AGAM Motoren Rotterdam B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGAM Motoren Rotterdam B.V."

Transcriptie

1 WBl. TIJDSCHRIFT VOOR I LM I w SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR I9 19 SEPTEMBER I986 Der Antrieb kommt von» % # 1 la force I & motrice means power and propulsion AGAM Motoren Rotterdam B.V. Hoofdvertegenwoordiging van Daimler-Benz Aktiengesellschaft voor Nederland van Mercedes-Benz Motoren Hoofdvertegenwoordiging van Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshaven GmbH voor Nederland van MTU Dieselmotoren Verkoop en showroom: Goudsesingel 214, 3011 KD Rotterdam, Tel: , Tlx Fax Service, werkplaats en magazijn: Ketelweg 26, 3356 LE Papendrecht, Tel.: , Tlx Fax Mercedes-Benz Motoren- und Turbinen-Union

2 DE KWALITEIT VAN MERLIN GERIN KOMT OVERAL * BOVENUIT \ Bijvoorbeeld onze compacte VERMOGENS-AUTOMAAT CM Merlin Gerin. Toonaangevend in de beheersing van elektrische energie. Deze compacte vermogensautomaat "CM" is daar een sprekend voorbeeld van. Geheel onderhoudsvrij, van 625 Ampère t/m 3200 Ampère en meerdere electronische beveiligingsmogelijkheden. Toepassingen in standaard en/of volledig geautomatiseerde laagspanningsinstallaties dankzij de uitbreiding met motorbediening voor afstandbesturing. Zijn functie is beveiliging tegen overbelasting en kortsluitingen met een onderbrekingsvermogen tot Ampère, Er zijn 3 electronische beveiligingsrelais leverbaar. 1. standaard leidingbeveiliging en/of als hoofdautomaat direkt achter de voedingstralo of generator. 2. idem als 1met instelbare tijdvertraging t.b.v. "selectiviteit. 3. idem als 1en 2 met instelbare aardfoutbeveiliging. Onze topkwaliteit is gebaseerd op de beproevingen volgens de normalisatie IEC en getest bij verschillende laboratoria. Als Ueven belt, sturen wij U graag uitgebreide informatie overmerlingerin. beheersing van elektrische energie MERLIN GERIN NEDERLAND B.V. Wilhelminastraat CW Bodegraven Postbus AB Bodegraven Telefoon Telex Telecopier M E R L IN G ERIN

3 I Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland CEBOSINE Het Maritiem Research Instituut Nederland MARIN. Verschijnt vrijdags om de 14 dagen Redactie Ir. J. N. Joustra, P. A. Luikenaar, Dr. ir. K. J. Saurwalc en Ing. C, Dam Redactie-adres Heemraadssingel 193, 3023 CB Rotterdam telefoon Voor advertenties, abonnementen en losse nummers Uitgevers W yt & Zonen b.v. Pieter de Hoochweg BG Rotterdam Postbus 268, 3000 AG Rotterdam telefoon *, aangesloten op telecopier telex postgiro Abonnementen jaarabonnement 1986 ƒ 76, buiten Nederland ƒ 122, losse nummers ƒ 5,40 (alle prijzen incl. BTW) Bij correspondentie inzake abonnementen s.v.p. het 8-cïjferige abonnementsnummer vermelden. (Zie adreswikkel.) Vormgeving en druk Drukkerij W yt & Zonen b.v. ISSN De Virgin Atlantic Challenger, uitgerust met 2 MTU dieselmotoren type 12V396TB93, vermogen elk 1440 kw, stak de Atlantische Oceaan over in de nieuwe recordtijd van 3 dagen, 8 uur en 31 minuten en verbeterde daarmee het oude record met 2 uur en 9 minuten. MTU, een Daimler-Benz onderneming wordt in Nederland vertegenwoordigd door AG AM MOTOREN ROTTERDAM B.V. Inhoud De Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek 337 Shelf Express 339 KW 32 Geertruid Margreta 340 Kokkelschip Theodora W R Symposium Advances in Offshore Technology 347 Fishingtrawler IJM Literatuuroverzicht 349 Smit Siberië 350 Nieuwsberichten Verenigingsnieuws 356 TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK SCHIP EN WERF DE STICHTING COÖRDINATIE MARITIEM ONDERZOEK Het jaarverslag 1985 Onlangs zag het 5e jaarverslag van de Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) het licht. Het jaarverslag geeft een overzicht van researchinspanningen over I985 die onder auspiciën van het CMO werden verricht. H et onderzoek is verdeeld in 4 subprogramma s: - het collectieve researchprogramma - het subsector researchprogramma - het individuele researchprogramma - grote maritieme projecten. Het collectieve onderzoek is gericht op de langere termijn en dient kennisopbouwend te zijn en w ordt gekenschetst als het kernprogramma. Voor toegepast onderzoek dat geschikt is voor een kleine groep van twee o f meer bedrijven, is het zg. subsector programma opgezet, terw ijl de individuele research gekenmerkt w ordt door toegepast onderzoek dat gericht is op de individuele bedrijven. Sinds de start van het CMO in maakte het individuele research programma een stormachtige groei door. Het programma is thans uitgegroeid to t een omvang van ongeveer 8,6 miljoen en verdeeld over 33 projecten. Het subsector programma dat in I985 gestart werd, kent 5 projecten met een gezamenlijke omvang van 1,6 miljoen gulden. U it het verloop van de inspanningen over de jaren 8 1 t/m 85 en de planning voor het jaar 1986 passend in het lange termijn plan '84-88 van het CMO, blijkt dat sprake is van een daling van de kernprogramma's en een vrij constant uitgavenniveau over de jaren 83, '84 en '85 van de grote projecten. U it het verslag blijkt dat er een verschuiving gaande is van het collectieve naar het individuele onderzoek. SenW 53STE jaargang NR I9 Het kernprogramma vertegenwoordigt een researchinspanning van 3.6 miljoen gulden over het jaar Het kernprogramma kent een 6-tal aandachtsgebieden: - scheepsbouw (22%) - ontwikkeling schip (35%) - scheepvaart ( 9%) - economisch onderzoek ( 16%) - sociaal onderzoek (10%) - informatie-overdracht ( 8%) U it de genoemde percentages blijkt dat 'de ontwikkeling van het schip' ruim I/3 van het totale kernprogramma voor zijn rekening neemt. Over de afgelopen 5 jaar vertoonde de verdeling over de aandachtsgebieden een vrij stabiel beeld. Een stijgende post is het deel van het budget dat gericht is op informatie-overdracht. Het MARIN voert, zoals uit het verslag blijkt, een groot deel van het collectieve onderzoek uit (60%). De TNO-instituten voerden in 1985 gezamenlijk circa 25% van het onderzoek uit. Het economisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek werden voor een belangrijk deel door de Rotterdamse vestiging van het MARIN (West) uitgevoerd. Twee punten in de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar zijn opvallend en vragen onze aandacht. In de eerste plaats de absolute daling van de programmakosten van het kernprogramma vanaf de jaren I982 t/m 1985, wat zich voortzet in het jaar D it betekent dat het langere termijn gericht onderzoek dat kennisopbouwend dient te zijn, teruggedrongen wordt. Daarnaast de terugval van bestedingen van het MARIN West, die voornamelijk betrek- _...337

4 king hadden op het economisch en sociaal onderzoek, zoals het verslag vermeldt, en waar een scherpe reductie in is opgetreden ten gunste van het TN O. De twee ontw ikkelingen zijn belangrijk. Met de reductie van het kernprogramma w ordt het onderzoek op lange termijn bedreigd. Het terugvallen van het onderzoek van MARIN West brengt het risico mee dat de in de loop van de jaren verzamelde kennis door het vertrek van mensen stil blijft staan of niet bereikbaar blijft. Een verheugende ontwikkeling is de opzet en aanpak van een omvangrijk project betreffende produktie research. D it deel van het onderzoek is jarenlang het stiefkind binnen de R&D van de maritieme techniek geweest en krijgt nu aandacht door een meerjarig project, met als doelstelling het bereiken van een betere beheersing van kwaliteit, kosten en doorlooptijd op scheepswerven. Onder het hoofd ontwikkeling van het schip worden hydrodynamisch onderzoek, onderzoek naar de voortstuwing en het vaargedrag, geavanceerde snelle vaartuigen, en b.v. kunststoftoepassingen, geplaatst. Het accent bij het scheepvaartonderzoek ligt op onderhoudsbeheersing, teruginrichting, e.d. De concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw w ordt o.a. onderzocht in het kader van het economisch onderzoek, terw ijl het sociaal-wetenschappelijk onderzoek vooral gericht is op de gerationaliseerde bedrijfsvoering aan boord van schepen. Het is te hopen dat reorganisaties die bij het MARIN West hebben plaatsgevonden, geen terugslag zullen hebben op de vo ortgang in lopende onderzoeken. Het In 1985 gestarte subsector researchprogramma is goed aangeslagen. Een 5-tal projecten die betrekking hadden op ondermeer CAD/CAM in de scheepsbouw, ontwerp van nieuwe scheepstypen en hydrodynamica zijn hierin uitgevoerd. Het individuele researchprogramma groeit, ondanks het feit dat per I de bijdrage van het CMO teruggebracht werd van max. 50% naar max. 40%, bleef de belangstelling voor dit programma toenemen. Het verslag vermeldt dat 30% van de projecten betrekking hadden op de scheepsbouw, ruim 20% betrof toeleveringsindustrie en ongeveer 50% vertegenwoordigde rederijactiviteiten. Het succes van dit programma kan ook gemeten w o r den uit het 'slaagpercentage, hetgeen inhoudt dat de haalbaarheid van een innovatief idee bij het merendeel der projecten werd aangetoond. Kennelijk is het individuele researchprogramma een wijze om het bedrijfsleven actief te stimuleren aan onderzoeksprojecten deel te nemen. Bij grote maritieme projecten gaat het om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van grotere omvang en met een aparte organisatorische financiële opzet. De grote projecten worden in het algemeen gekenmerkt door de omvang en dientengevolge hebben zij een andere o r ganisatorische en financiële opzet. De projecten hebben een langere doorlooptijd, meestal meerdere jaren en dragen eveneens een langere termijn karakter. Voorbeelden van projecten zijn: rationeel energiegebruik in de scheepvaart, CAD/CAM in de scheepsbouw en Schip-90. Een voorbeeld van een onderzoek in het kader van rationeel energiegebruik was het project 'Grote diameter, lage toeren schroeven, waarover een artikel in Schip en W erf no. 12 van 13 juni '86 is verschenen. Een ander voorbeeld is het energieklok project. Zeker gezien het lange termijn karakter zijn de research inspanningen op het gebied van energiegebruik wenselijk en gerechtvaardigd. Het project CAD/ CAM in de scheepsbouw geeft aan in hoeverre het CAD-gebeuren bij de Nederlandse scheepswerven achterligt op het CAM-gebeuren. In 1985 meldden zich niet minder dan 15 werven en werfcombinaties aan voor deelname aan de eerste fase. Een bijzonder project is het project 'Schip-90. Zoals het CMO in zijn jaarverslag zegt: 'doel van het project is te komen to t de bouw van een aantal schepen met grensverleggende karakteristieken, daarbij gebruik makend van de resultaten voortkomend uit het collectief onderzoek. Elk volgend schip staat qua innovatie weer op een hoger plan dan het voorgaande. Het project is opgezet in samenwerking met een reder, een w erf en een motorenfabrikant. Meerjarenplanning De CMO-programma s worden uitgevoerd in het kader van een meerjarenplan. Het oorspronkelijke meerjarenplan was opgezet van 1984 to t 1988, en is voor de jaren 86 en '87 bijgesteld. Het bijgestelde plan voorziet in een stijging van ƒ 15 miljoen gulden per jaar to t ƒ 19 miljoen per jaar. Het jaarverslag van het CMO zegt daarover het volgende: Het bijgestelde meerjarenplan reflecteert een belangrijke trendbreuk in de verdeling van de middelen over collectief en individueel o f (sub) sectoronderzoek. Dooreen nieuwefinancieringsformule moet voorkomen worden dat het impopulair geworden, maar voor kennisopbouw essentiële collectieve onderzoek, zakt beneden het kritische minimumniveau van circa ƒ 3,5 miljoen per jaar. In 1985 beliep dit kernprogramma ƒ 3,6 miljoen. Het CMO herkent dus de bedreiging die er uitgaat van een daling in beschikbare middelen voor de research die gericht is op langere termijn. H et feit dat het onderzoek, zoals het CMO stelt, impopulair geworden is, kan verschillende oorzaken hebben. De kwaliteit van het onderzoek zou in het geding kunnen zijn, maar anderzijds zou er ook sprake kunnen zijn van onvoldoende kennisoverdracht naar de gebruikers. Het is nog niet geheel duidelijk hoe men door het stimuleren van de subsectorprogramma's en de individuele programma s het collectieve niveau denkt op te kunnen krikken. Anderzijds wijst het succes van het individuele researchprogramma en het subsectorprogramma erop dat het bedrijfsleven kennelijk meer heil ziet in het korte termijn gerichte onderzoek, waar, zoals wij kunnen concluderen, ook nog veel te doen is. Een zo groot mogelijke betrokkenheid en interesse van het bedrijfsleven blijft een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderzoek. De belangstelling van het bedrijfsleven op langere termijn in het fundamenteel onderzoek is echter uiterst beperkt. Het ontwikkelen van een inhoudelijke lange termijn visie is zeker geen sinecure, daarmee zijn de strategische belangen en de overlevingskansen van onze maritieme infrastructuur aan de orde. De huidige recessie in de maritieme wereld houdt het risico in dat niet alleen de ondernemingslust wegvloeit, maar dat ook de kennis verdwijnt. Het is te hopen dat de overheid hier ook een lange termijn visie durft te ontw ikkelen. M aritiem e inform atie en docum entatie Onder dit hoofdje is een apart verslag opgenomen over het maritiem informatiecentrum. Het maritiem informatiecentrum (MIC) beschikt over een bibliotheek, die oorspronkelijk gevestigd was in het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw en mag zich verheugen in een stijgende belangstelling. Daarnaast beschikt het MIC over een infodesk waarvan ruim gebruik gemaakt wordt. Voorts is het mogelijk gebruik te maken van databestanden als MARNA en SHIPDES. Alleen al in 1985 werden ruim 5700 artikelen ontsloten en opgenomen in MARNA, terw ijl aan SHIPDES ruim 2500 scheepsbeschrijvingen werden toegevoegd. In internationaal verband is er een goede samenwerking met Noorse, Zweedse, Finse en oorspronkelijk ook Britse partners. CMO streeft naar een verdere uitbreiding van dit samenwerkingsverband met andere Westeuropese research organisaties. Het zal niet de eerste keer zijn dat fraaie lange termijn plannen geen kans krijgen omdat ze meer dan overschaduwd worden door korte termijn problematiek. De korte termijn problematiek dwingt i.h.b. in de maritieme industrie de bedrijven to t het terugdringen van het personeel (afslanken) waarbij alleen het strikt noodzakelijke personeel, meestal nodig voor de uitvoering van het onderhanden werk, kan worden gehandhaafd, in snel wisselende markten ligt het voor de hand dat dan onderzoek 338 SenW 53STE jaargang NR 19

5 DE KWALITEIT VANB AFSTANDSBEDIENINGEN HEEFT U Z E L F ^ ^ ^ H In de hedendaagse scheepvaart moet u kunnen vertrouw en op de feilloze werking van vitale scheepsfunkties. De jarenlange ervaring van Sempress op het gebied van pneumatisch en hydraulisch geregelde afstandsbedieningen, kan daarbij helpen. W ant onze zelf ontwikkelde en gefabriceerde com ponenten, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die zijn gebaseerd op een jarenlange, succesvolle relatie met de scheepvaartbranche. O p verzoek zenden wij u daarover per omgaande documentatie. Postbus 60,3340 AB H.I.Ambacht, tel , telex A 1

6 ook een snel fluctuerende belangstelling bij de bedrijven heeft. Bovendien is het geld in moeilijke tijden maar mondjesmaat beschikbaar. Het is te hopen dat besturen, overheid, adviseurs en een ieder die zich met het maritiem onderzoek bemoeit, dit inziet en daarmee rekening houdt. Immers, in overmacht situaties is het voor het bedrijfsleven erg moeilijk om te reageren op de opmerking dat: 'de Nederlandse maritieme industrie het onderzoek op te veel ad hoe basis uitvoert. De kapitaalgoederenindustrie heeft nu eenmaal een ander karakter dan de consumentengoederenindustrie. D it komt ook to t uiting in het onderzoek, zoals blijkt uit het jaarverslag van het CMO van Prof. ir. S. Hengst SHELF EXPRESS Bij B.V. Scheepswerf Damen Bergum te Bergum is op 28 augustus 1986 het Platform Supply Vessel SHELF EXPRESS onofficieel te water gelaten. Het schip is onder bouwnummer 4454 gebouwd voor rekening van M OTOR SCHIP SHELF EXPRESS B.V., een dochteronderneming van Rederij Vroon B.V. te Breskens en is vercharterd aan de Ned. Aardolie Mij. te Assen. De kiel werd gelegd op 2 1mei 1986 en het schip zal in november 1986 door Damen Bergum aan de rederij worden overgedragen. Het schip zal gedoopt worden tijdens de officiële proefvaart. De hoofdafmetingen zijn: Lengte o.a. 61,30 m; Lengte l.l. 55,00 m; Breedte 14,00 m; Holte 5,90 m; Diepgang 4,60 m; Deadweight 1450 ton. De voortstuwing zal geschieden door 2 x 1583 kw Deutz-MWM motoren, via Lips verstelbare schroeven, draaiend in straalbuizen. O ok worden een 441 kw Lips boegdwarsschroef en een 294 kw Lips hekdwarsschroef geïnstalleerd. In het schip staan druktanks opgesteld voor cement en baryte en verder zijn er ingebouwde tanks voor drillwater, brandstof, drinkwater, glycol, brine, liquid mud, ballastwater enz. De accommodatie voorziet in hutten voor 11 bemanningsleden en 12 passagiers. Het schip w ordt gebouwd onder klasse: Det norske Veritas 4* IA I Supply Vessel, SF EO, Fifi-1 onder toezicht van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie. SenW 53STE IAARGANG NR

7 Bij elke diesel blijven de brandstofkosten laag zolang hij I*J Deze blijft schoon en vraagt minder onderhoud Zet het brandstofverbruik van de verschillende typen dieselmotoren maar eens naast elkaar. U zult ontdekken dat er niet veel verschillen zijn - zeker niet wanneer alle diesels schoon zijn. Maar kijkt u nu eens verder. Want het is veel interessanter om het verbruik over een langere periode te meten. Vooral als er langdurig deellast wordt gedraaid. Vaak treedt dan al snel vervuiling op. Dan ontstaan er grote verschillen. Want het brandstofverbruik van een dieselmotor wordt sterk bepaald door de vervuiling van de motor en het tempo waarin die ontstaat. De meest gunstige brandstofcijfers krijgt u van een dieselmotor, die zichzelf schoonhoudt. Niet alleen blijft het brandstofverbruik lang op het niveau, dat van fabriekswege wordt opgegeven, ook kunt u toe met veel langere inspectie-intervallen. Bovendien wordt de slijtage beperkt, waardoor er minder snel vervanging van slijtagedelen nodig is. SWDiesel ontwerpt en bouwt dieselmotoren, die ook bij gebruik van zware olie schoon blijven - en daarom over een langere periode minder brandstof verbruiken. Dat geldt zowel voor de DR 210 als voor de F/SW 240, SW280, TM 410énTM 620. Minder brandstof en minder onderhoud. Langere inspectieintervallen, een hogere beschikbaarheidsgraad. Dat zijn de ste'rk kostenbesparende kenmerken van de constructie van SWDiesel motoren. SWDiesel noemt dat Totale Diesel Economie. Wilt u weten hoe die ook voor u kan worden ingezet, dan laten wij u graag kennismaken met interessant cijfermateriaal uit de praktijk! De vries-hektrawler K W 32 "Geertruid Margreta Scheepswerf Welgelegen Ie Harlingen heeft onlangs dit derde schip opgeleverd aan Rederij Kennemerland te Katwijk. De K W 32 is uitgerust met een 6 TM410, 5050 bhp dieselmotor geschikt voor zware olie, welke motor zowel de voorstuwing als de scheepsstroomvoorziening verzorg t Een 8 cilinder SW240 motor van 1200 kw, welke op dezelfde zware olie draait als de hoofdmotor werd gekozen vo ord e aandrijving van de hulpaggregaten. SW D ii Stork-Werkspoor Diesel bv Bedrijf Zwolle: Assendorperlure 5, Postbus GB Zwolle, Holland, telefoon (038) , telex Telefax (038) Bedrijf Amsterdam: Czaar Peterstraat 213, Postbus 4196,1009 AD Amsterdam, Holland, telefoon (020) , telex en Telefax (020) A 2

8 KW 32 'GEERTRUID MARGRETA scheepswerf door D. von der W erf Algem een: Op zaterdag 31 mei 1986 vond na een geslaagde proeftocht de overdracht plaats van KW 32 'Geertruid Margreta'. Deze hektrawler, welke eigendom is van rederij Kennemerland te IJmuiden, werd gebouwd door de werfcombinatie Welgelegen/Harlingen te Harlingen. De KW 32 is een vries-hektrawler met 2 ruimen gescheiden door een tussendek. Het vaartuig is bestemd voor wereldwijde visvangst en visvervoer. Er is accommodatie voor 32 personen. Deze hektrawler is de derde welke voor rederij Kennemerland werd gebouwd door de werfcombinatie te Harlingen. H et vaartuig is geregistreerd in Nederland en voldoet geheel aan de voorschriften van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas. Voortstuwingsinstallatie De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een hoofdmotor van het fabrikaat SWD - type 6TM 4 10 met een vermogen van kw (5.050 pk) bij 600 omw/min. Het is een niet omkeerbare twee-takt m otor met een boring van 4 10 mm en een slag van 470 mm. De turboblower is van het fabrikaat BBC type VTR 354/11, de regulateur is een Europa type De hoofdm otor is verbonden met een vertragingskast d.m.v. een elastische koppeling, de vertragingskast is van het fabrikaat Tacke type HSU 7IQ-C met een vertraging van 3:1. Deze vertragingskast is gekoppeld aan een verstelbare schroef fabrikaat J. W. Berg (Zweden) type 800 H 4, de diameter van de schroef is mm. Om de schroef is een vaste KORT straalbuis geïnstalleerd. H ulpm otoren Er zijn 2 hulpmotoren geïnstalleerd voor het aandrijven van generatoren. In de machinekamer is een hulpmotor van Hoofdafmetingen: (zie ook algemeen plan) Lengte o.a. 90,20 m; lengte l.l. 83,00 m; breedte op spanten 13,50 m, diepgang maximaal 5,15 m, holte to t het hoofddek 8,35 m; holte to t het tussendek 5,20 m: D w t bij 5,15 m. diepgang ton; ruiminhoud incl. pakruim m3; invriescapaciteit 150t/24h; snelheid ca. 14 m/h. Tankinhouden Brandstof HFO ca. 600 m 3; brandstof MDO ca. 155 m3; drinkwater ca. 175 m 3; W ater voor viskoeling ca. 235 m3; ballastwater ca. 135 m3. 1. Hoofdm otor SW Diesel 6 TM kw bij 600 omw/min. 2. Vertragingskast Tacke HSU C, vertraging 3 : I. 3. Draaistroom generator Indar 560 M k W bij 1500 omw/min. 4. Step-up tandwielkast Tacke N H I Vulcan koppeling 90/ Gelijkstroom generator Indar 560-S, 600 k W bij 1500 omw/min. 7. Vulcan koppeling EZR Vulcan koppeling EZR Verstelbare schroef Berg 800 H 4, maximum 2 10,5 omw/min. 340 SenW 53STE IAARGANG NR 19

9 BRUGDEK BOVENDEK TUSSENDEK Schema invries- en visopslaginstallatie scheepsw erf welgelegen nieuw bo uw - en reparatiebedrijf b.v. HARLINGEN Algemeen plan KW 32 Geertruid Margreta Bijlage bij Schip en Werf no f986 I,

10 DE MODERNSTE TRA WLERVLOOT VAN VAART MET DOOR AMW GELEVERDE VOORTSTUWINGS COMPONENTEN referenties: S S» u acs» sch 72 rprins r Bernn«. s s SCH106 Boeier g a s s s t * * S T E E - KW 80 KW174 Peerstuis Dirk Dirk K W * G O t GO 26 G038 VL70 Catharina Maartje De Vertrouwen Astrid jn aanbouw. BM225 IJsselw ert M km L aktieve koolfilters en B E R G S S j r straalbuizen = -:^ chloordoseerapparatuur propulsion n o r it voor drinkwaterbereiding verstelbare schroeven Pasilac Therm T J O k C v M L E platenkoelers m aritim e VV U L K A N u zoetwaterbereiders scheeps elastischie en sc tandwielkasten k oppelinc hakelbare?en AMW biedt de visserij een gespecialiseerd pakket aan produkten, w.o.: aandrijfkomponenten, voortstuwingssystemen, platenwarmtewisselaars en zoetwaterbereiders. AMW levert produkten van de meest vooraanstaande bedrijven, waar de hoogste eisen aan kwaliteit worden gesteld. AMW staat garant voor de best denkbare service op alle geleverde installaties. Want AMW heeft een naam hoog te houden. Voor uitvoerige informatie kunt u ons altijd bellen " f i j A M W b v h a n d e ls - e n a d v ie s b u re a u v o o r AANDRIJFTECHNIEK MACHINES EN WERKTUIGEN schee psomkeer reduktiekasten V eersedijk LL H en drik Ido A m b a ch t Tel * - T elex T ele fax A 3

11 De Vistransporteur het fabrikaat SWD - type 8SW 240 met een vermogen van kw ( pk) bij omw/min. geplaatst voor het aandrijven van een gelijkstroom- c.q. een wisselstroomgenerator. In de stuurmachinekamer is de tweede hulpmotor geplaatst, deze m otor is van het fabrikaat Volvo Penta type TAD I20-H C met een vermogen van 238 kw (324 pk) bij omw/min. voor het aandrijven van een wisselstroom generator. Deze generatorset doet dienst als havenaggregaat. Brandstofsysteem Het brandstofsysteem voor de hoofdmoto r is geschikt voor het gebruik van brandstof met een viscositeit van 380 cst bij 50 C. De brandstof die men thans gebruikt heeft een viscositeit van 180 cst bij 50 C (1.500 sec. Redw. I). Er zijn in de dubbele bodem 8 zware-olie voorraad tanken en in het achterschip 3 brandstoftanken voor MDO. In de machinekamer is een HFO settlingtank, een HFO- en een MDO-dagtank geïnstalleerd. Er zijn 2 zware-olie separatoren en I dieselolie separator geplaatst van het fabrikaat Westfalia type OSA 7. In het systeem zijn 2 brandstoftrimpompen, 2 opvoerpompen en I sludgepomp aangebracht. O verige werktuigen Er zijn 2 smeerolie circulatiepompen voor de hoofdmotor, I smeerolie separator, I lenswaterseparator, I olie gestookte thermische oiieketel en 2 afvoergassen ketels. De ketels zijn van het fabrikaat Konus en hebben een totale capaciteit van kcal/h. Deze ketels verzorgen de benodigde warmte t.b.v. de CV installatie, verwarming van de frosters, de brandstofverwarming in de dubbele bodemtanken, settlingen dagtank, separatorheaters en brandstofheater van de hoofdmotor. Voor de startlucht zijn 2 luchtcompressoren fabrikaat Atlas Copco geïnstalleerd. Een verdamper van Alfa Laval/Nirex met een capaciteit van 8 m 3 drinkwater per 24 uur. De installatie van de machinekamer is uitgevoerd door de machinefabriek D.E. G orter te Hoogezand. Elektrische installatie De elektrische installatie w ordt gevoed door 5 dieselgedreven generatoren, bestaande uit: - I generator aangedreven door de vertragingskast van de voortstuwingsmotor, 600 kw bij 1500 omw/min., 500 V gelijkstroom. (d.c.) - I generator direct aangedreven door de voortstuwingsmotor met een step-up gear aan de voorkant van de motor, I 300 kw, 380 V - 3 fase - 50 Hz bij 1500 omw/min. (a.c.) - I generator gekoppeld aan een hulpmotor, I 150 kw bij 1000 omw/min., 380 V - 3 fase - 50 Hz. (a.c.) - I generator gekoppeld aan dezelfde hulpmotor, 600 kw bij 1500 omw/min, 500 V gelijkstroom, (d.c.) - I generator voor havenbedrijf, 200 kw bij 1500 omw/min. 380 V - 3 fase - 50 Hz. De generatoren zijn van het fabrikaat Indar. Voor de verlichting zijn er 3 transformatoren 380/220 V geïnstalleerd. De gelijkstroom generatoren worden gebruikt voor het aandrijven van de visliermotoren, het is ook mogelijk dat de generator welke gekoppeld is aan de vertragingskast van de voortstuwingsmotor dienst doet als voortstuwingsmotor als de hoofdmotor buiten bedrijf is. De elektrische installatie werd verzorgd door de firma E + l-electro-techniek te Groningen. Economisch gebruik van de voortstuwingsinstallatie Het is mogelijk om in alle omstandigheden het benodigde elektrisch vermogen door middel van de hoofdmotor op te wekken. Tijdens de vrije vaart naar de visgronden is alleen de draaistroom generator aan de voorkant van de voortstuwingsmotor in bedrijf en tijdens het vissen zijn zowel de gelijkstroom generator voor de nettenlier en de draaistroom generator voor de vriesinstallatie in bedrijf. Bij stilliggend schip kan de voortstuwingsmotor ontkoppeld worden van de vertragingskast en w ordt alleen de draaistroom generator aangedreven ten behoeve van het invriesbedrijf. Om te voorkomen dat bij lage belasting de m otor gaat vervuilen is er in het spoelluchtsysteem in serie met de luchtkoeler een heater aangebracht om bij lage belasting de spoellucht te kunnen verwarmen, de temperatuurregeling is geheel automatisch. D it systeem was reeds door Stork W erkspoor Diesel geïnstalleerd op eerder gebouwde trawlers voor rederij Kennemerland. Op deze manier is het mogelijk om in hoofdzaak zware olie te ver- SenW 53STE IAARGANG NR

12 E&l ELECTROTECHNIEK BV E & I Electrotechmek B.V. is gevestigd in Groningen. Het bedrijf is een volle dochter van de Cono Industrie Groep N.V.; een holdingmaatschappij van zes elkaar aanvullende ondernemingen op het gebied van de scheepsbouw en andere technisch hoogwaardige installaties. Het dienstenpakket omvat: ontwerp en levering van scheepsinstallaties, meet- en regelinstallaties. ontwerp en fabricage van panelen en service-verlenmgten behoeve van Vmgtor communicatiesystemen. E & I Electrotechmek B.V. maakt nog echt kleermakerswerk. Zowel besturingspanelen als energie-verdeelsystemen voor scheepsinstallaties behoren to t de mogelijkheden. Naast het hoofdkantoor in Groningen heeft E & I Electrotechmek B.V, tevens een vestiging in Harlingen. De nieuwbouw- en reparatiewerkzaamheden in de Friese havenplaats illustreren de betrokkenheid bij de scheepsbouw. Verdeeld over de beide vestigingen vinden zo'n zestig werknemers hun emplooi. De directie meent dat de grootte van de onderneming zich uitstekend leent voor een slagvaardige benadering van de markt, je bent geen 'ondoorzichtelijke mammoet' maar een flexibele onderneming met een directere band met de opdrachtgever. Een sprekend voorbeeld is de door ons verkregen opdracht van scheepswerf Welgelegen voor het leveren van de complete elektrische installatie van de KW 32, het M S. Geertruid Margreta. Deze opdracht, zesde in successie, en de derde trawler voor de rederij Kennemerland. benadrukt nog eens de klantgebonden instelling van ons bedrijf. Het ontwerp van de elektrische installatie is to t stand gekomen in overleg met de rederij, werf en andere leveranciers. Maatwerk resulteerde er in dat vergrootte generatorvermogens en ook een groter aantal afgaande groepen toch in nagenoeg dezelfde ruimte is ondergebracht. Belangrijke kenmerken vah de elektrische installatie zijn: Classificatie: Bureau Ventas 45 C N.S.I. -0- mans wachtbezettmg Krachtmstallatie 3 x 380 volt 50 Hz Lichtinstallatie 3 X 220 volt 50 Hz (via 4 transformatoren van elk 20 kva) Asgenerator 1625 kva, hulpgenerator 1440 kva en havengenerator 250 kva. Alarminstallatie voor 95 digitale alarmen, Talk-back installatie met 2 gekoppelde hoofdstations (een in het stuurhuis en de tweede in de ECR) en totaal 10 bijposten. Automatische telefooncentrale met 10 aansluitingen. Temperatuurmeting van 8 zware olie bunkertanks, Centraal antenne installaties met in iedere hut een radio- en tv-aansluiting. Verder zijn nog de volgende systemen aangesloten: Halonbrandblusinstallatie, brandmeldinstallatie in accommodatie op het werkdek en in de motorkamer, RSW voorkoelinstailatie, uitgebreide vriesinstallatie voor platenvriezers en ruirmkoeling. Vissorteerinstallatie, vistransportbandensysteem op w erkdek, fileerruimte en in het ruim. Visfileerinstallatie, vislierinstallatie met asgenerator 500 volt 600 kw - hulpgenerator 500 volt 600 kw en 2 liermotoren elk 250 volt 325 pk. De visliermstallatie biedt nog bijzondere gebruiksmogelijkheden van de hulpdiesel. Bij storing van de hoofdmotor kan deze hulpdiesel, via de elektrische as met de twee gelijkstroomgeneratoren, toch aanzienlijk voortstuwingsvermogen leveren. Veiligheid van bemanning en schip w ordt hierdoor aanmerkelijk vergroot. A 4

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS.

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS. EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG TECHNISCHE SPECIFICATIES ALGEMEEN Equipment nummer 10445 Generatoren 2 stuks, 1 x 50 kva, 1 x 40 kva Bouwjaar 1984 Voortstuwing 2 x Scania DS - 14-297

Nadere informatie

Consequent SPECIFICATIES

Consequent SPECIFICATIES Motorvrachtschip Consequent Vraagprijs SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 65.50 m Breedte: 7.17 m Diepgang: 2.56 m Bouwwerf De vooruitgang Alphen aan de Rijn Bouwjaar 1965 Max. tonnage 748 Hoofdmotor Volvo

Nadere informatie

Bedankt voor uw belangstelling in onze producten. Inval Industrial Valves Holland B.V.

Bedankt voor uw belangstelling in onze producten. Inval Industrial Valves Holland B.V. Bedankt voor uw belangstelling in onze producten telefoon / phone telefax / facsimile # 31 (0) 78 6411500 # 31 (0) 78 6413913 heeft zich gespecialiseerd in scheepsbouwafsluiters en toebehoren. Deze worden

Nadere informatie

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE G e n e r a t i n g P o w e r f u l S o l u t i o n s CUSTOMER SERVICE PAGINA 2 CUSTOMER SERVICE Een Caterpillar is een hoogwaardige, betrouwbare krachtbron die is ontworpen om te presteren en vooral om

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

NEPTUNUS 168 MAD ABOUT YOU. Bank: Rabobank Raamsdonksveer

NEPTUNUS 168 MAD ABOUT YOU. Bank: Rabobank Raamsdonksveer NEPTUNUS 168 MAD ABOUT YOU TE KOOP Naam boot : Mad About You Referentienummer : 9903313 Sleutelnummer : Contractnummer : Merk : Neptunus Type : 168 Werf : Aalst Bouwjaar : 1990 Lengte : 18.60 Breedte :

Nadere informatie

Dutch steel MY "de Ontmoeting"

Dutch steel MY de Ontmoeting Dutch steel MY "de Ontmoeting" AFMETINGEN : ca. 18.55 x 4.85 x 1.7 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 1 + 1 LIGPLAATS VRAAGPRIJS : Euro 297.000 : Scheepswerf J. vd Molen & Zonen -

Nadere informatie

SUPER LAUWERSMEER KOTTER OK

SUPER LAUWERSMEER KOTTER OK SUPER LAUWERSMEER KOTTER 12.50 OK Bouwjaar 1982 Brandstof Diesel Materiaal Staal Vermogen 1x 145 PK Lengte 12,70 meter Prijs 109.000,- (BTW betaald)?rondspant,gejoggelde spitsgatkotter. Rondspant,gejoggelde

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

www.tcnn.nl Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel

www.tcnn.nl Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel Missie: economische versterking van Noord-Nederland door innovatie en samenwerking door het uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten tussen het MKB en de kennisinstellingen. www.tcnn.nl Leo van der

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m

SPECIFICATIES. Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Koppelverband River Dance I & II Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 95.52 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Afmetingen bak Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Bouwwerf

Nadere informatie

FLEVO 49 OC. Specificaties FLEVO 49 OC. Algemeen. Afmetingen. Technische details. Voortstuwing. info@flevojachtbouw.nl. Flevo Ship Holland.

FLEVO 49 OC. Specificaties FLEVO 49 OC. Algemeen. Afmetingen. Technische details. Voortstuwing. info@flevojachtbouw.nl. Flevo Ship Holland. Specificaties FLEVO 49 OC Algemeen Romp type Naval Architect Classificatie Romp Opbouw Knikspant Martin Bekebrede CE A Staal Staal Afmetingen Lengte 14.95 mtr Breedte 4.65 mtr Diepgang 1.35 mtr Displacement

Nadere informatie

Veha 47 Offshore Trawler Stabilizers

Veha 47 Offshore Trawler Stabilizers Veha 47 Offshore Trawler Stabilizers AFMETINGEN : ca. 14.33 x 4.55 x 1.35 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 2 LIGPLAATS : Veha Motoryachten - Groningen : Veha Motoryachten - Groningen

Nadere informatie

LOWLAND FANTASIA DS. Jachtmakelaardij4Beaufort.nl

LOWLAND FANTASIA DS. Jachtmakelaardij4Beaufort.nl LOWLAND FANTASIA DS Bouwjaar 1979 Brandstof Diesel Materiaal Staal Vermogen 1x 120 pk Lengte 12,00 meter Prijs 64.500,- (BTW betaald) Lowland Yachts zijn mooie klassieke schepen met een eigen karakter.

Nadere informatie

BENETEAU OCEANIS 423 109.500,-

BENETEAU OCEANIS 423 109.500,- BENETEAU OCEANIS 423 109.500,- Algemeen Type BENETEAU OCEANIS 423 Vraagprijs 109.500,- BTW betaald betaald Bouwjaar 2003 Ligplaats Stavoren Lengte 12.64 mtr. Breedte 3.90 mtr. Diepgang 0.00-2.10 mtr. Doorvaarthoogte

Nadere informatie

ROB HEIJKOOP TRADING BV

ROB HEIJKOOP TRADING BV ROB HEIJKOOP TRADING BV Eind 1991 werd Rob Heijkoop Trading B.V. opgericht, met als voornaamste doel aan- en verkoop van motoren, motoronderdelen, turbo s, turbodelen en aanverwante maritieme producten

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Pagina 1/7

SPECIFICATIES. Pagina 1/7 Motorvrachtschip Fortissimo Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 110.00 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.63 m Bouwwerf Sainty Shipbuilding (Yangzou) Bouwjaar 2006 Max. tonnage 3232 Hoofdmotor

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers Atlantic 50 Merk: Model: 50 Lengte: Atlantic 50 ft Prijs: EUR 565.000 Jaar: 2004 Staat: Gebruikt Locatie: Nederland Rompmateriaal: Polyester Aantal motoren: 2 Brandstofsoort: Diesel Nummer: 4158808 Beschrijving

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet HEINEEK 4800 COMFORT - DE NIEUWE GENERATIE JACHTEN Quality time Watersport is beleving. U wilt optimaal genieten van de natuur en de vrijheid van het varen, maar wel met alle comfort, luxe en bedieningsgemak.

Nadere informatie

Visie Courtier de Bateaux. BTW n.v.t.

Visie Courtier de Bateaux. BTW n.v.t. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr woonschip 80.000 BTW n.v.t.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Ons telefoonnummer is gewijzigd in 02159-45996 cardinal MARIEHOLMS B W i i i- H h -I 1-5 meter Holland Sailing cv valkenveenschelaan 3-huizen n.h.-telefoon

Nadere informatie

ATLAS COPCO WEDA POMPEN. Pompen voor professionals 50Hz

ATLAS COPCO WEDA POMPEN. Pompen voor professionals 50Hz ATLAS COPCO WEDA POMPEN Pompen voor professionals Hz Ontworpen voor prestaties In 6 jaar opgebouwde expertise op het gebied van pomptechniek WEDA-pompen vinden hun oorsprong in de oude WEDA-gieterij uit

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Pagina 1/5

SPECIFICATIES. Pagina 1/5 Motorvrachtschip Shelby Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 110.00 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.63 m Bouwwerf Dalian Development Shipyard te Liaoning, China Bouwjaar 2004 Max. tonnage

Nadere informatie

Soort vaartuig dubbelschroefs enkelwandig motorvrachtschip ingericht voor vervoer van droge lading. te Alblasserdam.

Soort vaartuig dubbelschroefs enkelwandig motorvrachtschip ingericht voor vervoer van droge lading. te Alblasserdam. 1. Algemene gegevens Soort vaartuig dubbelschroefs enkelwandig motorvrachtschip ingericht voor vervoer van droge lading. Laadvermogen Afmetingen (volgens meetbrief) Lx B x H ledige diepgang vrij boord

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton 15. Lieren 0,2 tot 35 ton 116 Red Rooster luchtlieren zijn op maat gemaakte producten. Vele constructies zijn mogelijk en er zijn vele normen en selectiecriteria voor het kiezen van een lier. In dit voorwoord

Nadere informatie

Mulder Futura 63. : Mulder Shipyards - Voorschoten : Mulder Shipyards-Voorschoten+Vrip. Naval Archit. BOUWJAAR : 1994

Mulder Futura 63. : Mulder Shipyards - Voorschoten : Mulder Shipyards-Voorschoten+Vrip. Naval Archit. BOUWJAAR : 1994 Mulder Futura 63 AFMETINGEN : ca. 19.44 x 5.6 x 1.6 meter WERF : Mulder Shipyards - Voorschoten ONTWERP : Mulder Shipyards-Voorschoten+Vrip. Naval Archit. BOUWJAAR : 1994 MOTORISERING : 2 x 1100 pk MAN

Nadere informatie

Noordkaper Sailing Yachts

Noordkaper Sailing Yachts Noordkaper Sailing Yachts fun to sail in comfort and safety Noordkaper 40 Lengte romp 12.00 meter Lengte over alles 12.95 meter Breedte 4.00 meter Diepgang 1.25-2.25 meter Waterverplaatsing 17 ton Zeiloppervlakte

Nadere informatie

Pieter Beeldsnijder 62 Rondspant Spiegelkotter

Pieter Beeldsnijder 62 Rondspant Spiegelkotter Pieter Beeldsnijder 62 Rondspant Spiegelkotter AFMETINGEN : ca. 18.9 x 5 x 1.4 meter WERF : Scheepswerf Fa. J.A.Visscher & zn. - Zwartsluis ONTWERP : P. Beeldsnijder BOUWJAAR : 2000 te water CE-A MOTORISERING

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

Length: m Width: m Draught: 4.11 m Depth: 4.53 m Depth barge: 4.53 m Length: m Width barge: m Diepgang: 4.

Length: m Width: m Draught: 4.11 m Depth: 4.53 m Depth barge: 4.53 m Length: m Width barge: m Diepgang: 4. Push combination Ursa Montana Asking price SPECIFICATIONS Dimensions Length: 104.50 m Width: 17.28 m Draught: 4.11 m Depth: 4.53 m Depth barge: 4.53 m Dimensions barge Length: 95.00 m Width barge: 17.28

Nadere informatie

Eekels Technology B.V. Onderdeel TBI Vestigingen Expertise MARINE & OFFSHORE

Eekels Technology B.V. Onderdeel TBI Vestigingen Expertise MARINE & OFFSHORE MARINE & OFFSHORE Eekels is wereldwijd bekend als leverancier van elektrotechnische systemen en diensten voor Marine & Offshore toepassingen. De basis hiervoor werd gelegd in de kennisintensieve Noord-Nederlandse

Nadere informatie

TWIN-COOL. Onafhankelijk.

TWIN-COOL. Onafhankelijk. TWIN-COOL. De TWIN-COOL is een elektrisch aangedreven koelmachine en heeft geen eigen dieselmotor nodig voor de aandrijving. Dit zorgt voor een grote bedrijfszekerheid, bespaart brandstofkosten en is geruisloos.

Nadere informatie

Pacific Prestige 180

Pacific Prestige 180 Pacific Prestige 180 AFMETINGEN : ca. 18.3 x 5.85 x 1.45 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR VRAAGPRIJS : Pacific Shipyards - Waspik : Pacific Shipyards - Waspik : 2008 CE-B MOTORISERING : 2 x 225 PK Volvo Penta

Nadere informatie

Pieter Beeldsnijder 60

Pieter Beeldsnijder 60 Pieter Beeldsnijder 60 AFMETINGEN : ca. 19.3 x 4.72 x 1.45 meter WERF : Jachtwerf Spiro - Enkhuizen ONTWERP : Pieter Beeldsnijder - Edam BOUWJAAR : 1995 CE-nvt MOTORISERING : 2 x 680 Pk MAN diesel AANTAL

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters HOLLAND SAILING IEHOLMS 2 catalina m 22 *:,~ De Catalina M 22, een gezinsboot, die werkelijk plaats biedt aan het gehele gezin, met een uitrusting die borg staat voor een comfortabel verblijf aan boord,

Nadere informatie

SERVICE VESTIGINGEN PON POWER GEEFT EEN CATERPILLAR ZIJN UITEINDELIJKE VORM. Groningen. Heerhugowaard. Aalsmeer. Deventer. Papendrecht.

SERVICE VESTIGINGEN PON POWER GEEFT EEN CATERPILLAR ZIJN UITEINDELIJKE VORM. Groningen. Heerhugowaard. Aalsmeer. Deventer. Papendrecht. Generating Powerful Solutions G e n e r a t i n g P o w e r f u l S o l u t i o n s SERVICE VESTIGINGEN PON POWER GEEFT EEN CATERPILLAR ZIJN UITEINDELIJKE VORM Groningen Pon Equipment & Power Systems (PEPS)

Nadere informatie

PALFINGER Nederland. Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie. Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen

PALFINGER Nederland. Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie. Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen PALFINGER Nederland Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen Gerco Windhorst Manager Special Sales PALFINGER AG in

Nadere informatie

Holland Hydraulics World-wide industrial hydraulics

Holland Hydraulics World-wide industrial hydraulics Holland Hydraulics World-wide industrial hydraulics Dag en nacht hydraulische kracht Every hour hydraulic power Hydraulische Kraft rund um die Uhr SYSTEM ENGINEERING TRADING SERVICE Mobiele torenkranen

Nadere informatie

Steeler NG43 Don Alfredo

Steeler NG43 Don Alfredo Steeler NG43 Don Alfredo Afmetingen Materiaal Bouwjaar Motorisering Aantal hutten : 12.92 x 4.30 x 1.08 mtr. : Staal : 2012 : 2 x 250 PK Steyr- Daimler turbo diesel : 2 Full options uitgerust met o.a.

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Semi Displacement Custom Build MY "PADDE"

Semi Displacement Custom Build MY PADDE Semi Displacement Custom Build MY "PADDE" AFMETINGEN : ca. 17.8 x 5.35 x 1.35 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR : 2010 CE-B MOTORISERING AANTAL HUTTEN LIGPLAATS VRAAGPRIJS : Euro 685.000 : Jachtwerf De Combinatie

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Alignment, Vibrations & Mounting Solutions

Alignment, Vibrations & Mounting Solutions Alignment, Vibrations & Mounting Solutions www.multalign.nl Inhoud MultAlign Services 3 Loctite Fixmaster Marine Chocking 4 Toepassen van Loctite Fixmaster 4 Classificatie documenten Loctite Fixmaster

Nadere informatie

Zuigercompressoren. met benzine- of dieselmotoren. voor geheel onafhankelijke perslucht. Benzine-diesel aangedreven compressoren.

Zuigercompressoren. met benzine- of dieselmotoren. voor geheel onafhankelijke perslucht. Benzine-diesel aangedreven compressoren. Zuigercompressoren met benzine- of dieselmotoren voor geheel onafhankelijke perslucht Benzine-diesel aangedreven compressoren.indd 1 25-9-2012 15:34:26 Veelzijdige motoraangedreven voor geheel onafhankelijke

Nadere informatie

Brevini Power Transmission

Brevini Power Transmission krachtige beweging Brevini Power Transmission Brevini Power Transmission (BPT) Benelux is gevestigd in Alphen aan den Rijn en vormt een onderdeel van de wereldwijd opererende Brevini Group. De onderneming

Nadere informatie

Gobbi 345 SC Picasso

Gobbi 345 SC Picasso Gobbi 345 SC Picasso Merk: Model: Lengte: Gobbi 345 SC 11,25 m Prijs: EUR 99.000 Jaar: 2001 Staat: Gebruikt Locatie: Drongen, België Bootnaam: Picasso Rompmateriaal: Polyester Diepgang: Aantal motoren:

Nadere informatie

HR mural CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

HR mural CENTRIFUGAAL VENTILATOREN De HR mural 4, 6, 8 en 1 zijn mechanisch gecontroleerde ventilatie-eenheden met warmterecuperatie aan een zeer hoog rendement (méér dan 9%), samengesteld uit een aluminium platenwisselaar die werkt volgens

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters 3S"V^et ^ot^a^lmm Hoofdafmetingen Lengte Breedte Diepgang De stuurkuip is zelf-lenzend. De vloer is bedekt met teakhouten blokroosters. Achter de stuurkuip bevindt zich een hut met 2 bedden, voorzien van

Nadere informatie

Bouwmateriaal 2 x Cummins 115 pk (85 kw) Diesel

Bouwmateriaal 2 x Cummins 115 pk (85 kw) Diesel Altena 56 0,- VERKOCHT! Afmetingen 17,20 x 4,85 x 1,30 m. Bouwjaar 1993 Categorie Motorjacht Bouwmateriaal Staal Motor 2 x Cummins 115 pk (85 kw) Diesel Ligplaats Sloten Slaapplaatsen 4 Algemeen In 2013

Nadere informatie

Ex Duitse Marine 24.90

Ex Duitse Marine 24.90 Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

BAVARIA 38 Ocean ,-

BAVARIA 38 Ocean ,- BAVARIA 38 Ocean 89.000,- Algemeen Type BAVARIA 38 Ocean Vraagprijs 89.000,- BTW betaald betaald Bouwjaar 1999 Ligplaats Stavoren Lengte 11.90 mtr. Breedte 3.95 mtr. Diepgang 0.00-1.55 mtr. Doorvaarthoogte

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars

Visie Doeve Makelaars Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

Intramat Handtransport

Intramat Handtransport Bel voor advies: tel 085-040 98 00 Of bezoek: handtransport.nl Intramat Handtransport De specialist in heftafels Intern transport & opslag Groot assortiment in: pompwagens, tafelwagens, afvaltransport,

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Pagina 1/6

SPECIFICATIES. Pagina 1/6 Koppelverband Ursa Montana Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 104.44 m Breedte: 17.28 m Diepgang: 4.11 m Holte: 4.53 m Holte bak: 4.53 m Afmetingen bak Lengte: 95.00 m Breedte bak: 17.28

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

IJsbreker Walvis, met CBB

IJsbreker Walvis, met CBB Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

JACABO 1600 BROKERAGE CHARTER BERTHS FINANCE INSURANCE YACHT MANAGEMENT

JACABO 1600 BROKERAGE CHARTER BERTHS FINANCE INSURANCE YACHT MANAGEMENT BROKERAGE CHARTER BERTHS FINANCE INSURANCE YACHT MANAGEMENT BROKER'S COMMENTS ''Jacabo 1600: door haar afmeting en afwerking uitermate geschikt voor een langer verblijf aan boord. Dit wordt met name mogelijk

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar. Beurs Industrie & Milieu. 19 Mei 2010. Martin Kamp Siemens Nederland N.V.

Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar. Beurs Industrie & Milieu. 19 Mei 2010. Martin Kamp Siemens Nederland N.V. Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar Beurs Industrie & Milieu 19 Mei 2010 Martin Kamp Siemens Nederland N.V. Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in "een aanvaardbare conditie"

Nadere informatie

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie.

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie. Veel gestelde vragen Er worden ons veelvuldig vragen gesteld over de werking en toepassing van de WhisperGen in scheeps- en woning installaties. De meest voorkomende ze zullen hieronder behandeld worden.

Nadere informatie

Fairline 65 Squadron Mid cabin

Fairline 65 Squadron Mid cabin Fairline 65 Squadron Mid cabin AFMETINGEN : ca. 19.81 x 5.28 x 1.45 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR : 1995 MOTORISERING AANTAL HUTTEN LIGPLAATS : Fairline Boats Plc - UK : Olesinski - UK VRAAGPRIJS : Euro

Nadere informatie

Shelby SPECIFICATIONS

Shelby SPECIFICATIONS Dry cargo vessel Shelby Asking price SPECIFICATIONS Dimensions Length: 110.00 m Width: 11.45 m Draught: 3.63 m Construction yard Dalian Development Shipyard te Liaoning, China Year of construction 2004

Nadere informatie

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Algemene Documentatie L-Line gesoldeerde platenwarmtewisselaars Constructie Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn pure tegenstroom warmtewisselaars. De gesoldeerde

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t.

Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t. Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

AUTOMAN. Zuigercompressoren (0,75-8,1 kw / 1-11 pk)

AUTOMAN. Zuigercompressoren (0,75-8,1 kw / 1-11 pk) AUTOMAN Zuigercompressoren (0,75-8,1 kw / 1-11 pk) DIRECT AANGEDREVEN AH-SERIE: KLEIN, HANDIG EN OLIEVRIJ Olievrije compressoren van de AH-serie zijn ontworpen voor een groot aantal verschillende toepassingen.

Nadere informatie

Ref: APREAMARE 12 SEMI-CABINATO

Ref: APREAMARE 12 SEMI-CABINATO Ref: 351301 APREAMARE 12 SEMI-CABINATO Bouwar Materiaal romp Loa Breedte Diepgang Doorvaarthoogte 1996 hout epoxy 12,12 mtr. 4,50 mtr. 1,35 mtr. 2,40 mtr. Bouwer Apreamare S.P.A. Sorrento (Na Hutten 2

Nadere informatie

Wanneer u een specifiek hulpmiddel nodig heeft voor uw werkzaamheden en deze kunt u niet vinden neemt u dan gerust contact met ons op.

Wanneer u een specifiek hulpmiddel nodig heeft voor uw werkzaamheden en deze kunt u niet vinden neemt u dan gerust contact met ons op. LIFTEN & HOOGWERKERS Middels onze deelname in BBT Group leveren wij; ERAN montage- en materiaalliften ERAN niet zelfrijdende hoogwerkers ERAN zelfrijdende hoogwerkers ELEVAH niet zelfrijdende hoogwerkers

Nadere informatie

programma LAS MACHINES voor de metaalbewerking

programma LAS MACHINES voor de metaalbewerking programma LAS MACHINES voor de metaalbewerking Elektroden lasmachines Model Caddy en Arc De naam Caddy is reeds lang synoniem voor een robuust en duurzaam lastoestel voor de professionele lasser. Met deze

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars

Visie Doeve Makelaars Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Steeler Survey 55 Afmetingen : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Materiaal : Staal Bouwjaar : 2011 Motorisering : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Vraagprijs : 595.000,- excl. BTW Long range motorjacht

Nadere informatie

Het meest gespecialiseerde bedrijf in totaalonderhoud van rollend materieel!

Het meest gespecialiseerde bedrijf in totaalonderhoud van rollend materieel! Het meest gespecialiseerde bedrijf in totaalonderhoud van rollend materieel! DSP We zijn in 2001 ontstaan vanuit een passie voor treinen en in de jaren uitgegroeid tot een organisatie met circa 40 medewerkers

Nadere informatie

MISSLOPER. No Limit Ships 1500

MISSLOPER. No Limit Ships 1500 chtmakelaardij Lemmer Nautic Vuurtorenweg 20 8531 HJ Lemmer +31(0)514-564994 info@lemmernautic.nl http://www.lemmernautic.nl MISSLOPER No Limit Ships 1500 Vraagprijs: 454.000 L x B x D: 15.00 x 4.80 x

Nadere informatie

Hogedruk rioolreinigingsinbouwmachines

Hogedruk rioolreinigingsinbouwmachines ROM - Compact lijn Hogedruk rioolreinigingsinbouwmachines WWW.ROMBV.COM Quality you expect at a price you won t ROM compact lijn De COMPACT lijn bestaat uit drie typen: Compact BASE, Compact en Compact

Nadere informatie

Rapport van taxatie. betreffende. mslb Argo

Rapport van taxatie. betreffende. mslb Argo Rapport van taxatie betreffende mslb Argo INHOUDSOPGAVE TAXATIEOMSTANDIGHEDEN 5 INDELING VAN VOOR NAAR ACHTER 5 BIJBEHOREN EN ACCESSOIRES 5 ALGEMENE INDRUK 6 TAXATIE 7 2 ALGEMENE GEGEVENS RAPPORT VAN :

Nadere informatie

Route. Demko B.V. is een constructiebedrijf dat zich sinds 1997. bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en installeren

Route. Demko B.V. is een constructiebedrijf dat zich sinds 1997. bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en installeren industriële geluidshinder bestrijding (offshore-) containers op maat turn-key installaties Demko B.V. is een constructiebedrijf dat zich sinds 1997 bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en installeren

Nadere informatie

Greentec Stobbenfrezen

Greentec Stobbenfrezen Greentec Stobbenfrezen Greentec 660 stobbenfrees Uitgekiende freeswielkap: Goede lossing en weinig morsen Zeer compacte, aftakas aangedreven stobbenfrees voor het professionele werk. Direkte aandrijflijn

Nadere informatie

VERPAKKINGSAUTOMATEN

VERPAKKINGSAUTOMATEN VERPAKKINGSAUTOMATEN ZULLEN WE SAMEN UW PRODUCTEN VERPAKKEN? AVM-500 + KT-1000 AVC Sealing Solutions is een dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring en een heldere ambitie: wij willen de beste zijn in

Nadere informatie

Abird Continu energie & verlichting

Abird Continu energie & verlichting Abird Continu energie & verlichting Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars

Visie Doeve Makelaars Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

BENETEAU OCEANIS 311 49.900,-

BENETEAU OCEANIS 311 49.900,- BENETEAU OCEANIS 311 49.900,- Algemeen Type BENETEAU OCEANIS 311 Vraagprijs 49.900,- BTW betaald betaald Bouwjaar 2001 Ligplaats Stavoren Lengte 9.85 mtr. Breedte 3.23 mtr. Diepgang 0.00-1.45 mtr. Doorvaarthoogte

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters In de deksalon heeft men zittend uitzicht. De achterwand kan geheel opengeklapt worden zodat één ruimte met de kuip ontstaat. Overigens zorgt ook een groot schuifdak ervoor dat de man of vrouw aan het

Nadere informatie

Kuster A38. Elburg Yachting B.V. J.P. Broekhovenstraat 37 8081 HB Elburg (The Netherlands) Tel.: +31 (0) 525-686868 E-mail: info@elburgyachting.

Kuster A38. Elburg Yachting B.V. J.P. Broekhovenstraat 37 8081 HB Elburg (The Netherlands) Tel.: +31 (0) 525-686868 E-mail: info@elburgyachting. Kuster A38 AFMETINGEN : ca. 11.65 x 4.04 x 1.08 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 2 LIGPLAATS : Consonant Yachts - Vriezenveen : W. Nieland - Edam : 2006 CE-B : 1 x 114 pk Vetus

Nadere informatie

Forstner coil verwerkingslijnen verzekeren een blijvende waarde

Forstner coil verwerkingslijnen verzekeren een blijvende waarde Seite 1 Forstner coil verwerkingslijnen verzekeren een blijvende waarde Forstner is aktief in de ontwikkeling en produktie van machines voor de professionele verwerking van coils sinds 1960. Vanaf het

Nadere informatie

0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht. 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht

0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht. 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht 0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht Photo: Hoekstra Photo: Dok architecten Photo: Jan Derwig Photo: Dok architecten EEN HUID VAN STAAL

Nadere informatie

PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012

PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012 PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA BRANDSTOF OMSCHRIJVING PAGINA BRANDSTOF Bouwdrogers Olie Infrarood 16 Olie Direct Gestookt 4 Elektrisch Fan 18 Olie Indirect gestookt

Nadere informatie

Aprea 65 Maestro Zero Speed stab.

Aprea 65 Maestro Zero Speed stab. Aprea 65 Maestro Zero Speed stab. AFMETINGEN : ca. 20.16 x 5.7 x 1.55 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR VRAAGPRIJS : Apreamare - Italy : Apreamare - Italy : 2008, bouwnr. 16 CE-A MOTORISERING : 2 x 1360 pk MAN

Nadere informatie

NED70 Alu Long Range MY

NED70 Alu Long Range MY NED70 Alu Long Range MY AFMETINGEN : ca. 21.45 x 5.5 x 1.05 meter WERF : NEDYACHT BV - The Netherlands ONTWERP : NEDYACHT BV/Vripack Naval Architects BOUWJAAR : 2012 CE-A MOTORISERING : 2 x 300 pk JOHN

Nadere informatie

Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V.

Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V. WARMTEWISSELAARS Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V. De historie van het familiebedrijf Kemper en Van Twist (KVT) gaat terug tot 1836. In dit jaar werd een transportbedrijf gestart. Door de industriële

Nadere informatie

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen Mobiele Ventilatie Unit M V U op aanhangwagen Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD op aanhangwagen B.S. Belüftungs-GmbH Etn. P. Vanassche & Cie N.V. Am Hungerwiesgraben 10 Brugsesteenweg 2 D-89429

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

De heer Doeksen I Visser Shipping te Sneek

De heer Doeksen I Visser Shipping te Sneek 9.JUL.2010 9:35 2 NR. 847 P. 2!.~ ~,(:t@t( Eigenaar Bouwjaar De heer Doeksen I Visser Shipping te Sneek 1973 Werf van aanbouw Scheepswerf G. Bijlsma SV te Wartena, omgebouwd tot dubbelwandig motorvrachtschip

Nadere informatie

Vripack Classic MY 1900

Vripack Classic MY 1900 Vripack Classic MY 1900 AFMETINGEN : ca. 19.3 x 5 x 1.4 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN LIGPLAATS : Rijn v/d Berg - Lemmer VRAAGPRIJS : Euro 995.000 : D. Boon - Vripack Yachting

Nadere informatie

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit:

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit: De LG vloer-/plafond units zijn ontworpen voor montage op de vloer of direct onder het plafond. De plafond onderbouw unit wordt vaak toegepast wanneer er boven het verlaagde plafond onvoldoende ruimte

Nadere informatie

Valk Continental VS

Valk Continental VS Valk Continental 17.60 VS AFMETINGEN : ca. 17.6 x 5.1 x 1.4 meter WERF : W. v.d.valk Shipyards/Hofstra Jachtbouw ONTWERP : W. v.d.valk Shipyards/Hofstra Jachtbouw - Waalwijk BOUWJAAR : 2000 CE-B MOTORISERING

Nadere informatie

Hood 38 MK II Centreboard

Hood 38 MK II Centreboard Hood 38 MK II Centreboard Omschrijving Basisgegevens De Hood 38 MK II heeft een kielmidzwaard en heeft daardoor een groot vaargebied (1,30 mtr) maar combineert dat met goede zeileigenschappen (3,30 mtr).

Nadere informatie

Thermo Air is een Nederlands producent van hoogwaardige luchtbehandelingsproducten

Thermo Air is een Nederlands producent van hoogwaardige luchtbehandelingsproducten Standaard en maatwerk oplossingen LUCHTVERWARMING KOELING LUCHTBEHANDELING VENTILATIE VENTILATOREN WARMTETERUGWINNING ONDERDELEN REGELAPPARATUUR Thermo Air is een Nederlands producent van hoogwaardige

Nadere informatie