Jaarverslag ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ondernemingsraad"

Transcriptie

1 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

2 Colofon Bureau Medezeggenschap VU medisch centrum Hoogbouw 3 H 22 De Boelelaan HV Amsterdam Postbus MB Amsterdam Telefoon (020) Redactie: Cie. Communicatie ondernemingsraad i.s.m. Peter de Haan Grafische vormgeving: Gerda Lieftink DPC VUmc Amsterdam Voorjaar 2014

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Algemeen 5 2. Personeel 8 3. Organisatie 9 4. Reorganisatie Zorg Bestuur Opleiding Financiën Bijlagen 19 Jaarverslag ondernemingsraad

4 Voorwoord Afsluiten en opnieuw beginnen zijn twee items, die m.b.t. VUmc typerend zijn voor Afsluiten van het verscherpt toezicht van de IGZ op heel VUmc. Dit jaar was ook een afsluiting van de zittingsperiode van de Ondernemingsraad (OR), die sinds 2008 was ingesteld. Begin 2012 was deze periode van de OR met een jaar verlengd in afwachting van de fusie met GGZinGeest. Dit is anders gelopen dan verwacht, en het draaiboek voor verkiezing van een nieuwe OR werd later in 2012 in werking gesteld. Inderdaad was er, voor het eerst sinds vele jaren, een verkiezing nodig. Voor de 21 zetels stelden zich 30 kandidaten verkiesbaar. Er werd geflyerd, overal hingen posters met namen van kandidaten en er werd flink gediscussieerd over de rol van de medezeggenschap in VUmc. De verkiezing was voor het eerst in de VUmc geschiedenis digitaal. De commissie communicatie, tevens de kiescommissie, had in samenwerking met het bureau medezeggenschap alles in orde gemaakt. De uitslag was op 19 maart Het opkomst percentage van 21% was weliswaar niet echt hoog te noemen, maar er heerste wel een verkiezingskoorts. De 21 nieuw verkozen leden waren na de uitslag verheugd. Na de installatie van de nieuwe raad op 2 april ging men alras aan de slag met het ondernemingsraadswerk. Tijdens de OR scholing van 11 en 12 april werd door de OR leden het dagelijks bestuur gekozen. Dit was een goede start van de groep, die voor de helft uit oude - en voor de helft uit nieuwe leden bestond. Afscheid is nog zo n woord waarmee 2013 getypeerd kan worden. Afscheid van mijn voorganger Inge Schadee-Eestermans, die ruim 10 jaar voorzitter is geweest van de OR. Dit afscheid werd met een middagsymposium in de kapel gehouden. Ook de interim bestuurders Frans Corstens en Fred Plukker namen in de zomer van 2013 afscheid. Dit was mogelijk omdat er nieuwe bestuurders voor de R.v.B. benoemd werden door de R.v.T. Over deze benoemingen heeft de OR zijn advies uitgebracht. Bij de R.v.T. zijn enkele nieuwe leden benoemd. Met deze leden zijn door de ondernemingsraad kennismakinggesprekken gevoerd. Na het zomerreces is de kennismaking en het overleg met de bestuursleden Wouter Bos en Chris Polman verwachtingsvol voortgezet. Met de decaan Wim Stalman is, als eindverantwoordelijke voor het project Elektronisch patiëntendossier VUmc AMC, het overleg geïntensiveerd. Dankzij onvermoeibare ondersteuning van medewerkers van het bureau medezeggenschap en input van alle OR leden, maar vooral van de commissie communicatie ligt het jaarverslag van de Ondernemingsraad van 2013 voor u. Het geeft u goed inzicht waar de OR dit eerste jaar van de zittingsperiode de nadruk op heeft gelegd. Dit zijn vooral de grote projecten: alliantie met het AMC nieuw digitale dossier EVA bezuiniging voor interne prestatie bekostiging. Maar ook de advies- en instemmingsverzoeken vindt u terug. Kortom het totale OR werk. Speciale dank wil ik hierbij uitbrengen aan Peter de Haan, voormalig OR lid, die ons geweldig met dit jaarverslag heeft geholpen. Ik wens u veel leesplezier en mocht u hierna nog vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen. Willy Arjaans, voorzitter Ondernemingsraad 4 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

5 1 Algemeen Verkiezingen Verkiezing nieuw Dagelijks Bestuur OR Mede in verband met een mogelijke fusie van VUmc en GGZinGeest had de Ondernemingsraad (OR) in het voorjaar van 2012 besloten haar zittingstermijn, die in 2012 afliep, te verlengen tot en met maart In november 2012, toen duidelijk werd dat de fusie tussen beide instellingen niet doorging, zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 12 maart 2013 verkiezingen te houden met als sluitingsdatum 19 maart. De verantwoordelijkheid voor de verkiezingen viel onder de verkiezingscommissie. Om de verkiezingen goed te laten verlopen heeft de verkiezingscommissie een draaiboek samengesteld. Nieuw bij deze verkiezingen was de mogelijkheid om digitaal een stem op kandidaten voor de OR uit te brengen. Op 19 maart bleek bij de sluiting van de verkiezing dat het opkomstpercentage 21% was en werd de kiesdeler op 77 stemmen gezet. In bijlage I is integraal het op 19 maart opgemaakte proces verbaal van de verkiezingen opgenomen. De gekozen OR-leden zijn op 1 april geïnstalleerd. Uit het midden van de OR is tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling van de OR een tijdelijk dagelijks bestuur (DB) gekozen. In de vergadering van 1 mei heeft de OR een nieuw dagelijks bestuur gekozen, dat tot het voorjaar 2014 zal functioneren. De samenstelling van het dagelijks bestuur per 1 mei 2013 is in bijlage II weergegeven. Samenstelling van de OR per Gewone leden Per 1 juni heeft Roel Blanken (NU 91) zijn lidmaatschap van de OR opgezegd. De vrijgekomen zetel is per 1 juni door Agnieszka Kloos (NU 91) bezet. er 1 november heeft Hubert Passial (vrije lijst) de OR verlaten. Zijn plaats is ingenomen door Michel van Ginkel. Zie bijlage III die de samenstelling van de OR per weergeeft. 5

6 Buitenleden De OR maakt ook gebruik van buitenleden. In de tabel III over de samenstelling van de OR per zijn de beide buitenleden vermeld. Werkwijze Ondernemingsraad In opdracht van het DB worden, voorafgaand aan besluitvorming in een plenaire OR vergadering, onderwerpen, die instemming dan wel advies van de OR behoeven, door apart daartoe in het leven geroepen commissies (zie hierna) behandeld. Aan de hand van geformuleerde opdrachten werken deze commissies onderwerpen uit volgens een BOB procedure. De commissies werken opdrachten middels Beeld- en Oordeelsvorming (eerste fase BOB procedure) opdrachten uit en koppelen het resultaat ervan terug naar het DB. Uitgewerkte opdrachten komen vervolgens in de plenaire vergadering voor behandeling en Besluitvorming (laatste fase BOB procedure). Taakstelling van de ingestelde commissies Ook door de nieuwe OR zijn een viertal commissies ingesteld met een taakstelling. In de taakstelling van deze commissies is door de nieuwe OR geen verandering aangebracht. Cie. Personeel & Organisatie (P&O); taakstelling: Human Resource Management en Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Cie. Fusies, Samenwerkingsverbanden en Reorganisaties /Financieel Economisch Beleid (FSR&FEB); taakstelling: financieelen economisch beleid en het aangaan van samenwerkingsverbanden/fusies en reorganisaties Cie. Onderwijs en Onderzoek (O&O); taakstelling: Onderwijs en Onderzoek Cie. Communicatie; taakstelling: Public Relations & verkiezingen Speerpunten De OR heeft eveneens als voorgaande jaren daar waar mogelijk, extra aandacht besteed aan de in voorgaande verslagjaren geformuleerde speerpunten. Deze speerpunten zijn: Alliantie. Prestatie bekostiging EVA Bezuinigingen Bureau Medezeggenschap Het Bureau Medezeggenschap biedt ondersteuning aan en verricht de administratie voor de OR en haar verbonden gremia. Ook is bij het Bureau de studentenraad van de Medische Faculteit van het VUmc ondergebracht. De personeelssamenstelling van het Bureau Medezeggenschap heeft in het verslagjaar geen wijziging ondergaan. Voor deze samenstelling van het Bureau wordt verwezen naar bijlage IV. Communicatie De OR profileert zich op het Intranet van VUmc. Op de eigen intranetpagina s is informatie, zoals publicaties, agenda s, verslagen en bulletins van de OR, te vinden. Ook staat daar in het kort informatie over de Wet op de Ondernemingsraden en welke rechten/plichten voor de OR uit deze wet voortvloeien. Evenals voorgaande jaren kon het reilen en zeilen van de OR in 2013 gevolgd worden via nieuws items in de Tracer in de rubriek Aan de ORde maar ook via Intranet. Daarnaast was algemene informatie, zoals contactgegevens, samenstelling en vergaderdata van de OR op de website van het ziekenhuis te vinden. Nieuw is de Facebook pagina van de OR. Scholing /Congressen Nieuw gekozen leden hebben op 4 april 2013 een introductiecursus Wegwijs in de WOR gevolgd. Punten die in deze introductiecursus behandeld werden waren: doel bevoegdheden en faciliteiten van de OR conform de WOR. 6 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

7 De OR heeft gebruik gemaakt van scholing. Tweedaagse scholingscursussen voor OR leden zijn gevolgd op 11 en 12 april alsmede op 3 en 4 oktober. Tijdens de scholingsdagen in april zijn de volgende punten aan de orde gesteld: de OR als team het nieuwe werken onderhandelen. Het belangrijkste thema tijdens de scholingsdagen op 3 en 4 oktober was: hoe als nieuw aangetreden OR een team te vormen? Een aspect hierbij was de integratie van oude en nieuwe leden, en ook hoe met de belangrijke issues in VUmc slagvaardig om kan worden gegaan. Als uitgangspunt hiertoe werd gebruik gemaakt van een uit de IT-sector afkomstige methode, genaamd de scrum. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er keuzes gemaakt worden op inhoud (wat zijn de belangrijke thema s), op organisatie (in welke vorm kunnen wij effectief en efficiënt zijn, ofwel met wat voor taakverdeling en specialisatie het gestelde doel halen) en op samenwerking (in wat voor groep functioneren wij goed). Gedurende twee dagen heeft de OR zich getraind als een (zelfsturend) team op zoek naar de juiste vorm voor medezeggenschap in VUmc en de onderlinge verbindingen tussen de commissies. Themadagen Het dagelijks bestuur, de cie FSR&FEB, de cie Communicatie en de cie Personeel en Organisatie hebben respectievelijk op 22 mei, 12 september, 18 september en 13 november een themadag gevolgd. Algemene gang van zaken vergadering met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Op 2 juli en 3 december heeft de OR overleg gehad met de voltallige Raad van Bestuur (R.v.B.) en leden Raad van Toezicht (R.v.T. ). Tijdens deze algemene gang van zaken vergadering zijn de volgende zaken aan de orde gesteld: Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) Alliantie AMC-VUmc Pan Amsterdams Technology Transfer Office Bezuinigingen Investeringen Jaarplan/begroting 2014 Visie op toekomst VUmc Convenant R.v.T. - OR Interne prestatiebekostiging. Kengetallen over de werkzaamheden van de OR In het overzicht staan gegevens over de door de OR verrichte werkzaamheden vermeld. De OR is 42 maal plenair bij elkaar geweest naar aanleiding van 45 adviesaanvragen en 13 instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft de OR overleg gepleegd met de R.v.B. (7 maal) alsmede met de afzonderlijke hoofden van stafdiensten en divisiebesturen (twee maal). Het totaal aantal gedeclareerde uren op basis van plenaire vergaderingen en aan commissiewerk is Gedeclareerde uren 6764 Adviesaanvragen 45 Instemmingsaanvragen 13 In- en uitgaande stukken 1600 OR leden 21 Commissies 4 Plenaire vergaderingen 42 Algemene gang van zaken 2 vergadering met R.v.B. en R.v.T. Overlegvergadering met de R.v.B. 7 Regulier overleg met divisiebesturen en 26 hoofden stafdiensten Commissievergaderingen 168 Gezamenlijke scholingsdagen 4 Commissie scholingsdagen 4 Jaarverslag ondernemingsraad

8 2 Personeel Integraal gezondheidsmanagement (Santé Q Evalua) Santé Q Evalua staat voor een pilot onderzoek op gebied van Integraal gezondheidsmanagement (IGM). Met IGM wordt beoogd de gezondheid, fitheid, inzetbaarheid en de motivatie van de medewerker te bepalen en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lijst met vragen over de gezondheidssituatie van de medewerker. De uitkomst wordt grofweg in drie kleuren (groen = goed, oranje = let op en rood = advies om er iets aan te doen) weergegeven. De afdeling P&O wil hiermee een enquête uitzetten onder 2000 medewerkers en hoopt op een respons van 50%. Voor de medewerker is er een keuzevrijheid om mee te doen dan wel bij deelname geen actie te ondernemen. Het onderzoek is volledig anoniem opgezet. De OR heeft na beantwoording van zijn gestelde vragen ingestemd met het onderzoek (Sante Q Evalua). Instemmingsaanvragen bereikbaarheidsdiensten De OR heeft naar aanleiding van het verzoek van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen ingestemd met de aanvraag voor bereikbaarheidsdiensten van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen. Mede in het kader van het Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) heeft de OR instemming verleend aan de uitbreiding en aanpassing van de dienstverlening van de afdeling Informatie- Communicatietechnologie. Risico Inventarisatie en Evaluatie In bijlage V is een overzicht gemaakt van de instemming met de plannen van aanpak, die bij een Risico Inventarisatie en Evaluatie behoren. De VUmc-code De VUmc-code is een alomvattende code, die aangeeft wat VUmc verstaat onder gedrag dat past bij de geformuleerde kernwaarden. De VUmc-code is niet vrijblijvend. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan deze code houden. De medewerker kan hierop worden aangesproken. De R.v.B. stelde voor deze VUmc-code toe te passen tijdens het jaargesprek en een 360 graden feedback gesprek. De OR heeft geen instemming gegeven om de VUmccode te hanteren bij jaargesprekken en 360 graden feedback gesprekken. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de OR van mening was dat de code niet direct thuis hoort bij een jaargesprek of 360 graden feedback gesprek. 8 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

9 3 Organisatie Samenwerkingsovereenkomst tussen VUmc en stichting GGZinGeest Begin mei ontving de OR een adviesaanvraag m.b.t. een samenwerkingsovereenkomst tussen VU medisch centrum en stichting GGZ ingeest. Bij deze adviesaanvraag was de samenwerkingsovereenkomst en de akte van statutenwijziging toegevoegd. Belangrijke bijlagen, zoals een huurcontract, ontbraken bij de samenwerkingsovereenkomst. De concept huurovereenkomst maakte destijds deel uit van het adviestraject met betrekking tot de kredietovereenkomst, die nodig was voor financiering van de bouw van de Westflank en was naar de mening van de OR noodzakelijk om tot een wel overwogen advies te komen. In zijn advies heeft de OR laten weten aan de R.v.B. dat het ontbreken van deze huurovereenkomst alsmede een overeenkomst voor kosten de OR te weinig informatie bezat om over de samenwerkingsovereenkomst te adviseren Alliantie AMC-VUmc Al vanaf 2011 werken de raden van bestuur van het AMC en het VUmc aan een samenwerking tussen beide instellingen. Hierbij streven AMC en VUmc naar verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, op Europees niveau excellentie in onderzoek en onderwijs en een doelmatiger gebruik van menskracht en middelen. Het voornemen van beide instellingen is op een aantal gebieden (EVA, klinische chemie en infrastructuur, research, onderwijs en opleiding) nauw samen te werken. Dit jaar is de bestaande samenwerking tussen AMC en VUmc een nieuwe fase ingegaan. In de alliantieplannen namen lateralisatie van patiëntenzorg (het aan een instelling toewijzen van specialisatie op een goed omschreven vakgebied) een prominente plaats in. In dit geval was sprake van een uitruil van het Vrouw- Kindcentrum (naar AMC) tegen de Neurochirurgie (naar VUmc). De basiszorgfunctie en de opleidingsfunctie van de instelling zouden door de genoemde lateralisatie in hoge mate worden aangetast, waarbij het bestaande karakter van het VUmc als universitair medisch centrum drastisch wijzigt. Dit heeft geleid tot wijziging in de planvorming en ligt de nadruk meer op de mogelijke gevolgen voor: 1. Personeel (fte s) 2. Patiëntenstromen (aantallen, soorten en euro s) 3. Vergunningen 4. Spoedeisende hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP) 5. Eerstelijns en transmurale zorg 6. Inkomsten 7. Imagoverandering van het VUmc. Middels opdrachten voor samenwerking zal een en ander worden onderzocht. Dit betreft: - het samen ontwikkelen van een Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) - het op beide locaties vormen van één academisch centrum op het terrein van de oncologie - samenwerking op het gebied van infrastructuur - het aangaan van samenwerking op het gebied van Klinische Chemie - de inrichting van de research - de samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding - de oprichting van een Vrouw-Kindcentrum - de concentratie van klinische neurowetenschappen. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, met uitzondering van EVA, zal de OR tzt adviseren dan wel instemmen.. Businesscase voor de alliantie Zowel landelijke, regionale als financiële overwegingen werken een alliantie met het AMC in de hand. Aan de hand van het versterken van de academische gezondheidszorg zowel landelijk, regionaal als plaatselijk zullen de te maken keuzes beoordeeld worden. Met de R.v.B. is afgesproken dat het overleg over de voortgang van de alliantie met het AMC moet resulteren in een overeenstemmingsverplichting. De OR heeft in zijn advies over het uitwerken van de businesscase voor de alliantie mbt locatie en organisatieprofielen, die een rol spelen, de R.v.B. laten weten dat de OR op de keuze van het bureau geen invloed kan uitoefenen. De OR heeft aangegeven om met de werkzaamheden, zoals vastgelegd in de adviesaanvraag, door te gaan. Jaarverslag ondernemingsraad

10 PAN-Amsterdams Technology Transfer Office Om een gezamenlijk en sterke positie bij het aantrekken van onderzoeksgelden te bewerkstelligen is een verregaande samenwerking tussen de VU/VUmc en UVA/AMC voorgesteld door een PAN-Amsterdams Technology Transfer Office op te richten. Hiertoe was reeds in 2012 een zogenaamde kwartiermaker benoemd, die het PAN- Amsterdams Technolgy Transfer Office gestalte moest geven. Uit het uiteindelijke plan van de kwartiermaker bleek dat de ambities moeilijk verwezenlijkt konden worden. Daarom was voorgesteld om voor het PAN-Amsterdamse Technology Transfer Office een directeur te benoemen, die zowel de basisdienstverlening aan onderzoekers als dedicated dienstverlening aan directeuren van onderzoekinstituten bevordert. De OR heeft in zijn advies laten weten akkoord te gaan met het profiel van een directeur voor het bestuurlijk overleg voor het PAN- Amsterdams Technology Transfer Office met mandaat vanuit de beide R.v.B. s en dat t.a.v. het beleid van de te benoemen directeur en de wijze waarop aan het PAN-Amsterdams Technology Transfer Office vorm wordt gegeven inzicht verkregen moet worden middels rapportages. TOPwerk (voortzetting van Het Nieuwe Werken) De OR volgt nauwgezet de vorderingen bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een visie om het werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat hierbij dus niet om enkel om profijt t.a.v. gebruik van het aantal vierkante meters, maar om de medewerker centraal te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. De organisatie heeft Het Nieuwe Werken omhelst als TOPwerk. De invoering van TOPwerk verloopt niet altijd vlekkeloos. Het draadloos internet werkt nog niet altijd perfect, iets dat voor de verhoogde mobiliteit van groot belang is. Een nadeel is ook dat in ruimtes binnen het VUmc, waar werknemers hun werkplek hebben, er veel geluidsoverlast is, de temperatuur nogal eens te hoog is en het licht als te fel ervaren wordt. Bovengenoemde factoren veroorzaken mogelijk productieverlies en roepen stressreacties bij de werknemers op. Amsterdams Proton Therapy Center De OR moest constateren dat informatie over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de verstrekking van een vergunning op basis van de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen, de financiële prognose en de businesscase, ontbrak. Om een gewogen advies te kunnen uitbrengen was de ontbrekende informatie echter van doorslaggevende betekenis. Vanwege de tijdsdruk voor het indienen van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen kon de OR niet beschikken over alle relevante gegevens. Daar de OR geen zwaarwegende argumenten had tegen de oprichting van deze BV ten behoeve van het Amsterdams Proton Therapy Center werd in positieve zin geadvieerd. 10 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

11 4 Reorganisatie Wijziging in de reorganisatiecode Bij de totstandkoming van de vernieuwde reorganisatiecode heeft de OR zijn standpunten naar voren kunnen brengen. Met name geldt dit bij de totstandkoming van een procedure ter verbetering en aanpassing bij reorganisaties en mogelijke preventieve maatregelen (preventieve mobiliteit) om boventalligheid te voorkomen. Naar de mening van de OR zou in de vernieuwde reorganisatiecode, ook de preventieve mobiliteit opgenomen moet worden. Dit zou een goede basis kunnen zijn om tijdig maatregelen te kunnen treffen als nog niet goed duidelijk is wat precies de gevolgen van een reorganisatie zullen zijn voor medewerkers. De OR heeft moeten afzien van een paragraaf over preventieve mobiliteit daar in overleg met vakbonden in het sociaal beleidskader preventieve mobiliteit is opgenomen. Door het toevoegen van een toetsing door de directeur Personeel en Organisatie en een evaluatiefase werd een juiste procesgang gegarandeerd en kunnen onnodige procedurele fouten voorkomen worden. De OR heeft mede op basis hiervan met de wijziging in de reorganisatiecode ingestemd. Dienst Informatie Communicatie Technologie De reden van de reorganisatie was gelegen in het feit dat achterstand in serviceverlening was opgetreden. Door in het functioneren en besturen van de afdeling een efficiëntieslag te maken zal de kwaliteit van de dienstverlening toe moeten nemen. Middels geplande uitbreiding van FTE s voor de dienst, een financiële injectie en budgetverhoging is o. a. voor de geplande implementatie van EVA, een raamwerk geschapen. De OR heeft in het advies laten uitkomen dat er veel aandacht besteed moet worden aan zorgvuldigheid van het proces, dat leidt tot voltooiing van de reorganisatie. Hierbij werd o.a. gedacht aan functiewijzigingen en functiewaardering. Samenvoegen van de afdeling Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk Er waren vergevorderde plannen om een juridische fusie tot stand te laten komen tussen VU medisch centrum (VUmc) en GGZInGeest. Met deze fusie zou ook de oprichting van een nieuwe divisie (nr VII) een feit worden. In de nieuwe divisie zouden ondermeer de afdeling Medische Psychologie/Medisch Maatschappelijk Werk (MPSY/MMW) worden ondergebracht. Vooruitlopend op bovengenoemde fusie en de overgang van de afdeling MPSY/MMW naar de nieuwe divisie VII, was het plan om de afdeling MPSY/ MMW reeds van divisie III, waar het ondergebracht was, naar divisie II te doen verhuizen. Doordat de fusie niet doorging bleef de vraag over of het nog steeds wenselijk was om de afdelingen MPSY/MMW hiërarchisch onder te brengen bij divisie II. De OR heeft aan de hand van een overdrachtsdocument in positieve zin geadviseerd over de administratieve overdracht van MPSY/MMW van divisie III naar divisie II. Afdeling Crediteurenadministratie In 2009 heeft de OR in positieve zin geadviseerd over de uitbesteding van de crediteurenadministratie en daarmee samenhangende reorganisatie van de afdeling. De OR heeft een aanvulling op de adviesaanvraag over de reorganisatie crediteurenadministratie van de dienst Bestuurlijke Informatie en Zorgadministratie volgend op de adviesaanvraag van 2009 ontvangen. Tevens heeft hij nog aanvullende informatie gekregen met betrekking tot de dienstverlening (Service Level Agreement) en het transitieplan outsourcing crediteurenadministratie. Daarnaast is met de R.v.B. afgesproken dat de OR periodieke rapportages ontvangt of de geleverde prestaties voldoen aan de normen voor de Crediteurenadministratie (kritieke prestatie indicatoren). In het advies over de voorgestelde outsourcing van de crediteurenadministratie heeft de OR laten weten dat aan het behoud van 2 fte s moet worden voldaan. Jaarverslag ondernemingsraad

12 Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg Gezien de vele negatieve publiciteit over het VUmc in 2012 en het verscherpt toezicht van de IGZ is naar het functioneren van het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg onderzoek verricht. Dit heeft geleid tot een rapport Werken aan kwaliteit: reorganisatieplan Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg. Dit rapport diende als uitgangspunt om het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg middels een reorganisatie om te vormen naar de dienst Zorgsupport. De OR plaatste kanttekeningen bij dit rapport. Deze betroffen o.a. 1. het duaal management, 2. gerede twijfels met betrekking tot de onderbouwing dat alle medewerkers competenties missen. 3. de onvoldoende borging van de primaire processen na de reorganisatie. 4. het niet rechtstreeks beleggen van de kwaliteit en veiligheid bij de R.v.B., o.l.v. de portefeuillehouder Patiëntenzorg. 5. de medisch professionele gerichtheid, zoals beschreven in het reorganisatieplan voor IOP, waarbij de rol van de verpleegkundigen tekort wordt gedaan. 6. het verkeerd aanwenden van assessments. In het kader van een reorganisatie mogen assessments alleen gebruikt worden voor loopbaanontwikkeling. Op 12 december 2013 heeft de OR in zijn advies kanttekeningen geplaatst bij de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie. Voor de R.v.B. was dit geen aanleiding haar mening t.a.v. de reorganisatie te veranderden en bleef zij bij haar standpunt. De OR heeft naar aanleiding van de toelichting op het besluit van de R.v.B. om bij haar standpunt t.o.v. de reorganisatie te blijven geen behoefte gehad om in gesprek te gaan met de R.v.B., daar dit in feite neer zou komen op een herhaling van standpunten. De OR heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het besluit. Wel heeft de OR een dringend beroep op de R.v.B. gedaan om daadwerkelijk de communicatie binnen de afdeling Klinische Chemie kritisch te volgen, zeker als hierbij ook gedacht wordt aan de uitwerking van een opdracht betreffende de samenwerking van afdelingen klinische chemie in het kader van de alliantie. Op basis van antwoorden op de door de OR gestelde vragen en na ruggenspraak met het Stafconvent en de Verpleegkundig adviesraad (VAR) heeft de OR in positieve zin geadviseerd. Hiermee heeft hij, gezien de overgenomen adviezen van de OR, vertrouwen in de R.v.B. uitgesproken om het reorganisatieplan uit te voeren. Reorganisatie afdeling Klinische Chemie De OR heeft naar aanleiding van een adviesaanvraag over de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie menig overleg gevoerd met betrokken afdeling/ manager en de verantwoordelijke van Personeel en Organisatie (P&O). Naar zijn mening heeft de OR constructief willen bijdragen aan mogelijke oplossingen (samenwerking met AMC) voor de reorganisatie van de afdeling Klinische Chemie 12 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

13 5 Zorg Electronisch Patiëntendossier VUmc-AMC (EVA) Op 4 april is aan de OR de gunningleidraad voor Europese aanbesteding en de bijbehorende businesscase 2.0 van het EVA-project voorgelegd. Zowel de gunningleidraad als de businesscase 2.0 voor het EVA project zijn pas ontvangen nadat de aanbesteding reeds gestart was. Voor het businesscase 2.0 deel is advies gevraagd, dit in tegenstelling tot de gunningleidraad. In de businesscase 2.0 werd verwezen naar het Masterplan EVA, dat reeds in 2012 is vastgesteld. Een advies aan de OR over dit Masterplan EVA, waarin de inrichting van het elektronisch patiëntendossier, de gekozen inrichting van het project zelf en de financiële en personele gevolgen zijn beschreven, is destijds niet gevraagd. De OR betreurt dit hooglijk en heeft in zijn advies naar voren gebracht dat als hij destijds nog over het Masterplan EVA nog wezenlijk invloed had kunnen uitoefenen op de gunningleidraad en het businessplan 2.0. Naar aanleiding van dit advies zijn voor het vervolgtraject met de R.v.B. afspraken gemaakt over advisering/instemming door de OR m.b.t.(deel)investeringen, welke voortvloeien uit de voor te leggen businesscases 3.0 en 4.0, alsmede over het implementatieplan dat mogelijke gevolgen heeft voor het personeel en de organisatie. Tevens is met de R.v.B. afgesproken om de vorderingen op het gebied van EVA regelmatig te evalueren en/of te actualiseren. In september is de businesscase 3.0 alsmede de samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke inkoop, installatie en implementatie van EVA ter advisering aan de OR voorgelegd. De OR was van mening dat de haar voorgelegde investering in EVA noodzakelijk en reëel was en zorgvuldig is ingebed binnen de financiering. Hij bracht in positieve zin geadviseerd over de investering, de onderliggende businesscase 3.0 en het besluit om in het kader van EVA een duurzame samenwerking met het AMC aan te gaan. Overheveling van de afdeling Longchirurgie van de afdeling Heelkunde naar de afdeling Cardio-thoracale chirurgie. In november 2012 ontving de OR, vooruitlopend op het definitieve plan, een adviesaanvraag betreffende het voorgenomen besluit tot overheveling van de afdeling longchirurgie van de afdeling heelkunde naar de afdeling cardio-thoracale chirurgie. De OR stelde vast dat het traject rondom de overheveling van de longchirurgie zich sinds de adviesaanvraag op 14 november 2012 kenmerkte door te beperkte, te trage, incomplete en deels incorrecte informatievoorziening van de kant van de R.v.B.. Dat heeft de OR grote zorgen gebaard. Met betrekking tot de personele consequenties van het plan tot overheveling heeft de OR in zijn advies geschreven dat tenminste in de personele situatie onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden. Daarnaast vergde het veel tijd de besluitvorming rondom de personele invulling bij de longchirurgie en dat bood mede daardoor te veel ruimte voor een discussie over de acceptatie van collegae op de werkvloer. In de ogen van de OR was dit niet gewenst was en het gevolg hiervan was dat de R.v.B. in dit opzicht een weinig daadkrachtige indruk heeft gemaakt. Jaarverslag ondernemingsraad

14 6 Bestuur Benoeming leden Raad van Toezicht Nadat in december 2012 drie leden van de R.v.T. aftraden bestond de R.v.T. op 1 januari 2013 nog slechts uit twee leden te weten de voorzitter Prof. Dr. C. Veerman en het lid mevr. J Rijsdijk. Dat was de reden dat begin januari 2013 een versnelde procedure was opgestart om twee leden voor de R.v.T. (Dijkhuizen en Geerlings) te benoemen. Voorafgaand aan de benoeming van twee nieuwe leden is gesproken over het profiel van de gehele R.v.T.. De OR heeft, gezien de in december 2012 ontstane situatie, bij de versnelde procedure de voorwaarde gesteld dat bij de benoeming van de overige drie kandidaten openbare werving, advisering over profielen van alle leden van de R.v.T. en het houden van een kennismakingsgesprek met de kandidaat zal plaatsvinden. Bij de werving en selectie van de drie resterende te benoemen leden van de R.v.T. is naast de wet Bestuur en Toezicht ook de UMC governancecode gevolgd. Voor de drie openstaande vacatures zijn profielen vastgesteld, advertenties geplaatst en heeft de OR met de kandidaten kennismakingsgesprekken gehouden. De OR heeft op de voorstellen tot invulling van de vacatures met Prof. Dr. E.C. Klasen, Prof. Mr. A. Ottow en Mr. J.C. Burggraaf in positieve zin geadviseerd. Daar de R.v.T. zowel toezicht houdt over het VUmc als over de VU is een gezamenlijk orgaan opgericht om benoemingen van leden voor de R.v.T. af te stemmen. Dit orgaan is bij elkaar geweest voor de benoeming (eind december 2013) van een nieuwe voorzitter van de R.v.T. Bij deze benoeming is op het punt van openbare werving afgeweken van de bovenvermelde procedure. De OR heeft daarmee ingestemd alsmede met de profielschets. Over de nieuw te benoemen voorzitter (de heer Kuijken) heeft de OR in positieve zin geadviseerd. Benoeming leden Raad van Bestuur Naar de mening van de R.v.T. is de optimale omvang van de R.v.B. van het VUmc in de context van het mogelijk samenvoegen van de Raden van Bestuur van het AMC en het VUmc gesteld op drie leden. Na het opstappen van twee leden van de R.v.B. in 2012 staan na een tijdelijke invulling nog twee vacatures open. De OR heeft voor de invulling van deze twee vacatures een adviesaanvraag met de bijbehorende profielen voor de voorzitter en lid met portefeuille patiëntenzorg toegestuurd gekregen. De OR was van mening dat het VUmc het best gediend is door het werven van nieuwe bestuurders, die op geen enkele wijze werkzaam zijn binnen het VUmc cq VU, waardoor zij met een frisse blik tegen het VUmc en zijn uitdagingen aan kunnen kijken. De OR was bereid na te denken over interne kandidaten. Indien er moverende redenen waren om op korte termijn in de vacatures te voorzien, was de OR bereid over interne kandidaten te adviseren indien hij ook over de integrale samenhang van alle nieuw te benoemen leden van de R.v.B. kon adviseren. Op basis van hem toegestuurde informatie over de genoemde integrale samenhang binnen de R.v.B. heeft de OR in positieve zin geadviseerd over de benoeming van de voorzitter (drs W. Bos) en lid van de R.v.B. met aandachtsgebied patiëntenzorg (Prof. Dr. Ch. Polman). 14 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

15 Verzoek om bindend advies in het geschil tussen de R.v.B. van VUmc en de Ondernemingsraad van VUmc Naar de mening van de OR heeft de R.v.B. ten onrechte geen advies gevraagd over door de R.v.B. genomen besluiten t.a.v. a) de opdrachtverstrekking aan KPMG tot het uitvoeren van een high level due diligence onderzoek i.h.k. van de alliantie VUmc/AMC en b) het uitvoeren van een economisch onderzoek ter voorbereiding op een mogelijke concentratiemelding van de samenwerking VUmc/AMC bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)door SEO. De OR was na raadpleging van een juridisch adviesbureau de mening toegedaan dat de R.v.B. het voornemen tot bovenvermelde opdrachten aan hem had dienen voor te leggen, een en ander op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. De R.v.B. was deze mening niet toegedaan. De R.v.B. en OR VUmc hebben omtrent dit specifieke geval een bindend advies gevraagd over de uitleg van de WOR aan Prof. dr. mr. E. Verhulp, directeur van Arbeidsmarktresearch UvA BV. De OR heeft gedurende het adviestraject van Prof. dr. mr. E. Verhulp nogmaals advies gevraagd aan het eerder vermelde juridisch bureau. Op geleide van dit laatste advies bleef de OR bij haar standpunt dat beide hierboven genoemde besluiten als adviesplichtig in de zin van artikel 25 lid sub n dienen te worden beschouwd en dat hem dus ten onrechte niet om advies werd gevraagd door het VUmc. Ten aanzien van de opdracht aan SEO Een eventuele melding aan de ACM kan slechts worden gezien als de uitvoering van het voorgenomen besluit tot het aangaan van de alliantie. Het al dan niet (moeten) melden is geen aspect dat een rol speelt bij de besluitvorming rondom het aangaan van de alliantie. Gelet op het bovenstaande luidde het bindende advies dat het (voorgenomen) besluit tot het verstrekken van een adviesopdracht aan KMPG ten onrechte niet ter advisering aan de OR is voorgelegd en dat het (voorgenomen) voorgenomen besluit advies te vragen aan SEO terecht niet ter advisering aan de OR is voorgelegd. Ten aanzien van de opdrachtverstrekking aan KPMG De besluitvorming omtrent de alliantie zal, in ieder geval omtrent de bestuurlijke fusie, en mede en wellicht zelfs in belangrijke mate, gebaseerd zijn op het advies van KPMG. Het aangaan van een bestuurlijke fusie is een besluit in de zin van art. 25 lid 1 sub a WOR. Daarmee is er sprake van verband tussen de adviesopdracht en de adviesplicht. De R.v.B. heeft dan ook ten onrechte het (voorgenomen) besluit tot het verstrekken van de adviesopdracht aan KPMG niet ter advisering aan de OR voorgelegd. Jaarverslag ondernemingsraad

16 7 Opleiding Overdracht van de praktijkopleiding verpleegkunde Binnen het VUmc zijn de verpleegkundige opleidingen over de instelling versnipperd. Daar de ontwikkelingen binnen de verpleging erg snel gaan is een actief opleidingsbeleid gewenst. Voor dit actief opleidingsbeleid is het gewenst dat de praktijkopleiders, werkzaam op de afdelingen, naar het Instituut Onderwijs en Opleiding (IOO) worden overgeplaatst. De OR heeft bij de overgang van de praktijkdeskundigen een aantal vragen gesteld over: - inschaling en salariëring - waarderingsprincipe - de introductie van de praktijkopleiders binnen het IOO. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. De OR heeft vervolgens positief geadviseerd over de overgang van de praktijkopleiders naar IOO. Wel heeft de OR in het advies opmerkingen geplaatst bij de normfuncties van junior en senior opleider binnen het IOO. Onderwijs en Examenreglement In bijlage VI wordt een overzicht gegeven van de Onderwijs- en Examenreglementen, waar de OR mee ingestemd heeft. Voor het opleiding- en examenreglement voor de opleidingen geneeskunde en research masters alsmede het reglement voor het voorbereidingsjaar zij-instroom geneeskunde is voor de instemming een planning gemaakt. 16 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

17 8 Financiën Aanbestedingen De OR heeft met betrekking tot zijn formele positie bij de besluitvorming over (Europese) aanbestedingen en investeringen informatie van de R.v.B. gekregen. Dit betrof: een voorstel voor de interpretatie van het adviesrecht t.a.v. investeringen, die mogelijk gepaard kunnen gaan met (Europese) aanbestedingen. een voorstel voor de betrokkenheid van de OR bij (Europese) aanbestedingen. Met de R.v.B. zijn onderstaande afspraken gemaakt: - de OR wordt om advies gevraagd over een investeringsbeslissing boven de 10 miljoen. Het bedrag van 10 miljoen is een richtsnoer een investeringsbeslissing net onder het bedrag van 10 miljoen wordt in overleg óók aan de OR voorgelegd. Dit geldt ook voor een investering onder de 10 miljoen die van strategische impact is op VUmc of anderszins als belangrijk kan worden gekenmerkt de adviesrechten van de OR kunnen niet ondermijnd worden door een investering op te knippen in deelinvesteringen, die per deelinvestering onder de grens van 10 miljoen liggen. De OR zal gefaseerd betrokken worden bij meerjareninvesteringsprogramma s. Er worden hierbij vooraf afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de OR. Ombuigingsprogramma De OR heeft een voorstel voor het opstarten van een organisatiebreed ombuigingsprogramma ontvangen. Het doel van dit ombuigingsprogramma is te komen tot kostenreductie tijdig en succesvol uit te voeren. Het ombuigingsprogramma zal in samenhang met de andere vier grote strategische verandertrajecten binnen VUmc: - Alliantie met het AMC, - EVA, - Lean en - Interne prestatiebekostiging worden uitgevoerd. Belangrijke randvoorwaarden voor het laten slagen van dit ombuigingsprogramma zijn: geïntegreerde benadering van kosten en kwaliteit om te zorgen dat besparingen gepaard gaan met gelijke of betere kwaliteit draagvlak creëren onder medisch specialisten, wetenschappers,verantwoordelijke/lijn management en andere medewerkers/professionals het implementeren van een professioneel programmamanagement om te zorgen dat de gewenste besparingen ook daadwerkelijk bereikt worden binnen de gestelde tijdslijnen een heldere inzicht krijgen in de huidige kostenbasis (en het aantal FTE s) per divisie/afdeling, als basis voor het bereiken van de gewenste kostenbesparingen. Er is over 2 jaar een totale kostenreductieprogramma ontwikkeld van in totaal 30 miljoen Euro. Dit betekent dat er zowel in 2014 als in miljoen bespaard moet worden. De bezuiniging van 15 miljoen in 2014 valt samen met de invoering van interne prestatiebekostiging. Zowel de bezuiniging als de interne prestatiebekostiging hebben invloed op de begroting van divisies en diensten. Stafdiensten krijgen een bezuinigingsdoelstelling opgelegd van 4%. Divisies krijgen afhankelijk van de uitkomsten van de interne prestatiebekostiging een gedifferentieerde doelstelling opgelegd. Het kostenreductieprogramma kan leiden tot reorganisaties en dus tot boventalligheid. De alliantie met het AMC en EVA hebben een grote impact op de organisatie en het personeel. De OR heeft zich voorgenomen om op een constructieve manier, die tevens voldoende ruimte laat voor kritiek, de bezuinigingen te volgen. Kaderbrief De OR heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging van de R.v.B. om te reageren op de conceptkaderbrief De OR heeft bij deze conceptkaderbrief een aantal opmerkingen geplaatst. Zo betreurt hij het, dat de taakgroep bezuinigingen/ombuigingen voor deze kaderbrief nog geen bijdrage heeft kunnen leveren. De komende jaren moet al fors bezuinigd worden en het ontbreken van een gedegen voorstel vanuit de taakgroep maakt dat er mogelijk vertragingen optreden, met alle risico s van dien. Jaarverslag ondernemingsraad

18 Daarnaast is deze conceptkaderbrief voor de OR teleurstellend daar in de brief geen verbinding met de kaderbrief 2013 is gemaakt en een vooruitblik voor 2014 om een lange termijn visie zichtbaar te maken niet is verwoord. Van de kaderbrief bleef dan weinig anders over dan een opsomming van maatregelen en richtlijnen. Ook onduidelijkheid over prioritering binnen de onderwerpen en de onderlinge afhankelijkheid van verschillende onderwerpen droeg niet bij tot helderheid. De onderwerpen alliantie en prestatiebekostiging hebben weinig effect op de keuzes die gemaakt worden binnen de bezuinigingen. De OR heeft laten weten dat bezuinigingen zo gekozen zouden moeten worden dat de productie van de divisies niet daal. Een verdere inkomstendaling op dit moment ongewenst is en een negatieve financieeleconomische spiraal in stand houdt. Het op peil houden van de productie is daarnaast ook van groot belang, omdat het compenserende transitiebedrag komend jaar voor de laatste keer zal worden uitgekeerd. De OR was van mening dat bij het uitwerken van de Strategisch Personeel Planning (SPP) niet enkel gefocust kan worden op een formatieplaatsenplan. De OR denkt hierbij aan concretisering van de kwaliteitseisen die bij strategische personeelsplanning waardoor het SPP toetsbaar wordt. 18 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

19 9 Bijlagen Bijlage I: Proces verbaal digitale verkiezingen OR-VUmc 19 maart Opkomstpercentage: 21% 2. Kiesdeler (aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door aantal kandidaten, directe plaatsing bij behalen van dit aantal stemmen: 77) Beschikbare zetels: 21 Lijst ABVAKABO FNV Aantal uitgebrachte stemmen, lijst per kandidaat gekozen niet gekozen 466 Alice Lindner 117 gekozen Andy Higgs 91 gekozen Guus Mollet 73 gekozen Janneke Vos 70 gekozen Erik van Halsema 69 gekozen Carmelita Burleson 23 gekozen Nelson da Silva Rodrigues 13 niet gekozen Adem Heuvelink 10 niet gekozen Totaal aantal zetels lijst ABVAKABOFNV: 6 Lijst NU 91 Aantal uitgebrachte stemmen, lijst per kandidaat gekozen niet gekozen 234 Willy Arjaans 79 gekozen Nijen Hermans 66 gekozen Roel Blanken 48 gekozen Agnieszka Kloos 41 niet gekozen Totaal aantal zetels lijst NU 91: 3 Lijst AC/FBZ Jan Rauwerda 91 gekozen Totaal aantal zetels lijst AC/FBZ: 1 Lijst Marleen Hendriks Marleen Hendriks 130 gekozen Totaal aantal zetels lijst Marleen Hendriks 1 Lijst Klaske van den Berg gekozenklaske van den Berg 95 gekozen Totaal aantal zetels lijst Klaske v.d. Berg 1 Jaarverslag ondernemingsraad

20 Lijst Patrick Roest Patrick Roest 75 gekozen Totaal aantal zetels lijst Patrick Roest 1 Lijst Hubert Passial Hubert Passial 60 gekozen Totaal aantal zetels lijst Hubert Passial 1 Lijst Henriëtte de Jong Henriëtte de Jong 55 gekozen Totaal aantal zetels lijst Henriëtte de Jong 1 Lijst Eric Sweers Eric Sweers 52 gekozen Totaal aantal zetels lijst Eric Sweers 1 Lijst Ria Poort-Keesom Ria Poort 52 gekozen Totaal aantal zetels lijst Ria Poort 1 Lijst Erik Fokke Erik Fokke 50 gekozen Totaal aantal zetels lijst Erik Fokke 1 Lijst Frank Hendriks Frank Hendriks 47 gekozen Totaal aantal zetels lijst Frank Hendriks 1 Lijst Nora van der Schot-Uijlings Nora van der Schot-Uijlings 44 gekozen Totaal aantal zetels lijst Nora van der Schot-Uijlings 1 Lijst Emile Heilbron Emile Heilbron 34 gekozen Totaal aantal zetels lijst Emile Heilbron 1 20 Jaarverslag ondernemingsraad 2013

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan 2014

Reglement verantwoordingsorgaan 2014 Reglement verantwoordingsorgaan 2014 Artikel 1 Definities Het pensioenfonds De statuten De Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd; De statuten van het pensioenfonds; Het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag Ondernemingsraad Jaarverslag Ondernemingsraad 2014 Colofon Bureau Medezeggenschap VU medisch centrum Hoogbouw 3 H 22 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Postbus 7057 1007 MB Amsterdam Telefoon (020) 444 43478 E-mail: or@vumc.nl

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 438742 Vergadering Vergaderdatum 9 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel 1. In te stemmen met de oprichting van Stichting Museum Jan Cunen (ontwerpbesluit). 2. In te stemmen

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag Ondernemingsraad Jaarverslag Ondernemingsraad 2016 Colofon Bureau Medezeggenschap VU medisch centrum Hoogbouw 3 H 22 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Postbus 7057 1007 MB Amsterdam Telefoon (020) 444 43478 E-mail: or@vumc.nl

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen Workshop 2 Suzanne Broens s.broens@sprengers.nl www.sprengersadvocaten.nl Donderdag 14 november 2013 OR en Professionalisering bij trajecten van samenwerking

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Financiën Mevr. L.D Alberto Pietermaai # 4-4A Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/009183 Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: 13042017.01

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren,

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren, GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 18 mei 2016 Dames en heren, Het is niet mijn gewoonte, maar dit keer moet ik jullie een nagekomen agendapunt doen toekomen. Onze RvT is wederom toe aan een

Nadere informatie

Benoeming van een lid en een voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Benoeming van een lid en een voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 16.509850 Vergadering Vergaderdatum 26 januari 2017 Geheim Commissie Mens en Samenleving Nee Benoeming

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen

Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen Versie 28 januari 2010 1. Inleiding In september 2004 is de Leidraad organisatiewijzigingen bij de Radboud Universiteit

Nadere informatie