Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE"

Transcriptie

1 NL

2 EUROPESE COMMISSIE Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem

3 INHOUD WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE STAPPENPLAN VOOR EEN INTERNE EUROPESE VERVOERSRUIMTE WERKEN AAN EEN CONCURREREND EN ZUINIG VERVOERSSYSTEEM...1 Inleiding 7 I Huidige trends en toekomstige uitdagingen: het doen uitdoven van olie als brandstof 9 1. EEN KIJK OP HET RECENTE VERLEDEN Efficiënter en veiliger vervoer maar geen structurele veranderingen om de afhankelijkheid van olie en de CO 2 -uitstoot te beperken Bemoedigende recente ontwikkelingen BEOORDELING VAN VERVOERSTRENDS: EEN ONGEWIJZIGD BELEID IS NIET DUURZAAM Stijgende olieprijzen en aanhoudende olieafhankelijkheid Toenemende congestie en slechtere bereikbaarheid Een verslechterend klimaat en lokaal milieu TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN EN BEPERKINGEN Toenemende concurrentie in wereldwijde vervoersmarkten Een zuinig koolstofbudget voor de vervoerssector Een sterke behoefte aan infrastructuurinvesteringen De noodzaak van een nieuwe mobiliteitsaanpak...21 II Een visie voor 2050: een geïntegreerd, duurzaam en efficiënt mobiliteitsnetwerk EEN UITGELEZEN KANS EEN GEÏNTEGREERDE VISIE VOOR DE VERSCHILLENDE VERVOERSSEGMENTEN Het verwijderen van conventionele auto's en vrachtwagens uit het stadsbeeld Multimodaal interstedelijk vervoer Een milieuvriendelijk en efficiënt kernnetwerk voor goederenvervoer Verbetering van de deur-tot-deurervaring op lange afstanden Wereldwijde gelijke concurrentievoorwaarden voor intercontinentaal goederenvervoer

4 3. EEN OVERZICHT: KENMERKEN EN VOORDELEN VAN EEN NIEUW MOBILITEITSCONCEPT...34 III Strategie: beleidslijnen voor het aansturen van veranderingen EEN EFFICIËNT EN GEÏNTEGREERD MOBILITEITSSYSTEEM Een interne Europese vervoersruimte Een reële interne markt voor spoorvervoersdiensten Voltooiing van de Europese luchtvaartsector Een "blauwe gordel" voor de zeevaart en een aangepast kader voor de binnenvaart Verdere integratie van het goederenvervoer over de weg Multimodaal goederenvervoer: de ontwikkeling van e-freight Hoogwaardige banen en degelijke arbeidsomstandigheden bevorderen Een sociale code voor mobiele werknemers in het wegvervoer Een sociale agenda voor de scheepvaart Een maatschappelijk verantwoorde luchtvaartsector Een vervoerswijzeoverschrijdende evaluatie van het EU-beleid inzake banen en arbeidsomstandigheden Veilig vervoer Beveiliging van goederen Hoog veiligheidsniveau voor passagiers met minimale hinder Beveiliging van het vervoer over land "End-to-end"-beveiliging Duizenden mensenlevens redden dankzij veiliger vervoer Het aantal verkeersdoden tot nul herleiden Een Europese strategie voor een veilige burgerluchtvaart Veiliger scheepvaart Spoorwegveiligheid Vervoer van gevaarlijke goederen Kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening Betere handhaving van passagiersrechten Naadloos multimodaal vervoer en geïntegreerde vervoerbewijzen Zorgen voor een continue mobiliteit na ontregeling van het vervoerssysteem INNOVATIE VOOR DE TOEKOMST: TECHNOLOGIE EN GEDRAG Een Europees beleid inzake onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer Voertuigen voor de toekomst

5 Een sterke strategie voor alternatieve brandstoffen Het vervoerssysteem doordringen van geavanceerde informatietechnologie Duurzamer gedrag promoten Etikettering van brandstof- en voertuigefficiëntie Gecertificeerde berekening van de koolstofvoetafdruk Lagere snelheden ten behoeve van schoner en veiliger vervoer Opleiding en toepassingen voor ecorijden Geïntegreerde stedelijke mobiliteit Een nieuwe vorm van stedelijke mobiliteit MODERNE INFRASTRUCTUUR EN SLIMME FINANCIERING Vervoersinfrastructuur: territoriale cohesie en economische groei De sterke punten van de afzonderlijke vervoerswijzen benutten TEN-V-beleidsherziening: van individuele projecten naar een geïntegreerd Europees netwerk Voorafgaande evaluatie van projecten Een coherent financieringskader Trends in de financiering van vervoersinfrastructuur Financieringsbehoeften van de vervoerssector Een nieuw financieringskader voor vervoersinfrastructuur Engagementen van de private sector Correcte prijszetting en vermijden van concurrentieverstoringen "De vervuiler betaalt" de externe kosten "De gebruiker betaalt" de infrastructuurkosten Belastingen afstemmen op doelstellingen voor duurzaam vervoer Vervoersinfrastructuur en vervoersdiensten: subsidies en staatssteun DE EXTERNE DIMENSIE Uitbreiding van marktregels en versterking van de dialoog met de voornaamste partners inzake vervoer Bevordering van doelstellingen inzake energie-efficiëntie en klimaatverandering in multilaterale fora Een internationale dialoog over beveiliging van vervoer Uitbreiding van ons vervoers- en infrastructuurbeleid naar onze buurlanden Een versterkte samenwerking die de belemmeringen op het vlak van vervoer wegneemt

6 Lijst van maatregelen 1. Een reële interne markt voor spoorvervoersdiensten Voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim Capaciteit en kwaliteit van luchthavens Een maritieme "blauwe gordel" en markttoegang tot havens Een aangepast kader voor de binnenvaart Goederenvervoer over de weg Multimodaal goederenvervoer: e-freight Sociale code voor mobiele werknemers in het wegvervoer Een sociale agenda voor de scheepvaart Een maatschappelijk verantwoorde luchtvaartsector Een vervoerswijzeoverschrijdende evaluatie van het EU-beleid inzake banen en arbeidsomstandigheden Beveiliging van goederen Hoog veiligheidsniveau voor passagiers met minimale hinder Beveiliging van het vervoer over land "End-to-end"-beveiliging Het aantal verkeersdoden tot nul herleiden Een Europese strategie voor een veilige burgerluchtvaart Veiliger scheepvaart Spoorwegveiligheid Vervoer van gevaarlijke goederen Passagiersrechten Naadloze mobiliteit van deur tot deur Noodmobiliteitsplannen Een stappenplan voor technologie Een innovatie- en implementatiestrategie Een regelgevingskader voor innoverend vervoer... 94

7 27. Reisinformatie Voertuiglabels voor CO 2 -uitstoot en brandstofrendement Berekening van de koolstofvoetafdruk Ecorijden en snelheidsbeperkingen Plannen voor stedelijke mobiliteit Een EU-kader voor tolsystemen in steden Een strategie voor een nagenoeg uitstootvrije logistiek in Een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur een Europees mobiliteitsnetwerk Multimodale goederencorridors voor duurzame vervoersnetwerken Criteria voor de voorafgaande evaluatie van projecten Een nieuw financieringskader voor vervoersinfrastructuur Engagementen van de private sector Slimme tarieven en belastingen De externe dimensie van vervoer in een mondiale context

8 Inleiding Vervoer vormt de grondslag van elke economie. Het vormt immers de kern van de bevoorradingsketen. Zonder degelijke vervoersnetwerken kan de interne markt niet goed functioneren. Investeringen in vervoersinfrastructuur bevorderen de economische groei, zorgen voor welvaart, bevorderen de handel, de geografische bereikbaarheid en de mobiliteit van mensen. Ze vormen een uiterst efficiënte motor voor het scheppen van banen. Terwijl andere regio's in de wereld enorme programma's opzetten om te investeren in infrastructuur, is het essentieel dat het Europees vervoer zijn concurrentiepositie handhaaft. Vervoer is ook cruciaal voor een hoge levenskwaliteit, door plaatsen toegankelijk te maken en mensen bij elkaar te brengen. Naast haar faciliterende rol is de vervoersindustrie een belangrijke economische sector: de sector zelf telt in de EU 10 miljoen werknemers en vertegenwoordigt ongeveer 5 % van het BBP. Talrijke Europese bedrijven zijn wereldleider op het gebied van infrastructuur, logistiek, verkeersbeheersystemen en de productie van vervoersuitrusting. Marktintegratie, economische groei en vervoer zijn nauw met elkaar verbonden. In de EU hebben efficiënte transportverbindingen bijgedragen tot het ontstaan en de verder ontwikkeling van de interne markt. Elke EU-uitbreiding ging gepaard met een sterke groei van de vervoersactiviteit. Er moet echter nog een lange weg worden afgelegd om de vervoerssystemen van Oost- en West-Europa te verenigen en van de uitbreiding een fysieke realiteit te maken. Het verband tussen de interne markt en vervoer was al vanaf het begin van de Europese integratie duidelijk. Het vervoersbeleid was dan ook als gemeenschappelijk beleidsterrein in het Verdrag van Rome opgenomen. Hieraan heeft het Verdrag van Maastricht in 1992 een beleid inzake het trans-europese netwerk toegevoegd met het oog op het behalen van de doelstellingen inzake de Europese interne markt en cohesie 1. In datzelfde jaar heeft de Commissie een witboek gepubliceerd over het gemeenschappelijk vervoersbeleid, dat voornamelijk op het openstellen van de markt volgens de toen geldende prioriteiten was gericht. Bijna tien jaar later werd in het witboek van 2001 de nadruk gelegd op de noodzaak de vervoersgroei te beheren door een evenwichtiger gebruik van alle soorten van vervoer. Dit witboek biedt opnieuw een algemene kijk op de ontwikkelingen op het gebied van vervoer, op de toekomstige uitdagingen en op de beleidsinitiatieven die moeten worden onderzocht. Vervoer blijft een centrale rol spelen in de economische ontwikkeling en territoriale en sociale samenhang, maar komt voor nieuwe uitdagingen te staan: Sinds de laatste uitbreiding heeft het Europese vervoersbeleid betrekking op bijna het volledige continent en dus 500 miljoen burgers. Europa herstelt zich momenteel van de zwaarste, wereldwijde economische crisis sinds de jaren dertig. De crisis kwam na een sterke stijging van de prijzen van olie en 1 Tegenwoordig valt het vervoersbeleid onder de bepalingen van titel VI, artikelen 90 tot en met 100, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 7

9 andere grondstoffen, wat wees op een toenemend onevenwichtig gebruik van hulpbronnen wereldwijd. Tegelijk erkent de internationale gemeenschap de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen overal ter wereld drastisch te verminderen. Ervoor zorgen dat de economie zuiniger omspringt met hulpbronnen vormt een bijzonder grote uitdaging voor de vervoerssector. Deze steunt immers nog altijd voornamelijk op olie, stootte in % 2 meer broeikasgassen uitgestoten dan in 1990 en blijft een grote bron van geluidshinder en plaatselijke luchtverontreiniging. Dit witboek legt zich toe op het bewerkstelligen van een ingrijpende hervorming van het vervoerssysteem, waarbij gestreefd wordt naar onafhankelijkheid van olie, en de ontwikkeling van een moderne infrastructuur en multimodale mobiliteit met behulp van slimme beheer- en informatiesystemen. Het witboek is ingediend samen met de mededeling met een stappenplan naar een koolstofarme economie in 2050 en het nieuwe energie-efficiëntieplan Het is een integrerend deel van het initiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" van de Commissie. Het document bestaat uit drie grote delen: "Deel I Huidige trends en toekomstige uitdagingen: het doen uitdoven van olie als brandstof" gaat na met welke uitdagingen het vervoerssysteem in de toekomst waarschijnlijk te maken zal krijgen. Dit wordt gebaseerd op een evaluatie van recente ontwikkelingen 3 en een beoordeling van de huidige trends 4. In dit deel worden met name de drempelwaarden voor de uitstoot van broeikasgassen uiteengezet waaraan de vervoerssector in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering moet voldoen. Deel II Een visie voor 2050: een geïntegreerd, duurzaam en efficiënt mobiliteitsnetwerk". In dit deel wordt getracht te komen tot een aannemelijke en gewenste manier waarop het vervoerssysteem deze uitdagingen tegen 2050 kan verwezenlijken en betere mobiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven kan bieden. Deze visie gaat gepaard met doelstellingen ter ondersteuning van beleidsmaatregelen in het komende decennium. "Deel III Strategie: beleidslijnen voor het aansturen van veranderingen" vormt het operationele deel van het witboek. Hierin worden de initiatieven beschreven waar de komende tien jaar rekening mee moet worden gehouden om de in deel I vermelde doelstellingen te behalen, de vervoerssector duurzaam op weg te helpen en de kloof tussen visie en realiteit te verkleinen Dit cijfer omvat emissies afkomstig van internationaal luchtvervoer en zeevervoer. Een uitvoerige analyse is te vinden in bijlage 2: "Ex-postevaluatie van het vervoersbeleid " van de effectbeoordeling van het Witboek "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem". Een beschrijving van de manier waarop vervoer zich tot 2050 zou ontwikkelen indien niet wordt ingegrepen om deze trends om te buigen (referentiescenario) wordt gegeven in bijlage 3: "Referentiescenario ( )" van de effectbeoordeling van het Witboek "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem". 8

10 I Huidige trends en toekomstige uitdagingen: het doen uitdoven van olie als brandstof 1. EEN KIJK OP HET RECENTE VERLEDEN 1.1. Efficiënter en veiliger vervoer Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door intensief vervoer gepaard met een evenzo intensieve agenda inzake vervoersbeleid. De uitbreiding van de Unie en de steeds toenemende integratie van wereldmarkten hebben geleid tot grotere goederenvolumes. De mobiliteit van de Europeanen is eveneens toegenomen, ondanks de sterke verkeerscongestie waar veel steden mee kampen. 2. Het Europees vervoersbeleid heeft gezorgd voor een efficiënter en veiliger vervoerssysteem. De opening van de markt is bijzonder succesvol gebleken voor het wegvervoer, maar heeft nog meer succes gehad op het gebied van de luchtvaart. In deze sector heeft de liberalisering in de jaren negentig geleid tot een ongeziene groei van het aantal luchtreizigers en van het aantal Europese vliegroutes. 3. Het vervoer is een stuk veiliger geworden. Het aantal dodelijke ongevallen op de weg lag in 2010 ongeveer 40 % lager dan in 2001, waarmee de doelstelling van 50 % echter niet is behaald. Ook de veiligheid van het zeevervoer werd dankzij verschillende wetten verbeterd. Deze leidden onder andere tot het verbod op het gebruik van enkelwandige olietankers en tot de ontwikkeling van een pan-europees systeem voor de monitoring van de scheepvaart. Nieuwe instanties op het gebied van lucht-, spoor- en zeevervoer houden toezicht op de veiligheid van het Europees vervoer. 4. Mensen spelen een centrale rol in het Europees vervoersbeleid. Wettelijke vereisten zorgen er, met het oog op een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening en goede arbeidsvoorwaarden, voor dat reizigers noch werknemers het slachtoffer worden van toenemende concurrentiedruk in de vervoersmarkten. De EU heeft een reeks passagiersrechten vastgesteld, eerst voor luchtvervoer, later voor spoorvervoer en onlangs voor scheepvaart en touringcarvervoer. 5. Veiligheid werd na 11 september 2001 een belangrijk beleidsthema in het Europees vervoer. Ondertussen zijn Europese veiligheidsregels voor lucht- en zeevervoer goedgekeurd die betrekking hebben op regelgevende normen en inspectieregelingen. 6. De nationale infrastructuur hield eerder slechts ten dele rekening met de behoeften van de Europese interne markt. Dit leidde tot de verwezenlijking van het TEN-V-beleid. Na de uitbreiding van de EU in 2004 kregen 30 projecten voorrang. Sommige ervan zijn voltooid en hebben uiterst positieve effecten voor de betrokken regio's. Het Europees hogesnelheidsnet breidt zich steeds verder uit en boekt op bepaalde verbindingen opmerkelijke resultaten. Een groot aantal TEN-V-projecten heeft echter te kampen met planningsproblemen en 9

11 budgettaire beperkingen. De hefboomwerking van EU-financiering blijkt ontoereikend te zijn. 7. De internationale banden zijn versterkt. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk luchtruim (Common Aviation Area, CAA) met naburige landen. De EU heeft uitvoerige luchtvervoersovereenkomsten gesloten, in 2007 met de VS en in 2009 met Canada. Voor Zuidoost-Europa is een verdrag tot oprichting van een vervoersgemeenschap gesloten. De EU heeft in 2006 de goedkeuring van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme arbeid, het nieuwe "handvest van rechten" voor zeevarenden, actief ondersteund. Europa s vertegenwoordiging in internationale instellingen zoals de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) zou meer effect hebben als de EU met één stem sprak. De lidstaten kunnen zich echter moeilijk neerleggen bij een dergelijke aanpak maar geen structurele veranderingen om de afhankelijkheid van olie en de CO 2 -uitstoot te beperken 8. De vervoerssector is nog steeds bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen als energiebron. Dit is de enige sector waar de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) de afgelopen twintig jaar praktisch constant is toegenomen en nu ongeveer een derde meer hoger ligt dan in De technische vooruitgang heeft tot een betere energie-efficiëntie geleid, maar is niet toereikend om de toename van het verkeer te compenseren. 9. De voortdurende verscherping van normen voor de uitstoot van voertuigen ("Euro"-klassen) en verbeteringen van de brandstofkwaliteit hebben de uitstoot van verontreinigende stoffen en deeltjes door voertuigen aanzienlijk gereduceerd. In de meeste stedelijke en andere kwetsbare gebieden overschrijdt de verontreiniging echter nog steeds de wettelijke grenzen: verdere maatregelen zijn nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. 10. De slechte milieuprestaties van het vervoerssysteem houden ook verband met de vervoersgewoonten en het feit dat het merendeel van zowel het goederen- als het personenvervoer nog steeds via de weg verloopt. De efficiëntere en schonere vervoerswijzen via het spoor en over het water zijn er niet in geslaagd hun potentieel op middellange tot lange afstanden te benutten, die twee derden van het aantal afgelegde kilometers en van de hoeveelheid uitstoot vertegenwoordigen. Een aantal factoren kunnen de geringe aantrekkingskracht van alternatieve brandstoffen voor het wegvervoer verklaren: Investeringen om het spoorwegnet en overslagfaciliteiten te moderniseren, zijn ontoereikend geweest om de knelpunten van het multimodaal vervoer aan te pakken. Modale netwerken zijn onderling slecht verbonden. Het TEN- V-beleid kwam financiële middelen tekort en miste een echt continentaal multimodaal standpunt. Aan het begin van de 21 ste eeuw waren de spoorwegen de enige vervoerswijze in de EU die niet voor concurrentie was opengesteld. De wetgeving voor het openstellen van de markt voor goederenvervoer per spoor 10

12 vanaf 2007 en voor internationaal reizigersvervoer per spoor vanaf 2010 is in de meeste lidstaten slechts traag en onvolledig ten uitvoer gelegd. De handhaving ervan schoot eveneens tekort. De nationale markten voor passagiersvervoer, die het grootste deel van deze activiteit vertegenwoordigen, zijn nog steeds grotendeels gesloten. Het gebrek aan concurrentie stond de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening in de weg. De kustvaart kampt met hogere administratieve lasten dan het vervoer over land. Nationale grenzen blijven nog steeds voor inefficiëntie en extra kosten voor het spoorvervoer zorgen. Heffingen en belastingen weerspiegelen niet volledig de maatschappelijke kosten van vervoer. Pogingen om externe vervoerskosten te internaliseren en fiscale anomalieën weg te werken, zijn tot dusverre zonder resultaat gebleven Bemoedigende recente ontwikkelingen 11. De vaststelling en goedkeuring van enkele van de meeste effectieve maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid van het vervoerssysteem heeft zeer veel tijd in beslag genomen. Er zijn nu echter wel een aantal belangrijke beslissingen genomen: In 2009 heeft de EU, in het kader van het klimaat- en energiepakket, zich ertoe verplicht om tegen 2020 voor het vervoer een aandeel van 10 % aan hernieuwbare energiebronnen te behalen 5 en om tegen 2020 de broeikasgasintensiteit van brandstoffen met 6 % te verlagen 6. In 2009 heeft de EU een verordening vastgesteld inzake CO 2 -normen voor nieuwe personenauto's 7 en in december 2010 hebben het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over de definitieve tekst van de verordening betreffende bestelwagens. De impact ervan zal aanzienlijk zijn, maar het zal even duren voor de effecten volledig zichtbaar zijn, aangezien ze afhangen van de vervanging van de bestaande vloot. Het opnemen van de luchtvaartsector in de EU-regeling voor de emissiehandel (EU-ETS) vanaf 2012 brengt tevens stimuleringsmaatregelen mee om de CO 2 -uitstoot te Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, PB L 140 van , blz. 16. De bindende streefcijfers zijn alleen voor vervoerswijzen over land bepaald. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in het lucht- en zeevervoer kan echter op vrijwillige basis bijdragen tot het behalen van de doelstelling van 10 %. Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG. Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO 2 -emissies van lichte voertuigen te beperken (23 april 2009). 11

13 reduceren en zorgt voor een compensatie van de voorspelde toename van de emissies door gelijkwaardige verlagingen in andere sectoren. In 2008 heeft de Commissie voor alle vervoerswijzen een strategie voorgesteld voor de internalisering van de belangrijkste externe kosten, met name: congestie, de uitstoot van broeikasgassen, plaatselijke verontreiniging en geluidshinder. Voor het goederenvervoer over de weg heeft de Commissie een wijziging voorgesteld van de richtlijn betreffende het in rekening brengen van het gebruik van infrastructuur aan zware vrachtvoertuigen, de zogenaamde eurovignetrichtlijn. Hierin wordt het lidstaten toegestaan kosten voor luchtverontreiniging en geluidshinder op te nemen in heffingen op basis van de afgelegde afstand. Het Europees Parlement en de Raad onderhandelen momenteel over de definitieve versie. In oktober 2010 nam de EU een leidende positie in bij het opzetten van een wereldwijde overeenkomst in de ICAO, waarbij 190 landen zijn betrokken, om de invloed van de luchtvaart op het milieu te beperken en bij het invoeren van een kader voor marktmaatregelen. 12. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregelen volledig te kunnen beoordelen, maar zij hebben wel al een omschakelingsproces in de sector in gang gezet, dat nu verder moet worden voortgezet, verdiept en uitgebreid met het oog op BEOORDELING VAN VERVOERSTRENDS: EEN ONGEWIJZIGD BELEID IS NIET DUURZAAM 13. Sommige onopgeloste problemen uit het verleden zullen door de huidige trends wellicht nog erger worden. Dit blijkt uit de analyse van de Commissie van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het licht van een scenario van ongewijzigd beleid (het "referentiescenario" in de begeleidende effectbeoordeling 8 ). 14. Dit scenario voorziet dat de economie zich in herstelt van de trage groei van het afgelopen decennium en haar gemiddelde historische groei (2,2 % per jaar) herneemt dankzij de verwachte sterkere productiviteitstoename in lidstaten die met een inhaalslag bezig zijn. Het groeipercentage van het BBP neemt vanaf 2020 naar verwachting echter af tot 1,6 % per jaar vanwege de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande afname van de beroepsbevolking Stijgende olieprijzen en aanhoudende olieafhankelijkheid 15. Een toenemende vraag en stijgende winningkosten zullen de hoogte en volatiliteit van de olieprijzen beïnvloeden. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) 10 verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie zal toenemen van Zie bijlage 3 van de effectbeoordeling van het Witboek vervoer "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte" voor een uitvoerigere beschrijving van het referentiescenario. Europese Commissie, DG Economische en financiële zaken: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States ( ). EUROPEAN ECONOMY 2/2009, Internationaal Energieagentschap (2010), World Energy Outlook

14 miljoen vaten per dag (mb/d) in 2009 tot ongeveer 100 mb/d in De vervoerssector is goed voor bijna 90 % van de voorspelde toename van het olieverbruik en China alleen zou de helft van de wereldwijde toename van het de olieconsumptie voor vervoer voor zijn rekening nemen. Het referentiescenario gaat uit van relatief hoge olieprijzen ten opzichte van vorige prognoses 11, namelijk een toename van $ 59 per vat in 2005 tot $ 106 per vat in 2030 en $ 127 per vat in 2050 (in dollars van 2008) In de EU is de vervoerssector voor ongeveer 96 % 13 van zijn energiebehoeften 14 afhankelijk van olie en olieproducten. In het referentiescenario vertegenwoordigen olieproducten nog steeds 90 % van de behoeften van de vervoerssector in 2030 en 89 % in Toenemende congestie en slechtere bereikbaarheid 17. Bij ongewijzigd beleid zal de totale vervoersactiviteit naar verwachting in het verlengde van de economische activiteit blijven groeien. Het goederenvervoer zal ten opzichte van 2005 naar verwachting met ongeveer 40 % toenemen in 2030 en met iets meer dan 80 % tegen Het personenvervoer zou iets minder toenemen dan het goederenvervoer (met 34 % tegen 2030 en 51 % tegen 2050). 18. De diverse vervoerswijzen behouden in het algemeen hun relatieve aandeel, indien het beleid niet significant wordt gewijzigd. Het wegvervoer zou zijn dominante positie op het vlak van zowel reizigers- als goederenvervoer binnen de EU behouden, waarbij personenauto's in 2050 nog steeds meer dan twee derde van het totale personenvervoer zouden vertegenwoordigen. 19. Indien geen effectieve compenserende maatregelen, zoals rekeningrijden, worden genomen, krijgt het wegvervoer in verschillende lidstaten tegen 2030 te maken met zware congestie. Terwijl stedelijke congestie voornamelijk afhangt van de mate van autobezit, stadsuitbreiding en beschikbaarheid van openbaar vervoer, is congestie op het interlokale netwerk het gevolg van toenemend goederenvervoer via specifieke corridors, met name waar die corridors door stedelijke gebieden met veel plaatselijk verkeer lopen. 20. De congestiekosten stijgen naar verwachting met ongeveer 50 % tegen 2050, tot bijna 200 miljard euro per jaar in het referentiescenario. 21. Het Europese luchtruim en de luchthavens zullen verzadigd raken. De luchtvaart neemt tegen 2020 naar verwachting toe met meer dan 50 % voor reizigers en met 125 % voor goederen De olieprijsprognoses vloeien voort uit de uitwerking van wereldenergiemodellen met behulp van het stochastische PROMETHEUS-wereldenergiemodel dat is ontwikkeld door de nationale technische universiteit van Athene (E3MLab). Deze prognoses komen nagenoeg overeen met die van het IEA: in zijn publicatie "Energy Technology Perspectives 2010" verwacht het IEA een stijging tot $ 115 per vat in prijzen van 2008 voor 2030 en tot $ 120 per vat voor Het overeenstemmende percentage voor de hele wereld is nagenoeg gelijk: 95 %. Europese Commissie, EU Energy and Transport in Figures, Het goederenvervoer is omvat ook de internationale scheepvaart. 13

15 22. De huidige bereikbaarheidssituatie 16 in de EU laat zien dat er een duidelijke scheiding is tussen centrale en perifere gebieden met betrekking tot hun vervoersaansluitingen en -kosten. Perifere gebieden hebben hogere gemiddelde vervoerskosten, niet alleen vanwege de noodzaak van langere reizen, maar ook vanwege de duurdere of minder efficiënte vervoersoplossingen voorhanden. Opmerking: Evolutie van de gemiddelde vervoerskosten per NUTS 3-zone ten opzichte van de gemiddelde vervoerskosten op EUniveau Bron: TRANSTOOLS-model Figuur 1: Verandering van de bereikbaarheid tussen 2005 en 2030 in het referentiescenario 23. De te verwachten voornoemde toename van de brandstofkosten en congestieniveaus zal de bereikbaarheidskloof nog verder vergroten. Talrijke perifere gelegen gebieden, met name in de nieuwe lidstaten, zullen nog steeds slecht zijn aangesloten op het Europees vervoersnetwerk. Zij zullen onevenredig meer te kampen krijgen met congestie en hoge brandstofkosten (vgl. Figuur 1), gezien hun hoge mate van afhankelijkheid van de weinige hoofdwegen en regionale luchtvaartverbindingen met weinig capaciteit. De nieuwe lidstaten 16 Bereikbaarheid in deze context is gebaseerd op het begrip "potentiële bereikbaarheid", dat ervan uitgaat dat de aantrekkingskracht van een bestemming toeneemt op basis van grootte en afneemt op basis van afstand, reistijd of kosten. Meer in het bijzonder wordt onder bereikbaarheid verstaan de algemene vervoerskosten van zone i naar zone j voor segment r (productgroep of verplaatsingsmotief) in jaar t, gewogen met de verkeersvolumes. 14

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 169 final GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 NL NL GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 1. INLEIDING

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.7.2014 COM(2014) 520 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final}

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final} EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 330 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Europese strategie voor energiezekerheid {SWD(2014) 330 final} NL NL In de Europese

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK. over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen {SEC(2007) 388}

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK. over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen {SEC(2007) 388} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 28.3.2007 COM(2007) 140 definitief GROENBOEK over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen {SEC(2007) 388} NL NL GROENBOEK

Nadere informatie

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 Onze maatschappijen hebben nood aan een langetermijnvisie, aan stabiliteit en aan consistentie om te kunnen blijven bijdragen tot de socio-economische

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 140/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie 5.6.2009 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

WITBOEK. Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen. WITBOEK Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen

WITBOEK. Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen. WITBOEK Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen 7 14 12 KO-33-00-009-NL-C WITBOEK Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen WITBOEK Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES

Nadere informatie

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 :

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : A. Klementiev- fotolia adistock - epictura J. Will - fotolia A. Gaymard - fotolia TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : DE ANDERE ASPECTEN VAN HET FEDERALE MILIEUBELEID Inhoud Inleiding... 5 1. Oorsprong

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. Eindverhandeling voorgedragen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie