INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE NIEUWE BEWONERS"

Transcriptie

1 INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, Januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS ZORGVISIE HUISREGLEMENT KLACHTENREGLEMENT PRIVACY REGLEMENT VOORZIENINGEN VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE SCHENKINGEN MEERKEUZE MENU BIBLIOTHEEK BRANDINSTRUCTIE BEWONERS INTERCOMINSTRUCTIES OVERZICHT COMMISSIES OVERZICHT ACTIVITEITEN OVERZICHT HUISARTSEN OVERZICHT NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS, PRIJZEN BELEIDSSTUKKEN ROSA SPIER HUIS...45 Informatie nieuwe bewoners INHOUDSOPGAVE 2

3 1 INLEIDING Het Rosa Spier Huis is opgericht in 1969 door Rosa Spier en Henriëtte Polak. Rosa Spier was een bekend harpiste. Zij speelde o.a. in het Concertgebouworkest en gaf veel les. Bij het ouder worden wilde Rosa Spier in een huis wonen, waar gezorgd werd voor de maaltijden, het schoonhouden van de woon- en werkruimte en waar bij ziekte voor je gezorgd werd. Op deze manier kon zij al haar energie besteden aan dat wat zij het belangrijkste in haar leven vond: het bespelen van de harp. Henriëtte Polak was een vriendin van Rosa Spier. Henriëtte kwam uit een rijke familie en was zeer geïnteresseerd in kunst. Het werk dat zij verzameld heeft, hangt in haar woning in Zutphen, het huidige Museum Henriëtte Polak. Door haar kennis van kunst en haar maatschappelijke positie heeft zij veel invloed gehad in het tot stand komen van het Rosa Spier Huis. De doelgroepen van het Rosa Spier Huis zijn kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers. In het huis wonen kunstenaars met verschillende achtergronden: muziek, theater, beeldende kunst en literatuur. Er wonen ook wetenschappers, die door hun vak de kunstenaars hebben ondersteund om hun beroep uit te oefenen, zoals een museumdirecteur, een galeriehouder, een uitgever. Een toelatingscommissie bepaalt of iemand tot de doelgroep behoort. Informatie nieuwe bewoners INLEIDING 3

4 2 INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS In de eerste weken nadat u naar het Rosa Spier Huis bent verhuisd, bent u nog druk met en moe van de verhuizing. Om die reden worden gesprekken die met u gevoerd moeten worden, een beetje gespreid over een aantal weken. Direct na de verhuizing vraagt een medewerkster van de verpleging en verzorging welke zorg geboden moet worden vanaf het moment van verhuizing. In de eerste week na verhuizing komt een verzorgster of verpleegkundige bij u langs om het zorgplan met u in te vullen en met u te bespreken op welke manier u de geïndiceerde zorg wilt ontvangen. Ook komen in de eerste weken na verhuizing de chef kok langs en het hoofd van de huishouding om uw wensen door te spreken en uitleg te geven op het gebied van voeding en het schoonmaken van de woon- en werkruimte. Bij aanmelding heeft u een CV ingeleverd. Vanuit deze gegevens wordt door de receptie een overzicht gemaakt van de belangrijkste momenten in uw professionele loopbaan. Deze korte CV wordt aan de bewoners uitgedeeld, als hulp bij de kennismaking met u als nieuwe bewoner. Eén of twee keer per jaar wordt, in samenwerking met de Cliëntenraad, een kennismaking georganiseerd voor nieuwe bewoners. Wij nodigen u uit al uw vragen te stellen en aan te geven welke wensen u heeft. Zo kunnen wij proberen de zorg en dienstverlening aan u zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. Informatie nieuwe bewoners INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS 4

5 3 ZORGVISIE Doelstelling en visie Het Rosa Spier Huis wil oudere kunstenaars en wetenschappers met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur een zodanige woon- en werkomgeving bieden dat zij tot op hoge leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten en een bijdrage kunnen blijven leveren aan het culturele leven. Het Rosa Spier Huis biedt hierbij de ondersteunende verpleging en verzorging. Het Rosa Spier Huis vindt dat het kunnen blijven beoefenen van het eigen vak voor de oudere kunstenaars en wetenschappers een noodzakelijke voorwaarde is om op gelukkige en evenwichtige wijze oud te worden. Het Rosa Spier Huis is een verzorgingshuis met een scala aan extra faciliteiten en ruimten in de vorm van ateliers, muziekstudio s, werkruimten, ontmoetingsruimten, bibliotheken, een concertzaal en een tentoonstellingsruimte, die tezamen de culturele sfeer en het inspirerende leefmilieu creëren. In deze omgeving kunnen oudere kunstenaars en wetenschappers hun werk, ondanks de hoge leeftijd en daarmee samenhangende lichamelijke beperkingen, blijven voortzetten. Het Rosa Spier Huis heeft een landelijke functie. Werkwijze Door het ouder worden verkleint de leefwereld van senioren. Voor kunstenaars en wetenschappers is dit niet anders. Door het verkleinen van de leefwereld, verminderen ook de mogelijkheden inspiratie op te doen en bezig te zijn met culturele aangelegenheden. Om deze leefwereld zo levendig mogelijk te houden en bewoners een bron van inspiratie aan te bieden, organiseert het Rosa Spier Huis veelvuldig uiteenlopende culturele activiteiten. Voor een deel van deze activiteiten worden ook inwoners van Laren en omliggende gemeenten uitgenodigd. De culturele activiteiten variëren van concerten, theatervoorstellingen en lezingen tot filmvoorstellingen. Daarnaast vinden er activiteiten plaats die speciaal aan de bewoners aangeboden worden of door bewoners zelf georganiseerd worden. Informatie nieuwe bewoners ZORGVISIE 5

6 Zo is er een voorleesclub, Franse les in samenwerking met de Volksuniversiteit en activiteitenbegeleiding in muziek en beeldende kunsten. Vier keer per jaar verschijnt Rosa Proza, een literair huisblad. Dit alles geeft het Rosa Spier Huis een dynamisch karakter. Met name de concerten en theatervoorstellingen geven jonge kunstenaars de mogelijkheid zich te presenteren. Deze culturele activiteiten geven gelegenheid tot contacten met geestverwanten binnen en buiten het Rosa Spier Huis. Door een groot en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur in Huis te brengen, blijven de bewoners betrokken bij de leefwereld waarin zij vroeger zeer actief waren. Deze activiteit neemt bij het ouder worden wel af, maar het wordt als belangrijk ervaren om zo lang als mogelijk is de activiteiten bij te wonen. Verzorging en diensten Kwaliteit van werken In september 2013 heeft het Rosa Spier Huis een gouden keurmerk behaald. Dit is het Prezo keurmerk, gebaseerd op de Normen voor Verantwoorde Zorg. Het keurmerk beoordeelt enerzijds de manier van werken en anderzijds de sfeer waarin gewerkt wordt. Bij de manier van werken worden procedures en protocollen, evaluaties van beleidsstukken, noteren en verwerken van informatie (zoals de zorgdossiers) e.d. beoordeeld. Bij de sfeer wordt gekeken naar bejegening, klantvriendelijkheid, betrokkenheid, behandeling van klachten, e.d. Het Rosa Spier Huis scoort op beide terreinen goed, maar vooral op bejegening en de goede en open sfeer in het Huis. Een hoge score wordt ook behaald bij het tevredenheidsonderzoek onder de bewoners en onder de medewerkers. Het Rosa Spier Huis hecht er grote waarde aan de tevredenheid onder de bewoners en onder de medewerkers zo hoog te houden. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van voorgaande jaren: deze zijn structureel hoog. Uitgangspunten Het uitgangspunt in de zorg- en dienstverlening binnen het Rosa Spier Huis is de autonomie en zelfbeschikking van de individuele bewoner te respecteren en waar mogelijk of nodig te stimuleren. Alle medewerkers van de diensten huishouding, receptie, keuken, techniek, activiteitenbegeleiding en verpleging en verzorging werken vanuit die visie. De zorg en diensten worden dan ook zo veel mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoner. Volgens de Normen Verantwoorde Zorg heeft een bewoner bijvoorbeeld recht op een schoon en verzorgd lichaam. Het Rosa Spier Huis tekent daarbij aan als de bewoner daar Informatie nieuwe bewoners ZORGVISIE 6

7 prijs op stelt. Met name de beeldend kunstenaars dragen overdag altijd hun werkkleding met verfvlekken. Er wordt rekening gehouden met individuele wensen, mits deze niet haaks staan op de wensen van de andere bewoners; zij mogen op hun beurt geen overlast ervaren door een medebewoner. Vormen van zorg en de ZZP s Het Rosa Spier Huis levert onderstaande vormen van zorg: op somatische grondslag aan bewoners die door hun ziekte voor een groot deel of volledig zorgafhankelijk zijn; op psychogeriatrische grondslag aan een groeiend aantal bewoners dat vanwege hun geestelijke achteruitgang veel tot zeer veel begeleiding behoeft; Bovengenoemde vormen van zorg worden vertaald in een ZZP indicatie. Het Rosa Spier Huis heeft een toelating voor ZZP 4 tot en met 6. Het is duidelijk merkbaar dat nieuwe bewoners met een steeds hogere ZZP score naar het Rosa Spier Huis komen. Beleid wordt zo nodig op deze ontwikkeling aangepast. Bewoners kunnen in hun woning praktisch alle vormen van zorg ontvangen. Bij sommige bewoners is meer toezicht wenselijk of noodzakelijk, op grond van de zorgvraag. In zo n situatie wordt, in overleg met bewoner en kinderen/familie, een verhuizing naar de 1 e etage voorgesteld, omdat daar een zusterpost is. Een bewoner kan, in overleg, tijdelijk gehuisvest worden op één van de ziekenkamers op de 1 e etage. Te denken valt aan situaties waarin een bewoner na een valpartij tenminste 24 uur geobserveerd moet worden, na een verblijf in het ziekenhuis of bij b.v. een griepinfectie. Het Rosa Spier Huis biedt ook tijdelijke huisvesting aan mensen die niet noodzakelijk tot de doelgroep behoren. Op deze zogeheten KDO plek (kortdurende opname) komen mensen voor een verblijf om b.v. hun partner thuis tijdelijk te ontlasten of voor revalidatie na een operatieve ingreep. Behandeling wordt, via de huisarts, uitbesteed aan derden. Zo is er met het naastgelegen verpleeghuis Theodotion een uiterst werkbare samenwerking waar het gaat om fysio- en ergotherapie en logopedie. Genoemde dienstverlening wordt ook in huis gehaald, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de betreffende bewoner. Indien een bewoner geestelijke ondersteuning wenst of nodig heeft, bemiddelt de afdeling verpleging en verzorging, in overleg met bewoner, diens familie en de huisarts, welke hulpverlenende instantie het beste kan worden ingeschakeld. Informatie nieuwe bewoners ZORGVISIE 7

8 Indien de zorgvraag van een bewoner verandert, door bijvoorbeeld een dementieel beeld of alcoholgebruik, wordt dit besproken tijdens het MDO (Multi Disciplinair Overleg) en in overleg met de bewoner en kinderen/mantelzorgers, bekeken welke hulpverlenende instantie hiervoor ingeschakeld moet worden. Het Rosa Spier Huis heeft de laatste jaren, gezien de toegenomen zorgvraag op deze terreinen, een goede samenwerking met verschillende onderdelen in de regio van GGZ centraal. Zo worden Vivium, Visio en Julianaoord waar nodig geconsulteerd voor screening, (behandel)advies en klinische lessen. Aan bewoners in de laatste levensfase kan in overleg met de huisarts palliatief terminale zorg worden geboden. Palliatieve zorg biedt aandacht voor de lichamelijke én voor de psychische, sociale problemen die zich kunnen voordoen in die laatste fase. Deze vorm van zorg is erop gericht de bewoner een zo comfortabel mogelijke laatste periode van leven te geven en zijn/haar familie en vrienden ondersteuning te bieden. Binnen de wettelijke kaders respecteert het Rosa Spier Huis de (mogelijke) wens van een bewoner het leven te willen beëindigen en zal hierbij ondersteuning bieden. Het zorgleefplan Het zorgleefplan vormt het uitgangspunt voor de zorgverlening aan de bewoners. In overleg met de bewoner wordt op basis van de AWBZ-indicatie vastgesteld welke zorg noodzakelijk is en op welke manier en tijdstippen de zorg wordt geleverd. Grenzen in de zorg Het Rosa Spier Huis heeft de status van verzorgingshuis en is daarmee een AWBZ gefinancierde zorginstelling. De grenzen van de zorgmogelijkheden van het Rosa Spier Huis worden bereikt als bewoners verpleeghuiszorg met een intensieve behandeling nodig hebben of als bewoners met dementie gedrag vertonen, dat vraagt om specifieke maatregelen of een bepaalde inrichting van het gebouw. Overplaatsing naar een verpleeghuis of eventueel andere zorginstantie wordt zo lang als verantwoord is uitgesteld en in overleg met betrokken bewoner, diens familie en andere disciplines uitgevoerd. Toekomst De huisvesting van het Rosa Spier Huis voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen van deze tijd: de meeste woonruimten zijn te klein en de badkamers/toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk. Daarom worden plannen gemaakt voor nieuwbouw. Informatie nieuwe bewoners ZORGVISIE 8

9 In de nieuwbouw zal een verpleegafdeling worden gerealiseerd voor ouderen met dementie. Ten behoeve van deze afdeling is onderstaande zorgvisie opgesteld. Zorgvisie voor de toekomstige, intramurale verpleegafdeling Het Rosa Spier Huis wil aan de bewoners van de intramurale verpleegafdeling een zo breed mogelijk pakket van wonen, zorg en diensten aanbieden, passend bij de zorgvraag / indicatie van de individuele bewoner van deze afdeling. Deze visie wordt vormgegeven door: de keuze dat het wonen het eerste uitgangspunt vormt in de ondersteuning van de bewoners; de keuze dat bewoners hun werkzaamheden in mogelijk aangepaste vorm - moeten kunnen voortzetten; de keuze dat het levensritme en stijl van leven van de individuele bewoner te allen tijde gerespecteerd worden; zowel het gebouw, de inrichting, de personele bezetting, als het activiteitenaanbod deze keuzes ondersteunen; zowel bewoners van het Rosa Spier Huis, van collega-instellingen als inwoners van t Gooi gehuisvest kunnen worden, waarbij de groepssamenstelling wordt vastgesteld aan de hand van de meest geschikte plaats voor de bewoners. Vanuit bovenstaande zorgvisie wordt in de begeleiding van bewoners in hun laatste levensfase op de verpleegafdeling de volgende uitgangspunten gekozen voor de zorg en dienstverlening. grote individuele vrijheid; bezoek altijd welkom; huiselijke sfeer; individuele wensen worden gehonoreerd; bewoners bij elkaar in de groep plaatsen met dezelfde achtergrond en belangstelling; wonen is uitgangpunt in de zorgverlening, niet de medische invalshoek; waar mogelijk de afdeling zo open mogelijk laten, waar noodzakelijk moet de afdeling afgesloten kunnen worden, met behoud van looproutes; om de eigen woonsfeer te realiseren is een grote mate van creativiteit en zelfstandigheid van de groepsleiding noodzakelijk. Informatie nieuwe bewoners ZORGVISIE 9

10 4 HUISREGLEMENT Algemene opmerking vooraf Dit reglement beoogt de bewoners van het Rosa Spier Huis ervan bewust te maken dat zij leven in een gemeenschap, waarvan de leden onderling sterk verschillen wat werk, belangstelling en persoonlijkheid betreft. Dit vereist respect en tolerantie. In dit reglement worden een aantal afspraken beschreven om te bevorderen dat alle bewoners naar tevredenheid in het Rosa Spier Huis kunnen wonen en werken. Inhoud: 1. Omschrijving huurobject 2. Toegang tot het Rosa Spier Huis 3. Onderhoud en inrichting 4. Schoonmaak 5. Huisarts en verpleging 6. Privacy en persoonlijke gegevens 7. Maaltijden 8. Geluid en geluidshinder 9. Verzekering 10. Protocol diefstal 11. Commissies 12. Algemeen Bijlage Onderhoud : een overzicht van de werkzaamheden van de technische dienst (verhuurder) en de bewoner (huurder). Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 10

11 1. Omschrijving huurobject De bewoner krijgt volgens de ondertekende overeenkomst de beschikking over een woonruimte en een berging in de kelder. De woonruimte kan bestaan uit een één kamerappartement, een tweekamerappartement of uit een kleine woon/slaapkamer plus een atelier of studio. Tevens is het soms mogelijk om behalve het appartement een extra werkkamer, atelier of studio te huren. De huren (zowel AWBZ als particulier) zullen jaarlijks volgens de daarvoor geldende normen worden geïndexeerd. De woon- en werkruimten zijn niet gestoffeerd; stoffering en meubilering kunnen naar eigen inzicht worden aangebracht met het volgende voorbehoud: - dat het schoonhouden behoorlijk kan plaatsvinden; - dat geen onnodige schade wordt aangericht aan muren, houtwerk en vloeren (vloerbedekking kan niet geplakt worden); - dat meubels en huisraad niet door houtworm en/of mot zijn aangetast; - dat elektrische apparatuur voldoet aan de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften. Persoonlijke eigendommen mogen niet buiten het eigen appartement, c.q. berging geplaatst worden. De muur naast de ingang van het appartement en de werkruimte mag men voor zover dit mogelijk is qua ruimte - gebruiken voor het ophangen van werk uit eigen bezit. Ten aanzien van de overige muren en ruimten geldt een apart beleid: bewoners kunnen geen aanspraak maken op permanente plaatsing van een kunstwerk, dat hij/zij beschikbaar heeft gesteld aan het Rosa Spier Huis. 2. Toegang tot het Rosa Spier Huis Bewoners ontvangen een sleutel voor het appartement, berging en voor de toegangsdeuren en (indien van toepassing) een sleutel voor de werkruimte. Men is uiteraard vrij in het komen en gaan, maar men moet de grootste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het afsluiten van de algemene toegangsdeuren en van de deuren van het appartement en de werkruimte. Ook dienen bewoners kritisch te zijn wie zij, bij binnenkomst, toelaten tot het gebouw. 3. Onderhoud en inrichting De technische dienst kan assistentie verlenen bij de inrichting, zoals het ophangen van schilderijen en het aansluiten en instellen van de TV. Werkzaamheden van ingrijpende aard (bijvoorbeeld verdere lichtvoorzieningen, timmerwerk, e.d.) moeten voor eigen rekening en in Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 11

12 overleg met het hoofd van de technische dienst door deskundigen worden uitgevoerd. Reparaties die onder de verplichting van het Rosa Spier Huis vallen, worden via of door de technische dienst verricht. Men wordt verzocht reparaties bij de receptie te melden en niet in de wandelgangen aan de medewerkers van de technische dienst zelf. Bewoners zijn gehouden toegang te verlenen voor bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden. In bijlage Onderhoud wordt een overzicht gegeven van werkzaamheden voor de technische dienst/de verhuurder en voor de bewoner/de huurder. Een bewoner kan aan de technische dienst vragen persoonlijke eigendommen te repareren. Of dit ook mogelijk is, wordt door de medewerkers van de technische dienst bepaald. Bij reparatie van deze persoonlijke spullen, wordt na het eerste kwartier de verdere benodigde tijd in rekening gebracht bij de bewoner. 4. Schoonmaak Het appartement krijgt wekelijks een schoonmaakbeurt. Werkruimten worden maandelijks schoongemaakt. Het schoonmaken van te veel losse voorwerpen vergt tijd, waardoor het werk aan kwaliteit inboet. Doucheruimten dienen als zodanig te functioneren (watercirculatie is noodzakelijk) en niet als bergruimte te worden gebruikt. Voor de roosterindeling van het schoonmaken en andere vragen kan men terecht bij het hoofd van de huishouding. Bewoners zijn gehouden toegang te verlenen voor bovengenoemde schoonmaakwerkzaamheden. Aan bewoners die roken, wordt gevraagd tijdens het schoonmaken door de medewerksters van de huishouding, geen sigaret of sigaar op te steken. Indien mogelijk wordt deze bewoners verzocht tijdens het schoonmaken de woon- of werkkamer te verlaten, zodat de ruimte gelucht kan worden. Op deze manier kunnen onze medewerksters hun werk doen in een rookvrije ruimte. Minimaal één maal per jaar wordt een controlebeurt uitgevoerd in de berging. Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte en waar mogelijk zonder verplaatsing van de opgeslagen eigendommen, wordt stof verwijderd. Het wassen van linnen- en lijfgoed gebeurt buitenshuis en is centraal geregeld. Alle waskosten zijn voor rekening van de bewoner. Bewoners kunnen van deze service gebruik maken, maar kunnen zelf beslissen of zij hun wasgoed op een andere manier willen (laten) wassen. Het wasgoed dient voorzien te zijn van een naam. Nadere inlichtingen over tijden e.d. worden door het hoofd van de huishouding verstrekt. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 12

13 Het is van belang over voldoende beddengoed, ondergoed en handdoeken te beschikken. Stomerijgoederen kunnen niet met de grote was worden meegegeven. Een bezorger van de plaatselijke stomerij komt regelmatig in het Rosa Spier Huis. Indien men daarvan gebruik wil maken, kan men dit opgeven bij de receptie. De stomerij is voor eigen rekening. De wasmachine en de droger in de kelder zijn tegen betaling beschikbaar voor de bewoners. Gebruik hiervan is voor eigen risico. 5. Huisarts en verpleging Elke bewoner kiest een eigen huisarts en stelt de verpleging van deze keuze op de hoogte. De bewoner onderhoudt zelf contacten met de huisarts. Wanneer een bewoner daartoe niet (meer) in staat is, wordt de keuze voor de huisarts door de 1 e contactpersoon van de bewoner gedaan. De 1 e contactpersoon is veelal een familielid of mantelzorger, die door de bewoner als zodanig is opgegeven. De medewerkster V&V onderhoudt de contacten met de huisarts en informeert de bewoner en de 1 e contactpersoon, wanneer de huisarts geconsulteerd is. Voor een goede zorg is het van belang dat alle medicijngebruik gemeld wordt bij de medewerkers V&V, zodat deze informatie in het zorgdossier opgenomen kan worden. Bij ziekte wordt een bewoner op de eigen kamer verzorgd, tenzij de bewoner zelf zich veiliger voelt op een ziekenkamer op de 1 e etage. Wanneer zorgverlening op de eigen kamer niet (meer) verantwoord is, zorgt de adjunct directeur of de zorgcoördinator er voor dat de betreffende bewoner (tijdelijk) naar de 1 e etage verhuist. De aanschaf van medische verzorgingsartikelen voor langdurig individueel gebruik, komt voor rekening van de bewoner (of de verzekering van de bewoner). Een rolstoel of rollator voor permanent gebruik worden op medisch voorschrift via de verzekering van de bewoner aangeschaft. Deze wordt in de eigen kamer gestationeerd. 6. Privacy en persoonlijke gegevens Voor een juiste zorgverlening is het noodzakelijk dat het Rosa Spier Huis beschikt over een aantal gegevens, zoals medicijngebruik, te waarschuwen familieleden, contactpersonen, executeur-testamentair, reanimatiewensen, e.d. Deze informatie wordt in een persoonlijk zorgdossier vastgelegd. De bewoner heeft te allen tijde recht op inzage in haar/zijn zorgdossier via een medewerkster van de afdeling Verpleging en Verzorging. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 13

14 De bewoners zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, tenzij alle zorg door V&V is overgenomen. De medewerkers zijn uitsluitend gerechtigd het appartement te betreden met toestemming van de bewoner. Deze toestemming is echter niet nodig wanneer het om redenen van veiligheid of gezondheid noodzakelijk is om het appartement te betreden. De bewoner moet toegang tot het appartement verschaffen voor het schoonmaken of technische onderhoud van de genoemde ruimte door de medewerkers. Het privacyreglement van het Rosa Spier Huis beschrijft op welke manier met privacy gevoelige informatie moet worden omgegaan. Het volledige privacy reglement treft u aan in de beleidsmap in de punt van de hal. 7. Maaltijden Het Rosa Spier Huis verzorgt dagelijks een warme maaltijd, die omstreeks het middaguur in het appartement wordt bezorgd. Broodmaaltijden en koffie/thee in het appartement verzorgen de bewoners zelf. Bewoners met een Wet Langdurige Zorg-indicatie krijgen hiervoor maandelijks een vastgesteld bedrag gerestitueerd. Is de bewoner niet meer in staat dit zelf te verzorgen, dan wordt dit door het Rosa Spier Huis geregeld. In dit geval vervalt de genoemde restitutie. Koffie en thee kan ook op vaste tijden gedronken worden in de punt van de hal en aan de tafel in de hal bij de brievenbussen. De maaltijd kan desgewenst voor een bewoner en zijn/haar gasten, in overleg met de adjunct directeur op een andere plaats worden bezorgd. Na het nuttigen van de maaltijd op de kamer wordt men verzocht het serviesgoed op het kastje in de gang te plaatsen om een vlotte afwerking van de afwas te bevorderen. Etenswaren, die men later wil gebruiken, graag op eigen, afgedekt servies bewaren en in de koelkast plaatsen. Dieetvoeding wordt uitsluitend op voorschrift van een arts verstrekt. Extra maaltijden dienen uiterlijk vóór uur s morgens bij de receptie opgegeven te worden. De kosten hiervoor worden per aparte nota in rekening gebracht. Men wordt verzocht de maaltijd tijdig af te zeggen indien men er, om welke reden dan ook, geen gebruik van maakt. De maaltijden zijn in de prijs opgenomen. Bij afwezigheid van de bewoner kan daarom geen restitutie worden verleend. 8. Geluid en geluidshinder Het bewaken van de rust in het Rosa Spier Huis is een zaak die alle bewoners aangaat. Radio, televisie en andere geluidsapparatuur dienen op zodanige wijze gebruikt te worden dat medebewoners daarvan geen hinder ondervinden. Dit geldt des te nadrukkelijker, wanneer het stil is in Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 14

15 het Rosa Spier Huis, zoals s morgens voor uur, tijdens het middagrustuur (na het middagmaal tot uur) en s avonds na uur. Dit houdt verder in, dat het gebruik van genoemde geluidsapparatuur bij openstaande ramen en deuren vermeden moet worden. Het is niet mogelijk tolerantiegrenzen aan te geven. De gebruiker van de apparatuur moet zichzelf van eventuele overlast op de hoogte stellen. Indien het geluidsvolume in verband met hardhorendheid of anderszins opgevoerd moet worden, zal het gebruik van een hoofdtelefoon noodzakelijk worden. In elke woonkamer bevindt zich een aansluiting op de centrale antenne voor radio en televisie. Jaarlijkse wordt de bijdrage voor de kabelkosten aan de bewoners gefactureerd. De bewoner dient zelf een eventuele internetverbinding bij een provider naar keuze aan te vragen. Muziekbeoefening vindt uitsluitend plaats in de daarvoor bestemde studio s en concertzaal. Hierbij dienen de ramen en deuren gesloten te zijn en bovengenoemde rusttijden in acht genomen te worden. 9. Verzekering De inboedel van de bewoners is tegen brand en inbraak verzekerd op collectieve basis. De premie is bij de pensionprijs inbegrepen. Het verzekerde bedrag is voorzien van een prijsindexclausule. De verzekering betreft uitsluitend hetgeen zich in uw woonappartement, in uw werkruimte en in uw berging bevindt. Verder is er een kostbaarhedenverzekering voor de schilderijen die in de gangen en in de expositieruimte hangen. Tegen Wettelijke Aansprakelijkheid als particulier (werelddekking) is elke bewoner collectief verzekerd. Deze premie is in de pensionprijs opgenomen. Polisvoorwaarden kunnen bij de receptie worden ingezien. Bewoners dienen zelf een verzekering af te sluiten voor persoonlijke kostbaarheden, zoals sieraden, muziekinstrumenten en kunstvoorwerpen. 10. Protocol diefstal In het Rosa Spier Huis wordt er gelukkig niet vaak (in vergelijking met andere verzorgingshuizen) ingebroken. De keren dat bewoners eigendommen misten, is dat altijd een bijzonder nare en verdrietige gebeurtenis. Wij hebben een protocol opgesteld (o.a. na overleg met de politie) van de dingen die belangrijk zijn om te doen bij vermissing van persoonlijke eigendommen. Het belangrijkste is dat u direct melding maakt van de vermissing bij de adjunct-directeur, de zorgcoördinator of bij een medewerkster van de afdeling V&V. Verder adviseren wij u altijd om aangifte te doen bij de politie. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn. In principe kan de geleden schade niet verhaald worden op de Rosa Spier Stichting Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 15

16 Het volledige protocol kunt u dit vinden in de beleidsmap in de punt van de hal of opvragen bij de receptie. Het Rosa Spier Huis heeft een kluis waar bewoners kosteloos gebruik van kunnen maken. De receptioniste kan u hierover informeren. 11. Commissies In het Rosa Spier Huis zijn een aantal commissies ingesteld; enerzijds vanuit de wettelijke regelgeving en anderzijds op initiatief van bewoners. Commissies vanuit de wettelijke regelgeving In het Rosa Spier Huis is een Cliëntenraad ingesteld, die zich ten doel stelt de collectieve belangen van de bewoners te behartigen. In de beleidsmap in de punt van de hal treft u het Reglement Cliëntenraad en de overeenkomst Cliëntenraad zorgaanbieder aan. Er is een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon verbonden aan het Rosa Spier Huis. In de punt van de hal staat een bakje met de naam en het telefoonnummer. Bewoners kunnen een kaartje mee naar de kamer nemen om contact te kunnen opnemen. Tevens is er een regionale Klachtencommissie ter behandeling van individuele klachten die tussen de direct betrokkenen niet geregeld kunnen worden. De commissie kan ook gebleken structurele problemen in de zorgverlening of de organisatie van het Rosa Spier Huis signaleren en verbetering bevorderen. De klachtenregeling ligt in de punt van de hal ter inzage. Commissies op initiatief van bewoners en/of het Rosa Spier Huis De concert/theatercommissie organiseert per seizoen de evenementen in de zaal. De tentoonstellingscommissie regelt alles aangaande de tentoonstellingen in de hal. In een menucommissie worden klachten en wensen ten aanzien van de maaltijden besproken. Twee bewoners vormen de commissie lief en leed. Zowel bewoners als medewerkers ontvangen bij bijzondere gebeurtenissen een attentie namens de bewoners. Hiervoor wordt jaarlijks een inzameling gehouden. 12. Algemeen a. Men wordt verzocht eventuele afwezigheid s nachts of gedurende een aantal dagen bij de receptie te melden. Dit is van belang in verband met brandweervoorschriften, maaltijden, Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 16

17 schoonmaakwerkzaamheden en het zo nodig aannemen van boodschappen. b. Voor de leestafel bekostigt het Rosa Spier Huis een aantal abonnementen op dag- en weekbladen, die voor algemeen gebruik ter inzage liggen. Uiteraard moet deze lectuur ongeschonden op de leestafel voor andere bewoners blijven liggen. c. Verwarming, gebruik van water en elektriciteit zijn bij de prijs inbegrepen. Men wordt verzocht hier om milieuredenen zuinig mee om te gaan. Bovendien zijn de kosten hiervan bijzonder hoog. d. Het is verboden in de tuin voedsel te strooien, omdat dit ook ongewenste diersoorten kan aantrekken. Vogels kunnen in een vogelhuisje gevoerd worden. e. Dienstruimten en receptie zijn zonder toestemming van de receptioniste niet voor bewoners toegankelijk. f. Indien u uw kleding wegzet in uw bergruimte dan bent u verplicht deze kleding in een stevige plastic zak op te bergen. Bij de huishouding kunt u plastic zakken verkrijgen. g. Interne verhuizing is in beperkte mate mogelijk. De wens hiertoe kan aan de adjunct-directeur kenbaar gemaakt worden. h. Het is niet toegestaan dat bewoners zich in nachtkleding in de gangen vertonen. i. Wanneer er voor het appartement of atelier een tuintje of perkje ligt, onderhoudt de bewoner dit zelf of laat het op zijn/haar kosten door derden doen. Eventuele verandering van tuintje of perkje kan alleen plaatsvinden na overleg met de bestuurder. j. Het is in het Rosa Spier Huis niet toegestaan een geldbedrag of geschenken aan personeelsleden te geven. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kan dit geregeld worden via de algemene 'personeelspot'. Voor andere voorzieningen wordt u verwezen naar het hoofdstuk voorzieningen in het Rosa Spier Huis van het informatieboekje. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 17

18 BIJLAGE ONDERHOUD Onderhoud voor de houder/verhuurder: Bij oplevering: het schilderen van de gehuurde ruimte(n) in de standaardkleur; reparaties aan sanitair, waterleidingen, kranen; reparaties aan de vaste inventaris, zoals de keuken, koelkast, zonwering en door het RSH geplaatste koeling; warmwatervoorziening; onderhoud en reparatie van de kabelaansluiting voor radio en TV; centrale verwarming; onderhoud en reparatie van de telefoonaansluiting in het appartement; brandmeldsysteem en brandblussers; intercom en zusteroproepsysteem; alle reparaties en onderhoud van de buitenkant van het gebouw; alle reparaties en onderhoud van de algemene ruimten; alle reparaties en onderhoud van de in de algemene ruimten geplaatste inventaris (brievenbussen, meubilair, leuningen, e.d.); onderhoud en reparaties van de lift; Onderhoud voor de bewoner/huurder: onderhoud en reparatie van apparatuur die eigendom is van de bewoner; onderhoud en reparatie van door de bewoner aangebrachte bouwkundige aanpassingen; vernieuwen van lampen en batterijen, tegen betaling verkrijgbaar bij de technische dienst; het schilderen van de gehuurde ruimte(n) in een andere kleur dan de standaardkleur. In onduidelijke situaties beslist de bestuurder van het Rosa Spier Huis of diens plaatsvervanger. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 18

19 5 KLACHTENREGLEMENT ROSA SPIER HUIS Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Als u niet tevreden bent met de zorg die aan u wordt gegeven of andere klachten heeft, kunt u dat natuurlijk zeggen tegen de persoon over wie u niet tevreden bent, tegen het afdelingshoofd, of de directie. Als u dat moeilijk vindt, of als het gesprek geen oplossing biedt, kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon. In elk huis is een vertrouwenspersoon aangesteld met wie u, strikt vertrouwelijk en in alle rust, klachten kunt bespreken. De vertrouwenspersoon zal met u proberen tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht ook indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling, een onafhankelijke externe commissie. De vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen. De Commissie Klachtbehandeling De Commissie Klachtbehandeling is ingesteld door de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling. Een groot aantal aanbieders van langdurige zorg uit de regio neemt deel aan deze klachtenregeling. De Commissie werkt volgens het reglement Commissie Klachtbehandeling. Deze regeling is sterk gebaseerd op de modelregeling die is opgesteld door Actiz (branchevereniging voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) en de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De Commissie is zelfstandig en werkt onafhankelijk van de zorgaanbieders. De leden van de Commissie hebben geen enkele binding met de instellingen en hebben een geheimhoudingsplicht. Hoe kan een klacht bij de Commissie Klachtbehandeling worden ingediend? Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de commissie ( voor contactinformatie zie hoofdstuk 17). Eventueel kunt u hiervoor een formulier bij het secretariaat aanvragen. De indiener van de klacht krijgt schriftelijk bericht over de afhandeling. Door wie kan een klacht worden ingediend? Een klacht kan worden ingediend door ieder die in één van de instellingen wordt of werd verzorgd, of door zijn/haar belangenbehartiger. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 19

20 Toestemming vereist De Commissie Klachtbehandeling kan inzage vragen in de persoonlijke gegevens van diegene door of namens wie de klacht is ingediend, maar alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klager of diens vertegenwoordiger. Procedure De Commissie Klachtbehandeling onderzoekt de klacht. Tijdens een hoorzitting kunt u deze nog nader toelichten. De instelling heeft ook recht op een mondeling toelichting. De Commissie kan een klacht niet oplossen. Zij kan wel beoordelen of een klacht gegrond is of niet. Daarnaast kan de commissie een advies geven over de afhandeling van de klacht. De Commissie streeft ernaar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden nadat de klacht is ingediend, schriftelijk haar oordeel te geven. Dit wordt toegezonden zowel aan de klager als aan de directie van de zorgaanbieder. Voor kwesties betreffende de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) geldt een bijzondere versnelde procedure. Samenstelling Commissie De Commissie bestaat uit zeven onafhankelijke leden, te weten twee juristen, twee medici waarvan één ouderenarts, twee deskundigen vanuit zorginstellingen buiten de regio Gooi en Vechtstreek en een klachtendeskundige. Het klachtenreglement kunt u vinden in de beleidsmap in de punt van de hal. Ook kunt u een exemplaar bij de receptie opvragen. Voor contactinformatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 17. Informatie nieuwe bewoners HUISREGLEMENT 20

21 6 PRIVACY REGLEMENT Het Rosa Spier Huis heeft een privacyreglement, waarin omschreven staat welke informatie over bewoners door welke medewerkers ingezien mogen worden of gewijzigd mogen worden. Hieronder treft u de hoofdstuk indeling aan. Indien u het privacyreglement wilt lezen, kunt u het reglement vinden in de beleidsmap in de punt van de hal. Inhoudsopgave privacy reglement 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Vertegenwoordiging 5. Voorwaarden voor verwerking 6. Verwerking van persoonsgegevens 7. Informatieverstrekking aan de bewoner 8. Regels voor verwerking van zorggegevens 9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 10. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens 11. Bewaren van gegevens 12. Fysieke beveiligingsmaatregelen 13. Melding van gegevens 14. Klachten 15. Het reglement Bijlage: Overzicht verwerking persoonsgegevens. Informatie nieuwe bewoners PRIVACY REGLEMENT 21

22 Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van bewoners in relatie tot de medewerkers van het RSH en hun bevoegdheden Gebruikers Verzamelen Vastleggen Ordenen Bewaren Bijwerken Wijzigen Raadplegen Gebruiken Verstrekken Met elkaar in verband brengen Uitwissen/ vernietigen Verantwoording van het gehele proces Adjunct directeur X X X X X X X X X X X Zorgcoördinator X X X X X X X X X X X Verzorg./vpk X X X X X X X X X X Helpende X X X X Activiteitenbegeleiding X X X Administratief medew. X X X X X X X X X Receptionist X X Secretariaat X X X X X X X X Bestuurder X X X X X X X X X X X X Overzicht van verwerkingen van zorggegevens van bewoners in relatie tot de medewerkers van het RSH hun bevoegdheden Gebruikers Verzamelen Vastleggen Wijzigen Met elkaar in verband brengen Uitwissen/ vernietigen Verantwoording van het gehele proces Adjunct directeur X X X X X X X X X X X Zorgcoördinator X X X X X X X X X X X Verzorg./vpk X X X X X X X X X X Helpende X X X X Activiteitenbegeleiding X X X Administratief medew. Receptionist Secretariaat Bestuurder X X X X X X X X X X X X Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van aspirant bewoners in relatie tot de medewerkers van het RSH hun bevoegdheden Gebruikers Ordenen Bewaren Bijwerken Raadplegen Gebruiken Verstrekken Verzamelen Vastleggen Wijzigen Ordenen Bewaren Bijwerken Raadplegen Gebruiken Verstrekken Met elkaar in verband brengen Uitwissen/ vernietigen Verantwoording van het gehele proces Adjunct directeur X X X X X X X X X X X Zorgcoördinator Verzorg./vpk Helpende Activiteitenbegeleiding Administratief medew. Receptionist X X X X X X X Secretariaat X X X X X X X X X X X Bestuurder X X X X X X X X X X X X Systeembeheerder X Informatie nieuwe bewoners PRIVACY REGLEMENT 22

23 7 VOORZIENINGEN AFVAL Uw afval kunt u scheiden in papier, glas en overig afval. U kunt het afval deponeren in de werkkasten in de gang (zie plattegrond). Buiten (ter hoogte van de zitjes in het Huis) vindt u groene afvalbakken voor biologisch afval. APOTHEEK Meestal worden recepten direct door uw huisarts gefaxt aan de apotheek. Heeft u zelf een medicatie-recept, dan kan dat worden afgegeven bij de receptie of bij de zorgcoördinator, zij faxt dat aan uw apotheek. Overige bestellingen bij de apotheek kunt u zelf telefonisch doen. Indien u hier niet toe in staat bent, regelt de verpleging/zorgcoördinator dit voor u. Indien de medicijnen door de apotheek geleverd zijn, zal de verpleging deze aan u overhandigen. Houdt u rekening met een levertijd van 24 uur. Indien gewenst kan uw medicatie per week uitgezet worden door middel van het baxter-systeem. U krijgt dan voor een week uw medicatie geleverd in afscheurbare zakjes waar in uw medicatie per dag én per inname-moment uitgezet is. Uw huisarts of de zorgcoördinator kan dit voor u aanvragen bij de apotheek. ATELIER Er kan gebruik gemaakt worden van het open atelier. BIBLIOTHEEK In hoofdstuk 11 vindt u een overzicht van het assortiment boeken in de bibliotheek. BRAND In alle appartementen en overige ruimten van het Rosa Spier Huis zijn rookmelders aangebracht. De geplastificeerde instructie voor bewoners Hoe te handelen bij brand in de eigen woning dient aan de binnenkant van uw entreedeur opgehangen te zijn. Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 23

24 Zou in de woon- of werkruimte van een bewoner brand uitbreken die niet op slag is te blussen, dan luidt de instructie: appartement verlaten, deur sluiten, in de gang het glaasje van de dichtstbijzijnde brandmelder inslaan, nooit de lift gebruiken, naar de receptie gaan. Zou via de intercom een ontruimingsverzoek wegens brand worden omgeroepen, dan: appartement verlaten via tuin- of balkondeur, deur sluiten, zo spoedig mogelijk naar de receptie gaan. Indien dit niet mogelijk is, dan verzamelen bij de groene borden op beide parkeerplaatsen. Vanaf het balkon via de brandtrap naar beneden gaan. De brandtrap bevindt zich op de tweede verdieping aan het eind van de balkons aan de kant van de keuken. In geen geval de lift gebruiken. Als het brandalarm afgaat, ontstaat een automatische telefoonverbinding met de brandweer. Bewoners die niet zelfstandig het gebouw kunnen verlaten, worden geholpen door de medewerkers van het Rosa Spier Huis of door brandweerlieden. Zie ook hoofdstuk 12 Brandinstructie. FOTOKOPIEERAPPARAAT Het kopieerapparaat in de hal is beschikbaar voor de bewoners à 0,10 per zwart/wit kopie, af te rekenen bij de receptie. GASTEN Als u gasten heeft uitgenodigd voor het eten, dan kunt u dat het beste zo snel mogelijk doorgeven bij de receptie, zodat de keuken - indien mogelijk - rekening kan houden met de inkopen. Een eventuele voorkeur (keuze) kunt u d.m.v. een week menu aangeven, welke bij de receptie voorradig is. Gasten die op de dag zelf komen kunt u aan de receptie doorgeven tot uur. Het kan dan uiteraard voorkomen dat de aangevraagde keuze van uw gast niet meer verwerkt kan worden. Uw gast krijgt dan een alternatief. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de punt van de hal, als u veel gasten ontvangt. De kosten voor een extra maaltijd treft u aan in hoofdstuk 17. HUISDIEREN Nieuwe bewoners kunnen hun huisdier volgens de in het huisdierencontract genoemde voorwaarden meenemen. Hiertoe dient vóór de datum van verhuizing het huisdierencontract getekend te worden. Andere bewoners mogen geen hinder ondervinden van het huisdier. Het huisdier dient een verklaring van inenting te hebben. INTERCOM Indien u de verzorging wenst te spreken vanuit uw kamer via de intercom, dan hoeft u alleen op de rode knop te drukken: u krijgt dan contact met een medewerkster van de verzorging. Indien u dringend hulp nodig heeft in uw badkamer dan kunt u aan het rode koordje trekken. Zie ook hoofdstuk 13 Intercominstructies. Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 24

25 KAPSTER Op maandag van is een kapster in huis. U kunt een afspraak maken via de medewerkers van de Verzorging. U kunt natuurlijk ook een eigen kapster inschakelen. KLACHTENFUNCTIONARIS Aan het Rosa Spier Huis is een klachtenfunctionaris verbonden. Klachten, die niet door de medewerkers, adjunct directeur of bestuurder kunnen worden opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtenfunctionaris (zie hoofdstuk 5 en 17). KLUIS Er is een centrale kluis beschikbaar waarin u uw kostbaarheden veilig kunt opbergen. Het is alleen mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en uur te vragen om uw kostbaarheden uit de kluis te halen en ook binnen deze tijden weer terug te leggen. Als u gebruik wilt maken van deze kluis, dan kunt u dit melden bij de receptie. KOFFIEDRINKEN Iedere ochtend kunt u in de punt van de hal koffie drinken tussen uur en uur. KRUIDENIER 2x Per week komt de SRV-man, de heer Cor Wijntjes, bij het Rosa Spier Huis langs. U ontvangt van hem een bestelboekje. Uw bestelling kunt u in dit boekje opschrijven. Op maandag- en vrijdagochtend vóór uur dient u dit af te geven bij de receptie. Op dinsdag en zaterdag worden de boodschappen dan bij u thuis gebracht door de heer Wijntjes. LOGEERKAMER Uw gasten kunnen indien nodig gebruik maken van een logeerkamer in Theodotion (tel: ). Indien uw gast wilt overnachten in het Rosa Spier Huis, dan kunt u een logeerbed huren. Dit bed kunt u dan plaatsen in uw eigen kamer/atelier/studio. Indien u dit wenst, kunt u ook een ontbijt bestellen (voor prijzen zie hoofdstuk 17). OPENBAAR VERVOER Voor informatie over dienstregelingen van het openbaar vervoer kunt u terecht bij de receptie. PARKEERPLAATS Bewoners die in het bezit zijn van een auto, krijgen een vaste parkeerplaats toegewezen door het hoofd van de technische dienst. U dient daarvoor een nummerbord in te leveren, dat op uw parkeerplaats aangebracht wordt door de technische dienst. Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 25

26 PEDICURE Op afspraak kunt u bezocht worden door een pedicure die op donderdag in huis is. De contactgegevens vindt u in hoofdstuk 17. POST Inkomende post: maandag na uur en dinsdag t/m zaterdag na uur. Uitgaande post: de post wordt op werkdagen na uur naar de brievenbus gebracht. Op zaterdag na uur en op zondag na uur. RECEPTIE De receptie is op maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot uur. Op zaterdag van tot uur en op zondag van tot uur. U kunt hier taxibonnen en postzegels kopen, rekeningen betalen, extra maaltijden aanvragen etc. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk met gepast geld of met kleine coupures te betalen. REPARATIES Tegen betaling kan de technische dienst reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld het aansluiten, repareren (indien mogelijk) van persoonlijke eigendommen van bewoners zoals TV, radio, wekker, klok, telefoon, lampen; het repareren van meubels, zoals stoelen, tafels of kasten; het weghalen van vloerbedekking en hulp bij (interne) verhuizingen door de technische dienst. ROOKBELEID Roken is uitsluitend toegestaan in uw eigen woonruimte. In de openbare ruimten van het Rosa Spier Huis mag niet gerookt worden. Het roken in bed is zeer gevaarlijk en dus ook niet toegestaan. Wegens brandgevaar is het niet toegestaan kaarsen te gebruiken. Aangeraden wordt waxinelichtjes in een daarvoor bestemde houder te gebruiken. In alle appartementen en overige ruimten van het Rosa Spier Huis zijn rookmelders aangebracht. STOMERIJ Op maandag- en vrijdagochtend komt de stomerij. U kunt bij de receptie opgeven of er kleding bij u opgehaald moet worden. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. TAXI-BONNEN Een kaart met witte of oranje taxibonnen is te koop bij de receptie. Prijzen vindt u in het overzicht in hoofdstuk 17. De witte taxibonnen zijn voor bewoners die om een medische reden gebruik moeten maken van een taxi. De oranje bonnen zijn voor alle bewoners ouder dan 65 jaar. Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 26

27 De witte taxibonnen zijn uitsluitend te gebruiken mét pasje. Het formulier voor het aanvragen van dit pasje is bij de receptie verkrijgbaar. Op de kaarten staat aangegeven wat de kosten zijn, hoe ver u ermee kunt reizen e.d. Zowel de witte als de oranje taxibonnen zijn alleen geldig bij Latax. Indien u naar het ziekenhuis moet voor onderzoek of opname, kunt u ook via een ander taxibedrijf een taxi bestellen. De kosten hiervan kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. TUINTJES ONDERHOUD Het onderhoud van de tuintjes dient door de bewoners zelf te geschieden. Indien u daar problemen mee hebt, kunt u contact opnemen met de receptiemedewerkster. Het Rosa Spier Huis probeert ieder jaar een collectief aanbod te regelen voor het onderhoud van de tuintjes. Informatie hierover verschijnt in de Nieuwsbrief. De kosten zijn voor eigen rekening. VERSTELWERK De mogelijkheid bestaat naai- of verstelwerkzaamheden door een naaister te laten verrichten. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling huishouding. VERTROUWENSPERSOON Het Rosa Spier Huis heeft een vertrouwenspersoon, bij wie u een gesprek kunt aanvragen over persoonlijke zaken. De gegevens van de vertrouwenspersoon vindt u in hoofdstuk 17. VERZEKERING De inboedel van de bewoners is tegen brand en inbraak verzekerd op collectieve basis. De premie is bij de pensionprijs inbegrepen. Zie verder artikel 9 van het Huisreglement. VISMAN Op donderdagochtend komt er een viswagen op het parkeerterrein. Als deze gearriveerd is wordt dit via de intercom omgeroepen. WASSERIJ Uw huiswas wordt als regel éénmaal per 14 dagen op maandag gehaald en een week later op donderdag teruggebracht. Dit houdt dus in dat u voldoende voorraad linnen- en lijfgoed dient te hebben. Voor een wasboekje en een waszak wordt gezorgd. De kosten voor de wasserij zullen aan u worden gefactureerd. WASMERKJES Al uw kleding en linnengoed dient voorzien te zijn van een wasmerkje met uw naam om het wegraken van uw wasgoed te voorkomen. Dit merkje dient op uw kleding te zijn aangebracht vóór u in het Rosa Spier Huis komt wonen en is via de receptie te bestellen. Indien het niet mogelijk is Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 27

28 deze merkjes zelf aan te brengen kunt u dit via de receptie regelen. Tegen een vergoeding van 0,50 per merkje kunt u deze via ons Huis laten aanbrengen. WASMACHINE Bewoners kunnen gebruik maken van een wasmachine en een droger. Het waspoeder staat erbij. U kunt bij de receptie een wasmuntje kopen. Voor uitleg van de machine kunt u terecht bij de huishouding. Informatie nieuwe bewoners VOORZIENINGEN 28

29 8 VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE Bij overlijden van bewoners van het Rosa Spier Huis Inleiding In het Rosa Spier Huis wonen ca. 70 senioren met een gemiddelde leeftijd van ruim 87 jaar. Deze hoge leeftijd brengt met zich mee dat er regelmatig bewoners zullen overlijden. Soms zullen bewoners in het ziekenhuis overlijden. Zij kunnen worden opgebaard in het Rosa Spier Huis of in een rouwcentrum. Andere bewoners zullen in het Rosa Spier Huis overlijden. De kinderen/familie kunnen de voorkeur uitspreken dat de overledene op de eigen kamer in het Rosa Spier Huis opgebaard wordt. In dit schrijven wordt aangegeven op welke manier het Rosa Spier Huis wil omgaan met de wensen van de (directe) nabestaanden van de overleden bewoner of met de van tevoren door de overledene vastgelegde wensen. Uitgangspunten Bij overlijden van een bewoner zullen de nabestaanden bepalen op welke manier in het Rosa Spier Huis afscheid zal worden genomen van de overledene. Wel kunnen door de bestuurder of adjunct directeur wensen vanuit de bewoners kenbaar worden gemaakt aan de kinderen/familie. De kinderen/familie bepalen of ze zullen ingaan op deze wensen. Opbaren in Rosa Spier Huis Een overledene kan op de eigen kamer worden opgebaard. De begrafenisondernemer dient zorg te dragen voor een koeling met (ruim) voldoende capaciteit. Rekening moet worden gehouden met de temperatuur in de kamer, ook als in de zomer de ruimte extra warm wordt. De begrafenisondernemer dient dagelijks de koeling te controleren om problemen te voorkomen. Als door te kleine capaciteit of ondeugdelijkheid van de koeling de temperatuur in de kamer te hoog wordt, heeft het Rosa Spier Huis nadat de nabestaanden hiervan op de hoogte zijn gesteld het recht de begrafenisondernemer te vragen direct de overledene op te halen en elders op te baren. Stiltehoekje Rosa Spier Huis biedt de mogelijkheid een stiltehoekje in te richten. Op de tafel wordt een speciaal kleed gelegd met daarop bijvoorbeeld een foto Informatie nieuwe bewoners VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE 29

30 van de overledene, een condoleanceregister, een (aantal) kaarsje (s), een in memoriam, een rouwadvertentie en bloemen. Uitdragen uit het Rosa Spier Huis Een overledene kan in alle stilte uitgedragen worden. Indien dit de wens is, zal rekening worden gehouden met de activiteiten in de punt van de hal. Indien nodig, zal een overledene via de zijuitgang naar buiten worden gedragen. De lift kan enigszins worden afgeschermd met een aantal schermen. Als gekozen wordt voor het uitdragen in aanwezigheid van de bewoners dan zal hiervoor ruimte worden gemaakt in de punt van de hal. In overleg met de nabestaanden wordt bepaald: het tijdstip van uitdragen wel of geen muziek de keuze van de muziek condoleance van de nabestaanden een (kort) in memoriam Bij overlijden van de partner Een echtpaar, dat samen in het Rosa Spier Huis woont, heeft een tweepersoons appartement tot hun beschikking. Mocht een partner overlijden dan woont de achtergebleven partner dus alleen op een tweepersoons appartement. Ook als de partner vanwege de toegenomen zorgvraag naar de 1 e etage moet verhuizen, wordt een dubbel appartement door één persoon bewoond. In beide situaties moet de bewoner vanuit het echtparen appartement naar een eenpersoons kamer verhuizen, zodat de dubbele woonruimte ter beschikking komt van een echtpaar, dat op de wachtlijst staat. Deze verplichting tot verhuizen staat opgenomen in de ondertekende huur- en zorgovereenkomst. De bestuurder van het Rosa Spier Huis beslist op welk moment verhuizing noodzakelijk is. Oplevering of ontruiming van de woonruimte en werkruimte Bij overlijden of verhuizing van een bewoner, moet de woon- en eventueel werkruimte - volgens artikel 14.4 van de huur- en zorgovereenkomst - binnen 7 dagen leeg opgeleverd worden. Het Rosa Spier Huis maakt in de 6 dagen daarna de ruimte(n) gereed voor een nieuwe bewoner. Het huis ontvangt tot 13 dagen na overlijden een AWBZ-vergoeding voor de ruimte. Informatie nieuwe bewoners VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE 30

31 In de praktijk is er vaak meer tijd voor het leeg opleveren van de ruimte. Allereest kan de begrafenis/crematie veelal pas na 6 dagen na overlijden plaatsvinden. In deze periode wordt niet gevraagd de inboedel al te verhuizen. De termijn waarop de ruimten leeg opgeleverd moeten worden, wordt in principe in overleg met de kinderen van de bewoner, bepaald. Euthanasie Wat is euthanasie? Euthanasie is iedere vorm van handelen door een arts om een einde aan het leven te maken. Ook hulp van de arts bij zelfdoding valt hieronder. Het doel moet zijn een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de bewoner. Euthanasie kan alleen plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van de bewoner. Een arts is niet verplicht een verzoek om euthanasie in te willigen. Een afwijzende arts is wel verplicht om de bewoner door te verwijzen naar een collega die aan het verzoek mogelijk wel gehoor zal geven. Euthanasiebeleid in het Rosa Spier Huis Binnen de wettelijke kaders respecteert het Rosa Spier Huis de (mogelijke) wens van een bewoner het leven te willen beëindigen en zal hierbij ondersteuning bieden. Op grond van principiële bezwaren en gewetensbezwaren mogen verpleegkundigen en verzorgenden weigeren mee te werken aan de voorbereiding van euthanasie. Collega s zullen de werkzaamheden dan overnemen. Uitgangspunten zijn: een euthanasie verklaring (levenstestament) kan een door de bewoner persoonlijk opgesteld document zijn, maar ook een volledig ingevuld formulier van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Euthanasie; het Rosa Spier Huis zal in nauw overleg met de arts, bewoner en zijn/haar partner, familie en/of vrienden de wensen met betrekking tot de levensbeëindiging doorspreken en opnemen in het zorgdossier; de arts blijft te allen tijde (eind)verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de euthanasie; verpleegkundigen en verzorgenden zullen hun werkzaamheden uitvoeren binnen de kaders van de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg); Informatie nieuwe bewoners VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE 31

32 bewoners kunnen hun wens onder bepaalde omstandigheden het leven te willen beëindigen, kenbaar maken aan één van de verpleegkundigen of verzorgenden; verpleegkundigen en verzorgenden zullen bepaalde signalen van bewoners bespreekbaar maken, zodat duidelijkheid verkregen wordt of het signaal wel of geen euthanasie wens inhoudt; een bewoner kan aangeven aan de arts (en indien men dat wenst in aanwezigheid van een verpleegkundige of verzorgende) wanneer, waar en hoe de euthanasie zal plaatsvinden en wie daarbij aanwezig zullen zijn; indien dat gewenst wordt zal een (door de nabestaande gekozen) medewerkster van de afdeling verpleging en verzorging na het overlijden van de bewoner met de nabestaanden een of meer gesprekken voeren in verband met de rouwverwerking. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundigen of verzorgenden. Reanimatie Bij nieuwe bewoners wordt de dag na verhuizing, tijdens het intakegesprek, gevraagd wat diens wensen omtrent reanimatie zijn. Deze wens wordt in het zorgplan van de betreffende bewoner genoteerd. Alle medewerkers van de afdeling Verpleging en Verzorging hebben een geplastificeerd kaartje op zak met daarop de namen van de bewoners die WEL gereanimeerd willen worden. De wens van een bewoner om wel of niet gereanimeerd te worden kan opnieuw met de bewoner besproken worden wanneer de lichamelijke conditie van die bewoner verandert. Dit wordt door de huisarts of een medewerker van de afdeling Verpleging en Verzorging gedaan. Wanneer een medewerker dit gesprek voert, dient zij de huisarts van de betreffende bewoner te informeren over de uitslag van dit gesprek. Ingeval van geestelijke achteruitgang zal de wens met de vertegenwoordiger(s) van de bewoner besproken worden. De medewerkers V&V volgen jaarlijks een bijscholing reanimatie. Informatie nieuwe bewoners VRAGEN RONDOM HET LEVENSEINDE 32

33 9 SCHENKINGEN Schenkingen aan de kunstcollectie In de loop der jaren heeft het Rosa Spier Huis een bescheiden collectie opgebouwd van werk van bewoners. Het behoeft geen betoog dat ook uw bijdrage, hetzij bij leven, hetzij bij overlijden, zeer gewaardeerd zal worden. De collectie beperkt zich niet alleen tot eigen werk, maar staat ook open voor werk van andere kunstenaars. Schenkingen aan de bibliotheek Bewoners die boeken willen schenken aan het Rosa Spier Huis kunnen hierover contact opnemen met de bibliotheekcommissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor de boeken te selecteren die in aanmerking komen voor plaatsing in de bibliotheek. Schenkingen aan Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis Bewoners die een bedrag of legaat willen schenken aan het Rosa Spier Huis, kunnen dit doen aan de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis. Deze stichting heeft tot doel wensen van bewoners te financieren, die niet onder het AWBZ-budget vallen. Zo heeft de stichting de laatste jaren het boek Een leven lang kunst gefinancierd, een penning van het Rosa Spier Huis, onderhoud van de tuin (bloembollen) e.d. Informatie nieuwe bewoners SCHENKINGEN 33

34 10 MEERKEUZE MENU Iedere dag tussen uur en uur worden de warme maaltijden rondgebracht in het Rosa Spier Huis. De keuken werkt met een meerkeuzemenu. Dat betekent dat u een keuze kunt maken uit drie menu s, waaronder een vegetarische maaltijd. Een menu bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Per gerecht heeft u een keuze uit drie opties. Op de volgende pagina s vindt u twee voorbeelden van weekmenu s. Menulijst invullen: - Op vrijdag ontvangt u een weekmenu in uw postvakje. In het weekend kunt u dan uw keuzes maken. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de menulijst, zal de verzorging u daarbij helpen - Op maandag vóór uur moet uw ingevulde weekmenu gedeponeerd zijn in de menubus bij de receptie. - Als de menulijsten door de keuken verwerkt zijn krijgt u het origineel terug in uw brievenbus. U kunt dan gemakkelijk nakijken wat u die week heeft aangekruist. Het Rosa Spier Huis heeft een kwaliteitszorgsysteem beschreven van ontvangst van de grondstoffen tot het uitgeven van de maaltijd bij u in het appartement. Het zogenaamde HACCP-systeem. Tot en met het uitgeven van de maaltijd bij u in het appartement is het Rosa Spier Huis verantwoordelijk voor uw maaltijd. Het tijdstip van nuttigen van uw maaltijd valt echter onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u het volgende aangaande de door de keuken geleverde maaltijd: * Een maaltijd kan het beste genuttigd worden bij een minimale temperatuur van 60ºC nuttigen. Bij afgifte van de maaltijden garandeert de centrale keuken deze temperatuur. * Als u de warme maaltijd op een later tijdstip diezelfde dag wilt gebruiken, plaats deze dan na kort afkoelen zo snel mogelijk in de koelkast om deze later te verwarmen tot 75ºC in de magnetron of oven. * Bewaar de maaltijd nooit langer dan een dag. * Plaats tevens koude gerechten zo snel mogelijk in de koelkast indien u deze op een later tijdstip wilt nuttigen. Informatie nieuwe bewoners MEERKEUZE MENU 34

35 Informatie nieuwe bewoners MEERKEUZE MENU 35

36 Informatie nieuwe bewoners MEERKEUZE MENU 36

37 11 BIBLIOTHEEK De boeken die in het bezit zijn van het Rosa Spier Huis zijn als volgt verdeeld over 3 bibliotheken: Bibliotheek I (bij appartement 18) - Naslagwerken: o.a. encyclopedieën (Winkler Prins en Britannica) woordenboeken, atlassen, Bijbel De naslagwerken mag u niet meenemen maar uitsluitend ter plaatse raadplegen. - Romans: Nederlands - Biografieën: letterkundigen / essays - Romans: Frans, Engels en Duits - Poëzie - Levende natuur - Land- en Volkenkunde Bibliotheek II (bij appartement 43) - Muziek: o.a. Grove s dictionary - Theater - Film - Biografieën over acteurs en musici Grote Bibliotheek III (tussen appartement 50 en 55) - Kunst: onderverdeeld in diverse rubrieken, o.a. monografieën - Biografieën: over diverse personen - Geschiedenis - Filosofie/psychologie - Koningshuis - Theologie - Steden - De kast werk van bewoners in de grote bibliotheek U kunt de boeken meenemen naar uw kamer. Wij verzoeken u vriendelijk deze niet uit te lenen aan derden. Nadat u het gelezen heeft, verzoeken wij u het boek terug te leggen op de tafel in bibliotheek waar u het boek uit de kast gehaald hebt. Informatie nieuwe bewoners BIBLIOTHEEK 37

38 12 BRANDINSTRUCTIE BEWONERS HOE TE HANDELEN BIJ BRAND IN EIGEN WONING 01 Appartement verlaten deur sluiten. 02 In de gang glaasje brandmelder inslaan. 03 Begeef u naar de receptie. 04 Lift niet gebruiken. 05 Blijf rustig voorkom paniek. HOE TE HANDELEN BIJ ONTRUIMINGSVERZOEK VIA INTERCOM 01 Direct uw woning verlaten via de tuindeur of balkondeur, sluit de deur achter u. 02 Meldt u zo spoedig mogelijk bij de receptie. 03 Lift niet gebruiken. 04 Blijf rustig voorkom paniek. 05 Indien u hiervoor instructies ontvangt, moet u zich begeven naar het verzamelpunt op de parkeerplaatsen. U kunt deze plek herkennen aan het groene bord. BIJ ONTRUIMING VAN DE CONCERTZAAL 01 De aanwezige vrijwilligers geven instructies hoe het gebouw te verlaten. Informatie nieuwe bewoners BRANDINSTRUCTIE BEWONERS 38

39 13 INTERCOMINSTRUCTIES Door deze toets één keer in te drukken wordt de zuster gewaarschuwd. Het rode lampje gaat fel branden boven de toets. Het kan zijn dat de zuster eerst aan u vraagt wat er aan de hand is. Antwoord nu rustig u hoeft niet te roepen, de zuster kan u goed verstaan. U kunt ook de rode knop op de halsbel indrukken. De gele- en groene toets hoeft u niet te gebruiken, deze zijn voor de zuster. Informatie nieuwe bewoners INTERCOMINSTRUCTIES 39

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Juli 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen Vivium Torenhof Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 in Wonen of! Torenh Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen in Vivium Torenhof Thuis dichtbij het

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Verhuisinformatiemap D vleugel

Verhuisinformatiemap D vleugel Verhuisinformatiemap D vleugel Versie december 2013 INLEIDING 3 Waarom wordt het gebouw van Zuiderheide gesloopt? 4 Persoonlijke begeleiding 5 Startgesprek 5 Wat kunt u van dit eerste gesprek verwachten?

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert Huisreglement Stichting serviceflat Huize de Wijert Vastgesteld maart 2010 Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1.1 : Serviceloket 2 : Directie 3 : Keuken 4 : Huishouding 5 : Avond en nachtdienst

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen.

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen. HUISREGLEMENT VAN WOONZORGCENTRUM ADEGEEST In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm toegepast. Voor zover van toepassing wordt de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. Preambule In dit reglement wordt

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl 092013 Wonen bij Wilgaerden Praktische zaken Specialisten in Ouderenzorg! info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl Specialisten in Ouderenzorg! Welkom bij Wilgaerden We willen graag dat u zich zo snel mogelijk

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Driezorgwoningen De Wendakker. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans

Driezorgwoningen De Wendakker. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Driezorgwoningen De Wendakker Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een driezorgwoning? 4 2. De verhuizing 5 3. Administratieve zaken 6 3.1 Huur en servicekosten 4. Algemene afspraken

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Klachten- behandeling 1

Klachten- behandeling 1 1 Klachtenbehandeling Inhoud 3 Kwaliteit van Zorg 4 Waar kunt u terecht met uw klacht? 5 1) Via het formulier 6 2) Via de klachtenfunctionaris 7 3) Via de klachtencommissie 8 Klacht over de factuur? 2

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Informatie. Afdeling Geriatrie (Verpleegafdeling 3D)

Informatie. Afdeling Geriatrie (Verpleegafdeling 3D) Informatie Afdeling Geriatrie (Verpleegafdeling 3D) Wat is geriatrie Bij het ouder worden vinden vaak veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Het lopen kan bijvoorbeeld slechter

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Binnen de algemene voorwaarden WLZ zijn er ten opzichte van de Algemene Leveringsvoorwaarden AWBZ gedateerd op 1 januari 2014 wijzigingen aangebracht.

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Logeerkamers Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Harderwijk, 22 maart 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Hoe is een logeerkamer te reserveren?... 5 Sleutel

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda 1. Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Als u binnenkort wordt u opgenomen op de klinische afdeling van Revant Revalidatiecentrum Breda dan is deze folder voor u en uw familieleden

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften Informatiebrochure Wittenbergzorg Zorgkamers Oleander en Magnolia Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften 1. Informatie over de zorgkamers Heeft u tijdelijk zorg nodig en lukt dit niet meer thuis? Dan zijn onze

Nadere informatie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Welkom op de afdeling Mobiliteit & Buik van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn.

Nadere informatie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie (C5) van HMC Westeinde. In deze folder vindt u informatie over uw verblijf op de afdeling. De verpleegafdeling De afdeling

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens. Nr. 2 26 april 2007. Geachte lezer,

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens. Nr. 2 26 april 2007. Geachte lezer, Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens Nr. 2 26 april 2007 Geachte lezer, Hierbij treft u de 2 e Nieuwsbrief aan i.v.m. de tijdelijke verhuizing van De Burght naar Breskens. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Wij heten u welkom op de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

Afdeling C5 MCH Westeinde

Afdeling C5 MCH Westeinde Afdeling C5 MCH Westeinde Informatie voor patiënten Cardiologie F0858-1150 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Privacyreglement. Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Datum Januari 2017 Versie 1

Privacyreglement. Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Datum Januari 2017 Versie 1 Privacyreglement Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Privacyreglement Inleiding De directie van Good4life heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement opgesteld

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie