekozen Totaal aantal zetels lijst Klaske v.d. Berg 1 Jaarverslag ondernemingsraad

20 Lijst Patrick Roest Patrick Roest 75 gekozen Totaal aantal zetels lijst Patrick Roest 1 Lijst Hubert Passial Hubert Passial 60 gekozen Totaal aantal zetels lijst Hubert Passial 1 Lijst Henriëtte de Jong Henriëtte de Jong 55 gekozen Totaal aantal zetels lijst Henriëtte de Jong 1 Lijst Eric Sweers Eric Sweers 52 gekozen Totaal aantal zetels lijst Eric Sweers 1 Lijst Ria Poort-Keesom Ria Poort 52 gekozen Totaal aantal zetels lijst Ria Poort 1 Lijst Erik Fokke Erik Fokke 50 gekozen Totaal aantal zetels lijst Erik Fokke 1 Lijst Frank Hendriks Frank Hendriks 47 gekozen Totaal aantal zetels lijst Frank Hendriks 1 Lijst Nora van der Schot-Uijlings Nora van der Schot-Uijlings 44 gekozen Totaal aantal zetels lijst Nora van der Schot-Uijlings 1 Lijst Emile Heilbron Emile Heilbron 34 gekozen Totaal aantal zetels lijst Emile Heilbron 1 20 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie