Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: Plaats, datum: Sterksel 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27

2 Inhoud Pagina 1 Verantwoording calamiteitenplan Doel en functie calamiteitenplan Taken bedrijfhulpverleningsorganisatie Beheer ontruimingsplan 4 2 Basisgegevens bedrijf Bedrijfsgegevens Personeel Gegevens gebouw 6 3 Materialen t.b.v. de ontruiming Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Middelen om aanwezigen te alarmeren 9 4 Instructies voor het personeel Voorlichting over de BHV Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Handelen bij een ontruiming Deelname aan voorlichting, instructie over ontruimen, 11 BHV en ontruimingsoefeningen 4.5 Instructiekaarten en plattegronden 11 Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeldprocedure/instructie receptiemedewerker 12 Bijlage 2 Voorbeeldprocedures/instructies werknemers 13 Bijlage 3 Voorbeeldprocedures/instructies BHV ers 15 Bijlage 4 Bereikbaarheidskaart/plattegrond 17 Bijlage 5 Terreingebruikers 20 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 2 van 27

3 1 Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel en functie calamiteitenplan Op de locatie Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel bevindt zich Reiling Sterksel BV. Naast de eigen bedrijfsactiviteiten van groenrecycling en handel in zand treed Reiling op als terreinbeheerder voor een aantal bedrijven op het bedrijvenpark. Een actuele lijst van terreingebruikers vindt je in bijlage 5. Er kunnen zich op, in- of in de directe omgeving van het terrein plotseling optredende levensbedreigende situaties voordoen met als gevolg dat de veiligheid van de op het terrein aanwezige personen direct wordt bedreigd. Deze bedreiging kan uitgaan van: Brand; Ongeval(len); Sabotage- en terreuracties. (bijv. bommelding); Externe invloeden (ongevallen in de directe omgeving bijv. verkeer, luchtvaart etc.) Ongewenste bezoekers. Ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld brandpreventieve voorzieningen kan het van levensbelang zijn dat de op het terrein aanwezige personen zo snel mogelijk het terrein moeten verlaten. In deze situatie zal dan snel en adequaat gehandeld dienen te worden. Enerzijds door het alarmeren van externe hulpdiensten en de op het terrein aanwezige personen en anderzijds door het daadwerkelijk in veiligheid brengen van personen. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken. In het voorliggende calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het ontruimingsplan voorziet in de te nemen maatregelen bij de volgende calamiteiten: Brand; Ongeval(len); Gaswolk; Explosiegevaar; Bommelding.. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 3 van 27

4 1.2Taken bedrijfshulpverleningsorganisatie Het calamiteitenplan is uitsluitend van toepassing op het in bijlage 4 weergegeven terrein. Alarmering: Beslissingen omtrent ontruiming worden uitsluitend genomen door het hoofd BHV, diens plaatsvervanger of door het bevoegd gezag. Het hoofd BHV wordt hierbij bijgestaan door de BHV-ploegleiders van de overige gebruikers van het terrein. Ontruiming vindt plaats door middel van de opdrachten die door de BHV-ers gegeven worden. Deze zijn herkenbaar door een BHV vestje. Ten tijde van een calamiteit is een ieder, personeel en bezoekers, verplicht zich te houden aan opdrachten van de BHV-ers. Externe alarmering: Algemeen alarmnummer 112 Verzamelplaats: Verzamelplaats na ontruiming Hoofdingang bedrijventerrein. Zie opmerking hieronder! Bij een eventuele calamiteit dient iedereen zich te melden bij de ploegleider BHV van het desbetreffende bedrijf. Deze beslist in overleg met het hoofd BHV of er tot algemene ontruiming overgegaan moet worden. Alle personeelsleden en terreingebruikers zijn verplicht kennis te nemen van dit ontruimingsplan middels een aftekenlijst. De praktijk wordt getoetst door middel van een jaarlijkse oefening en de technische voorzieningen worden regelmatig op hun goede werking gecontroleerd. Bezoekers krijgen bij het betreden van het terrein een beknopte versie uitgereikt. 1.3 Beheer ontruimingsplan Het beheer van dit ontruimingsplan ligt bij het hoofd BHV. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie van Reiling Sterksel BV. s gemeld Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 4 van 27

5 2 Basisgegevens bedrijf 2.1 Bedrijfsgegevens Bedrijf : Reiling Sterksel BV Straat en nummer : Pastoor Thijssenlaan 43 Postcode en plaats : 6029 RL Sterksel Telefoonnummer : Faxnummer : Nadere aanduidingen; Plaats hoofdingang: zie bijlage 4 Het centrale telefoontoestel (tst.nr. 200) bevindt zich: kantoor weegbrug. Belangrijke telefoonnummers Operationeel manager: Toon Liebregts Terreinbeheerder(s): Johan Bax, Mart van Eerd , Sleutelhouder(s): Johan Bax, Mart van Eerd Andere(n): Medegebruikers: BAG Van Beers Recycling Bodem en Ontwikkeling Grondbank de Kempen, BraBob Loonbedrijf J. van Weert Puinrecycling de Kempen Unitrek Omgeving Het object ligt in een landelijke omgeving aan de Past. Thijssenlaan 43 te Sterksel. Alarmnummers Intern : 200 Extern Ambulance : Brandweer : Politie : Beveiligingsbedrijf : PAC, Liho Aanrijtijden externe hulpverleners Aanrijtijd ambulance : 15 minuten Aanrijtijd Brandweer : 8 minuten Aanrijtijd Politie : 7 minuten Bijzonderheden : Het bedrijventerrein ligt in het buitengebied. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 5 van 27

6 2.2 Personeel Aantal werknemers: Van maandag tot en met vrijdag zijn er ca. 30 werknemers aanwezig. Op zaterdag zijn er ca. 10 werknemers aanwezig. Aantal bezoekers: Van maandag tot en met vrijdag zijn er per moment ca. 10 bezoekers aanwezig. Op zaterdag zijn er dit ca. 2. Openings-, Werktijden: Bedrijvenpark: Het bedrijvenpark is dagelijks geopend van 7.00 uur tot uur. Op zaterdag geldt een openingstijd van 7.30 uur tot uur. Bezoekers/onderaannemers: Het aantal bezoekers/onderaannemers is bekend bij het kantoor weegbrug. 2.3 Gegevens gebouw Houd overzicht over het beheer van de voorzieningen t.b.v. een calamiteit in uw bedrijf. Dit kan zijn voorzieningen voor een ontruiming zoals nooduitgangen. Verder zijn er op het gehele terrein brandblusmiddelen aanwezig. Op een aantal plaatsen is er de beschikking over een verbandtrommel. Bedrijfsstoffen Instructie: Geef voor de hoofdaansluiting van gas, water en elektriciteit aan waar deze zich bevinden en wie de sleutelbeheerder is. Gas Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Elektriciteit Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Water Hoofdaansluiting : zie bijlage 4 Sleutelbeheerder : Johan Bax, Mart van Eerd Bijzonderheden Op diverse plaatsen op het terrein zijn gevaarlijke stoffen opgeslagen. Deze staan vermeld op de bereikbaarheidskaart, bijlage 4. Bij de bestrijdingsmiddelenopslag is een up-to-date inhoudsopgave aanwezig. Brandgevaarlijke materialen opslagplaats Diversen vloeistoftanks (diesel) op het Bekend bij terreinbeheerder/ terrein. sleuteldrager. Tevens is bij de terreinbeheerder bekend waar er opslag is van asbest, asbest daken en opslag van C-hout Gevaarlijke stoffen In de hal van J. v. Weert is een opslag Container met bestrijdingsmiddelen aanwezig Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 6 van 27

7 Tekeningen Tekeningen van het bedrijf: bereikbaarheidskaart is toegevoegd. Bediening bedrijfsprocessen Op aangeven van de beheerder van betreffende bedrijf kunnen installaties geschakeld worden. Centrale deurbediening Bij de hoofdingang is een sleutelkluisje voor de hulpdiensten aanwezig. Vluchtwegen Alle op het terrein aanwezige gebouwen zijn voorzien van vluchtwegaanduidingen. Door de regelmatig veranderende situaties is het van belang om hier kennis van te nemen. Door de open structuur van het bedrijventerrein is het terrein gemakkelijk te ontvluchten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de platte grond die bij betreden van het terrein is verkregen. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 7 van 27

8 Bluswatervoorzieningen Het terrein is voorzien van een ringleiding met een druk van 3 bar. Bij afname wordt de waterdruk door middel van een pomp automatisch verhoogd naar 5 bar. Voor informatie kan men terecht bij de terreinbeheerders. Bluswatervoorzieningen : zie bereikbaarheidskaart Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 8 van 27

9 3 Materialen t.b.v. de ontruiming 3.1 Alarmerings- en communicatiemiddelen voor de BHV Instructie: Geef aan over welke alarmerings- en communicatiemiddelen de BHV kan beschikken en hoe het beheer is geregeld. Alarmerings- en communicatiemiddelen Beheer GSM 27 MC kanaal 5 Toestel Middelen om aanwezigen te alarmeren Instructie: Geef aan hoe in uw bedrijf alarm kan worden geslagen als er een incident plaatsvindt. Denk hierbij vooral aan: het aanroepen van alle aanwezigen (in een klein bedrijf); een afgesproken codewoord wordt geroepen of verspreid via intercom/omroepinstallatie (om paniek te voorkomen onder klanten/gasten); een brandmeldinstallatie (met ontruimingssignaal: slow-whoop of met gesproken woord). Wijze van alarmeren aanwezigen: Op het terrein aanwezige bedrijven worden telefonisch benaderd. Elk bedrijf draagt zorg voor hun eigen ontruiming. Bijna alle voertuigen van Reiling BV zijn uitgerust met 27 MC. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 9 van 27

10 4 Instructies voor het personeel Instructie: Geef aan alle werknemers minimaal voorlichting over: wie de BHV ers in het bedrijf zijn (zie 5.1); wat de taken van de BHV zijn (zie 5.1); hoe werknemers zelf moeten handelen als zij een ongeval of brand ontdekken (zie 5.2); hoe zij moeten handelen als het signaal tot ontruimen wordt gegeven (zie 5.3). 4.1 Voorlichting over de BHV Instructie: Besteed in de voorlichting aandacht aan de volgende zaken. Geef per deel van het gebouw aan wie de BHV er(s) in het bedrijf is/zijn. Geef aan welke BHV-taak de BHV er vervult. In uw bedrijf kan een brand, ongeval of ander incident plaatsvinden. Om de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken, beschikt uw bedrijf over een of meer BHV er(s). De BHV als totaal heeft de volgende taken: het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. 4.2 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer Meld het incident volgens de afspraken in het bedrijf. Er kan zich een situatie voordoen die zo dreigend is, dat u alleen nog uzelf en anderen in veiligheid kunt brengen en zo directe ernstige gevolgen kunt voorkomen. Doe, zodra het mogelijk is, dan alsnog een melding. In bijlage 1 vindt u een voorbeeld van procedures voor werknemers. U kunt de procedures, indien nodig aanpassen aan de situatie in uw bedrijf. 4.3 Handelen bij een ontruiming Instructie: Instrueer werknemers zich op de eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende gegevens: In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde blusmiddelen? Volgens welke procedure moet ik handelen als het ontruimingssignaal afgaat? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? In bijlage 1 vindt u een voorbeeld van procedures voor werknemers. U kunt de procedures, indien nodig aanpassen aan de situatie in uw bedrijf. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 10 van 27

11 4.4 Deelname aan voorlichting, instructie over ontruimen en ontruimingsoefeningen Door middel van een toolbox wordt bijgehouden of hij de voorlichting en instructie over BHV en de procedures bij een incident heeft bijgewoond en aan welke ontruimingsoefeningen hij heeft deelgenomen. 4.5 Instructiekaarten en plattegronden Op het bedrijf zijn meerdere instructiekaarten aanwezig met informatie over hoe men dient te handelen bij een brand of ongeval. In uw bedrijf moeten voldoende instructiekaarten - minimaal één op elke verdieping, maar liefst in elke ruimte - hangen voor werknemers en bezoekers, waarop is aangegeven hoe te handelen bij een brand,ongeval of ontruiming. Op een instructiekaart moet een alarmnummer staan. Als er in uw bedrijf een intern alarmnummer bestaat dan vult u dit nummer in op de instructiekaart. Is er geen intern alarmnummer, dan vult u het externe alarmnummer in op de instructiekaart. Instructiekaarten moeten hangen op herkenbare plekken, bijvoorbeeld bij de trappen, in een kantine en bij de receptie. Bestaat uw bedrijf uit meer verdiepingen of locaties dan geldt dit voor elke verdieping of locatie. Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 11 van 27

12 Bijlage 1 Voorbeeldprocedure/instructie receptiemedewerker Reactie van de receptie/centrale telefoon op een brandmelding of ander incident dat tot een ontruiming kan leiden brandmelding of ander incident telefonische of mondelinge melding automatische melding en handbrandmelder alarmeer de BHV'er: laat hem controleren wat er aan de hand is wacht op instructies van BHV er is inzet brandweer gewenst? nee ja start ontruimingsprocedure bel wacht op nadere instructies Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 12 van 27

13 Bijlage 2 Voorbeeldprocedures/instructies werknemers Instructie werknemers voor het melden van een incident u ontdekt brand of een ander incident roep de BHV er BHV er arriveert BHV er reageert niet bel intern alarmnummer 200 intern alarmnummer reageert niet, sla handbrandmelder in (indien aanwezig) bel direct 112 Meld situatie geef door: wie: uw naam en telefoonnummer waar: de locatie van het incident (verdieping, kamer) wat: wat er is gebeurd (ernst en omvang van de brand of rook) of er slachtoffers zijn handel volgens de ontruimingsinstructie wacht op instructies van de BHV er wacht op instructies van de brandweer Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 13 van 27

14 Instructie werknemers bij een ontruiming Mondelinge melding ontruimen meld incident bij terreingebruikers zet pc s uit en stel goederen veilig neem persoonlijke bezittingen mee sluit ramen, deuren en kasten verlaat het gebouw via de veiligste route maak geen gebruik van de lift! meld u bij de BHV er op de verzamelplaats wacht op nadere instructies van de BHV er Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 14 van 27

15 Bijlage 3 Voorbeeldprocedures/instructies BHV ers Alarmeringsprocedure BHV ers incident BHV er wordt gealarmeerd BHV er controleert melding besluit tot ontruimen ja nee BHV er handelt incident af start ontruimingssignaal alarmering BHV- inzetprocedure ontruiming Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 15 van 27

16 Inzetprocedure BHV ers bij een ontruiming ontruiming let op eigen veiligheid stel eigen werkplek veilig doe een bluspoging indien mogelijk besluit tot ontruimen geef aanwijzingen aan werknemers controleer of werkruimten, toiletten en kasten leeg zijn sluit ramen, deuren en kasten zet apparatuur uit wacht na controle gebouw of terrein op de externe hulpverleningsdiensten informeer de hulpverleningsdiensten controleer aanwezigheid werknemers op verzamelplaats na vrijgave gebouw door externe hulpverleningsdiensten: personeel gebouw of terrein in/op begeleiden Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 16 van 27

17 Bijlage 4 Bereikbaarheidskaart / plattegrond Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 17 van 27

18 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 18 van 27

19 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 19 van 27

20 Bijlage 5 Terreingebruikers Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 20 van 27

21 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: BAG Adres: Pastoor Thijssenlaan 43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: - Molenbaas: de heer M. van Ham, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Mark van Ham Bernard Degener - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 06.30/ /16.30uur Zaterdag: - Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 3 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening: 3000 liter diesel t.b.v. agregaat Primaire waterwinning: Energievoorziening: -Verwarming -Elektriciteit zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. zie tekening zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 21 van 27

22 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Van Beers Recycling Adres: Pastoor Thijssenlaan 43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: - Bedrijfsleider: de heer F. van Bolderen, de heer H. Bax, Bedrijfshulpverleners (bij brand): - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 7-8 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Opslag asbesthoudend materiaal: zie tekening : HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bj het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 22 van 27

23 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Bodem en Ontwikkeling Adres: Pastoor Thijssenlaan 41, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer M. van de Heuvel, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Mark van de Heuvel EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 0-2 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 23 van 27

24 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Grondbank de Kempen, BraBob Adres: Pastoor Thijssenlaan 41, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Directie: de heer W. van den Boer, de heer T. Berends, Bedrijfsleider: de heer G. Verkuylen, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Willy van den Boer Theo Berends G. Verkuylen Mark van de Tillaar EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: 06.45/ /18.30uur Soms in de ochtend Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 7 personen per moment maandag t/m vrijdag +/- 2 personen per moment maandag t/m vrijdag +/- 0 personen per moment zaterdag +/- 2 personen per moment Opmerking: vroeg in de ochtend en s avonds is er meestal één persoon werkzaam. Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 2 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: nvt.. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 24 van 27

25 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Puinrecycling de Kempen Adres: Pastoor Thijssenlaan 41-43, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer M. Lambert, Bedrijfshulpverleners (bij brand): - EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 0-4 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Opmerking: enkel wanneer er gebroken word zijn er personen werkzaam. Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-4 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: n.v.t. Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 25 van 27

26 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Unitrek Adres: Pastoor Thijssenlaan 43D, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer R. van de Mortel, Bedrijfsleider: de heer F. Weeda, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Willem Evers EHBO (bij brand en letsel): - Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: /19.000uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 5-6 personen per moment zaterdag +/- 2 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag uur +/- 0-3 personen per moment zaterdag uur +/- 0-2 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 26 van 27

27 Bijzonderheden bij calamiteiten. Object informatie Naam object: Loonbedrijf J. van Weert Adres: Pastoor Thijssenlaan 43C, 6029 RL Sterksel Telefoonnummer: Fax: Bedrijfsleider: de heer J. van Weert, Bedrijfshulpverleners (bij brand): Johan van Weert Sjaak van de Berk EHBO (bij brand en letsel): Wim van den Broek Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag: uur 8.00u 12.00uur Aantal aanwezige personeelsleden: maandag t/m vrijdag +/- 5 personen per moment zaterdag +/- 0-2 personen per moment Aantal externe (bezoekers) maandag t/m vrijdag +/- 0-1 personen per moment zaterdag +/- 0 personen per moment Gevaarlijke stoffen: zie tekening actuele lijst: zie tekening HLE036 Primaire waterwinning: zie tekening waarop afgebeeld de hydranten met een buffer van m³ water met een elektro onafhankelijk aggregaat. Energievoorziening: - Verwarming zie tekening -Elektriciteit zie tekening Belangrijke telefoonnummers: Landelijk alarmnummer voor Brandweer, Politie en Ambulance: 112 Landelijk nummer minder urgentie: Ziekenhuis Geldrop: Huisarts, spoednummer: Arbeidsinspectie Regio Zuid Roermond: Service telefoon van milieuklachten Provincie Noord-Brabant: Waterschap De Dommel Boxtel: Wat te doen bij calamiteiten: Meld de calamiteit bij 112 en geef precies door wat en waar er iets gebeurt is. Waarschuw collega s, maar blijf bereikbaar voor BHV-ers en overige hulpdiensten. Meld de calamiteit tevens bij het kantoor van Reiling Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 27 van 27

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie