BlBLlOTHEEK. RIJKSDICi~!ST VOOR DE. IJSStlLME5NPOLDERS GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN. door. K.R. Dijkstra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlBLlOTHEEK. RIJKSDICi~!ST VOOR DE. IJSStlLME5NPOLDERS GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN. door. K.R. Dijkstra."

Transcriptie

1 BlBLlOTHEEK RIJKSDICi~!ST VOOR DE IJSStlLME5NPOLDERS W E R K D O C U M E N T GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING ALXERE-HAVEN door K.R. Dijkstra Ado -.,ISTERIE V A N V E R K E E R E N W A T E K S T A A T R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D 4140

2 INHOUD 1. INLEIDING 2. I. Algemeen 2.2. Almere-Haven 2.3. Het verkeer in Almere-Haven 3. DE VRIJE BUSBAAN 3.1. Beschrijving busbaan 3.2. De beveiliging van de busbaan 4. GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING 4.1. Inleiding probleemstelling 4.2. Het observatie-formulier 4.3. Opzet van het onderzoek 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 5.1. De telling en het aantal waarnemingen 5.2. Resultaten groenfase-observatie 5.3. Resultaten geel/roodfase-observaties 5.4. Conclusies Ten aanzien van het gedrag tijdens de groenfase Ten aanzien van het gedrag bij de geel/roodfase BI JLAGEN 1. Kaart van Almere-Haven 2. Standaardisatie 3. Criteria motorische reactie 4. Observatie-formulieren 5. Resultaten telling 6. Modal split per oversteek 7. Lijst van ingevoerde variabelen 8. Lijst van geraadpleegde literatuur

3 1. INLEIDING Dit rapport is een onderdeel van het "evaluatie-onderzoek busbaanbeveiligingssys teem Almere-Haven".- Dopr.middel van observaties. is getracht inzicht te krijgen in het gedrag van.de verkeersdeelnemers die de busbaan oversteken. 5 De overs teken zi jn steeds tweemaal.geobserveerd om achtereenvolgens her gedrag tijdens de groenfase en tijdens de geellroodfase te bepalen.:, Aan de hand van de resultaten hiervan worden bepaalde gedragspatronen nader, belicht... De hoofdstukken 2 en 3 geven een globale beschrijving van Almere-Haven en de busbaan teneinde de bui tens taander enigszins met de si tuatie bekend te maken...,.

4 2.1. Algemeen In het zuidwesten van de Flevopolders verri jst de "new-town" Almere. Evenals Lelystad speelt de bouw van Almere een rol in het regionale en nationale ruimtelijk ordeningsbeleid. De beide nieuwe plaatsen zullen net als een aantal a1 bestaande kernen, zoals Purmerend, Hoorn en Alkmaar, grote aantallen mensen uit het overbevolkte noordelijk deel van de Randstad Holland opnemen. Almere zal in het jaar 2000 minimaal en maximaal inwoners tellen. Dit zullen voor het overgrote deel voormalige Amsterdamners zijn. Het meest kenmerkende van Almere is de zogenaamde polynucleaire opzet van de plaats. Figuur geeft aan wat dit betekent; in plaats van 66n aaneengesloten stedelijk gebied zal Almere vier 5 vijf kernen van ongelijke omvang beslaan. Elke kern zal groot genoeg zijn om de inwoners ervan een volwaardig voorzieningenpakket te bieden. De ruimten tussen de kernen zullen door recreatief en landschappelijk aantrekkelijke open ruimten worden opgevuld. De kernen worden onderling verbonden door autowegen, openbaar vervoerbanen en langzaam verkeerroutes. De voordelen van een meer-kernige opzet zijn velerlei: - door op verschillende tijden met de bouw van de verschillende kernen te heginnen kunnen binnen niet a1 te lange tijd in zekere mate afgeronde eenheden met een eigen identiteit afgeleverd worden; - het biedt een mogelijkheid tot grote flexibiliteit, omdat de definitieve beslissingen met betrekking tot de structuur en omvang van de kernen in verschillende stadia genomen kunnen worden; - de omvang van de kernen blijven binnen aanvaarbare proporties (4 2 5 kleine steden in plaats van QGn groot stedelijk gebied); - de internucleaire ruimten scheppen de mogelijkheid tot intensief groengebruik op een vrij korte afstand van de woning. De eerste f ase in de ontwikkeling van Almere bes taat ui t de bouw van Almere-Haven. De eerste bewoners van deze.kern arriveerden in Zij vormden de voorhoede van de ongeveer inwoners die Almere- Haven in zi jn einds tadium ( 1985) zullen bevolken. Centraalwordt de grootste kern Almere-Stad gebouwd. Deze kern groeit uit tot een stad met inwoners in het jaar De eerste inwoners van Almere-Stad betrokken in 1980 hun woning. De plannen voor de derde kern, Almere-Buiten, met een inwonertal van worden thans uitgewerkt. De eerste bewoners zullen hier in 1984 arriveren. Daarnaast blijft er nog ruimte over voor een vierde en een vijfde kern.

5 Figuur De 'poly-nucleaire~ opzet 2.2. Almere-Haven De eerste kern, Almere-Haven, ligt aan het Gooimeer tegenover Naarden. Redenen om deze plek als start te kiezen zijn: - Destijds waren de plannen voor Almere-Haven a1 gereed in tegenstelling tot het plan voor geheel Almere. Almere-Haven zou door zijn randligging dan ook de minste invloed op het totaal plan uitoefenen; - Ligging tussen de Hollandse Brug en de toekomstige brug bij Huizen (meteen een goede verbinding met het oude land); - Klein beginnen (Almere-Haven is de kleinste van de te ontwikkelen kernen) Het verkeer in Almere-Haven In Almere-Haven wordt, net als in de andere kernen, een prioriteit aan de milieuvriendelijke vervoerswijzen gegeven. Dit betekent dat verplaatsingen over korte afstand per fiets of lopend afgelegd worden en voor de langere afstanden het openbaar vervoer. wordt gebruikt. In de planvorming kri jgt het langzaam verkeer dan ook voorrang op het gemotoriseerde verkeer. De fietsers en voetgangers hebben steeds de kortste verbindingen. De veiligheid van het langzaam verkeer is gegarandeerd door scheiding van verkeerssoorten. De langzaam verkeerroutes worden zoveel mogelijk beschut tegen de wind. Doordat getracht wordt de auto vanwege zijn negatieve,effecten terug te dringen moet als compensatie een geed geoutilleerd openbaar vervoer voor de verplaatsingen over langere afstand aanwezig zijn. Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verzekeren worden autonome buswegen in Almere aangelegd. Ander verkeer is op die weg niet toegestaan: De negen bushalten in Almere-Haven zijn zo geplaatst, dat vrijwel iedereen op hooguit zeven minuten lopen van een halte woont. De bussen rijden naar Amsterdam, Bussum en Almere-Stad. De auto komt Almere-Haven langs een vierstrooks (auto-)weg binnen. Deze weg vertakt zich in een drietal wegen, die allen aan de rand van het,centrum bij een parkeervoorziening eindigen. Het centrum zelf bli jft autovrij. De woonwi jken,worden over het algemeen via een ringweg onts loten.

6 3. DE VRIJE BUSBAAN 3. I. Beschrijving busbaan Door Almere-Haven loopt een lusvormige vrije busbaan. De baan bestaat uit een asfalt weg van ca. 7 m breed, zodat de bussen in twee richtingen kunnen rijden en elkaar overal kunnen passeren. De bushaltes hebben een onderlinge afstand van ongeveer 800 m. De baan loopt dwars door de woonbuurten, in het midden van de buurten zijn de haltes geplaatst, vrijwel iedereen woont hierdoor binnen een straal van 400 m van de bushalte. In de directe nabijheid van de haltes worden tevens voorzieningen zoals scholen, winkels en buurthuizen gesitueerd; aldus ontstaat er een soort ontmoetingsplaats in het centrum van een buurt. Een dergeli jk ontwerp brengt echter we1 met zich mee dat de busbaan de buurt in twee delen scheidt. Ter vermijding van het laatstgenoemde verschijnsel en om de kwaliteit van het langzaam verkeer geen schade te berokkenen, zal de busbaan om de 200 m een kruising met een andere verkeerssoort op zijn weg vinden. Er zijn vier soorten kruisingen te onderscheiden, namelijk: - een kruising met een langzaam verkeerroute; - een kruising met een langzaam verkeerroute en een bushalte; busbaan langzaam verkeer route - een kruising met een gemengd verkeer (buurt ontsluitingsweg) ; 1 een kruising met alleen snelverkeer (kern ontsluitingsweg). De kruising van de busbaan met de belangrijkste autoweg van Almere- Haven is ongelijkvloers uitgevoerd. Ter verhoging van de herkenbaarheid van de oversteken heeft men getracht een standaardisatie in de lay-out van de verschillende kruisingen aan te brengen. Bijlage 2 geeft deze standaardisatie weer De beveiliging van de busbaan Het optimaal functioneren van het busverkeer op een vrije baan valt en staat bij een ongehinderde doorstroming. Om een goede doorstroming mogelijk te maken en daarnaast de mede weggebruikers, of dit nu dwarsverkeer dan we1 spelende kinderen in de buurt van de busbaan zijn, te beschermen is een degelijke beveiliging noodzakelijk. Deze beveiliging bestaat uit hekwerken langs de baan met onderbrekingen bij de kruisingen en verkeerslichten op de kruisingen. Door de geringe intensiteiten op de busbaan zal op den duur bet attentieniveau van de weggebruiker bij het oversteken dalen. Tevens is het waarschijnlijk dat de risicofactor die aan het oversteken verbonden is onderschat wordt.

7 Ter verhoging van het attentieniveau zijn er stimuli nodig nodig, die de oversteek accentueren. In de lay-out van de oversteken worden deze ook als een duideli jk, discontinuiteit aangegeven (zie bi jlage 2). De. weggebruiker dient tevens op een passage van busbaan-verkeer geattendeerd te worden. Dit gebeurt door.middel:van visuele en eventueel akoes tische signalen (verkeers,lichten en bellen). Het geinstalleerde verkeersregelsysteem is.gebaseerd opbeinvloedi,ng door de bus van de afzonderlijke verkeerslichtenbeveiligingen op de kruisingen. Door toepassing van zogenaamde V.E.T.A.G.-systeem zal een bus die een kruising nadert het licht voor het dwarsverkeer op geel en vervolgens op rood zetten, waarna de bus groen krijgt. Doordat de kruisingen op ca. 200 m uit elkaar liggen ende bus met constante snelheid door moet kunnen rijden, moet onderlinge beinvloeding van de kruisingen worden toegepast. Via een zogenaamde subprocessor vindt een afstelling tussen de verschillende beveiligingen plaats. De subprocessor is weer verbonden met een hoofdprocessor. Deze slaat relevante gegevens met betrekking tot het busbaan-verkeer op in zijn geheugen. Bij storingen in het centrale systeem zal dit in eerste instantie door het lokale systeem opgevangen worden; als deze het niet meer kan bolwerken zal de lokale installatie ui tvallen (geel knipperen). Bi j s toringen in het centrale systeem blijven de afzonderlijke installaties zelfstandig werken, doch de bus zal vaker moeten afrennnen en optrekken. In de centrale, waar de sub- en hoofdprocessor~met aanverwante apparatuur staan, kunnen middels de hoofdprocessor wijzigingen in het systeem worden-aangebracht en informatie over het functioneren van het systeem worden verkregen.

8 4. GEDRAGSOBSERVATIES BUSBAAN-BEVEILIGING 4.1. Inleiding probleemstelling. Na de inwerkingstelling van het beveiligingssysteem werd een onderzoek \roorgesteld naar het functioneren van dit sys teem. Een onderdeel van dit onderzoek is: "Het observeren van het gedrag van de weggebruikers ter plaatse en de gevolgen van dit gedrag voor de verkeersveiligheid". Onder verkeersveiligheid verstaan we hier: a. objectieve veiligheid - de afwezigheid van conflicten; - de afwezigheid van ongevallen; b. subjectieve veiligheid - het oversteken van de busbaan moet de verkeersdeelnemer een veilig gevoel geven. Ad a. Het behoeft geen betoog dat bij een juist gebruik van de bevei- - liging door de verkeersdeelnemers conflicten (en dus ook ongevallen) uitgesloten zouden moeten zijn. Het is immers verboden tijdens de passage van een bus over te steken, de verkeersdeelnemer moet dan het rode licht negeren. Als er toch ongevallen plaatsvinden zullen deze het gevolg zijn van onjuist reageren op de beveiligingsinstallatie. In hoeverre de beveiliging, objectief gezien, functioneert, wordt aangegeven door het aantal ongevallen en conflicten. Gngevallenanalyse en gedragsobservaties kunnen inzicht in deze materie geven. Het "veilige gevoel" van de oversteker wordt in sterke mate bepaald door het vertrowen in het functioneren van de beveiliging. Dit veilige (of onveilige) gevoel zal zich op de oversteek manifesteren in het doen van bepaalde handelingen die niet met de situatie in overeenstemming zijn, bij voorbeeld uitkijken en stoppen terwij 1 het licht op groen staat. Door op deze zaken te letten kan door middel van gedragsobservaties tot op zekere hoogte het subjectieve veiligheidsaspect meegenomen worden. Gezien hun grote kwetsbaarheid in het verkeer zal extra aandacht aan het gedrag van kinderen bij het oversteken worden besteed. De observaties zijn uitgevoerd met behulp van voorgecodeerde formulieren (zie bijlage 4), waarop de observatoren het waargenomen gedrag vast konden leggen. De observatoren maakten deel uit van de zogenaamde buitendienst van de afdeling H.S.0.W.-onderzoek Het observatie-formulier De zaken die op het formulier voor moeten komen kunnen als volgt onderverdeeld worden: a. de reactie van de verkeersdeelnemer op het oversteken van de busbaan; b. de uiterlijke kenmerken van de oversteker; c. vastlegging van plaats, tijd enz. In het navolgende zullen deze zaken verder worden uitgediept. In eerste instantie ging het er om de items die voor het onderzoek van belang waren te bepalen. De volgorde en lay-out van het een en ander komen, alhoewel deze uit louter logische overwegingen a1 grotendeels vastliggen, daarna aan de orde.

9 a. Ee_-r_e~lls_tr_atie_-va_~-1~I:~~eir_a~~o_e~ie_-o-!!~rs_L~e_k Als iemand de busbaan kruist bestaan er twee mogelijkheden: 'er is geen verkeer op d'e busbaab en hij kan derhalve ongestoord zijn '. weg,vervolgen; '-'er is w'el busbaan-verkeer en'zal'daarop zijn g&drag afstemnen. Het is echter niet,,uitgesloten dat een.oversteker toch op de beveiligingreageert, ook als er geen bus is.' Het omgekeerde kan ook voorkomen; niet. reageren tewijl dit we1 zou moeten. Door de oversteekbeweging schematisch voor te stellen (figuur).kunnen we deze als het ware reconstrueren en de belangrijkste zaken er meteen in een logische volgorde uithalen..,.. busbaan A = nadering busbaan;. B. = uitkijkenlattentie;...,, : C = actie/reactie;,.. '. D = ontmoetingsruimte; E ='voortzetting van de verplaatsing..j,..,., Vertaald.naar het formulier ziet dit er als volgt uit: - De oversteker nadert en kijkt we1 of niet uit. Dit is te registreren door op de hoofdbeweging van' de oversteker te letten; - De vraag die hier direct op volgt is: zal er een ontmoetings plaatsvinden? Vindt er geen ontmoeting plaats dan is het verdere verloop van de actie vri j eenvoudig: - E r zijn vier situaties die mogelijk op kunnen treden: I. de oversteker gaat gewoon door; 2. de pversteker remt a ; 3. de oversteker remt af en komt tot stilstand; 4. de overs teker verandert van koers. Een combinatie van 2 en.4 of 3 en 4 kan ook voorkomen. - Als de situatig onderkend is, rest de vraag naar de motorische rea'ctie. Guttinger geeft vier soorten reacties: 1. geen reactie; 2. een niet plotselinge reactie; 3. een reactie tussen niet plotseling en plotseling in; 4. een plotselinge reactie. De door Guttinger gehanteerde criteria voor het bepalen van de motorische reactie zijn in bijlage 3 weergegeven. Als er Gel efn ontmoeting van oversteker met buibaan-verkeer ~laatsvindt worden de zaken f link uitgebreid: - Het eerste punt dat hierbij van belang is: met wie vindt de ontmoeting plaats en is: diteen legale of een illegale busbaan-gebruiker?' - Welke situatie levert de ontmoeting op? % V.A. ~zttin~er: 'met het oog op hun veiligheid. Leiden, N.I.P.G., 1980.

10 De volgende vier punten hebben betrekking op het handelen van de over-. s teker: 1. de oversteker stopt voor het. rode licht (de normale gang van zaken); 2. de oversteker stopt niet voor het rode licht (een overtreding); 3. koersverandering oversteker om busbaan-verkeer te ontwijken (een vermi jdingsactie) ; 4. snelheidsvermindering om busbaan-verkeer te ontwijken (vermijdingsactie). De volgende 5 items hebben betrekking op het handelen van de bus: 5. het busbaan-verkeer gaat gewoon door; 6. het busbaan-verkeer reageert op de beveiliging (als hij bij voorbeeld in het voorliggende traject te snel heeft gereden en te vroeg bij de kruising arriveert); 7. het busbaan-verkeer rijdt door rood; 8. koersverandering om dwarsverkeer te ontwijken (vermijdingsactie); 9. snelheidsvermindering om het dwarsverkeer te ontwijken (vermijdingsactie). - Het derde aspect dat bij een ontmoeting de aandacht verdient is de motorische reactie van beide partijen. In het voorgaande is een aantal malen sprake van een vermijdingsactie. Met een ve'&jdingsactie wordt bedoeld dat 66n (of beide) partij(en) moet remen of van koers veranderen om een botsing te voorkomen. Als dit voorkomt is er dan ook sprake van een conflict:. Schematisch is dit als volgt voor te stellen. kritieke) situa ges laagd net geslaagd bijna botsing = e m s t i n conflict niet geslaagd I botsina sontact tlm conflict7 - Nade passage van het busbaan-verkeer bestaat de mogelijkheid dat de oversteker niet genoeg geduld heeft en maar vast &or het rode licht ri jdt; - Als hij dit doet is het eveneens van belang te weten of hierbij aandacht is voor de komst van een tweede bus; met andere woorden kijkt hi j dok weer ui t. b de ui terliike... kenrnerken van de overs teker Het door de verkeersdeelnemer vertoonde gedrag zegt onvoldoende over her functioneren van de beveiliging. Combinaties van leeftijd en/of vervoerswijze met een bepaald gedragspatroon zeggen vaak meer. Vandaar dat ook opgenomen zijn: - verkeerssoort; leeftijd; geslacht; - het om 6Cn of een groep verkeersdeelnemers gaat. c. Vas_tl~asi~a-vcn_-~1~~t~-~-Liid_-e_z-d_as Behalve de drie bovenstaande, min of meer vastliggende feiten, is een item opgenomen waarmee de richting van de beweging aangegeven kan worden. Op het concept observatieformulier komen ook de weersomstandig- * Contacten en conflicten worden in de conflict-observatietechniek gebruikt om de ernst van de situatie aan te geven. Een contact is het minst ernstig en een ernstig conflict is, de naam zegt het al, het ems tigs t.

11 ~ ~, heden en een eventuele agressieve reactie van de verkeersdeelnemer op.het oversteken van de bus voor..,de:.weersomstandigheden yaren opgenomen onidat deze mogelijk van invloed konden -zi jn..op. het.. gedrag van het 'langzaam verkeer. Bovenstaande beschowing leverde een concept observatieformulier op (bi jlage 4). Besloten werd met dit formulier een proefobservatie te organiseren: Hierui t bleek dat het formulier bi jgeiteld moest worden, op het.concept formulier is namelijk veel plaats ingeruimd voor de ontmoeting tussen oversteker en bus. In de praktijk zullen er echter veel meer verkeersdeelnemers ti jdens de groenfase dan tijdens de roodfase arriveren..di t betekende dat de observatoren hun meeste tijd zouden besteden aan het beschrijven van een eenvoudigesituatie op een tameli jk ui tgebreid formulier... Een oplossing hiervoor is 'gevonden in he t spli tsen. van het formulier naar de situaties.waarbij geen ontmoeting en we1 een ontmoeting plaats- ' vindt;,. Voor het geval waarbij 'geen ontmoeting plaatsvindt is een soort turfformulier opgesteld (formuli,er I, bijlage 4). De observatoren konden perrij van het formulier 66n observatie invullen. Het waargenomn gedrag wordt onder de desbetreffende kolom aangegeven. De codes met betrekking tot de type manoeuvre betekenen: 1. geen gedragsverandering; 2. afremmen; ' 3. afremmen 'en stoppen; 4. koersverandering. In verband met zijn vage karakter is de reactie tussen niet plotseling en-.plotseling in achterwege gelaten. Als er we1 'een ontmoeting plaatsvindt, wordt foriulier no. I1 toegepast (bijlage 4)., Een aantal items werden hier vereenvoudigd of achterwege gelaten. Geschrapt zi jn: - het weer: als dit later a1 van belang mocht blijken kon aan de hand van de datum en K.N.M.1.-gegevens toch nog een indruk van het weer,.. worden verkregen; - clg-g_rmepsg_r~~rt~: deresultaten hiervan zouden meer van sociologische aard zijn dan dat ze direct met het functioneren van de beveiliging te maken- zouden hebben; - g- eslacht: zie groepsgrootte; - - agressie: is zeer moeilijk te registreren, vooral als het een bestuurder van een motorvoertuig betreft. In de prakti jk bleek tevens dat he t regis treren van ui tkijken naar richting onbegonnen werk was, dit werd veranderd in we1 of geen hoofdbeweging. De leeftijdsgroepen werden om dezelfde reden iets ruimer ingedeeld Opzet van het onderzoek Van meet af aan was duideli jk dat bij de observaties een groot aantal missers ingecalculeerd moesten worden. Als de intensiteiteri op de oversteken echter bekend waren dan kon achteraf aan de hand van het aantal waarnemingen en de intensiteit globaal de steekproefgrootte worden bepaald. Besloten werd dan ook eerst een aantal oversteken van tot uur te tellen. Deze telling had als bijkomend voordeel dat van elk type oversteek de drukste twee voor de observaties geselecteerd konden worden. Des te drukker de oversteek, des te meer waarnemingen

12 gedaan konden worden. Bij een inspectie van de oversteken bleek echter dat van elk type oversteek maar twee representatieve aversteken voor handen waren, met uitzondering van de buurtontsluitingsweg waarvan drie oversteken in aanmerking voor observaties kwamen. De geschikte oversteken waren: - buurtoqtsluitingsweg no. I, 2 en 4 - alleen langzaam verkeer no. 31 en 32 - oversteek met bushalte no. 3 en 16 - alleen snelverkeer no. 14 en 23 Bi j lage I geef t een overzicht van Almere-Haven met de overs teeknummers. De oversteken I4 en 23 zijn de enige twee plaatsen waar het snelverkeer in Al~re-Haven gelijkvloers met de busbaan kruist. De oversteken die niet in het bovenstaande lijstje voorkomen vielen allen af omdat ze in buurten liggen waar veel bouwactiviteiten heersen. Dit betekende dat de toeleidende wegen opgebroken waren of dat het kruisende verkeer hoofdzakeli jk ui t bouwverkeer bes tond. Bij de telling werd onderscheid gemaakt naar richting, verkeerssoort en fase van de regeling bij aankornst. De oversteken 31 en 32 werden niet geteld omdat bij een globale beschouwing bleek dat de intensiteiten hier dermate gering waren dat er met geen of enkele missers rekening gehouden kon worden. Aan de hand van een korte schriftelijke en een iets omvangrijkere mndelinge toelichting vond de instructie van de obsewatoren bij de oversteken plaats. Eerst werden gedurende een periode van ca. vier uur alleen de verkeersdeelnemers die tijdens de groenfase aankwamen geobserveerd, vervolgens werden de overstekers die tijdens de geel/roodfase aankwamen eenzelfde periode geobserveerd. Bij Gin waarneming werd steeds een willekeurige verkeersdeelnemer tijdens het oversteken gevolgd, als deze de busbaan overgestoken was werd een andere willekeurige verkeersdeelnemer gekozen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de verschillende onderzoeken plaatsvonden. oversteekno. telling groenfase observatie - Z I roodf ase observatie.. - * * ~ezien de geringe intensiteit vie1 oversteek no. 1 als observatiepunt af.

13 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK., 5.1. D'e tellihg en het &ti1 wiirnemingen. ' In de bijlagen zijn de intensiteiten van de oversteken 2, 3, 4, 14, 16 en 23 weergegeven. De, onderstaande tabellen geven achtereenvolgens het aantal passanten, waarnerningen,en.de steekproefgrootte per oversteek en per fase weer. Tabel Intensiteiten busbaan-kruisingen in twee richtingen, in de periode van tot uur overs teektype nr. groen geellrood totaal buur tweg 2 buurtweg 4 bushalte 3 bushalte 16 kernhoof dweg 14 kernhoofdweg. 23 Tabel Aantal waarnemingen per oversteek overs teektype nr. groen geellrood langzaam langzaam buurtweg verkeer verkeer buurtweg bushalte bushalte kernhoofdweg kernhoofdweg totaal Tabelr Steekproefgrootte per oversteek overs teektype nr. groen geellrood langzaam verkeer langzaam verkeer buurtweg buurtweg bushalte bushalte kernhoof dweg kernhoof dweg totaal In bijlage 6 is de verdeling over de vervoerswijzen weergegeven. Vervolgens zi jn de verkregen resultaten per computer verwerkt. De ingevoerde variabelen (zie bijlage 7) werden in de eerste plaats recht uitgedraaid, hierbij werden per variabele de resultaten als percentage van het totaal uitgezet. Teneinde verbanden te zoeken zijn tevens een aantal kruistabellen gemaakt; in een kruistabel worden twee variabelen tegen elkaar uitgezet.

14 5.2. Resultaten groenf ase-observatie Het totaal aantal geobserveerde verkeersdeelnemers bedroeg De vers chillende vervoerswi j zen worden als volgt ver tegenwoordigd. Tabel Aantal waarnemingen per verkeerssoort verkeerssoort voetgangers fietsers bromfietsers auto's vrachtauto's motorfietsen overig/onbekend aantal in procenten I De twee oversteken met bushalte leverden het grootste aandeel in het langzaam verkeer. Het snelverkeer werd voornamelijk bij de twee snelverkeer-oversteken geobserveerd. Tabel Aantal waarnemingen per leeftijdsgroep leef ti jd aantal in procenten kind (0-8 jaar) 224 jeugd (8-18 jaar) 5 36 volwassen bejaard 100 onbekend ],let uitzondering van de beide snelverkeer-oversteken, waar nagenoeg alleen volwassenen waargenomen werden, is de verdeling naar leeftijd op alle oversteken vrijwel gelijk (11% kinderen, 25% jeugd, 59% volwassenen en 5% bejaarden). Interressante variabelen met betrekking tot het functioneren van de beveiliging en dan met name de beleving ervan tijdens de groenfase zi jn: - het we1 of niet uitkijken voor het oversteken; - de manoeuvre bij het oversteken.

15

16 Zoals grafiek aantoont wordt het verschil in gedragsverandering bij oversteken 3 en 16 vooral door toedoen van (brom-)fietsers veroorzaakt. Figuur Percentage gedragsveranderingen per verkeerssoort op oversteek no. 3 en no. 16. oversteek no. 3 oversteek no voet- fietser brom- motor ganger fietser verkeerssoort Daar de gedragsverandering voor het grootste deel uit het verminderen van snelheid bestaat blijkt dat het verschil toe te schrijven is aan de grotere snelheidsremende werking van oversteek no. 3. Een passende verklaring.hiervoor was in het tijdsbestek waarin dit rapport is opgesteld niet te vinden. Uit figuur blijkt dat naarmate de leeftijd vordert het percentage gedragsverandering toeneemt. Figuur Percentage gedragsveranderingen per leeftijdsgroep. kind jeugd vol- bejaard wassen leeftijd

17 5.3. Resultaten geellroodfase observaties... In dit hoofdstuk staat het gedrag van de verkeersdeelnemers tijdens.de geel/roodfase centraal. Als in het navolgende sprake is van door rood licht rijden dan betekent dit dat een verkeersdeelnemer ook da'adwerkelijk door het rode lichf. Indien een verkeersdeelnemer'door gee1 de kruising passeerde,. is hij als overig genoteerd of hele-1 achterwege gelaten. De waarnemingen waren als volgt over de verschillende vervoerswijzen verdeeld. Tabel Aantal waarnemingen per verkeerssoort. verkeerssoort aantal in procenten voetganger f ietser bromf ietser auto vrachtauto overig, > In het eerste opzicht lijkt dit een laag qantal waarnemingen,. men moet zich echter bedenken dat voor deze 135 waarnemingen ruim 30 uur geobserveerd is. Het zal dawook duidelijk zijn dat het observeren van de gee11 roodfase een zeer tijdr.ovende.en kostbare bezigheid is.,. Op grond van deze 135 waarnemingen kunnen geen verschillen per.kruising aangegeven worden. De navolgende beschrijving van de resultaten ial zich dan ook beperken tot een algemeen overzicht van het gedrag op alle onderzochte kruisingen samen. De mate waarin door de verkeersdeelnemers gehoor wordt gegeven aan het rode signaal is een belangrijke factor met betrekking tot het functioneren vande beveiliging. Het negeren van het rode licht kan op twee manieren geschieden: - oversteken door rood v66r de passage van een bus; - oversteken door rood na de passage van een bus. Bij de 135 waarnemingen staken 10 verkeersdeelnemers v66r de bus langs tijdens de roodfase over. Nadat de bus de kruising verlaten had, staken 35 verkeersdeelnemers voor het einde van de roodfase over. In totaal begingen 45 van de 135,(= 33 3) verkeersdeelnemers een overtreding. Van deze 45 verkeersdeelnemers keken er 27 eerst ukt voordat door rood gereden werd. Hieruit blijkt dat ca. 20% van de verkeersdeelnemers weloverwogen een overtreding beging. Met andere woorden: men overtuigde zich er eerst van dat er overgestoken kon worden en vervolgens stak men over. Bij de opstelling van het observatieformulier is vrij veel aandacht besteed aan het registreren van eventuele conflicten tussen verkeersdeelnemers en busbaan-verkeer. Verwacht was dat bij een veelvuldig negeren van het rode.licht conflicten niet uitg&ioten zouden zijn. De volgende twee tabellen tonen echter aan dat deze vrees ongegrond.... was.

18 Tabel Actie van de verkeersdeelnemers. actie oversteker aantal in procenten stoppen voor rood door rood, voor de bus langs door rood, achter de bus langs vermijdingsactie onbekend Tabel 5.3.3:Actie bus. actie bus aantal in procenten reageren op beveiliging door rood 6 4 vermijdingsactie 1 1 onbekend I I De beide tabellen geven aan dat er eenmaal een vermijdingsactie door een bus ondernomen moest worden. De situatie waar her hierbij om ging betrof een kind dat met een fiets op de busbaan was gevallen waarop de bus van koers moest veranderen teneinde een aanrijding te vermijden. Conflicten als gevolg van het negeren van het rode licht door een van beide partijen kwamen dus niet voor. In de volgende twee grafieken zullen de overtredingen uitgesplitst worden naar verkeerssoort en leeftijd. Figuur Percentage overtredingen per verkeerssoort. - voet- fietser brom- auto ganger fietser verkeerssoort

19 Figuur Percentage ~irer&edingen.-~er le?f tijdsgroep ,... kind j eugd vo l- wassen - lee tijd Uit figuur blijkt dat door ongeveer de helft van de langzaam verkeer-deelnemers een overtreding wordt begaan, een kwart van het snelverkeer negeert eveneens het rode licht. Figuur geeft aan dat de jeugd in verhouding de meeste overtredingen begaat Conclusies Ten aanzien van het gedrag tijdens de groenfase Gebleken is dat ca. 37% van de overstekers uitkijkt voor het oversteken. Bij het oversteken verandert ca. 18% van gedrag. Het verschil in gedragsverandering tussen de beide snelverkeerskruisingen is een gevolg van de lay-out van beide oversteken waarbij oversteek no. 23 duidelijk een grotere snelheidsremende werking heeft. Het grote aantal gedragsveranderingen op oversteek no. 16 is eveneens een gevolg van een verschil in snelheidsremmende werking. Dit blijkt uit het feit dat de. gedragsverandering bij oversteek no. 16 voor het grootste deel door (brow) ietsers begaan worden. Bij een verschil in subjectieve veiligheid zou dit ook in het gedrag van de voetgangers op beide oversteken moeten doorwerken. Voor een sterk subjectief onveiligheidsgevoel zijn geen directe aanwijzingen. De indruk bestaat datde gedragsverandering en het aantal uitkijkers'een gevolg zijn van een verhoogd attentieniveau. Als er een sterk subjectief onveiligheidsgevoel aanwezig zou zijn, dan zou het aantal gedragsveranderingen in totaal hoger moeten liggen. Een behoorlijk aantal plotselinge motorische reacties hadden dan dat beeld moeten bevestigen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat snelheidsremende middelen we1 degelijk effect hebben. Dat kinderen en jeugd roekelozer zijn din volwassenen wordt aangetoond door figuur

20 Ten aanzien van het gedrag bii de geellroodfase Opvallend is de slechte rood-licht discipline. Aangezien geen enkele overtreding tot een conflict leidde, kan worden gesteld dat de overtreder voor zijn foute gedrag als het ware beloond wordt. Doordat hij volgens eigen inzicht zinloos moet wachten, begaat hij een overtreding waardoor hij minder oponthoud heeft en vlugger op kan schieten. Dat met name langzaam verkeer-deelnemers een broertje dood aan onnodig wachten hebben blijkt uit tabel Wil de beveiliging ook op de lange duur aan zijn functie voldoen, het voorkomen van conflicten, dan zal het onnodig wachten zoveel mogelijk bekort moeten worden. De indruk bestaat dat de beveiliging momenteel als een soort waarschuwingssignaal werkt; met andere woorden als het licht op rood staat weet de verkeersdeelnemer dat hij extra moet opletten.

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 45 5 45 Kruispunt 45: N34 Kellerlaan Eugenboersdijk 7 45.1 Inleiding 7 45.2 Observaties 45.3 Analyse 7 8 45.4

Nadere informatie

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 Bijdrage Achtergronddocumentatie VVN-actie "Voorrang? Bekijk 't eerst", maart-augustus 1983 R-'B)-13 Mr. P. Wesemann Leidschendam, 1983

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN Algemeen Met het uitvoeren van het monitoringsplan wordt het functioneren van de fietsoversteek in de verschillende situaties in beeld gebracht, namelijk in

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Samen op pad Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Logisch dus, dat ouders hun kinderen graag zo snel mogelijk veilig verkeersgedrag

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: M20150812 Locatie: Veldhoven, Mullerlaan; bushalten / doorsteek middenberm Datum uitgifte advies: 14-10-2015 Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Kinderen op de fiets

Kinderen op de fiets Kinderen op de fiets Kinderen vervoeren met de fiets 1. HET FIETSZITJE Vanaf ongeveer 1 jaar Van 9 tot 15 of tot 25 kg Uitgerust met : - gordeltjes - voetsteuntjes (verstelbaar in hoogte) - hoge rugsteun

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan: de Commissie Stad en Ruimte Behandeld door X. Verduijn Doorkiesnummer 06-39 89 71 64 E-mail x.verduijn@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Centrale Expertise en Evenementen Coördinatie Instructie verkeersregelaars 1 Er zijn vier soorten verkeersregelaars: Transportbegeleiders (beroeps)

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen- Projectomschrijving

Nadere informatie

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting kruispunt 4 5 4 Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg 7 4.1 Inleiding 7 4.2 Observaties 4.3 Analyse 7 8 4.4 Maatregelen

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld Gaasterlân-Sleat Kenmerken bevolking De bevolkingssamenstelling van een gemeente is sterk sturend voor het veiligheidsbeleid. Ouderen zijn relatief kwetsbaar, jongeren moeten nog veel leren en allochtonen

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Titel: Problemen VRI Batabrug Nummer: BO BD 001 2013 Datum: 03-01-2013

Titel: Problemen VRI Batabrug Nummer: BO BD 001 2013 Datum: 03-01-2013 Inleiding De VRI Batabrug (kruispunt Bataweg/Europaplein en Batabrug) die tot begin 2012 dienst deed, in dit document genoemd oude VRI, vertoonde in 2009 een aantal hoogst irriterende en onveilige eigenschappen.

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker Stap 6 Alsmaar drukker en drukker 12 Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Wat is er toch aan de hand? Je weet het wel: het loopt bij momenten helemaal niet vlot in het verkeer. Op nogal

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN, IN HET VERKEER

ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN, IN HET VERKEER Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Postbus 90156, 4800 RH Breda N: Kenneth Wilson T: 06 30735070 E: k.wilson@breda.nl W: www.breda.nl ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN,

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

Basisschool De Leemstee protocol vervoer

Basisschool De Leemstee protocol vervoer Basisschool De Leemstee protocol vervoer Inhoud Protocol vervoer kinderen tijdens schooltijden... 2 1. Vervoer per auto... 2 2. Vervoer per bus:... 4 3. Vervoer per fiets... 4 3.1 Vervoer per fiets in

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Veiligheidsnotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Veiligheidsnotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Veiligheidsnotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde Algemene inleiding 3 Veiligheidsnotitie Sint-Pancras 4 Hoofdstructuur 5.1. Verkeersstructuur

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw 12 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Educatieve Verkeerstuin

Educatieve Verkeerstuin Educatieve Verkeerstuin AFSTANDEN INSCHATTEN DE PRAKTIJK Op straat kunnen allerlei dingen in de weg staan. Als je er goed op reageert, voorkom je botsingen. Bij deze oefening komt de leerling een aantal

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat?

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Hoofdregel kijken gedrag Bij het kijkgedrag gaat het niet om die duizenden keren dat je voor niets denkt te kijken, maar om die ene (fatale) keer dat je niet

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Autonotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde: Algemene inleiding 3 Notitie autoverkeer 4 1. Voorzieningen 5 > Kaart met voorzieningen +

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts C om het even B links D beide kanten mogen 2 Wat moet je doen

Nadere informatie