Zadkine West Opleidingswijzer. Hoofdstuk 6 Optiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zadkine West Opleidingswijzer. Hoofdstuk 6 Optiek"

Transcriptie

1 Zadkine West Opleidingswijzer Hoofdstuk 6 Optiek

2 Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 2

3 Inhoud ORGANISATIE OPLEIDINGEN OPTIEK... 5 BEGELEIDING... 5 LESUITVAL... 6 AANVANG VAN DE LESSEN... 6 TIJDENS DE LESSEN... 6 DE OPLEIDING... 7 ONDERWIJSPROGRAMMERING... 7 BEROEPSPRAKTIJKVORMING... 7 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING... 7 VEILIGHEID... 8 VEILIGHEIDSREGELS... 8 ALGEMEEN... 8 VOOR AANVANG VAN EEN PRAKTIJKLES... 8 TIJDENS EEN (PRAKTIJK)LES... 8 AAN HET EINDE VAN EEN PRAKTIJKLES... 8 HOE TE HANDELEN NA EEN ONGEVAL... 9 BRAND... 9 CONTACT MET SCHOONMAAKMIDDELEN OF CHEMICALIËN... 9 SNIJWOND... 9 CODELIJST DOCENTEN Bijlage: Jarrplanning Deze gids maakt deel uit van de opleidingswijzer, bestaande uit 6 hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 6 hieronder volgt. De andere hoofdstukken tref je aan op Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 3

4 Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 4

5 ORGANISATIE OPLEIDINGEN OPTIEK De opleiding Optiek is als volgt georganiseerd: Directie De dagelijkse leiding van de optiek opleiding berust bij de teamleider, Dhr. R. van Leeuwaarden (kamer 3.13). Als je hem wilt spreken, kun je via Mw. Kriesels (kamer 3.12, ) een afspraak maken. Deelnemersadministratie Bij de deelnemersadministratie (kamer 7.17) kun je onder meer terecht voor allerlei vragen op administratief gebied. De administratie is elke werkdag geopend en is telefonisch bereikbaar onder Let op: Verandering van adres moet je direct schriftelijk melden aan de administratie en je SLB er. Vermeld je naam, voorletters, oude en nieuwe adres, telefoonnummer, klas en opleiding/groep. Begeleiding Bij de start van je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Voor optiek is Mw. M. Wolst de studieloopbaanbegeleider. Met een SLB kun je alles bespreken wat van invloed is op het verloop van je studie. Als het nodig is kun je worden doorverwezen naar het Zadkine Service Centrum (zie het algemene deel van deze studiegids). Absentie Je bent verplicht alle lessen en andere onderwijsactiviteiten volgens jouw rooster te volgen. Van de verplichting tot het volgen van lessen kun je alleen in bijzondere gevallen en met toestemming van de directie vrijgesteld worden. Voor vakantie tijdens schoolweken wordt geen toestemming verleend. In geval van ziekte, moet je de verzuimmedewerker, Mw. S. Jaglal, daarover op je eerste ziektedag voor uur informeren. Dat kun je via internet doen (www.zadkinezorg.nl, button onderwijs, button ziek melden, afwezig melden en beter melden). Alleen als je geen computer met Internet hebt mag je het volgende nummer gebruiken: Mocht je op school ziek worden, meld dit dan op dezelfde manier aan de verzuimmedewerker voordat je naar huis gaat. Als je stage loopt informeer je uiteraard ook en tijdig je stageverlener. Als je afwezig bent in verband met een arts of tandarts bezoek moet dit vooraf op dezelfde manier worden gemeld aan de verzuimmedewerker. De verzuimmedewerker controleert regelmatig of je op school aanwezig bent volgens je rooster. Als zij constateert dat je afwezig bent en dat niet tijdig hebt gemeld ben je ongeoorloofd afwezig. Ben je meer dan drie dagen aaneengesloten ongeoorloofd afwezig, krijg je een brief en de leerplichtambtenaar een melding. Dit geldt ook als je meer dan 16 uur per 4 weken zonder melding afwezig bent. Ongeoorloofd verzuim wordt door de verzuimmedewerker gemeld aan je loopbaanbegeleider die je daarop zal aanspreken. Teveel afwezigheid kan tot gevolg hebben dat je je opleiding moet beëindigen. Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 5

6 Lesuitval Lesuitval is vervelend, maar helaas niet altijd te voorkomen. Zorg er dus voor dat je altijd werk bij je hebt, zodat je tussenuren nuttig kunt besteden. Ook kun je die tijd besteden aan groepsopdrachten. In de eerste week van het schooljaar stelt elke klas een telefoonketen op, waarin namen en telefoonnummers van de hele klas zijn opgenomen. Zo kun je elkaar snel op de hoogte brengen over bijvoorbeeld een eerste lesuur dat uitvalt. Degene die het vroegst de deur uit moet, wordt als eerste gebeld. Ook is het handig om adressen uit te wisselen, om elkaar zo van allerlei zaken op de hoogte te houden. Aanvang van de lessen Zorg dat je aanwezig bent op het aanvangstijdstip van de lessen én de afgesproken tijden voor de tutorgroepen. Als je te laat bent, wordt je niet meer toegelaten in de les. Tijdens de lessen Tijdens de lessen mag je geen jas aan hebben of petten en mutsen dragen. Je tas zet je op de grond. Je mobiele telefoon moet uit staan; tijdens de lessen is het verboden te telefoneren en te sms en. Dit alles geldt ook tijdens het werken aan taken en opdrachten in de onbegeleide uren in theorie- en praktijklokalen. Op school wordt alleen Nederlands gesproken. Als je je niet aan deze regels houdt, zal de docent je verzoeken het lokaal te verlaten. Je dient je hier opvolgend direct te melden bij je SLB of, als die niet aanwezig is, bij de teamleider van jouw opleiding. Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 6

7 DE OPLEIDING Onderwijsprogrammering Een schooljaar is verdeeld in vier lesperioden. Elk blok heeft zijn eigen onderwijsprogrammering (rooster). Beroepspraktijkvorming Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Vroeger heette dat stage, tegenwoordig spreken we van beroepspraktijkvorming (BPV). In meeste leerjaren breng je een deel van de schooltijd door op een beroepspraktijkplaats. Voor deze BPV-periode wordt een praktijkovereenkomst afgesloten, een soort contract waarin rechten en plichten worden geregeld tussen de deelnemer, de school en de werkgever. Niet elk bedrijf kan dienen als beroepspraktijkplaats. Een bedrijf moet voldoen aan een aantal opleidingseisen en als leerbedrijf erkend zijn. Daarom bepaalt de school, uiteraard rekening houdend met jouw wensen, waar jij je beroepspraktijkvorming doorbrengt. Van jou verwachten we dat jij je tijdens de beroepspraktijkvorming houdt aan de regels, afspraken en kledingvoorschriften die gelden binnen jouw leerbedrijf. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je BPVcoördinator. Onderwijs en examenregeling De Onderwijs en Examen Regeling (OER) ligt ter inzage bij de teamleider (Dhr. Van Leeuwaarden, 3.13)). Hierin staat hoe het onderwijs is ingedeeld en wordt ingegaan op de wijze waarop examens worden afgenomen. In het jaarrooster zijn examenweken opgenomen. De definitieve examenroosters (van deze examenweken) ontvang je enkele weken van te voren. Vier maal per schooljaar ontvang je een studievoortgangsrapport. Aan het eind van het schooljaar beslist de docentenvergadering aan de hand van jouw studieresultaten of je over kunt gaan naar een volgend leerjaar. Uiteraard wordt je daarover geïnformeerd. Elk diploma omvat een aantal kerntaken. Van elke kerntaak die je succesvol afsluit, krijg je een bewijs. Als je alle kerntaken hebt behaald, ontvang je je diploma. Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 7

8 VEILIGHEID Veiligheidsregels Veiligheidsregels zijn afspraken, waaraan je je moet houden. De risico's van het werken in een praktijkruimte voor jezelf en voor je collega's worden zo tot een acceptabel minimum beperkt. De veiligheidsregels gelden voor alle praktijklessen. Algemeen De directie stelt veiligheidsregels vast. Je bent verplicht (mogelijke) onvolkomenheden in deze regels onmiddellijk door te geven aan de directie. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de veiligheidsregels in de praktijkruimte. Je bent verplicht de veiligheidsregels na te leven. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele aangerichte schade en kan strafrechtelijk worden vervolgd als je je niet aan de regels houdt. Voor aanvang van een praktijkles Dien je te weten waar je de volgende veiligheidsvoorzieningen kunt vinden: - brandblusser - branddeken - EHBO-verbanddoos Moet je moet bovenstaande veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze kunnen hanteren. Heb je je op de hoogte gesteld van het ontruimingsreglement. (zie algemene deel informatiegids) Tijdens een (praktijk)les Mag je alleen in een praktijkruimte werken als er een docent aanwezig is. Mag je alleen handelingen uitvoeren die door de leiding zijn opgedragen. Eet je niet in de praktijkruimte. Moet je je haar, kleding en schoenen op veilige wijze dragen. Werk je netjes en rustig. Ben je verplicht om bij alle aangegeven werkzaamheden een (veiligheids)-bril te dragen. Mag je apparatuur alleen gebruiken indien je deze op de juiste wijze weet te hanteren. Daartoe heb je instructie ontvangen of heb je de gebruiksaanwijzing bestudeerd. Meld je eventuele ongevallen direct aan de docent. Je handelt verder zoals beschreven onder "Hoe te handelen na een ongeval". Meld je door jou geconstateerde schade of defecten aan apparatuur onmiddellijk aan de docent. Aan het einde van een praktijkles Na het beëindigen van je werkzaamheden in een praktijkruimte, ben je verplicht om de gebruikte apparatuur en overige inventaris in goede staat achter te laten en op de daarvoor bestemde plaats op te ruimen. Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 8

9 Hoe te handelen na een ongeval Reageer direct, wacht niet. Vertraging kan blijvende schade tot gevolg hebben. Brand Meld de brand aan de conciërge en de practicumleiding. Volg de instructies van de practicumleiding op. In geval van ontruiming moet de ontruimingsprocedure uitgevoerd worden. Deze procedure is op elke uitgang van een lokaal te vinden. Koel brandwonden direct af onder de koud waterkraan gedurende ten minste tien minuten. Contact met schoonmaakmiddelen of chemicaliën In geval van besmetting van de mond: direct spoelen met de waterkraan, spoelen met veel water. In geval van besmetting van de ogen: direct spoelen met de oogdouche of waterkraan Snijwond Slagaderlijke bloeding: druk de slagader dicht en ga direct naar de conciërge (EHBO). Andere snijwonden: onder waterkraan schoonspoelen en enige tijd laten "schoonbloeden". Meld het ongeval bij de practicumleiding. Indien nodig wordt je doorgezonden naar conciërge (EHBO) en/of de eerste hulppost van: Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 Rotterdam Telefoon: De practicumleiding maakt een rapport van het ongeval en stuurt dit naar de directie van de opleiding. Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 9

10 CODELIJST DOCENTEN BON Mw. E. Boon Nederlands HOP Mw. L.G. ten Hoope-Heusdens Optische vakken IBI Mw. E. Ibis Omgangskunde KLI Mw. M. Kliffen- van der Voorn Economie STE Dhr. J. Steenhuis Biologie SCN Mw. E. van Schoonneveldt Optische vakken LTO Mw. L. van der Toorn Optische vakken VRI Mw. D.C. de Vries Optische vakken ZAL Dhr. W.J.J. van der Zalm Optische vakken Loopbaanbegeleiding: De loopbaanbegeleiding wordt verzorgd door: WLS Mw. M. Wolst Studieloopbaanbegeleider Optiek Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 10

11 KLASSENCODES O1A 1 e jaars optiekopleiding niveau 4 BOL traject O1B 1 e jaars optiekopleiding niveau 2 BOL traject O2A 2 e jaars optiekopleiding niveau 4 BOL traject O2B 2 e jaars optiekopleiding niveau 2 BOL traject O2D 2 e jaars optiekopleiding niveau 4 verkort BOL traject O3A 3 e jaars optiekopleiding niveau 4 BOL traject O4A 4 e jaars optiekopleiding niveau 4 BOL traject OMOS1A1 en OMOS1A2 OVOS1A1 OMOS0A1 en OMOS0A2 OVOS0A1 OMOS0A1 en OMOS0A2 OMOS9A1 en OMOS9A2 OMOS8A1 en OMOS8A2 O1C 1 e jaars optiekopleiding niveau 2/4 BBL traject O2C 2 e jaars optiekopleiding niveau 2/4BBL traject O2E 2 e jaars optiekopleiding niveau 4 verkort BBL traject O3C 3 e jaars optiekopleiding niveau 4 BBL traject O3H 3 e jaars optiekopleiding niveau 4 verkort BBL traject O4C 4 e jaars optiekopleiding niveau 4 BBL traject OMBS1A1 en OMBS1A2 OMBS0A1 en OMBS0A2 OMBS0A1 en OMBS0A2 OMBS9A1 en OMBS9A2 OOBS0A1 en OOBS0A2 OMBS8A1 en OMBS8A2 Hoofdstuk 6 Opleidingswijzer Optiek Pagina 11

12

13

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden Aanvullende Regionale Punten Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Organisatie IW Midden... 5 2. Opleidingen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 VCA... 6 2.3 De Topstartersdag...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Studiegids 2014-2015 Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine

Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine Geldig per 1 augustus 2008 Regionaal Opleidingencentrum Zadkine College van Bestuur Benthemstraat 6 3032 AA Rotterdam A. Algemene Bepalingen 1 2 ZADKINE

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie