Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 38/2011) dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 38/2011) dd Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van de PB Belastingvermindering Woning Beveiliging van een woning Toekenningsvoorwaarden van de belastingvermindering Bedrag van de vermindering Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. INHOUDSTAFEL Nrs. I. INLEIDING... 1 II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN... 6 III. BEDOELDE BELASTINGPLICHTIGEN IV. BEDOELDE WONING V. UITGESLOTEN UITGAVEN VI. IN AANMERKING GENOMEN UITGAVEN VII. AARD VAN DE PRESTATIES A. Beveiliging van woningen tegen inbraak B. Beveiliging van woningen tegen brand VIII. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KEUZE VAN DE AANNEMER IX. TE VERVULLEN FORMALITEITEN X. VERMELDINGEN OP DE FACTUUR OF OP DE BIJLAGE ERVAN XI. BEREKENING VAN DE VERMINDERING XII. INVLOED VAN DE VERSCHULDIGDE BELASTING XIII. INWERKINGTREDING XIV. VOORBEELDEN XV. AANBEVELINGEN AAN DE TAXATIEDIENSTEN XVI. NUTTIGE ADRESSEN XVII. MODEL VAN BIJLAGE AAN DE FACTUUR...139

2 I. INLEIDING 1. Artikel 15 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (BS , 3 e editie) heeft het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aangepast zodat wordt voorzien in een specifieke belastingvermindering voor bepaalde uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. 2. Artikel 55 van de Programmawet van 8 juni 2008 (BS , 2 e editie) verhoogt het oorspronkelijk vastgestelde bedrag van de vermindering. 3. Met het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand (BS , 4 e editie), bepaalt de Koning de aard van de uitgaven die recht kunnen geven op deze belastingvermindering evenals de toepassingsmodaliteiten van deze vermindering. 4. Art. 6 van het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (BS ) laat onder voorwaarden toe dat beroep wordt gedaan op aannemers gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Unie en breidt de maatregel uit tot gepantserde poorten. 5. Er wordt aan herinnerd dat vanaf het aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004), voor de toepassing van het WIB 92, de wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende met een echtgenoot. Voor een betere leesbaarheid van de circulaire zal hierna de uitdrukking "echtgenoot" worden gebruikt, waarmee dus zowel de gehuwden als de wettelijk samenwonenden worden bedoeld. II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Programmawet (I) van Art In titel II, hoofdstuk III, afdeling I, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt een onderafdeling IIduodecies ingevoegd, die een artikel bevat, luidende: "Onderafdeling IIduodecies. - Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. Art Een belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. De belastingvermindering is niet van toepassing op uitgaven die: a) (in aanmerking) (1) genomen zijn als werkelijke beroepskosten; (1) Verbeterd door art. 22 van de Wet van houdende fiscale en diverse bepalingen (BS , 2 e editie). b) recht geven op de in artikel 69 bedoelde investeringsaftrek; c) in aanmerking komen voor de toepassing van de artikelen 104, 8, , of

3 uitgaven. De belastingvermindering is gelijk aan 50 pct. van de in het eerste lid bedoelde Het totaal van de belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk niet meer dan 130 EUR per woning bedragen. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de uitgaven met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde woning evenredig omgedeeld in functie van: - het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van die woning, voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn; - het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten, voor echtgenoten die huurder zijn. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de werken met betrekking tot de uitgaven bedoeld in het eerste lid moeten voldoen. Hij zal bij de wetgevende kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zoniet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van het vorige lid genomen besluiten. De Koning bepaalt tevens de toepassingsmodaliteiten van de vermindering." Art Artikel 15 is van toepassing vanaf aanslagjaar Programmawet van Art In artikel , vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden "niet meer dan 130 EUR" vervangen door de woorden "niet meer dan 500 EUR". Art Artikel 55 is van toepassing vanaf aanslagjaar Koninklijk besluit van tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand 10. Artikel 1 van dit koninklijk besluit voegt in het hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92 een afdeling XXVundecies in, omvattende de artikelen tot 63 18, opgesteld als volgt: "Afdeling XXVundecies - Vermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak en brand (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel ).

4 Art De uitgaven voor de beveiliging van privéwoningen tegen inbraak worden in aanmerking genomen voor zover ze zijn opgenomen in één van de volgende categorieën: a) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van de volgende inbraakvertragende gevelelementen: 1 specifiek inbraakwerend glas; 2 beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen en kierstandhouders; 3 gepantserde deuren; b) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan, bedoeld in het artikel 1, 4, van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en betreffende de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, vergunde alarmcentrale; c) de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem. De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, moeten worden uitgevoerd door een persoon die, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken, overeenkomstig artikel 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geregistreerd is als aannemer. Naast de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, moeten de dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, b, worden uitgevoerd, wat de plaatsing van een alarmsysteem betreft, door een overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid erkende beveiligingsonderneming, en moeten, wat het alarmbeheer betreft, deze dienstverrichtingen worden verzekerd door een in het kader van dezelfde wet vergunde alarmcentrale. Art De uitgaven voor de beveiliging van privé-woningen tegen brand worden in aanmerking genomen voor zover ze zijn opgenomen in één van de volgende categorieën: a) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van waterblussers met additief van 6 kg of polyvalente poederblussers van 6 kg, conform de reeks normen NBN EN 3 "Draagbare blustoestellen", met inbegrip van het blustoestel dat wordt geplaatst voor het automatisch blussen in verwarmingslokalen op stookolie; b) de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van deuren met een brandweerstand van "een half uur" geplaatst: 1 tussen de garage en de woning; 2 aan de binnenkant van de keuken; 3 tussen het slaap en woongedeelte van de woning; 4 aan de binnenkant van het verwarmingslokaal. De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer zoals in artikel 63 15, tweede lid. Naast de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, moeten de dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid, b, worden uitgevoerd conform de geldende reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing. Art De aannemer of onderneming bedoeld in artikelen en garandeert de conformiteit van de werken op basis van de elementen die voorkomen in bijlage IIter.

5 Ten dien einde moet de door de geregistreerde aannemer of erkende onderneming uitgereikte factuur, of de bijlage ervan: a) de woning aangeven waar de werken worden uitgevoerd; b) de volgende formule bevatten: "Verklaring met toepassing van artikel en/of artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Ik, ondergetekende..., bevestig dat: -... (per maatregel de vermeldingen overnemen dien worden opgelegd door bijlage IIter van het KB/WIB 92) (datum)... (naam)... (handtekening)." Art De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel van het genoemde Wetboek vraagt, moet de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden: - de facturen betreffende de leveringen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven bedoeld in artikel van hetzelfde Wetboek; - het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen. 2. Naast de voorwaarde bedoeld in 1, moet de belastingplichtige die het voordeel van de bepalingen van artikel van het voornoemd Wetboek vraagt, wat de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem bedoeld in artikel 63 15, eerste lid, c, betreft, het origineel of een kopie van het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden." Dit koninklijk besluit is in werking getreden vanaf aanslagjaar 2008 (art. 2, KB ). Bijlage IIter van het KB/WIB 92 "Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven opgesomd in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het beveiligen van een woning tegen diefstal of brand (KB/WIB 92, artikelen tot ). Maatregel 1: Beveiliging tegen diefstal A. Aangaande de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen: 1 betreffende de beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken: de geregistreerde aannemer bevestigt dat de beveiligingssystemen en de plaatsing ervan daadwerkelijk de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van de woning zodat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van drie minuten aan de inbraakpogingen die worden uitgevoerd met behulp van volgende instrumenten : een schroevendraaier, een tang en een wig.

6 Om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen, kan de geregistreerde aannemer refereren aan de klasse 2 van de Europese voornormen ENV 1627 tot 1630 of elk ander voorgeschreven document dat hetzelfde prestatieniveau waarborgt in termen van inbraakwerendheid in afwachting van de publicatie van de toekomstige Europese normen EN 1627 tot De geregistreerde aannemer zal naar deze laatste normen kunnen refereren om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen; 2 in het bijzonder, betreffende het specifiek inbraakwerend glas : de geregistreerde aannemer bevestigt dat het glas minstens een gelaagde kant heeft (geplaatst aan de binnenkant) conform met de klasse P4A van de Europese norm EN 356. Het glas moet worden geplaatst volgens de richtlijnen van de norm NBN S (STS 38) of volgens de instructies van de glasfabrikanten. B. Aangaande de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan: de erkende beveiligingsonderneming bevestigt dat het geïnstalleerde materieel wordt gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen. C. Betreffende de kosten die gepaard gaan met het alarmbeheer: de vergunde alarmcentrale bevestigt de aansluiting van het alarmsysteem door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst. Maatregel 2: Beveiliging tegen brand Aangaande de uitgaven betreffende de deuren met een brandweerstand van "een half uur": de geregistreerde aannemer bevestigt dat deze geplaatst zijn op basis van een proefprocesverbaal, waarvan alle details worden gerespecteerd. De proef is uitgevoerd volgens NBN "Brandweerstand van bouwelementen" of EI 1 30 volgens NBN EN "Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: classificatie gebruik makend van gegevens van brandweerstandsproeven met uitsluiting van producten voor gebruik in ventilatiesystemen". Koninklijk besluit van tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (inwerkingtreding: ) Art In art van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het eerste lid, a, 3, wordt het woord "deuren" vervangen door de woorden "deuren en poorten"; 2 het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon is gevestigd". III. BEDOELDE BELASTINGPLICHTIGEN 12. Worden in principe beoogd, de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) evenals de niet-rijksinwoners (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen). De vermindering is dus enkel van toepassing op natuurlijke personen.

7 13. Art , WIB 92, bepaalt dat de belastingvermindering wordt verleend aan de belastingplichtige die bepaalde uitgaven verricht voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. Eigenaar 14. Wat het begrip "eigenaar" betreft, werd er beslist dat, in het kader van het voornoemde artikel, het begrip eigenaar eveneens de naakte eigenaar omvat. Voor de toelichting hierbij wordt verwezen naar de Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 1/2010) van Bezitter 15. Het begrip bezitter verschilt van het louter bewonen van een woning. De bezitter van een woning is hij die, op basis van de art tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek, als zodanig beschouwd wordt wanneer de eigenaar geen enkele daad als eigenaar meer stelt. In dat geval zal het kadastraal inkomen worden vastgesteld in hoofde van de bezitter en niet in hoofde van de eigenaar. Als de partner die gehuwd is onder het wettelijk stelsel geen eigendomsrechten bezit, maar de gezinswoning bewoont met zijn echtgenoot die de enige eigenaar is van de woning die werd aangekocht vóór het huwelijk, kan deze partner niet aangemerkt worden als bezitter. Opstalhouder 16. De belastingplichtige die als opstalhouder eigenaar zou zijn van een woning die op andermans grond werd opgericht, komt eveneens in aanmerking voor de belastingvermindering. Huurder 17. De definitie van huur van een onroerend goed is de volgende: "huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen" (art van het Burgerlijk Wetboek). Een kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed beantwoordt niet aan deze bepaling en geeft geen recht op de belastingvermindering. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bedrijfsleiders die een woning betrekken die hen ter beschikking gesteld wordt door hun vennootschap. 18. Aangezien de uitgaven die recht geven op de vermindering normalerwijze niet door de huurder moeten worden gedragen, zal de vermindering in principe (behalve in de hierna vermelde uitzonderingen) slechts aan de huurder worden toegestaan op voorwaarde dat de factuur op zijn naam wordt opgesteld en voor zover hij de uitgaven werkelijk draagt. 19. Het feit dat de huurder de woning slechts voor een gedeelte van het belastbare tijdperk heeft gehuurd, is zonder gevolg; hetzelfde geldt voor de huurder die de woning op het ogenblik van de betaling van de facturen niet meer huurde. De huurder moet deze hoedanigheid in elk geval hebben op het ogenblik dat hij zich op vaste en definitieve wijze verbindt tegenover de aannemer voor de uitvoering van de werken. 20. Wanneer een gehuurde woning wordt bewoond door belastingplichtigen die afzonderlijk worden belast (feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast, medehuurders, enz.) en slechts één van hen de hoedanigheid van huurder heeft (huurcontract alleen op zijn naam), kan de belastingvermindering slechts worden toegestaan bij deze laatste, voor zover hij effectief de uitgaven heeft gedragen. Het feit dat de factuur op zijn naam of op naam van de andere (of van beiden) is opgesteld, is zonder gevolg. 21. Wanneer een gehuurde woning wordt bewoond door belastingplichtigen die afzonderlijk worden belast en allen of bepaalde onder hen de hoedanigheid van huurder hebben (huurcontract opgesteld op naam van allen of van sommigen), kan de belastingvermindering worden toegestaan in hoofde van allen of bepaalde onder hen voor zover zij effectief de uitgaven dragen. Het feit dat de factuur op naam van de ene of van de andere (of van allen) is opgesteld, is zonder gevolg.

8 22. Als de gehuurde woning wordt bewoond door echtgenoten die gezamenlijk worden belast, is het feit dat de betaling door de ene of door de andere echtgenoot is gedaan, zonder gevolg. Het feit dat de factuur op naam van één van hen (of van beiden) is opgesteld is eveneens zonder gevolg. Inderdaad, in het kader van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering voor het gezin berekend en verdeeld over de belastingplichtigen in functie van hun belastbare inkomsten. In dit verband is het feit dat het huurcontract al dan niet op de twee namen van de belastingplichtigen is opgesteld, eveneens zonder gevolg. Huurder en eigenaar 23. Aangezien de uitgaven die recht geven op de vermindering normalerwijze niet door de huurder moeten worden gedragen, kan het zijn dat de huurder met de eigenaar overeenkomt dat de huurder de uitvoering van bepaalde werken voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld in ruil voor een vermindering van de huur of de verbintenis van de eigenaar om de kostprijs van de werken geheel of gedeeltelijk aan de huurder terug te betalen. In dit geval past het om de vermindering aan de ene of de andere toe te kennen in de mate dat zij de kostprijs van de werken werkelijk hebben gedragen, ofwel door het betalen van de factuur, ofwel door de terugbetaling aan de huurder ofwel door de huur te verminderen en de bewijsstukken ervan voor te leggen. 24. In het geval dat de huurder en de eigenaar beiden de woning lieten beveiligen tegen inbraak of brand, kunnen zij beiden de belastingvermindering verkrijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven. Naakte eigenaars en vruchtgebruikers 25. Indien zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar uitgaven doen die in aanmerking komen voor belastingvermindering overeenkomstig art , WIB 92, kunnen zij eveneens beiden de belastingvermindering verkrijgen ieder voor zijn eigen uitgaven (tot het maximumbedrag). Het feit dat de factuur is opgesteld op naam van de naakte eigenaar of van de vruchtgebruiker (of van beiden), is zonder gevolg. De belastingverminderingen worden dan afzonderlijk berekend enerzijds voor de vruchtgebruiker en anderzijds voor de naakte eigenaar (Circulaire nr. Ci.RH.331/ , AOIF 1/2010, van ). Tijdstip werken uitgaven betaling 26. In geval van het bouwen van een woning, moet de belastingplichtige, op het tijdstip van de beveiligingswerken, eigenaar (of opstalhouder, ) zijn van het onroerend goed in oprichting. Wanneer een bouwpromotor zijn woningen slechts na de volledige afwerking aan derden verkoopt, is die bouwpromotor eigenaar op het ogenblik waarop de beveiligingswerken worden gedaan. De kopers van de woningen die op het ogenblik waarop de beveiligingswerken werden gedaan nog geen eigenaar waren, kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op de belastingvermindering. 27. Hetzelfde principe als in het voorgaande punt geldt voor een woning die in nieuwe staat wordt aangekocht door de belastingplichtige. Beveiligingswerken die werden uitgevoerd in deze woning vóór de verkoop aan de belastingplichtige, geven bij deze laatste (de koper van de woning) geen recht op de belastingvermindering. De belastingplichtige heeft immers de betreffende uitgaven niet zelf gedaan, hij was geen eigenaar op het tijdstip waarop deze uitgaven werden gedaan en er zijn geen facturen op zijn naam opgemaakt. 28. De factuur zal in principe opgesteld worden op naam van de belastingplichtige die als opdrachtgever van de werken de gedane uitgaven verschuldigd is (zie evenwel nr. 29, 30, 20, 21, 22, 23, 25 en 36). 29. Wanneer de belastingplichtige die de uitgaven draagt slechts voor een gedeelte eigenaar is van de woning, wordt de belastingvermindering berekend op de uitgaven die hij zelf gedragen heeft en proportioneel verminderd tot zijn eigendomsaandeel in de woning. De factuur mag in dat geval opgesteld worden op naam van een van de mede-eigenaars.

9 30. Indien de woning eigendom is van gehuwde belastingplichtigen, die gezamenlijk worden belast, is het feit dat de betaling werd gedaan door de ene of de andere echtgenoot zonder belang. Het feit dat de factuur op naam van de ene of de andere echtgenoot (of beiden) is opgesteld is eveneens zonder belang. IV. BEDOELDE WONING 31. Het moet gaan over een "woning" en niet over een gebouw van een andere aard. Onder "woning" moet worden verstaan een gebouw (of een deel van een gebouw), zoals inzonderheid een eengezinswoning, een appartement, een studio, dat wegens zijn aard normaliter is bestemd voor bewoning door een of meerdere personen. 32. Een gebouw waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, maar waarvan blijkt dat het nog steeds kan worden beschouwd als een gebouw dat door zijn aard normaal bestemd is om te worden bewoond, wordt beschouwd als een woning. 33. Zijn geen woningen in de zin van wat voorafgaat: de kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen, enz.) noch de kamers voor studenten of voor seizoenarbeiders, noch de gebouwen (of deel van een gebouw) die uit hun aard volledig beroepsmatig zijn (vb. een atelier, een winkel). 34. De tweede verblijven worden hier in principe bedoeld. 35. Het is niet vereist dat de belastingplichtige de woning zelf betrekt. Die woning mag dus worden verhuurd aan een derde ongeacht of deze laatste ze gebruikt voor privéof beroepsdoeleinden voor zover het onroerend goed (of een deel van het onroerend goed) de aard van een woning blijft behouden (b.v. een onroerend goed verhuurd aan een vennootschap om te worden bewoond door een bedrijfsleider; een "eengezins" woning die, zonder omvorming, door de huurder wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, enz.). Bouw/renovatie 36. De werken mogen plaatsvinden in een gebouw in oprichting (zie evenwel nr. 26). 37. De omvorming in een woning van gebouwen die initieel niet bestemd zijn tot bewoning, kan eveneens in aanmerking komen voor de belastingvermindering, voor zover uiteraard het gebouw effectief omgevormd wordt tot woning. Appartementsgebouw 38. In het geval dat een eigenaar een appartementsgebouw bezit, kan de belastingvermindering hem toegekend worden voor elk van de afzonderlijke woongelegenheden die dit gebouw bevat. 39. In geval van betwisting wat betreft het bestaan van meerdere afzonderlijke woongelegenheden binnen eenzelfde gebouw, is het feit dat een afzonderlijk kadastraal inkomen werd bepaald voor elk van de appartementen een element waaruit blijkt dat er afzonderlijke woongelegenheden bestaan, maar de wettelijke en reglementaire bepalingen vereisen het bestaan van afzonderlijke kadastrale inkomens niet om de voornoemde belastingvermindering te kunnen bekomen. Als de appartementen waarvan sprake effectief (afzonderlijke) woningen zijn zoals hierboven aangehaald en de andere voorwaarden terzake zijn vervuld, kan de beoogde belastingvermindering toegekend worden voor elk van de betreffende appartementen.

10 V. UITGESLOTEN UITGAVEN 40. De uitgaven voor de beveiliging van woningen zijn uitgesloten van de belastingvermindering in de mate dat ze in aanmerking worden genomen voor het bekomen van één van volgende fiscale voordelen: - aftrek als beroepskosten; - investeringsaftrek (art. 69 WIB 92); - aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde gebouwen (art. 104, 8, WIB 92); - belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (art WIB 92); - belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art WIB 92); - belastingvermindering voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art WIB 92). 41. In geval van gemeenschappelijke aanslag, worden dus enkel de uitgaven in aanmerking genomen die geen recht hebben gegeven op de voormelde fiscale voordelen in hoofde van één van beide echtgenoten of nog van beide. 42. De aandacht wordt eveneens gevestigd op het feit dat de voornoemde uitsluitingen op proportionele basis gebeuren. De uitsluiting gebeurt in de mate dat een van de voormelde voordelen werkelijk is verkregen. Niets belet derhalve dat de uitgaven die het voorwerp uitmaken van eenzelfde factuur, voor een deel recht geven op de vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor een ander deel op de hier bedoelde vermindering voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand. VI. IN AANMERKING GENOMEN UITGAVEN 43. De belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven (gefactureerde bedragen BTW inbegrepen) die effectief door de belastingplichtige zijn betaald tijdens het belastbaar tijdperk en dit onafhankelijk van het ogenblik van uitvoering van de werken. 44. Er is niet bepaald dat de bedoelde werken niet mogen worden gespreid in de tijd. Voorschot 45. Aan het begrip "betaald" (zie nr. 43) moet de betekenis worden gegeven die bepaald is in de art tot 1248 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent in het bijzonder dat wanneer door de belastingplichtige een voorschot is gestort aan de aannemer, er een onderscheid moet worden gemaakt naargelang dit voorschot, op grond van de specifieke bepalingen van het aannemingscontract, al dan niet door de aannemer definitief is verworven. Het voorschot moet worden beschouwd als betaald op het moment dat het definitief verworven is door de aannemer. Indien de werken nog niet zijn uitgevoerd op het ogenblik van de indiening van de aangifte in de inkomstenbelasting, mag de belastingplichtige voor het voorschot dat hij voor de uitvoering van deze werken betaalde, nog geen belastingvermindering in zijn belastingaangifte aanvragen. Hij kan evenwel een rechtzetting van zijn belastingaangifte vragen nadat de werken werden uitgevoerd en de factuur of bijlage aan de factuur met de verplichte vermeldingen bedoeld in art , 2 e al., KB/WIB 92 en bijlage IIter, KB/WIB 92 werd opgesteld en afgeleverd. Een dergelijke rechtzetting kan evenwel enkel plaatsvinden binnen de beroepstermijnen voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

11 46. Het feit dat deze uitgaven het voorwerp hebben uitgemaakt van een financiële tussenkomst (premie, subsidie, terugbetaling, ), naargelang het geval van de gewestelijke of gemeentelijke overheden, heeft geen enkele weerslag op de toepassing van de belastingvermindering. 47. Wanneer de werken zijn uitgevoerd in een appartementsgebouw door tussenkomst van de beheerder van het gebouw, zijn het de betalingen die door de beheerder werden gedaan die in aanmerking komen, zelfs wanneer deze werden gedaan door middel van een gemeenschappelijk fonds, gestijfd door bijdragen van de eigenaars. VII. AARD VAN DE PRESTATIES 48. De art en 63 16, KB/WIB 92, sommen op beperkende wijze de uitgaven op die recht geven op de in deze circulaire beoogde belastingvermindering. A. Beveiliging van woningen tegen inbraak a. Levering en de plaatsing van de volgende inbraakvertragende gevelelementen: 1 specifiek inbraakwerend glas 49. Het glas heeft minstens een gelaagde kant (geplaatst aan de binnenkant) conform met de klasse P4A van de Europese norm EN 356. Het glas moet worden geplaatst volgens de richtlijnen van de norm NBN S (STS 38) of volgens de instructies van de glasfabrikanten. 2 beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen en kierstandhouders 50. De beveiligingssystemen en de plaatsing ervan moet daadwerkelijk de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van de woning zodat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van drie minuten aan de inbraakpogingen die worden uitgevoerd met behulp van volgende instrumenten: een schroevendraaier, een tang en een wig. Om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen, kan de aannemer refereren aan de klasse 2 van de Europese voornormen ENV 1627 tot 1630 of elk ander voorgeschreven document dat hetzelfde prestatieniveau waarborgt in termen van inbraakwerendheid in afwachting van de publicatie van de toekomstige Europese normen EN 1627 tot De aannemer zal naar deze laatste normen kunnen refereren om de weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen. 51. Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2009 is volgende administratieve tolerantie van toepassing: wanneer een elektrisch aangedreven garagepoort is uitgerust met een motor met een anti-ophefsysteem, dan wordt die motor voor de helft aangemerkt als een beveiligingssysteem. In een dergelijk geval komt de helft van de uitgave voor de motor bijgevolg in aanmerking voor de hier bedoelde belastingvermindering van 50%. Concreet betekent dit dat in principe 25% van de totale waarde van de motor in aanmerking kan worden genomen voor de belastingvermindering. Dit standpunt werd opgenomen in een bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Hetzelfde principe als in het voorgaande nr. uiteengezet geldt voor de motor met anti-ophefsysteem van een rolluik. 53. De aandacht wordt erop gevestigd dat de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van specifieke inbraakbeveiligingssystemen zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken recht kunnen geven op de belastingvermindering en niet de elementen waarop ze worden geïnstalleerd.

12 54. Zijn dus uitgesloten van de toepassing van deze belastingvermindering, de uitgaven betreffende de levering en de plaatsing van volgende gevelelementen als zodanig: - deuren; - ramen; - luiken; - garagepoorten (althans wat de poort zelf betreft voor de elektrisch aangedreven (sectionale) poorten); - lichtkoepels; - dakvensters; - keldergaten; - hekken. 55. De beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken, die door de maatregel beoogd worden, zijn aan de woning zelf aangebracht. Dit blijkt uit de tekst van bijlage IIter aan het KB/WIB 92 die bepaalt dat de geregistreerde aannemer bevestigt dat de beveiligingssystemen en de plaatsing ervan daadwerkelijk de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van de woning (zie nr. 10). Een hek of beveiligde poort (bijvoorbeeld) los van de woning (zoals een beveiligde poort van een garage die los staat van de woning) wordt dus niet beoogd. 56. Een paumelle (specifieke scharnier die pas van elkaar kan worden genomen wanneer de deur ver genoeg open is) wordt als een specifiek beveiligingssysteem beschouwd zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen en kierstandhouders en kan dus recht geven op de vermindering indien de bovenstaande weerstandsvoorwaarden vervuld zijn. 57. De veiligheidsgeleiders (geleiders die versterkt, beveiligd zijn) van rolluiken kunnen eveneens beschouwd worden als een specifiek beveiligingssysteem dat recht kan geven op de belastingvermindering indien alle voorwaarden worden gerespecteerd. 58. Daarentegen zijn onder andere beveiligde luchtroosters, systemen voor toegangscontrole, automatische slagbomen en gemotoriseerde hekken niet opgenomen in art KB/WIB 92 onder de toegelaten elementen en geven zij bijgevolg geen recht op de belastingvermindering. Bovendien worden automatische slagbomen en gemotoriseerde hekken in principe niet aan de woning zelf geplaatst. 3 gepantserde deuren en poorten; 59. Art. 6, KB heeft in de Nederlandstalige tekst van art KB/WIB 92 het woord "deuren" vervangen door de woorden "deuren en poorten" (zie nr. 11). In het Frans kan de term "porte" zowel deur van een woning als garagepoort betekenen. In het Nederlands wordt een garagepoort vaak "poort" genoemd. Het doel van deze wijziging is dus toelaten dat gepantserde garagepoorten eveneens kunnen genieten van de belastingvermindering, wat voorheen niet mogelijk was in de Nederlandstalige versie. 60. De wettelijke en reglementaire teksten leggen terzake geen technische voorwaarden vast. 61. Gepantserde deuren en poorten geplaatst in de gemeenschappelijke delen van een woongebouw kunnen in principe elke huurder/eigenaar die uitgaven gedaan heeft, recht geven op de belastingvermindering. b. Levering en plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan 62. Alarmsystemen zijn systemen bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen.

13 63. Het gaat om alarmsystemen en de componenten ervan als bedoeld in het art. 1, 4, van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 64. Anderzijds moet het geïnstalleerde materieel worden gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen. 65. Zowel het plaatsen als het vervangen van een alarmsysteem wordt bedoeld. 66. Het toevoegen van bijkomende elementen aan een bestaand systeem (vb. bijkomende raamcontacten) kan beschouwd worden als de "plaatsing van componenten van alarmsystemen" en recht geven op de vermindering. 67. Komen onder meer niet in aanmerking: - het onderhoud van een alarmsysteem (vb. het vervangen van de voeding of de batterijen); - de herstelling van een alarmsysteem of de componenten ervan. c. Kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een vergunde alarmcentrale 68. Alarmcentrales zijn de centrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen. Het beheer van alarmcentrales omvat het geheel van handelingen die deel uitmaken van de opvolging van signalen uitgaande van een alarmsysteem. Dit zijn voornamelijk de controle van deze signalen, de interpretatie ervan, de verificatie of het wel om een echt alarm gaat, de verwittiging van de gebruiker van het bewaakte pand of van hun contactpersoon, zonodig van de politie- en hulpdiensten en gebruikelijk ook de aansturing van de bewakingsagenten die een interventie na alarm uitvoeren. 69. De alarmcentrale moet vergund zijn in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 70. De alarmcentrale moet de aansluiting van het alarmsysteem bevestigen met een ondertekende, schriftelijke overeenkomst. 71. Een persoon die zijn beheerscontract met een alarmcentrale vervangt door een nieuw contract met een andere vergunde alarmcentrale, kan de vermindering bekomen (mits uiteraard aan de andere terzake geldende voorwaarden is voldaan). d. Levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem 72. Het systeem moet aangegeven zijn bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 73. Videoparlofonen met opnamesysteem kunnen recht geven op de voornoemde vermindering indien alle terzake geldende voorwaarden zijn voldaan. B. Beveiliging van woningen tegen brand a. Levering en plaatsing van waterblussers met additief of poederblussers 74. Worden meerbepaald bedoeld, de waterblussers met additief van 6 kg of de polyvalente poederblussers van 6 kg, conform de reeks normen NBN EN 3 "Draagbare blustoestellen", met inbegrip van het blustoestel dat wordt geplaatst voor het automatisch blussen in verwarmingslokalen op stookolie. 75. Het onderhoud van blussers wordt niet beoogd. 76. Niets verhindert dat uitgaven met betrekking tot de levering en plaatsing van door de belastingplichtige gehuurde blussers recht kunnen geven op de belastingvermindering.

14 Het gedeelte van de uitgaven dat betrekking heeft op de vergoeding van andere dienstverrichtingen (vb. een onderhoudsabonnement) die in voorkomend geval begrepen zijn in het huurcontract, komt echter niet in aanmerking voor de belastingvermindering. In dat geval moet in de factuur een opsplitsing worden gemaakt tussen het gedeelte van de uitgave dat overeenstemt met de huur van de blussers en het gedeelte van de uitgave dat betrekking heeft op de andere dienstverrichtingen. 77. De plaatsing van blussers die aan de vereiste voorwaarden voldoen, in de gemeenschappelijke delen van een woongebouw, kan in principe elke huurder/eigenaar die uitgaven gedaan heeft, recht geven op de belastingvermindering. b. Levering en plaatsing van deuren met een brandweerstand van "een half uur" geplaatst: 1 tussen de garage en de woning; 2 aan de binnenkant van de keuken; 3 tussen het slaap en woongedeelte van de woning; 4 aan de binnenkant van het verwarmingslokaal. 78. Deze dienstverrichtingen moeten worden uitgevoerd conform de geldende reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing. 79. De geregistreerde aannemer bevestigt dat de deuren met brandweerstand die hierboven bedoeld zijn, geplaatst zijn op basis van een proefprocesverbaal, waarvan alle details worden gerespecteerd. De proef is uitgevoerd volgens NBN "Brandweerstand van bouwelementen" of EI1 30 volgens NBN EN "Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2 : classificatie gebruik makend van gegevens van brandweerstandsproeven met uitsluiting van producten voor gebruik in ventilatiesystemen". Opmerkingen 80. Voor alle beoogde werken komen zowel een plaatsing als een vervanging in aanmerking. Bijgevolg kunnen de voormelde werken worden uitgevoerd in alle woningen, zelfs in woningen in aanbouw. 81. Brandmelders, rookmelders of een rookdetectiesysteem worden niet beoogd door de maatregel. VIII. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KEUZE VAN DE AANNEMER 82. De werken die aan de basis liggen van de uitgaven voor belastingvermindering moeten worden uitgevoerd door een persoon die, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken, geregistreerd is als aannemer overeenkomstig artikel 401, WIB 92 of op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon is gevestigd. 83. Vóór het KB van moest de aannemer geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 401, WIB 92, wat het beroep doen op aannemers gevestigd in een ander land van de Europese Unie kon verhinderen. Sinds de inwerkingtreding van het KB (op ), mag de aannemer eveneens geregistreerd zijn op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon gevestigd is. 84. Om volledig voor de belastingvermindering in aanmerking te komen, moeten zowel de levering als de plaatsing van de materialen door een geregistreerd aannemer gebeuren. Wanneer de belastingplichtige zijn materialen of apparaten zelf aankoopt en ze daarna door een geregistreerd aannemer laat plaatsen, kunnen alleen de uitgaven m.b.t. de plaatsing voor de vermindering in aanmerking komen.

15 85. Om te weten of een aannemer al dan niet in België geregistreerd is, is het mogelijk zich telefonisch te richten tot het Contactcenter van de FOD Financiën (0257/257.57), elke werkdag van 8u tot 17u. Het Contactcenter beschikt evenwel niet over een lijst van in andere Lidstaten van de Europese Unie geregistreerde aannemers. In voorkomend geval is het aangewezen contact op te nemen met de bevoegde administratie van de betreffende Lidstaat. 86. Bijkomende voorwaarde: - de onderneming die de plaatsing van een alarmsysteem doet, moet een overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid erkende beveiligingsonderneming zijn; - wat het alarmbeheer betreft, moeten de dienstverrichtingen worden verzekerd door een in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid vergunde alarmcentrale. 87. Om te weten of een beveiligingsonderneming al dan niet erkend is, kan de lijst van de erkende beveiligingsondernemingen opgesteld door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Dienst Private Veiligheid op geraadpleegd worden. 88. Om te weten of een alarmcentrale al dan niet vergund is, kan de lijst van de vergunde alarmcentrales opgesteld door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Dienst Private Veiligheid op geraadpleegd worden. 89. Indien de werken gedaan worden door een bouwpromotor die zelf geen geregistreerd aannemer is, dient de bouwpromotor (op de factuur of op de bijlage ervan) te attesteren dat de uitvoerder van de werken wel degelijk een geregistreerd aannemer is (en een erkende beveiligingsonderneming wat betreft de plaatsing van alarmsystemen) en moet hij ook de volledige identiteit en het registratienummer van deze laatste mededelen (evenals, voor de alarmsystemen, het erkenningnummer als beveiligingsonderneming). De bouwpromotor moet er eveneens over waken dat de verplichte vermeldingen (zie verder) op de factuur of op de bijlage ervan vermeld zijn. IX. TE VERVULLEN FORMALITEITEN 90. De belastingplichtige die het voordeel van de belastingvermindering vraagt, moet de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden: - de facturen betreffende de leveringen en de prestaties die aan de basis liggen van de beoogde uitgaven; - het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen. 91. Daarenboven moet de belastingplichtige wat de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem betreft, het origineel of een kopie van het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden. 92. In geval van een gemeenschappelijke aanslag, is het feit dat de factuur op naam van de ene of de andere echtgenoot (of beiden) is opgesteld of dat de betaling werd gedaan door de ene of de andere echtgenoot, zonder belang. 93. Wanneer de werken werden uitgevoerd in een appartementsgebouw met tussenkomst van de beheerder van het gebouw, moet de belastingplichtige het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden: - een door de beheerder eensluidend verklaarde kopie van de facturen betreffende de werken die aan de basis liggen van de bedoelde uitgaven;

16 - het bewijs van betaling, door de beheerder, van de bedragen die voorkomen op die facturen; - een attest van de beheerder met een becijfering van het aandeel van de belastingplichtige in de bedoelde uitgaven; - wat de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem betreft, een door de beheerder eensluidend verklaarde kopie van het in nr. 91 vermelde attest. 94. Alleen schriftelijke bewijzen worden als bewijs van betaling aanvaard. X. VERMELDINGEN OP DE FACTUUR OF OP DE BIJLAGE ERVAN 95. De door de geregistreerde aannemer of erkende onderneming uitgereikte factuur, of de bijlage ervan, moet: a) de woning aangeven waar de werken worden uitgevoerd; b) de volgende formule bevatten: "Verklaring met toepassing van artikel en/of artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Ik, ondergetekende..., bevestig dat: -... (per maatregel de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter van het KB/WIB 92 zie nr. 10) (datum)... (naam)... (handtekening)." 96. Voor een vlottere verwerking heeft de administratie een voorbeeld van bijlage opgesteld die de geregistreerde aannemers of de erkende ondernemingen terzake kunnen gebruiken. Dit voorbeeld is als bijlage aan deze circulaire toegevoegd. 97. Om praktische redenen wordt aanvaard dat de handtekening die voorkomt op factuur of op de bijlage, wordt gedrukt. Wanneer een bijlage wordt gebruikt, moeten daarop al de vermeldingen m.b.t. de identificatie van de factuur (factuurnr., BTW nr., nr. van registratie, datum) worden overgenomen. 98. Wat betreft de tolerantie aangehaald in het nr. 51 met betrekking tot de levering en plaatsing van een motor met anti-ophefsysteem aan een garagepoort volstaat het dat de betrokken geregistreerde aannemer voor de facturen die zijn uitgereikt van tot de dag van de publicatie van het bericht in het BS ( ) en die het voormelde detail niet bevatten, een bijlage aan de oorspronkelijke factuur opstelt met vermelding van dat detail. 99. Indien het attest van de aannemer (of erkende onderneming) geen uitgaven betreft als bedoeld in de art of 63 16, KB/WIB 92 of indien de uitgevoerde werken wel beoogd zijn door de maatregel, maar de aannemer (of erkende onderneming) verklaart niet dat deze werken voldoen aan de technische voorwaarden voorzien in de Bijlage IIter KB/WIB 92 (de tekst met betrekking tot deze technische voorwaarden moet voorkomen in het afgeleverde attest), kan de belastingvermindering niet worden toegekend. Het spreekt voor zich dat het gebruik van onduidelijke termen of een technisch jargon of geglobaliseerde facturen die niet zijn gedetailleerd, het de administratie niet mogelijk maakt de in art en 63 16, KB/WIB 92 bedoelde uitgaven te herkennen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de aannemer om attesten op te stellen die duidelijk de uitgevoerde werken vermelden en die de technische voorwaarden opgenomen in Bijlage IIter, KB/WIB 92, overnemen.

17 XI. BEREKENING VAN DE VERMINDERING 100. Voor een betere leesbaarheid, omvat de hieronder gebruikte term "eigenaar" zowel de eigenaar, de naakte eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder als de vruchtgebruiker. Betaling 101. De belastingvermindering bedraagt 50% van de uitgaven, inclusief BTW, die werkelijk betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk De belastingvermindering wordt verleend in functie van de betalingsdatum van de werken, onafhankelijk van het moment van uitvoering van de werken en de factuurdatum Deze belastingvermindering wordt toegekend voor de uitgaven die daadwerkelijk door de belastingplichtige zijn betaald tijdens het belastbaar tijdperk. Het in aanmerking te nemen belastbaar tijdperk is het jaar waarin de belastingplichtige de betaling heeft uitgevoerd en niet het jaar waarin de financiële instelling van de begunstigde de bedragen effectief heeft ontvangen of deze effectief ter beschikking van deze laatste heeft gesteld. In geval van betaling via de bank, is het dus de datum waarop de betaling effectief in mindering werd gebracht van de rekening van de belastingplichtige, die in aanmerking moet genomen worden. In geval van verschil tussen de reële debetdatum en de valutadatum, moet de reële datum worden genomen In geval van betaling via een gemeenschappelijke rekening die toebehoort aan mede-eigenaars die op fiscaal vlak als alleenstaanden moeten worden aangemerkt, kan worden geacht "dat ieders aandeel in de betaling van de werken overeenstemt met hun eigendomsaandeel in de woning". Is bijvoorbeeld één van de mede-eigenaars voor 70% eigenaar van de woning, dan mag dus 70% van de betaling die via de gemeenschappelijke rekening werd uitgevoerd, aan hem worden toegewezen. (Vr. & Antw., Kamer, , nr , ) Worden de uitgaven volledig betaald door één van de mede-eigenaars die op fiscaal vlak als alleenstaanden worden aangemerkt, via zijn 'eigen' rekening, dan heeft alleen deze mede-eigenaar recht op de belastingvermindering. Het van toepassing zijnde maximumbedrag van de belastingvermindering moet uiteraard worden beperkt in functie van zijn eigendomsaandeel in de woning. De andere mede-eigenaar heeft dan geen uitgaven gedaan die voor de belastingvermindering in aanmerking komen. Een terugbetaling van uitgaven aan de andere partner voldoet niet om die uitgaven in aanmerking te nemen voor de beoogde belastingvermindering Wanneer de werken zijn uitgevoerd in een appartementsgebouw door tussenkomst van de beheerder van het gebouw, zijn het de betalingen die door de beheerder werden gedaan die in aanmerking komen, zelfs wanneer deze werden gedaan door middel van een gemeenschappelijk fonds, gestijfd door bijdragen van de eigenaars. Elke belastingplichtige heeft in principe recht op een belastingvermindering ten belope van 50% van de gedragen uitgaven (in functie van zijn aandeel in de betrokken uitgaven) tot het voornoemde maximum. Maximumbedrag 107. Het totaal van de belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan: EUR voor het aanslagjaar 2008 (jaar van de uitgaven: 2007); EUR voor het aanslagjaar 2009 (jaar van de uitgaven: 2008); EUR voor het aanslagjaar 2010 (jaar van de uitgaven: 2009);

18 - 690 EUR voor het aanslagjaar 2011 (jaar van de uitgaven: 2010); EUR voor het aanslagjaar 2012 (jaar van de uitgaven: 2011) De belastingplichtige moet het bedrag van de belastingvermindering waarop hij recht heeft zelf berekenen, om het te vermelden in zijn belastingaangifte. Verdeling 109. In geval van verschillende eigenaars, wordt de belastingvermindering onder die eigenaars verdeeld in verhouding tot hun eigendomsaandeel De eigenaar van verschillende woningen kan de belastingvermindering verkrijgen voor elk van deze woningen, indien alle voorwaarden zijn voldaan Wanneer bij een gemeenschappelijke aanslag alleen de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn van de woning, komt dit er op neer dat de vermindering voor de woning in het geheel wordt berekend, de grens van 690 EUR (aanslagjaren 2010 en 2011) eventueel wordt toegepast en de (eventueel begrensde) vermindering vervolgens tussen de echtgenoten wordt omgedeeld in functie van hun aandeel in de eigendom Wanneer een woning eigendom is van meerdere belastingplichtigen die als alleenstaanden worden belast, heeft ieder van hen recht op een belastingvermindering rekening houdend met de kosten die zij werkelijk hebben gedragen. In overeenstemming met hetgeen voor een gemeenschappelijke aanslag is bepaald en rekening houdend met het feit dat het maximumbedrag van 690 EUR (aanslagjaren 2010 en 2011) een maximumbedrag per woning is, zal dit bedrag in dat geval eveneens worden verdeeld in functie van het aandeel van elke belastingplichtige in de eigendom van het onroerend goed. Bij elke belastingplichtige wordt m.a.w. de belastingvermindering beperkt tot een bedrag van 690 EUR (aanslagjaren 2010 en 2011) vermenigvuldigd met zijn aandeel in de eigendom van de woning. Berekening van het grensbedrag voor huurders 113. Aangezien het grensbedrag per woning moet worden berekend, zou de vermindering in principe moeten worden verdeeld over alle belastingplichtigen, ongeacht of zij huurders of eigenaars zijn. Dergelijke verdeling is echter dikwijls onmogelijk rekening houdend met de problemen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waardoor de belastingplichtigen niet over de gegevens beschikken die zulke verdeling mogelijk maken. Bijgevolg is er beslist om de vermindering aan de huurder toe te staan op basis van een eigen grensbedrag van 690 EUR (aanslagjaren 2010 en 2011) zonder rekening te houden met het feit dat andere huurders (voor een andere periode) of nog de eigenaar, eveneens uitgaven voor die woning doen Om dezelfde redenen, zal eveneens worden toegestaan dat de door de huurder verkregen vermindering geen enkele invloed heeft op de vermindering verkregen door de eigenaar. Met andere woorden betekent dit dat de belastingverminderingen op onafhankelijke wijze zullen worden berekend voor, enerzijds, de eigenaars en, anderzijds, de huurders Bovendien zullen de belastingverminderingen, zoals dit het geval is voor de eigenaars, eveneens op onafhankelijke wijze worden berekend voor de huurders van de woning voor een bepaalde periode en voor de huurders voor een andere periode Wat de huurders betreft, zal het grensbedrag dus niet moeten worden verdeeld onder hen, behalve in het geval dat zij medehuurders (huurders van een zelfde woning voor een zelfde periode) zijn. Wanneer zij niet gezamenlijk worden belast, zal iedere medehuurder dus recht hebben op de vermindering berekend op basis van zijn eigen uitgaven. In voorkomend geval zal elke medehuurder het grensbedrag van 690 EUR (aanslagjaren 2010 en 2011) toepassen, beperkt in functie van het aantal medehuurders.

19 117. In een aantal specifieke gevallen waar de woning door de medehuurders in ongelijke verhoudingen wordt gehuurd, kan het grensbedrag over hen worden verdeeld op basis van juridische omstandigheden (bepalingen van het huurcontract of huurcontracten) en feitelijke omstandigheden (betrokken gedeelte van de woning, effectief gedragen deel van de huur) die zich naar gelang het geval voordoen. Dit zal met name het geval zijn, wanneer een woning bijvoorbeeld wordt verhuurd enerzijds aan een huurder zijnde een koppel met kinderen en anderzijds aan een huurder die alleen woont. Bij gebrek aan contractuele bepalingen die een verdeling van de rechten en de verplichtingen van elke huurder in de huur van de woning bevat, kan het grensbedrag tussen de huurders bijvoorbeeld worden verdeeld in functie van het gedeelte van de huur dat zij werkelijk dragen In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag bij echtgenotenhuurders, wordt de belastingvermindering evenredig opgedeeld op basis van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten samen. De belastingplichtige moet de belastingvermindering tussen de echtgenoten niet zelf opdelen maar het totale bedrag in zijn belastingaangifte vermelden Het is hierbij zonder belang: - dat het huurcontract al dan niet op naam van beide echtgenoten werd opgesteld; - dat de betaling door één van de echtgenoten of door beiden werd gedaan. Berekening van het grensbedrag voor naakte eigenaars 120. De principes die gelden voor huurders en die uiteengezet werden onder de nr. 113 tot 116 gelden eveneens voor naakte eigenaars, dit betekent dat in het geval dat zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar uitgaven doen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van art , WIB 92, zij beiden de belastingvermindering kunnen bekomen, elk voor zijn eigen uitgaven (in voorkomend geval beperkt tot het maximumbedrag). De belastingverminderingen worden dus onafhankelijk berekend, enerzijds voor de vruchtgebruiker en anderzijds voor de naakte eigenaar (zie circulaire nr. Ci.RH.331/ , AOIF 1/2010, van ). Het grensbedrag moet dus enkel onder hen verdeeld worden indien zij gezamenlijk belast worden In tegenstelling tot de huurders, wordt de vermindering (eventueel begrensd) in geval van een gemeenschappelijke aanslag verdeeld tussen de echtgenoten in functie van hun eigendomsaandeel (zie nr. 118). XII. INVLOED OP DE VERSCHULDIGDE BELASTING 122. Een belastingplichtige die, gezien zijn persoonlijke of familiale situatie of gezien zijn beperkte belastbare inkomsten, niet effectief aan de belasting is onderworpen, kan het fiscaal voordeel niet krijgen. De maatregel heeft als doel een belastingvermindering toe te kennen. Het spreekt voor zich dat deze vermindering beperkt is tot de verschuldigde belasting De belastingplichtige die onderworpen is aan de belasting en een teruggave krijgt, kan zijn teruggave zien verhogen. De belasting wordt namelijk verminderd met de belastingvermindering voor bepaalde uitgaven tijdens het belastbaar tijdperk om een woning te beveiligen tegen inbraak of brand. In geval er voldoende terugbetaalbare bestanddelen (zoals bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen) zijn, kan de desbetreffende maatregel inderdaad tot een grotere teruggave leiden Indien de vermindering bij gebrek aan voldoende belasting niet volledig kan worden verleend, is het saldo noch terugbetaalbaar, noch verrekenbaar in een ander aanslagjaar. Het saldo kan evenmin worden overgedragen naar de andere echtgenoot. Er is geen belastingkrediet voorzien voor deze maatregel.

20 XIII. INWERKINGTREDING 125. Deze maatregel is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2008 (inkomstenjaar 2007). Dat betekent concreet dat het moet gaan om uitgaven die zijn betaald vanaf 1 januari 2007 (zie nr. 43). Wanneer bijvoorbeeld werken werden uitgevoerd op 21 december 2006, deze werken werden gefactureerd in 2006 en de betrokkenen de factuur betaald hebben op 5 januari 2007, komen deze uitgaven in aanmerking voor het aanslagjaar Vanaf aanslagjaar 2010 werd het basisbedrag verhoogd van 130 EUR tot 500 EUR. XIV. VOORBEELDEN 127. Voorbeeld 1: a) gegevens Belastingplichtige belast als alleenstaande Uitgaven betaald in het jaar 2010 Woning 1 100% eigenaar 200 EUR Woning 2 100% eigenaar EUR Alle wettelijke en reglementaire voorwaarden zijn gerespecteerd. b) berekening van de vermindering aj 2011 Woning 1: 100 EUR (200 EUR x 50%, het resultaat is lager dan het grensbedrag van 690 EUR per woning). Woning 2: 690 EUR (3.000 EUR x 50% = EUR maar te beperken tot 690 EUR). Totale belastingvermindering aj 2011: 790 EUR 128. Voorbeeld 2: a) gegevens Belastingplichtige belast als alleenstaande Uitgaven betaald in het jaar 2010 Woning 1 100% eigenaar EUR Woning 2 30% eigenaar EUR Alle wettelijke en reglementaire voorwaarden zijn gerespecteerd. b) berekening van de vermindering aj 2011 Woning 1: 690 EUR (2.000 EUR x 50% = EUR maar te beperken tot 690 EUR). Woning 2: 207 EUR (3.000 EUR x 50% = EUR maar te beperken tot 207 EUR, zijnde 690 EUR x 30%, nl. het grensbedrag vermenigvuldigd met het eigendomsaandeel van de belastingplichtige). Totale belastingvermindering aj 2011: 897 EUR.

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 U bevindt zich hier: Home» Thema's» Woning» Belastingvermindering» Beveiliging Beveilig uw woning tegen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Inkomsten 2014 (aangifte 2015) Opmerking: De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120 2016 Broeders van Liefde BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer (vervangen na 6 jaar) Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

HOOFSTUK I. - PREVENTIE VAN BRANDEN EN ONTPLOFFINGEN.

HOOFSTUK I. - PREVENTIE VAN BRANDEN EN ONTPLOFFINGEN. WET VAN 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING EN BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE GEVALLEN. (B.S. 20.09.1979) (err.

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan bepaalde Staten Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK

FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK Tekstversie november 2016 Sinds 2007 kan de verhuurder een fiscale vermindering krijgen als hij renovatiewerken laat uitvoeren

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie