Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B"

Transcriptie

1 Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

2 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze handleiding in welke vorm dan ook gereproduceerd worden of met elektronische, mechanische of chemische middelen worden vermenigvuldigd of bewerkt. Het is mogelijk dat deze handleiding nog drukfouten of -onvolkomenheden bevat. De informatie in deze handleiding wordt echter regelmatig gecontroleerd en correcties worden in de volgende uitgave aangebracht. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor technische of druktechnische fouten en de gevolgen daarvan. Alle merkrechten en logo's worden erkend. Gedrukt in Hong Kong Wijzigingen vanwege technische vooruitgang kunnen zonder vooraankondiging worden doorgevoerd / V 1.01

3 Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij deze handleiding Veiligheidsaanwijzingen Werking Overzicht Beoogd gebruik Leveromvang Algemene informatie over het HomeMatic-systeem Algemene aanwijzingen bij het gebruik van draadloze communicatie Algemene aanwijzingen bij alarminstallaties Beschrijving van het systeem Basisfuncties Radiografische technologie BidCoS Bedrijfsmodes: uitgeschakeld, intern scherp, extern scherp Vertragingsgroep Scherpstellen Soorten alarmen Alarmsignalen Ondersteunde HomeMatic componenten Installatieplan Algemene aanwijzingen bij het installatieplan Voorbeeld: Beveiliging van een bungalow Montage Aanwijzingen voor de plaatsing Montage van de draadloze alarmcentrale Bekabeling Relais-aansluitingen Bekabeling Netwerk- en stroomaansluiting Batterijen plaatsen Eerste gebruik en algemene bediening Eerste gebruik Weergave en bedienelementen

4 10.3 Overzicht van de menustructuur van de alarmcentrale Configuratie van de draadloze alarmcentrale Datum en tijd instellen Admin-code instellen Code voor "intern scherp" instellen Code voor "extern scherp" instellen Apparaten koppelen en configureren Algemene informatie over het koppelen van componenten Instellingen voor gekoppelde apparaten Voorbeeld koppelen en configureren: Deur-raamcontact (HM-Sec-SC) Voorbeeld koppelen en configureren: Bewegingsmelder (HM-Sec-MDIR) Externe vertraging / uitloopvertraging Interne sirene Grund (condities) Condities waaronder het alarm afgaat Dauer Sirene (duur sirene): Duur van het alarm Bestätigung int. scharf (bevestiging int. scherp) Duur van het signaal bij intern scherpstellen Bestätigung ext. scharf (bevestiging ext. scherp) Duur van het signaal bij extern scherpstellen Externe sirene Grund (condities) Condities waaronder het alarm afgaat Dauer Sirene & Blitz (duur sirene en flitslicht) Duur van het alarm Bestätigung int. scharf & ext. scharf (bevestiging int. scherp en ext. scherp) Netwerkinstellingen instellingen Relais-instellingen Functies van de draadloze alarmcentrale Scherpstellen / uitschakelen Storingen bekijken Historie opvragen Werkingstest Testen van de sensoren

5 12.5 Onderhoud van de apparaten Ontkoppelen/wissen van apparaten Reset - Fabrieksinstellingen herstellen Update-functie activeren Instellingen en gedrag van de alarmcentrale LED-weergave Vooringestelde tijden Batterijen vervangen Uitsluiting van aansprakelijkheid Opmerkingen over de licentie Informatie over afvalverwijdering Tips en aanwijzingen Algemene aanwijzingen Alarmmeldingen per SMS of per telefoon Termenlijst Technische gegevens Index... Error! Bookmark not defined. 5

6 1 Aanwijzingen bij deze handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u componenten van HomeMatic in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Als u het apparaat aan andere personen overdraagt om te gebruiken, draag dan ook deze handleiding over. Gebruikte symbolen: Let op! Hiermee wordt op een gevaar gewezen. Aanwijzing Deze paragraaf bevat belangrijke, aanvullende informatie! ESD (Elektrostatische ontlading) Waarschuwing voor schade aan apparaten en componenten door elektrostatische ontlading. Ga voorzichtig om met apparaten en componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. 2 Veiligheidsaanwijzingen Bij schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de handleiding vervalt de garantie! We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vervolgschade! De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen of personen die het gevolg is van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie. De volgende veiligheidsinstructies zijn niet alleen bedoeld om het apparaat te beschermen, maar ook uw gezondheid. Lees de volgende twee punten aandachtig door: Als u tijdens de montage, het aansluiten of de installatie niet zeker bent of twijfelt aan de juiste werking, neem dan contact op met een vakman. - Voer de montage, het aansluiten en de installatie niet zelf uit. Om veiligheidsredenen en in verband met de certificering (CE) is het niet toegestaan om het apparaat naar eigen inzicht om te bouwen en/of te wijzigen. Gebruik voor de spanningsvoorziening van de draadloze Alarmcentrale HM-Sec- Cen uitsluitend de meegeleverde netvoeding.. De netvoeding mag alleen aangesloten worden op een vrij toegankelijk stopcontact (230 V / 50 Hz). Het product is alleen geschikt voor montage en gebruik in droge, gesloten ruimten binnenshuis. 6

7 Neem de netvoeding van de alarmcentrale nooit met vochtige of natte handen vast. Anders loopt u kans op een levensgevaarlijke elektrische schok. Als de netvoeding beschadigingen vertoont, schakel dan eerst de spanning op het stopcontact uit (bijvoorbeeld via de desbetreffende zekeringen in de meterkast) en trek pas dan de netvoeding uit het stopcontact. Elektrische apparaten dienen uit de buurt van kinderen gehouden te worden. Wees extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Deze kunnen proberen voorwerpen door de openingen in de behuizing naar binnen te steken. Steek het apparaat nooit meteen in het stopcontact als het vanuit een koude naar een warme ruimte wordt gebracht. Er kan condensvorming optreden die de werking verstoort of tot beschadigingen leidt. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen, voordat u het in het stopcontact steekt. Dat kan uren duren! Het apparaat mag niet vochtig of nat worden. Plaats bijvoorbeeld geen vazen of planten op of naast het product. Vloeistoffen kunnen in de behuizing terecht komen en de elektrische veiligheid in gevaar brengen. Bovendien ontstaat er ernstig gevaar voor brand of een levensgevaarlijke elektrische schok. Scheid in dat geval het apparaat direct van de netspanning (stopcontact spanningsvrij maken en netvoeding uit het stopcontact trekken) en gebruik het apparaat niet meer. Breng het naar een reparatiewerkplaats. Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Plasticfolie, plastic zakken, piepschuimdelen en dergelijke kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden. Onderhouds-, instellings- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde werkplaats. Onweer kan gevaarlijk zijn voor elk elektrisch apparaat. Overspanning op de stroomtoevoer kan het apparaat beschadigen. Een televisietoestel bijvoorbeeld of een ander apparaat kan eenvoudig van het lichtnet gescheiden worden (stekker uit het stopcontact trekken). Maar dit is bij een alarminstallatie niet goed mogelijk. Gebruik tijdens onweer kan daarom een gevaar vormen voor de alarminstallatie en alle aangesloten apparaten. Er zijn geschikte accessoires op de markt die het risico voor de alarminstallatie en de aangesloten apparaten verkleinen: bijvoorbeeld overspanningsfilters en soortgelijke voorzieningen tegen bliksemschade. Dergelijke accessoires bieden echter geen volledige bescherming tegen overspanning of blikseminslag. In industriële inrichtingen moeten de ongevalpreventievoorschriften van het Verbond van industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht worden genomen. In scholen, opleidingsinrichtingen, hobby- en sociale werkplaatsen moet het gebruik van het product nauwgezet door geschoold personeel worden gecontroleerd. Let er bij testen en bij de keuze van de montagevolgorde op dat de interne sirene bij een alarm een luide signaaltoon afgeeft. 7

8 3 Werking 3.1 Overzicht Voorzijde: A B C D L E F K G J I (A) Power-LED (B) Service-LED (C) Display (D) Pijltjestoetsen/OK-toets (E) Intern scherpstellen / LED (F) Extern scherpstellen / LED (G) Uitschakelen / LED (H) Speaker (I) C-toets / invoer wissen (J) Toetsenbord (K) Menutoets (L) Speciale tekens J I H 8

9 Achterkant: M N S R Q O P (M) Grendel (N) Sabotagecontact (O) Batterijcompartiment (P) Speaker (Q) Relaisaansluitingen (R) Spanningsvoorziening (S) Ethernetaansluiting 9

10 3.2 Beoogd gebruik De draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen en de vele aan te sluiten componenten is bedoeld voor de beveiliging van uw eigendommen (bijv. woning, huis, garage, weekendhuis e.d.) De verzekering spreekt hier van "kleine" risico's. De draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen is niet geschikt voor hoge risico's, zoals bij bedrijfsmatige toepassing (winkels en fabrieken). De alarmcentrale meldt het onbevoegde binnendringen via het schakelen van uitgangen. Aan deze uitgangen kunt u optische, akoestische of stille signaalgevers aansluiten. Let op alle andere eigenschappen en kenmerken van het product, zoals die in deze handleiding zijn beschreven. Ander gebruik dan hierboven beschreven is niet toegestaan en leidt tot beschadiging van het product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden als kortsluiting, brand, elektrische schok e.d. Het is niet toegestaan deze alarminstallatie te koppelen aan publieke alarmcentrales of noodnummers (politie, brandweer). Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze handleiding. 3.3 Leveromvang Draadloze alarmcentrale 4x LR6 / penlite-batterij (AA) Netvoeding Bevestigingsmateriaal Ethernetkabel Relaisklemmen 4 Algemene informatie over het HomeMatic-systeem Deze centrale kan gebruikt worden met componenten uit het HomeMatic-systeem (zie 7.8) en werkt met het bidirectionele BidCoS -protocol voor draadloze communicatie. Alle apparaten worden geleverd met de standaardinstellingen. De actuele technische informatie en updates vindt u altijd op 10

11 5 Algemene aanwijzingen bij het gebruik van draadloze communicatie De radiografische communicatie die hier gebruikt wordt, is niet exclusief, zodat storingen niet uit te sluiten zijn. Andere mogelijke storingsbronnen zijn, schakelmomenten, elektromotoren of defecte elektrische apparaten. Het bereik kan in gebouwen sterk afwijken van het bereik in het vrije veld. Behalve het zendvermogen en de karakteristieken van de ontvanger, spelen ook omgevingsinvloeden zoals luchtvochtigheid als ook bouwkundige bijzonderheden ter plaatse een belangrijke rol. Hierbij verklaart eq-3 Entwicklung GmbH dat dit apparaat voldoet aan de principiële eisen en de andere relevante voorschriften van richtlijn 1999/5/EG. U vindt de volledige conformiteitsverklaring op 6 Algemene aanwijzingen bij alarminstallaties In Duitsland heeft slechts een op de 10 woningen een inbraak- of brandmeldingsinstallatie. Duitsland loopt daarmee ver achter op andere landen. In de VS heeft bijvoorbeeld 90% van de woningen een brandmeldingsinstallatie. Dit is weliswaar te verklaren uit het feit dat er veel in hout gebouwd wordt en uit de strenge bouwvoorschriften, het laat echter ook zien dat er in Duitsland een inhaalslag nodig is. In deze tijd van stijgende criminaliteitscijfers voor inbraak, diefstal en roofovervallen is het bovendien zinvol om uw eigendommen niet alleen tegen brand te beschermen (bijv. met rookmelders). In vrijwel iedere woning zijn voorwerpen aanwezig die interessant zijn voor inbrekers, bijvoorbeeld sieraden, technische apparatuur, kunstvoorwerpen of contant geld. Als u een bestaand gebouw of woning uitgebreid wilt beveiligen, dan komt er bij de conventionele systemen omvangrijk bekabelingswerk kijken: gleuven in de muren, gaten voor de kabels e.d. Vaak is een dergelijke installatie in het geheel niet mogelijk omdat in huurwoningen dergelijke omvangrijke wijzigingen niet aangebracht mogen worden. Ook in moderne energiezuinige huizen, die (gedeeltelijk) uit hout zijn vervaardigd, is het niet mogelijk om naderhand kabels te leggen. Hier kan de draadloze alarminstallatie HM-Sec-Cen van pas komen. Door de draadloze communicatie is de installatie heel eenvoudig aan te leggen. Het trekken van kabels is vrijwel helemaal overbodig. Bovendien is de HM-Sec-Cen hierdoor naderhand ook snel en probleemloos uit te breiden. 11

12 Er bestaat geen absolute beveiliging tegen inbraak, overvallen en diefstal. Een inbreker wil zijn activiteiten liefst geruisloos en onopvallend uitvoeren. Een alarm, bijvoorbeeld een externe sirene of flitslicht jaagt niet alleen de inbreker op de vlucht, maar attendeert ook buren en passanten op de noodsituatie. De rest van de beveiliging van de woning moet in verhouding staan, zodat het de inbreker zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. Hoe langer het duurt om een hindernis te overwinnen, hoe groter de kans op ontdekking wordt. Voor een goede beveiliging is dus niet alleen een alarminstallatie nodig, maar ook deugdelijke buitendeuren, sloten en tussendeuren (bijv. tussen woning en garage of bijgebouw), afsluitbare kelderramen met afdekroosters en dergelijke. Een speciaal beveiligde dure voordeur biedt geen bescherming als de zijingang of de terrasdeur vanuit kostenoverwegingen onvoldoende is beveiligd. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de desbetreffende vakhandel (bijv. leveranciers van deuren en ramen) of bij adviespunten van de politie. 7 Beschrijving van het systeem 7.1 Basisfuncties De draadloze alarmcentrale (HM-Sec-Cen) is bedoeld voor beveiliging tegen inbraak en brand van privé-woningen. De instellingen worden rechtstreeks op de draadloze alarmcentrale gewijzigd. U kunt iedere sensor van de alarminstallatie een eigen naam (tot 32 tekens) geven. Daardoor is, als het alarm afgaat, snel te zien waar en door welke sensor het alarm geactiveerd is. Door de draadloze techniek is het systeem heel gemakkelijk te installeren. Er hoeven immers geen kabels getrokken te worden. Er kunnen maximaal 100 draadloze sensoren op alarmcentrale worden aangesloten. Sensoren met een sabotagecontact kunnen een alarm activeren als de behuizing ongeoorloofd wordt geopend. De alarmcentrale zelf wordt gevoed met de meegeleverde netvoeding. Om ervoor te zorgen dat de centrale bij stroomuitval blijft werken, is er een noodstroomvoorziening ingebouwd (4 penlite-batterijen). De draadloze alarmcentrale beschikt verder over een netwerkaansluiting, die gebruikt wordt op s te sturen als het alarm afgaat. De HM-Sec-Cen gebruikt de netwerkaansluiting ook om automatisch de tijd en de datum op te halen via internet. 12

13 7.2 Radiografische technologie BidCoS BidCoS (Bidirectional Communication Standard) is een nieuwe communicatiestandaard, die speciaal is ontwikkeld om een heel betrouwbare bidirectionele radioverbindingen op te bouwen in de 868MHz-band. Bidirectioneel betekent dat de verbinding tussen sensor en centrale in beide richtingen gebruikt kan worden. In tegenstelling tot andere installaties meldt de sensor dus niet alleen aan de centrale dat er een alarm is geactiveerd, maar de sensor ontvangt ook een ontvangstbevestiging, zodat bekend is of de alarmmelding aangekomen is. Als de sensor geen ontvangstbevestiging krijgt (bijv. bij een kortdurende communicatiestoring) dan wordt de melding nogmaals gestuurd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de draadloze transmissie aanzienlijk beter dan in andere draadloze systemen. 7.3 Bedrijfsmodes: uitgeschakeld, intern scherp, extern scherp Bedrijfsmode uitgeschakeld ("unscharf") In de bedrijfsmode "uitgeschakeld" gaat het alarm niet af op basis van sensormeldingen (met uitzondering van rookmelders, een rookalarm gaat in de fabrieksinstelling altijd af). U kunt zich vrij door het huis bewegen, zonder dat het alarm afgaat. De alarmmeldingen kunnen per bedrijfsmode worden ingesteld. Vanuit de fabriek zijn de instelling zodanig dat in de bedrijfsmode "uitgeschakeld" het alarm bij sabotage, gevaar (bijv. activeren van een rookmelder) of overval afgaat en de interne en eventuele extern sirene wordt geactiveerd. De bedrijfsmode "intern scherp" ("intern scharf") beveiliging van de buitengrens. De bedrijfsmode "intern scherp" beveiligt als het ware de buitengrens. Als u binnen blijft, dan moet er een beveiliging tot stand komen tegen indringers van buiten (bijv. 's nachts). U kunt zich binnen in de woning vrij bewegen, terwijl de buitengrens (ramen en deuren e.d.) bewaakt worden. Bedrijfsmode "extern scherp" ("extern scharf") beveiliging bij afwezigheid Deze bedrijfsmode is bedoeld de woning te bewaken als er niemand thuis is. Ook de binnenruimtes worden bewaakt (bijv. door bewegingsmelders) Toekenning sensoren: De gekoppelde sensoren moet aan een bewakingsgebied worden toegekend. Een sensor kan voor de interne beveiliging zijn bedoeld of voor de beveiliging van de buitengrens (extern). De volgende toekenningen zijn mogelijk: Toekenning sensor "intern" Sensorinstelling: "Intern: Ja" De sensor kan alleen een alarm activeren in de bedrijfsmode "extern scherp".. 13

14 Sensorinstelling:"extern" Sensorinstelling: "Intern: Nee" De sensor kan zowel een alarm activeren in de bedrijfsmode "intern scherp" als "extern scherp". De toekenning van de sensoren kan gewijzigd worden via het menu apparaateigenschappen (Geräte, Eigenschaft, Intern: Ja/Nein). 7.4 Vertragingsgroep Sensoren kunnen niet alleen toegekend worden met "Intern: Ja/Nein" maar kunnen ook aan de vertragingsgroep ("Verschluss") worden toegekend. In de vertragingsgroep moeten alle sensoren zitten die buitendeuren direct beveiligen (bijv. via raamdeurcontacten of bewegingsmelders). Als de alarmcentrale op scherp gesteld wordt, activeren de sensoren uit de vertragingsgroep in eerste instantie alleen de interne sirene van de alarmcentrale (vertragingstijd 30 s, te wijzigen zoals beschreven bij punt 11.6). Pas daarna wordt het "normale" alarm geactiveerd (bijv. externe sirene, flitslicht). Voordeel: Als u bij binnenkomst vergeten heeft het alarm uit te schakelen, dan gaat eerst alleen de interne sirene af. U heeft 30 seconden de tijd om de alarmcentrale uit te schakelen, voordat de externe sirene afgaat of er een wordt verzonden. Nadeel: Bij een "echte" inbraak krijgt de inbreker ook een waarschuwing. Hij zou kunnen proberen de alarmcentrale of andere onderdelen van de alarminstallatie te vernietigen, als deze apparaten gemakkelijk bereikbaar zijn en niet tegen geweld zijn beschermd. 7.5 Scherpstellen De draadloze alarmcentrale kan via de volgende componenten scherpgesteld worden. Direct aan de alarmcentrale, met een instelbare scherpstelvertraging (externe vertraging). Draadloze afstandsbediening (HM-RC-Sec3 en HM-RC-Sec3-B) De draadloze alarmcentrale kan via de afstandbediening scherpgesteld of uitgeschakeld worden door de desbetreffende toets lang ingedrukt te houden. 14

15 7.6 Soorten alarmen De draadloze alarmcentrale kent vier soorten alarm. Per soort alarm kan worden ingesteld of de ingebouwde sirene, een geschikte spraakgenerator, een externe sirene en eventueel externe apparaten via de twee schakeluitgangen geactiveerd worden. De vier soorten alarm zijn: Alarm: Een sensor toegekend aan "intern" of "extern" activeert een alarm terwijl de bedrijfsmode "intern scherp" resp. "extern scherp" is. Hiermee wordt een inbraakalarm gegeven. Gevaar: Een rook- of watermelder activeert een alarm. Sabotage: Het sabotagecontact van de alarmcentrale of van een van de sensors activeert een alarm. Overval: Er is op de draagbare paniekknop (HM-RC-P1) gedrukt waardoor een alarm geactiveerd wordt. Sabotagecontacten zijn met name beschikbaar op de beveiligingsrelevante componenten van HomeMatic, bijvoorbeeld bewegingsmelders (HM-Sec- MDIR) of raam/deurcontacten (HM-Sec-SC). Als bijvoorbeeld de behuizing van een bewegingsmelder wordt geopend, dan wordt dat draadloos aan de centrale gemeld en op het display getoond. Afhankelijk van de instelling kan dat een alarm activeren. Ook de centrale zelf heeft aan de achterzijde een sabotagecontact dat geactiveerd wordt als de behuizing wordt geopend. 7.7 Alarmsignalen Alarmen kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Interne sirene van de alarmcentrale Als het alarm afgaat dan wordt er gesproken tekst gegenereerd via de ingebouwde speaker en een signaaltoon gegenereerd via de ingebouwde piëzo-sirene. Dit kan voor woningen en kleine gebouwen al voldoende zijn. Aansturing externe sirene-flitslicht (HM-Sec-SFA-SM) Via de aansturing externe sirene-flitslicht van HomeMatic kunnen een sirene en een flitslicht die buiten aan het huis zijn gemonteerd, draadloos worden geactiveerd. Hierdoor worden buren en passanten op het alarm opmerkzaam gemaakt. Externe schakeluitgangen Via de twee ingebouwde relaisuitgangen kunnen externe apparaten worden ingeschakeld. Er kan worden ingesteld op welk soort alarm een contact moet reageren. Ze kunnen zich hetzelfde als de interne of externe sirene gedragen, of bijvoorbeeld alleen schakelen bij een alarm van het soort overval, sabotage of gevaar. U kunt met deze relais bijvoorbeeld een externe telefoonkiezer met relaisingangen aansturen. versturen Als er een alarm afgaat, kan er een worden verzonden. In de tekst wordt gemeld welke sensor het alarm heeft geactiveerd, wat de bedrijfsmode van de centrale was, welk soort alarm het betreft en de datum en tijd van het alarm. 15

16 7.8 Ondersteunde HomeMatic componenten HM draadloze draagbare zender, functie alarminstallatie (HM-RC-Sec3) Beschrijving: Afstandsbediening, scherpstellen/uitschakelen Functie in het systeem: U kunt de alarmcentrale met de knoppen "intern scherp", "extern scherp" en "uitschakelen" in de desbetreffende bedrijfsmode zetten (als er geen storingen zijn zoals bijvoorbeeld een open raam). Bij de tweede druk op de toets wordt de alarmcentrale dwingend scherpgesteld. De toets moet lang ingedrukt worden gehouden. Sabotagecontact: nee HM draadloze draagbare paniekknop (HM-RC-P1) Beschrijving: Afstandsbediening paniekknop (overval) Functie in het systeem: De alarmcentrale neemt deze afstandsbediening altijd als paniekknop op in het systeem. Als gedetecteerd wordt dat op de knop is gedrukt, dan wordt er altijd, onafhankelijk van de bedrijfsmode, een overvalalarm gegenereerd. Sabotagecontact: nee HM raam-draaihandgreepcontact (HM-Sec-RHS) Beschrijving: Raam-draaihandgreepcontact Functie in het systeem: Deze sensor is om te bewaken of er een raam open staat. De alarmcentrale kan (afhankelijk van de bedrijfsmode) een alarm activeren op basis van deze sensor. Sabotagecontact: ja HM deur-raamcontact (HM-Sec-SC) Beschrijving: Deur-raamcontact Functie in het systeem: Deze sensor is om te bewaken of er een raam of deur open staat. De alarmcentrale kan (afhankelijk van de bedrijfsmode) een alarm activeren op basis van deze sensor. Sabotagecontact: ja HM bewegingsmelder (HM-Sec-MDIR) Beschrijving: Bewegingsmelder voor gebruik binnenshuis Functie in het systeem: Deze sensor is voor de bewaking van binnenruimten. De alarmcentrale kan (afhankelijk van de bedrijfsmode) een alarm activeren op basis van deze sensor. Sabotagecontact: ja 16

17 HM aansturing sirene-flitslicht (HM-Sec-SFA-SM) Beschrijving: Aansturing sirene-flitslicht Functie in het systeem: De aansturing sirene-flitslicht kan een sirene en een flitslicht onafhankelijk van elkaar aansturen, zo kan de inschakelduur verschillen. De instelling verloopt via het menu van de alarmcentrale. Sabotagecontact: ja HM draadloze rookmelder (HM-Sec-SD) Beschrijving: Rookmelder Functie in het systeem: Deze melder meldt rookvorming in binnenruimten. Alle rookmelders die op de centrale worden aangesloten, worden aan dezelfde groep toegekend en gaan tegelijk af als er een rookalarm optreedt. De alarmcentrale activeert via de ingestelde signaalgever een rookalarm. De signaalgever voor de rookmelders kan niet gebruikt worden voor andere alarmen (bijv: overval). Sabotagecontact: nee HM KeyMatic (HM-Sec-Key) Beschrijving: KeyMatic, deurslotaandrijving Functie in het systeem: De KeyMatic is voor het openen van huisdeuren via de afstandsbediening. De alarmcentrale sluit de deur automatisch af als de centrale scherpgesteld wordt. Er moet eerst een afstandsbediening aan de KeyMatic gekoppeld worden, voordat de KeyMatic aan de draadloze alarmcentrale wordt gekoppeld. Sabotagecontact: nee HM draadloze watermelder (HM-Sec-WDS) Beschrijving: Watermelder. Functie in het systeem: Deze melder detecteert als er water op de vloer staat en meldt dat aan de alarmcentrale. Deze activeert, afhankelijk van de instellingen, een gevaar-alarm. Sabotagecontact: nee 17

18 Algemene aanwijzingen bij gekoppelde componenten van HomeMatic: Alle toegepaste componenten moeten zich in hun originele staat bevinden. Vervangen van AES-sleutels is niet mogelijk. Bij het wissen van een gekoppeld apparaat, wordt dit alleen maar gewist in de alarmcentrale. Het apparaat wordt niet in zijn originele staat teruggebracht. Dat moet u handmatig bij het apparaat doen. 8 Installatieplan 8.1 Algemene aanwijzingen bij het installatieplan Voordat u een alarminstallatie aanlegt, moet u op basis van de lay-out van het te bewaken object een plan opstellen welke deuren, ramen, ruimten e.d. op welke manier bewaakt moeten worden. Maak een schets met daarin het soort sensors en de plaats. Dit dient om het aantal nodige sensoren te kunnen inschatten. Geef de sensors een naam. Als u de sensornaam later in de alarmcentrale invoert, heeft u 32 tekens ter beschikking. Voorbeeld: "Woonkamer, raam 1" Noteer ook de overige gegevens bij de sensors, bijv. type (intern/extern, vertragingsgroep). Dit komt later goed van pas als u de sensoren in de alarmcentrale aanmeldt. Tips voor de positie van de alarmcentrale en de sensors: De alarmcentrale zelf moet ergens in het midden van het te bewaken gebied geplaatst worden, zodat de afstanden voor de draadloze communicatie kort blijven. Een geschikte plaats is bijvoorbeeld de hal van een woning. Nog beter is het als u een afgesloten plaatst kiest, bijvoorbeeld een apart afsluitbare bergruimte. De alarmcentrale moet in ieder geval op een plaatst gemonteerd worden die voldoende door de sensoren wordt bewaakt. Anders kan een inbreker ongehinderd naar de alarmcentrale gaan en deze buiten gebruik stellen. Een draadloze bewegingsmelder (HM-Sec-MDIR) detecteert beweging als de indringer is binnengekomen buiten de beveiligde deuren en ramen om (bijvoorbeeld via een onbeveiligd kelderraam of dakraam). Eén draadloze bewegingsmelder kan een ruimte tot ongeveer 10 m bewaken. In iedere ruimte moet, onafhankelijk van de grootte of vorm, minstens een rookmelder (HM-Sec-SD) worden geplaatst. De plaatsing van een rookmelder hangt af van de luchtcirculatie in de ruimte (niet in de hoek van een ruimte, niet achter gordijnen). Vergeet niet om ook bijgebouwen zoals garage, tuinhuis of fietsenschuurtje, te beveiligen met de alarminstallatie. Door de draadloze communicatie en de batterijvoeding van de sensoren is de bewaking heel eenvoudig te realiseren (sensoren mogen niet nat of vochtig worden!). 18

19 8.2 Voorbeeld: Beveiliging van een bungalow De toekenning "int" (intern in het menu apparaatinstelling: "Intern: Ja ) resp. "ext." (extern in het menu apparaatinstelling: "Intern: Nein") wordt uitgelegd onder punt 7.3. De alarmcentrale (HM-Sec-Cen) is uit veiligheidsoverwegingen in de werkruimte (HWR) geplaatst. Voor de beveiliging van de buitengrens ("intern scherp") worden alle ramen en buitendeuren voorzien van deur-raamcontact (HM-Sec-SC) of een raamdraaihandgreepcontact (HM- Sec-RHS) (Apparaatinstelling: "Intern: Nein", toegekend aan "extern") Toegekend aan de vertragingsgroep. Hieraan worden het deur-raamcontact (HM- Sec-SC) in het tochtportaal en in de woonkamer en de bewegingsmelder (HM- Sec- MDIR) in de garage toegekend (Apparaatinstelling: "Verschluss: Ja"). Om de veiligheid bij afwezigheid ("extern scherp") verder te vergroten, zijn alle ruimtes voorzien van een bewegingsmelder (HM-Sec-MDIR) (Apparaatinstelling: "Intern: Ja", Toegekend aan "intern"). De garage wordt beveiligd met een bewegingsmelder (Apparaatinstelling: "Intern: Nein", toegekend aan "extern") De installatie wordt met een afstandsbediening (HM-RC-Sec3) scherpgesteld (bijv. vanuit de auto) of rechtstreeks aan de alarmcentrale (HM-Sec-Cen) met een externe vertraging de draadloze alarmcentrale staat pas na 30 seconde op scherp, zodat u genoeg tijd heeft het huis te verlaten (de externe vertraging is instelbaar, zie punt 11.6). In de keuken en op twee voor het huis centrale plaatsen in de hal zijn rookmelders (HM-Sec-SD) geplaatst. 19

20 De sirene en het flitslicht buiten aan het huis worden aangestuurd via de aansturing sirene-flitslicht (HM-Sec-SFA-SM), die in de garage is geplaatst. De draadloze alarmcentrale (HM-Sec-Cen) is aan het netwerk van het huis aangesloten en kan als er een alarm optreedt, s verzenden. 9 Montage 9.1 Aanwijzingen voor de plaatsing De alarmcentrale en de netvoeding moeten in een droge binnenruimte worden geplaatst (dus niet in een vochtige kelder of in een badkamer). Zorg voor voldoende ventilatie. Kies een afgeschermde plek, om te voorkomen dat een inbreker de centrale snel kan manipuleren. Ideaal is een afsluitbare opslagruimte. De plaats waar de centrale is gemonteerd, moet vanaf buiten en ook vanaf binnen niet direct te herkennen zijn. Niet iedereen hoeft te weten waar de alarmcentrale is geplaatst. De alarmcentrale mag niet in de directe nabijheid van grote metalen voorwerpen (radiator, spiegel, wanden van gewapend beton, metalen deuren) worden geïnstalleerd, omdat dit het bereik van de radiocommunicatie kan verkleinen. Er moet een stopcontact (230 V/ 50 Hz) in de buurt van de centrale zijn voor de netvoeding. Om de alarmcentrale aan het netwerk te kunnen aansluiten, moet er een LAN-kabel tot aan de centrale worden gelegd. 9.2 Montage van de draadloze alarmcentrale De alarmcentrale wordt met drie schroeven en pluggen aan de wand bevestigd (wordt meegeleverd). Zorg ervoor dat u niet per ongeluk in elektriciteits-, gas- of waterleidingen boort. Levensgevaar! 20

21 A B D C Leg de alarmcentrale met de achterkant naar boven voor u op tafel. Open de vergrendeling van de centrale door de grendel (A) naar links te bewegen. Nu kan de bevestigingsplaat (B) opengedraaid worden. De alarmcentrale en de bevestigingsplaat zijn via een scharnier (C) met elkaar verbonden. Draai de bevestigingsplaat zover open - ong. 45 (B) - tot u hem kunt afnemen (C). U kunt met de afgenomen bevestigingsplaat de boorgaten (D) op de wand aftekenen. Gebruik een waterpas om de bevestigingsplaat waterpas te hangen. Afhankelijk van de toestand van de wand, boort u nu drie gaten (5 mm) en steekt er de pluggen (5 mm) in. Houd nu de bevestigingsplaat tegen de wand en schroef hem met de drie schroeven vast. Als u meer kabels moet aansluiten, gaat u verder met punt 9.3. Anders kunt u de alarmcentrale onder en hoek van 45 weer in het scharnier (C) hangen, hem opklappen en met de hendel (A) weer vergrendelen. 9.3 Bekabeling Relais-aansluitingen De draadloze alarmcentrale kan externe apparaten zoals een telefoonkiezer of bekabelde alarminstallaties aansturen via twee relais met wisselcontact. Omdat het wisselcontacten zijn, kunt u zowel ingangen aansluiten die het maken van een contact als alarm herkennen als ingangen die het verbreken van een contact als alarm herkennen. 21

22 Haal, voordat u de relaiscontacten bekabelt, de spanning van de centrale en verwijder de batterijen. We raden aan om eerst de klemmen aan de kabels te bevestigen, daarna de centrale aan de bevestigingsplaat te hangen en dan pas de klemmen op de pin strip in het apparaat te steken. Als de alarmcentrale al aan de wand is bevestigd en is A gesloten, maak dan eerst de hendel (A) los en klap de centrale naar voren toe open. Als een ingang het sluiten van een contact als alarm herkent, moet u aansluitingen 11 en 14 gebruiken (als u relais 1 wilt gebruiken). Voor relais 2 gebruikt u aansluitingen 21 en 24. Als een ingang het verbreken van een contact als alarm herkent, moet u aansluitingen 11 en 12 (relais 1) of 21 en B 22 (relais 2) gebruiken. De aansluitkabel van het relais gaat ongeveer 10 cm het apparaat in. Verwijder de kabelmantel over een lengte van ongeveer 3 cm en strip de individuele aders over 6 mm. Er worden twee klemmen meegeleverd. De klemmen zijn geschikt voor draden van 0,08 tot 1.0 mm². Klap de klemhendel naar boven om de klem te openen. Steek dan de gestripte aders in de klem. Sluit de klem weer door de klemhendel naar beneden te klappen. Steek de klem nu zo op de pin strip (B) dat de zwarte klemhendel naar binnen wijst. In de volgende paragraaf (9.4) wordt de bekabeling van de netwerk- en de stroomaansluiting beschreven. Als u deze stap nu niet wilt uitvoeren, sluit het apparaat dan weer. De maximale schakelcapaciteit (24 V/1 A) van de relaisuitgangen mag niet worden overschreden. 22

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem Installatie handleiding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 4.4.17 AUX knop A...19 2. SPECIFICATIES... 3 4.4.18 AUX-KNOP B...19 2.1 Algemene specificaties...3

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding I ns t a l l a t e ur s ha ndl e i di ng Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding Deutsch Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de gebruiker Optische indicaties op de AlphaVision ML bedieningspaneel = Sectie 1 = Sectie 2 = Sectie 3 = Sectie 4 Aan de rechterzijde zijn diverse status LED s aanwezig. De betekenis

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

LynX Voice Security System

LynX Voice Security System LynX Voice Security System Gebruikershandleiding K5964NLV1 4/05 Rev. A INHOUDSOPGAVE SYSTEEMOVERZICHT...4 Kenmerken...4 Algemene Werking...5 Kort Overzicht van de Functies...6 Over het Hoofdbediendeel...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110 Nederlands Augustus 2007 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling.

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie