Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik"

Transcriptie

1 Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

2 Veiligheidsinstructieboekje OASEN Drinkwater Proefhal Kamerik Inleiding Inhoudsopgave 1. Arbo- en Milieubeleid 2. Algemene regels en voorschriften Algemene veiligheidsregels Persoonlijk gedrag Orde en netheid Brandveiligheid Alleen werken Elektrische veiligheid Verkeersregels Jeugdige werknemers 3. Veiligheidszorg voor derden Aannemers Ingeleend personeel Bezoekers/Excursies Studenten/stagiaires 4. Melden van ongevallen en incidenten Melding Behandeling Registratie 5 Noodsituaties en alarm Noodsituaties Algemene regels in geval van alarm 6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 7 Proefinstallaties 8 Veilig werken op hoogte 9 Gereedschappen Handgereedschap Elektrisch handgereedschap 10 Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarsysmbolen Opslaan van gevaarlijke stoffen 11 Signalering 12 (Chemisch) Afval Bijlagen: - Bijlage 1: formulier aanwezigheidsregistratie en ontvangen veiligheidsinstructies bezoekers - Bijlage 2: Formulier RI&E pilot installatie - Bijlage 3: formulier melding onderzoek ZHB - Bijlage 4: lijst aanwezige gevaarlijke stoffen proefhal 1

3 Inleiding Veiligheidsinstructies zijn één van de belangrijkste preventieve maatregelen die de werkgever moet nemen om de werknemer voldoende voor te lichten over de risico s op de werkplek. Het moet niet alleen om algemene veiligheidsinstructies gaan, maar ook om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet. Voordat werkzaamheden worden gestart dient iedere medewerker/stagiaire/bezoeker door de locatieverantwoordelijke Proefhal te zijn geïnstrueerd en hiervoor te hebben getekend. Stagiaires moeten de onderdelen uit deze instructie kennen en behoren te tekenen voor het ontvangen en begrijpen van de instructies. De locatieverantwoordelijke is in het bezit van het formulier ontvangen instructie Proefhal. Het veiligheidsinstructieboekje voor de Proefhal te Kamerik van OASEN Drinkwater maakt onderdeel uit van het KAM- systeem van OASEN Drinkwater. Contactgegevens: Locatieverantwoordelijke Proefhal: Ernstjan van der Weijde Onderzoeksleider Proefhal - afdeling Onderzoek: Harmen van der Laan Werktijden Proefhal: uur tot uur. 1. Arbo en Milieubeleid: Oasen is gecertificeerd voor de Arbonorm OHSAS18001 en de milieunorm Dit betekent dat Oasen méér wil doen dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving, Oasen wil continue verbeteren. Het Arbo en milieubeleid is te vinden op de omgeving van Oasen. 2. Algemene regels en voorschriften Algemene veiligheidsregels Handelingen en nalatigheid, die kunnen leiden tot het ontstaan van gevaarlijke situaties of van situaties die de gezondheid of het milieu kunnen bedreigen, moeten worden voorkomen. Machines, werktuigen, gereedschappen, hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen, enz, moeten op de voorgeschreven wijze worden gebruikt. Veiligheidsinrichtingen, zoals elektrische- en mechanische vergrendelingen, beschermkappen, elektrische schakelaars, mogen niet buiten werking worden gesteld, verwijderd of op andere wijze onklaar worden gemaakt. Bij storingen of defecten dienen deze direct gemeld te worden aan de locatieverantwoordelijke Proefhal. Het dragen van veiligheidsschoenen en gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden moeten overige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) op de juiste wijze worden gebruikt. Brandbestrijdings- en overige veiligheidsmiddelen moeten, te allen tijde, goed bereikbaar zijn. Een ieder die werkzaamheden uitvoert moet zich goed op de hoogte stellen van: o Hoe ongevallen, (milieu)incidenten en noodsituaties (brand, explosies en ernstige ongevallen) moeten worden gemeld. o De betekenis van de alarmsignalen (brand, ontruiming en CO₂- detectie) o De locaties van en de bediening van brandblusmiddelen, brandmelders en nood- en oogdouches o De vluchtwegen vanaf de werkplek en de verzamelplaats Wanneer brandblusmiddelen, brandmelders, nood- en oogdouches zijn gebruikt, dit direct melden aan de locatieverantwoordelijke Proefhal. Hard lopen/rennen moet, tenzij in noodsituaties, vermeden worden. Persoonlijk gedrag Het met opzet laten vallen of het gooien met gereedschappen, materialen of andere uitrusting is ten strengste verboden. Perslucht mag nooit gebruikt worden voor het reinigen van (werk)kleding of de werkplek Het werken in korte broek of met ontbloot bovenlijf of losse mouwen is verboden. Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in het kantoor. Handen wassen vóór en na toiletbezoek. Het is absoluut verboden alcoholische dranken en drugs mee te nemen, te gebruiken, te verhandelen, respectievelijk onder invloed van alcohol of drugs werkzaamheden te verrichten Pas op bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die invloed of gevaar voor het werk hebben. Stel vooraf de locatieverantwoordelijke Proefhal op de hoogte wanneer u medicijnen gebruikt die invloed hebben op uw werk. Het achterlaten (lozen) van welke stoffen waar dan ook op het terrein is verboden. Orde en netheid Orde en netheid is één van de primaire veiligheidseisen. Let tijdens werkzaamheden op: Vrijhouden van looppaden en wegen. Geen obstakels plaatsen in gangen (vluchtwegen). Geen deuren en nooduitgangen blokkeren. Geen brandbestrijdings- of andere middelen blokkeren. Opruimen van gemorste producten. Verwijderen van (uit)glijd- en struikelgevaren, zoals o.a. kabels en slangen. Opbergen van gereedschappen. Afspraak is na gebruik, of uiterlijk aan het eind van de dag, de gereedschappen weer opbergen in de werkplaats. Verwijderen van vuile poetslappen etc. Tijdig vervangen van bevuilde werkkleding. Brandveiligheid Geen brandblusmiddelen aan het zicht onttrekken. Geen aanduidingen, pictogrammen en dergelijke aan het zicht onttrekken of verwijderen. 2 3

4 Alleen werken Oasen heeft de werkwijze omtrent alleen werken in de proefhal vastgelegd in een werkinstructie. Deze staat in het KAM- systeem onder de afdeling Onderzoek. De werkinstructie beschrijft de regels voor het alleen werken binnen de proefhal. Middels deze regels wil Oasen veiligheids- en gezondheidsrisico s voorkomen. De gehele werkinstructie is hieronder beschreven. WERKINSTRUCTIE ALLEEN WERKEN PROEFHAL ZUIVERINGSSTATION DE HOOGE BOOM 1. Onderwerp en toepassingsgebied Deze werkinstructie beschrijft de regels voor het alleen werken binnen de proefhal op zuiveringsstation de Hooge Boom. Middels deze regels wordt getracht veiligheids- en gezondheidsrisico s te voorkomen. Een alleen- werker is een persoon die arbeid verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is die, in geval van een calamiteit, ten genoegen van het werk hulp kan bieden. Deze werkinstructie is van toepassing op alleen werken voor de volgende werkzaamheden: - Het doen van metingen; - Het nemen van watermonsters - Het doen van administratieve werkzaamheden Er kan tot uur worden gewerkt in de proefhal. Dit is dezelfde eindtijd als op het kantoor in Gouda. NB: Deze werkinstructie geldt niet voor overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, werken op hoogte, elektrotechnische werkzaamheden en mechanische werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen uitgevoerd worden. Doelgroep Deze werkinstructie geeft regels voor: - Locatieverantwoordelijke proefhal - De alleen werker - Bewaking/ meldkamer 2. Verwijzingen (protocol wordt nog opgesteld door afdeling Onderhoud en SMC) 3. Werkwijze en eisen 3.2. De alleen- werker moet: 1. Ervoor zorgen dat hij of zij een veiligheidsinstructie heeft gehad van de locatieverantwoordelijke proefhal voordat er alleen gewerkt wordt. 2. Zich houden aan de op de afdeling geformuleerde beheersmaatregelen voor het alleen- werken. 3. Ervoor zorgen dat de telefoon voldoende is opgeladen. 4. Bij werkzaamheden ná zich aanmelden met de eigen telefoon bij de alarmcentrale. Controleer of je voldoende bereik hebt in de proefhal. Wanneer het niet mogelijk is de alarmcentrale te bereiken (bijvoorbeeld vanwege beperkt bereik of lege accu) is het niet toegestaan alleen te werken. 5. Bij het verlaten van de proefhal is de alleen- werken verplicht het alarm erop te zetten. Dit kan door de pas aan te bieden bij het bedieningspaneel links van de deur bij de uitgang. Hiervoor is een persoonlijke alarmcode noodzakelijk. Het zelfstandig erop zetten van het alarm is alleen toegestaan na overleg mét en goedkeuring van de locatieverantwoordelijke proefhal instructies voor het aanmelden bij alarmcentrale SMC Voor het alleen werken in de proefhal zijn er intern tijden afgesproken voor alarmering met de alarmcentrale. De persoon in de proefhal moet zelf contact opnemen met de alarmcentrale via telefoonnummer indien hij of zij alleen gaat werken! Als je met dit nummer belt hoor je een menu, zorg ervoor dat je een medewerker van de alarmcentrale aan de telefoon krijgt. Met de alarmcentrale zijn geen tijden qua alarmering afgesproken, het is belangrijk dat je de volgende tijdens betreft alarmering met hen afspreekt. - Na de melding bij de alarmcentrale moet de alleen werker elke 15 minuten zijn telefoon opnemen wanneer de centrale belt. - Bij het missen van een telefoontje van een centrale moet de alleen werker binnen 2 minuten terugbellen naar de alarmcentrale. Zo niet, dan treed het alarm voor het alleen werken in werking. - Bij het niet binnen 2 minuten terugbellen, zónder dat er een probleem of calamiteit is dient de alleen- werker alsnog de alarmcentrale te bellen om het alarm voor het alleen werken stop te zetten De bewaking/centrale moet: 1. Belt elke 15 minuten terug naar de alleen- werker op zijn eigen telefoon. 2. Reageert direct op een alarm van een alleen- werk systeem. EINDE WERKINSTRUCTIE ALLEEN WERKEN 3.1. De locatieverantwoordelijke proefhal moet: 1. Gericht nagaan of er binnen de afdeling c.q. locatie personen zijn die (soms) alleen- werken en voorlichting geven. 2. Voor deze alleen- werkers in de afdeling beheersmaatregelen nemen zoals controleren dat deze persoon beschikking heeft over een telefoon. 3. Organisatie en alleen- werkers informeren over de centrale/meldkamer. 4 5

5 Elektrische Veiligheid - Elektriciteit in combinatie met water. Water is een uitstekende stroomgeleider. Indien elektrische arbeidsmiddelen of elektrische installaties gebruikt worden in de nabijheid van water dienen ze aan specifieke veiligheidseisen te voldoen. Bijvoorbeeld, apparatuur in de nabijheid van water moet minimaal spatwaterdicht zijn en voorzien van randaarde tenzij de apparatuur dubbel geïsoleerd is. Daarnaast moet de apparatuur worden aangesloten op een aardlekschakelaar of scheidingstransformator. Naast de aangegeven maatregelen zijn er situaties waar gewerkt moet worden in vochtige ruimtes in combinatie elektriciteit. In zulke gevallen mag alleen gebruik gemaakt worden van veilige spanning (50 Volt wisselspanning/120 Volt gelijkspanning maximaal). Bij hoog risico (bv. besloten ruimtes of elektrische arbeidsmiddelen die ondergedompeld in water gebruikt worden) mag maximaal een wisselspanning van 12V wissel of een gelijkspanning van 30V gebruikt worden tenzij het arbeidsmiddel expliciet gemaakt is voor gebruik onder water (zie NEN 10449). Verkeersregels Op het terrein geldt het algemene verkeersreglement. De wegen en parkeervakken mogen niet worden gebruikt als opslagterrein en/of werkterrein met uitzondering van toestemming de locatieverantwoordelijke Proefhal. Let er op bij parkeren dat de toegangsdeur naar de Proefhal bereikbaar blijft voor vrachtverkeer. Jeugdige werknemers Tot jeugdige werknemers behoren alle werknemers (stagiaires/studenten) jonger dan 18 jaar. Een jeugdige werknemer krijgt een begeleider als mentor toegewezen. Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten die schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Alleen werken, werken op hoogte en werken met gevaarlijke stoffen zijn voor hen verboden. 3. Veiligheidszorg voor derden OASEN heeft de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen om gevaren voor andere personen dan de eigen werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betreft aannemers/onderhoudsbedrijven, ingeleend personeel (uitzendkrachten), bezoekers en studenten/stagiaires. Voor de doelgroepen aannemers/onderhoudsbedrijven en bezoekers heeft OASEN de algemene flyer Veiligheidsvoorschriften productielocatie OASEN beschikbaar. Specifiek voor aannemers/onderhoudsbedrijven welke risicovolle werkzaamheden moeten uitvoeren is een geldige werkvergunning vereist. Deze wordt door locatieverantwoordelijke Proefhal uitgegeven. Vanwege de specifieke situatie van de Proefhal is deze veiligheidsinstructie opgesteld, die voor bezoekers en studenten van de proefhal de algemene flyer met Veiligheidsvoorschriften productielocatie OASEN vervangt. Gedragsregels: alleen binnen de gele lijnen lopen, daarbuiten veiligheidsschoenen nodig. Niets aanraken. 4. Melden van ongevallen en incidenten Een incident of een ongeval is een gebeurtenis waarvan we willen dat die niet voorkomt. Gebeuren deze toch, dan moeten deze worden gemeld, want zo kunnen we er ook van leren. Incidenten en ongevallen die voorkomen, zijn bijvoorbeeld ongewenste en ongecontroleerde gebeurtenissen die de normale procesgang van het werk verstoren. Deze incidenten kunnen leiden tot nadelige of schadelijke invloeden op: - De gezondheid en veiligheid van mensen; - Op de arbeidsmiddelen; - Op het product van Oasen(water); - Op het milieu of de bewoonde omgeving. Oasen heeft het melden van ongevallen en incidenten beschreven in procedure P Deze is te vinden in het KAM- systeem. Op de homepage staat in het menu een kopje incidenten veiligheid, hier vind je een link naar het incidentmeldingsformulier. Een incident kun je melden via het e- mail adres Meld hierbij kort en bondig de aard van de situatie. De afdeling Kwaliteitsmanagement pakt dit dan op en zal eventueel contact met je opnemen mochten er vragen zijn. De afdeling houdt je op de hoogte wat er met de melding gebeurd. Bespreek het melden van incidenten ook met de locatieverantwoordelijke proefhal. 5. Noodsituaties en alarm Noodsituaties Alle noodsituaties (brand, explosie of ernstige ongevallen moeten via het alarmnummer 112 worden gemeld en intern via het wachtdienstnummer: Bij het melden dient u in ieder geval aan te geven; - Naam - Plaats van de noodsituatie - Aard van de noodsituatie - Vereiste hulp - Plaats (en postcode) vanwaar gebeld wordt Regelmatig krijgt de Proefhal te maken met groepen personen welke een excursie krijgen. Van belang is dat de medewerker van OASEN die de excursie geeft de groep instrueert op; Registratie (Formulier Groepslijst aanwezigheidsregistratie). Hoe te handelen bij brand en ontruiming. Waar zijn de nooduitgangen en brandblusmiddelen. 6 7

6 INSTRUCTIE HOE TE HANDELEN BIJ BRAND 6. Persoonlijke beschermingsmiddelen In de proefhal is het dragen van veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen verplicht. Een veiligheidsbril moet worden gedragen indien er verspanende werkzaamheden verricht worden en/of wanneer er (in de nabijheid) las-, snij-, brandgevaarlijke- of soortgelijke werkzaamheden worden verricht. Gehoorbescherming is aanwezig in de vorm van oorproppen (eenmalig gebruik). Indicatieve metingen hebben geresulteerd dat het geluidniveau onder de 80 db(a) is. Bij aankoop, huur of eigen ontwerp van proefinstallaties is het geluidniveau van de installatie een belangrijk aandachtspunt. 7. Proefinstallaties De proefinstallaties (machines) waar in de proefhal mee gewerkt wordt, worden gehuurd, gekocht of zelf ontworpen. Goed ontworpen installaties kunnen leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Bij huur of aankoop zal gelet moeten worden op; Aanwezigheid van een CE- markering Toetsing door OASEN of CE- markering juist is aangebracht door; inzage in het technisch dossier van de fabrikant en toetsingsrapport van keuringsinstantie of globale beoordeling van de gebruiksaanwijzing of zelfstandige toetsing aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de Machinerichtlijn Bij ontwikkeling in eigen beheer hoeft de installatie niet voorzien te zijn van een CE- markering als de installatie niet op de markt wordt gebracht maar dient de installatie wel te voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn en het Arbobesluit. Een gebruiksaanwijzing is aanwezig met hierin opgenomen de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de installatie. Alleen geïnstrueerde medewerkers mogen de installaties bedienen. 8. Veilig werken op hoogte Wanneer werkzaamheden worden verricht waarbij gevaar bestaat van een hoogte (meer dan 2,5 meter stahoogte) te vallen, moet zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht zijn of het gevaar tegengegaan worden door het aanbrengen van hekken, leuningen of dergelijke voorzieningen. Dit is niet van toepassing op werkzaamheden welke op voldoende veilige wijze op een ladder, trap, steiger, een hoogwerker of dergelijke kunnen worden verricht. De veiligheidsmiddelen moeten voor gebruik en periodiek, visueel worden geïnspecteerd door een deskundige persoon en zijn in het keuringsregiem opgenomen. De periodieke keuringen worden middels keuringsstickers aangeduid. 9. Gereedschappen Handgereedschap Alle handgereedschap moet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd is en in goede staat gehouden worden. De maximale capaciteit van handgereedschap mag niet worden overschreden. Indien handgereedschap beschadiging of gebreken vertoont, dient dit gereedschap direct af te geven voor reparatie of vervanging (ook bij keuringsstickers over de datum of onleesbaarheid van de keuringssticker) 8 9

7 Elektrisch handgereedschap Voor een veilig gebruik van elektrisch aangedreven (hand)gereedschap is het raadzaam gereedschap te gebruiken dat gemaakt is voor een ongevaarlijke of veilige spanning. Bij het werken met gereedschap dat op 220 volt werkt wordt geëist dat het dubbel geïsoleerd is. Een gereedschap met dubbele isolatie is herkenbaar aan een symbool van twee in elkaar geplaatste vierkantjes. Naast de normale isolatie is een extra isolatie aangebracht, waardoor sprake is van een dubbele beveiliging tegen elektrische stroom. Alle elektrisch aangedreven handgereedschappen moeten minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd. Bij het aanschaffen moet erop worden gelet dat het gereedschap voldoet aan de wettelijke eisen. Aangeraden wordt ook om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken en voor de meest geschikte te kiezen. Hierbij moet ook gelet worden op de lawaai- en trillingbelasting van het apparaat voor de gebruiker. Een goede, doordachte aanschaf is het halve werk. Een goede, duidelijke instructie voor de gebruiker is zeker zo belangrijk. Er mag niet van worden uitgegaan, dat men het wel weet. Naast het opvolgen van de richtlijnen van de fabrikant en het lezen van de gebruiksaanwijzing zijn er nog meer belangrijke punten om veilig met gereedschap te kunnen blijven werken: gereedschap moet regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden, aangezien vocht en stof lekstromen kunnen veroorzaken; reinigen en bijstellen van gereedschap mag alleen gebeuren bij stilstaande motor en zonder spanning op het apparaat; reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een deskundige; voor het gebruik altijd controleren of de beveiliging in orde is; voorkom overbelasting of ander onjuist gebruik (lees de gebruiksaanwijzing!); houd elektrisch handgereedschap droog; in vochtige en/of besloten ruimten mag alleen gewerkt worden met gereedschap dat op een veilige spanning werkt; in een niet- explosievrije omgeving mag uitsluitend gewerkt worden met elektrisch handgereedschap dat aan speciale eisen voldoet. Met normaal elektrisch handgereedschap mag in dergelijke situaties niet worden gewerkt; houd de kabel zoveel mogelijk van de grond en tijdens het werk over de schouder; kabels mogen niet in aanraking komen met hete voorwerpen, zuur of olie; verlengkabels dienen aan dezelfde voorschriften te voldoen als machines; na gebruik de stekker uit de contactdoos halen, hierbij niet aan de kabel trekken; berg het gereedschap na gebruik direct op, zodat geen onveilige situaties kunnen ontstaan ten gevolge van rondslingerend materieel. maak gebruik, indien nodig, van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding, schoeisel, helm, gehoorbescherming en handschoenen. 9. Gevaarlijke stoffen Medewerkers welke met gevaarlijke stoffen moeten werken moeten weten wat de gevaren ervan zijn, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen. Het uitgangspunt is dat iedere stof, hoe relatief onschuldig ook, schadelijk kan zijn voor de gezondheid als de dosis maar hoog genoeg is. Werken met gevaarlijke stoffen mag alleen na toestemming van de locatieverantwoordelijke Proefhal. Hij verwijst naar het etiket en de bij de gevaarlijke stof geleverde Material Safety Data Sheet (MSDS). Indeling, Etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels is vastgelegd in de EU- GHS Verordening ( nr. 1272/2008) ook bekend als CLP- verordening (Classification- Labeling- Packaging). De Europese Verordening CLP is rechtstreeks werkend in alle lidstaten. CLP bevat ook elementen uit de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EC) die niet in VN- GHS zijn opgenomen. Zo zijn in de verordening ook criteria voor het gebruik van enkele risicozinnen (R- zinnen) opgenomen als EUH- zinnen. CLP vervangt na 1 juni 2015 de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG). Het etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof moet ten minste de volgende informatie bevatten; nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer) productidentificatie signaalwoord gevarenaanduiding(en) voorzorgsmaatregelen aanvullende informatie EU- GHS introduceert het signaalwoord 'gevaar' (danger) en 'waarschuwing' (warning). De signaalwoorden worden afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord gevaar' op het etiket staat, wordt het signaalwoord waarschuwing' niet vermeld. De R(isk)- en S(afety)- zinnen van de Stoffenrichtlijn vervallen per 1 juni EU- GHS gebruikt H(azard)- en P(recautionnary)- zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen). Snoerloos gereedschap wordt steeds populairder. Dit gereedschap wordt aangedreven door een accu, die opgeladen kan worden met behulp van elektriciteit. Het voordeel van dit gereedschap is, dat de gebruiker niet over kabels kan struikelen en dat het gereedschap in nagenoeg alle omstandigheden te gebruiken is. Als de accu defect is moet deze vervangen worden. De oude accu is dan chemisch afval en dient als zodanig behandeld te worden

8 In de PGS 15 zijn regels opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Als uitgangspunt wordt de ADR classificatie van gevaarlijke stoffen gehanteerd. Gecompartimenteerde opslag wordt voorgeschreven bij gevaarlijke stoffen die met elkaar reageren en daarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vormen, of tot gevaarlijke situaties kunnen leiden zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen, of excessieve warmte ontwikkeling. Dit zijn de zogenaamde onverenigbare combinaties. Ten minste de volgende categorieën gevaarlijke stoffen moeten daarom gescheiden bewaard worden; Gevaar conform de ADR klasse zonder bijkomend ADR ADR ADR ADR ADR gevaar Overige* ADR 3 (Brandbare vloeistoffen) - X X X X - ADR 5.1 (Oxiderende stoffen) X - X X X - ADR 6.1 (Giftige stoffen) CMR- stoffen X X - X X - ADR 8 (Bijtende stoffen) X X X - X - ADR 9 (Milieugevaarlijke stoffen) X X X X - - Overige Chemicaliën (Wm + ongevaarlijk) Voorbeelden van verboden gezamenlijke opslag in één compartiment zijn: zuren en logen zuren en chloriet- en hypochlorietoplossingen salpeterzuur bij mierenzuur, azijnzuur of formaldehydeoplossingen zuren bij cyaniden zuren bij sulfiden In de Proefhal worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen in zg. kluizen met opvangcapaciteit ( max ltr.) en losse kasten (max. 150 ltr). De kluizen zijn aan de buitenkant voorzien van een inhoudsopgave van aanwezige opgeslagen stoffen (zie bijlage 4). De chemicaliënkasten en kluizen zijn altijd op slot en moeten nadat een bepaalde stof uit de kast/kluis is gehaald ook weer op slot worden gedaan. Voor stagiaires/studenten geldt dat het niet is toegestaan zelfstandig chemicaliën uit de opslag te halen zonder eerst te overleggen met de locatieverantwoordelijke. Opslag van gevaarlijke stoffen Voor gevaarlijke stoffen geldt dat deze onder bepaalde voorwaarden moeten worden opgeslagen. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn verschillende richtlijnen van toepassing. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) Een veelvoorkomende richtlijn is de PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Vergunningen en milieu In de omgevingsvergunning van zuiveringsstation Kamerik staan voorwaarden genoemd over welke stoffen, de hoeveelheid van de stoffen en de wijze van opslag van stoffen. De locatieverantwoordelijke Proefhal moet hier kennis van nemen. Voor de milieuboekhouding moet Oasen weten hoeveel er is verbruikt van de aanwezige gevaarlijke stoffen. De locatieverantwoordelijke Proefhal moet deze gegevens doorgeven aan de afdeling Kwaliteitsmanagement. Daarnaast geldt dat elke pilotinstallatie moet worden aangemeld bij de Omgevingsdienst en het Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 6 weken voor de start van een experiment. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar (zie bijlage 3). De communicatie met de Omgevingsdienst en het Waterschap HDSR loopt via Harmen van der Laan. Het formulier moet worden ingediend bij hem via 12 13

9 10 Veiligheids- en gezondheidssignalering. Soms kunnen organisatorische en technische maatregelen de risico s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende beperken of voorkomen. Een signalering die de aandacht vestigt op een object, een activiteit of een situatie kan dan noodzakelijk zijn. De volgende signaleringsborden kunnen zijn aanwezig ; Verbodsborden Waarschuwingsborden 11. (Chemisch) Afval Nieuw materiaal en de (gevaarlijke) stoffen komen rechtstreeks van de leverancier binnen bij de proefhal. Voor de gevaarlijke stoffen geldt dat deze, eenmaal gebruikt, worden opgehaald door Rob den Uil (magazijn). Als het gaat om niet eenmalige leveringen gaat de verpakking mee met de leverancier, op sommige verpakkingen zit namelijk statiegeld. De regel die geldt binnen Oasen is Leeg is vol. Dit komt vanuit de PGS15:2011. De locatieverantwoordelijke van de proefhal maakt hier afspraken over met medewerkers van het magazijn en met de leverancier. Lege, ongereinigde verpakkingen gevaarlijke stoffen. De stelregel is dat lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde moeten worden behandeld als volle verpakkingen. In PGS15:2011 is aangegeven dat deze verpakkingen buiten de opslagvoorziening kunnen worden opgeslagen als alle gevaren zijn weggenomen. Gebodsborden Reddingsborden Borden i.v.m. de aanwezigheid van brandbestrijdingsmateriaal. Daarnaast zijn er veiligheids- en gezondheidssignaleringen; Op leidingen (o.a. gas, schoon water, vuil water) Op verpakkingen/reservoirs (gevaarlijke stoffen conform EU- GHS, zie hoofdstuk 9) Identificatie en lokalisatie van het brandbestrijdingsmateriaal; Van verkeerswegen (looppaden d.m.v. strepen) Lichtsignalen Geluidsignalen (CO₂) en brand- /ontruimingsalarm) (zie bedrijfsnoodplan ZHB) 14 15

10 Bijlagen Veiligheidsinstructies Proefhal Kamerik 1. Formulier presentielijst (inclusief groepen) en ontvangen veiligheidsinstructie bezoekers Bijlage 1: formulier aanwezigheidsregistratie en ontvangen veiligheidsinstructies bezoekers Bijlage 2: Formulier RI&E pilot installatie Bijlage 3: formulier melding onderzoek ZHB Bijlage 4: lijst aanwezige gevaarlijke stoffen proefhal Datum Bedrijf Naam bezoeker/ naam Groep Tijd aankomst Tijd vertrek Instructie ontvangen (H3) Paragraaf 16 17

11 2. Risk assessment form pilot research - proefhal Kamerik 3. Melding Onderzoek ZS De Hooge Boom Kamerik Melding in het kader van Omgevingsvergunning OLO en Watervergunning OLO Pilot setup number: Contactpersoon ODRU: Contactpersoon HDSR: Dhr. M. Huitema Mevr. I. Fransen Responsible researcher(s): Dit document opslaan als pdf en uiterlijk vier weken vóór aanvang proef sturen per mail aan en Phone number researcher in case someting goes wrong with the pilot unit Title of the experiment: Duration of the experiment: Van Aan Contactpersoon Oasen Proefonderzoek Oasen drinkwater N.V. ZS De Hooge Boom - Afdeling Onderzoek s Gravensloot 36, 3471 BP, Kamerik ODRU, team integraal toezicht en handhaving (namens Gemeente Woerden) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Harmen van der Short description of the experiment Onderzoek: ONDERWERP Geplande startdatum: XX/XX/2015 List of chemicals / materials used in this pilot setup Have you attached the MSDS forms to this form and send the files to Ernstjan? YES NO Duur: Locatie binnen het terrein: Doel: Verwacht resultaat: Beschrijving: Volumestroom: Waterbron: Techniek: XX maanden Proef vindt plaats binnen in de proefhal. Zie locatie in de bijlage. Doel van de proef Verwacht resultaat van proef Welke installaties worden gebruikt, wat ga je doen met de proef Welke hoeveelheden water/chemicaliën/etc. Welk water ga je gebruiken? Welke technologie? Describe possible risks/dangers of setup and all precautions that have to be taken into account Verwachte milieugevolgen en milieurisico s Gebruikte stoffen: Naam ADR Klasse Volume opslag Dosering Bij weinig stoffen: hierin een lijst zetten. Bij groot aantal stoffen lijst opnemen als bijlage. Jerrycans, etc. Hoe groot is de dosering Indicate what to do when there is no water available to your pilot. Should you be contacted, unit restarted? Describe Emergency shut-down procedure Sampling program details (Vitens/KWR/etc.) Frequency? Date and approval by Ernstjan Ontstane afvalstoffen: Bodem: Geluid en trillingen: Verkeersbewegingen: Energie: Lozing op: Overige: Verwachte afwijkingen ten opzichte van vigerende vergunning: Beschrijf hoe je omgaat met afvalstromen Hoe bescherm je de bodem (lekbak etc.) Geluidsoverlast (buiten de proefhal) Geen extra verkeersbeweging. Aanvoer gebruikte stoffen gecombineerd met aanvoer reguliere chemicaliën, daardoor geen extra verkeersbewegingen. Geen toename energieverbruik. Waarop wordt geloosd? Geen Er worden geen afwijkingen verwacht

12 Voorzieningen om milieubelasting te beperken: Wijze van metingen en registraties Wijze rapporteren resultaten Welke voorzieningen ga je treffen? Hoe ga je het meten? Plek op locatie Bijlage: - Veiligheidsbladen stoffen 20

13 Postbus AC Gouda Nieuwe Gouwe O.Z SB Gouda T

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Proefexamen ATEX Basis ATEX.05

Proefexamen ATEX Basis ATEX.05 01. Welke van de onderstaande definities omschrijft de ATEX 137-richtlijn het best? a. Geeft minimum voorschriften voor de verbetering van de gezondheids bescherming en van de veiligheid van de werknemers

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001 Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. U bent geslaagd wanneer u

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S September 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

Algemene veiligheidsregels HEROS

Algemene veiligheidsregels HEROS blad : 1 van 5 Doel : Bevorderen van de veiligheid door uniforme gedragsregels die op het Heros Ecopark Terneuzen van toepassing zijn. Bestemd voor : Medewerkers, uitzendkrachten, inhuur, stagiaires, aannemers

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND 1 PROVINCIE ORGANISATIE (Hoofdverantwoordelijk) Naam organisator Email Mobielnummer Datum werkdag(en) en werktijden GROEPSGEGEVENS Naam werkgroep Naam contactpersoon Adres Postcode en plaats Email Mobielnummer

Nadere informatie

: Gevaarlijke stoffen

: Gevaarlijke stoffen Versie : 1.4 Onderwerp : Preventie-informatie Deze preventie-informatie behandelt de risico s van het behandelen en/of de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat is een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 TOEPASSINGSGEBIED 3.1 Definitie van een ladder: 3.2 Definitie van een trapladder: 3.3 Typen ladders/trappen: 3.4 Deze richtlijn geldt niet voor:

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procedure P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving Doel Toepassingsgebied Proceseigenaar Procescoördinator Versiedatum Procesinformatie Dit proces is er omdat het gebruik van gevaarlijke

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V.

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. A D V I E S V E R S L A G 2013 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen B.V. EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens Naam:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie 1. Indien kan worden vermoed dat werknemers bij verblijf op een plaats of in

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO. Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1

RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO. Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1 RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1 Structuur Regelgeving Inrichting / basiseisen Signalisatie Veiligheidsinstructiekaarten (arbeidsmiddelen)

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN

ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN 1 Is voor de betrokkenen bij deze productie duidelijk wie welke taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft? 2 Wordt voorlichting/instructie gegeven over gebruikte materialen,

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften.

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Geachte bezoeker/chauffeur/ aannemer/leverancier, Hartelijk welkom op deze locatie van Linde Gas Benelux! Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie