BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE A3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3"

Transcriptie

1 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen Weergave van meldingen Variabele functietoetsen en het display Vaste functietoetsen Weergave van meldingen en bewerking Weergave van meldingsoorten, meldingen, melders Weergave van extra informatie Bedieningsbevoegdheid Gebruikercode invoeren Gebruikercode invoeren bij meldingen Functies in het hoofdmenu bedienen Hoofdmenu en submenu s oproepen/beëindigen Dag /nachtbedrijf omschakelen De centrale terugnemen Interne alarmen terugnemen Weergavetest A3 1

2 Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid Waarover informeert deze bedieningsinstructie u? In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft om de centrale te bedienen. De centrale mag alleen door bevoegde personen worden bediend! Uit veiligheidsoverwegingen en om verkeerd gebruik te vermijden, is het raadzaam de eventueel benodigde toegangscode voor de bediening slechts aan deze personen bekend te maken. Waarover informeert deze gebruiksaanwijzing u niet? De bedieningsinstructie geeft geen informatie over algemene of veiligheidstechnische aspecten. Vergewist u zich ervan dat u alle veiligheidstechnische handelingen en veiligheidsvoorschriften binnen uw gebouw kent (bijvoorbeeld hoe te handelen bij alarm, brandweerplannen, alarmorganisatie, etc.). Let er bij het reinigen van het oppervlak, speciaal van de bedienings en weergave eenheid op, dat er geen bijtende en schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt en dat er geen vloeistoffen in het binnenste van het apparaat komen. Bij vernieling van het display door invloed van buitenaf, bestaat er voor de gebruiker geen direct gevaar (zoals explosie, implosie, schadelijke gassen, etc.). Bij beschadiging van de centrale moet de servicedienst op de hoogte worden gesteld. Centrale Service Hoofdbureau Telefoon: A3 2

3 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen Display (LCD) Toetsen voor het invoeren van cijfers en vaste functietoetsen Verzamelalarmen Alarm Storing ABC DEF GHI STOP JKL MNO PQR STU VWX YZ./: Variabele functietoetsen A3 3

4 Toelichting weergave en bedieningselementen Weergave van meldingen Verzamelweergave voor alarm: Alarm (rood) licht op bij een brandalarm, een vooralarm of een alarmverificatie. Het alarm in kwestie wordt opgeslagen en door een zoemer gesignaleerd. Verzamelweergave voor storing: Storing (geel) licht op bij elk storingsoort. De overeenkomstige storingsmelding wordt doorgaans opgeslagen (niet bij b.v. netstoring) en de zoemer geactiveerd. Kan de bevoegde gebruiker de storing niet opheffen, dan moet de storingsdienst worden gewaarschuwd. Nummer van de actuele melding Soort melding Nummer meldergroep Meldernummer van die meldergroep 3 BRAND Melding? Melder Weergegeven functie van de variabele functietoets Variabele functietoetsen: Met de variabele functietoetsen kunnen de via deze toetsen op het display weergegeven meldingen/functies worden opgeroepen A3 4

5 Toelichting weergave en bedieningselementen Variabele functietoetsen en het display 15: Menu Het display: Het display bestaat uit 2 regels met 16 tekens. Op het display worden alle aan de orde zijnde meldingen en de bedieningsaanwijzingen in het hoofdmenu weergegeven. Rusttoestand: verkeert het bedieningspaneel in rusttoestand, d.w.z. dat er geen meldingen zijn binnengekomen en geen submenu s uit het hoofdmenu zijn opgeroepen, dan verschijnt de actuele tijd, de datum en de toegang met de middelste variabele functietoets tot het hoofdmenu. 3 BRAND Melding? Melder Variabele Functietoetsen Variabele functietoetsen: Met de variabele functietoetsen kunnen de op het display weergegeven functies worden opgeroepen. De tekst boven de toets op het display verstrekt informatie voor het bedienen van de variabele functietoets in kwestie, d.w.z.: met de linker toets wordt de volgende melding opgeroepen met de middelste toets wordt de hulptekst gedurende 3 seconden weergegeven met de rechter toets wordt de volgende melder van de meldgroep opgeroepen... Extra functies doorbladeren: > vooruit bladeren met de daaronder liggende toets < achteruit bladeren met de daaronder liggende toets A3 5

6 Toelichting weergave en bedieningselementen Vaste functietoetsen Cijfers invoeren ABC DEF GHI Voor zover er getallen moeten worden ingevoerd (b.v. gebruikercode), kan dit op de plaats gebeuren waar de cursor zich bevindt. JKL MNO PQR Invoer bevestigen Druk op deze toets nadat cijfers werden ingevoerd de submenu s werden opgeroepen Naar bedieningsniveau terugschakelen STOP Met deze toets wordt één niveau teruggeschakeld of een gestarte functie afgebroken. Zoemer uitschakelen ABC DEF GHI De zoemer weerklinkt bij de volgende meldingen: Alarm Storing Druk op een willekeurige toets om de zoemer uit te schakelen A3 6

7 Weergave van meldingen en bewerking Weergave van meldingsoorten, meldingen, melders De volgende meldingsoort oproepen 03 BRAND EXT < Menu > Er zijn in totaal 3 meldingen (meldergroepen) van b.v. de meldingsoort BRAND EXTERN aan de orde. Zijn er meerdere meldingsoorten aan de orde, dan worden deze volgens hun prioriteit weergegeven. Met de rechter variabele functietoets kan de volgende meldingsoort (b.v. STORING) worden opgeroepen. Verdere meldingsoorten oproepen 02 STORING < Menu > Zijn er bijkomende meldingsoorten voorhanden, dan kunnen die worden opgeroepen door opnieuw op de rechter variabele functietoets te drukken. Na de laatste weergegeven meldingsoort en het indrukken van de rechter variabele functietoets verschijnt de meldingsoort met de hoogste prioriteit op het display. Meldingsweergave van de gekozen meldingsoort oproepen 1 BRAND Melding? Melder Op het display verschijnt de chronologisch eerste melding (1) met de meldergroep (nr. 0001) en de melder (nr. 12). vervolg volgende pagina A3 7

8 Weergave van meldingen en bewerking Weergave van meldingsoorten, meldingen, melders Verdere meldingen oproepen 1 BRAND Melding? Melder Na het bevestigen van de geselecteerde meldingsoort kunnen de meldingen (meldergroepen) met de linker variabele functietoets individueel worden opgeroepen. Verdere meldingen worden achtereenvolgens op de eerste regel weergegeven; b.v. meldergroep (nr. 0012) met melder (nr. 07) 2 BRAND Melding? Melder Verdere melders oproepen 2 BRAND Melding? Melder Na het bevestigen van de geselecteerde meldingsoort kunnen de melders met de rechter variabele functietoets individueel worden opgeroepen. De volgende geactiveerde melder (nr. 14) van de meldergroep (nr. 0012) wordt op de eerste regel weergegeven. 2 BRAND Melding? Melder vervolg volgende pagina A3 8

9 Weergave van meldingen en bewerking Weergave van extra informatie Extra informatie oproepen 2 BRAND Melding? Melder Bij elke opgeroepen melding (zie vorige pagina) kan met de middelste variabele functietoets extra informatie worden opgeroepen. 2 BRAND Trappenhuis De tekst van de extra informatie (b.v. trappenhuis) wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven. Daarna verschijnt de vorige melding weer A3 9

10 Bedieningsbevoegdheid Gebruikercode invoeren Code invoer starten : Menu Druk op een willekeurige toets of op de middelste variabele functietoets. Met de gebruikercode wordt de bedieningsautorisatie 1 voor de basisbediening of de bedieningsautorisatie 2 voor de totale bediening ingevoerd. Gebruikercode invoeren Codebedrijf starten Codebedrijf beëindigen Code: * * * * * * 01: Dag/Nacht 00: Code uit De gebruikercode kan naar keuze uit 2 tot 6 cijfers bestaan. De eerste twee cijfers zijn vast aan de gebruiker toegewezen (kunnen niet worden veranderd). De overige cijfers worden gebruikt voor het persoonlijke wachtwoord van de gebruiker (kan worden veranderd). Werd de gebruikercode correct ingevoerd en bevestigd, dan verschijnt het eerste submenu van het hoofdmenu op het display (zie pagina 17 om het submenu op te roepen). Rustbeeld in het codebedrijf: wordt 30 seconden lang geen toets ingedrukt, dan verschijnt het rustbeeld van het hoofdmenu of de melding met de hoogste prioriteit. Door op de middelste variabele functietoets menu te drukken, wordt naar het eerste submenu van het hoofdmenu overgegaan. Wordt binnen 15 minuten niets ingevoerd, dan wordt het codebedrijf automatisch verlaten en dooft de indicatie. Roep in het hoofdmenu het submenu Code beëindigen op (zie pagina 17) en bevestig met de toets. Het codebedrijf wordt verlaten A3 10

11 Bedieningsbevoegdheid Gebruikercode invoeren bij meldingen Code invoer starten 03 BRAND EXT < Menu > Druk op de middelste variabele functietoets. Gebruikercode invoeren Codebedrijf starten Meldingweergave in het codebedrijf terug oproepen STOP Code: * * * * * * 01: Dag/Nacht 03 BRAND EXT < Menu > De gebruikercode kan naar keuze uit 2 tot 6 cijfers bestaan. De eerste twee cijfers zijn vast aan de gebruiker toegewezen (kunnen niet worden veranderd). De overige cijfers worden gebruikt voor het persoonlijke wachtwoord van de gebruiker (kan worden veranderd). Werd de gebruikercode correct ingevoerd en bevestigd, dan verschijnt het eerste submenu van het hoofdmenu op het display. Wordt binnen 15 minuten niets ingevoerd, dan wordt het codebedrijf automatisch verlaten en dooft de indicatie. Door op STOP te drukken verschijnt de melding op het display zonder dat het codebedrijf wordt beëindigd. Codebedrijf beëindigen 00: Code UIT Roep in het hoofdmenu het submenu Code beëindigen op (zie pagina 17) en bevestig met de toets. Het codebedrijf wordt verlaten A3 11

12 Functies in het hoofdmenu bedienen Hoofdmenu en submenu s oproepen/beëindigen Codebedrijf starten/beëindigen 01: Dag/Nacht Werd de gebruikercode correct ingevoerd en bevestigd, dan verschijnt het eerste submenu (dag/nacht) van het hoofdmenu op het display. Ga in het hoofdmenu naar de individuele submenu s 02: Algemene Reset 03: Intern Reset 04: Lamptest 00: Code UIT Met de variabele functietoets kan in het hoofdmenu achtereenvolgens naar de individuele submenu s worden overgegaan. Wordt 30 seconden lang geen toets ingedrukt, dan verschijnt het rustbeeld van het hoofdmenu. Door op de middelste variabele functietoets menu te drukken, wordt naar het submenu dag/nacht overgegaan. Submenu s oproepen/beëindigen De individuele submenu s worden met de toets opgeroepen In het submenu code beëindigen wordt met de toets het codebedrijf verlaten A3 12

13 Functies in het hoofdmenu bedienen Dag /nachtbedrijf omschakelen Dag/nacht uit het hoofdmenu oproepen (zie pagina 12). 01: Dag/Nacht Dag /nachtbedrijf oproepen Dag 01 = UIT AAN Op het display verschijnt de toestand van het dag /nachtbedrijf. Dag /nachtbedrijf omschakelen Dag 01 = AAN UIT Het omschakelen van dag op nachtbedrijf en omgekeerd gebeurt met de middelste variabele functietoets. Terug naar het hoofdmenu overgaan STOP 01: Dag/Nacht A3 13

14 Functies in het hoofdmenu bedienen De centrale terugnemen Alles terugnemen uit het hoofdmenu oproepen (zie pagina 12) 02: Algemene Reset Roep alles terugnemen op Algemene Reset? Reset Voer alles terugnemen uit Met de variabele functietoets worden alle activeringen van de centrale teruggenomen. De meldingen verdwijnen van het display zodra alle teruggenomen melders zich in de rusttoestand bevinden. Kan de bevoegde gebruiker de meldingsoort niet terugnemen, dan moet de storingsdienst worden gewaarschuwd A3 14

15 Functies in het hoofdmenu bedienen Interne alarmen terugnemen Intern alarm terugnemen uit het hoofdmenu oproepen (zie pagina 12) 03: Intern Reset Roep intern alarm terugnemen op BRA INT RESET? Reset Voer intern alarm terugnemen uit Met de variabele functietoets worden alle geactiveerde interne alarmen teruggenomen. De meldingsoort in kwestie verdwijnt van het display zodra alle teruggenomen melders zich in de rusttoestand bevinden A3 15

16 Functies in het hoofdmenu bedienen Weergavetest Weergavetest uit het hoofdmenu oproepen (zie pagina 17) 04: Lamptest Voer de weergavetest uit ************************************************ ************************************************ ************************************************ ************************************************ ************************************************ ************************************************ Met worden de LEDs, het display en de zoemer op hun werking gecontroleerd. De weergavetest wordt automatisch na 3 seconden beëindigd A3 16

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FP200/EP200

Gebruikershandleiding FP200/EP200 FP200/EP200 Juni 2014 Wijzigingen voorbehouden Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Aastra 6739i SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Welkom bij Aastra Hartelijk bedankt, dat u voor een product van Aastra hebt gekozen.

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise IP Telephony Contact Centers Mobility Services Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise Bedienungsanleitung Operating Gebruiksanwijzing instructions Versie

Nadere informatie

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 00 / KMX 00 / KSX 00 / KLR 00 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS VAS 56-07 Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe VELUX product Om optimaal gebruik te maken van dit product

Nadere informatie

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 ASC 2500 NL Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 2 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 _ASC2500_B_NL.book Seite 3 Montag,

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001 Gebruikershandleiding Onze 24 uurs storingsdienst is bereikbaar onder: 073-6133405. Buiten kantooruren: 0900-4040400. Email : Info@al-beveiliging.nl Internet: www.beveiliging.nl

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Thermostaat ModuLine Easy

Bedieningshandleiding Thermostaat ModuLine Easy Bedieningshandleiding Thermostaat ModuLine Easy 22 20 C 6 720 804 6-000.0N 67208046-01(201/04) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies... 2 1.1 Uitleg van de symbolen......................

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal

Nadere informatie

Belgacom Forum 500. Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 500. Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 500 Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535 Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk bedankt, dat u voor een product van Belgacom hebt gekozen. Ons product staat voor zeer

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Afstandbedienbare thermostaat

Afstandbedienbare thermostaat Bedieningshandleiding Afstandbedienbare thermostaat Nefit ModuLine Easy 22 20 C 6 720 804 6-000.0N Belangrijk: bewaar deze handleiding bij de ModuLine Easy met hetzelfde serienummer. 67208046 (201/06)

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage Key Module 40 OpenStage Bezetlampenveld 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45 T300 PRO T300 PRO nl / nl / A31008-M2212-R101-1x-5419 / userivz.fm / 12.11.2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gigaset T500 PRO / Gigaset 300 PRO - Overzicht..................... 3 De gebruikersinterface............................................

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Navigatiesysteem. TravelPilot RGS 08. Gebruiksaanwijzing

Navigatiesysteem. TravelPilot RGS 08. Gebruiksaanwijzing Navigatiesysteem TravelPilot RGS 08 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie Bediening tijdens de rit Afleiding door de TravelPilot RGN 08 kan leiden tot blindvliegen. Wanneer u geen aandacht schenkt aan

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie