m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij"

Transcriptie

1 ko issie patroale verzeke bijtreedt voor verzekerig i LAAR D IE LEVERDE AAN ische oeilijkheid zij o et stik. DE DUIT gasse gevul b-.i e groot«thas, zij ook, soige huer wer rigskasse. H ij wil priaire ver hoogste graad, aelijk tej^e W E R K T E ' VOOR zekeri g opdrage aa fabriekszie- vroegtijdige i va 1i dit eit». SCHERS, terwijl houthalaar afetige o p o is b a r e ce tr; ke i Vlaare uitgeve. We hou belagstelle rijk gewor oorlogsleveracier politiek o f ecooisch levei Vóór oorlog was Vlaare, kekasse, et patroale tussche ee vijalijk lad te werpe wat betreft boekeproductie, zoo kost. De oreig zal basis voor 'tteze rubriek verr op hoqg- zelf iet was verotrust gewor. Het gebruikte gas zou iet uooclza wat ee obeschreve blad.. Buite ' kasse zij p voorwaar te al wat er i tijlijke co I zelf zittig haal heer kelijk er wijze tijlijke fvloe«ekele volksuitgave, lijk Duip dat zij vijfhord le telt. De issie sociale verzekerige ver jesuitgave, Davids- e Willes- kleie oreige zulle zich r wordt behald. Zoo heeft op Merlot getuigeis aa M. oete zij. aagezie d o e 1 dar boeke', St Michiel-uitgave, tooeel- groepeere o eveees ee totaal hare laatste vergarig ze co Reki, advokaat Coppée. die i ze bestaa beool ee stukjes e stichtelijke boekjes, was vijfhord le te bereike. issie ee orkoissie aage verklaard had, dat «zaak Coppée tru te store of te verietige». De volge oorlog zal vóoral eei er iets. Op dit gebied is thas wel Zekere kleie ijvèrhei, die gee steld, dieïgelast wordt et op iet ko hervai wor ; dat Staat eeige keterig te goe te be vijfhord le per provicie tel ake ee otwerp over ver al zij rechte verlore had door strijd tege burgelijke bevolki* wor Het doel is iet eer he schuld zijer advokate». speure. Niet ekel zij er ekele le, zulle zich kue aasluite o zekerigsistellige. Me weet dat Staat 22 iljoe gevecht, aar assaoord Me besprak daara bijdrage werkzae uitgeverije bijgekoe, dit totaal te vore. De gewestelijke kasse zulle sa r patroos e bedrag r ver heeft geëischt a vrijspraak F.e r ieuwe oordidlei aar ook schooe boek wordt Coppée. die geoed wor is - witte fos thas ook bij os op prijs gesteld egevoegd. wor per provicie e goedige. fo;>r. Bij otploffig era De socialistische le eische 75 «Eige Schoo»-reeks De ee atioaal verbod zal alle pro aat zal fosfoor zich i zeer klei t.h. he^ l o hij ziekte. Zij 98 t. h. ware ialiste. Stadaard-uitgeverij e eige vicies vereeige. I tegestellig* et voorstel drukte op feit dat er gee o ele verele. ee soort veur ooi-verzorg e keurig-verluchte I «Het Roo Hoekje» uitgave De Bock ka et eere Jauiaux wordt door voorstel rscheid ag geaakt wor tus socialistisch dagblad «De Volksga wolk word, oogelijk et wate r fabekskasse geheele hui sche arbeirs uit ijverheid te bereike, die door kleerei gelegd wor aast Noord-Nerzet» schrijft soc. volksvertegew. dri-.v.e oeilijk te geeze brad ladsche e vree bibliophiel- uit dige utualistische stelsel verie e ze, die rechtstreeks of orecht W. Eeckelers volge tigd. streeks or bescherig staa wo veroorzaakt. Daarebove gave. «Wat heeft Vlaasche volk te laat fosfoor toe ee witte rooi Het beheer ze kasse zou Staat of opebare dies De uitgevers bevorre lees lij gehad'' iead als Dokter te versprei, die aa tege lust, zeer zeker, aar vooral o wor toevertrouwd voor helft te. Claus? Tegeover algeeee oppositie strever oet toelate -zoo dicht o gekeer is waar. E tot og toe is aa patroos e voor helft aa Niets! arbeirs. heeft socialistische vertegewoor geli-jk bij vijad te koe. D) iet geoeg kooplust te opzichte Heeft Wies Moes vars of broe wereldproductie fosfoo De ziekte lage duur als digig verklarig afgelegd dat zij Nerladsche boek. Wel rs opgeëischt? groeit dagelijks aa, alhoewel he wordt er eer geleze da vroeger. e ivaliditeit zou vergoed iet t akkoord zou zij et eee Nee! verbruik voor vresdoelei ver Het 'aatal opebare boekerije is wor op voet SO t. h. vergoedig die lager zou zij da Heeft Craybecks koper, wol, aar irt. I Duitschlad is zij i i 25 fr. per dag. toegeoe, kwaliteit echter loo. dappele of boter opgeëischt? Voor verplegig i hospitale, kli tijd éé jaar bija verdubbeld. oet og veel, zeer veel, verbetere Nee! ieke, prevetorius e saatori Ee skudige, h. Klig, oor T hoevele Vlaasche burgershuiheeft ee aktivist suiker, tabak, elt dat ee to «phosgèe» ógë ' vidt e ee huisboekerijtje? us zou gewetesvrijheid vol puddig verkocht? veer volledig ee bevolkig als z. Hoevele ozer werklie bezitte strekt gewaarborgd wor. Nee! De grodslag r patroale tus Parijs op eee oppervlakte va vakboeke? Hoevele vlaasche iheeft ee aktivist bezol geleverd ee hectaar uitroeit. Aagezie Pa tellectueele bezitte ee oees schekost werd iet aagegeve. waaree e uitie laakte o rijs 800 hectare groot is zou du waardige bibliotheek? De schapere Wel werd gezegd dat die utual teistraf. os soldate te doo? te sociale verstadhoudig zou 800 to dat product volstaa o 'perkig Prof. Persij i zij Gee ekel! De katholieke rechterzij Frasche hoofdstad slecht ileidig tot «Verzael opstel bevorre. Heeft ee Rosa De Guchteaere, ure te doe recht blijve. O Seaat heeft eeparig als voorzitter le e gedichte» wijle L. Dos Seaat gekoze heer ee Dokter Meeus geld verdied tij dit verieled product ter plaats t H e t sta d p u t v a fel is og steeds toepasselijk De kelmagette, Grooteester r Vrij s oorlog? brege zou 300 vliegtuige? rbibliotheek heeft og steeds C e traa l N ijv e rh e id sk o ite it, Waaro zegt da «Gazet ruischoots voldoe zij. etselarij. i vergig wijle voorrag op geestelijke boekerij. Er is og ee ar wape da I)e heer Gérard, afgevaardig katholieke heer t Kit Roo- Atwerpe» ze esche De ours die er aa ke et waar eeste christelijk zij voor volge oorlog voorziei Siter Niklaas of St Marte jo Coité Cetral Idus beke. M. Jaspar, die zich pas sert dat zij verraad i t bloed had wordt bacteriologisch wape ge volkje te pleziere et ee pre triel, waarschuwt koissie te oorlog als katholiek heeft otpopt e eit zij i elk geval os volk zou Het zou lagzaer werke zo ge overhaastig. teboek zij og uitzorige die gee voet i kerk zet, heeft verkocht e geleverd hebbe ochtas ir wreed te zij. He «De ijverheid vertegewoordigt E daaro verdiet Aalster katholieke Vlaasche volksver aa vree dwigelad?» doel zou zij oraal vij sche iitiatief et bei ha te eee ecooische e ee sociale tegewoordigers tot verkiezig alijke bevolkig aa te taste. acht. De werkgevers hebbe sert wor toegejuicht. Het is te hope Tege België e Fascio. Er wor daartoe bouillos va; dat hu voorbeeld iet ste weze lag igezie, dat zij iet allee ze Waalsche i vrijker e ee roepe i woestij, oete bezorgd zij o werktui V!à a 'sch ottk u dig e wete te over Dordag avod had «jeu typhus- e choloracultuur voorzie aar aa g ee vruchtbare ge, aar ook leved ate hale. esse atioale» ee voordracht be et.welke e dc drikwaters zoi riaal werkkracht. De patroos, reeks. legd te Aalst et Nothob e Rot- besette. Er wordt ook gedach Zwart goed. aa verspreidig pest bi Toch wou ik ee paar bekige zegt hij, hebbe steeds hu plicht ge saert als sprekers. aar vore brege. Ik ee ae daa. Zij kue echter allee Natioaliste e socialiste heb idl ratte, tvphus Te gevolge ostadighe ej lijk dat ee gespecialiseer boeke sociale werke steue, idie zulks die beked zij e igegeve door be hu esche opgeroepe o koorts bij idl luize tetoostellig og eer geschikt ivloed heeft op produktie. Aa geeèste e kleizieligste Brusselsche fascios te verwelkoe. Me kt ook aa ogejijmréi zou zij o Nerladsche boek werkgevers verbie sociale dorpshaat gepaard aa belage M. Mo versoe heeft stad i o ziektekiee bii idl tie vliegweze te versprei, die k or oze Vlaasche esche te verzekerige i te voer.e, staat ge soige persoe e irichti staat beleg verklaard. Er ware 28 gedare te paard, allee bevolkig, doch ook versprei. Welicht ware dit ee lijk et klassestrijd uit te roe ge, wer Disdag 1.1. goere karweitje voor bockhal Volks pe. Dr H. Pauwels, geweze VI. ee belagrijke groep te voet, i veestapel zou aataste. De bestaa u tu a lite ite z ij Natioalistische schepe Der- burger e heel plaatselijk poliverheffig. Het bila oorlog. Waaro zou e i ajaar i gev estigd aast S ydikate e houte, op Markt te Niove ver ciekorps geobiliseerd. Deze zette oze verschille huize<ree rod ze voere eee ati- p atro ale actie. kocht. strate af e verplichtte be Nu Zodag grootste, r wereld Plet voorstel Pécher verdiet ee Reeds Zodag 11 Noveber had volkig aahoud te cireuleere. bra werd her.dacttt, is best reized tetoostelligétje kae voorkeur odat patroale hou ee hordtal kiree protestbetoogig plaats gehad De gedare sto or bevel idl o roezuchtige harte t joges- e eisjesboeke. Wel te tusschekost beperkt». ee Waalsche officier. die ee assa te bee bracht. otuchtere, publiceere d D e heer M a ig ie, a ctu a ris ver verstaa zou er teves gelegeheid De Jeuesse Natioale had ee 150 cijfers aa geld- e escheate De betoogig Zodag had er zij voor bezoekers o boek, klaart waaro hij trouw blijft aa eeigsziijs schrik' igebracht. De toehoorrs. De tegebetoogers wa riaal, die ze grap aa esch dat hi belagstellig opgewekt voorstel Pécher. Me oet Baque Cetrale la Dedre. re iet te schatte. Aahoud do heeft gekost. groote eigte utualiteite i burgeeester Niove, liete kloke Vlaasche strijdliere heeft, te koope. De oorlogskoste tussche oor Hetzelf zou e kue doe stad hou De utualiteite oe gee pogig obeproefd o aa- door lucht e gedarerie logvoere la beliepe geza iet ee stelletje vakboeke, et ee te echter or elkaar verzekerd gekodig optocht Disdag te chargeer herhaallijk. elijk 1040 iljard goudark. ver kleie keus leesboeke voor wor, aagezie kleie op zich verijle. Het atwoord Dr. Voor gee die voordracht eld als volgt zelf iet kue bestaa. Voor Pauwels als partijraad bleef bijwoo ware zeker ee r huiskaer. iljard gouda Wie weet of wij aldus oze Vlaa vroegtijdige ivaliditeit is ee ekele ee. De verkoopig oest door vrelige e rest sprak Duitschlad Frasch. Liberale e katholieke sche esche er iet kue toe atioale kas oodzakelijk. De actu gaa. Oosterijk-Hogarije 117 aris erket dat voorstel Jauiaux brege o boeke te koope. Er zal ooit og ee optocht wor verbroer i hu haat tege al Turkije-Bulgarije 35 Het ware i elk geval te beproe op eig gebied beste is. Het eegeaakt als diegee die wat Vlaasch is. ve. voorstel Heya ka hij iet goed Derhoute gig, leeuwevlag Het verzet was sterk, georgai Cetrale la keure, daar gee waarborg voorop, uziek er achter gevolgd seerd e waardig. Eeige aahoudi Egelad 206 veiligheid biedt aa kleie utu hor e hor a ge wer gedaa, proces-verbale Frakrijk 157 aliteite. e e vrouwe te slotte gevolgd opgesteld. Aerika 148 * * * De verotwaardigig or be door M. e Mevr. Pauwels, aa Ruslad 86 volkig is algeee e zeker iet geslage eubele e gedare. Italië 71 W ij hebbe hier dus achtereevol I Niove groei stoet tot ee aisch voor M. Moyersoe die België 13 ges verschille eeige e tussche haakjes gezegd ee läs Roeeië 2,5 voorstelle voorgebracht i ko kiloeter lage volksassa. Het was verstoed strijd tige avod doorgeaakt heeft. Het voorstel Pécher. Are cetrale la 5 5 issie. Er wordt vooruitgezie dat Het verzet wordt i Aalst et zage ware iet uit lucht, er Alles tesae, zekere cijfers bij e Vroeger hebbe we hier ook og er verplichte verzekerig kot, e lag i geslote, waardige e f dag sterker e beter georgaiseerd. afgereked ag e oorlogskos vrije keus r verzekerigsistel dit wetsvoorstel otleed. tige gelere ee beslistheid als Het blijft bovedie waardig e eer te zelf op 700 iljard goudar Dit stelsel verschilt et wets lig zal geëerbiedigd wor. Zooals boere uit boerekrijg. Ni lijk. schatte, waar 575 voor Europ< we reeds hierbove zeg zulle voorstel Heya i ze zi 1, dat ove heeft zoo ee verzetbetoogig Volges berekeige W a priaire verzekerigspe- wel vele zake uit voorstel Pé ooit geked e zal wellicht De volge oorlog. Woythiskv, krege we alles bijeei rio (6 aa,) eee twee ver cher wor overgeoe. Niet al ooit eer kee. Or ze titel geeft Vooruit scha, verielige, ez. ibegrepe zekerig (lagdurige ziekte tot 24 lee actuarisse, Cetraal NijOp Groote Markt heerschte ee iljard goudar aa) voorziet, o eerst daara verheidscoiteit, liberale e obeschrijfelijke geestdrift. Het is ee artikel waaruit wte aahale Oidllijke oorlogskoste 575 O oor gasse te ver eigelijke ivaliditeitsverzekerig ozijdige hou aa soige ar- bee te waarheid als we schrijve Verielige 70 te doe itre ; 2. dat patro tijcele uit dit otwerp e ook dat er eer da 5000 esche aa sprei zal e hoofdzakelijk Deficiet r productie vliegweze aawe, vooral se ale tusscherl kost beperkt tot 12 fr. socialiste schreve (zor Ruslad) 850 «Idie wij iet begrepe wor, wezig ware. De Vlaasche Leeuw rt e bij idl Herz-golviper jaar voor iere werka of klauw aahoud door lucht. ge (T. S. F.) vliegtuige, auto s e Aktueele waar r stortige bedie, i diest ore zulle wij os aasluite bij voor Na verkoopig had ee eetig taks i bewegig ka zette. De aa Aerika te doe 17 stel dat reeds i 1913 door socia ig. plaats i Vlaasch Huis De Dus alles bijee eer da 150 Hier óet echter aa toegev >egd liste tegegeteeked was toe hu zaal was opgestapt e hor Frasche aarschalk Foch heeft iljard goudark, of eer da géschreve dat dit vervalle wetsvoorstel al ver eige voorstel verworpe werd. I i 1919, door Mi. Wauters ko gee plaatsje 'beachtige. «Iiet vliegtuig, dat eike dag twaalf duized iljard frake. schille jare is eergelegd e 12 De krachtdadige houdig Dr Hetgee wij gedure 60 jaar aa fr. zeker u iet eer voldoe zou igestel koissie hebbe wij op Pauwels als Derhoute- steeds grootere gewichte ka ee ee, ka ee ieuw idl bie Aerika oete betale, beteeke blijke. De vrije keus r verzeke- zelf wijze gehald. Daaro zulle wij stee et sche strijdgeoote diet te volle o overvloedig stikgasse te ver dus slechts 1,2 percet be rigsitstellig wordt ook door dit he w'elke foruul gezegd for- gewaarerd e gelukgewescht. sprei, et behulp sterkere e drag dat oorlog aa Europa kost voorstel geëerbiedigd. uul Pécher verdige? Eevoudig sterkere boe, o aldus legers te. Bij gelegeheid bespreke we ze Het Belgisch gerecht. Het aatal doo bedraagt 10 il e bevolkigscetra te treffe of ker og wel ee e ar uit dit odat wij logisch wille blijve e joe. rekee op toekost. gasche streke. obewoobaar te I zij revoerig ter Kaer ge voorstel odat dit Wekere zake i De gekwetste e ivalie' e Odat wij logisch wille blijve, hou over aestiekwestie ake». houdt die ogetwijfeld belag recht op pesioe 6 iljoe 556 dui verits voorstel «Pécher» alhoe I ee verslag, dat i schoot zeg socialistische volksverte zulle zij i opstelle ee wel voor priaire utualiteit gewoordiger Merlot DAT HET Volkebod over schei zed, waar 1 iljoe 537 duize fiitief otwerp. versipperig i stad houdt, toch BELGISCH GERECHT W E R K kudige oorlog door verschille voor Duitschlad, 900 duized voo ee krachtige stap doet i rich LIE D HAD V E R O O R D E E L D professors v& wereld geaakt Egelad, 1,5 iljoe voor Frak rij Het stekel s- patroale e 50 duized voor België. tig ozer opvattig, aelijk voor TOT ZW A RE STRAFF OMDAT werd, ka e o. a. leze verzekerigskasse. Laat os dus zoo gauw ogelij verzekerig tege lagdurige ZE «Hoe verfoeilik ook eee rgelijke G EW ERK T HADD IN M. Sadzót vertegewoordigt i ziekte e heeleaal oze zieswijze DIST VAN E HOU THANDE actie oge weze, zou gee tech opieuw begie- Uit oze Pijlkoker De verplichte verzskerii g

2 Vlaasch-Natioaliste DOET GE MEE?? 4 Het beheer os blad richt, i verstadhoudig et beheer verschille Vlaasch-atioaüstische w e ekb la ee A B O N N E M E N T E N P R I J S K A M P IN. V o o r 10 eerste aboeetaawes vers wor prijze e lijk e waar Eik os oet aazie als ee duurzae plicht, zij eigee ter geza 1000 FRANK u itg e lo o fd. istellige te bezoeke e er lid te wor. Zijt gij reeds aageslote bij ee ozer afelige? Hebt ge reeds ee aboeet aageworve voor os blad? Voorwaar 1. Voor prijs r aboeete zie afzorlijke aaplakbrieve. 2. De prijze wor bepaald volges g e ta l jaaraboeete ; tw ee zesaalijksche e vier drie aalijksche hebbe waar v a ee jaaraboeet. 3. Alle D I E aboeete koe i aaerkig waar be drag voor 15 Jauari 1929 wor betaald. 4. De prijskap begit he e sluit op 15 Jauari Elke aawerver 10 jaar-aboeete die iet i aaer k i g zo u k o e voor verelig r 10 eerste prijze, otgt koste loos o o ie boe k Eer Vlaare v e rg a a tj Ivo D ra u la s. 6. De ragschikkig prijskap za Iwor beked geaakt te laa tste 31 Jauari Allé ieuwe aboeete oge o v e rg e a a k t w o rd e a a t be heer d it blad. W e ra oze propagadiste aa geld bij aawerve te ot ge e oidllijk over te ake. D e ze aboeete zulle blad v a a f 1 D ec. tot 31 Dec kosteloos otge. Propagadiste, aa arbeid. HET BEHEER. (Ulstieuead M P E C T O ID S Overtreffe Z IJ alle are zwarte pilleke«tege hoest! KOST U W E N K E L 4,5 0 F R A N K! APOTHEKER HEEFT ER! P e e to ïd s g e v e U v o o r td u r e d ee klare ste, ee ZO RG r r is s c ia o d, DAT G IJ A L T IJ D ee aagea e UW DOOS OP a. ZAK HEBT M ae e V rouw e ee lo o e d h u isw erk w o rd t U aa g eb o d e op d e g e w a a rb o rg d e b rei ach i e L ECL/UR, et geb reveteerd v a iseu r voor a lle fa ta sie i fij e grof. LECLAIR geeft p rach tig ste w erk e g ro o tste v o o rtb re gst. W erk v erzek ert W i ter e Z o er, et of zo d er co tract aa 24 tot 42 fr. dozij a of v ro u w e ko use. K ostelooze v erzo rg d e a a o le e ri g. ECZEMA, hu id u itslag, roo vle k k e, je u k i g e, sprige hasd e, h aarw o r b ij k i d e re, geeze d o o r g e b ru ik Calie-zeep T e koop i alle ap o th eke. IS E G H E M A p o th eek LALEM AN.? Vraagt gratis geïllu streer kataloog. D e sch o o ste k i d e r s... z ij d eze d ie FR. DHOSSCHE d a g e lijk s g e p o e d e rd w o rd e et KORTRf JKSGHE STEE1MUEB, 328 DULCI 0E POEI ER Te k o o o p i a lle g o ed e A p o th e k e. DE 2,0 0 FR. Fodsebak N aa looze V eootschap D U B B E L B L O N D B IE R ] gezod, k lo e k a tu u rlijk Brouwerij St Louis L. VERLDE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL LOO BRUSSEL iurpa & HoririjH A getschappe Brugge, Crobeke, Poperighe, Harelbeke, Moeskroe, Thielt. F o dseb ak aak t el uit ï gro ep F o dseb ak-; H a lsb ak-n oo rdstar. FAÜÜILIEZIEKEBOIID VOLKSBELANG ULAAMSCH HUIS ISEGHEM verdw ij e g e w a arb o rg d door P rijs 12 fr. T e ko o p i a lle ap o th eke. A p o th eek L A L E M A N te Iseghe. Schoeagazij 8. (Mais-sis S.M. V L A A M S C H H U IS, IS E G H E M Allergustigste prijze voor herbergiers e koffiehuize) Nerigdoeers, zoekt uw profljt lli HRI S1MOS-SCHACHT H O N D S T R A A T, 14 IS E G H E M Z ie k te I v a lid ite it X -s tra le O p e re ra tie' Geboorte]! S terfte i A lle h erstelli ge S p o ed ig e uitvo eri g E te lt reeds o u e r da le I lichti ge e b esch rijv i ge zo d er verbite is W E E S O O K V O O R U IT Z IE N D E! V o o rd eelig e prijze V e rz e k e rt tege Aakoop, verkoop e huur ieuwe e okasie otors. D U S VOOR] A LLE S NAAR DE aotesk Floret u ie a ii Groots M arkt, 15 Issghe Me draagt te huize Telefoo 63 VOOR uw Schilr- & Behagpapier G ro o te keus a s-e v ro u wschoee WDT U TOT HET HUIS 30 t. h. goed ko o p er da k o k u re tle. O o k v e rk rijg b a a r aa voorellgsie p rijze kirscho ee, p a to ffels, schoekree r bests erke. D w e lls, borstels, zee velle, spose e a lle ku isch g erisf. H e t huis gelast zieh et h erstellige. Leest aadachtig! V oor uw e elek trisch e i ric h ti g e ~drijfkractit, ve rlich ti g, v e rw ar i g, b elle, telefoo e ra d io i ste lli g e, w e d t u tot t h uis W aaro hoeste al* B O R ST P IL L E N LALEMAN U ra d ik a a l geeze? W aaro ko o rst of tadpij lijd e a ls CA CH E T T KEPHIL d ie doe verdw ije? W aaro uw e ki d ere iet v rijw are tege b o rst ziekte a ls D RO SE LS B O R ST B A L SE M r apotheek Lalea d aarto e g e sch ik te id d el is? W aaro zelf ziek of zuch tig z'j a ls U ter apotheek Lalea a lle s kut verkrijge o U g e zod te ake? Marktstraat 17,ISEGHEM A lleeverkoop voor Iseghe e o ligge d e K ap itaal e R eserve frak B IJ H U is T E IS E G H E M R O E S E L A E R E S T R A A T, 28 SPROET Crèe Spledid ZANNEKIN Laat uwé Geldzake verzorge door W E T S T R \A T, 84 DOOS Gf B Bil PIANOS B. Va Hyfte 9at, Nerkoutör, 32 Gat (d ic h t b ij P a leis Justitie) EINDE BADSEIZO N ia u w e piaos, slechts eeige aa l h u u r g ew eest, et groote afslag te koop. J. LEFEUEIE - HIVSEITIUYT R o e se la e re stra a t, 168, Ise g h e Magazij kleure e verisse. Groote keus spose e zeevelle, atte, tapijte, traploopers e karpette Tro u w e bsdlelg Lage prijze L et w el op ie u w ad<es r APOTHEBK LALEMAN t is u op hoek M a r k t e K asteeld reve, rec h to ver oud huis. B ijz i d e r aa b evele v o o r ^et berei d e r recepte H H. G seesh eere. Dekt he Zodag overal aa KIESFONDS

3 Kerkelijk ieuws K E R K E L IJK E K A L E N D E R Z o d a f 18 N o v e b e r, K e rk w iid i g. M a a d -,s* 19, H. Eüs. befh. I e K v D i sd ag 2 0, H. F e lix V a lo i?. W o e s 'is g 2 1.' O, L. Vr. Opdr ch D o d e rd a g 2 2, H. C e c ilia. V rijd a g 2 3, H. C le es. Z a te rd a g 24, H Joaes à Cruoo id. f -. 2 >00 r>lus ,f v e -, eer fr plus oï 5000 ïi'. " «ie j?ezl--s ; of, ie i ioop 6 ki jt bouwe of aakoo p ; vsr, cf* h-«js, >e; ie kir.d l!e ve hebber, kue.'ook - preie geums zoo;'s tu geked aa ze et 3 kifld I -. A rt, 3. v o.r u ^ h u ize, afgek cht v.vsi lsegh<t.-,sce B-ouw aats c i-.p p it, A-o!dt <' p re ie 40 /o verird. A ft. 4 H i s getal i leve zij d e S T A D S N IE U W S D e A p o th e k e r d ies t op 18 N o ve b er is heer Jozef V e rh ii e, M a rk ts tra a t. Zittig Stelijkeraad op Vrijdag 9 Noveber Ai i\g H e e r R. O its, u ü ^ s ie ld. ki su!«ea kot allee ia 'e k e i g voor hei b korea r p re ie. Oe h uisvrouw wur cmj t ais ;e!dwi ster aa zie, ev- rif! kir-dt^e bee 18 ja* reu d ia g -je a vo lled ig loo g e ie te. A l lee slijk waeer er te irste v ijf k i re i leve z ij. A rt. 5. H e t teg e w o o rd ig besluit k o t i voege v a r a f 1 Ja u ari 1929 to t 31 D ece ber 1932 e is allee toe passig aa gee die Iseghe sed ft 2 ja a r bew o. of ro g e rg e a u r ist( ï.s 2 jaar bewood heb be, doch sert i da 5 ja a r stad hebbe ve rla te. A rt. 6. D e b ela ghebbe d ie e tv a w ille ge ie te, zu lle eee aa v ra ag oete i d ie e bij ge eeleb stuur. Dis vo ets tel w e rd alge ee goedge k e u rd. I gehei e z itti g w o ru i lezi g gegeve eee brief r p o litie ageteii w a a rd o o f zij aa d ri g e o loo sverïïo o g i g. E r w erd beslote h e toestad te od erzo eke. e ts tf rlijk te v e rto lk e. f V. O. S s e B, V O. S.s e. gij heb t Isegei'-che b e v o lk i g w a k k ; r geschud u it ee dooi* siaap e f e ii.;bt Z o d ag e M a a d a g bew ege, dat g u-v w e rk b tw u ss aklag z u lt vo o rtzette. G e verd ie t d a k 'a oure e jo g ere. Vakverbod. I verb a d et igezette loo sb ew eg i g o rd e r t^-xtlelbe verkerf, greep er D i sd ag avo d ee alge eee v e rg a d e ri g plaats i t V la a sch H u is. d ew elke d oo r og e veer 20 0 ae e vro u w e w erd b ij g ew o o d. H e t stad put h et V I. N a t. V a k v e rb o d, w erd d o o r a lle aa w ezige geestd riftig bljg etred e. 7 t> iljo e i w o e rs, w a a r ja a rlijk s 1? ilja rd aa le g e r e b ew ap e i g v e r g o o id w o rd t, ou arb eid ers rech t hebbe op ee pesioe w aar ee ze b e h o o rlijk ku e leve. H a d d e christee d e o krate leg erlast h e lft v e r i d e rd i p la a ts verh o o g d, da ko B elgische S ta a t aa o u d e r'i g e ee pesioe verleee istes 12 to t 15 fr. per d a g. E S ta a t zou er gee cetie a r e r o g e w o rd e z ij. M a a r oze d e o krate had tot og toe lie v e r ilita ris e vet te kw eeke. De verborgee ster terug op voorpla. Kiezerslijste. W e heriere d ri g e d a l oze le, vrie d e e vriedie'-", d a t ze kiezerslijste hoeve a te zie. S lechts tot 2 0 N o ve b er oge klach te i ged ied w o r- Z o o verseht-e i D e V o lk s a c h t Z o d ag 1.1. E v ra a g t aa leid i g t V la a s c 'i N a tio a a l V a k v e rb o d, W.6 er aa verd eeti g sw erk doet. H e t a tw o o rd is k o rt e k la a r D e. gee d ie da v a k b e w e g i g is b ru ik t V laa sch atio aliste, zorg voor u w j vo o r a d e re do elei d e. D us hij die kiesrecht. v a k b e w e g i g v e rb i d t a? ro tte p o li [ tie k e parh je zooals ;*e k a th o lie k e er Kiesfods. S trijd voere g ebeurt b. v. eee is, w a t die esche ake b ij idl v e rg ad eri g e, p la k b rie verd eeld h eid ro o d z a k e lijk. ve, s tro o ib ilje tte, ez. D a t alles kost Stelle ze v a k b e w e g i g b ulte ro t geld e veel g e ld. H e t kiesfods hoeft p a rtij p o litie k g edo e, w erke d i dus gespijsd. E lk e w eek oet ge u w teeke d?r alg e eee v o lk s w e lv a a rt, peig storte i bus eves da eetst w o rd t eeheid o g eü jk. M a a r to o g i t V la a sch H u is. d a t zu lle chrlsfee v a kb e w eg i g s leirs iet doe, o d at ze d a arto e St. Niklaasfeest. D e aa d eelh o u oodige v rijh e id isse. rs t V laa sch H u is w ord e d ri O f te do, o f te ta z ij 2e! ged verzo cht zoohaast o g eiilk hu u lt o o d ig i g s k a a rt to t S t. N ik la a s ARDOYE. feest b e h o o rlijk i g e v u ld i s te brege. W e rekee op eeiers rech tzi ig E e vre e s e lijk o g elu k tro f heid. o u d e.j fa b rie k w e rk e r F e lix D e d e q, d ie k o ïts t d aar a o verleed e Vrijdag Os blad. D e o eilijkh ed e i 9 N o v e b e r b egrave w e rd. d ru k k e rij braete v e rtra g i g ee i c I fa b rie k w e rd ee o h 'i g aflevere t b lid. D ie v e rtra g i g is g ed a a. N a e s arb eid ers w erd ee slechts tijd e lijk. D us gee re o kro o op g ra f eergelcgd. blad ie t ijv e rig te p ro p a g ie re. E t is HeS is echter tre u rig te oete be iau t o o g e b lik. ilg e, hoe lage po litiekers hu te g t strevers hate to t i g ra f. Bieraitvoer. T h a s w >rdi reg el a F e ü x D eclercq w as lid hei V I. N. tig t g evraag d e a fg elever i t op V a k v e rb o d e d a a ro w eiger - e vastg stel tijd s tip iere k lie t plaats olijke le id e is r christe v a l beste w are v o o rzie, W a a ro da ve re e a ig i g, i te gaa op v ra vi< u w d ra ke iet ia eige i ric h ti g e heer F a b rie k b e s tu u rd e r, o i > ec a a g f k o ch t? dag d er b e g ra v i g te slu ite, te ei g e za e lijk eerediest bij te vee Failieziekebod «t Volksbelag». e s to ffe lijk overschot dia ou Uw lid aatsch ap i bod ost tro u w e w erk a aar zij laatste rust eehelpe out os le tal o g es plaats te verg ezelle. j^ a r to t 3000 op te v o e re. D e bod H e t hoeft iet gezegd d a t d e rg e iijk e v e rze k e rt tege zie k te, w erko b e daad o e rs e h e lijk e e klei z-e i^e k w a a h e id, o p e ra tie, te ri g, sterfte, h a a t, a fk e e r w eg d raag t elk geb o u rte, ia ee w oord tege elke rec h tg e a a id t sch. o eilijke leveso stad igheid. E r lid w o rd e, is v o o rzie ig har.ieu. 1. K as o v erzic h t w o rd t gegev -, voor 3 tle k w a rta a l 1928 E r w ord e gee o p e rki g e g e a kt. 2. G o e d k e u ri g aab estedig rio o lw e rk e A e ye stra at, N e d e rw e g, e?. H e t bestek ze aa? bestedig b e d ra ag t fr. Eee eerste aabestedi g w e rd u ltgeschrov^ i O o g st 1.1. e paf als u it slag G B e e r a c it e Zoo es fra k ; B le te b ler te Y p e r fra k ; A lb. O jiy a fra k. D e bestedige d e p u tatie ver ietig d e ze goedkeurig, gegev, aa» ze a a b e s té li g o re d a t h e t. erhoo.; iet g e w e ttig d w as. A ld u s w erd eee ieu w e aabestedig uitgeschreve,, die odspzogh ya cooöo ooodo voor u its la g geeft BERICHT. G. B e e r ae rt e Zoos ,5 0 f". H e t college burge eester e B ie te b ie t ,5 0 f<\ D us fr. eer da b ij eerste schepee r stad Isegh e, a a k t bela ghebbe k e b a a r d a t ee o a a b es«di g. D e r i,'d verdaagd.~o goed keu ri g rzo ek C o o d o e Ico odo geoper-d is opes vra ag to t ee volge z itti g. 3. R e k e i g N ijve rh eid ss ch o o l Is eg u t sc - b o u w aatsch ap p ij s t.e k keae tot beko e d t r oodige toe 28 A lge ee g o ed gekeurd. 3. B e g ro o ti g N ijv rheidsschoo!la ti g, o ee geelte d e r B ssseb ek loop te oge vera d ere e op A lge ee g o e d g e k e u rd. ekele plaatse te 'o v e rw e lv e. 5. Begrooti? V ij e v.. k schole A l «ie ver ee t daarteg e eeige be A lge ee g o ed g ekeu rd. 6. B eg ro o d g H u ls h o u d klas d e k is g e o f tege spraak te «oete doe, w o rd t u itg e o o ü ig d d ezelve A lge ee g o ed g ekeu rd. 7. B eg ro o ti g aai- e borduu; school s c ö rifte iijk i te ze bij stadsbestuur bie v ijftie dage, A lge ee g o ed g ekeu rd. te rekee ;a he, o fw e l ze te ko 8. R ekeig O p e b a re O rstad D eze»ekeig a ïu it et ee te e aa ^eve op Dordag 29 Nov. toeko e, 10 tu i 11 ure v o o r k o rt fr. e w o rd t alge ee id d a g, i s te d e lijk s s k re ta ria a t go ed g ekeu rd. 9. S tad sreke i g D e ze rek e a lh ie r, a lw a a r h et proces v e rb a a l i g s lu it et ee b a tig slo t o d erzo ek C o o d o e I c o odo zal o p g e a a k t w o rd e f f. w a a rv a reeds fr. Iseg h e, dé 14 N o v e b e r op re k e i g var ovr-r,geaakt B ij bevel B urge eeste e w a re, dus b lijft er ee ' b atig slo t Steu. V a V a iè re, ij p er D e S e k re ta ris, Schepee, f r., d ie grooteels vo o rko t cet 2 0,0 0 fr. (g e t) C, Staes. doo r eerre opb regst (g e t) A. W e rb ro u c k. celb elssdg ( fr,) D e stadsrekei g w o rd t goeg ekeu rd Burgerlijke Stad. et 8 ste e e 4 oth o u d i g e. (V I. G eboorte atio aliste e socialiste.)' G eo rg ette C a u w e û e r, d. v. M ic h e l Sociale Sydikale 1 0 / V e r ie u w i g opcetie e Cei- e j. V a rre w a e ie, R ousselarestr. 496a. be lastige. O p ie u w goed g ekeu rd et G e ra rd H o v e, z. v. Ju liaa e Leo ie 8 ste e e 4 oth o u d i g e. (V I. a P a tty a, V a d e r-b o g a e rd e la a, 37. tio a lis te e socialiste) E tie e Seys, %. v. A rth u r e A u g. 11. W e rk a s w o i g e. G o e d k eu L e zy, B osch. 98. Bÿ Textielbewerkers. ri g voorstel ge e e te lijk e pre le. E l o s id a T a g h e. d. v. G e ra r d e D e loo sbew egig i3 i g ezet. T ijd e s G o d eh e ve D e o if, P é iic h y s tr. 33. ee alge eee v e rg a d e ri g va Otwesp voorstel tot v rg a b rie l D e p re ite re, z. v. M ic h e l e V la s u c h N a ti. V a k v e rb o d, w a a r ook leee praiëa voor B e rta a H eorycfex, N e d e rw e g, 24. ta lr ijk a a w e z ig w are la s o d a M a r ia W e rb ro u c k, d. * \ A d ré e lis ische e christee S y d ik a te, w erd bouwe of koope ieuwe Irè e V a d e p a tte, S t H ilo ia s tr. woige. w esch u itg e d r u k i to t s a e w e rk i g G e o rg ette D e w itte, d. v. C y rillu s e e w e rd aaegedrog e o p d a t g e ze g d T o t a a o e d ig i g vo o r 't bou w e of G er a a V a d e u b u lc k e, K ortrijfestr. vakv e rb o d i itia tie f z o u e e. koop e ie u w e w o i g e, e i t O V E R L IJD E N S b ijzo d e r to t v e r i d e ri g d e r Saste R oger Sch c h t, 9 aa d, d. v. Jozef I Noord-Frakrÿk. v a die w erklied e e bed ie d e, hoof e Z u l a L a rid o u. gezie et ki d e re bee A rth u r D e b ro u w e re, k la k k e. 63 j. E e ke te ri g k w a i s trijd. 16 ja re, d ie zich eee ieu w e w r E a G rille t. D e patroos g eb ru ike thas d w a g w o i g w ille aaschaffea w a a rv o o r O d iie Letes, b o rsteih o u t. 39 ja a r, id d ele o w erklied e bie hu S taatsp re ie is to eg eke d, w o rd e z. v. Joaes e C ost. V a L e rb e rg h e. fab rieke te k rijg e. Z e dreig et vo lg e d e besluite geo e R e igius V e rs tra e te, scho efabr. 50 otslag ai ze d ie ie t zou bi e A rt. 1. A ïw ie b i e gro d j. z. v. E d u a rd u s e Julia a A eel. gaa w a e e r ze W o e sd ag 1.1. hu g eb ied Iseghe ee huis b o u w t of H u w e l ijk e poorte ope. D esodaks z ij l t ee huis a fk o o p t aa Iseghe sche Jozef D e v o ld e re, schoe. 26 ja a r e W e rv ik s c h e iet eer da ee tw i tig M a a ts c h a p p ij v o o r goed koope w o i Z u l a D e eurisse, die s t. 21 ja a r, tal ae a a r t w e rk g e tro k k e. H e t ge w a a rv o o r S ta a 4spre ie w o rd t bei h ie r w oe. V laa sch N a tio a a l V a k v e rb o d hield to eg eke d, zal gedu re v ijf ja re v o l zelf dag s vo o r id d a g s ee le d ig otslage zij S tadsbelas alge eee v e rg a d e ri g d ie d oo r i Uit oze Irichtige ti g op w egeis. stes 250 geestd riftig e stakers w erd b ij A rt. 2, -A a gezish oof, eeige gew o o d. A a pro vi ciale propagal l Noveberfeeste. V. O. S. e g e ld w i ^ e rs et last k i d e re be d s*. w e rd a zij a a sp raak ee luid 8, V. S. hebbe te r geleg eheid r e 16 ja a r, w or da Volg, ru ch tig e o v a tie g eb rach t. pre ië toegestaa voor bet b au w e of 10e verjarig w ap e stilsta d, ces feestelijk hu h a rt opg eh aald. E a h et afkoo pa ee ieu w huis Pesioe aagelegehe. ze oge e ze v e rd ie re h et, di koer.e Iseghe sche b o u w a ats c h ap p ij a e /d ie a h e ift hu g ezo d D e k ie z i g ad ert. D e p o litieke p a r G ezishoof et 3 ki d e re te laste fr heid i bloed ig IJ z e rs lijk verlore tije schije w esra l zeer b eko erd et 4 kire fr e r;u og d a k b aarh e id et o u d etü g e. «D s T ijd» aakte vo o r elk kid eer te las te bee B ïlg is c h va d e rla d, i d ag e iijksch aa ee s tatis tiek op e vo d, d a t tw ee gedaa orecht orv i d e, our ige istes 75 fr. per w eek 16 ja a r, fr. eer. s M id d a g s w a re ee ho d erd tal cod ig had o te ku e leve. W a e e r al k i d e re te laste be e aoht ja a r oud z ij, w o rd e ae e vro u w e aa ta fe l e W e zou red acteu r D e T ijd hoogergeoe pre ië v o k e d e r- s avods oogstte hu tooeelfeest ees voor veertie dage et zij 3 7,5 0 eeste b ijv a l. D e M a a d a g. v e r fra k per w eek w ille op ratsoe zetw ijz e verhoogd 3 ki d ere te lsste fr plus 500 hoog og reuzesucces. H e t ï te. H ij zou adie w e! to t a d ere co V la a sch H u is liep o d er e bove clusies k o e. o f fr. D e w a a rh e id is, d at i ee lad 4 kire fr plus 100Q of sta pvol e spelers w iste hu ro lle K R O N IJ K Zeer belagrijk bericht Os Blad. A lw ie ee ja a ra b o e e t ee t op «D e M a d e lg a l», o tv a g t tot N ie u w ja a r b la d g ra tis. O z e lezers i C o g o w o rd e v e r zo c h t ko ste v a h u ja a ra b o e e t te la te g e w o rd e, z ij d e 2 0 fr a k e. D ekt aa K iesfods N ie u w e g e ïiiu s ir e e r J e U itg a v e DER V O L L E D IG E W E R K E N VAN Hedrik CONSCICE scho oe b o ek d eele i o c ta v o -fo r H e t v o lle d ig stel 5 8 boek&ler. i ees g e o e, r f9 R E E K S. IN G E N A A ID 5 F t 1. D e o w e te li g 183t), 139! 2. Ee slachtoffer r oerlief E ee ste «it^ s e t ^ ra f, 143 Hl7, 3 M e g e li g e De zedig vrouw; Het boete eisje ooraar; De aagd Vla re; De bra schsapherd De grootoer, 113 blz. \ Baas» G a ze d o c k, 142 biz. 5 Ds lo te li g, 149 blz. 6. O f baawachter, 126 blz 7. E * e O te»sei, 132bl? 8. W a t eee oer lijd e ke?*; Rei voeria-a, 128 blz 9. S isk a v a R o o se a e!; H os sc h ü d e f w o rd t, 127 blz. 10. E ee w elopgevoe d oo bte ï 118 blz.' 1. Eee gekkewereld, 155 b!z. 2. Meschebloed, 169 blz. 3. Eee verwar zaak, 180 blz. 4. Ee zeeashuisgezi; De dit ter e zij droobeeld; Eee u vidig s duivels, 166 blz 5. De keus s harte, 170 blz. 7. Moer Job, 167 blz. 8. Graaf Hugo Craehove, 172 blz. 9. De plaag r dorpe, 175 blz. 10. Labrecht Hesas, 163 blz 11 De sickte»- verbeeldig, 175 b 12. De twee vrie; Rikke-iikk tak, 171 blz. 13. Ee goed hart; Houte Clara, IIIe REEKS. INGAAID 7 F (. De are ela, 188 blz. 2. Avodstoa, 197 blz. 3. Bavo e Lieveke, 195 blz. 4. Het worjaar, 195 blz. 5. Het geluk rijk te zij, 185 b 6. Koig Oriad; Bli Rosa, 7. Gerechtigheid hertog K a re i, 8. De iezager, 187 blz. 9. Schavrees, 190 blz. 10. Het wasse beeld, 255 blz, 11. De oo Felix Roobeek, 315 b 12. De schat Felix Roobeek, K O F A P Op!8 Novr-üjbsr 1SÖ5 «or Cccr,kö e-goethats O N S C H U LD IG othoofd te Charleroi, ca eeo uitsiaitead frasche roebtsptógiag. w aa r ze arta Vlaige geo woerd versto. Sias'45 ja a r Bachte hudlo afsiaólipgo la vergeefs op husco serh e rsteih iig ï! hss e M sl 3IJKE VLAAMSCHHATgRS Hoe e hsddt et ARME VLAfölNGËK ^ Gp!3 X af1909 tracirjo Majoor Albrecht hot hoofd ts klieve o V ia s t g. d p b e o terdçricp tot eerbied voor ta alw etïea. D«ajoor word ts Atwerpe, latùr te Brussol verooreld F w a t gebeu rd et die bocggej>iaatste ee-jr boig dcc.oreer.da he st bet ieuwe or KrooD! &L.LE BÇLeEÜ! SiJH ^ i i J g BOOS DE «üfct (?)

4 De Vlaasche Natioaliste i P arle e t 5 29 JU L I Staf De Clercq steut voor J a g e r leger e eidigt et. ee pleidooi begrootig Koloië. I zelf zitti g protesteert Staf ee a e et Jacque otte dat v o r vlaasche regiete. 15 TULI De VI. Natioaliste De Clercq tege w ere r VI. ee krediet v ra ag t fr,?. Over adume-orwijs, (uitgezord Th, De Backer) ste N atioaliste uit ko issië voor sftke etaalbew erkers. 4. Over ou orwijzers. De VI. N atioaliste ste e v o o r 5 Over overbevolkig r scho e te g e begrootig Kus L adsverdigig e B uite verhooge d uurtetoeslag te e Weteschappe. De Backer ladsche Zake. le. B e g ro o ti g v a E co o isch e Z a voor gepesioeeer e te g e 6. H et bouwe ieuw e klasseheeft zich othou, o volge verklarig te kue aflegge Ik ke. F,. B utaye k la a g t over zeer 'verhooge i trest i fiskale e schole. heb ij othou o te kuue geb rek kige w erk i g r rechtbake zake. Zij ste e ook v o o r 7 Schoolcofereties. verklare dat ze Kaer bij hoog voor oorlogsscha e geeft versch il w etsvoorstel op lijste r J u r y 8. De Getsche Hoogeschool. H er a Vos v ra ag t og aals aa drigedheid eee dwalig te op le feite aa. w illek eu rige le voor 1926 e v o o r w e ts voorstel te r aa vulli g r w et M. H uys hs, w elk i itiatief hij zichte r orwijzers te herstelle halige dier rechtbake kt te ee i zake G etsche 'heeft,.]. et behulp dc 11 il 23 JU L I B egrootig Bie voor rijw erkersverzekeh.iogesehool. H uys as atw oordt joe frak vergissig, waar i ladsche Zake. L. Va op Bosch rig. 4 OOGST H et a e et So dat er i K a er gee e errheid ister Nolf sprak, barea s te spreekt te vooreie va«v e ld erhause (zie hooger) w as i eer verbeteré... Ik othoud ij dus o is or hoogeschool-kw estie op te wachters. Hij v ra ag t aa iis losse i zi M. Vos. w a a r hoop uit te drukke dat regee te r w aaro e gee VI. N atioalis ste lezig aageo e gew eest, op Vos atw oordt «Dus gee rig i ze eerlijk zal zij tegeover te tot burge eesters beoet i daag kw a i tw ee lezig cclo ssi g ogelijk et B elgische orwijzers. ge eete w a ar ze ochtas eer e w erd verworpe. H. Vos kot op Verr stee 6 VI. Natioa rheid hebbe. H ij k rijg t atu u r voor recht r D uitsche ir P arle et. Dat is bevestigig v a liste tege begrootig Ope lijk gee atw oord e waaro he i E upe-m al edy e stelt ozs thesis. S taf De Clercq v ra ag t k ostelo oze bare Werke ; tege begrootig e V laa sche N atioaliste houdig socialiste aa * * * reisaboeete voor leerk rach r Rijkswacht. w eert uit N atioaal w erk voor kaak, die u hue eerste ste ig verloochee. 16 JU L I Begrootig Spoor te ge ee telijke, aageo Buitegewoe zittijd K irw elzij. De VI. N atioaliste stere te e e aaee bare schole wege. Th. De Backer wijst op E. B u taye zegt dat e hoog op 20 M EI J. Va Severe a t lag er e or aal orw ijs. M a a t iet aleve r taalwet bij spoor loopt et ta lrijk e gezie, aar ge budget r dotatië voor woordt op re g e e ri g sv e rk la ri g regel w elke orw ijs aa k i wege ; vraagt bruikbaar stelle dat er b itter w ei ig voor gedaa 1925 tege voorstel aagaa r lij Lier-Duffel voor reizi w o rd t... H ij v ra ag t ook dat Ope reg eeri g Ruada Ü rudi ; Va V ijvere. H ij w ijst vooral re oet te goe koe. S JU L I E. B u taye b reek t ee gersverkeer e ilegge bare besture wrat eer t voorkeur tege budget Buitegew oe op uitblijve a estie op uttelooze groote le g e r; op las te vooreie r tabakkwee- rechtstreeksche treie Turhout - recht voor oudstrijrs zou O tgste e U itgave voor 1925 ; tesre bij gevoeg krediete voor o ogelijkheid o ee reg eeri g i kers i W est-v laare ; v ra ag t be Herethals-Lier-Brussel. Hij vraagt toepasse. stad te hou, die gee rekeschap scher ig voor tab b akkw eek ; ook pg ivoere r Egelsche S taf De Clercq heeft over B e g ro o ti g v a F i a tië. Th. houdt et tege stelli g V laa grootere iko rechte op vree w e ek i cetrale staatswerkhui- icit et leeuw evlag te A alst ta b ak ; v ra ag t o rechte op ze, betaal verlofdage voor e over e afstelli g Va op De B acker k la a g t over iet a re-w alloië. leve r taalw ette i tol- e 22 M EI De dagor Va tabak ekel te late ie bij sp o o rw e g w e rk iie d e e aestie Bosch. accijsw eze, over iet-toepassig Severe, w aari gew eze w ordt op verkoop ; v ra a g t te slotte bescher v o o r gei evokeer weges stade V laa sche N atioaliste v er otbreke i regeeri gsv er- ig e aaoedigig v a groesel-, kigsfeite e voor agete we k lare zich solidair et Va op 8 uredag i zelf be ges hu Vlaasch-zij getroffe. heer. k la ri g herkeig boo e bloeeteelt. E. Butaye vraagt zelf voor Bosch e werpe aar iister E. B u taye v ra ag t o tabakl. Va op Bosch w ijst op V laa sche recht, w ordt verworpe. teru g, al verachti g e is 23 JU N I S taf De Clercq v ra ag t kelri g r hoppekultuur i ele voor verikte bij leger prijze, die hij over he heeft u it kw eek te bevorre 1) door v er hoogig r iko rechte op vree of fla igat P oullet zij regee A alstersche door B russelsche re of staatsdiest a oorlog, gegooid. voor oorlogsverikte; tabak ; 2) ladbouwers ekel ri g s v e rk la r i g o o k i t F ra s ch zal g e e ri g ; v ra ag t bescherig r als W etsvoorstel over datu r afleze. (P o ullet doet toch i hoppekultuur, ee w et op biere, vraagt schuilplaatse voor reizigers proviciale verkiezige e aa t platrecht te doe betale, als bescher ig r iladsche hoppe i statie te IJper e og verschei dui kiezerskorps. S taf w aeer hu tabakke geleverd t F rasch). H er a Vos atw oordt op re tege cocurretie vree. e are verbeterige aa - De Clercq zegt dat VI. N atioa wor. Hij bregt ook voorstelle r VJasbaze aar voor ter verbete g eeri g sv erk lari g w aari hij ook Hij spreekt verr over tabak- spoor i Zuid West-Vlaare. liste kiesrecht v o o r v ro u w e L. Va op Bosch vraagt ver zulle ste e, odat zij t als ee rig vlasijverheid. vooral w ijst op te g e s te lli g kultuur i O ost-v laare. over 5 OOGST Th. De B acker bregt V la a d e re - W a llo ië e w aari h ij od- e klauw zeer e w ijst op beterig r werklietreie uit rechtvaardige zaak aazie. grieve aar voor per ook aa H uys as v ra ag t w at h ij verielig schooe akkerla Aalstersche aar Brussel e rui Va op Bosch leg t ee a e e wachtzale welke s Witers et eer vrage v erieu soeel weldadigheidsschool als iister kt te doe i zake voor steebakkerije. 9 JLTLI E. B u taye spreekt over goed verward zou wor. w ig r proviciale ra te late M oll e istoesta die Getsche H oogeschool. 25 JU N I De F roters stee erb ar elijke toestad r w a- Klaagt er over dat e werklie geschie i Ja u ari, odat er i daar op taalgeb ied heersche. O te g e V o o rlo o p ig e krediete op terloope i verw oeste gew este treie gareert te Derleeuw o aa Septe ber, Oktober, te sluite' zegt hij Ik besluit et te b u d g e tte v o o r 1925, te g e v ra ag t i or brege rijke-esche treie door te late, Noveber e Deceber, hor zegge dat ik, aast ar ree V laa sch atioale aard. als w e t t o t v e r le g i g r. adate k a aal IJp er aar I jz e r, alsook over karig lop r haak w erklie uit V laare aar protest, te eerste tege veroorrei igi g I jz e r, voorzorgs werk ars. dë proviciale raadsle. F ra k rijk vertrekke voor oogst 17 JU L I Bij begrootig r suikerbiete e t w erk i sui elig Re y De M a e ook S taf De Clercq roept tot Va aatregele tege overstroo e Buiteladsche zake wijst H, Vos kerfabrieke. Als k iezi g zou als protest tege schuighe C auw elaert, die i t Frasch op r L eiestreek. L. Va op Bosch heeft over op diestbaarheid België te p laats vi i Ja u ari, da kue die door ju stitie wor sreduld reg eeri g sv erk lari g atw oordt i uitstalli ge, schrife e beel w erke aa Der, over geover Frakrijk, die o.. geble al die esche eekieze. spreekt Vlaa sch. e ee bestedig oreel g ev aar zij 30 JU N I M asso verzet zich te steew ege A alst aar O pwijck ke is bij Roerbezettig. Verr 24 JU L I H et hooger aagehaaid voor oze jeugd, tege begrootig ge a estie e Va op Bosch e B russel op A alst e Get. Hij heeft hij over veiligheidspoli e et Va Op Bosch ju s titie zal stee. roept he toe «B or s is ee ar v ra a g t o o k lo tsv e rb e te ri g v o o r tiek, over Dawespla e over a w ordt verworpe. De froters ste H er a Vos houdt ee w ar plei B elgisch - Nerladsch Verdrag-, te la a r r VI. zaak ; hij heeft g e lijk katoiers. e ee a e et So erhause dooi voor a estie ; k la a g t hou 10 JU L I Bij begrootig waar hij o.. zegt «W ij zulle gehad te doe w a t hij ed», e H. recht v ra ag t voor Duitsche be dig aa ya iisterie dat aa Vos voegt er aa toe «Gij hebt ladsverdigig v ra a g t E. B utaye verhire dat evetueele otir- dat v rijg elate activiste voorw aar oodige zelijke g eza g iet o dat aa la a ttijd ig e aa vrage voor halige voor aeerig volkig E upe-m al edy. 28 JU L I B egrootig N ijverheidoplegt die hu vrijheid aa ba Bors te veroorele. Gij z ijt pesioe toch recht zou gedaa w or t verdrag.zou lei tot wrijvig vertegew oordiger r ati-v laa -, dat e levesduurte zou to e of tot tegestellige tussche e Arbeid. E. B u taye heeft legt. H ij w ijst ook op verschil over «Frasch as», die eri- behalig i zake De Ma sche kaste, die gedure bija ee kee aa ver ikte, dat e Vlaare e Hollad. 22 JU L I Begrootig Kolo 1sehe k rijg e gee ourdospe e Colbacq. eeuw os os ele etairste recht g e ilitiae die 14 aa die De' VI. N atioaliste ste e te w eigerd hebt». a oorlog zou otslaa ië. Va op Bosch wijst op sioe, hier iet odat ze zoogezegd De VI. N atioaliste ste e te ka pdiest e te slotte algeee- achteruitgag r bevolkig i Co i F ra k rijk woe e i F ra k rijk ge begrootig voor Ecooische ge otie vertrouw e i a k i g r pesioe v e rb e te ri g e go, spreekt over opeischige e iet, odat ze B elge zij. H ij v ra ag t Zake voor 1925 ; te g e begroo reg eeri g Poullet, eergelegd door ee breer e el oediger optre over slavewerk dat e dat e daarvoor ee overeeko st tig N ijverheid e A rbeid; tege begrootig F iacië; tege H ey a e cs. bij v aststelle ivaliditeit. egers verplicht te doe. Hij zegt zou treffe et F ra krijk. L. Va op Bosch v ra a g t be begrootig Ju stitie ; te g e Th. De B acker heeft over t. 1. ook dat er i begrootig wel 7 JU L I B ij besprekig budget K uste e W ete' strege optre i zake pesioeee- ee woord lof voorkot voor sc h e r i g v o o r k a t ijv e rh e id ; w etsvoorstel op taleregie i schappe ee t Va op Bosch rig ivalie, v ra a g t ver i el werk r issioarisse, aar ver eerrig r toelage aa Ro aasche e G er aasche sec aatschappije orlige b ij ties r u iv ersiteit te Get. woord e hij spreekt. 1. over rig diest voor joge p ries gee cet o ze te orsteue. De VI. Natioaliste stee te stad ; hij v ra ag t ook a a tre g e le Hij v ra a g t ook dat e 1. De droeve toe sta d ters. D aar e wordt b uitege M id d e lb a a r o d e rw ijs i V laare, k rijg srad e obevoegd zou verk lare ge budget r Opebare schuld, tege leve sdu urte e w ijst op i zake isda tege t ge eee tege budget r Otgste eore w iste w elke verw eze woe zittijd geslote. vooral i A alstersche. I ee volged u er zulle we orw ijs e w erkzaa i bew aar- recht. Hij w escht ook aatregele e LTitgave ; tege budget lijk t wor door suikerfabrieke, 2. Over ael orvo ter beveiligi g vati zelijk e Spoorwege; tege begrootig kool ije, petroleu irichti- ee overzicht- geve zittijd e e zoo voort tot op he. w eges p erekw atie door orw ij- k riste lijk gevoel ozer joges i voor Buiteladsche Zake e tege ge, ez. Als e parle etsverslage i dagbla aleest, da zou e zich sos afv ra g e aar w at doe die zes V laa sch-n atioalistische volksvertegew oordigers da toch i P arle et? W at i dc eeste bla w ordt eevoudig w eg alles doodgezwege w at oze gekozee zegge e doe. O te. w ete w at daar eig e lijk gebeurt, oet e are broe raadplege,. 1. P arle e taire Aale e da ko t e tot slotso dat VI. N atioaliste i P arle et heel w at w erk levere e dat e er hu ste heel w at eer hoort da die le fa euze K atholieke V laa sche K a ergroep, bijvoorbeeld. L ate we 'ee s agaa, w at we zooal vitle i Aale r vier laatste jare. Joepie et diploa i soldaat DOOR F 11«/(-resse schole. V ervolg. Joepie poog zij bed op te a ke, aar d aar had die duivelsche grappe akkers zij lakes i ee «peersteerd» gerold. W at hij et zij droke kop ook draai e rol, koop ko hij iet vi...e ka era die atu u rlijk iet beter weschte, kw a e su k k elaar iet ter hulp. Te ei raad, kte hij zij bed ekel et kes, w ierp tw ee ieegedraai lakes or t oor kusse, e kroop er et broek e al i... e W itte ed t zelf. E eige iute late r sliepe ze allebei. Ee drokaards gesork v er vul ka er. Zoo eidig «ogeluksdag» voor Joepie. V are s. 7. N a rege zo esch ij. M ije «sac-d e-v i-jo age» es veul loechter da as k er ee oepgekoe be. Da stekt ekel ee le ig boterpotteke e ee voól he e tw iê v oólzakdoeke i. fa, Joepie, sp ijtig geoeg dat we alles ie euge ee doe. M aar afij, og 332 e ze kue os botte kusse. Ee «acie» die dat ju ist iii t voorbijgaa hoor, lachte he (d at is Joepie e Je fk e Ceule as) uit Ah! Schachte! Nog 332! A ls k er og zooveel oest doe, sprog ik liever et ije kop i ee est put. E daar ee g i g hij verr, aar jo ep ie atwoord he v lu g Zoê iet zou k liever iet doe, joeg. Da sti kt oees veul t herd. I t statio w as er ee ogewoo g ed ra g vóór lokette, t W as ook d aag voor O. L. V rouw H e elvaart, e burgers e soldate, alle sto daar o w eg te koe. De eerste eestal o op p lezierreis e afe o aar huis te gaa. Joepie oest i al zij zakke verdool ik k eltjes g aa opspore o zij k a a rtje te kue betale, w at zij porte- oaie w as iet eer k ap itaa lk rach tig geoeg, ziet u De bedie, ee d uiveltje i ee k ask e, tro k ee ogeduldig gezicht odat hij zoo la g foefel e ee orofficier ach ter he rëk la eer «I l y e a ecore q u i d o iv e t p a r t ir, vous savez». Joepie dacht i zich z e lf «k u st ij hiele», e g i g als hij k a a rtje vast had et Je fk e Ceule as w ach tzaal i zor op te zie. I trei otbrak he dit aal lust o veel buite te kijke. Hij dacht slechts aa huis, e da og, lucht was zoo stuur e trie stig, gee b eetje zo. E ee atuur zo r zo is toch aar ee keuke zo r brood. B uite dat wras hij zeer verheugd e goed gezid odat hij eilijk ees, al w as aar voor tw ee da ge, uit kazere w eg ko. E daar w as hij effeaf door oog ee aald oete voor kruipe, w at s orges w as t ispektie r 'wapes gew eest e Joepie die aa t kuissche zii g ew eer ook al ee b roertje dood had w as er zoo aar ees overgegaa bij t g ed ach t Och, w at eer of w at ir w rijve, 't kot toch op t zelf eer. Als ze u w ille duivel aa doe, w ete ze toch altijd w at te otkke V roeger had serg ea t ees g e zegd dat g ew eer hue beste vried oest zij, aar Joepie was daar atu u rlijk iet e ees. Goeie vried zij, dat w as alle aal goed geoeg, als die ka eraad iet oest orhou wor. M aar thas dat hij alle dage op zij ist ee k w artierk e tijd stal, w il Joepie die vriedschap iet wete. Nu, op ispektie had hij hoore verk lare dat zij goeie vried «sale et dégoutat» w as e dat hij b ijg e volg gee per issie zou k rijg e, o he tijd te geve zij goeie vried w eer i eer te herstelle. Ooodig aa te stippe dat Joepie vloekte dat t k ra a k te zoodra ser geat- ajoor, die orzoek g e daa had, buite was. N iettegestaa dat, liep later g eru ch tje dat alle a er ocht or gaa. E w as g elu k k ig lijk gee valsch gerucht gew eest. 't W as dus og goed verloope, w a t had hij iet oge gaa, da zou ze thuis zeer ogerust g e w eest zij, d aar hij ju ist tw ee dage vro eger per brief had late w ete dat hij i «per issie» kwa. t Gevaar w as echter u gew eke, w at Joepie reed op dit oogeblik et ee sel heid 60 k. i t uur huisw aarts. M aria e N eleke, kleiste b roertje, sto Joepfe aa t sta tio af te w achte. Ze w are bij tijd aa gegaa o zeker daar te zij vóór hij aakw a. Toe N eleke zij broer zag w as

5 ZILT Gij alle die i. of r eer orhevig zqt b >-stkwale Bro; chiet,'griep A s th a. K e e io is te k i -ïg, H. este, K u c ;F 1ïi 11 c, i d ie g ij tot h ie rto e a lle s b e p ro e f ht b t 'b-f a fd o ' r.d t ff, l;t, te b, }, ; <i h o p e lo o s zijt e is o e d ig, vergeet ie t d a t e r ee id d e l is d a t s i d 50 j r. duh<. tujï e d u id e d e h o p e lo o z e gevalle ge,.eze h*eft. ' t e t o o k d i t id d e l MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD ( >8 a»_^e T 0E WERELDBEROEMDE Worzalf * * APO THEEK D W A L V i? c T A d ig P g S T K flfit. l O, A N T W E R P E N. i s e i liplio Toss, \ zail, ig r im liè B L 0 E D V E R ï ü i v e r j <5 VOOR BRAND, HAARWORM Volgt volledige behalig voor zes weke waar jcgelatig gebruik diepst igewortel borst ziekte uitroeit e geest, e aldus t best voorbehoedidl is tege terig e i zekere geeesidl PÜK J Z N H et O u d BAARDZIEKTE, JE U K T E e alle ANDERE V E L Z 1 E Ü ÏE N flsma Schrijft o ilichtige aa M A R T I N T O M S, Apotheker-S racialist, 112, Wetstraat, orussel of wedt U rechtstreeks tot uw apotheker die U gevraag zal bezorge. T E V E R K R IJ G E N i alle Iseghe sche A potheke Zor Zalf 17,59 fr., et Zalf 25 fr., Microbepille 12,50 fr., Maagdrak 20 fr., Behalig voor 18 dage 85 fr., Serie 6 weke 185 fr B ïe r d e r is geked voor 't gezodste, iiirii ie kloekste, l aageaa ste A. L o u w a e ge - e rstra efe, Gorte arck WA.JLFtOM? zij MONO POEDERS verkieslijk da alle ars produkte gelijke aard? zij zij z ij z ij o id d e lijk h evig e pijea stille, a ltijd geeze d a a r w a a r a lle are geeesidle islukt aag oo it ver oeie. [hebbe, door eestal vooraa ste geeesheere voorgeschreve w o rd e, o hue e ig vu ld ig e geezi ge, zelfs i hard ekkig ste gevalle, z ij, d a k aa hue aagea e s aak, door oeilijkste persoe g e a k k e lijk igeo e w o rd e, z ij i gee cacte zij, e dus door teerrste age verdrage w o rd e. ORIOAT T E K O O P in A L L E G O E D E A P O T H E K E N i dooze DE VALLDE ZIEKT! H tt IS DE 12 p a k je s 6,0 0 f r. 2 5 p a k je s 1 0,0 0 f r. OP D KLUISBERG Wie Kluisberg bezoekt, late iet a Vlaasch Huis «Klokke Roe lad» te bezoeke; eigeaar Maurits De Vos-Fiévé, waar. beeves alle slach drake, ook og te beko e is i zij wikel chocola, bisschuite, bobos, speelgoed, ez. Koud buffet, ez., ez. Verhurig geeubel kaers e keukes. Stallig voor otos e velos koste loos. Eeig pot voor streek alle slach katoee e wolle bedkes, e dweile. Verkoop aa fabriekprijs. Hebt gij pije i le? Kut g ij oeilijk of pijlijk uw water ake? Is uw water troebel of te sterk gekleurd? Lijdt gij aa jicht, heup- oj lejicht? Zijt gij door Rheuatiek gekweld? Zij uwe voete gezwolle? Is geheel uw lichaa otsteld door ee vuile brad? -a*» MONO POEDERS Ofeilbaar g e e e s id d e l te g e H o o fd - e S c h e le H o o fd p ij, Z e u w l i j d e, H e v ig s» T a d p ij, R h e u a t ie k, G r lp p» SUIKERBAKKERIJ A lb e r ic D e b ru y e - D e v o ld e r Rousselarestraat, 18, ÏSEGHEM A rtik e le v o o r St N ik la a s, P a a s c h a rtik e le e N ie u w ja a rs g e s c h e k e. Kruiiersware C o s e rv e, S p e c e rije, C h o c o la d e, D e s s e rt, B is c u its, P ra li e s, F o d a ts,s u ik e rs, D o o p s u ik e rs, C h o c o la d e i reepe e i p a k k e. G ro o te keus v a S p e k k e, esce ce, a c id u lé, fo r ré.t; E ie rk le u rs e l v o o r b ro o d b a k k e rs, i t g ro o t S U IK É R H A N D E L I t k le i Bijzore Prijaje voor Voortverkooper«E E N E N K E L G E N E E S M ID D E L z u lt g ij vi d at d o el atig is tege ze w reed e k w a a l Poer Epilepsia P r ijs 3 0 f r a k die va af eerste dag aa va lle tege houdt g eezig b re g t aa alle d ie go 2d gebruike e oo it of oo it sch ad elijk is Meigvuldige getuigschrifte geezig zelfs gevalle die reeds eer da 20 iaar duur. Te koop i alle goe apotheke of r e c h t s tr e e k s b ij d e b a r e i d e r Apotheker Vabussche - Meee V o lle d ig e tekst et besch rijvi g, u itle g e b ehalig r V a lle d e Z ie kte w o rd t o v e ra l G R A T IS gezo op a a vraag. f D it alles zij zekere keteekes dat uwe N ie r e, B la a s o f L e v e r ziekelijk zij e g ij zoohaast 1 ogelijk uw toevlucht oet ee tot eee erstige e uwkeurigè behalig et Dalila Pille BLOEDTHEE O VERTREFT voor GSNEÜST P IL L E N, POEDERS z u iv e r e ALLERBEST OP CACHETT R A D IK A L E b loe d t W IJZ E uislag, puiste, spee, geis aa eetlust, verstoppig, draaiige, gal, slije, ez. Sa soi s Qliâhalse IN A L L E G O E D E A P O T H E K E N O F R E C H T S T R E E K S BIJ D E N U IT V IN D E R ' Otelbare getuigschrifte geezi.,, _, g., bekoe door gev.ir- vi dîze g J \.p O t f a G j Q X > V H H C lo H O IIS S C jig wore geeesidle, zij bet hate ME 4 9, R S J S E L S T R Ä ftt, 4 9, bewijs dat zij allee i staat zij bove geel ziekia spoedig e volledig te ijs Pr4,50 frak Prijs 4,50 jrak Prijs 4,50jrak geeze. VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE APOTHEK D rukkerij «V o lk sv erh efli g», O d erw ijsstraat, 21, A a lst. V era tw o o rd elijke u itg e v e r A. D H aese, G e e ra a rd sb e rg e. T hij hoogstes i zij schik. O wa e schoêe soldaat dat oze Joepie es, riep hij triofate lijk, ie wou da k toch al zoê groêt was, da ko ik oêk soldaat wor. Ortussche had Joepie reeds had zij zuster gedrukt e wijl hij aar Nçleke zij had toe stak veraa hij Wel, Neke aeke as g ee betje groêter zult zij, zul zoê e ie spreke. Neleke schee dat oeilijk te be grijpe als e zoo prachtige teue ag drage et groote bli ke koppe, hoe ko e zich da og te beklage hebbe. Heel zij kirverstadje gig er op hol. Toe ze hoeve ar zage ze Pietje, die op uitkijk gezet was weer vlug bie huppele e vooraleer Joepie ourlijke drepel betrad kwa gasche gezi he lui verwelkoe. Var drukte er zije vreug over uit, dat hij er toch zij frissche wa ge iet bij igeschote had, terwijl oer allerha vrage stel over ete, zware oefeige et t geweer, e og ee boel are dige te lag o te el. E toe gig hij aa t verhale, luiig als soldate dat kue, over t korvee doe e Waalsche stad waar alles zoo worschoo was... aar, waai* hij zich toch iet thuis ko gevoele, iet allee odat hu gedwoge woo ee kazere was, aar vooral odat hij er zich zoo vreed gevoel als ee kaffer die voor 't eerst i Europa' kot! Ook a ure, i stad, overal ee vreed gebabbel i alle wikels e alle herberge. E da haal hij ee paar staaltjes aa hoe hij sos et ha e voe te oest explikeere o zich ee beetje te doe verstaa, precies ge lijk twee doofstoe die hu patoie aa t doe zij. De broertjes vooral had er ple zier i, e luister et igehou a odat gee woordje zou ot sappe. E waeer hij i kluchtige bewoordige verhaal over poets die hij «Bachte--Kuppe» ge lapt had bereikte leute haar top put. Var zelf vod er saak i «Soldoate zij toch altijd soldoate, zei hij, i ije tijd was just zelf». Het vertelle duur die avod o óóit eer te eidige e oer geoodzaakt was er et ee «ko kire, oa goa we sloape, or ge es 't Zodag e da ku og zoêveul klappe e lache as ge rcar wilt», ee ei aa te ake. Was e dat ee aageaa ot wake s ardaags. Joepie vloog uit zij bed rats aar t vester e stod er i beworig e- lachte aar zo die daar ook al zoo goed geutst i t Ooste te klawiere stod, of oze Lieve Heer haar iets heel oois i haar oor had gefezeld. E t uitspasel had daarbij zij extra-blauw Zodagjapoetje aa gedaa e al die vuile vlekke, wolke, had zoo alleaal afge- wassche, precies of zicb et als esche s Zaterdags s avods verschoo. Joepie wipte zij beee eve i hoogte zotte vreugd, og vóór hij zii broek aaschoot. Hoe heei ars was opstaa i kazere... Hier wekte he ee vrije, blij dag, e gir was als ee klok r helle, eeuwig Dwag! Tucht! Dwag! Maar. dat ocht hij verdorie daag i zij hoofd iet steke.. Er uit alle ogelijke uize- e ratte este. hij was vrij! vrij! Vrij voor twee dage. Op ee oogwek was broek aâ gewipt e hij stor dé kelrkaer trappe af... Aa bfo put plos hij vlug eer i plas, trok he gevuld terug bo ve e stak da zij kop heeleaal or i frissche at. O dat ed zoo ugd! Daar was hij zoo et ee heel e al opgekapt. Ortussche ware ook broertjes, die et Joepie op kelrkaer geslape had, aar be e gekoe e oer roeze oes reeds i keuke. Ee half Uurtje later- trok gasch gezi aar vroegis. Voorop dartel twee jogetjes e id i Bertha; da volg Joepie e Maria e ours slote stoet. Het kerkje was reeds half vol geloope e koppe r weetgierige vrouwe draai, oost-west, oordoord-west. als goed orho torehaatjes. E zoo Mie of Trees hét wage dorst et ee ieuwe rok of ee ieuwe -kap voor dag te koe, da rol ieuws als ee seeuwlawie al over toge gasch dorp rod «Hebt ge haar al gezie et heure blauwe rok et bollekes, precies e sterre heel! E aa eee kat hagt ' wel ee had lager da aa are. Ge oet iet stiel zij o te wete dat ze dat zelf aaee geflikt heeft. E heure hoed! Ee ol uit Tezuskes tijd. Die hééft ze zeker i ee solhuis gekocht». Joepie ook had veel bezies... Hij ko zoo bija ra wat ze over he zou vertelle. Tje, zoo Va Roy s al i perissie. Hoe lag zou die al bie zij... Hij staat er oprecht goed ee et zij kostuu... Bij zor die blike koppe ake schoo. Heel -hét huishog Va Roy zette zich op ee rij idh i kerk e Mis was aa... e t gig vlot r had, hoor. Prio, o dat er gee seroo 'was, daar Half-Oogst aar gee Zodag was, e, te twee odat, orpastoor zii gebe rats af ratel, dat was u eeaal zij gewoote, e boe re heette he daaro «Oze rappe». Bij aar huis gaa kreeg failie Va Roy gezelschap pachter Bervoets, et zij' wijf e zij achttiejarige dochter Aa. De boer e boeri ware weldra i druk gesprek et var e oe r Va Roy, wijl Aa zich et Maria e Joepie orhielt. E ze koutte over t ooie weer e over bloee die ze i hue hof had e over rijke oogst e og veel vijve e zesse. Joepie eg zich viig i t gebabbel, dat was zoo beetje zij gewoote als hij bij gelegeheid bij ee praatçe fussche zij zuster e éé harer vriedie aawezig was. Het gesprek liep overijlijk ook over t soldateleve, dat was atuur ijk ee kolfje aar Joepie s had Oe grappe e ugieterije die ze uithaal ed hij als kleie helgeschieisjes doorgaa, e Aa gibber e lachte toch zoo sakelijk isdat Joepie zelf er ugd had Aa hue hoeve gekoe ae twee failië et ee gul «goeie dag» afscheid e vijf iute daara zate var, oer et hu vijftal lig kroost, aa t tafel, spek et eiere te ete, wat op ee hoogdag ag e zich wel iets eer veroor love, e «spek et eiere» saakt og al altijd, zelfs al is gee Pasche, ee oer. Na hoogis, waar ze weer alle aartoe ware geweest, gige va r e drie zoe op wal door geurige vel e wei, e tbuis aakte oer e dochters ete klaar. >. 's Naiddags was t Vespers... Vervolgt.

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

BOSCHOORD. Geschiedenis van een onvoltooide kolonie

BOSCHOORD. Geschiedenis van een onvoltooide kolonie BOSCHOORD Geschiedeis va ee ovoltooide koloie De Maatschappij va Weldadigheid stichtte i het begi va de 19e eeuw ee aatal koloië op de gres va Frieslad e Drethe. De laatste koloie kreeg de aam Koloie 7

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178 Ope Ihoud Uiversiteit leereeheid 6 Wiskude voor ilieuweteschappe Machtsfucties e wortelfucties Itroductie 77 Leerker 7 Machtsfucties et ee atuurlijk getal als epoet 7 Machtsfucties et ee egatief geheel

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

voor Groep 7 + 8 + De opdrachten uit deze lesbrief sluiten altijd aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 50). Waar gaat het over?

voor Groep 7 + 8 + De opdrachten uit deze lesbrief sluiten altijd aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 50). Waar gaat het over? Lesbrief r 4 voor Groep 7 + 8 + 4 / 2014 FT & TIJDSCHRI elemaal h website wd!!! verieu SaMSaM MIdd WERELd E I de be ie Ik w e b ik Hoe gebruikt u Samsam i klas? Weiig tijd? -> Doe allee opdracht 1. Tijd

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Het grootste gevaar zien we niet komen. Overweg: respecteer de signalisatie!

Het grootste gevaar zien we niet komen. Overweg: respecteer de signalisatie! Het grootste gevaar zi we iet kom. Overweg: respecteer sigalisatie! SCHEL LE DODEL IJKE B OTSING VOETG ANGER EN TRE De slag bom IN werkt G ONGEVAL IN HAVRÉ perfect ister, ev a middag, kw e passa voetgage

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie