Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 38/2011) dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 38/2011) dd Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van de PB Belastingvermindering Woning Beveiliging van een woning Toekenningsvoorwaarden van de belastingvermindering Bedrag van de vermindering Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. INHOUDSTAFEL Nrs. I. INLEIDING... 1 II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN... 6 III. BEDOELDE BELASTINGPLICHTIGEN IV. BEDOELDE WONING V. UITGESLOTEN UITGAVEN VI. IN AANMERKING GENOMEN UITGAVEN VII. AARD VAN DE PRESTATIES A. Beveiliging van woningen tegen inbraak B. Beveiliging van woningen tegen brand VIII. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KEUZE VAN DE AANNEMER IX. TE VERVULLEN FORMALITEITEN X. VERMELDINGEN OP DE FACTUUR OF OP DE BIJLAGE ERVAN XI. BEREKENING VAN DE VERMINDERING XII. INVLOED VAN DE VERSCHULDIGDE BELASTING XIII. INWERKINGTREDING XIV. VOORBEELDEN XV. AANBEVELINGEN AAN DE TAXATIEDIENSTEN XVI. NUTTIGE ADRESSEN XVII. MODEL VAN BIJLAGE AAN DE FACTUUR...139

2 I. INLEIDING 1. Artikel 15 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (BS , 3 e editie) heeft het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aangepast zodat wordt voorzien in een specifieke belastingvermindering voor bepaalde uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. 2. Artikel 55 van de Programmawet van 8 juni 2008 (BS , 2 e editie) verhoogt het oorspronkelijk vastgestelde bedrag van de vermindering. 3. Met het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand (BS , 4 e editie), bepaalt de Koning de aard van de uitgaven die recht kunnen geven op deze belastingvermindering evenals de toepassingsmodaliteiten van deze vermindering. 4. Art. 6 van het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (BS ) laat onder voorwaarden toe dat beroep wordt gedaan op aannemers gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Unie en breidt de maatregel uit tot gepantserde poorten. 5. Er wordt aan herinnerd dat vanaf het aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004), voor de toepassing van het WIB 92, de wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende met een echtgenoot. Voor een betere leesbaarheid van de circulaire zal hierna de uitdrukking "echtgenoot" worden gebruikt, waarmee dus zowel de gehuwden als de wettelijk samenwonenden worden bedoeld. II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Programmawet (I) van Art In titel II, hoofdstuk III, afdeling I, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt een onderafdeling IIduodecies ingevoegd, die een artikel bevat, luidende: "Onderafdeling IIduodecies. - Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. Art Een belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. De belastingvermindering is niet van toepassing op uitgaven die: a) (in aanmerking) (1) genomen zijn als werkelijke beroepskosten; (1) Verbeterd door art. 22 van de Wet van houdende fiscale en diverse bepalingen (BS , 2 e editie). b) recht geven op de in artikel 69 bedoelde investeringsaftrek; c) in aanmerking komen voor de toepassing van de artikelen 104, 8, , of

3 uitgaven. De belastingvermindering is gelijk aan 50 pct. van de in het eerste lid bedoelde Het totaal van de belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk niet meer dan 130 EUR per woning bedragen. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de uitgaven met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde woning evenredig omgedeeld in functie van: - het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van die woning, voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn; - het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten, voor echtgenoten die huurder zijn. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de werken met betrekking tot de uitgaven bedoeld in het eerste lid moeten voldoen. Hij zal bij de wetgevende kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zoniet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van het vorige lid genomen besluiten. De Koning bepaalt tevens de toepassingsmodaliteiten van de vermindering." Art Artikel 15 is van toepassing vanaf aanslagjaar Programmawet van Art In artikel , vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden "niet meer dan 130 EUR" vervangen door de woorden "niet meer dan 500 EUR". Art Artikel 55 is van toepassing vanaf aanslagjaar Koninklijk besluit van tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand 10. Artikel 1 van dit koninklijk besluit voegt in het hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92 een afdeling XXVundecies in, omvattende de artikelen tot 63 18, opgesteld als volgt: "Afdeling XXVundecies - Vermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak en brand (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel ).

4 Art De uitgaven voor de beveiliging van privéwoningen tegen inbraak worden in aanmerking genomen voor zover ze zijn opgenomen in één van de volgende categorieën: a) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van de volgende inbraakvertragende gevelelementen: 1 specifiek inbraakwerend glas; 2 beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen en kierstandhouders; 3 gepantserde deuren; b) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan, bedoeld in het artikel 1, 4, van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en betreffende de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, vergunde alarmcentrale; c) de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem. De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, moeten worden uitgevoerd door een persoon die, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken, overeenkomstig artikel 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geregistreerd is als aannemer. Naast de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, moeten de dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, b, worden uitgevoerd, wat de plaatsing van een alarmsysteem betreft, door een overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid erkende beveiligingsonderneming, en moeten, wat het alarmbeheer betreft, deze dienstverrichtingen worden verzekerd door een in het kader van dezelfde wet vergunde alarmcentrale. Art De uitgaven voor de beveiliging van privé-woningen tegen brand worden in aanmerking genomen voor zover ze zijn opgenomen in één van de volgende categorieën: a) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van waterblussers met additief van 6 kg of polyvalente poederblussers van 6 kg, conform de reeks normen NBN EN 3 "Draagbare blustoestellen", met inbegrip van het blustoestel dat wordt geplaatst voor het automatisch blussen in verwarmingslokalen op stookolie; b) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van deuren met een brandweerstand van "een half uur" geplaatst: 1 tussen de garage en de woning; 2 aan de binnenkant van de keuken; 3 tussen het slaap en woongedeelte van de woning; 4 aan de binnenkant van het verwarmingslokaal. De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer zoals in artikel 63 15, tweede lid. Naast de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, moeten de dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, b, worden uitgevoerd conform de geldende reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing. Art De aannemer of onderneming bedoeld in artikelen en garandeert de conformiteit van de werken op basis van de elementen die voorkomen in bijlage IIter.

5 Ten dien einde moet de door de geregistreerde aannemer of erkende onderneming uitgereikte factuur, of de bijlage ervan: a) de woning aangeven waar de werken worden uitgevoerd; b) de volgende formule bevatten: "Verklaring met toepassing van artikel en/of artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Ik, ondergetekende..., bevestig dat: -... (per maatregel de vermeldingen overnemen dien worden opgelegd door bijlage IIter van het KB/WIB 92) (datum)... (naam)... (handtekening)." Art De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel van het genoemde Wetboek vraagt, moet de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden: - de facturen betreffende de leveringen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven bedoeld in artikel van hetzelfde Wetboek; - het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen. 2. Naast de voorwaarde bedoeld in 1, moet de belastingplichtige die het voordeel van de bepalingen van artikel van het voornoemd Wetboek vraagt, wat de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem bedoeld in artikel 63 15, eerste lid, c, betreft, het origineel of een kopie van het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden." Dit koninklijk besluit is in werking getreden vanaf aanslagjaar 2008 (art. 2, KB ). Bijlage IIter van het KB/WIB 92 "Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven opgesomd in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het beveiligen van een woning tegen diefstal of brand (KB/WIB 92, artikelen tot ). Maatregel 1: Beveiliging tegen diefstal A. Aangaande de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen: 1 betreffende de beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken: de geregistreerde aannemer bevestigt dat de beveiligingssystemen en de plaatsing ervan daadwerkelijk de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van de woning zodat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van drie minuten aan de inbraakpogingen die worden uitgevoerd met behulp van volgende instrumenten : een schroevendraaier, een tang en een wig.

6 Om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen, kan de geregistreerde aannemer refereren aan de klasse 2 van de Europese voornormen ENV 1627 tot 1630 of elk ander voorgeschreven document dat hetzelfde prestatieniveau waarborgt in termen van inbraakwerendheid in afwachting van de publicatie van de toekomstige Europese normen EN 1627 tot De geregistreerde aannemer zal naar deze laatste normen kunnen refereren om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen; 2 in het bijzonder, betreffende het specifiek inbraakwerend glas : de geregistreerde aannemer bevestigt dat het glas minstens een gelaagde kant heeft (geplaatst aan de binnenkant) conform met de klasse P4A van de Europese norm EN 356. Het glas moet worden geplaatst volgens de richtlijnen van de norm NBN S (STS 38) of volgens de instructies van de glasfabrikanten. B. Aangaande de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan: de erkende beveiligingsonderneming bevestigt dat het geïnstalleerde materieel wordt gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen. C. Betreffende de kosten die gepaard gaan met het alarmbeheer: de vergunde alarmcentrale bevestigt de aansluiting van het alarmsysteem door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst. Maatregel 2: Beveiliging tegen brand Aangaande de uitgaven betreffende de deuren met een brandweerstand van "een half uur": de geregistreerde aannemer bevestigt dat deze geplaatst zijn op basis van een proefprocesverbaal, waarvan alle details worden gerespecteerd. De proef is uitgevoerd volgens NBN "Brandweerstand van bouwelementen" of EI 1 30 volgens NBN EN "Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: classificatie gebruik makend van gegevens van brandweerstandsproeven met uitsluiting van producten voor gebruik in ventilatiesystemen". Koninklijk besluit van tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (inwerkingtreding: ) Art In art van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het eerste lid, a, 3, wordt het woord "deuren" vervangen door de woorden "deuren en poorten"; 2 het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon is gevestigd". III. BEDOELDE BELASTINGPLICHTIGEN 12. Worden in principe beoogd, de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) evenals de niet-rijksinwoners (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen). De vermindering is dus enkel van toepassing op natuurlijke personen.

7 13. Art , WIB 92, bepaalt dat de belastingvermindering wordt verleend aan de belastingplichtige die bepaalde uitgaven verricht voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. Eigenaar 14. Wat het begrip "eigenaar" betreft, werd er beslist dat, in het kader van het voornoemde artikel, het begrip eigenaar eveneens de naakte eigenaar omvat. Voor de toelichting hierbij wordt verwezen naar de Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 1/2010) van Bezitter 15. Het begrip bezitter verschilt van het louter bewonen van een woning. De bezitter van een woning is hij die, op basis van de art tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek, als zodanig beschouwd wordt wanneer de eigenaar geen enkele daad als eigenaar meer stelt. In dat geval zal het kadastraal inkomen worden vastgesteld in hoofde van de bezitter en niet in hoofde van de eigenaar. Als de partner die gehuwd is onder het wettelijk stelsel geen eigendomsrechten bezit, maar de gezinswoning bewoont met zijn echtgenoot die de enige eigenaar is van de woning die werd aangekocht vóór het huwelijk, kan deze partner niet aangemerkt worden als bezitter. Opstalhouder 16. De belastingplichtige die als opstalhouder eigenaar zou zijn van een woning die op andermans grond werd opgericht, komt eveneens in aanmerking voor de belastingvermindering. Huurder 17. De definitie van huur van een onroerend goed is de volgende: "huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen" (art van het Burgerlijk Wetboek). Een kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed beantwoordt niet aan deze bepaling en geeft geen recht op de belastingvermindering. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bedrijfsleiders die een woning betrekken die hen ter beschikking gesteld wordt door hun vennootschap. 18. Aangezien de uitgaven die recht geven op de vermindering normalerwijze niet door de huurder moeten worden gedragen, zal de vermindering in principe (behalve in de hierna vermelde uitzonderingen) slechts aan de huurder worden toegestaan op voorwaarde dat de factuur op zijn naam wordt opgesteld en voor zover hij de uitgaven werkelijk draagt. 19. Het feit dat de huurder de woning slechts voor een gedeelte van het belastbare tijdperk heeft gehuurd, is zonder gevolg; hetzelfde geldt voor de huurder die de woning op het ogenblik van de betaling van de facturen niet meer huurde. De huurder moet deze hoedanigheid in elk geval hebben op het ogenblik dat hij zich op vaste en definitieve wijze verbindt tegenover de aannemer voor de uitvoering van de werken. 20. Wanneer een gehuurde woning wordt bewoond door belastingplichtigen die afzonderlijk worden belast (feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast, medehuurders, enz.) en slechts één van hen de hoedanigheid van huurder heeft (huurcontract alleen op zijn naam), kan de belastingvermindering slechts worden toegestaan bij deze laatste, voor zover hij effectief de uitgaven heeft gedragen. Het feit dat de factuur op zijn naam of op naam van de andere (of van beiden) is opgesteld, is zonder gevolg. 21. Wanneer een gehuurde woning wordt bewoond door belastingplichtigen die afzonderlijk worden belast en allen of bepaalde onder hen de hoedanigheid van huurder hebben (huurcontract opgesteld op naam van allen of van sommigen), kan de belastingvermindering worden toegestaan in hoofde van allen of bepaalde onder hen voor zover zij effectief de uitgaven dragen. Het feit dat de factuur op naam van de ene of van de andere (of van allen) is opgesteld, is zonder gevolg.

8 22. Als de gehuurde woning wordt bewoond door echtgenoten die gezamenlijk worden belast, is het feit dat de betaling door de ene of door de andere echtgenoot is gedaan, zonder gevolg. Het feit dat de factuur op naam van één van hen (of van beiden) is opgesteld is eveneens zonder gevolg. Inderdaad, in het kader van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering voor het gezin berekend en verdeeld over de belastingplichtigen in functie van hun belastbare inkomsten. In dit verband is het feit dat het huurcontract al dan niet op de twee namen van de belastingplichtigen is opgesteld, eveneens zonder gevolg. Huurder en eigenaar 23. Aangezien de uitgaven die recht geven op de vermindering normalerwijze niet door de huurder moeten worden gedragen, kan het zijn dat de huurder met de eigenaar overeenkomt dat de huurder de uitvoering van bepaalde werken voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld in ruil voor een vermindering van de huur of de verbintenis van de eigenaar om de kostprijs van de werken geheel of gedeeltelijk aan de huurder terug te betalen. In dit geval past het om de vermindering aan de ene of de andere toe te kennen in de mate dat zij de kostprijs van de werken werkelijk hebben gedragen, ofwel door het betalen van de factuur, ofwel door de terugbetaling aan de huurder ofwel door de huur te verminderen en de bewijsstukken ervan voor te leggen. 24. In het geval dat de huurder en de eigenaar beiden de woning lieten beveiligen tegen inbraak of brand, kunnen zij beiden de belastingvermindering verkrijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven. Naakte eigenaars en vruchtgebruikers 25. Indien zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar uitgaven doen die in aanmerking komen voor belastingvermindering overeenkomstig art , WIB 92, kunnen zij eveneens beiden de belastingvermindering verkrijgen ieder voor zijn eigen uitgaven (tot het maximumbedrag). Het feit dat de factuur is opgesteld op naam van de naakte eigenaar of van de vruchtgebruiker (of van beiden), is zonder gevolg. De belastingverminderingen worden dan afzonderlijk berekend enerzijds voor de vruchtgebruiker en anderzijds voor de naakte eigenaar (Circulaire nr. Ci.RH.331/ , AOIF 1/2010, van ). Tijdstip werken uitgaven betaling 26. In geval van het bouwen van een woning, moet de belastingplichtige, op het tijdstip van de beveiligingswerken, eigenaar (of opstalhouder, ) zijn van het onroerend goed in oprichting. Wanneer een bouwpromotor zijn woningen slechts na de volledige afwerking aan derden verkoopt, is die bouwpromotor eigenaar op het ogenblik waarop de beveiligingswerken worden gedaan. De kopers van de woningen die op het ogenblik waarop de beveiligingswerken werden gedaan nog geen eigenaar waren, kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op de belastingvermindering. 27. Hetzelfde principe als in het voorgaande punt geldt voor een woning die in nieuwe staat wordt aangekocht door de belastingplichtige. Beveiligingswerken die werden uitgevoerd in deze woning vóór de verkoop aan de belastingplichtige, geven bij deze laatste (de koper van de woning) geen recht op de belastingvermindering. De belastingplichtige heeft immers de betreffende uitgaven niet zelf gedaan, hij was geen eigenaar op het tijdstip waarop deze uitgaven werden gedaan en er zijn geen facturen op zijn naam opgemaakt. 28. De factuur zal in principe opgesteld worden op naam van de belastingplichtige die als opdrachtgever van de werken de gedane uitgaven verschuldigd is (zie evenwel nr. 29, 30, 20, 21, 22, 23, 25 en 36). 29. Wanneer de belastingplichtige die de uitgaven draagt slechts voor een gedeelte eigenaar is van de woning, wordt de belastingvermindering berekend op de uitgaven die hij zelf gedragen heeft en proportioneel verminderd tot zijn eigendomsaandeel in de woning. De factuur mag in dat geval opgesteld worden op naam van een van de mede-eigenaars.

9 30. Indien de woning eigendom is van gehuwde belastingplichtigen, die gezamenlijk worden belast, is het feit dat de betaling werd gedaan door de ene of de andere echtgenoot zonder belang. Het feit dat de factuur op naam van de ene of de andere echtgenoot (of beiden) is opgesteld is eveneens zonder belang. IV. BEDOELDE WONING 31. Het moet gaan over een "woning" en niet over een gebouw van een andere aard. Onder "woning" moet worden verstaan een gebouw (of een deel van een gebouw), zoals inzonderheid een eengezinswoning, een appartement, een studio, dat wegens zijn aard normaliter is bestemd voor bewoning door een of meerdere personen. 32. Een gebouw waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, maar waarvan blijkt dat het nog steeds kan worden beschouwd als een gebouw dat door zijn aard normaal bestemd is om te worden bewoond, wordt beschouwd als een woning. 33. Zijn geen woningen in de zin van wat voorafgaat: de kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen, enz.) noch de kamers voor studenten of voor seizoenarbeiders, noch de gebouwen (of deel van een gebouw) die uit hun aard volledig beroepsmatig zijn (vb. een atelier, een winkel). 34. De tweede verblijven worden hier in principe bedoeld. 35. Het is niet vereist dat de belastingplichtige de woning zelf betrekt. Die woning mag dus worden verhuurd aan een derde ongeacht of deze laatste ze gebruikt voor privéof beroepsdoeleinden voor zover het onroerend goed (of een deel van het onroerend goed) de aard van een woning blijft behouden (b.v. een onroerend goed verhuurd aan een vennootschap om te worden bewoond door een bedrijfsleider; een "eengezins" woning die, zonder omvorming, door de huurder wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, enz.). Bouw/renovatie 36. De werken mogen plaatsvinden in een gebouw in oprichting (zie evenwel nr. 26). 37. De omvorming in een woning van gebouwen die initieel niet bestemd zijn tot bewoning, kan eveneens in aanmerking komen voor de belastingvermindering, voor zover uiteraard het gebouw effectief omgevormd wordt tot woning. Appartementsgebouw 38. In het geval dat een eigenaar een appartementsgebouw bezit, kan de belastingvermindering hem toegekend worden voor elk van de afzonderlijke woongelegenheden die dit gebouw bevat. 39. In geval van betwisting wat betreft het bestaan van meerdere afzonderlijke woongelegenheden binnen eenzelfde gebouw, is het feit dat een afzonderlijk kadastraal inkomen werd bepaald voor elk van de appartementen een element waaruit blijkt dat er afzonderlijke woongelegenheden bestaan, maar de wettelijke en reglementaire bepalingen vereisen het bestaan van afzonderlijke kadastrale inkomens niet om de voornoemde belastingvermindering te kunnen bekomen. Als de appartementen waarvan sprake effectief (afzonderlijke) woningen zijn zoals hierboven aangehaald en de andere voorwaarden terzake zijn vervuld, kan de beoogde belastingvermindering toegekend worden voor elk van de betreffende appartementen.

10 V. UITGESLOTEN UITGAVEN 40. De uitgaven voor de beveiliging van woningen zijn uitgesloten van de belastingvermindering in de mate dat ze in aanmerking worden genomen voor het bekomen van één van volgende fiscale voordelen: - aftrek als beroepskosten; - investeringsaftrek (art. 69 WIB 92); - aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde gebouwen (art. 104, 8, WIB 92); - belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (art WIB 92); - belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art WIB 92); - belastingvermindering voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art WIB 92). 41. In geval van gemeenschappelijke aanslag, worden dus enkel de uitgaven in aanmerking genomen die geen recht hebben gegeven op de voormelde fiscale voordelen in hoofde van één van beide echtgenoten of nog van beide. 42. De aandacht wordt eveneens gevestigd op het feit dat de voornoemde uitsluitingen op proportionele basis gebeuren. De uitsluiting gebeurt in de mate dat een van de voormelde voordelen werkelijk is verkregen. Niets belet derhalve dat de uitgaven die het voorwerp uitmaken van eenzelfde factuur, voor een deel recht geven op de vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor een ander deel op de hier bedoelde vermindering voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand. VI. IN AANMERKING GENOMEN UITGAVEN 43. De belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven (gefactureerde bedragen BTW inbegrepen) die effectief door de belastingplichtige zijn betaald tijdens het belastbaar tijdperk en dit onafhankelijk van het ogenblik van uitvoering van de werken. 44. Er is niet bepaald dat de bedoelde werken niet mogen worden gespreid in de tijd. Voorschot 45. Aan het begrip "betaald" (zie nr. 43) moet de betekenis worden gegeven die bepaald is in de art tot 1248 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent in het bijzonder dat wanneer door de belastingplichtige een voorschot is gestort aan de aannemer, er een onderscheid moet worden gemaakt naargelang dit voorschot, op grond van de specifieke bepalingen van het aannemingscontract, al dan niet door de aannemer definitief is verworven. Het voorschot moet worden beschouwd als betaald op het moment dat het definitief verworven is door de aannemer. Indien de werken nog niet zijn uitgevoerd op het ogenblik van de indiening van de aangifte in de inkomstenbelasting, mag de belastingplichtige voor het voorschot dat hij voor de uitvoering van deze werken betaalde, nog geen belastingvermindering in zijn belastingaangifte aanvragen. Hij kan evenwel een rechtzetting van zijn belastingaangifte vragen nadat de werken werden uitgevoerd en de factuur of bijlage aan de factuur met de verplichte vermeldingen bedoeld in art , 2 e al., KB/WIB 92 en bijlage IIter, KB/WIB 92 werd opgesteld en afgeleverd. Een dergelijke rechtzetting kan evenwel enkel plaatsvinden binnen de beroepstermijnen voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

11 46. Het feit dat deze uitgaven het voorwerp hebben uitgemaakt van een financiële tussenkomst (premie, subsidie, terugbetaling, ), naargelang het geval van de gewestelijke of gemeentelijke overheden, heeft geen enkele weerslag op de toepassing van de belastingvermindering. 47. Wanneer de werken zijn uitgevoerd in een appartementsgebouw door tussenkomst van de beheerder van het gebouw, zijn het de betalingen die door de beheerder werden gedaan die in aanmerking komen, zelfs wanneer deze werden gedaan door middel van een gemeenschappelijk fonds, gestijfd door bijdragen van de eigenaars. VII. AARD VAN DE PRESTATIES 48. De art en 63 16, KB/WIB 92, sommen op beperkende wijze de uitgaven op die recht geven op de in deze circulaire beoogde belastingvermindering. A. Beveiliging van woningen tegen inbraak a. Levering en de plaatsing van de volgende inbraakvertragende gevelelementen: 1 specifiek inbraakwerend glas 49. Het glas heeft minstens een gelaagde kant (geplaatst aan de binnenkant) conform met de klasse P4A van de Europese norm EN 356. Het glas moet worden geplaatst volgens de richtlijnen van de norm NBN S (STS 38) of volgens de instructies van de glasfabrikanten. 2 beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen en kierstandhouders 50. De beveiligingssystemen en de plaatsing ervan moet daadwerkelijk de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van de woning zodat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van drie minuten aan de inbraakpogingen die worden uitgevoerd met behulp van volgende instrumenten: een schroevendraaier, een tang en een wig. Om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen, kan de aannemer refereren aan de klasse 2 van de Europese voornormen ENV 1627 tot 1630 of elk ander voorgeschreven document dat hetzelfde prestatieniveau waarborgt in termen van inbraakwerendheid in afwachting van de publicatie van de toekomstige Europese normen EN 1627 tot De aannemer zal naar deze laatste normen kunnen refereren om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen. 51. Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2009 is volgende administratieve tolerantie van toepassing: wanneer een elektrisch aangedreven garagepoort is uitgerust met een motor met een anti-ophefsysteem, dan wordt die motor voor de helft aangemerkt als een beveiligingssysteem. In een dergelijk geval komt de helft van de uitgave voor de motor bijgevolg in aanmerking voor de hier bedoelde belastingvermindering van 50%. Concreet betekent dit dat in principe 25% van de totale waarde van de motor in aanmerking kan worden genomen voor de belastingvermindering. Dit standpunt werd opgenomen in een bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Hetzelfde principe als in het voorgaande nr. uiteengezet geldt voor de motor met anti-ophefsysteem van een rolluik. 53. De aandacht wordt erop gevestigd dat de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van specifieke inbraakbeveiligingssystemen zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken recht kunnen geven op de belastingvermindering en niet de elementen waarop ze worden geïnstalleerd.

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie