Bijlage 23. Komeco B.V. Colijnweg PK Dronten 1/1 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 23. Komeco B.V. Colijnweg 2 8251 PK Dronten 1/1 8"

Transcriptie

1 Bijlage 23 Colijnweg PK Dronten 1/1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Telefoonnummers Instructies per calamiteit Algemeen Wat te doen bij brand Wat te doen bij gas- en stofexplosie Wat te doen bij lekkage / morsingen Wat te doen bij chemicaliën lekkage (uitsluitend gekwalificeerd personeel, volgens PGS 15) Lekkage in de opslag luchtwasinstallatie Lekkage bij de opslag van chemicaliën Grote lekkage Wat te doen bij een ongeval Instructies per persoon Instructie bedrijfsleider Instructie veiligheidsfunctionaris(sen) bij calamiteiten melding Instructie bedrijfshulpverlening... 6 Directe alarmering:... 6 Indirecte alarmering: Na brand, ongeval, bommelding of ontruiming Brandblusinstructies Brandblusvoorzieningen Toepassing brandblusapparaten Blusinstructie per stof... 7 Deel 2 Risico Inventarisatie... 1 Omschrijving locatie Algemeen Indeling bedrijfsterrein Toegangswegen Risicodragende gebouwen / installaties Verharding Bescherming tegen binnendringen Aanwezig personeel Registratie personeel en bezoekers Situering t.o.v. de omgeving Waarschuwen omgeving Situering t.o.v. waterlopen Risico-inventarisatie Algemeen Risicogebieden Risicovolle stoffen Calamiteitenvoorzieningen Rookmelders Noodstroom en -verlichting Transparanten Sleutelkluizen Veiligheidskaart Taken en verantwoordelijkheden Noodprocedureteam Calamiteiten met Zwavelzuur /1

3 6 Colofon Algemeen Verantwoording Doelstelling /1

4 1 Telefoonnummers Alarm Alarmnummer Algemeen : 112 Brandweer Gemeente Dronten : Milieuklachtenlijn Provincie : Waterbeheerder : (Waterschap Zuiderzeeland) Reinigingsbedrijf : (van Dusseldorp B.V.) Arbeidsinspectie : (Deventer) Installatiebedrijf : (Gicom B.V.) Leveranciers (brand)gevaarlijke stoffen: Bol handelsonderneming : Bol Kreditank : (Dieselolie) Installateur propaan : (Robo Gascentrale B.V.) Zwavelzuur : (Brenntag) Veiligheidsfunctionaris: Naam : Bedrijfsleider Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Veiligheidsfunctionaris Gevaarlijke stoffen: Naam : Bedrijfsleider Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Directie: Naam : G. Groenenboom Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Telefoonnummer (privé) : Administratie: Naam : D.P. Rosbergen Telefoonnummer (werk) : Naburige bedrijven: Naam : Gicom Jachtcentrum Ketelhaven BV Telefoon : Naam : Fam. Kerremans Telefoon : Naam : Bungalowpark Ketelhaven / Jan Wolff Telefoon : /1

5 2 Instructies per calamiteit 2.1 Algemeen Bij Komeco BV kunnen zich de volgende calamiteiten voordoen: brand gas- en of stofexplosie lekkage/morsingen ongeval 2.2 Wat te doen bij brand 1. Waarschuw collega s en meldt of laat de brand melden bij de veiligheidsfunctionaris, met vermelding van: de oorzaak van de brand de omvang de plaats de algemene omstandigheden de eventuele slachtoffers 2. Indien de brand ernstig wordt bevonden, bel het alarmnummer en doe melding van de brand. 3. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen door: het sluiten van ramen en deuren het verwijderen van brandbare materialen Probeer met behulp van kleine blusmiddelen de brand te blussen met de geschikte blusmiddelen (zie hoofdstuk 4). 4. Let op uw eigen veiligheid, breng en houdt personen en/of slachtoffers op veilige afstand, 5. Geef, verantwoord eerste hulp aan slachtoffers. 6. Ingeval de brand niet geblust kan worden, begeeft u zich naar de centrale verzamelplaats (poort bij de oprit) en wacht op de brandweer. Niet of gezamenlijk het terrein verlaten. 7. Volg bij aanwezigheid van de brandweer, de raad van de brandweer op. 2.3 Wat te doen bij gas- en stofexplosie Gasexplosies kunnen bij Komeco BV ontstaan door lekkages indien hierbij een ontstekingsbron (open vuur, statische elektriciteit) in de buurt komt. De gevolgen van zodanige explosies zijn ontploffingen en brand. Hiervoor gelden de instructies bij brand en moeten als zodanig opgevolgd worden. 2/1

6 De kans op stofexplosie is klein. Alleen bij de aanwezigheid van kleine, droge stofdelen, van extreme warmte of open vuur en van opwaaiend stof bestaat er een mogelijkheid tot explosies. Het gevolg van deze explosies kan enorm zijn in de omgeving. Wanneer zich een kans op een explosie voordoet dient iedereen uit de buurt te blijven. Specifieke instructies voor stofexplosies: Zorg dat ruimtes en machines zoveel mogelijk stofvrij zijn. Voorkom het opwaaien van stof (denk aan tocht e.d.), zodat de brand zich niet kan verspreiden. 2.4 Wat te doen bij lekkage / morsingen Draai eventueel aanwezige afsluiters dicht Bedek de lekkage op de bodem met absorptiemateriaal Dek waterafvoerkanalen af met bijv. zandzakken Meldt de lekkage aan de veiligheidsfunctionaris 2.5 Wat te doen bij chemicaliën lekkage (uitsluitend gekwalificeerd personeel, volgens PGS 15). Bij iedere lekkage geldt: Betreedt nooit de ruimte waarin zich de lekkage bevindt, zonder medeweten van een collega!!!!!!!!! Let op eigen veiligheid!!!!!!!!! Lekkage in de opslag luchtwasinstallatie. 1. Trek beschermende kleding aan. 2. Zet de betreffende doseerpomp uit en draai de toevoer kraan dicht. 3. Vang stromende chemicaliën zoveel mogelijk op met PE, PP of PVC bakken 4. Laat de gemorste chemicaliën door natriumchloride opnemen. 5. Behandel de gemorste en opgenomen chemicaliën als chemicaliën en voor deze op de juiste manier af. 6. De lekkage moet in het logboek worden vermeld en tevens dient men de bedrijfsleider of diens plaatsvervanger in te lichten Lekkage bij de opslag van chemicaliën. 1. Trek beschermende kleding aan. 2. Draai de toevoer kraan dicht. 3. Vang stromende chemicaliën zoveel mogelijk op met PE, PP of PVC bakken 4. Laat de gemorste chemicaliën door natriumchloride opnemen. 5. Behandel de gemorste en opgenomen chemicaliën als chemicaliën en voor deze op de juiste manier af. 3/1

7 6. De lekkage moet in het logboek worden vermeld en tevens dient men de bedrijfsleider of diens plaatsvervanger in te lichten Grote lekkage. Indien het een grote lekkage betreft pleeg dan overleg met de brandweer Wat te doen bij een ongeval 1. Noteer bij een telefonische melding de volgende gegevens: - Naam van de melder. - Plaats van het ongeval. - Aard van het ongeval (). - Aantal gewonden en de staat waarin zij verkeren. 2. Waarschuw de bedrijfsleider. 3. Wacht op de instructies van de bedrijfsleider. 4/1

8 3 Instructies per persoon 3.1 Instructie bedrijfsleider Alle calamiteitenmeldingen dienen eerst gemeld te worden bij bedrijfsleider. Hij onderneemt de volgende actie: 1. Vraagt informatie over de ramp: - de aard - de omvang - de plaats - de oorzaak - de algemene omstandigheden - de eventuele slachtoffers 2. Belt zo nodig externe hulpverleningsdiensten en voorziet hen van informatie 3. Houdt telefoonlijnen open 4. Blijft op de plaats en wacht verdere instructies af 5. Belt de directie en meldt de calamiteit 6. Controleert de registratie van de aanwezigen met de registratie van de veiligheidsfunctionaris Wanneer er een calamiteitenmelding wordt gedaan. Wordt de taak van bedrijfsleider de heer H. Groenenboom (telefoonnummer ) erg belangrijk, omdat alle communicatie langs hem loopt. De bedrijfsleider draagt tevens zorg voor het feit dat de interne en externe hulpverleningsdiensten op brand-/rampterrein arriveren met de juiste gegevens en instructies. 3.2 Instructie veiligheidsfunctionaris(sen) bij calamiteiten melding De veiligheidsfunctionaris wordt als eerste op de hoogte gebracht. 1. Begeeft u naar de plaats van de calamiteit 2. Stel uzelf op de hoogte van de aard en omvang van de ramp 3. Bericht de bedrijfsleider over de aard en omvang van de ramp en geeft door welke externe hulpverlening gealarmeerd dient te worden 4. Geeft instructies aan alle aanwezigen 5. Sluit, indien noodzakelijk gas, brandstof- en elektriciteitstoevoer af of geeft daartoe opdracht. 6. Begeleidt mensen naar een veilige plaats (slagboom) 7. Registreert het aantal aanwezige personen en controleert dit met de registratie bij de bedrijfsleider.. Stelt externe hulpverleners op de hoogte van de situatie 9. Stelt de omgeving op de hoogte van de calamiteit 10. Zorgt dat er melding van de calamiteit gedaan wordt bij GS van Provincie Flevoland 11. Zorgt dat er verslag van de calamiteit gedaan wordt in het logboek 5/1

9 3.3 Instructie bedrijfshulpverlening Een ongevallenmelding kan u op twee manieren bereiken; direct of indirect: Direct: Indirect: Als het ongeval in uw nabijheid plaatsvindt Indien u gealarmeerd wordt door de bedrijfsleider of collega. U handelt als volgt: Directe alarmering: 1. Waarnemen 2. Door collega bedrijfsleider alarmeren 3. Collega direct terug laten komen met EHBO koffer 4. Eerste hulp verlenen 5. Nadere berichtgeving aan de bedrijfsleider Indirecte alarmering: 1. Met EHBO koffer naar locatie ongeval 2. Waarnemen 3. Indien collega aanwezig taken verdelen 4. Eerste hulp verlenen 5. Nadere berichtgeving aan de bedrijfsleider 3.4 Na brand, ongeval, bommelding of ontruiming Het nazorg team komt na een calamiteit bij elkaar Tijdens deze bijeenkomst vindt een evaluatie van de calamiteit plaats Er wordt gekeken of er mogelijk slachtofferhulp of andere professionele nazorg geboden moet worden aan werknemers of gasten welke aanwezig waren en /of aan hun eventuele familie. Het hoofd bedrijfshulpverlening evalueert de calamiteit vervolgens ook met de complete BHV-ploeg en eventueel met het evacuatieteam 4. Brandblusinstructies 4.1 Brandblusvoorzieningen In het bedrijf is de volgende blusapparatuur aanwezig: Nr. Apparaat aantal 1 Koolzuursneeuwblusser 5 kg. 3 2 Poederblusser 10 kg. 0 3 Brandblusslang 1 5 Schuimblusser 6 ltr. A.B.C. 1 6 Poederblusser 12 kg. A.B.C Poederblusser 6 kg. A.B.C. 3 AFFF-Blusser 6L 20 6/1

10 4.2 Toepassing brandblusapparaten Blusser Geschikt voor Nooit gebruiken bij Bijzonderheden Brandslanghaspel hout, hoogspanning papier,textiel elektrische installaties mest oliën en vetten Poederblusser hout,papier e.d. (beperkt) olie en benzine butaan/propaan Groot schade-gevolg voor elektronica en mechanische onderdelen. Water in de slang laten staan ter voorkoming van uitdroging. Na gebruik ruimte verlaten i.v.m. zichtbelemmering en verstikkingsgevaar. Na gebruik bijvullen. Sproeischuimblusser / AFFF blusser hout, papier e.d. olie en benzine Alcohol of in water oplosbare brandbare vloeistoffen. Verhindert zuurstoftoevoer en verdamping van de brandbare stof. Na gebruik bijvullen. 4.3 Blusinstructie per stof Stofnaam Risico Instructie Mest Smeulend, explosief Bij voorkeur benevelen met water gasvorming Houtsnippers Explosief en brandbaar: Benevelen met water. Voorkomen van opwerveling Gas Explosief, brandbaar, Verstikking Alle afsluiters sluiten Uitstroming voorkomen Doof alle vuur Zet alle motoren uit Indien niet veilig: ontruim de omgeving Dieselolie Brand,lekkage Gebruik poeder of schuimblusser Geen water gebruiken Absorberen met zand,zaagsel,absorbtieorrels Bij oog- of huidcontact: sproeien met stromend water 7/1

11 Deel 2 Risico Inventarisatie 1 Omschrijving locatie 1.1 Algemeen Op de kaarten (in bijlage 3 van de vergunning aanvraag) is de indeling van het bedrijf en terrein aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van de relevante onderdelen met betrekking tot de veiligheid op het terrein. 1.2 Indeling bedrijfsterrein Er bestaan twee gebouwen op het bedrijfsterrein, te weten: - Het kantoor gebouw; bestaande uit 1 verdieping - De productiehal; bestaande uit de overkapte opslag van grondstof, halffabricaat en eindproduct, de werkplaats, het magazijn, opslagloods eindproduct, de drogerij, de controlekamer, de verpakkingsafdeling, de emballage afdeling, de kantine op de eerste verdieping. Op 2 e verdieping alleen zolder met voorraadkast. Verder is op het terrein nog een trafo gebouw en een romneyloods aanwezig. De verschillende afdelingen in de productiehal staan met elkaar in verbinding. De productiehal en het kantoorgebouw staan niet met elkaar in verbinding. 1.3 Toegangswegen Zowel het kantoorgedeelte als de productiehal zijn rondom bereikbaar. De toegangsweg voor de externe hulpverleners is hetzelfde als de normale toegangsweg tot het bedrijf. 1.4 Risicodragende gebouwen / installaties Op het bedrijfsterrein bevinden zich een bovengrondse tank voor propaangas (2 stuks) en voor diesel. In de buurt van deze tanks mag er niet gerookt worden. In de buurt van de tanks zijn bordjes aangebracht met verboden te roken. Buiten bij de werkplaats staan enkele gasflessen opgeslagen t.b.v. laswerkzaamheden. In de werkplaats worden laswerkzaamheden verricht. Ook hier is open vuur verboden. 1.5 Verharding In verband met mogelijke lekkages of morsingen is het van belang wat de verharding van het terrein is. Dit is vooral van belang voor handelingen, waarbij gewerkt wordt met gas, of diesel. 1.6 Bescherming tegen binnendringen Het bedrijfsterrein is niet volledig af te sluiten. De toegangsweg kan worden afgesloten m.b.v. een poort. Het kantoor is voorzien van inbraak beveiliging. Echter is het terrein omringd door water /1

12 1.7 Aanwezig personeel Bij Komeco BV wordt in verschillende diensten gewerkt als er gedroogd wordt. Indien er niet gedroogd wordt werkt men hoofdzakelijk in dagdienst (07: uur). Plaats: Tijdstip: Hoeveel: Wie: Kantoor 0:00 17:00 4 Administratie Receptioniste Inkoop Bedrijfsleider Werkplaats 07:00 16:00 2 Monteurs Regelkamer 07:00 16:00 1 Procescontroller Hygiënisatie 07:00 16:00 3 Shovelmachinisten/ /drogen productiemedewerker Pelletisering 07:00 16:00 2 Persmedewerkers Verpakkings- 07:00 16:00 2 Afzakkers Afdeling Expeditie 07:00 16:00 2 Expeditie medewerkers Eventueel ploegendienst 07:00 16:00 16:00 23:00 23:00 07:00 1. Registratie personeel en bezoekers De bedrijfsleider draagt zorg voor registratie van de aanwezige personeelsleden en bezoekers op daarvoor bestemd bord. Indien zich een calamiteit voordoet, kan middels dit bord nagegaan worden of er nog mensen vermist zijn. Dit voorkomt gevaarlijke zoektochten naar mensen die er niet zijn. Ofwel dat mensen vergeten worden die zich nog in de gebouwen bevinden. Tussen 17:00 en 0:00 uur is het kantoor gesloten de telefoon wordt doorgeschakeld naar de bedrijfsleider of de bedrijfsdirecteur. De avond- en nachtploeg bestaan normaal uit twee personen. 9/1

13 2 Situering t.o.v. de omgeving 2.1 Waarschuwen omgeving In geval van brand moet de omgeving gewaarschuwd worden. In de bijgevoegde omgevingskaart is aangegeven welk gebied eventueel hinder kan ondervinden van een calamiteit bij Komeco BV. In de nabije omgeving van het bedrijf bevinden zich een gemaal, bungalowpark Ketelhaven en een tweetal woningen. De telefoonnummers van deze buren staan vermeld op de telefoonlijst op pagina Situering t.o.v. waterlopen In de veiligheidskaart zijn tevens de waterafvoer, relevante kanalen, meren en rivieren aangegeven. Hiermee wordt in beeld gebracht waar eventueel lekkages en morsingen heen vloeien en waar aldus maatregelen getroffen moeten worden. 3. Risico-inventarisatie 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt nagegaan waar zich de risico s op calamiteiten bij Komeco BV zouden kunnen voordoen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar plaatsen waar zich mogelijke bedrijfsstoringen kunnen voordoen. In tweede instantie wordt een inventarisatie gemaakt naar stoffen, die gevaar of schade voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Tevens wordt daarbij aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn en welke voorzieningen er zijn getroffen om de kans op een calamiteit te voorkomen Risicogebieden Risicogebied mogelijke gevolgen mogelijke oorzaken instructies/voorzieningen Torbed ovens Brandgevaar Te hoge temperatuur Automatische temperatuur meting Automatische afschakeling totale installatie Trommel Brandgevaar Stilvallen trommels Torbed schakelt automatisch uit Zie torbed oven Opslag Hout Brandgevaar Broei en open vuur Controleer temperatuur snippers Verboden te roken Blussen met water Opslag mest Bodemvervuiling Doordringen in de bodem Niet onnodig in beweging brengen Dieselolietank Propaangastank Laswerkzaamhe den Zuurwasser Geurhinder Verontreiniging van bodem of grondwater Geuremissie Morsen of lekken bij vulactiviteiten Hekwerk tegen aanrijdingen Noodstop Overvulbeveiliging Direct afsluiten Bordjes verboden te roken Explosie en Lekkages en open vuur brandgevaar Brand/explosie Open vuur Bordjes verboden te roken Schade aan gezondheid Schade aan milieu Aanraking met het zwavelzuur Lek dicht vervaardigen Voorzien van lekbak 10/ 1

14 3.3 Risicovolle stoffen Stofnaam Hoeveelheid Plaats Risico Repressieve maatregelen Houtsnippers *36m 3 Losse containers Brand Verboden te roken Vaste mest Overkapte opslaghal Drijfmest 2*50m 3 Vloeistofdichte stalen tanks Zuurstof, acetyleengas, en argon Propaan, butaan 1*25 m 3 bovengrondse tanks Dieselolie 1*5 m 3 Bovengrondse tank Hydraulische olie, Smeervet, motorolie In speciale berging bij werkplaats Smeulen Gasvorming Explosie Brand Lekkage/morsen Brand/lekkage reservoir Lekkage Lichaamscontact Brand Water benevelen Niet roeren Ruimte ventileren Indien niet veilig: omgeving ontruimen Ontruim de omgeving Uitstroming voorkomen Sluit afsluiters van het Afsluiter sluiten Zet hoofdschakelaar uit Doof alle vuur Zet alle motoren uit Sluit afsluiters gebruikstoestellen Absorberen met absorptiekorrels Bij oog- of huidcontact: spoelen met stromend water Gebruik of schuimblusser geen water Zuur L Buiten inrichting Irriterend Bij contact met lichaam, veel spoelen 11/ 1

15 4. Calamiteitenvoorzieningen 4.1 Rookmelders Er zijn geen rookmelders aanwezig. 4.2 Noodstroom en -verlichting Er is bij Komeco BV geen noodstroom aanwezig. Er is wel noodverlichting aanwezig. 4.3 Transparanten Om in geval van calamiteiten de mensen de juiste vluchtweg te wijzen, zijn er in het gebouw lichtgevende borden aangebracht. 4.4 Sleutelkluizen In het gebouw is een sleutelkluis aangebracht. Deze bevindt zich aan de buitenkant van het kantoor. De brandweer heeft een sleutel van deze kluis. 4.5 Veiligheidskaart In het bedrijf zijn veiligheidskaarten opgehangen, waarop alle calamiteitenvoorzieningen zijn aangegeven. Ook de brandweer heeft hiervan een exemplaar. 12/ 1

16 5. Taken en verantwoordelijkheden 5.1 Noodprocedureteam Bij Komeco BV zijn de volgende functies en taken in geval van calamiteit verdeeld. H. Groenenboom Bedrijfsleider, veiligheidsfunctionaris, verantwoordelijke bij calamiteit - Coördinator. - Lokaliseert alarmmelding. - Alarmeert administratie - Zorgen dat de gas- en elektra wordt afgesloten indien noodzakelijk. - Zorg dragen dat de benodigde hulpmiddelen op de benodigde plaats komen. - Brandweer en andere hulpverleners informeren van de aard van de ramp voorzien van alle noodzakelijke overige informatie. - Alarmeren interne en externe hulpverlening. - Fungeren als communicatiecentrum. G. van Kooij Operator, 2 e veiligheidsfunctionaris / -coördinator - Vervangen of assisteren veiligheidsfunctionaris - Verzorgen gewonde personen - Zorgdragen voor verbanddoos en andere middelen - Begeleidt ontruiming G. Groenenboom Bedrijfsdirecteur, eindverantwoordelijkheid - Z.s.m. ter plekke aanwezig zijn 5.2 Calamiteiten met Zwavelzuur Bij calamiteiten met zwavelzuur direct contact opnemen met één van onderstaande personen. Zwavelzuur gecertificeerde pgs15 personen zijn: C. Monster G. Kooij P. Holzken 13/ 1

17 6 Colofon 6.1 Algemeen Het voor u liggende calamiteitenplan is opgesteld naar aanleiding van de verleende ontwerpbeschikking Wet milieubeheer van Gedeputeerde Staten van Flevoland van december 2004 (nummer MB/ /A). Voorschrift 1.9, deze ontwerpbeschikking schrijft voor dat er voor de gehele inrichting een calamiteitenplan dient te bestaan. Het plan bestaat uit twee onderdelen: een zogenaamd noodactieplan, waarin wordt voorgeschreven hoe dient te worden gehandeld bij calamiteiten zoals: explosie, brand en lekkages / morsingen Tevens voorziet het plan in een risico inventarisatie, waarin de getroffen voorzieningen en de controlerende taken op veiligheids- en milieuvoorschriften staan vastgelegd, zodat de kans op het uitbreken van calamiteiten tot een minimum wordt beperkt. Dit plan kan zowel gebruikt worden door de medewerkers van het bedrijf evenals externe hulpverleners. De medewerkers moeten voldoende op de hoogte worden gebracht van dit plan, opdat zij weten hoe zij onder dergelijke omstandigheden dienen te handelen en welke instanties zij bij calamiteiten moeten waarschuwen. 6.2 Verantwoording De directie van Komeco BV is verantwoordelijk voor een goed veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Hierin behoort ook een plan, waarin afspraken vastliggen hoe te handelen bij een calamiteit binnen en buiten werktijd. Deze taak is gelegd bij de bedrijfsdirecteur. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het calamiteitenplan. Hij heeft sommige taken gedelegeerd naar de veiligheidsfunctionaris, maar hij blijft eindverantwoordelijk. 6.3 Doelstelling Het doel van het calamiteitenplan is om in geval van een calamiteit, de veiligheid van de werknemers van Komeco BV, de bescherming van het milieu en de omgeving zo goed als mogelijk te waarborgen, door het beperken en voorkomen van schade middels preventieve en repressieve maatregelen. Ondertekening ter goedkeuring Komeco BV Brandweer Provincie 14/ 1

18 Bommeldingsformulier invulformulier voor telefonische bommelding Algemeen: - Wees vriendelijk en spreek de melder aan met U. - Tracht de melder aan de praat te houden en vraag zoveel mogelijk gegevens. Wanneer gaat de bom af? Waar is de bom verstopt? Is hij duidelijk zichtbaar? Wat voor bom is het? Hoe ziet de bom er uit? Waarom hebt u de bom geplaatst? Waarvandaan belt U? Wie bent U? Van welke organisatie bent U? Noteer letterlijk zoveel mogelijk wat er gezegd wordt: Datum: - - Tijd van ontvangst uur min Identificatie van de berichtgever; 1. Stem: man / vrouw / kind / collega 2. Spraak: langzaam normaal snel afgebeten ernstig hoog lachend monotoon hakkelend spraakgebrek lispelend laag hees schor dronken vervormd Nederlands Engels Frans Duits Dialect anders ingeslikte letters R / N / G uitspraakfouten 3. Geluiden: lachen praten kinderen vliegtuig rinkelende sieraden café muziek schrijfmachine telefooncel tram bus vrachtwagen auto s brommers trein machines vogels dieren andere geluiden Alarmeer het hoofd BHV / 112 Spreek verder met niemand anders over deze melding. 15/ 1

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie