I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012"

Transcriptie

1 OPVOLGINGSFICHE MILIEUCHARTER OOST-VLAANDEREN CYCLUS 2011 I ALGEMENE INFORMATIE Afgedrukt op 22/05/2012 Contactgegevens Officiële naam bedrijf (evt. Commerciële naam) Exploitatieadres ARONIA NV Gustaaf Callierlaan Gent Contactpersoon milieucharter Naam: Jo ZANDERS Tel: GSM: Algemene informatie Aantal personeelsleden 165 Korte omschrijving van de activiteiten Zijn er in 2011 belangrijke wijzigingen gepland? Klassieke schoonmaak, schoonmaakconsultancy en facilitaire diensten neen Aantal vroegere deelnames aan milieucharter 10 Dossieropvolging (in te vullen door projectcoördinator) Dossiernummer 2011/57 Deelname aanvaard mits nakomen volgende voorwaarden geen Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2010) - Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie - (actiejaar 2010) Tussentijdse evaluatie Geen Eindevaluatie Samenstelling evaluatieteam Aanwezig namens de deelnemer Opmerkingen (suggesties) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Aanbevelingen (correctieve acties aangewezen) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Knelpunten (correctieve acties noodzakelijk) bij de evaluatie (actiejaar 2011) Beslissing inzake toekenning milieucharter Voorwaarde voor deelname volgende cyclus Datum 11/04/2012 Mathieu Van Bouwel voorzitter evaluatiecommissie Annemie De Proft projectcoördinator verslag Jo Zanders Isabelle Govaert Onderhoudsattesten, rendement stookinstallaties opvolgen Actualiseren noodplan met telefoonnummers Opruimactie gevaarlijke producten of melding indienen Geen Toekenning Geen F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 1 van 9

2 II ACTIEPLAN 2011 Thema 1 : HET VOEREN VAN EEN COHERENT MILIEUBELEID EN INTEGREREN VAN MILIEUZORG IN HET BEDRIJFSBELEID Het beleid van de onderneming en haar engagement ten aanzien van milieu vastleggen. Nieuwe ontwikkelingen die bijdragen tot de milieuvriendelijkheid van het product introduceren Informatie verstrekken over de milieu-impact van de producten Milieuzorg integreren in de bedrijfsvoering De werknemers informeren, sensibiliseren, opleiden en betrekken bij de uitvoering van het milieubeleid 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding continu Thema 2 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN WATER EN DE BEPERKING VAN WATERVERONTREINIGING Een waterbalans opstellen en geregeld het waterverbruik kritisch evalueren. In het kader van een globaal rationeel waterverbruik verspillingen voorkomen Proceswater en koelwater recycleren Een beleid voeren van rationeel verbruik van grondwatervoorraden Hemelwater bufferen, infiltreren en indien mogelijk gebruiken Kwaliteitsvolle grondwaterlagen slechts aanspreken voor die activiteiten die hoge waterkwaliteiten vereisen Waterverontreiniging naar de omgeving beperken De belasting van het afvalwater tot een minimum beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 3 : DE BEPERKING VAN LUCHT VERONTREINIGING Luchtverontreiniging naar de omgeving vermijden of beperken Geurhinder naar de omgeving vermijden Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 3.1. Thema 4 : HET VERMIJDEN VAN NIEUWE EN BEHEERSEN VAN HISTORISCHE BODEMVERONTREINIGING Maatregelen nemen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen Bestaande bodemverontreinigingen beheersen Onderzoeken laten uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 4.1. Thema 5 : HET BEPERKEN VAN HINDER DOOR LICHT, LAWAAI EN TRILLINGEN Lawaaihinder en hinder door trillingen naar de omgeving beperken Lichthinder beperken Metingen en analyses (laten) uitvoeren en op regelmatige tijdstippen de resultaten ervan kritisch evalueren 5.1. Thema 6 : MILIEU VERANTWOORDE OPSLAG EN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Gevaarlijke producten op een milieuverantwoorde wijze gebruiken en opslaan Regelmatige controles op opslagplaatsen van gevaarlijke producten uitvoeren Een asbestinventaris opmaken en op regelmatige tijdstippen evalueren Asbest op reglementaire wijze laten verwijderen Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 2 van 9

3 6.1. Thema 7 : HET STIMULEREN VAN AFVALPREVENTIE EN -RECUPERATIE EN HET BEPERKEN VAN VERPAKKINGSAFVAL De productie van afval voorkomen of reduceren en de schadelijkheid van de afvalstoffen voorkomen of zoveel mogelijk beperken Afvalstromen selectief inzamelen en nuttige toepassingen nastreven De gegevens van het afvalregister en de afvalproductie op regelmatige tijdstippen kritisch evalueren Bij het verpakken van producten de hoeveelheid verpakkingsmateriaal beperken Verpakkingsmaterialen gebruiken die herbruikbaar of recycleerbaar zijn of op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle Thema 8 : REKENING HOUDEN MET MILIEUASPECTEN BIJ INKOOP EN INVESTERINGEN Bij de inkoop van grondstoffen rekening houden met de invloed van de aangekochte goederen op het milieu Overschakelen op milieuvriendelijkere grondstoffen, onderhoudsproducten, materialen Bij de aankoop van nieuwe installaties en machines al in de ontwerpfase rekening houden met de mogelijke milieubelastende effecten van de installatie en hindervoorkomende of -beperkende maatregelen voorzien. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan preventie aan de bron boven end-of-pipe technieken 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel Thema 9 : HET RATIONEEL GEBRUIK VAN ENERGIE Het energieverbruik in het bedrijf reduceren door het voeren van een politiek van Rationeel Energie Gebruik (R.E.G.). Een energiebalans opstellen en op regelmatige tijdstippen het verbruik kritisch evalueren 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s Thema 10 : DE IMPACT OP DE OMGEVING BEPERKEN Noodprocedures voorzien om ingeval van ongevallen de impact op de omgeving en leefmilieu te beperken Met het oog op het streven naar een goede nabuurschap en een positieve relatie opbouwen met de omwonenden De bedrijfsgebouwen en infrastructuur visueel integreren in het landschap en de omgeving Natuur, buffergebieden en landschapswaarden op het niet-bebouwde bedrijfsoppervlak behouden en/of versterken Inspanningen leveren om de impact van het bedrijf op de verkeersdrukte te reduceren Jo Isabell e F_OND_17e e Opvolgingsfiche Milieucharter Oost-Vlaanderen cyclus 2010 Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 3 van 9

4 III EVALUATIE Algemene stand van zaken Nieuwe ontwikkelingen Op 6/12/2011 is in de achterbouw een elektrische brand geweest. Door een defect in de schakelkast is er in een driefasig net 400 V op het netwerk van 230 V gekomen waardoor er heel veel schade is in het gebouw. Er is een UPS voor de server, daardoor is deze niet beschadigd. Thema 1 Milieubeleid en milieuzorg 1.1 Digitale klantenenquête Opstellen en per mail versturen en elektronisch Jo opvolgen 1.2. Opleiding Milieu en impact als onderdeel van de personeelsopleiding 2011 continu 1.1. Nieuwe geïntegreerde database geïntroduceerd in Deze is in april 2012 nog niet geïmplementeerd. Actie klantenenquête werd niet uitgevoerd omdat systeem nog niet werkte. Standaard vragen werden opgesteld. 1.2 Circa 20 nieuwe werknemers in 2011 Schriftelijke onthaalbrochure, bestaat in het Nederlands voor circa 30 verschillende nationaliteiten. Er wordt, mondelinge toelichting gegeven in de taal van de gebruiker. Opleiding nederlands via de VDAB. Onthaalbrochure werd voorgelegd ter inzage, instructies zijn ook met tekeningen en pictogrammen gestaafd. - Aandacht voor schoonmaakmiddelen - Aandacht voor doseren - Aandacht voor opslag in lokaal 1.3 Vermelding Milieucharter logo op de website Werden sinds het vorige evaluatiebezoek aanvragen tot wijziging van de vergunningen of meldingen van kleine wijzigingen ingediend? Er is geen melding ingediend, er werd geopteerd om de opslag van gevaarlijke producten steeds te beperken tot max. 50 liter/kg. Tijdens de rondgang werd echter vastgesteld dat er meer producten aanwezig zijn. Er is op korte termijn een opruimactie gepland. Hoe gebeurt de interne communicatie? Onthaal, opleiding, personeelsvergadering, Onthaalbrochure werd voorgelegd en toegelicht Verklaring Duurzaam ondernemen is opgenomen op de website Heeft de milieucoördinator de verplichte driemaandelijkse rondgangen uitgevoerd en hierover gerapporteerd aan de bedrijfsleiding? Minimale vereisten (indien van Schriftelijke milieubeleidsverklaring of milieuzorg geïntegreerd in de beleidsverklaring Milieuvergunningen up-to-date houden Interne communicatie over milieubeleid Driemaandelijkse rondgang milieucoördinator + jaarverslag Milieubeleidsverklaring Stavingsdocument voorgelegd Ok Lijst van de vergunningen en lijst van de Vlarem I rubrieken Verslagen CPBW / Stavingsdocument voorgelegd Onthaalbrochure / opleidingsmatrix Verslagen rondgang + jaarverslag Ok Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 4 van 9

5 Thema 2 Water Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen! 2.1. Opvolgen waterverbruik Jaarlijks vergelijken met de twee voorgaande jaren Jaarlijk s 2.1. Verbruiken op de waterfactuur zijn zeer onduidelijk omdat over verschillende periodes gewerkt wordt, deels raming, deels genoteerde tellerstanden. Huishoudelijk waterverbruik, 1 wasmachine en sanitair voor 3 tot 4 personen. periode aantal maanden verbruik verbruik in liter/maand 12/8 5/ /10-2/ /11-3/ Isabell e Worden waterverbruiken opgevolgd en worden deze vergeleken met de vorige jaren (bij voorkeur aan de hand van indicatoren en gekoppeld aan relevantie productiegegevens)? (eventueel overzicht ter beschikking houden tijdens evaluatie) Weinig relevant Werd het afgelopen jaar een zelfcontroleprogramma uitgevoerd op de relevante parameters van het geloosde afvalwater (sanitair en bedrijfs)? Worden de wettelijke vereisten voor grondwaterwinningen nagekomen? Debietmeting, analyses, meting grondwaterpeil Is de lozing van bedrijfsafvalwater getoetst aan de nieuwe milieukwaliteitsnormen? Worden de totale waterkosten bijgehouden (van aankoop van het water tot verwijdering van het afvalwater)? Weinig relevant Opvolging en kritische evaluatie van de waterverbruiken Meetprogramma op lozing afvalwater + Naleven lozingsvoorwaarden Naleven wettelijke vereisten inzake grondwater Waterbalans en waterverbruiken van de laatste 3 jaar Analyseresultaten afvalwater + toetsing aan de normen Stavingsdocument voorgelegd ok nvt Thema 3 Lucht Nieuwe stookinstallatie vooraan Gaswandketel VCW 296 Ecotec 24 kw Factuurdatum februari 2012 Nieuwe stookinstallatie achteraan Gasketel merk Vaillant Type VU kw factuurdatum december 2011 Er is een tweejaarlijks onderhoudscontract voor beide installaties. De twee toestellen zijn van het type HR+ uitgerust met condensatie. Het rendement wordt geschat op 109 % Werden emissiemetingen uitgevoerd op de proces emissies (zelfcontroleprogramma)? Werden er bij deze emissiemetingen overschrijdingen van de normen vastgesteld? Indien ja, graag specificaties Worden de onderhoudsverplichtingen voor stookinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? 2 nieuwe stookinstallaties zie actie Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 5 van 9

6 4/8/2011 verbrandingsmetingen uitgevoerd op de oude installatie brander achteraan 91,2 % - 24 kw brander Vaillant ingebruikname 2006 Worden de onderhoudsverplichtingen voor koelinstallaties nagekomen? Zijn hierbij problemen vastgesteld? Periodiek onderhoud, logboeken en instructiekaarten voor koelinstallaties Periodiek onderhoud en keuring van stookinstallaties (inclusief verwarmingsaudit) Wettelijk meetprogramma voor emissies van stookinstallaties Wettelijk meetprogramma voor luchtemissies van procesinstallaties Conformiteitsattest leverancier of deskundige. Inventaris koelinstallaties en gebruikte koelmiddelen, onderhoudsattesten en logboeken Laatste twee verslagen periodiek onderhoud stookinstallaties Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen Meetgegevens emissies + toetsing aan de normen nvt Stavingsdocument voorgelegd Ok Thema 4 Bodem 4.1. Is er absorberend materiaal (korrels, doeken, slangen, ) en een lekkageprocedure aanwezig? Ja, er zijn voldoende lekbakken aanwezig, alle kuisproducten ook deze zonder gevaarseigenschappen, staan op een inkuiping. Bij de rondgang werden enkele busjes met gevaarlijke stoffen zonder inkuiping gevonden in rekken. Aangezien er voldoende lekbakken aanwezig zijn, zal dit rechtgezet worden. Werden in het afgelopen jaar incidenten (nieuwe verontreinigingen) vastgesteld? Zo ja, specificeer en geef de genomen maatregelen aan Nee Minimale vereiste (in zoverre van Wettelijke periodiciteit bodemonderzoeken naleven Voorzorgsmaatregelen nemen (vloeistofdichte vloeren, lekpannen, absorberend materiaal, sensibiliseren personeel,.) Overzicht Vlaremrubrieken - Vlarebo lekkageprocedure Thema 5 Lawaai/licht 5.1. Werden sinds het vorige evaluatiebezoek geluidsstudies (extern geluid) uitgevoerd? NVt Welke maatregelen worden genomen tegen lichthinder? Hoe wordt geborgd dat ramen, deuren en poorten gesloten blijven tijdens productie? Bekend zijn met de specifieke Meetgegevens geluid (extern) Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 6 van 9

7 wettelijke vereiste + toetsing aan de normen Thema 6 Gevaarlijke stoffen en preparaten 6.1. Werd de inventaris van gevaarlijke stoffen en de bijhorende SDS (safety data sheet) bijgewerkt? Eventueel lijst ter beschikking houden bij evaluatie. Standaard op de werf zijn er schoonmaakproducten zonder gevaarseigenschappen. Ontkalker is het enige product met gevaarseigenschap corrosief dat gebruikt wordt. Voor gebruik wordt dit toegelicht. Werknemers worden gesensibiliseerd om het etiket te lezen. Wordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen rekening gehouden met de afstandsregels, inkuipingen en incompatibiliteiten? Wordt bij de opslag van gassen rekening gehouden met de groepsindeling, afstandsregels, aanduidingen )? Minimale vereiste (in zoverre van Inventaris van de gevaarlijke Lijst van de gevaarlijke elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK stoffen up-to-date houden stoffen met gevaarsindeling SDS-en aanwezig voor alle File veiligheidsinformatiebladen elektronisch beschikbaar; niet ingezien OK gevaarlijke producten (SDS) Keuringen tanks Laatste keuringsattesten tanks, inkuipingen, (tankdossiers) Conforme opslag van gasflessen Lijst gassen + groepsindeling Thema 7 Afval en verpakkingsafval 7.1. Gebruikte toners laten recycleren in plaats van in de afvalstroom te laten terechtkomen Gebruikte toners laten ophalen doo firma Recyca te Malle 7.1. In 2011 werden geen toners opgehaald omdat de bak nog niet vol was. Sedert 2011 worden de fracties papier/karton en restafval bij één klant ingezameld en opgehaald door IVAGO. Worden de hoeveelheden afvalstoffen opgevolgd en kritisch geëvalueerd? Weinig relevant Worden de totale afvalkosten bijgehouden (van verlies grondstof tot verwijdering van de afvalstof)? Worden er afspraken gemaakt met leveranciers om het toegeleverde verpakkingsmateriaal te beperken? Wordt het papierverbruik opgevolgd? Welke acties rond papierbesparing heeft u ondernomen of plant u? Voor facturen en offertes is een enkelzijdig exemplaar en kleurendruk nodig op vraag van de klant. Dubbelzijdig afprinten is nog niet echt in gebruik. Er werd overgeschakeld naar bulkdoos voor wit A4-papier in de multifunctional in de boekhouding Afvalstoffenregister bijhouden Afvalstoffenregister Selectieve inzameling van afvalstoffen Nakomen terugnameplichten Aangifte bij IVC / Valipac / Fostplus / Bebat / Recupel /.. Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 7 van 9

8 Thema 8 Inkoop/investeringen Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen) 8.1. Ionator Analyse van de mileu-impact en de vergelijking op resultaat- en prijsniveau van dit toestel 8.1 Ionator is een handsprayreiniger van leverancier Tennant Voordeel: - geen kuisproduct meer toevoegen - goed voor grote oppervlakken - goed voor RoestVrijStalen aanrecht Nadeel: - Geen goede resultaten op sanitair of vuile oppervlakken - Kostprijs is 279 per handspray-reiniger van 0,5 liter - Gewicht te zwaar omdat in het toestel onderaan een batterij zit. Totaal weegt 1 kg, Ergonomisch niet verantwoord Renault TWIZY Urban voor stadsverplaatsingen werd een elektrische wagen aangeschaft. Batterij wordt maandelijks gehuurd. 100 km actieradius - 2 personen - Energieklasse A Kostprijs 2 per tankbeurt 13 kwu 17 pk Zal voorgesteld worden als Best Practice Is er een procedure werken met derden? Wat omvat deze procedure en hoe worden onderaannemers opgevolgd? Welke inspanningen worden geleverd om producten met gevaarlijke eigenschappen te weren uit het eindproduct of uit het productieproces? Wordt de Total Cost of Ownership in rekening gebracht bij investeringen? Principe wordt toegelicht a.d.h.v. printers Met welke criteria wordt rekening gehouden bij de aankoop of leasing van bedrijfswagens? Zie actie Jo Kennis milieuaspecten Aankoopprocedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Thema 9 Energie Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) 9.1. Opvolgen elektriciteitsverbruik Jaarlijks opvolgen en vergelijken met de twee voorgaande jaren 9.1 Energieverbruik Elektriciteit achteraan Teller kwh kwh kwh Elektriciteit vooraan Teller kwh kwh kwh Aardgas kwh kwh kwh Jaarlijk s Isabell e Aantonen van de energieboekhouding: registratie en kritische evaluatie van de gegevens Zie actie Worden gerealiseerde besparingen van energiemaatregelen cijfermatig opgevolgd? Weinig relevant Worden sluimerverbruiken tijdens niet-productie-uren opgevolgd? Suggestie om dit uit te voeren tijdens verlengde weekends. Wordt het energieverbruik van de eigen transportmiddelen opgevolgd en geëvalueerd? 6 Kangoo-camionettes op diesel, maandelijkse opvolging verbruik en km-standen. Verplaatsingen zijn korte afstanden Opvolging energiegebruiken (elektriciteit, aardgas, ) Stavingsdocument voorgelegd Registratie van de energieverbruiken Stavingsdocument voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 8 van 9

9 Thema 10 Omgeving Geplande acties (Hier niet invullen of wijzigen!) Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een aanmaning werd opgesteld? Zo ja, specificeer. Nee Werden het afgelopen jaar bij controles overtredingen vastgesteld waarvoor een PV werd opgemaakt? Zo ja, specificeer. Nee Is er een procedure voor de melding van milieuklachten? Klantenklachtenprocedure Werden in het afgelopen jaar klachten geformuleerd? Zo ja specificeer de klacht en de genomen maatregelen en resultaten. Nee Worden de noodprocedures (brand, evacuatie, lekkage, ) in de praktijk uitgetest? Bij opstart van een werf worden noodprocedures toegelicht, meeste activiteiten in kantooromgeving. Welke inspanningen worden geleverd in het kader van een goede relatie tussen buurt en bedrijf? Ja Hoe wordt duurzaam woon-werkverkeer aangemoedigd? Suggestie om mobiliteit personeel in kaart te brengen. Welke acties neemt uw bedrijf rond biodiversiteit? Suggestie om te informeren bij Natuurpunt of Stad Gent of de Regionale Landschappen Noodprocedure procedure Klachtenprocedure procedure Stavingsdocument niet voorgelegd Ok Aronia - EE definitief.doc Laatst afgedrukt op 22/5/2012 H:05:00 Pagina 9 van 9

Eindevaluatie actieplan 2014

Eindevaluatie actieplan 2014 1 Ecoteam 2 Thema 1 Milieubeleid en milieuzorg Duurzame kwaliteitsverbetering dankzij accreditering Verder zetten werking ecoteam Personeel sensibiliseren omtrent milieubeleid ziekenhuis Introduceren centraal

Nadere informatie

de omgevingsvergunning partim milieu

de omgevingsvergunning partim milieu de omgevingsvergunning partim milieu inleiding toepassingsgebied gevraagde informatie behandeling aanvraag slotbemerkingen inleiding fusie van twee werelden : stedenbouw en milieu blind getrouwd uitdagingen,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Legende ok, te doen verboden, te vermijden Naleving van de uitbatingsvoorwaarden aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Milieubeleid SECURITAS /

Milieubeleid SECURITAS / Milieubeleid SECURITAS / 2016-2020 Insert picture in this frame Insert picture in this frame Directiebeoordeling - 2016 Visie Een duurzaam leefmilieu wordt ook gerealiseerd via een veilige, gezonde en

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 27-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

Axalta Coating Systems Mechelen. CAP meeting Milieu-update 22/05/2014

Axalta Coating Systems Mechelen. CAP meeting Milieu-update 22/05/2014 Mechelen CAP meeting Milieu-update Liesbeth Van Loon 22/05/2014 Milieucoördinator Core Values : The Choice is zero! Inhoud Vergunningsaanpassingen Milieueffecten en maatregelen Lopende zaken Burenklachten

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Duurzaamheid Management Plan

Duurzaamheid Management Plan Duurzaamheid Management Plan Wij voelen ons als Qbic hotel verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zodoende de druk op het milieu en de samenleving te verminderen. Om samen te werken in een

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen

Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen Procesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem van producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen Begeleidend document H. Maes 1/06/2010 Be-con/KZ/HM/10.042 Studie in opdracht

Nadere informatie

Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van inwerkingtreding van

Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van inwerkingtreding van Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning Bijlage 19 bij het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Frank Boudry Adviesbureau Hilfra bvba dd. 21/03/2012 1

Frank Boudry Adviesbureau Hilfra bvba dd. 21/03/2012 1 Frank Boudry 1 Milieucriteria groene sleutel integreren in aankoopprocedure Eisen mbt nieuwe toestellen Eisen mbt verbruiksmaterialen (bvb papier, reinigingsproducten, ) Bij renovatie ook steeds aandacht

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Beheer van afvalstoffen

Beheer van afvalstoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VERWIJZINGEN... 3 5 UITGANGSPUNTEN... 4 6 VERANTWOORELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 4 6.1 Klassieke afvalstromen... 4 6.2 Projectgebonden afvalstromen:...

Nadere informatie

Infosessies 2012 25 september 2 oktober

Infosessies 2012 25 september 2 oktober Infosessies 2012 25 september 2 oktober Duurzaam ondernemen Evenwichtige aandacht in bedrijfsvoering: PEOPLE (verbeteren werknemersklimaat) PLANET (reductie milieubelasting) PROFIT (verbeteren ondernemersklimaat)

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik?

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? mevisco.be Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? U wil uw verbruik en uw bedrijfsprocessen opvolgen? U wil uw verbruik

Nadere informatie

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE Theo Verstappen 2 2 Wereldwijd actie Duurzaam bouwen Meten is weten Sensibiliseren Kleine maatregelen Grote kleine maatregelen 3 3 Duurzaam bouwen Duurzaam

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten Milieuverantwoorde overheidsaankopen Kantoorapparaten Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Notitie. Toelichting aanvraag milieuneutrale wijziging vergunning Telegraaf Media Groep verkoop van gebouwen Holland en Koetshuis.

Notitie. Toelichting aanvraag milieuneutrale wijziging vergunning Telegraaf Media Groep verkoop van gebouwen Holland en Koetshuis. Notitie Contactpersoon Jeroen de Groot Datum 26 april 2016 Kenmerk N002-1228052JEG-nij-V01-NL Toelichting aanvraag milieuneutrale wijziging vergunning Telegraaf Media Groep verkoop van gebouwen Holland

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Vlaanderen is bodembewust Beter voorkomen dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Zorg voor uw bodem... en voor uw portemonnee Werkt uw bedrijf met producten

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES KERNTHEMA VI MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES Dit kernthema milieu, grondstoff en, energie en emissies geeft de gevolgen van de activiteiten van Aqualectra weer rondom dit onderwerp. Onder dit

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Milieuvergunning Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Waarom een aanvraag indienen of een melding doen? - Elke school heeft wel een verwarmingsinstallatie. - Alle scholen hebben producten met gevaarlijke

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen Duurzame bedrijventerreinen Duurzaamheid: meer dan enkel energie Duurzaam bedrijventerrein Energie, water, afval, sociale aspecten, samenwerkingen, Wordt ingewikkelde oefening Gegevens? Project SIS (Sustainable

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair W1 sleutelen aan het milieu Technische ingrepen aan het sanitair Wat? Waarom? Is het waterverbruik binnen de organisatie ondanks alle inspanningen opvallend hoog? Liet je al een wateraudit uitvoeren (zie

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering Heleen Pinkse Aanleiding Energiefabriek: Door toepassen van chemicaliën kan energiegebruik van de zuivering verminderen, maar..

Nadere informatie

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING Stijn Bruers OVERZICHT MILIEUZORGSYSTEEM NULMETING REDUCTIEDOELSTELLING ANALYSES EN SIMULATIES ACTIEPLAN CASE STUDIES 1 1. MILIEUZORGSYSTEEM

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Wat? Milieuverantwoord Laagste milieu-impact meewerken aan een duurzame samenleving Waarom? SO 2008-2013 - Stimuleren

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH ERKENNINGSVOORWAARDE BEWOONHAARHEID VEILIGHEID HYGIËNE CONTROLELIJST VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15-1210 Brussel 02 553 88 50 www.onderwijsinspectie.be 1 De

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

1467052,61 0 0 28 28 19,08 0 0 576 576 0,39 0 0 0 0,39 9 0 360588 0 0 9 9 24,9 0 0 299 299 0,83 0 0 0 0,83 1 0 1064567 0 0 33 33 33,99 0 0 810 810 0,76 0 0 0 0,76 15 0 661952 0 0 4 4 6,04 0 0 54 54 0,08

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Duurzame bureaumaterialen op de werkplek. Tips & communicatie

Duurzame bureaumaterialen op de werkplek. Tips & communicatie Duurzame bureaumaterialen op de werkplek Onze bureaumaterialen (computers, toners, papier,...) en energieverbruik zijn een grote milieu-impact voor administraties en bedrijven. Daarenboven zijn er vaak

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Patrona B.V. Auteur(s): De heer P.C. Giljam (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie