GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Ivan CATTRYSSE, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU Paul MEYERS Christine BEIRENS, schepenen; Charles VANMASSENHOVE Fernand BUYSSE Willy NUYTTEN Fernand VERMEULEN Wilfried VANDAELE Jenny VAN NUFFEL-VAN HECKE Lieven BEIRENS Stefaan VINCKE Franky POLLET Godelieve VANHAECKE-VAN DAMME Celest VAN MAELE Norbert STEELANDT Frank VAN WIJK Etienne WILLOCX Marijke BUSSCHAERT-DESMET, raadsleden. Mevrouw, Mijnheer, Wij nodigen u uit op de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 03 februari 2005 te 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24. De notulen van de zittingen van 17 december 2004 en 6 januari 2005 liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden in lokaal 222 (2de verdieping) tijdens de diensturen vanaf heden. De dossiers van de diverse agendapunten liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden in lokaal 222 (2de verdieping) : tijdens de diensturen vanaf heden te 09 u. tot en met donderdag 3 februari te 12 u.; vanaf heden tot en met de woensdag 2 februari - uitgezonderd de zaterdag en zondag - nà 17 u tot uiterlijk u : na afspraak met de gemeentesecretaris of de bestuurssecretaris. Volgende agendapunten worden ter behandeling voorgelegd : I. OPENBARE ZITTING - 20 u. 01. NOTULEN GEMEENTERAADSZITTINGEN DD & DD VOORLEZING 02. POLITIERAAD - AKTENAME ONTSLAG EFFECTIEF LID & AANVAARDEN VOORDRACHT NIEUW LID Met schrijven dd heeft Paul Meyers van de lijst LB zijn ontslag aangeboden als lid van de politieraad voor de meergemeentenzone Bredene-De Haan. Om reden dat er geen verdere opvolging meer is, is er op 21 januari 2005 een nieuwe voordracht ingediend, ter vervanging van Paul Meyers, voornoemd.

2 - 2 - Voor aktename ontslag & aanvaarding nieuwe voordracht. Hierbij vinden de gemeenteraadsleden een exemplaar van de kandidatenlijst, zoals opgemaakt door de burgemeester, met de namen van het effectief lid en de opvolgers. 03. PERSONEEL - OPENVERKLAREN VAN DIVERSE BETREKKINGEN BIJ AANWERVING Voorgesteld wordt om volgende betrekkingen open te verklaren bij aanwerving : a) 2 betrekkingen van technisch assistent - groendienst; b) 1 betrekking van technisch assistent - dienst logistiek; c) 2 betrekkingen van technisch assistent - dienst wegen; d) 3 betrekkingen van technisch beambte - dienst wegen - onderhoud. Voor goedkeuring door de raad. 04. ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT - HOOFDSTUK XV "HONDEN" - WIJZIGINGEN Voorgesteld wordt hoofdstuk XV "Honden" van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement aan te passen in die zin dat assistentiehonden voor visueel én motorisch gehandicapten, naast politiehonden, eveneens toegang krijgen tot alle openbare gemeentegebouwen, begraafplaatsen, alsook strand en zee. Het ontwerp van wijzigingen ligt ter inzage van de raadsleden in het dossier. 05. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING N.A.V. MANIFESTATIES TIJDENS DE MAAND FEBRUARI 2005 N.a.v. het carnavalweekend van 18 t/m 22 februari 2005 en de kindercarnavalstoet op 19 februari 2005 te De Haan-Centrum wordt, met het oog op een vlot en veilig verloop van het verkeer, voorgesteld een politieverordening te treffen, houdende parkeer- en verkeersverbod voor voertuigen in bepaalde straten of gedeelten van straten. Het ontwerp van politieverordening ligt ter inzage van de raadsleden in het dossier. 06. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEWESTWEGEN - BLANKENBERGSE- STEENWEG (N34) - OVERSTEEKPLAATSEN VOETGANGERS - WIJZIGING N.a.v. de herinrichting van het duinengebied tussen Wenduine en Blankenberge door het Vlaamse Gewest, is de oversteekplaats voor voetgangers op de Blankenbergsesteenweg t.h.v. de Neptunuslaan verplaatst en dient het A.P.W. - meer bepaald art aangepast te worden. 07. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEWESTWEGEN - BLANKENBERGSE- STEENWEG (N34) - INHAALVERBOD - NIEUW ARTIKEL Aansluitend op punt 06 openbaar hiervóór, is door het Vlaamse Gewest t.h.v. de nieuwe oversteekplaats voor voetgangers een inhaalverbod ingevoerd teneinde deze te beveiligen. Deze maatregel is reeds aangeduid met de nodige verkeerssignalisatie, maar nog niet opgenomen in het A.P.W. Voorgesteld wordt een nieuw artikel toe te voegen aan het A.P.W. - art. 461bis.

3 AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEWESTWEGEN - BRUGSESTEENWEG (N307) - BROMFIETSERS KLASSE B OP DE RIJWEG - AFWIJKING - ONTWERP MINISTERIEEL BESLUIT - ADVIES Met schrijven dd heeft het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, een ontwerp van Ministerieel Besluit overgezonden, houdende afwijking op het Koninklijk Besluit van 14 mei 2002 dat bepaalt dat de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B vanaf binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden. Omwille van de verkeersveiligheid wordt door voormeld ministerie voorgesteld om op de Brugsesteenweg tussen kmp 6,570 en 6,810 bromfietsers klasse B verplicht het fietspad aldaar (fietspad voor dubbel gebruik) te laten gebruiken. Voor advies door de gemeenteraad. 09. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEMEENTEWEGEN - COPPIETERS- STRAAT - VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN VOERTUIGEN MINDERVALIDEN - AANVULLING Voorgesteld wordt om een voorbehouden parkeerplaats voor voertuigen van mindervaliden te voorzien in de Coppietersstraat t.h.v. huis nummer 14. Voor aanvulling van art. 430 bis. 10. RETRIBUTIE - PUBLICITEIT GEMEENTELIJKE PUBLICATIES - GOEDKEURING Invoeren van een retributiereglement op publiciteit in gemeentelijke publicaties. Om de kostprijs van enkele gemeentelijke publicaties binnen de perken te houden, worden inlassingen van reclameboodschappen voorzien. Voorheen gebeurde de reclamewerving - ondermeer voor het gemeentelijk informatieblad - door de drukker die ook de opbrengst ontving. Door het college wordt voorgesteld de reclamewerving voor diverse gemeentelijke publicaties in eigen beheer te organiseren en de ontvangsten d.m.v. een vastgesteld tarief rechtstreeks door de gemeente te laten innen. Het voorstel van retributiereglement ligt ter inzage van de raadsleden. 11. INTERCOMMUNALES - KAPITAALVERHOGING PUBLIGAS - DEELNAME VIA FIGGA - GOEDKEURING Voor de financiering van een bijkomende participatie in Distrigas & Fluxys zal Publigas o.a. een kapitaalverhoging van ,00 uitschrijven. Daar onze gemeente via de financieringsintercommunale FIGGA participeert in Publigas wordt ons bestuur de mogelijkheid geboden om deze kapitaalverhoging te onderschrijven. Het voorziene aandeel voor de gemeente De Haan bedraagt ,44. De financiering van de deelname in de kapitaalverhoging van Publigas kan gebeuren via de financieringsintercommunale FIGGA zodat de gemeentebegroting niet wordt belast. Indien andere deelnemers en vennoten de hen toegewezen Publigas-aandelen niet of slechts gedeeltelijk onderschrijven, kan het aandeel van ons bestuur in bedoelde kapitaalverhoging worden verhoogd. In voormeld geval van verhoging wordt voorgesteld opdracht te geven aan FIGGA bijkomende Publigas-aandelen te onderschrijven ten bedrage van max ,00.

4 INTERCOMMUNALES - GEMEENTELIJKE WAARBORG FINANCIERING PARTICIPATIE PUBLIGAS - GOEDKEURING Aansluitend op punt 11 openbaar hiervóór, zal de financieringsintercommunale FIGGA voor de financiering van de deelname aan de kapitaalverhoging Publigas thesauriebewijzen uitgeven en/of leningen aangaan. Voor dergelijke uitgiften en leningen dient een beroep te worden gedaan op de gemeentelijke waarborgen door de deelnemende gemeenten. Ons bestuur wordt verzocht zich borg te stellen voor een bedrag van ,44 - zijnde het aandeel in de participatie. 13. JEUGDWERKBELEID - JEUGDWERKBELEIDSPLAN HERZIENING RAADSBESLUIT DD In zitting van 7 oktober 2004 werd het ontwerp van Jeugdwerkbeleidsplan zoals toen opgemaakt door de jeugddienst en gunstig geadviseerd door de gemeentelijke jeugdraad - goedgekeurd en overgezonden aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport. Met schrijven dd deelt bedoeld ministerie ons echter mede dat het ingediend plan onvoldoende tegemoetkomt aan bepaalde formele vereisten van het decreet en als dusdanig niet in aanmerking kan komen voor subsidiering. Door de jeugddienst is nu een herwerkte versie van Jeugdwerkbeleidsplan opgemaakt. Voorgesteld wordt zijn besluit dd te herzien, het herwerkt plan goed te keuren en opnieuw voor te leggen aan de bevoegde minister, teneinde alsnog in aanmerking te kunnen komen tot het verkrijgen van de nodige subsidies. 14. OVERHEIDSOPDRACHTEN - RENTEN VAN EEN DIENSTVOERTUIG T.B.V. DE PREVENTIEDIENST - AANPASSING RAADSBESLUIT DD Beschrijving : in raadszitting van 7 oktober 2004 werd een princiepsbesluit getroffen inzake het renten van een dienstvoertuig t.b.v. de preventiedienst, waarbij de kosten werden geraamd op ,00 - B.T.W. inbegrepen. Gebleken is dat deze veel te laag werden geraamd (enkel gebaseerd op de aankoopprijs), en met 9.000,00 dienen verhoogd naar ,00. Begroting : art. 832/127/12 van de gewone begroting 2005 en de volgende jaren. 15. MEDEDELINGEN - SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE INTERPELLATIES. II. BESLOTEN ZITTING 01. VERLENEN ERETITEL VAN HET AMBT VAN SCHEPEN Met brief dd ontvangen op vraagt Willy Nuytten - gewezen schepen die nog deel uitmaakt van de gemeenteraad - om na afloop van zijn mandaat (als raadslid) de titel van ereschepen te mogen voeren.

5 PERSONEEL - AANWERVING VAN TWEE TECHNISCH BEAMBTEN In zitting van 8 juli 2004, verklaarde de gemeenteraad twee betrekkingen van technisch beambte open bij aanwerving. Er werd een openbare oproep uitgeschreven van 3 tot 17 september Negen personen stelden zich kandidaat en acht personen boden zich aan voor de selectieproef op 22 oktober 2004, waarvan er zeven geslaagd zijn. De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot het bezetten van deze twee plaatsen. 03. VEILIGHEIDSPERSONEEL - HERVASTSTELLING NIEUWE LOONSCHAAL PER GOEDKEURING In zitting van werden onder meer de nieuwe loonschalen toegewezen aan de toenmalige leden van de gemeentepolitie die hen toekomen in de lokale politie. Bij controle van de inschakelingdossiers door het Sociaal Secretariaat GPI te Brussel, werd vastgesteld dat één loonschaal niet correct werd toegekend. Aan de gemeenteraad wort gevraagd de nieuwe loonschaal en anciënniteit goed te keuren met terugwerkende kracht tot 1 april VERGOEDING GEBRUIK PRIVATE TELEFOON T.B.V. LID SCHEPENCOLLEGE Ingevolge zijn beslissing dd gewijzigd bij besluit dd wordt aan een lid van het college van burgemeester en schepenen - van wie de woning niet is aangesloten op het telefoonnet van het gemeentehuis - een forfaitair bedag van 250,00 toegekend, als vergoeding voor het veelvuldig gebruik van een private telefoon voor dienstgesprekken in het belang van de gemeente. Daar op 6 januari jl. Christine Beirens als nieuwe schepen is verkozen en aangesteld, wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan om voor de duur van haar ambtstermijn als schepen, deze jaarlijkse forfaitaire vergoeding toe te kennen. Namens het schepencollege, De gemeentesecretaris, De burgemeester, F. MUSEEUW I. CATTRYSSE

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 februari 2014 om 19.30

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie