BV IJ _. r: I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BV-74-62. .IJ _. r: I"

Transcriptie

1 BV r: J HET ONDERZOEK VERRCHT DOOR HET CENTRUM VOOR BRANDVELGHED TNO TEN BEHOEVE VAN DE BEVE LGNG VAN REZGERS N GEVAL VAN EEN TREN- BRAND N DE SCHPHOLTUNNEL J _ - nstituut TN 0 voer Bouwmatedalen en Bouwconstructies Lange :Oeiweg 5 Rijswijk (ZH) - postbus 49 Delft tel

2 0 - nsthuut TNOvorr Bouwmalerialen en Bouwconstructies centrum voor brandveiligheid LANGE KLEWEG 5 RJSWJK ZH RAPPORT _ NO BV OPDRACHTNO NOVEMBER 1974 SB: HET ONDERZOEK VERRCHT DOOR HET CENTRUM VOOR BRANDVELGHED TNO TEN BEHOEVE VAN DE BEVELGNG VAN REZGERS N GEVAL VAN EEN TRENBRAND N DE SCHPHOLTUNNEL AAN l 1: 1 ; L- Nederlandse Spoorwegen NV Dienst van Weg en Werken Bouwbureau Amsterdam Julianaplein 6 AMSTERDAM i 1- L L r: t J :>:';;j: :1 H - Weknamheden len behoev van opdachlj''' woden ech UlllJOyotd op YOOfW d cfl cle opdachljeve fs'nel cloe' van leel recht OP aanspkej nlnj zich eph' lol Yfl/W'Olng voor 'edereansprrteftj!rttetd-jegens'-cfedc ce e 'er efl 001 C!'r QQM chv14-e nlc OP'''' wordt eanoeloond Dez pporten mooen rech!s woodel;lk en n lqn llehw wocfen llepublic eetd; YOOteelam leen na sehrlll elljk toeslmmlnj_

3 j nstituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies c errtr um v c o r St/jh RAPPORT No BV BLAD No Opdrachtno RAPPORT BETREFFENDE HET ONDERZOEK VERRCHT DOOR HET CENTRUM VOOR BRANDVELGHED TNO TEN BEHOEVE VAN DE BEVELGNG VAN REZGERS N GEVAL VAN TRENBRAND N DE SCHPHOLTUNNEL 11HOU D 1) nleiding 2) Het materiaalonderzoek 3) Simulatie van een brand 31 De situatie 32 Ontstekingsbronnnen plaats en aard 33 Uitgevoerde metingen visuele vaarnemingen 34 Bespreking meetreultaten 4) Situatie aan het mengfront 5} Samenvatting en cnclusies 6} Literatuur ':JJwerkzaamheden ten beboevevan opdrachtgevers worden slechts utgevoerd op vecrwaarde dat de opdrachtgever afstand doet ven leder recht op aamprakel!fj<stelllng '' en 2!eh erplicht tot vrllvllrlng voor edere aansprekelukheid Jegens derden een en ender behalve ndielt en voor zover grove schuld enief opat wordt aangetoond Oow rapporten mogen slechts GfdelUk en n zjn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na lchriftelljke toestemming i 1

4 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies entrum '1001 bs'andveuigheid St/jh RAPPORT No BV Opdrachtno BLAD No1 RAPPORT BETREFFENDE HET ONDERZOEK VERRCHT DOOR HET CENTRUM VOOR BRANDVELGHED TNO TEN BEHOEVE VAN DE BEVELGNG VAN REZGERS N GEVAL VAN TRENBRAND N DE SCBPHOLTUNNEL N OP- DRACHT VAN DE NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN AMSTERDAM 1) NLEDNG Ter beantwoording van de vraag hoeveel rook produceert een brand werden de volgende experimenten uitgevoerd: a)'bepaling van de vlamoverslagintensiteit en de rookontwikkeling van een aantal materialen zoals deze verwerkt zijn in het rollend materieel dat op de Schiphollijn kan worden verwacht b) Simulatie van de verbranding van een reële kombinatie van' materialen in een groot model teneinde inzicht te verkrijgen in de benodigde ontstekingsbron in een ongunstige situatie de tijdsduur van de ontwikkein - van de brand binnen een bak de rookontwikkeling gedurende deze ontwikkeling van de brand en de rookontwikkeling gedurende de tijd dat de inhoud van de totale bak in brand staat waarbij de brand wordt beheerst door de hoeveelheid toegevoerde lucht Ter beantwoording van de vraag hoeveel rook kan een mens cq een groep mensen verdragen onder bepaalde om- standigheden werd enige literatuurstudie 'verricht ten behoeve van 'opdrachtgevers worden slechts ultgevo!lrdop voorwaarde dat de opdrachtgever afst:md «foet van leder recht op aansprakeljkstelling sn ich verplicht tot Vl1Jwarln9voor lederaaanloprakelljkheld Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover árove schuld en/of opzet wordt eangetoond Deze rapporten mogen alechts woordeujk en n zijn geheel worden gepubliceerd: voor reclame alleen na schriftelijke toestemming

5 LJ nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies St/jh ':21 RAPPORT No BV BLAD No2 Opdrachtno '2) Het materiaalonderzoek De volgende materialen werden in het vlamoverslagapparaat op hun relatieve brandbaarheid en rookontwikkeling onderzocht: 1) Trijp (overtrek van de l e klas zittingen) 2) Kunstleer (oertrek van de 2 e klas zittingen) 3) Hardboard met linoleum (vloerbedekking) 4) SChuimrubber (verwerkt in de zittingen) 5) Vulhout (achter plaond en zijwanden) 6) Multiplex met plasticcover (eindschotten) 1) Hornitex geperoreerd (zijwandbekleding) 8) Hornitex geperoreerd (laondbekleding) 9) Hornitex (plaondbekleding) :ll; De genoemde apparatuur 1S dezelde zoal die gebruikt wordt bij e bepaling van de bijdrage tot brandvoortplantng van bouwmaterialen (1} Het' apparaat bestaat in principe uit een kubus waarin twee plaatvormige stukjes van het te onder- zoeken materiaal tegenover elkaar worden geplaatst Eén ervan'wordt aangestoken mbv kleine gasvlammetjes Ba verloop van tijd springt de vlam over van de ene plaat naar de ander Door extra energie toe te voeren dmv electrische - gloei spiralen kan de tijdsduur worden beinvloed Aan de onderzijde van de kubus bevindt zich een opening voor de luchttoevoer aan de bovenzijde één voor de afvoer van rook- gassen De dichtheid v an deze rookgassen werd bepaald als unktie van de energietoevoer De uittredende rookgassèn werden onderzocht op hun gehalte aan koolmónoxyde Voor een volledige beschrijving van de gebruikte apparatuur zie voornoemde norm NEN 3883 De resultaten van dit onderzoek zijn' samengevat in de navolgende tabel Aan de genummerde kolommen dient de volgende oetékenis te worden toegekend: Verkzaamheelen ten behoeve van opdrachtgevers worelen slechts uitgevoerd op vcerwaarde dal de opdrachtgever ef;;tsnd doet van leder recht op eanspraltglljkstelllng n zich verplicht tot vr!worlng voor edere aansprakelijkheid Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld fm/of opzet wordt aangolo nd ue2':e rapporten mogen etechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na sc'1ói::eluke toestemming

6 t nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies _:----centrum voor brandveiligheid St/jh TABEL ' V V soort materiaal toegevoerde energie :aj: - ;-rlcmsec v Lamo ve r-s Lag t Lj d unnj RAPPORT No B V BLAD N0 3 Opdrachtno rookgetal gehalte aan koolmonoxyde [voi %J { 1} Trijp 2) Kunstleer 4) Schuimrubber 5} Vulhout 6) Multiplex met plastic over 7) Hornitex 9} Hornitex (plaondwit) ' V V :> ' ' '15 ' ' ' ' : '15 4 0'03 ; 3'351' ' ' ' l ' ' ' ' '45 ft ' ' b-' ' f _ ten behoeve van opdrachtgevers worden llechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdracht:;jever afstand doet van leder recht op aanllprakelljl<$telllng en zch verplicht tot vrljwerlng VOOT edere eansprakeluklwid Jegens derden een en ander behalve ndie-n en voor zover grove schuld en/of op:zet wordt aangetoond rapporten mogen 81echts woordeiu' en n zun l)eheol worden gepubliceerd: voor reclame alleen na llchrifteluk& toestemming ' '

7 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies c e nfr u m VOO r hr a n dv e il 19h e id St/jh RAPPORT NoB V BLAD No 4 Opdrachtno Uit de kolommen en van de tabel volgt dat het materiaal kunstieer waarschijnlijk sterk kan bijdragen tot de brandvoort planting het materiaal schuimrubber is brandtechnisch gezien nog slechter Het voldoet niet aan de basiseis zowel tav zijn bijdrage aan de brandvoortplanting als tav de rookontwikkeling Alle overige onerzochte materialen zullen waarschijnlijk kunnen worden gerangschikt in klasse 3 dwz het materiaal raagt matig bij tot de brandvoortplanting en zal iha nie door een klein begin van brand (bv een pruliebakbrand) tot ontsteking te brengen zijn Trijpen vulhout kunnen worden beschouwd als materialen met e matige_!:ookontwikkeling kunstleer en Multiplex als mate- --ialen me een sterke rookontwikkeling D overige materialen vertoonden een zeer sterke rookontwikkeling (rookgtal >150) en zijn dan i:ha niet aanvaardbaar indien dit tevens samengaat met een sterke bijdrage aan de brandvoortplanting Het percentage koolfuonoxyde 1n de rookgassen bedroeg 005 vol % Uit dit materiaalondrzoek kan samenvattend worden geconcludeer dat het vervangen van schuimrubber door een ander minder brandbaar materiaal sterk kan worden aanbevolen De kans op het ontstaan en uftbreiden van brand in het interieur van een bak zal door vervanging van het schuimrubber wellicht in kombinatie met vervanging-van het kunstleer door trijp zeer sterk worden gereduceerd 31 De situatie Met behulp van de door de Nederlan4se Spoorwegen ter beschikkinggetelde materialen werd in een ruimte van 3 x 3 m 2 rondoppervlak en een hoogte van 25 m een gedeelte van het interieur van een bak nagebouwd (zie foto 1) De voor één proef benodi materialen staan vermeld in de navo Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van leder recht op llansprllkelul<stelllng en zich verplicht tot vrjwering voor edere llensprakelljkheid Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond OeZll ra;lporten mogen slechte woordelljk fm in zun Geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schrhtefljke toestemming 1

8 J ': nstituut TNO vopr Bouwmàterialen en Bouwconstructies centrum voor brandveiligheid St/jb RAPPORT No BV BLAD No5 Opdrachtnoog6128g Materiaal Hornitex Hornitex plaat plaat Multiplexplaat schot Hoofdsteun Rugleuning Zitting Tafelblad Prullebak (2x) (2x) (2x') zijwand plafond acbter- ë- Afmeting Gewicbt '(kg) 110x225 2 cm 8 100x135 2 cm x225 cm 31 2 '1Oxl 00 cm 8 60xl00 2 cm 11 50xl00 2 cm kg Äangrenzend aan deze verbrandingsruimte werd een gang geprojecteerd ter lengte van 6 meter ter breedte van 2 meter en met een hoogte van 25 meter (zie foto 2) De verbinding tussen de gang en de verbrandingsruimte bestond uit een opening van 2' 40 x 100 cm Het gehele bouwwerk was opgetrokken mbv gestapelde gasbetonblokken (10 x 20 x 50 cm 3 ) en afgedekt dmv gewapende gasbetonplaten Aan de achterzijde van de verbrandingsruimte was een opening breed 80 cm hoog 140 cm voor de toevoer van de voor de verbranding benodigde lucht (zie ook fig! en 2) De verbrandingsruimte met de daarin aanwezige materialen verd te voren mbv een luchtverhitter 24 uur verwarmd tot een temperatuur van ca 30 o C De aangrenzende gang werd niet verwarmd -' 32 Ontstekingsbronnen plaats en Bard Er werd van uitgegaan dat door onvoarzichtigheid met vuur of door opzet brand zou ontstaan in een gedeelte van het interieur De gunstigste plaats voor het ontstaan van brand ia die plaats waar een brandbaar materiaal een zodanige ruimteljke positie inneemt dat accumulatie van warmte op kan treden en toch lucht toegevoerd kan worden om de verbranding te onderhouden Wat dit betreft zouden de volgende plaatsen in volgorde van voorkeur genoemd kunnen worden: :: r:::1erlw1amheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd o voorwaarde dat de opdrachtgever'afstand doet v leder recht op lensprmelljkstalilng :en zch verplicht tot vr!lwarlng voor ledero eansprekelljkhetd jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld an/of opzet wordt aangetoond Deze rapporten mogan slechts woordelijk en n z!ln geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming

9 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies 'ocr' brndveiigheid St/jh RAPPORT No B V _ 74 _ 6 2 BLAD N 6 Opdrachtno ) onder de zitting maa bovn de vloer 2) in de hoek begrensd door de vlakken van de zitting de rugleuning en het zijpaneel en alle overige-dr;vlakshoeken 3) in de hoek begrensd door de zitting en de rugleuning en alle overige twee vlakshoeken 4) alle overige plaatsen Naast de ruimtelijke positie is echter de brandbaarheid van het betreffende materiaal belangrijk De onderzijde van de zi tting b est eat ui t een plaat multiplex Vergeleken met het schuimrubber en het kunstleer is dit hout niet als niet eer brandbaar te beschouwen Reden waarom an mogelijkheid 1) werd fgezien Een ontstekingsbron geplaatst in positie 2 zou dan het gunstigste geval zijn tav de ontwikkeling van :::J : brand Om deze reden werd aan positie 3 de voorkeur gegeven i:; Deze positie is ook vanuit de praktijksituatie gezien een zeer t':j vaarschijnlijke plek voor het ontstaan van brand Daarnaast werd Ll het tafelblad Een vanuit de praktijk gezien rele mogelijkbeid T voor het ontstaan van brand Uit het materiaalonderzoek volgde 'i 1i gedacht aan het ontstaan van brand in de metalen a:fvalb onder at het materiaal Hornitex bij een toegevoerde stralngsenergie cal van 02 2 na bijna 7 minuten vlamoverslag tervijl [ij tevens imd:c proefopstelling de warmteontwikke n g uit het :: materiaal zelf nog bij draagt aan de temperatuurstij ging in de } omgeving van het proefstuk ubusvormige houistapelingen worden 1 door het Centrum voor Brandveiligheid vaak gebruikt als repro- J duceerbare testbranden Zo' n houtstapeling nu met een ribbe fj 25 x 1 cm 2 tot een totaal gewichtvan ca 14 kg heert een 8 van 20 cm en opgebouwd uit latjes met een dwarsdoorsnede van verbrandingssnelheid van gram per minuut De gevichts- vermindering per tijdseenheid komt overeen et een totale er- J :fektieve w_armteproduktie van ca Watt Het stralingsaandeej :J! - Jiemn j ca 10%n' een sj LUBtje va arbi j een derge1ijke-;hout ::-::) '' ' ' Nerkttamheden ten beho_ van opdrachtgevers worden slechts utgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van leder recht op llaflspfllkelijkstelllng :: U zldl verplicht tot vruarlng voor edere lllil'lllpfllkelljkholdjegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld on/of opzet wotdt aangetoond ( 0_ rapporten mogen slechts woordelljk en n :zj'geheel worden gepubliceerd; voor reclanlll alleen na schriftelijke toestemming

10 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies enirum vo o r bandveiligheid stape1ing St!jh RAPPORT No BV-7462 BLAD No 7 Opdrachtno op een afstand van ca 10 cm van een vertikaal v1ak afstaat zal van het stralingsaandeel als stralingswarmte naar dit vertikale vlak stromen hetgeen overeenkomt met ca 1000 Watt per seconde ndien een configuratie faktor van 1 wordt aangehouden zal indien aan een dergelijke brand een effektief oppervlak van 1000 cm 2 wordt toegekend de toegevoeg- Watt! 2 de stra11ng 1 cm bedragen hetgeen overeenkomt met 4 cal! 2 02 cm sec n d1t geval wordt echter de warmte die ontwikkeld wordt door het materiaal zelf afgevoerd terwijl in het vlamoverslagapparaat deze warmte wordt opgeslagen De brandduur van voornoemde hout stapeling met betrekking tot de lineaire afbrandsnelheid bedraagt ca 6 minuten Uit het bovenstaande volgt dat een brand gekarakteriseerd 'door een houtstapeling als bovenomschreven niet of' nauwelijks in staat zal blijken te zijn een materiaal zoals Hornitex te doen doen ontsteken Vergelijken we nu de verbranding van de inhoud van een afvalbak va de Nederandse Spoorwegen met de verbranding van een dergeiijke houtstapelingdan geldt dat de varmteproduktie en overdracht van een prullebak zeker op l van van de hout stapeling kan worden gesteld Het is dus niet te verwachten dat een prullebakbrand aanleiding zal geven tot verdere uitbreiding van brand via de Hornitex zijwand in het interieur van de wàgon Enige experimenten in qeze richting bevestigen deze konklusie (zie bijlage 2 visuele waarnemingen proef 2) ndien de materialen brandbaarder zijn kan de intensiteit (warmteproduktie en duur) van de ontstekingsbron kleiner zij terwijl toch uitbreiding van brand optreedt Een s garet bleek in in dit eval een te kleine ontstekingsbron e zijn Een prop pàpier ligt op de grens en een zachtboard lont van 15 x 1 x 1 cm 3 gedrenkt in 14 m L spiri tus bleek bij beide proeven aan Le î dd ng te geven tot uitbreiding van brand ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van ledm recht op aajtsprakelljkstetllng '11 z1ch YMpllcht tot vrjwaring voor edere eanspral<elljkheid Jegen& derden een en ander behalve ndien en voor zover grove Gchuld en/of opzet wordt _goto<>od )ez rapporten mogen slechts woordel!jk en n zjn geheel worden gepubllcoerd; voor reclame alleen na schrifteljke toestemming

11 J nstituut TNO vohr Bouwmaterialen en Bouwconstructies centrum voor brandveiligheid St/jh RAPPORT No BV Opdrachtno BLAD No 8 Een zachtboard lont gedrenkt in 14 m piritus en brandend in een tweevlakshoek wordt gekarakteriseerd door de volgende grootheden: a) 0 25 minuten spiritus verbrandt vlamhoogte 8 cm b) 25 c ) 25 zachtboard begint mee te branden 5 vlamhöogte 5 cm a) na smeulen van het zachtboard vlamhoogte ca 2 cm e ) 7 t brand uit Een verbrandingssnelheid van 14 m spiritus i 2 minuut komt 'overeen met een totale warmteproductie van 1900 Watt en een s tra1ngs1ntens1te1 1 it ei t; van cal 00k ge duren de de daarop vo 1gen de 25 ' m1nuut b1-1' 1Jt t1j dcmsec ens ne ver brn di 1ng van het zachtboard een dergelijke intnsiteit bestaan Na verge jking met het materiaalonderzoek volgt dan ook dat inderdaad deze ontstekingsbron in staat geacht moet worden het kunstleer en daropvolgend het schuimrubber te?ntsteken (zie bijlagen-l en 2 visuele waarnemingen) Gelet op het vooraf:gaande en de uitgevoerdde experimenten kan dan obk gesteld worden dat een ontstekingsbron vanoeh oorlijke intènsiteit aanwezig dient te zijn om uitbreiding van brand in het interieur te veroorzaken Een sigaret een lucif:er zullen {ha klein zijn Een braridende sigaar een aangestoken krant of: iets dergelijks zullen iha genoeg energie produceren om-door het kunstleer heen te branen -s het eenmaal zover dan zal door de grote brandbaarheid van het schuimrubber de brand zich zeker uitbreiden 33 Uitgevoerde metingen visuele waarnemingen 'Er werden twee proeven uitgevoerd Bij de eerste proef werd als ontstekingsbron- een zachtboard lont gedrenkt in 14 m L s-p-i-r-i---t;us en gep-a:atst in-de!:;weev-hctcsî1oek gevormd door de zitting en rugleuning gebruiktbij de tweede proef werd nagegaan lrkzaamheden ten béhove van opdrachtgavera worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van leder recht op lansprllkecljjk$tellinil fl zich verpllçht totvrljwmlng voor lcàare aansprakeljjkheid Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grova schuld enlot opzet wordt 8lln9Elloond Deze rapporten mogen slechts vloordeljjk en n Zijn geheel worden gcixibliceerd; voor reclame alleen na schriltcl!tk toe slem ming

12 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructles St/jh RAPPORT No BV BLAD No 9 Opdrachtno in hoeverre brand 1n de prullebak aanleiding zou geven tot de uitbreiding van brand Omdat dit niet het geval bleek te zijn werd de tweede proe op dezelde wijze ontstoken als de eerste proe De proeopstelling en d plaats van de diverse meetpunten is weergegeven in de figuren 1 tlm 3 Tijdens de beide proeven werden gemeten: 1) de temperatuur 10 cm onder het plaond in de verbrandingsruimte(4x) (zie igtir 4 en 5) 2) de temperatuur in de omgeving van de ontstekingsbron (zie figuur 4) (lx) ) de' zuurstoconcentratie in de verbrandingsruimte op zithoogte en op tahoogte (proe1) (2x) (zie fiiuur 6) en op halve hoogte (proef 2) (zie iguur 7) 4)' d het koolmonoxyde gehalte 1n het m1 den van de verbraningsruimte op zit- en stahoogte (2x) (zie guur 8 en 9) 5) de temperatuur in de gang 20 cm 40 cm en 60 cm onder het plaond op een astand van 2 meter en van 5 m vanaf de verbrandingsruimte (6x) (zie ig 10 t/m fig 13) 6) het koolmonoxyde gehalte van de rookgassen in de gang op 30 en 60 cm onder het plaond op een afstand van 2 meter en vn 5 meter vana de verbrandingsruimte (zie fig14 en ig 15) 7) de optische dichtheid van de rookgassen in de gang op en afstand van 5 meter van de verbrandingsruimte (zie ig16 en fig17) _ Gedurende de beide proeven werden voortdurende visuele waarnemingen verricht {zie tabellen 331 en 332} n_ Ver!<zaamhdomten behoeve van pdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dal de opdrachtgever afstand doet ven leder recht op aimspra!telijkstelllng n zien verpflcht tot vrijwaring voor edere l11nsprakelijkneldjegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld e%f opzet wordt aangetoond r:h woordelllk en n zijn gene1 worden gepubliceerd; voor reclame aueen na schriftel1}ko toestemming

13 1 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies St/'h RAPPORT NoBV Opdrachtno BLAD No1 O Tabel 331 Waarnemingen experiment 1 t = 0 t = 30 t = l' o 0 Temperatuur in de ruimte 20 e n de gang 9 c Ontstekingsbron zachtboardlont 15 x 1 x 1 cm 3 verzadigd met 14 cc spiritus rugleuning brandt mee Kleine vlammetjes langs het multiplex tussen de kopsteun en de rugleuning t = 2'Kopsteun produceert brandbare gassen _-ir-= 3' Muitiplex tussen de kopsteun en de rugleuning brandt volop mee t = 4' Kopsteun brandt mee over een breedte van 30 cm t =4'10 Hornitex aan plafond en zijwand dragen eveneens bij tot de brand De ontwkkeling van de brand zet sterk door t = 4'45 Tegenover gelegen bank en rugleuning produceren enige brandbare gassen t = 5 ' Tegenover gelegen bank produceert in sterke mate brandbare gassen t = 5'10 Vlam springt over naar de tegenover gelegen bank - t = 5'20 De rooklaag in de kamer bevindt zich op + 80 cm boven 'de vloer t = 6' Vlammen lekken uit de kleine raamopening n de richting van de gane t = 13' Banken branden eescheiden er is weinig-rookproduktie meer in de kamei Matige wind uit Westelijke richtig buitentemperatuur 7 e Nerl<zaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts ultgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doel van leder recht op aanspn:;ketljl<steflln9 l'n zich verplicht tot vr!jwarln9 voor edere eansprakelljkheld Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld e%f opzet wordt Qngetoond Deze rapjxlrtenrnogen slechts woordel!lk en n zjn geheel worden gepubllceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming!

14 j nsmuut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies St/jh RAPPORT No BV Opdrachtno BLAD No11 Tabel 332 Waarnemingen experiment 2 t = 0 Temperatuur in de ruimte 20 o C in de gang 9 0 C Ontitekingsbron prullenmand gevuld met 5 kunststof koffiebekertjes 2 plastic boterhamzakjes 3 papieren boterhamzakjes stukjes golfkarton t = 15' Hornitex aan de zijwand onder het tafeltje vertoont een lichtbruine verkleurde schijf diameter 6 cm papierbak uitgebrand t-= 15 r tot 25' Papierpak regelmatig bijgevuld met golfkarton De Hornitex zijwand bekleding brandde wel even mee maar de brand zette niet door (zie ook resultaten van het materiaalonderzoek) t = 19 ' Een brandende sigaret op de bank tegen de rug:teun ;> t = 23' De sigaret is uitgegaan t = 26' Prop papier;aangestoken plaats op de bank tegen de rugleuning t = 285' Vlammen tot aan de bovenzijde van de rugleuning t = 29' Rugleuning t = 30'30 Ontstekingsbron: zachtboardlont 15 x 1 x 1 cm 3 - verzadigd met 14 cc spiritus t '= 0 t=32' t'= 1'30 vlammen tot aan onderzijde kopsteun t=34' t'= 3'30 kopsteun en multiplex tussen kopsteun en rugleuning branden mee t+35'30 t'=5' Hêrnitex vän de zijwand brandt mee de tegenover gelegen bank produceert brandbare gassen ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van teder recht op aansprakef!jkstemng zich verplicht tot vrijwaring voor edere aansprakel!jkheid jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt llal'getoond rapporten mogen slecht!! woordelijk en n z!jn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schrifteluke toestemming

15 lnstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies centrum voor brandveiligheid St/jb RAPPORT No Bv BLAD No1 2 Opdrachtno t=36' t'= 5'30 vlam springt over naar de tegenoverlegen bank 1 Matige tot&krachtige wind uit Westelijke richting 0 buitentemperatuur 8 C [ii i J! J ; 11 ill' ::: lerlasamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van leder recht op aansprakelljl<$lelllng n zich verplicht tot vrijwarng voor ledero lansprakelljkheid Jegens derden een en ènder behalve indien en voor zover grove schuld cn/of opzet wordt aangetoond rapporten mogen slechts woordelijk en n zun geheel worden gepubliceerd; voor reclame slleen na schriftelijke toestemming

16 nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies cenrum voor brandveiligheid St/jh espreking meetresultaten RAPPORT No BV BLAD No 13 drachtno t! ::::; n de verbrandingsruimte bevond zich een totale hoeveelheid materiaal van 915 kg ndien er rekening gehouden wordt met de verbrandingswaarde van de diverse materialen en daarbij de verbrandingswaarde van hout 18 x 10 6 Joule/kg wordt gesteld was er een totale vuurbelasting aanwezig van 104 kg hout Bij een vloeroppervlak van 9 m 2 betekent dit een vuurbelasting van bijna 12 kg hout per vierkante meter n de Richtlijnen Bz-andb ev ei Lî gi ng van Gebouwen ti (2] wordt er in het algemeen van uitgegaan dat een dergelijke vuurbelasting indien deze in brand geraakt vanaf het op treden van vlamoverslag gedurende 12 minuten een temperatuur overeenkomend met de standaardbrandkromme zal ontwikkelen Daarna zal de temperatuur weer dalen (zie ig 18) Bouwkonstrukties die weerstand moeten bieden tegen een dergelijke brand zullen daarom iha een minimale brandwerendheid van 12 minuten dienen te hebben ndien er van ; uitgegaan wordt dat het oppervlak onder detij eratuur-_ kromme een maat is voor de warmtebelasting van een bouwelement blijken in dit geval de warmtebelasting vogens -de benadering van NEN 3891 (het oppervlak onder de standaardbrandkrommetot12 minuten) en de werkelijke warmtebelasting (het oppervlak onderde werkelijke tij d-temperatuurkurve tot T = 80% Tmax) slechts ca 5% van elkaar te verschillen ndien een materiaal is ontstoken en er locaal een - hoge temperatuur aanwezig is ontstaat er een dynamisch evenwicht tussen de bij die temperatuur ontwikkelde hoeveelheid brandbare gassen en de toevoer van de voor de verbranding benodigde hoeveelheid lucht s ue aard van het brandbare materiaal zodanig dat de bij een bepaalde temperatuur ontwikkelde hoeveelheid brandbare gassen bijzonder groot is dan blaast de vlam af ti dientengevolge daalt de temperatuur totdat weer evenwicht is bereikt Beyindende materia- _ TLerkzaamheden ten behoeve van op;r;achtgevrs worden sleéhts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van leder recht op aansprakeljkstelling :: -n zich verplicht tot vruwarlng voor edere aansprakelijkheid Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond J: )eze rapporten mogen slechts woordoljk en n zun gchl?&1worden gepubliceerd; voor reclame slicen na schriftelijke toestemming ;

17 n$tïtuul TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructles centrum voer brandveiligheid St/jh RAPPORT No BV BLAD No 14 Opdrachtno :;1 111 len zich in' een verbrandingsruimte dan kan daarnaast nog de opening van deze ruimte een beperkende invloed hebben op de toegevoegde hoeveelheid lucht Daarnaast is dan diezelfde op en Ln g bepalend voor de hoeveelheid afgevoerde verbrandingsgassen Of een brand al of niet door de ventilatie wordt beheerst hangt dus af van de per tijdseenheid bij een bepaalde temperatuur geproduceerde hoeveelheid brandbare gassen waarbij op zich nog ondersçeid gemaakt kan wqrden tussen de chemische aard van het materiaal (houtachtig polymeen) en de physische aard van het materiaal (porositit specifiek oppervlak) Teneinde een algehele beschrijving van het verbrandingsproces te kunnen geven dient daarnaast nog rekening te worden gehouden met de benodigde hoeveeleid lucht om een volumeeenheid brandbare gassen te kunnen verbranden eh de daarbij dan ontwikkelde 'energie j ;[ Voor ons doel is het van belang te weten of de brand nu vel of niet door de ventilat)e zal worden beheerst ens Harmathy [3] zou dit onderscheid beschreven kunnen Worden door de verhouding /A r Een verhouding tussen ventilatie parameter blm 2 sj m en het oppervlak van de brandstof Ab Deventilatiêparameter: = 1 )3 152 Vï:ä' = 81 kg/sec waarin Pi = dichtheid van lucht g = versnelling van de zwaartekracht A = oppervlak van de op e-n ingen 0 H = hoogte van de openingen 0 ' ::!verkzaamhl?1den ten behoeve van opdrechtgven w:rden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever efstand doet :an leder recht op eansprjkstefling :n zlch verplicht tot vrij_ring voor edere aansprakelllkheid Jegens derden een en ander behalve ndien en voor zover grove schuld on/of opzet wordt aangetoond '(: )en rapporten mogen slechts woordelllk en in zlln geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na llchriflelljke toestemming J

18 ! nstituut TNO vobr Bouwmaterialen en Bouwconstructies voor St/jh RAPPORT NoBV BLAD No 15 Opdrachtno Het oppervlak van de vuurbelasting AB: Hornitex: zijwand plafond 1 1 x 225 = 25 1 x 1 35 = 135 Multiplex Hoofdsteun (2x) 13 x 225 =: Rugleuning en zijkanten en zijkanten Zitting en zijkanten - - i c _ _ 8 '1'_' zodat A --o65 F 12 3 x 1 x o6 = x 1 x 05 = m + :i hetgeen er op neer zou komen dat in dit geval de openingen voor luchttoevoer en rookgas afvoer niet bepalend zouden Jn voor de snelheid van verb'randing Bovengenoemdeformllle werd afgeleid op grond van een'zeer groot aantal exp en waarin echter voornamelik houtachtige materialen alsbrandst verden gebruikt Het gebruik van in dit geval schuimrubber leidt er toe dat door het enorme aanbod van brandbare gassen uit het schuimrubber toch in eerste instantie van een door de ventilatie beheerste brand kan worden gesproken (zie bv de zuurstofmetingen van fig6 en fig) Daarna wordt de brand beheerst door het brandstofbedalthans onder deze ventilatiecondities Uit vele proeven is gebleken dat wanneer de brand door de ventilatie wordt beheerst de afbrandsnelheid R eg mi kan worden bepaald uit de relatie R =: k A VH o 0 [ ' waarin k een evenredigheidsconstante is met dimensie----- Jcmeamhedenlenbehoeve van opdrachtgevers worden sle<:ht&utgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever aistand doet van leder recht op aaneprakenj'-<stelling n zich verplicht tot vru_rlng voor edere eansprakelljkheid Jegens derden een en ender behalve indien en voor zover grove schuld eolor opzet wordt aangetoond ) 'eze rapporten mogen 'slechts wpordelljk en n «tjn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming 1 1

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

Richtlijnen. voor het meten van. inlands rondhout. ten behoeve van. de verkoop

Richtlijnen. voor het meten van. inlands rondhout. ten behoeve van. de verkoop Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout ten behoeve van de verkoop Afkortingen en begrippen AV AVIH Dbh Dg Dm grondvlak ha N O som spilhoutlengte WHL m 2 m 3 Algemene Voorwaarden voor de verkoop

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Brand in huis Overleven of overlijden

Brand in huis Overleven of overlijden Brand in huis Overleven of overlijden Auteur: ing. J.P.A. Linssen 1 e Afstudeerdocent: ir. R.A.P. van Herpen FiFireE Brede Bachelor of Engineering deeltijd Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Pieter Poppe Promotoren: prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Masterproef

Nadere informatie

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 Ventilatie meten met CO 2 als tracergas December 2009 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen Samenvatting De capaciteit van mechanische ventilatie

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES C.L.A. Pols DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c it* p REACTiES PROMOTOR: PROF.OR. R.T. VAN DE WALLE I DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5GeV/c7r

Nadere informatie

Handreiking Opslag van autobanden

Handreiking Opslag van autobanden Handreiking Opslag van autobanden Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Postbus 7010 6801 HA Arnhem Telefoon: 026-3552400 Fax: (026) 3515051 e-mail: nibra@nibra.nl 2 HANDREIKING OPSLAG

Nadere informatie

f t s e u tgevers Maatschapp

f t s e u tgevers Maatschapp f t s e u tgevers Maatschapp Lz.. BOUWFYSICA 1 Vakgroep Bouwfysica TU-Delft ' I Bibliotheek TU Delft 1111111111111111111111111111111111 C 0003183936.). oei rtse~oltgevets~aatschappij ' t gegevens Koninklijke

Nadere informatie

Verbeteren brandveiligheid. Proof of concept Cascademodel 2.0. Versie:1.1, 20 maart 2012

Verbeteren brandveiligheid. Proof of concept Cascademodel 2.0. Versie:1.1, 20 maart 2012 Proof of concept Cascademodel 2. Versie:1.1, 2 maart 212 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 71 681 HA Arnhem T 26 355 24 F 26 351 5 51 info@nifv.nl Colofon Subsidie: Contactpersoon: Titel:

Nadere informatie

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Afstudeerverslag Tatel : Doos : The-mo-vPs@g$lastisehe analyse voor een spuitgiet product J.P.H. verest juni, 1987 Prof. Pr, Ir. J.D. ~. Yanssen Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Rappmtnummer

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging J. Bontsema 1, J.O. Voogt 2, P.A. van Weel 1, J. van den Beukel 3, A. Zuijderwijk 4, C.W. Labrie 1, F.R. van Noort 1 & M.G.M. Raaphorst

Nadere informatie

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM NAICAL SAFIY & EFFICIENCY Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Rapport nr.: 0V052.00102 Datum : Maart

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Het kan verkeren Beschrijvend onderzoek naar brandontwikkeling en overleefbaarheid bij woningbranden

Het kan verkeren Beschrijvend onderzoek naar brandontwikkeling en overleefbaarheid bij woningbranden Het kan verkeren Beschrijvend onderzoek naar brandontwikkeling en overleefbaarheid bij woningbranden De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het kan verkeren Beschrijvend

Nadere informatie

Ventilatievoud: De praktijk

Ventilatievoud: De praktijk Ventilatievoud: De praktijk J. Bontsema, J. Hemming, J. Budding 1, M. Steenbakkers 2, S. Rispens & H.J.J. Janssen 1 2 Priva B.V., De Lier Steenbakkers Tuinbouwadvies, Veghel Wageningen UR Glastuinbouw,

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie