V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)"

Transcriptie

1 Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 1 Algemene voorschriften Algemeen Terrein en gebouwen Weegbrug Instructies van personeel en bedrijfsnoodplan Rapportage, meet- en registratieverplichting Milieuaspecten en -componenten Bodembescherming Luchtverontreiniging Geluid Brandgevaar Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan Afvalwater Energie Verwarmingg Afvalstoffenn Acceptatie Procedures Registratie Opslag...10 Algemeen...10 Opslagtermijn Beëindiging van de inrichting BEGRIPPEN 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) 3 BRANDCOMPARTIMENTEN VAN DE INRICHTING Sector V&H/Ketenbeheer 1 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

2 1 Algemene voorschriften 1.1 Algemeen De inrichting mag uitsluitend elke dag, met uitzondering van erkende feestdagen, in werking zijn van uur Voertuigen behorende bij de inrichting of van bezoekers van de inrichting mogen uitritten van derden naar de openbare weg niet blokkeren Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen dan wel te worden beperkt De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren. Zwerfvuil, afkomstig van de inrichting, dat buiten de grenzen van de inrichting is geraakt moet eenmaal per week worden opgeruimd. 1.2 Terrein en gebouwen Zowel de gebouwen als het open terrein van de inrichting dienen buiten werktijd voor onbevoegden te zijn afgesloten. Het open terrein dient hiertoe te zijn omgeven met een hekwerk van stevig metaalvlechtwerk dan wel anderszins met een hoogte van ten minste 1,80 m. Ter plaatse van aanwezige muren met een zelfde hoogte dan wel watergangen met een breedte van ten minste 2 m en een diepte van ten minste 80 cm kan het hekwerk achterwege blijven De ingang(en) tot het terrein van de inrichting vanaf de openbare weg moet(en) worden gevormd door een afsluitbaar hek of afsluitbare deur De ingangen moeten buiten werktijd zijn gesloten, tenzij deze onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon Bij de ingangen moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk zijn vermeld: - naam, adres en telefoonnummer van de inrichting; - verboden voor onbevoegden; - openingstijden; - verbod om het terrein buiten de openingstijden te betreden; - (globale) acceptatievoorwaarden; - telefoonnummer(s) in geval van brand en calamiteiten. Sector V&H/Ketenbeheer 2 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

3 1.2.5 Het bedrijfsterrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat ten behoeve van de hulpverlening bij brand en de bestrijding van brand, calamiteiten of bijzondere omstandigheden elk bedrijfsonderdeel goed bereikbaar is De hoofdafsluiters en -schakelaars voor aardgasaanvoer en elektriciteitsvoeding moeten aanwezig zijn op een goed zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn voorzien van ten minste een duidelijk leesbaar opschrift. Bij deze schakelaars moet duidelijk het doel van de schakelaar zijn aangegeven, alsmede het opschrift "BIJ BRAND AFZETTEN" De aanvoer, opslag, overslag, bewerking en afvoer van afval dienen zodanig te geschieden dat zich geen afval binnen en buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging op of rondom het terrein van de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 1.3 Weegbrug De inrichting moet beschikken over een geijkte weegbrug die geschikt is voor het wegen van transportmiddelen voor de aan- en afvoer van afvalstoffen Een weegbrug: - mag uitsluitend in gebruik zijn indien de weegbrug na ijking door een hiertoe erkende instantie geschikt is bevonden; - moet zijn voorzien van een controlesticker van en aangebracht door een instantie erkend voor de ijking en/of controle van weegbruggen; - moet voldoen aan de eisen ten aanzien van onderhoud, herstel en herijking, gesteld door een hiertoe erkende instantie Van elke uitgevoerde ijking, controle, onderhoudsbeurt en reparatie moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek. 1.4 Instructies van personeel en bedrijfsnoodplan De in de inrichting werkzame personen moeten zijn geïnstrueerd over de voorschriften van deze vergunning, het praktische gebruik van de aanwezige brandblusmiddelen en de voorschriften hoe te handelen in geval van brand. Een kopie van de bij deze vergunning behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn In overleg met de brandweer dient een bedrijfsnoodplan te zijn opgesteld om in geval van brand een goede bestrijding mogelijk te maken. Van het bedrijfsnoodplan moeten tenminste twee afschriften binnen de inrichting aanwezig zijn. Het plan moet ter inzage liggen nabij de weegbrug en dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: a. de waarschuwingsprocedure bij brand, intern en extern, de instanties en personen die moeten worden gewaarschuwd en de wijze waarop deze instanties en personen snel bereikbaar zijn; b. een rooster, waarin degenen vermeld zijn die belast zijn met: - de waarschuwingsprocedure; - het treffen van de in eerste instantie vereiste maatregelen; c. een opslagplan; dit plan moet ten minste vermelden: - de aard, de maximale en gemiddelde hoeveelheden en de opslaglocaties inzake - gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke stoffen; - de uitrusting, die aanwezig is voor de bestrijding van de bij brand vrijkomende giftige dampen, zoals speciale blusmiddelen, gasmaskers, etc. en de plaats(en) waar deze materialen zich bevinden; Sector V&H/Ketenbeheer 3 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

4 d. overige zaken en wijzigingen die voor de brandbestrijding van belang kunnen zijn, zoals: - plaatsen, soort en capaciteit van het aanwezige brandbestrijdingsmateriaal, inclusief bepakking van een eventueel brandweervoertuig; - plaatsen van aansluitingen en afsluiters voor bluswater; - plaatsen van hoofd- en groepafsluiters in leidingen met brandbare stoffen; - plaatsen van elektrische schakelaars; - plaatsen en hoedanigheid van reddingsborden; - de wijze waarop tijdens een brand de verspreiding van verontreinigingen naar het gemeenteriool en de omgeving wordt beperkt dan wel voorkomen; - de wijze waarop na een brand de inrichting wordt schoongemaakt en hersteld; - de wijze waarop een brand wordt geëvalueerd Ten behoeve van een goede uitvoering van de controle en registratie van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en eventueel samenvoegen van afvalstoffen moeten duidelijke werkvoorschriften zijn gesteld. Deze werkvoorschriften moeten: - een verantwoorde uitvoering van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en het samenvoegen van afvalstoffen, wanneer dit volgens deze vergunning is toegestaan, mogelijk maken; - voor directe inzage beschikbaar zijn in de nabijheid van de weegbrug; - in een voor de betrokken personen leesbare taal zijn geschreven Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamheden niet in strijd zijn met het gestelde in deze beschikking Een ter zake kundig persoon moet zijn belast met het toezicht op de naleving van de in deze beschikking opgenomen eisen met betrekking tot de controle en registratie van de geaccepteerde en afgevoerde afvalstoffen, de opslag en eventueel samenvoegen van afvalstoffen. 1.5 Rapportage, meet- en registratieverplichting Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten: - een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften; - een registratie van de afgevoerde (gevaarlijke) afvalstoffen; - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water; - een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan - maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen; - de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles. Tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven; - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meeten/of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd. Het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van de kunnen worden getoond en moet ten minste vijf jaar worden bewaard. Sector V&H/Ketenbeheer 4 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

5 2 Milieuaspecten en -componenten 2.1 Bodembescherming Algemeen De opslag en het gebruik van bodembedreigende stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt Gemorste of gelekte bodembedreigende stof moet direct worden opgenomen. Hiertoe moeten voldoende voorzieningen, zoals geschikte absorptiemiddelen en vaten aanwezig zijn. Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen worden bewaard in vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk. Bodembescherming De overslag, opslag en mogelijke overige handelingen met kunststofafval moeten plaats vinden in de bedrijfshal dan wel onder de overkapping Indien overslag, opslag en mogelijke overige handelingen met kunststofafval plaats vinden onder de overkapping, mag hemelwater niet in het kunststofafval kunnen geraken De vloer van de bedrijfshal en de vloer onder de overkapping moeten vloeistofkerend zijn De balenpers moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. In deze bak gelekte vloeistoffen moten dagelijks worden verwijderd. Deze vloeistoffen moeten worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijk afval Indien op een vloeistofkerende vloer zich mogelijk bodembelastende vloeistoffen, zoals uit kunststofafval lekkende vloeistoffen, bij een incident verspreiden of dreigen te verspreiden, moeten onmiddellijk de volgende maatregelen worden genomen:- de (mogelijk) vrijkomende vloeistoffen moten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd en worden opgeslagen als gevaarlijk afval; - de partij afvalstoffen mot onmiddellijk worden geplaatst in een vloeistofdichte lekbak; - indien naar verwachting de bodem is verontreinigd, moet binnen twee maanden na het incident de bodem hierop zijn onderzocht en indien nodig worden hersteld; - na het incident moet de oorzaak worden achterhaald en zo mogelijk moeten maatregelen worden genomen om de kans op herhaling te voorkomen dan wel te minimaliseren In de inrichting moet absorptiemateriaal aanwezig zijn voor mogelijk vrijkomende vloeistoffen uit afvalstoffen. Beheermaatregelen Personeel moet zijn geïnstrueerd over hoe te handelen bij storingen en/of morsingen en in het gebruik van middelen ter voorkoming van verspreiding en indringing in de bodem van vrijgekomen stoffen. 2.2 Luchtverontreiniging De bedrijfsvoering moet erop zijn gericht dat verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen Indien wordt geconstateerd dat afvalstoffen geur verspreiden, die mogelijk buiten de inrichting tot geurhinder kan leiden, moet de betreffende partij zodanig worden Sector V&H/Ketenbeheer 5 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

6 opgeslagen dat de geurhinder buiten de inrichting zo gering mogelijk is. De partij moet op zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk binnen twee weken worden afgevoerd naar een erkende verwerker Gedragingen van personen in de inrichting en maatregelen ter beperking van emissie van luchtverontreinigende stoffen dienen zodanig te zijn dat de emissie van die stoffen uit de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. 2.3 Geluid Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting mag op de in het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport aangegeven immissiepunten niet meer bedragen dan de in de onderstaande "tabel geluidsgrenswaarden" genoemde waarden (in de in die tabel aangegeven perioden) Het maximale geluidsniveau L Amax veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting de inrichting mag op de in het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport aangegeven immissiepunten niet meer bedragen dan de in de onderstaande "tabel geluidsgrenswaarden" genoemde waarden. Immissiepunt Grenswaarde L Ar,LT (db(a)) Grenswaarde L Amax (db(a)) Dag avond nacht dag avond nacht Industrieweg Industrieweg Industrieweg Industrieweg Industrieweg Controlepunt Genieweg Tabel geluidsgrenswaarden: - dagperiode: uur; - avondperiode: uur; - nachtperiode: uur Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (uitgave 1999, Ministerie van VROM). 2.4 Brandgevaar Blusmiddelen Binnen de inrichting moeten tenminste de op de bij de aanvraag behorende tekening(en) aangegeven brandblusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig en gebruiksgereed zijn Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn. Brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt en op afstand zichtbaar pictogram. Sector V&H/Ketenbeheer 6 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

7 2.4.3 Brandblussers moeten zijn uitgevoerd en onderhouden overeenkomstig NEN Slanghaspels moeten zijn uitgevoerd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN Een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum. Compartimentering en brandwerendheid De inrichting moet zijn gecompartimenteerd overeenkomstig de in bijlage bij de voorschriften opgenomen tekening Wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze voorschriften eisen over brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan deze wanden, vloeren en plafonds gestelde brandwerendheden, dan wel daaraan geen afbreuk doen Deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds waaraan in deze vergunning brandwerendheidseisen zijn gesteld, moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand, vloer of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn en in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie moeten vervullen Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen evenals ventilatie-openingen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door wanden, vloeren of plafonds, waaraan in deze vergunning brandwerendheidseisen zijn gesteld, zijn voorzien van een doelmatige brandklep, tenzij deze kanalen zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan voornoemde eisen van brandwerendheid voldoen, dan wel daaraan geen afbreuk doen. De brandklep moet automatisch sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze zijn brandwerende functie moet vervullen Ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds, waarvoor in deze vergunning eisen over brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten in de dichte stand zijn vastgezet, dan wel zelfsluitend zijn uitgevoerd en moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen De compartimenten moeten zijn voorzien van een deluge blusinstallatie De inrichting moet zijn voorzien van een geboorde put voor de aanvoer van bluswater ten behoeve van de benodigde bluswatercapaciteit voor de brandweer De inrichting moet beschikken over een brandmeldsysteem die is doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van de brandweer Utrecht De vloeren van de bedrijfshal moeten vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal. 2.5 Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan Van binnen de inrichting afkomstige afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatig afgesloten container. Houten pallets moeten worden geretourneerd naar de leverancier van de partij afvalstoffen waarvoor de pallets zijn gebruikt. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden. Sector V&H/Ketenbeheer 7 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

8 2.5.2 In de inrichting mogen niet meer dan 50 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen aanwezig zijn De in de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen moeten naar categorieën gescheiden worden verzameld, bewaard en afgegeven in afzonderlijke daartoe geschikte opslagmiddelen. Deze opslagmiddelen moeten bestand zijn tegen de gevaarlijke afvalstoffen en zijn voorzien van een goed sluitend deksel. 2.6 Afvalwater Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, en; b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool- en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en; c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt Niet verontreinigd hemelwater van daken en terreinen behorende bij de inrichting moet rechtstreeks naar het schoonwaterriool worden afgevoerd Het bedrijfsafvalwater, inclusief huishoudelijk afvalwater, verontreinigd koelwater en/of verontreinigd hemelwater mag uitsluitend worden geloosd in het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater Er moet eenmalig worden gecontroleerd of het schoonwaterriool respectievelijk het vuilwaterriool van het bedrijf correct is aangesloten op het openbaar schoonwaterriool respectievelijk het openbaar vuilwaterriool. Een schriftelijk bewijs dat de aansluitingen correct zijn bevonden, moet in de inrichting aanwezig zijn Het is niet toegestaan een afvoer vanuit een ander perceel of inrichting dan het in deze vergunning genoemde op de eigen bedrijfsriolering aan te sluiten of aangesloten te hebben. 2.7 Energie Als uit de registratie van het energieverbruik blijkt dat het elektriciteitsverbruik meer was dan kwh per jaar en/of het gebruik van andere energiedragers meer was dan m 3 aardgasequivalenten per jaar, moet binnen 3 maanden na het bekend worden van deze gegevens een onderzoek, overeenkomstig het gestelde in de Circulaire Energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober 1999), zijn verricht naar de technische en economische haalbaarheid van reductiemogelijkheden voor het energieverbruik van de inrichting De resultaten van het in het vorige voorschrift bedoelde onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat tenminste de volgende gegevens bevat: a. beschrijving van de inrichting; b. beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen; Sector V&H/Ketenbeheer 8 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

9 c. een inschatting van het energiebesparingspotentieel (de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die nog niet zijn getroffen) van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben; d. een overzicht van energiebesparende maatregelen die binnen (een gedeelte van) de inrichting zijn of worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is (inclusief een uitvoeringstermijn voor nog te treffen maatregelen); Uiterlijk binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek, moet het onderzoeksrapport ter goedkeuring aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden overgelegd. Dit rapport moet worden bewaard in het milieulogboek. 3 Verwarming Een verwarmingsinstallatie mag uitsluitend bestaan uit een aardgasgestookte centrale verwarmingsinstallatie met een stookvermogen van niet meer zijn dan 130 kw op bovenwaarde Verwarmings- en stooktoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per kalenderjaar onderhoud worden verricht. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet geschieden door: a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, of b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet zodanig worden uitgevoerd dat roet, stof of ander vuil zich daarbij niet buiten de inrichting kan verspreiden Afsluiters in vaste gasleidingen moeten goed bereikbaar zijn en zijn aangebracht: a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw; b. aan het einde van elk aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel, en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas, en zodanig dat zij onder alle omstandigheden te bedienen zijn Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd. 4 Afvalstoffen 4.1 Acceptatie In de inrichting mogen de volgende soorten en hoeveelheden afvalstoffen per jaar worden geaccepteerd: - kunststoffen van de Eural code : ton - papier en karton van de Eural code : ton Afvalstoffen die niet geaccepteerd mogen worden, maar die bij inspectie van een aangeboden partij worden aangetroffen, moeten onmiddellijk uit de betreffende partij worden verwijderd en naar soort gescheiden en in goed gesloten verpakking worden opgeslagen. Deze afvalstoffen moeten zo spoedig mogelijk naar een daarvoor erkende be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd. Sector V&H/Ketenbeheer 9 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

10 4.1.3 De geaccepteerde afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor hergebruik van deze materialen Geaccepteerde afvalstoffen, die niet geschikt zijn voor hergebruik, moten worden afgevoerd naar een voor deze afvalstoffen erkende verbrandinstallatie. 4.2 Procedures Binnen één maand na het van kracht worden van de vergunning, moet een beschrijving van de acceptatieprocedure en administratieprocedure - ten behoeve van de acceptatie, handelingen met de geaccepteerde afvalstoffen binnen de inrichting en af te voeren afvalstoffen - ter goedkeuring aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden gezonden Deze beschrijving moet voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage 2 bij deze voorschriften. Aanvullend moet ten minste altijd een visuele controle worden gedaan op mogelijk bodembelastende stoffen en de controle op mogelijk geurverspreidende stoffen Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure en administratieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure en administratieprocedure, inclusief eventueel goedgekeurde wijzigingen. 4.3 Registratie Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste vijf jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven. 4.4 Opslag Algemeen Binnen de inrichting mogen de volgende hoeveelheden opgeslagen afvalstoffen niet worden overschreden: - kunststof: ton - papier en karton: ton Partijen afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. Een partij moet door middel van een merkteken of andere aanduiding identificeerbaar zijn De opgeslagen afvalstoffen mogen niet hoger zijn opgeslagen dan 7 m. Opslagtermijn Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. Sector V&H/Ketenbeheer 10 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

11 4.4.5 Als de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van het voorgaande voorschrift de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 5 Beëindiging van de inrichting Uiterlijk 2 maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan door of namens vergunninghoud(st)er schriftelijk melding worden gedaan aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd; - de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd; - de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting; Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, moet een eindsituatieonderzoek naar de bodem zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform de NEN 5740, de analyses moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC In afwijking van de genoemde onderzoeksnorm kan worden volstaan met een andere onderzoeksstrategie als hieromtrent vóór de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek schriftelijke goedkeuring is verkregen van met het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer. De opzet van het onderzoek moet vooraf ter goedkeuring aan met het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden voorgelegd De resultaten van het onderzoek moeten binnen vier weken na uitvoering aan het hoofd van de sector V&H/Ketenbeheer worden overgelegd. Sector V&H/Ketenbeheer 11 voorschriften beschikking d.d. 24 mei 2005

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid C H E C K L I S T 3 Beveiligingsbeleid 3.1.1 Beleidsdocument voor informatiebeveiliging 1 Is er een beleidsdocument voor informatiebeveiliging beschikbaar? 2 Wordt in dat document een definitie gegeven

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie