INHOUDSTAFEL. BERICHT VAN DE VOORZITTER Michel Jurisse. BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Willy De Roovere ORGANIGRAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. BERICHT VAN DE VOORZITTER Michel Jurisse. BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Willy De Roovere ORGANIGRAM"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Agence fédérale de Contrôle nucléaire Föderale Agentschaft für Nukleare Kontrolle Federal Agency for Nuclear Control

2 INHOUDSTAFEL BERICHT VAN DE VOORZITTER Michel Jurisse BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Willy De Roovere # hoofdstuk 1 GROTE NUCLEAIRE INSTALLATIES # hoofdstuk 2 MEDISCHE TOEPASSINGEN # hoofdstuk 3 INDUSTRIELE INRICHTINGEN # hoofdstuk 4 nucleair afval # hoofdstuk 5 bescherming van de bevoking, de werknemers en het leefmilieu # hoofdstuk 6 FYSIEKE BEVEILIGING EN CONTROLE VAN KERNMATERIAAL EN RADIO-ACTIEVE BRONNEN # hoofdstuk 7 WETGEVING # hoofdstuk 8 HET FANC ORGANISATORISCH # hoofdstuk 9 HET FANC IN CIJFERS AFKORTINGEN ORGANIGRAM 2

3 :: Bericht van de Voorzitter De centralisering van de erkende controle-instellingen en de oprichting van Bel V Een van de belangrijkste activiteiten van het voorbije jaar bestond in het aanvatten van de besprekingen met AVN, AVC en Technitest om de controleopdrachten binnen een nieuwe juridische structuur te centraliseren. Deze laatste werd in september 2007 opgericht en werd Bel V gedoopt. Bel V wijzigt de taken van de erkende controle-instellingen niet. Daarmee is het FANC tegemoet gekomen aan de parlementaire aanbeveling om de opdrachten van de drie erkende controle-instellingen te centraliseren. Deze hervorming dient dus tot een hoogkwalitatieve nucleaire controle-organisatie te leiden, waarbij het FANC optreedt als veiligheidsoverheid en BEL V zijn technische expertise op het terrein inbrengt. De filialisering van de erkende controle-instellingen maakt het mogelijk om de werking van het FANC aan een internationale audit van het type IRRS (Integrated Regulatory Review Service) te onderwerpen. De reorganisatie van het FANC en zijn opdracht op lange termijn Het voorbije jaar was een belangrijk jaar voor het FANC, dat talrijke initiatieven heeft ontplooid. In het nieuw organigram wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de tak Regelgeving en de operationele takken Vergunningen en Controles waardoor een doeltreffende werking van het FANC wordt gegarandeerd. Bepaalde diensten werden gehergroepeerd opdat het FANC meer klantgericht zou zijn. De contacten met de betrokken partners zijn verbeterd, en dit vooral dank zij de oprichting van één enkel contactpunt per activiteitengebied. De strategie die door het FANC wordt gevolgd om zijn taken tot een goed einde te brengen is gericht op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de ioniserende straling. Het FANC concentreert zich permanent op dit doel. Het betreft hier een conditio sine qua non om de aandacht te blijven richten op een permanente verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming. Partnerships met internationale deskundigen Het FANC heeft een beroep gedaan op de expertise van internationale deskundigen om hem te adviseren en om partnerships en audits te organiseren. Zo heeft het IRE (Instituut voor Radio-elementen) het voorwerp uitgemaakt van een audit die werd uitgevoerd in samenwerking met deskundigen van de ASN (Franse Autorité de Sûreté nucléaire) en het IRSN (Franse Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire). Een OSART missie (Operational Safety Review Team) werd tevens uitgevoerd in de kerncentrale van Tihange, in samenwerking met een team internationale deskundigen van de IAEA (Internationale Organisatie voor Atoomenergie). 3

4 Modernisering van de Belgische regelgeving Zoals in het verslag van de van de Bijzondere Werkgroep van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in april 2007 werd benadrukt, is het tijd geworden om de Belgische regelgeving duidelijker en eenvoudiger te maken. Het FANC heeft het initiatief genomen om de architectuur van de regelgeving volledig te vernieuwen om deze zo een meer modulaire structuur te verlenen. Hiertoe werd een interne werkgroep opgericht die haar werkzaamheden heeft aangevat. In 2008 zal het moderniseringsproject van de wetgeving door het FANC aan de Voogdijminister worden voorgelegd. Samenwerkingsakkoorden met NIRAS Het FANC heeft zich de nodige inspanningen getroost om de dialoog met de beroepsinstanties van diverse sectoren te verbeteren, waardoor het een reeks samenwerkingsakkoorden heeft kunnen afsluiten. Het FANC heeft met NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) en de beroepsfederaties van de afval- en recyclagesector een conventie ondertekend voor de detectie en de verwijdering van radioactieve weesbronnen. Het FANC en NIRAS hebben eveneens een conventie afgesloten m.b.t. de taakverdeling in het kader van de definitieve eindberging op Belgisch grondgebied van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval. Vooruitzichten voor 2008 Deze talrijke initiatieven zullen in 2008 worden verder gezet; hierdoor zal het FANC een nieuwe start kunnen nemen en een plaats verwerven als een performante nucleaire veiligheidsautoriteit, in navolging van wat reeds bestaat in de meeste landen die er een belangrijk kernenergieprogramma op nahouden. Het FANC verbindt er zich duidelijk toe om haar werking continu te verbeteren met als enig doel een optimale bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te verzekeren. Michel Jurisse Voorzitter van de Raad van Bestuur 4

5 :: BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Continue verbetering van de nucleaire veiligheid Het voorbije jaar was positief voor de nucleaire sector in België en dit zowel op het gebied van de bescherming van de bevolking en de werknemers, als op dat van de gevolgen voor het leefmilieu en de toestand van de technische installaties. Naast de reeds geleverd inspanningen moeten de nucleaire uitbaters zich verder inzetten om de veiligheid van hun installaties continu te verbeteren. Deze permanente inspanningen ter verbetering van de veiligheid bij de uitbating moeten gepaard gaan met periodieke evaluaties. Hiertoe voert het FANC audits uit om zo de uitbater te helpen de operationele veiligheid van zijn centrales te verhogen. Zo werd er vorig jaar een OSART-audit (Operational Safety Review Team) uitgevoerd in de kerncentrale van Tihange, in samenwerking met een team van internationale deskundigen van de IAEA (Internationale Organisatie voor Atoomenergie). Controle en preventie in de medische radiologie Dit is een minder positief punt want, hoewel het FANC overtuigd is van het nut van de ioniserende straling in de geneeskunde, heeft het toch duidelijk zijn bezorgdheid geuit over de incidenten en ongevallen die zich in de medische sector, in België en in het buitenland, hebben voorgedaan en waarbij patiënten accidenteel aan te hoge stralingsdosissen werden blootgesteld. De Franse overheid heeft hierop gereageerd door een omvattend programma op te stellen met als doel de situatie in haar land te verbeteren. Hoewel het FANC zich bewust is van de verschillen tussen de Franse en de Belgische situatie heeft het toch een reeks controle- en preventieacties aangevat, die gericht zijn op het verbeteren van de huidige situatie. Zo heeft het FANC in oktober 2007 een Rondetafel georganiseerd die volledig gewijd was aan het thema stralingsbescherming. De actoren van de betrokken medische sector werden op deze conferentie uitgenodigd, die tot doel had een eventuele toekomstige samenwerking op poten te zetten. Deze conferentie werd afgesloten met verschillende beslissingen die moeten leiden tot een verhoging van de betrouwbaarheid en de veiligheid van de radiologische behandelingen, en, in het bijzonder, tot de uitwerking van een meldings- en opvolgingssysteem voor incidenten en ongevallen door het FANC. Sensibilisering voor stralingsrisico s bij zwangere vrouwen Een andere proactieve actie die het FANC heeft georganiseerd in de medische sector is de Week van het ongeboren Kind. Deze actie maakt deel uit van een sensibiliseringscampagne die het FANC heeft opgestart om zowel het publiek als de medische sector te informeren over de risico s die radiologische onder- 5

6 zoeken (radiografieën, CT-scanners, radioscopieën e.d.) kunnen meebrengen voor zwangere vrouwen. Fœtussen en embryo s zijn zeer gevoelig voor ioniserende straling. De campagne heeft niet alleen van de traditionele kanalen, zoals affiches en brochures gebruik gemaakt, maar tevens van de nieuwe website van het FANC. Gedurende de Week van het ongeboren Kind stond er een team van artsen en stralingsfysici ter beschikking om te antwoorden op vragen die via de website van het FANC konden worden gesteld door de bevolking. Samenwerking met de betrokken partners Een tevredenheidsonderzoek bij de betrokken partners van het FANC heeft aangetoond dat er een reeks punten op het gebied van de tak Medische Toepassingen van de organisatie konden worden verbeterd. De nieuwe organisatie van het FANC is uitgerust met één uniek contactpunt per activiteitsgebied. In de loop van het voorbije jaar heeft het FANC geinvesteerd in meer samenwerking met zijn partners waardoor een kwaliteitsvollere bescherming kan worden gerealiseerd. Dit door bijvoorbeeld het uitvoeren van gezamenlijke risico-analyses waarbij men samen de manier bepaalt om de veiligheid te verhogen of ook door een betere opleiding en een betere begeleiding aan te bieden. Op die manier wil het FANC niet alleen zijn zichtbaarheid t.o.v. de betrokken partners verhogen, maar vooral een betere naleving van de regels blijven stimuleren. Vooruitzichten voor 2008 In het komende jaar zal het FANC haar werking toespitsen op het verder uitbouwen van een nauw overleg met de interne en externe stakeholders. Een voortdurende zorg voor een kwaliteitsvolle werking staat daarbij voor ons centraal. In 2008 gaat het FANC voor het ISO-certificaat 9001, een intensief proces waarvan de voorbereiding nu reeds volop loopt. Willy De Roovere Directeur-generaal 6

7 # hoofdstuk 1 :: GROTE NUCLEAIRE INSTALLATIES OSART-MISSIE IN DE KERNCENTRALE VAN TIHANGE AUDIT VAN HET IRE (INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN) INSPECTIECAMPAGNE IN DE INRICHTINGEN VAN KLASSE II CONTROLES EN VERGUNNINGEN STAND VAN ZAKEN inzake DE VEILIGHEID Ines-schaal en -voorvallen AUDIT VAN HET SCK CEN INTERNATIONALE UITWISSELING

8 :: GROTE NUCLEAIRE INSTALLATIES OSART missie in de kerncentrale van Tihange Doel De OSART-missie (Operational Safety Review Team) heeft als doel de operationele veiligheid van de kerncentrales te verbeteren. Van 5 tot 23 mei 2007 heeft een team van internationale deskundigen onder leiding van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) een OSART-missie uitgevoerd in de kerncentrale van Tihange. Resultaten Het eindverslag van de OSART-missie in Tihange werd gepubliceerd op de website van het FANC. Hierin worden de goede praktijken beschreven, evenals de verbeterpunten. De centrale scoorde goed inzake: de brandbestrijding en voorkoming; de meetapparatuur voor interne en externe besmetting; de aanpassing van de structuren aan het plaatsen van een bijkomende bescherming om het personeel tegen hoge stralingsdosissen te beschermen; de databanken voor het beheer van de werkzaamheden; de voorzieningen die toelaten om de interventieteams snel ter plaatsen te hebben; het onthaalcentrum voor het personeel en hun families bij ernstige ongevallen. De belangrijkste verbeterpunten: het proces van de arbeidsvergunningen; de snelheid en de grondigheid van de analyse van voorvallen; het gebruik van bestaande middelen voor het herkennen en beheren van menselijke factoren; de opvolging van bepaalde procedures m.b.t. de preventie van besmettingen, hulp voor de operatoren en tijdelijke aanpassingen; de nauwkeurigheid van de melding en de opvolging van kleine anomalieën (etikettering, orde en netheid van de installaties). Actieplan In september 2007 heeft Electrabel een actieplan aan het FANC overgemaakt dat intussen de goedkeuring verkreeg van het Agentschap en de erkende controle-instelling AVN. Dit plan vertaalt de opmerkingen van de internationale OSART-missie in concrete actiepunten en draagt zo bij tot een intensifiëring van het continue verbeteringsproces inzake veiligheid. Het plan legt de klemtoon op: de ontwikkeling en de perfectionering van de processen, procedures en regels; de verhoging van de nauwkeurigheid; een nauwer contact tussen het management en de actoren op het terrein. Opvolging en perspectieven De Belgische regering heeft het FANC opdracht gegeven om met het IAEA een opvolgingsbezoek van het OSART-team aan 8

9 # hoofdstuk 1 Tihange te organiseren, evenals om een nieuwe OSART-missie in de kerncentrale van Doel te houden. Dit opvolgingsbezoek wordt momenteel op de site van Tihange voorbereid; het FANC, in samenwerking met AVN, volgt de operaties nauwlettend op. Het bezoek zal begin 2009 plaatsvinden. De OSARTmissie te Doel is gepland voor maart Audit van het IRE (Instituut voor Radio-elementen) Doel In november 2007 hebben het FANC en AVN een audit georganiseerd van de installaties van het IRE te Fleurus. Deze audit werd voor het eerst uitgevoerd in een nauwe samenwerking met de collega s van de Franse Autorité de Sûreté Nucleaire (ASN) en het Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucleaire (IRSN). Tijdens de audit werd de risicobeheersing grondig geanalyseerd. Meer bepaald werd gefocust op drie veiligheidsthema s, door het FANC bepaald tijdens zijn inspecties: de criticaliteit; de brandbeveiliging; de ventilatie, filtering en isolering. Resultaten De audit heeft geen onmiddellijke gevaren aan het licht gebracht, maar bevestigt wel eerdere vaststellingen van het FANC en AVN dat er in het bijzonder op het gebied van de veiligheid en de veiligheidscultuur verbeteringen noodzakelijk zijn. Het betreft meer bepaald: de veiligheidseisen die onvoldoende gerechtvaardigd en geformaliseerd zijn; het kwaliteitsborgingsysteem dat moet worden uitgebreid tot alle activiteiten die betrekking hebben op het veiligheidsbeheer; de beheersprocedure voor afwijkingen en anomaliën die moet worden verbeterd. Acties en perspectieven De directie van het IRE heeft zich ertoe verbonden de verschillende acties aanvullend op te nemen in haar actieplan. Dit wordt door het FANC opgevolgd. Er werden twee uitvoeringskaders bepaald: de meeste acties worden vermeld in het kader van de tienjaarlijkse herziening. Een samenvattend verslag van de tienjaarlijkse herziening van de installaties van het IRE wordt verwacht voor maart 2008; er moet een actieplan ad hoc worden uitgewerkt voor de dringende acties. Op het terrein werden inmiddels reeds enkele verbeteringen doorgevoerd, met name betreft het: de meetsystemen voor de uitstoot; de elektrische voeding; de nieuwe cellen voor de jodiumproductie. Overige inspecties en de eerste tienjaarlijkse revisie Naast de audit werden er in 2007 door de erkend controle-instelling inspecties uitgevoerd rond specifieke thema s. Het IRE heeft op basis van de vaststellingen van de audit en van de thematische inspecties een aangepaste methodologie uitgewerkt voor bepaalde onderwerpen die aan bod komen tijdens de tienjaarlijkse revisie. Een eerste versie van de methodologiefiches werd aan het FANC in december 2007 overgemaakt. 9

10 Inspectiecampagne in de inrichtingen van klasse II Opvolging Incident Sterigenics Ingevolge de accidentele bestraling van een operator van Sterigenics in maart 2006 heeft het FANC, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het gedetailleerd expertiseverslag afgewerkt dat bestemd was voor het Arbeidsauditoraat van Charleroi. Sterigenics werkt inmiddels verder aan het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidscultuur in zijn installaties ten aanzien van de omwonende bevolking en de werknemers. Het FANC volgt dit strikt op, hetzij door controles op het terrein, hetzij door het organiseren van vergaderingen waarin de stand van zaken m.b.t. de beveiligings- en de verbeteringsacties wordt uiteengezet. Het FANC onderzoekt daarenboven de controleverslagen die door de erkende controle-instelling bij de uitbater werden opgesteld en legt de nadruk op de systematische analyse van de informatie verbonden met de uitbating van deze installatie. Inspectiecampagne in de inrichtingen van klasse II Naar aanleiding van het ongeval bij Sterigenics heeft het FANC een inspectiecampagne opgestart in andere inrichtingen van klasse II waar mogelijk in korte tijd hoge dosissen zouden kunnen worden opgelopen. Deze andere inrichtingen werden door het FANC in prioriteiten ingedeeld: in de inrichtingen van prioriteit 1 (de hoogste risico s) werden de inspecties in de eerste helft van 2007 uitgevoerd. Een twintigtal uitbaters waren bij dit eerste deel van de inspectiecampagne betrokken. In juli 2007 heeft het FANC een bundel minimale eisen opgesteld voor de inrichtingen met prioriteit 1. Bij het formuleren van deze eisen werd rekening gehouden met de internationale aanbevelingen en de ervaringsgegevens uit de door het FANC uitgevoerde inspecties. De bedoeling is om het veiligheidsniveau in deze inrichtingen te optimaliseren. Verder zal het FANC deze eisen op termijn in de regelgeving opnemen. Om te komen tot maximale transparantie en overleg met de stakeholders, werden deze eisen van het FANC met de externe actoren overlegd. De minimale eisen werden gepubliceerd op de website waar ze tot eind oktober 2007 konden becommentarieerd worden. De ingediende bemerkingen kwamen voornamelijk van de betrokken uitbaters en waren constructief. Ze worden momenteel door het FANC verwerkt. Een definitieve versie van het document wordt begin 2008 verwacht. klasse-ii-met-hoog-dosistempo/ 166.aspx 10

11 # hoofdstuk 1 Controles en vergunningen Organisatie van de controles Overeenkomstig de regelgeving voeren de door het FANC erkende deskundigen van de erkende controle-instellingen regelmatig controles uit in de Belgische nucleaire installaties. Daarbij wordt nagegaan of de werking strookt met de uitbatingsvergunning. Tevens worden de organisatie en de veiligheidscultuur van de uitbater onder de loep genomen. Al deze controles gebeuren onder de eindverantwoordelijkheid van het FANC. Alle controleverslagen opgesteld door de erkende controle-instelling voor de klasse I-inrichtingen worden overgemaakt aan de uitbater, met kopie aan het FANC. Het Agentschap kan aanvullend beslissen om handhavingsinitiatieven te nemen. Het FANC en de erkende controle-instellingen werken dus sterk complementair. Het Agentschap heeft richtlijnen uitgevaardigd ten behoeve van de erkende controleinstellingen en heeft een gestructureerde samenwerking opgezet met het oog op een coherente inspectiepolitiek en strategie. Vergunningen Het FANC heeft de vergunningsaanvraag voor de ontmanteling van de MOX-splijtstoffabriek van Belgonucleaire te Dessel onderzocht. In november 2007 diende het Agentschap het ontwerp van vergunningsbesluit in bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Eind 2007 werd deze aanvraag voorgelegd aan de gemeenten in de nabijheid van Doel (de buurgemeenten net over de Nederlandse grens inbegrepen) en waren de openbare onderzoeken lopende. De laatste vijftien jaar werden in alle andere Belgische kerncentrales de stoomgeneratoren reeds vervangen. Centralisatie van de vergunningen en controles Bij de reorganisatie van het FANC in september 2007 werden alle veiligheidsaspecten m.b.t. de vergunningen en de controles van de belangrijkste nucleaire inrichtingen in ons land ondergebracht in één enkele dienst. Op deze wijze wordt er gevolg gegeven aan punt 24 van de Kamerresolutie met het oog op een betere werking van het FANC. Dit punt stelt dat het noodzakelijk is om sommige activiteiten van klasse II toe te voegen aan klasse I. De inrichtingen van klasse I zijn de nucleaire installaties met de grootste risico s, waaronder de kerncentrales. De inrichtingen uit de klasse II die aan de dienst toegevoegd werden die de klasse I behandelt, zijn: deeltjesversnellers voor de productie van isotopen; deeltjesversnellers voor research; inrichtingen voor de conditionering van radioactieve stoffen in grote hoeveelheden; bepaalde bestralingsinstallaties waar hoge dosisdebieten kunnen voorkomen. De Wetenschappelijke Raad van het FANC bracht in het vierde trimester van 2007 een eerste positief advies uit over de vergunningsaanvraag van de kerncentrale van Doel 1 voor de vervanging van de stoomgeneratoren en de verhoging van het vermogen. 11

12 Stand van zaken inzake Veiligheid Centrales van Doel en Tihange Tijdens de revisies van Doel 1 en 2 werden de recirculatiefilters verstevigd en uitgebreid. Deze acties werden ondernomen teneinde het hoofd te bieden aan problemen m.b.t. de verstopping van de recirculatieputten. Dit naar aanleiding van de getrokken lessen uit het Barsebäck-ongeval in Zweden. nieuwe aanpak werd samen met de verschillende partners voorgesteld en besproken. nucleaireveiligheid-in-de-belgischekerncentrale-svan-doel-en-tihange/433.aspx Belgonucleaire (Dessel) De werkelijke start van de ontmantelingsactiviteiten van de fabriek voor de vervaardiging van MOX-splijtstof te Dessel, is voorzien voor 2008, wanneer de hiervoor vereiste ontmantelingsvergunning afgeleverd zal zijn. De centrale van Tihange 3 werd stilgelegd van 8 september 2007 tot 12 oktober Ze diende opnieuw te worden stilgelegd op 21 december 2007 om het onderzoek van de beschadigde splijtstofassemblages toe te laten, die aan de oorsprong lagen van een verhoogde activiteit in het primaire circuit. In Doel en Tihange werden in 2007 drie opvolgingsvergaderingen van de tienjaarlijkse herzieningen gehouden met de uitbater, zijn studiebureau en de erkende controleinstelling. In de zomer van 2007 werden de informatiedossiers m.b.t. de tienjaarlijkse herzieningen voor elke kerncentrale op de website van het FANC geactualiseerd. Zo kan de bevolking steeds de meest recente stand van zaken raadplegen. In de periode tussen de stopzetting van de productie en de start van de eigenlijke ontmanteling, vinden een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo werden een aantal technische maatregelen genomen om, in afwachting van de start van de ontmantelingswerkzaamheden risico s inzake brand en besmetting te reduceren: verwijdering van de splijtstoffen; uitschakeling van de elektrische voeding in de handschoenkasten, Bovendien blijft Belgonucleaire in deze overgangsperiode beschikken over een dertigtal personeelsleden die instaan voor de veiligheid en bewaking van de installaties. De controles door de interne dienst voor fysische controle en de erkende controle-instellingen blijven gehandhaafd. In mei 2007 heeft Belgonucleaire aan het FANC een verslag overgemaakt over de eerste tienjaarlijkse herziening van de veiligheid van zijn installaties. Een nieuwe versie van dit verslag, waarin rekening wordt gehouden met de opmerkingen van het FANC en AVN, werd in september 2007 opgesteld. In de loop van 2007 heeft het FANC eveneens de basis ontwikkeld voor een nieuwe aanpak voor de volgende tienjaarlijkse herzieningen op basis van richtlijnen van de IAEA. Deze 12

13 # hoofdstuk 1 Belgoprocess (Dessel) De ontmantelingswerkzaamheden op site 1 van Belgoprocess (vroegere Eurochemic-opwerkingsfabriek) werden in 2007 verdergezet. In januari 2007 werd de vernieuwde Pamela-installatie in dienst genomen. Deze installatie staat in voor de verwerking en conditionering van alfahoudend en van middel- en hoogradioactief afval. Het visueel inspectieprogramma van de probleemvaten werd verder gezet. Het doel van dit programma bestaat erin een inventaris op te stellen van de eventuele gebreken die nog niet duidelijk geïdentificeerd zijn. Daarenboven werd er in 2006 een verslag aan het FANC overgemaakt m.b.t. de tienjaarlijkse herziening van de veiligheid van de installaties van site 2. De wetenschappelijke raad van het FANC werd op de hoogte gebracht van de besluiten van deze herzieningen in haar vergadering van juni Thetis-reactor (Gent) De Thetis-onderzoeksreactor van de Universiteit Gent werd eind 2003 definitief stilgelegd. In afwachting van een toekomstige ontmanteling werd de installatie in een nietoperationele stand-by toestand geplaatst. De nodige maatregelen en acties werden ondernomen zodat de reactor niet meer in bedrijf kan worden gesteld. De bestaande veiligheids- en alarmsystemen blijven behouden en de controles door de interne dienst voor fysische controle en de erkende controle-instellingen blijven gehandhaafd. Incident te Forsmark Op 25 juli 2006 produceerde zich een incident in de kerncentrale Formark 1 in Zweden. Het incident werd geklasseerd op niveau 2 op de INES schaal. Een grondige analyse ervan gaf aanleiding tot een internationale en nationale ervaringsuitwisseling. Momenteel loopt een Belgische studie waarbij wordt nagegaan of een dergelijk incident mogelijk is in de centrales van Doel en Tihange. Ter herinnering, na een onderbreking van de elektrische voeding in deze kerncentrale, bleken twee van de vier nooddieselgeneratoren niet te zijn gestart. Zij moeten normaal in dergelijke situatie de stroomtoevoer naar de centrale verzekeren. De twee nog overblijvende generatoren hebben echter de onmiddellijke afkoeling van de reactor verzekerd, waardoor radiologische impact op mens en milieu is voorkomen. INES-schaal en -voorvallen INES-schaal De INES-schaal (International Nuclear Event Scale) is geen instrument om de veiligheid van een installaties te evalueren: ze dient enkel om de bevolking eenduidig te informeren. Naar het voorbeeld van de schaal van Richter voor aardbevingen, verschaft ze gestandaardiseerde informatie m.b.t. de ernst van een voorval. 7. ZEER ERNSTIG ONGEVAL 6. ERNSTIG ONGEVAL 5. ONGEVAL MET RISICO BUITEN DE SITE 4. ONGEVAL ZONDER RISICO BUITEN DE SITE 3. ERNSTIG INCIDENT 2. Incident 1. Anomalie incident ONGEVAL 13

14 De INES-conventie tussen de uitbaters van de klasse I- inrichtingen, de erkende controle-instellingen en het FANC werd herzien. Er werden geen fundamentele wijzigingen aangebracht: enkel een aantal aspecten om de communicatie tussen de uitbaters, de erkende controle-instellingen en AVN te vereenvoudigen, werden gewijzigd. internationalnuclear-event-scale/220.aspx Datum Inrichting INES Beschrijving van de - niveau voorval 26/12/07 Tihange 1 1 Eén van de toevoerreservoirs is gedurende 10 uur geïsoleerd geweest van het reservoir dat instaat voor de volumetrische en chemische controle van het primaire circuit. 07/10/07 Tihange 3 1 De dichtheidstest van de omhullingen van het reactorgebouw werd niet op het gepaste moment uitgevoerd. 17/09/07 Doel 1 1 De aansturing van een isolatieklep van het systeem dat in een dubbelwandige constructie in onderdruk wordt gehouden, was niet in alle omstandigheden verzekerd. 04/07/07 Tihange 1 1 Er werd vastgesteld dat een klep niet in zijn veilige positie stond en dat de pomp als gevolg daarvan niet het totaal voorziene debiet kon leveren aan de stoomgeneratoren. 25/06/07 Tihange 3 1 Een signaallamp die een overschrijding van de belastingsdrempel aangeeft, werd niet onmiddellijk in beschouwing genomen, zoals voorzien in de technische specificaties. 07/06/07 Tihange 2 1 Een signaal dat het ontbreken van de normale voeding aangeeft, werd pas na anderhalve dag behandeld. 19/04/07 Tihange 2 1 Een verkeerde handeling heeft tijdens de testen op de ventilatie filters van een aantal van de nucleaire gebouwen van de centrale een gasvormige lozing veroorzaakt. 14/03/07 IRE 1 Een ontluchtingskraan is blijven dicht staan; dit heeft geleid tot een lichte overdruk in de kuip met een kleine radioactieve besmetting van het controlelokaal via het meetsysteem voor het vloeistofniveau van de kuip als gevolg. 06/03/07 Doel 3 1 De noodremmen van een brug waren ontregeld. 09/01/07 Doel 1 en 2 1 De peilmeting bleek defect waardoor de koeltorens onnodig aangevuld werden met koud water. INES-voorvallen in 2007 In de loop van het jaar werden 10 voorvallen die zich in nucleaire installaties hebben voorgedaan, ingedeeld op niveau 1 van de INESschaal. Een INES-voorval van niveau 1 betreft een voorval waarbij de eenheid in een toestand verkeert buiten het toegelaten uitbatingsregime, maar waarbij toch een voldoende veiligheid gegarandeerd kan worden. Een voorval van niveau 1 heeft geen radiologische gevolgen. In deze overzichtstabel worden deze voorvallen toegelicht. Audit bij het SCK CEN Doel Op verzoek van het FANC heeft het SCK CEN in de zomer van 2007 een interne audit uitgevoerd m.b.t. de veiligheidscultuur. De audit, die met behulp van externe deskundigen werd uitgevoerd, nam volgende aspecten onder de loep: de organisatorische aspecten; de communicatie; het inzicht in de functie; de sociale relaties; de melding van problemen en de respons hierop om een herhaling van dergelijke voorvallen te vermijden. Dit initiatief werd aangevuld met een technische analyse van de veiligheid en een aantal observaties in de belangrijkste installaties van het SCK CEN. 14

15 # hoofdstuk 1 Resultaten De audit schetst een duidelijk beeld van de veiligheidsituatie en de verbeterpunten. Deze punten werden inmiddels door het SCK CEN gebundeld in een actieplan. Het FANC en AVN moedigen dit initiatief aan en volgen de evolutie van zeer nabij op. Internationale uitwisseling Doel De internationale uitwisselingen bij inspecties in binnen- en buitenland bieden het FANC gelegenheid om de eigen expertise voortdurend aan te scherpen en op zijn beurt een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan andere landen. Lopende acties Begin 2007 werden splijtstofelementen die door een verkeerde handeling in de ventilatiegaine van de BR1- reactor terecht gekomen waren, met succes gerecupereerd. De opgelopen dosis voor het personeel kon door een grondige voorbereiding tot een minimum beperkt worden. Het hoofd van de uitbating voor de BR2- reactor werd in maart 2007 vervangen aangezien het voormalige hoofd op pensioen ging. Voorts heeft het SCK CEN de nodige studies en dossiers voorbereid voor het project Guinevere, een experimentele opstelling voor studies op specifieke nucleaire splijtstoffen. De tienjaarlijkse herziening wordt verder opgevolgd. De stand van zaken werd door het SCK CEN aan het FANC overgemaakt in de loop van de maand september. Deze werd geëvalueerd tijdens twee vergaderingen van de contactcommissie. Een informatiedossier m.b.t. deze tienjaarlijkse herziening werd gepubliceerd op de website van het FANC. Resultaten In januari 2007 heeft het FANC deelgenomen aan een inspectie op de site van de kerncentrale van Chooz B, uitgevoerd door inspecteurs van de ASN, met als thema: Première barrière Combustible. Langs Franse kant was er in december 2007 een overleg met de Franse Autorité de Sûreté Nuclaire en zijn technische supportarm IRSN. Verschillende gezamenlijke acties werden uitgestippeld en zullen in de nabije toekomst concreet uitgewerkt worden. De gezamenlijke audit die op het IRE in november 2007 werd uitgevoerd, was reeds een voorbeeld van positieve samenwerking tussen deze 3 instellingen. Voor de grote nucleaire installaties was er tenslotte nog een uitwisseling van het FANC met de VROM/KfD, dit is de Kernfysische Dienst van het Nederlandse Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. inleiding/130.aspx 15

16 :: MEDISCHE TOEPASSINGEN STRALINGSINCIDENT IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT RONDETAFELCONFERENTIE OVER DE RADIOTHERAPIE NIEUW SYSTEEM VOOR DE AANGIFTE VAN INCIDENTEN EN ONGEVALLEN in de medische sector Preventie van risico s door medische bestraling bij ZWANGERE VROUWEN standpunt van het fanc m.b.t. de evolutie van de stralingsbeschermingsnormen steun aan onderzoek inzake stralingsbescherming HARMonisering van de federale en regionale wetgeving inzake borstkankerscreening Subsidieovereenkomst met het laboratorium voor standaarddosimetrie te Gent ziekenhuiscampagne tandartsencampagne Internationale uitwisseling

17 # hoofdstuk 2 :: MEDISCHE TOEPASSINGEN Stralingsincident in het universitair ziekenhuis Gent Context Naar aanleiding van het bestralingsincident tijdens de stereotactische radiochirurgie (STRC) in de dienst radiotherapie van het UZ Gent, waarbij in totaal 17 patiënten foutief bestraald werden, heeft het FANC onmiddellijk na melding actie ondernomen en een onderzoek gestart. Doel In eerste instantie concentreerde het onderzoek zich op het bestralingsincident in het UZ Gent zelf. Een multidisciplinair inspectieteam heeft via een grondig onderzoek getracht te achterhalen welke factoren geleid hebben tot de fout in de positionering van de bestraling. Ook de eventuele medische gevolgen en de opvolging van de patiënten werden aan een grondig onderzoek onderworpen. Een gedetailleerd expertiseverslag werd ondertussen door het FANC ingediend bij het Parket van Gent. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van een vragenlijst en plaatsbezoeken. De vragenlijst peilde naar de gebruikte apparatuur, accesoires, kwaliteitscontrolesystemen en eventuele medische anomalieën. Tijdens de plaatsbezoeken werden o.a. de kwaliteitscontrole van het STRC-systeem geëvalueerd en werd gevraagd één specifieke test uit te voeren. Voorzichtigheidshalve heeft het FANC bepaalde centra gevraagd om nog een bijkomende conformiteitstest in te voeren. Geen enkele andere anomalie kwam aan het licht. Ervaringsuitwisseling In het kader van de incidenten en ongevallen in de radiotherapie die zich ook in Frankrijk hebben voorgedaan, is er een ervaringsuitwisseling geweest tussen de experts van het FANC en van de ASN. De Franse bevoegde overheid wil de bescherming van de patiënten bij radiotherapie verbeteren. Ze heeft daartoe een aanpak uitgewerkt om in de medische sector het melden van een incident te stimuleren zodat uit deze meldingen systematisch lessen kunnen getrokken worden. Om eventuele, gelijkaardige incidenten te voorkomen in andere radiotherapiecentra heeft het FANC in tweede instantie een equipe van experts ingezet om inspecties uit te voeren in de andere erkende radiotherapiecentra van ons land. Prioriteit werd gegeven aan radiotherapiecentra met dezelfde toepassing als deze in het UZ Gent. Vervolgens werden eveneens centra onder de loep genomen die gebruik maken van de relatief nieuwe techniek tomotherapie. De resultaten blijken geruststellend. De uitwisseling met de ASN hebben het mogelijk gemaakt Belgische werkteksten op te stellen. In overleg met de beroepsactoren en met het oog op het realiseren van een kwaliteitsverbetering in de radiotherapie heeft het FANC werkgroepen georganiseerd rond volgende items: de uitwerking op nationaal gebied van een kwaliteitsysteem; de organisatie van een kwaliteitsaudit in de stralingsfysica; de oprichting van een meldsysteem voor incidenten in België, als aanvulling op het huidig reglementair kader. 17

18 onderzoek-van-het-fanc-in-verband-met-hetbestralingsincident-in-het-uz-gent/9.aspx Rondetafel over radiotherapie Context België en Frankrijk werken nauw samen om de bescherming van patiënten en werknemers in de radiotherapie te verbeteren, dit naar aanleiding van verschillende incidenten in beide landen. Het FANC heeft rekening gehouden met het feit dat de Franse en Belgische situaties niet zonder meer vergelijkbaar zijn en heeft daarom op 24 oktober 2007 een Rondetafel over de radiotherapie georganiseerd met alle betrokken partijen. De Franse aanpak berust op de uitwerking van een kwaliteitssysteem en een analyse op nationaal gebied van organisatieschema s van de radiotherapiediensten. Doel Het doel bestond erin bijkomende maatregelen uit te werken. Deze moeten bijdragen aan een verdere verbetering van de veiligheid en de beveiliging van de radiotherapiebehandelingen en bijgevolg tot het behoud van het vertrouwen van de patiënten. Op de agenda stonden onder andere de kwestie van de transparantie en de meldings- en opvolgingssystemen van incidenten of ongevallen. Betrokken partijen Alle Belgische en Franse betrokken actoren hebben aan deze Rondetafel deelgenomen: de FOD Volksgezondheid, De Belgische Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, het College voor Radiotherapie, De Belgische Vereniging van Ziekenhuisfysici, de Belgische verenigingen van verpleegkundigen in de radiotherapie, de fabrikanten van stralingstoestellen en -accessoires; de Franse Autorité de Sûreté nucléaire (ASN), Het Frans Institut national du Cancer (INCA), Het Frans Agence de Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), de Franse Société de Radiothérapie oncologique (SFRO). Resultaten en opvolging De Rondetafel heeft geleid tot de oprichting van twee werkgroepen. Eén heeft zich toegelegd op de invoering van een systeem voor de aangifte van incidenten en ongevallen, geïnspireerd op het Franse systeem, dat zich nog in een experimentele fase bevindt. De andere heeft betrekking op de kwaliteitsborging in de radiotherapie en beoogt de oprichting van een controle van de stralingsfysica van het tweede niveau, evenals een geharmoniseerd kwaliteitsreferentiesysteem. De twee werkgroepen hebben hun activiteiten in december 2007 aangevat en zullen hun resultaten in de loop van de eerste helft van 2008 voorstellen. Een tweede zitting van de Rondetafelconferentie zal op dat ogenblik georganiseerd worden om de resultaten van de werkgroepen en de eventueel verkregen akkoorden voor te stellen. Op basis van de conclusies van deze werkzaamheden zal het FANC beslissen over de noodzaak tot verdere maatregelen of initiatieven die aan een continue verbetering van de veiligheid en de precisie in de radiotherapiehandelingen kunnen bijdragen. 18

19 # hoofdstuk 2 Al deze activiteiten maken deel uit van het project Beveiliging en Veiligheid in de Radiotherapie en stemmen perfect overeen met de prioriteiten uit de resolutie van de Kamer van 2007, in het bijzonder het belang dat er gehecht wordt aan de betrokkenheid van alle partijen. Het project kadert eveneens in het ruimer kader van de evaluatie en de herziening van het medisch luik van het ARBIS (driejarenplan ). en-nieuwe-initiatieven-van-het-fanc-naar- aanleiding-van-het-bestralingsincident-in- het-uz-gent/42.aspx Nieuw aangiftesysteem voor incidenten en ongevallen in de medische sector Doel Gezien de taak van het FANC erin bestaat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van de radioactiviteit te beschermen is gebleken dat een efficiënt aangiftesysteem voor radiologische incidenten en ongevallen absoluut noodzakelijk is. Werkgroep Aangifte van incidenten en ongevallen Deze werkgroep zal de omzetting van het Franse naar het Belgische systeem onderzoeken en vervolgens uitvoeren. De aangiftecriteria die Frankrijk wil gebruiken, blijken inderdaad een goed uitgangspunt te vormen. Hieraan dient te worden toegevoegd dat de Belgische en Franse reglementaire context niet identiek is en dat het precieze toepassingsgebied voor België nog gedefinieerd moet worden. Perspectieven In 2008 zal de werkgroep Aangifte: het aangiftesysteem uitwerken; het systeem becommentariëren; richtlijnen uitwerken en de aanpak lanceren. Een evaluatie is voorzien voor januari Naar Frans voorbeeld werkt het FANC aan een aangiftesysteem dat hem de mogelijkheid biedt: om de incidenten en ongevallen snel te kennen; om er zich van te vergewissen dat de vereiste maatregelen werden getroffen; om de vereiste preventieve maatregelen te treffen; om de gebeurtenissen te analyseren; om vervolgens bij te dragen tot de verspreiding van deze informatie en de verbetering van de praktijken. 19

20 Preventie van risico s door medische bestraling bij zwangere vrouwen Context In 2006 en in de loop van 2007 werd het FANC geïnformeerd over verschillende gevallen van ongewenste bestraling van zwangere vrouwen. Het FANC heeft daar in eerste instantie op gereageerd met een schrijven gericht aan de medische sector waarin geattendeerd werd op de noodzaak om extra waakzaam te zijn voor deze - nochtans gekende - problematiek. In het schrijven werd tevens heel wat informatie over het onderwerp meegedeeld. Zo een door het FANC gesubsidieerde studie die door het SCK CEN werd uitgevoerd en die bevestigt dat een blootstelling aan straling in de loop van de eerste dagen of weken na de bevruchting kan leiden tot anomalieën in de ontwikkeling en zelfs tot het vroegtijdig afsterven van de fœtus. Doel Het FANC wil de betrokken patiënten informeren en sensibiliseren om reeds in zo n vroeg stadium de arts of radioloog op de hoogte te brengen. Moelilijkheid is dat de vrouw zich dan vaak nog niet actief bewust is van haar zwangerschap, of nog geen zekerheid daarover heeft. Verloop De sensibiliseringscampagne is gestart met een persconferentie die het FANC op 29 november 2007 organiseerde. Tijdens deze conferentie hebben deskundigen van het FANC de problematiek uiteengezet. De boodschap aan de zwangere vrouwen was duidelijk: kaart uw werkelijke of mogelijke zwangerschap zeker aan bij de artsen die een onderzoek met blootstelling aan ioniserende straling voorschrijven of uitvoeren. Informatiemateriaal werd ter beschikking gesteld aan de pers en de medische sector. Er werden speciaal daartoe aangemaakte informatiepagina s aangeboden via de FANCwebsite. Bovendien kon de doelgroep gedurende een week rechtstreeks vragen stellen aan een team van specialisten. Zwanger? Vermijd straling: Week van het ongeboren kind: Brochure: brochure/490.aspx Gestelde vragen en antwoorden van onze artsen: gestelde-vragen-en-antwoorden-van-onzeartsen/100.aspx Vragen en Antwoorden Week van het ongeboren kind: page/vragen-en-antwoorden-week-vanhet-ongeboren-kind/87.aspx Resultaten De campagne kreeg uitstraling via de pers en dit heeft heel wat betrokkenen naar de FANCsite geleid. Een snelpeiling die bij de bezoekers werd uitgevoerd, toonde aan dat de behandelde problematiek zeer slecht gekend is bij de bevolking, wat de relevantie van de actie onderstreept. 20

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Herziening van de regelgeving omtrent de geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen : FANC aanpak vanuit samenwerking Patrick Smeesters

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC 14 oktober 2015 Jan Bens Directeur-generaal FANC 1. Over het FANC Overzicht 2. De kerncentrale van Doel 2.1. Doel 1/2: Long Term Operation

Nadere informatie

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange Informatiebijeenkomst Provincie Limburg (NL) 20 mei 2015 Nele Scheerlinck Ir. Simon Coenen Dr. Lodewijk Van Bladel Overzicht 1. Over het FANC 2. De

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - -

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van XXX 2018 betreffende de opleidingsprogramma's van de verantwoordelijken voor de stralingsbescherming Gelet op het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1 > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris,

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris, FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 11/05/2006 Afdeling

Nadere informatie

Gedachtenwisseling met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Gedachtenwisseling met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Gedachtenwisseling met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Woensdag, 16 februari 2005 Structuur van de uiteenzetting

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 112 van 15 december 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Agence fédérale de Contrôle nucléaire

JAARVERSLAG. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Agence fédérale de Contrôle nucléaire JAARverSLAG 08 JAARVERSLAG 2008 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Agence fédérale de Contrôle nucléaire Onze missie en activiteitendomein Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle (FANC)

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015

Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015 Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015 Wim DE CLERCQ Chief Nuclear Officer 2 nucleaire sites, 7 reactoren 5 919 MW 4

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Datum: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de dienst voor fysische controle

Datum: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de dienst voor fysische controle Nota Intern Extern Auteur(s): Classificatie: Nihil Nummer: 2017-01-01-VS-brandveiligheid.DFC-NL Datum: 2017-01-01 Titel: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de

Nadere informatie

1 Kent u het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect? 1

1 Kent u het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie 1 Federale wetgeving over hemovigilantie 2 Wettelijk kader Achtereenvolgens komen aan bod : a) - de Europese wetgeving; b) - het onderscheid ziekenhuisbloedbank - bloedinstelling; c) - de Belgische wetgeving.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/105 BERAADSLAGING NR 09/058 VAN 15 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelvorming in afvalvaten opgeslagen bij Belgoprocess in Dessel

Gelvorming in afvalvaten opgeslagen bij Belgoprocess in Dessel Gelvorming in afvalvaten opgeslagen bij Belgoprocess in Dessel Infovergadering 21 januari 2014 Marc Demarche Adjunct directeur-generaal NIRAS Wim Van Laer Algemeen directeur Belgoprocess Nationale instelling

Nadere informatie

Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen

Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Isotopolis, Het informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Een kijkje nemen achter de muren van een

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Inhoudstafel. Ioniserende straling, wat is dat?

Inhoudstafel. Ioniserende straling, wat is dat? Samen beschermen Inhoudstafel 1 Onze missie 2 Onze waarden 3 Onze voornaamste prioriteiten 4-7 De kern van ons werk 8 Onze interne structuur Ioniserende straling, wat is dat? Al wat tastbaar is, bestaat

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen; XX/XX/XXXX Aangifte van incidenten Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van XX/XX/XXXX tot vaststelling van de criteria voor aangifte aan van significante incidenten voor de stralingsbescherming

Nadere informatie

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INESschaal

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager INHOUD 1 Onze kerncijfers 2 Onze veiligheidsstrategie 3 Onze performantie 4 Ons BEST-project (BElgian Stress

Nadere informatie

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING Inleiding Aan het werken met radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen zijn risico s verbonden. Het is bij de wet verplicht om personen

Nadere informatie

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele INES meldingen 0 Kerncentrale Borssele Zeedijk, 5 PM Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

N R /U R. De reflexfase

N R /U R. De reflexfase De reflexfase Wanneer een noodsituatie in een Belgische nucleaire installatie zich zeer snel ontwikkelt (= vlugge kinetiek), kan de beschadiging van de installatie en van de barrières tegen radioactieve

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE 1. INLEIDING De klinische audits (KA) werden ingevoerd in de Belgische diensten Radiotherapie in 2007, Nucleaire

Nadere informatie

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval!

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! Opvolging van de Seveso Informatiecampagne 2012 8 november 7 december 2012 FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Op 8 november 2012 startte de AD Crisiscentrum

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving Globaal Preventieplan 2015 2020 Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving De inzet van ons preventiebeleid: Onze veiligheidsattitude moet een weerspiegeling worden van ons professionalisme

Nadere informatie

INFOBROCHURE VERPLICHTINGEN VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD

INFOBROCHURE VERPLICHTINGEN VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD INFOBROCHURE VERPLICHTINGEN VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD Versie: Oktober 2004 Infobrochure Verplichtingen van het ondernemingshoofd Versie 10/2004 Pagina 1 van 11 1 Inleiding 3 2 Aanvraag 4 2.1 Aanvraag om

Nadere informatie

Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid 2006-2010

Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid 2006-2010 Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid 2006-2010 Nucleaire Veiligheid Onze prioriteit Nucleaire veiligheid is steeds een zeer belangrijke bezorgdheid van Electrabel geweest. De evolutie van de internationale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

PROCEDURE V1. APR 2017

PROCEDURE V1. APR 2017 PROCEDURE V1. APR 2017 INLEIDING ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING Aan het werken met bronnen van ioniserende straling zijn risico s verbonden. Het is bij de wet verplicht om personen die handelingen

Nadere informatie

Samenvatting. Blootstelling

Samenvatting. Blootstelling Samenvatting Blootstelling aan ioniserende straling levert risico s voor de gezondheid op. Daar is al veel over bekend, met name over de effecten van kortdurende blootstelling aan hoge doses. Veel lastiger

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Interventie bij incident. De organisatie van een erkend organisme. Praktische voorbeelden

Interventie bij incident. De organisatie van een erkend organisme. Praktische voorbeelden Interventie bij incident De organisatie van een erkend organisme Praktische voorbeelden P. Froment, AV Controlatom, ABR/BVS, Mol, 1 oktober 2010 Plan Organisatie van AV Controlatom wachtrol Incident -

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/4015 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken.

Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken. Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken. 16 oktober 2014 Contact: Thibault VANAUDENHOVE Katrien VAN SLAMBROUCK Federaal Agentschap voor Nucleaire

Nadere informatie

Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval

Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval DOELSTELLING EN PRINCIPIËLE AANPAK De algemene doelstelling van radioactief afvalbeheer is zorg te dragen voor het radioactief afval op een

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. 1996 Brussel, 12 januari 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. Deze

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Steven Lierman Referendaris bij het Hof van Cassatie Deeltijds docent UA Rampenbestrijding is geen eenduidig begrip Nieuwe uitdagingen in een risicomaatschappij

Nadere informatie

Radioactief afval van de categorieën B en C in een notendop

Radioactief afval van de categorieën B en C in een notendop fiche 1 Radioactief afval van de categorieën B en C in een notendop Wat is radioactief afval van de categorieën B en C precies? Hoe ziet het eruit? Waar komt het vandaan? Wat gebeurt ermee? Op deze vragen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober A D V I E S Nr. 1.870 ------------------------------ Zitting van dinsdag 22 oktober 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake inzake problemen bij de Kerncentrale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADVIES Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 september 2012 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

H.G.R. : 5110/3. Tijdens de vergadering van 05.09.2003 heeft de Hoge Gezondheidsraad (Afdeling 5) het volgende advies uitgebracht :

H.G.R. : 5110/3. Tijdens de vergadering van 05.09.2003 heeft de Hoge Gezondheidsraad (Afdeling 5) het volgende advies uitgebracht : ADVIES EN AANBEVELING VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BETREFFENDE DE VERSPREIDING VAN RADIOACTIVITEIT AFKOMSTIG VAN BRONNEN GEBRUIKT VOOR MEDISCHE DOELEINDEN GEDRAGEN DOOR OVERLEDEN PATIËNTEN H.G.R. : 5110/3

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/872/PCCB Procedure Evaluatie sectorprocedure in het kader van e xport Versie 1.0 In toepassing vanaf : 19/12/2014 Verantwoordelijke administratie

Nadere informatie

Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen. Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval

Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen. Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval Wie is NIRAS en waarom een Afvalplan? NIRAS is de openbare instelling die wettelijk belast

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren

Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren 1/7 Inhoudstafel 1. Inleiding en doel van de strategienota... 2 2. Definities... 2 3. Toepassingsgebied... 3 4. Internationale Praktijken...

Nadere informatie