ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven GMA Facility Services bv Alphen a/d Rijn, maart 2002 M.L.van Mierlo Herzien maart 2014 BHV- werkgroep PBS

2 Inhoudopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wet en regelgeving 4 Hoofdstuk 2 Algemene brandveiligheidsvoorschriften 6 Hoofdstuk 3 Handige tips 8 Hoofdstuk 4 Algemene gegevens 4.1 het gebouw situering gebouw voorzieningen gebouw telefoonnummers relevante gegevens leerkrachten wijze van alarmering aantal personen in het gebouw 12 Hoofdstuk 5 Algemene instructies voor leerkrachten en leerlingen 5.1 ontdekken van brand / calamiteit horen van het ontruimingssignaal instructie bommelding 13 Hoofdstuk 6 Instructies leerkrachten 6.1 algemeen handelen bij ongevalmelding handelen bij brandmelding handelen bij ontruiming 16 Hoofdstuk 7 Instructies hoofd BHV-er. 7.1 algemeen handelen bij ongevalmelding handelen bij brandmelding / ontruiming beëindiging alarmtoestand 18 Bijlagen : plattegrond begane grond met vluchtwegen en blusmiddelen. 2 versie maart 2014

3 Inleiding. In het pand aan het Dronenplein 7 van de Prinses Beatrixschool kunnen zich situaties voordoen, die acuut gevaar inhouden voor alle aanwezigen in het gebouw. Hiermee worden de volgende gevaren bedoeld : - brand, - bommelding, - explosiegevaar in het gebouw, - explosiegevaar in nabijheid van het gebouw. Dit ontruimingsplan geeft tekst en uitleg (zie hoofdstuk 1 t/m 3) over bepalingen in de huidige wet- en regelgeving op dit terrein. Tevens zullen algemene voorschriften brandveiligheid en enkele handige tips aan bod komen. In het tweede deel (hoofdstuk 5 t/m 7) is algemene informatie en een taakverdeling opgenomen voor iedereen, specifiek voor leerkrachten en overige medewerkers alsmede voor de directie. Duidelijkheid inzake deze taken zijn essentieel indien een efficiënte ontruiming moet plaatsvinden. Tijdens een calamiteit wordt de veiligheid van personen niet alleen bedreigd door de situatie zelf, maar ook door mogelijke paniekreacties. Om paniekreacties zoveel mogelijk te voorkomen, wordt in dit ontruimingsplan omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats is en waar zich vluchtwegen bevinden. In dit ontruimingsplan is als bijlage een plattegrond van de begane vloer (enige bouwlaag van de school) opgenomen, met daarop aangegeven de vluchtwegen, blusapparatuur, handbrandmelders en dergelijke. Het is uitermate belangrijk dat iedere leerkracht hiervan op de hoogte is en weet wat van hem / haar verwacht wordt tijdens een ontruiming. Alleen indien een ieder op de hoogte is kan een ontruiming zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen! Wanneer in dit ontruimingsplan over leerkrachten wordt gesproken, worden leerkrachten en andere medewerkers die in dienst van de school zijn bedoeld! 3 versie maart 2014

4 Hoofdstuk 1 Wet- en regelgeving. Organisatorisch : Vanuit de ARBO wetgeving zijn alle organisaties verplicht te zorgen voor het welzijn van alle aanwezigen in het gebouw. Zodoende vloeit uit het ARBO besluit voor hulpverlening voort dat elke organisatie minimaal een ontruimingsplan heeft, ongeacht de grootte van de organisatie. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening (NIBHV) een handleiding voor ontruimingsplannen gemaakt. Een onderdeel van deze handleiding gebiedt overal plattegronden met vluchtwegen en soorten brandmelders, blusapparatuur e.d. op te hangen. In de regelgeving is geen specifieke regelgeving opgenomen voor opleidingsinstituten. Deze instituten vallen onder de regelgeving voor kantoren. Cursisten / leerlingen worden door de afdeling Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de brandweer meegeteld als medewerkers van de organisatie. Onder het zorgen voor het welzijn valt het effectief kunnen ontruimen / in veiligheid brengen van alle aanwezigen. Ten einde een effectieve ontruiming te kunnen houden is dit ontruimingsplan opgesteld. Het is de bedoeling dat alle leerkrachten en directie van de school de inhoud van dit ontruimingsplan goed kennen en ernaar handelen in geval van een calamiteit. Vanuit de wet is het verplicht minimaal eens per jaar het gebouw te ontruimen en deze ontruiming te evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie kan het ontruimingsplan wederom aangepast worden. Bouwkundig : Buiten de organisatorische kant van het ontruimen, zal tevens het gebouw aan verschillende eisen moeten voldoen, zoals beschreven in het boek een brandveilig gebouw bouwen. Een aantal eisen die aan het gebouw gesteld worden zijn : - vluchtroutes moeten voldoen aan eisen m.b.t. rookwerendheid, - vluchtroutes moeten routes zijn, waarbij men geen deuren tegenkomt die alleen met een sleutel geopend kunnen worden. - Een vluchtroute is, een van brand gevrijwaarde route, die uitsluitend door verkeersruimten van minimaal 1,1 meter breed loopt, - De bouwconstructie van een vluchtweg dient minstens 30 minuten brandwerend te zijn, - men dient twee kanten op te kunnen vluchten. - Indien in een gebouw een doodlopende gang (maximaal 8 meters lang) is moet in deze gang een rookmelder geplaatst zijn, 4 versie maart 2014

5 - In elke gang dient tenminste 1 noodverlichtingsinstallatie met minimaal 10 lux verlichtingssterkte te zijn, aangesloten op een noodstroomvoorziening, - Deuren bij een rook / brand compartimentering dienen te zijn voorzien van een dranger, - rookcompartimentering schrijft een maximale lengte van 30 meter per compartiment voor. De 30 meter is vastgesteld n.a.v. het aantal meters wat een gemiddeld persoon kan afleggen met ingehouden adem. - Een sprinklerinstallatie kan de eis van brandcompartimentering overrulen, maar de eis voor rookcompartimentering blijft altijd actief, - rookcompartimenten mogen maximaal, afhankelijk van de indeling 1000 m3 zijn, - indien de bovenste verdieping van het gebouw zijn vloer hoger dan 13 meter boven de grond heeft, zal het trappenhuis moeten worden uitgerust met toegangssluizen, - een brandslang mag niet langer zijn dan 20 meter wegens onhandelbaarheid, - een vlucht / ontruimingsplan dient volgens NEN 6088 opgesteld te zijn. 5 versie maart 2014

6 Hoofdstuk 2 Algemene brandveiligheidsvoorschriften. Zorg dat alle leerkrachten en leerlingen op de hoogte zijn van : - het ontruimingssignaal, - de indeling van het gebouw, - de plaats van de in en uitgangen, - de vluchtwegen, - de plaats en werking van brandwerende deuren, trappenhuizen, hallen e.d., - nooduitgangen en de manier waarop zij worden geopend, - de plaats en werking van kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en handmelders voor het ontruimingsalarm, - de wijze waarop bij brand of een andere calamiteit gehandeld dient te worden, oftewel : dit ontruimingsplan. Werk mee aan : - het vrijhouden van verkeersruimten als gangen, trappen en portalen. Plaats geen obstakels in verkeersruimten en zorg dat het openen van deuren niet belemmerd kan worden, - het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld, - het opruimen van afval op de daar niet voor bestemde plaatsen, - periodieke controles van brandveiligheidsvoorzieningen, - het melden van gebreken van alarmeringsmiddelen, communicatiemiddelen, brandbeveiligingsvoorzieningen, elektrische installaties en leidingen aan de directie. Nota Bene : - gloeiende of brandende stoffen uitsluitend deponeren in onbrandbare vaten met deksels, - onttrek brandmelders, richtingspijlen, aanduidingen van nooduitgangen e.d. niet aan het oog, - zet automatische deuren zonder deurmagneet niet in geopende stand vast, - indien tot ontruiming wordt overgegaan verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de instructies, voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet, - zie erop toe dat leerlingen zich overeenkomstig gedragen en dat zij zich ook aan bovengenoemde voorschriften houden, - kijk tevens op (de invalide) toiletten naar personen die geen wetenschap hebben van de ontruiming, - indien mogelijk ziet u erop toe dat in geval van ontruiming rookgerei goed is gedoofd en elektrische apparatuur is uitgeschakeld (verlichting laten branden). 6 versie maart 2014

7 Neem deel aan : - instructies en oefeningen in ontruiming van het gebouw, - instructies over communicatiemiddelen en brandmelders, - instructies in het blussen van een beginnende brand. Het is verboden : - te roken - voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken, het liefst driepolig, - afval te verbranden als brieven of oud papier, - brandbare materialen te plaatsen op of bij warmteverspreidende toestellen. Hoe te handelen bij brand : - meld de brand eerst en bij voorkeur onmiddellijk aan de brandweer op nummer 112, daarna direct aan de directie, - doe ramen en deuren dicht, - breng alle leerlingen uit uw lokaal in veiligheid, - blus indien mogelijk met de geschikte (zie hoofdstuk 3, handige tips) en beschikbare blusmiddelen. 7 versie maart 2014

8 Hoofdstuk 3 Handige tips. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een beschrijving wanneer welk blusmiddel te gebruiken : 1. Brandhaspels De brandhaspels zijn direct op het waternet aangesloten en zijn direct klaar voor gebruik. Water is een geschikte blusstof voor branden van vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel (stoelbekleding en vloerbedekking). Richt de waterstraal zo laag mogelijk over de vuurhaard. Via de straalpijp kan men een sproeistraal of een gebonden straal verkrijgen. De sproeistraal heeft door de sterke verdamping een groot koelend effect, waarbij de gevormde stoom een voor het vuur verstikkende bluswerking heeft. Bovendien biedt de sproeistraal een goede bescherming tegen hitte. Nadelen van de sproeistraal zijn de korte worplengte van 3 tot 5 meter en het kleine indringingsvermogen. De gebonden straal heeft een worplengte van 10 meter en een groot indringingsvermogen, maar koelt minder af dan de sproeistraal. 2. Koolzuursneeuwblussers De koolzuursneeuwblusser is in het bijzonder geschikt voor het blussen van elektriciteitsdraden (onder stroom staande toestellen) en vloeistofbranden. Het blusgas waait snel weg en moet daarom alleen worden gebruikt bij een binnenbrand. Ook hier is het zaak het gas zo laag mogelijk over de vuurhaard te spuiten omdat een gedeelte van de blusstof door de hitte in de vuurhaard omhoog wordt gestuwd. De koolzuursneeuw blusstof geleidt geen elektriciteit en richt geen nevenschade aan. Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - richt de sneeuwhoorn op de onderkant van de vlammen, - druk de hefboom in, of draai de afsluiter geheel open (afhankelijk van het soort toestel), - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, d.w.z. onderbreek de blussing en bekijk of het gewenste resultaat wordt behaald. NB. Het gebruik van een koolzuursneeuwblusser gaat gepaard met veel lawaai, schrik dus niet! 3. Poederblussers Poeder is uitstekend geschikt voor het blussen van branden die niet met water kunnen worden geblust. Poeder geleidt geen elektriciteit en het gebruik is in de open lucht en in gesloten ruimten mogelijk. Het is echter geen geschikt blusmiddel in bedrijven met fijne instrumenten of nabij plaatsen waar levensmiddelen worden opgeslagen. 8 versie maart 2014

9 Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - druk de knop in / of draai het flesje aan de zijkant open, - richt de straalpijp op de vuurhaard, - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, - houdt de straalpijp stevig vast, want het poeder verlaat het apparaat met veel kracht. 4. Bioclass blussers De Bioclass blusser is net zo effectief als normale blussers, maar is minder belastend voor het milieu doordat het schuimvormend middel in ongeveer 28 dagen wordt afgebroken door bacteriën. Behalve milieuvriendelijk is deze blusser een effectieve, eenvoudige en veilige brandblusser met legio toepassingen, zowel voor branden in vaste stoffen als voor vloeistofbranden. Gebruik : - verwijder de veiligheidspin, - richt de sneeuwhoorn op de onderkant van de vlammen, - druk de hefboom in, of draai de afsluiter geheel open (afhankelijk van het soort toestel), - bedien het apparaat zo mogelijk stootwijs, d.w.z. onderbreek de blussing en bekijk of het gewenste resultaat wordt behaald. 9 versie maart 2014

10 Hoofdstuk 4 Algemene gegevens. 4.1 het gebouw : Prinses Beatrixschool Dronenplein HE Bodegraven Indeling pand : - Begane grond NB. Het gehele gebouw wordt bewoond door de Prinses Beatrixschool. 4.2 situering gebouw in de omgeving : Verzamelplaats bij een ontruiming : Pleintje bij de Bethelkerk (aangegeven op de plattegrond met V) Gegevens bewoner : Prinses Beatrixschool Aanspreekpunt : A. Sloof Mobiel nummer : Dronenplein HE Bodegraven Tel. : versie maart 2014

11 4.3. voorzieningen gebouw : In het gebouw zijn de volgende voorzieningen aanwezig ten behoeve van brand signalering en eerste blusmiddelen totdat de brandweer arriveert : rookmelders, noodverlichting, transparant verlichte uit signalering, vluchtdeuren zonder sleutel of hulpmiddelen te openen, brand / rookcompartimentering, handbrandmelders, brandslanghaspels (20m), schuimblusser poederblussers 4.4. telefoonnummers : - brandweer : brandweer zonder spoed : ambulance : politie : politie zonder spoed : bewaking via Group 4 falck alarmcentrale, Mw. A.Sloof (of BBD) wordt bij onraad als eerste geïnformeerd. 4.5 relevante gegevens leerkrachten : NAAM : FUNCTIE : RELEVANTE OPLEIDING Mw. K. van Greuningen Conciërge Bedrijfshulpverlener Mw. A.Sloof Directeur Bedrijfshulpverlener+EHBO Mw. M.Labordus Leerkracht Bedrijfshulpverlener Mw. C. Wenteler Leerkracht Bedrijfshulpverlener Mw. M. Rademaker Leerkracht Bedrijfshulpverlener 11 versie maart 2014

12 4.6 wijze van alarmering : -Intern : Inslaan van het ruitje van de melder. -Extern : Er bestaat geen directe doormelding naar de brandweer. De hoofd BHV-er dient zorg te dragen voor het doormelden naar de benodigde hulpdienst. 4.7 aantal aanwezige personen : Totaal aantal personen : gemiddeld ongeveer 180 leerlingen. : plus 16 onderwijsgevende medewerkers, waarvan per dag gemiddeld 10 aanwezig. plus 1 directeur plus 1 conciërge Openingstijden : maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag : van 08:00 uur 17:00 uur. schoonmaak : van 19:00 uur 20:00 uur. woensdag : van 08:00 uur 14:00 uur. schoonmaak : van 14:00 uur 17:00 uur. Zaterdag en zondag is de school gesloten en zijn in het algemeen geen personen in het gebouw. 12 versie maart 2014

13 Hoofdstuk 5 Algemene instructies 5.1 ontdekken van brand / calamiteit : - tracht te blussen met de aanwezige blusmiddelen. (een ieder moet op de hoogte zijn van het gebruik van deze blusapparatuur, zie hoofdstuk 3 handige tips). - breng uw leerlingen naar de verzamelplaats (vergeet niet de WC s te controleren), - waarschuw direct collega s in nabije omgeving, - druk indien binnen bereik de handbrandmelder in / licht de hoofd BHV-er in, - schakel alle in uw lokaal aanwezige elektrische en / of gas apparatuur uit, - sluit ramen en deuren, - vermeld aan de hoofd BHV-er de exacte plaats van brand/calamiteit, en nummer waarop u te bereiken bent, - aard van de calamiteit, - eventuele slachtoffers, 5.2 horen van het ontruimingsalarm : - u wordt gewaarschuwd door de sloow woop, - sluit deuren en ramen, - verlaat het gebouw en volg bij het ontruimen van het gebouw de aanwijzingen uit dit ontruimingsplan onherroepelijk op, - neem de aanwezigheidsregistratie van leerlingen mee t.b.v. het koppen tellen op de verzamelplaats, - begeleid leerlingen en collega s naar de verzamelplaats, - wacht hier op instructies van de reguliere hulpdiensten of van de directie. 5.3 instructies bommelding : Indien een bommelding bij de school binnenkomt dient als volgt te worden gehandeld : Probeer zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van degene die opbelt en probeer deze zo lang mogelijk aan de praat te houden. Vraag op een vriendelijke toon : - waar ligt de bom? - wanneer springt de bom? - hoe ziet de bom eruit? - wie bent u? - waarom doet u dit? 13 versie maart 2014

14 Bommelding lijst Identificeer de berichtgever / berichtgeefster : - STEM : Man 0 Vrouw 0 Kind 0 - SPRAAK : Langzaam 0 Kortaf 0 Normaal 0 Ernstig 0 Snel 0 Lachend 0 Frans 0 Hakkelend 0 Engels 0 Lispelend 0 Duits 0 Hees /Schor 0 Nederlands 0 Exacte tijd van ontvangst : uur. Letterlijke inhoud van het bericht : versie maart 2014

15 Hoofdstuk 6 instructies leerkrachten 6.1. Algemeen Meld voorvallen die een gevaar voor personen, het gebouw of installaties kunnen inhouden, direct aan de hoofd BHV-er of de conciërge. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het gebouw en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van: - plattegrond van het gebouw, - uitgangen, - nooduitgangen, - wijze van alarmering, - plaats hoofdschakelaar gas en elektra. Indien ontruiming noodzakelijk is, krijgt u opdracht van : - de hoofd BHV-er. - de brandweer, of - de politie. 6.2 handelen bij ongevalmelding : Ongevallen en gevallen waarbij medische assistentie noodzakelijk is, dienen direct te worden gemeld aan de hoofd BHV-er, noem hierbij : - de naam van de betreffende persoon, - de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden, - geef bijzonderheden omtrent de aard van het ongeval, - waarschuw collega s met een BHV-opleiding. Zorg ervoor dat u weet wie dat zijn, zie hoofdstuk versie maart 2014

16 6.3. handelen bij brandmelding : - sla handbrandmelder in, - bel onmiddellijk de hoofd BHV-er. meld uw naam en waar u zich bevindt, - breng de in gevaar verkerende personen op ordentelijke wijze in een veilige omgeving, - schakel alle elektrische - en / of gasapparatuur uit, - ramen en deuren sluiten (indien mogelijk), - neem bij het verlaten van het lokaal de groepslijst mee, - op de verzamelplaats (pleintje bij de Bethelkerk) dient u koppen te tellen van uw groep, - indien u leerlingen mist, wordt in overleg met een collega die op uw groep let, gekeken wie de missende leerling gaat zoeken. - draag er zorg voor dat niemand achterblijft in het gebouw (denk aan invalide toiletten), - voer de instructies uit die u door de hoofd BHV-er of brandweer worden opgedragen. 6.4 handelen bij ontruiming : Bij een brand of een andere dreiging kan het noodzakelijk zijn dat het gehele pand verlaten moet worden. De taken bij een ontruiming dienen van tevoren dusdanig te zijn doorgenomen dat elke leerkracht zijn / haar taak hierin blindelings kan uitvoeren. Een ontruiming kan geschieden in opdracht van : - brandweer, - politie of, - de hoofd BHV-er. Te verwachten handelingen van de leerkrachten : - wetenschap inzake de inhoud van dit ontruimingsplan, - dit ontruimingsplan met uw leerlingen doornemen, vertel op rustige toon aan uw leerlingen dat zij het gebouw op ordelijke wijze gaan verlaten en persoonlijke spullen laten liggen, - bepaal de meest ideale vluchtroute naar de verzamelplaats, - volg de instructies van de hoofd BHV-er en / of BHV op, - bij het verlaten van het gebouw gaat u direct naar de verzamelplaats, - bij de verzamelplaats zal appél gehouden worden, zodat snel kan worden bepaald wie zich nog in het gebouw bevindt, - indien u leerlingen mist geeft u dit direct door aan de reguliere hulpdiensten, leerlingen mogen niet naar huis gaan, bij een zeer grote calamiteit gaan we naar het gebouw van Rijngaarde - ga zelf niet naar huis, - wacht op verdere instructies van de reguliere hulpdiensten, - bij een ontruiming zal zonodig aan enkele leerkrachten worden verzocht bij de ontruiming te assisteren, zoals het doorzoeken van toiletten, uitschakelen van machines e.d. 16 versie maart 2014

17 Hoofdstuk 7 Instructies hoofd BHV er 7.1 Algemeen Melden aan de daarvoor aangewezen hulpdienst : - wat is er gebeurd. - waar is het gebeurd, - wie heeft het gemeld, - melden wat de omvang van de calamiteit is. Alarmnummers : Extern bij brand : Brandweer 112 bij ongeval : Ambulance 112 bij bomalarm : Politie 112 Intern het inschakelen van het ontruimingssignaal. Telefoonverkeer : Alle lijnen moeten worden vrijgemaakt voor hulpverlening. U geeft geen mededelingen aan de pers. U blijft voor de reguliere hulpdiensten beschikbaar. Er bestaat geen directe verbinding met de gemeentelijke brandweer. 7.2 handelen bij ongevalmelding : - vraag aan de melder : naam, waar te bereiken, plaats, aard van het ongeval. - waarschuw een BHV-er. - Indien de situatie / beoordeling van de BHV-er daartoe vraagt, hulpdienst bellen op versie maart 2014

18 7.3 handelen bij brandmelding / ontruiming : - vraag aan de melder : naam, plaats, aard van de brand. - geef het direct door aan de brandweer. Telefoon sla brandmelder in, - geef de bevelvoerder van de brandweer een korte en duidelijke informatie over de aard en de omvang van de brand, - laat geen personen meer tot het pand toe en houdt de hal en ingang vrij, - volg de aanwijzingen van de brandweer onherroepelijk op. - wacht op de komst van de brandweer, informeer deze en wacht verdere instructies van de bevelvoerder af, - stuur iemand vooruit naar de verzamelplaats voor eerste opvang, - ten tijde van de ontruiming blijft u als coördinerende schakel tussen brandweer en leerkracht bij / in het gebouw, - geef na akkoord van de brandweer sein veilig en organiseer de terugkomst van het personeel. 7.4 beëindiging alarmtoestand - nadat de namen van de geëvacueerden zijn geregistreerd, kunnen zij die ongedeerd zijn de verzamelplaats verlaten en naar elders vertrekken, - personen die professionele hulp behoeven, worden overgedragen aan hulpverleners van de ambulancedienst om zonodig naar een ziekenhuis te worden overgebracht, - de leerkrachten zorgen voor beschikbaarheid van gegevens van personen die voor hulp naar het ziekenhuis zijn overgebracht, zodat familie / vrienden, of kennissen gewaarschuwd kunnen worden door de hoofd BHV-er, - indien het gebouw ontruimd is en leerlingen opgevangen zijn bij de verzamelplaats, zal n.a.v. een nadere verkenning van de brandweer / politie / technische dienst bepaald worden of het gebouw weer betreden kan worden, - de technische dienst / hoofd BHV-er of beheerder en verzekeraar nemen de schade op, - zolang het gebouw niet door brandweer / politie is vrijgegeven en niet door de hoofd BHV-er of beheerder toegankelijk is verklaard, mag niemand het gebouw betreden. 18 versie maart 2014

19 19 versie maart 2014

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Intergraal Kind Centrum De Kerneel Ontruimingsplan Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Directeur:Erna Bouten, 06-16033181 Clustermanager Hoera: Sigrid Seerden, 06-45566882

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie