DR-MV2SEU DVD VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER INSTRUCTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-MV2SEU DVD VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER INSTRUCTIE"

Transcriptie

1 GHI PQRS ABC JKL TUV DEF MNO WXYZ RM-SDR057E STANDBY/ON VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER DR-MV2SEU STANDBY/ON OPEN/ CLOSE ON SCREEN SET UP EJECT VCR REPEAT ZOOM PR CLEAR AUDIO PROG TIMER SHOWVIEW TOP MENU MENU/LIST ENTER RETURN R SLOW PLAY SLOW REC STOP PAUSE VCR VCR VCR REC BBING SEARCH SLOW REC SPEED REC MONITOR VCR SYSTEM BBING VCR PR VCR/ VCR S-VIDEO VIDEO (MONO) L-AUDIO-R R INSTRUCTIE SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation. LPT A

2 AV2(DECODER) AV1(TV) DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO S-VIDEO OUT OUT IN OUT Voor u begint Voor u begint Meegeleverde accessoires Afstandsbediening met twee R6 (AA) batterijen HF-kabel Scart-kabel Instructiehandboek BELANGRIJK Leest u de verschillende voorzorgen op pagina s 2 en 4 voor u het apparaat gebruikt. Voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRANDGEVAAR OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. LET OP GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: NIET OPENEN LET OP: VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING (OF HET ACHTERDEKSEL) OM ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. BIEDT HET APPARAAT VOOR ONDERHOUD AAN BIJ EEN GEKWALIFICEERD MONTEUR. Het kenplaatje en de veiligheidsinstructie bevinden zich aan de achter- en de onderzijde van het apparaat. De bliksemschicht in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u attent te maken op de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanningen binnen de behuizing van het product die een zodanig hoog kunnen oplopen dat daardoor een risico voor elektrische schokken en persoonlijk letsel aanwezig is. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u attent te maken op een belangrijke aanwijzing voor bediening of onderhoud in de documentatie bij dit apparaat. Laserveiligheid In dit apparaat wordt een laser gebruikt. Alleen geschoold personeel mag de cover verwijderen of proberen dit apparaat te onderhouden, omwille van de kans op oogletsels. ATTENTIE: HET GEBRUIK VAN INSTELLINGEN OF AFREGELINGEN OF PRESTATIES OF PROCERES, ANDERE DAN DEZE IN DEZE BROCHURE GESPECIFICEERD KAN LEIDEN TOT EEN GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN STRALING. ATTENTIE: ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND EN UITGESCHAKELDE VERGRENDELING. KIJK NIET IN DE STRAAL. PLAATS: BINNEN, BIJ HET DEKMECHANISME. CLASS 1 LASER PROCT KLASSE 1 LASER PROKT KLASSE 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PROIT LASER Deze apparaat is werd geklassificeerd als een CLASS 1 LASER product. Het CLASS 1 LASER PROCT-merkteken werd aangebracht op de achterzijde. /VCR L R ANTENNA Voeding De netvoeding is aangesloten en de eenheid staat onder spanning van zodra het netsnoer op een V, 50 Hz stopcontact is aangesloten. Om het apparaat te bedienen drukt u op [STANDBY/ON /I]. Het netsnoer moet gebruiksklaar blijven. WAARSCHUWING: SPANNINGVOERENDE DELEN BINNEN DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT. SCHROEVEN NIET VERWIJDEREN. Voorzichtig 1. Probeer niet de behuizing te openen. Er zijn binnenin geen onderdelen die u kunt herstellen. Doe voor alle service een beroep op een geschoold technicus. 2. Gleuven en openingen in de behuizing aan de zijkanten en onderaan zijn bedoeld voor de ventilatie. Om een betrouwbare werking te verzekeren en de eenheid te beschermen tegen oververhitting mogen deze openingen niet worden verhinderd of bedekt. Vermijd het apparaat te installeren in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten tenzij er kan worden gezorgd voor voldoende ventilatie. 2

3 3. Houd het apparaat verwijderd van radiatoren en andere warmtebronnen. 4. Vermijd het gebruik in de buurt van sterke magnetische velden. 5. Druk geen voorwerpen van om het even welke aard in het toestel: ze zouden in aanraking kunnen komen met spanningsvoerende delen, of kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken. 6. Mors geen vloeistof op het toestel. Indien er vloeistof is het apparaat is binnengedrongen gekwalificeerd personeel raadplegen. 7. Plaats de eenheid niet verticaal. Gebruik het apparaat alleen in horizontale (vlakke) positie. 8. Overtuig u ervan vooraleer het apparaat te gaan gebruiken dat de timer-opname mode is uitgeschakeld. 9. Dit apparaat bevindt zich in de standby-modus indien het is ingeschakeld, terwijl het netsnoer blijft aangesloten. 10. Plaats geen brandbare voorwerpen op het apparaat. (kaarsen, enz.) 11. Zorg er voor u het apparaat verplaatst voor dat alle schijven zijn verwijderd, en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Let op: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur [Europese Unie] Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving. (Zakelijke gebruikers) Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website voor informatie over het terugnemen van het product. [Landen buiten de Europese Unie] Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur. Lever uw bijdrage aan het leefmilieu!!! Uitgeputte batterijen horen niet thuis in de vuilmand. U kunt ze binnen brengen bij een verzamelpunt voor gebruikte batterijen of speciaal afval. Neemt contact op met het bestuur van uw woonplaats voor nadere details. Voor gebruik door de klant: Lees zorgvuldig het model- en het serienummer op de achterzijde van het apparaat en vul deze informatie hieronder in. Houd deze informatie bij voor toekomstig gebruik. Modelnummer Serienummer Plaats van installatie Voor veilige en optimale prestaties van deze eenheid: installeer het apparaat horizontaal en stabiel. Plaats niets rechtstreeks boven op het toestel. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of de afstandsbediening. Plaats het niet rechtstreeks boven op een TV. Scherm het apparaat af van rechtstreeks zonlicht en hou het verwijderd van warmtebronnen. Vermijd stoffige of vochtige ruimtes. Vermijd ruimtes met een ventilatie, onvoldoende voor een afdoende warmtedissipatie. Blokkeer de ventilatiegaten aan de zijkanten van het apparaat niet. Vermijd plaatsen, onderworpen aan hevige trillingen of sterke magnetische velden. Vermijd gevaar op elektrische schokken en brand Hanteer het netsnoer niet met natte handen. Trek niet aan het netsnoer niet uit het stopcontact met het snoer zelf. Neem het vast bij de stekker. Indien er per ongeluk water wordt gemorst op het apparaat onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken, en het apparaat naar een erkende hersteller brengen om te laten nakijken. Waarschuwing vochtcondensatie Er kan condensatie optreden indien het apparaat wordt verplaatst van een koude naar een warme ruimte, na het opwarmen van een koude ruimte, of onder omstandigheden van grote vochtigheid. Gebruik het apparaat minstens niet gedurende 2 uren, zodat de binnenzijde kan opdrogen. Voor u begint 3

4 Voor u begint Over copyright Het is verboden om de op discs vastgelegde werken te kopiëren, uit te zenden, in het openbaar te vertonen of de discs te verhuren. Dit produkt bevat een auteursrecht beschermende technologie die beschermd is door octrooien van de Vereinigde Staten en andere rechten aangaande intellectuele eigendom. Gebruik van deze auteursrecht beschermende technologie moet door Macrovision worden toegestemd en is bestemd alleen voor huiselijk gebruik en andere beperkte vertoning, tenzij Macrovision anders toestemt. Reverse engineering of demontage is verboden. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool double-d zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Dolby Digital Recording Dolby Digital Recording stelt de consument in staat hoge kwaliteits-video met stereogeluid op te nemen op beschrijfbare -disks. Deze technologie, gebruikt in de plaats van PCMopnames, bespaart ruimte op de disk, wat een hogere videoresolutie of langer opnemen toelaat op een. 's, aangemaakt met Dolby Digital Recording kunnen worden weergegeven op alle -videospelers. : Dit is zo indien de spelers compatible zijn met werkelijk beschrijfbare disks. DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. Onderhoud HET APPARAAT REINIGEN Gebruik een zachte doek, licht bevochtigd met een zachte detergentoplossing. Gebruik geen oplossingen met alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddelen. REINIGEN VAN DE DISKS Indien en disk vuil wordt haar reinigen met een reinigingsdoekje. Veeg de disk schoon van het centrum naar buiten. Maak geen cirkelvormige bewegingen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsproducten uit de handel, detergent, schurende reinigingsmiddelen of antistatische spray, bedoeld voor analoge fonoplaten. HANTEREN VAN DE DISKS Behandel de disks zo dat vingerafdrukken en stof niet kunnen hechten aan het schijfoppervlak. Bewaar niet gebruikte disks altijd in hun beschermende behuizing. SERVICE Indien het apparaat defect raakt niet proberen het zelf te herstellen. Er zijn geen door de gebruiker te herstellen onderdelen aan de binnenzijde. Schakel het apparaat uit, trek het netsnoer uit het stopcontact, en raadpleeg uw dealer of een erkend servicecentrum. DE DISKLENS REINIGEN Indien het apparaat niet correct werkt na het raadplegen van het deel Problemen oplossen en de betrokken delen in de Instructiehandboek, is de optische laser-pickup mogelijk vuil. Raadpleeg uw dealer of een erkend servicecentrum voor inspectie van de optische laser-pickup. AUTOMATISCH REINIGEN KOPPEN De videokoppen worden automatisch gereinigd telkens u een cassette invoert of verwijdert, zodat u altijd beschikt over een loepzuiver beeld. Het weergegeven beeld kan wazig worden of zelfs onderbroken, terwijl de ontvangst van een tvprogramma prima is. Na een lange periode van gebruik verzamelde zich vuil op de videokoppen, terwijl ook het gebruik van gehuurde of versleten tapes dit probleem kan veroorzaken. Indien een uitgerokken beeld of een beeld met sneeuw zichtbaar wordt tijdens de weergave, is het mogelijk noodzakelijk de videokoppen te reinigen. 1. Raadpleeg uw plaatselijke audio/video-habelaar, en zorg voor een reinigingsproduct voor VHSvideokoppen van goede kwaliteit. 2. Indien een cleaner voor de videokoppen het probleem niet oplost, neemt u dan contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum. : Denk er om de met de cleaner voor de videokoppen meegeleverde instructies te lezen voor het gebruik. Reinig de videokoppen alleen indien er problemen zijn. 4

5 Inhoud Voor u begint... 2 Voorzorgsmaatregelen... 2 Mogelijkheden... 6 Gids voor het Instructiehandboek... 7 Functioneel overzicht... 8 Batterijen plaatsen in de afstandsbediening Overschakelen VCR / recorder Gids bij de On Screen-displays Displaygids voorzijde Aan de slag Aansluitingen De taal voor het On screen-display (OSD) selecteren Instellen van de kanalen De klok instellen De TV-beeldverhouding instellen Opnemen Informatie over het opnemen van s Een disk formatteren De geluidsmodus selecteren Gewoon opnemen Eén-toets timeropnames (OTR) Timeropnames VPS (Video Programme System) / PDC (Programme Delivery Control) Instellingen voor externe apparatuur Dubbing-modus: De beveiliging van een disk instellen Disks afsluiten Disks weergeven Informatie over het weergeven van s Weergeven de basis PBC-functie voor Video-CD s Speciaal weergeven Zoeken Herhalen / Willekeurig / Gepr. weergeven / Diashow Het formaat voor audio en video selecteren Bewerken...49 Disks bewerken Disks bewerken in Videomodus Disks bewerken in -modus Origineel titels bewerken in de -modus De Afspeellijst bewerken in -modus Het instellingenmenu wijzigen...58 Wat staat er in het instellingenmenu Taalinstellingen Instellen display Instellen audio Beveiligingsniveau -kinderbeveiliging Het Video Out-systeem veranderen VCR-functies...64 Weergeven Opnemen en één-toets timeropnames (OTR) Zoeken Andere bewerkingen Het video-kleurensysteem wijzigen Hi-Fi stereo geluidssysteem Andere...67 Problemen oplossen Taalcode Woordenlijst Specificaties Conformiteitsverklaring Voor u begint Aan de slag Opnemen Disks weergeven Bewerken Het instellingenmenu wijzigen VCR-functies Andere 5

6 Voor u begint Mogelijkheden Met dit apparaat kunt u niet alleen s, CD s en VHS-cassettes gaan opnemen. Het is ook mogelijk -disks op te nemen, en die nadien te gaan bewerken. Het apparaat biedt de volgende mogelijkheden. Opnemen Het apparaat is compatible met disks, waarop meerdere keren kan worden opgenomen, en -R disks, waarop maar één keer kan worden opgenomen. Verder kunt u ook opnemen op videocassettes. U kiest wat u het best uitkomt. -modus VCR-modus Tot 8 programma s opnemen: U kunt het apparaat programmeren voor het opnemen van tot 8 programma s, tot een maand vooraf. Ook dagelijkse en wekelijkse programma s opnemen behoort tot de mogelijkheden. Eén-toets timeropnames: U kunt de vereiste opnametijd gemakkelijk instellen. Telkens u tijdens een opname drukt op [/VCR REC I] wordt de duur van de opname verlengd met 30 minuten tot 8 uren. De opname stopt automatisch van zodra de ingestelde opnameduur is verstreken. Dubbing-modus: U kunt een -disk gaan kopiëren naar een videocassette of omgekeerd. Deze functie is alleen beschikbaar indien de -disk noch de videocassette zijn beveiligd tegen kopiëren Stereogeluid vanaf het linker kanaal: Het apparaat kan het monogeluid van het linker kanaal automatisch gaan opnemen als pseudostereogeluid (linker en rechter kanaal identiek). (Deze functie is niet beschikbaar voor de ingangsbron via de AV3-pluggen aan de voorzijde.) -modus REC MONITOR: U kunt de kwaliteit nagaan van de beeld- en geluidsopname die u actueel instelde. Instellen Automatic Chapter marker (automatisch markeren hoofdstukken): Aan de opnames worden hoofdstukmarkeringen toegevoegd als u dat instelt in het instelmenu voor de opname begint. Automatisch Titelmenu maken (Videomodus): Dit apparaat is in staat automatisch titelmenu s aan te maken bij het afsluiten van een disk. Aanmaken automatische Afspeellijst (-modus): Dit apparaat maakt na een opname automatisch een Afspeellijst. Automatisch afsluiten (Videomodus): U kunt disks automatisch afsluiten bij het einde van de beschikbare ruimte indien u dit instelt in het instellingenmenu. Weergeven -modus Theater surround-geluid: Indien het apparaat is aangesloten op een versterker of een decoder, compatible met Dolby Digital of DTS, kunt u genieten van surround-geluid met theaterkwaliteit vanaf disks, opgenomen met het surround-geluidssysteem. Snel zoeken: U kunt het gedeelte waarnaar u wilt kijken gemakkelijk terugvinden met behulp van de zoekfunctie. U kunt zoeken naar een gewenst punt op de disk op titel, hoofdstuk of tijdstip. Weergave vanaf Origineel of een Afspeellijst (-modus): U kunt titels gaan weergeven aan de hand van de Originele lijst of vanaf een Afspeellijst. VCR-modus Snel zoeken van waar u wilt naar kijken: U kunt het gedeelte waarnaar u wilt kijken gemakkelijk terugvinden met behulp van de index- of de tijdzoekfunctie. Aan het begin van elke opname die u doet wordt een indexmarkering toegevoegd. Bij de tijdzoekfunctie kunt u naar een specifiek punt op de tape gaan, door een tijdsduur in te voeren die u wilt overslaan. Bewerken -modus Instellen/wissen van hoofdstukmarkers (-modus): U kunt gemakkelijk om het even waar in uw opnames hoofdstukmarkers aanbrengen om ze gemakkelijk te gaan bewerken. (Alleen Afspeellijst) Een eigen Afspeellijst maken (-modus): Terwijl de Origineele lijst ongewijzigd blijft, kunt u de titels gaan bewerken zoals u dat wilt, en een eigen Afspeellijst aanmaken. De namen van titels bewerken Thumbnail-afbeeldingen instellen Hoofdstukmarkers instellen/wissen Titels delen/combineren Delen van titels wissen Titels beschermen (-modus): Om mogelijk accidenteel bewerken of wissen van titels te vermijden, is het handig de beveiliging op AAN te zetten in de Origineele lijst. Compatibiliteit -modus VCR-modus VPS / PDC: Met dit systeem bent u er zeker van dat het TVprogramma dat u wilt opnemen exact van begin tot einde zal worden opgenomen, zelfs indien het tijdstip waarop het werkelijk wordt uitgezonden zou afwijken. SHOWVIEW systeem: U kunt timer-opnames geen programmeren via het SHOWVIEW programmanummer systeem, door gewoon het SHOWVIEW getal vanuit de tv-gids in te tikken. 6

7 -modus Weergeven van disks, opgenomen in de Videomodus op om het even welke normale speler: Disks, opgenomen in de Videomodus kunnen worden weergegeven op gewone -spelers, inbegrepen computer -spelers, compatible met het weergeven van -video. De disks, opgenomen in Videomodus, moeten worden afgesloten opdat u ze zou kunnen weergeven met andere -spelers. * Het -videoformaat (Videomodus) is een nieuw formaat voor het opnemen op / R disks, aangenomen door het -forum in Het adopteren van dit formaat is optioneel voor de bouwers van -weergave-apparatuur, en er zijn dus -videospelers, -ROM stations en andere -weergave-apparaten beschikbaar, die de - RW / R disks, opgenomen in het -videoformaat niet kunnen weergeven. Namen van de knoppen, beschreven in het Instructiehandboek De instructies uit deze handleiding worden hoofdzakelijk beschreven aan de hand van het gebruik van de afstandsbediening. Sommige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de knoppen op het frontpaneel. Voor u begint Gids voor het Instructiehandboek Symbolen, gebruikt in het Instructiehandboek Om aan te geven welke opnamemode of disktype voor elke functie gelden, worden de volgende symbolen gebruikt bij het begin van elk gebruiksitem. Symbool -V Video -R Beschrijving Beschikbaar voor -video s Beschikbaar voor disks in de Videomodus Beschikbaar voor disks in de -modus Beschikbaar voor -R disks in de Videomodus +RW Beschikbaar voor +RW disks* +R Beschikbaar voor +R disks* CD Beschikbaar voor Audio-CD s VCD Beschikbaar voor Video-CD s MP3 JPEG VCR Beschikbaar voor CD-RW / R disks met MP3-bestanden Beschikbaar voor CD-RW / R disks met JPEG-bestanden Beschikbaar voor VHS-cassettes Gebruik alleen VHS-cassettes ( ). PAL * Er kan een disk zijn die niet kan worden gebruikt of weergegeven. 7

8 Voor u begint Functioneel overzicht Frontpaneel 2 3* 4 5 STANDBY/ON BBING VCR PR VCR/ VCR S-VIDEO VIDEO (MONO) L-AUDIO-R 1 21* 19* * 22* * *U kunt het apparaat ook inschakelen door te drukken op deze knoppen. 1 STANDBY/ON /I knop 14 BBING knop (/VCR) Indrukken om het apparaat in- en uit te Indrukken om schrijven van VCR naar (of schakelen. naar VCR) te starten; de richting stelt u in * betekent dat het apparaat standby is, en I in hyet instelmenu. dat het is ingeschakeld. 15 PR(OGRAMME) +/- knoppen (/VCR) 2 Cassettevak (VCR) Op omhoog of omlaag drukken om van kanaal Voer hier de tape in. te veranderen. 3 Disklade OPEN/CLOSE O knop* () 16 Display (/VCR) Drukken om de disk-lade te openen of te sluiten. Zie Displaygids voorzijde op pagina VCR/ knop (/VCR) 17 Sensor afstandsbediening Drukken om de disk-lade te openen of te sluiten. Ontvangt de signalen van de afstandsbediening, 5 Disklade () zodat u het apparaat van op afstand kunt Plaats hier een disk. bedienen. 6 AUDIO ingangsjacks (AV3) (/VCR) 18 VCR REC I knop (VCR) Druk één keer op deze knop om het opnemen te Gebruikt voor het aansluiten van externe starten. apparatuur met behulp van standaard-audiokabels. Herhaald indrukken om een ééntoets timeropname te starten. 7 VIDEO ingangsjack (AV3) (/VCR) Gebruikt voor het aansluiten van externe 19 VCR PLAY P knop* (VCR) apparatuur met behulp van een standaard- Indrukken om de weergave van een Videokabel. videocassette te starten. 8 S-VIDEO ingangsjack (AV3) (/VCR) 20 VCR STOP/EJECT S/O knop (VCR) Gebruikt voor het aansluiten van de S-VIDEO Indrukken om de cassette uit het apparaat te uitgang van externe apparatuur met behulp van verwijderen. een S-VIDEO kabel. Indrukken om de tape te stoppen. 9 REC I knop () Indrukken om een lopende timeropname te Druk één keer op deze knop om het opnemen te onderbreken in VCR-modus. starten. 21 VCR F.FWD f knop* (VCR) Herhaald indrukken om een ééntoets timeropname te starten. Indrukken om de videotape sneller weer te geven. 10 PLAY P knop* () Indrukken om het beeld tijdens de weergave Indrukken op te starten of het weergeven te versneld te bekijken. (Forward Search) hernemen. Indrukken om het apparaat in te schakelen van zodra er een cassette werd geplaatst en de tape 11 STOP S knop* () snel vooruit te spoelen. Indrukken om de weergave of het opnemen te 22 VCR REW r knop* (VCR) stoppen. Indrukken om de timer-opname van een te Indrukken om de videotape terug te spoelen. stoppen. Indrukken om het beeld tijdens de weergave versneld achteruit te bekijken. (Rewind Search) 12 lampje () Indrukken om het apparaat in te schakelen van Licht op van zodra de output-modus werd geselecteerd. zodra er een cassette werd geplaatst en de tape snel terug te spoelen. 13 VCR lampje (VCR) Licht op van zodra de VCR output-modus werd geselecteerd. Namen van de knoppen, beschreven in het Instructiehandboek De instructies uit deze handleiding worden hoofdzakelijk beschreven aan de hand van het gebruik van de afstandsbediening. Sommige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de knoppen op het frontpaneel. 8

9 Achterzijde /VCR AV2(DECODER) DIGITAL AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO OUT OUT ANTENNA IN Voor u begint COAXIAL L AV1(TV) OUT R Netsnoer Aansluiten op een standaard stopcontact. 2 AV2 (DECODER) (/VCR) Aansluiten op videorecorder, camcorder, of een ander audio- of video-apparaat. Gebruik een in de handel verkrijgbare Scart-kabel. 3 AV1 (TV) (/VCR) Aansluiten op de Scart-aansluiting van uw TV. Gebruik de meegeleverde Scart-kabel. 4 COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT aansluiting () Sluit een versterker aan met digitale ingangsaansluitingen zoals een Dolby Digital- of DTS-decoder. Gebruik een in de handel verkrijgbare Coaxiale kabel. 6 S-VIDEO OUT aansluiting () Aansluiten op de S-VIDEO-aansluiting van uw TV. Gebruik een in de handel verkrijgbare S- Video kabel. 7 ANTENNA IN (/VCR) Voor het aansluiten van een antenne of kabel. 8 ANTENNA OUT (/VCR) Verbinden met de antenne-aansluiting van uw TV, kabelaansluiting, of rechtstreeks zendsysteem. Gebruik de meegeleverde HFkabel. 5 AUDIO OUT aansluitingen () Aansluiten op de audio ingangsaansluitingen van uw TV. Gebruik in de handel verkrijgbare Audiokabels. Raak de binnenste pennen van de jacks aan de achterzijde niet aan. Door elektrostatische ladingen kan er blijvende schade aan het apparaat ontstaan. Dit apparaat beschikt niet over een HF-modulator. 9

10 Voor u begint Afstandsbediening 1* STANDBY/ON OPEN/ CLOSE ON SCREEN SET UP EJECT 1 GHI 4 PQRS 7 CLEAR PROG SHOWVIEW TOP MENU SLOW REC VCR REC REC SPEED ABC 2 JKL 5 TUV 8 0 TIMER BBING ENTER REC MONITOR PLAY STOP VCR SEARCH REPEAT ZOOM *U kunt het apparaat verder ook inschakelen door op deze knoppen te drukken met de afstandsbediening in -modus. 1 OPEN/CLOSE/EJECT O knop* (/ VCR) Drukken om de disk-lade te openen of te sluiten. Indrukken om de cassette uit het apparaat te verwijderen. 2 ON SCREEN knop (/VCR) Indrukken om het On Screen-display zichtbaar te meken. 3 VCR knop Indrukken om de afstandsbediening in te schakelen in de VCR-modus. (Zie pagina 12.) Indrukken om de VCR output-modus te selecteren. 4 Cijfertoetsen (/VCR) Indrukken om een kanaalnummer te selecteren. Indrukken om een titel / hoofdstuk / track op het display te selecteren. Indrukken om waarden in te voeren voor de instellingen in het instelmenu. Indrukken om ene getal in te voeren bij het indes- of tijdzoeken in de VCR-modus. Indrukken om lettertekens in te voeren in de wijzigen-functie. DEF 3 MNO 6 WXYZ 9 AUDIO VCR SYSTEM RM-SDR057E PR MENU/LIST RETURN SLOW PAUSE VCR SLOW * * CLEAR knop (/VCR) -modus Indrukken om het eerder ingetikte wachtwoord te wissen. Indrukken om het programmeren van een disk te annuleren. Indrukken om het selecteren van een markernummer te wissen in de markerinstelmodus. Indrukken om het programma te wissen, eerder ingevoerd in de timeropname instelmodus. VCR-modus Indrukken om de tapeteller te stoppen. 6 PROG/SHOWVIEW knop (/VCR) In stopmodus indrukken om timeropnames in te stellen met behulp van het SHOWVIEW-systeem. Indrukken om het timerprogramma instelmenu weer te geven van zodra het SHOWVIEW programmeer-ingangsdisplay zichtbaar wordt. 7 TOP MENU knop () Indrukken om het topmenu te zien. 8 ENTER knop (/VCR) Indrukken om te bevestigen of menu-items te selecteren. 9 Cursor U / D / L / P knoppen (/VCR) Indrukken om items of instellingen te selecteren. 10 (CM SKIP) knop () Tijdens de weergave indrukken om 30 seconden over te slaan. (Zie pagina 42.) 11 REC I knop Druk één keer op deze knop om het opnemen te starten. Herhaald indrukken om een ééntoets timeropname te starten. Indrukken om de afstandsbediening in te schakelen in de -modus. (Zie pagina 12.) 12 BBING knop (/VCR) Indrukken om schrijven van VCR naar (of naar VCR) te starten; de richting stelt u in in hyet instelmenu. 13 VCR REC I knop Druk één keer op deze knop om het opnemen te starten. Herhaald indrukken om een ééntoets timeropname te starten. Indrukken om de afstandsbediening in te schakelen in de VCR-modus. (Zie pagina 12.) 14 REC SPEED knop (/VCR) Indrukken om de opnamesnelheid in te stellen. 15 REC MONITOR knop () Indrukken om de beeld- en de geluidskwaliteit te controleren voor u een opname begint, en tijdens de opname. 16 STANDBY/ON /I knop (/VCR) Indrukken om het apparaat in- en uit te schakelen. * betekent dat het apparaat standby is, en I dat het is ingeschakeld. 10

11 17 SET UP knop (/VCR) Indrukken om het instelmenu weer te geven in de stopmode. 18 knop Indrukken om de afstandsbediening in te schakelen in de -modus. (Zie pagina 12.) Indrukken om de output-modus te selecteren. 19 REPEAT knop () Indrukken om de herhaal-mode te selecteren. 20 ZOOM knop () Druk tijdens de weergave op deze knop om het beeld op het scherm te vergroten. 21 PR(OGRAMME) +/- knoppen (/VCR) -modus Op omhoog of omlaag drukken om van kanaal te veranderen. VCR-modus Op omhoog of omlaag drukken om van kanaal te veranderen. Indrukken om de tracking bij te stellen tijdens de weergave of bij vertraagd weergeven van de tape. Terwijl u een stilstaand beeld weergeeft, kunt u hiermee een verticaal vervormd beeld bijstellen. 22 AUDIO knop (/VCR) -modus Indrukken bij het ontvangen van een tweetalige uitzending om de instelling van de audio-uitgang te veranderen in Prim. Sec. en Prim./Sec. Indrukken om de tweetalige audiobron van een extern apparaat in te stellen op Prim., Sec. en Prim./Sec. (alleen beschikbaar indien Extern audiosignaal in het -instelmenu vooraf werd ingesteld op Tweetalig ). Indrukken om het audiomenu te zien tijdens de weergave. Indrukken om de sound-modus te selecteren. VCR-modus Indrukken tijdens de weergave van een Hi-Fi videotape, om de instelling van de audiouitgang om te schakelen tussen STEREO, LINKS, RECHTS, en MONO. Indrukken bij het ontvangen van een tweetalige uitzending om de instelling van de audio-uitgang te veranderen in Prim. Sec. en Prim./Sec. Indrukken om de tweetalige audiobron van een extern apparaat in te stellen op Prim., Sec. en Prim./Sec. (alleen beschikbaar indien Extern audiosignaal in het -instelmenu vooraf werd ingesteld op Tweetalig ). 23 TIMER knop (/VCR) Indrukken om het apparaat in de timer-standby modus te brengen. In de timer-standby indrukken om deze modus te annuleren en het apparaat in te schakelen. 24 MENU/LIST knop () Indrukken om het disk-menu te zien tijdens de weergave. Indrukken om de Originele en de Afspeellijst te veranderen op het TV-scherm. (alleen modus) 25 RETURN knop (/VCR) Indrukken om terug te keren naar het eerder weergegeven menuscherm. 26 B (SKIP) knop () Druk hier tijdens het weergeven om naar het vorige hoofdstuk of track te gaan. Indien de weergave is gepauzeerd, indrukken om stap voor stap achterwaarts weer te geven. F (SKIP) knop () Druk hier tijdens het weergeven om naar het volgende hoofdstuk of track te gaan. Indien de weergave is gepauzeerd, indrukken om stap voor stap voorwaarts weer te geven. 27 PLAY P knop* (/VCR) Indrukken op te starten of het weergeven te hernemen. 28 SLOW /REV r knop (/VCR) -modus Tijdens de weergave indrukken om snel achteruit te gaan. Indien de weergave gepauzeerd is, herhaald indrukken om het het achteruit gaan te vertragen. VCR-modus Indrukken om de videotape terug te spoelen. Indrukken om het beeld tijdens de weergave versneld achteruit te bekijken. SLOW /FWD r knop (/VCR) -modus Tijdens de weergave indrukken om snel vooruit te gaan. Indien de weergave gepauzeerd is, herhaald indrukken om het het vooruit gaan te vertragen. VCR-modus Indrukken om de videotape sneller weer te geven. Indrukken om het beeld tijdens de weergave versneld te bekijken. 29 PAUSE p knop (/VCR) Indrukken om de weergave of het opnemen te pauzeren. 30 STOP S knop* (/VCR) Indrukken om de weergave of het opnemen te stoppen. 31 VCR SLOW knop (VCR) Tijdens de weergave indrukken om een videotape vertraagd te bekijken. 32 VCR SEARCH knop (VCR) Indrukken om het index- of timer-zoekmenu op te roepen. 33 VCR SYSTEM knop (VCR) Indrukken om het kleurensysteem te veranderen. Namen van de knoppen, beschreven in het Instructiehandboek De instructies uit deze handleiding worden hoofdzakelijk beschreven aan de hand van het gebruik van de afstandsbediening. Sommige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de knoppen op het frontpaneel. Voor u begint 11

12 OP TOP MENU SHOWVIEW ENTER RETURN PROG TIMER MENU/LIST TUV JKL OPEN/ ON SCREEN EJECT ABC PR ZOOM REPEAT STANDBY/ON VCR STANDBY/ON VCR PR BBING VCR/ VCR S-VIDEO VIDEO (MONO) L-AUDIO-R Voor u begint Batterijen plaatsen in de afstandsbediening Plaats twee R6 (AA) batterijen (meegeleverd) in de afstandsbediening; let daarbij op de polariteit, aangegeven aan de binnenzijde van het batterijvak Overschakelen VCR / recorder Omdat dit apparaat een combinatie is van een VCR een een -recorder, moet u eerst op het frontpaneel gaan selecteren welke component u wilt gebruiken met [VCR/]. Voorzichtig Het niet correct gebruiken van batterijen kan leiden tot incidenten zoals lekken en barsten. Meng geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijk. Zorg er voor dat de plus- en de minaansluiting van elke batterij overeen stemt met de aanduidingen binnen in het batterijvak. Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende een maand of langer niet zal worden gebruikt. Let bij het afvoeren van gebruikte batterijen op de overheidsbepalingen of -instructies in verband met de bescherming van het milieu, geldend in uw land of regio. De batterijen niet herladen, kortsluiten, verwarmen, verbranden of uit elkaar halen. Over de afstandsbediening Zorg er voor dat er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening op het apparaat. Gebruik de afstandsbediening binnen het getekende bereik en hoek. 60 STANDBY/ON Binnen ongeveer 5 m BBING PR VCR/ VCR S-VIDEO VIDEO (MONO) L-AUDIO-R VCR VCR-modus Druk op de afstandsbediening op [VCR]. (Controleer of het lampje VCR oplicht.) -modus VCR/ lampje VCR lampje Druk op [] op de afstandsbediening. (Controleer of het lampje oplicht.) Met alleen maar drukken op [VCR/] op het frontpaneel verandert u NIET de modus waarin de afstandsbediening werkt. U MOET de correct modus kiezen op de afstandsbediening. Druk op [VCR/] om de - of de VCR-modus te selecteren. U kunt de modus ( of VCR) niet veranderen in de timer-standby modus. Indien er een opneemmedium beschikbaar is, kunt u de opname starten met een druk op [ REC I] of [VCR REC I] op de afstandsbediening, zelfs indien een ander apparaat ( of VCR) werd geselecteerd. In dit geval wordt de modus van de afstandsbediening automatisch worden omgeschakeld naar de betrokken component. CLOSE SET UP DEF GHI MNO PQRS WXYZ CLEAR AUDIO W PLAY SLO Code (): JVC C Afstandsbediening Code (VHS): JVC A De werking van de afstandsbediening kan onbetrouwbaar worden indien de sensor van de afstandsbediening wordt blootgesteld aan sterk zonlicht of TL-verlichting. Afstandsbedieningen van verschillende apparaten kunnen onderling interfereren. Wees voorzichtig bij het gebruik van afstandsbedieningen van andere apparaten, die dicht bij dit toestel staan. Vervang de batterijen van zodra het werkingsgebied van de afstandsbediening afneemt. 12

13 Gids bij de On Screen-displays Displaymenu -modus Druk eerst op []. Van zodra er een disk in het apparaat zit drukt u op [ON SCREEN] om het on screen-display zichtbaar te maken. Het menu toont informatie over de inhoud van de disk :--:-- Videomodus 1 P22 Primair 2 VCR-modus Druk eerst op [VCR]. Druk op [ON SCREEN] om het on screen display zichtbaar te maken. 7 6 SP 0:00:00 STEREO 4 5 Dit is een voorbeeld. De weergegeven items verschillen naargelang de werkelijke modus. 1 Huidige tijd 12:00 AV2 STEREO Voor u begint 6 SP 1:35 Dit is een voorbeeld. De weergegeven items verschillen naargelang de werkelijke modus. 1 Disk-type en formaat-mode In enkele beschrijvingen in deze handleiding, wordt maar één type disk aangegeven als voorbeeld. 2 Plaatsnummer en audiostatus van het programma 3 Titelnummer, hoofdstuknummer en duur van de weergave 4 De iconen hebben de volgende betekenis: : Zoeken : Audio : Ondertitel : Hoek (uitgezonderd -modus) : Herhalen : Marker : Ruisonderdrukking : Zoom 5 2 Positienummer 3 Audio status van de ontvangen uitzending of van de externe apparatuur 4 Audiostatus van de momenteel weergegeven videotape 5 Tapeteller 6 Opname- of weergavesnelheid 7 Status van de huidige tape In de VCR-modus wordt het on screen-display van de VCR-modus zichtbaar gemaakt. 5 Opnameduur en resterende tijd 6 Status van de huidige disk 13

14 Voor u begint Instelmenu s Druk op [SET UP] in de stop-mode om 'Easy' instelmenu of Geavanceerde instellingenmenu zichtbaar te maken. Kies voor 'Easy' instelmenu of Geavanceerde instellingenmenu met behulp van de [Cursor U / D], en druk op [ENTER] om over te schakelen tussen de menu s. 'Easy' instelmenu en Geavanceerde instellingenmenu zijn beschikbaar in het instellingenmenu. Het 'Easy' instelmenu bestaat uit de vaakst voorkomende instellingen, terwijl in het Geavanceerde instellingenmenu alle beschikbare instellingen voorkomen. U kunt de aangeduide items instellen vanuit het 'Easy' instelmenu. Het apparaat houdt bij welk instellingenmenu u de laatste keer gebruikte, en toont dat van zodra u in de stop-mode op [SET UP] drukt, zelfs nadat de stroom werd uitgeschakeld. (indien u bijv. het 'Easy' instelmenu gebruikt, en daarna het apparaat uitschakelt, zal het 'Easy' instelmenu zichtbaar worden de volgende keer dat u het apparaat inschakelt en drukt op [SET UP] in de stop-mode.) 'Easy' instelmenu: U kunt de basisinstellingen doorvoeren als volgt. 'Easy' instelmenu OSD-taal Klok Kanaal opname-indeling Videomodus Programmeren van de timer Auto-afsluiten Disc Geavanceerde instellingenmenu 1 OSD-taal: De taal instellen voor de dialoog op het scherm. 2 Klok: de klok van het apparaat instellen. VCR Nederlands 3 Kanaal: Instellen van het manueel of het automatisch afstemmen. Geavanceerde instellingenmenu: U kunt alle instellingen beschikbaar maken als volgt. Geavanceerde instellingenmenu Weergeven Opnemen Display Video selecteren Klok Kanaal Disc 'Easy' instelmenu 1 Weergeven: Het apparaat instellen om een disk weer te geven. 2 Opnemen: Het apparaat instellen om een disk of een tape op te nemen. 3 Display: Het OSD-formaat instellen en het display aan de voorzijde van het apparaat. 4 Video selecteren: Een externe ingang selecteren om op disk of tape te gaan opnemen vanaf andere video-apparatuur. 5 Klok: de klok van het apparaat instellen. 6 Kanaal: De kanalen instellen en bijregelen. 7 Disc / CD-weergavemodus: Disc is alleen beschikbaar indien een / R in het apparaat werd ingevoerd. Indien een video (uit de handel), een nieuwe -R of een afgesloten -R werd ingevoerd in het apparaat, kunt u Disc niet selecteren. CD-weergavemodus is alleen beschikbaar indien een Audio-CD, Video-CD of een CD-RW / R disk met MP3 / JPEG-bestanden werd ingevoerd. -R & (Videomodus) Disc 4 opname-indeling: Het opnameformaat kiezen tussen Videoen -modus. 5 Programmeren van de timer: Een opname, door de timer bestuurd, programmeren. 6 Auto-afsluiten: Auto-afsluiten instellen op AAN of UIT. Titellijst Formatteren Afsluiten (-modus) 7 Disc / CD-weergavemodus: Disc is alleen beschikbaar indien een / R in het apparaat werd ingevoerd. Indien een video (uit de handel), een nieuwe -R of een afgesloten -R werd ingevoerd in het apparaat, kunt u Disc niet selecteren. CD-weergavemodus is alleen beschikbaar indien een Audio-CD, Video-CD of een CD-RW / R disk met MP3 / JPEG-bestanden werd ingevoerd. Disc Afspeellijst Origineel Formatteren Afsluiten Discbeveiliging UIT AAN 14

15 CD, MP3, JPEG & Video CD CD-weergavemodus Willekeurig Gepr. weerg. PBC (alleen video-cd) Dia Show AAN 5 sec. Voor u begint Dit is een voorbeeld. Sommige items worden in grijs weergegeven naargelang de ingevoerde disk. 1 Titellijst / Afspeellijst / Origineel: De titels weergeven, op de disk opgenomen. 2 Formatteren (alleen bij ): De volledige inhoud van de disk wissen. Het is niet mogelijk gewiste inhoud terug te herstellen. Wees zeker voor u een disk formatteert. Het is niet mogelijk een disk, geformatteerd in de Videomodus met dit apparaat, in andere recorders te gebruiken. Indien u de disk in andere -recorders wilt gebruiken, moet u haar opnieuw formatteren met die -recorder. 3 Afsluiten: Een disk met opgenomen titels afsluiten. 4 Discbeveiliging (alleen in de -modus): Een disk beveiligen tegen incidenteel over-opnemen, bewerken of wissen. 5 Willekeurig: De willekeurige weergavemogelijkheid activeren. 6 Gepr. weerg. (uitgezonderd MP3 / JPEGbestanden): De geprogrammeerde weergavemogelijkheid activeren. 7 PBC (alleen video-cd): De PBC-functie AAN of UIT zetten. 8 Dia Show (alleen JPEG-bestanden): De weergaveduur selecteren. 15

16 Voor u begint Displaygids voorzijde Huidige status van het apparaat p : Wordt zichtbaar indien de weergave van een disk of een tape werd gepauzeerd. Ook zichtbaar tijdens stap-voor-stap weergave. P : Wordt zichtbaar indien een disk of tape wordt weergegeven. p P : Wordt zichtbaar tijdens traag voor- of achterwaarts weergeven. : Wordt zichtbaar indien het timerprogrammeren of één-toets timeropnemen (one-touch timer recording - OTR) ingesteld en actief is. Knippert indien alle timer-programma s zijn afgewerkt. Knippert indien er een fout is in de programmering. REC: Wordt zichtbaar tijdens het opnemen. Knippert als het opnemen gepauzeerd is. REPEAT: Wordt zichtbaar tijdens herhaalde weergave (alleen tijdens het weergeven van een disk). : Wordt zichtbaar van zodra er een tape in het apparaat zit. 2 Disktype en actuele status van het apparaat CD: Wordt zichtbaar zodra een Audio-CD of een disk met MP3 / JPEG-bestanden wordt ingevoerd. VCD: Wordt zichtbaar van zodra een Video-CD in het apparaat wordt ingevoerd. : Wordt zichtbaar van zodra een in het apparaat wordt ingevoerd, of tijdens een timeropname. Wordt zichtbaar zodra de in de timer-standby modus staat. Knippert indien er een fout is in de programmering. 5 R: Wordt zichtbaar zodra een -R disk in het apparaat wordt ingevoerd. RW: Wordt zichtbaar zodra een disk in het apparaat wordt ingevoerd. VCR: Wordt zichtbaar tijdens een timer-opname met de VCR. Wordt zichtbaar zodra de VCR in de timer-standby modus staat. Knippert indien er een fout is in de programmering. VCR : Wordt zichtbaar tijdens een VCR naar kopieerproces. VCR : Wordt zichtbaar tijdens een naar VCR kopieerproces. 3 Opnamesnelheid Geselecteerde opnamesnelheid, wordt zichtbaar tijdens het opnemen of in de stopmodus. De opname snelheid wordt zichtbaar tijdens de VCR-weergave. 4 Titel / Track en Hoofdstukmarkering : Titel / track nummer : Hoofdstuknummer 5 Het volgende wordt zichtbaar Weergavetijd / resterende tijd Actuele titel / hoofdstuk / tracknummer Opnametijd Klok Kanaalnummer VCR tapeteller Eéntoets timeropname (OTR) resterende tijd Berichten weergeven De disklade staat open. Er wordt een disk in het apparaat ingevoerd. De PBC-functie van de Video-CD is actief. De disk-lade wordt gesloten. Er worden gegevens op een disk opgenomen. 16

17 COAXIAL AV2(DECODER) AV1(TV) DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO S-VIDEO OUT OUT L R IN OUT Aan de slag Naar antenne-aansluiting Antenne 3 Audio/Video-kabel (niet meegeleverd) Kabel Signaal 3 of Scart-kabel (meegeleverd) of 3 Scart/RCA-kabel (niet meegeleverd) Scart-adaptor (niet meegeleverd) 2 HF-kabel (meegeleverd) of Aan de slag /VCR AV2(DECODER) DIGITAL AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO OUT OUT ANTENNA IN AV1(TV) L R OUT 1 HF-kabel (niet meegeleverd) Aansluitingen Op een TV aansluiten Sluit het apparaat aan op een TV, na het bekijken van de mogelijkheden van uw bestaande uitrusting. Haal voor het installeren de stekker van dit apparaat en van de TV uit het stopcontact. De Scart-aansluiting gebruiken 1 Sluit de antenne of de kabel aan op de ANTENNA IN-aansluiting van het apparaat. 2 Sluit de ANTENNA OUT-aansluiting van dit apparaat aan op de antenneaansluiting van uw TV. Gebruik de meegeleverde HF-kabel. 3 Sluit de AV1 (TV) Scart-aansluiting van dit apparaat aan op de Scartaansluiting van uw TV. Gebruik de meegeleverde Scart-kabel, of een in de handel verkrijgbare Scart/RCA kabel. Indien uw TV geen Scart-aansluiting heeft, gebruikt u voor het aansluiten een in de handel beschikbare Scart-adapter of Scart/RCA-kabel. Gebruik alleen de AV1 (TV) of AV2 (DECODER) ingang voor de VCRuitgangssignalen van dit apparaat. De S-VIDEO OUT-aansluiting en de AUDIO OUT-aansluitingen gebruiken (alleen voor ) Indien uw TV beschikt over een S-Video ingangsaansluiting, S-Video en audiokabels gebruiken voor het aansluiten. 1 Volg stappen 1 en 2 hierboven. 2 Sluit de S-VIDEO OUT-aansluiting van dit apparaat aan op de S-Video aansluiting van uw tv. Gebruik een in de handel verkrijgbare S-VIDEO kabel. 3 Sluit de AUDIO OUT-aansluitingen van dit apparaat aan op de analoge audio-ingangen van uw TV. Gebruik een in de handel verkrijgbare audiokabel. Audiokabel (niet meegeleverd) voor een TV zonder S-Video ingangspluggen of Scart-aansluiting: Het apparaat heeft geen HF-modulator, zodat dit soort TV s niet kan worden gebruikt. /VCR AUDIO IN S-VIDEO IN Het aansluiten van externe apparaten Het apparaat heeft drie ingangsaansluitingen: AV1 of AV2 op de achterzijde, en AV3 op het frontpaneel. Zorg er voor dat alle apparaten zijn uitgeschakeld voor u aansluitingen gaat maken. Opnemen van een -speler, videorecorder of een ander audio-video apparaat via de Scart-uitgang (AV2) S-Video kabel (niet meegeleverd) ANTENNA 17

18 R BBING VCR/ VCR S-VIDEO VIDEO (MONO) L-AUDIO-R COAXIAL AV2(DECODER) AV1(TV) AUDIO OUT S-VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO OUT S-VIDEO OUT IN OUT AV-uitgangsplug (Scart) Scart-kabel (meegeleverd) AV2 (achterzijde) 1 Gebruik voor een heldere digitale geluidskwaliteit de COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT om uw digitale uitrusting aan te sluiten. Indien het audio-formaat van de digitale uitgang niet overeenstemt met de mogelijkheden van uw ontvanger, zal de ontvanger een luid, vervormd geluid produceren, of helemaal geen geluid. Aan de slag Opnemen van een camcorder of dergelijke Audio-video apparatuur zonder Scartuitgang (AV3) Indien er geen S-Video ingang beschikbaar is, aansluiten op de VIDEO ingangsplug op het frontpaneel met behulp van een RCA-videokabel. Verander de instellingen bij gebruik van een S-VIDEO ingang. (Zie pagina 33.) AV3 (Frontpaneel) /VCR L R ANTENNA Aansluiten van een Dolby Digital -decoder, DTS-decoder of MPEG-decoder Het aansluiten van een meerkanaals Dolby Digitaldecoder laat u toe te genieten van het 5.1-kanaals Dolby Digital surround-systeem, en van een DTSdecoder, 5.1 kanaals surround-systeem. Na het aansluiten op een Dolby Digital-decoder, Dolby Digital op Stream instellen in het audiomenu. (Zie pagina 61.) Na het aansluiten op een DTS-decoder, DTS op AAN zetten in het audio-menu. (Zie pagina 61.) Na het aansluiten op een MPEG-decoder, MPEG op Stream zetten in het audio-menu. (Zie pagina 61.) S-Video kabel (niet meegeleverd) S-VIDEO OUT AUDIO OUT Audiokabel (niet meegeleverd) Digitaal geluid voor een betere geludiskwaliteit (alleen voor ) Digital audio ingang COAXIAL Dolby Digital-decoder, DTS-decoder of MPEG-decoder, enz. DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO OUT L S-VIDEO OUT Aansluiten op een MD- of een DAT-deck Een audiobron, opgenomen in het Dolby Digital 5.1- kanaals surroundformaat kan niet worden opgenomen met een MD- of een DAT-deck als digitaal geluid. Indien niet aangesloten op een Dolby Digitaldecoder, Dolby Digital op PCM instellen in het audio-menu. Het weergeven van een met de verkeerde instellingen kan ruis veroorzaken, en de speakers beschadigen. Stel Dolby Digital, en MPEG in op PCM en zet DTS op UIT in het audio-menu voor het aansluiten van een MD- of DAT-deck. U kunt voor het aansluiten van uw geluidssysteem gebruik maken van de AUDIO OUT-aansluitingen. Na het aansluiten van de apparatuur Zet de ingangskeuzeschakelaar op uw TV op het juiste externe ingangskanaal. Zie voor nadere informatie de handleiding van uw TV. Sluit dit apparaat rechtstreeks aan op uw TV. Indien de Audio/Video-kabels op een videorecorder zijn aangesloten, kunnen de beelden vervormd zijn als gevolg van het kopieerbeveiligingssysteem. Coaxiale kabel (niet meegeleverd) R /VCR AV2(DECODER) DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA IN L AV1(TV) R OUT De hierboven getekende aansluitingen hierboven zijn een optie voor een beter geluid. 18

19 De taal voor het On screendisplay (OSD) selecteren 1 Druk in de stop-modus op [SET UP]. 2 Ga na het selecteren van het Advanced Setting Menu door naar stap 3. Ga na het selecteren van het Easy Setting Menu door naar stap 4. 3 Selecteer Display met behulp van 4 Selecteer OSD Language met behulp van [Cursor U / D], en druk op 5 Selecteer de gewenste taal met behulp van [Cursor U / D], en druk op OSD Language VCR Instellen van de kanalen Het afstemmen van dit apparaat op de verschillende zendstations kan gebeuren op twee manieren. Automatisch afstemmen Programmeer de tuner zodanig dat hij de kanalen, die in uw omgeving kunnen worden ontvangen, doorzoekt. 1 Druk op [STANDBY/ON /I] om het apparaat in te schakelen. 2 Schakel de TV in, en selecteer de ingang waarop het apparaat is aangesloten. 3 Druk in de stop-modus op [SET UP]. 'Easy' instelmenu of Geavanceerde instellingenmenu worden zichtbaar. 4 Selecteer Kanaal met behulp van 5 Selecteer Automatisch afstemmen met behulp van [Cursor U / D], en druk op Het apparaat zal beginnen de kanalen, in uw omgeving beschikbaar, te doorzoeken. Aan de slag 6 Druk op [SET UP] om terug te keren. Auto afstemmen P 01 Wacht enkele minuten tot alle kanalen zijn opgeslagen. 6 Druk op [SET UP] om terug te keren. U kunt alleen de kanalen selecteren, in dit apparaat opgeslagen, met behulp van [PR +/-]. Om een kanaal te selecteren U kunt een kanaal selecteren met behulp van [PR +/-], of het kanaal rechtstreeks invoeren met behulp van [de cijfertoetsen] van de afstandsbediening. Om het automatisch afstemmen te annuleren Druk op [RETURN] of [SET UP] tijdens het afstemmen. De selectie wordt beïnvloed door de wijze waarop u TV-kanalen ontvangt in uw regio. Indien het automatisch afstemmen wordt geannuleerd tijdens het aftemmen, kan het gebeuren dat sommige kanalen die nog niet waren afgestemd niet kunnen worden ontvangen. U kunt het kanaal niet veranderen zo lang VCR of in om het even welke opnamemodus (normaal opnemen, ééntoets timeropname of timeropname) staan. 19

20 Aan de slag Manueel afstemmen Elk kanaal wordt met de hand afgestemd. 1 Druk in de stop-modus op [SET UP]. 'Easy' instelmenu of Geavanceerde instellingenmenu worden zichtbaar. 2 Selecteer Kanaal met behulp van 3 Selecteer Handmatig afstemmen met behulp van [Cursor U / D], en druk op Handmatig afstemmen Positie P01 Kanaal 12 Decoder UIT Overslaan AAN VCR 4 Selecteer Positie met behulp van 5 Selecteer het positienummer dat u wilt gebruiken met behulp van [de cijfertoetsen] of [Cursor U / D], en druk daarna op [RETURN]. U kunt positienummers kiezen van 01 tot Selecteer Kanaal met behulp van 7 Druk op [Cursor U / D] om het afstemmen te starten. De tuner begint automatisch omhoog of omlaag te zoeken. Van zodra een kanaal wordt gevonden, zal het apparaat stoppen met zoeken, en wordt het beeld zichtbaar op het scherm. U kunt het gewenste kanaalnummer selecteren met behulp van [de cijfertoetsen]. Zie de volgende kanalentabel, en druk drie cijfers in om het kanaalnummer te selecteren. (Om kanaal 4 te selecteren, drukt u eerst [0] en daarna [0] en [4]. Of druk op [4] en wacht 2 seconden van zodra 4 zichtbaar wordt.) Indien dit het gewenste kanaal is, drukt u op [RETURN]. Kanalentabel Kan. indicatie TV-kanaal E2 - E A - H (alleen ITALIË) E21 - E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 - S20, GAP S21 - S41 Dit apparaat kan de frequenties van de Hyper- en Oscarbanden ontvangen. Indien Overslaan is ingesteld op AAN, Overslaan selecteren met behulp van [Cursor U / D], en druk daarna op Selecteer UIT met behulp van [Cursor U / D], en druk daarna op [RETURN]. Indien u versleutelde signalen wilt ontvangen, Decoder selecteren met behulp van [Cursor U / D], en druk daarna op Selecteer AAN met behulp van [Cursor U / D], en druk daarna op [RETURN]. Om een volgend kanaal te selecteren, stappen 4 tot 7 herhalen. 8 Druk zodra u klaar bent op [SET UP] om terug te keren. Om een kanaal te selecteren over het gebruik van de cijfertoetsen: Voer voor het snelste resultaat de kanaalnummers in als getallen van twee cijfers. Om bijvoorbeeld kanaal 6 te selecteren, drukt u [0] en [6]. Indien u alleen op [6]drukt, wordt kanaal 6 geselecteerd na 2 seconden. U kunt alleen de kanalen van 1 tot 99 selecteren. U kunt als externe input-mode AV1, AV2 of AV3 selecteren. Om AV1 te selecteren, drukt u [0], [0], [1]. Om AV2 te selecteren, drukt u [0], [0], [2]. Om AV3 te selecteren, drukt u [0], [0], [3]. Een preset-kanaal overslaan U kunt het apparaat zodanig instellen dat kanalen die u niet langer kunt ontvangen, of waarnaar u zelden kijkt, worden overgeslagen met behulp van [PR +/-]. 1 Volg stappen 1 tot 3 onder Manueel afstemmen. 2 Selecteer Positie met behulp van 3 Selecteer het positienummer dat u wilt overslaan met behulp van [de cijfertoetsen] of [Cursor U / D], en druk daarna op [RETURN]. 4 Selecteer Overslaan met behulp 5 Selecteer AAN met behulp van [Cursor U / D], en druk op [RETURN]. Om een volgend kanaal over te slaan, stappen 2 tot 5 herhalen. 6 Druk op [SET UP] om terug te keren. 20

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX450. Gebruiksaanwijzing

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX450. Gebruiksaanwijzing 3-213-481-42(1)NL Video Cassette Recorder/ DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-VX450

Nadere informatie

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, 2004 10:22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON

Nadere informatie

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing OPEN / CLOSE DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25 Gebruiksaanwijzing DVD / CD PLAYER / I VCR EJECT DVD -RAM VIDEO PLAYBACK DVD TIMER CHECK REC CHECK QUICK ERASE PROG PLAY MUSIC WITH PICTURE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-861-938-41 (1) Video Cassette Recorder Gebruiksaanwijzing PAL NTSC 4.43 SLV-E727VC SLV-E730NC/NP/VC/VP SLV-E735NC/VC 1998 by Sony Corporation Inleiding 1 WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010 Gebruiksaanwijzing. ViewVision 8106 H Video. 233 31251.010 1 1 Inhoud Afstandsbediening VCR-functies 3 Bediening van het apparaat 4 sluitingen aan de achterkant 4 Hartelijk welkom 5 Over dit apparaat 5

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding SCPH-90004 Voor u het toestel in gebruik neemt, moet u de bijgeleverde documentatie aandachtig lezen. 04-UG1NL De documentatie van de PlayStation 2-console De documentatie van de

Nadere informatie

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding Inleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt installeren en optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion

Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion V1.1 ADVD-213 HANDLEIDING Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik van dit product en bewaar de handleiding. s Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion Inhoud Introductie Belangrijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie