AGAM Motoren Rotterdam B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGAM Motoren Rotterdam B.V."

Transcriptie

1 WBl. TIJDSCHRIFT VOOR I LM I w SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR I9 19 SEPTEMBER I986 Der Antrieb kommt von» % # 1 la force I & motrice means power and propulsion AGAM Motoren Rotterdam B.V. Hoofdvertegenwoordiging van Daimler-Benz Aktiengesellschaft voor Nederland van Mercedes-Benz Motoren Hoofdvertegenwoordiging van Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshaven GmbH voor Nederland van MTU Dieselmotoren Verkoop en showroom: Goudsesingel 214, 3011 KD Rotterdam, Tel: , Tlx Fax Service, werkplaats en magazijn: Ketelweg 26, 3356 LE Papendrecht, Tel.: , Tlx Fax Mercedes-Benz Motoren- und Turbinen-Union

2 DE KWALITEIT VAN MERLIN GERIN KOMT OVERAL * BOVENUIT \ Bijvoorbeeld onze compacte VERMOGENS-AUTOMAAT CM Merlin Gerin. Toonaangevend in de beheersing van elektrische energie. Deze compacte vermogensautomaat "CM" is daar een sprekend voorbeeld van. Geheel onderhoudsvrij, van 625 Ampère t/m 3200 Ampère en meerdere electronische beveiligingsmogelijkheden. Toepassingen in standaard en/of volledig geautomatiseerde laagspanningsinstallaties dankzij de uitbreiding met motorbediening voor afstandbesturing. Zijn functie is beveiliging tegen overbelasting en kortsluitingen met een onderbrekingsvermogen tot Ampère, Er zijn 3 electronische beveiligingsrelais leverbaar. 1. standaard leidingbeveiliging en/of als hoofdautomaat direkt achter de voedingstralo of generator. 2. idem als 1met instelbare tijdvertraging t.b.v. "selectiviteit. 3. idem als 1en 2 met instelbare aardfoutbeveiliging. Onze topkwaliteit is gebaseerd op de beproevingen volgens de normalisatie IEC en getest bij verschillende laboratoria. Als Ueven belt, sturen wij U graag uitgebreide informatie overmerlingerin. beheersing van elektrische energie MERLIN GERIN NEDERLAND B.V. Wilhelminastraat CW Bodegraven Postbus AB Bodegraven Telefoon Telex Telecopier M E R L IN G ERIN

3 I Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland CEBOSINE Het Maritiem Research Instituut Nederland MARIN. Verschijnt vrijdags om de 14 dagen Redactie Ir. J. N. Joustra, P. A. Luikenaar, Dr. ir. K. J. Saurwalc en Ing. C, Dam Redactie-adres Heemraadssingel 193, 3023 CB Rotterdam telefoon Voor advertenties, abonnementen en losse nummers Uitgevers W yt & Zonen b.v. Pieter de Hoochweg BG Rotterdam Postbus 268, 3000 AG Rotterdam telefoon *, aangesloten op telecopier telex postgiro Abonnementen jaarabonnement 1986 ƒ 76, buiten Nederland ƒ 122, losse nummers ƒ 5,40 (alle prijzen incl. BTW) Bij correspondentie inzake abonnementen s.v.p. het 8-cïjferige abonnementsnummer vermelden. (Zie adreswikkel.) Vormgeving en druk Drukkerij W yt & Zonen b.v. ISSN De Virgin Atlantic Challenger, uitgerust met 2 MTU dieselmotoren type 12V396TB93, vermogen elk 1440 kw, stak de Atlantische Oceaan over in de nieuwe recordtijd van 3 dagen, 8 uur en 31 minuten en verbeterde daarmee het oude record met 2 uur en 9 minuten. MTU, een Daimler-Benz onderneming wordt in Nederland vertegenwoordigd door AG AM MOTOREN ROTTERDAM B.V. Inhoud De Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek 337 Shelf Express 339 KW 32 Geertruid Margreta 340 Kokkelschip Theodora W R Symposium Advances in Offshore Technology 347 Fishingtrawler IJM Literatuuroverzicht 349 Smit Siberië 350 Nieuwsberichten Verenigingsnieuws 356 TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK SCHIP EN WERF DE STICHTING COÖRDINATIE MARITIEM ONDERZOEK Het jaarverslag 1985 Onlangs zag het 5e jaarverslag van de Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) het licht. Het jaarverslag geeft een overzicht van researchinspanningen over I985 die onder auspiciën van het CMO werden verricht. H et onderzoek is verdeeld in 4 subprogramma s: - het collectieve researchprogramma - het subsector researchprogramma - het individuele researchprogramma - grote maritieme projecten. Het collectieve onderzoek is gericht op de langere termijn en dient kennisopbouwend te zijn en w ordt gekenschetst als het kernprogramma. Voor toegepast onderzoek dat geschikt is voor een kleine groep van twee o f meer bedrijven, is het zg. subsector programma opgezet, terw ijl de individuele research gekenmerkt w ordt door toegepast onderzoek dat gericht is op de individuele bedrijven. Sinds de start van het CMO in maakte het individuele research programma een stormachtige groei door. Het programma is thans uitgegroeid to t een omvang van ongeveer 8,6 miljoen en verdeeld over 33 projecten. Het subsector programma dat in I985 gestart werd, kent 5 projecten met een gezamenlijke omvang van 1,6 miljoen gulden. U it het verloop van de inspanningen over de jaren 8 1 t/m 85 en de planning voor het jaar 1986 passend in het lange termijn plan '84-88 van het CMO, blijkt dat sprake is van een daling van de kernprogramma's en een vrij constant uitgavenniveau over de jaren 83, '84 en '85 van de grote projecten. U it het verslag blijkt dat er een verschuiving gaande is van het collectieve naar het individuele onderzoek. SenW 53STE jaargang NR I9 Het kernprogramma vertegenwoordigt een researchinspanning van 3.6 miljoen gulden over het jaar Het kernprogramma kent een 6-tal aandachtsgebieden: - scheepsbouw (22%) - ontwikkeling schip (35%) - scheepvaart ( 9%) - economisch onderzoek ( 16%) - sociaal onderzoek (10%) - informatie-overdracht ( 8%) U it de genoemde percentages blijkt dat 'de ontwikkeling van het schip' ruim I/3 van het totale kernprogramma voor zijn rekening neemt. Over de afgelopen 5 jaar vertoonde de verdeling over de aandachtsgebieden een vrij stabiel beeld. Een stijgende post is het deel van het budget dat gericht is op informatie-overdracht. Het MARIN voert, zoals uit het verslag blijkt, een groot deel van het collectieve onderzoek uit (60%). De TNO-instituten voerden in 1985 gezamenlijk circa 25% van het onderzoek uit. Het economisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek werden voor een belangrijk deel door de Rotterdamse vestiging van het MARIN (West) uitgevoerd. Twee punten in de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar zijn opvallend en vragen onze aandacht. In de eerste plaats de absolute daling van de programmakosten van het kernprogramma vanaf de jaren I982 t/m 1985, wat zich voortzet in het jaar D it betekent dat het langere termijn gericht onderzoek dat kennisopbouwend dient te zijn, teruggedrongen wordt. Daarnaast de terugval van bestedingen van het MARIN West, die voornamelijk betrek- _...337

4 king hadden op het economisch en sociaal onderzoek, zoals het verslag vermeldt, en waar een scherpe reductie in is opgetreden ten gunste van het TN O. De twee ontw ikkelingen zijn belangrijk. Met de reductie van het kernprogramma w ordt het onderzoek op lange termijn bedreigd. Het terugvallen van het onderzoek van MARIN West brengt het risico mee dat de in de loop van de jaren verzamelde kennis door het vertrek van mensen stil blijft staan of niet bereikbaar blijft. Een verheugende ontwikkeling is de opzet en aanpak van een omvangrijk project betreffende produktie research. D it deel van het onderzoek is jarenlang het stiefkind binnen de R&D van de maritieme techniek geweest en krijgt nu aandacht door een meerjarig project, met als doelstelling het bereiken van een betere beheersing van kwaliteit, kosten en doorlooptijd op scheepswerven. Onder het hoofd ontwikkeling van het schip worden hydrodynamisch onderzoek, onderzoek naar de voortstuwing en het vaargedrag, geavanceerde snelle vaartuigen, en b.v. kunststoftoepassingen, geplaatst. Het accent bij het scheepvaartonderzoek ligt op onderhoudsbeheersing, teruginrichting, e.d. De concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw w ordt o.a. onderzocht in het kader van het economisch onderzoek, terw ijl het sociaal-wetenschappelijk onderzoek vooral gericht is op de gerationaliseerde bedrijfsvoering aan boord van schepen. Het is te hopen dat reorganisaties die bij het MARIN West hebben plaatsgevonden, geen terugslag zullen hebben op de vo ortgang in lopende onderzoeken. Het In 1985 gestarte subsector researchprogramma is goed aangeslagen. Een 5-tal projecten die betrekking hadden op ondermeer CAD/CAM in de scheepsbouw, ontwerp van nieuwe scheepstypen en hydrodynamica zijn hierin uitgevoerd. Het individuele researchprogramma groeit, ondanks het feit dat per I de bijdrage van het CMO teruggebracht werd van max. 50% naar max. 40%, bleef de belangstelling voor dit programma toenemen. Het verslag vermeldt dat 30% van de projecten betrekking hadden op de scheepsbouw, ruim 20% betrof toeleveringsindustrie en ongeveer 50% vertegenwoordigde rederijactiviteiten. Het succes van dit programma kan ook gemeten w o r den uit het 'slaagpercentage, hetgeen inhoudt dat de haalbaarheid van een innovatief idee bij het merendeel der projecten werd aangetoond. Kennelijk is het individuele researchprogramma een wijze om het bedrijfsleven actief te stimuleren aan onderzoeksprojecten deel te nemen. Bij grote maritieme projecten gaat het om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van grotere omvang en met een aparte organisatorische financiële opzet. De grote projecten worden in het algemeen gekenmerkt door de omvang en dientengevolge hebben zij een andere o r ganisatorische en financiële opzet. De projecten hebben een langere doorlooptijd, meestal meerdere jaren en dragen eveneens een langere termijn karakter. Voorbeelden van projecten zijn: rationeel energiegebruik in de scheepvaart, CAD/CAM in de scheepsbouw en Schip-90. Een voorbeeld van een onderzoek in het kader van rationeel energiegebruik was het project 'Grote diameter, lage toeren schroeven, waarover een artikel in Schip en W erf no. 12 van 13 juni '86 is verschenen. Een ander voorbeeld is het energieklok project. Zeker gezien het lange termijn karakter zijn de research inspanningen op het gebied van energiegebruik wenselijk en gerechtvaardigd. Het project CAD/ CAM in de scheepsbouw geeft aan in hoeverre het CAD-gebeuren bij de Nederlandse scheepswerven achterligt op het CAM-gebeuren. In 1985 meldden zich niet minder dan 15 werven en werfcombinaties aan voor deelname aan de eerste fase. Een bijzonder project is het project 'Schip-90. Zoals het CMO in zijn jaarverslag zegt: 'doel van het project is te komen to t de bouw van een aantal schepen met grensverleggende karakteristieken, daarbij gebruik makend van de resultaten voortkomend uit het collectief onderzoek. Elk volgend schip staat qua innovatie weer op een hoger plan dan het voorgaande. Het project is opgezet in samenwerking met een reder, een w erf en een motorenfabrikant. Meerjarenplanning De CMO-programma s worden uitgevoerd in het kader van een meerjarenplan. Het oorspronkelijke meerjarenplan was opgezet van 1984 to t 1988, en is voor de jaren 86 en '87 bijgesteld. Het bijgestelde plan voorziet in een stijging van ƒ 15 miljoen gulden per jaar to t ƒ 19 miljoen per jaar. Het jaarverslag van het CMO zegt daarover het volgende: Het bijgestelde meerjarenplan reflecteert een belangrijke trendbreuk in de verdeling van de middelen over collectief en individueel o f (sub) sectoronderzoek. Dooreen nieuwefinancieringsformule moet voorkomen worden dat het impopulair geworden, maar voor kennisopbouw essentiële collectieve onderzoek, zakt beneden het kritische minimumniveau van circa ƒ 3,5 miljoen per jaar. In 1985 beliep dit kernprogramma ƒ 3,6 miljoen. Het CMO herkent dus de bedreiging die er uitgaat van een daling in beschikbare middelen voor de research die gericht is op langere termijn. H et feit dat het onderzoek, zoals het CMO stelt, impopulair geworden is, kan verschillende oorzaken hebben. De kwaliteit van het onderzoek zou in het geding kunnen zijn, maar anderzijds zou er ook sprake kunnen zijn van onvoldoende kennisoverdracht naar de gebruikers. Het is nog niet geheel duidelijk hoe men door het stimuleren van de subsectorprogramma's en de individuele programma s het collectieve niveau denkt op te kunnen krikken. Anderzijds wijst het succes van het individuele researchprogramma en het subsectorprogramma erop dat het bedrijfsleven kennelijk meer heil ziet in het korte termijn gerichte onderzoek, waar, zoals wij kunnen concluderen, ook nog veel te doen is. Een zo groot mogelijke betrokkenheid en interesse van het bedrijfsleven blijft een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderzoek. De belangstelling van het bedrijfsleven op langere termijn in het fundamenteel onderzoek is echter uiterst beperkt. Het ontwikkelen van een inhoudelijke lange termijn visie is zeker geen sinecure, daarmee zijn de strategische belangen en de overlevingskansen van onze maritieme infrastructuur aan de orde. De huidige recessie in de maritieme wereld houdt het risico in dat niet alleen de ondernemingslust wegvloeit, maar dat ook de kennis verdwijnt. Het is te hopen dat de overheid hier ook een lange termijn visie durft te ontw ikkelen. M aritiem e inform atie en docum entatie Onder dit hoofdje is een apart verslag opgenomen over het maritiem informatiecentrum. Het maritiem informatiecentrum (MIC) beschikt over een bibliotheek, die oorspronkelijk gevestigd was in het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw en mag zich verheugen in een stijgende belangstelling. Daarnaast beschikt het MIC over een infodesk waarvan ruim gebruik gemaakt wordt. Voorts is het mogelijk gebruik te maken van databestanden als MARNA en SHIPDES. Alleen al in 1985 werden ruim 5700 artikelen ontsloten en opgenomen in MARNA, terw ijl aan SHIPDES ruim 2500 scheepsbeschrijvingen werden toegevoegd. In internationaal verband is er een goede samenwerking met Noorse, Zweedse, Finse en oorspronkelijk ook Britse partners. CMO streeft naar een verdere uitbreiding van dit samenwerkingsverband met andere Westeuropese research organisaties. Het zal niet de eerste keer zijn dat fraaie lange termijn plannen geen kans krijgen omdat ze meer dan overschaduwd worden door korte termijn problematiek. De korte termijn problematiek dwingt i.h.b. in de maritieme industrie de bedrijven to t het terugdringen van het personeel (afslanken) waarbij alleen het strikt noodzakelijke personeel, meestal nodig voor de uitvoering van het onderhanden werk, kan worden gehandhaafd, in snel wisselende markten ligt het voor de hand dat dan onderzoek 338 SenW 53STE jaargang NR 19

5 DE KWALITEIT VANB AFSTANDSBEDIENINGEN HEEFT U Z E L F ^ ^ ^ H In de hedendaagse scheepvaart moet u kunnen vertrouw en op de feilloze werking van vitale scheepsfunkties. De jarenlange ervaring van Sempress op het gebied van pneumatisch en hydraulisch geregelde afstandsbedieningen, kan daarbij helpen. W ant onze zelf ontwikkelde en gefabriceerde com ponenten, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die zijn gebaseerd op een jarenlange, succesvolle relatie met de scheepvaartbranche. O p verzoek zenden wij u daarover per omgaande documentatie. Postbus 60,3340 AB H.I.Ambacht, tel , telex A 1

6 ook een snel fluctuerende belangstelling bij de bedrijven heeft. Bovendien is het geld in moeilijke tijden maar mondjesmaat beschikbaar. Het is te hopen dat besturen, overheid, adviseurs en een ieder die zich met het maritiem onderzoek bemoeit, dit inziet en daarmee rekening houdt. Immers, in overmacht situaties is het voor het bedrijfsleven erg moeilijk om te reageren op de opmerking dat: 'de Nederlandse maritieme industrie het onderzoek op te veel ad hoe basis uitvoert. De kapitaalgoederenindustrie heeft nu eenmaal een ander karakter dan de consumentengoederenindustrie. D it komt ook to t uiting in het onderzoek, zoals blijkt uit het jaarverslag van het CMO van Prof. ir. S. Hengst SHELF EXPRESS Bij B.V. Scheepswerf Damen Bergum te Bergum is op 28 augustus 1986 het Platform Supply Vessel SHELF EXPRESS onofficieel te water gelaten. Het schip is onder bouwnummer 4454 gebouwd voor rekening van M OTOR SCHIP SHELF EXPRESS B.V., een dochteronderneming van Rederij Vroon B.V. te Breskens en is vercharterd aan de Ned. Aardolie Mij. te Assen. De kiel werd gelegd op 2 1mei 1986 en het schip zal in november 1986 door Damen Bergum aan de rederij worden overgedragen. Het schip zal gedoopt worden tijdens de officiële proefvaart. De hoofdafmetingen zijn: Lengte o.a. 61,30 m; Lengte l.l. 55,00 m; Breedte 14,00 m; Holte 5,90 m; Diepgang 4,60 m; Deadweight 1450 ton. De voortstuwing zal geschieden door 2 x 1583 kw Deutz-MWM motoren, via Lips verstelbare schroeven, draaiend in straalbuizen. O ok worden een 441 kw Lips boegdwarsschroef en een 294 kw Lips hekdwarsschroef geïnstalleerd. In het schip staan druktanks opgesteld voor cement en baryte en verder zijn er ingebouwde tanks voor drillwater, brandstof, drinkwater, glycol, brine, liquid mud, ballastwater enz. De accommodatie voorziet in hutten voor 11 bemanningsleden en 12 passagiers. Het schip w ordt gebouwd onder klasse: Det norske Veritas 4* IA I Supply Vessel, SF EO, Fifi-1 onder toezicht van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie. SenW 53STE IAARGANG NR

7 Bij elke diesel blijven de brandstofkosten laag zolang hij I*J Deze blijft schoon en vraagt minder onderhoud Zet het brandstofverbruik van de verschillende typen dieselmotoren maar eens naast elkaar. U zult ontdekken dat er niet veel verschillen zijn - zeker niet wanneer alle diesels schoon zijn. Maar kijkt u nu eens verder. Want het is veel interessanter om het verbruik over een langere periode te meten. Vooral als er langdurig deellast wordt gedraaid. Vaak treedt dan al snel vervuiling op. Dan ontstaan er grote verschillen. Want het brandstofverbruik van een dieselmotor wordt sterk bepaald door de vervuiling van de motor en het tempo waarin die ontstaat. De meest gunstige brandstofcijfers krijgt u van een dieselmotor, die zichzelf schoonhoudt. Niet alleen blijft het brandstofverbruik lang op het niveau, dat van fabriekswege wordt opgegeven, ook kunt u toe met veel langere inspectie-intervallen. Bovendien wordt de slijtage beperkt, waardoor er minder snel vervanging van slijtagedelen nodig is. SWDiesel ontwerpt en bouwt dieselmotoren, die ook bij gebruik van zware olie schoon blijven - en daarom over een langere periode minder brandstof verbruiken. Dat geldt zowel voor de DR 210 als voor de F/SW 240, SW280, TM 410énTM 620. Minder brandstof en minder onderhoud. Langere inspectieintervallen, een hogere beschikbaarheidsgraad. Dat zijn de ste'rk kostenbesparende kenmerken van de constructie van SWDiesel motoren. SWDiesel noemt dat Totale Diesel Economie. Wilt u weten hoe die ook voor u kan worden ingezet, dan laten wij u graag kennismaken met interessant cijfermateriaal uit de praktijk! De vries-hektrawler K W 32 "Geertruid Margreta Scheepswerf Welgelegen Ie Harlingen heeft onlangs dit derde schip opgeleverd aan Rederij Kennemerland te Katwijk. De K W 32 is uitgerust met een 6 TM410, 5050 bhp dieselmotor geschikt voor zware olie, welke motor zowel de voorstuwing als de scheepsstroomvoorziening verzorg t Een 8 cilinder SW240 motor van 1200 kw, welke op dezelfde zware olie draait als de hoofdmotor werd gekozen vo ord e aandrijving van de hulpaggregaten. SW D ii Stork-Werkspoor Diesel bv Bedrijf Zwolle: Assendorperlure 5, Postbus GB Zwolle, Holland, telefoon (038) , telex Telefax (038) Bedrijf Amsterdam: Czaar Peterstraat 213, Postbus 4196,1009 AD Amsterdam, Holland, telefoon (020) , telex en Telefax (020) A 2

8 KW 32 'GEERTRUID MARGRETA scheepswerf door D. von der W erf Algem een: Op zaterdag 31 mei 1986 vond na een geslaagde proeftocht de overdracht plaats van KW 32 'Geertruid Margreta'. Deze hektrawler, welke eigendom is van rederij Kennemerland te IJmuiden, werd gebouwd door de werfcombinatie Welgelegen/Harlingen te Harlingen. De KW 32 is een vries-hektrawler met 2 ruimen gescheiden door een tussendek. Het vaartuig is bestemd voor wereldwijde visvangst en visvervoer. Er is accommodatie voor 32 personen. Deze hektrawler is de derde welke voor rederij Kennemerland werd gebouwd door de werfcombinatie te Harlingen. H et vaartuig is geregistreerd in Nederland en voldoet geheel aan de voorschriften van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas. Voortstuwingsinstallatie De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een hoofdmotor van het fabrikaat SWD - type 6TM 4 10 met een vermogen van kw (5.050 pk) bij 600 omw/min. Het is een niet omkeerbare twee-takt m otor met een boring van 4 10 mm en een slag van 470 mm. De turboblower is van het fabrikaat BBC type VTR 354/11, de regulateur is een Europa type De hoofdm otor is verbonden met een vertragingskast d.m.v. een elastische koppeling, de vertragingskast is van het fabrikaat Tacke type HSU 7IQ-C met een vertraging van 3:1. Deze vertragingskast is gekoppeld aan een verstelbare schroef fabrikaat J. W. Berg (Zweden) type 800 H 4, de diameter van de schroef is mm. Om de schroef is een vaste KORT straalbuis geïnstalleerd. H ulpm otoren Er zijn 2 hulpmotoren geïnstalleerd voor het aandrijven van generatoren. In de machinekamer is een hulpmotor van Hoofdafmetingen: (zie ook algemeen plan) Lengte o.a. 90,20 m; lengte l.l. 83,00 m; breedte op spanten 13,50 m, diepgang maximaal 5,15 m, holte to t het hoofddek 8,35 m; holte to t het tussendek 5,20 m: D w t bij 5,15 m. diepgang ton; ruiminhoud incl. pakruim m3; invriescapaciteit 150t/24h; snelheid ca. 14 m/h. Tankinhouden Brandstof HFO ca. 600 m 3; brandstof MDO ca. 155 m3; drinkwater ca. 175 m 3; W ater voor viskoeling ca. 235 m3; ballastwater ca. 135 m3. 1. Hoofdm otor SW Diesel 6 TM kw bij 600 omw/min. 2. Vertragingskast Tacke HSU C, vertraging 3 : I. 3. Draaistroom generator Indar 560 M k W bij 1500 omw/min. 4. Step-up tandwielkast Tacke N H I Vulcan koppeling 90/ Gelijkstroom generator Indar 560-S, 600 k W bij 1500 omw/min. 7. Vulcan koppeling EZR Vulcan koppeling EZR Verstelbare schroef Berg 800 H 4, maximum 2 10,5 omw/min. 340 SenW 53STE IAARGANG NR 19

9 BRUGDEK BOVENDEK TUSSENDEK Schema invries- en visopslaginstallatie scheepsw erf welgelegen nieuw bo uw - en reparatiebedrijf b.v. HARLINGEN Algemeen plan KW 32 Geertruid Margreta Bijlage bij Schip en Werf no f986 I,

10 DE MODERNSTE TRA WLERVLOOT VAN VAART MET DOOR AMW GELEVERDE VOORTSTUWINGS COMPONENTEN referenties: S S» u acs» sch 72 rprins r Bernn«. s s SCH106 Boeier g a s s s t * * S T E E - KW 80 KW174 Peerstuis Dirk Dirk K W * G O t GO 26 G038 VL70 Catharina Maartje De Vertrouwen Astrid jn aanbouw. BM225 IJsselw ert M km L aktieve koolfilters en B E R G S S j r straalbuizen = -:^ chloordoseerapparatuur propulsion n o r it voor drinkwaterbereiding verstelbare schroeven Pasilac Therm T J O k C v M L E platenkoelers m aritim e VV U L K A N u zoetwaterbereiders scheeps elastischie en sc tandwielkasten k oppelinc hakelbare?en AMW biedt de visserij een gespecialiseerd pakket aan produkten, w.o.: aandrijfkomponenten, voortstuwingssystemen, platenwarmtewisselaars en zoetwaterbereiders. AMW levert produkten van de meest vooraanstaande bedrijven, waar de hoogste eisen aan kwaliteit worden gesteld. AMW staat garant voor de best denkbare service op alle geleverde installaties. Want AMW heeft een naam hoog te houden. Voor uitvoerige informatie kunt u ons altijd bellen " f i j A M W b v h a n d e ls - e n a d v ie s b u re a u v o o r AANDRIJFTECHNIEK MACHINES EN WERKTUIGEN schee psomkeer reduktiekasten V eersedijk LL H en drik Ido A m b a ch t Tel * - T elex T ele fax A 3

11 De Vistransporteur het fabrikaat SWD - type 8SW 240 met een vermogen van kw ( pk) bij omw/min. geplaatst voor het aandrijven van een gelijkstroom- c.q. een wisselstroomgenerator. In de stuurmachinekamer is de tweede hulpmotor geplaatst, deze m otor is van het fabrikaat Volvo Penta type TAD I20-H C met een vermogen van 238 kw (324 pk) bij omw/min. voor het aandrijven van een wisselstroom generator. Deze generatorset doet dienst als havenaggregaat. Brandstofsysteem Het brandstofsysteem voor de hoofdmoto r is geschikt voor het gebruik van brandstof met een viscositeit van 380 cst bij 50 C. De brandstof die men thans gebruikt heeft een viscositeit van 180 cst bij 50 C (1.500 sec. Redw. I). Er zijn in de dubbele bodem 8 zware-olie voorraad tanken en in het achterschip 3 brandstoftanken voor MDO. In de machinekamer is een HFO settlingtank, een HFO- en een MDO-dagtank geïnstalleerd. Er zijn 2 zware-olie separatoren en I dieselolie separator geplaatst van het fabrikaat Westfalia type OSA 7. In het systeem zijn 2 brandstoftrimpompen, 2 opvoerpompen en I sludgepomp aangebracht. O verige werktuigen Er zijn 2 smeerolie circulatiepompen voor de hoofdmotor, I smeerolie separator, I lenswaterseparator, I olie gestookte thermische oiieketel en 2 afvoergassen ketels. De ketels zijn van het fabrikaat Konus en hebben een totale capaciteit van kcal/h. Deze ketels verzorgen de benodigde warmte t.b.v. de CV installatie, verwarming van de frosters, de brandstofverwarming in de dubbele bodemtanken, settlingen dagtank, separatorheaters en brandstofheater van de hoofdmotor. Voor de startlucht zijn 2 luchtcompressoren fabrikaat Atlas Copco geïnstalleerd. Een verdamper van Alfa Laval/Nirex met een capaciteit van 8 m 3 drinkwater per 24 uur. De installatie van de machinekamer is uitgevoerd door de machinefabriek D.E. G orter te Hoogezand. Elektrische installatie De elektrische installatie w ordt gevoed door 5 dieselgedreven generatoren, bestaande uit: - I generator aangedreven door de vertragingskast van de voortstuwingsmotor, 600 kw bij 1500 omw/min., 500 V gelijkstroom. (d.c.) - I generator direct aangedreven door de voortstuwingsmotor met een step-up gear aan de voorkant van de motor, I 300 kw, 380 V - 3 fase - 50 Hz bij 1500 omw/min. (a.c.) - I generator gekoppeld aan een hulpmotor, I 150 kw bij 1000 omw/min., 380 V - 3 fase - 50 Hz. (a.c.) - I generator gekoppeld aan dezelfde hulpmotor, 600 kw bij 1500 omw/min, 500 V gelijkstroom, (d.c.) - I generator voor havenbedrijf, 200 kw bij 1500 omw/min. 380 V - 3 fase - 50 Hz. De generatoren zijn van het fabrikaat Indar. Voor de verlichting zijn er 3 transformatoren 380/220 V geïnstalleerd. De gelijkstroom generatoren worden gebruikt voor het aandrijven van de visliermotoren, het is ook mogelijk dat de generator welke gekoppeld is aan de vertragingskast van de voortstuwingsmotor dienst doet als voortstuwingsmotor als de hoofdmotor buiten bedrijf is. De elektrische installatie werd verzorgd door de firma E + l-electro-techniek te Groningen. Economisch gebruik van de voortstuwingsinstallatie Het is mogelijk om in alle omstandigheden het benodigde elektrisch vermogen door middel van de hoofdmotor op te wekken. Tijdens de vrije vaart naar de visgronden is alleen de draaistroom generator aan de voorkant van de voortstuwingsmotor in bedrijf en tijdens het vissen zijn zowel de gelijkstroom generator voor de nettenlier en de draaistroom generator voor de vriesinstallatie in bedrijf. Bij stilliggend schip kan de voortstuwingsmotor ontkoppeld worden van de vertragingskast en w ordt alleen de draaistroom generator aangedreven ten behoeve van het invriesbedrijf. Om te voorkomen dat bij lage belasting de m otor gaat vervuilen is er in het spoelluchtsysteem in serie met de luchtkoeler een heater aangebracht om bij lage belasting de spoellucht te kunnen verwarmen, de temperatuurregeling is geheel automatisch. D it systeem was reeds door Stork W erkspoor Diesel geïnstalleerd op eerder gebouwde trawlers voor rederij Kennemerland. Op deze manier is het mogelijk om in hoofdzaak zware olie te ver- SenW 53STE IAARGANG NR

12 E&l ELECTROTECHNIEK BV E & I Electrotechmek B.V. is gevestigd in Groningen. Het bedrijf is een volle dochter van de Cono Industrie Groep N.V.; een holdingmaatschappij van zes elkaar aanvullende ondernemingen op het gebied van de scheepsbouw en andere technisch hoogwaardige installaties. Het dienstenpakket omvat: ontwerp en levering van scheepsinstallaties, meet- en regelinstallaties. ontwerp en fabricage van panelen en service-verlenmgten behoeve van Vmgtor communicatiesystemen. E & I Electrotechmek B.V. maakt nog echt kleermakerswerk. Zowel besturingspanelen als energie-verdeelsystemen voor scheepsinstallaties behoren to t de mogelijkheden. Naast het hoofdkantoor in Groningen heeft E & I Electrotechmek B.V, tevens een vestiging in Harlingen. De nieuwbouw- en reparatiewerkzaamheden in de Friese havenplaats illustreren de betrokkenheid bij de scheepsbouw. Verdeeld over de beide vestigingen vinden zo'n zestig werknemers hun emplooi. De directie meent dat de grootte van de onderneming zich uitstekend leent voor een slagvaardige benadering van de markt, je bent geen 'ondoorzichtelijke mammoet' maar een flexibele onderneming met een directere band met de opdrachtgever. Een sprekend voorbeeld is de door ons verkregen opdracht van scheepswerf Welgelegen voor het leveren van de complete elektrische installatie van de KW 32, het M S. Geertruid Margreta. Deze opdracht, zesde in successie, en de derde trawler voor de rederij Kennemerland. benadrukt nog eens de klantgebonden instelling van ons bedrijf. Het ontwerp van de elektrische installatie is to t stand gekomen in overleg met de rederij, werf en andere leveranciers. Maatwerk resulteerde er in dat vergrootte generatorvermogens en ook een groter aantal afgaande groepen toch in nagenoeg dezelfde ruimte is ondergebracht. Belangrijke kenmerken vah de elektrische installatie zijn: Classificatie: Bureau Ventas 45 C N.S.I. -0- mans wachtbezettmg Krachtmstallatie 3 x 380 volt 50 Hz Lichtinstallatie 3 X 220 volt 50 Hz (via 4 transformatoren van elk 20 kva) Asgenerator 1625 kva, hulpgenerator 1440 kva en havengenerator 250 kva. Alarminstallatie voor 95 digitale alarmen, Talk-back installatie met 2 gekoppelde hoofdstations (een in het stuurhuis en de tweede in de ECR) en totaal 10 bijposten. Automatische telefooncentrale met 10 aansluitingen. Temperatuurmeting van 8 zware olie bunkertanks, Centraal antenne installaties met in iedere hut een radio- en tv-aansluiting. Verder zijn nog de volgende systemen aangesloten: Halonbrandblusinstallatie, brandmeldinstallatie in accommodatie op het werkdek en in de motorkamer, RSW voorkoelinstailatie, uitgebreide vriesinstallatie voor platenvriezers en ruirmkoeling. Vissorteerinstallatie, vistransportbandensysteem op w erkdek, fileerruimte en in het ruim. Visfileerinstallatie, vislierinstallatie met asgenerator 500 volt 600 kw - hulpgenerator 500 volt 600 kw en 2 liermotoren elk 250 volt 325 pk. De visliermstallatie biedt nog bijzondere gebruiksmogelijkheden van de hulpdiesel. Bij storing van de hoofdmotor kan deze hulpdiesel, via de elektrische as met de twee gelijkstroomgeneratoren, toch aanzienlijk voortstuwingsvermogen leveren. Veiligheid van bemanning en schip w ordt hierdoor aanmerkelijk vergroot. A 4

Rotating pistons - the vital difference for medium-speed engines

Rotating pistons - the vital difference for medium-speed engines Rotating pistons bring the same benefits to Sulzer ZA40S engines as does revolving satellites - equalizing temperatures and thermal loads. Just as space satellites are inaccessible for repair and maintenance

Nadere informatie

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR.

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR. n v n «f TIJDSCHRIFT VOOR SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR 5 7 MAART 1986 Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? A lfa -Laval is in ta l van

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Opdrachtgevers Lowland International heeft voor

Nadere informatie

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL 9e JA A R G A N G m a a rt 1999.V/'V- y-~f SPECIAL r LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel

Nadere informatie

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE r SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O de ZEE O r g a n is a tie Krupp Vosta BV is een gerenommeerde en toonaangevende organisatie die geavanceerde baggersystemen en -installaties ontwerpt en wereldwijd

Nadere informatie

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y S C H IP en W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 T i AccmWMS» P* AcroaUKm V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel:

Nadere informatie

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - *

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - * S ß H I P * «W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y 2 b f c o S l L* ' \, i \ '*Ziï&?'r, f v * v P, < Z J - ' * f i i r ^ ' I I e JAARGANG JUNI 2 - a on M a r i n -, - * B alder C onversion " v -;. 4

Nadere informatie

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE SCHIP en W ERF PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944 www.lowland.com info@lowland.com r LOWLAND INTERNATIONAL

Nadere informatie

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren EUROPORTNUMMER met: plattegrond en lijst van deelnemers Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren H et integreren van scheepvaartelektromca in gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke system en is voor

Nadere informatie

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK f f T YOUR COURSi f OR 27e Internationale Maritieme Tentoonstelling 9e Internationale Binnenvaart Tentoonstelling \ 14 18 November

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Lowland International heeft voor korte en lange

Nadere informatie

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading CO o CM V ' r J t O O cc M aritiem e A cadem ie A m sterdam co E xp ertise bij schade aan schip en lading PER SO N EEL VOOR DE M A R ITIEM E SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE " T y l ii f. ISO 9002

Nadere informatie

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE S c h i p b n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, GEW IJD A A N SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN O RG AAN V A N DE VEREENÏGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N

Nadere informatie

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter Smeerolieanalyse kan nu volledig online M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit Nummer 1 Maart 2012 Jaargang 38 Voorwoord Inhoud Braveheart Shipping

Nadere informatie

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader WEEKBLAD Inhoud 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW 5 Het zijn nog steeds goede tijden 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader Regelaars die energie besparen 9 Kabeldoorvoer vraagt om aandacht

Nadere informatie

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O G Y de ZEE It*. J 13e JAARGANG DECEMBER 2003 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A PPRO VED SEAFARER M A N N IN G O FFIC E Ûf3à l\ AecrwSadbj th«dutchcouncilor

Nadere informatie

% STN ATLAS NEDERLAND

% STN ATLAS NEDERLAND en W E R F A3 110 10/99...find your way anyway - RADAR ATLAS The Radar ATLAS 1000 sets new standards in technical perform ance. It is easy to operate, sim ple to m ain tain, and adaptive to future dem

Nadere informatie

Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie

Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie 1 nr. 1-2015 - JAARGANG 32 Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie VBMS heeft zich gespecialiseerd in totaaloplossingen voor het installeren van elektriciteitskabels

Nadere informatie

Formule-1-techniek voor de Lemsteraak

Formule-1-techniek voor de Lemsteraak Formule-1-techniek voor de Lemsteraak Maritiem technisch vakblad Jaargang 134 maart 2013 3 De Inventory of Hazardous Materials Onderzoek naar het kapseizen van de Waldhof Blijf slingeren voor het KNMI

Nadere informatie

M O V E F O R W A R D W ITH C O N F ID E N C E

M O V E F O R W A R D W ITH C O N F ID E N C E Bureau Veritas Marine Nederland Nationaal netwerk van 2 vestigingen (Rotterdam en Groningen) en 60 m edewerkers. Leveringsprogram m a: ontwerp beoordeling, evaluaties, inspecties en certificering. Activiteiten

Nadere informatie

M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009

M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009 M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009 Sombere cijfers MONTHLY AVERAGES CAPESIZE 170' Spot 17 07 & Im irvx Futur»! Spot 3 J u n i 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

Nadere informatie

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt Trillen tot in Dubai en China Nummer 3 Oktober 2010 Jaargang 36 Voorwoord Inhoud Klappen op

Nadere informatie

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WIJ ZOEKEN NAAR TECHNISCHE PROFESSIONALS H et m a a kt niet uit w e lk e u itd a g in g je b ij Shell w ilt a a n g a a n, w ij kunnen je een ca rriè re b ie d e n

Nadere informatie

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS nr. 4-2013 - JAARGANG 30 YEARS Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie YEARS YEARS Uitgerust met een indrukwekkend pakket aan state-of-the-art mission equipment

Nadere informatie

PERMIT TO WORK CONCENTRATIE ACTIVITEITEN UITSTEKENDE SERVICE LOGISTIEK SOFTWARE COMMUNICATIE PAGINA 4 PAGINA 10 PAGINA 28

PERMIT TO WORK CONCENTRATIE ACTIVITEITEN UITSTEKENDE SERVICE LOGISTIEK SOFTWARE COMMUNICATIE PAGINA 4 PAGINA 10 PAGINA 28 NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2008 - JAARGANG 25 VAKBLAD VOOR DE OLIE-, GAS- EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE 1983-2008 OP 25 SEPTEMBER IS OP DE KEPPEL VEROLME WERF HET OLIEPRODUCTIE- EN OPSLAGUNIT SEVAN VOYAGEUR

Nadere informatie

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise M a r i n e C H I P T e c h n o l o g y & w de 0 4 /0 4 D eze m aand: ASD Tug Barunga Shipbreaking Voortstuwing LNG-tankers Maritieme Expertise PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam

ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam Beursmagazine & WOENSDAG 4, DONDERDAG 5 VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2013 Dé exclusieve vakbeurs voor Haven, Transport, Maritiem en Services ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam PORT EXHIBITION Mosselen

Nadere informatie

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N .Sc h i p en W e r f 14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie