Bijlage 23. Komeco B.V. Colijnweg PK Dronten 1/1 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 23. Komeco B.V. Colijnweg 2 8251 PK Dronten 1/1 8"

Transcriptie

1 Bijlage 23 Colijnweg PK Dronten 1/1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Telefoonnummers Instructies per calamiteit Algemeen Wat te doen bij brand Wat te doen bij gas- en stofexplosie Wat te doen bij lekkage / morsingen Wat te doen bij chemicaliën lekkage (uitsluitend gekwalificeerd personeel, volgens PGS 15) Lekkage in de opslag luchtwasinstallatie Lekkage bij de opslag van chemicaliën Grote lekkage Wat te doen bij een ongeval Instructies per persoon Instructie bedrijfsleider Instructie veiligheidsfunctionaris(sen) bij calamiteiten melding Instructie bedrijfshulpverlening... 6 Directe alarmering:... 6 Indirecte alarmering: Na brand, ongeval, bommelding of ontruiming Brandblusinstructies Brandblusvoorzieningen Toepassing brandblusapparaten Blusinstructie per stof... 7 Deel 2 Risico Inventarisatie... 1 Omschrijving locatie Algemeen Indeling bedrijfsterrein Toegangswegen Risicodragende gebouwen / installaties Verharding Bescherming tegen binnendringen Aanwezig personeel Registratie personeel en bezoekers Situering t.o.v. de omgeving Waarschuwen omgeving Situering t.o.v. waterlopen Risico-inventarisatie Algemeen Risicogebieden Risicovolle stoffen Calamiteitenvoorzieningen Rookmelders Noodstroom en -verlichting Transparanten Sleutelkluizen Veiligheidskaart Taken en verantwoordelijkheden Noodprocedureteam Calamiteiten met Zwavelzuur /1

3 6 Colofon Algemeen Verantwoording Doelstelling /1

4 1 Telefoonnummers Alarm Alarmnummer Algemeen : 112 Brandweer Gemeente Dronten : Milieuklachtenlijn Provincie : Waterbeheerder : (Waterschap Zuiderzeeland) Reinigingsbedrijf : (van Dusseldorp B.V.) Arbeidsinspectie : (Deventer) Installatiebedrijf : (Gicom B.V.) Leveranciers (brand)gevaarlijke stoffen: Bol handelsonderneming : Bol Kreditank : (Dieselolie) Installateur propaan : (Robo Gascentrale B.V.) Zwavelzuur : (Brenntag) Veiligheidsfunctionaris: Naam : Bedrijfsleider Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Veiligheidsfunctionaris Gevaarlijke stoffen: Naam : Bedrijfsleider Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Directie: Naam : G. Groenenboom Telefoonnummer (werk) : Telefoonnummer (mobiel) : Telefoonnummer (privé) : Administratie: Naam : D.P. Rosbergen Telefoonnummer (werk) : Naburige bedrijven: Naam : Gicom Jachtcentrum Ketelhaven BV Telefoon : Naam : Fam. Kerremans Telefoon : Naam : Bungalowpark Ketelhaven / Jan Wolff Telefoon : /1

5 2 Instructies per calamiteit 2.1 Algemeen Bij Komeco BV kunnen zich de volgende calamiteiten voordoen: brand gas- en of stofexplosie lekkage/morsingen ongeval 2.2 Wat te doen bij brand 1. Waarschuw collega s en meldt of laat de brand melden bij de veiligheidsfunctionaris, met vermelding van: de oorzaak van de brand de omvang de plaats de algemene omstandigheden de eventuele slachtoffers 2. Indien de brand ernstig wordt bevonden, bel het alarmnummer en doe melding van de brand. 3. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen door: het sluiten van ramen en deuren het verwijderen van brandbare materialen Probeer met behulp van kleine blusmiddelen de brand te blussen met de geschikte blusmiddelen (zie hoofdstuk 4). 4. Let op uw eigen veiligheid, breng en houdt personen en/of slachtoffers op veilige afstand, 5. Geef, verantwoord eerste hulp aan slachtoffers. 6. Ingeval de brand niet geblust kan worden, begeeft u zich naar de centrale verzamelplaats (poort bij de oprit) en wacht op de brandweer. Niet of gezamenlijk het terrein verlaten. 7. Volg bij aanwezigheid van de brandweer, de raad van de brandweer op. 2.3 Wat te doen bij gas- en stofexplosie Gasexplosies kunnen bij Komeco BV ontstaan door lekkages indien hierbij een ontstekingsbron (open vuur, statische elektriciteit) in de buurt komt. De gevolgen van zodanige explosies zijn ontploffingen en brand. Hiervoor gelden de instructies bij brand en moeten als zodanig opgevolgd worden. 2/1

6 De kans op stofexplosie is klein. Alleen bij de aanwezigheid van kleine, droge stofdelen, van extreme warmte of open vuur en van opwaaiend stof bestaat er een mogelijkheid tot explosies. Het gevolg van deze explosies kan enorm zijn in de omgeving. Wanneer zich een kans op een explosie voordoet dient iedereen uit de buurt te blijven. Specifieke instructies voor stofexplosies: Zorg dat ruimtes en machines zoveel mogelijk stofvrij zijn. Voorkom het opwaaien van stof (denk aan tocht e.d.), zodat de brand zich niet kan verspreiden. 2.4 Wat te doen bij lekkage / morsingen Draai eventueel aanwezige afsluiters dicht Bedek de lekkage op de bodem met absorptiemateriaal Dek waterafvoerkanalen af met bijv. zandzakken Meldt de lekkage aan de veiligheidsfunctionaris 2.5 Wat te doen bij chemicaliën lekkage (uitsluitend gekwalificeerd personeel, volgens PGS 15). Bij iedere lekkage geldt: Betreedt nooit de ruimte waarin zich de lekkage bevindt, zonder medeweten van een collega!!!!!!!!! Let op eigen veiligheid!!!!!!!!! Lekkage in de opslag luchtwasinstallatie. 1. Trek beschermende kleding aan. 2. Zet de betreffende doseerpomp uit en draai de toevoer kraan dicht. 3. Vang stromende chemicaliën zoveel mogelijk op met PE, PP of PVC bakken 4. Laat de gemorste chemicaliën door natriumchloride opnemen. 5. Behandel de gemorste en opgenomen chemicaliën als chemicaliën en voor deze op de juiste manier af. 6. De lekkage moet in het logboek worden vermeld en tevens dient men de bedrijfsleider of diens plaatsvervanger in te lichten Lekkage bij de opslag van chemicaliën. 1. Trek beschermende kleding aan. 2. Draai de toevoer kraan dicht. 3. Vang stromende chemicaliën zoveel mogelijk op met PE, PP of PVC bakken 4. Laat de gemorste chemicaliën door natriumchloride opnemen. 5. Behandel de gemorste en opgenomen chemicaliën als chemicaliën en voor deze op de juiste manier af. 3/1

7 6. De lekkage moet in het logboek worden vermeld en tevens dient men de bedrijfsleider of diens plaatsvervanger in te lichten Grote lekkage. Indien het een grote lekkage betreft pleeg dan overleg met de brandweer Wat te doen bij een ongeval 1. Noteer bij een telefonische melding de volgende gegevens: - Naam van de melder. - Plaats van het ongeval. - Aard van het ongeval (). - Aantal gewonden en de staat waarin zij verkeren. 2. Waarschuw de bedrijfsleider. 3. Wacht op de instructies van de bedrijfsleider. 4/1

8 3 Instructies per persoon 3.1 Instructie bedrijfsleider Alle calamiteitenmeldingen dienen eerst gemeld te worden bij bedrijfsleider. Hij onderneemt de volgende actie: 1. Vraagt informatie over de ramp: - de aard - de omvang - de plaats - de oorzaak - de algemene omstandigheden - de eventuele slachtoffers 2. Belt zo nodig externe hulpverleningsdiensten en voorziet hen van informatie 3. Houdt telefoonlijnen open 4. Blijft op de plaats en wacht verdere instructies af 5. Belt de directie en meldt de calamiteit 6. Controleert de registratie van de aanwezigen met de registratie van de veiligheidsfunctionaris Wanneer er een calamiteitenmelding wordt gedaan. Wordt de taak van bedrijfsleider de heer H. Groenenboom (telefoonnummer ) erg belangrijk, omdat alle communicatie langs hem loopt. De bedrijfsleider draagt tevens zorg voor het feit dat de interne en externe hulpverleningsdiensten op brand-/rampterrein arriveren met de juiste gegevens en instructies. 3.2 Instructie veiligheidsfunctionaris(sen) bij calamiteiten melding De veiligheidsfunctionaris wordt als eerste op de hoogte gebracht. 1. Begeeft u naar de plaats van de calamiteit 2. Stel uzelf op de hoogte van de aard en omvang van de ramp 3. Bericht de bedrijfsleider over de aard en omvang van de ramp en geeft door welke externe hulpverlening gealarmeerd dient te worden 4. Geeft instructies aan alle aanwezigen 5. Sluit, indien noodzakelijk gas, brandstof- en elektriciteitstoevoer af of geeft daartoe opdracht. 6. Begeleidt mensen naar een veilige plaats (slagboom) 7. Registreert het aantal aanwezige personen en controleert dit met de registratie bij de bedrijfsleider.. Stelt externe hulpverleners op de hoogte van de situatie 9. Stelt de omgeving op de hoogte van de calamiteit 10. Zorgt dat er melding van de calamiteit gedaan wordt bij GS van Provincie Flevoland 11. Zorgt dat er verslag van de calamiteit gedaan wordt in het logboek 5/1

9 3.3 Instructie bedrijfshulpverlening Een ongevallenmelding kan u op twee manieren bereiken; direct of indirect: Direct: Indirect: Als het ongeval in uw nabijheid plaatsvindt Indien u gealarmeerd wordt door de bedrijfsleider of collega. U handelt als volgt: Directe alarmering: 1. Waarnemen 2. Door collega bedrijfsleider alarmeren 3. Collega direct terug laten komen met EHBO koffer 4. Eerste hulp verlenen 5. Nadere berichtgeving aan de bedrijfsleider Indirecte alarmering: 1. Met EHBO koffer naar locatie ongeval 2. Waarnemen 3. Indien collega aanwezig taken verdelen 4. Eerste hulp verlenen 5. Nadere berichtgeving aan de bedrijfsleider 3.4 Na brand, ongeval, bommelding of ontruiming Het nazorg team komt na een calamiteit bij elkaar Tijdens deze bijeenkomst vindt een evaluatie van de calamiteit plaats Er wordt gekeken of er mogelijk slachtofferhulp of andere professionele nazorg geboden moet worden aan werknemers of gasten welke aanwezig waren en /of aan hun eventuele familie. Het hoofd bedrijfshulpverlening evalueert de calamiteit vervolgens ook met de complete BHV-ploeg en eventueel met het evacuatieteam 4. Brandblusinstructies 4.1 Brandblusvoorzieningen In het bedrijf is de volgende blusapparatuur aanwezig: Nr. Apparaat aantal 1 Koolzuursneeuwblusser 5 kg. 3 2 Poederblusser 10 kg. 0 3 Brandblusslang 1 5 Schuimblusser 6 ltr. A.B.C. 1 6 Poederblusser 12 kg. A.B.C Poederblusser 6 kg. A.B.C. 3 AFFF-Blusser 6L 20 6/1

10 4.2 Toepassing brandblusapparaten Blusser Geschikt voor Nooit gebruiken bij Bijzonderheden Brandslanghaspel hout, hoogspanning papier,textiel elektrische installaties mest oliën en vetten Poederblusser hout,papier e.d. (beperkt) olie en benzine butaan/propaan Groot schade-gevolg voor elektronica en mechanische onderdelen. Water in de slang laten staan ter voorkoming van uitdroging. Na gebruik ruimte verlaten i.v.m. zichtbelemmering en verstikkingsgevaar. Na gebruik bijvullen. Sproeischuimblusser / AFFF blusser hout, papier e.d. olie en benzine Alcohol of in water oplosbare brandbare vloeistoffen. Verhindert zuurstoftoevoer en verdamping van de brandbare stof. Na gebruik bijvullen. 4.3 Blusinstructie per stof Stofnaam Risico Instructie Mest Smeulend, explosief Bij voorkeur benevelen met water gasvorming Houtsnippers Explosief en brandbaar: Benevelen met water. Voorkomen van opwerveling Gas Explosief, brandbaar, Verstikking Alle afsluiters sluiten Uitstroming voorkomen Doof alle vuur Zet alle motoren uit Indien niet veilig: ontruim de omgeving Dieselolie Brand,lekkage Gebruik poeder of schuimblusser Geen water gebruiken Absorberen met zand,zaagsel,absorbtieorrels Bij oog- of huidcontact: sproeien met stromend water 7/1

11 Deel 2 Risico Inventarisatie 1 Omschrijving locatie 1.1 Algemeen Op de kaarten (in bijlage 3 van de vergunning aanvraag) is de indeling van het bedrijf en terrein aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van de relevante onderdelen met betrekking tot de veiligheid op het terrein. 1.2 Indeling bedrijfsterrein Er bestaan twee gebouwen op het bedrijfsterrein, te weten: - Het kantoor gebouw; bestaande uit 1 verdieping - De productiehal; bestaande uit de overkapte opslag van grondstof, halffabricaat en eindproduct, de werkplaats, het magazijn, opslagloods eindproduct, de drogerij, de controlekamer, de verpakkingsafdeling, de emballage afdeling, de kantine op de eerste verdieping. Op 2 e verdieping alleen zolder met voorraadkast. Verder is op het terrein nog een trafo gebouw en een romneyloods aanwezig. De verschillende afdelingen in de productiehal staan met elkaar in verbinding. De productiehal en het kantoorgebouw staan niet met elkaar in verbinding. 1.3 Toegangswegen Zowel het kantoorgedeelte als de productiehal zijn rondom bereikbaar. De toegangsweg voor de externe hulpverleners is hetzelfde als de normale toegangsweg tot het bedrijf. 1.4 Risicodragende gebouwen / installaties Op het bedrijfsterrein bevinden zich een bovengrondse tank voor propaangas (2 stuks) en voor diesel. In de buurt van deze tanks mag er niet gerookt worden. In de buurt van de tanks zijn bordjes aangebracht met verboden te roken. Buiten bij de werkplaats staan enkele gasflessen opgeslagen t.b.v. laswerkzaamheden. In de werkplaats worden laswerkzaamheden verricht. Ook hier is open vuur verboden. 1.5 Verharding In verband met mogelijke lekkages of morsingen is het van belang wat de verharding van het terrein is. Dit is vooral van belang voor handelingen, waarbij gewerkt wordt met gas, of diesel. 1.6 Bescherming tegen binnendringen Het bedrijfsterrein is niet volledig af te sluiten. De toegangsweg kan worden afgesloten m.b.v. een poort. Het kantoor is voorzien van inbraak beveiliging. Echter is het terrein omringd door water /1

12 1.7 Aanwezig personeel Bij Komeco BV wordt in verschillende diensten gewerkt als er gedroogd wordt. Indien er niet gedroogd wordt werkt men hoofdzakelijk in dagdienst (07: uur). Plaats: Tijdstip: Hoeveel: Wie: Kantoor 0:00 17:00 4 Administratie Receptioniste Inkoop Bedrijfsleider Werkplaats 07:00 16:00 2 Monteurs Regelkamer 07:00 16:00 1 Procescontroller Hygiënisatie 07:00 16:00 3 Shovelmachinisten/ /drogen productiemedewerker Pelletisering 07:00 16:00 2 Persmedewerkers Verpakkings- 07:00 16:00 2 Afzakkers Afdeling Expeditie 07:00 16:00 2 Expeditie medewerkers Eventueel ploegendienst 07:00 16:00 16:00 23:00 23:00 07:00 1. Registratie personeel en bezoekers De bedrijfsleider draagt zorg voor registratie van de aanwezige personeelsleden en bezoekers op daarvoor bestemd bord. Indien zich een calamiteit voordoet, kan middels dit bord nagegaan worden of er nog mensen vermist zijn. Dit voorkomt gevaarlijke zoektochten naar mensen die er niet zijn. Ofwel dat mensen vergeten worden die zich nog in de gebouwen bevinden. Tussen 17:00 en 0:00 uur is het kantoor gesloten de telefoon wordt doorgeschakeld naar de bedrijfsleider of de bedrijfsdirecteur. De avond- en nachtploeg bestaan normaal uit twee personen. 9/1

13 2 Situering t.o.v. de omgeving 2.1 Waarschuwen omgeving In geval van brand moet de omgeving gewaarschuwd worden. In de bijgevoegde omgevingskaart is aangegeven welk gebied eventueel hinder kan ondervinden van een calamiteit bij Komeco BV. In de nabije omgeving van het bedrijf bevinden zich een gemaal, bungalowpark Ketelhaven en een tweetal woningen. De telefoonnummers van deze buren staan vermeld op de telefoonlijst op pagina Situering t.o.v. waterlopen In de veiligheidskaart zijn tevens de waterafvoer, relevante kanalen, meren en rivieren aangegeven. Hiermee wordt in beeld gebracht waar eventueel lekkages en morsingen heen vloeien en waar aldus maatregelen getroffen moeten worden. 3. Risico-inventarisatie 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt nagegaan waar zich de risico s op calamiteiten bij Komeco BV zouden kunnen voordoen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar plaatsen waar zich mogelijke bedrijfsstoringen kunnen voordoen. In tweede instantie wordt een inventarisatie gemaakt naar stoffen, die gevaar of schade voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Tevens wordt daarbij aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn en welke voorzieningen er zijn getroffen om de kans op een calamiteit te voorkomen Risicogebieden Risicogebied mogelijke gevolgen mogelijke oorzaken instructies/voorzieningen Torbed ovens Brandgevaar Te hoge temperatuur Automatische temperatuur meting Automatische afschakeling totale installatie Trommel Brandgevaar Stilvallen trommels Torbed schakelt automatisch uit Zie torbed oven Opslag Hout Brandgevaar Broei en open vuur Controleer temperatuur snippers Verboden te roken Blussen met water Opslag mest Bodemvervuiling Doordringen in de bodem Niet onnodig in beweging brengen Dieselolietank Propaangastank Laswerkzaamhe den Zuurwasser Geurhinder Verontreiniging van bodem of grondwater Geuremissie Morsen of lekken bij vulactiviteiten Hekwerk tegen aanrijdingen Noodstop Overvulbeveiliging Direct afsluiten Bordjes verboden te roken Explosie en Lekkages en open vuur brandgevaar Brand/explosie Open vuur Bordjes verboden te roken Schade aan gezondheid Schade aan milieu Aanraking met het zwavelzuur Lek dicht vervaardigen Voorzien van lekbak 10/ 1

14 3.3 Risicovolle stoffen Stofnaam Hoeveelheid Plaats Risico Repressieve maatregelen Houtsnippers *36m 3 Losse containers Brand Verboden te roken Vaste mest Overkapte opslaghal Drijfmest 2*50m 3 Vloeistofdichte stalen tanks Zuurstof, acetyleengas, en argon Propaan, butaan 1*25 m 3 bovengrondse tanks Dieselolie 1*5 m 3 Bovengrondse tank Hydraulische olie, Smeervet, motorolie In speciale berging bij werkplaats Smeulen Gasvorming Explosie Brand Lekkage/morsen Brand/lekkage reservoir Lekkage Lichaamscontact Brand Water benevelen Niet roeren Ruimte ventileren Indien niet veilig: omgeving ontruimen Ontruim de omgeving Uitstroming voorkomen Sluit afsluiters van het Afsluiter sluiten Zet hoofdschakelaar uit Doof alle vuur Zet alle motoren uit Sluit afsluiters gebruikstoestellen Absorberen met absorptiekorrels Bij oog- of huidcontact: spoelen met stromend water Gebruik of schuimblusser geen water Zuur L Buiten inrichting Irriterend Bij contact met lichaam, veel spoelen 11/ 1

15 4. Calamiteitenvoorzieningen 4.1 Rookmelders Er zijn geen rookmelders aanwezig. 4.2 Noodstroom en -verlichting Er is bij Komeco BV geen noodstroom aanwezig. Er is wel noodverlichting aanwezig. 4.3 Transparanten Om in geval van calamiteiten de mensen de juiste vluchtweg te wijzen, zijn er in het gebouw lichtgevende borden aangebracht. 4.4 Sleutelkluizen In het gebouw is een sleutelkluis aangebracht. Deze bevindt zich aan de buitenkant van het kantoor. De brandweer heeft een sleutel van deze kluis. 4.5 Veiligheidskaart In het bedrijf zijn veiligheidskaarten opgehangen, waarop alle calamiteitenvoorzieningen zijn aangegeven. Ook de brandweer heeft hiervan een exemplaar. 12/ 1

16 5. Taken en verantwoordelijkheden 5.1 Noodprocedureteam Bij Komeco BV zijn de volgende functies en taken in geval van calamiteit verdeeld. H. Groenenboom Bedrijfsleider, veiligheidsfunctionaris, verantwoordelijke bij calamiteit - Coördinator. - Lokaliseert alarmmelding. - Alarmeert administratie - Zorgen dat de gas- en elektra wordt afgesloten indien noodzakelijk. - Zorg dragen dat de benodigde hulpmiddelen op de benodigde plaats komen. - Brandweer en andere hulpverleners informeren van de aard van de ramp voorzien van alle noodzakelijke overige informatie. - Alarmeren interne en externe hulpverlening. - Fungeren als communicatiecentrum. G. van Kooij Operator, 2 e veiligheidsfunctionaris / -coördinator - Vervangen of assisteren veiligheidsfunctionaris - Verzorgen gewonde personen - Zorgdragen voor verbanddoos en andere middelen - Begeleidt ontruiming G. Groenenboom Bedrijfsdirecteur, eindverantwoordelijkheid - Z.s.m. ter plekke aanwezig zijn 5.2 Calamiteiten met Zwavelzuur Bij calamiteiten met zwavelzuur direct contact opnemen met één van onderstaande personen. Zwavelzuur gecertificeerde pgs15 personen zijn: C. Monster G. Kooij P. Holzken 13/ 1

17 6 Colofon 6.1 Algemeen Het voor u liggende calamiteitenplan is opgesteld naar aanleiding van de verleende ontwerpbeschikking Wet milieubeheer van Gedeputeerde Staten van Flevoland van december 2004 (nummer MB/ /A). Voorschrift 1.9, deze ontwerpbeschikking schrijft voor dat er voor de gehele inrichting een calamiteitenplan dient te bestaan. Het plan bestaat uit twee onderdelen: een zogenaamd noodactieplan, waarin wordt voorgeschreven hoe dient te worden gehandeld bij calamiteiten zoals: explosie, brand en lekkages / morsingen Tevens voorziet het plan in een risico inventarisatie, waarin de getroffen voorzieningen en de controlerende taken op veiligheids- en milieuvoorschriften staan vastgelegd, zodat de kans op het uitbreken van calamiteiten tot een minimum wordt beperkt. Dit plan kan zowel gebruikt worden door de medewerkers van het bedrijf evenals externe hulpverleners. De medewerkers moeten voldoende op de hoogte worden gebracht van dit plan, opdat zij weten hoe zij onder dergelijke omstandigheden dienen te handelen en welke instanties zij bij calamiteiten moeten waarschuwen. 6.2 Verantwoording De directie van Komeco BV is verantwoordelijk voor een goed veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Hierin behoort ook een plan, waarin afspraken vastliggen hoe te handelen bij een calamiteit binnen en buiten werktijd. Deze taak is gelegd bij de bedrijfsdirecteur. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het calamiteitenplan. Hij heeft sommige taken gedelegeerd naar de veiligheidsfunctionaris, maar hij blijft eindverantwoordelijk. 6.3 Doelstelling Het doel van het calamiteitenplan is om in geval van een calamiteit, de veiligheid van de werknemers van Komeco BV, de bescherming van het milieu en de omgeving zo goed als mogelijk te waarborgen, door het beperken en voorkomen van schade middels preventieve en repressieve maatregelen. Ondertekening ter goedkeuring Komeco BV Brandweer Provincie 14/ 1

18 Bommeldingsformulier invulformulier voor telefonische bommelding Algemeen: - Wees vriendelijk en spreek de melder aan met U. - Tracht de melder aan de praat te houden en vraag zoveel mogelijk gegevens. Wanneer gaat de bom af? Waar is de bom verstopt? Is hij duidelijk zichtbaar? Wat voor bom is het? Hoe ziet de bom er uit? Waarom hebt u de bom geplaatst? Waarvandaan belt U? Wie bent U? Van welke organisatie bent U? Noteer letterlijk zoveel mogelijk wat er gezegd wordt: Datum: - - Tijd van ontvangst uur min Identificatie van de berichtgever; 1. Stem: man / vrouw / kind / collega 2. Spraak: langzaam normaal snel afgebeten ernstig hoog lachend monotoon hakkelend spraakgebrek lispelend laag hees schor dronken vervormd Nederlands Engels Frans Duits Dialect anders ingeslikte letters R / N / G uitspraakfouten 3. Geluiden: lachen praten kinderen vliegtuig rinkelende sieraden café muziek schrijfmachine telefooncel tram bus vrachtwagen auto s brommers trein machines vogels dieren andere geluiden Alarmeer het hoofd BHV / 112 Spreek verder met niemand anders over deze melding. 15/ 1

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

1. Brandpreventie en -melding

1. Brandpreventie en -melding Calamiteitenplan Schwartzmans b.v. Belangrijke telefoonnummers Schwartzmans 0416-337066 (tijdens kantooruren) Alarmcentrale, Centrale post ambulance vervoer (0)112 Centrale post brandmelding (0)112 Centrale

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ALGEMENE GEGEVENS:... 4 ALARMERING INTERN... 5 Taak conciërge (of directeur)... 5 Taken voor het personeel... 6 Taakverdeling in de afzonderlijke

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN INLEIDING

CALAMITEITENPLAN INLEIDING CALAMITEITENPLAN INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen, kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Basis Bedrijfshulpverlening incl. herhaling

Branchetoetsdocument: Basis Bedrijfshulpverlening incl. herhaling pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Basis Bedrijfshulpverlening incl. herhaling Versie 4.0 VERVALLEN per 01 juli 2009 Deelbranche(s) Aanhangwagen Autoverhuur Autowas Bedrijfsauto Camper en Caravan Personenauto

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Calamiteiten- Ontruimingsplan

Calamiteiten- Ontruimingsplan Calamiteiten- en Ontruimingsplan Optisport Vlissingen-Middelburg B.V. Versie: 30 juli 2015 Inhoudsopgave: pagina: Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Algemene richtlijnen..... 5 Stappenplan in geval van een brandalarm...

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW ODEL BEDRIJFS- HULP- VERLENIN GS PLAN ARBOUW ARBOUW verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw Postbus 8114 1005 MODEL BEDRIJFS- HULPVERLENINGSPLAN pagina INHOUD INHOUD VAM HET MODEL

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 BHV ontruimingsplan Van Elst & Veso Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem

Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem Belangrijke informatie voor omnizwemvereniging Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem Sportcentrum Rozengaarde Bezelhorstweg 115 7002 CC DOETINCHEM Tel.nr. 0314-330991 Doetinchem, 28 april

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie Voorschriften ter voorkoming van brand Wat te doen bij brand Tips en wetenswaardigheden, Beheer & Onderhoud.../januari2009 Inleiding

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie