ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven GMA Facility Services bv Alphen a/d Rijn, maart 2002 M.L.van Mierlo Herzien maart 2014 BHV- werkgroep PBS

2 Inhoudopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wet en regelgeving 4 Hoofdstuk 2 Algemene brandveiligheidsvoorschriften 6 Hoofdstuk 3 Handige tips 8 Hoofdstuk 4 Algemene gegevens 4.1 het gebouw situering gebouw voorzieningen gebouw telefoonnummers relevante gegevens leerkrachten wijze van alarmering aantal personen in het gebouw 12 Hoofdstuk 5 Algemene instructies voor leerkrachten en leerlingen 5.1 ontdekken van brand / calamiteit horen van het ontruimingssignaal instructie bommelding 13 Hoofdstuk 6 Instructies leerkrachten 6.1 algemeen handelen bij ongevalmelding handelen bij brandmelding handelen bij ontruiming 16 Hoofdstuk 7 Instructies hoofd BHV-er. 7.1 algemeen handelen bij ongevalmelding handelen bij brandmelding / ontruiming beëindiging alarmtoestand 18 Bijlagen : plattegrond begane grond met vluchtwegen en blusmiddelen. 2 versie maart 2014

3 Inleiding. In het pand aan het Dronenplein 7 van de Prinses Beatrixschool kunnen zich situaties voordoen, die acuut gevaar inhouden voor alle aanwezigen in het gebouw. Hiermee worden de volgende gevaren bedoeld : - brand, - bommelding, - explosiegevaar in het gebouw, - explosiegevaar in nabijheid van het gebouw. Dit ontruimingsplan geeft tekst en uitleg (zie hoofdstuk 1 t/m 3) over bepalingen in de huidige wet- en regelgeving op dit terrein. Tevens zullen algemene voorschriften brandveiligheid en enkele handige tips aan bod komen. In het tweede deel (hoofdstuk 5 t/m 7) is algemene informatie en een taakverdeling opgenomen voor iedereen, specifiek voor leerkrachten en overige medewerkers alsmede voor de directie. Duidelijkheid inzake deze taken zijn essentieel indien een efficiënte ontruiming moet plaatsvinden. Tijdens een calamiteit wordt de veiligheid van personen niet alleen bedreigd door de situatie zelf, maar ook door mogelijke paniekreacties. Om paniekreacties zoveel mogelijk te voorkomen, wordt in dit ontruimingsplan omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats is en waar zich vluchtwegen bevinden. In dit ontruimingsplan is als bijlage een plattegrond van de begane vloer (enige bouwlaag van de school) opgenomen, met daarop aangegeven de vluchtwegen, blusapparatuur, handbrandmelders en dergelijke. Het is uitermate belangrijk dat iedere leerkracht hiervan op de hoogte is en weet wat van hem / haar verwacht wordt tijdens een ontruiming. Alleen indien een ieder op de hoogte is kan een ontruiming zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen! Wanneer in dit ontruimingsplan over leerkrachten wordt gesproken, worden leerkrachten en andere medewerkers die in dienst van de school zijn bedoeld! 3 versie maart 2014

4 Hoofdstuk 1 Wet- en regelgeving. Organisatorisch : Vanuit de ARBO wetgeving zijn alle organisaties verplicht te zorgen voor het welzijn van alle aanwezigen in het gebouw. Zodoende vloeit uit het ARBO besluit voor hulpverlening voort dat elke organisatie minimaal een ontruimingsplan heeft, ongeacht de grootte van de organisatie. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening (NIBHV) een handleiding voor ontruimingsplannen gemaakt. Een onderdeel van deze handleiding gebiedt overal plattegronden met vluchtwegen en soorten brandmelders, blusapparatuur e.d. op te hangen. In de regelgeving is geen specifieke regelgeving opgenomen voor opleidingsinstituten. Deze instituten vallen onder de regelgeving voor kantoren. Cursisten / leerlingen worden door de afdeling Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de brandweer meegeteld als medewerkers van de organisatie. Onder het zorgen voor het welzijn valt het effectief kunnen ontruimen / in veiligheid brengen van alle aanwezigen. Ten einde een effectieve ontruiming te kunnen houden is dit ontruimingsplan opgesteld. Het is de bedoeling dat alle leerkrachten en directie van de school de inhoud van dit ontruimingsplan goed kennen en ernaar handelen in geval van een calamiteit. Vanuit de wet is het verplicht minimaal eens per jaar het gebouw te ontruimen en deze ontruiming te evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie kan het ontruimingsplan wederom aangepast worden. Bouwkundig : Buiten de organisatorische kant van het ontruimen, zal tevens het gebouw aan verschillende eisen moeten voldoen, zoals beschreven in het boek een brandveilig gebouw bouwen. Een aantal eisen die aan het gebouw gesteld worden zijn : - vluchtroutes moeten voldoen aan eisen m.b.t. rookwerendheid, - vluchtroutes moeten routes zijn, waarbij men geen deuren tegenkomt die alleen met een sleutel geopend kunnen worden. - Een vluchtroute is, een van brand gevrijwaarde route, die uitsluitend door verkeersruimten van minimaal 1,1 meter breed loopt, - De bouwconstructie van een vluchtweg dient minstens 30 minuten brandwerend te zijn, - men dient twee kanten op te kunnen vluchten. - Indien in een gebouw een doodlopende gang (maximaal 8 meters lang) is moet in deze gang een rookmelder geplaatst zijn, 4 versie maart 2014

5 - In elke gang dient tenminste 1 noodverlichtingsinstallatie met minimaal 10 lux verlichtingssterkte te zijn, aangesloten op een noodstroomvoorziening, - Deuren bij een rook / brand compartimentering dienen te zijn voorzien van een dranger, - rookcompartimentering schrijft een maximale lengte van 30 meter per compartiment voor. De 30 meter is vastgesteld n.a.v. het aantal meters wat een gemiddeld persoon kan afleggen met ingehouden adem. - Een sprinklerinstallatie kan de eis van brandcompartimentering overrulen, maar de eis voor rookcompartimentering blijft altijd actief, - rookcompartimenten mogen maximaal, afhankelijk van de indeling 1000 m3 zijn, - indien de bovenste verdieping van het gebouw zijn vloer hoger dan 13 meter boven de grond heeft, zal het trappenhuis moeten worden uitgerust met toegangssluizen, - een brandslang mag niet langer zijn dan 20 meter wegens onhandelbaarheid, - een vlucht / ontruimingsplan dient volgens NEN 6088 opgesteld te zijn. 5 versie maart 2014

6 Hoofdstuk 2 Algemene brandveiligheidsvoorschriften. Zorg dat alle leerkrachten en leerlingen op de hoogte zijn van : - het ontruimingssignaal, - de indeling van het gebouw, - de plaats van de in en uitgangen, - de vluchtwegen, - de plaats en werking van brandwerende deuren, trappenhuizen, hallen e.d., - nooduitgangen en de manier waarop zij worden geopend, - de plaats en werking van kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en handmelders voor het ontruimingsalarm, - de wijze waarop bij brand of een andere calamiteit gehandeld dient te worden, oftewel : dit ontruimingsplan. Werk mee aan : - het vrijhouden van verkeersruimten als gangen, trappen en portalen. Plaats geen obstakels in verkeersruimten en zorg dat het openen van deuren niet belemmerd kan worden, - het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld, - het opruimen van afval op de daar niet voor bestemde plaatsen, - periodieke controles van brandveiligheidsvoorzieningen, - het melden van gebreken van alarmeringsmiddelen, communicatiemiddelen, brandbeveiligingsvoorzieningen, elektrische installaties en leidingen aan de directie. Nota Bene : - gloeiende of brandende stoffen uitsluitend deponeren in onbrandbare vaten met deksels, - onttrek brandmelders, richtingspijlen, aanduidingen van nooduitgangen e.d. niet aan het oog, - zet automatische deuren zonder deurmagneet niet in geopende stand vast, - indien tot ontruiming wordt overgegaan verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de instructies, voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet, - zie erop toe dat leerlingen zich overeenkomstig gedragen en dat zij zich ook aan bovengenoemde voorschriften houden, - kijk tevens op (de invalide) toiletten naar personen die geen wetenschap hebben van de ontruiming, - indien mogelijk ziet u erop toe dat in geval van ontruiming rookgerei goed is gedoofd en elektrische apparatuur is uitgeschakeld (verlichting laten branden). 6 versie maart 2014

7 Neem deel aan : - instructies en oefeningen in ontruiming van het gebouw, - instructies over communicatiemiddelen en brandmelders, - instructies in het blussen van een beginnende brand. Het is verboden : - te roken - voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken, het liefst driepolig, - afval te verbranden als brieven of oud papier, - brandbare materialen te plaatsen op of bij warmteverspreidende toestellen. Hoe te handelen bij brand : - meld de brand eerst en bij voorkeur onmiddellijk aan de brandweer op nummer 112, daarna direct aan de directie, - doe ramen en deuren dicht, - breng alle leerlingen uit uw lokaal in veiligheid, - blus indien mogelijk met de geschikte (zie hoofdstuk 3, handige tips) en beschikbare blusmiddelen. 7 versie maart 2014

8 Hoofdstuk 3 Handige tips. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een beschrijving wanneer welk blusmiddel te gebruiken : 1. Brandhaspels De brandhaspels zijn direct op het waternet aangesloten en zijn direct klaar voor gebruik. Water is een geschikte blusstof voor branden van vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel (stoelbekleding en vloerbedekking). Richt de waterstraal zo laag mogelijk over de vuurhaard. Via de straalpijp kan men een sproeistraal of een gebonden straal verkrijgen. De sproeistraal heeft door de sterke verdamping een groot koelend effect, waarbij de gevormde stoom een voor het vuur verstikkende bluswerking heeft. Bovendien biedt de sproeistraal een goede bescherming tegen hitte. Nadelen van de sproeistraal zijn de korte worplengte van 3 tot 5 meter en het kleine indringingsvermogen. De gebonden straal heeft een worplengte van 10 meter en een groot indringingsvermogen, maar koelt minder af dan de sproeistraal. 2. Koolzuursneeuwblussers De koolzuursneeuwblusser is in het bijzonder geschikt voor het blussen van elektriciteitsdraden (onder stroom staande toestellen) en vloeistofbranden. Het blusgas waait snel weg en moet daarom alleen worden gebruikt bij een binnenbrand. Ook hier is het zaak het gas zo laag mogelijk over de vuurhaard te spuiten omdat een gedeelte van de blusstof door de hitte in de vuurhaard omhoog wordt gestuwd. De koolzuursneeuw blusstof geleidt geen elektriciteit en richt geen nevenschade aan. Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - richt de sneeuwhoorn op de onderkant van de vlammen, - druk de hefboom in, of draai de afsluiter geheel open (afhankelijk van het soort toestel), - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, d.w.z. onderbreek de blussing en bekijk of het gewenste resultaat wordt behaald. NB. Het gebruik van een koolzuursneeuwblusser gaat gepaard met veel lawaai, schrik dus niet! 3. Poederblussers Poeder is uitstekend geschikt voor het blussen van branden die niet met water kunnen worden geblust. Poeder geleidt geen elektriciteit en het gebruik is in de open lucht en in gesloten ruimten mogelijk. Het is echter geen geschikt blusmiddel in bedrijven met fijne instrumenten of nabij plaatsen waar levensmiddelen worden opgeslagen. 8 versie maart 2014

9 Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - druk de knop in / of draai het flesje aan de zijkant open, - richt de straalpijp op de vuurhaard, - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, - houdt de straalpijp stevig vast, want het poeder verlaat het apparaat met veel kracht. 4. Bioclass blussers De Bioclass blusser is net zo effectief als normale blussers, maar is minder belastend voor het milieu doordat het schuimvormend middel in ongeveer 28 dagen wordt afgebroken door bacteriën. Behalve milieuvriendelijk is deze blusser een effectieve, eenvoudige en veilige brandblusser met legio toepassingen, zowel voor branden in vaste stoffen als voor vloeistofbranden. Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - richt de sneeuwhoorn op de onderkant van de vlammen, - druk de hefboom in, of draai de afsluiter geheel open (afhankelijk van het soort toestel), - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, d.w.z. onderbreek de blussing en bekijk of het gewenste resultaat wordt behaald. 9 versie maart 2014

10 Hoofdstuk 4 Algemene gegevens. 4.1 het gebouw : Prinses Beatrixschool Dronenplein HE Bodegraven Indeling pand : - Begane grond NB. Het gehele gebouw wordt bewoond door de Prinses Beatrixschool. 4.2 situering gebouw in de omgeving : Verzamelplaats bij een ontruiming : Pleintje bij de Bethelkerk (aangegeven op de plattegrond met V) Gegevens bewoner : Prinses Beatrixschool Aanspreekpunt : A. Sloof Mobiel nummer : Dronenplein HE Bodegraven Tel. : versie maart 2014

11 4.3. voorzieningen gebouw : In het gebouw zijn de volgende voorzieningen aanwezig ten behoeve van brand signalering en eerste blusmiddelen totdat de brandweer arriveert : rookmelders, noodverlichting, transparant verlichte uit signalering, vluchtdeuren zonder sleutel of hulpmiddelen te openen, brand / rookcompartimentering, handbrandmelders, brandslanghaspels (20m), schuimblusser poederblussers 4.4. telefoonnummers : - brandweer : brandweer zonder spoed : ambulance : politie : politie zonder spoed : bewaking via Group 4 falck alarmcentrale, Mw. A.Sloof (of BBD) wordt bij onraad als eerste geïnformeerd. 4.5 relevante gegevens leerkrachten : NAAM : FUNCTIE : RELEVANTE OPLEIDING Mw. K. van Greuningen Conciërge Bedrijfshulpverlener Mw. A.Sloof Directeur Bedrijfshulpverlener+EHBO Mw. M.Labordus Leerkracht Bedrijfshulpverlener Mw. C. Wenteler Leerkracht Bedrijfshulpverlener Mw. M. Rademaker Leerkracht Bedrijfshulpverlener 11 versie maart 2014

12 4.6 wijze van alarmering : -Intern : Inslaan van het ruitje van de melder. -Extern : Er bestaat geen directe doormelding naar de brandweer. De hoofd BHV-er dient zorg te dragen voor het doormelden naar de benodigde hulpdienst. 4.7 aantal aanwezige personen : Totaal aantal personen : gemiddeld ongeveer 180 leerlingen. : plus 16 onderwijsgevende medewerkers, waarvan per dag gemiddeld 10 aanwezig. plus 1 directeur plus 1 conciërge Openingstijden : maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag : van 08:00 uur 17:00 uur. schoonmaak : van 19:00 uur 20:00 uur. woensdag : van 08:00 uur 14:00 uur. schoonmaak : van 14:00 uur 17:00 uur. Zaterdag en zondag is de school gesloten en zijn in het algemeen geen personen in het gebouw. 12 versie maart 2014

13 Hoofdstuk 5 Algemene instructies 5.1 ontdekken van brand / calamiteit : - tracht te blussen met de aanwezige blusmiddelen. (een ieder moet op de hoogte zijn van het gebruik van deze blusapparatuur, zie hoofdstuk 3 handige tips). - breng uw leerlingen naar de verzamelplaats (vergeet niet de WC s te controleren), - waarschuw direct collega s in nabije omgeving, - druk indien binnen bereik de handbrandmelder in / licht de hoofd BHV-er in, - schakel alle in uw lokaal aanwezige elektrische en / of gas apparatuur uit, - sluit ramen en deuren, - vermeld aan de hoofd BHV-er de exacte plaats van brand/calamiteit, en nummer waarop u te bereiken bent, - aard van de calamiteit, - eventuele slachtoffers, 5.2 horen van het ontruimingsalarm : - u wordt gewaarschuwd door de sloow woop, - sluit deuren en ramen, - verlaat het gebouw en volg bij het ontruimen van het gebouw de aanwijzingen uit dit ontruimingsplan onherroepelijk op, - neem de aanwezigheidsregistratie van leerlingen mee t.b.v. het koppen tellen op de verzamelplaats, - begeleid leerlingen en collega s naar de verzamelplaats, - wacht hier op instructies van de reguliere hulpdiensten of van de directie. 5.3 instructies bommelding : Indien een bommelding bij de school binnenkomt dient als volgt te worden gehandeld : Probeer zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van degene die opbelt en probeer deze zo lang mogelijk aan de praat te houden. Vraag op een vriendelijke toon : - waar ligt de bom? - wanneer springt de bom? - hoe ziet de bom eruit? - wie bent u? - waarom doet u dit? 13 versie maart 2014

14 Bommelding lijst Identificeer de berichtgever / berichtgeefster : - STEM : Man 0 Vrouw 0 Kind 0 - SPRAAK : Langzaam 0 Kortaf 0 Normaal 0 Ernstig 0 Snel 0 Lachend 0 Frans 0 Hakkelend 0 Engels 0 Lispelend 0 Duits 0 Hees /Schor 0 Nederlands 0 Exacte tijd van ontvangst : uur. Letterlijke inhoud van het bericht : versie maart 2014

15 Hoofdstuk 6 instructies leerkrachten 6.1. Algemeen Meld voorvallen die een gevaar voor personen, het gebouw of installaties kunnen inhouden, direct aan de hoofd BHV-er of de conciërge. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het gebouw en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van: - plattegrond van het gebouw, - uitgangen, - nooduitgangen, - wijze van alarmering, - plaats hoofdschakelaar gas en elektra. Indien ontruiming noodzakelijk is, krijgt u opdracht van : - de hoofd BHV-er. - de brandweer, of - de politie. 6.2 handelen bij ongevalmelding : Ongevallen en gevallen waarbij medische assistentie noodzakelijk is, dienen direct te worden gemeld aan de hoofd BHV-er, noem hierbij : - de naam van de betreffende persoon, - de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden, - geef bijzonderheden omtrent de aard van het ongeval, - waarschuw collega s met een BHV-opleiding. Zorg ervoor dat u weet wie dat zijn, zie hoofdstuk versie maart 2014

16 6.3. handelen bij brandmelding : - sla handbrandmelder in, - bel onmiddellijk de hoofd BHV-er. meld uw naam en waar u zich bevindt, - breng de in gevaar verkerende personen op ordentelijke wijze in een veilige omgeving, - schakel alle elektrische - en / of gasapparatuur uit, - ramen en deuren sluiten (indien mogelijk), - neem bij het verlaten van het lokaal de groepslijst mee, - op de verzamelplaats (pleintje bij de Bethelkerk) dient u koppen te tellen van uw groep, - indien u leerlingen mist, wordt in overleg met een collega die op uw groep let, gekeken wie de missende leerling gaat zoeken. - draag er zorg voor dat niemand achterblijft in het gebouw (denk aan invalide toiletten), - voer de instructies uit die u door de hoofd BHV-er of brandweer worden opgedragen. 6.4 handelen bij ontruiming : Bij een brand of een andere dreiging kan het noodzakelijk zijn dat het gehele pand verlaten moet worden. De taken bij een ontruiming dienen van tevoren dusdanig te zijn doorgenomen dat elke leerkracht zijn / haar taak hierin blindelings kan uitvoeren. Een ontruiming kan geschieden in opdracht van : - brandweer, - politie of, - de hoofd BHV-er. Te verwachten handelingen van de leerkrachten : - wetenschap inzake de inhoud van dit ontruimingsplan, - dit ontruimingsplan met uw leerlingen doornemen, vertel op rustige toon aan uw leerlingen dat zij het gebouw op ordelijke wijze gaan verlaten en persoonlijke spullen laten liggen, - bepaal de meest ideale vluchtroute naar de verzamelplaats, - volg de instructies van de hoofd BHV-er en / of BHV op, - bij het verlaten van het gebouw gaat u direct naar de verzamelplaats, - bij de verzamelplaats zal appél gehouden worden, zodat snel kan worden bepaald wie zich nog in het gebouw bevindt, - indien u leerlingen mist geeft u dit direct door aan de reguliere hulpdiensten, leerlingen mogen niet naar huis gaan, bij een zeer grote calamiteit gaan we naar het gebouw van Rijngaarde - ga zelf niet naar huis, - wacht op verdere instructies van de reguliere hulpdiensten, - bij een ontruiming zal zonodig aan enkele leerkrachten worden verzocht bij de ontruiming te assisteren, zoals het doorzoeken van toiletten, uitschakelen van machines e.d. 16 versie maart 2014

17 Hoofdstuk 7 Instructies hoofd BHV er 7.1 Algemeen Melden aan de daarvoor aangewezen hulpdienst : - wat is er gebeurd. - waar is het gebeurd, - wie heeft het gemeld, - melden wat de omvang van de calamiteit is. Alarmnummers : Extern bij brand : Brandweer 112 bij ongeval : Ambulance 112 bij bomalarm : Politie 112 Intern het inschakelen van het ontruimingssignaal. Telefoonverkeer : Alle lijnen moeten worden vrijgemaakt voor hulpverlening. U geeft geen mededelingen aan de pers. U blijft voor de reguliere hulpdiensten beschikbaar. Er bestaat geen directe verbinding met de gemeentelijke brandweer. 7.2 handelen bij ongevalmelding : - vraag aan de melder : naam, waar te bereiken, plaats, aard van het ongeval. - waarschuw een BHV-er. - Indien de situatie / beoordeling van de BHV-er daartoe vraagt, hulpdienst bellen op versie maart 2014

18 7.3 handelen bij brandmelding / ontruiming : - vraag aan de melder : naam, plaats, aard van de brand. - geef het direct door aan de brandweer. Telefoon sla brandmelder in, - geef de bevelvoerder van de brandweer een korte en duidelijke informatie over de aard en de omvang van de brand, - laat geen personen meer tot het pand toe en houdt de hal en ingang vrij, - volg de aanwijzingen van de brandweer onherroepelijk op. - wacht op de komst van de brandweer, informeer deze en wacht verdere instructies van de bevelvoerder af, - stuur iemand vooruit naar de verzamelplaats voor eerste opvang, - ten tijde van de ontruiming blijft u als coördinerende schakel tussen brandweer en leerkracht bij / in het gebouw, - geef na akkoord van de brandweer sein veilig en organiseer de terugkomst van het personeel. 7.4 beëindiging alarmtoestand - nadat de namen van de geëvacueerden zijn geregistreerd, kunnen zij die ongedeerd zijn de verzamelplaats verlaten en naar elders vertrekken, - personen die professionele hulp behoeven, worden overgedragen aan hulpverleners van de ambulancedienst om zonodig naar een ziekenhuis te worden overgebracht, - de leerkrachten zorgen voor beschikbaarheid van gegevens van personen die voor hulp naar het ziekenhuis zijn overgebracht, zodat familie / vrienden, of kennissen gewaarschuwd kunnen worden door de hoofd BHV-er, - indien het gebouw ontruimd is en leerlingen opgevangen zijn bij de verzamelplaats, zal n.a.v. een nadere verkenning van de brandweer / politie / technische dienst bepaald worden of het gebouw weer betreden kan worden, - de technische dienst / hoofd BHV-er of beheerder en verzekeraar nemen de schade op, - zolang het gebouw niet door brandweer / politie is vrijgegeven en niet door de hoofd BHV-er of beheerder toegankelijk is verklaard, mag niemand het gebouw betreden. 18 versie maart 2014

19 19 versie maart 2014

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie