Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde (Jean-Baptiste Alphonse Karr in Les Guêpes, 1849)

2 Titel Activiteitenplan 2013 Project/Werkgroep Kerngroep btg ESB&I Auteur Yvon van der Steenhoven Illustraties MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus DB Woerden T: E: I: Woerden Oktober 2012 Versienummer 1.1

3 Voorwoord Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde. (Jean-Baptiste Alphonse Karr in Les Guêpes, 1849) Dit activiteitenplan 2013 was nog maar een concept, of het nieuwe regeerakkoord maakte het al verouderd. De gevolgen van het regeerakkoord voor ons kenniscentrum ECABO zijn groot. Onduidelijk is wat de impact van het regeerakkoord zal zijn op de wettelijke taken van de kenniscentra. Dat geldt dan in het bijzonder voor het stelsel van geaccrediteerde leerbedrijven en de landelijk georganiseerde afstemming van de beroepskwalificaties en samenwerking tussen onderwijs en sociale partners. Hoe grijpt dat in op de mbo-scholen en daarmee op onze Btg ESB&I. We hebben toch het concept-activiteitenplan 2013 ongewijzigd gelaten en willen dat ook ongewijzigd vaststellen, omdat we vinden dat die wettelijke taken moeten blijven. Het stelsel van geaccrediteerde leerbedrijven, als ook de landelijk georganiseerde afstemming en samenwerking tussen onderwijs en sociale partners moet gehandhaafd blijven. Het zal ook wel blijven, omdat het belangrijk is. Kern van ons activiteitenplan 2013 was en is: - betere samenhang in de kwalificatiedossiers - waar mogelijk eenvoudiger - goed toepasbaar in de onderwijspraktijk, - met gevalideerd examens - en goede beroepspraktijkvorming - doorstroom van MBO-HBO Dat alles zal niet veranderen. Zo is het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven van groot belang. Wij, de scholen, hebben belang bij een goed functionerend accreditatiestelsel, boven maatschappelijke twijfel verheven, en waar het bedrijfsleven verantwoordelijkheid voorneemt. Het is net zo belangrijk als het bevordering van de kwaliteit van de leraren, omdat onze studenten in die leerwerkbedrijven worden gevormd. Zo zou er voor leermeesters/prakijkopleiders, identiek aan het register voor leraren, een register moeten komen. Vroeger was een training met opkomstplicht bij leermeestersbijeenkomsten voorwaardelijk om leerlingen te mogen begeleiden. Dat moet dus blijven. Het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven moet nog sterker in relatie worden gebracht met de mogelijkheid om in de bpv te kunnen kwalificeren. YHO/219231/2012 3/26

4 Ook de afstemming van de beroepskwalificaties moet sociale partners, in het bijzonder de bedrijven en instellingen. We leiden immers jongeren op voor de arbeidsmarkt, waarin die bedrijven en instellingen staan. Laten we hopen dat hoe meer het verandert, des te meer hetzelfde blijft. Gerrit Vreugdenhil voorzitter YHO/219231/2012 4/26

5 Inhoudsopgave 1 Algemeen MBO Raad en btg ESB&I Over de btg ESB&I Missie en visie Doelstelling(en) Structuur Kenniscentrum ECABO Stichting Praktijkleren De Driehoek 10 2 Landelijke ontwikkelingen Focus op Vakmanschap Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Thema-adviescommissies Nieuwe kwalificatiestructuur 13 3 Activiteiten Korte toelichting bij activiteiten Begroting Toelichting op de begroting 15 Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) 16 Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 18 Bijlage 3 Aangesloten mbo-instellingen bij bedrijfstakgroep ESB&I 23 Bijlage 4 Vergaderschema YHO/219231/2012 5/26

6 1 Algemeen 1.1 MBO Raad en btg ESB&I De bedrijfstakgroep Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening Beveiliging en ICT is één van de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-instellingen. Alle bekostigde mbo-instellingen zijn contribuerend lid. In totaal kent de sector ruim studenten die een Economisch-Administratieve, Sociaal Juridische, Beveiliging of ICT opleiding volgen. De leden van de btg ESB&I zijn vertegenwoordigers van de leden (onderwijsinstellingen) van de MBO Raad die opleidingen in deze bedrijfstak aanbieden. De MBO Raad en bedrijfstakgroep vervullen voor hun leden de volgende functies: 1. Belangenbehartiging (diplomaatrol): het gaat om het gemeenschappelijk belang, waarbij de MBO Raad/btg meer kan bereiken dan de individuele leden. 2. Extern bindende afspraken maken (onderhandelaarsrol): de MBO Raad/btg maakt namens de leden afspraken die gunstiger zijn dan wanneer de individuele leden elk afspraken maken. 3. Intern bindende afspraken (gilderol): versterken en profileren van de identiteit van de btgleden. 4. Dienstverlening (adviseursrol): de MBO Raad/btg levert advies, deelt kennis en informatie en dergelijke. 5. Zingeving (sociëteitsrol): via de MBO Raad/btg ontmoeten leden met eenzelfde referentiekader elkaar. De MBO Raad/btg heeft een netwerkfunctie. 1.2 Over de btg ESB&I Missie en visie Missie: De btg ESB&I is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en pro-actieve schakel voor haar leden en landelijke gremia van de ESB&I opleidingen om te komen tot sectorale kennisdeling en afspraken op landelijk niveau. De transitie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) en de positionering van de bedrijfstakgroepen vereisen een krachtig opererende bedrijfstakgroep. De kaders en randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken rondom de thema s dienen sectoraal ingevuld te worden. De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor een professionele en adequate opstelling van de onderwijsgeleding binnen het kenniscentrum. De ontwikkelingen vragen van de instellingsvertegenwoordigers op de Algemene Ledenvergadering een actieve en participerende houding, waarbij de instellingsvertegenwoordigers gemandateerd zijn om staande de algemene ledenvergadering YHO/219231/2012 6/26

7 besluiten te nemen, als ook mandaat te verstrekken aan de kerngroep, om op landelijk, sectoraal niveau ten aanzien van vraagstukken (collectieve) afspraken te maken. De btg ESB&I is: De sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met het kenniscentrum ECABO en Stichting Praktijkleren gezocht, het ondersteunen van de kerngroep, ondersteunen van de onderwijsgeleding in de sectorraden en paritaire commissie; Het platform voor verspreiding van informatie- en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO Raad, kbb en Stichting Praktijkleren) relevant voor leden van de btg; Het landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het positioneren van de ESB&I opleidingen, zowel landelijk als regionaal; Signalerend, regievoerend ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft onderwerpen en projecten die de ESB&I opleidingen betreffen; Het netwerk dat daartoe activiteiten ontplooit en organiseert Doelstelling(en) De btg ESB&I: Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren en projecten, die de belangen van de aangesloten btg leden dienen. Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken, waarbij gezamenlijk optrekken, versterking van en met elkaar voorop staat. Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdelen en netwerken. In 2013 zal de uitwerking van het actieplan Focus op Vakmanschap duidelijker merkbaar worden in de onderwijspraktijk. Hoewel in 2012 al vergaande acties hebben plaatsgevonden zoals de aanpak van de duurverkorting van de niveau 4 opleidingen en de ontwikkeling van een nieuwe kwalificatiestructuur, zal 2013 zich kenmerken door de uitwerking van een aantal voornemens. In 2013 worden de eerste nieuwe kwalificatiedossiers opgeleverd en vanaf dat moment gaan we gezamenlijk aan de slag met de Implementatietoets. Een gecontroleerde voorbereiding op de invoer van de nieuwe kwalificatiedossiers samen met onze partners in de Driehoek en het onderwijs Structuur De kerngroep van de btg ESB&I bestaat uit dertien leden, aangevuld met een directie lid vanuit het kenniscentrum ECABO en de directeur van Stichting Praktijkleren. De kerngroep wordt gemandateerd door en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV). De onder structuur bestaat uit vijf regio-btg en en negen kenniskringen. De kerngroep en de onder structuur wordt geadviseerd, bijgestaan en ondersteund door een beleidsadviseur (1 fte) en een secretaresse (0,7 fte). De kerngroep De bestuursleden zijn: YHO/219231/2012 7/26

8 De voorzitter, zijnde een bestuurder van een roc, hij is de gesprekspartner voor bestuur MBO Raad. Deze wordt benoemd door het bestuur van de MBO Raad. Een vicevoorzitter, benoemd door de leden van de kerngroep. De vicevoorzitter van de btg is tevens lid van het bestuur van Stichting Praktijkleren en borgt op deze manier de verbinding tussen Stichting Praktijkleren en de btg. De voorzitters van de kenniskringen, te weten Financieel, Bank en Verzekeringen, Niveau 2, Secretarieel, ICT, Orde en Veiligheid, Commercieel, Juridisch en IDV, dit zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met inhoudelijke kennis van de betreffende sector/opleidingen. De voorzitters van de kenniskringen zijn lid van de desbetreffende sectorraad van ECABO en borgen op deze manier de verbinding tussen de sectorraad, kenniskring en de btg. De voorzitters van de regio btg en, te weten Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Noord- West, dit zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met kennis van de desbetreffende regio. Twee leden die vanuit het onderwijs zitting hebben, en één onafhankelijk lid met kennis van het hbo, in de paritaire commissie om zo de verbinding tussen de paritaire commissie en btg te waarborgen. De taken van de kerngroep op hoofdlijnen: De verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de btg te realiseren conform de strategische en korte termijn doelstellingen in het activiteitenplan. De agenda s in het netwerk qua planning en onderwerpen zo op elkaar afstemmen dat de onderwijsvertegenwoordigers weloverwogen en door de achterban gedragen beslissingen nemen. Leden van de btg ESB&I stimuleren en faciliteren om daadwerkelijk last en ruggespraak in hun achterban te organiseren. Eén keer per twee jaar verzorgt de kerngroep een conferentie. Deze conferentie wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit twee leden van de kerngroep waarvan één optreedt als voorzitter, vertegenwoordigers vanuit Stichting Praktijkleren en ECABO aangevuld met de beleidsadviseur en secretaresse van de btg. De beleidsadviseur zorgt voor de proactieve advisering en ondersteuning, voor, tijdens en na het overleg en regelt de terugkoppeling, communicatie en werkt eventuele acties uit. De kerngroep heeft op jaarbasis minimaal zes en maximaal acht bijeenkomsten. De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de 41 instellingsvertegenwoordigers en komt twee maal per jaar bijeen. De ALV wordt altijd gecombineerd met de vergadering van de Deelnemersraad van Stichting Praktijkleren. De kenniskringen De kenniskringen hebben de volgende kenmerken: De doelgroep voor de kenniskringbijeenkomsten zijn de afdelings- of opleidingsmanagers en docenten. YHO/219231/2012 8/26

9 De voorzitter van de kenniskring vormt samen met de twee andere onderwijsleden in de sectorraad het bestuur van de kenniskring. Het bestuur heeft tot taak het bewaken en borgen van agendering van relevante sector/branche specifieke onderwerpen. Daarnaast is kennisdeling van belang. Het bestuur van de kenniskring verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de kenniskringbijeenkomst met advisering van de sectoradviseur van ECABO, de opleidingscoördinator van Stichting Praktijkleren en met advisering en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg. Vertegenwoordigers vanuit de sector of werkveld worden op uitnodiging betrokken bij de bijeenkomsten. De kenniskringen komen drie tot vier maal per jaar bijeen. Regio btg De doelgroep voor het btg regio overleg zijn de directeuren van de roc s die opleidingen uitvoeren binnen die regio. De voorzitter van de regio btg verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de regio bijeenkomst met advisering van de regio adviseur van ECABO en advies en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg. De regio s komen drie tot vier maal per jaar bijeen. Beleid en financiën De btg werkt met een beleids- en activiteitenplan op btg niveau, afgestemd op de landelijke ontwikkelingen en beleid van de MBO Raad. De begroting is op btg niveau. 1.3 Kenniscentrum ECABO De btg ESB&I kent als kenniscentrum ECABO, die onder ander tot wettelijke taak heeft om de kwalificatiestructuur voor ESB&I te onderhouden en bpv-leerbedrijven te accrediteren en de kwaliteit van de bpv te borgen. Met de komst van de SBB zal het kbb meer dan tot nu toe als uitvoeringsorganisatie fungeren voor sociale partners en onderwijs onder regie van de SBB en binnen de vastgestelde kaders en randvoorwaarden de onderwijsvertegenwoordiging en sociale partners ondersteunen bij de sectorale uitwerking van de afspraken m.b.t. kwalificeren en examineren, als ook de bpv en mogelijk doelmatigheid. De onderwijsgeleding (van bekostigd onderwijs) in ECABO doet in de nieuwe situatie haar werk op last en ruggespraak met haar achterban. Dit vraagt van de onderwijsgeleding een ander profiel en invulling van rol en taak. Het bestuur van ECABO kent een onderwijsvertegenwoordiging, die nu nog tripartiet samengesteld is uit werkgevers, werknemers en onderwijs (zowel bekostigd als niet bekostigd) en met ingang van 2013 een bipartiete samenstelling en stemverhouding zal kennen. De voorzitter van de btg ESB&I is altijd een bestuurder van een mbo-instelling die tevens bestuurslid van het bestuur van ECABO is, waardoor de verbinding met de onderwijsachterban YHO/219231/2012 9/26

10 is geborgd. Tevens is de voorzitter van de Stichting Praktijkleren, ook een bestuurder van een mbo-instelling, bestuurslid van het bestuur van ECABO. Paritaire Commissie vertegenwoordiging; De onderwijsvertegenwoordiging (van het bekostigd onderwijs) van de Paritaire Commissie wordt door het bestuur van ECABO benoemd op voordracht van de MBO Raad. De paritaire commissie kent een bipartiete samenstelling en stemverhouding waarbij sociale partners 50% van de zetels bekleden en het (bekostigd en niet bekostigd) onderwijs eveneens 50%. De vertaalslag naar de zetelverdeling is een punt van aandacht voor de komende tijd. De onderwijsgeleding (vanuit het bekostigd onderwijs) in de paritaire commissie bestaat uit kerngroepleden van de btg. Dit om last en ruggespraak van de onderwijsgeleding en de verbinding met de btg-leden te borgen. Voor verder informatie over de wettelijke taken en dienstverlening kunt u naar de website 1.4 Stichting Praktijkleren Voor 41 roc s de leverancier van exameninstrumenten en leermiddelen, op het terrein van ESB&I-opleidingen. De vraag naar zowel goede examenproducten als leeropdrachten wordt steeds sterker. De Onderwijsinspectie heeft Stichting Praktijkleren in het voorjaar van 2012 een goedkeurende verklaring gegeven en, mondeling, complimenten gericht aan de organisatie over de kwaliteit van de constructie- en vaststellingsprocessen en van de examenproducten. Samen met ECABO en alle roc s streeft Praktijkleren naar een hoge mate van kwaliteit en standaardisering van de examens van alle desbetreffende opleidingen. Niet alleen de vraag naar producten is groeiende, ook, in het verlengde daarvan, de vraag naar begeleiding en training hoe die producten te gebruiken en hoe deze in een verantwoord curriculum in te passen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website 1.5 De Driehoek Sinds de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring in november 2009 wordt er door de btg ESB&I, het Kenniscentrum ECABO en Stichting Praktijkleren samengewerkt om de gemeenschappelijke doelstelling: het faciliteren van de inrichting en uitvoering van kwalitatief goed beroepsonderwijs zo optimaal mogelijk vorm en inhoud te geven. Het Driehoeksoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie partners, overleggen periodiek om de bestaande afspraken te bewaken en gevraagd en ongevraagd adviezen te geen aan de respectievelijke besturen en directies. Daarnaast blijven de wederzijdse beleidsen bestuursondersteuning van toepassing, waarvoor de drie partners vertegenwoordigers leveren. YHO/219231/ /26

11 2 Landelijke ontwikkelingen 2.1 Focus op Vakmanschap Minister Marja van Bijsterveldt stuurde op 16 februari 2011 haar Actieplan mbo Focus op Vakmanschap naar de Tweede Kamer. Haar ambities en doelstellingen zijn: De basis op orde, de lat omhoog. Belangrijkste maatregelen in dit Actieplan zijn: Verhoging kwaliteit Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten: urennorm, mbo-niveau4 van vier naar drie jaar, loopbaanoriëntatie en beroepskeuze voorlichting, centrale examens, sectorale examenstandaarden (examenprofielen), Professioneel statuut, register nascholing, actieplan professionalisering en prestatiebeloning Vermindering van kwalificaties en opleidingen: SBB, macrodoelmatigheid, samenwerking vmbo mbo hbo (o.a. verlening VM2-experiment) Vereenvoudiging van het stelsel Beëindiging drempelloze instroom niveau 2 Entreeopleidingen Vavo onder aansturing van het rijk Besturing en bedrijfsvoering op orde Bevorderen toepassing gereedschapskist MBO 2010 en kwaliteitsnetwerk en meten van tevredenheid Versterken intern toezicht door raden van toezicht te versterken Modernisering van de bekostiging (en prestatie box) Invoering van proportioneel toezicht 2.2 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is sinds 1 januari 2012 officieel een feit. Het bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen samen deze stichting. SBB is het wettelijk verankerd aanspreekpunt voor de minister van OCW voor de thema s kwalificeren, examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Er zijn drie themaadviescommissies die het bestuur van SBB adviseren over de vast te stellen kaders en randvoorwaarden voor deze vier thema s. Het bestuur van SBB is paritair samengesteld. Onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) en bedrijfsleven (werkgevers en vakbonden) hebben evenveel zetels. De landelijke afspraken over de vier thema s worden paritair gemaakt in het bestuur. In het verlengde daarvan worden sectorale afspraken binnen de kenniscentra ook paritair gemaakt. Met de oprichting van SBB is er veel veranderd en gaat er veel veranderen voor individuele onderwijsinstellingen en sectoren en daarmee ook voor de bedrijfstakgroepen. De btg zal haar YHO/219231/ /26

12 sectorale rol verder verstevigen en de rol van het onderwijs binnen het kenniscentrum opnieuw definiëren. De individuele autonomie van onderwijsinstellingen en opleidingen zijn in een ander licht komen te staan met de landelijke afspraken die paritair gemaakt worden in SBB en sectoraal in de kenniscentra. De jaren 2012 en 2013 zijn overgangsjaren met een fasegewijze invoering van de nieuwe structuur met per 1 januari 2014 beoogde aanpassing van de wet- en regelgeving. 2.3 Thema-adviescommissies De thema-adviescommissies van SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) ontwikkelen beleidsadviezen voor het bestuur SBB. Het bestuur legt de adviezen namens het beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor aan de minister van OCW. De TAC-leden opereren met last en ruggespraak van de kolommen. Voor het onderwijs betekent dat er regelmatig overleg is met het bestuur van de MBO Raad en in de ledenraadpleging wordt gevraagd of de adviezen nog in lijn liggen met de wens van de achterban. Hieronder vindt u een overzicht van de werkprogramma s van de thema-adviescommissies: Thema-adviescommissie Kwalificeren en Examinering (TAC K&E): 1. Advies over herziening van de kwalificatiestructuur; 2. Volgen van de uitvoering van de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers en indien nodig aanvullend adviseren; 3. Advies over de plaats van examenprofielen in kwalificatiedossiers en allocatie onderhoud ervan; 4. Adviezen over thema s die zowel het onderwijs als het bedrijfsleven raken, zoals EVC, bblroute en entreeopleidingen. Thema-adviescommissie Beroepspraktijkvorming (TAC BPV) Adviezen: 1. Advies over de opzet van de volgende bpv-monitor; combineren met de meting Tevredenheid Regionaal Bedrijfsleven (TRB); 2. Uitgebracht: Advies over meestertitel in het mbo. Agendapunten: 1. Fundamentele discussie over het nut en de noodzaak van uniformiteit; 2. Verbeteren van de afstemming in de driehoek (student, instelling en leerbedrijf); 3. Functioneren van de erkenningsregelingen kbb s; de kwantitatieve match; 4. Fiscale faciliteit leerbedrijven; WVA light voor de bol ; 5. Uniforme erkenningsregeling voor leerbedrijven in het buitenland (initiatief tot meer eenheid in de procedure en tot één register te komen loopt al jaren, maar er is geen beweging). Thema-adviescommissie Doelmatigheid (TAC Doelmatigheid): 1. Advies over het servicedocument voor de regio en sector (spelregels en feiten/cijfers); 2. Advies over de uitvoeringsstructuur van de escalatie(ladder); YHO/219231/ /26

13 3. Advies over kleinschalige, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief; 4. Onderzoek naar populaire opleidingen en een advies over de betreffende opleidingen. 2.4 Nieuwe kwalificatiestructuur De minister van OCW heeft op 21 juni 2012 SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) formeel de opdracht gegeven om de kwalificatiestructuur mbo te herzien. De doelen voor deze herziening zijn dat de kwalificatiedossiers: Worden gebundeld waar dat mogelijk is; Op mbo-niveau 4 breder worden opgezet; Kennis en vaardigheden herkenbaar en duidelijk zijn beschreven; Minder kwalificaties bevatten; Transparanter en eenvoudiger zijn. De nieuwe kwalificatiedossiers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals wettelijke vereisten en algemene kwaliteitseisen en worden beschreven in een vast format (basis, profiel en keuze) zoals opgesteld door SBB en vastgesteld door de minister. De kbb s herzien de kwalificatiedossiers in fasen. Mbo-instellingen kunnen dan in studiejaar met een volledige set van nieuwe kwalificaties starten. De regie op de herziening ligt bij een procesmanagement bestaande uit een vertegenwoordiger van de kenniscentra, een van de mboinstellingen en een van SBB. YHO/219231/ /26

14 3 Activiteiten 2013 De activiteiten van 2013 van de btg ESB&I zullen zich in de samenwerking met Stichting Praktijkleren en ECABO vooral richten op de herziening Kwalificatiestructuur waarbij een zeer belangrijke rol is weggelegd voor de Implementatietoets. Zie hiervoor Projectvoorstel: Implementatietoets btg ESB&I Activiteiten die gerelateerd zijn aan de beleidsthema s vanuit SBB en de drie thema adviescommissies Kwalificeren & Examineren, BPV en Doelmatigheid met de sectorale uitwerking binnen het kenniscentrum. De voorbereidende activiteiten voor het congres van de btg in januari Korte toelichting bij activiteiten 2013 Het actieplan mbo Focus op Vakmanschap richt zich op het versterken van de kwaliteit en de doelmatigheid van het mbo. Een van de onderdelen hierin is de herziening van de kwalificatiestructuur. De herziening van de kwalificatiedossiers kan niet los gezien worden van de thema s intensivering en verkorting. De realisatie van deze doelstellingen vereist immers een herontwerp van de opleidingen. Ondertussen is er bij SBB en de MBO raad uitgebreid gesproken over de implementatietoets, deze geeft voorafgaand aan de invoering van de kwalificatiedossiers aan of er onderwijs van de nieuwe kwalificatiedossiers te maken is. Daarnaast biedt het ruimte om gelijktijdig leer- en examenproducten te ontwikkelen waarvan onderwijsinstellingen bij de feitelijke invoer van de nieuwe dossiers gebruik kunnen maken. De wens leeft uitdrukkelijk om niet opnieuw per onderwijsinstelling te gaan experimenteren maar om vanuit de nieuwe kwalificatiedossiers samen met de roc s de vertaling te maken naar curriculummodellen. Om vanuit onze sector daaraan een goede bijdrage te leveren willen we het project Onderwijskundig kader verbreden en met alle onderwijsinstellingen in de vorm van co-creatie daadwerkelijk vorm geven aan de voorbeeldcurricula. De implementatietoets willen we dus met, voor en door de scholen uitvoeren. Daartoe stelt de Btg ESB&I alle aangesloten onderwijsinstellingen in staat om aan dit project mee te doen met een één team en één kwalificatiedossier/sector. Het traject start met het spelenderwijs curriculumkeuzes maken op basis van het in 2012 ontwikkelde curriculuminstrument. Bij het gebruik van het instrument ontwerp je samen, al discussiërend, een volledig opleidingsplan. De resultaten van alle bijeenkomsten waarin het curriculuminstrument voor het bepalen van keuzes is gebruikt, zijn input voor het ontwerpen van curriculummodelen/scenario s. Die scenario s worden geschreven door docenten/teammanagers van de betrokken scholen en door de medewerkers van de drie betrokken organisaties. Stichting Praktijkleren zal aangeven welke praktijkleermiddelen en examenproducten passen bij het curriculum. De examenoverzichten die in de samenwerking tussen Stichting Praktijkleren en ECABO worden gemaakt en waarin de tentamens en praktijktoetsen zijn benoemd, krijgen zo ook een plaats in het opleidingsplan. YHO/219231/ /26

15 4 Begroting Toelichting op de begroting Wij verwijzen hierbij naar hoofdstuk 3 van dit Activiteitenplan YHO/219231/ /26

16 Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) Onderwerp/gremium waar het activiteitenoverzicht voor is Nr Projectnaam Doel(en) en beoogd resultaat Activiteiten Eigenaar Uitvoerders Datum Gereed Kernactiviteiten K1 Implementatie KD s vertalen naar de Projectplan Stuurgroep Projectgroep in samen Voorjaar toets onderwijspraktijk Inventarisatie G. Vreugdenhil werking met roc 2014 Curricula participatie roc s P.v. Summeren vertegenwoordigers Leermiddelen Samenstellen W. Streumer Examenproducten werkgroepen Projectgroep: Voorbeeld G. Binnema curricula bouwen K. Wittenberg Feedback ophalen B. Ubels en verwerken Y. vd Steenhoven Verantwoording Kleur Code/ Status Oranje Opmerkingen Projectplan met begroting (volgt) Belangenbehartiging K2 Thema advies Centrale SBB adviezen en De adviezen en kaders G. Vreugdenhil Kerngroepleden + btg Door Oranje Belangenbehartiging commissies en kaders worden sectoraal vanuit SBB en thema adviseur lopend en kennisdeling SBB vertaald vanuit de adviescommissies onderwijsgeleding m.b.t. worden gevolgd, dan Kwalificeren & Examineren, wel beïnvloed en BPV en Doelmatigheid sectoraal vertaald naar betekenis voor het onderwijsveld K3 Herziene De nieuwe ESB&I dossiers Vooroverleg, last en G. Vreugdenhil Kerngroep, leden en December Oranje Samenhang met Kwalificatie zijn geactualiseerd en ruggespraak tussen beleidsadviseur 2013 project Implementatie Structuur uitvoerbaar voor het onderwijs kerngroep, leden en de toets onderwijsgeleding in het kbb Belangenbehartiging K4 BPV Speerpunten n.a.v. BPV monitor worden uitgevoerd Analyse en keuze speerpunten n.a.v.?? Kerngroep en onderwijs leden December 2013 Oranje Belangenbehartiging YHO/219231/ /26

17 door de scholen BPV monitor Voortgang speerpunten bespreken K5 Focus op Vakmanschap Maatregelen uit Focus op Vakmanschap zijn bekend bij de leden. Leden zijn toegerust voor implementatie Informatie en kennisdeling good practices Krachtenbundeling?? Kerngroep en btg beleidsadviseur December 2013 Oranje Belangenbehartiging en kennisdelen op basis van good practices op basis van behoefte van de leden K6 Doorlopende leerlijnen Er is helderheid over de (on) mogelijkheden en eisen bij de (sectorale) doorstroom vmbo mbo en mbo - hbo Experimenteer routes vmbo-mbo zijn helder en besproken Doorstroomeisen mbo-hbo binnen Ton Paffen Gea Schonewille voor mbo-hbo?? Voor vmbo-mbo?? December 2013 Oranje Belangenbehartiging ESB&I zijn helder K7 Conferentie 2014 In januari 2014 Ton Paffen en Voorbereidingsgroep December Oranje dienstverlening Conferentie ESB&I Gea Schonewille 2013 groen = afgerond oranje = lopend rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) blauw = on hold of geschrapt YHO/219231/ /26

18 Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia Samenstelling kerngroep Voornaam Instelling Tel. instelling adres G. Vreugdenhil Gerrit ROC Flevoland/ Voorzitter ROC van Amsterdam Postbus CN Amsterdam J. Lanting Jan Deltion College Vicevoorzitter Postbus 428 Regio Noord 8000 AK Zwolle Bestuurslid Stichting Praktijkleren J.B. van der Valk Hans Regio College FB Cypressehout RK Zaandam M. Alberts Marian ROC Rivor Regio Oost Postbus AJ Tiel C. Sietsema Kees ROC Horizon College BVW Postbus AA Alkmaar G. Bak Gerard ROC De Leijgraaf AM2 Muntelaar 10 Regio Zuid 5467 HE Veghel N.A.M. Hemelaar Nico ROC Mondriaan SEC Haverkamp 250 Regio Zuid-West 2592 BM s Gravenhage H. Brink Harry Graafschap College ICT J.F. Kennedylaan EA Doetinchem H. Weerstra Henk ROC Friese Poort Orde & Veiligheid Postbus HB Leeuwarden T. Paffen COM Paritaire Commissie Vz. conferentie G. Schonewille IDV, JUR Conferentie M.M.E. Hoogendoorn Paritaire Commissie Ton ROC Nova College Zijlweg CK Haarlem Gea ROC van Twente Postbus AP Hengelo Christine Joos van Clevelaan PG Bilthoven YHO/219231/ /26

19 F.M.J. Eurlings Frans ROC Arcus College Paritaire Commissie Postbus AR Heerlen G. Binnema Geerte ECABO Adviseur Postbus BR Amersfoort E. Wolf Eugène ECABO Adviseur Postbus BR Amersfoort A.H. Remeeus Ton Stichting Praktijkleren Stichting Praktijkleren Disketteweg AR Amersfoort Y. van der Yvon MBO Raad Steenhoven Postbus Beleidsadviseur 3440 DB Woerden Y. Hoogvliet Yvonne MBO Raad Secretaresse Postbus DB Woerden Samenstelling paritaire commissie Paritaire commissies zijn de adviesorganen waarbinnen werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen samenwerken aan de invulling van de wettelijke taak van het kenniscentrum. Dit is de kwalificatiestructuur en een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van bpv- en leerwerkplaatsen. De paritaire commissies adviseren het dagelijks bestuur van ECABO. Onderwijsleden paritaire commissie Chr. Hoogendoorn Onafhankelijk lid Ton Paffen ROC Nova College Frans Eurlings Arcus College Onderwijsleden bestuur kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam Peer van Summeren ROC De Leijgraaf YHO/219231/ /26

20 Onderwijsleden in de sectorraden ECABO Sectorraad Banken en Verzekeringen Kees Sietsema ROC Horizon College Jos Rondeel ROC van Amsterdam Jan de Graaf Deltion College Sectorraad Defensie Martin van der Pijl Rob Texier Jos Rondeel ROC Midden Nederland St. Interconfessioneel MBO Regio Amersfoort ROC van Amsterdam Sectorraad Beveiliging Lucienne Lavèn Eus Strik Henk Weerstra ROC Mondriaan ROC van Amsterdam ROC Friese Poort Sectorraad Publieke Veiligheid Eric van den Ham Christine Schenk Frans van Goor Landstede Zadkine ROC West-Brabant Sectorraad Juridisch Gea Schonewille Nicasia Menting Louis Meijll ROC van Twente ROC van Amsterdam ROC Nova College Sectorraad Informatie Dienstverlening Gea Schonewille ROC van Twente Arie Verrijp ROC Midden Nederland Sectorraad Secretariële Beroepen Nico Hemelaar ROC Mondriaan Gerard Bak ROC De Leijgraaf Jan Schotman ROC van Twente YHO/219231/ /26

Activiteitenplan 2014 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Activiteitenplan 2014 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Activiteitenplan 2014 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Focus op samenwerken...in transitie Titel Activiteitenplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening Beveiliging en ICT

JAARVERSLAG 2011. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening Beveiliging en ICT JAARVERSLAG 2011 Bedrijfstakgroep ESB&I Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening Beveiliging en ICT Wil je snel, ga alleen Wil je ver, ga dan samen! Titel : Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Bedrijfstakgroep Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Quo Vadis? Waarheen gaat gij? Titel : Activiteitenplan 2012 Project/Werkgroep

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Btg ZDV Brengen is een andere vorm van halen! Auteur Yvon van der Steenhoven MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB

Nadere informatie

Projectvoorstel: Implementatietoets Btg ESB&I. Inleiding

Projectvoorstel: Implementatietoets Btg ESB&I. Inleiding Projectvoorstel: Implementatietoets Btg ESB&I Inleiding Door intensieve samenwerking tussen de Btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO bij de totstandkoming van het Onderwijskundig kader 2010, is in

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT

Jaarverslag 2009. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Jaarverslag 2009 Btg ESB&I Jaarverslag 2009 Bedrijfstakgroep ESB&I Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Navigeren naar succes Initiatief zoekt nemer

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken 1 Wat is het doel van het opstellen van BET s en SET? De waarde van een mbo-diploma moet onbetwist zijn. Het vertrouwen van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Verslag bijeenkomst kenniskring 6 maart 2008. 3. Mededelingen

Verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Verslag bijeenkomst kenniskring 6 maart 2008. 3. Mededelingen Verslag Vergadering : Kenniskring Bedrijfsadministratie Datum : 17 december 2008 Aanwezig : Amarantis Onderwijsgroep, Deltion College, Drenthe College, ID College, Noorderpoortcollege, ROC A12, ROC Aventus,

Nadere informatie

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging Opening en vaststellen agenda Mededelingen MBO Raad

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging Opening en vaststellen agenda Mededelingen MBO Raad Verslag Vergadering : Kenniskring Bank en Verzekeringen Datum : 11 december 2008 Aanwezig : Albeda College, Amarantis Onderwijsgroep, Gilde Opleidingen, ID College, Koning Willem I College, Noorderpoortcollege,

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24837 30 november 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131,

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Leergang bve 2015 Ad Woudenberg 08-09-2015 1 Programma Transitie SBB Sectorkamers Herziening kwalificatiestructuur 08-09-2015 2 Perspectief Tot 01-01-2012

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen. Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid

Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen. Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid Ontwikkelingen SBB Stichting bedrijfsleven & Beroep Per 1 augustus 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging Verslag Vergadering : Btg ESB&I: Kenniskring Orde en Veiligheid Datum : 22 mei 2008 Aanwezig : E. Strik, voorzitter i.v.m. afwezigheid van Y. van der Steenhoven K. Grandia, Albeda College R. Texier, Amarantis

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014. Activiteitenplan 2012. 'Versterkt naar binnen en buiten. Btg Zorg, Welzijn en Sport

Beleidsplan 2010-2014. Activiteitenplan 2012. 'Versterkt naar binnen en buiten. Btg Zorg, Welzijn en Sport Beleidsplan 2010-2014 Activiteitenplan 2012 'Versterkt naar binnen en buiten Btg Zorg, Welzijn en Sport : Versterkt naar binnen en buiten Titel Beleids- en activiteitenplan Btg Zorg, Welzijn en Sport Auteur(s)

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Oktober 2014

Jaarverslag 2013. Oktober 2014 Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Voorwoord Een bewogen jaar In 2013 kregen we het bericht dat de wettelijke taken van de kenniscentra worden gecentraliseerd binnen SBB. Helaas betekende dit voor Examenwerk

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. Btg ZDV. Veel ballen in de lucht!

Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. Btg ZDV. Veel ballen in de lucht! Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Btg ZDV Veel ballen in de lucht! Titel : Veel ballen in de lucht Auteur(s) : Yvon van der Steenhoven MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector Samenvatting Rotterdam, April 2013 Karel Kans Ruud van der Aa Inhoudsopgave Aanleiding en doel onderzoek Uitkomsten van het onderzoek Wat weten de commissies te

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Bedrijfstakgroep T&L Transport en logistiek Titel : Activiteitenplan Btg T&L Auteur(s) : Noor Freericks en Jonna van Accooij MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers.

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers. Doel van het memo De paritaire commissie wil haar achterban graag op een heldere en eenduidige manier informeren. Daarom zal er na elke PC vergadering, als de besluitvorming daarom vraagt, een memo opgesteld

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport. Btg ZWS. Een Btg nieuwe stijl

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport. Btg ZWS. Een Btg nieuwe stijl Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport Btg ZWS Een Btg nieuwe stijl Auteur(s) Han Dahlmans Karin Lukassen MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348-75 35 00 E:

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Conceptverslag. Agenda:

Conceptverslag. Agenda: Conceptverslag Vergadering : Algemene GDW ledenvergadering Datum : 23 september 2010 Aanwezig : Instellingsvertegenwoordigers en/of waarnemers van ROC Nova College,ROC Aventus, ROC A12, Deltion College,

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Onderwijstijd in Control een activiteit van het programma ifov van sambo-ict Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Aan de bijeenkomst namen deel: Pierre Veelenturf (MBO

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging

Verslag Vergadering Datum Aanwezig Verslaglegging Verslag Vergadering : Btg ESB&I: Kenniskring Orde en Veiligheid Datum : 27 november 2008 Aanwezig : Y. van der Steenhoven (voorzitter), Zadkine G. Dekker, Alfa College O. Keps Danilova, Amarantis OWG,

Nadere informatie

Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport. Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport

Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport. Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport Titel : Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport Project/Werkgroep : Auteur(s) : Tanja Krieger Illustraties

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig De horeca is een mooi, maar zwaar vak. Aan de ene kant maak je smakelijke gerechten, sta je beleefd de gasten te woord en zorg je elke dag weer voor een goede sfeer. Aan de andere kant moet je hard werken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. Btg ZWS

Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. Btg ZWS Activiteitenplan 2017 Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport Btg ZWS Auteur(s) : Han Dahlmans, Karin Lukassen MBO Raad : Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348-75 35 00 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Bedrijfstakgroep Communicatie en Media. Btg C&M

Jaarverslag 2014 Bedrijfstakgroep Communicatie en Media. Btg C&M Jaarverslag 2014 Bedrijfstakgroep Communicatie en Media Btg C&M Auteur(s) Rico Vervoorn Josefien Meijer-Wilk MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348-75 35 00 E: info@mboraad.nl I:

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 en 2016 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Actieplan mbo 2011-2015 Focus op vakmanschap Zoetermeer, 12 april 2011 Kenmerk:

Nadere informatie