Ioniserende straling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ioniserende straling"

Transcriptie

1 1 DOEL TOEPASSINGSGEBIED WETTEKSTEN Grenswaarden (KB 20 juli 2001: Hfdst. III, Afd. I, Art & ) ADVIEZEN PRINCIPES VAN IONISERENDE STRALING Niet-ioniserende straling VS. ioniserende straling Symbolen Natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit Verschillende stralingstypes α- stralen (Alpha) & β- stralen (Bèta) X-stralen (Röntgen) & γ-stralen (Gamma) PREVENTIE WERKEN BIJ IONISERENDE BRONNEN Specificaties van de aanwezige ioniserende bronnen Nyrstar Balen NOODSITUATIE Algemeen Specifieke toelichting bij noodsituaties Brand Explosie... 3

2 1 DOEL Ioniserende (radioactieve) stralen kennen verschillende praktische toepassingen. Hierbij is het wel altijd van belang om te vatten dat er een constante waakzaamheid moet geschieden tijdens het werken met toepassingen die ioniserende stralen voortbrengen. Er bevinden zich op de site densiteitmeters die een ioniserende bron bevatten. Bij het werken aan deze installaties moeten de onderstaande regels worden gevolgd. Bijkomend wordt er in bepaalde omstandigheden wordt niet-destructief onderzoek uitgevoerd met ioniserende stralingsbronnen (radiografisch onderzoek met radioactieve bronnen en Röntgentoestellen). Voor deze werkzaamheden gelden speciale regels omdat medewerkers hierbij ongewenste stralingsdosis kunnen oplopen. Werkzaamheden worden uitgevoerd door een keuringsorganisme welk instaat voor onderstaande maatregelen. 2 TOEPASSINGSGEBIED De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium. Ze moet worden nageleefd voor ieder persoon die werken gaat uitvoeren in de buurt van ioniserende bronnen op de site van Nyrstar Belgium (). Bijkomend omvat deze procedure een overzicht van hoe te handelen in het geval van een noodsituatie. Ingeval het ontstaan van een noodsituatie zullen de hierin beschreven stappen worden nageleefd. 3 WETTEKSTEN Voor het werken bij ioniserende straling zijn de volgende wetteksten van belang: Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende straling voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleair Controle (FANC). o Met als uitvoeringsbesluit het KB van 20 juli 2001 (BS 30 augustus 2001) KB van 25 april 1997 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico s voorkomend uit ioniserende straling. (CODEX Titel IV, Hoofdstuk VII)

3 3.1 Grenswaarden (KB 20 juli 2001: Hfdst. III, Afd. I, Art & ) Elke blootstelling van personen moet zo laag mogelijk zijn als redelijkerwijze mogelijk is (ALARA-principe - As Low As Reasonable Achievable). In geen geval mogen de dosissen hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde limieten. Beroepshalve blootgesteld (1) publiek Effectieve dosis 20 msv/jaar (2,3) 1 msv/jaar Equivalent dosis (4) Ooglens Huid Handen en voeten 150 msv/jaar 500 msv/jaar 500 msv/jaar 15 msv/jaar 50 msv/jaar 50 msv/jaar Beroepshalve personen zijn personen die een dosimeter dragen en medisch onderzocht worden in het kader van het risico van ioniserende stralen. Dosislimiet: Geldt voor de totale bestraling over 12 glijdende maanden) Effectieve dosis: som van de gewogen dosissen in de organen en weefsel van ons lichaam. Dosis gemeten in specifiek orgaan of weefsel; Sv = Sievert = J/Kg 4 ADVIEZEN In corrosieve omstandigheden werden lekken vastgesteld bij ingekapselde Cs-137 bronnen na jaar. Daarom raadt AV Controlatom een gebruiksduur aan van maximaal 20 jaar. 5 PRINCIPES VAN IONISERENDE STRALING 5.1 Niet-ioniserende straling VS. ioniserende straling Niet-ioniserende straling: in het algemeen gaat het hier meestal om warmte straling. Deze kunnen vooral schadelijk zijn voor het oog (schade hoornvlies, cataract, ). : deze hebben het vermogen om cellen te beschadigen. Deze schade kan op twee manieren plaatsgrijpen: o Lichamelijke schade: huidbeschadiging, oogvertroebeling, aantasting bloed- en beenmergsamenstelling, haaruitval,

4 o Genetische schade: aantasting van de genen of chromosomen van de voortplantingscellen van man of vrouw. Deze vorm is de meest gevreesde aangezien het kan leiden tot afwijkingen van een verwekte vrucht. Op die manier kan de afwijking over generaties heen worden verder gegeven. 5.2 Symbolen Radioactieve straling (ioniserende straling) GEVAARLIJK Niet-ioniserende straling Mogelijk gevaarlijk 5.3 Natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit Personen die niet beroepshalve aan ioniserende straling worden blootgesteld, ontvangen vooral straling op de hieronder beschreven (natuurlijke en kunstmatige) wijzen. Natuurlijke Banaan: 0,1 microsievert Achtergrondwaarde België 3 à 4 msv/jaar Kunstmatig Vlucht van EU naar VS: 40 microsievert Mammogram 150 microsievert Fukushima (Japan) op 30 km van kerncentrale : 2mSv/dag Röntgenfoto van de wervelkolom 4,2mSv Bv: CT scan van buik 10mSV Levensreddende operaties : 250mSv Eerste symptomen stralingsziekten

5 5.4 Verschillende stralingstypes Wanneer we dieper ingaan op de ioniserende straling dan stellen we vast dat er verschillende stralingstypes bestaan met elk hun specifieke inwerking en gevaren. Wanneer we werken in een omgeving met ioniserende stralen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen straling en besmetting. Besmetting Straling Kan worden doorgegeven Kan niet worden doorgegeven Vergelijkbaar met regen Vergelijkbaar met zonnestralen α- stralen (Alpha) & β- stralen (Bèta) Bv. X-stralen (Röntgen) & γ-stralen (Gamma) α- stralen (Alpha) & β- stralen (Bèta) α-deeltjes hebben een grote massa, wanneer ze worden uitgestraald dan botsen ze met omliggende deeltjes tot al hun energie is uitgewerkt. α-deeltjes kunnen worden uitgezonden door radioactieve kernen van Thorium, Cesium, Uranium en Radium. Ze worden tegengehouden door onze huid, maar kunnen wel binnendringen via de ademhaling, voeding of wonden. Wanneer ze worden opgenomen in het lichaam dan kunnen ze via het bloed diep doordringen in het lichaam waar ze leiden tot aantasting van organen, rode bloedlichaampjes, ). α-deeltjes kunnen inwerken op een afstand van enkele centimeter. β-deeltjes hebben gelijkaardige eigenschappen als α-deeltjes alleen brengen ze in mindere maten schade aan. Maar dit wel over een grotere afstand 10 tal centimeter. α- en β straling kan worden opgenomen via besmetting (contaminatie). Dus door contact met de huid, inslikken van gecontamineerde voeding, drank, zuigen aan besmette sigaretten, inademen van besmette lucht, X-stralen (Röntgen) & γ-stralen (Gamma) Dit zijn zeer doordringende stralen met een grote energie-inhoud die over een grote afstand kunnen inwerken. Deze straling kan zowel tot somatische als genetische schade leiden (zie hierboven).

6 6 PREVENTIE Met betrekking tot straling gelden altijd 3 gouden veiligheidsregels: 1. Afstand nemen van de bron 2. Beperken van de blootstellingduur 3. Afschermen van de stralingsbron Om besmetting tegen te gaan zijn hygiënische voorzorgen: handen wassen, kledij schoonhouden, zeer belangrijk. Dit verminderd immers de kans op contaminatie

7 7 WERKEN BIJ IONISERENDE BRONNEN Voorafgaand aan het uitvoeren van de werken moet de uitvoerder in het bezit zijn van een werkvergunning waarbij het werken aan installaties die ioniserende bronnen bevatten behandeld is. Bij het verlenen van de vergunning wordt duidelijk aangegeven waar op de afdeling de bron zich bevindt. Aanwezige ioniserende bronnen op site Nyrstar Balen (feb. 2008) Voor en tijdens het uitvoeren van de werken dienen de volgende acties te worden nageleefd: Overlopen en begrijpen van het veiligheidsvoorschrift Enkel personen die opgeleid zijn om werken uit te voeren aan een radioactieve bron zullen deze werken uitvoeren. Radiologisch onderzoek gebeurd enkele door mensen van keuringsorganismen. Aanbrengen van afzetting Het aanbrengen van deze afzetting dient te beletten dat niet-radiologische werkers de stralingsbron te dicht naderen. De afzetting moet duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn met waarschuwingsborden of vlaggen met het symbool voor ioniserende straling, in combinatie met waarschuwingslint. Bij het werken in de fabriek is het van belang ook rekening te houden met niveaus hoger en lager gelegen dan het werkpunt zoals bordessen onder/boven, kooiladders etc. Na beëindiging van de werkzaamheden moet de afzetting worden verwijderd.

8 Waarschuwen en weren van omstaanders Uitvoerders moeten er op toe zien dat zich geen niet-radiologische werkers binnen de afzetting bevinden zolang de ioniserende stralingsbron in werking is. Personen, die normaal in de omgeving werkzaam zijn, dienen vooraf gewaarschuwd te worden. Ingeval van werkzaamheden aan de installatie dient de bron worden afgesloten. Werken een installatie die een radioactieve bron bevat mogen door niet specifiek opgeleide personen worden uitgevoerd indien dit geen invloed heeft op de ioniserende bron. Bij elke demontage van leidingen waarop een radioactieve bron gemonteerd is dient deze bron te worden afgevoerd naar de leverancier. Deze maatregel dient om te vermijden dat een radioactieve bron zoals schroot zou behandeld worden. Om misverstanden te vermijden dient op elke radioactieve bron minstens 1 stralingssymbool aanwezig te zijn evenals de bronkarakteristieken. 7.1 Specificaties van de aanwezige ioniserende bronnen Nyrstar Balen. De aanwezige ioniserende bronnen bij Nyrstar Balen bestaan uit de volgende componenten: 20 densiteitsmeters voorzien van een Cs-137 bron (cfr. tabel inventaris ioniserende bronnen). Elk van de radioactieve Cs-137 puntbronnen bestaat uit een pastille van keramisch cesium materiaal geplaatst in een dubbele roestvrij stalen bronhouder. Deze goed beveiligde bronhouder bevindt zich ongeveer in het midden van een afgeschermde container vervaardigd uit lood en staal (volgens ISO 66646). bronhouder Cs- 137 container Om de 3 maanden worden de ioniserende bronnen aanwezig op de site van Nyrstar Belgium gecontroleerd door AV Controlatom. Jaarlijks worden metingen uitgevoerd door AV Controlatom op de bronnen. Als algemene regel mag worden aangenomen dat de gecontroleerde zone rond iedere bron bestaat uit de compartering + 30cm.

9 8 NOODSITUATIE 8.1 Algemeen In het geval zich er een noodsituatie (brand, explosie, aardbeving, ) volstrekt worden de hierna volgende maatregelen genomen. De persoon die de situatie vaststelt blijft op een afstand van minstens 5 meter van de bron (liefst verder). De bron mag niet worden aangeraakt. Wanneer de brand nog te blussen is dan wordt deze zo snel mogelijk geblust. Blussen gebeurt tegen de wind in. Portiers worden verwittigd van de situatie: o Korte omschrijving & locatie Wanneer het blijkt gaan om een noodgeval waarbij de mogelijkheid bestaat dat er ioniserende straling/besmetting is vrijgekomen dan brengt de portier AV Controlatom hiervan op de hoogte: 02/ (24/24 7/7) 1 Alle personen die in de buurt van de bron verbleven op een adequate plaats verzamelen (dit is bv. niet een refter omwille van de kans op verspreiding van mogelijke besmettingen) om ze te controleren op besmetting en eventueel te decontamineren. De gecontamineerde kledij van deze personen verzamelen in plastieken zakken. Opmerkingen: - Na elk ongeval zal een grondige inspectie van de bronnen uitgevoerd worden. - Indien bovengenoemde voorzorgsmaatregelen gevolgd worden dan zullen de gevolgen voor het personeel, de brandweer en de contractanten niet belangrijk zijn. De dosislimiet van µsv (blootstelling publiek) per jaar zal niet snel overschreden worden. - Praktisch bestaat er geen risico voor personen die zich buiten de omheining bevinden. 1 Bij ieder incident waarbij een ioniserende bron is betrokken zal het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle verwittigd worden: 02/

10 8.2 Specifieke toelichting bij noodsituaties Brand Brontemperatuut < 800 C De bronhouders weerstaan aan 800 C gedurende 1 uur. Er is dus geen verspreiding van radioactief materiaal. Als de mogelijkheid bestaat mag de brand worden gedoofd met brandblusser. Wanneer de afschermingscontainers stuks zijn en er dus straling optreed, blijkt dat op 5 meter afstand het verblijf voor personen van het publiek (bv. hulpdiensten) steeds meer dan 26 uur mag bedragen vooraleer µsv ontvangen wordt. Om te vermijden dat de bron uit een weke container kan weggeslingerd worden zal de waterstraal nooit rechtstreeks op de container gericht worden. Om smelten van het lood te vermijden kan men de container door middel van een douche koelen Brontemperatuut > 800 C Door de hoge temperatuur is de afscherming van de broncontainer volledig weg gesmolten en is de bronhouder open gebarsten. Er bestaat nu een kans op bestraling, besmetting en inhalatie van radioactief materiaal. Volg onderstaande voorschriften. Blijf op een afstand van minstens 3m van de bron en dit maximaal 10h. Beroepshalve personen blootgestelde personen en brandweerlui dienen de volgende PBM s te dragen: plastieken pak, overschoenen, handschoenen en ademhalingsapparatuur (zuurstoffles of minstens een P3 filter) te gebruiken. Het is ten alle tijden verboden van de bron aan te raken. De mogelijk gecontamineerde kledij verzamelen in plastieken zakken. Na de interventie handen en gezicht wassen. 2 Bij ieder incident waarbij een ionisernde bron is betrokken zal het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle verwittigd worden: 02/

11 8.2.2 Explosie Explosie: Radioactieve bron is intact Ten gevolge van een explosie kan een container vallen en breken en een Cs-137 bron uit de container weggeslingerd worden op een onbekende plaats (de afstand kan groot zijn). Voor het zoeken van de bron en het al dan niet intact zijn van de bron moet een beroep worden gedaan op AV Controlatom: 02/ Wanneer de bron teruggevonden is moet deze met een tang behandeld worden en in een loden container geplaatst worden. Nooit dient een bron met de hand vastgenomen te worden. Het huiddosistempo zal zeer hoog zijn en er is steeds een kans op besmetting De radioactieve bron is niet meer intact Dit zou enkel kunnen gebeuren indien de bronhouder verpletterd wordt. Gezien de sterke bronconstructie is de kan zeer klein dat dit gebeurt. Indien grote hoeveelheden bluswater gebruikt worden dan zou een bron (intact of niet) in een kanalisatie of een station voor afvalwaterbehandeling kunnen terechtkomen. In een extreem geval zou de radioactieve lozingslimiet kunnen overschreden worden. Indien de bron niet meer wordt teruggevonden moet het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle verwittigd te worden: 02/ Bij ieder incident waarbij een ionisernde bron is betrokken zal het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle verwittigd worden: 02/

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE Inleiding Het principe van radioactiviteit en radioactieve straling werd beschreven op het einde van de negentiende eeuw, maar pas tijdens de tweede wereldoorlog

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN *******

KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ******* KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ******* KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 2001 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE BESCHERMING VAN DE BEVOLKING, VAN DE WERKNEMERS EN HET LEEFMILIEU TEGEN

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 Aard van de laatste wijziging: 11: archievering Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. VERWIJZINGEN... 2 4. DEFINITIES... 2 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN... 5 6.

Nadere informatie

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R Cursus Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Augustus 2011 Voorwoord Het Erasmus MC beschikt voor het toepassen van bronnen van ioniserende straling over drie Kernenergiewetvergunningen (type:

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde

Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde Onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde Inleiding In Nederland worden per jaar meer dan honderdduizend mensen verwezen voor een nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling. Nucleair geneeskundig

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoge Gezondheidsraad Zelfbestuursstraat 4 B-1070 BRUSSEL Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde

Nadere informatie

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Nucleaire geneeskunde Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Afspraak Dag en datum:... dag... Tijd:... uur Waar: gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3

Nadere informatie

Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk?

Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk? Een röntgenfoto; is dat gevaarlijk? Inleiding Deze folder informeert u over het nut en over de mogelijke nadelige effecten bij het maken van röntgenfoto's. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog andere

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Hoe een nucleair ongeval

Hoe een nucleair ongeval 1 2 Hoe een nucleair ongeval beschermt u zich bij? Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, strikte voorschriften en strenge controles is een ongeval in een kerninstallatie nooit helemaal uitgesloten.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Inleiding Practicum TNW

Inleiding Practicum TNW Inleiding Practicum TNW TNW1401-P IP ir. S.E. Angad-Gaur, dr. E. Lagendijk (redactie) Werkgroep Natuurkunde Onderwijs TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen 2000 ii TNW1401-P IP Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie