I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012"

Transcriptie

1 OPVOLGINGSFICHE MILIEUCHARTER OOST-VLAANDEREN CYCLUS 2011 I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012 Contactgegevens Officiële naam bedrijf (evt. Commerciële naam) Exploitatieadres ARONIA NV Gustaaf Callierlaan Gent Contactpersoon milieucharter Naam: Jo ZANDERS Tel: GSM: Algemene informatie Aantal personeelsleden 165 Korte omschrijving van de activiteiten Zijn er in 2011 belangrijke wijzigingen gepland? Klassieke schoonmaak, schoonmaakconsultancy en facilitaire diensten neen Aantal vroegere deelnames aan milieucharter 10 Dossieropvolging (in te vullen door projectcoördinator) Dossiernummer 2011/57 Deelname aanvaard mits nakomen volgende voorwaarden geen Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2010) - Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Tussentijdse evaluatie Geen Eindevaluatie Samenstelling evaluatieteam Aanwezig namens de deelnemer Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Beslissing inzake toekenning milieucharter Voorwaarde voor deelname volgende cyclus Datum 11/04/2012 Mathieu Van Bouwel voorzitter evaluatiecommissie Annemie De Proft projectcoördinator verslag Jo Zanders Isabelle Govaert Onderhoudsattesten, rendement stookinstallaties opvolgen Actualiseren noodplan met telefoonnummers Opruimactie gevaarlijke producten of melding indienen Geen Toekenning Geen F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 1 van 9

2 II ACTIEPLAN 2011 Thema 1 : HET VOEREN VAN EEN COHERENT MILIEUBELEID EN INTEGREREN VAN MILIEUZORG IN HET BEDRIJFSBELEID Het beleid van de onderneming en haar engagement ten aanzien van milieu vastleggen. Nieuwe ontwikkelingen die bijdragen tot de milieuvriendelijkheid van het product introduceren Informatie verstrekken over de milieu-impact van de producten Milieuzorg integreren in de bedrijfsvoering De werknemers informeren, sensibiliseren, opleiden en betrekken bij de uitvoering van het milieubeleid 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding continu Thema 2 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN WATER EN DE BEPERKING VAN WATERVERONTREINIGING Een waterbalans opstellen en geregeld het waterverbruik kritisch evalueren. In het kader van een globaal rationeel waterverbruik verspillingen voorkomen Proceswater en koelwater recycleren Een beleid voeren van rationeel verbruik van grondwatervoorraden Hemelwater bufferen, infiltreren en indien mogelijk gebruiken Kwaliteitsvolle grondwaterlagen slechts aanspreken voor die activiteiten die hoge waterkwaliteiten vereisen Waterverontreiniging naar de omgeving beperken De belasting van het afvalwater tot een minimum beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 3 : DE BEPERKING VAN LUCHT VERONTREINIGING Luchtverontreiniging naar de omgeving vermijden of beperken Geurhinder naar de omgeving vermijden Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 3.1. Thema 4 : HET VERMIJDEN VAN NIEUWE EN BEHEERSEN VAN HISTORISCHE BODEMVERONTREINIGING Maatregelen nemen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen Bestaande bodemverontreinigingen beheersen Onderzoeken laten uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 4.1. Thema 5 : HET BEPERKEN VAN HINDER DOOR LICHT, LAWAAI EN TRILLINGEN Lawaaihinder en hinder door trillingen naar de omgeving beperken Lichthinder beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 5.1. Thema 6 : MILIEU VERANTWOORDE OPSLAG EN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Gevaarlijke producten op een milieuverantwoorde wijze gebruiken en opslaan Regelmatige controles op opslagplaatsen van gevaarlijke producten uitvoeren Een asbestinventaris opmaken en op regelmatige tijdstippen evalueren Asbest op reglementaire wijze laten verwijderen Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 2 van 9

3 6.1. Thema 7 : HET STIMULEREN VAN AFVALPREVENTIE EN -RECUPERATIE EN HET BEPERKEN VAN VERPAKKINGSAFVAL De productie van afval voorkomen of reduceren en de schadelijkheid van de afvalstoffen voorkomen of zoveel mogelijk beperken Afvalstromen selectief inzamelen en nuttige toepassingen nastreven De gegevens van het afvalregister en de afvalproductie op regelmatige tijdstippen kritisch evalueren Bij het verpakken van producten de hoeveelheid verpakkingsmateriaal beperken Verpakkingsmaterialen gebruiken die herbruikbaar of recycleerbaar zijn of op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle Thema 8 : REKENING HOUDEN MET MILIEUASPECTEN BIJ INKOOP EN INVESTERINGEN Bij de inkoop van grondstoffen rekening houden met de invloed van de aangekochte goederen op het milieu Overschakelen op milieuvriendelijkere grondstoffen, onderhoudsproducten, materialen Bij de aankoop van nieuwe installaties en machines al in de ontwerpfase rekening houden met de mogelijke milieubelastende effecten van de installatie en hindervoorkomende of -beperkende maatregelen voorzien. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan preventie aan de bron boven end-of-pipe technieken 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel Thema 9 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN ENERGIE Het energieverbruik in het bedrijf reduceren door het voeren van een politiek van Rationeel Energie Gebruik (R.E.G.). Een energiebalans opstellen en op regelmatige tijdstippen het verbruik kritisch evalueren 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 10 : DE IMPACT OP DE OMGEVING BEPERKEN Noodprocedures voorzien om ingeval van ongevallen de impact op de omgeving en leefmilieu te beperken Met het oog op het streven naar een goede nabuurschap en een positieve relatie opbouwen met de omwonenden De bedrijfsgebouwen en infrastructuur visueel integreren in het landschap en de omgeving Natuur, buffergebieden en landschapswaarden op het niet-bebouwde bedrijfsoppervlak behouden en/of versterken Inspanningen leveren om de impact van het bedrijf op de verkeersdrukte te reduceren Jo Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 3 van 9

4 III EVALUATIE Algemene stand van zaken Nieuwe ontwikkelingen Op 6/12/2011 is in de achterbouw een elektrische brand geweest. Door een defect in de schakelkast is er in een driefasig net 400 V op het netwerk van 230 V gekomen waardoor er heel veel schade is in het gebouw. Er is een UPS voor de server, daardoor is deze niet beschadigd. Thema 1 Milieubeleid en milieuzorg 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen 1.2. Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding 2011 continu 1.1. Nieuwe geïntegreerde database geïntroduceerd in Deze is in april 2012 nog niet geïmplementeerd. Actie klantenenquête werd niet uitgevoerd omdat systeem nog niet werkte. Standaard vragen werden opgesteld. 1.2 Circa 20 nieuwe werknemers in 2011 Schriftelijke onthaalbrochure, bestaat in het Nederlands voor circa 30 verschillende nationaliteiten. Er wordt, mondelinge toelichting gegeven in de taal van de gebruiker. Opleiding nederlands via de VDAB. Onthaalbrochure werd voorgelegd ter inzage, instructies zijn ook met tekeningen en pictogrammen gestaafd. - Aandacht voor schoonmaakmiddelen - Aandacht voor doseren - Aandacht voor opslag in lokaal 1.3 Vermelding Milieucharter logo op de website Werden sinds het vorige evaluatiebezoek aanvragen tot wijziging van de vergunningen of meldingen van kleine wijzigingen ingediend? Er is geen melding ingediend, er werd geopteerd om de opslag van gevaarlijke producten steeds te beperken tot max. 50 liter/kg. Tijdens de rondgang werd echter vastgesteld dat er meer producten aanwezig zijn. Er is op korte termijn een opruimactie gepland. Hoe gebeurt de interne communicatie? Onthaal, opleiding, personeelsvergadering, Onthaalbrochure werd voorgelegd en toegelicht Verklaring Duurzaam ondernemen is opgenomen op de website Heeft de milieucoördinator de verplichte driemaandelijkse rondgangen uitgevoerd en hierover gerapporteerd aan de bedrijfsleiding? Minimale vereisten (indien van Schriftelijke milieubeleidsverklaring of milieuzorg geïntegreerd in de beleidsverklaring Milieuvergunningen up-to-date houden Interne communicatie over milieubeleid Driemaandelijkse rondgang milieucoördinator + jaarverslag Milieubeleidsverklaring Stavingsdocument voorgelegd Ok Lijst van de vergunningen en lijst van de Vlarem I rubrieken Verslagen CPBW / Stavingsdocument voorgelegd Onthaalbrochure / opleidingsmatrix Verslagen rondgang + jaarverslag Ok Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 4 van 9

5 Thema 2 Water Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen! 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s 2.1. Verbruiken op de waterfactuur zijn zeer onduidelijk omdat over verschillende periodes gewerkt wordt, deels raming, deels genoteerde tellerstanden. Huishoudelijk waterverbruik, 1 wasmachine en sanitair voor 3 tot 4 personen. periode aantal maanden verbruik verbruik in liter/maand 12/8 5/ /10-2/ /11-3/ Isabell e Worden waterverbruiken opgevolgd en worden deze vergeleken met de vorige jaren (bij voorkeur aan de hand van indicatoren en gekoppeld aan relevantie productiegegevens)? (eventueel overzicht ter beschikking houden tijdens evaluatie) Weinig relevant Werd het afgelopen jaar een zelfcontroleprogramma uitgevoerd op de relevante parameters van het geloosde afvalwater (sanitair en bedrijfs)? Worden de wettelijke vereisten voor grondwaterwinningen nagekomen? Debietmeting, analyses, meting grondwaterpeil Is de lozing van bedrijfsafvalwater getoetst aan de nieuwe milieukwaliteitsnormen? Worden de totale waterkosten bijgehouden (van aankoop van het water tot verwijdering van het afvalwater)? Weinig relevant Opvolging en kritische evaluatie van de waterverbruiken Meetprogramma op lozing afvalwater + Naleven lozingsvoorwaarden Naleven wettelijke vereisten inzake grondwater Waterbalans en waterverbruiken van de laatste 3 jaar Analyseresultaten afvalwater + toetsing aan de normen Stavingsdocument voorgelegd ok nvt Thema 3 Lucht Nieuwe stookinstallatie vooraan Gaswandketel VCW 296 Ecotec 24 kw Factuurdatum februari 2012 Nieuwe stookinstallatie achteraan Gasketel merk Vaillant Type VU kw factuurdatum december 2011 Er is een tweejaarlijks onderhoudscontract voor beide installaties. De twee toestellen zijn van het type HR+ uitgerust met condensatie. Het rendement wordt geschat op 109 % Werden emissiemetingen uitgevoerd op de proces emissies (zelfcontroleprogramma)? Werden er bij deze emissiemetingen overschrijdingen van de normen vastgesteld? Indien ja, graag specificaties Worden de onderhoudsverplichtingen voor stookinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? 2 nieuwe stookinstallaties zie actie Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 5 van 9

6 4/8/2011 verbrandingsmetingen uitgevoerd op de oude installatie brander achteraan 91,2 % - 24 kw brander Vaillant ingebruikname 2006 Worden de onderhoudsverplichtingen voor koelinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? Periodiek onderhoud, logboeken en instructiekaarten voor koelinstallaties Periodiek onderhoud en keuring van stookinstallaties (inclusief verwarmingsaudit) Wettelijk meetprogramma voor emissies van stookinstallaties Wettelijk meetprogramma voor luchtemissies van procesinstallaties Conformiteitsattest leverancier of deskundige. Inventaris koelinstallaties en gebruikte koelmiddelen, onderhoudsattesten en logboeken Laatste twee verslagen periodiek onderhoud stookinstallaties Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen nvt Stavingsdocument voorgelegd Ok Thema 4 Bodem 4.1. Is er absorberend materiaal (korrels, doeken, slangen, ) en een lekkageprocedure aanwezig? Ja, er zijn voldoende lekbakken aanwezig, alle kuisproducten ook deze zonder gevaarseigenschappen, staan op een inkuiping. Bij de rondgang werden enkele busjes met gevaarlijke stoffen zonder inkuiping gevonden in rekken. Aangezien er voldoende lekbakken aanwezig zijn, zal dit rechtgezet worden. Werden in het afgelopen jaar incidenten (nieuwe verontreinigingen) vastgesteld? Zo ja, specificeer en geef de genomen maatregelen aan Nee Minimale vereiste (in zoverre van Wettelijke periodiciteit bodemonderzoeken naleven Voorzorgsmaatregelen nemen (vloeistofdichte vloeren, lekpannen, absorberend materiaal, sensibiliseren personeel,.) Overzicht Vlaremrubrieken - Vlarebo lekkageprocedure Thema 5 Lawaai/licht 5.1. Werden sinds het vorige evaluatiebezoek geluidsstudies (extern geluid) uitgevoerd? NVt Welke maatregelen worden genomen tegen lichthinder? Hoe wordt geborgd dat ramen, deuren en poorten gesloten blijven tijdens productie? Bekend zijn met de specifieke Meetgegevens geluid (extern) Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 6 van 9

7 wettelijke vereiste + toetsing aan de normen Thema 6 Gevaarlijke stoffen en preparaten 6.1. Werd de inventaris van gevaarlijke stoffen en de bijhorende SDS (safety data sheet) bijgewerkt? Eventueel lijst ter beschikking houden bij evaluatie. Standaard op de werf zijn er schoonmaakproducten zonder gevaarseigenschappen. Ontkalker is het enige product met gevaarseigenschap corrosief dat gebruikt wordt. Voor gebruik wordt dit toegelicht. Werknemers worden gesensibiliseerd om het etiket te lezen. Wordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen rekening gehouden met de afstandsregels, inkuipingen en incompatibiliteiten? Wordt bij de opslag van gassen rekening gehouden met de groepsindeling, afstandsregels, aanduidingen )? Minimale vereiste (in zoverre van Inventaris van de gevaarlijke Lijst van de gevaarlijke elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK stoffen up-to-date houden stoffen met gevaarsindeling SDS-en aanwezig voor alle File veiligheidsinformatiebladen elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK gevaarlijke producten (SDS) Keuringen tanks Laatste keuringsattesten tanks, inkuipingen, (tankdossiers) Conforme opslag van gasflessen Lijst gassen + groepsindeling Thema 7 Afval en verpakkingsafval 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle 7.1. In 2011 werden geen toners opgehaald omdat de bak nog niet vol was. Sedert 2011 worden de fracties papier/karton en restafval bij één klant ingezameld en opgehaald door IVAGO. Worden de hoeveelheden afvalstoffen opgevolgd en kritisch geëvalueerd? Weinig relevant Worden de totale afvalkosten bijgehouden (van verlies grondstof tot verwijdering van de afvalstof)? Worden er afspraken gemaakt met leveranciers om het toegeleverde verpakkingsmateriaal te beperken? Wordt het papierverbruik opgevolgd? Welke acties rond papierbesparing heeft u ondernomen of plant u? Voor facturen en offertes is een enkelzijdig exemplaar en kleurendruk nodig op vraag van de klant. Dubbelzijdig afprinten is nog niet echt in gebruik. Er werd overgeschakeld naar bulkdoos voor wit A4-papier in de multifunctional in de boekhouding Afvalstoffenregister bijhouden Afvalstoffenregister Selectieve inzameling van afvalstoffen Nakomen terugnameplichten Aangifte bij IVC / Valipac / Fostplus / Bebat / Recupel /.. Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 7 van 9

8 Thema 8 Inkoop/investeringen Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen) 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel 8.1 Ionator is een handsprayreiniger van leverancier Tennant Voordeel: - geen kuisproduct meer toevoegen - goed voor grote oppervlakken - goed voor RoestVrijStalen aanrecht Nadeel: - Geen goede resultaten op sanitair of vuile oppervlakken - Kostprijs is 279 per handspray-reiniger van 0,5 liter - Gewicht te zwaar omdat in het toestel onderaan een batterij zit. Totaal weegt 1 kg, Ergonomisch niet verantwoord Renault TWIZY Urban voor stadsverplaatsingen werd een elektrische wagen aangeschaft. Batterij wordt maandelijks gehuurd. 100 km actieradius - 2 personen - Energieklasse A Kostprijs 2 per tankbeurt 13 kwu 17 pk Zal voorgesteld worden als Best Practice Is er een procedure werken met derden? Wat omvat deze procedure en hoe worden onderaannemers opgevolgd? Welke inspanningen worden geleverd om producten met gevaarlijke eigenschappen te weren uit het eindproduct of uit het productieproces? Wordt de Total Cost of Ownership in rekening gebracht bij investeringen? Principe wordt toegelicht a.d.h.v. printers Met welke criteria wordt rekening gehouden bij de aankoop of leasing van bedrijfswagens? Zie actie Jo Kennis milieuaspecten Aankoopprocedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Thema 9 Energie Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren 9.1 Energieverbruik Elektriciteit achteraan Teller kwh kwh kwh Elektriciteit vooraan Teller kwh kwh kwh Aardgas kwh kwh kwh Jaarlijk s Isabell e Aantonen van de energieboekhouding: registratie en kritische evaluatie van de gegevens Zie actie Worden gerealiseerde besparingen van energiemaatregelen cijfermatig opgevolgd? Weinig relevant Worden sluimerverbruiken tijdens niet-productie-uren opgevolgd? Suggestie om dit uit te voeren tijdens verlengde weekends. Wordt het energieverbruik van de eigen transportmiddelen opgevolgd en geëvalueerd? 6 Kangoo-camionettes op diesel, maandelijkse opvolging verbruik en km-standen. Verplaatsingen zijn korte afstanden Opvolging energiegebruiken (elektriciteit, aardgas, ) Stavingsdocument voorgelegd Registratie van de energieverbruiken Stavingsdocument voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 8 van 9

9 Thema 10 Omgeving Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een aanmaning werd opgesteld? Zo ja, specificeer. Nee Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een PV werd opgemaakt? Zo ja, specificeer. Nee Is er een procedure voor de melding van milieuklachten? Klantenklachtenprocedure Werden in het afgelopen jaar klachten geformuleerd? Zo ja specificeer de klacht en de genomen maatregelen en resultaten. Nee Worden de noodprocedures (brand, evacuatie, lekkage, ) in de praktijk uitgetest? Bij opstart van een werf worden noodprocedures toegelicht, meeste activiteiten in kantooromgeving. Welke inspanningen worden geleverd in het kader van een goede relatie tussen buurt en bedrijf? Ja Hoe wordt duurzaam woon-werkverkeer aangemoedigd? Suggestie om mobiliteit personeel in kaart te brengen. Welke acties neemt uw bedrijf rond biodiversiteit? Suggestie om te informeren bij Natuurpunt of Stad Gent of de Regionale Landschappen Noodprocedure procedure Klachtenprocedure procedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 9 van 9

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 27-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Infosessies 2012 25 september 2 oktober

Infosessies 2012 25 september 2 oktober Infosessies 2012 25 september 2 oktober Duurzaam ondernemen Evenwichtige aandacht in bedrijfsvoering: PEOPLE (verbeteren werknemersklimaat) PLANET (reductie milieubelasting) PROFIT (verbeteren ondernemersklimaat)

Nadere informatie

Frank Boudry Adviesbureau Hilfra bvba dd. 21/03/2012 1

Frank Boudry Adviesbureau Hilfra bvba dd. 21/03/2012 1 Frank Boudry 1 Milieucriteria groene sleutel integreren in aankoopprocedure Eisen mbt nieuwe toestellen Eisen mbt verbruiksmaterialen (bvb papier, reinigingsproducten, ) Bij renovatie ook steeds aandacht

Nadere informatie

Duurzaamheid Management Plan

Duurzaamheid Management Plan Duurzaamheid Management Plan Wij voelen ons als Qbic hotel verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zodoende de druk op het milieu en de samenleving te verminderen. Om samen te werken in een

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

Beheer van afvalstoffen

Beheer van afvalstoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VERWIJZINGEN... 3 5 UITGANGSPUNTEN... 4 6 VERANTWOORELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 4 6.1 Klassieke afvalstromen... 4 6.2 Projectgebonden afvalstromen:...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen

Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen Begeleidend document H. Maes 1/06/2010 Be-con/KZ/HM/10.042 Studie in opdracht

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten Milieuverantwoorde overheidsaankopen Kantoorapparaten Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Wat? Milieuverantwoord Laagste milieu-impact meewerken aan een duurzame samenleving Waarom? SO 2008-2013 - Stimuleren

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik?

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? mevisco.be Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? U wil uw verbruik en uw bedrijfsprocessen opvolgen? U wil uw verbruik

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering Heleen Pinkse Aanleiding Energiefabriek: Door toepassen van chemicaliën kan energiegebruik van de zuivering verminderen, maar..

Nadere informatie

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING Stijn Bruers OVERZICHT MILIEUZORGSYSTEEM NULMETING REDUCTIEDOELSTELLING ANALYSES EN SIMULATIES ACTIEPLAN CASE STUDIES 1 1. MILIEUZORGSYSTEEM

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Arthur Verhaegenstraat 20 9000 Gent www.enprove.be. Opleidingsaanbod

Arthur Verhaegenstraat 20 9000 Gent www.enprove.be. Opleidingsaanbod 1. Basisopleiding energie: begrippen, kader en energie becijferen 2. Energiebeheer en boekhouding 3. Energiemanagement: ISO 50001 op maat van uw bedrijf 4. Hoe slim is uw CO2-strategie? 5. Koelsystemen

Nadere informatie

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014 VERGUNNINGEN OP DE WERF Simon November VCB 12 maart 2014 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? WAT ZIJN HET VLAREM I EN HET VLAREM II? Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Basisdecreet van de VLAREM-reglementering?

Nadere informatie

Milieu & veiligheidshandboek. Approval: Date: 25/10/2011

Milieu & veiligheidshandboek. Approval: Date: 25/10/2011 Title & Reference Milieu & veiligheidshandboek Doc. Nr.: SHE-D-009 Revision : 5 Author: Confirmation: Approval: Implementation date: Status: G. Debois S Vandebergh Date: 25/10/2011 Date: 25/10/2011 Date:

Nadere informatie

Infosessie milieuverantwoord aankopen kantoorapparatuur

Infosessie milieuverantwoord aankopen kantoorapparatuur Infosessie milieuverantwoord aankopen kantoorapparatuur IMOG 24 november 2010 Bert Vanhuyse duurzaamheidsambtenaar stad Roeselare Aankoop van kantoorapparatuur Gewone kantoorapparatuur Specifieke kantoorapparatuur

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 212 Evaluatie 212 t.o.v. 211 brandstof-, elektriciteits- en gasverbruik (Scope 1 en 2) en water en afval (Scope 3) voor Van Steenis Geodesie en Encon

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Pagina 1 van 8 CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Alsema B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 2.1. Scope 1... 3 2.2. Scope 2... 4 2.3. Scope

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Duurzame bureaumaterialen op de werkplek. Tips & communicatie

Duurzame bureaumaterialen op de werkplek. Tips & communicatie Duurzame bureaumaterialen op de werkplek Onze bureaumaterialen (computers, toners, papier,...) en energieverbruik zijn een grote milieu-impact voor administraties en bedrijven. Daarenboven zijn er vaak

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Beoordelingsrapport Erkend Duurzaam Scan van BOVAG Revisiebedrijven. Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Telefoon:

Bedrijfsvoering. Beoordelingsrapport Erkend Duurzaam Scan van BOVAG Revisiebedrijven. Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Telefoon: Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Telefoon: Vestigingen waar de scan betrekking op heeft: Bedrijfsvoering 1 Neemt u maatregelen om energie te besparen? Er dienen facturen van de genomen maatregelen te worden

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Automaten. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Automaten. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Automaten 1. Scope/afbakening De productgroep Automaten omvat automaten voor: warme dranken; gekoelde dranken / bronwater; snacks / snoep.

Nadere informatie

Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van:

Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van: Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van: KORT EN PRAKTISCH OVERZICHT VAN DE WETGEVING 1 De wetgeving rond milieu is (vaak) complex. Vergunningsplicht of meldingsplicht,

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V.

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze Tel: (31) 495 599 959 Fax: (31) 495 591

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Milieuraad Deerlijk Verslag van de gemeentelijke milieustuurgroep op 3 november 2009

Milieuraad Deerlijk Verslag van de gemeentelijke milieustuurgroep op 3 november 2009 Milieuraad Deerlijk Verslag van de gemeentelijke milieustuurgroep op 3 november 2009 Aanwezig: Walter Meersseman, Voorzitter, Carl De Donder, Schepen van Milieu. Olivier Adams, milieu-ambtenaar, Ludo Adriaensen,

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint Net als voorgaande jaren heeft BESIX Nederland zijn CO 2 footprint berekend voor de BESIX Nederland boundary 1 en dit conform de eisen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Wat is volgens Bastion Hotels duurzaam ondernemen? Respecteren van de volgende zaken: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele,

Nadere informatie

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair W1 sleutelen aan het milieu Technische ingrepen aan het sanitair Wat? Waarom? Is het waterverbruik binnen de organisatie ondanks alle inspanningen opvallend hoog? Liet je al een wateraudit uitvoeren (zie

Nadere informatie

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen

Nadere informatie

Duurzaamheid Management Plan

Duurzaamheid Management Plan Duurzaamheid Management Plan Voor Beaumont is verantwoordelijk zijn: Respecteren van: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele, religieuze, filosofische en morele overtuigingen onze

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie