Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede"

Transcriptie

1 Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak voor een training om zelf te leren hoe bij brand te handelen. Preventie is erg belangrijk. Veel panelleden hebben thuis dan ook een rookmelder. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten van de peiling van het Enschedepanel over de Brandweer Enschede. In 2004 heeft Brandweer Enschede voor het eerst gebruik gemaakt van het Enschedepanel, toen vulden 235 panelleden de vragenlijst in. Deze meting heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Deze tweede meting bevat hoofdzakelijk dezelfde vragen als in De uitkomsten en de meest opmerkelijke verschillen en overeenkomsten met de vorige meting zullen gebruikt worden om het brandweerbeleid vorm en inhoud te geven. Via het Enschede-panel kunnen inwoners van Enschede hun mening geven over lokale kwesties. Aan het panel doen in totaal 963 inwoners van Enschede mee. Aan deze peiling, die plaatsvond tussen 13 en 24 oktober 2005, is door 597 panelleden deelgenomen. Via deze nieuwsbrief informeert I&O Research Brandweer Enschede over de resultaten van deze peiling. Het takenpakket van de brandweer is helder. Ook noemt het panel een aantal taken van de brandweer die in hun ogen geen taak van de brandweer is. Het dichttimmeren van gevels bij gebroken ruiten, het vol- of leegpompen van zwembaden en vijvers van particulieren en het openen van deuren als bewoners sleutels kwijt zijn, zijn voor meer dan driekwart van de panelleden eigenlijk geen taken voor de Brandweer Enschede (pagina 2). Tweederde van de panelleden heeft in het afgelopen half jaar op een of andere wijze te maken gehad met de Brandweer Enschede. Een klein deel heeft telefonisch of schriftelijk vragen gesteld die snel en adequaat zijn beantwoord (pagina 3). Het overgrote deel van het panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede en is tevreden over de dienstverlening (pagina 4). De panelleden vinden het in zeer grote mate belangrijk dat de brandweer veiligheidsadviezen geeft bij de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen, en ook dat rekening wordt gehouden met die veiligheidsadviezen (pagina 5). De panelleden vinden de eigen buurt over het algemeen goed bereikbaar voor hulpdiensten. Een meerderheid is van mening dat de bereikbaarheid van hulpdiensten zo belangrijk is dat er geen verkeersremmende voorzieningen in de woonwijk mogen worden aangebracht (pagina 6). Tweederde van de panelleden heeft thuis een rookmelder. De meeste bedrijven en instellingen waar de panelleden werken hebben brandblussers, een rookmelder en een vluchtplan (pagina 7). De nationale brandpreventieweek is nauwelijks bekend. Een ruime meerderheid is overigens van mening dat een dergelijke preventieweek zinvol of nuttig is (pagina 8). Wel is bekend dat de brandweer gebruik maakt van vrijwilligers. De opkomsttijd (de tijd die verloopt tussen de melding van een brand en het moment waarop de brandweer arriveert) is bij tweederde van het panel niet bekend (pagina 8). 1

2 Bij brand wordt vaak als eerste handeling 112 gebeld, gevolgd door het waarschuwen van medebewoners. Ruim éénderde van de panelleden geeft aan zelf onvoldoende kennis en ervaring te hebben om een beginnende brand te blussen (pagina 9). Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede Takenpakket duidelijk Naast het blussen van branden en het verlenen van hulp bij ongelukken vervult de Brandweer Enschede nog enkele andere taken. Wij vroegen de panelleden of zij die konden noemen. Een overgrote meerderheid van de panelleden wist wel andere taken van de Brandweer Enschede te noemen. Meest genoemde taken zijn het geven van advies en voorlichting, brandpreventie, controle op brandveiligheid, hulp bij calamiteiten (overstromingen et cetera) en het redden van mensen en dieren. In opdracht van inwoners, bedrijven of instellingen verricht de Brandweer Enschede ook andere diensten, soms tegen vergoeding. Wij vroegen de panelleden wat eigenlijk geen taken zijn voor de Brandweer Enschede (figuur 1). Het dichttimmeren van gevels bij gebroken ruiten (84 procent, in 2004 door 85 procent genoemd), het vol- of leegpompen van zwembaden en vijvers van particulieren (81 procent, in 2004 door maar 8 procent genoemd) en het openen van deuren als bewoners sleutels kwijt zijn (79 procent, in 2004 door 80 procent genoemd), zijn voor meer dan driekwart van de panelleden eigenlijk geen taken voor Brandweer Enschede. Figuur 1 Geen taken Brandweer Enschede (in procenten). het dichttimmeren van de gevel bij gebroken ruit zwembaden en/of vijvers van partic. vol/leeg pompen het openen van gesloten deuren indien sleutels kwijt zijn onder water zetten van weilanden e.d.t.b.v. schaatsen ondersteuning van particuliere activiteiten ondersteuning van evenementen leegpompen van kelders als de waterleiding is gebroken leerervarings- en stageplaatsen geven van voorlichting/educatie over brandveiligheid 0% 25% 50% 75% 100% 2

3 Tweederde panel had afgelopen half jaar contact met Brandweer De panelleden is gevraagd op welke manieren men het afgelopen half jaar te maken heeft gehad met de Brandweer Enschede. Eénderde van de panelleden geeft aan het afgelopen half jaar niet te maken hebben gehad met de Brandweer Enschede. Deze vraag is in de peiling van 2004 ook aan de orde geweest, maar toen werd gevraagd naar contact met de brandweer in de afgelopen twee jaar. Iets meer dan de helft van de panelleden (57 procent) had toen in de twee jaar daarvoor op een of andere manier contact gehad met de brandweer. En hoewel het lijkt alsof de contacten met de brandweer zijn gestegen, zijn de antwoorden niet vergelijkbaar door het verschil in vraagstelling, en door het beroep dat in 2004 werd gedaan op het geheugen van de respondenten; zij moesten van de twee jaar daarvoor aangeven of ze contact hadden gehad met de brandweer. Tabel 1 Contact met Brandweer Enschede (in procenten). manier 2005 % 2004 % Ik heb in de afgelopen twee jaar geen contact gehad met de Brandweer Enschede. Ik of mijn bedrijf of instelling heb/heeft een brandveiligheidscontrole van Brandweer Enschede gehad Ik heb gezien dat de brandweer het wegdek schoonmaakte Ik, iemand anders van mijn gezin, bedrijf of instelling heb/heeft op een andere manier (niet zijnde het stellen van een een telefonische, schriftelijke of e- mailvraag) met Brandweer Enschede te maken gehad Mijn woning of een andere woning of gebouw in de buurt stond in brand Ik of mijn bedrijf of instelling heb /heeft deelgenomen aan een door Brandweer Enschede verzorgde training bedrijfshulpverlening. Bij een ongeval ben ik door de brandweer geholpen of ik heb gezien dat de brandweer bij een ongeval hielp. Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam bij het leegpompen van kelders of straten na een wolkbreuk of andere langdurige zware regen Ik of mijn bedrijf of instelling heb/heeft een gebruiksvergunning aangevraagd. 4 5 Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam na een zware storm of windhoos Ik heb gezien dat de brandweer een brand in een container bluste. 4 5 Ik heb gezien dat de brandweer een brand in het struikgewas, het bos, de heide of een ander stuk natuur bluste. Mijn auto of een auto van iemand stond in de brand en werd geblust door de brandweer Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen heb ik gezien dat de brandweer hielp. 2 2 Mijn bedrijf of instelling of een ander bedrijf of instelling in de buurt stond in de brand. Ik, iemand anders van mijn gezin, bedrijf of instelling heb/heeft een telefonische, schriftelijke of vraag aan Brandweer Enschede gesteld. Het bedrijf of instellingen waar ik werk is door brandweer bezocht in het kader van Meer Rood op Straat Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam met duikers

4 De meest genoemde redenen waarom men in het afgelopen half jaar wel te maken heeft gehad met de Brandweer Enschede is vanwege een brandveiligheidscontrole op het werk (11 procent), dat men heeft gezien dat de brandweer het wegdek schoonmaakte (10 procent), of omdat de panelleden zelf of iemand van het gezin, bedrijf of instelling op een of andere manier contact hebben/heeft gehad met de brandweer (10 procent) (tabel 1). Ter informatie staan de antwoorden die zijn gegeven in 2004 in de tabel vermeld, maar ook hier is voorzichtigheid bij de vergelijking geboden. Brandweer Enschede geeft snel en doeltreffend antwoord op vragen Drie procent van de panelleden heeft in het afgelopen half jaar aan de Brandweer Enschede een telefonische of schriftelijke (per post of ) vraag gesteld. In 2004 antwoordde 4 procent dat ze in de 12 maanden daarvoor telefonisch of schriftelijk contact hadden met de brandweer. Meer dan driekwart (84 procent, in 2004 was dat 78 procent) van degenen die contact hadden met de brandweer heeft snel antwoord gekregen. Bijna driekwart van de panelleden (70 procent, in 2004 was dat 67 procent) kreeg een antwoord dat geholpen heeft bij het oplossen van het probleem. Huis aan huisblad belangrijkste informatiekanaal voor Brandweer Het panel is gevraagd waar men onlangs enige informatie over de brandweer is tegengekomen (figuur 2). Ruim de helft geeft aan recentelijk geen informatie over de brandweer te zijn tegengekomen (55 procent, in 2004 was dat 60 procent). Ruim een kwart (29 procent) geeft aan informatie in het huis-aan-huisblad (Preventietips)te hebben gelezen, en bijna ééntiende leest informatie in de gemeentegids. Andere informatiekanalen worden minder vaak genoemd. Deze antwoorden komen overeen met de antwoorden zoals we die in 2004 vonden. Figuur 2 Informatie over de brandweer (in procenten). Huis aan Huisblad (Preventietips) ergens anders Gemeentegids Gemeente Enschede Internetsite Gemeente Enschede Brochure Brandweer Enschede Digitaal loket Gemeente Enschede geen informatie tegengekomen 0% 25% 50% 75% 100% Ruim éénderde van de panelleden (36 procent, in 2004 was dat 26 procent) vindt over het algemeen dat er voldoende en bovendien begrijpelijke informatie is te vinden over aandachtsgebieden, taken en organisatie van de Brandweer Enschede. Dus bijna tweederde van de panelleden (64 procent, in 2004 was dat dus 74 procent) vindt dat er niet voldoende en bovendien begrijpelijk informatie daarover te vinden is (15 procent, in 2004; 17 procent) of weet het niet (49 procent, in 2004: 57 procent). 4

5 Oordeel over brandweer positief, tevredenheid met dienstverlening groot De meeste panelleden hebben een positieve indruk van de brandweer. Bijna driekwart van het panel (73 procent) is het (zeer) eens met de stelling Ik heb een positieve indruk van de Brandweer Enschede. In 2004 lag dat percentage op 72 procent. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de panelleden aan tevreden te zijn met de dienstverlening van de brandweer (52 procent, in 2004 was dat 48 procent). Iets meer dan de helft antwoordt in 2005 op deze vraag neutraal, vanwege het ontbreken van ervaringen met de brandweer. Figuur 3 Oordeel over de Brandweer Enschede (in procenten). 100% 75% 50% 25% zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens 0% positieve indruk tevredenheid dienstverlening Voorkomen van onveiligheid Advies van Brandweer Enschede erg belangrijk De Brandweer Enschede levert een actieve bijdrage aan het voorkomen van brand, ongevallen en rampen en zware ongevallen. De Brandweer Enschede brengt daarom de risico's in kaart en geeft adviezen aan andere diensten van de gemeenten, het gemeentebestuur en andere instanties. Veel onveiligheid kan worden voorkomen door er van tevoren over na te denken. Bijvoorbeeld door geen gevaarlijke stoffen in een woonwijk op te slaan. In dit kader is een drietal stellingen voorgelegd aan de panelleden (tabel 2). Een zeer groot deel van de panelleden vindt advies van de brandweer erg belangrijk (97 procent is het (zeer) eens met deze stelling, in 2004 was dat 99 procent). Ook vindt de meerderheid van het panel dat het advies moet worden overgenomen om zo de veiligheid te vergroten, ook als dit betekent dat huizen bijvoorbeeld duurder worden (86 procent is het (zeer) eens met deze stelling, in 2004 was dat 87 procent). Vijf procent van de panelleden is van mening dat er te veel aandacht aan het voorkomen van branden, ongevallen en rampen wordt gegeven (in 2004 was dat 6 procent). 5

6 Tabel 2 Veiligheidsadviezen Brandweer (in procenten). stelling Ik vind het belangrijk dat de Brandweer Enschede, voordat de bouw van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein begint, de risico's van branden, rampen en zware ongevallen in kaart brengt en een advies uitbrengt om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. Ik vind dat bij de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen rekening moet worden gehouden met de veiligheidsadviezen van de Brandweer Enschede, ook als dit betekent dat huizen, bedrijven en instellingen hierdoor duurder worden. Ik vind dat er teveel aandacht aan het voorkomen van branden, ongevallen en rampen wordt gegeven. (zeer) mee eens Bereikbaarheid woonwijken Bereikbaarheid over het algemeen goed Zoals figuur 4 laat zien vindt ruim driekwart van de panelleden (79 procent, in 2004 was dat 82 procent) de buurt waarin hij/zij woont goed bereikbaar voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie). Redenen waarom de buurt minder goed bereikbaar is voor hulpdiensten zijn verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen en paaltjes. Minder drempels en breder toegankelijkere straten door o.a. beter parkeerbeleid zijn de belangrijkste verbeterpunten. Figuur 4 Is uw buurt goed bereikbaar voor hulpdiensten (in procenten). nee 21% ja 79% Ruim de helft van de panelleden (60 procent, in 2004 was dat 59 procent) vindt de bereikbaarheid voor hulpdiensten belangrijk, en daarom mogen er geen verkeersremmende voorzieningen in woonwijken worden aangebracht. De rest vindt het belangrijk dat het verkeer in de wijk niet snel kan rijden en accepteert dat de brandweer (en ambulance en politie) daardoor later ter plaatse komen. 6

7 Preventie Zesde panel noemt onveilige openbare gebouwen Voor sommige risicodragende activiteiten in gebouwen zoals horecazaken, bioscopen, grote winkels, scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen moet worden voldaan aan de voorwaarden van een gebruiksvergunning. De Brandweer Enschede brengt ook brandveiligheidsadvies aan het gemeentebestuur uit bij de afgifte van milieuvergunningen voor bedrijven, instellingen en installaties die gevaarlijk kunnen zijn. Wij vroegen de panelleden of zij openbare gebouwen (cafés bioscopen, zalen, scholen, ziekenhuizen of buurthuizen) kennen die in hun ogen onveilig zijn. Eénzesde noemt openbare gebouwen die onveilig zijn (in 2004 was dat nog 24 procent). Net als in 2004 noemt 7 procent onveilige openbare activiteiten (zoals de kermis of een evenement). Elf procent vindt dat in de buurt waarin men woont bedrijven, instellingen of installaties zijn gevestigd die in hun ogen onveilig zijn (in 2004 was dat 14 procent). Figuur 5 Onveilige gebouwen, activiteiten en bedrijven (in procenten). 50% 40% 30% 20% 10% 0% openbare gebouwen openbare activiteiten onveilige bedrijven Tweederde van de panelleden heeft thuis rookmelder Wij vroegen de panelleden of zij voorzieningen in hun huis hebben aangebracht om brand te voorkomen, snel te ontdekken, bij brand veilig te kunnen vluchten of een beginnende brand te kunnen bestrijden (figuur 6). Bijna tweederde van de panelleden (65 procent, in 2005 was dat 63 procent) geeft aan thuis een rook- /koolmonoxide melder te hebben. Andere voorzieningen komen minder vaak voor. Een kwart van het panel geeft aan geen voorzieningen in huis te hebben om brand te voorkomen of effectief te kunnen bestrijden, in 2004 was dat nog 29 procent. 7

8 Figuur 6 Brandvoorzieningen thuis (in procenten). rookmelder brandblusser vluchtplan branddeken anders geen van deze voorzieningen 0% 25% 50% 75% 100% Bij helft van het panel is op het werk een brandblusser aanwezig Net als voor voorzieningen thuis, vroegen we ook welke voorzieningen er zijn bij het bedrijf of instelling waar het panellid werkzaam is (figuur 7). De meeste bedrijven hebben een brandblusser (73 procent, in 2004 was dat nog 84 procent), rookmelder en een vluchtplan (voor deze beide voorzieningen geldt dat de percentages in 2005 overeenkomen met die in 2004). Figuur 7 Brandvoorzieningen op het werk (in procenten). brandblusser rookmelder vluchtplan branddeken anders geen van deze voorzieningen 0% 25% 50% 75% 100% Nationale brandpreventieweek niet bekend, wel zinvol Eénvijfde van het panel is op de hoogte van de nationale brandpreventieweek die elk jaar in oktober wordt gehouden (in 2004 was dat 15 procent, het lagere percentage kan mogelijk worden verklaard doordat in 2004 de peiling in februari plaatsvond, en in 2005 in oktober). Ruim tweederde van de panelleden (70 procent, in 2004 was dat 64 procent) is van mening dat zo n nationale preventieweek zinvol of nuttig is. 8

9 Panel wil via internet geïnformeerd worden over brand- en veiligheidsrisico s In het kader van preventie is tot slot gevraagd hoe de Brandweer Enschede kan helpen mensen meer bewust te maken van brand- en veiligheidsrisico's in de directe woon-, werk- of leefomgeving en tevens beter kan helpen die risico's te verminderen (tabel 3). De panelleden willen vooral via internet (risicokaart en tips) geïnformeerd worden. Tabel 3 Informatie over brand- en veiligheidsrisico s (procenten). percentage 2005 percentage 2004 Ik wil op een kaart op de internetsite van de gemeente Enschede kunnen zien wat de belangrijkste brand- en ongevalrisico s in mijn buurt zijn. Ik wil op de internetsite van de gemeente Enschede tips kunnen lezen hoe ik zelf branden en ongevallen kan voorkomen en wat ik het beste kan doen als er een brand uitbreekt of ongeval plaatsvindt. Ik wil dat de Brandweer Enschede demonstraties verzorgt over hoe je bij voorbeeld een vlam in de pan zelf veilig kunt doven. Ik wil dat de Brandweer Enschede mijn woning, bedrijf of instelling controleert op brandveiligheid. Ik wil dat de Brandweer Enschede voorlichtingsbijeenkomsten bij mij in de buurt organiseert anders 11 9 Brandbestrijding Vrijwilligers en opkomsttijden Het overgrote deel (96 procent, in 2004 was dat 94 procent) van het panel weet dat de brandweer gebruik maakt van vrijwilligers. Ruim tweederde (69 procent, in 2004 was dat 66 procent) is niet op de hoogte van de opkomsttijd (de tijd die verloopt tussen de melding van een brand en het moment dat de brandweer arriveert). Bij brand wordt vaakst eerst 112 gebeld Wij legden het panel de volgende situatie voor: Stel, u woont met uw partner, zonder kinderen, in een rijtjeshuis in Enschede. Het is laat op de avond. U en uw partner willen net naar bed gaan. Op dat moment ziet u rookontwikkeling op de overloop op de eerste verdieping. Wat doet u? Het grootste deel van het panel (33 procent, in 2004 was dat 35 procent) belt eerst 112/Brandweer (figuur 8). Ruim een kwart van de panelleden (29 procent, in 2004 was dat 26 procent) waarschuwt eerst de medebewoners. 9

10 Figuur 8 Er ontstaat brand: wat doet u het eerst? 112/brandweer bellen medebewoners waarschuwen zo snel mogelijk gebouw te verlaten deuren en ramen sluiten vlammen proberen te doven met een blusapparaat vlammen proberen te doven met water vlammen proberen te doven met een blusdeken of natte doeken anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% Meerderheid panel heeft onvoldoende kennis en ervaring om beginnende brand te blussen Ruim éénderde van het panel (35 procent, in 2004 was dat 38 procent) is van mening dat zij onvoldoende kennis en ervaring heeft om een beginnende brand veilig te kunnen blussen, nog eens een kwart (in 2004 was dat 23 procent) is onzeker over de eigen kennis en ervaring (figuur 9). Figuur 9 Vindt u dat u genoeg weet en voldoende vaardigheid heeft om een beginnende brand veilig te blussen? (in procenten) weet niet 25% ja 40% nee 35% Bijna de helft van de panelleden (45 procent, in 2004: 52 procent) heeft belangstelling om een korte training in het veilig vluchten bij brand en het blussen van beginnende branden te volgen. Ruim éénderde heeft daarvoor geen belangstelling (38 procent, 33 procent in 2004) en bijna éénvijfde weet het niet (17 procent, 15 procent in 2004). 10

11 Van de respondenten die aangeven een training te willen volgen, of die dat niet weten, geeft 51 procent aan dat ze deze training ook zouden willen volgen als er voor zo n training een kleine vergoeding zou worden gevraagd, in 2004 was dat nog 56 procent. Nazorg Gesprek na afloop hulpverlening door brandweer goed initiatief De Brandweer Enschede vindt het belangrijk dat men tevreden is over de manier en het resultaat waarop de brandweermensen u van dienst proberen te zijn. Een brand, ongeval of een ramp is voor iedereen die daardoor wordt getroffen een aangrijpende gebeurtenis. De Brandweer Enschede kan helpen om gevaarlijke situaties of gedrag door onwetendheid, onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid in de toekomst te voorkomen. Na elke brandbestrijding of hulpverlening geeft de bevelvoerder daarom een kaartje af met enkele tips en een telefoonnummer dat u kunt bellen. Wij vroegen de panelleden wat ze ervan vinden als de Brandweer Enschede de mogelijkheid zou creëren om het bestrijden van een brand, het bestrijden van een ongeval waarbij de brandweer hulp heeft verleend en de mogelijke oorzaken van de brand of het ongeval na afloop te bespreken (figuur 10). De meeste panelleden (85 procent, in 2004 vond 80 procent dat een goed initiatief) vinden dit een goed initiatief, 3 procent vindt zo n gesprek niet nodig (in 2004 was dat 6 procent) en 12 procent heeft hierover geen mening (in 2004 was dat 15 procent). Figuur 10 Wat vindt u van een gesprek na afloop? (in procenten). geen mening 12% niet nodig 3% goed initiatief 85% Kennis en mening over brandweer Kennis over brandweer toegenomen, mening beperkt gewijzigd Aan het eind van de vragenlijst is het panel gevraagd in hoeverre door het invullen van deze vragenlijst de kennis en mening over de dienstverlening van de brandweer is veranderd (figuur 11). Ruim tweevijfde (42 procent, in 2004 was dat 45 procent) vindt dat de kennis over de dienstverlening van de brandweer is veranderd. Bijna éénvijfde van het panel (18 procent, in 2004 was dat 14 procent) vindt dat de mening over de dienstverlening door het invullen van de vragenlijst is veranderd. Zij geven bijna allemaal aan dat die veranderingen positief zijn. 11

12 Figuur 11 Is de kennis en mening over de dienstverlening veranderd? (in procenten). 100% 75% 50% 25% zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens 0% kennis veranderd mening veranderd 12

13 Overzicht peiling Tabel 1 Overzichtstabel peiling. peilingnummer 5 week onderwerp Brandweer Enschede aantal verstuurde s 963 respons 597 Tabel 2 Beoordeling vragenlijst peiling. vindt lengte vragenlijst precies goed 84% vindt manier van enquête invullen precies goed 86% ondervond technische problemen 2% Tabel 3 Leeftijdsverdeling deelnemers Enschede-panel (percentages) deelnemers panel Enschede tot 29 jaar jaar en ouder totaal Uitgave: I&O Research Postbus AN Enschede tel. (053) Nummer: 2005/ Opdrachtgever: Brandweer Enschede Redactie: Marlies Bongers, Gerben Huijgen, Rob van de Peppel 13

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. Belangrijkste resultaten. Oktober 2007

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. Belangrijkste resultaten. Oktober 2007 Enschedepanel Dienstverlening door Brandweer Enschede Oktober 2007 Belangrijkste resultaten Van 2 tot en met 10 september 2007 is het Enschedepanel een vragenlijst over Brandweer Enschede voorgelegd. Het

Nadere informatie

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. 1. Belangrijkste resultaten. Januari 2009

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. 1. Belangrijkste resultaten. Januari 2009 Enschedepanel Dienstverlening door Brandweer Enschede Januari 2009 1. Belangrijkste resultaten Van 27 november tot en met 10 december 2008 is een vragenlijst over Brandweer Enschede voorgelegd aan het

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

BEELD EN VERWACHTINGEN BRANDWEER WOERDEN Resultaten van onderzoek naar het beeld en de verwachtingen rond de brandweer van de gemeente Woerden

BEELD EN VERWACHTINGEN BRANDWEER WOERDEN Resultaten van onderzoek naar het beeld en de verwachtingen rond de brandweer van de gemeente Woerden BEELD EN VERWACHTINGEN BRANDWEER WOERDEN 2008 Resultaten van onderzoek naar het beeld en de verwachtingen rond de brandweer van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen Cultuur(participatie) en evenementen De in Enschede uitgezette kunstroutes worden door de panelleden nauwelijks gebruikt; de open ateliers trekken daarentegen meer publiek. De Grote Kerk en de Concertzaal

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer

stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer onderzoek en statistiek gemeente nijmegen september 2007 inhoudsopgave samenvatting en conclusies... 5 1 inleiding... 9 1.1 kerntaken

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Enschede-panel. Netwerkstad Twente

Enschede-panel. Netwerkstad Twente Netwerkstad Twente Het is in principe positief over de samenwerking tussen de Netwerkstadsteden. Wel is het zo dat de interactie en interesse tussen Enschede enerzijds en Hengelo, Almelo en Borne anderzijds,

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

BrandVeilig Leven. Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen.

BrandVeilig Leven. Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen. BrandVeilig Leven Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen. BrandVeilig Leven Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie