Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik"

Transcriptie

1 Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

2 Veiligheidsinstructieboekje OASEN Drinkwater Proefhal Kamerik Inleiding Inhoudsopgave 1. Arbo- en Milieubeleid 2. Algemene regels en voorschriften Algemene veiligheidsregels Persoonlijk gedrag Orde en netheid Brandveiligheid Alleen werken Elektrische veiligheid Verkeersregels Jeugdige werknemers 3. Veiligheidszorg voor derden Aannemers Ingeleend personeel Bezoekers/Excursies Studenten/stagiaires 4. Melden van ongevallen en incidenten Melding Behandeling Registratie 5 Noodsituaties en alarm Noodsituaties Algemene regels in geval van alarm 6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 7 Proefinstallaties 8 Veilig werken op hoogte 9 Gereedschappen Handgereedschap Elektrisch handgereedschap 10 Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarsysmbolen Opslaan van gevaarlijke stoffen 11 Signalering 12 (Chemisch) Afval Bijlagen: - Bijlage 1: formulier aanwezigheidsregistratie en ontvangen veiligheidsinstructies bezoekers - Bijlage 2: Formulier RI&E pilot installatie - Bijlage 3: formulier melding onderzoek ZHB - Bijlage 4: lijst aanwezige gevaarlijke stoffen proefhal 1

3 Inleiding Veiligheidsinstructies zijn één van de belangrijkste preventieve maatregelen die de werkgever moet nemen om de werknemer voldoende voor te lichten over de risico s op de werkplek. Het moet niet alleen om algemene veiligheidsinstructies gaan, maar ook om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet. Voordat werkzaamheden worden gestart dient iedere medewerker/stagiaire/bezoeker door de locatieverantwoordelijke Proefhal te zijn geïnstrueerd en hiervoor te hebben getekend. Stagiaires moeten de onderdelen uit deze instructie kennen en behoren te tekenen voor het ontvangen en begrijpen van de instructies. De locatieverantwoordelijke is in het bezit van het formulier ontvangen instructie Proefhal. Het veiligheidsinstructieboekje voor de Proefhal te Kamerik van OASEN Drinkwater maakt onderdeel uit van het KAM- systeem van OASEN Drinkwater. Contactgegevens: Locatieverantwoordelijke Proefhal: Ernstjan van der Weijde Onderzoeksleider Proefhal - afdeling Onderzoek: Harmen van der Laan Werktijden Proefhal: uur tot uur. 1. Arbo en Milieubeleid: Oasen is gecertificeerd voor de Arbonorm OHSAS18001 en de milieunorm Dit betekent dat Oasen méér wil doen dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving, Oasen wil continue verbeteren. Het Arbo en milieubeleid is te vinden op de omgeving van Oasen. 2. Algemene regels en voorschriften Algemene veiligheidsregels Handelingen en nalatigheid, die kunnen leiden tot het ontstaan van gevaarlijke situaties of van situaties die de gezondheid of het milieu kunnen bedreigen, moeten worden voorkomen. Machines, werktuigen, gereedschappen, hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen, enz, moeten op de voorgeschreven wijze worden gebruikt. Veiligheidsinrichtingen, zoals elektrische- en mechanische vergrendelingen, beschermkappen, elektrische schakelaars, mogen niet buiten werking worden gesteld, verwijderd of op andere wijze onklaar worden gemaakt. Bij storingen of defecten dienen deze direct gemeld te worden aan de locatieverantwoordelijke Proefhal. Het dragen van veiligheidsschoenen en gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden moeten overige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) op de juiste wijze worden gebruikt. Brandbestrijdings- en overige veiligheidsmiddelen moeten, te allen tijde, goed bereikbaar zijn. Een ieder die werkzaamheden uitvoert moet zich goed op de hoogte stellen van: o Hoe ongevallen, (milieu)incidenten en noodsituaties (brand, explosies en ernstige ongevallen) moeten worden gemeld. o De betekenis van de alarmsignalen (brand, ontruiming en CO₂- detectie) o De locaties van en de bediening van brandblusmiddelen, brandmelders en nood- en oogdouches o De vluchtwegen vanaf de werkplek en de verzamelplaats Wanneer brandblusmiddelen, brandmelders, nood- en oogdouches zijn gebruikt, dit direct melden aan de locatieverantwoordelijke Proefhal. Hard lopen/rennen moet, tenzij in noodsituaties, vermeden worden. Persoonlijk gedrag Het met opzet laten vallen of het gooien met gereedschappen, materialen of andere uitrusting is ten strengste verboden. Perslucht mag nooit gebruikt worden voor het reinigen van (werk)kleding of de werkplek Het werken in korte broek of met ontbloot bovenlijf of losse mouwen is verboden. Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in het kantoor. Handen wassen vóór en na toiletbezoek. Het is absoluut verboden alcoholische dranken en drugs mee te nemen, te gebruiken, te verhandelen, respectievelijk onder invloed van alcohol of drugs werkzaamheden te verrichten Pas op bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die invloed of gevaar voor het werk hebben. Stel vooraf de locatieverantwoordelijke Proefhal op de hoogte wanneer u medicijnen gebruikt die invloed hebben op uw werk. Het achterlaten (lozen) van welke stoffen waar dan ook op het terrein is verboden. Orde en netheid Orde en netheid is één van de primaire veiligheidseisen. Let tijdens werkzaamheden op: Vrijhouden van looppaden en wegen. Geen obstakels plaatsen in gangen (vluchtwegen). Geen deuren en nooduitgangen blokkeren. Geen brandbestrijdings- of andere middelen blokkeren. Opruimen van gemorste producten. Verwijderen van (uit)glijd- en struikelgevaren, zoals o.a. kabels en slangen. Opbergen van gereedschappen. Afspraak is na gebruik, of uiterlijk aan het eind van de dag, de gereedschappen weer opbergen in de werkplaats. Verwijderen van vuile poetslappen etc. Tijdig vervangen van bevuilde werkkleding. Brandveiligheid Geen brandblusmiddelen aan het zicht onttrekken. Geen aanduidingen, pictogrammen en dergelijke aan het zicht onttrekken of verwijderen. 2 3

4 Alleen werken Oasen heeft de werkwijze omtrent alleen werken in de proefhal vastgelegd in een werkinstructie. Deze staat in het KAM- systeem onder de afdeling Onderzoek. De werkinstructie beschrijft de regels voor het alleen werken binnen de proefhal. Middels deze regels wil Oasen veiligheids- en gezondheidsrisico s voorkomen. De gehele werkinstructie is hieronder beschreven. WERKINSTRUCTIE ALLEEN WERKEN PROEFHAL ZUIVERINGSSTATION DE HOOGE BOOM 1. Onderwerp en toepassingsgebied Deze werkinstructie beschrijft de regels voor het alleen werken binnen de proefhal op zuiveringsstation de Hooge Boom. Middels deze regels wordt getracht veiligheids- en gezondheidsrisico s te voorkomen. Een alleen- werker is een persoon die arbeid verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is die, in geval van een calamiteit, ten genoegen van het werk hulp kan bieden. Deze werkinstructie is van toepassing op alleen werken voor de volgende werkzaamheden: - Het doen van metingen; - Het nemen van watermonsters - Het doen van administratieve werkzaamheden Er kan tot uur worden gewerkt in de proefhal. Dit is dezelfde eindtijd als op het kantoor in Gouda. NB: Deze werkinstructie geldt niet voor overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, werken op hoogte, elektrotechnische werkzaamheden en mechanische werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen uitgevoerd worden. Doelgroep Deze werkinstructie geeft regels voor: - Locatieverantwoordelijke proefhal - De alleen werker - Bewaking/ meldkamer 2. Verwijzingen (protocol wordt nog opgesteld door afdeling Onderhoud en SMC) 3. Werkwijze en eisen 3.2. De alleen- werker moet: 1. Ervoor zorgen dat hij of zij een veiligheidsinstructie heeft gehad van de locatieverantwoordelijke proefhal voordat er alleen gewerkt wordt. 2. Zich houden aan de op de afdeling geformuleerde beheersmaatregelen voor het alleen- werken. 3. Ervoor zorgen dat de telefoon voldoende is opgeladen. 4. Bij werkzaamheden ná zich aanmelden met de eigen telefoon bij de alarmcentrale. Controleer of je voldoende bereik hebt in de proefhal. Wanneer het niet mogelijk is de alarmcentrale te bereiken (bijvoorbeeld vanwege beperkt bereik of lege accu) is het niet toegestaan alleen te werken. 5. Bij het verlaten van de proefhal is de alleen- werken verplicht het alarm erop te zetten. Dit kan door de pas aan te bieden bij het bedieningspaneel links van de deur bij de uitgang. Hiervoor is een persoonlijke alarmcode noodzakelijk. Het zelfstandig erop zetten van het alarm is alleen toegestaan na overleg mét en goedkeuring van de locatieverantwoordelijke proefhal instructies voor het aanmelden bij alarmcentrale SMC Voor het alleen werken in de proefhal zijn er intern tijden afgesproken voor alarmering met de alarmcentrale. De persoon in de proefhal moet zelf contact opnemen met de alarmcentrale via telefoonnummer indien hij of zij alleen gaat werken! Als je met dit nummer belt hoor je een menu, zorg ervoor dat je een medewerker van de alarmcentrale aan de telefoon krijgt. Met de alarmcentrale zijn geen tijden qua alarmering afgesproken, het is belangrijk dat je de volgende tijdens betreft alarmering met hen afspreekt. - Na de melding bij de alarmcentrale moet de alleen werker elke 15 minuten zijn telefoon opnemen wanneer de centrale belt. - Bij het missen van een telefoontje van een centrale moet de alleen werker binnen 2 minuten terugbellen naar de alarmcentrale. Zo niet, dan treed het alarm voor het alleen werken in werking. - Bij het niet binnen 2 minuten terugbellen, zónder dat er een probleem of calamiteit is dient de alleen- werker alsnog de alarmcentrale te bellen om het alarm voor het alleen werken stop te zetten De bewaking/centrale moet: 1. Belt elke 15 minuten terug naar de alleen- werker op zijn eigen telefoon. 2. Reageert direct op een alarm van een alleen- werk systeem. EINDE WERKINSTRUCTIE ALLEEN WERKEN 3.1. De locatieverantwoordelijke proefhal moet: 1. Gericht nagaan of er binnen de afdeling c.q. locatie personen zijn die (soms) alleen- werken en voorlichting geven. 2. Voor deze alleen- werkers in de afdeling beheersmaatregelen nemen zoals controleren dat deze persoon beschikking heeft over een telefoon. 3. Organisatie en alleen- werkers informeren over de centrale/meldkamer. 4 5

5 Elektrische Veiligheid - Elektriciteit in combinatie met water. Water is een uitstekende stroomgeleider. Indien elektrische arbeidsmiddelen of elektrische installaties gebruikt worden in de nabijheid van water dienen ze aan specifieke veiligheidseisen te voldoen. Bijvoorbeeld, apparatuur in de nabijheid van water moet minimaal spatwaterdicht zijn en voorzien van randaarde tenzij de apparatuur dubbel geïsoleerd is. Daarnaast moet de apparatuur worden aangesloten op een aardlekschakelaar of scheidingstransformator. Naast de aangegeven maatregelen zijn er situaties waar gewerkt moet worden in vochtige ruimtes in combinatie elektriciteit. In zulke gevallen mag alleen gebruik gemaakt worden van veilige spanning (50 Volt wisselspanning/120 Volt gelijkspanning maximaal). Bij hoog risico (bv. besloten ruimtes of elektrische arbeidsmiddelen die ondergedompeld in water gebruikt worden) mag maximaal een wisselspanning van 12V wissel of een gelijkspanning van 30V gebruikt worden tenzij het arbeidsmiddel expliciet gemaakt is voor gebruik onder water (zie NEN 10449). Verkeersregels Op het terrein geldt het algemene verkeersreglement. De wegen en parkeervakken mogen niet worden gebruikt als opslagterrein en/of werkterrein met uitzondering van toestemming de locatieverantwoordelijke Proefhal. Let er op bij parkeren dat de toegangsdeur naar de Proefhal bereikbaar blijft voor vrachtverkeer. Jeugdige werknemers Tot jeugdige werknemers behoren alle werknemers (stagiaires/studenten) jonger dan 18 jaar. Een jeugdige werknemer krijgt een begeleider als mentor toegewezen. Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten die schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Alleen werken, werken op hoogte en werken met gevaarlijke stoffen zijn voor hen verboden. 3. Veiligheidszorg voor derden OASEN heeft de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen om gevaren voor andere personen dan de eigen werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betreft aannemers/onderhoudsbedrijven, ingeleend personeel (uitzendkrachten), bezoekers en studenten/stagiaires. Voor de doelgroepen aannemers/onderhoudsbedrijven en bezoekers heeft OASEN de algemene flyer Veiligheidsvoorschriften productielocatie OASEN beschikbaar. Specifiek voor aannemers/onderhoudsbedrijven welke risicovolle werkzaamheden moeten uitvoeren is een geldige werkvergunning vereist. Deze wordt door locatieverantwoordelijke Proefhal uitgegeven. Vanwege de specifieke situatie van de Proefhal is deze veiligheidsinstructie opgesteld, die voor bezoekers en studenten van de proefhal de algemene flyer met Veiligheidsvoorschriften productielocatie OASEN vervangt. Gedragsregels: alleen binnen de gele lijnen lopen, daarbuiten veiligheidsschoenen nodig. Niets aanraken. 4. Melden van ongevallen en incidenten Een incident of een ongeval is een gebeurtenis waarvan we willen dat die niet voorkomt. Gebeuren deze toch, dan moeten deze worden gemeld, want zo kunnen we er ook van leren. Incidenten en ongevallen die voorkomen, zijn bijvoorbeeld ongewenste en ongecontroleerde gebeurtenissen die de normale procesgang van het werk verstoren. Deze incidenten kunnen leiden tot nadelige of schadelijke invloeden op: - De gezondheid en veiligheid van mensen; - Op de arbeidsmiddelen; - Op het product van Oasen(water); - Op het milieu of de bewoonde omgeving. Oasen heeft het melden van ongevallen en incidenten beschreven in procedure P Deze is te vinden in het KAM- systeem. Op de homepage staat in het menu een kopje incidenten veiligheid, hier vind je een link naar het incidentmeldingsformulier. Een incident kun je melden via het e- mail adres Meld hierbij kort en bondig de aard van de situatie. De afdeling Kwaliteitsmanagement pakt dit dan op en zal eventueel contact met je opnemen mochten er vragen zijn. De afdeling houdt je op de hoogte wat er met de melding gebeurd. Bespreek het melden van incidenten ook met de locatieverantwoordelijke proefhal. 5. Noodsituaties en alarm Noodsituaties Alle noodsituaties (brand, explosie of ernstige ongevallen moeten via het alarmnummer 112 worden gemeld en intern via het wachtdienstnummer: Bij het melden dient u in ieder geval aan te geven; - Naam - Plaats van de noodsituatie - Aard van de noodsituatie - Vereiste hulp - Plaats (en postcode) vanwaar gebeld wordt Regelmatig krijgt de Proefhal te maken met groepen personen welke een excursie krijgen. Van belang is dat de medewerker van OASEN die de excursie geeft de groep instrueert op; Registratie (Formulier Groepslijst aanwezigheidsregistratie). Hoe te handelen bij brand en ontruiming. Waar zijn de nooduitgangen en brandblusmiddelen. 6 7

6 INSTRUCTIE HOE TE HANDELEN BIJ BRAND 6. Persoonlijke beschermingsmiddelen In de proefhal is het dragen van veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen verplicht. Een veiligheidsbril moet worden gedragen indien er verspanende werkzaamheden verricht worden en/of wanneer er (in de nabijheid) las-, snij-, brandgevaarlijke- of soortgelijke werkzaamheden worden verricht. Gehoorbescherming is aanwezig in de vorm van oorproppen (eenmalig gebruik). Indicatieve metingen hebben geresulteerd dat het geluidniveau onder de 80 db(a) is. Bij aankoop, huur of eigen ontwerp van proefinstallaties is het geluidniveau van de installatie een belangrijk aandachtspunt. 7. Proefinstallaties De proefinstallaties (machines) waar in de proefhal mee gewerkt wordt, worden gehuurd, gekocht of zelf ontworpen. Goed ontworpen installaties kunnen leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Bij huur of aankoop zal gelet moeten worden op; Aanwezigheid van een CE- markering Toetsing door OASEN of CE- markering juist is aangebracht door; inzage in het technisch dossier van de fabrikant en toetsingsrapport van keuringsinstantie of globale beoordeling van de gebruiksaanwijzing of zelfstandige toetsing aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de Machinerichtlijn Bij ontwikkeling in eigen beheer hoeft de installatie niet voorzien te zijn van een CE- markering als de installatie niet op de markt wordt gebracht maar dient de installatie wel te voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn en het Arbobesluit. Een gebruiksaanwijzing is aanwezig met hierin opgenomen de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de installatie. Alleen geïnstrueerde medewerkers mogen de installaties bedienen. 8. Veilig werken op hoogte Wanneer werkzaamheden worden verricht waarbij gevaar bestaat van een hoogte (meer dan 2,5 meter stahoogte) te vallen, moet zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht zijn of het gevaar tegengegaan worden door het aanbrengen van hekken, leuningen of dergelijke voorzieningen. Dit is niet van toepassing op werkzaamheden welke op voldoende veilige wijze op een ladder, trap, steiger, een hoogwerker of dergelijke kunnen worden verricht. De veiligheidsmiddelen moeten voor gebruik en periodiek, visueel worden geïnspecteerd door een deskundige persoon en zijn in het keuringsregiem opgenomen. De periodieke keuringen worden middels keuringsstickers aangeduid. 9. Gereedschappen Handgereedschap Alle handgereedschap moet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd is en in goede staat gehouden worden. De maximale capaciteit van handgereedschap mag niet worden overschreden. Indien handgereedschap beschadiging of gebreken vertoont, dient dit gereedschap direct af te geven voor reparatie of vervanging (ook bij keuringsstickers over de datum of onleesbaarheid van de keuringssticker) 8 9

7 Elektrisch handgereedschap Voor een veilig gebruik van elektrisch aangedreven (hand)gereedschap is het raadzaam gereedschap te gebruiken dat gemaakt is voor een ongevaarlijke of veilige spanning. Bij het werken met gereedschap dat op 220 volt werkt wordt geëist dat het dubbel geïsoleerd is. Een gereedschap met dubbele isolatie is herkenbaar aan een symbool van twee in elkaar geplaatste vierkantjes. Naast de normale isolatie is een extra isolatie aangebracht, waardoor sprake is van een dubbele beveiliging tegen elektrische stroom. Alle elektrisch aangedreven handgereedschappen moeten minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd. Bij het aanschaffen moet erop worden gelet dat het gereedschap voldoet aan de wettelijke eisen. Aangeraden wordt ook om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken en voor de meest geschikte te kiezen. Hierbij moet ook gelet worden op de lawaai- en trillingbelasting van het apparaat voor de gebruiker. Een goede, doordachte aanschaf is het halve werk. Een goede, duidelijke instructie voor de gebruiker is zeker zo belangrijk. Er mag niet van worden uitgegaan, dat men het wel weet. Naast het opvolgen van de richtlijnen van de fabrikant en het lezen van de gebruiksaanwijzing zijn er nog meer belangrijke punten om veilig met gereedschap te kunnen blijven werken: gereedschap moet regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden, aangezien vocht en stof lekstromen kunnen veroorzaken; reinigen en bijstellen van gereedschap mag alleen gebeuren bij stilstaande motor en zonder spanning op het apparaat; reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een deskundige; voor het gebruik altijd controleren of de beveiliging in orde is; voorkom overbelasting of ander onjuist gebruik (lees de gebruiksaanwijzing!); houd elektrisch handgereedschap droog; in vochtige en/of besloten ruimten mag alleen gewerkt worden met gereedschap dat op een veilige spanning werkt; in een niet- explosievrije omgeving mag uitsluitend gewerkt worden met elektrisch handgereedschap dat aan speciale eisen voldoet. Met normaal elektrisch handgereedschap mag in dergelijke situaties niet worden gewerkt; houd de kabel zoveel mogelijk van de grond en tijdens het werk over de schouder; kabels mogen niet in aanraking komen met hete voorwerpen, zuur of olie; verlengkabels dienen aan dezelfde voorschriften te voldoen als machines; na gebruik de stekker uit de contactdoos halen, hierbij niet aan de kabel trekken; berg het gereedschap na gebruik direct op, zodat geen onveilige situaties kunnen ontstaan ten gevolge van rondslingerend materieel. maak gebruik, indien nodig, van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding, schoeisel, helm, gehoorbescherming en handschoenen. 9. Gevaarlijke stoffen Medewerkers welke met gevaarlijke stoffen moeten werken moeten weten wat de gevaren ervan zijn, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen. Het uitgangspunt is dat iedere stof, hoe relatief onschuldig ook, schadelijk kan zijn voor de gezondheid als de dosis maar hoog genoeg is. Werken met gevaarlijke stoffen mag alleen na toestemming van de locatieverantwoordelijke Proefhal. Hij verwijst naar het etiket en de bij de gevaarlijke stof geleverde Material Safety Data Sheet (MSDS). Indeling, Etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels is vastgelegd in de EU- GHS Verordening ( nr. 1272/2008) ook bekend als CLP- verordening (Classification- Labeling- Packaging). De Europese Verordening CLP is rechtstreeks werkend in alle lidstaten. CLP bevat ook elementen uit de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EC) die niet in VN- GHS zijn opgenomen. Zo zijn in de verordening ook criteria voor het gebruik van enkele risicozinnen (R- zinnen) opgenomen als EUH- zinnen. CLP vervangt na 1 juni 2015 de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG). Het etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof moet ten minste de volgende informatie bevatten; nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer) productidentificatie signaalwoord gevarenaanduiding(en) voorzorgsmaatregelen aanvullende informatie EU- GHS introduceert het signaalwoord 'gevaar' (danger) en 'waarschuwing' (warning). De signaalwoorden worden afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord gevaar' op het etiket staat, wordt het signaalwoord waarschuwing' niet vermeld. De R(isk)- en S(afety)- zinnen van de Stoffenrichtlijn vervallen per 1 juni EU- GHS gebruikt H(azard)- en P(recautionnary)- zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen). Snoerloos gereedschap wordt steeds populairder. Dit gereedschap wordt aangedreven door een accu, die opgeladen kan worden met behulp van elektriciteit. Het voordeel van dit gereedschap is, dat de gebruiker niet over kabels kan struikelen en dat het gereedschap in nagenoeg alle omstandigheden te gebruiken is. Als de accu defect is moet deze vervangen worden. De oude accu is dan chemisch afval en dient als zodanig behandeld te worden

8 In de PGS 15 zijn regels opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Als uitgangspunt wordt de ADR classificatie van gevaarlijke stoffen gehanteerd. Gecompartimenteerde opslag wordt voorgeschreven bij gevaarlijke stoffen die met elkaar reageren en daarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vormen, of tot gevaarlijke situaties kunnen leiden zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen, of excessieve warmte ontwikkeling. Dit zijn de zogenaamde onverenigbare combinaties. Ten minste de volgende categorieën gevaarlijke stoffen moeten daarom gescheiden bewaard worden; Gevaar conform de ADR klasse zonder bijkomend ADR ADR ADR ADR ADR gevaar Overige* ADR 3 (Brandbare vloeistoffen) - X X X X - ADR 5.1 (Oxiderende stoffen) X - X X X - ADR 6.1 (Giftige stoffen) CMR- stoffen X X - X X - ADR 8 (Bijtende stoffen) X X X - X - ADR 9 (Milieugevaarlijke stoffen) X X X X - - Overige Chemicaliën (Wm + ongevaarlijk) Voorbeelden van verboden gezamenlijke opslag in één compartiment zijn: zuren en logen zuren en chloriet- en hypochlorietoplossingen salpeterzuur bij mierenzuur, azijnzuur of formaldehydeoplossingen zuren bij cyaniden zuren bij sulfiden In de Proefhal worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen in zg. kluizen met opvangcapaciteit ( max ltr.) en losse kasten (max. 150 ltr). De kluizen zijn aan de buitenkant voorzien van een inhoudsopgave van aanwezige opgeslagen stoffen (zie bijlage 4). De chemicaliënkasten en kluizen zijn altijd op slot en moeten nadat een bepaalde stof uit de kast/kluis is gehaald ook weer op slot worden gedaan. Voor stagiaires/studenten geldt dat het niet is toegestaan zelfstandig chemicaliën uit de opslag te halen zonder eerst te overleggen met de locatieverantwoordelijke. Opslag van gevaarlijke stoffen Voor gevaarlijke stoffen geldt dat deze onder bepaalde voorwaarden moeten worden opgeslagen. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn verschillende richtlijnen van toepassing. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) Een veelvoorkomende richtlijn is de PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Vergunningen en milieu In de omgevingsvergunning van zuiveringsstation Kamerik staan voorwaarden genoemd over welke stoffen, de hoeveelheid van de stoffen en de wijze van opslag van stoffen. De locatieverantwoordelijke Proefhal moet hier kennis van nemen. Voor de milieuboekhouding moet Oasen weten hoeveel er is verbruikt van de aanwezige gevaarlijke stoffen. De locatieverantwoordelijke Proefhal moet deze gegevens doorgeven aan de afdeling Kwaliteitsmanagement. Daarnaast geldt dat elke pilotinstallatie moet worden aangemeld bij de Omgevingsdienst en het Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 6 weken voor de start van een experiment. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar (zie bijlage 3). De communicatie met de Omgevingsdienst en het Waterschap HDSR loopt via Harmen van der Laan. Het formulier moet worden ingediend bij hem via 12 13

9 10 Veiligheids- en gezondheidssignalering. Soms kunnen organisatorische en technische maatregelen de risico s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende beperken of voorkomen. Een signalering die de aandacht vestigt op een object, een activiteit of een situatie kan dan noodzakelijk zijn. De volgende signaleringsborden kunnen zijn aanwezig ; Verbodsborden Waarschuwingsborden 11. (Chemisch) Afval Nieuw materiaal en de (gevaarlijke) stoffen komen rechtstreeks van de leverancier binnen bij de proefhal. Voor de gevaarlijke stoffen geldt dat deze, eenmaal gebruikt, worden opgehaald door Rob den Uil (magazijn). Als het gaat om niet eenmalige leveringen gaat de verpakking mee met de leverancier, op sommige verpakkingen zit namelijk statiegeld. De regel die geldt binnen Oasen is Leeg is vol. Dit komt vanuit de PGS15:2011. De locatieverantwoordelijke van de proefhal maakt hier afspraken over met medewerkers van het magazijn en met de leverancier. Lege, ongereinigde verpakkingen gevaarlijke stoffen. De stelregel is dat lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde moeten worden behandeld als volle verpakkingen. In PGS15:2011 is aangegeven dat deze verpakkingen buiten de opslagvoorziening kunnen worden opgeslagen als alle gevaren zijn weggenomen. Gebodsborden Reddingsborden Borden i.v.m. de aanwezigheid van brandbestrijdingsmateriaal. Daarnaast zijn er veiligheids- en gezondheidssignaleringen; Op leidingen (o.a. gas, schoon water, vuil water) Op verpakkingen/reservoirs (gevaarlijke stoffen conform EU- GHS, zie hoofdstuk 9) Identificatie en lokalisatie van het brandbestrijdingsmateriaal; Van verkeerswegen (looppaden d.m.v. strepen) Lichtsignalen Geluidsignalen (CO₂) en brand- /ontruimingsalarm) (zie bedrijfsnoodplan ZHB) 14 15

10 Bijlagen Veiligheidsinstructies Proefhal Kamerik 1. Formulier presentielijst (inclusief groepen) en ontvangen veiligheidsinstructie bezoekers Bijlage 1: formulier aanwezigheidsregistratie en ontvangen veiligheidsinstructies bezoekers Bijlage 2: Formulier RI&E pilot installatie Bijlage 3: formulier melding onderzoek ZHB Bijlage 4: lijst aanwezige gevaarlijke stoffen proefhal Datum Bedrijf Naam bezoeker/ naam Groep Tijd aankomst Tijd vertrek Instructie ontvangen (H3) Paragraaf 16 17

11 2. Risk assessment form pilot research - proefhal Kamerik 3. Melding Onderzoek ZS De Hooge Boom Kamerik Melding in het kader van Omgevingsvergunning OLO en Watervergunning OLO Pilot setup number: Contactpersoon ODRU: Contactpersoon HDSR: Dhr. M. Huitema Mevr. I. Fransen Responsible researcher(s): Dit document opslaan als pdf en uiterlijk vier weken vóór aanvang proef sturen per mail aan en Phone number researcher in case someting goes wrong with the pilot unit Title of the experiment: Duration of the experiment: Van Aan Contactpersoon Oasen Proefonderzoek Oasen drinkwater N.V. ZS De Hooge Boom - Afdeling Onderzoek s Gravensloot 36, 3471 BP, Kamerik ODRU, team integraal toezicht en handhaving (namens Gemeente Woerden) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Harmen van der Short description of the experiment Onderzoek: ONDERWERP Geplande startdatum: XX/XX/2015 List of chemicals / materials used in this pilot setup Have you attached the MSDS forms to this form and send the files to Ernstjan? YES NO Duur: Locatie binnen het terrein: Doel: Verwacht resultaat: Beschrijving: Volumestroom: Waterbron: Techniek: XX maanden Proef vindt plaats binnen in de proefhal. Zie locatie in de bijlage. Doel van de proef Verwacht resultaat van proef Welke installaties worden gebruikt, wat ga je doen met de proef Welke hoeveelheden water/chemicaliën/etc. Welk water ga je gebruiken? Welke technologie? Describe possible risks/dangers of setup and all precautions that have to be taken into account Verwachte milieugevolgen en milieurisico s Gebruikte stoffen: Naam ADR Klasse Volume opslag Dosering Bij weinig stoffen: hierin een lijst zetten. Bij groot aantal stoffen lijst opnemen als bijlage. Jerrycans, etc. Hoe groot is de dosering Indicate what to do when there is no water available to your pilot. Should you be contacted, unit restarted? Describe Emergency shut-down procedure Sampling program details (Vitens/KWR/etc.) Frequency? Date and approval by Ernstjan Ontstane afvalstoffen: Bodem: Geluid en trillingen: Verkeersbewegingen: Energie: Lozing op: Overige: Verwachte afwijkingen ten opzichte van vigerende vergunning: Beschrijf hoe je omgaat met afvalstromen Hoe bescherm je de bodem (lekbak etc.) Geluidsoverlast (buiten de proefhal) Geen extra verkeersbeweging. Aanvoer gebruikte stoffen gecombineerd met aanvoer reguliere chemicaliën, daardoor geen extra verkeersbewegingen. Geen toename energieverbruik. Waarop wordt geloosd? Geen Er worden geen afwijkingen verwacht

12 Voorzieningen om milieubelasting te beperken: Wijze van metingen en registraties Wijze rapporteren resultaten Welke voorzieningen ga je treffen? Hoe ga je het meten? Plek op locatie Bijlage: - Veiligheidsbladen stoffen 20

13 Postbus AC Gouda Nieuwe Gouwe O.Z SB Gouda T

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE guidelines Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

WAAROM? Omdat het moet... Wettelijk voorschrift (ARBO, ADN etc) Bedrijfsvoorschrift Omdat ik dat wil... Mijn gezondheid beschermen Bescherming van mijn bemanning PBM s is de laatste in de Hierarchy of

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 TOEPASSINGSGEBIED 3.1 Definitie van een ladder: 3.2 Definitie van een trapladder: 3.3 Typen ladders/trappen: 3.4 Deze richtlijn geldt niet voor:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam (261410) Fabrikant/Leverancier Chempropack B.V. Straat/Postbus Donker Duyvisweg 45 Landcode/Postcode/Plaats 3316 BL Dordrecht

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Toetsduur: 30 minuten TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Cesuur: 17 punten of meer is een voldoende Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Code Onderwerpen

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof.

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001 Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. U bent geslaagd wanneer u

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS en voorwaarden gesloten circuit Gelet op de aanvraag ingediend op 03/08/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Generox? 207

Nadere informatie