V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)"

Transcriptie

1 Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 1 Algemene voorschriften Algemeen Terrein en gebouwen Weegbrug Instructies van personeel en bedrijfsnoodplan Rapportage, meet- en registratieverplichting Milieuaspecten en -componenten Bodembescherming Luchtverontreiniging Geluid Brandgevaar Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan Afvalwater Energie Verwarmingg Afvalstoffenn Acceptatie Procedures Registratie Opslag...10 Algemeen...10 Opslagtermijn Beëindiging van de inrichting BEGRIPPEN 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) 3 BRANDCOMPARTIMENTEN VAN DE INRICHTING Sector V&H/Ketenbeheer 1 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

2 1 Algemene voorschriften 1.1 Algemeen De inrichting mag uitsluitend elke dag, met uitzondering van erkende feestdagen, in werking zijn van uur Voertuigen behorende bij de inrichting of van bezoekers van de inrichting mogen uitritten van derden naar de openbare weg niet blokkeren Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen dan wel te worden beperkt De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren. Zwerfvuil, afkomstig van de inrichting, dat buiten de grenzen van de inrichting is geraakt moet eenmaal per week worden opgeruimd. 1.2 Terrein en gebouwen Zowel de gebouwen als het open terrein van de inrichting dienen buiten werktijd voor onbevoegden te zijn afgesloten. Het open terrein dient hiertoe te zijn omgeven met een hekwerk van stevig metaalvlechtwerk dan wel anderszins met een hoogte van ten minste 1,80 m. Ter plaatse van aanwezige muren met een zelfde hoogte dan wel watergangen met een breedte van ten minste 2 m en een diepte van ten minste 80 cm kan het hekwerk achterwege blijven De ingang(en) tot het terrein van de inrichting vanaf de openbare weg moet(en) worden gevormd door een afsluitbaar hek of afsluitbare deur De ingangen moeten buiten werktijd zijn gesloten, tenzij deze onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon Bij de ingangen moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk zijn vermeld: - naam, adres en telefoonnummer van de inrichting; - verboden voor onbevoegden; - openingstijden; - verbod om het terrein buiten de openingstijden te betreden; - (globale) acceptatievoorwaarden; - telefoonnummer(s) in geval van brand en calamiteiten. Sector V&H/Ketenbeheer 2 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

3 1.2.5 Het bedrijfsterrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat ten behoeve van de hulpverlening bij brand en de bestrijding van brand, calamiteiten of bijzondere omstandigheden elk bedrijfsonderdeel goed bereikbaar is De hoofdafsluiters en -schakelaars voor aardgasaanvoer en elektriciteitsvoeding moeten aanwezig zijn op een goed zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn voorzien van ten minste een duidelijk leesbaar opschrift. Bij deze schakelaars moet duidelijk het doel van de schakelaar zijn aangegeven, alsmede het opschrift "BIJ BRAND AFZETTEN" De aanvoer, opslag, overslag, bewerking en afvoer van afval dienen zodanig te geschieden dat zich geen afval binnen en buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging op of rondom het terrein van de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 1.3 Weegbrug De inrichting moet beschikken over een geijkte weegbrug die geschikt is voor het wegen van transportmiddelen voor de aan- en afvoer van afvalstoffen Een weegbrug: - mag uitsluitend in gebruik zijn indien de weegbrug na ijking door een hiertoe erkende instantie geschikt is bevonden; - moet zijn voorzien van een controlesticker van en aangebracht door een instantie erkend voor de ijking en/of controle van weegbruggen; - moet voldoen aan de eisen ten aanzien van onderhoud, herstel en herijking, gesteld door een hiertoe erkende instantie Van elke uitgevoerde ijking, controle, onderhoudsbeurt en reparatie moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek. 1.4 Instructies van personeel en bedrijfsnoodplan De in de inrichting werkzame personen moeten zijn geïnstrueerd over de voorschriften van deze vergunning, het praktische gebruik van de aanwezige brandblusmiddelen en de voorschriften hoe te handelen in geval van brand. Een kopie van de bij deze vergunning behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn In overleg met de brandweer dient een bedrijfsnoodplan te zijn opgesteld om in geval van brand een goede bestrijding mogelijk te maken. Van het bedrijfsnoodplan moeten tenminste twee afschriften binnen de inrichting aanwezig zijn. Het plan moet ter inzage liggen nabij de weegbrug en dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: a. de waarschuwingsprocedure bij brand, intern en extern, de instanties en personen die moeten worden gewaarschuwd en de wijze waarop deze instanties en personen snel bereikbaar zijn; b. een rooster, waarin degenen vermeld zijn die belast zijn met: - de waarschuwingsprocedure; - het treffen van de in eerste instantie vereiste maatregelen; c. een opslagplan; dit plan moet ten minste vermelden: - de aard, de maximale en gemiddelde hoeveelheden en de opslaglocaties inzake - gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke stoffen; - de uitrusting, die aanwezig is voor de bestrijding van de bij brand vrijkomende giftige dampen, zoals speciale blusmiddelen, gasmaskers, etc. en de plaats(en) waar deze materialen zich bevinden; Sector V&H/Ketenbeheer 3 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

4 d. overige zaken en wijzigingen die voor de brandbestrijding van belang kunnen zijn, zoals: - plaatsen, soort en capaciteit van het aanwezige brandbestrijdingsmateriaal, inclusief bepakking van een eventueel brandweervoertuig; - plaatsen van aansluitingen en afsluiters voor bluswater; - plaatsen van hoofd- en groepafsluiters in leidingen met brandbare stoffen; - plaatsen van elektrische schakelaars; - plaatsen en hoedanigheid van reddingsborden; - de wijze waarop tijdens een brand de verspreiding van verontreinigingen naar het gemeenteriool en de omgeving wordt beperkt dan wel voorkomen; - de wijze waarop na een brand de inrichting wordt schoongemaakt en hersteld; - de wijze waarop een brand wordt geëvalueerd Ten behoeve van een goede uitvoering van de controle en registratie van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en eventueel samenvoegen van afvalstoffen moeten duidelijke werkvoorschriften zijn gesteld. Deze werkvoorschriften moeten: - een verantwoorde uitvoering van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en het samenvoegen van afvalstoffen, wanneer dit volgens deze vergunning is toegestaan, mogelijk maken; - voor directe inzage beschikbaar zijn in de nabijheid van de weegbrug; - in een voor de betrokken personen leesbare taal zijn geschreven Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamheden niet in strijd zijn met het gestelde in deze beschikking Een ter zake kundig persoon moet zijn belast met het toezicht op de naleving van de in deze beschikking opgenomen eisen met betrekking tot de controle en registratie van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en eventueel samenvoegen van afvalstoffen. 1.5 Rapportage, meet- en registratieverplichting Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten: - een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften; - een registratie van de afgevoerde (gevaarlijke) afvalstoffen; - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water; - een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan - maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen; - de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles. Tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven; - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meeten/of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd. Het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van de kunnen worden getoond en moet ten minste vijf jaar worden bewaard. Sector V&H/Ketenbeheer 4 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

5 2 Milieuaspecten en -componenten 2.1 Bodembescherming Algemeen De opslag en het gebruik van bodembedreigende stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt Gemorste of gelekte bodembedreigende stof moet direct worden opgenomen. Hiertoe moeten voldoende voorzieningen, zoals geschikte absorptiemiddelen en vaten aanwezig zijn. Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen worden bewaard in vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk. Bodembescherming De overslag, opslag en mogelijke overige handelingen met kunststofafval moeten plaats vinden in de bedrijfshal dan wel onder de overkapping Indien overslag, opslag en mogelijke overige handelingen met kunststofafval plaats vinden onder de overkapping, mag hemelwater niet in het kunststofafval kunnen geraken De vloer van de bedrijfshal en de vloer onder de overkapping moeten vloeistofkerend zijn De balenpers moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. In deze bak gelekte vloeistoffen moten dagelijks worden verwijderd. Deze vloeistoffen moeten worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijk afval Indien op een vloeistofkerende vloer zich mogelijk bodembelastende vloeistoffen, zoals uit kunststofafval lekkende vloeistoffen, bij een incident verspreiden of dreigen te verspreiden, moeten onmiddellijk de volgende maatregelen worden genomen:- de (mogelijk) vrijkomende vloeistoffen moten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd en worden opgeslagen als gevaarlijk afval; - de partij afvalstoffen mot onmiddellijk worden geplaatst in een vloeistofdichte lekbak; - indien naar verwachting de bodem is verontreinigd, moet binnen twee maanden na het incident de bodem hierop zijn onderzocht en indien nodig worden hersteld; - na het incident moet de oorzaak worden achterhaald en zo mogelijk moeten maatregelen worden genomen om de kans op herhaling te voorkomen dan wel te minimaliseren In de inrichting moet absorptiemateriaal aanwezig zijn voor mogelijk vrijkomende vloeistoffen uit afvalstoffen. Beheermaatregelen Personeel moet zijn geïnstrueerd over hoe te handelen bij storingen en/of morsingen en in het gebruik van middelen ter voorkoming van verspreiding en indringing in de bodem van vrijgekomen stoffen. 2.2 Luchtverontreiniging De bedrijfsvoering moet erop zijn gericht dat verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen Indien wordt geconstateerd dat afvalstoffen geur verspreiden, die mogelijk buiten de inrichting tot geurhinder kan leiden, moet de betreffende partij zodanig worden Sector V&H/Ketenbeheer 5 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

6 opgeslagen dat de geurhinder buiten de inrichting zo gering mogelijk is. De partij moet op zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk binnen twee weken worden afgevoerd naar een erkende verwerker Gedragingen van personen in de inrichting en maatregelen ter beperking van emissie van luchtverontreinigende stoffen dienen zodanig te zijn dat de emissie van die stoffen uit de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. 2.3 Geluid Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting mag op de in het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport aangegeven immissiepunten niet meer bedragen dan de in de onderstaande "tabel geluidsgrenswaarden" genoemde waarden (in de in die tabel aangegeven perioden) Het maximale geluidsniveau L Amax veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting de inrichting mag op de in het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport aangegeven immissiepunten niet meer bedragen dan de in de onderstaande "tabel geluidsgrenswaarden" genoemde waarden. Immissiepunt Grenswaarde L Ar,LT (db(a)) Grenswaarde L Amax (db(a)) Dag avond nacht dag avond nacht Industrieweg Industrieweg Industrieweg Industrieweg Industrieweg Controlepunt Genieweg Tabel geluidsgrenswaarden: - dagperiode: uur; - avondperiode: uur; - nachtperiode: uur Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (uitgave 1999, Ministerie van VROM). 2.4 Brandgevaar Blusmiddelen Binnen de inrichting moeten tenminste de op de bij de aanvraag behorende tekening(en) aangegeven brandblusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig en gebruiksgereed zijn Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn. Brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt en op afstand zichtbaar pictogram. Sector V&H/Ketenbeheer 6 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

7 2.4.3 Brandblussers moeten zijn uitgevoerd en onderhouden overeenkomstig NEN Slanghaspels moeten zijn uitgevoerd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN Een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum. Compartimentering en brandwerendheid De inrichting moet zijn gecompartimenteerd overeenkomstig de in bijlage bij de voorschriften opgenomen tekening Wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze voorschriften eisen over brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan deze wanden, vloeren en plafonds gestelde brandwerendheden, dan wel daaraan geen afbreuk doen Deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds waaraan in deze vergunning brandwerendheidseisen zijn gesteld, moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand, vloer of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn en in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie moeten vervullen Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen evenals ventilatie-openingen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door wanden, vloeren of plafonds, waaraan in deze vergunning brandwerendheidseisen zijn gesteld, zijn voorzien van een doelmatige brandklep, tenzij deze kanalen zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan voornoemde eisen van brandwerendheid voldoen, dan wel daaraan geen afbreuk doen. De brandklep moet automatisch sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze zijn brandwerende functie moet vervullen Ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds, waarvoor in deze vergunning eisen over brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten in de dichte stand zijn vastgezet, dan wel zelfsluitend zijn uitgevoerd en moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen De compartimenten moeten zijn voorzien van een deluge blusinstallatie De inrichting moet zijn voorzien van een geboorde put voor de aanvoer van bluswater ten behoeve van de benodigde bluswatercapaciteit voor de brandweer De inrichting moet beschikken over een brandmeldsysteem die is doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van de brandweer Utrecht De vloeren van de bedrijfshal moeten vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal. 2.5 Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan Van binnen de inrichting afkomstige afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatig afgesloten container. Houten pallets moeten worden geretourneerd naar de leverancier van de partij afvalstoffen waarvoor de pallets zijn gebruikt. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden. Sector V&H/Ketenbeheer 7 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

8 2.5.2 In de inrichting mogen niet meer dan 50 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen aanwezig zijn De in de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen moeten naar categorieën gescheiden worden verzameld, bewaard en afgegeven in afzonderlijke daartoe geschikte opslagmiddelen. Deze opslagmiddelen moeten bestand zijn tegen de gevaarlijke afvalstoffen en zijn voorzien van een goed sluitend deksel. 2.6 Afvalwater Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, en; b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool- en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en; c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt Niet verontreinigd hemelwater van daken en terreinen behorende bij de inrichting moet rechtstreeks naar het schoonwaterriool worden afgevoerd Het bedrijfsafvalwater, inclusief huishoudelijk afvalwater, verontreinigd koelwater en/of verontreinigd hemelwater mag uitsluitend worden geloosd in het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater Er moet eenmalig worden gecontroleerd of het schoonwaterriool respectievelijk het vuilwaterriool van het bedrijf correct is aangesloten op het openbaar schoonwaterriool respectievelijk het openbaar vuilwaterriool. Een schriftelijk bewijs dat de aansluitingen correct zijn bevonden, moet in de inrichting aanwezig zijn Het is niet toegestaan een afvoer vanuit een ander perceel of inrichting dan het in deze vergunning genoemde op de eigen bedrijfsriolering aan te sluiten of aangesloten te hebben. 2.7 Energie Als uit de registratie van het energieverbruik blijkt dat het elektriciteitsverbruik meer was dan kwh per jaar en/of het gebruik van andere energiedragers meer was dan m 3 aardgasequivalenten per jaar, moet binnen 3 maanden na het bekend worden van deze gegevens een onderzoek, overeenkomstig het gestelde in de Circulaire Energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober 1999), zijn verricht naar de technische en economische haalbaarheid van reductiemogelijkheden voor het energieverbruik van de inrichting De resultaten van het in het vorige voorschrift bedoelde onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat tenminste de volgende gegevens bevat: a. beschrijving van de inrichting; b. beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen; Sector V&H/Ketenbeheer 8 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

9 c. een inschatting van het energiebesparingspotentieel (de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die nog niet zijn getroffen) van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben; d. een overzicht van energiebesparende maatregelen die binnen (een gedeelte van) de inrichting zijn of worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is (inclusief een uitvoeringstermijn voor nog te treffen maatregelen); Uiterlijk binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek, moet het onderzoeksrapport ter goedkeuring aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden overgelegd. Dit rapport moet worden bewaard in het milieulogboek. 3 Verwarming Een verwarmingsinstallatie mag uitsluitend bestaan uit een aardgasgestookte centrale verwarmingsinstallatie met een stookvermogen van niet meer zijn dan 130 kw op bovenwaarde Verwarmings- en stooktoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per kalenderjaar onderhoud worden verricht. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet geschieden door: a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, of b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet zodanig worden uitgevoerd dat roet, stof of ander vuil zich daarbij niet buiten de inrichting kan verspreiden Afsluiters in vaste gasleidingen moeten goed bereikbaar zijn en zijn aangebracht: a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw; b. aan het einde van elk aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel, en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas, en zodanig dat zij onder alle omstandigheden te bedienen zijn Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd. 4 Afvalstoffen 4.1 Acceptatie In de inrichting mogen de volgende soorten en hoeveelheden afvalstoffen per jaar worden geaccepteerd: - kunststoffen van de Eural code : ton - papier en karton van de Eural code : ton Afvalstoffen die niet geaccepteerd mogen worden, maar die bij inspectie van een aangeboden partij worden aangetroffen, moeten onmiddellijk uit de betreffende partij worden verwijderd en naar soort gescheiden en in goed gesloten verpakking worden opgeslagen. Deze afvalstoffen moeten zo spoedig mogelijk naar een daarvoor erkende be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd. Sector V&H/Ketenbeheer 9 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

10 4.1.3 De geaccepteerde afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor hergebruik van deze materialen Geaccepteerde afvalstoffen, die niet geschikt zijn voor hergebruik, moten worden afgevoerd naar een voor deze afvalstoffen erkende verbrandinstallatie. 4.2 Procedures Binnen één maand na het van kracht worden van de vergunning, moet een beschrijving van de acceptatieprocedure en administratieprocedure - ten behoeve van de acceptatie, handelingen met de geaccepteerde afvalstoffen binnen de inrichting en af te voeren afvalstoffen - ter goedkeuring aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden gezonden Deze beschrijving moet voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage 2 bij deze voorschriften. Aanvullend moet ten minste altijd een visuele controle worden gedaan op mogelijk bodembelastende stoffen en de controle op mogelijk geurverspreidende stoffen Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure en administratieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure en administratieprocedure, inclusief eventueel goedgekeurde wijzigingen. 4.3 Registratie Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste vijf jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven. 4.4 Opslag Algemeen Binnen de inrichting mogen de volgende hoeveelheden opgeslagen afvalstoffen niet worden overschreden: - kunststof: ton - papier en karton: ton Partijen afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. Een partij moet door middel van een merkteken of andere aanduiding identificeerbaar zijn De opgeslagen afvalstoffen mogen niet hoger zijn opgeslagen dan 7 m. Opslagtermijn Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. Sector V&H/Ketenbeheer 10 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

11 4.4.5 Als de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van het voorgaande voorschrift de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 5 Beëindiging van de inrichting Uiterlijk 2 maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan door of namens vergunninghoud(st)er schriftelijk melding worden gedaan aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd; - de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd; - de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting; Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, moet een eindsituatieonderzoek naar de bodem zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform de NEN 5740, de analyses moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC In afwijking van de genoemde onderzoeksnorm kan worden volstaan met een andere onderzoeksstrategie als hieromtrent vóór de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek schriftelijke goedkeuring is verkregen van met het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer. De opzet van het onderzoek moet vooraf ter goedkeuring aan met het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden voorgelegd De resultaten van het onderzoek moeten binnen vier weken na uitvoering aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden overgelegd. Sector V&H/Ketenbeheer 11 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, d.d. 5 augustus 2008 met nr. 2008INT226030 Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Kringloopstation Nieuwegein, d.d. 11 oktober 2005 met nr. 2005WEM004102i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 15 september 1992 is aan W.P. Smink, Sluisweg 13 te Heumen kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie C, nummer 1079, een oprichtingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 30 november 1993 is voor L.W.M. de Bruijn, Jac. Thijssenstraat 24 te Nederasselt, een oprichtingsvergunning verleend voor een machinale houtbewerkingsinrichting

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 31 juli 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

2003WEMxxxxxi. Bijlage 1: Voorschriften 3. 1 Milieuzorg 3. 2 Milieuaspecten en -componenten 5. 3 Specifieke bedrijfsonderdelen/activiteiten 12

2003WEMxxxxxi. Bijlage 1: Voorschriften 3. 1 Milieuzorg 3. 2 Milieuaspecten en -componenten 5. 3 Specifieke bedrijfsonderdelen/activiteiten 12 Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een milieustraat, grofvuilretourette en brandweeroefenplaats van de gemeente Leusden, dd. 13 januari 2004 nr. 2003WEM006178i. 2003WEMxxxxxi

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van SITA Recycling Services Noord-Oost BV te Veenendaal, d.d. 22 maart 2005 met nr. 2005WEM001070i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van de gemeente Montfoort te Montfoort, d.d. 21 februari 2006 met nr. 2006WEM000342i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004.

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004. Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Postbus 4 4760 AA Tel.: 01 68 37 36 O0 Fax: 0168 37 35 80 E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl Wet milieubeheer mae e Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan de Nijverheidsweg 6 te Kockengen.

De inrichting is gelegen aan de Nijverheidsweg 6 te Kockengen. BESLUIT Datum 15 maart 2005 Nummer 2005WEM000763i Uw brief van Uw kenmerk Bijlage 1 Sector V&H/Ketenbeheer Referentie J.A.P. Roodhuyzen Doorkiesnummer 030-2583916 Faxnummer 030-2583106 Onderwerp Acceptatie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Gebr. Beijer v.o.f. te Soest, d.d. 15 augustus 2006 met nr. 2006WEM002495i.

Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Gebr. Beijer v.o.f. te Soest, d.d. 15 augustus 2006 met nr. 2006WEM002495i. Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Gebr. Beijer v.o.f. te Soest, d.d. 15 augustus 2006 met nr. 2006WEM002495i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave 1 Algemene voorschriften...2

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting MSV Motodrôme te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 3 1.1. Aanvraag 3 1.2. De inrichting 3 1.3. Openingstijden

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Bijlage 1: Voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Anton van Dijk Recycling BV te Woerden, d.d. 12 juni 2007 met nr. 2007WEM002358i. Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ;

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; GEMEENTE WAGENINGEN 09.0013046 No.: 94/14268 Wageningen, 12 juli 1995 Afdeling Milieu WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; Op 28 november 1994 hebben wij, burgemeester

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van B.V. Van Vliet Groep Milieu-Dienstverleners h.o.d.n. De Kleijn containers en De Kleijn Containers & Recycling te Den Dolder, 17 juli 2007 met

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING ONTWERPBESLUIT Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer W. Ratering (0592) 36 58 24 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor op- en overslagstation gemeente Assen ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE GEMEENTE DE WOLDEN TE ZUIDWOLDE

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE GEMEENTE DE WOLDEN TE ZUIDWOLDE ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de gemeente De Wolden te Zuidwolde ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Afvalbrengstation Tractieweg te Utrecht, d.d. 19 september 2006 met nr. 2006WEM003841i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

De inrichting ligt aan de Waterweg 12 in Nunspeet, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie B, nummer(s) 7303 gedeeltelijk.

De inrichting ligt aan de Waterweg 12 in Nunspeet, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie B, nummer(s) 7303 gedeeltelijk. Wet milieubeheer Jaar 2007 Nr. 3414 Definitieve beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet. Aanvraag Op 27 juli 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van GW Watersport

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Jaar 2007. Nr. 3420. Definitieve beschikking. Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet;

Wet milieubeheer. Jaar 2007. Nr. 3420. Definitieve beschikking. Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet; Wet milieubeheer Jaar 2007 Nr. 3420 Definitieve beschikking Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet; Onderwerp Op 25 juli 2007 ontvingen wij een aanvraag van AMRON Machinebouw BV om een oprichtingsvergunning

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte.

Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte. Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte. Deze checklist is samengesteld op basis van de ministeriële Regeling archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, checklist heeft betrekking op archiefruimten waar

Nadere informatie

II.O. Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 7400 GC Deventer. Deventer, Telefoon Faxnummer Bijlage(n)

II.O. Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 7400 GC Deventer. Deventer, Telefoon Faxnummer Bijlage(n) Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 70 GC Deventer II.O. Kenmerk Contactpersoon Onderwerp Geachte heer, mevrouw, RMW/MIL/03.25152 Ing. H.F. Beuvink Wet milieubeheer / Awb Ontwerpvergunning

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

Beslissing. De aanvraag

Beslissing. De aanvraag Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESLUIT van GS van Utrecht Aan de directie van IEH Group B.V. t.a.v. Marc Masselink p.a. Postbus 177 1390 AD Abcoude Tel. 030-2589111

Nadere informatie

1 Algemene voorschriften

1 Algemene voorschriften BIJLAGE 1 Voorschriften behorende bij het besluit onder nummer ingevolge de Wet milieubeheer op de aanvraag van Driessen-Vreeland B.V. INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 Algemene voorschriften 1.1 Algemeen 1.1.1 De

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN VEILIGHEIDSCHECKLIST Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voorschriften behorende bij het besluit d.d. 25 maart 2009 van Modelvliegtuigclub Thermiek 58 om een oprichtingsvergunning ex. artikel 8.1.a en c van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. Algemene voorschriften

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. Algemene voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van De Dukdalf Exploitatiemaatschappij B.V. te Mijdrecht, d.d. 8 januari 2008 met nr. 2007INT215689. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave 1.1

Nadere informatie

gemeen,e Wageningen WET MILIEUBEHEER Beschikking

gemeen,e Wageningen WET MILIEUBEHEER Beschikking gemeen,e Wageningen WMUm v Nr.: 05/0003963/VGvl Wageningen, 27 September 2005 WET MILIEUBEHEER Beschikking Onderwerp Beslissing op een aanvraag om een oprichtingsvergunning ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

Bij de installatie worden ook de volgende ondersteunende installaties geplaatst:

Bij de installatie worden ook de volgende ondersteunende installaties geplaatst: Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. Bouw en in gebruikname

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013 OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft op 3 februari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het slopen en nieuwbouwen van

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige Essentie uitspraak: Gezien de risico's die kunnen ontstaan door een aanrijding, is een beveiliging terecht voorgeschreven. Noot van de commissie: geen. De informatie in dit tekstkader geeft de interpretatie

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar 14 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 15 2.1. Aanvullende voorschriften

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 Naam inrichting : RC Horse Trucks Locatie : Burgemeester Moslaan 20, te Hattem Activiteit : Carroseriebouw t.b.v. vervaardigen van paardenwagens Aanvrager : J. Hamming

Nadere informatie

De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding

De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding *1926* De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding De melding dient ten minste 1 week voor de beoogde stookdatum te worden ingediend bij de afdeling Vergunningen, Toezicht

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Gedragsvoorschriften 3 1.2. Registratie en

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie