VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ GEWIJZIGDE GEBRUIKSVERGUNNING BRANDVEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ GEWIJZIGDE GEBRUIKSVERGUNNING BRANDVEILIGHEID"

Transcriptie

1 VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ GEWIJZIGDE GEBRUIKSVERGUNNING BRANDVEILIGHEID Naam bouwwerk : Tienercentrum Adres bouwwerk : Herenstraat 6a Postcode Brandweer Gooi en Vechtstreek Post Bussum Bezoekadres : Brinklaan 140, 1404 GW BUSSUM tel: fax:

2 INHOUDSOPGAVE BLZ A. BEGRIPPEN 3 B. ALGEMEEN AANTAL TOE TE LATEN PERSONEN VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN UITGANGEN EN VLUCHTMOGELIJKHEDEN STOFFERING EN VERSIERING GASFLESSEN VERBOD VOOR ROKEN, OPEN VUUR EN VUURWERK AFVAL OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN OPSTELLINGSPLANNEN STANDBOUW, PODIA, KRAMEN EN DERGELIJKE FILM- EN/OF TONEELVOORSTELLINGEN DOORLOPEND TOEZICHT PERIODIEKE CONTROLE BRANDVEILIGHEIDSINSTRUCTIE EN ONTRUIMINGSPLAN BEWAKING EN CONTROLE CONTROLE. 10 C. INSTALLATIES BRANDMELDINSTALLATIE ONTRUIMINGSINSTALLATIE BLUSMIDDELEN (BRANDSLANGHASPELS EN DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN) INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN KOOKDOELEINDEN VOORZIENINGEN AAN DEUREN NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING ELEKTRISCHE- EN TELEFOONINSTALLATIES LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE BRANDWEERINGANG ROLLUIKEN NOODSTROOMVOORZIENING juni 2015 Pagina 2 van 13

3 A. BEGRIPPEN In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder: AANVALSPLAN / BEREIKBAARHEIDSKAART: Een vorm van informatie voorziening over een object ten behoeve de leidinggevende van de ingezette brandweereenheden. BRANDKLASSE: een groep van, naar de aard van de brandende stoffen, gelijksoortige branden (van belang voor de bestrijding van branden met kleine blusmiddelen): brandklasse A: branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden; brandklasse B: branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen; brandklasse C: branden van gassen; brandklasse D: branden van metalen. BRANDWERENDHEID: de tijd gerekend vanaf het begin van de verhitting tot aan het tijdstip waarop een constructie niet meer voldoet aan de relevante criteria, bepaald volgens de norm NEN CPR: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. GEVAARLIJKE STOFFEN: Stoffen of preparaten als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104) en de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. GEMAKKELIJK BRANDBAAR: - eigenschap van een vaste stof om door een kleine warmtebron te kunnen worden ontstoken waarbij een vlam optreedt; - vloeistof met een vlampunt van 55º C of lager; - brandbaar gas. KLEINE BLUSMIDDELLEN: verzamelnaam voor blusmiddelen die bestemd zijn voor het blussen van een beginbrand en andere branden van beperkte omvang (draagbaar blustoestel of slanghaspel). NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm. VERBLIJFSRUIMTE: een besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. VERMINDERD ZELFREDZAMEN: Mensen die zichzelf niet of moeilijk kunnen redden in noodsituaties en daarbij hulp van anderen nodig hebben (gehandicapten, zieken, kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen) VLUCHTMOGELIJKHEID: een van rook gevrijwaarde route, uitsluitend voerend over één of meer vloeren, trappen of hellingbanen, langs welke route het aansluitend terrein kan worden bereikt zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. VLUCHTWEG: een van brand gevrijwaarde vluchtmogelijkheid die uitsluitend door één of meer verkeersruimten voert. 23 juni 2015 Pagina 3 van 13

4 WBDBO: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; de tijd gedurende welke de scheidingsconstructies tussen twee ruimten, inclusief ventilatiekanalen, deuren, openingen, doorvoeringen en aansluitingen, weerstand biedt aan branddoorslag en brandoverslag onder standaardomstandigheden en bepaald volgens de norm NEN Indien in enig voorschrift wordt verwezen naar een norm of richtlijn, dan geldt de uitgave van die norm of richtlijn, inclusief alle aanvullingen, zoals die van toepassing was tijdens het oprichten of de vervanging van de desbetreffende installatie/voorziening. Tenzij in dat voorschrift anders is vermeld. 23 juni 2015 Pagina 4 van 13

5 B. ALGEMEEN. 1. Aantal toe te laten personen In de inrichting mogen niet meer dan 185 personen gelijktijdig verblijven. 2. Vrijhouden van terreingedeelten Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd Hekken moeten te openen zijn middels het sleutelsysteem dat in gebruik is bij de Brandweer Bussum. Afsluitpaaltjes moeten verwijderd kunnen worden middels een standaard paaltjessleutel (driekant). 3. Uitgangen en vluchtmogelijkheden De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtmogelijkheden moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtmogelijkheden aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein Een (nood)uitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp De op de tekening aangegeven vluchtdeuren moeten zonder gebruikmaking van een los voorwerp van binnen uit te openen zijn (d.w.z. ook zonder sleutel) met bijvoorbeeld een draaiknopcilinder of panieksluiting Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, resp. luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen Op de buitenzijde van een vluchtdeur dient, indien de locatie daartoe aanleiding geeft, duidelijk zichtbaar het opschrift: 'NOODDEUR VRIJHOUDEN' en/of 'NOODUITGANG' te zijn aangebracht met ten minste 8 centimeter hoge letters, volgens NEN Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtmogelijkheden moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren) Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 4. Stoffering en versiering Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 C bedraagt Vloer- en trapbedekkingen in vluchtmogelijkheden en in ruimten waarin meer dan 50 personen en/of 10 kinderen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 50 personen en/of 10 kinderen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn. 23 juni 2015 Pagina 5 van 13

6 4.6. De toe te passen verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtmogelijkheden en in ruimten waarin meer dan 50 personen en/of 10 kinderen gelijktijdig kunnen verblijven voldoen aan het criterium 'niet gemakkelijk ontvlambaar' bepaald volgens het normblad NEN De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan: NEN 1775, Klasse T I t.b.v. vloeren; NEN 6065, Klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering; NEN 1722, Klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen; NEN 6066, optische rookdichtheid < 2,2 m -1, met uitzondering van vloeren en tredenvlakken Decors, rekwisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven. 5. Gasflessen Het gebruik van flessengas is verboden. 6. Verbod voor roken, open vuur en vuurwerk Het rookverbod c.q. open vuurverbod moet op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar staan aangegeven door middel van het opschrift 'VERBODEN TE ROKEN' of 'VERBODEN VOOR OPEN VUUR'; of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN Het is verboden te roken of open vuur te hebben: in ruimten waarvoor dit op de bij de gebruiksvergunning behorende tekening als zodanig is aangegeven; in een ruimte in gebruik als opslagplaats van een of meer der stoffen genoemd in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), onder a tot en met h; bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken; bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder kenbare wijze is aangegeven Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn vastgezet Voor het gebruik van vuurwerk en/of fakkels in bouwwerken dient 14 dagen van te voren een overzicht bij burgemeester en wethouders te worden ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze zal plaatsvinden. 7. Afval Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal, voorzover de containers binnen het bouwwerk zijn opgesteld Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. 8. Opslag van gevaarlijke stoffen Buiten de daartoe op de gebruiksvergunning behorende tekening aangegeven ruimten mogen in het bouwwerk geen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen aanwezig zijn. 9. Brandgevaarlijke werkzaamheden Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan 23 juni 2015 Pagina 6 van 13

7 geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege haar kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft tegen brandgevaar dient dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan burgemeester en wethouders gemeld te worden. 10. Opstellingsplannen Van ruimten waarin meer dan 50 personen en/of 10 verminderd zelfredzamen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan (stoelenplan) aanwezig te zijn Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten: 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter; 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter; 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is De naar de uitgangen lopende gangpaden moeten een breedte hebben van ten minste de op het opstellingsplan aangegeven breedte Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan - in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste: 0,5 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is; Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 11. Standbouw, podia, kramen en dergelijke Voor standbouw, podia en dergelijke mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de volgende stoffen worden toegepast onder voorwaarde dat de hoedanigheid van deze stoffen overeenkomt met de volgende nadere omschrijving. Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat. Het materiaal moet tenminste 3,5 millimeter dik zijn. Het materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in de klasse 3 als bedoeld in NEN 6065, uitgave Glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands. Deze glasbezetting moet bestaan uit veiligheidsglas of glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter. Glas in plafonds. Deze glasbezetting moet bestaan uit glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter. Textiel in verticale toepassing. Vrij hangend textiel moet tenminste 10 centimeter boven de vloer hangen. Onbrandbaar textiel mag na behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden. 23 juni 2015 Pagina 7 van 13

8 Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op een van de hiervoor genoemde materialen te plakken. De moeilijk brandbare hoedanigheid moet door een proef uitgevoerd volgens NEN 1722, worden aangetoond en vallen in de klasse niet gemakkelijk ontvlambaar. Textiel in horizontale toepassing. Moeilijk brandbare natuurvezel en moeilijk brandbare kunstvezel moeten onderspannen zijn met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter. Brandbaar textiel moet tevens door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. De moeilijk brandbare hoedanigheid moet door een proef kunnen worden aangetoond. Kunststoffen in dit geval foliemateriaal eventueel voorzien van een zogenaamde textielrug. Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor aangegeven hoedanigheid. Kunststoffen in dit geval plaatmateriaal. Deze stoffen en alle hiervoor genoemde stoffen en materialen moeten voldoen aan NEN 6065, klasse 3. Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn gekomen met vuur of nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen. Papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier. Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven hoedanigheid, of het papier moet door impregneren voldoen aan NEN 6065, klasse Doeken, gordijnen en dergelijke welke moeilijk brandbaar zijn gemaakt, moeten zijn voorzien van een stempel of label waarop het waarmerk van de gemeentelijke brandweer en het jaar van impregneren zijn aan gegeven Het impregneren moet tenminste 24 uren voor de aanvang van het evenement gereed zijn. De doeken, gordijnen en dergelijke welke niet zijn geïmpregneerd, moeten voor de aanvang van het evenement zijn verwijderd De gangpaden binnen de opstellingsruimte waarlangs de stands, kramen en dergelijke zijn opgesteld moeten tenminste 1,10 meter breed zijn Bij het tentoonstellen van voertuigen, vaartuigen en/of machines met een verbrandingsmotor moeten: de reservoirs zijn afgetapt met uitzondering van de reservoirs voor de dieselolie; de accuklemmen van de polen zijn verwijderd Het aftappen van de reservoirs mag uitsluitend buiten het gebouw plaatsvinden. 12. Film- en/of toneelvoorstellingen De projectie-installatie en de inrichting van de op de gewaarmerkte tekening aangegeven projectiecabine moeten voldoen aan de "Voorschriften Projectcabines" van de Inspectie voor het Brandweerwezen Indien het projectietoestel is opgesteld in de toeschouwersruimte moet(en): rondom het projectietoestel een ruimte van tenminste 1 meter zijn vrijgehouden; deze ruimte in open verbinding staan met een gangpad dat naar de uitgang leidt; nabij het projectietoestel een koolzuursneeuwblusser met een inhoud van tenminste 2 kg blusstof aanwezig zijn; de films uitsluitend van zogenaamde moeilijk brandbaar materiaal zijn dat als zodanig kenbaar is. De breedte van een film mag ten hoogste 16 mm bedragen Met uitzondering van de film in het projectietoestel moet elke film zijn opgeborgen in een afzonderlijke, deugdelijke gesloten trommel of doos Gedurende de filmvoorstelling moet iemand nabij de lichtschakelaar aanwezig zijn, die op aanwijzing van de filmoperateur de verlichting ontsteekt De elektriciteits- en luidsprekerkabels ten behoeve van het projectietoestel moeten van deugdelijk materiaal zijn en zodanig zijn aangebracht, dat de aanwezigen hiermee niet in aanraking kunnen komen of over kabels kunnen struikelen. 23 juni 2015 Pagina 8 van 13

9 12.6. Indien de regie van het toneelspel roken voorschrijft, moet de betreffende acteur of actrice de brandende sigaret, sigaar en pijp onmiddellijk doven nadat hij/zij het toneel heeft verlaten of zoveel eerder als de regie toelaat Gedurende een toneelvoorstelling mogen geen onbevoegden in de toneelruimten aanwezig zijn Hangende doeken, coulissen, decors, en dergelijke moeten van nature moeilijk brandbaar zijn of door impregneren of op een andere wijze moeilijk brandbaar zijn gemaakt Het impregneren van hangende doeken, coulissen, decors, en dergelijke moet jaarlijks worden herhaald. Ter beoordeling van of namens de commandant van de brandweer moet het impregneren vaker worden herhaald De hangende doeken, coulissen, decors en dergelijke moeten zodanig zijn geplaatst of aangebracht, dat zij niet met lampen of voetlichten of iets dergelijks in aanraking kunnen komen Het glas van voetlichten moet door middel van gaas met een maaswijdte van ten hoogste 15 mm zijn beschermd Wanneer omwille van een voorstelling het noodzakelijk is dat met decorstukken onder het brandscherm wordt doorgebouwd, moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de commandant van de brandweer Het eventueel aanwezige brandscherm mag alleen tijdens de afwezigheid van publiek in de zaal geopend zijn indien er een bevoegd en geïnstrueerd persoon bij het bedieningsmechanisme aanwezig is Op aanwijzing van de met controle belaste functionarissen van de brandweer moet het brandscherm worden neergelaten c.q. opgehaald Het brandscherm mag tijdens de aanwezigheid van publiek in de zaal alleen geopend zijn, indien er een door de commandant van de brandweer erkende theaterwacht bij het bedieningsmechanisme aanwezig is Rookvorming, veroorzaakt door bij voorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen. 13. Doorlopend toezicht Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat de voorschriften van deze vergunning naar behoren worden nageleefd Gebreken dienen direct te worden hersteld. 14. Periodieke controle Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige aan de onder hoofdstuk C. genoemde installaties: het nodige onderhoud worden verricht; een controle worden gehouden op de reinheid en de goede werking Zonodig moeten de installaties worden gerepareerd De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register De met controle belaste functionarissen van de brandweer kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangeven waarop een en ander wordt beproefd. 15. Brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan. (uitgaande van de bestaande interne organisatie) De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de brandweer een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel. De instructie "Hoe te handelen bij brand" dient in overleg met de commandant van de brandweer te zijn opgehangen Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandveiligheidsinstructies Aan nieuw personeel moet bij de indiensttreding de instructie "Hoe te handelen bij brand" worden uitgereikt. 23 juni 2015 Pagina 9 van 13

10 15.4. De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de brandweer een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen De rechthebbende dient de hierboven genoemde punten binnen 6 maanden bij de brandweer ter goedkeuring in te dienen Ten minste eenmaal per jaar dient een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden. Bij deze oefening dient ten minste een gedeelte van het bouwwerk ontruimd te worden Door of namens burgemeester en wethouders kunnen tijdstippen worden bepaald waarop de ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden. 16. Bewaking en controle In verband met de brandveiligheid kan de commandant van de brandweer bepalen dat tijdens bijzondere festiviteiten een wachtdienst wordt ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden door gediplomeerd en ter zake geïnstrueerd personeel. 17. Controle De met de controle belaste functionarissen van de brandweer moeten te allen tijde worden toegelaten. De bevelen of aanwijzingen door of namens de commandant brandweer gegeven in verband met de veiligheid moeten onmiddellijk worden opgevolgd De gebruikstoestemming c.q. vergunning en/of ontheffing en de gewaarmerkte plattegrondtekeningen moeten in de inrichting aanwezig zijn. Op verzoek van de met controle belaste functionarissen van de brandweer moeten deze worden getoond De rechthebbende op het bouwwerk moet medewerking verlenen aan het verstrekken van informatie aan de, door de commandant van de brandweer aangewezen functionaris, t.b.v. van het maken van aanvalplannen c.q. bereikbaarheidskaarten. Deze informatie kan bestaan uit tekeningen, gegevens met betrekking op gevaarlijke stoffen en andere informatie die tijdens een brandweerinzet van belang kunnen zijn Indien er ten aanzien van de in het bovengenoemde voorschrift gegevens wijzigen dient de rechthebbende van het bouwwerk dit direct aan de door de commandant van de brandweer aangewezen functionaris door te geven. C. INSTALLATIES. 1. Brandmeldinstallatie De brandmeldcentrale mag uitsluitend toegankelijk zijn voor bevoegde personen Het is verboden, zodanige activiteiten uit te voeren, dan wel mogelijk te maken, dat hierdoor ten onrechte een brandmelding wordt veroorzaakt Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend op worden toegezien dat: brandmelders, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn; brandmelders goed bereikbaar zijn De automatische brandmeldinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zonodig worden gerepareerd De beheerder van het brandmeldsysteem dient zorg te dragen voor een juiste wijze van beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Dit moet gebeuren conform de norm NEN Ontruimingsinstallatie De inrichting moet worden voorzien van een brand/ontruimingsalarminstallatie (luid alarm) waarbij de signalering moet worden kenbaar gemaakt aan alle aanwezige personen De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De ontruimingsalarminstallatie moet in een goede staat verkeren en voldoen aan het gestelde in de NEN De beheerder van de ontruimingsalarminstallatie dient zorg te dragen voor een juiste wijze van beheer, de controle en het onderhoud. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de NEN norm juni 2015 Pagina 10 van 13

11 3. Blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blustoestellen) 3.1. De brandblusinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 en 4 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding)Blusmiddelen In het bouwwerk moeten draagbare blustoestellen zijn aangebracht overeenkomstig de op tekening aangegeven type en inhoud Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door of namens burgemeester en wethouders goedgekeurd pictogram of door middel van een aanduiding worden aangegeven In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand te kunnen afdekken Een blusmiddel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren Een slanghaspel moet voldoen aan de norm NEN-EN Een in de buitenlucht geplaatst draagbaar blustoestel moet zijn geplaatst in een weersbestendige behuizing Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk met rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden onderhouden. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven Een draagbaar blustoestel mag worden vervangen door een draagbaar blustoestel met een andere blusstof indien de bluscapaciteit en het toepassingsgebied ten minste gelijkwaardig zijn. 4. Installaties voor verwarming en kookdoeleinden In het bouwwerk mogen geen losse verwarmingstoestellen aanwezig zijn De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van gemakkelijk brandbare goederen Een opening ten behoeve van ventilatie, op grond van enige regeling geëist, mag niet worden afgesloten Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik: door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van brand Het in het vorige lid bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn bij het gebruik van: centraleverwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028; centraleverwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078; niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met vloeibaar gas die voldoen aan de voorschriften,opgenomen in NEN Het is verboden een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of vloeibare brandstof te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal 5. Voorzieningen aan deuren Voorzieningen aan deuren moeten voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 10 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) Zelfsluitende deuren mogen alleen in geopende stand worden vastgezet middels een inrichting die bij brand/rook automatisch loslaat (kleefmagneten). 23 juni 2015 Pagina 11 van 13

12 5.3. De automatisch werkende deurvastzetinrichtingen (kleefmagneten) dienen bij netspanningsonderbreking, draadbreuk en het uitnemen van een rookdetector te ontgrendelen. 6. Nood- en transparantverlichting In de op de tekening aangegeven ruimten dient nood- en transparantverlichting te zijn aangebracht De transparantverlichting dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen De nood-, transparant-, treden, en hellingverlichting moet zijn uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 11 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) en de NEN- normen 1838 en Elektrische- en telefooninstallaties De elektrische verlichting moet aan de volgende eisen voldoen: Indien voor het gebruik door personen bestemde ruimten van een gebouw overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke ruimten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 10 lux bedraagt Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van het bouwwerk onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen van de elektrische buitenverlichting branden (minimaal 10 lux op de vloer). Treden in ruimten die tijdens de aanwezigheid van personen zijn verduisterd, moeten zodanig zijn verlicht dat deze duidelijk zichtbaar zijn. Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, moet in die ruimte, indien er meer dan 50 personen en/of 5 verminderd zelfredzamen gelijktijdig verblijven, lampen branden van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is Het gebruik van andere dan elektrische verlichting is verboden Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik: door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand Een elektrische voeding van een brandbeveiligingsinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 12 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) Het in het vorige lid bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn bij het gebruik van elektrische sterkstroominstallaties voor lage spanning, die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties, opgenomen in NEN Binnen de inrichting moet een telefoontoestel aanwezig zijn die te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar is om het alarmnummer 112 te kunnen bellen. De plaats van dit toestel moet duidelijk zijn aangegeven. 8. Luchtbehandelingsinstallatie De luchtbehandelingsinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) De luchtbehandelingsinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 9. Bliksemafleiderinstallatie De inrichting moet zijn voorzien van een bliksemafleiderinstallatie, welke voldoet aan de norm NEN juni 2015 Pagina 12 van 13

13 10. Brandweeringang Een brandweeringang moet door de brandweer te openen zijn m.b.v. het bij de Brandweer Bussum in gebruik zijnde sleutelbuis- c.q. sleutelkluissysteem dan wel automatisch bij een brandmelding Een brandweeringang moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 18 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). De uitvoering van de betredingsmogelijkheid moet in overleg met de brandweer tot stand gekomen zijn. 11. Rolluiken Aan te brengen rolluiken dienen te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 19 van het boek Brandbeveiliginstallaties (Uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). 12. Noodstroomvoorziening De noodstroomvoorzieningsinstallatie moet ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking. Zo nodig moet de installatie worden gerepareerd. 23 juni 2015 Pagina 13 van 13

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening. Bijlage bij toelichting op hoofdstuk 6 van de bouwverordening Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Bouwverordening 1993 Bijlage 3

Bouwverordening 1993 Bijlage 3 Bouwverordening 1993 Bijlage 3 Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Vrijhouden van terreingedeelten B1. De begroeiing rondom het gebouw wordt kort gehouden zodat er een goede sociale controle mogelijk is.

Vrijhouden van terreingedeelten B1. De begroeiing rondom het gebouw wordt kort gehouden zodat er een goede sociale controle mogelijk is. Controlepunten voor basisscholen -Brandveiligheid Op basis van de voorwaarden van de gebruiksvergunning van de Brandweer Inhoudsopgave Buiten de school Vrijhouden van terreingedeelten 2 Voorzieningen en

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Bouwverordening 2003 (versie 6 september 2006): Algemene gebruikseisen

Bouwverordening 2003 (versie 6 september 2006): Algemene gebruikseisen Bouwverordening 2003 (versie 6 september 2006): Algemene gebruikseisen Gebruikseis 1: Gebruikseisen voor bouwwerken. 1. Het is verboden, een bouwwerk te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke ruimten in woonfuncties. Algemene toelichting bij bijlage 4 De eisen worden gesteld met als doel een brandveilige

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dienen te worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig

Nadere informatie

Onderwerp : gemeentelijk beleid Overnachten in sport- en verenigingsgebouwen in de gemeente Heumen

Onderwerp : gemeentelijk beleid Overnachten in sport- en verenigingsgebouwen in de gemeente Heumen Onderwerp : gemeentelijk beleid Overnachten in sport- en verenigingsgebouwen in de gemeente Heumen Datum : 16 augustus 2004 1 Overwegingen bij overnachten in sport- en verenigingsgebouwen Zoals gememoreerd,

Nadere informatie

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Checklist veiligheid bij evenementen

Checklist veiligheid bij evenementen Datum: Nr.: 1. Verantwoordelijkheid a. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. b. Zijn er coördinatieverantwoordelijken aangesteld? 2. Vergunning/toestemming a. Het houden

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noord-Beveland. Nr. 26210 30 maart 2015 Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders Veiligheid organiseren hecklist voor sportaanbieders Nationale Sportweek 19 26 april 2014 Inleiding NO*NSF organiseert voor de 11 e keer de Nationale Sportweek. e Nationale Sportweek groeit. Met het stijgen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Aanvraagformulier tentvergunning

Aanvraagformulier tentvergunning Valkenburg aan de Geul t.a.v. afdeling Brandweer Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Aanvraagformulier tentvergunning Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of brandweerwet 1985, artikel 12 Bouwverordening

Nadere informatie

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats)

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg (naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T

Nadere informatie

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 Bouwwerk: Voorbeeld kantoorpand n nsenlaan 1 Branddorp (Voorbeeld exemplaar) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen. Brandveiligheidsvoorschriften. Bereikbaarheid

Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen. Brandveiligheidsvoorschriften. Bereikbaarheid Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen Brandveiligheidsvoorschriften Bereikbaarheid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van hulpverlening 1.1 De bij de inrichting behorende brandkranen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Kerstfeest en brandveiligheid

Kerstfeest en brandveiligheid Kerstfeest en brandveiligheid Het kan en moet veilig: extra kerstversiering in uw bedrijf tijdens de feestdagen Versiering maakt feestelijk, maar het kan een extra risico inhouden als u brandbare materialen

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

Bron: Verordening Onderwerp: ALGEMENE RICHTLIJNEN ONTVLUCHTING EN REDDING (AROR) (INGEVOLGE ART. 44 VAN DE BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING).

Bron: Verordening Onderwerp: ALGEMENE RICHTLIJNEN ONTVLUCHTING EN REDDING (AROR) (INGEVOLGE ART. 44 VAN DE BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING). Bron: Verordening Onderwerp: ALGEMENE RICHTLIJNEN ONTVLUCHTING EN REDDING (AROR) (INGEVOLGE ART. 44 VAN DE BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING). Tekst: ALGEMENE RICHTLIJNEN ONTVLUCHTING EN REDDING (AROR) (INGEVOLGE

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRLK21016 2112008 Bouwwerk: Winkelcomplex Noord Hoofdstraat 1 Amsterdam BGBregeling Datum 10032009 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning

Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik van inrichtingen op grond van de Brandbeveiligingsverordening Bernheze 2008 NIET IN TE VULLEN DOOR MELDER: Dossiernummer : In te vullen

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

Algemene brandveiligheidsvoorschriften Evenementen

Algemene brandveiligheidsvoorschriften Evenementen Algemene brandveiligheidsvoorschriften Evenementen Artikel 1: Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid 1.1 Er dient een vrije doorgang t.b.v. de hulpdiensten te zijn van minimaal 3,5 meter breed

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning Aanvraagformulier Gebruiksvergunning op grond van Brandbeveiligingsverordening In te vullen door de brandweer Aanvraag verzonden Aanvraag ontvangen Aanvulling ontvangen Deze aanvraag met bijbehorende bescheiden

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats.

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats. Verordening brandbeveiliging gemeente Gulpen-Wittem 2007. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige/arbodienst Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:56:09 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub Heemstede KC RI Naam:

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

* UM * c.v. 't Vosse-ol

* UM * c.v. 't Vosse-ol * UM1404522* c.v. 't Vosse-ol ons kenmerk : UM1404522 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 14 juli 2013 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde :

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde : Bezoekadres: Schoolstraat 1 Postadres: Gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum Tel: 050-3018241 Fax: 050-3018247 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar.

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar. Afgedrukt op: 31-5-2011 RI uitgevoerd voor werkvorm(en): BSO Leeftijdsgroepen: 4-8, 4-12, 8-12 Algemene kenmerken: Asbest (gezondheid) In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel. In de

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek.

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek. OPNAMERAPPORT Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek (Rapport opgesteld volgens BRL-K21016, checklijst: versie 5.0 van 1 juli 2012)

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

Module: Blusmiddelen Module: Blussen Module: Bouwmaterialen Module: Brand melden Module: Brandcompartimenten Module: Inrichting Module: Installaties

Module: Blusmiddelen Module: Blussen Module: Bouwmaterialen Module: Brand melden Module: Brandcompartimenten Module: Inrichting Module: Installaties RI naam: RI Brandveiligheid 2015 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 25-10-2015 Afgedrukt op: 25-10-2015

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008

Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008 Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008 Ons kenmerk BRW/2008.14 RIS 156733 VERKORTE PROCEDURE VERLENEN GEBRUIKSVERGUNNINGEN CATEGORIE 4 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, maakt bekend, I. dat

Nadere informatie

Bijlage 1b: Paragraaf 2.1 t/m 2.9 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327)

Bijlage 1b: Paragraaf 2.1 t/m 2.9 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) Bijlage 1b: Paragraaf 2.1 t/m 2.9 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) HOOFDSTUK 2 BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Paragraaf 2.1 Voorkomen en beperken van brand Artikel 2.1.1 Toestellen

Nadere informatie

De ondergetekenden: partners, Naam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres :

De ondergetekenden: partners, Naam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer :  adres : Aanvraagformulier en voorwaarden voor aanwijzing van een trouwlocatie ten behoeve van een huwelijksvoltrekking, partnerschapregistratie of omzetting met ceremonie als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN VEILIGHEIDSCHECKLIST Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer

Nadere informatie

Brandweer. In te vullen door de brandweer

Brandweer. In te vullen door de brandweer Brandweer Aanvraagformulier Gebruiksvergunning (Brandveilig gebruik van bouwwerken, tijdelijke bouwwerken en terreinen) Brandweerwet 1985, artikel 12 Brandbeveiligingsverordenig 2006, artikel 2.1.1. In

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

De bij de aanvraag om bouwvergunning behorende bescheiden als bedoeld in artikel 2.1.3 van de bouwverordening (vervallen)

De bij de aanvraag om bouwvergunning behorende bescheiden als bedoeld in artikel 2.1.3 van de bouwverordening (vervallen) Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning Bijlage als bedoeld in de artikelen 2.1.1 en 3.1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 De bij de aanvraag om bouwvergunning

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

ntwerp-besluit op aanvraag om een omgevingsvergunning (verleend)

ntwerp-besluit op aanvraag om een omgevingsvergunning (verleend) Omgevingsdienst Regio Nijmegen D162433875 ntwerp-besluit op aanvraag om een omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 29 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning - OLO 2262587 - ontvangen

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: VHVFW24. onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Collegevoorstel. Zaaknummer: VHVFW24. onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen Zaaknummer: VHVFW24 Onderwerp: onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen Collegevoorstel Inleiding De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Maasdriel datum kenmerk 1. Aanvrager (indien geen bedrijf of instelling) naam en voorletters M/V Burger Service Nummer adres postcode en woonplaats Mobiel telefoonnummer e-mail 2. Bedrijf of instelling

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Straf-, overgangs- en slotbepalingen Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen Artikel 12.1 Strafbare feiten Artikel 12.2 Artikel 12.3 Overgangsbepaling bodemonderzoek Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningplichtig

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 327 Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

brandveilig gebruik van inrichtingen op grond van hoofdstuk 2 van de brandbeveiligingsverordening Dossiernummer : In te vullen door de brandweer

brandveilig gebruik van inrichtingen op grond van hoofdstuk 2 van de brandbeveiligingsverordening Dossiernummer : In te vullen door de brandweer Aanvraagformulier Gebruiksvergunning brandveilig gebruik van inrichtingen op grond van hoofdstuk 2 van de brandbeveiligingsverordening Dossiernummer : In te vullen door de brandweer Aanvraag verzonden

Nadere informatie

Feestversiering? Het kan en móet veilig!

Feestversiering? Het kan en móet veilig! 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en móet veilig! Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl FEESTVERSIERING

Nadere informatie

Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Universiteit Utrecht

Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Universiteit Utrecht Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Directie Vastgoed en Campusontwikkeling Veiligheid en Milieu april 2009 Voorwoord 2/33 Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Beleidsregels "Voorschriften voor vergunningen ingevolge artikel 2.1.1. van de Brandbeveilingsverordening"

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd Specifieke regels bij: afsluiting/ gebruik van de openbare weg gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn van een gebruiksvergunning) evenementen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Wanneer aanvragen Als u een tijdelijk bouwsel (bijvoorbeeld een tent) wilt plaatsen, waarin meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, in gebruik gaat

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning

Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning Bij deze aanvraag levert u een situatie- en indelingstekening aan met daarop: de afmetingen (lengte x breedte) van het tijdelijke bouwwerk (of tent) de in-

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Brandveilig gebruik van uw gebouw

Brandveilig gebruik van uw gebouw Brandveilig gebruik van uw gebouw 2 Brandveilig gebruik. Wat kan ik? Wat moet ik? De gevolgen van een brand zijn vaak ingrijpend. Gelukkig kunnen we zelf een rol spelen in het verkleinen van de kans op

Nadere informatie