VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers (accommodatiegebonden) Calamiteiten- en ontruimingsplan (accommodatiegebonden) III Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning (*) IV V Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Begrippenlijst * : conform het KNSA-model Bestuursreglement

3 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging Beilen verplicht zich de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. 1.2 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. 1.3 Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken: a. In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts. b. Aansturen en op de hoogte brengen en houden van de Verenigings Veiligheidsfunctionarissen. c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 2. Functionarissen 2.1 Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen: a. Dienstdoend bestuurslid b. Verenigings Veiligheidsfunctionaris c. Baancommandant/griffier d. Barbeheerder e. BHV er of EHBO er 2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing bij voorliggende vragen, problemen of situaties. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen De Baancommandant/Griffier is verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en schietkaarten. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in. Het dienstdoende bestuurslid is als verenigingsverlofhouder eindverantwoordelijk De Verenigings Veiligheidsfunctionaris en/of Baancommandant/griffier is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de schietpunten. De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een VVF badge De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine De BHV er dan wel EHBO er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan.

4 3. Veiligheidsregels 3.1 Bij afwezigheid van zowel de dienstdoend bestuurslid als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden. 3.2 De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing. 3.3 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister. 3.4 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. 3.5 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando Start en Stop, Stop, Stop kunnen verrichten. 3.6 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is. 3.7 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 3.8 Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, geopend vervoerd te worden en extra, voor geweren, met de loop omhoog. Verenigingswapens worden door de Baancommandant geopend, gecontroleerd aangeboden aan de schutter. De schutter levert het wapen idem in. 3.9 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon (dit is minimaal een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie) Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionaris, vóór en tijdens het schieten, is verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de diensdoend Bestuurslid, Baancommandant/griffier of Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats Demonstraties van of met vuur-, respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.

5 3.19 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de Baancommandant/griffier of Verenigings Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie In gevallen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet, beslist het dienstdoend bestuurlid of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris bij diens afwezigheid namens het bestuur. 4. Baanreglement 4.1 Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 4.2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn. 4.3 Toezicht 4.4 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier aanwezig zijn. 4.5 Betreden van de baanzool Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden Het is verboden om zonder toestemming van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of baancommandant/griffer het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 4.6 Het commando Stop-Stop-Stop Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht het NOODcommando Stop-Stop-Stop te roepen. Het NOODcommando kan door iedereen gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan alleen die handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksaanwijzing voor het wapen waarmee wordt geschoten Wanneer het commando Stop, Stop, Stop is gegeven, mag er geen combinatie van schutters en wapens op de schietpunten aanwezig zijn en moeten alle wapens zijn ontladen! De schutter neemt tenminste 1 meter afstand van het schietpunt en wacht op verdere instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of baancommandant/griffier Uitsluitend op bevel van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier mag het vuren worden hervat. 4.7 Gehoor- en oogbescherming Op schietbanen moet elke daar aanwezige schutter tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters.

6 4.8 Munitie Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende geldende herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruit-ladingen niet zijn overschreden. 4.9 Roken Het is verboden om op de schietbaan en de schietpunten te roken en/of open vuur voorhanden te hebben. (behoudens bij de verschillende zwartkruit disciplines, mits dit de veiligheid niet in het gedrang brengt) Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk van de kogelvanger) gehouden worden Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de Verenigings Veilidheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier, niet worden gestoord Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogelvanger stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochet Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in de richting van de kogelvanger worden gehouden Zodra het signaal STOP VUREN hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando ONTLADEN onmiddellijk hun wapens volgens de procedures voor luchtwapens en voor vuurwapens, te ontladen Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog geladen is Het is niet toegestaan met een onverpakt eigen wapen de schietbaan te verlaten. (Dit met uitzondering voor de zwartkruit disciplines) 4.25 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris en/of Baancommandant/griffier dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

7 BIJLAGEN I II III IV V Belangrijke telefoonnummers Calamiteiten- en ontruimingsplan Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Begrippenlijst

8 Bijlage I Belangrijke telefoonnummers: Algemeen noodnummer 112 Huisartsenpost

9 BIJLAGE II CALAMITEITENPLAN VOOR S.V. Beilen. Gezien en goedgekeurd door: BRANDWEER: Naam : Adres : Plaats : Afdeling : Hierbij verklaar ik het ontruimingsplan volgens de geldende eisen en voorschriften getoetst te hebben, en teken ik voor akkoord: Naam: Datum: Stempel en paraaf : Beheerder ontruimingsplan Naam: R.F. Bos Telefoonnummer: Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn met de inhoud van het calamiteitenplan en de daarbij behorende instructies en teken ik voor akkoord, Naam: Datum: Stempel en paraaf : Van dit calamiteitenplan dient jaarlijks een nieuwe versie bij de brandweer aangeboden te worden.

10 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens De vereniging Alarmnummers vereniging 11 2 Het ontruimingsplan Ontruimingsinstructies Taken Veiligheidsfunctionaris Wijze van ontruiming Vluchtwegen 14 3 Maatregelen bij ongelukken 15 4 Maatregelen bij brand Hoe te handelen bij ontdekking van brand Ontruimen 16 5 Maatregelen bij incidenten van buitenaf Melding Maatregelen Ontruimen 17 Bijlage A 18

11 Algemene gegevens In dit hoofdstuk zijn de gegevens te vinden van de sportaccommodatie. Ook is aangegeven wie in welke situatie verantwoordelijk is. De vereniging Naam: Schietsportvereniging Beilen Straat: Noordveen 23 Telefoonnummer secretariaat: Telefoonnummer kantine: Medewerkers Aantal medewerkers van uur tot uur : Aantal medewerkers van uur tot uur : 4 Bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers bij training : 35 Gemiddeld aantal bezoekers bij evenementen : Alarmnummers vereniging Hoofd bedrijfshulpverlener 1 Functie : Bestuurslid Tel. Privé : Mobiel : Voorzitter Naam : J Kiers Tel. Privé: Mobiel : Secretaris Naam : A. J. de Vries Tel. Privé: Mobiel : Personen met kennis van bedrijfshulpverlening Naam : W Slendebroek Naam : Arthur Andeweg Tel : Tel : Naam : Napoleon Bollemeijer Naam : Johan Oosting Tel : Tel : Naam : Victor Jongman Naam : Ad de Munter Tel : Mobiel: Tel : Calamiteitenplan aanwezig op volgende locaties : 1. Bestuurskamer 2. 1 Bij de meeste sportverenigingen verschilt deze hoofd bedrijfshulpverlener per dag. Zorg er daarom voor dat hier een duidelijke omschrijving van is hoe dit geregeld wordt. Let op: wanneer er geen vaste hoofd bedrijfshulpverlener aanwezig is, is het gebruik van een naam niet handig. In plaats van met namen te werken, is het handiger om met functies te werken. De voorkeur dient om ten alle tijden met functies te werken.

12 3. Alarmnummers hulpverleningsdiensten Algemeen Alarmnummer : 112 Bij geen gehoor politie : brandweer : ambulancedienst : Huisarts : Spoedgevallen indien geen ambulance nodig: Arbeidsinspectie Regio : Adres : Postbus 820 Postcode + Plaats: 3500 AV Utrecht Tel : Fax : Gasbedrijf Regio : Enexis Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax : Waterleidingbedrijf : Regio : WMD Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax : Elektriciteitsbedrijf : Regio : Enexis Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax :

13 Het ontruimingsplan Ontruimingsinstructies De ontruiming geschiedt onder verantwoordelijkheid van Verenigings Veiligheidsfunctionars s volgens het vastgestelde ontruimingplan. Het signaal tot ontruiming wordt na opdracht van Verenigings Veiligheidsfunctionaris persoonlijk gegeven. Volg de instructies op en begeef u naar de aangewezen verzamelplaats (zie hoofdstuk 2.5). Bij ontruiming na een bommelding moet iedereen zijn eigen spullen (tassen, jassen enz. meenemen!) Taken Hoofd bedrijfshulpverlener Wanneer een brand uit breekt ontstaan er voor verschillende personen verschillende taken. Hieronder de taken van de Hoofd bedrijfshulpverlener (BHV er). U wordt gewaarschuwd. Informeer waar de brandmelding vandaan komt, de aard en grootte van de brand en of er eventuele slachtoffers zijn; Bel de brandweer (112) Geef bij de melding door: o Naam vereniging: o Adres: o Telefoon: o Aard van de brand: o Evt. slachtoffers : ja/nee Begeef u naar de brandlocatie ( Deel aan de BHV ers oranje veiligheidshesjes uit, dit i.v.m. de herkenbaarheid; Geef leiding aan de ontruiming; Laat geen personen meer tot het gebouw toe en houd de hal vrij; Begin indien van toepassing en mogelijk met brandbestrijding; Controleer op 112 gebeld is. Bij arriveren van de brandweer Geef de bevelvoerder van de brandweer korte en duidelijke informatie; Overhandig de plattegrond van het ontruimingsplan; Informeer de voorzitter b.g.g. de secretaris. Let op: ontruiming gaat vóór brandbestrijding. Verloren materiaal kan vervangen worden, levens niet. Wijze van ontruiming De ontruiming van het pand kan overgelaten worden aan de BHV er. Als Hoofd BHV er kan je deze taken uitbesteden. Wanneer een gebouw geheel ontruimd moet worden, handel dan volgens de volgende instructies: 1. Eerst de ruimte waar de brand begonnen is; 2. Vervolgens de ruimte tegenover ruimte met de brandhaard; 3. Hier de ruimtes naast de ruimte met de brandhaar; 4. Hierna de ruimtes tegenover de ruimtes naast de brandhaard;

14 5. Op deze manier wordt de gehele etage ontruimd. Vluchtwegen Maak gebruik van de vluchtwegen die zijn vastgesteld (zie bijlage A). Bij geheel ontruimen is het verzamelpunt: naam verzamelpunt (zie figuur 3.1) De afstand naar het verzamelpunt bedraagt circa.40. meter. Op de verzamelplaats wordt door de leidinggevenden appél gehouden. Vermissing van personen wordt doorgegeven aan Hoofd BHV er/brandweer/politie. Let op: dat er geen mensen weg gaan. De brandweer gaat anders opzoek naar mensen in het gebouw die er al niet meer zijn. Figuur 3.1 : Verzamelpunt De parkeerplaats naast het gebouw van de muziekvereniging AMDG

15 Maatregelen bij ongelukken Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig Eerste Hulp Verlening (EHV), is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld. Houdt bij het verlenen van EHBO altijd rekening met deze vijf belangrijke punten: 1. Let op gevaar Zorg ervoor dat jezelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen 2. Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting Een slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. Laat hem/haar zeker niet alleen. 4. Zorg voor professionele hulp Laat een omstander bellen en laat doorgeven: welke hulpdienst nodig is (ambulance); plaats waarheen de hulp moet komen; wat er gebeurd is; aantal slachtoffers; wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een reanimatie plaatsvindt. 5. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is aangetroffen Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn toestand verslechteren.

16 Maatregelen bij brand Hoe te handelen bij ontdekking van brand 1. Meld de brand! Bel brandweer via 112 Bij de melding vermeldt u: het juiste adres met de plaatsnaam wat er brand of er slachtoffers zijn. 2. Waarschuw personen in de omgeving: door roepen en kloppen door telefoneren via omroepinstallatie 3. Doe deuren achter u dicht om verspreiding van rook en hitte te voorkomen 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid achter rook- en brandwerende deuren bij grote branden via de dichtstbijzijnde nooduitgang het pand verlaten 5. Blus indien mogelijk met de aanwezige kleine blusmiddelen lees de gebruiksaanwijzing blus op afstand 6. Zorg voor eigen veiligheid (vermijd blootstelling aan rook en hitte) Indien u bent ingesloten: maak kenbaar waar u bent (telefoon, roepen, kloppen) blijf laag bij de grond dicht deuren af met natte doeken. 7. Zorg voor opvang brandweer/politie Geef informatie over: Wat brandt er? Waar brandt het? Is er ontruimd? Zijn er vermisten? Zijn er speciale gevaren, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen? Zijn er bouwkundige gegevens over het pand beschikbaar? Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden neemt de Hoofd BHV er de leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructies (hoofdstuk 2).

17 Maatregelen bij incidenten van buitenaf Melding Telefonische melding Over het algemeen komt deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd. Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel mogelijk van deze informatie. Bij ontruiming van pand altijd deze informatie meenemen Schriftelijke melding Brief en/of kaart zo min mogelijk aanraken en, indien mogelijk, verpakken in een plastic hoes, zodanig dat de tekst door het plastic te lezen is. Dit dient ook te geschieden met de enveloppe. Noteren wie de brief en/of kaart hebben aangeraakt. Dit i.v.m. de vingerafdrukken. Maatregelen Degene die het bovenbedoelde telefoontje en/of brief met een bommelding heeft ontvangen, moet direct de politie en de Hoofd BHV er inschakelen. Verder met niemand over de melding spreken. De Hoofd BHV ervalarmeert de directie. De Hoofd BHV er en politie dienen te overleggen hoe ernstig de situatie is en of er ontruimd moet worden. Indien naar aanleiding van het bovengenoemde telefoontje een vreemd voorwerp/tas zonder eigenaar wordt aangetroffen: Blijf er dan vanaf! Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden neemt de Hoofd BHV er de leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructies (hoofdstuk 2). Bij ontruimingen van een bommelding dient extra aandacht te worden besteed aan aanvullende instructie voor de medewerkers: De personeelsleden verlaten als laatste de afdelingen nadat zij gecontroleerd hebben of de afdeling daadwerkelijk ontruimd is. Meldt u wel af bij de Hoofd BHV er; De Hoofd BHV er verlaat als laatste het gebouw en blijft beschikbaar voor contact met de politie; Verzamelplaats wordt in overleg met de brandweer en de politie bepaald; Indien er een vreemd voorwerp is gezien, probeer dan de juiste plaats te onthouden. Dit geldt voor iedere medewerker, maar in het bijzonder voor degene die als laatste de zaak controleert; Letten op en onthouden van afwijkende dingen die gebeuren zoals het open staan van de nooduitgang, langdurig afgesloten zijn van een toiletruimte e.d. (opschrijven). Altijd de aanwijzingen van politie, brandweer of andere gegeven diensten op te volgen

18 Bijlage A (Plattegronden met vluchtwegen)

19 Bijlage III Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning

20 Bijlage IV Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 1. Algemeen 1.1 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) en de Baancommandant/griffier(BC) zijn belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement. 1.2 Aangekomen op de baan controleren de VVF en BC meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid. 1.3 De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer met VVF Badge 1.4 Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van Baancommandantgriffier. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd. 1.5 Indien de VVF of BC dit wenselijk achten, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen. 1.6 De VVF of /BC dienen vrij zicht te hebben op alle schietpunten. 1.7 Op elke schietbaan dient een VVF of BC aanwezig te zijn. 1.8 De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 1.9 De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteitsvoorziening De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken. 2. Voorbereidingen 2.1 De VVF en BC dienen op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het Baanreglement. 2.2 De VVF en BC moeten uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur. 2.3 De VVF en BC dienen op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 2.4 De VVF en BC zijn op de hoogte van de te voeren commando s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties. 2.5 De VVF en BC dienen technische kennis te hebben van de verenigingswapens. 2.6 De VVF en BC dienen kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de verenigingswapens. 2.7 De VVF en BC moeten adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen.

21 2.8 De VVF en BC dienen kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan. 3. Veiligheidsinstructie 3.1 De VVF of BC dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming van de VVF of BC Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF of BC De VVF of BC moeten in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt De VVF of BC dienen, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 4.1 De VVF of BC is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 4.2 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 4.3 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF of BC het schieten onderbreken! 4.4 De VVF of BC zijn belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten. 4.5 De VVF of BC dienen te zorgen voor orde en discipline op de baan. 4.6 De VVF of BC zien er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd wordt op ontladen. 5 Einde schieten 5.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF of BC toezicht op het naleven van de veiligheidsregels. 5.2 Na afloop controleert de VVF of BC de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoend bestuurslid. 5.3 Nadat de VVF of BC de schietbaan in orde hebben bevonden, meldt hij/zij dat bij het dienstdoend bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden. 5.4 De VVF of BC verlaten als laatste de baan. 5.5 De VVF of BC dienen steeds bedachtzaam te zijn op de 3 O s : Onoplettendheid Onvoorzichtigheid Ondeskundigheid

22 Bijlage V Begrippenlijst Dienstdoend bestuurslid Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) en - Baancommandant/griffier Eén van de aanwezige bestuursleden Functionarissen, aangesteld door het bestuur van de schietsportvereniging, belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan tijdens oefenen/of trainingsactiviteiten. De VVF is bevoegd om namens het bestuur beslissingen te nemen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet Baancommandant - Functionaris, benoemd door de wedstrijdcommissie van een wedstrijdevenement, verantwoordelijk voor het correct, volgens het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, dan wel de ISSF-reglementen, laten verlopen van een schietsportdiscipline door het geven van de juiste commando s Barbeheerder - Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon die bardiensten verricht conform de Drank- en Horecavergunning Calamiteitenplan/ ontruimingsplan - Door het bestuur, in samenwerking met de brandweer opgesteld plan dat in werking treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient regelmatig te worden geoefend Baanzool - De baanzool wordt gevormd door het terrein tussen de zijwallen of zijwanden, gerekend vanaf de nullijn tot aan de kogelvanger.

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Brochure 2010. Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg 71 3764 AB Soest. Postadres: Postbus 2000 3760 CA Soest

Brochure 2010. Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg 71 3764 AB Soest. Postadres: Postbus 2000 3760 CA Soest Brochure 2010 Brandweer Oefenplaats Soest Bezoekadres: Lange Brinkweg 71 3764 AB Soest Postadres: Postbus 2000 3760 CA Soest Telefoon: 035-6093390 Fax: 035-6024941 E-mail: brandweer@soest.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie