I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012"

Transcriptie

1 OPVOLGINGSFICHE MILIEUCHARTER OOST-VLAANDEREN CYCLUS 2011 I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012 Contactgegevens Officiële naam bedrijf (evt. Commerciële naam) Exploitatieadres ARONIA NV Gustaaf Callierlaan Gent Contactpersoon milieucharter Naam: Jo ZANDERS Tel: GSM: Algemene informatie Aantal personeelsleden 165 Korte omschrijving van de activiteiten Zijn er in 2011 belangrijke wijzigingen gepland? Klassieke schoonmaak, schoonmaakconsultancy en facilitaire diensten neen Aantal vroegere deelnames aan milieucharter 10 Dossieropvolging (in te vullen door projectcoördinator) Dossiernummer 2011/57 Deelname aanvaard mits nakomen volgende voorwaarden geen Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2010) - Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Tussentijdse evaluatie Geen Eindevaluatie Samenstelling evaluatieteam Aanwezig namens de deelnemer Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Beslissing inzake toekenning milieucharter Voorwaarde voor deelname volgende cyclus Datum 11/04/2012 Mathieu Van Bouwel voorzitter evaluatiecommissie Annemie De Proft projectcoördinator verslag Jo Zanders Isabelle Govaert Onderhoudsattesten, rendement stookinstallaties opvolgen Actualiseren noodplan met telefoonnummers Opruimactie gevaarlijke producten of melding indienen Geen Toekenning Geen F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 1 van 9

2 II ACTIEPLAN 2011 Thema 1 : HET VOEREN VAN EEN COHERENT MILIEUBELEID EN INTEGREREN VAN MILIEUZORG IN HET BEDRIJFSBELEID Het beleid van de onderneming en haar engagement ten aanzien van milieu vastleggen. Nieuwe ontwikkelingen die bijdragen tot de milieuvriendelijkheid van het product introduceren Informatie verstrekken over de milieu-impact van de producten Milieuzorg integreren in de bedrijfsvoering De werknemers informeren, sensibiliseren, opleiden en betrekken bij de uitvoering van het milieubeleid 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding continu Thema 2 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN WATER EN DE BEPERKING VAN WATERVERONTREINIGING Een waterbalans opstellen en geregeld het waterverbruik kritisch evalueren. In het kader van een globaal rationeel waterverbruik verspillingen voorkomen Proceswater en koelwater recycleren Een beleid voeren van rationeel verbruik van grondwatervoorraden Hemelwater bufferen, infiltreren en indien mogelijk gebruiken Kwaliteitsvolle grondwaterlagen slechts aanspreken voor die activiteiten die hoge waterkwaliteiten vereisen Waterverontreiniging naar de omgeving beperken De belasting van het afvalwater tot een minimum beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 3 : DE BEPERKING VAN LUCHT VERONTREINIGING Luchtverontreiniging naar de omgeving vermijden of beperken Geurhinder naar de omgeving vermijden Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 3.1. Thema 4 : HET VERMIJDEN VAN NIEUWE EN BEHEERSEN VAN HISTORISCHE BODEMVERONTREINIGING Maatregelen nemen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen Bestaande bodemverontreinigingen beheersen Onderzoeken laten uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 4.1. Thema 5 : HET BEPERKEN VAN HINDER DOOR LICHT, LAWAAI EN TRILLINGEN Lawaaihinder en hinder door trillingen naar de omgeving beperken Lichthinder beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 5.1. Thema 6 : MILIEU VERANTWOORDE OPSLAG EN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Gevaarlijke producten op een milieuverantwoorde wijze gebruiken en opslaan Regelmatige controles op opslagplaatsen van gevaarlijke producten uitvoeren Een asbestinventaris opmaken en op regelmatige tijdstippen evalueren Asbest op reglementaire wijze laten verwijderen Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 2 van 9

3 6.1. Thema 7 : HET STIMULEREN VAN AFVALPREVENTIE EN -RECUPERATIE EN HET BEPERKEN VAN VERPAKKINGSAFVAL De productie van afval voorkomen of reduceren en de schadelijkheid van de afvalstoffen voorkomen of zoveel mogelijk beperken Afvalstromen selectief inzamelen en nuttige toepassingen nastreven De gegevens van het afvalregister en de afvalproductie op regelmatige tijdstippen kritisch evalueren Bij het verpakken van producten de hoeveelheid verpakkingsmateriaal beperken Verpakkingsmaterialen gebruiken die herbruikbaar of recycleerbaar zijn of op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle Thema 8 : REKENING HOUDEN MET MILIEUASPECTEN BIJ INKOOP EN INVESTERINGEN Bij de inkoop van grondstoffen rekening houden met de invloed van de aangekochte goederen op het milieu Overschakelen op milieuvriendelijkere grondstoffen, onderhoudsproducten, materialen Bij de aankoop van nieuwe installaties en machines al in de ontwerpfase rekening houden met de mogelijke milieubelastende effecten van de installatie en hindervoorkomende of -beperkende maatregelen voorzien. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan preventie aan de bron boven end-of-pipe technieken 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel Thema 9 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN ENERGIE Het energieverbruik in het bedrijf reduceren door het voeren van een politiek van Rationeel Energie Gebruik (R.E.G.). Een energiebalans opstellen en op regelmatige tijdstippen het verbruik kritisch evalueren 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 10 : DE IMPACT OP DE OMGEVING BEPERKEN Noodprocedures voorzien om ingeval van ongevallen de impact op de omgeving en leefmilieu te beperken Met het oog op het streven naar een goede nabuurschap en een positieve relatie opbouwen met de omwonenden De bedrijfsgebouwen en infrastructuur visueel integreren in het landschap en de omgeving Natuur, buffergebieden en landschapswaarden op het niet-bebouwde bedrijfsoppervlak behouden en/of versterken Inspanningen leveren om de impact van het bedrijf op de verkeersdrukte te reduceren Jo Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 3 van 9

4 III EVALUATIE Algemene stand van zaken Nieuwe ontwikkelingen Op 6/12/2011 is in de achterbouw een elektrische brand geweest. Door een defect in de schakelkast is er in een driefasig net 400 V op het netwerk van 230 V gekomen waardoor er heel veel schade is in het gebouw. Er is een UPS voor de server, daardoor is deze niet beschadigd. Thema 1 Milieubeleid en milieuzorg 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen 1.2. Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding 2011 continu 1.1. Nieuwe geïntegreerde database geïntroduceerd in Deze is in april 2012 nog niet geïmplementeerd. Actie klantenenquête werd niet uitgevoerd omdat systeem nog niet werkte. Standaard vragen werden opgesteld. 1.2 Circa 20 nieuwe werknemers in 2011 Schriftelijke onthaalbrochure, bestaat in het Nederlands voor circa 30 verschillende nationaliteiten. Er wordt, mondelinge toelichting gegeven in de taal van de gebruiker. Opleiding nederlands via de VDAB. Onthaalbrochure werd voorgelegd ter inzage, instructies zijn ook met tekeningen en pictogrammen gestaafd. - Aandacht voor schoonmaakmiddelen - Aandacht voor doseren - Aandacht voor opslag in lokaal 1.3 Vermelding Milieucharter logo op de website Werden sinds het vorige evaluatiebezoek aanvragen tot wijziging van de vergunningen of meldingen van kleine wijzigingen ingediend? Er is geen melding ingediend, er werd geopteerd om de opslag van gevaarlijke producten steeds te beperken tot max. 50 liter/kg. Tijdens de rondgang werd echter vastgesteld dat er meer producten aanwezig zijn. Er is op korte termijn een opruimactie gepland. Hoe gebeurt de interne communicatie? Onthaal, opleiding, personeelsvergadering, Onthaalbrochure werd voorgelegd en toegelicht Verklaring Duurzaam ondernemen is opgenomen op de website Heeft de milieucoördinator de verplichte driemaandelijkse rondgangen uitgevoerd en hierover gerapporteerd aan de bedrijfsleiding? Minimale vereisten (indien van Schriftelijke milieubeleidsverklaring of milieuzorg geïntegreerd in de beleidsverklaring Milieuvergunningen up-to-date houden Interne communicatie over milieubeleid Driemaandelijkse rondgang milieucoördinator + jaarverslag Milieubeleidsverklaring Stavingsdocument voorgelegd Ok Lijst van de vergunningen en lijst van de Vlarem I rubrieken Verslagen CPBW / Stavingsdocument voorgelegd Onthaalbrochure / opleidingsmatrix Verslagen rondgang + jaarverslag Ok Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 4 van 9

5 Thema 2 Water Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen! 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s 2.1. Verbruiken op de waterfactuur zijn zeer onduidelijk omdat over verschillende periodes gewerkt wordt, deels raming, deels genoteerde tellerstanden. Huishoudelijk waterverbruik, 1 wasmachine en sanitair voor 3 tot 4 personen. periode aantal maanden verbruik verbruik in liter/maand 12/8 5/ /10-2/ /11-3/ Isabell e Worden waterverbruiken opgevolgd en worden deze vergeleken met de vorige jaren (bij voorkeur aan de hand van indicatoren en gekoppeld aan relevantie productiegegevens)? (eventueel overzicht ter beschikking houden tijdens evaluatie) Weinig relevant Werd het afgelopen jaar een zelfcontroleprogramma uitgevoerd op de relevante parameters van het geloosde afvalwater (sanitair en bedrijfs)? Worden de wettelijke vereisten voor grondwaterwinningen nagekomen? Debietmeting, analyses, meting grondwaterpeil Is de lozing van bedrijfsafvalwater getoetst aan de nieuwe milieukwaliteitsnormen? Worden de totale waterkosten bijgehouden (van aankoop van het water tot verwijdering van het afvalwater)? Weinig relevant Opvolging en kritische evaluatie van de waterverbruiken Meetprogramma op lozing afvalwater + Naleven lozingsvoorwaarden Naleven wettelijke vereisten inzake grondwater Waterbalans en waterverbruiken van de laatste 3 jaar Analyseresultaten afvalwater + toetsing aan de normen Stavingsdocument voorgelegd ok nvt Thema 3 Lucht Nieuwe stookinstallatie vooraan Gaswandketel VCW 296 Ecotec 24 kw Factuurdatum februari 2012 Nieuwe stookinstallatie achteraan Gasketel merk Vaillant Type VU kw factuurdatum december 2011 Er is een tweejaarlijks onderhoudscontract voor beide installaties. De twee toestellen zijn van het type HR+ uitgerust met condensatie. Het rendement wordt geschat op 109 % Werden emissiemetingen uitgevoerd op de proces emissies (zelfcontroleprogramma)? Werden er bij deze emissiemetingen overschrijdingen van de normen vastgesteld? Indien ja, graag specificaties Worden de onderhoudsverplichtingen voor stookinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? 2 nieuwe stookinstallaties zie actie Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 5 van 9

6 4/8/2011 verbrandingsmetingen uitgevoerd op de oude installatie brander achteraan 91,2 % - 24 kw brander Vaillant ingebruikname 2006 Worden de onderhoudsverplichtingen voor koelinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? Periodiek onderhoud, logboeken en instructiekaarten voor koelinstallaties Periodiek onderhoud en keuring van stookinstallaties (inclusief verwarmingsaudit) Wettelijk meetprogramma voor emissies van stookinstallaties Wettelijk meetprogramma voor luchtemissies van procesinstallaties Conformiteitsattest leverancier of deskundige. Inventaris koelinstallaties en gebruikte koelmiddelen, onderhoudsattesten en logboeken Laatste twee verslagen periodiek onderhoud stookinstallaties Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen nvt Stavingsdocument voorgelegd Ok Thema 4 Bodem 4.1. Is er absorberend materiaal (korrels, doeken, slangen, ) en een lekkageprocedure aanwezig? Ja, er zijn voldoende lekbakken aanwezig, alle kuisproducten ook deze zonder gevaarseigenschappen, staan op een inkuiping. Bij de rondgang werden enkele busjes met gevaarlijke stoffen zonder inkuiping gevonden in rekken. Aangezien er voldoende lekbakken aanwezig zijn, zal dit rechtgezet worden. Werden in het afgelopen jaar incidenten (nieuwe verontreinigingen) vastgesteld? Zo ja, specificeer en geef de genomen maatregelen aan Nee Minimale vereiste (in zoverre van Wettelijke periodiciteit bodemonderzoeken naleven Voorzorgsmaatregelen nemen (vloeistofdichte vloeren, lekpannen, absorberend materiaal, sensibiliseren personeel,.) Overzicht Vlaremrubrieken - Vlarebo lekkageprocedure Thema 5 Lawaai/licht 5.1. Werden sinds het vorige evaluatiebezoek geluidsstudies (extern geluid) uitgevoerd? NVt Welke maatregelen worden genomen tegen lichthinder? Hoe wordt geborgd dat ramen, deuren en poorten gesloten blijven tijdens productie? Bekend zijn met de specifieke Meetgegevens geluid (extern) Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 6 van 9

7 wettelijke vereiste + toetsing aan de normen Thema 6 Gevaarlijke stoffen en preparaten 6.1. Werd de inventaris van gevaarlijke stoffen en de bijhorende SDS (safety data sheet) bijgewerkt? Eventueel lijst ter beschikking houden bij evaluatie. Standaard op de werf zijn er schoonmaakproducten zonder gevaarseigenschappen. Ontkalker is het enige product met gevaarseigenschap corrosief dat gebruikt wordt. Voor gebruik wordt dit toegelicht. Werknemers worden gesensibiliseerd om het etiket te lezen. Wordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen rekening gehouden met de afstandsregels, inkuipingen en incompatibiliteiten? Wordt bij de opslag van gassen rekening gehouden met de groepsindeling, afstandsregels, aanduidingen )? Minimale vereiste (in zoverre van Inventaris van de gevaarlijke Lijst van de gevaarlijke elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK stoffen up-to-date houden stoffen met gevaarsindeling SDS-en aanwezig voor alle File veiligheidsinformatiebladen elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK gevaarlijke producten (SDS) Keuringen tanks Laatste keuringsattesten tanks, inkuipingen, (tankdossiers) Conforme opslag van gasflessen Lijst gassen + groepsindeling Thema 7 Afval en verpakkingsafval 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle 7.1. In 2011 werden geen toners opgehaald omdat de bak nog niet vol was. Sedert 2011 worden de fracties papier/karton en restafval bij één klant ingezameld en opgehaald door IVAGO. Worden de hoeveelheden afvalstoffen opgevolgd en kritisch geëvalueerd? Weinig relevant Worden de totale afvalkosten bijgehouden (van verlies grondstof tot verwijdering van de afvalstof)? Worden er afspraken gemaakt met leveranciers om het toegeleverde verpakkingsmateriaal te beperken? Wordt het papierverbruik opgevolgd? Welke acties rond papierbesparing heeft u ondernomen of plant u? Voor facturen en offertes is een enkelzijdig exemplaar en kleurendruk nodig op vraag van de klant. Dubbelzijdig afprinten is nog niet echt in gebruik. Er werd overgeschakeld naar bulkdoos voor wit A4-papier in de multifunctional in de boekhouding Afvalstoffenregister bijhouden Afvalstoffenregister Selectieve inzameling van afvalstoffen Nakomen terugnameplichten Aangifte bij IVC / Valipac / Fostplus / Bebat / Recupel /.. Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 7 van 9

8 Thema 8 Inkoop/investeringen Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen) 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel 8.1 Ionator is een handsprayreiniger van leverancier Tennant Voordeel: - geen kuisproduct meer toevoegen - goed voor grote oppervlakken - goed voor RoestVrijStalen aanrecht Nadeel: - Geen goede resultaten op sanitair of vuile oppervlakken - Kostprijs is 279 per handspray-reiniger van 0,5 liter - Gewicht te zwaar omdat in het toestel onderaan een batterij zit. Totaal weegt 1 kg, Ergonomisch niet verantwoord Renault TWIZY Urban voor stadsverplaatsingen werd een elektrische wagen aangeschaft. Batterij wordt maandelijks gehuurd. 100 km actieradius - 2 personen - Energieklasse A Kostprijs 2 per tankbeurt 13 kwu 17 pk Zal voorgesteld worden als Best Practice Is er een procedure werken met derden? Wat omvat deze procedure en hoe worden onderaannemers opgevolgd? Welke inspanningen worden geleverd om producten met gevaarlijke eigenschappen te weren uit het eindproduct of uit het productieproces? Wordt de Total Cost of Ownership in rekening gebracht bij investeringen? Principe wordt toegelicht a.d.h.v. printers Met welke criteria wordt rekening gehouden bij de aankoop of leasing van bedrijfswagens? Zie actie Jo Kennis milieuaspecten Aankoopprocedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Thema 9 Energie Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren 9.1 Energieverbruik Elektriciteit achteraan Teller kwh kwh kwh Elektriciteit vooraan Teller kwh kwh kwh Aardgas kwh kwh kwh Jaarlijk s Isabell e Aantonen van de energieboekhouding: registratie en kritische evaluatie van de gegevens Zie actie Worden gerealiseerde besparingen van energiemaatregelen cijfermatig opgevolgd? Weinig relevant Worden sluimerverbruiken tijdens niet-productie-uren opgevolgd? Suggestie om dit uit te voeren tijdens verlengde weekends. Wordt het energieverbruik van de eigen transportmiddelen opgevolgd en geëvalueerd? 6 Kangoo-camionettes op diesel, maandelijkse opvolging verbruik en km-standen. Verplaatsingen zijn korte afstanden Opvolging energiegebruiken (elektriciteit, aardgas, ) Stavingsdocument voorgelegd Registratie van de energieverbruiken Stavingsdocument voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 8 van 9

9 Thema 10 Omgeving Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een aanmaning werd opgesteld? Zo ja, specificeer. Nee Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een PV werd opgemaakt? Zo ja, specificeer. Nee Is er een procedure voor de melding van milieuklachten? Klantenklachtenprocedure Werden in het afgelopen jaar klachten geformuleerd? Zo ja specificeer de klacht en de genomen maatregelen en resultaten. Nee Worden de noodprocedures (brand, evacuatie, lekkage, ) in de praktijk uitgetest? Bij opstart van een werf worden noodprocedures toegelicht, meeste activiteiten in kantooromgeving. Welke inspanningen worden geleverd in het kader van een goede relatie tussen buurt en bedrijf? Ja Hoe wordt duurzaam woon-werkverkeer aangemoedigd? Suggestie om mobiliteit personeel in kaart te brengen. Welke acties neemt uw bedrijf rond biodiversiteit? Suggestie om te informeren bij Natuurpunt of Stad Gent of de Regionale Landschappen Noodprocedure procedure Klachtenprocedure procedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 9 van 9

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Inspirerende voorbeeldacties van milieucharterlaureaten Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2012

Inspirerende voorbeeldacties van milieucharterlaureaten Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2012 Inspirerende voorbeeldacties van milieucharterlaureaten Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2012 In samenwerking met en gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen Milieucharter Oost-Vlaanderen Het certificaat

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Milieuverklaring 2013

Milieuverklaring 2013 Milieuverklaring 2013 2 Inhoudstafel 1 INLEIDING... 5 2 VOORSTELLING VAN DE FOD B&B... 6 2.1 ONZE IDENTITEIT... 6 2.2 ONZE MISSIE EN OPDRACHTEN... 6 2.3 ORGANIGRAM... 8 2.4 LOKALISATIE... 8 2.5 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Handleiding eventscan Festival

Handleiding eventscan Festival Festival Contactpersoon Tine Bosschaert Projectverantwoordelijke Ecolife vzw. Valkerijgang 26 3000 Leuven 016/22.21.03 Tine.Bosschaert@ecolife.be www.ecolife.be 2 1. Inleiding Het streven naar afvalarme

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB

SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB Zie voor het werkplan en de aanpak de SORES handleiding NB Het doel van deze lijst met aandachtspunten is om een discussie met het management en de medewerkers in

Nadere informatie

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Vastgesteld door het College van Bestuur 0p 19 mei 2009. Afd. VGM Managementsamenvatting Duurzaamheid hoort

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Algemene Bijlage. Behorende bij de handleidingen Green Key

Algemene Bijlage. Behorende bij de handleidingen Green Key Algemene Bijlage Behorende bij de handleidingen Green Key maart 2009 Inhoudsopgave: Wet- en regelgeving... 3 Besluit Inrichtingen of Activiteitenbesluit.... 4 Wet bodembescherming... 4 Lozingenbesluit

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2012 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2010

Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamheidsverslag 2010 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2 INHOUD Inleiding...3 1. Algemene missie...3 2. Stakeholders...3 3. Ons personeel...5 3.1. Algemeen: aantal medewerkers en verloop...5 3.2. Ziekte en ongevallen...6

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Handleiding. Congreslocaties

Handleiding. Congreslocaties Handleiding Congreslocaties 2009-2010 Voorwoord De Green Key, hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, is in toenemende mate een symbool waaraan kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren.

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Rapport Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Periode 211-212 1 Gebruikte afkortingen: VTE: Voltijdse Equivalenten n: aantal instellingen betrokken bij de berekening van het kengetal HVAC: Heating

Nadere informatie

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator Geachte lezer, De medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis weten als geen ander wat het betekent om zorg voor iemand of iets te hebben. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de zorg voor de patiënt.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

Handleiding Green Key. Strandpaviljoens 2007 2008

Handleiding Green Key. Strandpaviljoens 2007 2008 Handleiding Green Key Strandpaviljoens 2007 2008 Voorwoord: De Green Key, hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, is in toenemende mate een symbool waaraan kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Milieujaarverslag 2003 s-gravenhage, April 2004 Pagina 1 van 33 VOORWOORD Dit milieujaarverslag van Defensie over het jaar 2003 geeft u een beeld van de inspanningen die het afgelopen

Nadere informatie