Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde (Jean-Baptiste Alphonse Karr in Les Guêpes, 1849)

2 Titel Activiteitenplan 2013 Project/Werkgroep Kerngroep btg ESB&I Auteur Yvon van der Steenhoven Illustraties MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus DB Woerden T: E: I: Woerden Oktober 2012 Versienummer 1.1

3 Voorwoord Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde. (Jean-Baptiste Alphonse Karr in Les Guêpes, 1849) Dit activiteitenplan 2013 was nog maar een concept, of het nieuwe regeerakkoord maakte het al verouderd. De gevolgen van het regeerakkoord voor ons kenniscentrum ECABO zijn groot. Onduidelijk is wat de impact van het regeerakkoord zal zijn op de wettelijke taken van de kenniscentra. Dat geldt dan in het bijzonder voor het stelsel van geaccrediteerde leerbedrijven en de landelijk georganiseerde afstemming van de beroepskwalificaties en samenwerking tussen onderwijs en sociale partners. Hoe grijpt dat in op de mbo-scholen en daarmee op onze Btg ESB&I. We hebben toch het concept-activiteitenplan 2013 ongewijzigd gelaten en willen dat ook ongewijzigd vaststellen, omdat we vinden dat die wettelijke taken moeten blijven. Het stelsel van geaccrediteerde leerbedrijven, als ook de landelijk georganiseerde afstemming en samenwerking tussen onderwijs en sociale partners moet gehandhaafd blijven. Het zal ook wel blijven, omdat het belangrijk is. Kern van ons activiteitenplan 2013 was en is: - betere samenhang in de kwalificatiedossiers - waar mogelijk eenvoudiger - goed toepasbaar in de onderwijspraktijk, - met gevalideerd examens - en goede beroepspraktijkvorming - doorstroom van MBO-HBO Dat alles zal niet veranderen. Zo is het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven van groot belang. Wij, de scholen, hebben belang bij een goed functionerend accreditatiestelsel, boven maatschappelijke twijfel verheven, en waar het bedrijfsleven verantwoordelijkheid voorneemt. Het is net zo belangrijk als het bevordering van de kwaliteit van de leraren, omdat onze studenten in die leerwerkbedrijven worden gevormd. Zo zou er voor leermeesters/prakijkopleiders, identiek aan het register voor leraren, een register moeten komen. Vroeger was een training met opkomstplicht bij leermeestersbijeenkomsten voorwaardelijk om leerlingen te mogen begeleiden. Dat moet dus blijven. Het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven moet nog sterker in relatie worden gebracht met de mogelijkheid om in de bpv te kunnen kwalificeren. YHO/219231/2012 3/26

4 Ook de afstemming van de beroepskwalificaties moet sociale partners, in het bijzonder de bedrijven en instellingen. We leiden immers jongeren op voor de arbeidsmarkt, waarin die bedrijven en instellingen staan. Laten we hopen dat hoe meer het verandert, des te meer hetzelfde blijft. Gerrit Vreugdenhil voorzitter YHO/219231/2012 4/26

5 Inhoudsopgave 1 Algemeen MBO Raad en btg ESB&I Over de btg ESB&I Missie en visie Doelstelling(en) Structuur Kenniscentrum ECABO Stichting Praktijkleren De Driehoek 10 2 Landelijke ontwikkelingen Focus op Vakmanschap Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Thema-adviescommissies Nieuwe kwalificatiestructuur 13 3 Activiteiten Korte toelichting bij activiteiten Begroting Toelichting op de begroting 15 Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) 16 Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 18 Bijlage 3 Aangesloten mbo-instellingen bij bedrijfstakgroep ESB&I 23 Bijlage 4 Vergaderschema YHO/219231/2012 5/26

6 1 Algemeen 1.1 MBO Raad en btg ESB&I De bedrijfstakgroep Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening Beveiliging en ICT is één van de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-instellingen. Alle bekostigde mbo-instellingen zijn contribuerend lid. In totaal kent de sector ruim studenten die een Economisch-Administratieve, Sociaal Juridische, Beveiliging of ICT opleiding volgen. De leden van de btg ESB&I zijn vertegenwoordigers van de leden (onderwijsinstellingen) van de MBO Raad die opleidingen in deze bedrijfstak aanbieden. De MBO Raad en bedrijfstakgroep vervullen voor hun leden de volgende functies: 1. Belangenbehartiging (diplomaatrol): het gaat om het gemeenschappelijk belang, waarbij de MBO Raad/btg meer kan bereiken dan de individuele leden. 2. Extern bindende afspraken maken (onderhandelaarsrol): de MBO Raad/btg maakt namens de leden afspraken die gunstiger zijn dan wanneer de individuele leden elk afspraken maken. 3. Intern bindende afspraken (gilderol): versterken en profileren van de identiteit van de btgleden. 4. Dienstverlening (adviseursrol): de MBO Raad/btg levert advies, deelt kennis en informatie en dergelijke. 5. Zingeving (sociëteitsrol): via de MBO Raad/btg ontmoeten leden met eenzelfde referentiekader elkaar. De MBO Raad/btg heeft een netwerkfunctie. 1.2 Over de btg ESB&I Missie en visie Missie: De btg ESB&I is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en pro-actieve schakel voor haar leden en landelijke gremia van de ESB&I opleidingen om te komen tot sectorale kennisdeling en afspraken op landelijk niveau. De transitie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) en de positionering van de bedrijfstakgroepen vereisen een krachtig opererende bedrijfstakgroep. De kaders en randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken rondom de thema s dienen sectoraal ingevuld te worden. De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor een professionele en adequate opstelling van de onderwijsgeleding binnen het kenniscentrum. De ontwikkelingen vragen van de instellingsvertegenwoordigers op de Algemene Ledenvergadering een actieve en participerende houding, waarbij de instellingsvertegenwoordigers gemandateerd zijn om staande de algemene ledenvergadering YHO/219231/2012 6/26

7 besluiten te nemen, als ook mandaat te verstrekken aan de kerngroep, om op landelijk, sectoraal niveau ten aanzien van vraagstukken (collectieve) afspraken te maken. De btg ESB&I is: De sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met het kenniscentrum ECABO en Stichting Praktijkleren gezocht, het ondersteunen van de kerngroep, ondersteunen van de onderwijsgeleding in de sectorraden en paritaire commissie; Het platform voor verspreiding van informatie- en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO Raad, kbb en Stichting Praktijkleren) relevant voor leden van de btg; Het landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het positioneren van de ESB&I opleidingen, zowel landelijk als regionaal; Signalerend, regievoerend ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft onderwerpen en projecten die de ESB&I opleidingen betreffen; Het netwerk dat daartoe activiteiten ontplooit en organiseert Doelstelling(en) De btg ESB&I: Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren en projecten, die de belangen van de aangesloten btg leden dienen. Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken, waarbij gezamenlijk optrekken, versterking van en met elkaar voorop staat. Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdelen en netwerken. In 2013 zal de uitwerking van het actieplan Focus op Vakmanschap duidelijker merkbaar worden in de onderwijspraktijk. Hoewel in 2012 al vergaande acties hebben plaatsgevonden zoals de aanpak van de duurverkorting van de niveau 4 opleidingen en de ontwikkeling van een nieuwe kwalificatiestructuur, zal 2013 zich kenmerken door de uitwerking van een aantal voornemens. In 2013 worden de eerste nieuwe kwalificatiedossiers opgeleverd en vanaf dat moment gaan we gezamenlijk aan de slag met de Implementatietoets. Een gecontroleerde voorbereiding op de invoer van de nieuwe kwalificatiedossiers samen met onze partners in de Driehoek en het onderwijs Structuur De kerngroep van de btg ESB&I bestaat uit dertien leden, aangevuld met een directie lid vanuit het kenniscentrum ECABO en de directeur van Stichting Praktijkleren. De kerngroep wordt gemandateerd door en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV). De onder structuur bestaat uit vijf regio-btg en en negen kenniskringen. De kerngroep en de onder structuur wordt geadviseerd, bijgestaan en ondersteund door een beleidsadviseur (1 fte) en een secretaresse (0,7 fte). De kerngroep De bestuursleden zijn: YHO/219231/2012 7/26

8 De voorzitter, zijnde een bestuurder van een roc, hij is de gesprekspartner voor bestuur MBO Raad. Deze wordt benoemd door het bestuur van de MBO Raad. Een vicevoorzitter, benoemd door de leden van de kerngroep. De vicevoorzitter van de btg is tevens lid van het bestuur van Stichting Praktijkleren en borgt op deze manier de verbinding tussen Stichting Praktijkleren en de btg. De voorzitters van de kenniskringen, te weten Financieel, Bank en Verzekeringen, Niveau 2, Secretarieel, ICT, Orde en Veiligheid, Commercieel, Juridisch en IDV, dit zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met inhoudelijke kennis van de betreffende sector/opleidingen. De voorzitters van de kenniskringen zijn lid van de desbetreffende sectorraad van ECABO en borgen op deze manier de verbinding tussen de sectorraad, kenniskring en de btg. De voorzitters van de regio btg en, te weten Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Noord- West, dit zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met kennis van de desbetreffende regio. Twee leden die vanuit het onderwijs zitting hebben, en één onafhankelijk lid met kennis van het hbo, in de paritaire commissie om zo de verbinding tussen de paritaire commissie en btg te waarborgen. De taken van de kerngroep op hoofdlijnen: De verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de btg te realiseren conform de strategische en korte termijn doelstellingen in het activiteitenplan. De agenda s in het netwerk qua planning en onderwerpen zo op elkaar afstemmen dat de onderwijsvertegenwoordigers weloverwogen en door de achterban gedragen beslissingen nemen. Leden van de btg ESB&I stimuleren en faciliteren om daadwerkelijk last en ruggespraak in hun achterban te organiseren. Eén keer per twee jaar verzorgt de kerngroep een conferentie. Deze conferentie wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit twee leden van de kerngroep waarvan één optreedt als voorzitter, vertegenwoordigers vanuit Stichting Praktijkleren en ECABO aangevuld met de beleidsadviseur en secretaresse van de btg. De beleidsadviseur zorgt voor de proactieve advisering en ondersteuning, voor, tijdens en na het overleg en regelt de terugkoppeling, communicatie en werkt eventuele acties uit. De kerngroep heeft op jaarbasis minimaal zes en maximaal acht bijeenkomsten. De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de 41 instellingsvertegenwoordigers en komt twee maal per jaar bijeen. De ALV wordt altijd gecombineerd met de vergadering van de Deelnemersraad van Stichting Praktijkleren. De kenniskringen De kenniskringen hebben de volgende kenmerken: De doelgroep voor de kenniskringbijeenkomsten zijn de afdelings- of opleidingsmanagers en docenten. YHO/219231/2012 8/26

9 De voorzitter van de kenniskring vormt samen met de twee andere onderwijsleden in de sectorraad het bestuur van de kenniskring. Het bestuur heeft tot taak het bewaken en borgen van agendering van relevante sector/branche specifieke onderwerpen. Daarnaast is kennisdeling van belang. Het bestuur van de kenniskring verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de kenniskringbijeenkomst met advisering van de sectoradviseur van ECABO, de opleidingscoördinator van Stichting Praktijkleren en met advisering en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg. Vertegenwoordigers vanuit de sector of werkveld worden op uitnodiging betrokken bij de bijeenkomsten. De kenniskringen komen drie tot vier maal per jaar bijeen. Regio btg De doelgroep voor het btg regio overleg zijn de directeuren van de roc s die opleidingen uitvoeren binnen die regio. De voorzitter van de regio btg verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de regio bijeenkomst met advisering van de regio adviseur van ECABO en advies en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg. De regio s komen drie tot vier maal per jaar bijeen. Beleid en financiën De btg werkt met een beleids- en activiteitenplan op btg niveau, afgestemd op de landelijke ontwikkelingen en beleid van de MBO Raad. De begroting is op btg niveau. 1.3 Kenniscentrum ECABO De btg ESB&I kent als kenniscentrum ECABO, die onder ander tot wettelijke taak heeft om de kwalificatiestructuur voor ESB&I te onderhouden en bpv-leerbedrijven te accrediteren en de kwaliteit van de bpv te borgen. Met de komst van de SBB zal het kbb meer dan tot nu toe als uitvoeringsorganisatie fungeren voor sociale partners en onderwijs onder regie van de SBB en binnen de vastgestelde kaders en randvoorwaarden de onderwijsvertegenwoordiging en sociale partners ondersteunen bij de sectorale uitwerking van de afspraken m.b.t. kwalificeren en examineren, als ook de bpv en mogelijk doelmatigheid. De onderwijsgeleding (van bekostigd onderwijs) in ECABO doet in de nieuwe situatie haar werk op last en ruggespraak met haar achterban. Dit vraagt van de onderwijsgeleding een ander profiel en invulling van rol en taak. Het bestuur van ECABO kent een onderwijsvertegenwoordiging, die nu nog tripartiet samengesteld is uit werkgevers, werknemers en onderwijs (zowel bekostigd als niet bekostigd) en met ingang van 2013 een bipartiete samenstelling en stemverhouding zal kennen. De voorzitter van de btg ESB&I is altijd een bestuurder van een mbo-instelling die tevens bestuurslid van het bestuur van ECABO is, waardoor de verbinding met de onderwijsachterban YHO/219231/2012 9/26

10 is geborgd. Tevens is de voorzitter van de Stichting Praktijkleren, ook een bestuurder van een mbo-instelling, bestuurslid van het bestuur van ECABO. Paritaire Commissie vertegenwoordiging; De onderwijsvertegenwoordiging (van het bekostigd onderwijs) van de Paritaire Commissie wordt door het bestuur van ECABO benoemd op voordracht van de MBO Raad. De paritaire commissie kent een bipartiete samenstelling en stemverhouding waarbij sociale partners 50% van de zetels bekleden en het (bekostigd en niet bekostigd) onderwijs eveneens 50%. De vertaalslag naar de zetelverdeling is een punt van aandacht voor de komende tijd. De onderwijsgeleding (vanuit het bekostigd onderwijs) in de paritaire commissie bestaat uit kerngroepleden van de btg. Dit om last en ruggespraak van de onderwijsgeleding en de verbinding met de btg-leden te borgen. Voor verder informatie over de wettelijke taken en dienstverlening kunt u naar de website 1.4 Stichting Praktijkleren Voor 41 roc s de leverancier van exameninstrumenten en leermiddelen, op het terrein van ESB&I-opleidingen. De vraag naar zowel goede examenproducten als leeropdrachten wordt steeds sterker. De Onderwijsinspectie heeft Stichting Praktijkleren in het voorjaar van 2012 een goedkeurende verklaring gegeven en, mondeling, complimenten gericht aan de organisatie over de kwaliteit van de constructie- en vaststellingsprocessen en van de examenproducten. Samen met ECABO en alle roc s streeft Praktijkleren naar een hoge mate van kwaliteit en standaardisering van de examens van alle desbetreffende opleidingen. Niet alleen de vraag naar producten is groeiende, ook, in het verlengde daarvan, de vraag naar begeleiding en training hoe die producten te gebruiken en hoe deze in een verantwoord curriculum in te passen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website 1.5 De Driehoek Sinds de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring in november 2009 wordt er door de btg ESB&I, het Kenniscentrum ECABO en Stichting Praktijkleren samengewerkt om de gemeenschappelijke doelstelling: het faciliteren van de inrichting en uitvoering van kwalitatief goed beroepsonderwijs zo optimaal mogelijk vorm en inhoud te geven. Het Driehoeksoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie partners, overleggen periodiek om de bestaande afspraken te bewaken en gevraagd en ongevraagd adviezen te geen aan de respectievelijke besturen en directies. Daarnaast blijven de wederzijdse beleidsen bestuursondersteuning van toepassing, waarvoor de drie partners vertegenwoordigers leveren. YHO/219231/ /26

11 2 Landelijke ontwikkelingen 2.1 Focus op Vakmanschap Minister Marja van Bijsterveldt stuurde op 16 februari 2011 haar Actieplan mbo Focus op Vakmanschap naar de Tweede Kamer. Haar ambities en doelstellingen zijn: De basis op orde, de lat omhoog. Belangrijkste maatregelen in dit Actieplan zijn: Verhoging kwaliteit Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten: urennorm, mbo-niveau4 van vier naar drie jaar, loopbaanoriëntatie en beroepskeuze voorlichting, centrale examens, sectorale examenstandaarden (examenprofielen), Professioneel statuut, register nascholing, actieplan professionalisering en prestatiebeloning Vermindering van kwalificaties en opleidingen: SBB, macrodoelmatigheid, samenwerking vmbo mbo hbo (o.a. verlening VM2-experiment) Vereenvoudiging van het stelsel Beëindiging drempelloze instroom niveau 2 Entreeopleidingen Vavo onder aansturing van het rijk Besturing en bedrijfsvoering op orde Bevorderen toepassing gereedschapskist MBO 2010 en kwaliteitsnetwerk en meten van tevredenheid Versterken intern toezicht door raden van toezicht te versterken Modernisering van de bekostiging (en prestatie box) Invoering van proportioneel toezicht 2.2 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is sinds 1 januari 2012 officieel een feit. Het bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen samen deze stichting. SBB is het wettelijk verankerd aanspreekpunt voor de minister van OCW voor de thema s kwalificeren, examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Er zijn drie themaadviescommissies die het bestuur van SBB adviseren over de vast te stellen kaders en randvoorwaarden voor deze vier thema s. Het bestuur van SBB is paritair samengesteld. Onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) en bedrijfsleven (werkgevers en vakbonden) hebben evenveel zetels. De landelijke afspraken over de vier thema s worden paritair gemaakt in het bestuur. In het verlengde daarvan worden sectorale afspraken binnen de kenniscentra ook paritair gemaakt. Met de oprichting van SBB is er veel veranderd en gaat er veel veranderen voor individuele onderwijsinstellingen en sectoren en daarmee ook voor de bedrijfstakgroepen. De btg zal haar YHO/219231/ /26

12 sectorale rol verder verstevigen en de rol van het onderwijs binnen het kenniscentrum opnieuw definiëren. De individuele autonomie van onderwijsinstellingen en opleidingen zijn in een ander licht komen te staan met de landelijke afspraken die paritair gemaakt worden in SBB en sectoraal in de kenniscentra. De jaren 2012 en 2013 zijn overgangsjaren met een fasegewijze invoering van de nieuwe structuur met per 1 januari 2014 beoogde aanpassing van de wet- en regelgeving. 2.3 Thema-adviescommissies De thema-adviescommissies van SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) ontwikkelen beleidsadviezen voor het bestuur SBB. Het bestuur legt de adviezen namens het beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor aan de minister van OCW. De TAC-leden opereren met last en ruggespraak van de kolommen. Voor het onderwijs betekent dat er regelmatig overleg is met het bestuur van de MBO Raad en in de ledenraadpleging wordt gevraagd of de adviezen nog in lijn liggen met de wens van de achterban. Hieronder vindt u een overzicht van de werkprogramma s van de thema-adviescommissies: Thema-adviescommissie Kwalificeren en Examinering (TAC K&E): 1. Advies over herziening van de kwalificatiestructuur; 2. Volgen van de uitvoering van de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers en indien nodig aanvullend adviseren; 3. Advies over de plaats van examenprofielen in kwalificatiedossiers en allocatie onderhoud ervan; 4. Adviezen over thema s die zowel het onderwijs als het bedrijfsleven raken, zoals EVC, bblroute en entreeopleidingen. Thema-adviescommissie Beroepspraktijkvorming (TAC BPV) Adviezen: 1. Advies over de opzet van de volgende bpv-monitor; combineren met de meting Tevredenheid Regionaal Bedrijfsleven (TRB); 2. Uitgebracht: Advies over meestertitel in het mbo. Agendapunten: 1. Fundamentele discussie over het nut en de noodzaak van uniformiteit; 2. Verbeteren van de afstemming in de driehoek (student, instelling en leerbedrijf); 3. Functioneren van de erkenningsregelingen kbb s; de kwantitatieve match; 4. Fiscale faciliteit leerbedrijven; WVA light voor de bol ; 5. Uniforme erkenningsregeling voor leerbedrijven in het buitenland (initiatief tot meer eenheid in de procedure en tot één register te komen loopt al jaren, maar er is geen beweging). Thema-adviescommissie Doelmatigheid (TAC Doelmatigheid): 1. Advies over het servicedocument voor de regio en sector (spelregels en feiten/cijfers); 2. Advies over de uitvoeringsstructuur van de escalatie(ladder); YHO/219231/ /26

13 3. Advies over kleinschalige, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief; 4. Onderzoek naar populaire opleidingen en een advies over de betreffende opleidingen. 2.4 Nieuwe kwalificatiestructuur De minister van OCW heeft op 21 juni 2012 SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) formeel de opdracht gegeven om de kwalificatiestructuur mbo te herzien. De doelen voor deze herziening zijn dat de kwalificatiedossiers: Worden gebundeld waar dat mogelijk is; Op mbo-niveau 4 breder worden opgezet; Kennis en vaardigheden herkenbaar en duidelijk zijn beschreven; Minder kwalificaties bevatten; Transparanter en eenvoudiger zijn. De nieuwe kwalificatiedossiers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals wettelijke vereisten en algemene kwaliteitseisen en worden beschreven in een vast format (basis, profiel en keuze) zoals opgesteld door SBB en vastgesteld door de minister. De kbb s herzien de kwalificatiedossiers in fasen. Mbo-instellingen kunnen dan in studiejaar met een volledige set van nieuwe kwalificaties starten. De regie op de herziening ligt bij een procesmanagement bestaande uit een vertegenwoordiger van de kenniscentra, een van de mboinstellingen en een van SBB. YHO/219231/ /26

14 3 Activiteiten 2013 De activiteiten van 2013 van de btg ESB&I zullen zich in de samenwerking met Stichting Praktijkleren en ECABO vooral richten op de herziening Kwalificatiestructuur waarbij een zeer belangrijke rol is weggelegd voor de Implementatietoets. Zie hiervoor Projectvoorstel: Implementatietoets btg ESB&I Activiteiten die gerelateerd zijn aan de beleidsthema s vanuit SBB en de drie thema adviescommissies Kwalificeren & Examineren, BPV en Doelmatigheid met de sectorale uitwerking binnen het kenniscentrum. De voorbereidende activiteiten voor het congres van de btg in januari Korte toelichting bij activiteiten 2013 Het actieplan mbo Focus op Vakmanschap richt zich op het versterken van de kwaliteit en de doelmatigheid van het mbo. Een van de onderdelen hierin is de herziening van de kwalificatiestructuur. De herziening van de kwalificatiedossiers kan niet los gezien worden van de thema s intensivering en verkorting. De realisatie van deze doelstellingen vereist immers een herontwerp van de opleidingen. Ondertussen is er bij SBB en de MBO raad uitgebreid gesproken over de implementatietoets, deze geeft voorafgaand aan de invoering van de kwalificatiedossiers aan of er onderwijs van de nieuwe kwalificatiedossiers te maken is. Daarnaast biedt het ruimte om gelijktijdig leer- en examenproducten te ontwikkelen waarvan onderwijsinstellingen bij de feitelijke invoer van de nieuwe dossiers gebruik kunnen maken. De wens leeft uitdrukkelijk om niet opnieuw per onderwijsinstelling te gaan experimenteren maar om vanuit de nieuwe kwalificatiedossiers samen met de roc s de vertaling te maken naar curriculummodellen. Om vanuit onze sector daaraan een goede bijdrage te leveren willen we het project Onderwijskundig kader verbreden en met alle onderwijsinstellingen in de vorm van co-creatie daadwerkelijk vorm geven aan de voorbeeldcurricula. De implementatietoets willen we dus met, voor en door de scholen uitvoeren. Daartoe stelt de Btg ESB&I alle aangesloten onderwijsinstellingen in staat om aan dit project mee te doen met een één team en één kwalificatiedossier/sector. Het traject start met het spelenderwijs curriculumkeuzes maken op basis van het in 2012 ontwikkelde curriculuminstrument. Bij het gebruik van het instrument ontwerp je samen, al discussiërend, een volledig opleidingsplan. De resultaten van alle bijeenkomsten waarin het curriculuminstrument voor het bepalen van keuzes is gebruikt, zijn input voor het ontwerpen van curriculummodelen/scenario s. Die scenario s worden geschreven door docenten/teammanagers van de betrokken scholen en door de medewerkers van de drie betrokken organisaties. Stichting Praktijkleren zal aangeven welke praktijkleermiddelen en examenproducten passen bij het curriculum. De examenoverzichten die in de samenwerking tussen Stichting Praktijkleren en ECABO worden gemaakt en waarin de tentamens en praktijktoetsen zijn benoemd, krijgen zo ook een plaats in het opleidingsplan. YHO/219231/ /26

15 4 Begroting Toelichting op de begroting Wij verwijzen hierbij naar hoofdstuk 3 van dit Activiteitenplan YHO/219231/ /26

16 Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) Onderwerp/gremium waar het activiteitenoverzicht voor is Nr Projectnaam Doel(en) en beoogd resultaat Activiteiten Eigenaar Uitvoerders Datum Gereed Kernactiviteiten K1 Implementatie KD s vertalen naar de Projectplan Stuurgroep Projectgroep in samen Voorjaar toets onderwijspraktijk Inventarisatie G. Vreugdenhil werking met roc 2014 Curricula participatie roc s P.v. Summeren vertegenwoordigers Leermiddelen Samenstellen W. Streumer Examenproducten werkgroepen Projectgroep: Voorbeeld G. Binnema curricula bouwen K. Wittenberg Feedback ophalen B. Ubels en verwerken Y. vd Steenhoven Verantwoording Kleur Code/ Status Oranje Opmerkingen Projectplan met begroting (volgt) Belangenbehartiging K2 Thema advies Centrale SBB adviezen en De adviezen en kaders G. Vreugdenhil Kerngroepleden + btg Door Oranje Belangenbehartiging commissies en kaders worden sectoraal vanuit SBB en thema adviseur lopend en kennisdeling SBB vertaald vanuit de adviescommissies onderwijsgeleding m.b.t. worden gevolgd, dan Kwalificeren & Examineren, wel beïnvloed en BPV en Doelmatigheid sectoraal vertaald naar betekenis voor het onderwijsveld K3 Herziene De nieuwe ESB&I dossiers Vooroverleg, last en G. Vreugdenhil Kerngroep, leden en December Oranje Samenhang met Kwalificatie zijn geactualiseerd en ruggespraak tussen beleidsadviseur 2013 project Implementatie Structuur uitvoerbaar voor het onderwijs kerngroep, leden en de toets onderwijsgeleding in het kbb Belangenbehartiging K4 BPV Speerpunten n.a.v. BPV monitor worden uitgevoerd Analyse en keuze speerpunten n.a.v.?? Kerngroep en onderwijs leden December 2013 Oranje Belangenbehartiging YHO/219231/ /26

17 door de scholen BPV monitor Voortgang speerpunten bespreken K5 Focus op Vakmanschap Maatregelen uit Focus op Vakmanschap zijn bekend bij de leden. Leden zijn toegerust voor implementatie Informatie en kennisdeling good practices Krachtenbundeling?? Kerngroep en btg beleidsadviseur December 2013 Oranje Belangenbehartiging en kennisdelen op basis van good practices op basis van behoefte van de leden K6 Doorlopende leerlijnen Er is helderheid over de (on) mogelijkheden en eisen bij de (sectorale) doorstroom vmbo mbo en mbo - hbo Experimenteer routes vmbo-mbo zijn helder en besproken Doorstroomeisen mbo-hbo binnen Ton Paffen Gea Schonewille voor mbo-hbo?? Voor vmbo-mbo?? December 2013 Oranje Belangenbehartiging ESB&I zijn helder K7 Conferentie 2014 In januari 2014 Ton Paffen en Voorbereidingsgroep December Oranje dienstverlening Conferentie ESB&I Gea Schonewille 2013 groen = afgerond oranje = lopend rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) blauw = on hold of geschrapt YHO/219231/ /26

18 Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia Samenstelling kerngroep Voornaam Instelling Tel. instelling adres G. Vreugdenhil Gerrit ROC Flevoland/ Voorzitter ROC van Amsterdam Postbus CN Amsterdam J. Lanting Jan Deltion College Vicevoorzitter Postbus 428 Regio Noord 8000 AK Zwolle Bestuurslid Stichting Praktijkleren J.B. van der Valk Hans Regio College FB Cypressehout RK Zaandam M. Alberts Marian ROC Rivor Regio Oost Postbus AJ Tiel C. Sietsema Kees ROC Horizon College BVW Postbus AA Alkmaar G. Bak Gerard ROC De Leijgraaf AM2 Muntelaar 10 Regio Zuid 5467 HE Veghel N.A.M. Hemelaar Nico ROC Mondriaan SEC Haverkamp 250 Regio Zuid-West 2592 BM s Gravenhage H. Brink Harry Graafschap College ICT J.F. Kennedylaan EA Doetinchem H. Weerstra Henk ROC Friese Poort Orde & Veiligheid Postbus HB Leeuwarden T. Paffen COM Paritaire Commissie Vz. conferentie G. Schonewille IDV, JUR Conferentie M.M.E. Hoogendoorn Paritaire Commissie Ton ROC Nova College Zijlweg CK Haarlem Gea ROC van Twente Postbus AP Hengelo Christine Joos van Clevelaan PG Bilthoven YHO/219231/ /26

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie WO-1406-0100-cna Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs Rapport - Definitief 3 juli 2014 Bas Kruiswijk Marc van Leeuwen Erna Scholtes Dorine Wesel

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011

Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011 Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011 (Mirande Bonenkamp en Nicoline Adèr) Onderwerpen: - Voortgang SBB implementatie - Programmamanagement MBO 15 - Themabijeenkomst 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking de MBO krant nummer 19 maart 2012 Ik vind dat scholen de inspectie soms te belangrijk maken. Aan het woord is hoofdinspecteur Rick Steur. Een interview over het nieuwe toezichtkader bve en de gevolgen

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie