Communicatie rond asbest in bestaande voorraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie rond asbest in bestaande voorraad"

Transcriptie

1 Communicatie rond asbest in bestaande voorraad

2 Henk Onderstal 16 jaar Arbo & Milieumanager AKZO NOBEL, o.a. belast met sloop/asbest/milieu, 8 jaar Manager Alg. zaken FHP BV, 12 jaar Hoofddocent, R & D Best Opleidingen. & Asbestconsulent bij ARGOS Onderzoek & Advies 2 jaar Lid CCVD. Aanhanger GBV- principe

3 Wie is BEST? Groep van bedrijven die persoonlijke en algemene beschermingsmiddelen en apparatuur leveren ter bescherming van arbo-& milieu gevaarlijke stoffen. Leverancier van flexibele en afwijkende verpakkingsmaterialen, FIBC, big bags en liners. Kennisoverdragers, trainingen en cursussen op het gebied van ARBO, Milieu en Veiligheid, met eigen onderzoek- en adviesbureau.

4 BEST organisatie BEST BEHEER NEDERLAND B.V. BESTATE B.V. BEST BV Nederland BEST Kft Hongarije BEST Eurl Frankrijk BEST Spa. Spanje BEST Ltda Brazilie BEST Ltd Engeland BEST Bv Benelux BEST GmbH Duitsland SIXPACK Packaging BV BEST Opleidingen BV ARGOS Onderzoek & Advies

5 Al vele asbestdeskundigen hebben hun mening over het dilemma in Utrecht reeds gegeven. Als asbestconsulent doe ik dat niet, men heeft daar een onafhankelijke onderzoekcommissie voor ingesteld.

6

7 Als je jenever nog nooit geproefd hebt, weet je ook niet hoe het smaakt.

8 Krantenbericht

9

10 Snapt U het nog..? Komt er een asbest -tsunami? tsunami?

11 Asbest en risico's doden per jaar: mesothelioom, longkanker vooral historische blootstelling Gebruik verboden, blootstelling bij sanering Veel maatschappelijke opschudding

12 Verkeers- ongevallen 661 doden per jaar Hoge dagelijkse blootstelling Grote politieke belangstelling Maatschappelijke acceptatie

13 Hoe beoordelen we risico s? Dichtbij of ver weg? Aard van het risico? Kan je er iets aan doen? Heb je er nut aan? Kan je iemand anders de schuld geven? Hoe groot is het risico?

14 Deterministisch model (we houden geen rekening met onzekerheden) Gevaar : ja of nee Maatregelen: allemaal Gevolg : Borging van maatregelen, procedures - Handboeken - Certificering - Bureaucratie?

15 Probabilistisch model Er is één zekerheid en dat is onzekerheid Denken in kansen en risico s Accepteren van onzekerheden Keuzes maken op basis van het risico Risico = Kans x Effect

16 Risicoscenario Beschrijving van de gebeurtenis die uiteindelijk leidt tot de (on)gewenste situatie

17 Risico- inventarisatie en evaluatiemethode van Fine & Kinney Doel: Het uitvoeren van een objectieve kwantitatieve risicoanalyse, waarmee de risico s die de meeste aandacht vergen, snel gedetecteerd worden.

18 Fine and Kinney R = W x B x E Waarschijnlijkheid Blootstelling Effect

19

20

21

22

23 Schat uw risico-scenario scenario in volgens Fine and Kinney

24 Moeten we (opnieuw) het wiel uitvinden?

25 Gemeentelijke taken aangaande asbest

26 Incidenten met asbest De gemeente geeft verifieerbaar uitvoering aan haar coördinerende rol in de bescherming van de bevolking bij incidenten waarbij asbestverspreiding ontstaat. Daarbij coördineert zij ook bij het opruimen van het vrijgekomen asbest.

27 Laat het dus niet aan de asbestbranche over!!!

28 Hoe doe je dat als gemeente? De VBWTN heeft het antwoord!

29 Doel van de Handreiking De handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop, gaat in op de situaties, waarmee handhavende instanties te maken krijgen wanneer zich een geval voordoet van het zonder een schriftelijke sloopmelding slopen waarbij (mogelijk) asbest is vrijgekomen.

30 Doel van de Handreiking Deze handreiking beschrijft de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke actor bij constatering, optreden en handhaving, inventarisatie en verwijdering als zo n geval zich voordoet.

31 Als daarbij asbesthoudend materiaal wordt verwijderd, kunnen de ruimten waar het asbest is vrijgekomen verontreinigd zijn geraakt door asbestvezels. Een potentieel blootstellinggevaar aan asbestvezels voor mens en milieu is dan niet uitgesloten.

32 Van groot belang is dat elke actor in de keten zijn rol en verantwoordelijkheid kent opdat hij adequaat en effectief kan handelen. Deze handreiking wijst de verschillende overheidsinstanties hierin de weg.

33 Communicatie bij constatering illegale sloop / calamiteit asbest- bevattende materialen. Fase 1: Constatering Het is van belang dat de communicatiemedewerkers van de gemeente in een vroeg stadium op de hoogte zijn van een constatering van calamiteit met asbest-bevattende bevattende materialen. Dit met het oog op te nemen acties zoals het bijwonen van overleg met deskundigen over mogelijke risico's, de voorbereiding van de informatieverstrekking aan belanghebbenden en media.

34 Communicatie bij constatering asbestcalamiteit Fase 1: Constatering Het in een vroeg stadium op de hoogte zijn is ook van belang i.v.m. beschikbaarheid communicatiemedewerker(s). In enkele gevallen is het in deze fase al nodig actie te ondernemen, bijvoorbeeld in geval van ontruiming pand en omgeving waar (veel) publiek aanwezig is, zoals een winkel. Overleg met Voorlichting / Politie vindt meestal plaats. Bij eerste melding ook informatie aan de perscoördinator van de gemeente.

35 Fase 2: Vaststelling asbestbesmetting De gemeentelijk communicatieafdeling verzorgt informatie (verkregen van onafhankelijke asbestdeskundige en/of BWT) aan belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden en bedrijven), media en publieksvoorlichters. Er is overleg met de afdeling voorlichting van de Politie en perscoördinator gemeente. Berichtgeving vindt plaats via een persbericht en/of brief aan belanghebbenden.

36 Van de gemeente of regionale uitvoeringsdiensten wordt verlangd dat zij, in het kader van de uitoefening van haar taken, voldoende deskundig zijn op het gebied van slopen en asbest (inventarisatie en verwijderen). Inspecteurs van de gemeente of regionale uitvoeringsdiensten dienen voldoende deskundig opgeleid te zijn om deze taken uit te voeren. Door het beschikken over het diploma Asbestdeskundige SC 570 wordt hieraan beantwoord.

37 In de BWT-handreiking is een stappenplan/ draaiboek opgenomen en wordt een beschrijving gegeven van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de politie, het asbestverwijderingsbedrijf, het asbestinventarisatiebureau / laboratorium en de certificatie-instelling instelling voor de procescertificatie van asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

38 Het stappenplan / draaiboek heeft tot doel dat: 1. bij constatering of ernstig vermoeden van een activiteit waarbij asbest is vrijgekomen, op een juiste en adequate wijze door iedere betrokken instantie wordt gehandeld; daarbij wordt gestreefd naar landelijke uniformiteit; 2. verdere emissie van asbestvezels wordt vermeden; 3. asbestvaststelling en inventarisatie naar de aard- en omvang van de verontreiniging op correcte wijze worden uitgevoerd;

39 Het stappenplan / draaiboek heeft tot doel dat: 4. de asbestverontreiniging zo snel als mogelijk wordt opgeruimd; 5. aan mensen (burgers, werknemers enz.) die werkzaam zijn (geweest) in de mogelijk met asbest verontreinigde ruimten en daardoor blootgesteld (kunnen) zijn geweest aan asbest, duidelijke informatie wordt verschaft over hoe in deze te handelen; 6. betrokkenen, indien noodzakelijk, zo spoedig door de GGD mogelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijke blootstellingrisico s aan asbest.

40 Constatering van het vrijkomen van asbest, waarbij (geen sloopmelding is gedaan).

41 1

42 Ook het plan van aanpak asbestbrand kan men gebruiken.

43 Waarom een Landelijk Protocol asbestbrand? gemeenten zijn slecht voorbereid op hun taak, gebrek aan communicatie dus: ongeruste burgers, er is geen duidelijke taakverdeling tussen de betrokken instanties, gemeenten lopen onnodige financiële risico s. gemeenten met een plan van aanpak kunnen adequaat reageren zonder onrust.

44

45 Fase A (Preventie en voorbereiding) In het stappenplan wordt er steeds vanuit gegaan dat er inderdaad asbest is vrijgekomen. Zolang het vermoeden bestaat dat er asbest is vrijgekomen, maar er nog geen zekerheid is, is het aan te bevelen toch het stappenplan te volgen.

46 Gezien het belang van de beslissingen in de eerste fasen van categorie drie branden/calamiteiten is het raadzaam om z.s.m. de onafhankelijk (gecertificeerde) asbestdeskundige deel te laten nemen aan het Commando Plaats Incident (CoPI). Het verlenen van een opdracht aan de onafhankelijk deskundige geschiedt door de beleidsverantwoordelijke (burgemeester of de brandweercommandant in de functie van Officier van Dienst, Hoofd- Officier van Dienst of Commandant van Dienst).

47 Visuele waarneming en informatie over aanwezige materialen zijn bij de vaststelling van de aanwezigheid van asbest van groot belang. De asbestdeskundige kan, zij het op eigen verantwoording, op basis van eigen waarneming of historische gegevens zonder analyse vaststellen dat asbest aanwezig is.

48 Indien niet met zekerheid wordt vastgesteld dat inderdaad asbesthoudend materiaal is verspreid dient onder verantwoordelijkheid van het Commando Plaats Incident (CoPI) z.s.m. materiaalanalyse door een gespecialiseerd laboratorium plaats te vinden m.b.v. polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

49 De grens van het af te zetten gebied wordt bepaald door het verspreidingspatroon van de asbestcementflinters. In de praktijk wordt de grens van het verspreidingsgebied tijdens en na de brand / calamiteit door middel van zogenaamde mallen bepaald, gebruikmakend het berekende verspreidingsgebied en verificatie daarvan middels visuele waarneming.

50 De bepaling van het verspreidingsgebied kan globaal plaatsvinden door ROGS/AGS en/of de deskundige c.q. meetplanleider van de waarschuwings en verkenningsdienst (WVDdeskundige/ MPL). Een meer gedetailleerde bepaling zal moeten plaatsvinden door de onafhankelijk onafhankelijk asbestdeskundige.

51 Het verspreidingsmodel (inclusief computer en computerprogramma) en/of mallen met stafkaart behoren tot de standaarduitrusting van de brandweer.

52 Het gebied waar asbestcementflinters op de bodem aanwezig zijn wordt in de volgende stap afgezet voor publiek. In het algemeen zal bij een verwachte concentratie boven de achtergrondblootstelling al een advies naar de bevolking uitgaan om onnodige blootstelling te voorkomen.

53 Openbaar terrein buiten het perceel van de brandhaard dient snel gereinigd te worden. Het streven is om in een woon- /werkgebied asbest binnen enkele dagen op te ruimen.

54 Eindcontrole na opruimen Deze controle vindt eveneens plaats volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 conform artikel 9, eerste en tweede lid. De eindcontrole zal volgens de NEN 2990 behoren te geschieden.

55 Het heeft meestal geen zin buiten het directe brandgebied buitenluchtmetingen te verrichten, die de primaire of secundaire emissie zouden moeten bepalen. De piek in de vezelconcentraties is zo snel voorbij dat de gevonden waarden absoluut niet representatief zijn.

56 Buitenluchtmetingen met lichtmicroscopie zijn zelfs totaal ongeschikt om de asbestvezelconcentratie in de buitenlucht te bepalen, omdat alle vezelvormige bestanddelen worden meegeteld.

57 Stel als gemeente vooraf een draaiboek samen. Leg daarin vast wie wat doet, met in achtname van ieders verantwoordelijkheid en deskundigheid.

58 Stel van te voren publicatiebrieven samen in duidelijke Jip en Janneke - taal.

59 Zorg dat u als gemeente niet afhankelijk bent van deskundigen. Elke gemeente moet deze deskundigheid in eigen beheer hebben.

60 Hou in ieder geval zelf als gemeente het heft in eigen hand.

61

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

Bijlage 11; schematische weergave verloop asbestbrand; (bron Ministerie VROM)

Bijlage 11; schematische weergave verloop asbestbrand; (bron Ministerie VROM) Bijlage 11; schematische weergave verloop asbestbrand; (bron Ministerie VROM) Integraal Asbestprotocol Gemeente Gilze en Rijen Pagina 41 Informatie verzameling Voorlichting asbestbranden Bij asbestbranden

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

1. Management samenvatting 2. 2. Inleiding / aanleiding 4. 3. Probleemstelling 6. 4. De wetgeving 7. 5. Doelstelling 8. 6.

1. Management samenvatting 2. 2. Inleiding / aanleiding 4. 3. Probleemstelling 6. 4. De wetgeving 7. 5. Doelstelling 8. 6. Inhoud: 1. Management samenvatting 2 2. Inleiding / aanleiding 4 3. Probleemstelling 6 4. De wetgeving 7 5. Doelstelling 8 6. Indeling advies 9 6.1 Veiligheid bij calamiteiten of rampen 9 6.2 Veiligheid

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

PROTOCOL OMGAAN MET ASBEST

PROTOCOL OMGAAN MET ASBEST PROTOCOL OMGAAN MET ASBEST GEMEENTE UTRECHT Werkafspraken voor medewerkers die vanuit hun functie in aanraking kunnen komen met asbesthoudend materiaal Gemeente Utrecht 10 maart 2014 Opgesteld door : C.

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden Toezicht en handhaving industriële veiligheid Praktijkvoorbeelden Opdrachtgever : Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Datum : 2 maart Status : Concept 1 1 Introductie In Nederland is de organisatie

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Rapport Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond 3 1.2 Achtergrond enquête

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie