Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie"

Transcriptie

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Criminologische Wetenschappen door ( ) Stefanie Luysterman Academiejaar Promotor : Commissarissen : Prof. Dr. Gert Vermeulen Lic. Jelle Janssens Prof. Dr. Marc Cools

2 Verklaring inzake toegankelijkheid van de masterproef criminologische wetenschappen Ondergetekende, Stefanie Luysterman ( ) geeft hierbij aan derden, zijnde andere personen dan de promotor (en eventuele co-promotor), de commissarissen of leden van de examencommissie van de Master in de Criminologische Wetenschappen, [de toelating] [geen toelating] (schrappen wat niet past) 2 om deze masterproef in te zien, deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of er, indien beschikbaar, een elektronische kopie van te bekomen, waarbij deze derden er uiteraard slechts zullen kunnen naar verwijzen of uit citeren mits zij correct en volledig de bron vermelden. Deze verklaring wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren waarin de masterproef moet worden ingediend, en dient in elk van die exemplaren ingebonden onmiddellijk na het titelblad. Datum: 15 augustus 2011 Handtekening:

3 Inhoudstafel Woord vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I : Gebruik van persoonsgegevens in het kader van proactiviteit binnen het luchtvaartwezen Methodologie Screening persoonsgegevens : geen nieuw gegeven Advanced Passenger Information ( API ) Passenger Name Record ( PNR ) Contrast tussen API en PNR Instelling ter beveiliging van de luchtvaart Hoe gebeurt het gebruik van passagiergegevens in België? API- en PNR gegevens? Federaal Gerechtelijke Politie Brussel Nationaal Luchthaven Bestuurlijke Politie Brussel Nationaal Luchthaven Deel II : Europese Unie, een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid Drie gewaarborgde grondrechten toegepast op het PNR - gebruik Veiligheid : bescherming tegen terrorisme en ernstige criminaliteit Vrijheid en Rechtvaardigheid : wat met de bescherming van persoonsgegevens? De akkoorden tussen de Europese commissie en de Verenigde Staten a. Het eerste akkoord tussen de Europese commissie en de verenigde Staten b. Het voorlopig akkoord tussen de Europese commissie en de verenigde Staten c. Het tweede akkoord tussen de Europese commissie en de verenigde Staten Het akkoord tussen de Europese Commissie en Australië... 38

4 Het akkoord tussen de Europese Commissie en Canada De aanloop naar een Europees systeem En verder? Deel III : Het Europees voorstel Methodologie Doorlichting van het Europees voorstel Item 1 : Finaliteit van het richtlijnvoorstel Item 2 : Data Item 3 : Draagwijdte van het Europees voorstel Algemeen Besluit Bijlage Bibliografie

5 Voorwoord Deze masterproef is geschreven met het oog op het behalen van de graad van Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent ter afronding van vier boeiende jaren van studie. Via dit woordje vooraf had ik graag enkele mensen bedankt voor hun hulp, steun en inspiratie tijdens het schrijven van deze masterproef. In de eerste plaats gaat mijn oprechte dank uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Gert Vermeulen, omdat hij bereid was mij in deze masterproef te begeleiden en mij te steunen tijdens moeilijke momenten. Voorts wou ik graag mijn commissarissen Lic. Jelle Janssens en Prof. Dr. Marc Cools bedanken voor het lezen van deze scriptie. 5 Daarnaast bedank ik De Heer Tony Verachtert hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie Brussels Airport, De Heer Patrick De Wereild medewerker bij de internationale cel FOD BinnenlandseZaken en De Heer Guy Cordeel, hoofdcommissaris van de dienst grenscontrole. Vervolgens bedank ik graag mijn ouders die mij de kans hebben geven om deze studies aan te vatten en mij doorheen deze vier jaren steeds hebben gesteund. Stefanie Luysterman Gent, augustus 2011

6 Inleiding Het onderwerp van deze masterproef is de Europese PNR - strategie. Sinds zijn oprichting in de vijftiger jaren is de Europese Unie steeds in omvang toegenomen maar terzelfder tijd is ze geëvolueerd tot een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Deze drie concepten spelen een grote rol in het dagelijkse leven van de EU burger en levert hem heel wat mogelijkheden op. Binnen deze masterproef wordt dieper ingegaan op het zoeken naar en het behouden van een goed evenwicht tussen vrijheid en veiligheid : daar waar vrijheid ons het recht biedt om ons vrij binnen de EU te bewegen moet ook gezorgd worden dat onze veiligheid daarbij op geen enkele manier wordt bedreigd en dit alles in een mooi rechtvaardig rechtskader. Vanuit deze invalshoek zal het thema Europese PNR in deze masterproef worden benaderd. Passagiers steken vrij de grenzen over, bezoeken andere landen, nemen het vliegtuig, allemaal zonder enige beperking. Maar daarnaast willen die passagiers ook dat hun veiligheid ten volle gegarandeerd wordt. Er moet worden nagedacht over hoe de veiligheid van de burger voldoende beschermd kan worden evenwel zonder af te glijden naar een soort absolute veiligheid met een dictatoriaal tintje. Anno 2011 moeten we dus dit evenwicht tussen veiligheid en vrijheid vinden en vasthouden en een democratische ruimte creëren waarin de rechten en vrijheden van de burger worden gerespecteerd. 6 Criminologische relevantie De criminologische relevantie van deze masterproef situeert zich in de bescherming van de luchtvaartveiligheid en in de wereldwijde uitwisseling van Passenger Name Record - gegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Deze masterproef zal in het bijzonder de veiligheidsmaatregelen in verband met het Europees Passenger Name Record systeem bekijken en bespreken waarbij ook voldoende aandacht zal worden geschonken aan een proactieve aanpak. De problematiek die in de masterproef zal worden behandeld is deze van de beveiliging van het luchtverkeer, waarbij centraal ter oplossing een strategie staat die ter preventie en bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad vaak wordt vooropgesteld, met name de automatische verzameling van de PNRgegevens en het verwerken en exploiteren van die data.

7 Probleemstelling De masterproef zal in eerste instantie bestaan uit een verkennend en beschrijvend gedeelte om te zien wat dit Europese Passenger Name Record - systeem precies inhoudt. Er zal hierbij worden ingegaan op de geschiedenis van de PNR vanaf het ontstaan ervan tot en met de aanloop naar het Europese Passenger Name Record - systeem. De wijze waarop men de strategische PNR - voorstellen in de toekomst wil realiseren, met bijzondere aandacht voor België, wordt dan het toetsende gedeelte. Methodologie Gezien het exploratieve karakter van deze masterproef wordt voor wat betreft de gehanteerde onderzoeksstrategieën gekozen voor enerzijds een literatuurstudie en anderzijds een kwalitatieve methodologische techniek. De theoretische basisinformatie werd via een grondige literatuurstudie verwezenlijkt. Centraal hierin stond de relevante Europese wetgeving ter zake. 7 De methodologische techniek werd gerealiseerd middels een kwalitatieve vaardigheid nl. de semi - gestructureerde face to face. Deze techniek fungeerde als een manier van substantiële kennisoverdracht. De aanpak via dit soort interviews bood flink wat voordelen. Zo stond de vragenlijst nog niet volledig vast waardoor op basis van antwoorden van sleutelfiguren bijkomende vragen konden gesteld worden en de respondenten op eigen initiatief elementen konden aanreiken waarop vervolgens door de interviewer weer ingepikt werd 1. Deze techniek past goed bij het thema van deze masterproef, omdat de realisatie van een Europese Passenger Name Record - systeem een praxis in de toekomst betreft en voornamelijk de toekomstige organisatie doorheen het onderzoek wordt afgetast. Er werd gebruik gemaakt van een topiclijst rond de verschillende thema s die aan bod moesten komen tijdens het gesprek 2. Concreet werd er tijdens het onderzoek gepeild naar de strategie, de doelstellingen en het verloop van het initiatief. 1 D. MORTELMANS, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven, Acco, 2009, T. DECORTE en D. ZAITCH, Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2009, 544.

8 Anno 2011 staan we pas aan de start van een Europees regime inzake de PNR. Met het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van persoonsgegevens van passagiers van februari 2011 werd het EU PNR systeem geïntroduceerd 3. De invulling hiervan staat pas in zijn kinderschoenen wat als beletsel meebrengt dat slechts enkele mensen in ons land intensief bezig zijn met deze materie. Doelstelling en onderzoeksvragen Deze masterproef beoogt een verkenning van de Europese strategie inzake het verwerven, doorgeven en verwerken van PNR - gegevens ( Passenger Name Record ) als een van de getroffen en/of te treffen maatregelen voor het garanderen van een verhoogde luchtvaartveiligheid. Een duidelijk beeld van de Europese strategie inzake PNR wordt mogelijk gemaakt door een grondige verkenning aan de hand van het beantwoorden van volgende onderzoeksvragen: I. Wat houdt het Passenger Name Record - systeem in? II. Welke opportuniteiten schept de invoering van dit systeem of deze strategie? III. Hoe zal deze aanpak praktisch vertaald worden in Europa en meer specifiek in België? 8 De eerste onderzoeksvraag die in deze masterproef zal gesteld worden zal zijn wat de Europese Passenger Name Record strategie precies inhoudt, hier zal het dus gaan om een beschrijvende empirische vraag. Binnen deze masterproef wordt stilgestaan bij de voorgaande systemen, de geschiedenis van de PNR, reeds opgedane ervaring wereldwijd en het ontstaan van een EU PNR - systeem. Uiteindelijk willen we hierbij een antwoord vinden op de vraag Waarover beschikken we op dit moment?. Vervolgens wordt binnen de tweede onderzoeksvraag onderzocht welke voordelen het EU PNR systeem ons in werkelijkheid zal bijbrengen. 3 COM (2011) 32 [Commissiedocument nr. 32 van 2011].

9 Tot slot zal een antwoord worden gezocht en gegeven op de derde onderzoeksvraag, de vraag hoe de aanpak er concreet zal uitzien in België? In het eerste deel wordt aangetoond dat het gebruik van passagiersgegevens zeker geen nieuwigheid is. Verder zal stapsgewijs bekeken worden hoe we tot het gebruik van PNR gegevens zijn gekomen en wordt de reden aangetoond waarom er nu juist voor de data van Passenger Name Records wordt geopteerd. Vervolgens behandelt het tweede deel de drie grondrechten zoals de Europese Unie deze waarborgt ( vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid). Zij bieden een leidraad om structuur aan te brengen binnen de PNR - materie. Rond de aspecten veiligheid en rechtvaardigheid wordt in deze masterproef een vergelijking gecompileerd tussen de drie voorgaande PNR verdragen en het voorstel van de Europese PNR strategie wat betreft de bescherming van de privacy van de passagiers. Bij het element veiligheid wordt wat dieper ingegaan op de bedreigingen waar de luchtvaart mee te maken krijgt. In het derde en laatste deel wordt het meest recente EU PNR - voorstel zoals het werd ingediend in februari 2011 doorgelicht 4. Er wordt aan de hand van gestelde vragen een overzicht gegeven over de te verwachte invulling in België. Hierdoor hoop ik een duidelijk beeld te geven van de Belgische aanpak ter zake. 9 4 COM (2011) 32 [Commissiedocument nr. 32 van 2011].

10 Deel I Gebruik van persoonsgegevens in het kader van proactiviteit binnen het luchtvaartwezen 1.1. Methodologie De verzameling van passagiersgegevens zoals voorzien in de Europese PNR strategie is geen nieuw gegeven. Onder de titel Gebruik van persoonsgegevens in het kader van proactiviteit binnen het luchtvaartwezen zal worden getoond dat de collectie van gegevens soms reeds in een min of meer ver verleden plaats vond en en wel tot verschillende doeleinden. Een woordje uitleg wordt gegeven bij enkele van reeds gebruikte systemen om dan de afweging te maken of het gebruik van PNR gegevens hier bovenop een meerwaarde kan bieden. Dit alles werd gerealiseerd, enerzijds op basis van een grondige literatuurstudie, anderzijds via semi - gestructureerde face to face interviews afgenomen van Hoofdcommissarissen van zowel de Federale Gerechtelijke Politie in Brussel Nationaal (luchthaven) als van de Bestuurlijke Politie Dienst Grenscontrole eveneens in Brussel Nationaal, om een idee te krijgen van hoe er momenteel lokaal met passagiersgegevens wordt gewerkt Screening van persoonsgegevens : geen nieuw gegeven In de nasleep van 9/11 besloten de Verenigde Staten drastische maatregelen te nemen om de veiligheid op gebied van luchtvaart te verbeteren. Een van de meer zinvolle maatregelen betrof de wetgeving waardoor vliegtuigmaatschappijen die op of over de Verenigde Staten vliegen verplicht zijn om nog voor aankomst van het vliegtuig gegevens over hun passagiers

11 te verstrekken aan de Amerikaanse douaneautoriteiten 5. Maar nog vóór de aanslagen van 9/11 deden de Verenigde Staten al aan wat screening wordt genoemd. Het systeem werd in het jaar 1998 geïmplementeerd vanuit het Department of Homeland Security (DHS), waarbij passagiers een risicofactor kregen toegekend en zodoende werden gecategoriseerd 6. Dit systeem genaamd CAPPS (Computer Assisted Passenger Prescreening) werd als tool gebruikt om terroristische aanvallen op passagiersvliegtuigen trachten te voorkomen. Desalniettemin gebeurde op 11 september 2001 het ondenkbare Meer en meer kwam nadien een golf van interesse los voor het verder doorgedreven gebruik van passagiersgegevens ter voorkoming van catastrofes zoals in het verleden 7. Een betere ontwikkeling van CAPPS leidde tot het ontstaan van CAPPS II 8. Een viertal gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum werden bij de check - in naar het CAPPS doorgestuurd. Deze persoonsgegevens werden op hun beurt gecontroleerd en onderworpen aan een risicobeoordeling. Door de koppeling van verschillende gegevensbestanden uit het computersysteem kon een duidelijk profiel van de passagier opgesteld worden. Indien men het nodig achtte konden de risicopassagiers dan worden onderworpen aan een bijkomende veiligheidscontrole Advanced Passenger Information (API) Met de terroristische aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 kwam ook Europa in het vizier van het internationaal terrorisme. In datzelfde jaar nog vaardigde de Commissie, op initiatief van Spanje, een richtlijn uit teneinde de EU - grensbewaking te verbeteren en de illegale immigratie tegen te gaan 9. Deze richtlijn stelt dat luchtvervoerders de passagiersgegevens voor het vertrek ter beschikking moeten stellen van de bevoegde nationale 5 G. ZWENNE, Europees hof van justitie 30 mei 2007 in gevoegde zaken C317/04 en C318/04 [WWW]. Leiden Universiteit : [12 juli 2011]. 6 P. FLINT, What was the point of the Hassle?, ATW 2010, 5. 7 E. GUILD, Inquiry into the EU-US passenger name record agreement, CEPS policy 2007, S. JACOBSON, A. LEE, en L. MCLAY, Risk-based policies for airport security checkpoint screening, Transportation science 2010, Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven, Pb.L. 6 augustus 2004, afl. 261, 24.

12 grensbewakingsautoriteiten 10. Deze laatsten worden volgens de richtlijn belast met de controle van personen aan de buitengrenzen via dewelke die personen het grondgebied van een EU - lidstaat binnenkomen, met als doel illegale immigratie doeltreffender te bestrijden 11. Het grensbewakingstool dat hiertoe wordt gebruikt is het APIS (Advanced Passenger Information System). De persoonsgegevens worden na 24 uur verwijderd uit het APIS tenzij deze later nodig zouden zijn voor de uitoefening van het takenpakket van de autoriteiten die belast zijn met de controle van personen aan de buitengrenzen 12. Wel blijkt na de invoering van dit API systeem is dat niet alle lidstaten deze API gegevens gebruiken. De initiatiefnemer Spanje verzamelt de API gegevens zeer strikt. Alle documenten worden ingescand, alle gegevens worden aan de politiediensten overgedragen ter opsporing van no doc passagiers. Deze laatsten zijn passagiers die bijvoorbeeld het paspoort weggooien met als tussendoel hun nationaliteit te veranderen en met als einddoel politiek asiel aan te vragen. Door de API gegevens te verzamelen vóór vertrek op basis van de door de luchtvervoerders ingescande documenten kunnen de autoriteiten alle passagiers identificeren en personen ontmaskeren die asiel aanvragen om economische redenen 13. In België daarentegen werd de boot wat betreft de verzameling van API gegevens afgehouden. In december 2006 werd aan deze richtlijn wel gevolg gegeven in de vorm van een Koninklijk Besluit, in casu een ware copy paste van de Madrid richtlijn, maar in de praktijk werd het KB eigenlijk nooit uitgevoerd 14. De wetgever ziet tot op de dag van vandaag in de implementatie van dergelijk systeem problemen in verband met de Schengen Border Code en het vrij verkeer van personen 15. Dit beginsel is volgens hem volledig in strijd met Nummer en de aard van het gebruikte reisdocument, 2. De nationaliteit, 3. Volledige naam, 4. Geboortedatum, 5. De grensdoorlaatpost van binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten, 6. Het vervoermiddel, 7. Het tijdstip van vertrek en van aankomst van het vervoermiddel, 8. Het totale aantal met dat vervoermiddel vervoerde passagiers, 8. Het eerste instappunt 11 Mededeling van de commissie aan het europees parlement en de raad 12 Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven, Pb.L. 6 augustus 2004, afl. 261, Gesprek met G. CORDEEL, Hoofdcommissaris afdelingshoofd dienst grenscontrole van de Federale politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 21 juli Gesprek met T. VERACHTERT, Hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 11 augustus Koninklijk besluit van 11 december 2006 betreffende de verplichting voor luchtvervoerders om passagiersgegevens door te geven, BS 22 december 2006.

13 een procedure waarbij EU - burgers worden onderworpen aan een grondige controle. Deze zienswijze is volledig tegengesteld aan deze van andere lidstaten zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Spanje waar gesteld wordt dat wat politioneel werk betreft de verzameling en analyse van API data helemaal niet in strijd is met het vrij verkeer van personen. Er wordt echter wel verwacht dat ook België op termijn zal participeren in de verzameling van dergelijke data Passenger Name Record (PNR) Los van het API systeem bestaat het PNR systeem. Het Passenger Name Record (PNR) is een bestand met alle reisgegevens van alle passagiers, die de luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om boekingen te kunnen verwerken. De Amerikaanse wet inzake PNR regelt het verzamelen en het bewaren van passagiersgegevens via geautomatiseerde reservatiesystemen en controlesystemen die de luchtvaartmaatschappijen hanteren vooraleer een vlucht vertrekt. De Passenger Name Record werd reeds geïntroduceerd in de luchtvaart ten tijde van het ontstaan van reservatiesystemen in de jaren vijftig. Aan het PNR - nummer is heel wat informatie gekoppeld zoals reisdatum, routebeschrijving, ticket reservatie informatie (o.a. zetelnummer, bagage gegevens, financiële informatie...), met andere woorden alle passagiersinformatie die noodzakelijk is om een reservatie te doen 16. Passagiers dienen deze gegevens zelf aan te geven wanneer het vliegtuigbiljet besteld of gekocht wordt. De PNR - data worden verplicht bijgehouden in het CRS (Computer Reservation System) en door de transportmaatschappij tot zelfs heel wat jaren na de transportprestatie bijgehouden De PNR - data werd dus eigenlijk oorspronkelijk enkel gebruikt voor operationele en commerciële redenen, om de reis vlot te laten verlopen. Door de jaren heen zijn de PNR - gegevens echter een belangrijk middel geworden waarmee politiediensten gevaarlijke passagiers trachten te identificeren om eventueel de gepaste maatregelen te kunnen treffen 18. Dezelfde data worden ook geleend en gebruikt door douane, overheden die instaan voor 16 P. DE HERT en G. ZWENNE, Over passagiersgegevens en preventieve misdaadbestrijding binnen de Europese Unie, Nederlands Juristen Blad 2007, D. FOX, Computerreservierungssysteme (CRS) und Passenger Name Records (PNR), Datenschutz und Datensicherheid 2010, G., VERMEULEN, G., Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, 625.

14 publieke veiligheid en instanties die de opdracht hebben om de rechtshandhaving te verzekeren. De verzameling en de analyse van deze Passenger Name Record - gegevens bleken dus door de interesse vanwege de politiële autoriteiten aan belang toe te nemen. Wegens de veralgemening van reservatiesystemen op internationaal niveau en omwille van nieuwe krachtigere informaticatoepassingen is er gaandeweg heel wat regelgeving gekomen om het gebruik van PNR - data te stroomlijnen. In de nasleep van de aanslagen van 9/11 concludeerde de Amerikaanse regering dat PNR - data een waardevol element waren in het onderzoek naar terreuraanslagen 19. Hier begint de proactiviteit van PNR aan belang te winnen. Binnen deze masterproef wordt het concept proactiviteit analoog met de betekenis uit Van Dale vooropgesteld het in zijn handelen of optreden anticiperend, vooruitlopend op verwachte toekomstige werkingen of handelingen of de resultaten daarvan. Dit concept toegepast op de voorkoming van terroristische aanslagen en van internationaal georganiseerde criminaliteit leidt er toe zo veel en zo goed mogelijk terroristische activiteiten in kaart te brengen zodat men preventieve maatregelen kan nemen en gericht kan reageren 20. Op eigen initiatief op zoek gaan naar waar en hoe problemen zich mogelijks kunnen voordoen om ze te verhinderen en niet wachten tot de problemen zich reeds hebben gesteld. In het kader van de terrorismebestrijding en de strijd tegen internationale grensoverschrijdende criminaliteit kunnen deze passagiersgegevens dus een bijzonder belangrijk tool zijn. Deze gegevens worden doorgegeven vóór de passagiers instappen en worden gebruikt bij specifieke onderzoeken en bij de analyse van terroristische en criminele dreiging. Binnen de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Brussel Nationaal wordt PNR als een manier van denken omschreven Contrast tussen API en PNR Het is belangrijk om goed te begrijpen dat de API - en PNR gegevens zeer twee verschillende finaliteiten hebben. De API data worden gebruikt als grenscontrole tool in de strijd tegen illegale immigratie, terwijl PNR gegevens daarentegen niet mogen gebruikt worden door grenscontroleposten maar voornamelijk gebruikt worden voor de preventie, de 19 M. JIMENO-BULNES, After September 11 th : the fight against Terrorism in national and European law. Substantive and procedural rules: some examples, European Law Journal 2004, P. DE HERT, en G. ZWENNE, Over passagiersgegevens en preventieve misdaadbestrijding binnen de Europese Unie, Nederlands Juristen Blad 2007,

15 detectie, het onderzoek en de vervolging van terroristische misdrijven en andere zware criminaliteit 21. PNR gegevens verschillen duidelijk van de API gegevens, zo bevatten de eerstgenoemde meer informatie en ook een andere soort informatie. Ook de manier van verzamelen verschilt. Zo zijn API gegevens voor de autoriteiten hooguit pas enkele uren voor vertrek beschikbaar en kunnen ze enkel tijdig bruikbaar gemaakt worden ten behoeve van aankomende vluchten. De inhoud ervan dient om de vluchtreserveringen te kunnen verwerken. PNR gegevens zijn bij de luchtvaartmaatschappijen reeds veel vroeger beschikbaar. Autoriteiten krijgen hierdoor een duidelijk beeld over wanneer iemand zal in- of uitreizen en zo hebben ze dan ook meer tijd om een eventuele actie in te zetten. Beide types van data staan los van elkaar en worden gebruikt voor verschillende doeleinden. maar de inhoud van de API - gegevens zit toch volledig vervat in de PNR gegevens en maakt er het essentiële deel van uit, daar de enkele velden uit de API data meestal voldoende zijn om iemand te identificeren 22. Andere systemen zoals het Europese VIS (Visa Information System), dat een beeld schept over de intentie van een persoon om binnen een bepaalde periode naar een bepaald land te reizen of het SIS (Schengen Information System), dat verdachte personen signaleert, hebben duidelijk een ander oogmerk 23. Weliswaar kunnen deze laatste systemen en de PNR - en API gegevens elkaar aanvullen om het beeld van verdachte passagiers vollediger te maken. 15 We kunnen na deze korte toetsing concluderen dat de meerwaarde aangebracht door het PNR gebruik is dat deze data 24 uur van tevoren worden verstrekt waardoor voldoende tijd beschikbaar is om in te grijpen. Momenteel kunnen rechtshandhavende instanties pas interveniëren bij grenscontrole aan een EU buitengrens nadat de passagier geland is Gesprek met T. VERACHTERT, Hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 11 augustus Gesprek met T. VERACHTERT, Hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 11 augustus K. TEMMERMAN, Terreurbestrijding in België en Europa. De interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen, Maklu, 2010, COM (2007) 654 [Commissiedocument nr. 654 van 2007].

16 Instelling ter beveiliging van de luchtvaart Er bestaat een groeiende belangstelling voor het gebruik van PNR - gegevens over de hele wereld voor anti - terrorisme en rechtshandhavingsdoeleinden. In het licht van een permanente potentiële bedreiging van de luchtvaart is het noodzakelijk om de beveiliging te versterken 25. Er zijn verschillende internationale organisaties die zich met de veiligheid binnen de commerciële luchtvaart bezighouden 26. De belangrijkste is waarschijnlijk de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties : de ICAO (International Civil Aviation Organisation), oftewel de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. De ICAO werd opgericht in 1947 ter verbetering van het luchtverkeer en stelt aanbevelingen en standaarden op rond de veiligheid van de internationale luchtvaart. Omdat het doorgeven van PNR - gegevens een waar internationaal gebeuren is werd in 2003 door de Commissie voorgesteld dat deze VN - organisatie de verantwoordelijkheid zou krijgen om multilaterale initiatieven te nemen 27 en zo een duidelijk kader zou creëren rond de uitwisseling van passagiersgegevens. De huidige ICAO - richtlijnen inzake PNR gegevens bevatten een hele reeks van principes, die landen in acht moeten nemen wanneer zij PNR gegevens aanvragen Hoe gebeurt het gebruik van passagiergegevens in België? In dit gedeelte wordt nagegaan hoe het gebruik van passagiersgegevens in België heden ten dage gebeurt. 25 X, Declaration On Aviation Security [WWW]. ICAO : [6 augustus 2011]. 26 G. VERMEULEN, Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, COM (2003) 826 [Commissiedocument nr. 826 van 2003].

17 API en PNR gegevens! Reeds jarenlang wordt het operationeel maken van een Europees PNR systeem vooropgesteld. Onder de voorzitterschapperiodes van Spanje, België en Hongarije werd niet bijzonder veel over deze ontwikkeling gesproken, maar dit lijkt nu te veranderen met het voorzitterschap van Polen 28. Verschillende lidstaten zoals Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben niet gewacht op wetgeving, nodig voor de oprichting van een Europees systeem. Zij hebben veel eerder eigen wetgeving aangenomen wat betreft het gebruik van PNR - gegevens 29. Individuele staten kunnen dit uiteraard doen. Het gebruik van PNR gegevens wordt bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk in de nationale wetgeving geregeld en geeft de bevoegde diensten ruime mogelijkheden, in Denemarken is alles geregeld in de douanewetgeving en in Nederland bestaat er een specifieke PNR wetgeving. In België staat de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Brussel Nationaal in het gebruik van PNR data al vrij ver. Theoretisch gezien is het onmogelijk voor hen om proactief PNR gegevens te gebruiken maar in de praktijk kan dit wel dankzij de wet op de proactieve recherche. Toch kan dit tool niet zomaar vij gebruikt worden omdat het altijd aan toezicht vanwege een magistraat is onderworpen. De onderzoeksrechter of het parket kan via kantschrift toelating geven aan de FGP om proactief data te analyseren. Toch hangt de politie de dag van vandaag nog 100% af van de goodwill van de luchtvervoerders. Duidelijk is dat een eenduidige regeling binnen Europa nog lang niet aanwezig is Federale Gerechtelijke Politie Brussel Nationaal Luchthaven Wanneer effectief aan bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt gedaan is het nodig om gedurende maanden data te analyseren. PNR gegevens worden nu in België voornamelijk gebruikt om georganiseerde drugsorganisaties bloot te leggen. Als hulpmiddel 28 Gesprek met T. VERACHTERT, Hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 11 augustus X, Kaderbesluit persoonsgegevens van passagiers (PNR gegevens) [WWW]. Europa NU : [ 2 augustus 2011].

18 wordt getracht om zich een beeld te vormen van passagiers, met andere woorden er wordt aan profiling gedaan. Een definitie van profiling zoals overeengekomen tussen de FGP Brussel Nationaal en andere lidstaten klinkt als volgt: Profiling is een continue, systematische en gespecialiseerde wetshandhavingstechniek uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel. Deze speciale vorm van operationele analyse maakt - met respect voor de wetten ter bescherming van de mensenrechten gebruik van objectieve criteria om specifieke gegevens van passagiers en goederen op een intelligente en doelmatige wijze te vergelijken met wethandhavingsgegevens om zodoende de wetshandhavingsinstanties in staat te stellen hun wettelijke verantwoordelijkheden uit te voeren met inbegrip van preventief, proactief en reactief onderzoek naar, en opsporing van, ernstige en georganiseerde misdaad. 30 De methode waarop momenteel binnen de FGP Brussel Nationaal wordt gewerkt is vrij arbeidsintensief. Aan de hand van diverse parameters die met elkaar worden gecombineerd kunnen verdachte reizigers worden opgespoord. Alle gegevens worden hiertoe manueel opgezocht en vergeleken 31. Wat opviel binnen de Federale Gerechtelijke Politie is dat profilers zelfs aan de hand van een verdachte naam onderzoek kunnen voeren. Een bepaald geval werd mij door een profiler binnen de FGP toegelicht. Een Nigeriaanse naam dook regelmatig op in de PNR gegevens en leidde tot onderzoek, waarbij de vermoedens van FGP werden bevestigd Schijnbaar is het Belgische parket niet echt geïnteresseerd in één enkele drugkoerier maar is er pas interesse wanneer een ganse criminele organisatie kan worden blootgelegd. Er is bijzonder weinig enthousiasme bij het Openbaar Ministerie wanneer wij melden dat we met een potentieel drugskoerier te maken hebben. Reden hiervoor is vooreerst het feit dat drugkoeriers voornamelijk s nachts en in het weekend reizen wat overuren met zich meebrengt. En wanneer de drugskoerier dan wordt opgepakt rijst de vraag Wat ermee gedaan in tijden van overvolle gevangenissen? Het kost allemaal handenvol geld en het oppakken van één enkele drugkoerier weegt daar niet tegen op. Er moet dus constant een 30 Document verkregen van T. VERACHTERT, Hoofdcommissaris Federaal Gerechtelijke Politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 11 augustus Gesprek met G. CORDEEL, Hoofdcommissaris afdelingshoofd dienst grenscontrole van de Federale politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 21 juli X, Drugskoerier geklist op Zaventem met 16 kilo marihuana in reiskoffers, 13 augustus, De standaard.

19 afweging worden gemaakt of het echt superinteressant is, en als dat niet het geval is laten we ze dus gewoon gaan 33. We laten vaak bijzonder verdachte drugskoeriers doorreizen omdat we weten dat we er toch niets mee kunnen doen. We laten ze een eerste keer gewoon gaan maar stellen een werkfiche op. De namen proberen we zelf te onthouden om de gegevens later terug te kunnen opzoeken 34. De FGP Brussel Nationaal is dus verplicht op eigen initiatief een document op te stellen met volgens hen de meest belangrijke PNR gegevens. Indien een naam regelmatig voorkomt in hun documenten kan het parket alsnog worden ingelicht. Een echt éénduidig systeem is duidelijk nog niet voorhanden. Op de vraag of deze gegevens / werkfiches die door de profilers van FGP Brussel Nationaal worden opgesteld ook Europees of Internationaal gedeeld worden is het antwoord negatief. Deze getuigenissen geven aan dat er momenteel geen enkele regelgeving bestaat in het gebruik van PNR gegevens in België. De vraag kan dan gesteld worden of deze manier van werken, die voornamelijk op het buikgevoel steunt, de privacy soms niet te dikwijls nodeloos schendt en er niet beter overgegaan wordt naar een duidelijk omschreven manier van werken? Bestuurlijke Politie Brussel Nationaal Luchthaven Binnen de Dienst Grenscontrole van de luchthaven in Zaventem wordt zoals eerder vermeld nog geen gebruik gemaakt van de API gegevens maar wordt tot vandaag enkel op identiteitsgegevens gewerkt. PNR gegevens mogen niet gebruikt worden door de grenscontroleposten 35. Binnen deze bestuurlijke politiedienst fungeert ook het team fenomenen, dat zich voornamelijk concentreert op het verschijnsel mensensmokkel. 33 Gesprek met profiler bij Federaal Gerechtelijke Politie, Brussels Airport, Zaventem, 12 juli Ibid. 35 Gesprek met G. CORDEEL, Hoofdcommissaris afdelingshoofd dienst grenscontrole van de Federale politie te Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, 21 juli 2011.

20 De Bestuurlijke Politie Dienst Grenscontrole kan enkel nagaan of de papieren die de reizigers voorleggen deugdelijk zijn en er geen vervalsingen in het spel zijn. Toch wordt binnen deze dienst gebruik gemaakt van passagiersgegevens, zij het op officieuze wijze. De passagiersdata worden door de profilers van de FGP behandeld in het kader van een proactieve recherche en worden vervolgens doorgesluisd naar de Bestuurlijke Politiedienst Grenscontrole. Deze data worden binnen de dienst dan zachte informatie genoemd. Zo kan de Bestuurlijke Politie informeel bijvoorbeeld bij verdachte handelingen of bij gekende personen extra aandacht schenken. Passagiersgegevens kunnen dus binnen de grenscontrole niet als hard bewijs worden gebruikt maar zijn voornamelijk een informeel hulpmiddel om gericht controles op reizigers die extra aandacht vereisen te kunnen uitvoeren. 20

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 669 EU-voorstel: Richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens voor wethandhavingsdoeleinden COM(20)32 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juli 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2011 Onderwerp Ontwerprichtlijn EU PNR

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2011 Onderwerp Ontwerprichtlijn EU PNR > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Algemene Leiding Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 OTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2002 (15.07) (OR. en) 10158/02 LIMITE PUBLIC DROIPEN 41 MIGR 58 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 9576/02

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) PUBLIC 14504/1/04 REV 1 LIMITE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad - het gemengd comité Nr. vorig doc.

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod

Nadere informatie

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd.

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (25.11) (OR. en) 16419/10 ENFOPOL 336 TRANS 337 SIRIS 166 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken WERKDOCUMENT 1

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken WERKDOCUMENT 1 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 10.9.2010 WERKDOCUMENT 1 over toekomstige internationale overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 DEEL 3.5 POLITIE- SAMENWERKING Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 3.5. POLITIESAMENWERKING DOEL - De leerlingen/cursisten leren dat er al heel wat grenscriminaliteit bestond vóór het opengaan van de

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE. Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid?

POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE. Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? JOHAN MEEUSEN GERT STRAETMANS (eds.) Dit boek kwam tôt stand met

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Einde aan de territoriaal gelimiteerde visa

Einde aan de territoriaal gelimiteerde visa Einde aan de territoriaal gelimiteerde visa Auteur: AJ van Dijken, PC Buitenlandse Zaken en Europa Datum: 09-11- 2011 JOVD Najaarscongres 3 en 4 december 2011, Den Haag 1 Einde aan de territoriaal gelimiteerde

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

13525/14 van/yen/sv 1 DG D1C

13525/14 van/yen/sv 1 DG D1C Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) 13525/14 NOTA I/A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 12707/4/14 REV 4 Betreft: COSI 88 ENFOPOL

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

18-12-2013. Inleiding. Inleiding: Nederlandse I&V-diensten. Inhoud. Technische briefing

18-12-2013. Inleiding. Inleiding: Nederlandse I&V-diensten. Inhoud. Technische briefing Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Ministerie van Defensie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Technische briefing interceptie,

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen. Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen. Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling 8 mei 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 28 september 2017 Betreft Beantwoording vragen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0127 (E) 8505/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 337 USA 21 DATAPROTECT 41 RELEX 330 BESLUIT

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft:

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft: Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE EN BINNEANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere De Privacyproef dejuristen Gent 1 juni 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

6503/17 cle/gra/hh 1 DG D 1 A

6503/17 cle/gra/hh 1 DG D 1 A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 NOTA van: d.d.: 21 februari 2017 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177 NOTA van: het Coreper d.d.: 12 december 2001 aan: de Raad Betreft: ontwerp-verslag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België 1. Inleiding 2. Wat zijn de algemene conclusies? 3. Wat zijn

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

5748/15 ADD 2 ons/gra/mt 1 DGG 1B

5748/15 ADD 2 ons/gra/mt 1 DGG 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 2 februari 2015 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2013/0024 (COD) 2013/0025 (COD) 5748/15 ADD 2 EF 20 ECOFIN 55 DROIPEN 8 CRIMORG 14 CODEC 127 NOTA I/A-PUNT van:

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie