VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers (accommodatiegebonden) Calamiteiten- en ontruimingsplan (accommodatiegebonden) III Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning (*) IV V Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Begrippenlijst * : conform het KNSA-model Bestuursreglement

3 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging Beilen verplicht zich de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. 1.2 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. 1.3 Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken: a. In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts. b. Aansturen en op de hoogte brengen en houden van de Verenigings Veiligheidsfunctionarissen. c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 2. Functionarissen 2.1 Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen: a. Dienstdoend bestuurslid b. Verenigings Veiligheidsfunctionaris c. Baancommandant/griffier d. Barbeheerder e. BHV er of EHBO er 2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing bij voorliggende vragen, problemen of situaties. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen De Baancommandant/Griffier is verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en schietkaarten. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in. Het dienstdoende bestuurslid is als verenigingsverlofhouder eindverantwoordelijk De Verenigings Veiligheidsfunctionaris en/of Baancommandant/griffier is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de schietpunten. De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een VVF badge De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine De BHV er dan wel EHBO er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan.

4 3. Veiligheidsregels 3.1 Bij afwezigheid van zowel de dienstdoend bestuurslid als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden. 3.2 De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing. 3.3 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister. 3.4 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. 3.5 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando Start en Stop, Stop, Stop kunnen verrichten. 3.6 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is. 3.7 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 3.8 Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, geopend vervoerd te worden en extra, voor geweren, met de loop omhoog. Verenigingswapens worden door de Baancommandant geopend, gecontroleerd aangeboden aan de schutter. De schutter levert het wapen idem in. 3.9 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon (dit is minimaal een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie) Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionaris, vóór en tijdens het schieten, is verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de diensdoend Bestuurslid, Baancommandant/griffier of Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats Demonstraties van of met vuur-, respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.

5 3.19 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de Baancommandant/griffier of Verenigings Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie In gevallen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet, beslist het dienstdoend bestuurlid of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris bij diens afwezigheid namens het bestuur. 4. Baanreglement 4.1 Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 4.2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn. 4.3 Toezicht 4.4 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier aanwezig zijn. 4.5 Betreden van de baanzool Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden Het is verboden om zonder toestemming van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of baancommandant/griffer het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 4.6 Het commando Stop-Stop-Stop Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht het NOODcommando Stop-Stop-Stop te roepen. Het NOODcommando kan door iedereen gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan alleen die handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksaanwijzing voor het wapen waarmee wordt geschoten Wanneer het commando Stop, Stop, Stop is gegeven, mag er geen combinatie van schutters en wapens op de schietpunten aanwezig zijn en moeten alle wapens zijn ontladen! De schutter neemt tenminste 1 meter afstand van het schietpunt en wacht op verdere instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of baancommandant/griffier Uitsluitend op bevel van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier mag het vuren worden hervat. 4.7 Gehoor- en oogbescherming Op schietbanen moet elke daar aanwezige schutter tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters.

6 4.8 Munitie Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende geldende herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruit-ladingen niet zijn overschreden. 4.9 Roken Het is verboden om op de schietbaan en de schietpunten te roken en/of open vuur voorhanden te hebben. (behoudens bij de verschillende zwartkruit disciplines, mits dit de veiligheid niet in het gedrang brengt) Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk van de kogelvanger) gehouden worden Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de Verenigings Veilidheidsfunctionaris of Baancommandant/griffier, niet worden gestoord Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogelvanger stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochet Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in de richting van de kogelvanger worden gehouden Zodra het signaal STOP VUREN hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando ONTLADEN onmiddellijk hun wapens volgens de procedures voor luchtwapens en voor vuurwapens, te ontladen Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog geladen is Het is niet toegestaan met een onverpakt eigen wapen de schietbaan te verlaten. (Dit met uitzondering voor de zwartkruit disciplines) 4.25 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris en/of Baancommandant/griffier dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

7 BIJLAGEN I II III IV V Belangrijke telefoonnummers Calamiteiten- en ontruimingsplan Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Begrippenlijst

8 Bijlage I Belangrijke telefoonnummers: Algemeen noodnummer 112 Huisartsenpost

9 BIJLAGE II CALAMITEITENPLAN VOOR S.V. Beilen. Gezien en goedgekeurd door: BRANDWEER: Naam : Adres : Plaats : Afdeling : Hierbij verklaar ik het ontruimingsplan volgens de geldende eisen en voorschriften getoetst te hebben, en teken ik voor akkoord: Naam: Datum: Stempel en paraaf : Beheerder ontruimingsplan Naam: R.F. Bos Telefoonnummer: Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn met de inhoud van het calamiteitenplan en de daarbij behorende instructies en teken ik voor akkoord, Naam: Datum: Stempel en paraaf : Van dit calamiteitenplan dient jaarlijks een nieuwe versie bij de brandweer aangeboden te worden.

10 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens De vereniging Alarmnummers vereniging 11 2 Het ontruimingsplan Ontruimingsinstructies Taken Veiligheidsfunctionaris Wijze van ontruiming Vluchtwegen 14 3 Maatregelen bij ongelukken 15 4 Maatregelen bij brand Hoe te handelen bij ontdekking van brand Ontruimen 16 5 Maatregelen bij incidenten van buitenaf Melding Maatregelen Ontruimen 17 Bijlage A 18

11 Algemene gegevens In dit hoofdstuk zijn de gegevens te vinden van de sportaccommodatie. Ook is aangegeven wie in welke situatie verantwoordelijk is. De vereniging Naam: Schietsportvereniging Beilen Straat: Noordveen 23 Telefoonnummer secretariaat: Telefoonnummer kantine: Medewerkers Aantal medewerkers van uur tot uur : Aantal medewerkers van uur tot uur : 4 Bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers bij training : 35 Gemiddeld aantal bezoekers bij evenementen : Alarmnummers vereniging Hoofd bedrijfshulpverlener 1 Functie : Bestuurslid Tel. Privé : Mobiel : Voorzitter Naam : J Kiers Tel. Privé: Mobiel : Secretaris Naam : A. J. de Vries Tel. Privé: Mobiel : Personen met kennis van bedrijfshulpverlening Naam : W Slendebroek Naam : Arthur Andeweg Tel : Tel : Naam : Napoleon Bollemeijer Naam : Johan Oosting Tel : Tel : Naam : Victor Jongman Naam : Ad de Munter Tel : Mobiel: Tel : Calamiteitenplan aanwezig op volgende locaties : 1. Bestuurskamer 2. 1 Bij de meeste sportverenigingen verschilt deze hoofd bedrijfshulpverlener per dag. Zorg er daarom voor dat hier een duidelijke omschrijving van is hoe dit geregeld wordt. Let op: wanneer er geen vaste hoofd bedrijfshulpverlener aanwezig is, is het gebruik van een naam niet handig. In plaats van met namen te werken, is het handiger om met functies te werken. De voorkeur dient om ten alle tijden met functies te werken.

12 3. Alarmnummers hulpverleningsdiensten Algemeen Alarmnummer : 112 Bij geen gehoor politie : brandweer : ambulancedienst : Huisarts : Spoedgevallen indien geen ambulance nodig: Arbeidsinspectie Regio : Adres : Postbus 820 Postcode + Plaats: 3500 AV Utrecht Tel : Fax : Gasbedrijf Regio : Enexis Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax : Waterleidingbedrijf : Regio : WMD Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax : Elektriciteitsbedrijf : Regio : Enexis Adres : Postcode + Plaats: Tel : Fax :

13 Het ontruimingsplan Ontruimingsinstructies De ontruiming geschiedt onder verantwoordelijkheid van Verenigings Veiligheidsfunctionars s volgens het vastgestelde ontruimingplan. Het signaal tot ontruiming wordt na opdracht van Verenigings Veiligheidsfunctionaris persoonlijk gegeven. Volg de instructies op en begeef u naar de aangewezen verzamelplaats (zie hoofdstuk 2.5). Bij ontruiming na een bommelding moet iedereen zijn eigen spullen (tassen, jassen enz. meenemen!) Taken Hoofd bedrijfshulpverlener Wanneer een brand uit breekt ontstaan er voor verschillende personen verschillende taken. Hieronder de taken van de Hoofd bedrijfshulpverlener (BHV er). U wordt gewaarschuwd. Informeer waar de brandmelding vandaan komt, de aard en grootte van de brand en of er eventuele slachtoffers zijn; Bel de brandweer (112) Geef bij de melding door: o Naam vereniging: o Adres: o Telefoon: o Aard van de brand: o Evt. slachtoffers : ja/nee Begeef u naar de brandlocatie ( Deel aan de BHV ers oranje veiligheidshesjes uit, dit i.v.m. de herkenbaarheid; Geef leiding aan de ontruiming; Laat geen personen meer tot het gebouw toe en houd de hal vrij; Begin indien van toepassing en mogelijk met brandbestrijding; Controleer op 112 gebeld is. Bij arriveren van de brandweer Geef de bevelvoerder van de brandweer korte en duidelijke informatie; Overhandig de plattegrond van het ontruimingsplan; Informeer de voorzitter b.g.g. de secretaris. Let op: ontruiming gaat vóór brandbestrijding. Verloren materiaal kan vervangen worden, levens niet. Wijze van ontruiming De ontruiming van het pand kan overgelaten worden aan de BHV er. Als Hoofd BHV er kan je deze taken uitbesteden. Wanneer een gebouw geheel ontruimd moet worden, handel dan volgens de volgende instructies: 1. Eerst de ruimte waar de brand begonnen is; 2. Vervolgens de ruimte tegenover ruimte met de brandhaard; 3. Hier de ruimtes naast de ruimte met de brandhaar; 4. Hierna de ruimtes tegenover de ruimtes naast de brandhaard;

14 5. Op deze manier wordt de gehele etage ontruimd. Vluchtwegen Maak gebruik van de vluchtwegen die zijn vastgesteld (zie bijlage A). Bij geheel ontruimen is het verzamelpunt: naam verzamelpunt (zie figuur 3.1) De afstand naar het verzamelpunt bedraagt circa.40. meter. Op de verzamelplaats wordt door de leidinggevenden appél gehouden. Vermissing van personen wordt doorgegeven aan Hoofd BHV er/brandweer/politie. Let op: dat er geen mensen weg gaan. De brandweer gaat anders opzoek naar mensen in het gebouw die er al niet meer zijn. Figuur 3.1 : Verzamelpunt De parkeerplaats naast het gebouw van de muziekvereniging AMDG

15 Maatregelen bij ongelukken Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig Eerste Hulp Verlening (EHV), is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld. Houdt bij het verlenen van EHBO altijd rekening met deze vijf belangrijke punten: 1. Let op gevaar Zorg ervoor dat jezelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen 2. Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting Een slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. Laat hem/haar zeker niet alleen. 4. Zorg voor professionele hulp Laat een omstander bellen en laat doorgeven: welke hulpdienst nodig is (ambulance); plaats waarheen de hulp moet komen; wat er gebeurd is; aantal slachtoffers; wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een reanimatie plaatsvindt. 5. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is aangetroffen Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn toestand verslechteren.

16 Maatregelen bij brand Hoe te handelen bij ontdekking van brand 1. Meld de brand! Bel brandweer via 112 Bij de melding vermeldt u: het juiste adres met de plaatsnaam wat er brand of er slachtoffers zijn. 2. Waarschuw personen in de omgeving: door roepen en kloppen door telefoneren via omroepinstallatie 3. Doe deuren achter u dicht om verspreiding van rook en hitte te voorkomen 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid achter rook- en brandwerende deuren bij grote branden via de dichtstbijzijnde nooduitgang het pand verlaten 5. Blus indien mogelijk met de aanwezige kleine blusmiddelen lees de gebruiksaanwijzing blus op afstand 6. Zorg voor eigen veiligheid (vermijd blootstelling aan rook en hitte) Indien u bent ingesloten: maak kenbaar waar u bent (telefoon, roepen, kloppen) blijf laag bij de grond dicht deuren af met natte doeken. 7. Zorg voor opvang brandweer/politie Geef informatie over: Wat brandt er? Waar brandt het? Is er ontruimd? Zijn er vermisten? Zijn er speciale gevaren, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen? Zijn er bouwkundige gegevens over het pand beschikbaar? Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden neemt de Hoofd BHV er de leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructies (hoofdstuk 2).

17 Maatregelen bij incidenten van buitenaf Melding Telefonische melding Over het algemeen komt deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd. Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel mogelijk van deze informatie. Bij ontruiming van pand altijd deze informatie meenemen Schriftelijke melding Brief en/of kaart zo min mogelijk aanraken en, indien mogelijk, verpakken in een plastic hoes, zodanig dat de tekst door het plastic te lezen is. Dit dient ook te geschieden met de enveloppe. Noteren wie de brief en/of kaart hebben aangeraakt. Dit i.v.m. de vingerafdrukken. Maatregelen Degene die het bovenbedoelde telefoontje en/of brief met een bommelding heeft ontvangen, moet direct de politie en de Hoofd BHV er inschakelen. Verder met niemand over de melding spreken. De Hoofd BHV ervalarmeert de directie. De Hoofd BHV er en politie dienen te overleggen hoe ernstig de situatie is en of er ontruimd moet worden. Indien naar aanleiding van het bovengenoemde telefoontje een vreemd voorwerp/tas zonder eigenaar wordt aangetroffen: Blijf er dan vanaf! Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden neemt de Hoofd BHV er de leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructies (hoofdstuk 2). Bij ontruimingen van een bommelding dient extra aandacht te worden besteed aan aanvullende instructie voor de medewerkers: De personeelsleden verlaten als laatste de afdelingen nadat zij gecontroleerd hebben of de afdeling daadwerkelijk ontruimd is. Meldt u wel af bij de Hoofd BHV er; De Hoofd BHV er verlaat als laatste het gebouw en blijft beschikbaar voor contact met de politie; Verzamelplaats wordt in overleg met de brandweer en de politie bepaald; Indien er een vreemd voorwerp is gezien, probeer dan de juiste plaats te onthouden. Dit geldt voor iedere medewerker, maar in het bijzonder voor degene die als laatste de zaak controleert; Letten op en onthouden van afwijkende dingen die gebeuren zoals het open staan van de nooduitgang, langdurig afgesloten zijn van een toiletruimte e.d. (opschrijven). Altijd de aanwijzingen van politie, brandweer of andere gegeven diensten op te volgen

18 Bijlage A (Plattegronden met vluchtwegen)

19 Bijlage III Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning

20 Bijlage IV Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 1. Algemeen 1.1 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) en de Baancommandant/griffier(BC) zijn belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement. 1.2 Aangekomen op de baan controleren de VVF en BC meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid. 1.3 De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer met VVF Badge 1.4 Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van Baancommandantgriffier. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd. 1.5 Indien de VVF of BC dit wenselijk achten, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen. 1.6 De VVF of /BC dienen vrij zicht te hebben op alle schietpunten. 1.7 Op elke schietbaan dient een VVF of BC aanwezig te zijn. 1.8 De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 1.9 De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteitsvoorziening De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken. 2. Voorbereidingen 2.1 De VVF en BC dienen op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het Baanreglement. 2.2 De VVF en BC moeten uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur. 2.3 De VVF en BC dienen op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 2.4 De VVF en BC zijn op de hoogte van de te voeren commando s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties. 2.5 De VVF en BC dienen technische kennis te hebben van de verenigingswapens. 2.6 De VVF en BC dienen kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de verenigingswapens. 2.7 De VVF en BC moeten adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen.

21 2.8 De VVF en BC dienen kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan. 3. Veiligheidsinstructie 3.1 De VVF of BC dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming van de VVF of BC Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF of BC De VVF of BC moeten in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt De VVF of BC dienen, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 4.1 De VVF of BC is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 4.2 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 4.3 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF of BC het schieten onderbreken! 4.4 De VVF of BC zijn belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten. 4.5 De VVF of BC dienen te zorgen voor orde en discipline op de baan. 4.6 De VVF of BC zien er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd wordt op ontladen. 5 Einde schieten 5.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF of BC toezicht op het naleven van de veiligheidsregels. 5.2 Na afloop controleert de VVF of BC de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoend bestuurslid. 5.3 Nadat de VVF of BC de schietbaan in orde hebben bevonden, meldt hij/zij dat bij het dienstdoend bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden. 5.4 De VVF of BC verlaten als laatste de baan. 5.5 De VVF of BC dienen steeds bedachtzaam te zijn op de 3 O s : Onoplettendheid Onvoorzichtigheid Ondeskundigheid

22 Bijlage V Begrippenlijst Dienstdoend bestuurslid Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) en - Baancommandant/griffier Eén van de aanwezige bestuursleden Functionarissen, aangesteld door het bestuur van de schietsportvereniging, belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan tijdens oefenen/of trainingsactiviteiten. De VVF is bevoegd om namens het bestuur beslissingen te nemen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet Baancommandant - Functionaris, benoemd door de wedstrijdcommissie van een wedstrijdevenement, verantwoordelijk voor het correct, volgens het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, dan wel de ISSF-reglementen, laten verlopen van een schietsportdiscipline door het geven van de juiste commando s Barbeheerder - Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon die bardiensten verricht conform de Drank- en Horecavergunning Calamiteitenplan/ ontruimingsplan - Door het bestuur, in samenwerking met de brandweer opgesteld plan dat in werking treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient regelmatig te worden geoefend Baanzool - De baanzool wordt gevormd door het terrein tussen de zijwallen of zijwanden, gerekend vanaf de nullijn tot aan de kogelvanger.

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETVERENIGING All Arms 6-10-2014 SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Functionarissen 3. Veiligheidsregels 4. Baanreglement BIJLAGEN I Calamiteiten-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging KSV De Betuwe verplicht zich de veiligheid in en om de schietsport accommodatie te allen tijde te waarborgen.

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 20-12-2014 Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Vogelschieten

Veiligheidsreglement Vogelschieten Artikel 1: Algemeen 1. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich de veiligheid in en om de schietinrichting te allen tijde te waarborgen. 2. Ter handhaving van de veiligheid heeft één

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL

SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL Veiligheidsreglement Schietsportvereniging Texel versie januari 2014, blz. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN ALTIS

CALAMITEITENPLAN ALTIS CALAMITEITENPLAN ALTIS Accommodatie Schothorstenlaan Birkhoven of bostraining op andere lokatie Lopen op de weg Juni 2015 NB Dit calamiteitenplan dient jaarlijks te worden geëvalueerd. Bij verandering

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Bedrijfshulperleningsplan

Bedrijfshulperleningsplan 2015 Bedrijfshulperleningsplan Locatie: Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, Hoogstraat 15, 7227 ND Toldijk, Tel: 0575-451773 Versiebeheer Versie 1.0, bijgewerkt tot 22-04-2015 Inleiding Het werken in

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK - Dit draaiboek wordt via de website hervormd-sprang.nl/vbk bekend gemaakt aan alle medewerkers. - Dit draaiboek wordt samengevat in een schema. Dit schema komt

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie