WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURVOLWASSENHEIDSMATRIX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURVOLWASSENHEIDSMATRIX"

Transcriptie

1 WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURVOLWASSENHEIDSMATRIX MARLIES VAN STEENBERGEN, ALDERT BOERSMA EN MARTIN VAN DEN BERG

2

3 WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURVOLWASSENHEIDSMATRIX ASSENHEIDSMATRIX Marlies van Steenbergen, Aldert Boersma en Martin van den Berg Versie: 1.1 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sogeti Nederland B.V. Sogeti Nederland B.V. 1.1 I

4

5 Whitepaper: DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 EEN VAKGEBIED IN ONTWIKKELING EEN COMBINATIE VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP DE NIEUWE MATRIX TOEPASSING VAN DE MATRIX REFERENTIES... 8 Sogeti Nederland B.V

6

7 DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Een vakgebied in ontwikkeling 1 EEN VAKGEBIED IN ONTWIKKELING De laatste tien jaar heeft het vakgebied van architectuur een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Toen tien jaar geleden DYA gelanceerd werd, was dat het startsein voor meer aandacht voor het architectuurproces. Nu is werken onder architectuur een begrip in veel organisaties. Tien jaar geleden werd architectuur nog vooral gezien als een blauwdruk voor de toekomst, nu is architectuur in veel organisaties veel meer een middel om in businessprojecten de juiste keuzes te kunnen maken. Tien jaar geleden hadden we het over de afstemming van architectuur met de business, alsof dat een wat vreemde entiteit was. Nu hebben we het over de vertaling van de businessstrategie naar een daarbij passende inrichting van de organisatie, als integraal onderdeel van enterprise engineering. Een van de factoren die zeker bijgedragen heeft aan deze ontwikkeling van het vakgebied, is de DYA volwassenheidsmatrix. In deze matrix, waarover we in 2003 voor het eerst publiceerden in het maandblad Informatie [1], was veel van het nieuwe denken terug te vinden. De matrix is dan ook in de afgelopen tien jaar met veel succes gebruikt om menig organisatie inzicht te geven in de volwassenheid van de eigen architectuurfunctie en om richting te geven aan het verder professionaliseren van die architectuurfunctie. Dat alles vanuit het motto architectuur moet werken en het belang om aan te sluiten bij de veranderprocessen in de organisatie. Zeker zo n honderd organisaties hebben de DYA volwassenheidsmatrix de afgelopen jaren gebruikt om hun architectuurfunctie te toetsen en te verbeteren, vaak elk jaar opnieuw. Een instrument als de matrix behoudt zijn toegevoegde waarde echter alleen, als het zich mee ontwikkelt met het vakgebied. En waar de matrix tien jaar geleden trendsetter was, zijn veel onderdelen van de matrix nu, gelukkig, gemeengoed geworden. Deze ontwikkeling heeft bij ons de vraag opgeroepen: hoe actueel is de matrix eigenlijk nog? Zijn de onderliggende visie en inzichten ook in deze tijd nog steeds relevant? Stuurt de matrix nog steeds, in deze veranderde en veranderende wereld, op de juiste aspecten? Kortom, we vonden het, als makers en bewakers van de matrix, tijd voor een herijking van de matrix. Met als resultaat een vernieuwde matrix. Een matrix die qua structuur, visie en intentie nog steeds dezelfde is, maar die her en der wel beter in lijn is gebracht met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. U zult dus zeker de oude matrix nog herkennen, maar tegelijkertijd ook duidelijk merken dat u een matrix hebt die past bij deze tijd. Ons uitgangspunt bij het herijken van de volwassenheidsmatrix was expliciet niet het vernieuwen om het vernieuwen, maar het vernieuwen waar nodig. De reden hiervoor is dat de matrix in de loop der jaren zijn toegevoegde waarde heeft getoond. En dat willen we behouden. Ook is de onderliggende filosofie, de DYA visie, ons inziens nog steeds volledig valide en actueel. Uitgangspunt was dan ook het aanpassen, waar nodig, van de bestaande matrix aan de eisen van deze tijd. Daarbij hebben we zowel gebruik gemaakt van ervaringen in de praktijk, als van inzichten uit de wetenschap. De kern van de matrix is dus overeind gebleven: de visie achter de volwassenheidsmatrix omtrent het werken onder architectuur komt voort uit DYA. Het behelst de uitgangspunten van DYA als just enough, just in time, doelgerichtheid, gecontroleerd ruimte voor afwijken, architectuur is een continu proces en architectuur moet verandering faciliteren. Het omvat ook het DYA model met Strategische Dialoog en Ontwikkelen (z)onder Architectuur, en de gedachte dat architectuur zich op verschillende niveaus afspeelt. Kerngedachte achter DYA is dat architectuur moet werken. De scope van de matrix is de architectuurfunctie, gedefinieerd als het geheel Sogeti Nederland B.V

8 Whitepaper: DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Een vakgebied in ontwikkeling aan activiteiten, verantwoordelijkheden en actoren betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van architectuur in de organisatie, zowel formeel als informeel. De matrix geeft aan hoe dit geheel stap voor stap ingericht kan worden. Met de matrix kunt u meten waar u in dit incrementele ontwikkelpad staat en bepalen wat de volgende stappen zouden moeten zijn. Het idee achter de matrix is dat een grotere volwassenheid leidt tot een grotere effectiviteit, in de zin van een grotere bijdrage aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. De matrix ondersteunt verbetertrajecten van meerdere jaren. De matrix geeft een overall zicht op de architectuurfunctie: ctuurfunctie: zijn de juiste zaken ingeregeld, worden de juiste activiteiten uitgevoerd, ligt de focus goed. De matrix gaat niet in op individuele objecten als personen en producten, behalve op metaniveau: stimuleert de inrichting van de architectuurfunctie e dat de juiste producten worden opgeleverd en wordt er voldoende aandacht besteed aan alle stakeholders, inclusief de architecten? Sogeti Nederland B.V

9 DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Een combinatie van praktijk en wetenschap 2 EEN COMBINATIE VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP Bij het herijken van een volwassenheidsmatrix spelen de volgende vragen een rol: Dekt de matrix het hele speelveld nog steeds voldoende af? Zijn de aandachtsgebieden voldoende onafhankelijk van elkaar? Toetst de matrix nog steeds de juiste zaken? Stemmen de prioriteiten nog steeds overeen met een gebalanceerd professionaliseringsproces? Het beantwoorden van deze vragen hebben we complementair aangepakt door te putten uit zowel praktijkervaringen als wetenschappelijk onderzoek. Nieuw ten opzichte van tien jaar geleden is dat er inmiddels een redelijk repertoire aan wetenschappelijke publicaties bestaat op het gebied van Enterprise Architecture Management (EAM). Waar de eerste matrix uit noodzaak puur op de praktijk is gebaseerd, hebben we nu de mogelijkheid om deze ideeën te toetsen aan academisch onderzoek [2], [3], [4], [5], [6]. Deze wetenschappelijke publicaties zijn vooral gebruikt om de eerste vraag te beantwoorden. Dit is gedaan door de factoren van EAM die in de betreffende publicaties genoemd worden op een rij te zetten en vervolgens te toetsen waar in de matrix ze geadresseerd worden. Waar witte vlekken bleken, zijn die, vooral in de vorm van extra controlevragen, opgevuld. De ervaringen uit de praktijk hebben licht geworpen op alle vier vragen. Hierbij zijn we via een aantal stappen te werk gegaan. Allereerst hebben we een oproep gedaan aan DYA assessoren, die met de matrix werken, om hun ideeën over vernieuwing aan te dragen. Deze ideeën hebben we verzameld en geclusterd en gebruikt als input voor een workshop met een aantal ervaren assessoren. Op basis van de discussie is een nieuwe versie van de matrix opgesteld. Deze versie is vervolgens gereviewed door de deelnemers aan de workshop. Toetsing bij assessoren is één aanpak, maar het is natuurlijk ook interessant te toetsen hoe organisaties die assessments hebbben ondergaan tegen de nieuwe matrix aankijken. Daarom hebben we een expertsessie georganiseerd met een aantal heavy gebruikers: organisaties die al jaren met de matrix werken. Met deze groep hebben we de belangrijkste voorgestelde vernieuwingen besproken en op hun merites bediscussieerd. De feedback hieruit, heeft geleid tot de uiteindelijke versie van de matrix. Sogeti Nederland B.V

10 Whitepaper: DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix De nieuwe matrix 3 DE NIEUWE MATRIX Figuur 1 geeft een overzicht van de nieuwe matrix. Nr Aandachtsgebied Opstellen van architectuur A B C 2 Gebruik van architectuur A B C 3 Aansluiting op businessstrategie A B C 4 Aansluiting op realisatie A B C 5 Relatie met bestaande situatie A B 6 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden A B C 7 Aansluiting op veranderportfolio A B C 8 Bewaking A B C 9 Kwaliteitsborging A B C 10 Beheer architectuurproces A B C 11 Beheer architectuurproducten A B C 12 Commitment en motivatie A B C 13 Invulling architectuurrol A B C D 14 Architectuurmethode A B C 15 Interactie en samenwerking A B C 16 Architectuurtools A B C 17 Begroting en planning A B C Figuur 1. DYA architectuurvolwassenheidsmatrix 3.0 De meeste aandachtsgebieden zullen nog steeds herkenbaar zijn, een aantal heeft een nieuwe naam gekregen. Hetzelfde geldt voor de volwassenheidsniveaus binnen de aandachtsgebieden (tabel 1). Wel is, zoals verderop wordt uitgelegd, het aantal aandachtsgebieden met één gereduceerd rd tot 17 en is het aantal schalen met één gereduceerd tot 12. Aandachtsgebied Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Opstellen van architectuur Architectuur doelgericht opgesteld Architectuur met stakeholders Architectuur als samenhangend geheel - opgesteld opgesteld Gebruik van architectuur Architectuur is informatief Architectuur is kaderstellend Architectuur ingebed in besluitvorming - Aansluiting op businessstrategie Aansluiting op realisatie Relatie met bestaande situatie Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Aansluiting op veranderportfolio Bewaking Kwaliteitsborging Architectuur Architectuurproces gerelateerd aan gestuurd door businessdoelstellingen businessdoelstellingen Ad hoc Structureel Interactief - Aandacht voor Toekomst en bestaand - - bestaande situatie in samenhang Architectuur als Management product belegd verantwoordelijk voor architectuurproces Inhoudelijke sturing Inhoudelijke per project afstemming tussen projecten Architectuur integraal onderdeel van - strategische dialoog Topmanagement - verantwoordelijk voor effect van architectuur Strategisch portfoliomanagement - Reactieve bewaking Pro-actieve bewaking Ingebedde bewaking - Expliciete Kwaliteitsproces Ingebed kwaliteitsbeleid - kwaliteitstoetsing ingericht Sogeti Nederland B.V

11 DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix De nieuwe matrix Aandachtsgebied Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Beheer architectuurproces Beheer architectuurproducten Commitment en motivatie Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Toewijzing van budget en tijd Er zijn beheerprocedures ingericht Er zijn beheerprocedures ingericht Architectuur erkend als management instrument Continue procesverbetering - Er is een beheerbeleid Architectuur erkend als strategisch - Invulling architectuurrol Rol onderkend Rol ingevuld Rol ondersteund Rol Architectuurmethode Ad hoc Structureel Ingebed Iinteractie en samenwerking Architectuurtools Samenwerking tussen architecten Ad hoc en productgericht Stakeholders betrokken Structureel en procesgericht Gedeeld eigenaarschap - gewaardeerd Integratie van tools - Begroting en planning Ad hoc Structureel Optimaliserend - Tabel 1. Architectuurvolwassenheidsniveaus per aandachtsgebied. - - De vernieuwingen in de matrix kunnen we goed presenteren aan de hand van de vragen uit de vorige sectie. Dekt de matrix het hele speelveld voldoende af? De aandachtsgebieden blijken het hele speelveld nog steeds af te dekken. Wel blijken er binnen de aandachtsgebieden zaken onderbelicht te zijn. Een voorbeeld hiervan is de aandacht voor de architectuurproducten die opgeleverd worden. De witte vlekken die naar boven kwamen, konden we opvangen door het toevoegen van extra controlevragen. Zijn de aandachtsgebieden voldoende onafhankelijk van elkaar? Een analyse van de oorspronkelijke 18 aandachtsgebieden leidde tot de conclusie dat enige aanscherping wel mogelijk was. Zo is bijvoorbeeld het onderscheid tussen de afstemming met het ontwikkelproces en de bewaking van het ontwikkelproces aangescherpt, waarbij het eerste aandachtsgebied meer kijkt naar de informele contacten en inbedding in het ontwikkelproces terwijl het tweede aandachtsgebied puur vanuit het besturingsperspectief kijkt. Een andere aanscherping bleek de vraag of afstemming met beheer nog wel een apart aandachtsgebied moest blijven. Uiteindelijk is er voor gekozen om dit aspect op te nemen in een vernieuwde uitwerking van het aandachtsgebied opstellen van architectuur, waarin meer aandacht is gekomen voor het betrekken van alle stakeholders, waaronder beheer. Toetst de matrix de juiste zaken? Uit de vraag of de matrix de juiste zaken toetst, kwam met name naar voren dat het mogelijk is om de matrix nog meer inrichtingsonafhankelijk te maken. Dat wil zeggen zowel de volwassenheidsniveaus als de controlevragen formuleren in termen van doelstellingen en niet in termen van middelen om die doelstellingen te bereiken. Een paar voorbeelden van herformulering staan in onderstaande tabel. Sogeti Nederland B.V

12 Whitepaper: DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix De nieuwe matrix Oorspronkelijke formulering Herformulering Wordt de architectuur getoetst aan de Zijn de architectuurkeuzes in lijn met de businessdoelen? businessstrategie en doelstellingen? Wordt een architectuur pas opgesteld als daar Wordt een architectuurdocument pas een opdrachtgever voor is? opgesteld als er iemand is die het resultaat wil hebben? Worden projecten gecontroleerd op het Is er een (informele) signalering of projecten voldoen aan de architectuur? rekening houden met de architectuur? Tabel 2. Voorbeelden van herformuleringen controlevragen De controlevragen geven nu meer de essentie weer die we willen toetsen, in plaats van de manier waarop. Dat laatste kan immers van organisatie tot organisatie verschillen. Stemmen de prioriteiten overeen met een gebalanceerd professionaliseringsproces? Deze vraag heeft betrekking op de positionering van de volwassenheidsniveaus in de matrix. Een vergelijking laat zien dat een aantal volwassenheidsniveaus één schaal naar rechts of (vooral) naar links is verschoven. Dit zijn kleine correcties om meer balans in de schalen te krijgen die zijn ingegeven door de praktijkervaringen met het toepassen van de matrix. De grootste uitzondering hierop is het aandachtsgebied coördinatie van ontwikkelingen (hernoemd tot aansluiting op veranderportfolio ), dat een derde volwassenheidsniveau er bij heeft gekregen en waarvan de eerste twee niveaus een aantal schalen naar links zijn geschoven. Dit is een voorbeeld van een ontwikkeling, waarbij portfoliomanagement ook meer volwassen is geworden, die tot een inhoudelijke aanpassing in de matrix heeft geleid. De hierboven beschreven aanscherpingen hebben, naast het hernoemen en herdefiniëren van aandachtsgebieden en volwassenheidsniveaus, ook geresulteerd in het verwijderen van controlevragen, het toevoegen van nieuwe controlevragen en het herformuleren van controlevragen. Er zijn uiteindelijk 32 controlevragen verwijderd, 32 volledig nieuwe controlevragen toegevoegd en 46 controlevragen geherformuleerd. Daarnaast zijn alle controlevragen omgezet naar stellingen. Sogeti Nederland B.V

13 DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Toepassing van de matrix 4 TOEPASSING VAN DE MATRIX De toepassing van de matrix is niet gewijzigd. Het uitvoeren van een assessment zal nog steeds gebeuren door middel van het houden van interviews, het bekijken van documenten en het op basis daarvan opstellen van een rapportage met een architectuurprofiel in de matrix, bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor verdere professionalisering. Nieuw is wel, dat we met gecertificeerde assessoren gaan werken. Een van de zorgen bij het vernieuwen van een volwassenheidsmodel als de DYA volwassenheidsmatrix is natuurlijk de compatibiliteit met eerdere assessments. Als u in het verleden een assessment hebt laten uitvoeren met de matrix, kunt u dan de resultaten van de nieuwe matrix nog vergelijken met uw eerdere resultaten? Uiteraard hebben we daaraan gedacht. In de komende periode zullen we, indien u dat op prijs stelt, in assessments zowel een architectuurprofiel met de oude matrix als met de nieuwe matrix maken. Zo wordt voor u de overstap van oud naar nieuw soepeler. Ook hebben we de verschillen tussen de twee matrici zorgvuldig geregistreerd. Zodat we ook op detailniveau altijd voor u de vergelijking kunnen maken. Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe matrix? Laat uw naam, telefoonnumer en adres achter, en we nemen contact met u op om de vernieuwingen met u te bespreken of stuur een naar Sogeti Nederland B.V

14 Whitepaper: DYA Architectuurvolwassenheidsmatrix Referenties 5 REFERENTIES [1] Berg, M. van den and Steenbergen, M. van (2003). Niveaus van werken onder architectuur. Informatie, 45(2), [2] Winter, K., Buckl, S., Matthes, F. and Schweda, C.M. (2010). Investigating the State-of-the-art art in Enterprise Architecture Management Methods in Literature and Practice. In MCIS 2010 Proceedings, paper 90. [3] Van Eck, P., Blanken, H. and Wieringa, R. (2004). Project GRAAL: Towards Operational Architecture Alignment. International Journal of Cooperative Information Systems, 13(3), [4] Aier, S. and Schelp, J. (2010). A Reassessment of Enterprise Architecture Implementation. In: Dan, A., Gittler, F. and Toumani, F. (Eds.), ICSOC/ServiceWave 2009, LNCS 6275, 35 47, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. [5] Nakakawa, A., Bommel, P. van and Proper, H.A. (2010). Challenges of Involving Stakeholders When Creating Enterprise Architecture. In: 5th SIKS/BENAIS IS Conference on Enterprise Information Systems,, [6] Raadt, B. van der, Slot R. and Vliet, H. van (2007). Experience report: assessing a global financial services company on its enterprise architecture effectiveness using NAOMI. In Proceedings of the 40th Annual Hawaii Intenational Conference on System Sciences (HICSS 07). Sogeti Nederland B.V

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels Het toetsen van architectuur bij de Rabobank Ervaringen en aanbevelingen vanuit de praktijk Hans Bielok en Arjan Uittenbogerd Bij veel bedrijven is het belang dat wordt gehecht aan de architectuur van

Nadere informatie

DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS

DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS SERGE BOUWENS WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS Serge Bouwens Versie: 1.0 oktober 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur TOGAF in vogelvlucht Danny Greefhorst Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ACOBIT en ASL MAPPING VAN TWEE FRAMEWORKS

ACOBIT en ASL MAPPING VAN TWEE FRAMEWORKS MAPPING VAN TWEE FRAMEWORKS ACOBIT en ASL Auditors die zich een beeld willen vormen van de beheersing van een applicatiemanagementorganisatie lopen tegen het feit aan dat binnen de organisatie een andere

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Een audit op informatiearchitectuur:

Een audit op informatiearchitectuur: 9 Een audit op informatiearchitectuur: waar te beginnen? Stel dat je als IT-auditor gevraagd wordt om een oordeel te geven over de kwaliteit van een informatiearchitectuur. Wat dan? Wat is een informatiearchitectuur?

Nadere informatie

Architectuurdocumentatie Evaluatie

Architectuurdocumentatie Evaluatie Architectuurdocumentatie Evaluatie Een aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren Master of Science scriptie Auteur: ing. R.P. (Robin) van t Wout Plaats: Nijmegen Datum: juni 2007

Nadere informatie