Klantonderzoek Wmo en ervaringen met de gekantelde werkwijze over Gemeente Rijssen-Holten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantonderzoek Wmo en ervaringen met de gekantelde werkwijze over 2012. Gemeente Rijssen-Holten"

Transcriptie

1 Klantonderzoek Wmo en ervaringen met de gekantelde werkwijze over 2012 Gemeente Rijssen-Holten

2 Klantonderzoek Wmo en ervaringen met de gekantelde werkwijze over 2012 Gemeente Rijssen-Holten

3 COLOFON Samenstelling Anouk Olsthoorn Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksopzet Het kwantitatieve gedeelte, de enquête Het kwalitatieve gedeelte, de aanvullende interviews Leeswijzer 3 Samenvatting 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens Achtergrond (aan)vragers enquête Achtergrond (aan)vragers aanvullende interviews 7 3 Contact met uw gemeente Het contact Het gesprek De oplossing Aanvraagprocedure 18 4 Overige ondersteuning Mantelzorg Hulp van een vrijwilliger Zorg vanuit de AWBZ Aanvullende interviews 23 5 Meedoen aan de maatschappij Meedoen en (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen 24 Bijlage 1 Resultaten klantonderzoek cliënten 26 Bijlage 2 Vragenlijst aanvullende interviews 29

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In het kader van de horizontale verantwoording, waarbij gemeenten zich voor hun beleid moeten verantwoorden aan hun eigen burgers en cliënten, is de gemeente verplicht om elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder een doelgroep van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Rijssen-Holten heeft ervoor gekozen om een onderzoek te laten uitvoeren onder cliënten waarmee na een melding een keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden in In de gemeente Rijssen-Holten is er sinds 2012 sprake van een nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze is vooral gebaseerd op de visie in het beleidsplan Wmo Het uitgangspunt van de nieuwe werkwijze is dat eerst een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van cliënten, waarbij gelijktijdig verschillende levensdomeinen worden verkend en waar mogelijk ook actie op wordt ondernomen. Het doel is om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten. Het aanvragen van individuele voorzieningen staat dus niet langer op de voorgrond. In plaats daarvan wordt er naar meerdere levensdomeinen van de cliënt gekeken. Wanneer een cliënt beperkingen ondervindt, wordt er met de cliënt meegekeken welke oplossingen er zijn om de beperkingen te compenseren. Hiervoor wordt eerst gekeken naar oplossingen in het eigen netwerk van de cliënt, daarna naar algemene en collectieve oplossingen en als laatste naar het toekennen van een individuele voorziening. Deze inventarisatie vindt plaats door middel van een huisbezoek of een persoonlijk gesprek met een Wmo-consulent. De gemeente Rijssen-Holten is sinds 2012 bezig met de gekantelde werkwijze. De gemeente heeft ervoor gekozen om zowel een kwantitatief als kwalitatief onderdeel in dit onderzoek te verwerken. Het kwantitatieve gedeelte betreft een enquête, waarin gevraagd werd naar het contact met de gemeente, de oplossingen die zijn getroffen, overige ondersteuning (onder andere mantelzorg, vrijwilligers en zorg vanuit de AWBZ) en de mate waarin de oplossing zorgt voor het meedoen aan de maatschappij of langer zelfstandig thuis blijven wonen. Omdat een kwantitatieve onderzoeksmethode, zoals een enquête, niet verder in gaat op de beleving en ervaringen van respondenten, heeft de gemeente ervoor gekozen om 25 aanvullende interviews uit te voeren. Hiermee kunnen verhalen, beleving en ervaringen van respondenten uitgediept worden. Waar mogelijk zal ook een vergelijking gemaakt worden met het klantonderzoek Wmo-voorzieningen dat is uitgevoerd in SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 1

6 1.2 Onderzoeksopzet De gemeente Rijssen-Holten heeft gekozen voor een combinatie van onderzoeksmethoden om de onderzoeksvraag zowel kwantitatief als kwalitatief te beantwoorden. Het klantonderzoek Wmo-voorzieningen, zoals in 2012 is uitgevoerd in de gemeente, is deels aangepast en is aangevuld met 25 kwalitatieve interviews. Op deze wijze ontstaat een kwantitatief beeld over het contact met de gemeente, de gevonden oplossing en de mate van tevredenheid hierover, maar kunnen door middel van kwalitatieve interviews ook de ervaringen van respondenten weergegeven worden. Zowel de aantallen en percentages als de ervaring en beleving van respondenten met de gekantelde werkwijze komen op deze manier naar voren in het onderzoek. De doelgroep van het onderzoek zijn cliënten waarmee na een melding een keukentafelgesprek is gevoerd in Gemeenten die gekanteld werken, schrijven voor dit onderzoek klanten aan die met een vraag contact hebben opgenomen met de gemeente. Deze vraag wordt ook wel een melding genoemd en wordt door de gemeente vaak geregistreerd met zogeheten meldingsformulieren. Het gaat hier om melders met een ondersteuningsvraag die in het kader van de Kanteling in aanmerking komen voor het zogeheten keukentafelgesprek Het kwantitatieve gedeelte, de enquête Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is tussen maart en juni 2013 uitgevoerd. Voor dit gedeelte van het onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijst voor het Klantonderzoek Wmo-voorzieningen van SGBO. Een aantal elementen is verwijderd uit de vragenlijst, omdat deze niet per definitie relateren aan de gekantelde werkwijze. Omdat gebruik is gemaakt van een standaardvragenlijst en standaardmethode kunnen de resultaten van verschillende gemeenten onderling worden vergeleken. In totaal hebben 105 gemeenten aan het onderzoek deelgenomen. De vragenlijst is geschikt voor alle gemeenten, ongeacht of de gemeente gekanteld is of bezig is met kantelen. In totaal zijn in uw gemeente 562 vragenlijsten verzonden en zijn 281 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is de respons 50%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 55%. Bij het opstellen van de instructie gaan wij uit van een bepaalde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en respons. Belangrijk om te weten is dat wij in dit onderzoek uitgaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat als het onderzoek 100 keer uitgevoerd wordt, de uitkomsten met zekerheid in 95% van de gevallen hetzelfde zijn. Dit percentage van 95% betrouwbaarheid is het meest gangbare percentage dat gebruikt wordt bij kwantitatief onderzoek. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 2

7 1.2.2 Het kwalitatieve gedeelte, de aanvullende interviews Het kwalitatieve gedeelte, de 25 aanvullende interviews, zijn uitgevoerd in mei en juni Er is gebruikgemaakt van een semigestructureerde vragenlijst, waarbij alle vragen (voor zover van toepassing) aan bod zijn gekomen. Daarnaast was er ook ruimte om op zaken in te gaan die verder aan de orde kwamen. Bij de keuze voor respondenten is gekozen voor een gevarieerde groep. Het betrof allen cliënten die een keukentafelgesprek hebben gehad, waarbij zij melding deden van hun situatie of probleem op verschillende levensdomeinen. Er zijn interviews gehouden met cliënten die te maken hebben gehad met een afwijzing, cliënten die zijn terugverwezen op hun eigen netwerk en cliënten die te maken hebben gehad met een toekenning. De volgende zaken zijn aan de orde gekomen: de ondersteuningsvraag en de situatie van de cliënt, de beoordeling van het gesprek met de consulent, ontvangen advies en ondersteuning, de beoordeling van de gekozen oplossing en de mate waarin de oplossing een bijdrage levert aan maatschappelijke participatie of langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De volledige vragenlijst die bij de interviews is gebruikt, is in bijlage 2 terug te vinden. Omdat dit enigszins een beperkt aantal is, zijn de uitkomsten van het onderzoek niet representatief voor de gehele doelgroep Wmo-cliënten. De bevindingen dienen als aanvulling op de kwantitatieve gegevens vanuit de enquête, om op deze wijze dieper in te gaan op de beleving en ervaringen van cliënten. 1.3 Leeswijzer In dit rapport worden de resultaten van de vragen uit de enquête weergegeven, ondersteund en onderbouwd met de ervaringen van cliënten uit de interviews. Allereerst vindt u een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Hierna wordt ingegaan op de achtergrond van de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Vervolgens gaat het rapport verder in op het contact met de gemeente, waarin wordt ingegaan op het contact, het keukentafelgesprek, de oplossing en de aanvraagprocedure. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op overige ondersteuning, zoals mantelzorg, vrijwilligers en zorg vanuit de AWBZ. Als laatste wordt ingegaan op de mate waarin de oplossing heeft bijgedragen aan het meedoen in de maatschappij of langer zelfstandig thuis blijven wonen. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 3

8 Samenvatting De gemeente Rijssen-Holten heeft gekozen voor een klantonderzoek Wmo waarin wordt ingegaan op de tevredenheid en de ervaringen van cliënten met de gekantelde werkwijze. De gemeente is sinds 2012 van start gegaan met de gekantelde werkwijze. Centraal in dit onderzoek staan de ervaringen en tevredenheid op het gebied van het contact met de gemeente, het keukentafelgesprek, de getroffen oplossing, overige ondersteuning en kunnen participeren in de maatschappij. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Een kwantitatief gedeelte, waarbij gebruik is gemaakt van de vragenlijst van het Klantonderzoek Wmo. Deze vragenlijst is verstuurd naar 562 cliënten. Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit een kwalitatieve aanvulling van 25 semigestructureerde interviews. In deze samenvatting worden de resultaten op hoofdlijnen weergegeven. Respons In totaal zijn in uw gemeente 562 vragenlijsten verzonden en 281 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is de respons 50%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 55%. Aanvullend zijn 25 telefonische interviews gehouden met respondenten die een keukentafelgesprek hebben gehad. Contact met de gemeente Het principe van de Kanteling gaat uit van de verantwoordelijkheidsladder waarbij eerst gekeken wordt wat burgers zelf kunnen of met behulp van hun eigen netwerk. Als dit niet (voldoende) in de behoefte voorziet, wordt gekeken naar algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen en daarna naar de mogelijkheid van een individuele voorziening. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen, zowel van de burger als van de consulent. 77% van de respondenten in uw gemeente heeft een persoonlijk gesprek thuis gehad, 10% een persoonlijk gesprek elders, 10% heeft een telefonisch gesprek gehad en bij 3% betrof het een briefwisseling/ contact. Voor de referentiegroep zijn de aandelen respectievelijk 49%, 19%, 24% en 8%. Respondenten geven gemiddeld een 7,5 voor het contact. In de referentiegroep is dit cijfer een 7,4. Respondenten die aanvullend zijn geïnterviewd hebben de huisbezoeken, waarbij een keukentafelgesprek is gevoerd, positief beoordeeld. Ze zijn te spreken over de vriendelijke en open houding van de consulent en de tijd en moeite die is genomen om de situatie van de respondent te verkennen. Degenen met wie een gesprek heeft plaatsgevonden zijn het meest tevreden over de tijd die voor ze was genomen tijdens het gesprek, 96% is hier (zeer) tevreden over. Relatief het SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 4

9 minst tevreden is men over de informatie over de afhandeling van het gesprek, 91% is hier (zeer) tevreden over. Bij het vaststellen welk resultaat bereikt moet worden met de ondersteuning wordt er breed gekeken naar de persoonlijke situatie en worden meerdere levensdomeinen (wonen, sociale contacten, gezondheid, participatie en dergelijke) besproken om te bekijken of de burger hulp of ondersteuning nodig heeft. De respondenten is gevraagd in hoeverre zij vinden dat er in het gesprek rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. 90% zegt daarop veel of redelijk. In de referentiegroep is dit 92%. Uit de aanvullende interviews is gebleken dat het huisbezoek zonder meer bijdraagt aan het nauwkeurig kunnen verkennen van de persoonlijke situatie. Respondenten hebben dit als positief ervaren. In 43% van de gevallen is geadviseerd onder andere een beroep te doen op de eigen kracht van de respondent (referentiegroep 30%). Bij 44% van de respondenten is aangeraden om onder andere een beroep te doen op familie, vrienden of buren (referentiegroep 30%). In de gemeente Rijssen-Holten zijn relatief meer eigen kracht oplossingen getroffen dan in andere gemeenten. 89% van de respondenten is (zeer) tevreden met de voorgestelde oplossing (referentiegroep ook 89%). Uit de aanvullende interviews is gebleken dat ook eigen kracht oplossingen goed zijn ontvangen en dat respondenten nu weten waar ze terechtkunnen mocht verdere ondersteuning nodig zijn. Enkele respondenten vonden het wel lastig om teruggewezen te worden op het eigen netwerk. Naast eigen kracht oplossingen kunnen ook algemene voorzieningen een onderdeel vormen van een oplossing. Respondenten zijn wel geregeld geattendeerd op andere algemene voorzieningen, maar minder vaak werden respondenten ook warm overgedragen, waardoor deze oplossing niet altijd van de grond kwam. Ook het verlenen van nazorg, om na te gaan of een oplossing ook passend is, is in mindere mate voorgekomen. Aanvraagprocedure In uw gemeente geven respondenten een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 voor de aanvraagprocedure (referentiegroep 7,2). 94% geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de wachttijd tussen de aanvraag en het daadwerkelijk verkrijgen van de hulp of de voorziening. In de referentiegroep is dit aandeel 89%. Overige ondersteuning 49% van de respondenten geeft aan momenteel hulp te ontvangen van een mantelzorger (referentiegroep 46%) en 26% van de respondenten geeft aan momenteel hulp van een vrijwilliger te ontvangen (referentiegroep 17%). Dit aandeel mantelzorgers en vrijwilligers SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 5

10 is niet representatief voor de gehele gemeente, omdat het hier om een selectieve groep van mantelzorgers en vrijwilligers gaat: mantelzorgers en vrijwilligers die cliënten ondersteunen. Uit de aanvullende interviews is gebleken dat meerdere respondenten in grote mate al probeerden hun probleem zelfstandig te compenseren. De rol van familie, kinderen en ook de kerkgemeenschap was hierbij van belang. Respondenten met meerdere kinderen waren hier beter toe in staat. Uit het onderzoek blijkt verder dat 19% zowel hulp van een mantelzorger als hulp van een vrijwilliger ontvangt. In de referentiegroep is dat 14%. Daarnaast is gevraagd of de respondenten ook zorg of ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen. 13% in uw gemeente maakt gebruik van (individuele) begeleiding, 11% van begeleiding in de vorm van groepsactiviteiten, 23% van persoonlijke verzorging, 11% van behandeling en 11% van verpleging. De aandelen in de referentiegroep zijn respectievelijk 12%, 8%, 19%, 8% en 9%. Meedoen aan de maatschappij Mee kunnen blijven doen aan de maatschappij is een belangrijk doel van de Wmo. Het zo lang mogelijk gewoon en zelfstandig wonen, doen wat je zelf kunt doen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer zijn de elementen van het meedoen aan de maatschappij waarop de Wmo doelt. En de hamvraag: dragen de ondersteuning en voorzieningen uit de Wmo in de ogen van de burgers bij aan de uiteindelijke doelen van de wet? In uw gemeente geeft 83% van de respondenten aan dat de ondersteuning/het hulpmiddel veel of redelijk bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Als het gaat om de bijdrage van de ondersteuning/het hulpmiddel aan meedoen aan de maatschappij, geeft 74% aan dat het veel of redelijk bijdraagt. In de referentiegroep liggen deze percentages op 83% en 77%. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 6

11 2 Verantwoording en achtergrondgegevens In dit hoofdstuk vindt u informatie over de achtergrond van de (aan)vragers (zoals bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw). 2.1 Achtergrond (aan)vragers enquête Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is tussen maart en juni 2013 uitgevoerd. Voor dit gedeelte van het onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijst voor het Klantonderzoek Wmo-voorzieningen van SGBO. In totaal zijn in uw gemeente 562 vragenlijsten verzonden en 281 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is de respons 50%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 55%. In de volgende tabel zijn de respondenten verdeeld naar leeftijdscategorie. U ziet de resultaten voor uw gemeente en voor alle deelnemende gemeenten (de referentiegroep). Tabel 1 Leeftijd respondenten (%) Uw gemeente Referentiegroep 17 jaar of jonger 2% 1% jaar 1% 2% jaar 13% 19% jaar 20% 22% % 57% 52% van de respondenten in uw gemeente heeft hulp gehad bij het invullen van de vragenlijst. In de referentiegroep is dit 44%. Van de respondenten die hulp hebben gehad bij het invullen, heeft de grootste groep deze hulp gekregen van een naaste (87%). 2.2 Achtergrond (aan)vragers aanvullende interviews In de periode van mei en juni 2013 zijn 25 aanvullende interviews uitgevoerd. Hierbij is gesproken met 18 vrouwen en zeven mannen. Van de 25 respondenten hadden 11 respondenten een inwonende partner. De meeste respondenten waren tussen de 65 en 75 jaar oud, namelijk 15 respondenten. zeven respondenten waren 75 jaar of ouder. Drie respondenten waren jonger dan 65 jaar. In enkele interviews is gesproken met een zoon of dochter. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 7

12 3 Contact met uw gemeente Burgers komen met verschillende vragen bij het Wmo-loket. In veel gevallen volgt na een vraag of melding van een participatieprobleem een persoonlijk gesprek met de burger. Vanuit de gedachte van de Kanteling wordt er breed gekeken naar de persoonlijke situatie en worden meerdere levensdomeinen (wonen, sociale contacten, gezondheid, participatie en dergelijke) besproken om te bekijken of de burger hulp of ondersteuning nodig heeft. De compensatie is niet omschreven in de wet; het gaat om het resultaat van de compensatie. Gemeenten zijn vrij om zelf invulling te geven aan de compensatieplicht. De gekantelde werkwijze houdt in dat de gemeenten burgers helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en te participeren, ondanks beperkingen. Daarbij wordt in gesprek met de burger eerst in beeld gebracht wat het probleem is en wat de mogelijkheden van de burger zijn om dit probleem zelf te verkleinen. Als dat niet voldoende is, wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk, de informele hulp en algemene voorzieningen. Daarna komen de collectieve voorzieningen in beeld. Ten slotte wordt er gekeken naar een individuele voorziening. 3.1 Het contact 19% van de burgers nam contact op om informatie op te vragen, 8% om advies te vragen, 82% voor het doen van een melding, 13% voor het doen van een vervolgaanvraag en 2% in verband met een andere reden. In het onderzoek was het mogelijk om meerdere redenen op te geven, dus de aandelen kunnen optellen tot meer dan 100%. De respondenten geven aan dat ze over onderstaande onderwerpen contact hebben opgenomen. Het was mogelijk om meerdere onderwerpen aan te geven. Figuur 1 Over welk onderwerp heeft u contact opgenomen? (%) SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 8

13 Uit de aanvullende interviews bleek dat respondenten soms door familie of bekenden op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden tot een voorziening via de Wmo. Hierbij bestaat dan soms ook de aanvraaggerichte houding. Ook is er een groep respondenten geweest die wel degelijk op de hoogte was van de nieuwe werkwijze van de Wmo. Zij hadden deze informatie ontvangen van onder andere de kerk en middels contact met de Wmo. De grootste groep respondenten had echter nog geen duidelijke verwachtingen van de werkwijze van de Wmo voorafgaand aan het huisbezoek. Het is voor mij ook de eerste keer, hoe moet ik dat dan weten? Ik ben bij een voorlichtingsavond geweest. Het is me wel duidelijk dat we steeds meer zelf moeten doen. Ik heb daar ook echt over nagedacht. In hoeverre cliënten zelf al stappen hebben ondernomen om hun probleem op te lossen kan erg verschillen. De gekantelde werkwijze stimuleert mensen om eerst zelf mogelijkheden binnen hun eigen netwerk te verkennen en aan te grijpen om hun probleem te compenseren. Tijdens de interviews is geïnventariseerd in hoeverre respondenten deze mogelijkheden al hebben benut. Uit de interviews is gebleken dat ongeveer de helft van de respondenten die zijn geïnterviewd zelf al stappen hadden ondernomen om het probleem zelf op te lossen. Zo waren er bijvoorbeeld al hulpmiddelen aangeschaft, maakte men gebruik van de mogelijkheden van familie, kinderen of buren of had men zelf een werkster voor het huishouden. Wanneer deze oplossing niet langer houdbaar bleek, is men naar de Wmo gegaan. Soms zijn ook aanvragen of meldingen gedaan om het netwerk juist te ontlasten. Ik kan mijn kinderen niet lastig blijven vallen. Tot op een zekere hoogte doen ze een hele hoop voor ons, maar daar zitten ook grenzen aan. Ze komen nog steeds om beurten en dan nemen ze boodschappen mee. Maar ik kan ze niet vragen om de badkamer uit te soppen. Dat gaat ons te ver. Uit de interviews bleek dat de meeste respondenten al een aanvraag of oplossing in gedachten hadden alvorens zij hiertoe een melding deden bij de Wmo. Door de aanvraaggerichte houding kan men soms voor verrassingen komen te staan wanneer naar een andere oplossing wordt gezocht tijdens het huisbezoek. De Wmo heeft lange tijd voornamelijk voorzieningen verstrekt en bij de nieuwe werkwijze hoort ook een cultuuromslag bij cliënten. Respondenten die hadden gehoord van de nieuwe werkwijze hadden betere en duidelijkere verwachtingen van de mogelijkheden. Ik had contact opgenomen voor het krijgen van huishoudelijke hulp. We hadden wel vernomen dat men niet zomaar iets weggeeft. We moeten eerst kijken wat we zelf kunnen. Iedereen moet bezuinigen, hè. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 9

14 Het principe van de Kanteling gaat uit van de verantwoordelijkheidsladder waarbij eerst gekeken wordt naar wat burgers zelf kunnen of met behulp van hun eigen netwerk. Als dit niet (voldoende) in de behoefte voorziet, wordt gekeken naar algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen en daarna naar de mogelijkheid van een individuele voorziening. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen, zowel van de burger als van de consulent. Burgers met beperkingen moeten duidelijk maken hoe hun leven eruit ziet en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Door een gesprek aan de keukentafel te voeren, kan deze vraag worden geanalyseerd en zijn oplossingen op maat mogelijk. Niet alle gemeenten zijn zover, er vindt ook vaak telefonisch contact plaats of het contact verloopt via briefwisseling of . Hoe in uw gemeente de (aan)vraag van de burger is opgepakt, ziet u in de volgende tabel. Tabel 2 Manier waarop de (aan)vraag besproken is (%) Uw gemeente Referentiegroep Persoonlijk gesprek bij mij thuis 77% 49% Persoonlijk gesprek elders 10% 19% Telefonisch gesprek 10% 24% Briefwisseling/ contact 3% 8% 3.2 Het gesprek In deze paragraaf gaat het om de ervaringen van respondenten die een gesprek hebben gehad (persoonlijk gesprek thuis, persoonlijk gesprek elders en een telefonisch gesprek vallen hieronder). Figuren In het rapport zijn zowel de resultaten van de respondenten in uw gemeente als het gemiddelde resultaat van de respondenten van alle deelnemende gemeenten weergegeven (de referentiegroep). In een aantal figuren zijn rode streepjes geplaatst. Deze rode streepjes geven de gemiddelde tevredenheid van de respondenten in de referentiegroep aan. Daarbij zijn de percentages tevreden en zeer tevreden cliënten bij elkaar opgeteld. Wanneer het rode streepje in het vak zeer tevreden of tevreden staat, dan betekent dit dat de respondenten in uw gemeente meer tevreden zijn dan in de referentiegroep. Andersom geldt dat als het rode streepje in het vak ontevreden of zeer ontevreden staat, de respondenten in de referentiegroep meer tevreden zijn dan in uw gemeente. De cijfers van de figuren kunnen door afronding afwijken van de cijfers in de tekst, hetzelfde geldt voor gegevens in de tekst die (minimaal) kunnen afwijken van de gegevens in de bijlage. In sommige gevallen tellen antwoorden van een vraag niet op tot 100%. Dit komt door afrondingsverschillen. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 10

15 In de volgende figuur wordt de tevredenheid over de volgende aspecten van het gesprek weergegeven: de informatie over de afhandeling van het gesprek; de tijd die genomen werd voor het gesprek; de deskundigheid van de medewerkers; de wijze waarop de respondent is behandeld bij het gesprek. Figuur 2 Tevredenheid over het gesprek (%) wijze behandeling deskundigheid medewerkers genomen tijd informatie over afhandeling zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden Wat betreft het gesprek in uw gemeente zijn de respondenten het meest tevreden over de tijd die voor ze was genomen tijdens het gesprek, 96% is hier (zeer) tevreden over. Relatief het minst tevreden is men over de informatie over de afhandeling van het gesprek, 91% is hier (zeer) tevreden over. Respondenten die aanvullend zijn geïnterviewd, zijn overwegend positief over het huisbezoek. De respondenten stellen de tijd en aandacht die voor hen is genomen op prijs. Respondenten vertelden hierover onder andere: Het was een heel hartelijk gesprek. Ze hadden niet hoeven komen, maar dat ze dat toch doen.., daar neem ik mijn hoed voor af. Het heeft me zeer behaagd. Ik had niet gedacht dat ze daar nog tijd voor hadden. Om een gesprek goed en efficiënt te laten verlopen, wordt vanuit de Kanteling geadviseerd om burgers vooraf te informeren over wat ze van zo n gesprek kunnen verwachten. Op die manier weet de burger ook beter wat hij of zij mag verwachten van (de uitkomst van) het gesprek en kan degene alvast nadenken over de eigen inbreng die wellicht mogelijk is en welke vragen er leven. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 11

16 Uit kwalitatieve kantelingsonderzoeken van SGBO, uitgevoerd in meerdere gemeenten, over 2011 blijkt dat de informatievoorziening voorafgaand aan het gesprek van invloed is op de ervaringen van de klant. Burgers die vooraf geïnformeerd zijn over het doel van het gesprek kunnen meer begrip opbrengen voor een afwijzing of kunnen positief verrast zijn wanneer ze de gewenste voorziening ontvangen, terwijl ze op basis van de informatie vooraf gedacht hadden daarvoor niet in aanmerking te komen. Over de informatie die vooraf is verstrekt betreffende de aard van het gesprek is 81% van de respondenten (zeer) tevreden (referentiegroep 78%). Bij het vaststellen welk resultaat bereikt moet worden met de ondersteuning is een gesprek over en zorgvuldig onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van belang. Bij de Kanteling wordt er breed gekeken naar de persoonlijke situatie en worden meerdere levensdomeinen (wonen, sociale contacten, gezondheid, participatie en dergelijke) besproken om te bekijken of de burger verdere hulp of ondersteuning nodig heeft. In uw gemeente is in 51% van de gevallen over één of meer andere onderwerpen gesproken dan het onderwerp waar de burger in eerste instantie contact voor heeft opgenomen. In de referentiegroep ligt dit percentage op 61%. Uit de aanvullende interviews blijkt dat niet bij alle respondenten meerdere levensdomeinen zijn besproken. Omdat respondenten soms zelf erg aanvraaggericht zijn, is voor hen het gesprek gegaan over de voorziening. Respondenten geven aan dat hun persoonlijke situatie goed is besproken. Wanneer hierbij ook andere levensdomeinen ter sprake kwamen, zijn deze levensdomeinen wel verkend. De financiële situatie is het minst besproken tijdens de huisbezoeken. Er waren ook respondenten die het moeilijk vonden om persoonlijke informatie te delen in verband met de aard van de informatie of de hechte gemeenschap. Uiteindelijk hebben we het wel gehad over dat mijn kinderen ver weg wonen en dat er ook zoiets bestaat als Valys. Er is gesproken over het overlijden van mijn man. Ja dat deed heel veel met me. Ik kon ook gaan eten met anderen. Misschien dat ik dat later wel ga doen. Als ik iets beter in m n vel zit misschien. We hebben het ook nog gehad over het vervoer. Ik heb daar meerdere mensen over gehoord. Ik vind het wel fijn dat het toch wordt aangehaald in het gesprek. Anders is het alleen maar van horen zeggen. Nee.. We hebben het vooral gehad over het huishouden. Wat wel en niet lukt. Ik kan me niet herinneren dat er nog andere dingen ter sprake zijn gebracht. Verder gaat het ook best goed hoor. Ik heb geen klagen. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 12

17 Ze hoeven niet alles van me te weten. Ik bel toch voor huishoudelijke hulp. Dan ga ik niet m n hele leven op straat leggen. De onderwerpen zorg, welzijn (ontmoeten van andere mensen) en financiën zijn onderwerpen die een grote invloed kunnen hebben op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning. Immers uit het participatieonderzoek van SGBO over 2011 komt naar voren dat kwetsbaarheid van burgers in belangrijke mate bepaald wordt door hun gezondheid en de zorgbehoeften, door eenzaamheid en door beperkte financiële middelen. In figuur 1 is te lezen over welk onderwerp men contact heeft opgenomen met de gemeente. Aan de respondenten is gevraagd of er aanvullend ook over andere onderwerpen is gesproken terwijl men hier in eerste instantie geen contact voor zocht. De volgende tabel laat zien of er aanvullend ook over (een) ander(e) onderwerp(en) is gesproken waarvoor men dus geen contact zocht. Tabel 3 Er is aanvullend over het onderstaande onderwerp gesproken (%) Uw gemeente Referentiegroep Voeren van een huishouden 31% 35% Wonen 15% 21% Zorg 28% 38% Welzijn (ontmoeten andere mensen) 11% 11% Mijn financiële situatie 7% 9% Vervoer 30% 42% Bij het zoeken naar oplossingen voor cliënten wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van cliënten en zijn of haar sociale omgeving door in eerste instantie te kijken naar wat de cliënt zelf kan en naar wat hij of zij in de eigen directe omgeving aan ondersteuning kan organiseren. De persoonlijke situatie van de cliënt in beeld brengen is daarbij van belang. Daarnaast zorgt het in beeld brengen van de persoonlijke situatie ervoor dat burgers zich serieus genomen voelen en dit zorgt doorgaans voor meer tevreden klanten. Zo blijkt uit klantonderzoek Wmo van SGBO van vorig jaar dat de relatie tussen de tevredenheid over verschillende aspecten van de aanvraag, zoals de tijd die genomen wordt, de bejegening en het uiteindelijke rapportcijfer voor de aanvraagprocedure versterkt wordt door de indicator 'rekening houden met de persoonlijke situatie'. Dat betekent (in het geval de tevredenheid over de verschillende aspecten van de aanvraag verder gelijk blijft) dat cliënten die vinden dat er veel rekening gehouden is met hun persoonlijke situatie gemiddeld altijd een hoger rapportcijfer voor de aanvraagprocedure geven dan de cliënten die dit minder hebben ervaren. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 13

18 Uit de aanvullende interviews onderschrijven respondenten dat er rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. Opvallend hierbij waren enkele respondenten waarvan een individuele voorziening niet is toegekend, maar die toch het gevoel hadden dat er rekening is gehouden met hun persoonlijke situatie. Dit was bij drie respondenten die zijn geïnterviewd het geval. Respondenten spreken zich ook positief uit over de mate van urgentie die ook door de consulenten werd ervaren. Wanneer situaties onhoudbaar bleken, werd dit ook als zodanig door consulenten opgepakt. Er waren ook enkele respondenten die dit tegenspraken. Zo vertelde een respondent die in verband met zijn aandoening juist onafhankelijk wilde worden van zijn sociale netwerk, het moeilijk te vinden om erop gewezen te worden hier juist een beroep op te moeten doen. Een andere respondent gaf aan dat zij juist door de zwaarte en langdurigheid van haar beperking een zekere mate van recht op een voorziening heeft verworven, aangezien zij voor veel zorgkosten is komen te staan en meerdere hulpmiddelen en voorzieningen nodig heeft. Het geeft veel vertrouwen dat hij zo mee heeft gedacht. Ik vind niet dat ze écht hebben meegedacht. De hulp moet toekomen aan zij die het écht nodig hebben. Ik snap best dat mensen met een simpele voorziening ook eerst iets anders kunnen proberen. Maar dat is voor mij niet meer van toepassing. Ik heb nogal wat schoondochters. En zoals het nu gaat moet het best lukken. [de schoondochters kunnen mevrouw helpen bij het huishouden.] De volgende figuur geeft aan in hoeverre er volgens de respondenten tijdens dit gesprek rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. 90% zegt daarop veel of redelijk. In de referentiegroep is dit 92%. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 14

19 Figuur 3 In hoeverre is er bij het gesprek rekening gehouden met de persoonlijke situatie? (%) Respondenten geven gemiddeld een 7,5 voor het contact. In de referentiegroep is dit cijfer een 7,4. In de volgende figuur wordt dit rapportcijfer weergegeven. Figuur 4 Rapportcijfer over het contact (%) Respondenten die een persoonlijk gesprek bij hen thuis hebben gehad geven gemiddeld een 7,6. Respondenten die een persoonlijk gesprek elders hebben gehad geven gemiddeld een 6,9 en respondenten die een telefonisch gesprek hebben gehad geven gemiddeld een 7,5. Bij de referentiegroep liggen deze cijfers op 7,5, 7,4 en 7,2. Gekeken is welke aspecten van het gesprek van invloed zijn op het rapportcijfer over het gesprek. Uit analyse over de gehele referentiegroep blijkt dat vooral de mate waarin rekening gehouden is met de persoonlijke situatie, van invloed is op het rapportcijfer. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 15

20 3.3 De oplossing Volgens de kantelingsgedachte gaan gemeenten steeds meer uit van wat iemand wel kan en ligt de nadruk op de kwaliteiten die burgers bezitten. De eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt zoveel mogelijk benut en ontwikkeld. Eigen kracht komt voorop te staan. Wat kan de burger nog zelf? Door in eerste instantie te kijken naar wat de burger wel kan en naar wat de eigen directe omgeving aan ondersteuning kan organiseren, blijft de burger zelfredzaam en betrokken bij de samenleving. Het is de taak van gemeenten om het zó te regelen, dat de burger deze verantwoordelijkheid ook kan nemen. Daar waar dat niet lukt, helpt de gemeente met ondersteuning of een vangnet. Uit de kwalitatieve kantelingsonderzoeken van SGBO over 2011 blijkt dat het keukentafelgesprek, waarin breder wordt gekeken naar de situatie van de cliënt en de eigen verantwoordelijkheid voorop staat, vaak nog niet leidt tot een andere oplossing dan een individuele voorziening. Bij het kijken naar een vorm van ondersteuning wordt idealiter, afhankelijk van de vraag van de cliënt, de volgende volgorde van ondersteuning gehanteerd die u in de volgende tabel ziet van boven naar beneden. Deze tabel geeft weer wat de respondenten in uw gemeente geadviseerd is. Er kunnen meerdere zaken geadviseerd zijn, dus het percentage kan optellen tot meer dan 100%. Tabel 4 De gemeente heeft mij geadviseerd een beroep te doen op (%) Uw gemeente Referentiegroep Eigen kracht 43% 30% Familie, vrienden, buren 44% 30% Een vrijwilliger 19% 11% Aanbod aan dagactiviteiten 13% 10% Een algemene voorziening 23% 15% Een individuele voorziening 67% 67% Andere zorgaanbieders 15% 14% Inkomensondersteuning 3% 5% Iets anders 7% 8% In uw gemeente is in 43% van de gevallen geadviseerd onder andere een beroep te doen op de eigen kracht van de respondent, in de referentiegroep ligt dit percentage op 30%. In 44% van de gevallen is aangeraden om onder andere een beroep te doen op familie, vrienden of buren. In de referentiegroep ligt dit percentage op 30%. 89% van de respondenten is (zeer) tevreden met de voorgestelde oplossing. In de referentiegroep ligt dit percentage ook op 89%. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 16

21 Bij claimgericht denken wordt vooral gedacht vanuit de voorziening waarop de klant meent recht te hebben. Bij compensatiegericht denken wordt vanuit de vraag van de klant bekeken welke oplossing zijn of haar beperking het beste compenseert. Er is een verschuiving gaande bij gemeenten om minder (individuele) Wmo-voorzieningen te verstrekken en meer te verwijzen naar hulp van familie, vrienden en buren, vrijwilligers en andere soorten (algemene) voorzieningen. Uit de gegevens van de referentiegroep blijkt dat de respondenten over alle geboden oplossingen tevreden zijn. Het meest tevreden zijn ze met de voorgestelde oplossing als de gemeente heeft geadviseerd om een beroep te doen op het aanbod van dagactiviteiten, een individuele voorziening, een algemene voorziening, andere zorgaanbieders of inkomensondersteuning. Iets minder tevreden zijn ze met de voorgestelde oplossing als de gemeente heeft geadviseerd een beroep te doen op de eigen kracht, familie, vrienden, buren of een vrijwilliger. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er in de gemeente Rijssen-Holten meer oplossingen in de eigen kracht van respondenten zijn gevonden dan in andere gemeenten. Dit geldt ook voor oplossingen met familie en vrienden en voor de inzet van een vrijwilliger. Dit beeld werd ondersteund door de resultaten uit de aanvullende interviews. In meerdere situaties zijn oplossingen in de eigen kracht gevonden. Opvallend was dat dat tijdens het huisbezoek ook op een heldere en meedenkende manier aan de respondenten is overgebracht. Zo is er een mevrouw die op aanraden van één van haar kinderen een melding heeft gedaan bij de Wmo. De insteek van het gesprek is dat mevrouw wellicht ondersteuning kon krijgen bij het huishouden. Mevrouw woont samen met meneer. Tijdens het huisbezoek is met mevrouw besproken hoe het nu gaat. Het gaat allemaal nog redelijk goed, zo vertelde mevrouw. Meneer kan ook af en toe bijspringen. Uiteindelijk is er na het huisbezoek geen huishoudelijke hulp aangevraagd en mevrouw heeft een goed gevoel aan het gesprek over gehouden. Wanneer er daadwerkelijk hulp nodig zou zijn, weet mevrouw nu waar ze terecht kan en is er al iemand die zij kent. Ik ben er heel blij mee. Als ik niet meer kan, kan ik altijd contact opnemen. Er was een meneer die zijn woning wilde aanpassen om deze rolstoelvriendelijk te maken. Meneer heeft meerdere kinderen; er is altijd wel hulp van een zoon of dochter of schoonkinderen. Uiteindelijk is met behulp van familie het huis aangepast alvorens het huisbezoek had plaatsgevonden. Het huisbezoek heeft plaatsgevonden en er is nog gesproken over een douchestoel. In het gesprek kwam naar voren dat een krukje onder de douche voorlopig nog wel volstond. Meneer is tevreden over de oplossing en geeft aan: Zolang ik nog kan autorijden heb ik geen regiotaxi nodig en zolang mijn kinderen er voor mij zijn, red ik het nu prima. Gaat het in de toekomst veranderen, dan weet ik waar ik moet wezen. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 17

22 Er is ook gesproken met een meneer die lange tijd gehandicapt is. Meneer is naar de Wmo gegaan omdat hij niet meer zo mobiel is. Meneer had in gedachten om gebruik te maken van een scootmobiel. Meneer wist ook dat de Wmo voortaan anders werkt. Ik wist al wel dat ik eerst zelf naar een oplossing moest zoeken. Toch wilde ik graag een gesprek om de mogelijkheden te verkennen. Er heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Het was een redelijk en vriendelijk gesprek volgens meneer. Uit het gesprek is naar voren gekomen dat hij aanspraak kan maken op een rolstoel. Meneer is van mening dat hij daarmee niet gecompenseerd wordt om meer te participeren. De rolstoel zou meneer afhankelijker maken, omdat zijn vrouw hem dan moet duwen. Meneer heeft uiteindelijk zelf een scootmobiel aangeschaft. Ik moet dat wel verwerken. Ik begreep dat eerst niet goed. Het is eigenlijk heel correct gegaan want ze hebben gehandeld in de ruimte die ze hadden. Omdat meneer al langere tijd gehandicapt is en zal blijven en hierdoor meer kosten maakt, zou er ook over die regels heen gekeken moeten worden, zo vindt meneer. Ze hebben het over maatwerk en ik dacht dat dat ook echt zo zou zijn. Soms moet je ook wel eens over de grenzen heen kijken om tot maatwerk te komen. Ze hebben me keurig behandeld, maar ik had meer verwacht van de maatwerkmogelijkheden. Naast eigen kracht oplossingen zijn ook algemene voorzieningen of andere doorverwijzingen soms onderdeel van de oplossing. Uit de aanvullende interviews kwam naar voren dat respondenten veelal werden geattendeerd op algemene voorzieningen. Naast attenderen is het warm overdragen van een cliënt naar een andere organisatie soms ook zinvol of noodzakelijk. Dit is in zeer beperkte mate uit de interviews naar voren gekomen, namelijk bij één respondent. 3.4 Aanvraagprocedure Contact met de gemeente over een ondersteuningsvraag kan leiden tot een aanvraag. In de praktijk vervalt deze stap voor sommige gemeenten. De aanvraag wordt dan impliciet na het keukentafelgesprek afgehandeld. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ervaringen van aanvragers met de aanvraagprocedure. Hierbij zijn alleen de resultaten meegenomen van de respondenten die in de afgelopen 12 maanden een aanvraag hebben ingediend. De reden hiervoor is dat deze respondenten kort geleden ervaring hebben opgedaan met de aanvraagprocedure. In uw gemeente heeft 59% van de respondenten de afgelopen 12 maanden een aanvraag ingediend. In de referentiegroep is dit 46%. Aan respondenten die de afgelopen 12 maanden een aanvraag hebben ingediend, is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de aanvraagprocedure. De volgende figuur toont deze rapportcijfers, waarbij een 1 staat voor een lage waardering en een 10 voor een hoge waardering. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 18

23 Figuur 5 Spreiding van de rapportcijfers voor de aanvraagprocedure (%) In uw gemeente geven respondenten een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 voor de aanvraagprocedure, in de referentiegroep is dit een 7,2. In uw gemeente geeft 10% een 5 of lager voor de aanvraagprocedure, 22% geeft een 9 of een 10. In de referentiegroep is dit respectievelijk 13% en 15%. In uw gemeente gaven respondenten in 2011 een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7 voor de aanvraagprocedure. Een aanvraag voor een voorziening kan resulteren in verschillende uitkomsten: een aanvraag kan volledig of gedeeltelijk zijn toegekend of afgewezen. Aanvragen kunnen echter ook op het moment van de uitvoering van dit onderzoek nog in behandeling zijn. Aan de respondenten is gevraagd of de aanvraag is toegekend. 7% van de respondenten geeft aan dat de aanvraag niet is toegekend. In de referentiegroep is dit aandeel ook 7%. De resultaten zijn in de volgende tabel terug te vinden. Tabel 5 Is de aanvraag toegekend? Uw gemeente 2011 Uw gemeente 2012 Referentiegroep 2012 Ja, volledig 82% 79% 76% Ja, gedeeltelijk 7% 13% 12% De aanvraag is nog in behandeling 8% 1% 5% Nee 3% 7% 7% SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 19

24 Uit de tabel valt op te merken dat minder aanvragen volledig zijn toegekend ten opzichte van Een logische verklaring lijkt dat dit verband houdt met de toename van de eigen kracht oplossing. Het gemiddelde rapportcijfer voor de aanvraagprocedure van respondenten met een toegekende aanvraag is een 7,7. Voor de referentiegroep is dit een 7,4. Respondenten in uw gemeente van wie de aanvraag is afgewezen, geven gemiddeld een 6,0 voor de aanvraagprocedure. In de referentiegroep is dit een 5,1. In uw gemeente geeft 94% aan (zeer) tevreden te zijn over de wachttijd tussen de aanvraag en het daadwerkelijk verkrijgen van de hulp of de voorziening. 6% geeft aan hier (zeer) ontevreden over te zijn. In de referentiegroep zijn deze aandelen respectievelijk 89% en 11%. Nadat een aanvraag is toegekend of een andere oplossing is bedacht, kan het raadzaam zijn dat de Wmo-consulent nazorg verleend om na te gaan of de oplossing (in bijvoorbeeld de eigen kracht) goed tot stand is gekomen en passend is voor de situatie. Uit de interviews is deze vorm van nazorg weinig gebleken. Wel gaven respondenten aan nu te weten waar zij terechtkunnen met vragen of verdere ondersteuning. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 20

25 4 Overige ondersteuning Vanuit de gedachte dat de cliënten die een beroep op de Wmo doen vaak ook andere vormen van ondersteuning en zorg krijgen, formeel (bijvoorbeeld via de AWBZ) of informeel (bijvoorbeeld van een mantelzorger of vrijwilliger), zijn deze vormen van ondersteuning meegenomen in het onderzoek. Het past in de bredere benadering van de burger en diens vragen om (maatschappelijke) ondersteuning. Om de functie van Wmo-ondersteuning goed in beeld te kunnen brengen, is het van belang ook te kijken naar het ontvangen van de andere vormen van ondersteuning en zorg. Deze informatie geeft een completer beeld van de cliënt, zijn of haar netwerk en dus ook de zorgzwaarte. 4.1 Mantelzorg Mantelzorgers nemen al een aanzienlijk deel van de geboden zorg en ondersteuning voor hun rekening en dragen op die manier bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van familie en vrienden met één of meer beperkingen. Een beroep op mantelzorgers zal de komende jaren verder worden gestimuleerd. Het is immers de bedoeling dat burgers na het aanspreken van de eigen kracht voor hulp en ondersteuning eerst bij hun directe omgeving aankloppen alvorens een beroep te doen op professionele ondersteuning. De gebruikte definitie van mantelzorg in de vragenlijst is: Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is dus anders dan de gebruikelijke (alledaagse) zorg, zoals de zorg voor een gezond kind. 49% van de respondenten geeft aan momenteel hulp te ontvangen van een mantelzorger, in de referentiegroep is dit 46%. Deze percentages zijn hetzelfde als vorig jaar. Dit aandeel mantelzorgers is niet representatief voor de gehele gemeente, omdat het hier om een selectieve groep van mantelzorgers gaat: de mantelzorgers van cliënten. Van de respondenten jonger dan 65 jaar ontvangt 60% mantelzorg. Voor de respondenten ouder dan 65 jaar is dit 47%. In de referentiegroep is dit respectievelijk 49% en 46%. Het percentage respondenten jonger dan 65 jaar dat mantelzorg ontvangt, is gestegen ten opzichte van Van de respondenten jonger dan 65 jaar gaf in % aan dat zij mantelzorg ontvingen. 4.2 Hulp van een vrijwilliger Een vrijwilliger doet werk dat onbetaald en onverplicht wordt gedaan ten behoeve van anderen of voor de samenleving in het algemeen. Zorgvrijwilligers zijn vrijwilligers die SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 21

26 zich bezighouden met activiteiten op het snijvlak van maatschappelijke ondersteuning en zorg. Een belangrijk voorbeeld van deze categorie vrijwilligers is de vrijwilliger die vrijwillige thuishulp of zorg levert bij talrijke projecten, zoals algemene hulpdiensten, buddyzorg, bezoekdiensten voor dementerenden, gehandicapten en chronisch zieken, en maatjesprojecten. De hulp van een vrijwilliger kan een zeer belangrijke aanvulling vormen op dat wat de mantelzorger doet. Daarnaast kan een vrijwilliger ook de mantelzorger zelf ontlasten. 26% van de respondenten geeft aan momenteel hulp van een vrijwilliger te ontvangen, in de referentiegroep is dit 17%. Dit aandeel vrijwilligers is niet representatief voor de gehele gemeente, omdat het hier om een selectieve groep van vrijwilligers gaat: vrijwilligers die cliënten ondersteunen. Van de respondenten jonger dan 65 jaar ontvangt 36% hulp van een vrijwilliger. Van de respondenten ouder dan 65 jaar is dit 24%. In de referentiegroep is dit respectievelijk 15% en 17%. Uit het onderzoek blijkt verder dat 19% zowel hulp van een mantelzorger als hulp van een vrijwilliger ontvangt. In de referentiegroep is dat 14%. 4.3 Zorg vanuit de AWBZ Cliënten die een beroep doen op de Wmo kunnen ook zorg krijgen vanuit de AWBZ. Voorbeelden van deze zorg zijn individuele begeleiding (zoals hulp bij de opvoeding van kinderen, hulp bij administratie en financiën of begeleiding bij bewegen en verplaatsen), begeleiding door middel van groepsactiviteiten (dagopvang, dagbesteding), persoonlijke verzorging, behandeling of verpleging. Om de stijgende uitgaven aan AWBZ-zorg terug te dringen, wil men de lichtere vormen van zorg van de AWBZ overhevelen naar de gemeenten. Omdat gemeenten dichter bij hun burgers staan, kunnen zij de zorg goedkoper organiseren en daarbij meer maatwerk leveren, zo is de redenering. De functies extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging 1 gaan per 2015 over naar gemeenten. Daarmee komt de uitvoering van deze taken bij de gemeente te liggen. Het gaat bij begeleiding om zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen met somatische of psychogeriatrische problemen, volwassenen met psychiatrische problemen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen. Cliënten die Wmo-ondersteuning ontvangen, krijgen mogelijk ook een vorm van begeleiding en kunnen daarnaast persoonlijke verzorging 1 Exclusief het deel dat naar de Zvw gaat SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 22

27 (zoals hulp bij wassen en aankleden, en hulp bij protheses), behandeling en/of verpleging krijgen. Door zicht te hebben op de overige ondersteuning die de huidige cliënten ontvangen, kan de gemeente de zorgzwaarte van de cliënt beter bepalen. De respondenten uit dit onderzoek geven aan momenteel de volgende zorg of ondersteuning vanuit de AWBZ te ontvangen. Het percentage voor de referentiegroep is tussen haakjes terug te vinden. Tabel 6 Ontvangen AWBZ-ondersteuning (%) Ja Nee Weet niet (Individuele) begeleiding 13% (12%) 78% (80%) 9% (9%) Begeleiding in de vorm van groepsactiviteiten 11% (8%) 85% (86%) 4% (6%) Persoonlijke verzorging 23% (19%) 69% (74%) 8% (8%) Behandeling 11% (8%) 78% (82%) 11% (10%) Verpleging 11% (9%) 80% (83%) 9% (8%) Uit analyses van de referentiegroep van dit onderzoek (wat gericht is op (aan)vragers van Wmo-ondersteuning) blijkt met betrekking tot de vragen over de AWBZ-ondersteuning het volgende. De respondenten die aangeven dat ze een vorm van zorg of ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen, maken vaker gebruik van bepaalde vormen van Wmo-ondersteuning dan de respondenten die geen zorg of ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen. De volgende vormen van Wmo-ondersteuning komen bij deze groep respondenten vaker voor: het hebben van een rolstoel, een woonvoorziening of tegemoetkoming van vervoerskosten en het gebruikmaken van collectief vervoer. Ook wordt deze groep respondenten vaker ondersteund door een mantelzorger of een vrijwilliger. 4.4 Aanvullende interviews Uit de aanvullende interviews is gebleken dat de functie van familie en het gezin vaker een grote rol spelen in het vinden van een eigen kracht oplossing dan bij andere gemeenten, waar ook dergelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. De gezinnen van respondenten die we gesproken hebben zijn relatief groot en vaker krijgen respondenten ondersteuning van kinderen en ook de kerkgemeenschap. Dit was bij 16 van de respondenten die zijn geïnterviewd het geval. Wanneer kinderen ver weg waren verhuisd of wanneer de partner van een respondent is overleden waardoor er alleen aangetrouwde familie in de buurt was, bleek de hulp vanuit dit netwerk lastiger tot stand te worden gebracht. SGBO KLANTONDERZOEK WMO OVER 2012 WMO-VOORZIENINGEN 23

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlem 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 6 1.1

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Mark Gremmen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Maaike Woertel Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Rondetafelgesprek met cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Maasdonk Klantonderzoek Wmo over 2012 Rondetafelgesprek met cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Maasdonk COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Myrte de Jong Barbara Wapstra-Van Damme Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Almere

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Almere Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente Almere Augustus 2012 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek 2012 naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente Meerssen COLOFON Samenstelling Anouk Olsthoorn Barbara Wapstra-Van Damme Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

In gesprek met Wmo-cliënten Gemeente Apeldoorn

In gesprek met Wmo-cliënten Gemeente Apeldoorn In gesprek met Wmo-cliënten Gemeente Apeldoorn In gesprek met Wmo-cliënten Gemeente Apeldoorn Juni 2013 COLOFON Samenstelling Kees-Jan van de Werfhorst Nora Kornalijnslijper Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Dinkelland

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Dinkelland Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente Dinkelland COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Meppel

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Meppel Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Meppel Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Meppel COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo COLOFON Samenstelling Andrew

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Rapport BV Rotterdam, oktober 2013 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie