BlBLlOTHEEK. RIJKSDICi~!ST VOOR DE. IJSStlLME5NPOLDERS GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN. door. K.R. Dijkstra.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlBLlOTHEEK. RIJKSDICi~!ST VOOR DE. IJSStlLME5NPOLDERS GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN. door. K.R. Dijkstra."

Transcriptie

1 BlBLlOTHEEK RIJKSDICi~!ST VOOR DE IJSStlLME5NPOLDERS W E R K D O C U M E N T GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN door K.R. Dijkstra Ado -.,ISTERIE V A N V E R K E E R E N W A T E K S T A A T R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D 4140

2 INHOUD 1. INLEIDING 2. I. Algemeen 2.2. Almere-Haven 2.3. Het verkeer in Almere-Haven 3. DE VRIJE BUSBAAN 3.1. Beschrijving busbaan 3.2. De beveiliging van de busbaan 4. GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING 4.1. Inleiding probleemstelling 4.2. Het observatie-formulier 4.3. Opzet van het onderzoek 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 5.1. De telling en het aantal waarnemingen 5.2. Resultaten groenfase-observatie 5.3. Resultaten geel/roodfase-observaties 5.4. Conclusies Ten aanzien van het gedrag tijdens de groenfase Ten aanzien van het gedrag bij de geel/roodfase BI JLAGEN 1. Kaart van Almere-Haven 2. Standaardisatie 3. Criteria motorische reactie 4. Observatie-formulieren 5. Resultaten telling 6. Modal split per oversteek 7. Lijst van ingevoerde variabelen 8. Lijst van geraadpleegde literatuur

3 1. INLEIDING Dit rapport is een onderdeel van het "evaluatie-onderzoek busbaanbeveiligingssys teem Almere-Haven".- Dopr.middel van observaties. is getracht inzicht te krijgen in het gedrag van.de verkeersdeelnemers die de busbaan oversteken. 5 De overs teken zi jn steeds tweemaal.geobserveerd om achtereenvolgens her gedrag tijdens de groenfase en tijdens de geellroodfase te bepalen.:, Aan de hand van de resultaten hiervan worden bepaalde gedragspatronen nader, belicht... De hoofdstukken 2 en 3 geven een globale beschrijving van Almere-Haven en de busbaan teneinde de bui tens taander enigszins met de si tuatie bekend te maken...,.

4 2.1. Algemeen In het zuidwesten van de Flevopolders verri jst de "new-town" Almere. Evenals Lelystad speelt de bouw van Almere een rol in het regionale en nationale ruimtelijk ordeningsbeleid. De beide nieuwe plaatsen zullen net als een aantal a1 bestaande kernen, zoals Purmerend, Hoorn en Alkmaar, grote aantallen mensen uit het overbevolkte noordelijk deel van de Randstad Holland opnemen. Almere zal in het jaar 2000 minimaal en maximaal inwoners tellen. Dit zullen voor het overgrote deel voormalige Amsterdamners zijn. Het meest kenmerkende van Almere is de zogenaamde polynucleaire opzet van de plaats. Figuur geeft aan wat dit betekent; in plaats van 66n aaneengesloten stedelijk gebied zal Almere vier 5 vijf kernen van ongelijke omvang beslaan. Elke kern zal groot genoeg zijn om de inwoners ervan een volwaardig voorzieningenpakket te bieden. De ruimten tussen de kernen zullen door recreatief en landschappelijk aantrekkelijke open ruimten worden opgevuld. De kernen worden onderling verbonden door autowegen, openbaar vervoerbanen en langzaam verkeerroutes. De voordelen van een meer-kernige opzet zijn velerlei: - door op verschillende tijden met de bouw van de verschillende kernen te heginnen kunnen binnen niet a1 te lange tijd in zekere mate afgeronde eenheden met een eigen identiteit afgeleverd worden; - het biedt een mogelijkheid tot grote flexibiliteit, omdat de definitieve beslissingen met betrekking tot de structuur en omvang van de kernen in verschillende stadia genomen kunnen worden; - de omvang van de kernen blijven binnen aanvaarbare proporties (4 2 5 kleine steden in plaats van QGn groot stedelijk gebied); - de internucleaire ruimten scheppen de mogelijkheid tot intensief groengebruik op een vrij korte afstand van de woning. De eerste f ase in de ontwikkeling van Almere bes taat ui t de bouw van Almere-Haven. De eerste bewoners van deze.kern arriveerden in Zij vormden de voorhoede van de ongeveer inwoners die Almere- Haven in zi jn einds tadium ( 1985) zullen bevolken. Centraalwordt de grootste kern Almere-Stad gebouwd. Deze kern groeit uit tot een stad met inwoners in het jaar De eerste inwoners van Almere-Stad betrokken in 1980 hun woning. De plannen voor de derde kern, Almere-Buiten, met een inwonertal van worden thans uitgewerkt. De eerste bewoners zullen hier in 1984 arriveren. Daarnaast blijft er nog ruimte over voor een vierde en een vijfde kern.

5 Figuur De 'poly-nucleaire~ opzet 2.2. Almere-Haven De eerste kern, Almere-Haven, ligt aan het Gooimeer tegenover Naarden. Redenen om deze plek als start te kiezen zijn: - Destijds waren de plannen voor Almere-Haven a1 gereed in tegenstelling tot het plan voor geheel Almere. Almere-Haven zou door zijn randligging dan ook de minste invloed op het totaal plan uitoefenen; - Ligging tussen de Hollandse Brug en de toekomstige brug bij Huizen (meteen een goede verbinding met het oude land); - Klein beginnen (Almere-Haven is de kleinste van de te ontwikkelen kernen) Het verkeer in Almere-Haven In Almere-Haven wordt, net als in de andere kernen, een prioriteit aan de milieuvriendelijke vervoerswijzen gegeven. Dit betekent dat verplaatsingen over korte afstand per fiets of lopend afgelegd worden en voor de langere afstanden het openbaar vervoer. wordt gebruikt. In de planvorming kri jgt het langzaam verkeer dan ook voorrang op het gemotoriseerde verkeer. De fietsers en voetgangers hebben steeds de kortste verbindingen. De veiligheid van het langzaam verkeer is gegarandeerd door scheiding van verkeerssoorten. De langzaam verkeerroutes worden zoveel mogelijk beschut tegen de wind. Doordat getracht wordt de auto vanwege zijn negatieve,effecten terug te dringen moet als compensatie een geed geoutilleerd openbaar vervoer voor de verplaatsingen over langere afstand aanwezig zijn. Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verzekeren worden autonome buswegen in Almere aangelegd. Ander verkeer is op die weg niet toegestaan: De negen bushalten in Almere-Haven zijn zo geplaatst, dat vrijwel iedereen op hooguit zeven minuten lopen van een halte woont. De bussen rijden naar Amsterdam, Bussum en Almere-Stad. De auto komt Almere-Haven langs een vierstrooks (auto-)weg binnen. Deze weg vertakt zich in een drietal wegen, die allen aan de rand van het,centrum bij een parkeervoorziening eindigen. Het centrum zelf bli jft autovrij. De woonwi jken,worden over het algemeen via een ringweg onts loten.

6 3. DE VRIJE BUSBAAN 3. I. Beschrijving busbaan Door Almere-Haven loopt een lusvormige vrije busbaan. De baan bestaat uit een asfalt weg van ca. 7 m breed, zodat de bussen in twee richtingen kunnen rijden en elkaar overal kunnen passeren. De bushaltes hebben een onderlinge afstand van ongeveer 800 m. De baan loopt dwars door de woonbuurten, in het midden van de buurten zijn de haltes geplaatst, vrijwel iedereen woont hierdoor binnen een straal van 400 m van de bushalte. In de directe nabijheid van de haltes worden tevens voorzieningen zoals scholen, winkels en buurthuizen gesitueerd; aldus ontstaat er een soort ontmoetingsplaats in het centrum van een buurt. Een dergeli jk ontwerp brengt echter we1 met zich mee dat de busbaan de buurt in twee delen scheidt. Ter vermijding van het laatstgenoemde verschijnsel en om de kwaliteit van het langzaam verkeer geen schade te berokkenen, zal de busbaan om de 200 m een kruising met een andere verkeerssoort op zijn weg vinden. Er zijn vier soorten kruisingen te onderscheiden, namelijk: - een kruising met een langzaam verkeerroute; - een kruising met een langzaam verkeerroute en een bushalte; busbaan langzaam verkeer route - een kruising met een gemengd verkeer (buurt ontsluitingsweg) ; 1 een kruising met alleen snelverkeer (kern ontsluitingsweg). De kruising van de busbaan met de belangrijkste autoweg van Almere- Haven is ongelijkvloers uitgevoerd. Ter verhoging van de herkenbaarheid van de oversteken heeft men getracht een standaardisatie in de lay-out van de verschillende kruisingen aan te brengen. Bijlage 2 geeft deze standaardisatie weer De beveiliging van de busbaan Het optimaal functioneren van het busverkeer op een vrije baan valt en staat bij een ongehinderde doorstroming. Om een goede doorstroming mogelijk te maken en daarnaast de mede weggebruikers, of dit nu dwarsverkeer dan we1 spelende kinderen in de buurt van de busbaan zijn, te beschermen is een degelijke beveiliging noodzakelijk. Deze beveiliging bestaat uit hekwerken langs de baan met onderbrekingen bij de kruisingen en verkeerslichten op de kruisingen. Door de geringe intensiteiten op de busbaan zal op den duur bet attentieniveau van de weggebruiker bij het oversteken dalen. Tevens is het waarschijnlijk dat de risicofactor die aan het oversteken verbonden is onderschat wordt.

7 Ter verhoging van het attentieniveau zijn er stimuli nodig nodig, die de oversteek accentueren. In de lay-out van de oversteken worden deze ook als een duideli jk, discontinuiteit aangegeven (zie bi jlage 2). De. weggebruiker dient tevens op een passage van busbaan-verkeer geattendeerd te worden. Dit gebeurt door.middel:van visuele en eventueel akoes tische signalen (verkeers,lichten en bellen). Het geinstalleerde verkeersregelsysteem is.gebaseerd opbeinvloedi,ng door de bus van de afzonderlijke verkeerslichtenbeveiligingen op de kruisingen. Door toepassing van zogenaamde V.E.T.A.G.-systeem zal een bus die een kruising nadert het licht voor het dwarsverkeer op geel en vervolgens op rood zetten, waarna de bus groen krijgt. Doordat de kruisingen op ca. 200 m uit elkaar liggen ende bus met constante snelheid door moet kunnen rijden, moet onderlinge beinvloeding van de kruisingen worden toegepast. Via een zogenaamde subprocessor vindt een afstelling tussen de verschillende beveiligingen plaats. De subprocessor is weer verbonden met een hoofdprocessor. Deze slaat relevante gegevens met betrekking tot het busbaan-verkeer op in zijn geheugen. Bij storingen in het centrale systeem zal dit in eerste instantie door het lokale systeem opgevangen worden; als deze het niet meer kan bolwerken zal de lokale installatie ui tvallen (geel knipperen). Bi j s toringen in het centrale systeem blijven de afzonderlijke installaties zelfstandig werken, doch de bus zal vaker moeten afrennnen en optrekken. In de centrale, waar de sub- en hoofdprocessor~met aanverwante apparatuur staan, kunnen middels de hoofdprocessor wijzigingen in het systeem worden-aangebracht en informatie over het functioneren van het systeem worden verkregen.

8 4. GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING 4.1. Inleiding probleemstelling. Na de inwerkingstelling van het beveiligingssysteem werd een onderzoek \roorgesteld naar het functioneren van dit sys teem. Een onderdeel van dit onderzoek is: "Het observeren van het gedrag van de weggebruikers ter plaatse en de gevolgen van dit gedrag voor de verkeersveiligheid". Onder verkeersveiligheid verstaan we hier: a. objectieve veiligheid - de afwezigheid van conflicten; - de afwezigheid van ongevallen; b. subjectieve veiligheid - het oversteken van de busbaan moet de verkeersdeelnemer een veilig gevoel geven. Ad a. Het behoeft geen betoog dat bij een juist gebruik van de bevei- - liging door de verkeersdeelnemers conflicten (en dus ook ongevallen) uitgesloten zouden moeten zijn. Het is immers verboden tijdens de passage van een bus over te steken, de verkeersdeelnemer moet dan het rode licht negeren. Als er toch ongevallen plaatsvinden zullen deze het gevolg zijn van onjuist reageren op de beveiligingsinstallatie. In hoeverre de beveiliging, objectief gezien, functioneert, wordt aangegeven door het aantal ongevallen en conflicten. Gngevallenanalyse en gedragsobservaties kunnen inzicht in deze materie geven. Het "veilige gevoel" van de oversteker wordt in sterke mate bepaald door het vertrowen in het functioneren van de beveiliging. Dit veilige (of onveilige) gevoel zal zich op de oversteek manifesteren in het doen van bepaalde handelingen die niet met de situatie in overeenstemming zijn, bij voorbeeld uitkijken en stoppen terwij 1 het licht op groen staat. Door op deze zaken te letten kan door middel van gedragsobservaties tot op zekere hoogte het subjectieve veiligheidsaspect meegenomen worden. Gezien hun grote kwetsbaarheid in het verkeer zal extra aandacht aan het gedrag van kinderen bij het oversteken worden besteed. De observaties zijn uitgevoerd met behulp van voorgecodeerde formulieren (zie bijlage 4), waarop de observatoren het waargenomen gedrag vast konden leggen. De observatoren maakten deel uit van de zogenaamde buitendienst van de afdeling H.S.0.W.-onderzoek Het observatie-formulier De zaken die op het formulier voor moeten komen kunnen als volgt onderverdeeld worden: a. de reactie van de verkeersdeelnemer op het oversteken van de busbaan; b. de uiterlijke kenmerken van de oversteker; c. vastlegging van plaats, tijd enz. In het navolgende zullen deze zaken verder worden uitgediept. In eerste instantie ging het er om de items die voor het onderzoek van belang waren te bepalen. De volgorde en lay-out van het een en ander komen, alhoewel deze uit louter logische overwegingen a1 grotendeels vastliggen, daarna aan de orde.

9 a. Ee_-r_e~lls_tr_atie_-va_~-1~I:~~eir_a~~o_e~ie_-o-!!~rs_L~e_k Als iemand de busbaan kruist bestaan er twee mogelijkheden: 'er is geen verkeer op d'e busbaab en hij kan derhalve ongestoord zijn '. weg,vervolgen; '-'er is w'el busbaan-verkeer en'zal'daarop zijn g&drag afstemnen. Het is echter niet,,uitgesloten dat een.oversteker toch op de beveiligingreageert, ook als er geen bus is.' Het omgekeerde kan ook voorkomen; niet. reageren tewijl dit we1 zou moeten. Door de oversteekbeweging schematisch voor te stellen (figuur).kunnen we deze als het ware reconstrueren en de belangrijkste zaken er meteen in een logische volgorde uithalen..,.. busbaan A = nadering busbaan;. B. = uitkijkenlattentie;...,, : C = actie/reactie;,.. '. D = ontmoetingsruimte; E ='voortzetting van de verplaatsing..j,..,., Vertaald.naar het formulier ziet dit er als volgt uit: - De oversteker nadert en kijkt we1 of niet uit. Dit is te registreren door op de hoofdbeweging van' de oversteker te letten; - De vraag die hier direct op volgt is: zal er een ontmoetings plaatsvinden? Vindt er geen ontmoeting plaats dan is het verdere verloop van de actie vri j eenvoudig: - E r zijn vier situaties die mogelijk op kunnen treden: I. de oversteker gaat gewoon door; 2. de pversteker remt a ; 3. de oversteker remt af en komt tot stilstand; 4. de overs teker verandert van koers. Een combinatie van 2 en.4 of 3 en 4 kan ook voorkomen. - Als de situatig onderkend is, rest de vraag naar de motorische rea'ctie. Guttinger geeft vier soorten reacties: 1. geen reactie; 2. een niet plotselinge reactie; 3. een reactie tussen niet plotseling en plotseling in; 4. een plotselinge reactie. De door Guttinger gehanteerde criteria voor het bepalen van de motorische reactie zijn in bijlage 3 weergegeven. Als er Gel efn ontmoeting van oversteker met buibaan-verkeer ~laatsvindt worden de zaken f link uitgebreid: - Het eerste punt dat hierbij van belang is: met wie vindt de ontmoeting plaats en is: diteen legale of een illegale busbaan-gebruiker?' - Welke situatie levert de ontmoeting op? % V.A. ~zttin~er: 'met het oog op hun veiligheid. Leiden, N.I.P.G., 1980.

10 De volgende vier punten hebben betrekking op het handelen van de over-. s teker: 1. de oversteker stopt voor het. rode licht (de normale gang van zaken); 2. de oversteker stopt niet voor het rode licht (een overtreding); 3. koersverandering oversteker om busbaan-verkeer te ontwijken (een vermi jdingsactie) ; 4. snelheidsvermindering om busbaan-verkeer te ontwijken (vermijdingsactie). De volgende 5 items hebben betrekking op het handelen van de bus: 5. het busbaan-verkeer gaat gewoon door; 6. het busbaan-verkeer reageert op de beveiliging (als hij bij voorbeeld in het voorliggende traject te snel heeft gereden en te vroeg bij de kruising arriveert); 7. het busbaan-verkeer rijdt door rood; 8. koersverandering om dwarsverkeer te ontwijken (vermijdingsactie); 9. snelheidsvermindering om het dwarsverkeer te ontwijken (vermijdingsactie). - Het derde aspect dat bij een ontmoeting de aandacht verdient is de motorische reactie van beide partijen. In het voorgaande is een aantal malen sprake van een vermijdingsactie. Met een ve'&jdingsactie wordt bedoeld dat 66n (of beide) partij(en) moet remen of van koers veranderen om een botsing te voorkomen. Als dit voorkomt is er dan ook sprake van een conflict:. Schematisch is dit als volgt voor te stellen. kritieke) situa ges laagd net geslaagd bijna botsing = e m s t i n conflict niet geslaagd I botsina sontact tlm conflict7 - Nade passage van het busbaan-verkeer bestaat de mogelijkheid dat de oversteker niet genoeg geduld heeft en maar vast &or het rode licht ri jdt; - Als hij dit doet is het eveneens van belang te weten of hierbij aandacht is voor de komst van een tweede bus; met andere woorden kijkt hi j dok weer ui t. b de ui terliike... kenrnerken van de overs teker Het door de verkeersdeelnemer vertoonde gedrag zegt onvoldoende over her functioneren van de beveiliging. Combinaties van leeftijd en/of vervoerswijze met een bepaald gedragspatroon zeggen vaak meer. Vandaar dat ook opgenomen zijn: - verkeerssoort; leeftijd; geslacht; - het om 6Cn of een groep verkeersdeelnemers gaat. c. Vas_tl~asi~a-vcn_-~1~~t~-~-Liid_-e_z-d_as Behalve de drie bovenstaande, min of meer vastliggende feiten, is een item opgenomen waarmee de richting van de beweging aangegeven kan worden. Op het concept observatieformulier komen ook de weersomstandig- * Contacten en conflicten worden in de conflict-observatietechniek gebruikt om de ernst van de situatie aan te geven. Een contact is het minst ernstig en een ernstig conflict is, de naam zegt het al, het ems tigs t.

11 ~ ~, heden en een eventuele agressieve reactie van de verkeersdeelnemer op.het oversteken van de bus voor..,de:.weersomstandigheden yaren opgenomen onidat deze mogelijk van invloed konden -zi jn..op. het.. gedrag van het 'langzaam verkeer. Bovenstaande beschowing leverde een concept observatieformulier op (bi jlage 4). Besloten werd met dit formulier een proefobservatie te organiseren: Hierui t bleek dat het formulier bi jgeiteld moest worden, op het.concept formulier is namelijk veel plaats ingeruimd voor de ontmoeting tussen oversteker en bus. In de praktijk zullen er echter veel meer verkeersdeelnemers ti jdens de groenfase dan tijdens de roodfase arriveren..di t betekende dat de observatoren hun meeste tijd zouden besteden aan het beschrijven van een eenvoudigesituatie op een tameli jk ui tgebreid formulier... Een oplossing hiervoor is 'gevonden in he t spli tsen. van het formulier naar de situaties.waarbij geen ontmoeting en we1 een ontmoeting plaats- ' vindt;,. Voor het geval waarbij 'geen ontmoeting plaatsvindt is een soort turfformulier opgesteld (formuli,er I, bijlage 4). De observatoren konden perrij van het formulier 66n observatie invullen. Het waargenomn gedrag wordt onder de desbetreffende kolom aangegeven. De codes met betrekking tot de type manoeuvre betekenen: 1. geen gedragsverandering; 2. afremmen; ' 3. afremmen 'en stoppen; 4. koersverandering. In verband met zijn vage karakter is de reactie tussen niet plotseling en-.plotseling in achterwege gelaten. Als er we1 'een ontmoeting plaatsvindt, wordt foriulier no. I1 toegepast (bijlage 4)., Een aantal items werden hier vereenvoudigd of achterwege gelaten. Geschrapt zi jn: - het weer: als dit later a1 van belang mocht blijken kon aan de hand van de datum en K.N.M.1.-gegevens toch nog een indruk van het weer,.. worden verkregen; - clg-g_rmepsg_r~~rt~: deresultaten hiervan zouden meer van sociologische aard zijn dan dat ze direct met het functioneren van de beveiliging te maken- zouden hebben; - g- eslacht: zie groepsgrootte; - - agressie: is zeer moeilijk te registreren, vooral als het een bestuurder van een motorvoertuig betreft. In de prakti jk bleek tevens dat he t regis treren van ui tkijken naar richting onbegonnen werk was, dit werd veranderd in we1 of geen hoofdbeweging. De leeftijdsgroepen werden om dezelfde reden iets ruimer ingedeeld Opzet van het onderzoek Van meet af aan was duideli jk dat bij de observaties een groot aantal missers ingecalculeerd moesten worden. Als de intensiteiteri op de oversteken echter bekend waren dan kon achteraf aan de hand van het aantal waarnemingen en de intensiteit globaal de steekproefgrootte worden bepaald. Besloten werd dan ook eerst een aantal oversteken van tot uur te tellen. Deze telling had als bijkomend voordeel dat van elk type oversteek de drukste twee voor de observaties geselecteerd konden worden. Des te drukker de oversteek, des te meer waarnemingen

12 gedaan konden worden. Bij een inspectie van de oversteken bleek echter dat van elk type oversteek maar twee representatieve aversteken voor handen waren, met uitzondering van de buurtontsluitingsweg waarvan drie oversteken in aanmerking voor observaties kwamen. De geschikte oversteken waren: - buurtoqtsluitingsweg no. I, 2 en 4 - alleen langzaam verkeer no. 31 en 32 - oversteek met bushalte no. 3 en 16 - alleen snelverkeer no. 14 en 23 Bi j lage I geef t een overzicht van Almere-Haven met de overs teeknummers. De oversteken I4 en 23 zijn de enige twee plaatsen waar het snelverkeer in Al~re-Haven gelijkvloers met de busbaan kruist. De oversteken die niet in het bovenstaande lijstje voorkomen vielen allen af omdat ze in buurten liggen waar veel bouwactiviteiten heersen. Dit betekende dat de toeleidende wegen opgebroken waren of dat het kruisende verkeer hoofdzakeli jk ui t bouwverkeer bes tond. Bij de telling werd onderscheid gemaakt naar richting, verkeerssoort en fase van de regeling bij aankornst. De oversteken 31 en 32 werden niet geteld omdat bij een globale beschouwing bleek dat de intensiteiten hier dermate gering waren dat er met geen of enkele missers rekening gehouden kon worden. Aan de hand van een korte schriftelijke en een iets omvangrijkere mndelinge toelichting vond de instructie van de obsewatoren bij de oversteken plaats. Eerst werden gedurende een periode van ca. vier uur alleen de verkeersdeelnemers die tijdens de groenfase aankwamen geobserveerd, vervolgens werden de overstekers die tijdens de geel/roodfase aankwamen eenzelfde periode geobserveerd. Bij Gin waarneming werd steeds een willekeurige verkeersdeelnemer tijdens het oversteken gevolgd, als deze de busbaan overgestoken was werd een andere willekeurige verkeersdeelnemer gekozen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de verschillende onderzoeken plaatsvonden. oversteekno. telling groenfase observatie - Z I roodf ase observatie.. - * * ~ezien de geringe intensiteit vie1 oversteek no. 1 als observatiepunt af.

13 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK., 5.1. D'e tellihg en het &ti1 wiirnemingen. ' In de bijlagen zijn de intensiteiten van de oversteken 2, 3, 4, 14, 16 en 23 weergegeven. De, onderstaande tabellen geven achtereenvolgens het aantal passanten, waarnerningen,en.de steekproefgrootte per oversteek en per fase weer. Tabel Intensiteiten busbaan-kruisingen in twee richtingen, in de periode van tot uur overs teektype nr. groen geellrood totaal buur tweg 2 buurtweg 4 bushalte 3 bushalte 16 kernhoof dweg 14 kernhoofdweg. 23 Tabel Aantal waarnemingen per oversteek overs teektype nr. groen geellrood langzaam langzaam buurtweg verkeer verkeer buurtweg bushalte bushalte kernhoofdweg kernhoofdweg totaal Tabelr Steekproefgrootte per oversteek overs teektype nr. groen geellrood langzaam verkeer langzaam verkeer buurtweg buurtweg bushalte bushalte kernhoof dweg kernhoof dweg totaal In bijlage 6 is de verdeling over de vervoerswijzen weergegeven. Vervolgens zi jn de verkregen resultaten per computer verwerkt. De ingevoerde variabelen (zie bijlage 7) werden in de eerste plaats recht uitgedraaid, hierbij werden per variabele de resultaten als percentage van het totaal uitgezet. Teneinde verbanden te zoeken zijn tevens een aantal kruistabellen gemaakt; in een kruistabel worden twee variabelen tegen elkaar uitgezet.

14 5.2. Resultaten groenf ase-observatie Het totaal aantal geobserveerde verkeersdeelnemers bedroeg De vers chillende vervoerswi j zen worden als volgt ver tegenwoordigd. Tabel Aantal waarnemingen per verkeerssoort verkeerssoort voetgangers fietsers bromfietsers auto's vrachtauto's motorfietsen overig/onbekend aantal in procenten I De twee oversteken met bushalte leverden het grootste aandeel in het langzaam verkeer. Het snelverkeer werd voornamelijk bij de twee snelverkeer-oversteken geobserveerd. Tabel Aantal waarnemingen per leeftijdsgroep leef ti jd aantal in procenten kind (0-8 jaar) 224 jeugd (8-18 jaar) 5 36 volwassen bejaard 100 onbekend ],let uitzondering van de beide snelverkeer-oversteken, waar nagenoeg alleen volwassenen waargenomen werden, is de verdeling naar leeftijd op alle oversteken vrijwel gelijk (11% kinderen, 25% jeugd, 59% volwassenen en 5% bejaarden). Interressante variabelen met betrekking tot het functioneren van de beveiliging en dan met name de beleving ervan tijdens de groenfase zi jn: - het we1 of niet uitkijken voor het oversteken; - de manoeuvre bij het oversteken.

15

16 Zoals grafiek aantoont wordt het verschil in gedragsverandering bij oversteken 3 en 16 vooral door toedoen van (brom-)fietsers veroorzaakt. Figuur Percentage gedragsveranderingen per verkeerssoort op oversteek no. 3 en no. 16. oversteek no. 3 oversteek no voet- fietser brom- motor ganger fietser verkeerssoort Daar de gedragsverandering voor het grootste deel uit het verminderen van snelheid bestaat blijkt dat het verschil toe te schrijven is aan de grotere snelheidsremende werking van oversteek no. 3. Een passende verklaring.hiervoor was in het tijdsbestek waarin dit rapport is opgesteld niet te vinden. Uit figuur blijkt dat naarmate de leeftijd vordert het percentage gedragsverandering toeneemt. Figuur Percentage gedragsveranderingen per leeftijdsgroep. kind jeugd vol- bejaard wassen leeftijd

17 5.3. Resultaten geellroodfase observaties... In dit hoofdstuk staat het gedrag van de verkeersdeelnemers tijdens.de geel/roodfase centraal. Als in het navolgende sprake is van door rood licht rijden dan betekent dit dat een verkeersdeelnemer ook da'adwerkelijk door het rode lichf. Indien een verkeersdeelnemer'door gee1 de kruising passeerde,. is hij als overig genoteerd of hele-1 achterwege gelaten. De waarnemingen waren als volgt over de verschillende vervoerswijzen verdeeld. Tabel Aantal waarnemingen per verkeerssoort. verkeerssoort aantal in procenten voetganger f ietser bromf ietser auto vrachtauto overig, > In het eerste opzicht lijkt dit een laag qantal waarnemingen,. men moet zich echter bedenken dat voor deze 135 waarnemingen ruim 30 uur geobserveerd is. Het zal dawook duidelijk zijn dat het observeren van de gee11 roodfase een zeer tijdr.ovende.en kostbare bezigheid is.,. Op grond van deze 135 waarnemingen kunnen geen verschillen per.kruising aangegeven worden. De navolgende beschrijving van de resultaten ial zich dan ook beperken tot een algemeen overzicht van het gedrag op alle onderzochte kruisingen samen. De mate waarin door de verkeersdeelnemers gehoor wordt gegeven aan het rode signaal is een belangrijke factor met betrekking tot het functioneren vande beveiliging. Het negeren van het rode licht kan op twee manieren geschieden: - oversteken door rood v66r de passage van een bus; - oversteken door rood na de passage van een bus. Bij de 135 waarnemingen staken 10 verkeersdeelnemers v66r de bus langs tijdens de roodfase over. Nadat de bus de kruising verlaten had, staken 35 verkeersdeelnemers voor het einde van de roodfase over. In totaal begingen 45 van de 135,(= 33 3) verkeersdeelnemers een overtreding. Van deze 45 verkeersdeelnemers keken er 27 eerst ukt voordat door rood gereden werd. Hieruit blijkt dat ca. 20% van de verkeersdeelnemers weloverwogen een overtreding beging. Met andere woorden: men overtuigde zich er eerst van dat er overgestoken kon worden en vervolgens stak men over. Bij de opstelling van het observatieformulier is vrij veel aandacht besteed aan het registreren van eventuele conflicten tussen verkeersdeelnemers en busbaan-verkeer. Verwacht was dat bij een veelvuldig negeren van het rode.licht conflicten niet uitg&ioten zouden zijn. De volgende twee tabellen tonen echter aan dat deze vrees ongegrond.... was.

18 Tabel Actie van de verkeersdeelnemers. actie oversteker aantal in procenten stoppen voor rood door rood, voor de bus langs door rood, achter de bus langs vermijdingsactie onbekend Tabel 5.3.3:Actie bus. actie bus aantal in procenten reageren op beveiliging door rood 6 4 vermijdingsactie 1 1 onbekend I I De beide tabellen geven aan dat er eenmaal een vermijdingsactie door een bus ondernomen moest worden. De situatie waar her hierbij om ging betrof een kind dat met een fiets op de busbaan was gevallen waarop de bus van koers moest veranderen teneinde een aanrijding te vermijden. Conflicten als gevolg van het negeren van het rode licht door een van beide partijen kwamen dus niet voor. In de volgende twee grafieken zullen de overtredingen uitgesplitst worden naar verkeerssoort en leeftijd. Figuur Percentage overtredingen per verkeerssoort. - voet- fietser brom- auto ganger fietser verkeerssoort

19 Figuur Percentage ~irer&edingen.-~er le?f tijdsgroep ,... kind j eugd vo l- wassen - lee tijd Uit figuur blijkt dat door ongeveer de helft van de langzaam verkeer-deelnemers een overtreding wordt begaan, een kwart van het snelverkeer negeert eveneens het rode licht. Figuur geeft aan dat de jeugd in verhouding de meeste overtredingen begaat Conclusies Ten aanzien van het gedrag tijdens de groenfase Gebleken is dat ca. 37% van de overstekers uitkijkt voor het oversteken. Bij het oversteken verandert ca. 18% van gedrag. Het verschil in gedragsverandering tussen de beide snelverkeerskruisingen is een gevolg van de lay-out van beide oversteken waarbij oversteek no. 23 duidelijk een grotere snelheidsremende werking heeft. Het grote aantal gedragsveranderingen op oversteek no. 16 is eveneens een gevolg van een verschil in snelheidsremmende werking. Dit blijkt uit het feit dat de. gedragsverandering bij oversteek no. 16 voor het grootste deel door (brow) ietsers begaan worden. Bij een verschil in subjectieve veiligheid zou dit ook in het gedrag van de voetgangers op beide oversteken moeten doorwerken. Voor een sterk subjectief onveiligheidsgevoel zijn geen directe aanwijzingen. De indruk bestaat datde gedragsverandering en het aantal uitkijkers'een gevolg zijn van een verhoogd attentieniveau. Als er een sterk subjectief onveiligheidsgevoel aanwezig zou zijn, dan zou het aantal gedragsveranderingen in totaal hoger moeten liggen. Een behoorlijk aantal plotselinge motorische reacties hadden dan dat beeld moeten bevestigen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat snelheidsremende middelen we1 degelijk effect hebben. Dat kinderen en jeugd roekelozer zijn din volwassenen wordt aangetoond door figuur

20 Ten aanzien van het gedrag bii de geellroodfase Opvallend is de slechte rood-licht discipline. Aangezien geen enkele overtreding tot een conflict leidde, kan worden gesteld dat de overtreder voor zijn foute gedrag als het ware beloond wordt. Doordat hij volgens eigen inzicht zinloos moet wachten, begaat hij een overtreding waardoor hij minder oponthoud heeft en vlugger op kan schieten. Dat met name langzaam verkeer-deelnemers een broertje dood aan onnodig wachten hebben blijkt uit tabel Wil de beveiliging ook op de lange duur aan zijn functie voldoen, het voorkomen van conflicten, dan zal het onnodig wachten zoveel mogelijk bekort moeten worden. De indruk bestaat dat de beveiliging momenteel als een soort waarschuwingssignaal werkt; met andere woorden als het licht op rood staat weet de verkeersdeelnemer dat hij extra moet opletten.

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND PUBLIKATIE 1976-3 N tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland Een beschrijving van de omvang en de ontwikkeling van het verkeer en de verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Levensduur en sloop van personenauto's

Levensduur en sloop van personenauto's Levensduur en sloop van personenauto's SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Integrale opdracht Handhaving Plan van aanpak Verkeer Burgemeestersbuurt Ede-Oost April 2013 Mariska Wilms-Butselaar 1045P5Q10 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Voorwoord Deze opdracht

Nadere informatie

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal PAS OP: AANRIJDINGEN OVERSTEKEND MET REEËN WILD! IN UTRECHT Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl Colofon Vormgeving:

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Snorfiets op het fietspad. Datum 25 januari 2011 Status definitief

Snorfiets op het fietspad. Datum 25 januari 2011 Status definitief Snorfiets op het fietspad Datum 25 januari 2011 Status definitief Snorfiets op het fietspad Datum 25 januari 2011 Status definitief Snorfietspad op het fietspad 25 januari 2011 Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Afstudeerrapport van J. de Boer Afstudeerrapport Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid

Nadere informatie

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen ONDERZOEK EN BELEID 121 De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede Deel 2 Onderzoeksverslag Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 2 Fietsbalans -2 Enschede.

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Artikelen. I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. Letsel & Schade 2013 nr. 4. mr. J.F. Roth en mr. R.W.

Artikelen. I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. Letsel & Schade 2013 nr. 4. mr. J.F. Roth en mr. R.W. Artikelen I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken mr. J.F. Roth en mr. R.W. Smit 1 Na een theoretische inleiding over schulddeling en de billijkheidscorrectie bij verkeersongevallen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Cameratoezicht in Almere

Cameratoezicht in Almere Onderzoek & Statistiek September 2011 Welke invloed heeft het cameratoezicht op de veiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum? Cameratoezicht in Almere Hoe is de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers

Nadere informatie

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1 Algemeen... 1 1.1 HET VERMIJDEN DAT JE ZELF FOUTEN BEGAAT....1 1.1.1 De fase voor het rijden (voor de eigenlijke verkeersdeelname)....

Nadere informatie

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig Spelen op Straat De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig KiSS Rapportage verkeersveiligheidsproject Verkeersveilige straten voor kinderen Spelen op straat. Rapportage verkeersveiligheidsproject

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Pilottraining Burgermoed in het openbaar vervoer. Peter van Lochem Dennis Stijf Ira Helsloot 1

Pilottraining Burgermoed in het openbaar vervoer. Peter van Lochem Dennis Stijf Ira Helsloot 1 Burgermoed als bijdrage aan veiligheid Een praktijkonderzoek in opdracht van de SMV naar de redelijkheid en mogelijkheid van burgermoed in het openbaar vervoer Pilottraining Burgermoed in het openbaar

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden.

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen

Nadere informatie